Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0156(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0477/2006

Indgivne tekster :

A6-0477/2006

Forhandlinger :

PV 31/01/2007 - 25
CRE 31/01/2007 - 25

Afstemninger :

PV 01/02/2007 - 7.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0017

Forhandlinger
Onsdag den 31. januar 2007 - Bruxelles EUT-udgave

25. Fiskeripartnerskabsaftale EF/Gabon (forhandling)
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Stavros Arnaoutakis for Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Gabonesiske Republik (KOM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS)) (A6-0477/2006).

 
  
MPphoto
 
 

  Ján Figeľ, medlem af Kommissionen. - (EN) Hr. formand! Fællesskabet og Republikken Gabon har forhandlet og den 28. oktober 2005 foreløbigt godkendt en partnerskabsaftale om fiskeri, der skal løbe i seks år. Den nye protokol har været i midlertidig anvendelse siden december 2005 i henhold til en rådsbeslutning. På dagen for sin ikrafttræden vil denne aftale ophæve og erstatte den aftale mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Gabon om fiskeri ud for Gabons kyst, som trådte i kraft i december 1998.

Det finansielle bidrag er fastsat til 860.000 euro om året. Ud af dette finansielle bidrag vil 60 % muliggøre årlig finansiel støtte til at definere og gennemføre en sektorpolitik for fiskeri i Gabon med henblik på at indføre ansvarligt og bæredygtigt fiskeri.

Den nye protokol giver fiskemuligheder for 24 notfartøjer til tunfiskeri og 16 langlinefartøjer med flydeline med en årlig referencetonnage på 11.000 t.

Aftalen er en del af et vigtigt netværk af Fællesskabsaftaler om tun i Atlanterhavet ud for den vestafrikanske kyst.

Kommissionen tager i betragtning, at aftalen vil give Fællesskabet og Gabon en passende juridisk og politisk ramme for overvågning og kontrol af EU's flådes aktiviteter i det gabonesiske fiskeriområde. Det giver også Fællesskabet mulighed for at støtte udviklingen af denne sektor i landet til fælles gavn for parterne.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Arnaoutakis (PSE), ordfører. - (EL) Hr. formand! EU og Den Gabonesiske Republik har forhandlet sig frem til en flerårig fiskeripartnerskabsaftale, som blev underskrevet den 28. oktober 2005, og som dækker alle forbindelser mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Gabonesiske Republik på fiskeriområdet. Partnerskabsaftalen, der er knyttet til en protokol, er af seksårig varighed, idet de tekniske og finansielle betingelser for fiskeriaktiviteterne trådte i kraft allerede den 3. december 2005.

Hovedformålet med partnerskabsaftalen, der går ud over de snævre kommercielle rammer for den tidligere bilaterale aftale, er at udvikle en bæredygtig fiskeripolitik med en ansvarlig udnyttelse af fiskeriressourcerne, støtte til kystbefolkningerne og oprettelse af små lokale fryse- og forarbejdningsvirksomheder gennem et alment økonomisk og videnskabeligt samarbejde. Et vigtigt nyskabende skridt er satellitovervågning af fiskerifartøjer med det formål at bekæmpe ulovlig, urapporteret og ureguleret fiskeri.

Som fiskerikommissær Borg også fremhævede, betegner den nye aftale et nyt kapital i samarbejdet mellem EU og Den Gabonesiske Republik, da landet herved vil intensivere indsatsen for at sikre fortsat fiskeri i dets farvande. Vi bør understrege, at denne form for aftaler er særligt vigtige, fordi de fremmer økonomisk udvikling og samarbejde med tredjelande.

Denne fiskeriaftale med Den Gabonesiske Republik er endnu et udviklingsværktøj, som EU anvender for at understrege sin solidaritet og vilje til yderligere samarbejde med ulandene. Jeg finder det derfor nødvendigt, at Europa-Parlamentet, som institution sammensat af folkevalgte medlemmer, underrettes i god tid i stedet for blot at blive bedt om at godkende beslutningerne et år senere.

 
  
MPphoto
 
 

  Carmen Fraga Estévez, for PPE-DE-Gruppen. - (ES) Hr. formand! Jeg vil gerne endnu en gang protestere, fordi fiskeriet altid bliver behandlet om aftenen i al hemmelighed. I dag sker det igen.

Jeg vil gerne takke hr. Arnaoutakis for hans fremragende betænkning. På grund af det fremskredne tidspunkt vil jeg gøre det kort og fremhæve tre aspekter, som efter min opfattelse er vigtige i forbindelse med Gabon og fiskeriaftalerne i almindelighed.

For det første vil jeg endnu en gang konstatere den forsinkelse, hvormed Kommissionen har forelagt spørgsmålet for Europa-Parlamentet, og understrege, at EU kommer til at betale første del af udligningstilskuddet til Gabon med mindst seks måneders forsinkelse. Det er uacceptabelt, og EU bør ikke fremme disse forsinkelser, især når det drejer sig om tredjelande med svage økonomier. Jeg tror, at vi har opnået en aftale med kommissær Borg, og jeg håber, at vi ikke mere vil se disse forsinkelser i fremtiden.

For det andet vil jeg også gerne fremhæve fiskeriaftalernes finansielle aspekter i almindelighed, og som dette konkrete tilfælde er et meget notorisk eksempel på. Der er mange folk her - og jeg beklager, at de ikke er dem, der rent faktisk er mest kritisk over for fiskeriaftalerne - der brokker sig over, at fiskerisektoren ikke samarbejder med og knapt nok bidrager til finansieringen af disse aftaler. I dette tilfælde kan det imidlertid konstateres, at fiskerisektoren i forbindelse med Gabon-aftalen kommer til at betale næste 20 % mere end det, som EU betaler med midler fra fællesskabsbudgettet. Det kan forhåbentligt overbevise dem, der siger, at fiskerisektoren ikke bidrager til finansieringen af aftalerne.

Endelig, hr. formand, vil jeg også gerne komme med en anmodning til Kommissionen, som vi fra Fiskeriudvalgets side har gentaget i forbindelse med aftalerne, nemlig at Parlamentets medlemmer - for at sikre en større gennemsigtighed - får mulighed for at deltage som observatører i de blandede udvalg, som kontrollerer gennemførelsen af fiskeriaftalerne. Det har vi allerede opnået i forbindelse med de regionale fiskeriorganisationer, og det ville være godt, hvis vi i fremtiden også kunne deltage i de blandede udvalg. Det anmodede vi rådsformanden om forleden, og jeg håber, at kommissær Figel' vil overbringe Kommissionen vores anmodning, så de tre institutioner i fællesskab kan opnå en større deltagelse af parlamentsmedlemmer. Jeg synes, at vi fortjener at være til stede som observatører i disse udvalg, selv om det kun bliver på grund af det sene tidspunkt, vi arbejder på.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Fru Fraga Estévez, jeg er enig i Deres vurdering og vil lade Deres bekymring om forskelsbehandling af emnerne til forhandling gå videre til Præsidiet. Måske ville et turnussystem være mere retfærdigt.

Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted torsdag kl. 11.30.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik