Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/2149(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0478/2006

Pateikti tekstai :

A6-0478/2006

Debatai :

PV 18/01/2007 - 3
CRE 18/01/2007 - 3

Balsavimas :

PV 18/01/2007 - 9.10
CRE 18/01/2007 - 9.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0010

Diskusijos
Ketvirtadienis, 2007 m. sausio 18 d. - Strasbūras Atnaujinta informacija

3. Integruotas požiūris į moterų ir vyrų lygybę komitetų darbe (diskusijos)
PV
MPphoto
 
 

  Presidente. L'ordine del giorno reca in discussione la relazione presentata dall'on. Anna Záborská, a nome della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, sull'integrazione della dimensione di genere nell'ambito dei lavori delle commissioni (2005/2149(INI)) (A6-0478/2006).

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), spravodajkyňa. – Dôstojnosť ženy a jej poslanie nabrali v posledných rokoch osobitný rozmer. Vidíme to hlavne v rámci transverzálnych európskych politík určených lisabonskou stratégiou, ako sú demografická výzva, zosúladenie rodinného a profesionálneho života, ako aj v boji proti násiliu voči ženám.

Rozlišovanie rozdielov na jednej strane a vzájomné dopĺňanie sa muža a ženy na druhej strane, môže občanom členských štátov Európskej únie významne prispieť k demokracii a parlamentarizmu. Sloboda sa neobmedzuje len na slobodu hospodárskej súťaže, ako včera poznamenala moja obľúbená kancelárka. V rozsiahlom a osobitnom kontexte, ktorý je inšpirovaný hlavne ochranou ľudských práv, má žena zvláštnu hodnotu. Na jednej strane je to z dôvodu jej hodnoty ako ľudskej bytosti, ktorá má právo na nedotknuteľný rešpekt voči svojej základnej dôstojnosti. Na druhej strane je to práve z dôvodu svojej ženskosti, a to bez ohľadu na kultúrny kontext a na jej duchovné, mentálne či fyzické vlastnosti, ako sú vek, zdravie, vzdelanie, práca alebo jej osobný stav – či bude vydatá alebo slobodná.

Správa o integrovanom prístupe k rovnosti medzi ženami a mužmi v práci výborov Európskeho parlamentu je ovocím spolupráce vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť v prvej polovici súčasného volebného obdobia. Táto správa bola v tomto výbore jednomyseľne prijatá, za čo veľmi pekne ďakujem. Nie vždy sa môžeme tešiť z takéhoto spoločného úspechu a uceleného prístupu v rámci parlamentných výborov. Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť je v súčasnosti najdôležitejší nástroj na podporu úsilia, ktoré je ešte potrebné vynaložiť v ostatných výboroch, aby sa rovnosť medzi mužmi a ženami stala skutočnosťou.

Náš výbor vytvoril prvý metodický model hodnotenia, ktorý je použiteľný vo všetkých parlamentných výboroch. Tento model je popísaný v dôvodovej správe. Údaje z dotazníkov jednotlivých výborov, ktoré reagovali na náš prieskum, boli starostlivo spracované sekretariátom Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť. Keby všetky výbory boli odpovedali na náš dotazník, bolo by toto hodnotenie komplexnejšie. Každý výbor by mal venovať pozornosť našim odporúčaniam. Výsledkom diskusií vo Výbore FEMM bolo prijatie viacerých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré posilňujú obsah správy. Dovoľte mi však spomenúť tri doplňujúce návrhy, ktoré figurujú v odsekoch 8, 21 a 22. Tieto podľa môjho názoru oslabujú kompetencie Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a zároveň nie sú celkom v súlade s vnútorným poriadkom Európskeho parlamentu.

Zvlášť oceňujem, že počas vypracúvania výročnej správy bola rozvinutá pluralitná parlamentná debata, ktorá jasne poukázala na dôležitosť tejto otázky. Ďakujem všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí sa v tejto našej aktivite intenzívne angažovali, a ktorí mi pomohli pripraviť túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka, a PPE-DE képviselőcsoport nevében. – Tisztelt Elnök Asszony! Záborská elnök asszony jelentése az egyik legalapvetőbb európai kérdésre, közös célkitűzésünkre, a nemek közötti esélyegyenlőség minél teljesebb megvalósítására ösztönöz minket itt az Európai Parlament falain belül, a működő szakbizottságaink munkájában a felelősség- és a munkamegosztás tekintetében. A kérdés és a kérdésfeltevés, az elmúlt ciklusok bebizonyították – és most ez az újabb is mutatja –, hogy még itt a Parlament falai között sem mindenki számára egyértelmű, talán ezért sem megoldott ez a kérdés, bár az elmúlt időszakban a Nőjogi Bizottság nagy erőfeszítéseket tett ennek felmérésére és megváltoztatására is.

A nemek közötti esélyegyenlőség elvének integrálása a társadalom mindennapjaiba, eljuttatása az emberekhez, a berögzült sztereotípiák elleni harc, a nők kapacitásának, tudásának minél gyümölcsözőbb kihasználása, valós esélyegyenlőségünk még nagyon távoli cél Európában. Ahogy ezt a jelentéstevő nagyon élesen kritizálja is az Európai Parlamentben.

A nemi esélyegyenlőség kérdésével kapcsolatos szkepticizmus, gyakran úgy tapasztalom, hogy itt a Parlamentben sok esetben annak a következménye, hogy az esélyegyenlőséget hibásan még ma is legtöbben egy harcként fogják fel, ahol az egyik csoport – esetünkben a férfiak – hatalomról és előnyökről mond le egy másik csoport – esetünkben a nők – javára.

Az Európai Parlament példaértékű intézmény, és ezt a státuszát csak úgy tudja fenntartani és megerősíteni, ha a mindennapi parlamenti munkánk során a szakmai bizottságainkban is teljes mértékben képviseljük azokat az elveket, irányvonalakat, amelyek európai szintű megvalósításáért küzdünk, melyeket a tagországoknak standardként szabunk.

Minél több bizottsági poszton szeretnénk nőket látni. Az európai politikai pártoknak törekedniük kell arra, hogy előmozdítsák a nők részvételét a közéletben, hogy több nőt indítsanak a választásokon, itt a Parlamentben pedig ösztönözzék és megteremtsék az igazságosabb és egyenlőbb reprezentációt. Az Európai Parlamentnek példát kell mutatnia. Minden egyes szakpolitikánkkal a tervezéstől az értékelésig, de ugyanígy a gyakorlati kérdéseken belül a Parlamentben is szem előtt kell tartanunk a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség előmozdítását. Ehhez pedig a bizottsági posztokért folyó harc és az esélyegyenlőség éve szerintem most éppen remek keretet ad.

 
  
MPphoto
 
 

  Britta Thomsen, for PSE-Gruppen. – Fru formand! Undskyld min forsinkelse, men det skyldtes, at jeg skulle tale et andet sted. Jeg vil gerne starte med at takke ordføreren for denne meget vigtige betænkning, og jeg vil sige, at det er nødvendigt, at vi tager det her alvorligt. Vi har lige været vidner til, at vi har valgt 14 næstformænd her i Parlamentet, hvoraf kun tre er kvinder. Vi er i gang med at vælge udvalgsformænd og næstformænd til alle Parlamentets udvalg, og jeg mener, at vi bør have en politik omkring gentlemanstreaming, hvad angår vores egne politiske udpegelser. Mange tak for det arbejde, der er gjort med betænkningen. Jeg håber, at det vil blive fulgt op.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir, fraktsiooni ALDE nimel. – Lugupeetud proua eesistuja, kõigepealt tahaksin Teile õnne ja edu soovida Teie uues kõrges ametis. Käesolev aasta on Euroopa Liidus võrdsete võimaluste aasta, seega meie kõigi aasta. Meeste ja naiste aasta.

Täna arutame soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist meie endi komisjonide töö raames. Ja juhin tähelepanu, et see on parlamendi esimene dokument, mis on pühendatud soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise konkreetsele hindamisele parlamendi komisjonide poliitilises töös.

Siinjuures tänusõnad asjatundliku töö eest raportöörile proua Anna Záborskále.

Mõne kuu pärast tähistame Rooma lepingu 50. aastapäeva. Vastavalt asutamislepingu artiklile 2 on meeste ja naiste võrdõiguslikkus ühenduse õiguse aluspõhimõte – rõhutan, aluspõhimõte ja järelikult selle edendamine on tema vastuvaidlematu ülesanne.

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon on kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide poolt allkirjastatud. Ma küsin, miks me seda ei täida? Ma küsin, miks ei ole meil töötavat järelevalvemehhanismi ja toimivaid meetmeid otsustatu kõrvalekaldumatuks täitmiseks ja tagamiseks?

Otsused on pool sajandit tagasi vastu võetud. Parlament võtab täiendavalt igal aastal vastu ikka veel samateemalisi dokumente, kus ta rõhutab, kohustab ja nõuab. Aga selles samas arutatavas dokumendis oleme täna, aastal 2007, sunnitud tõdema, et ka meie endi parlamendi administratsioonis on naised vastutavatel ametikohtadel alaesindatud nendes organites, kes teevad poliitilisi otsuseid.

Lõpetuseks tahan soovida kõigile meile, rahva poolt Euroopa poliitilisele tipptasandile valituile: olgem oma otsustes tegusad ja lõpetagem juba niigi kehva inimressursi ja potentsiaali raiskamine. Aktsepteerime ka tegudes naist võrdsena mehe kõrval, olgu siis poliitiliste otsuste langetamisel või palgapäeval talle töötasu makstes.

Võrdsed võimalused seaduseks mitte ainult paberil, vaid igapäevaelus. Ka selles on Lissaboni strateegia eduka täitmise võti.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. Lei si è congratulata con me e io mi congratulo con quei pochi uomini presenti in Aula per questa discussione sulla parità di genere in quanto ritengo la loro presenza indispensabile per contrastare le discriminazioni tuttora in atto.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli, a nome del gruppo UEN. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, le auguro veramente i miei migliori auguri per il suo primo giorno di presidenza.

Ma c'è ancora molta strada da fare per i diritti delle donne, abbiamo alle spalle un lungo lavoro parlamentare, proprio per questo sappiamo quanto sia sempre più importante rendere efficace ed operativa una autentica integrazione della dimensione di genere nell'ambito dei lavori delle commissioni. Se diamo uno sguardo alla realtà, tanti sono i problemi da risolvere e i numeri parlano chiaro: c'è ancora un'eccessiva difficoltà di accesso e di partecipazione delle donne alla vita politica ed istituzionale, per non parlare poi degli infiniti problemi irrisolti per quanto riguarda una concreta conciliazione della vita lavorativa con la vita familiare. Proprio per questo, per tentare di rimuovere le ineguaglianze, è necessario intervenire con chiarezza in ogni azione e in ogni politica dell'Unione.

Inoltre, ha fatto bene la relatrice − che ringrazio per l'ottimo lavoro svolto − a sottolineare che non c'è ancora un'adeguata cultura che incoraggi la partecipazione delle donne alla vita politica. Vorrei fare un esempio: in Italia non c'è una legge sulle cosiddette quote rosa e personalmente non sono convinta che le quote siano necessariamente il sistema migliore. Comunque in Italia i partiti, come quello cui appartengo, che hanno scelto liberamente di inserire più donne nelle liste elettorali, hanno visto comunque crescere la rappresentanza politica femminile in Parlamento e questo è un fatto positivo, è un esempio di buona pratica da esportare, da imporre, a livello comunitario. In conclusione, mi aspetto da tutte le istituzioni comunitarie e in particolare dalla Presidenza tedesca una rinnovata attenzione per le donne e il varo di un vero e proprio patto europeo per la famiglia.

 
  
MPphoto
 
 

  Satu Hassi, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, minäkin haluan kiittää esittelijä Záborskáa hänen tekemästään hyvästä työstä, ja haluan myös onnitella puhemiestä valinnan johdosta.

On hyvä asia, että Euroopan parlamentti on velvoittanut valiokunnat toteuttamaan tasa-arvon valtavirtaistamista. Tämä on prosessi, joka kestää varmasti kauan, ja on tärkeää, että FEMM-valiokunta johtaa tätä prosessia. Tiedän, että parlamentissa on myös kollegoita, jotka kyseenalaistavat tämän asian, ja minusta tuntuu, että juuri he useimmiten tarvitsisivat tasa-arvokoulutusta.

Kun minut nimettiin tämän asian vastuuhenkilöksi ympäristövaliokunnassa, pyysin että FEMM-valiokunta konkretisoisi tehtäviä, joita tasa-arvon valtavirtaistamiseksi tulisi tehdä, ja FEMM-valiokunta tekikin tämän kyselykaavakkeen muodossa, joka oli hyvin valaiseva ja tervetullut. Laadin tämän FEMM-valiokunnan kyselykaavakkeen pohjalta alustavan ehdotuksen ENVI-valiokunnalle. Siitä ei ole vielä päätöksiä, mutta esitän valiokunnassani esimerkiksi sitä, että valiokunta tuottaisi joka vuosi tilaston siitä, mikä on sukupuolijakauma koordinaattorien keskuudessa, esittelijöiden keskuudessa ja sihteeristössä ja että valittaisiin pilottiasia, jossa erityisesti toteutettaisiin valtavirtaistamista ja identifioitaisiin asioita, joissa tehdään erityisen läheistä yhteistyötä FEMM-valiokunnan kanssa. Mielestäni FEMM-valiokunta voisi tuottaa täysistunnolle tällaisia konkreettisempia päätösehdotuksia siitä, mitä valiokuntien tulisi tehdä. Uskon, että tätä asiaa vietäisiin tehokkaimmin eteenpäin siten, että täysistunto tekisi sekä velvoittavia päätöksiä että antaisi suosituksia asioista, joita valiokunnassa tehtäisiin.

Lopuksi, arvoisa puhemies, toteaisin, että myös poliittisten ryhmien pitää kiinnittää huomiota sukupuolten tasa-arvoon. Poliittiset ryhmät päättävät hyvin pitkälti siitä, miten tasa-arvo toteutuu, kun ne valitsevat ryhmien puheenjohtajia ja ryhmien välisissä neuvotteluissa täytettäessä valiokuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien paikkoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson, för GUE/NGL-gruppen. – Tack fru talman! Mina allra varmaste lyckönskningar till det nya uppdraget som vice talman! Det gläder mig väldigt mycket!

I det aktuella betänkandet konstateras, med all rätt, att det fortfarande råder obalans mellan kvinnor och män på alla samhällslivets områden. Utvärderingen av hur utskotten hittills har levt upp till parlamentets beslut om att jämställdhetsperspektivet alltid skall genomsyra vårt arbete visar, föga förvånande, att det är oerhört mycket kvar att göra innan vi kan säga att jämställdhetsperspektivet verkligen är integrerat i vårt arbete. Det här är ingen nyhet. Vi är många som i stort sett dagligen i vårt arbete upplever bristen på jämställdhet och lika villkor mellan män och kvinnor. Det är inget som är unikt för Europaparlamentet. Vi tvingas konstatera att den ekonomiska och politiska makten, antingen vi talar om parlamentariskt arbete eller om hur samhället fungerar generellt, i praktiken fortfarande är det ena könets, dvs. männens, arena. Trots att vi ofta talar om hur viktigt det är med jämställdhet så är det tydligen lättare att tala om jämställdhet än att genomföra den i praktisk handling.

Vi behöver olika instrument för att kunna genomföra och arbeta med jämställdhetsfrågorna. Utbildning och kunskap är sådana instrument. Vi måste tydliggöra maktstrukturerna för att kunna påverka. Därför ser vi fram emot jämställdhetsinstitutets arbete som kan ge oss instrument som könsuppdelad statistik och kunskapsspridning, med mera. Ett annat viktigt verktyg när det gäller jämställdhet är utbildning. Det är viktigt att vi låter tjänstemännen fortsätta med fortbildning om integrering av jämställdhetsperspektivet. Men minst lika viktigt är att även Europaparlamentets ledamöter får utbildning i jämställdhet. Det är inte så att vi politiskt förtroendevalda på något självklart sätt har tillräckliga kunskaper om jämställdhet och integrering av jämställdhetsperspektivet. Men det kan vi göra något åt. Vi kan rösta för ett förslag i betänkandet om att jämställdhetsutbildning för samtliga ledamöter skall anordnas inför nästa mandatperiod. Rösta för detta i betänkandet! Tack.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark, on behalf of the IND/DEM Group. – Madam President, the previous speaker has just made reference, regretfully, apparently, to lots of jobs in politics going to the stronger people – the men. She obviously never met Mrs Thatcher!

Why cannot these reports be written in plain language? The term ‘gender mainstreaming’ occurs throughout the report; what is that? Is it some kind of political correctness? Paragraph 16, which is all about filling vacancies in EU institutions, says that gender mainstreaming is ‘to be taken into account’. Does that mean specific jobs for men and specific jobs for women?

Paragraph 1 calls for ‘gender equality […] which does not set women against men’. Does that mean men and women cannot apply for the same job in case it sets the one against the other?

Recital A states that some committees ‘never take an interest’ in gender mainstreaming. Goodness, what do we do about that? But, wait a bit, there are some facts and figures to go with the jargon. Recital F refers to the ‘continuous increase in the percentage of female Members of the European Parliament, from 17.5 % in 1979 to 30.33 % in 2004’. But, then, recital G notes that, in EU administration, ‘women are under-represented in positions of responsibility’ where political decisions are taken. Clearly, we are leading to reverse discrimination. Any kind of discrimination is not only thoroughly bad, but surely goes against all that the EU stands for.

Inevitably, you then move on to quotas, but the report also calls for the dignity of women. In Britain, other political parties have women-only candidate lists. What kind of dignity is that? Our party does not do it. In the situation under consideration here, what happens if not enough women apply to satisfy the quota? Do you leave the post unfilled?

I suppose, now, some people will think they have got some kind of raving chauvinist on their hands – not so. I am a teacher, I taught for 39 years and I did so happily with many women. I worked for women in teaching, very happily – no problem. I respected them all. I simply believe that women should have no bar to going for qualifications and should apply for posts on a totally equal basis. Anything else, like this report, is demeaning to women, and any self-respecting woman should find this report offensive. I ask Members to dismiss it with their vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská (NI). – V roku 1993 bola na Všeobecnej konferencii OSN vo Viedni prvý raz deklarovaná zásada, že ľudské práva zahŕňajú aj ženské práva a že sú to práva so zvláštnou prioritou.

Neskôr si Pekinská akčná platforma dala ako hlavný cieľ hovoriť o tzv. rodovej rovnosti a určila 12 problematických oblastí. Z nich vymenujem niektoré: ženy a chudoba, vzdelávanie, ženy a zdravie, násilie na ženách, ozbrojené konflikty, ženy a médiá, ženy a ich účasť v rozhodovacích, politických a spoločenských štruktúrach.

Napriek množstvu inštitúcií, ktoré sa zaoberajú implementáciou týchto dokumentov, ako napríklad OSN, Rada Európy, OBSE, ako aj Európska únia, sa dnes dá konštatovať, že rodová rovnosť je zatiaľ vyriešená len v pozícii de jure, ale nie de facto.

Ospravedlnenie hľadáme veľakrát v percentuálnom zastúpení žien. Nevidíme však, že tieto percentá sú zastúpené hlavne v nižších alebo najnižších úrovniach inštitúcie. Čím vyššie v riadení aparátu, tým je zastúpenie žien nižšie. Myslím si, že aj v tomto prípade je dobrá zásada: ak chcem niečo meniť, začnem sa usilovať o zmenu najskôr vo svojom okolí. Možno práve preto je veľmi dôležitá správa, ktorú vypracovala pani kolegyňa Záborská.

Aj v Európskom parlamente môžeme povedať, že dnes je percentuálne zastúpenie žien lepšie, ako bolo predtým, ale musíme vidieť, že ženy zastávajú zväčša nižšie posty, či už na politickej úrovni v Európskom parlamente, alebo v sekretariátoch. Dokonca si trúfnem povedať, že v sekretariátoch sme naplnili zásadu rodovej rovnosti kompletne a ženy tam majú väčšinu. Pretrváva aj v Európskom parlamente kultúrno-tradičná zásada, že žena je dobrá manželka, matka, milenka, sekretárka, kuchárka alebo upratovačka, ale nie vedúca pracovníčka? Je smutné, že jediné vystúpenie, ktoré tu doteraz odznelo z úst mužského zástupcu tohto Parlamentu, bolo také, aké bolo.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Bauer (PPE-DE). – Vážená pani predsedníčka, aj ja by som Vám chcela zablahoželať k Vášmu zvoleniu. Možno je symptomatické, že predsedáte práve pri prerokúvaní tejto problematiky.

Chcela by som vyjadriť svoje uznanie spravodajkyni za jasnú reč, ktorou hovorí v správe o uplatnení rovnosti šancí v našom Parlamente. Nehovorí o tom, že v tomto Parlamente v záujme rovnosti šancí už niet čo robiť. Naopak, jasnou rečou hovorí o tom, že mainstreaming je dobre formulovaný, zakotvený v uzneseniach Parlamentu i v smerniciach Európskeho spoločenstva a inštitucionalizovaný pracovnou skupinou a výborom. Záujem vo vecnej rovine však prakticky vyčerpá tým, že výbory chcú školiť svoje sekretariáty o tom, čo vlastne mainstreaming znamená. Zdá sa, že takéto školenie by bolo potrebné aj pre niektorých našich kolegov.

Rada by som upozornila na to, že aj tu v tomto Parlamente sme často náklonní zmenšovať dosah neriešenia problému. Starnutie Európy bez prehodnotenia prístupu k rovnakým šanciam oboch pohlaví je neriešiteľným problémom. Určite na to nestačí zmeniť a modernizovať dôchodkové systémy. Zásadné problémy zatiaľ vidieť zároveň v dvoch rovinách: po prvé, vo filozofickom prístupe politických elít spôsobujúcom nepriamu diskrimináciu uplatnením tzv. občianskeho princípu s dôsledkami, ktoré jasne svedčia o diskriminácii a rozdielnosti šancí. Po druhé, v praktickej rovine v absolútnom nedostatku aktivít na zosúlaďovanie pracovného a rodinného života, čo vytvára zásadne rozdielne možnosti žien a mužov v dôsledku existujúcich, ťažko prekonateľných stereotypov.

Som presvedčená, že Európsky parlament, vnímajúc vážnosť výzvy pre Európu vyplývajúcej z demografických zmien, by mal oveľa užšie spolupracovať v otázke rovnosti šancí s národnými parlamentmi. Rok rovnosti šancí vytvára pre to podľa môjho názoru vhodný priestor.

 
  
MPphoto
 
 

  Lissy Gröner (PSE). – Frau Präsidentin! Auch ich freue mich, dass Sie heute den Vorsitz führen. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben bisher die Debatte ohne Kommission und Rat geführt, und das war auch richtig so. Es handelt sich um die Umsetzung des Gender mainstreaming in den Ausschüssen und konkret um den ersten Zwischenbericht im Anschluss an den 2003 verabschiedeten Bericht Gröner.

In diesem Bericht wird sehr gut aufgezeigt, wie wir Gender mainstreaming im Parlament umsetzen sollten. Es war richtig, uns damit zu beschäftigen, aber ich habe nun ein bisschen die Befürchtung, dass wir eine Chance vertan haben, weil alle über Gott und die Welt reden und nicht über das, was wir in unserem Parlament tun können.

Was ist mit dem damaligen Punkt 1, nämlich dem Aktionsplan für eine Politik des gender mainstreaming, also der Gleichstellung überall in jeder Bewertung, Analyse und Neuentwicklung von Konzepten für die Gleichstellung von Männern und Frauen im Parlament? Da gibt es noch sehr große Defizite, der konkrete Aktionsplan fehlt.

Zu Punkt 2: Prioritäten, Hochrangige Arbeitsgruppe für Gleichstellungsfragen. Diese Arbeitsgruppe hat sehr gut gearbeitet, und das Vorgehen war richtig, weil in allen Ausschüssen Berichte erstellt wurden. Auch die Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten in den Ausschüssen haben – wie wir vom Umweltausschuss gehört haben – teilweise sehr gut gearbeitet, doch manchmal wurden diese Arbeiten der Lächerlichkeit preisgegeben.

Was ist mit unser Forderung: Frauen in die Entscheidungsgremien des Parlaments? Wir haben keine konkreten Schritte unternommen, wie das geschehen soll. Diese Forderung ist von den Fraktionen und von den nationalen Delegationen unterschiedlich ernst genommen worden, aber es gibt keine gute Strategie.

Wie sieht die Analyse des Haushaltsverfahrens aus? Auch in diesem Bereich haben wir keine konkreten Schritte unternommen. Eigentlich müsste die Politik des Gender Budgeting konkretisiert werden. Welche Fortschritte wurden bei einer weiteren Forderung aus dem Jahr 2003, der wirksamen Presse- und Informationsstrategie, gemacht? Auch hier gibt es noch große Defizite.

Wenn wir jetzt eine gute Analyse und eine gute Bewertung vornehmen, erhoffe ich mir sehr, dass wir von dem in der Zwischenzeit beschlossenen Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen für die Bewertung in den Ausschüssen eine Hilfestellung bekommen.

Wie es jedoch in den Fraktionen, in den Delegationen und bei den Inhalten der Politik aussieht, dazu sagt der Bericht leider viel zu wenig aus. Deswegen wünsche ich mir, dass wir ambitionierter vorgehen, dass wir es schaffen, bis 2009 – wenn die Wahlen anstehen – wirklich Vereinbarungen zu treffen, die Gender mainstreaming und Frauen in Führungspositionen möglich machen.

Ich bedanke mich für die geleistete Arbeit. Aber wir müssen uns noch sehr anstrengen, um dem Ziel, das wir uns im Bericht aus dem Jahr 2003 gesteckt haben, nahe zu kommen!

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – Lyčių lygybė ES yra viena svarbiausių demokratinių vertybių, įgalinančių saviraiškos laisvę ir pilnaverčius tarpasmeninius santykius. Tačiau ši vertybė vis dar nėra pilnai įgyvendinta: moterys diskriminuojamos priimant į darbą, joms mokamas žymiai mažesnis atlyginimas, nei vyrams už tokį pat darbą. Lyčių lygybės, integruoto požiūrio į lyčių lygybę klausimas yra horizontalus ir aktualus tiek valstybių narių, tiek Europos Sąjungos lygmeniu. Sveikinu moterų teisių ir lyčių lygybės komitetą, inicijavusį tyrimą ir parengusį ataskaitą apie integruotą požiūrį į lyčių lygybę Europos Parlamento komitetų darbe. Komitetai buvo vertinami pagal užpildytą klausimyną, kuris atspindėjo komitetų požiūrį ir veiklą formuojant lyčių lygybės strategiją, įgyvendinant lyčių integruotą požiūrį, vykdant lyčių konsultavimo ir bendradarbiavimo veiklą. Vystomojo bendradarbiavimo komitete, kuriame aš esu atsakinga už lyčių integravimo klausimą nebuvo ypatingų diskusijų. Komitetas daugiau dirba lyčių ekspertizės, konsultavimo klausimais su NVO, su besivystančiomis šalimis.

Mano supratimu, lyčių integravimo klausimas komitete susiduria daugiausia su kliūtimis, kurios atsiranda iš Europos Parlamente taikomos d' Hondt sistemos. Taikant šią sistemą, net turint 30 procentų parlamentarių moterų, mažesnių frakcijų moterims realiai eliminuoja galimybę parengti pranešimą ar nuomonę. Tuo pačiu iš moterų atimama galimybė parodyti savo kvalifikaciją, išreikšti požiūrį nacionalinėms šalims, Europos Sąjungai ir pasauliui svarbiais klausimais. Nors pati sistema lyg ir suteikia mažoms frakcijoms galimybę pateikti teisėkūros dokumentus, tačiau realiai tai sunkiai įgyvendinama. Vykdant integruoto požiūrio į lyčių lygybę įgyvendinimo monitoringą reiktų šį klausimą matyti platesniame kontekste - Europos Parlamento darbo taisyklių, kurias būtina tobulinti, kontekste.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Tadeusz Masiel (UEN). – Pani Przewodnicząca! Natura chciała, by człowiek, mimo iż ten sam i tyle samo wart, istniał w dwóch postaciach: kobiety i mężczyzny. Każda kultura ukształtowana w głównej mierze religią, czy tego chcemy czy nie, czy to będzie kultura muzułmańska, żydowska czy chrześcijańska, inaczej rozumie stosunki między mężczyznami i kobietami. I relacje te ewoluują w czasie udoskonalając się bez końca. Obecnie zwieńczeniem tej ewolucji jest na przykład istnienie w Parlamencie Europejskim Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia i obecne sprawozdanie.

I niech to, co jest ewolucją, nie będzie rewolucją. Nie chciejmy sztucznie, na siłę modyfikować relacji kobiet i mężczyzn. Należy oczywiście zapewnić równe warunki rozwoju dla obu płci, ale nie należy sztucznie ustanawiać jakichkolwiek kwot na przykład udziału w życiu publicznym. Proponowane w sprawozdaniu szkolenia i uwrażliwianie uważam za przydatne, ale kwoty byłyby dyskryminacją lepszych kandydatów w stosunku do gorszych i mogłyby kiedyś obrócić się przeciwko kobietom.

Nie ma nic piękniejszego i wzbudzającego ludzkie pragnienie niż różnorodność w naturze i kulturze. Różnice między kobietami i mężczyznami uważam za życiodajne.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL). – Frau Präsidentin! Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl! Ich möchte diesen Bericht ausdrücklich unterstützen, wobei er aus meiner Sicht keine Verstöße gegen die Geschäftsordnung des Hauses enthält. Ich möchte mich ausdrücklich bei der Berichterstatterin, Kollegin Záborská, für die sehr gute Zusammenarbeit in den letzten zweieinhalb Jahren bedanken. Ich war im vergangenen Präsidium für Gleichstellungsfragen zuständig, und in der hochrangigen Arbeitsgruppe des Präsidiums haben wir gemeinsam mit den Kolleginnen Roth-Behrendt, Lulling und Gröner sowie mit den Kollegen Friedrich und Daul das gender mainstreaming in der Arbeit unserer Ausschüsse vorangebracht. Bei Ihnen allen möchte ich mich heute bedanken. Danken möchte ich selbstverständlich auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung, insbesondere der für Chancengleichheit zuständigen Abteilung der Generaldirektion Personal.

Ich bin überzeugt, das neu gewählte Präsidium wird die Arbeit der hochrangigen Arbeitsgruppe nahtlos und mit demselben Engagement fortsetzen. Dafür hat es eine gute Arbeitsgrundlage, denn das alte Präsidium hat vor kurzem einstimmig meinen Bericht über die Entwicklung bei der Chancengleichheit von 2002-2006 angenommen. Darin sind bis 2009 ehrgeizige Ziele formuliert. Der Anteil von Frauen in Führungspositionen hier im Haus, insbesondere auf der mittleren und höchsten Managementebene, soll deutlich erhöht werden. Wir werden weitere Schritte zur besseren Vereinbarung von Beruf und Familie bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einleiten. Auch werden wir uns künftig stärker um die Verwendung geschlechtsneutraler Sprache bei den Arbeiten in diesem Haus kümmern.

Die Frage des gender budgeting wurde durch das Präsidium auf den Weg gebracht. Für 2008 steht es als gemeinsame Aufgabe hier in diesem Haus an. Ich hoffe, dass wir entsprechende Bildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen für alle Kolleginnen und Kollegen einleiten können.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI). – Pani Przewodnicząca! Ja również chcę złożyć Pani gratulacje z objęcia tak szacownej funkcji.

Żadne regulacje prawne nie są w stanie zagwarantować równouprawnienia kobiet. Rzeczą całkowicie naturalną jest to, iż w żadnym wypadku nie możemy zezwalać na dyskryminację kobiet ze względu na płeć, i to nie tylko w pracach Komisji. Zajmowanie się tego typu problemami w skali bardzo mikroskopijnej jest tematem chętnie podejmowanym przez środowiska lewicy i środowiska liberalne. A przecież szacunku do kobiet nie zapewnią regulacje prawne, a jedynie wychowanie w rodzinie.

Moje ugrupowanie, Liga Polskich Rodzin, dostrzega problem dyskryminacji kobiet i proponuje szereg rozwiązań prawnych na poziomie ustawodawstwa krajowego, korzystnych dla kobiet i matek. Popieramy i promujemy rolę kobiet w życiu społecznym i politycznym. Również na forum Parlamentu Europejskiego kobiety mają do odegrania bardzo ważną rolę. Popieramy także walkę z przypadkami naruszenia wolności i godności kobiet.

Dyskusja na temat równouprawnienia kobiet i mężczyzn jest ważna, ale nie może sprowadzać się do konfliktu ideologicznego, gdzie zamiast współdziałania kobiet i mężczyzn pojawia się swoista walka płci, stająca się nowym dogmatem. Czasem nasuwa się zasadnicze pytanie: czy rzeczywiście chodzi o równość, równouprawnienie i godność człowieka, czy raczej o kreowanie nowej ideologii, również tutaj, w Parlamencie Europejskim? Zdaniem moim i mojego ugrupowania niezbędne są specjalne rozwiązania prawne, nie tylko świadczące o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn, ale chroniące kobiety.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – Vážená pani predsedníčka, dovoľte mi zablahoželať Vám k Vášmu zvoleniu a vedeniu vašej prvej debaty práve o ženách. Vážení kolegovia, blahoželám pani spravodajkyni Záborskej za jej vyváženú správu a zároveň jej chcem poďakovať za záslužnú prácu v pozícii predsedníčky Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť.

Súhlasím s nevyhnutnosťou zastúpenia žien v správnych orgánoch Európskeho parlamentu, ktoré prijímajú politické rozhodnutia. Vítam úsilie zaviesť tému rovnosti pohlaví postupne do praxe aj v agende všetkých výborov Európskeho parlamentu. Je dôležité podnietiť záujem výborov, aby problematike integrovaného prístupu k rovnosti mužov a žien venovali dostatočnú pozornosť.

Mainstreaming nie je stratégiou, ktorá sa zavedie do života naraz, ale musí sa stať akousi niťou vinúcou sa celým politickým procesom s cieľom začleniť perspektívu rodovej rovnosti do všetkých politík Spoločenstva na všetkých úrovniach.

Požiadavka na rovnosť mužov a žien sa musí prejavovať praktickým prístupom, ktorý nestavia ženy a mužov proti sebe. Zdôraznením významu zapojenia mužov do procesu integrovaného prístupu k rovnosti pohlaví sa zvýši dôležitosť otázok, ktoré boli v minulosti považované za záležitosti týkajúce sa výlučne žien. Veľmi dôležitú úlohu v tomto procese môžu zohrať politické skupiny Európskeho parlamentu v rámci podpory účasti žien vo verejnom živote, napr. povzbudením kandidatúry žien vo voľbách do Európskeho parlamentu aj národných parlamentov.

Som presvedčená, že Európsky parlament vo svojich štruktúrach musí príkladne ukázať práve v tomto roku 2007, ktorý je rokom rovných príležitostí pre všetkých, že rovnosť pohlaví je súčasťou jeho bežnej politickej praxe v prospech spoločnosti organizovanej na základe ideí nediskriminácie, tolerancie, spravodlivosti a solidarity. Verím, že túto výzvu si osvoja aj členské štáty a neostane bez odozvy pri presadzovaní politiky rovnosti pohlaví.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE). – Ugye természetes, hogy az utódok létrehozása, a gyermekek nevelése, az idősek és betegek ápolása, a család összetartása, de az egészségügy, oktatás vagy a szociális ellátás is elképzelhetetlen a nők aktív részvétele nélkül? Ez igaz az élet majdnem minden területén. Hogyan dönthetünk akkor bármilyen kérdésben, törvények, jogszabályok meghozatalában anélkül, hogy sajátos szempontjaikra ne lennénk tekintettel?

Fontos cél, hogy a nemek közötti egyenlőség politikája távlatosan is áthassa az összes szakpolitikát és jelen legyen minden szinten. Záborská asszony jelentése az első, mely az esélyegyenlőség integrált megközelítésével foglalkozik – köszönet érte.

Jóllehet a bizottságok munkájukban jobban figyelik a nemek közötti egyenlőség szempontjait, mind a mai napig egyetlen testület sem fektette le munkája alapelvei közé az esélyegyenlőség követelményeit. Hiányzik a stratégiai alap: több nő, de jelentősebb pozíció nélkül? Szakbizottságainkban komolyabban kell venni a nemek közötti esélyegyenlőség követelményének érvényesítését, és az ehhez szükséges képzés, tájékoztatás biztosítását. Nem szabad, hogy ez a nő és férfi szembeállításához vezessen, hanem arra kell törekedni, hogy mindenki belássa, a női szempontok érvényesülése a férfiak érdeke is.

 
  
MPphoto
 
 

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE). – Madam President, I am very proud that we now have the first female first-Vice-President. I wish to congratulate you, as we now have some women in the main body of the European Parliament.

I welcome this report on gender mainstreaming in the committees. Is it unique? It is unique of its kind. I should like to thank the rapporteur in particular for her excellent work.

It is of the utmost importance that the European Parliament uses its influential position in the Community to support and promote gender equality through healthy self-examination of its own methods of working. The right to non-discrimination is protected by several European treaties, in particular the Charter of Fundamental Rights. Nevertheless, we need to continue developing the legal instruments in order to protect everyone – man or woman – from discrimination based on gender.

Coming from a country, Finland, with a long history of working for equal opportunities for men and women, I was very pleased with the findings of the report by the Committee on Women’s Rights and Gender Equality. It showed that most of the committees, at least, attach some importance to gender mainstreaming.

However, I would underline that we still have a long way to go. I support the ideas put forward by Ms Járóka, for example that all committees should have female members.

Even though the number of women in the European Parliament continues to increase, inequality continues to exist when it comes to the really important positions in the political bodies, such as committee chairs, etc. I therefore urge each and every committee to put gender mainstreaming into practice in its own work, since this is one way of enabling women to take part fully in the decision-making processes of the EU.

Finally, I should like to emphasise the need for specific data broken down by gender. After all, that is the only way really to evaluate how we are doing and what still needs to be done. Such gender-based statistics are very important for our future work.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE). – Señora Presidenta, en primer lugar, quiero felicitarla por su elección, y también a la señora Záborská, por el trabajo realizado en su informe que, desgraciadamente, constata una vez más que, pese a los esfuerzos realizados, también en las instituciones públicas sigue habiendo desequilibrios entre hombres y mujeres en los puestos de responsabilidad.

Si nuestro objetivo es alcanzar la igualdad plena en la sociedad, en las instituciones europeas y, en particular, en el Parlamento Europeo, debemos dar ejemplo de nuestro propio compromiso político. Por ello, un enfoque integrado de la igualdad de género en nuestros trabajos y más mujeres en los puestos de responsabilidad son dos cuestiones que deberían ser tomadas muy en serio por todas las instancias de nuestro Parlamento.

Este informe tiene el mérito de ser un documento de nuestra institución que da un paso más en esta dirección, pero debería tener continuidad, fijando objetivos claros a conseguir, la metodología para lograrlos, los responsables que deben actuar para conseguirlo, y realizando evaluaciones periódicas que permitan identificar, por un lado, los logros y, por otro, las razones por las que no se han podido alcanzar.

Sólo con un trabajo constante y riguroso de todas y todos los que formamos esta institución lograremos hacer realidad la igualdad real entre hombres y mujeres.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, συγχαίρω εσάς και όλες τις γυναίκες και άνδρες συναδέλφους σας για τα νέα σας καθήκοντα.

Σύμφωνα με τη θεμελιώδη αρχή του κοινοτικού δικαίου περί ισότητας - άρθρο 2 της Συνθήκης - και την επιδίωξη εξάλειψης των ανισοτήτων ανδρών και γυναικών με βάση την αρχή της ολοκληρωμένης προσέγγισης ισότητας - άρθρο 3, παράγραφος 2 - δεσμεύθηκε πολιτικά με το ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2003 να αποκτήσει ένα θεσμικό πλαίσιο για το σκοπό αυτό.

Η δυναμική διαμορφώθηκε από το 2005, από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας, καθώς και με τις εργασίες της ομάδας υψηλού επιπέδου για την ισότητα. Υπό την εμπνευσμένη καθοδήγηση της Προέδρου, κ. Záborská, και με την ουσιαστική συμβολή των αντιπροσώπων των άλλων 21 κοινοβουλευτικών επιτροπών, επιφορτισμένων με θέματα ισότητας, και των γραμματειών τους, σήμερα, Έτος των ίσων ευκαιριών για όλους, βρίσκεται υπό έγκριση το πρώτο έγγραφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δίνει οντότητα στην πολιτική του δέσμευση για αυτοκριτική ως προς την εφαρμογή της ολοκληρωμένης προσέγγισης.

Οι διαπιστώσεις έγιναν με μια πρωτότυπη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεθοδολογία, που αναπτύχθηκε με εφευρετικότητα ώστε να καταγραφεί η υπάρχουσα κατάσταση. Θετικό είναι ότι, αν και οι περισσότερες επιτροπές κατήρτισαν τις προτεραιότητές τους χωρίς στρατηγική για το θέμα μας, τάσσονται όμως υπέρ της ενσωμάτωσης των ζητημάτων ισότητας.

Η έκθεση ορίζει πώς θα γίνει η ενσωμάτωση, σύμφωνα με σχεδιασμό τον οποίο σήμερα με την ψήφο μας αναθέτουμε στην Επιτροπή Γυναικών να συντάξει μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου. Και βέβαια, μέχρι τότε όλοι πρέπει να πάμε φροντιστήριο, τόσο οι υπάλληλοι όσο και οι βουλευτές, για μπορέσουμε να αναπτύξουμε τους κατάλληλους μηχανισμούς αξιολόγησης, ώστε να λαμβάνουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε κοινοβουλευτικής επιτροπής και οι πολιτικές να αλληλοσυμπληρώνονται και να συμβαδίζουν, συνθέτοντας τις αρμοδιότητες και τα συμφέροντα των βουλευτών.

Η παγίωση του ελέγχου της ολοκληρωμένης προσέγγισης δύο φορές ανά θητεία θα δίνει δυνατότητα για ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση. Είναι θέμα δικαιοσύνης, και χαίρομαι που και ο Επίτροπος, ο υπεύθυνος για τη δικαιοσύνη, είναι ανάμεσά μας. Δεν πρέπει να επικρίνουμε την μη προώθηση γυναικών στις θέσεις λήψης αποφάσεων, αλλά να επικρίνουμε την παρεμπόδιση των άξιων γυναικών να συναγωνίζονται με άξιους άνδρες. Ζητούμε, κύριε Επίτροπε, αποκατάσταση των δικαιωμάτων και εγκατάσταση της αξιοκρατίας για άνδρες και γυναίκες.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – Pani Przewodnicząca! Parlament Europejski reprezentuje społeczeństwo europejskie - 492 miliony ludzi z 27 krajów. Reprezentuje, ale nie odzwierciedla jego struktury społecznej, gdyż odsetek kobiet będących posłami to zaledwie 30%. To zdecydowanie za mało. W reprezentacji takich krajów jak Polska jest niespełna 13% kobiet, a takie kraje jak Malta czy Cypr w ogóle nie są przez kobiety reprezentowane.

Nie lepiej wygląda sytuacja na odpowiedzialnych stanowiskach administracyjnych w organach podejmujących decyzje polityczne w Parlamencie Europejskim. Chociaż większość komisji pozytywnie odnosi się do kwestii równouprawnienia płci, to jednak ustalając swoje priorytety polityczne nie uwzględnia ich w praktyce. W tym kontekście należy podkreślić znaczenie utworzenia grupy wysokiego szczebla do spraw równouprawnienia płci, grupy, która ma w swym założeniu także wychodzić poza Parlament i zachęcać państwa członkowskie do skutecznego wprowadzenia w życie polityki równouprawnienia.

Ogromną rolę w umożliwianiu kobietom pełnego uczestnictwa w życiu publicznym mają grupy i partie polityczne. Niektóre z nich z powodzeniem wprowadziły już system kwot na listach kandydatów do organów kolektywnych, inne powinny pójść za tym przykładem tak, aby w przyszłości w Unii równouprawnienie stało się faktem, a nie tylko szczytną ideą.

Na koniec chciałam pogratulować Pani Záborskiej znakomicie przygotowanego dokumentu, a Pani, Pani Przewodnicząca, zajęcia tego znakomitego stanowiska i bardzo jestem dumna jako kobieta, że mogę widzieć Panią na tym miejscu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ljudmila Novak (PPE-DE). – Družba, v kateri imata enakovredno vlogo oba spola, se uspešneje razvija kot tista, ki jo vodijo pripadniki enega spola. Obstajajo pa tudi poklici, ki jih zaradi naravnih danosti lažje ali bolje opravljajo moški, druge pa ženske.

Že dolgo pa vemo, da se na vodilnih delovnih mestih ali na političnih funkcijah, lahko izkažejo tako moški kot ženske. Zakaj je potemtakem potrebno sprejemati poročila o enakosti spolov, ko pa vendar živimo v Evropski uniji, v najbolj demokratični družbi na svetu, ki si je postavila najvišje standarde demokracije.

Sama sem se prepričala, da je celo v Evropskem parlamentu to še kako potrebno. V različnih dokumentih nalagamo nove dolžnosti državljanom in državljankam, ko pa gre za delitev vlog in prestižnih političnih funkcij v našem parlamentu, pa se bije neizprosna borba za pozicije.

Enakost spolov in enakopravnost malih in velikih držav se zlahka upraviči z Dontovim sistemom. Z veseljem sem članica politične skupine EPP-DE, vendar nisem zadovoljna z delitvijo funkcij. V primeru, da se kakšna ženska opogumi in kandidira za vodilno funkcijo, se mora tej kandidaturi odpovedati v prid druge ženske kandidatke, da bo lahko med množico moških izvoljena vsaj ena ženska.

Ni treba kandidirati žensk samo zaradi tega, ker so ženske, ampak zato, ker so med nami mnoge sposobne ženske, ki so se že velikokrat izkazale pri delu. Ne želim vse krivde pripisovati moškim. Tudi ženske moramo postati bolj ambiciozne in ne zgolj izvrševalke naloženih nalog. Preden nalagamo zakonske obveznosti in priporočila našim državljanom, poglejmo, kako jih izpolnjujemo mi sami.

 
  
MPphoto
 
 

  Inger Segelström (PSE). – Fru talman! Jag vill tacka kvinnoutskottet och Anna Záborská för ett utmärkt initiativ och betänkande. Men efter denna debatt kan jag tyvärr konstatera att de män som har deltagit har framfört dinosauriesynpunkter. Trist, trist, trist.

Mycket har redan sagts i denna debatt och jag vill använda min tid till några principiella frågor. Parlamentet kommer aldrig att få några integrerade utskott, hälften kvinnliga utskottsordföranden eller talmän förrän det blir hälften kvinnor i Europaparlamentet. Jag talar av egen erfarenhet. I Sverige var det först när vi 1994 fick hälften kvinnor i politiken och riksdagen som vi kunde göra de stora reformerna. Många kvinnor i Europaparlamentets utskott har problem med att kombinera parlamentsuppdraget och familjerollen. Så länge parlamentet inte erbjuder föräldrar någon möjlighet att vara hemma med föräldraförsäkring och få ersättning och ersättare så har vi ett jämställdhetsproblem. Det är en styrka i betänkandet att man både pratar om och föreslår åtgärder på tjänstemannanivå och för oss parlamentsledamöter, men i nästa betänkande skulle jag vilja se fler mål och medel för de anställda. Och jag efterlyser en diskussion om hur och när vi blir hälften kvinnor i parlamentet.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. Vorrei ringraziare tutte e tutti per le felicitazioni che mi hanno fatto. Ritengo assolutamente simbolico aver seguito come prima presidenza la relazione sulle pari opportunità.

La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà giovedì alle 12.00.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika