Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2676(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0024/2007

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/01/2007 - 9.7
CRE 18/01/2007 - 9.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0007

Puheenvuorot
Torstai 18. tammikuuta 2007 - Strasbourg EUVL-painos

10. Äänestysselitykset
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Esityslistalla on seuraavana äänestysselitykset.

 
  
  

Ribeiro e Castron mietintö (A6-0469/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. (FR) Äänestin portugalilaisen kollegani José Ribeiro e Castron laatiman erinomaisen mietinnön puolesta. Mietintö liittyy lainsäädäntöpäätöslauselmaan, joka koskee ehdotusta Eurooppa-neuvoston päätökseksi Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (AKT) sekä Euroopan unionin välillä maaliskuussa 2000 tehdyn Cotonoun sopimuksen muuttamisesta viisivuotistarkistuksen yhteydessä.

Poliittiseen vuoropuheluun sovellettava uusi menettely, parlamenttien suurempi rooli, viittaus kansainväliseen rikostuomioistuimeen, alueellinen yhteistyö, viittaus vuosituhannen kehitystavoitteisiin ja lopuksi vielä yhteistyö joukkotuhoaseiden torjunnassa viimeistelevät tämän muutoksen tavalla, jota parempaa emme osanneet edes toivoa. Lisäksi AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa kesäkuussa 2006 tehdyn kompromissin ansiosta vuosiksi 2008–2013 tehty 26 miljardin euron suuruinen rahoitussopimus tarkoittaa, että tämä päätös on hyvä uutinen sen aseman kannalta, joka EU:lla on AKT-kumppanimaiden silmissä.

 
  
  

Jarzembowskin mietintö (A6-0475/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen.(FR) Äänestin saksalaisen kollegani Georg Jarzembowskin laatiman erinomaisen mietinnön yleislinjausten puolesta. Mietintö koskee suositusta toiseen käsittelyyn yhteisön rautateiden kehittämisestä vuonna 1991 annetun direktiivin ja rautateiden infrastruktuurista vuonna 2001 annetun direktiivin (kolmas rautatiepaketti) muuttamisesta. On käynyt välttämättömäksi lisätä rautateiden henkilöliikenteen kilpailua jatkona sille työlle, jota on perustellusti tehty tavaraliikenteen alalla. Tämä on kohtuuhintaisten palvelujen lisäämisen keskeinen edellytys.

Poliittisen ryhmäni eli UMP:n (Union pour un Mouvement Populaire) tavoin en kuitenkaan kannattanut jäsenvaltioiden sisäisen liikenteen vapauttamista liian nopeassa tahdissa, jotta perinteisillä toimijoilla olisi aikaa valmistautua kilpailuun. Luotan siihen, että parlamentti löytää sovittelussa hyväksyttävän kompromissin, joka johtaa ripeästi tämän alan muuttamiseen sääntelytaloudesta sosiaaliseksi markkinataloudeksi. Kohtuuhintaisen rautateiden henkilöliikenteen, kuten rautateiden tavaraliikenteenkin, kehittäminen on yksi EU:n talouden sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan, kehittymisen ja kilpailukyvyn olennaisista edellytyksistä. Se on sekä hyvinvoinnin lähde että sosiaalinen välttämättömyys kansalaisille.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. (EN) Aion äänestää yhteisön rautateiden kehittämistä koskevan Jarzembowskin mietinnön puolesta. Rautatieverkko on omalla alueellani elintärkeä Lontoon ja maan muiden alueiden välisten yhteyksien toimivuuden kannalta, erityisesti tultaessa Devonin ja Cornwallin suunnalta, sillä siellä tiet ovat kapeita ja ruuhkaisia ja niillä on paljon pullonkauloja ja lentokentät ovat pieniä ja palvelut niukkoja. Lisäksi rannikoiden eroosio ja merenpinnan nousu saattavat johtaa keskeytyksiin Dawlishista Devoniin vievällä radalla ja lopulta katkaista sen.

Olen kiitollinen komission varapuheenjohtajalle Barrot'lle siitä, että hän on sitoutunut etsimään tapoja, joilla komissio voi olla mukana tässä asiassa. Jos se onnistuu tässä, kyseessä olisi tapa osoittaa käytännössä tähän asiaan sisältyvät periaatteet.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), kirjallinen. (FR) Perustamissopimuksen liikennettä koskevat määräykset kattavat kansainvälisen liikenteen, ne edellytykset, joiden täyttyessä muut kuin jäsenvaltioissa asuvat liikenteenharjoittajat voivat tarjota liikennepalveluja, ja lopuksi sisämarkkinoiden liikennetoiminnan. Miksi unionin olisi siis puututtava maiden sisäiseen paikalliseen, alueelliseen tai edes kansalliseen liikenteeseen, jos näiden verkkojen järjestämisellä ei ole vaikutusta sisämarkkinoilla käytävään kauppaan? Jarzembowskin mietintö menee liian pitkälle kiihkeässä vapauttamispyrkimyksessään.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (ITS), kirjallinen. (FR) Brysselissä toitotettu ääriliberaali ideologia on ominainen piirre tällekin mietinnölle, joka koskee kolmatta rautatiepakettia.

Kyseessä on sen prosessin nopeuttaminen, jolla tähdätään kansainvälisen henkilöliikenteen vapauttamiseen vuoteen 2010 mennessä ja kansallisen liikenteen vapauttamiseen vuoteen 2017 mennessä.

Jos tarkoitus voi pyhittää keinot, meidän on tuomittava tässä mietinnössä käyttöön otettujen keinojen ja varotoimien heikkous pyrittäessä estämään rautatiealan yritysten ja työntekijöiden, joita tällä hetkellä suojaa heidän julkinen asemansa, saattaminen maailmalaajuisten rautatiemarkkinoiden villin kilpailun armoille.

Komissio, neuvosto ja parlamentti eivät näytä ottaneen opikseen vuonna 1993 tehdystä Yhdistyneen kuningaskunnan rautateiden yksityistämisestä, joka johti junaonnettomuuksien ja myöhästymisten lisääntymiseen ja infrastruktuurin rapistumiseen, hinnankorotuksiin ja junahenkilöstön irtisanomisiin, jotka koskivat puolta kokonaishenkilöstöstä. Tämänhetkinen tilannehan on se, että monet toimivat Yhdistyneessä kuningaskunnassa aktiivisesti rautateiden uudelleenkansallistamisen puolesta.

Tällaista Eurooppaa ei pitäisi edes olla. Eurooppaa ei pidä rakentaa turvallisuuden, työpaikkojen ja ammatillisen pätevyyden kustannuksella. Me vastustamme tätä antinationalistista filosofiaa, jolla hävitetään työpaikkoja ja suositaan järjestelmällisesti ulkomaista vaihtoehtoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Olemme hyvin pettyneitä siihen, että parlamentin enemmistö torjui äänestyksessä ehdotuksemme sellaisen direktiivin hylkäämisestä, jolla pyritään vain ja ainoastaan vapauttamaan ja yksityistämään rautateiden henkilöliikenne EU:n jäsenvaltioiden välillä.

Vaikkeivät eräät huolestuttavimmat Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän esittämät tarkistukset saaneet hyväksymisen edellytyksenä olevaa enemmistöä – esimerkiksi ehdotus siitä, että rautateiden tavaraliikenne on vapautettava kansallisella tasolla vuoteen 2017 mennessä – parlamentin enemmistö antoi jälleen kerran Portugalin sosialistisen puolueen, sosialidemokraattisen puolueen ja kansanpuolueen ryhmien kannatuksella tukensa EU:n tasolla toteuttavalle rautatieliikenteen vapauttamisprosessille, tällä kertaa EU:n kolmannen lainsäädäntöpaketin osalta.

Tämä vapauttamisprosessi on osa uusliberalistisia suuntaviivoja, jotka sisältyvät niin sanottuun Lissabonin strategiaan, ja niillä pyritään viime kädessä esimerkiksi näiden julkisten palvelujen yksityistämiseen. On järkyttävää, että Portugalin hallitus on vahvistanut 24. heinäkuuta 2006 antamaansa lausuntoon sisältyneen "tukensa rautatieliikenteen vapauttamiselle".

Aiomme jatkossakin puhua julkisten rautatieliikennepalvelujen puolesta. Nämä palvelut ovat keskeinen ala Portugalin sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen sekä työntekijöiden ja kansan oikeuksien kannalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (ITS), kirjallinen. (FR) Tavarakuljetuksia koskevan toisen rautatiepaketin hyväksymisen jälkeen komissio on ehdottanut jopa rautateiden kaikkien kansainvälisten henkilöliikennepalvelujen täydellistä vapauttamista vuoteen 2010 mennessä ja kansallisten palvelujen täydellistä vapauttamista vuoteen 2017 mennessä.

Tämä ääriliberalismin nousu tapahtuu juuri samalla hetkellä, kun on alettu epäillä Ranskan rautateiden tavaraliikenteen vapauttamisen kannattavuutta. Ranskan kansallinen rautatieyhtiö SNCF totesi joulukuussa 2006, että tieliikenteen vähentämiseen tähtäävistä Euroopan tason toimenpiteistä huolimatta rautateiden tavaraliikenteen määrä on pudonnut jyrkästi.

Mikä on kolmannen paketin tuleva vaikutus? Kuljemme suoraan kohti liiankin ennustettavaa taloudellista ja sosiaalista epäonnistumista, josta eurooppalaisten johtajiemme olisi oltava tietoisia. Riittää, kun palautetaan mieleen onnettomat kokemukset vuonna 1993 toteutetusta Yhdistyneen kuningaskunnan rautateiden vapauttamisesta. Älkäämme tehkö samoja virheitä suosimalla antinationalistista ideologiaa kansallisten työpaikkojen kustannuksella ja säilyttäkäämme Ranskan rautateiden yhtenäisyys.

Rautateiden vapauttaminen tarkoittaa turvallisuuden vaarantamista. Samaan rautatieverkkoon tulee liikaa yksityisiä toimijoita. Turvallisuusnäkökohdat olisi aina asetettava pelkän investointien tuoton edelle. Rautateiden tärkeyden vuoksi niiden on pysyttävä julkisina palveluina, joiden on oltava tietenkin kannattavia mutta ennen kaikkea turvallisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE), kirjallinen. – (FR) Äänestin tämän mietinnön hylkäämisen puolesta, koska julkisten palvelujen ja erityisesti henkilöliikenteen vapauttamisprosessi ja palveluja koskevan sääntelyn purku on lopetettava mitä pikimmin. Lisäksi EU:n on samalla, kun se kieltäytyy laatimasta julkista selvitystä tilanteesta, arvioitava tällaisen politiikan kielteiset vaikutukset ja kansalaisten kasvava vastarintaa tätä politiikkaa kohtaan.

Minkäänlaisia uusia toimenpiteitä kilpailun avaamiseksi ei voida hyväksyä niin kauan kuin julkisia palveluja koskevalla puitedirektiivillä ei pystytä antamaan takeita alueiden välisestä tasapuolisuudesta ja asianmukaisesta maankäytön suunnittelusta ja sellaisista tariffilinjauksista, joilla varmistetaan tarpeellinen hintojen tasaaminen, sekä niistä tulevista investoinneista, joita infrastruktuurin uudenaikaistaminen ja korkea laatu edellyttävät.

Kaikki näyttää viittaavan siihen, että Euroopassa tingitään turvallisuudesta ja että rautatiepalvelut heikkenevät varsinkin siellä, missä kannattavuus on heikko. Tämä on ristiriidassa kasvihuoneilmiön torjuntaa koskevan tavoitteen kanssa, ja tämä pahentaa eriarvoisuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), kirjallinen. (NL) On väärin, että Eurooppa sanelee jäsenvaltioilleen sen, kuinka niiden on järjestettävä kansallinen rautatieverkkonsa. Vaikka olenkin iloinen siitä, että Saksassa kilpailu rautateillä on parantanut palveluja, laskenut hintoja ja taannut hyvät turvallisuusnormit, sillä ei ole välttämättä suotuisaa vaikutusta Belgian rautatieverkossa.

Monissa maissa on syytä tyytymättömyyteen rautatiepalvelujen tarjoamisen osalta. Tämän vuoksi kannatan selvityksen teettämistä rautatiekilpailun eduista ja haitoista: rautateiden yksityistämisestä saadut hyvät ja huonot kokemukset on asetettava rinnakkain sen selvittämiseksi, missä muodossa vapauttaminen toimii ja missä ei.

Kukaan ei tällä hetkellä pyydä tällaista vapauttamista: eivät ammattiliitot, eivät kuluttajajärjestöt eikä edes Euroopan rautatieyritysten liitto. Mielestäni olisi ollut parempi, jos olisimme suunnitelman mukaisesti keskustelleet tästä mietinnöstä Erik Meijerin mietinnön yhteydessä, jotta olisi voitu sopia järkevistä menettelyistä, joiden pohjalta jäsenvaltiot ja alueet voisivat osoittaa verkon tiettyjä osia yhdelle nimenomaiselle yritykselle julkisten palvelujen tarjoamista koskevien sopimusten puitteissa. Tämä olisi tarkoittanut sitä, että yksi toimilupa olisi voitu antaa yhdelle palveluntarjoajalle määräajaksi mutta kuitenkin täydennettynä selkeästi määritellyillä vaatimuksilla, jotka koskevat palvelujen, turvallisuuden ja ympäristönäkökohtien ottamista huomioon mahdollisimman hyvin.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (PSE), kirjallinen.(FR) Päätin äänestää sen puolesta, että Jarzembowskin mietinnössä hyväksytty neuvoston yhteinen kanta hylätään. Yhteisessä kannassa puolletaan tosiasiassa aikataulua henkilöliikenteen kansainväliselle vapauttamiselle vuoteen 2010 mennessä.

Vastustan voimakkaasti tällaista vapauttamista, jolla ei – toisin kuin täysin vapaiden markkinoiden kiihkeät kannattajat väittävät – luoda entistä parempia palveluja entistä edullisemmin. Pikemminkin vapauttamisella vaarannetaan jäsenvaltioiden tarjoamat julkisen palvelut. Matkustajien, joista puhutaan nykyään asiakkaina, suuri enemmistö saa varautua hintojen korotuksiin ja palvelujen laadun heikkenemiseen. Maaseutualueet kärsivät jälleen kerran eniten tästä prosessista.

Kaiken lisäksi vapauttaminen vaarantaa pienten jäsenvaltioiden rautatieyritykset, ja sillä on vahingollisia vaikutuksia rautatiehenkilöstön työskentely- ja työehtoihin kaikkialla Euroopan unionissa.

Äänestin näin ollen yhteisen kannan hylkäämisen puolesta ja tätä vapauttamista edistäviä tarkistuksia vastaan puolustaakseni julkisia palveluja, matkustajia ja rautatiealan työntekijöitä kaikkialla Euroopassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Vastavuoroisuusperiaatetta on kunnioitettava, ja mahdollisuus kuljettaa matkustajia kansallisten rajojen ylitse on tärkeä asia. Jäsenvaltioiden on kuitenkin itse voitava päättää kansallisen rautatieliikenteen yksityistämisestä. Yksityistetyt rautatiet, joita ei ole integroitu osaksi kunkin maan rautatieverkkoa, ovat usein toimineet huonosti ja lisänneet veronmaksajien kustannuksia (esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa).

Tämän vuoksi haluan tukea neuvoston yhteistä kantaa, jossa ei mennä yhtä pitkälle, ja äänestän näin ollen parlamentin tarkistuksia vastaan.

 
  
  

Savaryn mietintö (A6-0480/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Annoin ääneni kollegani Gilles Savaryn laatimalle varsin mainiolle mietinnölle, jossa käsitellään suositusta toiseen käsittelyyn direktiivin antamiseksi yhteisön rautateillä ajavien veturinkuljettajien hyväksymisestä.

Olen samaa mieltä siitä, että veturinkuljettajien ja muun henkilökunnan järjestelmän välille on tehtävä selvä ero. Lisäksi on tärkeää, että EU:n veturinkuljettajien hyväksyntäprosessi toteutetaan mahdollisimman ripeästi siten, että tällainen hyväksyntä on käytössä samalla, kun alan taloudellisen vapauttamisen myötä syntyvä kilpailu antaa vauhtia rautateiden tavaraliikenteen kehittymiselle. Näillä näkökohdilla taataan laatu ja siten turvallisuus. Toivon, että Eurooppa-neuvosto on kyllin viisas ottaakseen ne huomioon.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Vaikka myönnän, että on tärkeää määritellä tämän alan työntekijöitä, erityisesti junankuljettajia, koskeva hyväksyminen, tämä asia on osa rautatieliikenteen alan vapauttamisprosessia, jota edistävät EU:n toimielimet, neuvosto (kansalliset hallitukset), komissio ja parlamentin enemmistö viimeksi mainitun ollessa sen kaikkein intomielisin kannattaja.

Näin ollen vaikka jotkin työntekijöiden oikeuksia ja eräitä teknisiä seikkoja koskevat ehdotukset ovat myönteisiä, on muistettava, että nämä toimenpiteet ovat osa käynnissä olevaa yksityistämisaaltoa, eikä niillä paranneta palveluja.

Lisäksi on esitetty useita kysymyksiä. Ensinnäkin suuret ylikansalliset yritykset "tuovat maahan" ihmisiä työskentelemään tietyssä maassa, ja "vapaan pääsyn" ja "kilpailukyvyn" nimissä nämä yritykset saattavat nämä henkilöt kilpailemaan suoraan paikallisten työntekijöiden kanssa. Lisäksi nämä yritykset tekevät sopimuksia, jotka ovat työntekijöiden kannalta epäedullisia ja kannustavat sosiaaliseen polkumyyntiin. Toiseksi näiden työntekijöiden saavuttamat oikeudet vaarannetaan. Kolmanneksi komissio ja virasto määrittelevät sen mallin, jota on tarkoitus noudattaa, ja ne vaatimukset, jotka jäsenvaltioiden on täytettävä, eikä toisin päin eli siten, että noudatettaisiin kansallisia lakeja ja säännöksiä, jotka muut jäsenvaltiot ovat tunnustaneet.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), kirjallinen. (SV) Matkustajilla on oltava asianmukaiset oikeudet, mutta tällä tavalla luodaan liikaa EU:n tason yksityiskohtaista sääntelyä. Ehdotuksessa korvausoikeus on paljon Ruotsissa voimassa olevaa korvausoikeutta heikompi. Parlamentin pyrkimys sisällyttää sääntelyyn paitsi kansainvälinen liikenne – jossa EU:n puuttuminen on osin perusteltua – myös täysin paikallinen tai kansallinen liikenne on tarpeetonta ylisääntelyä. Kaiken lisäksi näihin sääntöihin liittyy vaara ruotsalaisten korvausehtojen heikentymisestä, jonka niiden takia matkustajien voi olla junan myöhästyessä vaikeampi päästä eteenpäin taksilla tai linja-autolla.

 
  
  

Sterckxin mietintö (A6-0479/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), kirjallinen. (EN) Tuin tarkistusta 65, koska neuvoston yhteisessä kannassa ei oteta riittävästi huomioon tarvetta sopeuttaa asteittain rautatieasemia ja -kalustoa ottamaan vastaan vammaisia ja liikuntarajoitteisia. Olemassa olevan infrastruktuurin ja kaluston asteittainen parantaminen on ehdottoman välttämätöntä, kun otetaan huomioon kaluston ja infrastruktuurin elinikä. Lisäksi rautatieliikenteellä on paljon potentiaalisia matkustajia, jotka voisivat käyttää junia, jos se vain olisi heille mahdollista.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Tätä mietintöä on analysoitava niiden EU:n rautatiepoliittisten tavoitteiden yhteydessä, joiden osalta komissio on viime vuosina laatinut jo kolme lainsäädäntöpakettia. Mietinnön tarkoituksena on yksinkertaisesti täydentää teknistä ja oikeudellista kehystä rautatieliikenteen täydellisen vapauttamisen asteittaista toteuttamista varten. Tosiasiassa tämä tarkoittaa sitä, että suurten yksityisten yritysten intressien annetaan ohjata rautatieliikennettä, ja hintana on keskeisten kansallisten julkisten yhtiöiden purkaminen.

Tämä rautatieliikenteen matkustajien oikeuksia ja velvollisuuksia koskeva asetusehdotus olisi ymmärrettävä tässä asiayhteydessä. Mietinnössä pyritään muun muassa laajentamaan direktiivin soveltamisalaa kattamaan kansallisten rautatieliikenteen matkustajien lisäksi kansainväliset rautatieliikenteen matkustajat, määrittelemään matkustajille annettavat tiedot ja heille maksettavat korvaukset myöhästymisten, onnettomuuksien tai kuolemantapausten sattuessa. Lisäksi mietinnössä pyritään takaamaan liikuntarajoitteisille henkilöille mahdollisuus käyttää rautateitä.

Matkustajien oikeuksien määrittely toteutetaan toisin sanoen osana sitä meneillään olevaa prosessia, jolla vaarannetaan matkustajien perusoikeus korkeatasoiseen julkiseen liikenteeseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska henkilöliikenne rautateillä lisääntyy EU:ssa. Lisäksi samalla, kun liikenteelle on luotava selvästi kestävämpi rakenne, mitä Euroopan laajuisen verkon rakentamisprosessi helpottaa suuresti, rautatieyritysten on toimittava kaikille yhteisten yksinkertaisten sääntöjen ja velvoitteiden mukaan. Liikenteen tarkoituksenmukaisuuden lisäämisestä keskusteltaessa unohdetaan usein erityisesti matkustajien oikeudet. Kaiken lisäksi sen vuoksi, että tietyt rautatielinjat ovat monopolien hallinnassa, kuten Englannin kanaalin alittava Channel Tunnel Rail Link (CTRL) -rata, matkustajat eivät voi käyttää kuin yhden yrityksen palveluja. Samalla, kun kansainvälisten rautatiematkustajien oikeuksia lisätään, pidän tärkeänä sitä, että sääntelyelimet tekevät nykyistä enemmän työtä tiettyjen yritysten/toimijoiden nykyisen lähestymistavan osalta tämän lähestymistavan johdonmukaisuuden ja tasapuolisuuden varmistamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Evangelia Tzampazi (PSE), kirjallinen. (EN) Mitä tulee suositukseen toiseen käsittelyyn neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kansainvälisen rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (Sterckxin mietintö), haluan täsmentää, että PSE-ryhmän Kreikan valtuuskuntaan kuuluvat jäsenet (Arnaoutakis Stavros, Beglitis Panagiotis, Matsouka Maria, Lambrinidis Stavros ja Tzampazi Evangelia) äänestivät tyhjää tarkistuksista 59 ja 69, joiden mukaan "kaikissa junissa rajatylittävät junat ja suurnopeusjunat mukaan lukien pitäisi olla erikseen merkityt alueet, joiden ansiosta matkustajat voisivat ottaa juniin mukaan lastenvaunut, pyörätuolit, polkupyörät ja urheiluvälineet."

Vaikka olemme samaa mieltä tämän vaatimuksen toteuttamisesta muiden välineiden osalta, pyörätuolien osalta olisi kuitenkin otettava huomioon, ettei pyörätuoli ole mikä tahansa vammaisen henkilön väline vaan itse asiassa hänen ruumiinsa osa. Tässä mielessä sellaisen kuljettamisesta ei pidä periä ylimääräisiä maksuja.

Tämän vuoksi äänestimme tyhjää tarkistuksista 59 ja 69 ja tuimme tällä tavoin vammaisten ihmisten oikeutta matkustaa ilman lisäkustannuksia.

 
  
  

Jarzembowskin (A6-0475/2006), Savaryn (A6-0480/2006) ja Sterckxin mietinnöt (A6-0479/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Savary (PSE). – (FR) Arvoisa puhemies, haluan ilmaista suuren tyytyväisyyteni siihen, että Euroopan parlamentti on toiminut sangen viisaasti torjuessaan rautatiejärjestelmän ja kansallisten rautatiejärjestelmien vapauttamisen.

Kannatan itse lämpimästi rautatieverkkojen avaamista ja uskon vahvasti rajattomien eurooppalaisten rautateiden rakentamiseen, mikä tarkoittaa tosiasiassa kansallisten monopolien loppua. Tästä huolimatta katson, ettei komission ehdottamaa vapauttamismenetelmää, joka johtaa riitelyyn määräajoista ja päivämääristä, voida hyväksyä. Lisäksi se johtaa väistämättä siihen tilanteeseen, jossa rautatietalous keskittyy muutamille suurille yrityksille samalla, kun monet kansalliset yhtiöt katoavat ja kiivasta kamppailua käydään eniten voittoa tuottavista markkinasegmenteistä eli suurten nopeuksien radoista. Lisäksi on todennäköistä, että aluesuunnitteluun liittyvien budjettikohtien rahoittamisessa ilmenee suuria vaikeuksia.

Rautatiepalveluihin sisältyvät sekä pitkän matkan junat että alueelliset junayhteydet, jotka ovat usein kannattamattomia ja joita rahoitetaan nykyisillä kansainvälisillä pitkän matkan linjoilla. Minua huolestuttaakin suuresti huomata, ettei tätä näkökohtaa ole otettu kunnolla huomioon. Kuinka pienet sivulinjat, jotka ovat hyvin hyödyllisiä, aiotaan rahoittaa, kun kansainvälisen kilpailun avaaminen ehdyttää rahoituksen ja alentaa rautatieyritysten katteita? Tähän kysymykseen meidän on vastattava. Meillä on aikaa vuoteen 2010 saakka, ja haluaisin itse, että julkisten palvelujen ja aluesuunnitteluun liittyvien budjettikohtien rahoitus otettaisiin pian parlamenttimme esityslistalle.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. (NL) Samalla, kun menoleikkaukset jatkuvat ja kun tämän vuoksi sekä alueellisia rautatiepalveluja että kansainvälisiä rautatieyhteyksiä karsitaan jatkuvasti, joka puolella poliittista kenttää on nyt alettu vaatia, että enemmän matkustajia ja enemmän rahtitavaraa on kuljetettava rautateitse siten, että käyttöön otetaan samat käytännöt, joita on käytetty maanteiden tavaraliikenteessä ja halpalentoliikenteessä. Pyrittäessä erottamaan rautateiden hallinta palvelujen tarjoamisesta toivotaan, että yksityiset yritykset alentavat hintojaan ja houkuttelevat lisää asiakkaita näyttäessään asiakasystävällisemmiltä. Mielestäni tällä lähestymistavalla ei loppujen lopuksi saavuteta haluttua lopputulosta. Kaikki huomio kiinnitetään kustannusten alentamiseen ratoja sulkemalla, palveluja karsimalla, hintoja nostamalla ja hankkiutumalla eroon monista tappioita aiheuttavista asiakkaista.

Savaryn ja Sterckxin mietinnöt eivät tarjoa riittävästi vastapainoa Jarzembowskin vapauttamissuunnitelmille. Savaryn mietintö on elintärkeä, koska sillä pyritään vähentämään teknisiä ongelmia, jotka ovat vaikeuttaneet rajatylittävien junien kulkua sähköistämisestä lähtien. Sterckxin mietinnössä on hukattu tilaisuus pakottaa rautatieyhtiöt parantamaan rajatylittävien palvelujen saatavuutta ja säilyttämään ne. Nykyisellään mietinnöstä hyötyvät ainoastaan vammaiset henkilöt.

 
  
  

Wallisin mietintö (A6-0481/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen.(FR) Äänestin Yhdistynyttä kuningaskuntaa edustavan kollegani Diana Wallisin laatiman mainion mietinnön puolesta. Mietinnössä käsitellään suositusta toiseen käsittelyyn asetuksen antamiseksi sopimukseen perustumattomista velvoitteista.

Vaikka yleissääntönä on, että sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettava laki on sen maan laki, jossa vahinko on tapahtunut, toteutuessaan tämä mietintö mahdollistaa uhrin kotimaan lainsäädännön soveltamisen esimerkiksi auto-onnettomuudessa syntyneeseen ruumiinvammaan. Kun otetaan huomioon tilanteiden monimutkaisuus, tämä kanta mahdollistaa henkilöiden palauttamisen kyseistä onnettomuutta edeltäneeseen tilanteeseen. On kuitenkin vielä löydettävä kompromissi tiedotusvälineissä kunnianloukkauksen kohteeksi joutuneille henkilöille maksettavista vahingonkorvauksista, koska parlamentti haluaa, että on sovellettava sen maan lakia, jonka yleisölle julkaistu aineisto tai ohjelma-aineisto on pääasiallisesti suunnattu, tai jos tämän kriteerin soveltaminen ei ole ilmeistä, sen maan lakia, jossa toimituksellista määräysvaltaa käytetään. Kompromissin saavuttaminen ei ole helppoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark ja Anna Ibrisagic (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Wallisin mietintöön (A6-481/06) sisältyy ehdotuksia, jotka koskevat lain valintaa yksityisyyden suojan ja henkilöllisyyteen liittyvien oikeuksien suojan loukkaamistapauksissa. Näiden ehdotusten mukaan tapaukset ratkaistaan siinä maassa, jossa vahinko on tapahtunut. Äänestämme näitä ehdotuksia vastaan, koska ne tarkoittaisivat Ruotsissa voimassa olevan ilmaisunvapautta ja lehdistönvapautta koskevan lainsäädännön rajoittamista. Esimerkiksi ruotsalaiseen lehteen voidaan soveltaa muissa maissa muita lakeja kuin niitä, jotka ovat voimassa maassa, jossa lehti ilmestyy.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (ITS), kirjallinen.(FR) Tämän niin sanotun Rooma II -asetuksen ansioksi on luettava se, että sillä pyritään helpottamaan rajatylittävien riita-asioiden käsittelyä siten, että moniin tilanteisiin sovelletaan yleissääntöä, jonka mukaan sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettava laki on sen maan laki, jossa vahinko on tapahtunut.

Kannatamme kyllä sääntöjen yhdenmukaistamista silloin, kun lait ovat keskenään ristiriidassa. Vain tällä tavalla oikeusvarmuutta voidaan lisätä. Sääntöjen on kuitenkin oltava täsmällisiä ja selkeitä, miten asia ei useinkaan ole.

Mitä tulee erityisesti liikenneonnettomuuksiin samoin kuin kunnianloukkauksiin tai yksityisyyden loukkauksiin audiovisuaalisessa tai painetussa mediassa, ehdotettujen sääntöjen tarkoituksena on uhrin suojelu erityisesti siten, että korvausten saaminen on hänelle nykyistä helpompaa.

Lehdistönvapaus ja ilmaisunvapaus on taattava, eivätkä säännöt saa johtaa virheellisesti asianosaisten oikeuksien rajoittamiseen.

Tässä mietinnössä huolehditaan takeista siten, että siinä annetaan lainvalintaa koskevat tavanomaiset säännöt. Äänestämme mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), kirjallinen. (SV) Rooma II -mietintöön, jonka puolesta Euroopan parlamentti on tänään äänestänyt, sisältyy kaksi sanamuotoa, jotka ovat ristiriidassa ruotsalaisen lehdistönvapauslainsäädännön kanssa. Valitettavasti ei ollut mahdollista äänestää niitä tarkistuksia vastaan, joihin kyseessä olevat sanamuodot sisältyivät, koska ne olivat osa suurempaa kokonaisuutta. Päätin äänestää mietinnön puolesta, mutta haluan, että varauksellinen kantani tarkistukseen 9 ja tarkistuksen 19 7a kohtaan kirjataan pöytäkirjaan.

 
  
  

(IT) Libyassa työskennelleelle hoitohenkilökunnalle langetettu kuolemantuomio: B6-0024/2007

 
  
MPphoto
 
 

  Димитър Стоянов (ITS). – Аз гласувах "за" това предложение, но пред себе си имам един текст, който е изпълнен с тежък изказ. В него няма нищо, което реално да се казва. Тази резолюция трябваше да бъде приета преди осъждането на българските медицински сестри на смърт, а не сега постфактум. И защо, когато бяха осъдени, висшите представители на Съюза се правеха, че са паднали от небето и че за осем години те не са разбрали, че има такова нещо. Или може би им беше по-лесно да си затварят очите, защото европейските държави въртят една много хубава търговия с Либия.

Искам да Ви кажа, уважаеми колеги, че ние сме изправени съвсем очевидно пред един тежък диктаторски режим. И с такъв режим единственият начин, по който може да се справяш, е с решителност, твърдост и непоколебимост. Затова аз настоявам, всички европейски държави да прекратят незабавно търговските си отношения с Либия, което ще бъде оказване на истински натиск върху тази тоталитарна държава.

В заключение, бих искал да кажа, че ако това не стане, това ще означава, че в Европа се е открил нов вид програма - "петрол срещу човешки животи".

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI), kirjallinen. (EN) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta tukeakseni niitä, jotka ovat joutuneet Libyan epäinhimillisten viranomaisten vääryyden kohteeksi. Irtisanoudun kuitenkin siitä päätöslauselmaesityksessä esitetystä vaatimuksesta, joka koskee kuolemanrangaistuksen täydellistä kieltämistä kaikkialla maailmassa. Mielestäni kuolemanrangaistus voi olla asianmukainen ja tarpeellinen, kun käytössä on täysin luotettavat ja asianmukaiset oikeudenkäyntimenettelyt, jotka on varmistettu kattavilla muutoksenhakumenettelyillä. On selvää, ettei näin ole Libyassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen.(FR) Annoin ääneni päätöslauselmalle, jonka ovat esittäneet ne poliittiset ryhmät, jotka tuomitsevat Libyan rikostuomioistuimen langettaman tuomion, jossa viisi bulgarialaista sairaanhoitajaa ja palestiinalainen lääkäri todetaan syyllisiksi ja tuomitaan kuolemaan syytettyinä HI-viruksen tahallisesta tartuttamisesta lähes 500 lapseen. Tämän päätöslauselman yhteydessä voin jälleen kerran toistaa vastustavani jyrkästi kuolemanrangaistusta, jonka poistamisella voidaan vahvistaa ihmisarvon kunnioittamista ja puolustaa ihmisoikeuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Äänestimme tämän päätöslauselman puolesta, koska vastustamme kuolemanrangaistusta ja siten libyalaisen tuomioistuimen päätöstä tuomita viisi bulgarialaista sairaanhoitajaa ja palestiinalainen lääkäri kuolemaan ampumalla ja näiden tuomioiden pysyttämistä voimassa 19. joulukuuta 2006.

Lisäksi haluamme esittää syvän huolemme niistä perusteista, joiden nojalla syytetyt on tuomittu, ja siitä, miten heitä on kohdeltu tutkintavankeudessa.

Toteamme jälleen vastustavamme kuolemanrangaistusta ja tähdennämme, että kuolemanrangaistuksen poistamisella voidaan vahvistaa ihmisarvoa ja edistää ihmisoikeuksien asteittaista kehittämistä. Näin ollen vaadimme, että kuolemanrangaistus poistetaan kaikkialla maailmassa.

Lisäksi yhdymme Libyan toimivaltaisille viranomaisille esitettyyn vetoomukseen siitä, että niiden on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin kuolemantuomion arvioimiseksi uudelleen ja sen kumoamiseksi ja pohjustettava tietä sille, että asia voidaan ratkaista nopeasti inhimillisten näkökohtien perusteella.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Muscat (PSE), kirjallinen (MT). Tälle päätöslauselmalle antamani ääni ilmentää ennen kaikkea sitä, että vastustan kuolemanrangaistusta kaikissa olosuhteissa.

Mielestäni niitä monivuotisia toimia, joita monet maat, muun muassa Malta, ovat toteuttaneet Libyan lähentämiseksi kansainväliseen yhteisöön, ei voida niin vain hylätä. Tämä asia osoittaa, että kummankin osapuolen välillä tarvitaan pikemminkin aiempaa enemmän kuin vähemmän vuoropuhelua.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Viiden bulgarialaisen sairaanhoitajan ja palestiinalaisen lääkärin kuolemantuomioon johtanut oikeudenkäynti on osoitus siitä, etteivät eräät maat epäröi pitää ulkomaiden kansalaisia panttivankeinaan.

Miten tahansa asiaa tarkastellaankaan, todistusaineistosta käy selvästi ilmi, etteivät ne, jotka on tässä oikeudenkäynnissä tuomittu kuolemaan, ole syyllistyneet niihin rikoksiin, joista heitä syytetään. Oikeudenkäynnit kuitenkin jatkuivat. Ainoa selitys on, että näitä ulkomaiden kansalaisia käytetään sisäisiin tai ehkäpä ulkoisiin poliittisiin tarkoituksiin.

Tällaiset tapahtumat eivät yllätä ketään, kun kyse on maasta, jossa demokratiasta ei ole tietoakaan, tai maasta, jossa ainakaan oikeusvaltio-periaatetta ei juurikaan noudateta. Kaiken lisäksi kuolemaan tuomittujen joukossa on 1. tammikuuta alkaen viisi EU:n kansalaista, minkä vuoksi meidän on pyrittävä toimillamme puolustamaan oikeutta ja yleisten oikeusperiaatteiden kunnioittamista tässä asiassa.

Tämän päivän Libya on maana sama kuin se on aina ollut paitsi, että poliittiseen realismiin liittyvistä syistä sen on täytynyt muuttaa käyttäytymistään. Libyan on ymmärrettävä, ettemme voi hyväksyä näiden ihmisten pitämistä poliittisina panttivankeina.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Bulgarialaisille sairaanhoitajille ja palestiinalaiselle lääkärille Libyassa langetettu kuolemantuomio on hirvittävä asia, ja se syventää heidän murhenäytelmäänsä, jonka syynä on kahdeksan vuotta jatkunut aiheeton vangitseminen. Olemme olleet eturintamassa vaatimassa heidän vapauttamistaan.

Valitettavasti vihreät ja kommunistit vaativat vastoin suositustani, että päätöslauselmaan sisällytetään kohta, joka koskee kuolemanrangaistuksen vastustamista laajemmalla periaatteellisella tasolla. Vaikka monet meistä äänestivät tätä kohtaa vastaan, se on osa tekstiä, jota muutoin voimakkaasti tuemme. Konservatiiveista monet eivät periaatteellisesti vastusta kuolemanrangaistusta, kuten en itsekään sitä vastusta. Päinvastoin toivoisimme, että se otettaisiin uudelleen käyttöön tietyissä hyvin erityisissä ja tiukasti valvotuissa olosuhteissa. Tämän vuoksi haluamme tehdä selväksi, ettei tälle erinomaiselle päätöslauselmalle antamamme tuki missään nimessä tarkoita sitä, että hyväksyisimme 2 kohdan.

 
  
  

Romeva i Ruedan mietintö (A6-0439/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. (EN) Haluan onnitella kollegaani Romeva i Ruedaa tästä vuosikertomuksesta. Vastasin itse yli kymmenen vuotta sitten ensimmäisestä tätä asiaa koskevasta kertomuksesta silloisessa ulkoasiainvaliokunnan turvallisuuden ja aseistariisunnan alivaliokunnassa.

Tuolloin ongelmana oli Euroopan aseiden yhtenäismarkkinoiden toteutumatta jääminen, mikä johti tilanteeseen, jossa vienti oli välttämätöntä kansallisten markkinoiden jakautumisen takia. Jo tämä tarkoitti sitä, että eurooppalaisia aseita päätyi hyvin epäilyttäviin käsiin, ja kuten me aivan äskettäin saimme huomata, törmäsimme Irakissa omiin aseisiimme vihamielisissä käsissä.

Toinen ongelma oli oikeusperustan puuttuminen aseiden myyntiä koskevilta käytännesäännöiltä osittain sen vuoksi, etteivät eräät jäsenvaltiot halunneet hankaluuksia maailman asemarkkinoilla toimiville myyntimiehilleen.

Romeva i Ruedan mietinnöstä käy ilmi, että meitä vaivaavat edelleen samat ongelmat. Mitä kauemmaksi tulevaisuuteen lykkäämme ratkaisuja, sitä enemmän kurjuutta aseiden vapaat markkinat aiheuttavat maailmassa ja sitä kalliimman hinnan joudumme maksamaan tehottomuuden, pakolaisuuden ja turvapaikan hakemisen muodossa, mihin ovat syynä nämä epäluonnolliset onnettomuudet, joista olemme viime kädessä itse vastuussa.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), kirjallinen.(FR) Tämä valiokunta-aloitteinen mietintö aseiden vientiä koskevien Euroopan unionin käytännesääntöjen mukaisesta neuvoston seitsemännestä ja kahdeksannesta vuosikertomuksesta on äskettäin hyväksytty laajalla äänten enemmistöllä. Kiitän esittelijää laadukkaasta työstä ja tässä asiassa saavutetusta yhteisymmärryksestä.

Mietinnössä muistutetaan painokkaasti siitä, että käytännesäännöt on muutettava yhteiseksi kannaksi, jotta käytännesääntöjen aseiden viennin valvontaa tehostavia oikeudellisia vaikutuksia voidaan vahvistaa ja tätä asiaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä yhdenmukaistaa.

Samalla tavalla mietinnössä kehotetaan Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita tukemaan aseiden vientiä koskevan kansainvälisen sopimuksen tekemistä Yhdistyneiden Kansakuntien suojeluksessa – mikä olisi mielestäni hyödyllistä.

Lisäksi mietinnössä esitetään joitakin tarpeellisia täsmennyksiä käytännesääntöjen sisältöön ja soveltamisalaan, ja siinä ehdotetaan perustellusti, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen olisi otettava aseiden vientiä ohjaavaksi yleiseksi kriteeriksi.

Euroopan unionin on nyt enemmän kuin koskaan tehtävä kaikkensa esiintyäkseen vastuullisena maailmanlaajuisena toimijana, jonka aseiden leviämisen – joka on monien konfliktien ja vakavien ihmisoikeusloukkausten lähde – estämiseen tähtäävät ponnistelut tunnustetaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta. Olen erityisen iloinen siitä, että parlamentti haluaa EU:n edistävän aktiivisesti kansainvälistä asekauppasopimusta. Myönnämme, että asemenot ovat pois vuosituhattavoitteiden saavuttamisesta. Minkään yrityksen ei missään maassa pidä hyötyä kurjuudesta ja ihmisoikeusloukkauksista, joita näemme esimerkiksi Darfurissa. Niiden maiden, jotka puhuvat diplomatian kieltä, ei pidä hyötyä konfliktien ruokkimisesta. Kuten kertomuksessa todetaan, meidän on löydettävä parempia tapoja varmistaa, että lisensointijärjestelmiemme lopullinen käyttö vastaa alkuperäistä tarkoitusta ja ettei aseita kulkeudu sellaisille hallinnoille tai oppositioliikkeille, jotka turvautuvat epäinhimilliseen kohteluun.

Olen myös tyytyväinen viennin luottotakuita koskevaan viittaukseen, mutta olisin halunnut, että mietinnössä olisi menty vielä pidemmälle. Jäsenvaltioiden ei pidä toimia asemyynnin takaajina. Sellainen tarkoittaa parhaimmillaankin kilpailun vääristymistä ja voi johtaa lahjontaan. Pahimmillaan se lisää velkojen takaisinmaksua, ja kuten olemme äskettäin nähneet Tansanian tapauksessa, köyhien maiden on yhä vaikeampi investoida terveyteen, koulutukseen ja todelliseen kestävään kehitykseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Aseiden viennin valvonta kuuluu kullekin jäsenvaltiolle kunkin kansallisen lainsäädännön kautta ja YK:ssa tehtävän yhteistyön kehyksessä. Vastustan ehdottomasti suunnitelmia mahdollisesta aseiden viennin valvontaa varten perustettavasta EU:n virastosta. Mietinnössä käsitellään aseiden vientiä koskevien sitovien käytännesääntöjen luomista EU:n puitteissa. Siinä ehdotetaan uuden EU:n elimen perustamista valvomaan jäsenvaltioiden vientiä. Tätä asiaa koskevista periaatteellisista katsantokannoista riippumatta on perusteltua epäillä, johtaako se tavoitteena olevaan rajoittavampaan politiikkaan. Euroopan puolustusvirastohan pyrkii samalla lisäämään jäsenvaltioiden vientipolitiikan koordinointia ja vapauttamista. Katson, että YK soveltuu kokemuksensa, tietämyksensä ja maailmanlaajuisen merkityksensä ansiosta parhaiten johtamaan maailmanlaajuista aseriisuntatoimintaa ja huolehtimaan parhaiden mahdollisten käytännesääntöjen noudattamisesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Aseteollisuus ei ole sinänsä kaikkein likaisin ja korruptoitunein liiketoiminnan ala, mutta korruptio on omiaan pesiytymään sen käytännön toimintaan.

Tämän vuoksi katson, että julkisten ja yksityisten toimijoiden käyttäytymistä on valvottava tarkasti, jotta painostuksella, olipa se sitten oikeudellista tai ei, voi olla jokin vaikutus.

Olen jo kauan kannattanut näiden käytännesääntöjen muuttamista sitoviksi.

Lopuksi käsittelen Kiinan kysymystä. Käymme tätä keskustelua joka vuosi. Kiina ei anna takeita siitä, että se käyttää sotilasmateriaalia vaatimustemme mukaisesti, vaan tilanne on itse asiassa päinvastainen. Tämä peruste on jo yksinään riittävä. Lisäksi meidän on pyrittävä tekemään tästä maailmanpolitiikassa koko ajan tärkeämmästä toimijasta kumppani, kun pyrimme saavuttamaan aiempaa rauhanomaisemman, vähemmän väkivaltaisen maailman. Tämä ei toteudu siten, että talouden nimissä tehdään jatkuvasti myönnytyksiä. Joissakin olosuhteissa se voi olla oikea tapa edetä mutta ei tässä tapauksessa.

Viimeiseksi pahoittelen sitä, että mietinnössä sekoitetaan keskenään tosiasiassa hyvin erilaisia tapauksia niputtamalla yhteen Kiina, Kolumbia, Etiopia, Eritrea, Indonesia, Nepal ja Israel.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Romevan mietinnön sisältö ei suureksi osaksi ole kiistanalainen, mutta siinä vaaditaan EU:n aseiden vientiin sovellettavia lainsäädännöllisesti sitovia käytännesääntöjä ja pyritään väistämättä laajentamaan EU:n toimivaltaa. Meidän olisi sen sijaan korostettava kansainvälistä sopimusta, jossa otetaan painopisteeksi ne maat, jotka aseistavat jatkuvasti terroristeja ja kapinallisia ja joihin ne, jotka suhtautuvat aina hyvin kriittisesti läntisiin demokratioihin, eivät näytä kiinnittävän huomiota. Tämän vuoksi äänestimme tyhjää tästä päätöslauselmasta.

 
  
  

Hedkvist Petersenin mietintö (A6-0449/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Konservatiivien mielestä tieliikenneturvallisuus on hyvin tärkeä asia, mutta emme voi tukea tätä mietintöä sen vuoksi, että siinä vaaditaan yhdenmukaistamisprosesseihin perustuvia EU:n laajuisia toimia sellaisen hallitustenvälisen yhteistyön sijasta, joka koskisi rajallista määrää rajatylittäviä asioita. Tässä asiassa merkitystä on myös maantieteellisillä näkökohdilla, perinteellä ja kulttuurilla, ja koska tilastojen mukaan liikenneturvallisuus on Yhdistyneessä kuningaskunnassa jo nykyisellään Euroopan parhaimmistoa, emme katso, että moniakaan näistä toimista on tarpeen toteuttaa EU:n tasolla.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), kirjallinen.(FR) Äänestin tätä mietintöä ja useita tarkistuksia vastaan, koska parlamentti toimii toissijaisuusperiaatteen vastaisesti pyrkiessään velvoittamaan poliisiviranomaiset kaikkialla Euroopassa noudattamaan samoja sääntöjä, joiden tehoa ei ole missään tapauksessa osoitettu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (ITS), kirjallinen.(FR) Kollegani mietinnössä esitellään tieturvallisuuden ja tieliikenneonnettomuuksien torjunnan alalla tapahtunut edistyminen. Euroopan teillä sattuneiden kuolemantapausten määrä on pudonnut 17,5 prosenttia vuodesta 2001 vuoteen 2005, ja tähän kehitykseen voi olla vain tyytyväinen, mutta on selvää, ettei se riitä, koska Euroopan unionissa kirjataan vuosittain yhä yli 40 000 kuolemantapausta.

On yllättävää, etteivät monet tässä mietinnössä esitetyt tieliikenneturvallisuutta koskevat ehdotukset liity pelkästään rankaisutoimenpiteiden toteuttamiseen. Sehän on ollut Ranskassa lähestymistapana. Mietinnössä esitetään pikemminkin ehdotuksia, jotka liittyvät kuljettajien opettamiseen, ajoneuvokannan laatuun ja tieinfrastruktuurin kuntoon. Tuemme näitä ehdotuksia.

Ranskassa tieliikennekuolemien määrä on tosiaankin vähentynyt vuosi vuodelta, mutta samalla ajokorttinsa menettäneiden suuttumus on kasvanut kasvamistaan. "Poliisipelon" lisäksi nykyään ovat tavallisia automaattiset ylinopeusrangaistukset, joita annetaan jopa silloin, kun ylinopeutta on vain 1 kilometri tunnissa.

Yhteensä 36 miljoonasta kuljettajasta 3,5 miljoonaa on saanut ajokorttiinsa miinusmerkintöjä, ja lähes 70 000 kuljettajaa on menettänyt ajokorttinsa. Jos halutaan saavuttaa yleinen tieliikenteen turvallisuuden tavoite, autoilijoita on lakattava vainoamasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Vuonna 2003 hyväksytyssä Euroopan tieliikenneturvallisuuden toimintaohjelmassa on asetettu tavoitteeksi tieliikennekuolemien puolittaminen vuoteen 2010 mennessä, mikä tarkoittaa alle 25 000:ta kuollutta vuodessa. Vaikka määrä onkin laskenut vuosina 2001–2005, tavoitteen ei ennusteta toteutuvan.

Tieliikennekuolemia on torjuttava monilla eri aloilla, joita ovat kuljettajien koulutus, teiden kunto, ajoneuvokannan kunto ja pelotteet siten, että näistä kaikista muodostuu liikennealaa koskeva kokonaisstrategia.

Jotta näin tapahtuisi, on toteutettava kohdennettuja toimenpiteitä seuraavilla aloilla: kouluissa ja autokouluissa tehtävä valistustyö, uusien opetusmenetelmien käyttäminen, kansalaisten tietoisuuden lisääminen, kuljettajien ja heidän ajoneuvojensa kunnon valvonta – mikä olisi toteutettava pikemminkin ennalta ehkäisyn ja koulutuksen muodossa kuin hankkimalla sakkotuloja – teiden laatu ja asianmukaiset ja selkeät opasteet sekä julkisen liikenteen kustannuksella rajusti lisääntyneen autoliikenteen ottaminen pohdittavaksi. Tästä seuraa, että on tärkeää sisällyttää tämä kysymys osaksi julkisen liikenteen käyttöä edistävää asianmukaista liikennealan strategiaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Äänestän tätä mietintöä vastaan, koska katson, että siinä on lähtökohtana virheellinen ajattelutapa siitä, mikä poliittinen taso on vastuussa liikenneturvallisuuskysymyksistä. Kesäkuun lista katsoo, että jäsenvaltioilla on ensisijainen poliittinen vastuu siitä, mitä lainsäädäntötoimenpiteitä on toteutettava liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Tieliikenneturvallisuuden korkeampi taso voidaan saavuttaa siten, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön ne strategiat, jotka ovat osoittautuneet onnistuneiksi monissa eri EU-maissa. Euroopan parlamentin näkökohdilla voi olla omat ansionsa, mutta niiden anti on tässä yhteydessä hyvin vähäinen.

Mietintöön sisältyy joukko ehdotuksia, joissa ei oteta riittävästi huomioon toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta. Näistä ehdotuksista voidaan mainita ehdotus siitä, että 3–18-vuotiaille lapsille on annettava jatkuvasti liikenneturvallisuusopetusta erityisen EU:n toimintasuunnitelman avulla ja että komission on käynnistettävä tiedotuskampanjoita, joilla torjutaan kuljettajien ajoväsymystä jäsenvaltioissa, ja että komission on lisäksi selvitettävä kuljettajien ajoväsymyksen seurauksia tieliikenneturvallisuuden kannalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), kirjallinen. (SV) Nopeusrajoitukset ovat yksittäisiä jäsenvaltioita koskeva asia, johon vaikuttavat monet tekijät, ja sen vuoksi niistä on päätettävä kansallisesti. Vaikka säätäisinkin mielihyvin ympäristö- ja turvallisuussyistä siitä, että Saksan on luovuttava "autobahneistaan" (moottoriteistään), Saksan pakottamisella ulkoapäin olisi enemmän kielteisiä vaikutuksia. Se päinvastoin heikentäisi niitä poliittisia voimia Saksassa, jotka pyrkivät tähän samaan tavoitteeseen.

Promilleraja 0,5 on liian korkea, eikä sitä voida missään tapauksessa hyväksyä.

Olisi yhtä typerää asettaa ajovaloja koskevia EU:n tason vaatimuksia kuin pakottaa Yhdistynyt kuningaskunta ottamaan käyttöön oikeanpuoleinen liikenne. Jos 5 000 ihmisen henki voidaan säästää, toimen toteuttamisen pitäisi olla helppoa kansallisella tasolla. Äänestän joka tapauksessa sen puolesta, että jäsenvaltioita kehotetaan torjumaan raskaiden ajoneuvojen kuljettajien vaarallista ajokäyttäytymistä, koska tällä tavalla kunnioitetaan kansallisen parlamentin oikeuksia. Lisäksi ympäristö hyötyy siitä, ettei raskaiden ajoneuvojen anneta kilpailla junien kanssa turvallisuuden kustannuksella.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE), kirjallinen. (EN) Euroopan Parlamentin Labour-puolueen valtuuskunta on periaatteessa tyytyväinen mietintöön, jolla pyritään EU:n tieliikenteen kuolonuhrien määrän puolittamiseen vuoteen 2010 mennessä. Mietinnössä on myönteistä se, että siinä korostetaan sitä, että tieliikenneturvallisuuden erot ovat kasvaneet eräiden jäsenvaltioiden välillä. Lisäksi mietinnössä vaaditaan sidosryhmien välisen yhteistyön lisäämistä ja parhaiden käytäntöjen jakamista.

Tieliikenteen turvallisuutta ei EU:ssa kuitenkaan juurikaan paranneta sillä, että pyritään ottamaan käyttöön ajovalojen päiväkäytön ja yhdenmukaistetun veren alkoholipitoisuuden enimmäismäärän kaltaisia tieturvallisuusaloitteita. Tutkimusten mukaan ajovalojen päiväkäyttö lisää moottoripyöräilijöiden ja jalankulkijoiden riskiä. Jäsenvaltioiden ei pidä muuttaa veren alkoholipitoisuudelle asetettuja rajoja, vaan niiden on pikemminkin keskityttävä jo olemassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanoon ja tehokkaaseen seuraamusten määräämiseen lainsäädännön rikkojille. Näin ollen päätimme äänestää tyhjää tästä mietinnöstä.

 
  
  

Záborskán mietintö (A6-0478/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Pidän myönteisenä sen ajatuksen hyväksymistä, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen käsittää poliittisten prosessien uudelleenjärjestelyn, niiden vahvistamisen, kehittämisen ja seurannan siten, että kaikkien politiikkojen määrittelyyn osallistuvat toimijat sisällyttävät naisten ja miesten välisen tasa-arvon kaikkeen politiikkaan kaikilla tasoilla ja kaikissa vaiheissa. Tämä on toteutettava siten, ettei sillä heikennetä tasa-arvon valtavirtaistamista erillispolitiikoissa, joilla pyritään korjaamaan miesten ja naisten välisestä epätasa-arvosta johtuvia tilanteita.

Politiikat, joilla tavoitellaan yhtäältä tasa-arvoa ja toisaalta sukupuolten valtavirtaistamista, muodostavat toisiaan täydentävän kaksoisstrategian. Niiden on oltava keskenään yhteensopivia, jotta voimme saavuttaa tavoitteen miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta, kuten päätöslauselmassa todetaan.

Jokaisen jäsenvaltion on luotava sellaiset olosuhteet, että tosiasiallinen tasa-arvo saavutetaan kaikilla aloilla, eikä pelkästään poliittisten virkojen osalta. Tämän vuoksi pidämme myönteisenä sitä, että tässä täysistunnossa on hylätty mietintöön sisältyvä ehdotus poliittisia puolueita koskevan pakollisen kiintiöjärjestelmän käyttöönotosta kaikkien kollektiivisten elinten ehdokaslistojen kohdalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Lissy Gröner (PSE), kirjallinen. (DE) Tässä mietinnössä arvioidaan sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista koskevaa Euroopan parlamentin politiikkaa, ja se on jatkoa tästä aiheesta laatimalleni mietinnölle (A5-0060/2003).

Esillä olevassa mietinnössä, jonka aiheena on sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen valiokuntatyöskentelyssä, käsitellään vuoden 2003 mietinnössä esitettyjä kysymyksiä. Siinä arvioidaan toistaiseksi tehtyjä toimia ja pyritään katsastamaan sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen käytännön toteuttamisen tulevaisuudennäkymiä. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnassa yksimielisesti hyväksytystä mietinnöstä poistettiin olennaisia kohtia Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän äänestyskäyttäytymisen vuoksi. Tällaisia kohtia ovat esimerkiksi korkean tason ryhmän roolin korostaminen sekä tasa-arvoinen budjetointi ja henkilöstöpolitiikka. Koska olen vakuuttunut siitä, että Záborskán mietintö on olennaisilta osiltaan vaatimattomampi kuin vuoden 2003 päätöslauselma, äänestin sitä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (ITS), kirjallinen.(FR) Vaikka yhdennetty lähestymistapa miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon on etenkin työhön liittyvissä asioissa välttämättömyys, sitä ei tarvitse toteuttaa ja panna täytäntöön autoritaarisella ja velvoittavalla tavalla.

On kuitenkin valitettavaa, että arvostettu kollegani Anna Záborská ehdottaa mietinnössään, että meidän olisi naisten ihmisarvon ja tasa-arvon nimissä äänestettävä poliittisten puolueiden ehdokaslistoja koskevan pakollisen kiintiöjärjestelmän puolesta. Meidän ei pidä mielestäni sortua asettamaan sukupuolten tasa-arvon ideologiaa kaiken muun edelle. Tällaisella toimella olisi enemmän kielteisiä kuin myönteisiä vaikutuksia, ja se vahingoittaisi viime kädessä naisten julkista kuvaa. Tällä ideologialla naiset vain vahvistaisivat sen oletuksen, että ansioistaan riippumatta naisilta puuttuu sekä pätevyyttä että legitiimiyttä.

On kyllä tarpeen helpottaa naisten pääsyä tiettyihin työpaikkoihin tai tiettyihin vastuutehtäviin, jotka ovat olleet heiltä poissuljettuja tai joissa he ovat olleet toistaiseksi aliedustettuina, mutta älkäämme liioitelko tai kosiskelko yleistä mielipidettä, sillä tätä kautta vain vahingoitamme naisten asiaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), kirjallinen.(FR) Tämän naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnassa kahden viime vuoden aikana tehdyn parlamentaarisen työn arvioinnin yhteydessä minun on kiitettävä puhemies Borrellia, korkean tason ryhmän puheenjohtajaa, joka on osoittanut suurta tarkkanäköisyyttä ja diplomatiaa työtämme tukiessaan, sekä jäsen Kaufmannia, varapuheenjohtajaa, joka on seurannut hyvin tiiviisti työtä, jota tämä ryhmä, joka on välttämätön yhteistyöväline monilla eri aloilla, on tehnyt.

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan toimivalta, sellaisena kuin se on määriteltynä parlamentin työjärjestyksessä, tarkoittaa, että valituilla edustajilla on vastuu kaikkien sellaisten asioiden valvonnasta, jotka liittyvät tasa-arvoon Euroopan parlamentissa, ja niitä ovat muun muassa talousarvio, naisia koskeva tiedotuspolitiikka ja tasa-arvopolitiikkaa koskeva lainsäädäntö sekä sukupuolten tasa-arvon näkökulman toteuttaminen ja sen sisällyttäminen jatkossakin kaikkiin aloihin, myös henkilöstöpolitiikkaan, yhteisvastuullisesti hallinnon kanssa.

Haluan lisäksi todeta arvostavani suuresti kaikkien kollegojeni ja erityisesti jäsen Grönerin valppautta. Jäsen Gröner on koko tämän aloitteen äiti, ja hän painotti mietinnössään sitä, että naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta on tärkein naisten oikeuksiin, tasa-arvoon ja yhdennettyyn lähestymistapaan liittyvistä kysymyksistä vastuussa oleva Euroopan parlamentin elin. Toivon, että tämä vahva yhteistyö innoittaa jatkossakin työtämme.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö