Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0156(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0477/2006

Ingivna texter :

A6-0477/2006

Debatter :

PV 31/01/2007 - 25
CRE 31/01/2007 - 25

Omröstningar :

PV 01/02/2007 - 7.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0017

Debatter
Onsdagen den 31 januari 2007 - Bryssel EUT-utgåva

25. Partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Gabon om fiske (debatt)
PV
MPphoto
 
 

  Talmannen. Nästa punkt är ett betänkande av Stavros Arnaoutakis för fiskeriutskottet, om förslaget till rådets förordning om ingående av avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Gabon (KOM(2006)0454 – C6-0303/2006 – 2006/0156(CNS)) (A6-0477/2006).

 
  
MPphoto
 
 

  Ján Figeľ, ledamot av kommissionen. (EN) Herr talman! Europeiska gemenskapen och Republiken Gabon har förhandlat fram och den 28 oktober 2005 paraferat ett avtal om fiskepartnerskap som ska gälla i sex år. Det nya protokollet har tillämpats provisoriskt sedan december 2005 enligt rådets beslut. När avtalet träder i kraft kommer det att upphäva och ersätta det avtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Gabon om fiske utanför Gabons kust som trädde i kraft i december 1998.

Den ekonomiska ersättningen har fastställts till 860 000 euro per år. Av detta belopp kommer 60 procent att användas som ett årligt ekonomiskt stöd för att utarbeta och genomföra en sektoriell fiskepolitik i Gabon, med syfte att utveckla ett ansvarsfullt och hållbart fiske.

Genom det nya protokollet beviljas fiskemöjligheter för 24 notfartyg och 16 fartyg för fiske med flytlinor, med en årlig referensfångstmängd på 11 000 ton.

Avtalet ingår i ett viktigt nätverk av EG-avtal om tonfiskfiske i Atlanten utanför Västafrikas kust.

Kommissionen anser att avtalet kommer att förse gemenskapen och Gabon med en ändamålsenlig rättslig och politisk ram för att övervaka och kontrollera EU:s fiskeverksamhet i Gabons vatten. Det ger också gemenskapen möjlighet att stödja utvecklingen av fiskesektorn i landet, vilket gynnar båda parter.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Arnaoutakis (PSE), föredragande. (EL) Herr talman! Europeiska unionen och Republiken Gabon förhandlade om och undertecknade den 28 oktober 2005 ett flerårigt avtal om fiskepartnerskap som omfattar förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Gabon inom fiskerisektorn. Partnerskapsavtalet, som åtföljs av ett protokoll, har slutits för en sexårsperiod, medan de tekniska och finansiella villkoren som styr fiskeaktiviteterna trädde i kraft den 3 december 2005.

Det huvudsakliga målet med partnerskapsavtalet, som sträcker sig längre än den snäva kommersiella ramen för det tidigare bilaterala avtalet, är att utveckla en hållbar fiskepolitik med ansvarsfull exploatering av fisketillgångarna, stödja kustsamhällena samt skapa små lokala frys- och bearbetningsindustrier genom allmänt ekonomiskt och vetenskapligt samarbete. En viktig nyskapande åtgärd är satellitövervakningen av fiskefartyg för att få slut på olagligt, orapporterat och okontrollerat fiske.

Så som kommissionsledamot Joe Borg med ansvar för fiske betonat öppnar detta nya avtal ett nytt kapitel i samarbetet mellan Europeiska unionen och Republiken Gabon, förutsatt att man kommer att satsa mer på att garantera fiskets framtid i dessa vatten. Vi bör betona att denna typ av avtal är särskilt viktiga, eftersom de främjar ekonomisk utveckling och samarbete med tredjeländer.

Avtalet med Gabon inom fiskesektorn är ett annat utvecklingsverktyg som används av EU för att framhäva sin solidaritet och avsikt att samarbeta ytterligare med utvecklingsländerna. Därför anser jag att det är nödvändigt att Europaparlamentet, i egenskap av institution som är direktvald av medborgarna, hålls underrättat på förhand och inte blir tillfrågat ett år senare för att bara ratificera besluten.

 
  
MPphoto
 
 

  Carmen Fraga Estévez, för PPE-DE-gruppen. (ES) Herr talman! Jag vill ännu en gång invända mot att fiskefrågor alltid behandlas på ett hemlighetsfullt sätt nattetid, och det är vad som sker i dag ännu en gång.

Jag skulle vilja tacka Stavros Arnaoutakis för hans fantastiska betänkande. Eftersom det är så sent ska jag vara kortfattad och understryka tre aspekter som har att göra med Gabon och fiskeavtal i allmänhet och som jag anser vara viktiga.

För det första måste jag ännu en gång framhålla att kommissionen var sen med att lägga fram denna fråga för Europaparlamentet och påpeka att EU kommer att betala den första delen av utbetalningarna till Gabon minst sex månader för sent. Det är oacceptabelt, och Europeiska unionen får inte orsaka denna typ av försening, särskilt när det gäller tredjeländer vars ekonomi är så svag. Jag tror att vi har nått en överenskommelse med kommissionsledamot Joe Borg, och jag hoppas att det inte kommer att förekomma några fler sådana förseningar i framtiden.

För det andra skulle jag också vilja betona de ekonomiska aspekterna av fiskeavtal i allmänhet, där detta speciella fall är ett mycket vanhedrande exempel. Det finns många människor här – och jag beklagar att de egentligen inte är de människor som är mest kritiska mot fiskeavtalen – som klagar på att fiskesektorn inte samarbetar, eller knappt bidrar till, finansieringen av dessa avtal. När det gäller Gabonavtalet kommer fiskesektorn i själva verket att betala nästan 20 procent mer än Europeiska unionen betalar från gemenskapsbudgeten. Det borde lugna dem som säger att fiskesektorn inte bidrar till finansieringen av avtalen.

Slutligen skulle jag också vilja be kommissionen om följande när det gäller de avtal som vi i fiskeriutskottet har satt upp gång på gång: om man tillämpade större öppenhet borde ledamöterna i parlamentet kunna delta som observatörer i de gemensamma kommittéer som kontrollerar fullföljandet av fiskeavtalen. Vi har redan uppnått detta för de regionala fiskeorganisationerna, och det skulle vara bra om vi kunde delta i de gemensamma kommittéerna i framtiden. Vi framförde denna begäran häromdagen till rådsordföranden, och jag hoppas att kommissionsledamot Ján Figeľ kommer att förmedla denna begäran till Europeiska kommissionen, så att vi bland de tre institutionerna kan erhålla större delaktighet av parlamentets ledamöter. Om inte annat än för att vi måste arbeta så sent på kvällarna, anser jag att vi förtjänar att få vara i dessa kommittéer som observatörer.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. Fru Fraga Estévez! Jag håller med om er bedömning, och jag ska framföra era bekymmer till presidiet om diskriminering när det gäller debattämnena. Kanske skulle ett system baserat på tjänstgöring vara rättvisare.

Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag kl. 11.30.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy