Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 614k
Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2007 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Εταιρίας (συζήτηση)
 4. Συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (συζήτηση)
 5. Πανηγυρική συνεδρίαση - Βουλγαρία
 6. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7. Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1. Προστασία των επιβατών από μετατοπιζόμενες αποσκευές (ψηφοφορία)
  7.2. Έγκριση μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά το οπτικό πεδίο του οδηγού (ψηφοφορία)
  7.3. Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΚ/Κορέας (ψηφοφορία)
  7.4. Ενσωμάτωση της διάστασης της αειφορίας στις πολιτικές αναπτυξιακής συνεργασίας (ψηφοφορία)
  7.5. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2007 (ψηφοφορία)
  7.6. Ανθρώπινα δικαιώματα των Ντάλιτ στην Ινδία (ψηφοφορία)
  7.7. Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν (ψηφοφορία)
  7.8. Δικαιοστάσιο για τη θανατική ποινή (ψηφοφορία)
  7.9. Προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης: μια ευρωπαϊκή διάσταση για την πρόληψη του υπερβολικού βάρους, της παχυσαρκίας και των χρόνιων παθήσεων (ψηφοφορία)
  7.10. Προθεσμίες παραγραφής στις διασυνοριακές διαφορές που αφορούν τραυματισμούς και θανατηφόρα ατυχήματα (ψηφοφορία)
  7.11. Διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση (ψηφοφορία)
  7.12. Οι σχέσεις της ΕΕ με τις Νήσους του Ειρηνικού - Στρατηγική για μια ενισχυμένη εταιρική σχέση (ψηφοφορία)
  7.13. Καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Εταιρίας (ψηφοφορία)
 8. Αιτιολογήσεις ψήφου
 9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Αποστολή που ανετέθη σε βουλευτή: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15. Διακοπή της συνόδου


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. WALLIS
Αντιπροέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
  

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 09.05)

 

2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Εταιρίας (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0434/2006) του κ. Klaus-Heiner Lehne, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Εταιρείας (2006/2013(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE), εισηγητής. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, είναι για μένα μεγάλη τιμή, κυρία Πρόεδρε, ότι το θέμα αυτό συζητείται ειδικά σήμερα που εσείς προεδρεύετε για πρώτη φορά στο Σώμα.

Το σχέδιο δράσης για το εταιρικό δίκαιο προέβλεπε ήδη να εξεταστεί με ποιες άλλες μορφές εταιριών μπορεί να ασχοληθεί η νομοθεσία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις μελέτες που διεξήχθησαν εκείνο το διάστημα, τα ερωτήματα αυτά παρέμειναν ουσιαστικά αναπάντητα. Η Επιτροπή έθεσε πριν από μερικά χρόνια σε συζήτηση το σχέδιο δράσης για το εταιρικό δίκαιο και προέβη σε πλήρη αναθεώρησή του. Το Σώμα συμμετείχε πλήρως στη συζήτηση αυτή και στη συνέχεια αποφάσισε να εκπονήσει και να συζητήσει έκθεση πρωτοβουλίας για την ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρία.

Αυτό είναι το ιστορικό του θέματος που έχουμε σήμερα στην ημερήσια διάταξη. Εξετάσαμε με προσοχή το θέμα και διοργανώσαμε σχετική ακρόαση στο Σώμα, η οποία κατέδειξε ότι χρειαζόμαστε πραγματικά αυτό το είδος ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρίας και ότι η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία για την θέσπιση της ανάλογης νομοθεσίας. Ειδικά οι μικρότερες βιομηχανικές επιχειρήσεις, που προσανατολίζονται προς τις εξαγωγές και σήμερα είναι υποχρεωμένες να ιδρύουν θυγατρικές και νέες επιχειρήσεις σε άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με το εκεί εταιρικό δίκαιο, θα επικροτούσαν με μεγάλο ενθουσιασμό τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής νομικής μορφής για την οργάνωση των θυγατρικών τους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα έχουν μεγάλη ανάγκη συμβουλών, αυτό δε μπορεί να είναι καλό για τους δικηγόρους, αλλά κοστίζει πολλά χρήματα, αφού πρέπει να γίνεται επανειλημμένα εξέταση επιμέρους περιπτώσεων για να διαπιστωθεί ποια είναι τα δικαιώματα και τα καθήκοντα των διευθυντών τους και των μελών των εποπτικών οργάνων τους και τι πρέπει να κάνουν για να μην έρθουν σε σύγκρουση με τον νόμο.

Θεωρώ ότι αυτό θα μπορέσουν να το αποφύγουν αν τους δοθεί μία ενιαία ευρωπαϊκή νομική μορφή που θα ρυθμίζει ενιαία σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια σειρά κεντρικών ερωτημάτων, ειδικότερα αναφορικά με τις αρμοδιότητες του διευθυντή και με θέματα ευθύνης, προσφέροντας έτσι κάτι στις επιχειρήσεις. Γι’ αυτό άλλωστε δεν τίθεται καν θέμα επιπλέον γραφειοκρατίας, γιατί οι εταιρίες μπορούν να αποφασίσουν οι ίδιες αν θέλουν αυτή τη νομική μορφή ή όχι. Είναι απλά κάτι για το οποίο μπορούν να αποφασίσουν οι ίδιες και το οποίο κλείνει ένα πραγματικό νομικό κενό που είχε προκύψει αφού δημιουργήσαμε την ευρωπαϊκή ανώνυμη εταιρία για τις μεγαλύτερες εταιρίες.

Επιτρέψτε μου να πω επίσης παρενθετικά ότι μια εξήγηση για τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, για παράδειγμα στην περίπτωση Inspire Art, είναι το γεγονός ότι στο παρελθόν δεν σημειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος ως προς την εξέλιξη του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου και εδώ μπορούμε να βοηθήσουμε, δημιουργώντας και προσφέροντας μία υποδειγματική δομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θεωρώ ότι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων –που ενέκρινε αυτήν την έκθεση με μεγάλη πλειοψηφία ή μάλλον ομόφωνα– κατάφερε να βρει έναν κατάλληλο συμβιβασμό μεταξύ, αφενός, των διαφορετικών προσεγγίσεων όσον αφορά τη δομή τέτοιων εταιριών στην ηπειρωτική Ευρώπη και, αφετέρου, της βρετανικής νομικής σκέψης, ειδικά για το θέμα των ιδίων κεφαλαίων, όπου επιτύχαμε έναν καλό συμβιβασμό βάσει του ότι τα ίδια κεφάλαια πρέπει καταρχήν να υπάρχουν, χωρίς όμως υποχρέωση καταβολής σε μετρητά. Αυτό είναι και ένα μέσον διευκόλυνσης της εγγραφής και, ως εκ τούτου, συνιστά κατά τη γνώμη μου ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και δείχνει επίσης πώς μπορεί η Επιτροπή να υποβάλει μία πρόταση και το Συμβούλιο να μπορέσει μετά να βρει έναν λογικό συμβιβασμό μεταξύ των διαφόρων νομικών παραδόσεων.

Εμείς ως Επιτροπή Νομικών Θεμάτων –και πιστεύω, και το Σώμα μετά τη σημερινή ψηφοφορία– περιμένουμε να δραστηριοποιηθεί η Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης, του Κανονισμού μας και της διοργανικής συμφωνίας, και να προβεί σε εύθετο χρόνο σε συγκεκριμένες ενέργειες για να υποβάλει συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση στο Σώμα και στο Συμβούλιο.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε μία ακόμα σκέψη που έχει συμπεριληφθεί σε έναν βαθμό στις τροπολογίες, συγκεκριμένα στη συζήτηση για τη συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων. Θα ήθελα να καταστήσω απόλυτα σαφές κάτι που δεν υπήρξε αντικείμενο αμφισβήτησης στις διαβουλεύσεις μας, ότι δηλαδή κανένας δεν επιδιώκει να περιορίσει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα των εργαζομένων. Όπως είναι εξασφαλισμένα σε εθνικό επίπεδο, έτσι πρέπει να παραμείνουν εξασφαλισμένα και να διατηρηθούν και στο πλαίσιο της υλοποίησης αυτού του νομοθετικού έργου. Για το θέμα αυτό υποβλήθηκε μια σειρά τροπολογιών που δεν θεωρώ καθοριστικές γιατί όλες έχουν τον ίδιο στόχο: την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Μία τελική παρατήρηση –και το εννοώ αυτό, γιατί τελειώνει το πεντάλεπτό μου: διαπιστώνω με ευχαρίστηση ότι και η γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου δήλωσε πως η ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρία είναι μία από τις προτεραιότητές της και έτσι υποθέτω ότι και το Συμβούλιο θα υποστηρίξει το θέμα αυτό, ελπίζω δε ότι το ίδιο θα κάνει η συντριπτική πλειονότητα του Σώματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, και ειδικότερα τον εισηγητή, κ. Lehne, για το άριστο έργο που επιτέλεσε στην εκπόνηση της έκθεσης σχετικά με το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Εταιρείας, επί της οποίας θα ψηφίσουμε σήμερα. Οι διευθύνσεις μου μελετούν ήδη λεπτομερώς τις προτάσεις και τις συστάσεις που περιλαμβάνει αυτή η έκθεση.

Πρέπει να καταστήσουμε ευκολότερη και πιο φθηνή τη διεξαγωγή διασυνοριακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό να λάβουμε μέτρα που θα βοηθήσουν τις μικρομεσαίες εταιρείες να εκμεταλλευτούν πλήρως τα οφέλη της ενιαίας αγοράς.

Η ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ένα μέσο για τη διευκόλυνση της επέκτασης των μικρών επιχειρήσεων είναι η απλούστευση του ισχύοντος νομικού πλαισίου και η μείωση των περιττών διοικητικών βαρών. Αυτά τα βάρη είναι ιδιαιτέρως επαχθή για τις ΜΜΕ, οι οποίες δεν διαθέτουν μεγάλα νομικά τμήματα. Για αυτό αποφάσισα να υποβάλω μια ανακοίνωση σχετικά με την απλούστευση του κοινοτικού εταιρικού δικαίου την άνοιξη του τρέχοντος έτους. Αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της Επιτροπής για την απλούστευση του κοινοτικού κεκτημένου, το οποίο προβλέπει μείωση 25% στα διοικητικά βάρη έως το 2012.

Είμαι υπέρ των πρωτοβουλιών που θα παράσχουν στις ευρωπαϊκές εταιρείες, και ειδικότερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ένα ευέλικτο ρυθμιστικό πλαίσιο. Το καταστατικό της ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρείας θα μπορούσε να αποτελέσει μια χρήσιμη λύση για αυτές εν προκειμένω. Η ιδέα υποστηρίχθηκε από τη βιομηχανία στην πρόσφατη δημόσια διαβούλευση όσον αφορά τις μελλοντικές προτεραιότητες για το σχέδιο δράσης σχετικά με το εταιρικό δίκαιο και την εταιρική διακυβέρνηση. Πολλοί συμμετέχοντες τόνισαν ότι αυτή η λύση θα δημιουργούσε περισσότερες επιλογές για τις εταιρείες και θα μείωνε το κόστος συμμόρφωσης για εταιρείες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε πολλά κράτη μέλη. Ωστόσο, πολλοί συμμετέχοντες αμφισβήτησαν επίσης τη χρησιμότητα ενός τέτοιου μέτρου και, όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τις αρχές της βελτίωσης της νομοθεσίας, η Επιτροπή πρέπει να προβεί σε μια εκτίμηση των επιπτώσεων πριν προταθεί κάποια πρωτοβουλία. Κατά συνέπεια, οι διευθύνσεις μου εξετάζουν τώρα το κόστος και τα οφέλη αυτού του καταστατικού, καθώς και εναλλακτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που διακυβεύονται. Θα πρότεινα ένα καταστατικό ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρείας μόνο αν η εκτίμηση των επιπτώσεων δείξει ότι αυτό αποτελεί το προσφορότερο μέσο για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ΜΜΕ και ότι η μορφή της ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρείας θα ήταν χρήσιμη σε αυτές για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους και τη διασυνοριακή ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.

Η εμπειρία με το καταστατικό ευρωπαϊκής εταιρείας έχει δείξει ότι η δημιουργία μιας νέα ευρωπαϊκής εταιρικής μορφής μπορεί να είναι μια πολύ χρονοβόρα και σύνθετη διαδικασία. Το τελικό αποτέλεσμα ενδέχεται να είναι νομικά μέσα που δεν είναι πάντα εύχρηστα. Για να αξίζει τον κόπο ένα καταστατικό ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρείας, θα πρέπει να μην καθυστερήσει η επίτευξη συμφωνίας. Το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι απλό στη χρήση από τις ΜΜΕ, παρέχοντας έτσι πραγματική προστιθέμενη αξία.

Παρατηρώ ότι η έκθεσή σας και το οικείο ψήφισμα βασίζονται στο άρθρο 192 της Συνθήκης που ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση. Σύμφωνα με τη συμφωνία πλαίσιο, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να λαμβάνει υπόψη κάθε αίτημα που υποβάλλεται δυνάμει του άρθρου 192 της Συνθήκης. Προτίθεμαι να ανταποκριθώ σε αυτές τις δεσμεύσεις. Θα αξιολογήσουμε τις πρακτικές προτάσεις της έκθεσης λεπτομερώς. Θέλω οι διευθύνσεις μου να αφιερώσουν τον απαραίτητο χρόνο για να μελετήσουν προσεκτικά όλες τις πιθανές επιλογές προκειμένου να δοθεί η καλύτερη ισορροπημένη λύση για τις ΜΜΕ. Μόλις ολοκληρωθεί η εκτίμηση των επιπτώσεων, θα αναφέρω σε εσάς τα αποτελέσματά της και τα συμπεράσματα πολιτικής που θα αντλήσουμε από αυτήν.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, σας εύχομαι κι εγώ ως πρώην μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών κάθε επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων σας. Αν όλοι οι πρόεδροι διατηρούσαν την αίθουσα τόσο ήσυχη όσο εσείς σήμερα το πρωί, τότε πραγματικά οι διαβουλεύσεις μας θα ήταν πολύ πιο εποικοδομητικές και έτσι, δεν μπορώ παρά να σας ζητήσω να συνεχίσετε με τον ίδιο τρόπο.

Θα ήθελα να πω στον κ. Επίτροπο ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι η κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Αυτό ασφαλώς επαναλαμβάνεται διαρκώς, όμως η πρόοδος όσον αφορά την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι συχνά πολύ αργή. Ως εκ τούτου, ανήκω κι εγώ σε εκείνους που πιστεύουν ότι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου που θα αφορά ειδικά τα συμφέροντα των αυτοαπασχολουμένων και των μικρών επιχειρήσεων είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα, και για την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς.

Η έκθεση πρωτοβουλίας του κ. Lehne πρέπει να επικροτηθεί, ιδίως διότι στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα προς την Επιτροπή –και, επιτρέψτε μου να προσθέσω, προς το Συμβούλιο– και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την εξαίρετη εργασία του για το θέμα αυτό.

Ευτυχώς, πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται ήδη σε διασυνοριακό επίπεδο, και είχατε την ευκαιρία να το διαπιστώσετε αυτό ιδίοις όμμασι, κύριε Επίτροπε, όταν επισκεφθήκατε την εκλογική μου περιφέρεια, το Offenburg. Ωστόσο, πολλές φορές, ο ζήλος τους και η ανάπτυξή τους εμποδίζονται από γραφειοκρατικούς περιορισμούς και από την έλλειψη πείρας αναφορικά με την επί τόπου νομική κατάσταση. Μέχρι τώρα, αυτό συνιστά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των νέων κρατών μελών σημαντικό μειονέκτημα ως προς τον ανταγωνισμό.

Επομένως, η προσφορά μίας ευρωπαϊκής νομικής μορφής εκ παραλλήλου με τις νομικές μορφές των κρατών μελών δεν εξυπηρετεί μόνο την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς, αλλά διευκολύνει επίσης τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην ίδρυση θυγατρικών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και συνακόλουθα στην επέκταση των δραστηριοτήτων τους πέρα από τα σύνορα της χώρας τους.

Το ουσιαστικό είναι εδώ ότι οι δαπάνες για συμβούλους και οι διοικητικές δαπάνες για τη σύσταση και τη λειτουργία μίας εταιρίας μπορούν να μειωθούν σημαντικά και ότι δεν είναι πια ανάγκη να εφαρμόζονται νόμοι περισσοτέρων του ενός κρατών μελών στη διασυνοριακή δραστηριότητα.

Σύμφωνα με έρευνα του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου στη Γερμανία –μπορώ να αναφερθώ μόνο σε γερμανικές επιχειρήσεις– οι επιχειρήσεις ήθελαν πολύ να υπάρξει μία ευρωπαϊκή νομική μορφή που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και οι επιχειρήσεις που ερωτήθηκαν, απάντησαν ότι θεωρούσαν πως θα είναι σαν μία «μικρή αδελφή» της ευρωπαϊκής ανώνυμης εταιρίας και θα πρέπει να είναι κομψή, εφαρμόσιμη και –κυρίως– ευρωπαϊκή.

Θα ήθελα, επομένως, να πω στον κ. Επίτροπο πως με αυτήν την έκθεση, το Σώμα δηλώνει ότι θέλει να παρουσιάσει η Επιτροπή πριν από το τέλος του χρόνου πρόταση νομοθετικού περιεχομένου βάσει του άρθρου 308. Ασφαλώς χαιρόμαστε ακούγοντάς σας να συνηγορείτε υπέρ της αξιολόγησης επιπτώσεων, όμως έχουμε δει επίσης σε άλλες οδηγίες που αφορούν την εσωτερική αγορά και την προστασία των καταναλωτών ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση, η αξιολόγηση επιπτώσεων μπορεί είτε να γίνει γρήγορα είτε να περιοριστεί σε συγκεκριμένα επιμέρους ζητήματα. Έτσι, σας παρακαλώ να προωθήσετε γρήγορα την αξιολόγηση επιπτώσεων προκειμένου να φθάσουμε το συντομότερο δυνατό σε μια πρόταση νομοθετικού περιεχομένου. Επίσης, ζητώ από τη γερμανική προεδρία του Συμβουλίου να επεξεργαστεί τον φάκελο αυτό το συντομότερο δυνατό και δυναμικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (ES) Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που έχω την ευκαιρία να μιλήσω ενώ προεδρεύετε της συνεδρίασης και θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εκλογή σας. Είμαι βέβαιος ότι θα εκτελέσετε τα καθήκοντά σας με την ανεξαρτησία που σας χαρακτηρίζει.

Δεύτερον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Lehne για την έκθεσή του. Πιστεύω ότι έχει επιτελέσει μία καλή εργασία, αλλά θα ήθελα να επισημάνω μερικά προβλήματα που έχουμε.

Καταρχάς, δεν πιστεύω ότι η τρέχουσα προσέγγιση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων να παρουσιάζει εκθέσεις σχετικά με ένα θέμα νομοθετικής πρωτοβουλίας με ένα παράρτημα το οποίο δεν έχει συζητηθεί επαρκώς είναι η κατάλληλη νομοθετική τεχνική.

Μιλάμε για μια αρχική φάση νομοθετικών προτάσεων. Αυτό που κάνουμε είναι να ζητάμε από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο υποβολής μιας έκθεσης και πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση θα πρέπει να περιοριστούμε στο πρώτο μέρος του ψηφίσματος.

Δεν πιστεύω ότι το παράρτημα της πρότασης ψηφίσματος έχει συζητηθεί επαρκώς. Επομένως, δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε την άποψη ότι αυτά τα συμπεράσματα του παραρτήματος αντανακλούν πραγματικά τη βούληση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων.

Δεύτερον, πιστεύω ότι ο κ. McCreevy είχε απόλυτο δίκιο επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να νομοθετούμε μόνο για να νομοθετούμε –η αποτυχία μας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ιδιωτική Εταιρεία πρέπει να μας κάνει να προβληματιστούμε σχετικά με αυτό το θέμα– και συνεπώς η εκτίμηση των επιπτώσεων είναι σαφώς απαραίτητη.

Επιπλέον, είναι σαφές ότι εμείς στο Κοινοβούλιο πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να εκπονήσουμε ένα καταστατικό που θα διευκολύνει τη λειτουργία των μικρών επιχειρήσεων και ότι πρέπει να εργαστούμε προς την επίτευξη αυτού του στόχου.

Στην προσπάθεια αυτή, αντιμετωπίζουμε ορισμένες δυσκολίες: για παράδειγμα, το πρόβλημα της συμμετοχής των εργαζομένων. Έχουμε διεξάγει συζητήσεις σχετικά με το κείμενο της αιτιολογικής σκέψης Η. Στην πολιτική μου ομάδα, υπήρξαν ορισμένες επιφυλάξεις για τον τρόπο που τη διατύπωσε ο κ. Lehne.

Πιστεύω ότι η τελική φόρμουλα που προτείνεται από τον κ. Lehne είναι ικανοποιητική και ελπίζω ότι εμείς στην Ομάδα μου μπορούμε να την εγκρίνουμε.

Συνοπτικά, πιστεύω ότι η πρόταση του κ. Lehne είναι καλή. Δεν απαιτούμε από την Επιτροπή να τη δεχτεί, αλλά ζητάμε να εξετάσει αυτή την πιθανότητα.

Ελπίζω ότι ο κ. McCreevy θα κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει ότι θα εκπληρωθεί η επιθυμία του Κοινοβουλίου σε αυτό το θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Sharon Bowles, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ και εγώ για την εκλογή σας και για τη διεύθυνση της πρώτης σας συζήτησης.

Πρέπει επίσης να ξεκινήσω με μια συγγνώμη προς τον εισηγητή επειδή, αν και παρακολούθησα την ακρόαση επί του θέματος, δεν κατάφερα να συμμετάσχω στη συζήτηση στην επιτροπή και γνωρίζω ότι είναι κάπως ενοχλητικό όταν κάποιος «πετάγεται» μετά στην Ολομέλεια.

Χαιρετίζω θερμά την ιδέα στην οποία βασίζεται η έκθεση, αλλά έχω ορισμένες ανησυχίες που ελπίζω ότι η Επιτροπή θα διερευνήσει περαιτέρω κατά τη διάρκεια των μελλοντικών εργασιών επί αυτού του θέματος. Κύριε Lehne, είπατε στην αιτιολογική σας έκθεση –και μάλιστα το επανέλαβε μόλις τώρα και ο Επίτροπος και συμφωνώ– ότι το καταστατικό θα πρέπει να εστιάσει στις ανάγκες των ΜΜΕ. Αλλά αυτό φυσικά καλύπτει σχεδόν όλες τις εταιρείες εκτός από τις πολυεθνικές. Για μένα είναι σαφές ότι αν ακολουθήσουμε όλες τις συστάσεις του παραρτήματος, εκείνοι που ενδέχεται να ωφεληθούν ή να επιλέξουν αυτήν τη λύση πλησιάζουν περισσότερο προς το μεσαίο παρά προς το μικρό άκρο του φάσματος των εταιριών. Σίγουρα δεν θα είναι νέες εταιρείες. Οι προτεινόμενες απαιτήσεις κεφαλαίων διασφαλίζουν ότι αυτό θα συμβεί. Δεν θέλω να ειπωθεί ότι «εδώ μιλάς σαν Βρετανίδα που δεν θέλει καμία απαίτηση κεφαλαίων». Αναγνωρίζω ότι το κεφάλαιο δεν χρειάζεται να καταβληθεί υποχρεωτικά και χαιρετίζω τις προσπάθειες εξεύρεσης συμβιβασμού ως προς το θέμα αυτό, αλλά θα εξακολουθεί να έχει επιπτώσεις, ιδιαίτερα στις μικρές επιχειρήσεις.

Οι μικρότερες επιχειρήσεις, είτε είναι νέες είτε προσπαθούν να επεκταθούν, αντιμετωπίζουν αρκετές δαπάνες και δυσκολίες στην προσπάθεια να παράσχουν διπλές εγγυήσεις στις τράπεζες χωρίς να υπάρχει και το πρόσθετο βάρος των οικονομικών προσδοκιών. Και, μην γελιέστε, το γεγονός ότι οι μέτοχοι θα μπορούσαν δυνητικά να χάσουν 10 000 ευρώ ακόμα και αν δεν τα πλήρωσαν στην αρχή, προσθέτει ένα επιπλέον βάρος οικονομικών προσδοκιών.

Τώρα, αυτό μπορεί να μην έχει καμία σημασία καθώς είναι προαιρετικό και αν σε κάποιον δεν αρέσει το καταστατικό δεν χρειάζεται να το χρησιμοποιήσει, αλλά θα προτιμούσα όταν προτείνετε κάτι, αυτό να είναι αρεστό, να χρησιμοποιείται και να είναι προσβάσιμο από όλες τις εταιρείες.

Αν και είπα ότι μπορεί να μην υπάρχει επαρκές κίνητρο σε ορισμένους κύκλους για να το επιλέξουν κάποιοι, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό οφείλεται στο ότι οι μικρές εταιρείες δεν διεξάγουν διασυνοριακές δραστηριότητες ή δεν φιλοδοξούν να το κάνουν. Πολλές αρκετά μικρές εταιρείες εμπλέκονται σε σημαντικές διασυνοριακές επιχειρήσεις και οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου καθιστούν σαφές ότι μπορούν να το κάνουν. Αλλά, επειδή είναι προαιρετικό, ίσως δεν έχει σημασία. Ή μήπως δεν συμβαίνει αυτό; Δεν θα ήθελα να δω μια κατάσταση στην οποία το νέο καταστατικό θα εισάγει έναν παράγοντα διάκρισης βάσει του οποίου οι καταναλωτές θα ανησυχούν ότι αν μια εταιρεία δεν είναι αρκετά μεγάλη ώστε να θεωρεί ότι αξίζει τον κόπο να γίνει ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρεία, τότε δεν είναι αρκετά μεγάλη και για να δραστηριοποιείται στην Ευρώπη. Αυτό θα ήταν τελείως αντίθετο στην έννοια της ενιαίας αγοράς και στην αμοιβαία σημασία της ενίσχυσης και της ανάπτυξης των μικρών επιχειρήσεων στο εσωτερικό αυτής της αγοράς. Σε μια ενιαία αγορά, το μέγεθος δεν πρέπει να μετρά.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Aleksander Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. (PL) Κυρία Πρόεδρε, υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Εταιρείας πρέπει να βασίζεται στο κοινοτικό δίκαιο και να αποφεύγει τις παραπομπές στο εθνικό δίκαιο. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί μια νέα νομική μορφή για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν την κινητήριο δύναμη πίσω από όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Μια νέα νομική μορφή θα συμβάλλει και στην ενίσχυση της διασυνοριακής δραστηριότητας.

Πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη τις κοινές δράσεις όσον αφορά την προώθηση της ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς και κατά συνέπεια της οικονομικής ανάπτυξης. Αν δημιουργηθεί μια ενιαία ευρωπαϊκή νομική μορφή, θα μειωθούν οι δαπάνες για συμβούλους. Στις πολλές χώρες που εμπλέκονται, δεν θα ισχύει πλέον το δίκαιο για τις διασυνοριακές δραστηριότητες. Αντ’ αυτού, θα έχουμε ένα ενιαίο, ομοιόμορφο καταστατικό. Για να είναι ανταγωνιστικό αυτό το είδος εταιρείας στην αγορά, πρέπει να είναι ευέλικτο και ικανό να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της αγοράς. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί αν δίναμε σε αυτή την εταιρεία ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων μεταβολής.

Σε αυτό το πλαίσιο, προκύπτει το θέμα της νομικής εναρμόνισης, για παράδειγμα, όσον αφορά τη διασυνοριακή μεταφορά έδρας. Για να είναι δυνατή η λειτουργία μιας επιχείρησης αυτού του είδους με τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα στην αγορά, ωστόσο, πρέπει να εστιάζει κυρίως στην ασφάλεια των επιχειρηματικών συναλλαγών και να προστατεύει τους πιστωτές των επιχειρήσεων. Πρέπει να μελετήσετε περαιτέρω αυτά τα θέματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Godfrey Bloom , εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. (EN) Κυρία Πρόεδρε, όλη αυτή η συζήτηση είναι εξαιρετικά συναρπαστική! Κάθε φορά που έρχομαι εδώ πρέπει να χαμογελώ. Το τι γνωρίζουμε εδώ για τη λειτουργία των μικρών επιχειρήσεων είναι απίστευτο! Βλέποντας τα βιογραφικά των βουλευτών του Κοινοβουλίου, διαπιστώνω ότι κανείς δεν είχε ποτέ στη ζωή του σοβαρή ευθύνη για μια μικρή εταιρεία. Είναι απίστευτο το τι γνωρίζουμε όλοι για αυτά τα θέματα!

Το 1992 ξεκίνησα μια μικρή επιχείρηση. Το σκέφτηκα και αγόρασα μερικά παλιομοδίτικα, μεταχειρισμένα έπιπλα. Μετά σκέφτηκα: «Θεέ μου, τι έκανα; Άφησα μια μεγάλη εταιρεία, πού θα πάω από δω και πέρα;» Αυτή η επιχείρηση έχει τώρα παραρτήματα στο Χονγκ Κονγκ, στο Τζέρσεϋ, στις Νήσους της Μάγχης και στη Νότιο Αφρική, καθώς και στο Λονδίνο και στο Γιορκ, το οποίο είναι και η εκλογική περιφέρειά μου.

Πραγματικά δεν πιστεύω ότι θα μπορούσα να το ξανακάνω. Υπάρχουν τόσοι πολλοί κανονισμοί που είναι απίστευτο. Αν θέλετε πραγματικά να ενισχύσετε τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρότεινα αυτοί οι άνθρωποι εδώ και η Επιτροπή να σταματήσουν να χώνουν την καταραμένη μύτη τους στις δουλειές όλων των άλλων και να σταματήσουν να μας λένε πώς να λειτουργούμε τις επιχειρήσεις μας! Απλώς αφήστε μας να προχωρήσουμε, διότι αν δεν το κάνετε, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις θα πηγαίνουν στο Ντουμπάι, στις Βερμούδες και στις Νήσους της Μάγχης – εγώ ήδη μεταφέρω τη μισή επιχείρησή μου στις Νήσους της Μάγχης.

Θα συμβούλευα εσάς και την Επιτροπή να κρατήσετε την κακώς πληροφορημένη μύτη σας έξω από τις μικρές επιχειρήσεις!

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Mote, εξ ονόματος της Ομάδας ITS. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, αυτή η έκθεση είναι αντιφατική. Οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να μικροδιοικούν τις επιχειρήσεις. Πότε ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι που να βελτιώνει το εμπόριο, να ελαχιστοποιεί τις δαπάνες, να περιορίζει τη γραφειοκρατία, να παράγει νέο πλούτο, να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας ή να ελευθερώνει τις επιχειρήσεις; Πότε σε ολόκληρη την ύπαρξή της; Οι περισσότερες κυβερνήσεις μπορούν να ελπίζουν ότι θα συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη μόνο μέσω της άρσης των εμποδίων και της δημιουργίας περιβάλλοντος χωρίς επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση θα έπρεπε να δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους και στις πρωτοβουλίες τους να ακμάζουν. Μετά από αυτό θα έπρεπε να στέκεται στην άκρη.

Το ΗΒ έχει ένα τεράστιο, μόνιμο και αυξανόμενο έλλειμμα με την ΕΕ. Φαντάζεται κανείς από εσάς εδώ σοβαρά ότι με την ανάληψη του ελέγχου του εταιρικού δικαίου που αφορά τις ΜΜΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αλλάξει ή θα βελτιώσει αυτήν την κατάσταση; Πιστεύετε πραγματικά ότι είναι αυτό δυνατόν, ειδικά όταν αυτές οι προτάσεις βασίζονται σε γερμανικές και γαλλικές ιδέες για μια κοινωνική αγορά;

Υποστηρίζω όσα μόλις είπε ο κ. Bloom. Πόσοι από εσάς εδώ ξεκινήσατε μια νέα επιχείρηση με δικό σας ρίσκο; Δημιουργήσατε θέσεις εργασίας; Τη χρηματοδοτήσατε μόνοι σας και τη λειτουργήσατε με επιτυχία επί 20 χρόνια, ας πούμε; Πόσοι από εσάς το κάνατε αυτό; Πόσοι σε αυτήν την επιτροπή το έχουν κάνει αυτό; Πόσοι γνωρίζετε τι χρειάζεται για να ξεκινήσει κανείς μια νέα επιχείρηση στο ΗΒ; Θα σας πω εγώ λοιπόν. Με λιγότερες από εκατό στερλίνες και με δέκα λεπτά στο τηλέφωνο μπορείς να ανοίξεις επιχείρηση οπουδήποτε. Συγκρίνετε αυτήν τη διαδικασία με αυτές εδώ τις προτάσεις. Έχουμε αιώνες εταιρικού δικαίου στο ΗΒ, ευχαριστούμε πολύ. Και λειτουργεί αποτελεσματικά. Έχουμε επίσης ΜΜΕ που εμπορεύονται σε ολόκληρο τον κόσμο και τα καταφέρνουν μια χαρά. Οι περισσότεροι εφιάλτες τους προέρχονται από παλιές άστοχες προσπάθειες της ΕΕ να «βοηθήσει» με το εμπόριο στην ηπειρωτική Ευρώπη. Στο μεγαλύτερο μέρος της αυτή η «βοήθεια» απλώς παρεμβαίνει στις δραστηριότητές τους και η ιδέα της ακόμα περισσότερης «βοήθειας» θα αντιμετωπιστεί με τρόμο.

Κατά τη διάρκεια των ετών έχουμε δει αριστουργήματα ακούσιων συνεπειών από αυτή τη θέση. Υπάρχει η οδηγία για τον χρόνο εργασίας, η οποία απέδειξε τελικά σε έναν επιχειρηματία φίλο μου ότι η ΕΕ ήταν κλινικά παράφρων. Υπάρχει η ώθηση για ένα ισότιμο πλαίσιο, η ίδια η αντίθεση του πλούτου και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, η οποία εξαρτάται απόλυτα από την εξεύρεση διαφορών. Και τώρα έχουμε την αδειοδότηση των εξουσιοδοτημένων οικονομικών φορέων, η οποία ωφελεί σε μεγάλο βαθμό όσους πληρούν τις προϋποθέσεις και υπονομεύει όλους τους άλλους με επιπλέον δαπάνες και γραφειοκρατία. Ακόμα και η σοσιαλιστική βρετανική κυβέρνηση κατάλαβε ότι αυτή η πρόταση αποτελεί δαπανηρή και επικίνδυνη ανοησία και η θέση της βρίσκεται στον κάλαθο των αχρήστων.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για μια πολύ σωστή και λεπτομερή έκθεση. Κατά τη γνώμη μου, δίνει ένα σημαντικό μήνυμα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, υποδεικνύοντας ότι η ανάπτυξή τους και η δραστηριότητα στην κοινή ευρωπαϊκή αγορά θα γίνουν σύντομα πολύ πιο άμεσες. Στέλνει επίσης ένα ακόμα μήνυμα στις ΜΜΕ, δηλαδή ότι οι ευρωπαίοι νομοθέτες αναγνωρίζουν τον ρόλο των ΜΜΕ στην αγορά της Ένωσης και καταβάλλουν προσπάθεια να βελτιώσουν την κατάστασή τους.

Ο κύριος στόχος των δραστηριοτήτων μας όσον αφορά την κοινή αγορά πρέπει να είναι η δημιουργία μιας βέλτιστης κατάστασης κατά την οποία οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν θα εμποδίζονται από περιττή γραφειοκρατία ή εμπορικά και τεχνικά εμπόδια όταν θα μεταφέρονται από τη μία χώρα στην άλλη ή θα συστήνουν θυγατρικές εταιρείες σε διάφορες χώρες της Ένωσης. Θα πρέπει να είναι εξίσου εύκολο όπως όταν μεταφέρονται από μια περιοχή της χώρας τους σε μια άλλη. Όλες οι εταιρείες πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργούν βάσει των ίδιων αρχών σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ένωσης. Μόνο τότε θα είναι πραγματικά δυνατό να μιλάμε για μια κοινή ευρωπαϊκή αγορά με οφέλη για όλους.

Η έκθεση του κ. Lehne αποτελεί ένα περαιτέρω βήμα στη θέσπιση νομοθεσίας που αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων των ΜΜΕ στην κοινή αγορά. Οι συνέπειές της θα συμβάλουν ασφαλώς σημαντικά στην αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας των ευρωπαϊκών εταιρειών και, κατά συνέπεια, στη βελτίωση της ζωής όλων μας και στην επίτευξη ενός από τους στόχους της Ατζέντας της Λισαβόνας. Ήμουν κι εγώ επιχειρηματίας στο παρελθόν. Διηύθυνα τη δική μου επιχείρηση για 15 χρόνια και απασχολούσα περίπου 100 άτομα. Γνωρίζω καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες και είμαι πεπεισμένη ότι η πρόταση για την ανάπτυξη ενός καταστατικού Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Εταιρείας αποτελεί μια άριστη και απαραίτητη λύση για επιχειρήσεις που διεξάγουν διασυνοριακές δραστηριότητες.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να προχωρήσουμε με προσοχή και να μάθουμε από τα λάθη που έγιναν κατά την ανάπτυξη του καταστατικού ευρωπαϊκής εταιρείας. Οι εταιρείες αυτού του είδους δεν εκπληρώνουν πλήρως τον ρόλο τους ως ευρωπαϊκές εταιρείες λόγω του μεγάλου αριθμού παραπομπών στο εθνικό δίκαιο. Γι’ αυτό το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Εταιρείας πρέπει να βασίζεται κυρίως στο κοινοτικό δίκαιο, με ελάχιστες παραπομπές στο εθνικό δίκαιο. Αυτή η προσέγγιση θα οδηγήσει σε ένα πιο ομοιόμορφο κείμενο και νομικές διατάξεις. Επίσης, θα παράσχει ασφάλεια δικαίου, η οποία είναι σημαντική για τους επιχειρηματίες. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι το καταστατικό θα είναι όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφο και ότι θα παραπέμπει ελάχιστα σε μεμονωμένα νομικά συστήματα, ενώ θα παραπέμπει στο κοινοτικό δίκαιο όσο το δυνατόν περισσότερο.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κ. Lehne, τον εισηγητή, για όλο το έργο που ανέλαβε σχετικά με ένα θέμα τόσο ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Η τρέχουσα κατάσταση σχετικά με την εσωτερική αγορά είναι ότι έχουμε ήδη μια ευρωπαϊκή εταιρεία. Προορίζεται για τις μεγάλες κεφαλαιουχικές εταιρείες. Συνεπώς, μια νομική μορφή που θα διευκολύνει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να διεξάγουν διασυνοριακές δραστηριότητες είναι απαραίτητη.

Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι οι ΜΜΕ είναι η βασική κινητήριος δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας και η κύρια πηγή απασχόλησης για τους πολίτες της Ένωσης. Γι’ αυτό πρέπει να γίνουν περαιτέρω προσπάθειες γα να ενισχυθούν οι οικονομικές δραστηριότητες που αναλαμβάνουν αυτές οι εταιρείες. Ωστόσο, οι νέες νομικές λύσεις που προτείνουμε στους επιχειρηματίες μας απαιτούν εκτενή μελέτη. Πρέπει να διδαχθούμε από την εμπειρία που αποκομίσαμε κατά την εισαγωγή της νομικής μορφής για την ευρωπαϊκή εταιρεία στην κοινή αγορά. Η εκπόνηση αυτού του καταστατικού διήρκεσε πολύ καιρό και ήταν το αποτέλεσμα συμβιβασμού. Μάλιστα, ο τελικός συμβιβασμός δεν αποδείχθηκε απολύτως ικανοποιητικός. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε από τα λάθη μας, όπως πρότεινε νωρίτερα η κ. Handzlik.

Στον βαθμό που είναι δυνατόν, το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Εταιρείας πρέπει να είναι μια ενιαία ευρωπαϊκή νομική μορφή. Πρέπει να προβλέπει την απλούστευση των αρχών της σύστασης και της οργάνωσης. Θα είναι σημαντικό να διατηρηθεί μια ισορροπία μεταξύ της προστασίας των καταναλωτών, της ευελιξίας ως προς την εταιρική διάρθρωση και της διασφάλισης της ασφάλειας των επιχειρηματικών συναλλαγών. Για να προστατευθεί η ευελιξία αυτών των επιχειρήσεων, πρέπει να προβλεφθεί η διασφάλιση της διευκόλυνσης των μεταβολών, όπως οι συγχωνεύσεις ή η μεταφορά της έδρας. Ως εκ τούτου, είναι απόλυτα δικαιολογημένη η πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Εταιρείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η ανάπτυξη ενός καταστατικού Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Εταιρείας αποτελεί ένα τόσο καίριο σχέδιο για την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρώτον, όσον αφορά την αύξηση του ΑΕγχΠ, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης των Ηνωμένων Πολιτειών είναι διπλάσιος από αυτόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ισχύει εδώ και πολλά χρόνια. Επιπλέον, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας είναι πολλαπλάσιος από αυτόν της Ένωσης. Δεύτερον, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί εσωτερικοί φραγμοί εντός της κοινής αγοράς που δημιουργούνται από την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών. Τρίτον, το σχέδιο του καταστατικού Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Εταιρείας προορίζεται για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι ο ακρογωνιαίος λίθος των οικονομιών όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέταρτον, μια ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρεία θα αποτελούσε ένα πολύ χρήσιμο μέσο για την εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισαβόνας, η οποία δίνει μεγάλη έμφαση στην εξάλειψη των εμποδίων για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας.

Αυτοί οι λόγοι και μόνο καθιστούν εύλογη την υποστήριξη της ανάπτυξης ενός καταστατικού Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Εταιρείας. Είναι σημαντικό, ωστόσο, να μην επαναλάβουμε τα λάθη που έγιναν κατά την κατάρτιση του καταστατικού ευρωπαϊκής εταιρείας. Η αγορά αρνήθηκε να δεχθεί την Ευρωπαϊκή Εταιρεία ως μορφή εταιρείας, παρά τη μακρά και δύσκολη διαδικασία που απαιτήθηκε για την ανάπτυξη αυτού του καταστατικού. Πρέπει συνεπώς να γίνει προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το καταστατικό Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Εταιρείας περιέχει τον ελάχιστο αριθμό παραπομπών στην εθνική νομοθεσία των μεμονωμένων κρατών μελών, ώστε να έχει σχετικά ευέλικτο χαρακτήρα και να παρέχει ασφάλεια τόσο για τους ιδιοκτήτες όσο και για τους εργολάβους.

 
  
MPphoto
 
 

  Achille Occhetto (PSE). – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η παρούσα νομοθετική πρόταση σχετικά με το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Εταιρείας είναι πολύ σημαντική. Είναι, στην πραγματικότητα, θεμελιώδους σημασίας όχι μόνο να άρουμε τους φραγμούς στο εμπόριο, αλλά και να αναπτύξουμε τον παράγοντα της παραγωγής σε κοινοτικό επίπεδο. Για αυτόν τον σκοπό, είναι αναμφίβολα αναγκαίο να δημιουργηθούν ενιαίες νομικές οντότητες, προκειμένου να ξεπεραστεί η σημερινή νομική αβεβαιότητα.

Δεν πρέπει, ωστόσο, να λησμονούμε ότι η μεταρρύθμιση του εταιρικού δικαίου δεν επιδιώκει μόνο τη διαφάνεια των αγορών και την προστασία των αποταμιευτών, αλλά θα έχει άμεση επίπτωση και στο μέλλον του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου. Για αυτόν τον λόγο, αν το να επιτρέψουμε στις εταιρείες να μετακινούνται όπου επιθυμούν προκειμένου να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς είναι ένας θεμιτός στόχος, πρέπει να επιτευχθεί δίνοντας στους εργαζομένους μας τα ίδια διεθνικά δικαιώματα.

Αυτό το σκεπτικό αποτελεί τη βάση για ορισμένες από τις τροπολογίες μου, κάποιες από τις οποίες έγιναν δεκτές και οι οποίες στόχευαν στη διαφύλαξη των δικαιωμάτων της συναπόφασης, της ενημέρωσης και της διαβούλευσης, τα οποία υφίστανται από τη στιγμή που μια εταιρεία μετατρέπεται σε ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρεία. Πρόκειται για μια σημαντική ρύθμιση, η οποία θα συνεπάγεται μεγαλύτερη προσοχή στις πτυχές που συνδέονται με την ενίσχυση της κοινωνικής Ευρώπης, ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία της οποίας πρέπει να είναι η συμμετοχή των εργαζομένων.

Γι’ αυτόν τον λόγο, κάνουμε δεκτή αυτή τη σημαντική πρόταση και ευχαριστούμε τον κ. Lehne για την εργασία του. Θα θέλαμε να τονίσουμε στην Επιτροπή ότι, αν το να επιτρέψουμε στις εταιρείες να μετακινούνται όπου επιθυμούν προκειμένου να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς είναι ένας θεμιτός στόχος, αυτός πρέπει να επιτευχθεί χωρίς οι απαιτήσεις της αγοράς να βλάπτουν τις απαιτήσεις της κοινωνικής ισότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ θερμά όλους τους βουλευτές για τις παρατηρήσεις τους σε αυτό το σημαντικό θέμα. Η ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι σημαντική για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Είναι, επομένως, αναγκαίο να διευκολυνθεί η επέκταση αυτών των μικρών επιχειρήσεων. Η εξέταση της νομικής μορφής των εταιρειών που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά μπορεί να συμβάλει σημαντικά σε αυτήν την προσπάθεια.

Θα λάβω υπόψη την έκθεση του κ. Lehne. Όπως ορίζει το άρθρο 192 της Συνθήκης, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε άμεσα. Αλλά ακόμα και αν δεν προβλεπόταν από αυτό το άρθρο, και πάλι θα την εξέταζα το ταχύτερο δυνατό. Αναλαμβάνω αυτή τη δέσμευση.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα στις 11.30.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE-DE). – (FR) Η δημιουργία του καταστατικού της ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρείας έχει την υποστήριξη τόσο των κρατών μελών όσο και της βιομηχανίας, και συγχαίρω τον εισηγητή για την εξαιρετική έκθεσή του και για τις ρεαλιστικές συστάσεις του.

Τάσσομαι σθεναρά υπέρ της δημιουργίας αυτού του καταστατικού για τουλάχιστον δύο λόγους. Πρώτον, επειδή η έγκριση αυτού του καταστατικού θα συμβάλει στην άρση ενός εκ των εμποδίων στην κινητικότητα των ΜΜΕ. Συχνότατα, αυτοί που ιδρύουν μια εταιρεία διστάζουν να διεξάγουν επιχειρηματική δραστηριότητα επειδή δεν κατανοούν πολύ καλά το νομικό περιβάλλον, ιδιαίτερα δε όταν εγκαθίστανται σε άλλο κράτος μέλος.

Έπειτα, αυτό το καταστατικό θα μας βοηθήσει σημαντικά να βελτιώσουμε τη νομική διαφάνεια και έτσι να οικοδομήσουμε κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφόρων οικονομικών παραγόντων. Είναι γεγονός ότι η εμπιστοσύνη είναι παράγων καίριας σημασίας στις εμπορικές σχέσεις και αποτελεί τη βάση για μια ευημερούσα οικονομία.

Κατά συνέπεια τάσσομαι υπέρ της έκθεσης του κ. Lehne, με μία εξαίρεση: τη σύσταση αριθ. 7. Αν το καταστατικό της ιδιωτικής εταιρείας περιελάμβανε διάταξη σχετικά με νομικά επιλήψιμη συμπεριφορά, αυτό θα σήμαινε τροποποίηση του Τίτλου VI της Συνθήκης και θα περιέπλεκε χωρίς λόγο τη σύνδεση ανάμεσα στο καταστατικό και στις εθνικές νομοθεσίες μας.

Κατά συνέπεια, εκτιμώ ότι αυτή η διάταξη είναι αντίθετη προς τους στόχους του καταστατικού της ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρείας: να παραχθεί καλύτερη νομοθεσία και να διευκολυνθεί η ζωή των ευρωπαίων επιχειρηματιών.

 

4. Συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την προφορική ερώτηση (O-0128/2006 – B6-0450/2006) του Daniel Varela Suanzes-Carpegna, εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, προς την Επιτροπή, σχετικά με την επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE), συντάκτης. – (ES) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, υποβάλλουμε αυτή την προφορική ερώτηση σχετικά με την επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις, η οποία θα λήξει τον Μάρτιο, διότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή. Επιπλέον, δεδομένης της σημασίας αυτής της συμφωνίας και της περιόδου ισχύος της, η οποία θα είναι και πάλι δέκα ή δώδεκα χρόνια, κατέστη αναγκαίο να τεθεί αυτό το θέμα στην Επιτροπή εδώ στο Κοινοβούλιο.

Οι αγορές των δημόσιων συμβάσεων γίνονται ολοένα και πιο σημαντικές στον κόσμο, λόγω του όγκου τους, ο οποίος μπορεί να ανέρχεται στο 25% του παγκόσμιου ΑΕγχΠ και, επιπλέον, επειδή αποτελούν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς αυτή τη στιγμή μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτόν τον τομέα σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό που αντιμετωπίζουμε από άλλες χώρες σε άλλους τομείς, όπως η γεωργία και η βιομηχανία. Αν θέλουμε να προσαρμοστούμε στην παγκοσμιοποίηση, επομένως, είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει τους τομείς στους οποίους μπορεί να είναι ανταγωνιστική διεθνώς και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσει δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες.

Στις περισσότερες χώρες, αυτές οι αγορές προορίζονται για τις κρατικές εταιρείες, γεγονός που αποτελεί έναν από τους κύριους μη δασμολογικούς φραγμούς στο διεθνές εμπόριο. Υπάρχουν δύο πτυχές σε αυτή την επαναδιαπραγμάτευση που θα ήθελα να υπογραμμίσω ιδιαίτερα. Καταρχάς, η γεωγραφική επέκταση αυτής της συμφωνίας, με την είσοδο σημαντικών παικτών, όπως η Κίνα και οι αναπτυσσόμενες χώρες, και, δεύτερον, η ανάγκη να διασφαλιστούν δίκαιες, ισορροπημένες και αμοιβαίες συνθήκες για τις εταιρείες των διαφορετικών χωρών.

Όσον αφορά το πρώτο σημείο, όσο μεγαλύτερη γεωγραφική περιοχή καλύπτεται από αυτή τη συμφωνία σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, τόσο πιο έγκυρη είναι. Το Κοινοβούλιο επιθυμεί επομένως να μάθει αν υπάρχουν νέες χώρες που ενδιαφέρονται να υπογράψουν τη συμφωνία βραχυπρόθεσμα, και ιδιαίτερα αν μπορούμε να περιμένουμε σημαντικές δεσμεύσεις από την Κίνα σε σχέση με το άνοιγμα των δημόσιων αγορών της. Ας μην λησμονούμε ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να ανοίξει την αγορά των δημόσιων συμβάσεών της –η οποία παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστή, ή έχει απαιτήσεις που είναι απαράδεκτες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες– και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις το 2008 σχετικά με την προσχώρηση στη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, μετά την ένταξή της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Δεύτερον, όσον αφορά τις δίκαιες και αμοιβαίες συνθήκες, πρέπει να θυμόμαστε ότι οι δημόσιες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ήδη πολύ ανοιχτές στον διεθνή ανταγωνισμό. Αυτό έχει σημαντικά πλεονεκτήματα για τους δημόσιους οργανισμούς που αναθέτουν συμβάσεις, καθώς αυτό το άνοιγμα τους δίνει μεγαλύτερη επιλογή και επομένως τη δυνατότητα να βρίσκουν αγαθά και υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας σε χαμηλότερο κόστος. Ας μην ξεχνάμε, ωστόσο, ότι αυτό μπορεί να ζημιώσει ευρωπαϊκές εταιρείες σε περιπτώσεις που προτιμούνται ξένοι ανταγωνιστές.

Η εμπορική πολιτική της Ένωσης κατευθύνεται προς ένα μεγαλύτερο άνοιγμα όλων των πτυχών των διεθνών αγορών. Η λύση δεν είναι επομένως να κλείσουν οι δημόσιες αγορές στις ξένες εταιρείες. Για αυτόν τον λόγο, έχουμε το θεμιτό δικαίωμα να απαιτήσουμε να απολαμβάνουν οι εταιρείες μας παρόμοιες συνθήκες πρόσβασης στις δημόσιες αγορές των κύριων εμπορικών εταίρων μας, οι εταιρείες των οποίων απολαμβάνουν ήδη πρόσβαση στις δημόσιες αγορές μας. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα, ωστόσο, καθώς οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι εμπορικοί εταίροι μας είναι πολύ περιορισμένες σε σχέση με τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Επίτροπος Mandelson αναφέρθηκε επίσης σε αυτή την ανισορροπία στην ανακοίνωσή του σχετικά με την ανταγωνιστική Ευρώπη σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Σε αυτή, προτείνει την πιθανότητα εισαγωγής συγκεκριμένων περιορισμών στην πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα των δημόσιων αγορών της Ένωσης, με στόχο να πείσουμε τους εμπορικούς εταίρους μας να ανοίξουν τις αγορές τους με αμοιβαίο τρόπο.

Τούτου λεχθέντος, πιστεύω ότι αυτή η προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, η οποία την καλεί να εξηγήσει τη στρατηγική της σε αυτή την επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας, είναι επίκαιρη – και επομένως κάτι παραπάνω από ενδεδειγμένη. Επαναλαμβάνω ότι είμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς πρέπει να επιτύχουμε μια συμφωνία τις προσεχείς εβδομάδες.

Πώς προτίθεται να προστατέψει η Επιτροπή τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών εταιρειών στις αγορές των τομέων στους οποίους είμαστε άκρως ανταγωνιστικοί, όπως οι μεταφορές, η ενέργεια και τα δημόσια έργα, στο πλαίσιο του στόχου της συνέχισης της πορείας προς μεγαλύτερο εμπορικό άνοιγμα, και όχι το αντίθετο; Στο πλαίσιο αυτό, πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, που βρίσκονται ήδη σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τις μεγάλες εταιρείες, σε σύγκριση με την κατάσταση άλλων ΜΜΕ σε άλλες χώρες, οι κυβερνήσεις των οποίων κρατούν ένα ποσοστό των δημόσιων συμβάσεών τους για αυτές, όπως στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών;

Λόγω της έλλειψης αμοιβαίων συμφωνιών, των μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ και της σημασίας τους όσον αφορά τους κύριους στόχους της Στρατηγικής της Λισαβόνας, καλούμε την Επιτροπή να απαιτήσει από τα άλλα μέρη των διαπραγματεύσεων να άρουν τις εξαιρέσεις τους ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, να δεχτούν την εφαρμογή μιας εξαίρεσης του ίδιου είδους υπέρ των ευρωπαϊκών ΜΜΕ. Εν πάση περιπτώσει, χρειαζόμαστε αυτό το είδος αμοιβαίας συμφωνίας καθώς οι ευρωπαϊκές εταιρείες είναι επί του παρόντος σε μειονεκτική θέση.

Επομένως, ζητώ από την Επιτροπή να μας πει πώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τα θέματα που έχω θίξει και εκείνα που αναφέρονται στο κείμενο της ερώτησής μας. Θα ήθελα επίσης να ζητήσω από την Επιτροπή να σημειώσει τις ανησυχίες που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να τις λάβει υπόψη στις διαπραγματεύσεις της στη Γενεύη.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Κυρία Πρόεδρε, το θέμα της επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ είναι σημαντικό για την Ευρώπη, καθώς θα προσφέρει στις εταιρείες μας μελλοντικές ευκαιρίες εκτός της Κοινότητας. Τον περασμένο Δεκέμβριο, ύστερα από πολλά χρόνια μακρών και δύσκολων διαπραγματεύσεων, τα συμβαλλόμενα μέρη πέτυχαν μια προσωρινή συμφωνία για ένα νέο αναθεωρημένο κείμενο. Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί σημαντικό επίτευγμα στο ισχύον πλαίσιο του Γύρου της Ντόχα. Αποδεικνύει ότι η πολιτική βούληση για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με ευαίσθητα θέματα παραμένει ζωντανή.

Το νέο κείμενο προβλέπει περισσότερη σαφήνεια και διαφάνεια, καθώς και καλύτερες εγγυήσεις για ίση μεταχείριση στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων. Περιλαμβάνει, για πρώτη φορά, διατάξεις για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων.

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Η ισχύουσα συμφωνία στερείται ισορροπίας, τόσο ως προς τις διαδικαστικές εγγυήσεις όσο και ως προς την κάλυψη. Οι βασικοί μας στόχοι ήταν να γεμίσουμε τα κενά και να εξαλείψουμε τις αμφισημίες.

Θέλαμε να επιτύχουμε καλύτερες νομικές εγγυήσεις για τους προμηθευτές μας, παρόμοιες με αυτές που παρέχονται από το εσωτερικό καθεστώς μας. Ταυτόχρονα, επιδιώξαμε να καταστήσουμε τη νέα συμφωνία ελκυστικότερη για τις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω νέων συγκεκριμένων μέτρων. Η τελική συμφωνία επί του νέου κειμένου θα εξαρτηθεί από το ικανοποιητικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για την πρόσβαση στην αγορά, οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Και εδώ, επίσης, πρέπει να ισορροπήσουμε εκ νέου την κατάσταση υπέρ της Κοινότητας. Για αυτό, η κάλυψη που παρέχουν επί του παρόντος οι εταίροι μας θα πρέπει να επεκταθεί στο επίπεδο που προσέφερε η Κοινότητα και θα πρέπει να είναι περισσότερο ομοιόμορφη.

Όλοι θέλουμε να υπάρχει βελτιωμένη πρόσβαση για τις εταιρείες μας στις αγορές δημοσίων συμβάσεων ξένων χωρών. Το Συμβούλιο τόνισε στα πρόσφατα συμπεράσματά του σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής «Παγκόσμια Ευρώπη: ανταγωνιστική στον κόσμο» ότι πρέπει να επιτύχουμε περαιτέρω βελτιώσεις στην πρόσβαση στις αγορές με τους μελλοντικούς μεγάλους εμπορικούς εταίρους μας, δηλαδή στην αγορά των δημόσιων συμβάσεων.

Η Κοινότητα υπέβαλε ένα ολοκληρωμένο αίτημα και μια προσφορά που θα παράσχουν στα άλλα συμβαλλόμενα μέρη όλα τα απαραίτητα κίνητρα για να προσφέρουν σημαντικές πρόσθετες ευκαιρίες συμβάσεων. Εάν δεν καταφέρουμε να επιτύχουμε ουσιαστική βελτίωση από τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη, θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο λήψης των αναγκαίων μέτρων για να προσαρμόσουμε αναλόγως τις κοινοτικές δεσμεύσεις στη νέα συμφωνία.

Απουσία βελτιωμένης πρόσβασης για την ΕΕ στις αγορές δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών, ο Επίτροπος Mandelson και εγώ μελετούμε ένα μέσο ανοίγματος της αγοράς για την ενίσχυση της κοινοτικής πρόσβασης.

Το θέμα των ΜΜΕ ασφαλώς χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Θα ωφεληθούν ιδιαίτερα από το νέο κείμενο, με τη θέσπιση κανόνων για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις και, αν οι διαπραγματεύσεις ολοκληρωθούν επιτυχώς, με τη μείωση των ορίων ορισμένων μερών. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι η συμφωνία αφορά αρκετά μεγάλες δημόσιες συμβάσεις που κυρίως αναλαμβάνονται από μεγάλες εταιρείες. Οι ΜΜΕ ασφαλώς μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, αλλά κυρίως ως υπεργολάβοι. Γι’ αυτό ζητήσαμε από τους εταίρους μας, που διατηρούν επί του παρόντος ειδικές παρεκκλίσεις για τις εγχώριες ΜΜΕ, να τις εγκαταλείψουν.

Όσον αφορά τις προοπτικές της επέκτασης του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της συμφωνίας, οκτώ μέλη του ΠΟΕ βρίσκονται σε διαδικασία προσχώρησης σε αυτή. Από αυτά, η Ιορδανία έχει προχωρήσει περισσότερο. Η Κίνα ανέφερε ότι θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις προσχώρησης έως τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους και, μετά την επίσκεψή μου εκεί πέρυσι, προετοιμάζουμε ήδη αυτήν τη σημαντική προσχώρηση. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η Κοινότητα άσκησε πιέσεις για καλύτερες διατάξεις σχετικά με την ειδική και διαφορετική μεταχείριση για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Πιστεύω ότι επιτύχαμε ένα καλό αποτέλεσμα με προσαρμοσμένους νέους κανόνες που λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες τους.

Είμαι βέβαιος ότι αν επιτύχουμε, αυτή η νέα συμφωνία θα αποτελέσει ορόσημο για το διεθνές εμπόριο και θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα αρχίσω συγχαίροντας τον εξαίρετο συνάδελφό μου, κ. Varela Suanzes-Capegna, και ευχαριστώντας τον που κατέθεσε, εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, αυτή την προφορική ερώτηση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου όσον αφορά τους κανόνες για την πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κύριε Επίτροπε, χρειαζόμαστε εξαιρέσεις.

Το θέμα για το οποίο συζητούμε σήμερα είναι κρίσιμο στον βαθμό που αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη. Οι κανόνες του ΠΟΕ για το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών δεν ισχύουν για αγορές που πραγματοποιεί ένα κράτος για δική του χρήση, δηλαδή για τις δημόσιες προμήθειες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ορισμένες χώρες, λειτουργώντας ακριβώς εκτός των συμφωνιών του Μαρακές του Απριλίου 1994, έχουν εκουσίως υπογράψει ειδικό παράρτημα που περιέχει συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις. Εξαιρουμένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι μεγάλες χώρες που συμμετέχουν σε αυτή τη συμφωνία ο Καναδάς, η Κορέα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία έχουν εξαιρέσει από την προσφορά τους συμβάσεις που προορίζουν για τις ΜΜΕ τους. Αυτή η ανισορροπία είναι απαράδεκτη, και οι δημόσιες συμβάσεις που αποκλείονται με αυτόν τον τρόπο είναι ακριβώς εκείνες που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις των χωρών αυτών έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις μας.

Έτσι, οι δικές μας ΜΜΕ υποεκπροσωπούνται όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, και πρέπει να ξεκινήσουμε μια ευρεία συζήτηση σχετικά με τους λόγους αυτής της κατάστασης. Πρέπει να διορθώσουμε αυτή την ανισορροπία επιτυγχάνοντας μια εξαίρεση όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις που θα ευνοεί τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ. Δεν μπορούμε να δεχθούμε στρεβλώσεις αυτού του είδους.

Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, πέρα και πάνω από αυτή τη διαπραγμάτευση, το θέμα που διακυβεύεται είναι η βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το ευνοϊκό περιβάλλον που χρειάζονται και να χρησιμοποιήσει την πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις ως εξαιρετικό μοχλό για την ανάπτυξη και την απασχόληση· διακυβεύεται επίσης η ανάγκη παροχής ασφάλειας δικαίου, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ του διεθνούς νομικού συστήματος, του ευρωπαϊκού δικαίου και των εθνικών νομοθεσιών. Εδώ δεν μιλάμε για προστατευτισμό· αντιθέτως, μιλάμε για αύξηση της προσφοράς έχοντας περισσότερες επιχειρήσεις για να ικανοποιούν τη ζήτηση.

Κύριε Επίτροπε, υπάρχουν τρεις χώροι στον πλανήτη σήμερα: η Ασία, εξαιρούμενης της Ιαπωνίας, η οποία έχει φτωχές χώρες αλλά ισχυρή ανάπτυξη· οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είναι μια πλούσια χώρα με ισχυρή ανάπτυξη· και η Ευρώπη, η οποία έχει πλούσιες χώρες αλλά αδύναμη ανάπτυξη. Πρέπει να σκεφτούμε. Όταν ρυθμίζαμε την εσωτερική αγορά με την ψήφιση της οδηγίας για τις υπηρεσίες, οικοδομήσαμε αυτή την αγορά πάνω στους νόμους του ανταγωνισμού και η Ευρωπαϊκή Ένωση επέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τους καταναλωτές. Τώρα πρέπει να επιδείξουμε ενδιαφέρον για τις μεταποιητικές βιομηχανίες μας. Η διαπραγμάτευση της πολυμερούς συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις που διεξάγεται τώρα στον ΠΟΕ είναι, κατά την άποψή μας, μια εξαιρετική ευκαιρία για να ενεργήσουμε και να σκεφτούμε τη θέση που έχουν οι ΜΜΕ όσον αφορά την πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις.

Οφείλουμε, κύριε Επίτροπε, να δώσουμε στην εσωτερική αγορά το δώρο ενός νόμου περί ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα περιλαμβάνει κοινωνικές θεωρήσεις της οικονομίας της αγοράς. Η συζήτηση έχει αρχίσει και χαιρετίζω το γεγονός.

 
  
MPphoto
 
 

  Erika Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, με ιδιαίτερη χαρά σας βλέπω στην Προεδρία.

Το ενδιαφέρον και συναρπαστικό στην παρούσα συζήτηση είναι ότι μιλάμε για μια πλειομερή συμφωνία πολύ συγκεκριμένης φύσης. Αποτελεί, φυσικά, μέρος του πολυμερούς πλαισίου αλλά, καθώς είναι εκ φύσεως πλειομερής, επιτρέπει περισσότερη ευελιξία σε όσα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη αυτής της συμφωνίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, και καθώς είναι η δέκατη επέτειός της, θα μπορούσε ο Επίτροπος να μας μιλήσει λίγο για αυτή: πώς λειτούργησε στο παρελθόν, αν είναι ικανοποιημένος με αυτή και αν πιστεύει ότι αξίζει επαναδιαπραγμάτευση; Δεν αποτελεί μέρος του χαρτοφυλακίου του, αλλά πιστεύει άραγε ότι αξίζει επαναδιαπραγμάτευση και η συμφωνία για τις τηλεπικοινωνίες, η οποία γίνεται επίσης δέκα ετών φέτος;

Όσον αφορά τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις –τη οποία ανέφερε ο κ. Audy– μας απασχολούν ιδιαίτερα οι ΜΜΕ, επειδή γνωρίζουμε εκ πείρας ότι αντιμετωπίζουν πολύ περισσότερες δυσκολίες στην πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Τι προτίθεται να κάνει η Επιτροπή για αυτό πέρα από όσα έκανε στο παρελθόν;

Η Κίνα προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Χαιρόμαστε που η Κίνα αποτελεί μέρος του παγκόσμιου περιβάλλοντος, αλλά αυτό δημιουργεί μεγάλη πίεση σε ορισμένες εταιρείες. Συνεπώς, μόλις η Κίνα γίνει μέλος της πλειομερούς συμφωνίας, ποιες εγγυήσεις θα θεσπίσει ο Επίτροπος για να διασφαλίσει τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών εταιρειών και των εργαζομένων; Σε ποιο βαθμό αυτή η προσπάθεια αποτελεί μέρος της παγκόσμιας Ευρώπης; Πόσο σχετίζεται με τη νέα προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία συμφώνησε για διαφορετικές διμερείς συμφωνίες, και τι θα αποτελέσει μέρος αυτής της σύνδεσης;

Όσον αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, πώς θα διασφαλίσει ο Επίτροπος ότι θα προστατευτούν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα; Μπορεί ο Επίτροπος να μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα; Δεν το ανέφερε καθόλου.

Τέλος, μπορεί ο Επίτροπος να διασφαλίσει ότι το Κοινοβούλιο θα τηρείται ενήμερο; Μπορεί να υποσχεθεί ότι η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, η οποία μόλις εξέλεξε τον νέο της πρόεδρο σήμερα το πρωί, θα τηρείται επίσης ενήμερη;

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. (PL) Κυρία Πρόεδρε, είναι απολύτως ορθό να ασχολείται το Κοινοβούλιο με το θέμα της μεγαλύτερης ελευθέρωσης των αγορών δημόσιων συμβάσεων σήμερα και πιστεύω ότι είναι λυπηρή η έλλειψη της ίδιας αποφασιστικότητας όταν συζητούσαμε σχετικά με την ελευθέρωση των υπηρεσιών στην ήπειρό μας. Ουσιαστικά, τα θέματα είναι τα ίδια. Ορθώς εξετάζουμε το ενδεχόμενο επέκτασης του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις και είναι ατυχές το γεγονός ότι δεν εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία να εμβαθύνουμε σημαντικά την αγορά υπηρεσιών μας πριν από λίγους μήνες.

Και οι δύο περιπτώσεις αφορούν πολύ περισσότερα από απλά μέτρα που θα συμβάλουν στη λειτουργία των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών εταιρειών. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση των συμφερόντων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Υποστηρίζω τις διαπραγματεύσεις για τις συμβάσεις που θα μας επιτρέψουν να συμμετάσχουμε στην κινεζική αγορά δημόσιων συμβάσεων, αλλά είναι επίσης σημαντικό να έχουμε υπόψη τις πραγματικές ευκαιρίες για συμμετοχή στην ευρωπαϊκή αγορά και από την άλλη πλευρά, όπως ανέφερε η κ. Mann. Όσον αφορά τους κινέζους εταίρους μας, αυτό το νόμισμα έχει δύο όψεις και εκτιμώ ότι πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη τις ειδικές προκλήσεις που υπάρχουν για την ευρωπαϊκή αγορά σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Caroline Lucas, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (EN) Κυρία Πρόεδρε, συγχαρητήρια! Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω στην Προεδρία.

Επίτροπε McCreevy, θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω αναφερόμενη στο πώς θα υποστηρίξουμε αποτελεσματικότερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη διότι φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον στις διάφορες πολιτικές ομάδες αυτού του Σώματος. Νομίζω ότι όλοι το συμμεριζόμαστε αυτό.

Θα ήθελα να ζητήσω καταρχάς ορισμένες διευκρινίσεις σχετικά με τις παρατηρήσεις που έκανε η γαλλίδα Υπουργός Εμπορίου, Christine Lagarde, όταν προσήλθε στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Κοινοβουλίου μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Μίλησε πολύ θερμά και ορθά, κατά τη γνώμη μου, για τη σημασία της προστασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Ωστόσο εσείς, κύριε Επίτροπε, φαίνεται ότι έχετε πολύ διαφορετική άποψη για τον ρόλο των ΜΜΕ και για τον καλύτερο τρόπο υποστήριξής τους.

Η διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης στις δημόσιες συμβάσεις για τις καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ουσιαστικής σημασίας. Αντιπροσωπεύουν 75 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ένωση και το 50% του κοινοτικού ΑΕΕ, και αποτελούν ζωτικό στοιχείο των αποδοτικών τοπικών και περιφερειακών οικονομιών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Φαίνεται όμως ότι η Επιτροπή εγκαταλείπει εκουσίως το δικαίωμα να στηρίξει τις ΜΜΕ της. Υπάρχουν ήδη πέντε χώρες –ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα– που θα περιλάβουν στη νομοθεσία τους διατάξεις για την παροχή προνομιακής πρόσβασης των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις, ωστόσο η ΕΕ, παραδόξως, αποφάσισε ότι δεν ενδιαφέρεται να προστατέψει τις δικές της ΜΜΕ.

Μπορείτε λοιπόν, κύριε Επίτροπε, να δικαιολογήσετε πραγματικά αυτήν τη θέση; Το να απεμπολήσει η ΕΕ το δικαίωμα σε ένα ισότιμο πλαίσιο, το οποίο θα επέτρεπε στις ΜΜΕ να έχουν ίσες ευκαιρίες ανταγωνισμού με τις μεγάλες πολυεθνικές, είναι ασυνήθιστο αλλά και πραγματικά απαράδεκτο. Ασφαλώς και εμείς θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε την επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις στη Γενεύη για να άρουμε τους φραγμούς του ΠΟΕ που εμποδίζουν τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν ένα μέτρο προνομιακής πρόσβασης για τις ΜΜΕ εφόσον το επιθυμούν. Και εμείς θα έπρεπε να επιχειρηματολογούμε υπέρ των παρεκκλίσεων ως μέρος της αναθεωρημένης συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις ώστε να μπορούμε να εφαρμόζουμε προτιμησιακά μέτρα, και έτσι να αποκαταστήσουμε απλά την ισότιμη μεταχείριση προκειμένου να αποτρέψουμε την απόκτηση όλων των πλεονεκτημάτων από τις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Λυπάμαι πολύ και για το ότι δεν είχαμε την ευκαιρία να διεξαγάγουμε στο παρελθόν μια συζήτηση στην Ευρώπη για το αν θα ήταν σκόπιμο να προσπαθήσουμε να επεκτείνουμε τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου ώστε να καλύπτουν τις δημόσιες συμβάσεις. Πολλοί θα υποστήριζαν ότι οι δημόσιες συμβάσεις δεν έχουν καμία σχέση, ή έστω ότι έχουν ελάχιστη σχέση, με τα διεθνή θέματα εμπορίου, τους δασμούς και τις ποσοστώσεις και ότι πρόκειται για έναν απαράδεκτο τομέα για διαπραγματεύσεις στον ΠΟΕ, επειδή το να υπόκεινται οι δημόσιες συμβάσεις εθνικού, τοπικού ή περιφερειακού επιπέδου σε γενικούς κανόνες παγκόσμιου επιπέδου σχετικά με τον τρόπο που δαπανώνται τα χρήματα των φορολογουμένων πιστεύω ότι καταστρέφει τις εύλογες προσδοκίες των πολιτών, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα κάποιας δημοκρατικής λογοδοσίας σχετικά με το πώς δαπανώνται τα χρήματά τους. Κατά βάση, τα χρήματα των φορολογουμένων είναι διαφορετικά από τα ιδιωτικά, εταιρικά χρήματα και οι πολίτες δικαίως αναμένουν να έχουν το δικαίωμα, για παράδειγμα, να ασκούν πιέσεις για περικοπή των δαπανών σε εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στη Νότιο Αφρική όταν υπήρχε το καθεστώς του φυλετικού διαχωρισμού ή για απόρριψη των εταιρειών με κακό ιστορικό ως προς την εργασία ή το περιβάλλον.

Πιστεύω ότι πρέπει να διαδραματίσουμε έναν πραγματικά σημαντικό ρόλο για την προστασία της τοπικής αναζήτησης πόρων και των δημόσιων συμβάσεων ως ζωτικό μέσο για την τοπική απασχόληση και τη βιομηχανική πολιτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Helmuth Markov, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, θερμά συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Κύριε Επίτροπε, η συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις μέχρι τώρα περιοριζόταν στα κράτη του ΟΟΣΑ, οι δε δημόσιες δαπάνες για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και κατασκευαστικών έργων ανέρχονται σε περίπου 10%-25% του ΑΕγχΠ τους.

Τώρα η Κίνα εξετάζει το ενδεχόμενο προσχώρησής της. Οι νέες διαπραγματεύσεις που διεξάγονται σήμερα έχουν γενικά ως στόχο τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της συμφωνίας και ασφαλώς αυτό θα αύξανε πάρα πολύ τη σημασία της συμφωνίας όσον αφορά τις διεθνείς ανταλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών.

Οπωσδήποτε, η Επιτροπή πρέπει να επιδιώξει κατά τη διαδικασία αναθεώρησης τη βελτίωση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς στις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις, όμως οι επείγουσες περιβαλλοντικές προκλήσεις σημαίνουν πως πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στην περιβαλλοντική αειφορία στον δημόσιο τομέα και κατά την άποψή μου, αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται και σχετικοί κανόνες. Για παράδειγμα, πρέπει να είναι νόμιμο και θεμιτό να προτιμώνται, κατά την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που είναι φιλικά για το περιβάλλον, ακόμα κι αν κοστίζουν λίγο παραπάνω.

Ένα κρίσιμο ερώτημα είναι το πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν οι αναπτυσσόμενες χώρες. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι δημόσιες συμβάσεις, όπως και τα άλλα θέματα της Σιγκαπούρης, θα αντιμετωπιστούν εντελώς ανεξάρτητα από τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις του αναπτυξιακού γύρου της Ντόχα, πράγμα την αναγκαιότητα του οποίου εξέφρασαν με μεγάλη σαφήνεια οι αναπτυσσόμενες χώρες στην Κανκούν.

Το έγγραφο για το οποίο συζητάμε και για το οποίο πρέπει να γίνουν νέες διαπραγματεύσεις μπορεί βασικά να ισχύσει μόνο για εταίρους συγκρίσιμης ισχύος. Έτσι, θεωρώ κάπως προβληματική την ιδέα της μη διάκρισης ή της αμοιβαιότητας που μου φαίνεται ότι γι’ άλλη μια φορά δείχνει την τάση να αντιμετωπίζονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο οι βιομηχανικές και οι αναπτυσσόμενες χώρες, πράγμα που δεν μπορεί να λειτουργήσει.

Οι προτεινόμενες διατάξεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες, που περιλαμβάνουν μία τριετή μεταβατική περίοδο –πενταετή για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες– είναι εντελώς ανεπαρκείς για να πεισθούν οι χώρες αυτές να υπογράψουν τη συμφωνία. Θεωρώ πως μία θλιβερή συνέπεια αυτού είναι ότι πολλές από αυτές τις χώρες θα κρατηθούν μακριά από αυτή τη συμφωνία και νομίζω καταρχήν ότι αυτό είναι κρίμα δεδομένου ότι ο στόχος είναι μια πλειομερής προσέγγιση.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Booth, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, η συζήτηση που διεξάγουμε σχετικά με αυτήν την προφορική ερώτηση συνοψίζει πολλά από τα «στραβά» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτον, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τον ΠΟΕ μέσω ενός ανθρώπου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 27 έθνη. Δεν έχει λαϊκή εντολή και λαμβάνοντας υπόψη την πορεία του στη βρετανική πολιτική σκηνή δεν θα επιλεγόταν ούτε για να οργανώσει ένα πανηγύρι σε χωριό. Δεν θέλω να μιλά εξ ονόματος της χώρας μου στον ΠΟΕ ένας εκπρόσωπος της ΕΕ. Θέλω έναν εκπρόσωπο της κυβέρνησης της Αυτής Μεγαλειότητας που όχι μόνο γνωρίζει τη χώρα μου αλλά και που ενδιαφέρεται για αυτήν.

Επίσης υπάρχει το όλο θέμα της ανταγωνιστικής υποβολής προσφορών. Η Κίνα αναφέρθηκε ως δυνητικός πάροχος στην προφορική ερώτηση και μπορεί να είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική. Μολονότι καταδικάζω την καταπίεση των ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων στην Κίνα, οι Κινέζοι γνωρίζουν αρκετά για τη λειτουργία μιας επιτυχούς οικονομίας. Οι δημόσιες δαπάνες αντιστοιχούν μόνο στο 20% του ΑΕγχΠ, ενώ στην ευρωζώνη ανήλθαν σε 47,5% το 2005. Στην Κίνα, οι επιχειρήσεις λειτουργούν με μια ήπια ρυθμιστική εποπτεία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζουμε ρυθμίσεις σε υπερβολικό βαθμό.

Το 2005 ο κ. Μπλερ δεσμεύτηκε ότι η βρετανική Προεδρία θα μείωνε τη γραφειοκρατία. Δεν έκανε τίποτα τέτοιο. Πόσες χιλιάδες σελίδες άραγε πρόσθεσε στο βουνό της νομοθεσίας; Η χώρα μου ξεγελάστηκε και προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1973 θεωρώντας ότι ήταν απλώς ένας χώρος ελεύθερου εμπορίου. Μόνο αυτό θα έπρεπε να είναι: χωρίς Κοινοβούλιο, χωρίς Επιτροπή, χωρίς οδηγίες. Αντί για αυτό, έγινε ένα γραφειοκρατικό τέρας που ρημάζει την οικονομία μας.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπαστάμκος (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, έχει επιτευχθεί ήδη προσωρινή συμφωνία ως προς το αναθεωρημένο κείμενο της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις ενώ αναμένεται και η επίτευξη της τελικής συμφωνίας.

Σέβομαι την ανάγκη μυστικής διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων, ωστόσο δεν θεωρείτε, κύριε Επίτροπε, ότι καθυστερημένα ενημερώνετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις προτεραιότητες, τα αιτήματα και τις προσφορές της Ένωσης κατά την επαναδιαπραγμάτευση της σημαντικής αυτής συμφωνίας;

Θεωρώ ότι η βασική διαπραγματευτική αρχή για την Ένωση πρέπει να είναι η αμοιβαιότητα και η επίτευξη ισόρροπου αποτελέσματος μεταξύ των εμπορικών εταίρων. Το ισόρροπο μάλιστα αποτέλεσμα δεν πρέπει να είναι σε επίπεδο θεωρητικών δεσμεύσεων μεταξύ των εμπορικών εταίρων, εκ μέρους των άλλων εταίρων. Οφείλει να αξιολογείται σε επίπεδο πραγματικών δυνατοτήτων αξιοποίησης του όγκου των προκηρύξεων που υπάγονται σε διασυνοριακό ανταγωνισμό. Έχει εκπονήσει η Επιτροπή μελέτες σχετικά με την πραγματική πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά των λοιπών κρατών από την έως τώρα εφαρμογή της συμφωνίας; Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Νότιος Κορέα και η Ιαπωνία –συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία– έχουν ήδη μεριμνήσει για την προνομιακή πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά δημοσίων συμβάσεων. Παραδόξως όμως, η Ένωση όχι.

Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ζητήσει εξαίρεση στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το αίτημα είναι εύλογο, πολύ περισσότερο που το έχουν πράξει ήδη οι εταίροι μας.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν βασική συνιστώσα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σημαντική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης. Το τόνισαν και ο κ. Varela, ο εισηγητής και ο κ. Audy. Συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική συνοχή. Έχουμε υποχρέωση να αναλάβουμε τις πρωτοβουλίες εκείνες που θα διασφαλίσουν τον δυναμικό τους ρόλο.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας συγχαρώ για τον διορισμό σας.

Δεν πρόκειται να μιλήσω για τις ΜΜΕ διότι το έκαναν ήδη πολλοί από τους συναδέλφους μου, αλλά θέλω να τονίσω και να συμφωνήσω μαζί τους ότι το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό.

Οι δημόσιες συμβάσεις αντιστοιχούν στο 20% του ΑΕγχΠ στις αναπτυσσόμενες χώρες και γύρω στο 15% του ΑΕγχΠ στις αναπτυγμένες χώρες. Αισθάνομαι λίγο διχασμένος ως προς αυτό θέμα, διότι ενστικτωδώς είμαι υπέρ του ανοίγματος των δημόσιων συμβάσεων στον ανταγωνισμό. Αυτό θα πρέπει θεωρητικά να μειώσει τις δημόσιες δαπάνες και να αυξήσει τη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις και επομένως να μειώσει τη διαφθορά. Θα επιφέρει οφέλη τόσο στον αναπτυγμένο όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο και, στον αναπτυσσόμενο κόσμο, θα ελευθερώσει πόρους για την υγεία και την εκπαίδευση. Ωστόσο, αν δει κανείς τον κατάλογο των χωρών που υπέγραψαν τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, θα διαπιστώσει ότι μεταξύ των 36 χωρών δεν περιλαμβάνεται καμιά αφρικανική χώρα. Είναι σαφές ότι οι αφρικανικές χώρες και άλλες λιγότερο αναπτυγμένες χώρες πιστεύουν ότι οι δαπάνες ενδέχεται να υπερακοντίζουν τα οφέλη της προσχώρησης σε αυτήν τη συμφωνία.

Θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή τι υποστήριξη προτίθεται να παράσχει, πρώτον, στις αφρικανικές και σε άλλες λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ώστε να τις διευκολύνει να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις στην ευρωπαϊκή αγορά και σε άλλες αναπτυγμένες αγορές και ποια βοήθεια μπορεί να δοθεί για να αναπτύξουν τη δική τους βιομηχανία ώστε να μπορούν να αντέξουν τον ανταγωνισμό στο εσωτερικό τους αν συμφωνήσουν στο άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων.

Ανησυχώ επίσης, όπως υπέδειξε η κ. Lucas με κάπως διαφορετικό τρόπο, για τα μη εμπορικά θέματα που θα ληφθούν υπόψη στη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις και για την εφαρμογή της συμφωνίας, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο θα ληφθούν υπόψη θέματα όπως το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά δικαιώματα. Συμφωνώ με την κ. Lucas ότι πρόκειται για δημόσια χρήματα και ότι υπάρχει ο κίνδυνος, αν συνάψουμε απλώς μια συμφωνία χωρίς όρους, να υποβαθμιστούν τα εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Από την άλλη πλευρά, διαβλέπω το πλεονέκτημα του ανοίγματος των δημόσιων συμβάσεων, αλλά είναι γεμάτο κινδύνους και ελπίζω ότι η Επιτροπή θα εξετάσει αυτά τα θέματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας συγχαρώ και πάλι και να ευχαριστήσω τον Επίτροπο.

Στη Βρετανία, οι ΜΜΕ αποκλείονται άδικα από τις δημόσιες συμβάσεις εξαιτίας καλοπροαίρετων απαιτήσεων όπως η εταιρική κοινωνική ευθύνη και τα περιβαλλοντικά πρότυπα· αρκετά συχνά εξαιτίας μιας απαίτησης για ελεγμένους ισολογισμούς τριών ετών, την οποία πολλές μικρές επιχειρήσεις δεν πληρούν, της έλλειψης ανταγωνιστικής υποβολής προσφορών, της σώρευσης συμβάσεων που είναι υπερβολικά μεγάλες για τις ΜΜΕ και ευνοούν τις μεγάλες εταιρείες, και της μυστικότητας και της έλλειψης διαφάνειας.

Γνωρίζουμε ότι η κοινοτική οδηγία απαιτεί διαφάνεια και ανταγωνιστική υποβολή προσφορών, αλλά οι περισσότερες συμβάσεις για τις οποίες οι ΜΜΕ υποβάλλουν προσφορές είναι αρκετά συχνά κάτω από το όριο. Συνεπώς, όταν απευθύνεται κάποιος στις ΜΜΕ και τις ρωτά τι θέλουν, απαντούν ότι θέλουν μείωση της γραφειοκρατίας και του όγκου των εγγράφων. Θέλουν να αποφεύγουν οι αρχές τη γενική απαίτηση για πιστοποίηση. Θέλουν να διαφημίζονται οι συμβάσεις σε δικτυακούς τόπους όπως ο «supply2.gov» και θέλουν χωριστές συμβάσεις. Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ότι οι κυβερνητικές υπηρεσίες δεν είναι εμπορικοί οργανισμοί και συχνά επιθυμούν να αποφεύγουν το πρόσθετο έργο που σχετίζεται με τις πολλαπλές προσφορές, πρέπει επομένως να παρέχουμε κίνητρα στις κυβερνήσεις και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Στην Αμερική, παρέχονται στόχοι ως προς το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει στην πραγματικότητα δίκαιος ανταγωνισμός. Οι ΜΜΕ δεν χρειάζονται ποσοστώσεις, αλλά ένα σύστημα μέτρησης της απόδοσης για να διαπιστώνεται αν υπάρχει θεμιτός ανταγωνισμός. Επίσης στην Αμερική υπάρχουν σύμβουλοι των ΜΜΕ που βοηθούν την κυβέρνηση να διευκολύνει τις ΜΜΕ να αποκτήσουν θεμιτή πρόσβαση. Αυτές οι απαιτήσεις –τα σημεία αναφοράς και οι υποστηρικτές του ανταγωνισμού– πιθανόν δεν θα επιτρέπονται στο πλαίσιο της συμφωνίας του ΠΟΕ και κατανοώ τον λόγο, αλλά άθελά του απαγορεύει μέτρα που διασφαλίζουν τον θεμιτό ανταγωνισμό.

Η συμφωνία στο πλαίσιο του ΠΟΕ είναι πραγματικά θετική σε γενικές γραμμές, καθώς είναι κατά του προστατευτισμού, αλλά απαγορεύει μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα για τη διευκόλυνση των μικρών επιχειρήσεων. Έτσι, ενώ ορισμένα κράτη μέλη θέλουν τη δυνατότητα παρέκκλισης, ορισμένα άλλα δικαίως φοβούνται ότι αυτό θα αύξανε τον προστατευτισμό. Κατά συνέπεια, ας ζητήσουμε από την Επιτροπή να επιδιώξει έναν συμβιβασμό σύμφωνα με τον οποίο θα διασφαλίζεται η δυνατότητα παρέκκλισης, αλλά και να εκπονηθεί μια νέα συμφωνία η οποία θα προβλέπει μέτρα φιλικά για τις ΜΜΕ και θα επεκτείνει σε μεγάλο βαθμό τα μέτρα κατά του προστατευτισμού. Αν επιτρέψουμε την εφαρμογή μέτρων φιλικών για τις ΜΜΕ, η συμφωνία θα άρει τους λόγους της Αμερικής για την παρέκκλισή της, η οποία χρησιμοποιήθηκε για να διατηρηθεί ο νόμος Buy America (Αγοράστε αμερικανικά). Θα βοηθούσε επίσης τις βρετανικές και ευρωπαϊκές ΜΜΕ να γίνουν ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Margrietus van den Berg (PSE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, μια συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις θα μπορούσε να σημαίνει περισσότερη διαφάνεια και, ως εκ τούτου, λιγότερη διαφθορά. Θα μπορούσε να σημαίνει επίσης δίκαιες τιμές –κάτι που δεν είναι ασήμαντο δεδομένου ότι οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών αφορούν τα χρήματα των φορολογουμένων– με το δικαίωμα, ωστόσο, να περιλαμβάνονται κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια στο στάδιο υποβολής προσφορών. Οι αναπτυσσόμενες χώρες θα μπορούσαν επίσης να ωφεληθούν σε τεράστιο βαθμό από όλα αυτά τα πλεονεκτήματα. Είναι περιττό να πούμε ότι η συμμετοχή τους στη διεθνή συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις στο μέλλον δεν μπορεί να αποκλειστεί, αλλά η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι μπορούν να εφαρμόσουν αυτή τη μέθοδο –και το ίδιο ισχύει για τους κανόνες δίκαιου ανταγωνισμού– σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο αρχικά, όπως κάναμε στην Ευρώπη και επομένως δεν χρειάζεται να επιτρέψουμε αμέσως την είσοδο όλου του κόσμου και των μεγάλων μονοπωλίων. Έτσι θα εναπόκειται στις αναπτυσσόμενες χώρες να καθορίσουν πότε θα αισθανθούν επαρκώς αναπτυγμένες. Κάτι που ισχύει μάλιστα σε όλο τον κόσμο είναι ότι οι υποχρεωτικές προσκλήσεις υποβολής προσφορών μεγάλης κλίμακας, εξαιτίας των οποίων οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις εκτοπίζονται από την αγορά, πρέπει να αποφεύγονται πάση θυσία. Δυστυχώς, έχω άμεση εμπειρία ακριβώς αυτού του φαινομένου σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό στο Άμστερνταμ όπου οι υπηρεσίες ασφάλειας του σιδηροδρομικού σταθμού υποβλήθηκαν σε διαδικασία πρόσκλησης για υποβολή προσφορών. Η εταιρεία που ήταν στο παρελθόν υπεύθυνη για την ασφάλεια του σταθμού ήταν μια μικρή επιχείρηση και έκανε άριστη δουλειά. Κατά τη διάρκεια της υποβολής προσφορών, ωστόσο, αυτή η εταιρεία αποδείχθηκε υπερβολικά μικρή για να ανταγωνιστεί για τη συνολική σύμβαση που αφορούσε πολλούς από αυτούς τους σταθμούς και έτσι παραγκωνίστηκε από την αγορά.

Οι συνάδελφοι βουλευτές έχουν συναντήσει αναμφίβολα παρόμοια παραδείγματα και γι’ αυτό θέλουμε να ρωτήσουμε την Επιτροπή πώς μπορεί να εγγυηθεί καλύτερη πρόσβαση των ΜΜΕ στις συμβάσεις προμηθειών.

Τέλος, η υποχρεωτική διάσπαση των εθνικών και ημι-δημόσιων συμβάσεων για χάρη των μεγάλων ξένων παρόχων είναι ουσιαστικά λάθος. Κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να ρυθμίζει δημόσια αυτά που το κοινό θα ήθελε να διατηρήσει. Μιλάμε για τις βασικές παροχές εδώ, όπως η εκπαίδευση και η ύδρευση, παροχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της κοινωνίας και που δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται απερίσκεπτα.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Schwab (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε McCreevy, κυρίες και κύριοι, η ερώτηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου για το πρόβλημα των συμβάσεων σε επίπεδο ΠΟΕ αφορά άμεσα την ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά και γι’ αυτό πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικότερα τις εν λόγω συνέπειες. Ασφαλώς, από τη μια πρόκειται εδώ για τη συμφωνία του ΠΟΕ, από την άλλη όμως πρέπει επίσης να καταλάβουμε πως αυτές οι διεθνείς συμφωνίες έχουν –όπως συμβαίνει με την παγκοσμιοποίηση– άμεσες επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά.

Ο κ. Kamall υπογράμμισε ότι σε ορισμένα κράτη μέλη του ΠΟΕ όπως π.χ. στις ΗΠΑ πρέπει ήδη σήμερα να τηρούνται ορισμένες ποσοστώσεις στις εθνικές αναθέσεις συμβάσεων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό τελικά δεν σημαίνει τίποτα άλλο από το ότι περιορίζεται το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης του ΠΟΕ για τις συμβάσεις. Θα ήθελα να πραγματοποιηθεί μια αξιολόγηση επιπτώσεων που θα δείξει αν αυτό ωφελεί μακροπρόθεσμα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή όχι. Αυτό δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, σίγουρο.

Όσο δεν το γνωρίζουμε σίγουρα αυτό, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής, διότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ασφαλώς ζουν από τις αγορές με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και στις οποίες βρίσκουν την ευκολότερη πρόσβαση, κι αν τα κράτη μέλη του ΠΟΕ περιορίσουν κατά το ένα τέταρτο το πεδίο εφαρμογής, δεν ξέρω αν αυτό θα έχει πραγματικά κάποιο όφελος για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ασφαλώς θα είχε μεγάλη αξία –και γι’ αυτό υποστηρίζω κι εγώ αυτήν την ερώτηση– να μπορούσε να το εξετάσει αυτό διεξοδικά η Επιτροπή και να μας δείξει αν έχει θετικά αποτελέσματα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Φυσικά, στο Συμβούλιο –κανένας εκπρόσωπος του οποίου δεν παρίσταται δυστυχώς αυτή τη στιγμή– πρέπει να βρεθεί μία ισορροπία μεταξύ εκείνων που προτιμούν μία προσέγγιση σαν αυτή των ΗΠΑ και εκείνων που θέλουν ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή τη μείωση των ποσοστώσεων αυτών προκειμένου να έχουμε μία ελεύθερη και ανοιχτή αγορά σε ολόκληρο τον ΠΟΕ και να μπορούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να έχουν παντού μια ευκαιρία.

Για τον λόγο αυτόν πιστεύω ότι το σοβαρότερο πρόβλημα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις εν προκειμένω είναι μάλλον το ότι δεν έχουμε ακόμα καταφέρει πραγματικά να επιληφθούμε του προβλήματος των υπεργολάβων, γιατί οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται συχνά ως υπεργολάβοι και μπορούν έτσι να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να κερδίσουν χρήματα, τελικά όμως κατευθύνονται από επάνω και αυτό συχνά τις φέρνει σε δύσκολη θέση, καθώς ανήκουν σε δύο διαφορετικά στρατόπεδα.

Θεωρώ ότι πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο ειδικά με το πρόβλημα αυτό και γι’ αυτό θα χαιρόμουν αν το εξέταζε η Επιτροπή και μας κρατούσε ενήμερους για τις εξελίξεις. Πρέπει δηλαδή να ασχοληθεί με το πρόβλημα στο οποίο αναφέρεται η ερώτηση και μετά από αυτό θα μπορέσουμε να απευθύνουμε συγκεκριμένα αιτήματα στον Επίτροπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Stefano Zappalà (PPE-DE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να συγχαρώ τον κ. Varela Suanzes-Carpegna και να τον ευχαριστήσω για την υποβολή της ερώτησής του, η οποία μας παρέχει ένα μέσο ώστε να αντιμετωπίσουμε το εν λόγω ζήτημα. Ήμουν εισηγητής σε αυτό το Σώμα όσον αφορά τη μεταρρύθμιση για τις συμβάσεις, τις προμήθειες και τις υπηρεσίες, με άλλα λόγια για τις οδηγίες 17 και 18.

Αν και υπάρχει πολύ λίγος χρόνος, νομίζω ότι αξίζει να τονίσω τις κύριες πτυχές του προβλήματος. Όπως άκουσα από ορισμένους ομιλητές να λένε σήμερα το πρωί, το Κοινοβούλιο εξέτασε σοβαρά την οδηγία 18, ή τη γενική οδηγία για τις συμβάσεις, για τα περιβαλλοντικά θέματα, το εκσυγχρονισμένο σύστημα των ηλεκτρονικών συμβάσεων, την κοινωνική σφαίρα και το ζήτημα των κατωτάτων ορίων και, για αυτόν τον λόγο, πιστεύω ότι διαθέτουμε μια νομοθεσία, η οποία είναι χωρίς αμφιβολία εξαιρετική, αλλά δεν αφορά στην πραγματικότητα το σημερινό θέμα.

Το ζήτημα που τέθηκε είναι εντελώς διαφορετικό: βρίσκεται σε εξέλιξη η αναθεώρηση μιας διεθνούς συμφωνίας, η οποία θέτει τις ευρωπαϊκές χώρες –και κατά συνέπεια τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις– σε μειονεκτικότερη θέση σε σχέση με άλλες. Ποιο είναι το πρόβλημα; Το 1994 και στα χρόνια που ακολούθησαν, σχεδιάστηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω πλειομερών συμφωνιών, πολύ διαφορετικές μορφές δραστηριότητας. Στην πραγματικότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και άλλες χώρες απολαμβάνουν προνόμια, τα οποία δεν απολαμβάνουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Το σύστημα αυτό είναι σήμερα υπό αναθεώρηση, πρέπει όμως να καθοριστούν οι μέθοδοι της αναθεώρησής του, διότι, όπως θυμούνται οι συνάδελφοι βουλευτές και εγώ ο ίδιος, μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ετήσια παραγωγή περίπου 200 δισ. αμερικανικών δολαρίων, ένα ποσό που στην πραγματικότητα παραμένει εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το θέμα είναι ότι, ενώ όλοι μπορούν να έρθουν να εργαστούν στην Ευρώπη, οι δικές μας μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να μεταβούν και να δραστηριοποιηθούν στον υπόλοιπο κόσμο. Οι συμφωνίες για τις δημόσιες συμβάσεις είναι, μεταξύ άλλων, συμφωνίες που αρνούνται στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις την πρόσβαση στο διεθνές σύστημα.

Επομένως, ποιες αποφάσεις μπορούμε να λάβουμε σήμερα; Όπως το αντιλαμβάνομαι, η Επιτροπή πιστεύει ότι, καταργώντας τα προνόμια των άλλων, θα μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε εκ νέου σε ισότιμη βάση. Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι. Εγώ, αντίθετα, πιστεύω ότι είναι ανάγκη να προστατεύσουμε τις μικρές και μεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας σε αυτές, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, επομένως, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ίδια προνόμια που απολαμβάνουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών του κόσμου.

Για τον λόγο αυτό, όχι μόνο είμαι ευγνώμων στον κ. Varela Suanzes-Carpegna, αλλά επίσης είμαι της άποψης ότι πρέπει να προωθήσουμε και να υποστηρίξουμε, έναντι της θέσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το επιχείρημα που υποστηρίζει επί του παρόντος η Γαλλία στο Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές για τις παρατηρήσεις τους.

Θεωρώ ότι το θέμα των δημόσιων συμβάσεων είναι ύψιστης σημασίας. Οι ορθές, δίκαιες και διαφανείς διαδικασίες είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για τις επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς για έργα, αλλά και για τις αρχές που θα μπορούν να εξοικονομήσουν για εκείνες και τους φορολογούμενους τεράστια χρηματικά ποσά αν οι διαδικασίες εφαρμοστούν σωστά.

Η εξασφάλιση δεσμεύσεων από τους εμπορικούς εταίρους μας για το άνοιγμα της αγοράς δημόσιων συμβάσεών τους στους Ευρωπαίους που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς είναι ουσιαστικής σημασίας. Οι εταιρείες μας έχουν πολλά να προσφέρουν. Είναι ανταγωνιστικές, αλλά συχνά δεν έχουν το δικαίωμα ή δεν καλούνται να υποβάλουν προσφορές.

Οι ΜΜΕ ωφελούνται από τις δημόσιες συμβάσεις. Κατέχουν ήδη ένα μεγάλο μερίδιο της αγοράς, αλλά δεν πιστεύω ότι η απάντηση έγκειται στην εφαρμογή ποσοστώσεων ή την προτιμησιακή μεταχείριση. Αν το κάναμε αυτό, θα έκαναν το ίδιο και οι περισσότεροι εμπορικοί εταίροι μας και το αποτέλεσμα θα ήταν αρνητικό για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Πιστεύω ότι όλες οι πλευρές εξυπηρετούνται καλύτερα με τις ανοιχτές αγορές. Οι ΜΜΕ μας είναι δυναμικές και ισχυρές. Θα ωφεληθούν και αυτές.

Η κ. Mann ζήτησε να τηρείται ενήμερη. Θα ζητήσω από τους υπαλλήλους μου να κρατούν την επιτροπή της ενήμερη. Θα παρίστανται σε συνεδριάσεις της επιτροπής και θα απαντούν στις ερωτήσεις σας σχετικά με τις λεπτομέρειες των διαπραγματεύσεων.

Διάφοροι βουλευτές αναφέρθηκαν στις ειδικές ρυθμίσεις για τις ΜΜΕ και ότι αυτό θα πρέπει να αποτελέσει μέρος της διαπραγματευτικής μας θέσης. Όπως είπα, δεν συμφωνώ. Συμφωνώ με πολλά από όσα είπε ο κ. Kamall και με την παρατήρησή του ότι τα ίδια τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να κάνουν πολλά για να βοηθήσουν τις ΜΜΕ τους στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων χωρίς να παραβαίνουν κανέναν απολύτως κανόνα. Αν διαχώριζαν ορισμένες από τις συμβάσεις τους και εξάλειφαν ένα μεγάλο μέρος της γραφειοκρατίας, αυτό θα ωφελούσε σημαντικά τις ΜΜΕ και δεν θα χρειαζόταν η εφαρμογή ποσοστώσεων. Εκεί που θα διαφωνούσα είναι με το συμπέρασμα ορισμένων ότι για να γίνει αυτό με τον καλύτερο τρόπο για τις ΜΜΕ θα πρέπει να εφαρμοστούν ποσοστώσεις.

Ο κ. Kamall έθεσε επίσης το θέμα των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες έχουν έναν νόμο για τις μικρές επιχειρήσεις και μια υπηρεσία που ασχολείται με αυτά τα θέματα. Ωστόσο, τα αριθμητικά στοιχεία δείχνουν ότι, είτε ως προς τον όγκο είτε ως προς την ποσότητα, οι ΜΜΕ στην Ευρώπη λαμβάνουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό συμβάσεων από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θα πρέπει να ενδιαφέρει πολλούς.

Επομένως, υποστηρίζω –και έχετε το δικαίωμα να διαφωνήσετε με τις απόψεις μου σε αυτό το θέμα– ότι οι δημόσιες συμβάσεις έχουν να κάνουν με τον ανταγωνισμό: τα καλύτερα αγαθά και υπηρεσίες για το χαμηλότερο ποσό. Αυτό σημαίνει σχέση κόστους-ωφέλειας. Η διατήρηση τμημάτων της αγοράς υπογραμμίζει αυτήν την ανάγκη. Συζητούσαμε επίσης για τις ΜΜΕ σε μια προηγούμενη συζήτηση σήμερα το πρωί. Οι βουλευτές είπαν ότι οι ΜΜΕ χρειάζονται ευκαιρίες. Συμφωνώ απολύτως. Ωστόσο, ο προστατευτισμός δεν είναι η απάντηση. Αλλά, φυσικά, δεν πρόκειται να φανούμε αφελείς: περιμένουμε και από τους εμπορικούς εταίρους μας να ανοίξουν τις αγορές τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Θα διακόψουμε τη συνεδρίαση και θα συνεχίσουμε στις 11.00 για την πανηγυρική συνεδρίαση με τον Πρόεδρο της Βουλγαρίας.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.25 και συνεχίζεται στις 11.00)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. POETTERING
Προέδρου

 

5. Πανηγυρική συνεδρίαση - Βουλγαρία
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Πρόεδρε Parvanov,

(BG) Господин Президент, топло Ви приветствам в Европейския парламент!

(DE) Είναι μεγάλη μου τιμή να σας καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μολονότι δεν είναι η πρώτη σας επίσκεψη στο Σώμα, είναι η πρώτη φορά που το επισκεπτόσαστε ως Πρόεδρος ενός νέου κράτους μέλους και έτσι σας καλωσορίζω στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια.

Εξ ονόματος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους οποίους εκπροσωπεί το Σώμα, θα ήθελα να σας εκφράσω για άλλη μια φορά τη χαρά μου για την ένταξη της χώρας σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω και πάλι την ιστορική σημασία της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε την 1η Ιανουαρίου 2007. Χρειάστηκαν περισσότερα από 60 χρόνια για να επανέλθει η χώρα σας στην ελεύθερη Ευρώπη και να επανενωθεί η ήπειρός μας.

Η Βουλγαρία είναι μία χώρα με αρχαίο πολιτισμό και βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Λέγεται πως είναι το αρχαιότερο ευρωπαϊκό κράτος, που ιδρύθηκε το 1681 από τον τσάρο Asparuch. Η Βουλγαρία είναι η χώρα του Ορφέα και της Ευρυδίκης, η πατρίδα των Θρακών και του Διονύσου, κι όμως, πόση νοσταλγία για την Ευρώπη βγαίνει μέσα από τα λόγια του τιμημένου με το Νόμπελ λογοτεχνίας Elias Canetti που γεννήθηκε στο Rustchuk της Βουλγαρίας, όταν γράφει: «Εκεί, ο υπόλοιπος κόσμος ονομαζόταν Ευρώπη κι όταν κάποιος πήγαινε ανεβαίνοντας τον Δούναβη στη Βιέννη, έλεγαν ότι πηγαίνει στην Ευρώπη, γιατί εκεί άρχιζε η Ευρώπη».

Αυτή η επιθυμία για την Ευρώπη συνδυάζεται στις καρδιές των Βουλγάρων με τη βαθιά επίγνωση ότι βρίσκονταν από αμνημονεύτων χρόνων στο κέντρο της. Διηγούμενος την ιστορία των παιδικών του χρόνων, ο Canetti ήθελε να προωθήσει την επανένωση της Ευρώπης. Η προσχώρηση της χώρας σας συμβολίζει γι’ άλλη μια φορά τι είναι στην ουσία η Ευρώπη: η καθημερινή απτή εμπειρία ότι έχουμε μια κοινή ψυχή, την ευρωπαϊκή ψυχή που αψηφά τα σύνορα και δίνει νόημα στο ευρωπαϊκό έργο.

Η χώρα σας, Πρόεδρε Parvanov, φέρνει μαζί της μια πλούσια πολιτιστική και πνευματική κληρονομιά, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στον αμοιβαίο εμπλουτισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βουλγαρίας. Η χώρα σας, και κυρίως οι πολίτες της, αξίζουν τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας για τις μεγάλες προσπάθειες που κατέβαλαν τα προηγούμενα χρόνια και για την προθυμία τους για μεταρρυθμίσεις. Έκαναν μεγάλες προόδους. Πολλές μεταρρυθμίσεις έγιναν σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Σήμερα πρέπει να τιμήσουμε αυτές τις προόδους και επιτυχίες, θα ήθελα ωστόσο να προσθέσω κάτι: ελπίζουμε και είμαστε πεπεισμένοι ότι οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται ακόμα, θα υλοποιηθούν με την ίδια αποφασιστικότητα.

Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αισθάνεται χαρά και υπερηφάνεια για τα 18 νέα μέλη του από τη Βουλγαρία. Αισθάνομαι κι εγώ χαρά διότι έχω την ευκαιρία να καλωσορίσω τη νέα Επίτροπο από τη Βουλγαρία. Επίσης, περιμένουμε όλοι με χαρά να καλωσορίσουμε τα μέλη που θα εκλεγούν στη χώρα σας για πρώτη φορά στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάιο. Οι νέοι μας συνάδελφοι θα εργαστούν για την επέκταση του ευρωπαϊκού μας σπιτιού μαζί με τους Βουλγάρους στην Επιτροπή και το Συμβούλιο.

(BG) Добре дошли на България и българския народ в Европейския съюз!

 
  
MPphoto
 
 

  Георги Първанов, президент на Република България. Уважаеми господин Председател, уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа. От 1-ви януари 2007 г. България е част от Европейския съюз — може би най-амбициозният политически, икономически и културен проект в историята на човечеството. Като продължавам онова, което Вие любезно казахте, г-н Председател, искам ясно да кажа, че 1-ви януари 2007 г. е триумф на историческата справедливост.

Корените и предпоставките на това явление са във вековното развитие на българската духовност и държавност. По дух и самочувствие българите винаги са били европейци. Нашата култура действително е във фундамента на европейската цивилизация. И затова исторически оправдано е днес, чрез българското членство, в Европейския съюз да звучи езикът на светите братя Кирил и Методий, обявени за небесни съпокровители на Европа, което без съмнение ще обогати още повече културното многообразие на европейския континент.

Но ние, уважаеми членове на Европейския парламент, добре съзнаваме, че членството ни не е заради историческата традиция, а защото българските институции проведоха онези така необходими реформи във всички сфери. Осъществена беше една историческа трансформация на страната ни в демократична страна с функционираща и конкурентноспособна пазарна икономика, с работещо и ефективно законодателство. Успехът стана възможен и заради високата обществена подкрепа, заради съпричастността на гражданските структури. Успяхме, защото години наред следвахме и правехме европейска политика. Защото доказахме, че на нас, българите, може да се вярва. За мен е чест, че имам възможността да се обърна от високата трибуна на Европейския парламент още в първите седмици на нашето членство.

Използвам случая, за да благодаря на Европейския парламент за подкрепата, която оказваше на България в целия процес на присъединяване, за конструктивната критика и насърченията за продължаване на проевропейските реформи. Важността на тази подкрепа се определя от нарасналата роля на Европейския парламент, като пряк изразител на волята на почти половин милиардното население на обединена Европа.

Искам да поздравя, също така, г-н Пьотеринг за избирането му за председател на Европейския парламент, да поздравя българския и румънския комисар, както и 18-те български депутати и техните румънски колеги и да им пожелая ползотворна и успешна работа за общото ни благо.

Ние, уважаеми госпожи и господа, отдавна сме се отказали от патетичното отношение и от пропагандните свръх очаквания от членството ни в Европейския съюз. Съзнаваме, че заедно с несъмнените позитиви за икономиката ни, тя ще бъде изправена пред сериозни предизвикателства, особено с оглед на постигането на по-висока конкурентноспособност. Проблемите се засилват от това, че задълженията към Европейския съюз влизат в сила веднага, а ползите ще дойдат с повече или по-малко закъснение. И затова е много важно ние бързо да формираме и реализираме стратегия и политика на ускорено развитие с оглед успешно адаптиране на страната ни към европейската социално-икономическа среда.

Петото разширяване на Европейския съюз беше съпроводено с не малко реални опасения и измислени страхове, изкуствено насаждани понякога. Много от тях не се оправдаха. Масовите миграционни вълни, които някои предричаха, не се състояха. Очакванията за тежко напрежение в социалните системи се оказаха преувеличени. В този смисъл, за нас остава неразбираемо защо някои от държавите-членки не отвориха трудовите си пазари за българи, както направиха това за страните, присъединили се през 2004 г. Смятам, че от премахването на последните бариери пред моите сънародници ще спечели и Европейският съюз и европейската идея. От друга страна, аз очаквам младите българи, които потърсиха и получиха по-високо образование, част от тях и добра реализация навън, в Европейския съюз, да се завърнат работейки за по-големи западни инвеститори или започвайки свой бизнес.

Ние добре съзнаваме, че членството в Европейския съюз не е еднократен акт, че това е един продължителен процес. Един процес, които ще изисква от нас в следващите месеци и години допълнителни усилия, за да отговорим на препоръките на европейските институции. Да поемем допълнителни отговорности вследствие на членството ни. Необходими са усилия за да се впишем реално в европейския икономически и социален модел, за да издигнем жизнения стандарт на българина до този на водещите европейски страни и народи. Това действително, г-н Председател, означава безусловно продължаване на реформите, особено в съдебната система, за постигане на видими и необратими резултати в борбата с корупцията и престъпността, за прозрачно и ефективно усвояване на средствата от европейските фондове.

Ние сме амбицирани да постигнем, да покажем един солиден капацитет за поемане на задълженията, произтичащи от членството и от общите политики в различните сфери. Убеден съм, че разширяването на Европейския съюз е от взаимен интерес, както за новоприетите, така и за досегашните страни-членки.

Новите членове получават възможността да участват в определянето, във формирането на политиките и програмите на Европейския съюз, да ползват фондовете на общността. Но искам ясно да кажа, че ние влизаме в Европейския съюз, не за да бъдем консуматори, а с желанието, със стремежа да засилим реално Съюза със стабилните си макроикономически показатели, с динамичното си развитие в последните години, със способността ни да генерираме сигурност, особено за един труден, сложен регион какъвто е този на Балканите.

България влиза в Европейския съюз с намерението да играе активна роля в дебата по целия дневен ред на Съюза: по конституционния проект, по постигането на едно много ефективно взаимодействие между институциите, по финансирането, по провеждането на единна външна политика и политика на сигурност и отбрана.

Искам ясно да изразя подкрепата ни за инициативата на германското председателство и лично на канцлера, госпожа Ангела Меркел, за консултации, за своеобразна пътна карта по придвижването на конституционния проект. България влиза с амбицията да отстоява, уважаеми госпожи и господа, своя национален интерес — от културата до проблемите на енергийната сигурност. Но в същото време и със съзнанието, че можем и трябва да бъдем един солидарен член на Европейския съюз, че можем и ще правим своите необходими жертви и компромиси тогава, когато става дума за общия европейски интерес. България ще бъде стабилен, предсказуем, последователен член на Европейския съюз и това е мнението на всички български институции. Вярвам, че то достойно е представено от нашите депутати тук.

България влиза в Европейския съюз с най-добрите традиции на етно-религиозната си толерантност, утвърдени през десетилетията. Ние можем да предложим една солидна, работеща, аргументирана експертиза при вземането на европейските решения, засягащи проблематиката на Балканите. В тази връзка, искам още веднъж ясно да подчертая, че членството на България и Румъния в Европейския съюз е важен политически знак за необратимата европейска перспектива на Балканите. Това мотивира възможно най-силно народите и правителствата за запазването на трайния мир на Югоизточна Европа. Няма по-силна, по-убедителна мотивация от съхраняването на тази перспектива за народите от Западните Балкани. Затова България ще продължи да подкрепя нашите съседи, морално-политически и експертно, в техните усилия да изпълнят конкретните изисквания и критерии за членство, да решат предварително проблемите си, а не да ги „внасят“, образно казано, в организацията на демократичните страни.

Трябва да развием европейската визия за Западните Балкани, залегнала в „Солунския дневен ред“. И трябва да признаем, уважаеми госпожи и господа, че много от добрите идеи и проекти за Югоизточна Европа останаха само на книга. Време е да разберем, че има една особено важна инвестиция в мира и сигурността на региона, и това е развитието на инфраструктурата — на модерната, транспортна, комуникационна и енергийна инфраструктура. Това е най-късият път за преодоляването на икономическата и социалната му изостаналост и за пълноценното му интегриране. Решаването на този проблем не може да стане без привличането на инвестиции от страна на Европейския съюз, като естествен икономически партньор и притегателен център за страните от региона.

И затова не са необходими подаръци. Има работещи схеми за публично-частно партньорство, които ние неведнъж сме обосновавали, и чрез които бихме могли да деблокираме работата по европейските коридори №4, №8 или №10, добавената стойност на българското присъединяване към Европейския съюз, възможностите за укрепването на общата външна политика и политиката на сигурност, преди всичко с акцент върху Западните Балкани, Черноморския басейн и Кавказ. Региони, които са приоритетни и за външните отношения на Съюза. Нещо повече, тяхната стратегическа тежест в международните отношения обективно ще нараства.

Имаме готовност и желание да участваме активно със своите знания и опит в определянето и провеждането на политиката на Европейския съюз в тази част на Европа. Впрочем, България вече доказа способностите си да действа активно в провеждането на някои от основните акценти на тази политика — енергийната сигурност, по отношение на инфраструктурата, превенцията на тероризма, нелегалната миграция и екологията. В същото време, нашата обща визия следва да включва и конкретни мерки за подобряването на взаимодействието между Европейския съюз и Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество.

Уважаеми госпожи и господа, България е готова да участва в дебата по общата енергийна сигурност на Европа. Ние ще имаме своята активна позиция, не само защото в енергийната сфера плащаме най-високата цена на присъединяването ни към Европейския съюз. Ние влизаме със самочувствието на страна, която е фактор на енергийната сигурност в региона, не само защото досега покривахме една не малка част – 45% – от енергийния дефицит на нашите съседи. Определено смятам, че документът на Европейската комисия от м. януари т.г. относно енергийната политика на Европа създава солидна основа за изработването на обща енергийна политика. Оценяваме високо приноса на германското председателство с ясно формулираните акценти за екологично съобразно снабдяване с енергия в рамките на Европейския съюз.

България, от своя страна, ще има своя принос, своя европейски принос, като възлов център на транзита на петрол и газ от Изтока към Запада, в търсенето и развитието на възобновяеми енергийни източници, с постиженията и възможностите в областта на изследванията за енергетиката.

Смятам за особено важни, уважаеми госпожи и господа, обоснованите в новите европейски документи изводи и намерения относно развитието на ядрената енергетика. Реших да говоря по-обстойно по този въпрос тук пред вас по няколко причини.

Първо, защото Европейският парламент е институцията, която е проявявала особено осезателно разбиране към енергийните проблеми в Югоизточна Европа, в частност към българските. И използвам случая да благодаря на комисията по външна политика, на г-н Джефри ван Орден, докладчик за България, на г-н Ари Ватанен, който инициира писмото до Европейската комисия, на всички депутати, които участваха активно, ангажирано в дискусиите по съдбата на малките реактори на АЕЦ „Козлодуй“. За съжаление, за приемането на този текст не достигнаха 4-5 гласа.

Впрочем, струва си да си зададем въпроса какви са реалните последици от това, че 3-ти и 4-ти блок на нашата атомна централа бяха изведени от експлоатация. Регионът се изправи пред сериозна енергийна криза. Сега някои от страните изпитват остър недостиг, има страна с тежък режим на тока. Това, заедно с повишаването на цените, може да доведе до икономическа и политическа нестабилност на региона.

На второ място, трябва да призная, че бях провокиран от изказването на комисаря по енергийната политика за това, че 3-ти и 4-ти блок били спрени поради съмнения в тяхната безопасност. Нека да е ясно, уважаеми госпожи и господа, ние повече от всеки друг държим на изискването за безопасност на нашата ядрена централа. Това обяснява и факта, че затворихме първите два реактора на АЕЦ „Козлодуй“ още на 31 декември 2002 г. Спрямо 3-ти и 4-ти блок, обаче, беше извършена мащабна модернизация, която приведе тези блокове в качествено ново състояние, различно от проектното.

Многобройните проекти на Световната асоциация на ядрените оператори, на Асоциацията на западноевропейските органи за ядрено регулиране, на групата по атомните въпроси на Съвета на Европейския съюз, на Международната агенция по атомна енергия доказаха, че не съществуват никакви технически причини, възпрепятстващи нормалната експлоатация, и доказаха високото ниво на безопасност съгласно международните стандарти.

Впрочем, на вниманието на всички европейски депутати ще бъде предложен материал, който съдържа основната част от тези изводи. И аз не възразявам, в един непредубеден дебат, да видим кои са контра аргументите, да видим на какви факти се базират съмненията. Нещо повече, искам ясно да кажа, че ако нашите партньори от Европейския съюз счетат за необходимо, България би приела една нова партньорска проверка на блокове 3 и 4 на атомната ни електроцентрала, която да се извърши със съдействието на всички гореспоменати органи, имащи отношение към ядрената енергетика. Разбира се, при ясно определяне на мандата на една такава проверка.

Ние, уважаеми членове на Европейския парламент, стриктно се придържаме към утвърдения принцип в международните отношения, че договорите трябва да се спазват. И България коректно изпълни своите ангажименти. Ако има воля сега да се оцени сложната ситуация и в региона, заплахите за отделните страни, в това число и за България, решение може да се намери в рамките на Договора за присъединяване, като се позовем на член 36. Защото, докато вземаме солидарни решения за бъдещето на европейската ни енергийна сигурност, нека помислим и за нейното настояще.

Уважаеми г-н Председател, госпожи и господа, накрая бих желал да засегна един важен и болезнен въпрос, както за българите, така и, вярвам, за всички вас — въпроса за съдбата на осъдените в Либия медици. Защитата на техните права се превърна в кауза не само за българското общество, но и за международната демократична общност. В това отношение за нас е от особена важност, че броени дни след приемането на България в Европейския съюз получихме пълна подкрепа и солидарност от страна на Европейския парламент. Благодарим за тази солидарност и разчитаме, че тя ще се запази и ще допринесе за бързото и справедливо решение на този проблем. Оценяваме в не по-малка степен и съчувствието, което европейските институции и страните-членки проявяват към засегнатите деца от трагедията и техните семейства.

(Аплодисменти)

Необходими са по-активни действия, повече усилия и по плана за действие и по осъществяването целите на международния фонд за Бенгази. Впрочем, искам да кажа, че намирам участието на големите петролни фирми, които имат своя добър бизнес в Либия, за твърде символично в този фонд. България, от своя страна, ще продължи да бъде съпричастна към тези усилия. Успоредно с това ние ще търсим изход и по линия на двустранния диалог с либийската страна, както и в активно взаимодействие с Европейската комисия, Председателството на Европейския съюз и страните-членки. Очакваме разрешаването на този въпрос да остане приоритет в отношенията между Европейския съюз и Либия.

Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове на Европейския парламент, силна Европа е възможна само ако има силни лидери – държавници и политици, способни да налагат визия и да вземат конкретни решения, за да преодолеем стъписването пред конституционния проект, за да не се губи перспективата за разширяването на Европейския съюз, за приемането на необходими стъпки по формирането на общата енергийна политика. България ще даде своя принос, за да стане всичко това възможно.

Благодаря ви!

(Събранието аплодира на крака оратора)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ γι’ αυτήν την ομιλία, που μας δίνει θάρρος, γιατί είπατε ότι είσαστε αποφασισμένος να συνεχίσετε το μεταρρυθμιστικό έργο στη Βουλγαρία, ότι θα διπλασιάσετε τις προσπάθειές σας για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, και γιατί δεσμευθήκατε ανεπιφύλακτα να υποστηρίξετε τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να προωθήσετε το κοινό συνταγματικό μας σχέδιο. Επίσης, μιλήσατε για αλληλεγγύη και εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη διότι η Βουλγαρία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σας υποσχόμαστε το εξής: ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αγωνιστεί για την απελευθέρωση των βουλγάρων νοσοκόμων μέχρι να επιστρέψουν από τη Λιβύη στην πατρίδα τους. Αυτό μπορείτε να το πείτε στους συμπατριώτες σας!

(Χειροκροτήματα)

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας και για το ότι ήρθατε εδώ στις Βρυξέλλες μόνο και μόνο για να μιλήσετε στο Σώμα, ενώ δεν είχατε άλλες υποχρεώσεις εδώ. Σας ευχαριστούμε γι’ αυτό, σας ευχόμαστε καλή επιστροφή στη Σόφια, ευχόμαστε ένα καλό μέλλον στη Βουλγαρία και κάθε επιτυχία στη δική σας προεδρία.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (ITS). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, η επίκληση εκ μέρους μου διαδικαστικού θέματος βασίζεται στο άρθρο 182 του Κανονισμού. Μόλις λάβαμε πληροφορίες για πρώτη φορά σχετικά με την εκλογή των προεδρείων των επιτροπών. Αυτή η εκλογή των προεδρείων των επιτροπών αποφασίστηκε με διάσκεψη των γενικών γραμματέων των πολιτικών ομάδων, η οποία, με βάση το σύστημα D'Hondt, κατέληξε σε μια αναλογική κατανομή θέσεων που δίδει τη δυνατότητα διασφάλισης της εκπροσώπησης όλων των απόψεων  ένα θέμα για το οποίο το Κοινοβούλιο επαίρεται τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά και για το οποίο δεν παραλείπει να δίδει συμβουλές σε πολιτικά όργανα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ουδείς αμφισβήτησε αυτή τη συμφωνία, και ειδικά όχι στη Διάσκεψη των Προέδρων. Παραβιάστηκε προκλητικά όπως θα μπορούσε κανείς βέβαια να αναμένει εις βάρος της Ομάδας μου, και μόνον της δικής μου Ομάδας. Είναι απόλυτα σαφές ότι η Ομάδα μου δεν πρότεινε κανέναν υποψήφιο, κατά ουδενός εκ των συναδέλφων Κομμουνιστών, Σοσιαλιστών, Φιλελεύθερων και Χριστιανοδημοκρατών βουλευτών, διότι πιστεύει ή ήθελε να πιστεύει στην εντιμότητα, στην αμεροληψία και στις υποσχέσεις που έδιναν οι συνάδελφοι βουλευτές. Προφανώς, αυτές οι υποσχέσεις δεν τηρήθηκαν. Αυτές οι τακτικές είναι ευτελείς, μικροπρεπείς και ανάξιες ενός Κοινοβουλίου που ισχυρίζεται ότι είναι παράδειγμα για ολόκληρο τον κόσμο.

Για να είμαι ειλικρινής, εδώ χρησιμοποιούνται δόλιες τακτικές, και είναι τέτοιες ώστε να υπονομεύουν την ακεραιότητα της εκλογής. Το σημειώνουμε αυτό και επιφυλασσόμαστε να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας με οποιαδήποτε άλλα μέσα και, ιδιαίτερα, να ζητήσουμε από τους πολίτες των χωρών μας να ενεργήσουν ως μάρτυρες. Σας ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι, για τη δημοσιότητα που μόλις μας δώσατε!

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Κύριε Gollnisch, έχουμε ένα φορτωμένο πρόγραμμα και μπορούμε να επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό μετά από τις ψηφοφορίες. Σας έδωσα τον λόγο και μιλήσατε για ένα λεπτό και πενήντα τρία δευτερόλεπτα, ενώ κανονικά έχετε ένα λεπτό χρόνου ομιλίας. Αυτό μπορείτε να το θεωρήσετε παράδειγμα ιδιαίτερα δίκαιης μεταχείρισης και ελπίζω ότι θα το αναγνωρίσετε δεόντως. Πρώτα θα ψηφίσουμε και έπειτα θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα.

 

6. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

7. Ώρα των ψηφοφοριών
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Προχωρούμε τώρα στην ώρα των ψηφοφοριών.

(Για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και λοιπές λεπτομέρειες: βλ. συνοπτικά πρακτικά)

 

7.1. Προστασία των επιβατών από μετατοπιζόμενες αποσκευές (ψηφοφορία)

7.2. Έγκριση μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά το οπτικό πεδίο του οδηγού (ψηφοφορία)

7.3. Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΚ/Κορέας (ψηφοφορία)

7.4. Ενσωμάτωση της διάστασης της αειφορίας στις πολιτικές αναπτυξιακής συνεργασίας (ψηφοφορία)

7.5. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2007 (ψηφοφορία)

7.6. Ανθρώπινα δικαιώματα των Ντάλιτ στην Ινδία (ψηφοφορία)
MPphoto
 
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προτείνω να κάνουμε χρήση της δυνατότητας που δίνει το άρθρο 168 παράγραφος 2 του Κανονισμού μας και να γίνει αναπομπή αυτής της έκθεσης στην επιτροπή. Το λέω αυτό επειδή γνωρίζω το πρόβλημα του άρθρου 90. Η έκθεση ασφαλώς περιγράφει με ακρίβεια την κατάσταση των ντάλιτ, των επονομαζόμενων «άθικτων» της Ινδίας, και είναι επίσης προφανές ότι όλοι θεωρούμε αυτές τις συνθήκες απαράδεκτες και είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για το θέμα αυτό. Ωστόσο, φαίνεται επίσης ότι η Ινδία προέβαλε σοβαρές αντιρρήσεις για την έκθεση αυτή επειδή αναφέρεται στο σύστημα των καστών στην Ινδία και, ως εκ τούτου, ασχολείται με κάτι που αποτελεί μέρος της παράδοσης και του πολιτισμού της χώρας αυτής.

Γι’ αυτό, ζητώ να εξεταστεί μήπως θα ήταν σκόπιμο προς το συμφέρον αυτού που επιδιώκουμε να ξανασυζητηθεί το θέμα στην επιτροπή, ακόμη κι αν το αποτέλεσμα που θα προκύψει έτσι αργότερα δεν διαφέρει καθόλου από την παρούσα πρόταση ψηφίσματος. Θα ήταν, ωστόσο, σκόπιμο να μιλήσουμε ξανά με τις αρχές της Ινδίας, διότι συμβαίνει πολλές φορές να επισημαίνουμε εμείς οι Ευρωπαίοι τα λάθη άλλων και να τους λέμε τι να κάνουν και αυτό τείνει να μας εμποδίζει στην επίτευξη των στόχων μας. Για τον λόγο αυτόν υποστηρίζω ότι είναι πιο σοφό να ενεργήσουμε με αυτόν τον τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, αν άκουσα καλά, είπατε ότι αυτή η πράξη, βάσει του άρθρου 90, εγκρίνεται διότι δεν υπήρξαν αντιρρήσεις.

Δεύτερον, οι πρεσβείες παρεμβαίνουν διαρκώς σε αυτά που κάνουμε, και αυτό κάνει τώρα και η πρεσβεία της Ινδίας, εμείς ωστόσο δεν μιλάμε εξ ονόματος οποιασδήποτε πρεσβείας, αλλά ενός λαού και συνεπώς θα πρέπει να παραμείνουμε στο ψήφισμα με τη σημερινή μορφή του.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, έχω μια τελείως διαφορετική παρατήρηση να κάνω. Ήμουν Αντιπρόεδρος της Υποεπιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και αναπληρωτής συντονιστής στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων όταν ανατέθηκε αυτή η έκθεση στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Πρόκειται κατά βάση για μια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν ζητήθηκε γνωμοδότηση ούτε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ούτε από την Υποεπιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Δεν μας δόθηκε καμία ευκαιρία να την τροποποιήσουμε. Πρόκειται για μια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που ανατέθηκε στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Δεν ανήκει στην αρμοδιότητα αυτής της επιτροπής.

Δεν είναι απλά θέμα της κυβέρνησης της Ινδίας, είναι θέμα διαδικασίας. Πώς μπορούμε να εξετάσουμε μια έκθεση στην Ολομέλεια χωρίς ψηφοφορία ή χωρίς μια ευκαιρία να την τροποποιήσουμε όταν οι καθ’ ύλην αρμόδιες επιτροπές δεν είδαν ποτέ την έκθεση, δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να διορθώσουν τις πραγματολογικές ανακρίβειες; Δεν είναι σωστό!

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, όπως είπε ο κ. Swoboda, έχει ήδη εγκριθεί και έτσι η συζήτηση τελείωσε και κάθε άλλη σκέψη είναι περιττή. Αν ο κ. Nassauer και ο κ. Tannock θέλουν να εκπονήσουν μια άλλη έκθεση, θα πρέπει να αρχίσουν από την αρχή και θα ψηφίσουμε γι’ αυτό μετά από πέντε χρόνια.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ως διαπραγματευτής επί αυτής της έκθεσης στην Επιτροπή Ανάπτυξης, αναγνωρίζω την παρατήρηση του συναδέλφου μου κ. Tannock, διότι αν έχουμε μια Υποεπιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η εν λόγω έκθεση θα έπρεπε να είχε παραπεμφθεί σε αυτήν την επιτροπή για σχολιασμό. Ανατέθηκε μόνο στην Επιτροπή Ανάπτυξης, αλλά θα έπρεπε να είχε παραπεμφθεί στην Υποεπιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα επειδή πρόκειται κατά κύριο λόγο για μια έκθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συνιστώ, επομένως, να αναπέμψουμε την έκθεση σε επιτροπή και να καλέσουμε την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων να γνωμοδοτήσει.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ως πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Ασίας και την Ένωση για την Περιφερειακή Συνεργασία της Νότιας Ασίας (SAARC), αναγνωρίζω ότι πρόκειται για μια πολύ ευαίσθητη έκθεση. Ωστόσο, οφείλουμε επίσης να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν ορισμένες πραγματολογικές ανακρίβειες σε αυτήν.

Για διαδικαστικούς λόγους, αυτή η έκθεση εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανάπτυξης στις 19 Δεκεμβρίου 2006 και η προθεσμία ήταν στις 15 Ιανουαρίου 2007. Το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου που μεσολάβησε χάθηκε από τις διακοπές των Χριστουγέννων. Εξετάσαμε τα θέματα, διεξαγάγαμε αρκετές συνεδριάσεις, έχουμε γνώμες και ζητώ ως πρόεδρος αντιπροσωπείας να μας δοθεί η ευκαιρία να εκφράσουμε την άποψή μας. Υποστηρίζω την αναπομπή στην επιτροπή. Δεν μπορεί να υπάρξει έκθεση χωρίς συζήτηση ή ψηφοφορία. Αποτελεί βραχυκύκλωμα της διαδικασίας δημοκρατικού ελέγχου και πιστεύω ότι είναι σημαντικό να σεβαστούμε αυτό το Σώμα.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Luisa Morgantini (GUE/NGL). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θλίβομαι βαθύτατα από το παράδειγμα που δίνουμε όσον αφορά ένα ψήφισμα που συζητήσαμε διεξοδικά στην Επιτροπή Ανάπτυξης και επί του οποίου είχαμε τον χρόνο να καταθέσουμε τροπολογίες. Πρόκειται για ένα ζήτημα που δεν παρεμβαίνει –οπωσδήποτε όχι περισσότερο από πολλά άλλα, πολύ πιο ισχυρά ψηφίσματα που έχει υιοθετήσει το Σώμα– στις εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το ζήτημα των καστών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, αλλά ακούσαμε τους ντάλιτ, οι οποίοι δεν ζουν μόνο στην Ινδία αλλά και σε πολλές άλλες χώρες: πρόκειται για εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν σε εξευτελιστικές και απάνθρωπες συνθήκες.

Λυπάμαι αλλά πραγματικά νομίζω ότι το Κοινοβούλιό μας δίνει ένα πολύ άσχημο παράδειγμα και πιστεύω, όπως και για όλα τα άλλα ψηφίσματα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία, ότι το εν λόγω ψήφισμα, όντας ένα ψήφισμα που έχει ψηφιστεί από την Επιτροπή Ανάπτυξης, πρέπει να υποβληθεί για ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο, καθώς αφορά ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα εκατομμυρίων ανθρώπων να ζουν με σεβασμό προς τη ζωή και την αξιοπρέπειά τους.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να κάνουμε αυτό που λέει ο νόμος. Θα σας διαβάσω τώρα το άρθρο 90, παράγραφος 4. Σας παρακαλώ να ακούσετε με προσοχή γιατί πρόκειται για δύσκολη νομική γλώσσα, όμως αυτό είναι το άρθρο που οφείλει να τηρεί ο Πρόεδρος, γιατί πρέπει να τηρεί το ισχύον δίκαιο.

Το άρθρο 90 παράγραφος 4 αναφέρει τα εξής: «Οι συστάσεις που διατυπώνονται με τον τρόπο αυτό εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της περιόδου συνόδου που ακολουθεί αμέσως μετά την υποβολή τους. Σε περίπτωση κατεπείγοντος που αποφασίζεται από τον Πρόεδρο, οι συστάσεις μπορούν να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη της τρέχουσας περιόδου συνόδου. Οι συστάσεις θεωρούνται εγκριθείσες, εκτός εάν τουλάχιστον σαράντα βουλευτές εκφράσουν την αντίρρησή τους γραπτώς πριν από την έναρξη της περιόδου συνόδου· στην περίπτωση αυτή, οι συστάσεις της αρμόδιας επιτροπής τίθενται σε συζήτηση και ψηφοφορία στο πλαίσιο της ημερήσιας διάταξης της ίδιας περιόδου συνόδου. Μια πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές μπορούν να καταθέσουν τροπολογίες.

Στο σημείο αυτό πρέπει να πω –τηρώντας τον νόμο, όπως οφείλω– ότι δεν υποβλήθηκε πριν από τη συνεδρίαση αυτή γραπτή αίτηση και γι’ αυτό συνιστώ να συνεχίσουν οι αρμόδιες επιτροπές τη συζήτηση του θέματος –που είναι εξαιρετικά ευαίσθητο– και εάν καταλήξουν κάποια άλλη χρονική στιγμή σε κάποιο διαφορετικό αποτέλεσμα, εντάξει. Τώρα όμως πρέπει να ακολουθήσω αυτά που προβλέπει ο Κανονισμός του Σώματος.

(Χειροκροτήματα)

 

7.7. Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν (ψηφοφορία)

7.8. Δικαιοστάσιο για τη θανατική ποινή (ψηφοφορία)
  

– Πριν από την ψηφοφορία για την παράγραφο 2:

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Flautre (Verts/ALE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να προστεθεί στην παράγραφο 2, μετά τη φράση «επιβολή διεθνούς κατάργησης των θανατικών εκτελέσεων», η φράση «με στόχο την παγκόσμια κατάργηση της θανατικής ποινής».

 
  
  

(Η προφορική τροπολογία εγκρίνεται)

Πριν από την ψηφοφορία για την αιτιολογική σκέψη H:

 
  
MPphoto
 
 

  Μάριος Ματσάκης (ALDE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να μεταφέρω την παρακάτω μικρή προσθήκη στην αιτιολογική σκέψη Η, η οποία αναφέρεται στην εκτέλεση του Σαντάμ Χουσεΐν: «και εκφράζοντας τη λύπη του για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε».

 
  
  

(Η προφορική τροπολογία εγκρίνεται)

 

7.9. Προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης: μια ευρωπαϊκή διάσταση για την πρόληψη του υπερβολικού βάρους, της παχυσαρκίας και των χρόνιων παθήσεων (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, έχω μια μικρή παρατήρηση σχετικά με την τροπολογία 1, την οποία κατέθεσα ως σκιώδης εισηγητής εξ ονόματος της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ. Ήταν σωστή, αλλά θα έπρεπε να είχα αναφέρει και το ότι αρχικός συντάκτης ήταν ο καθηγητής Τρακατέλλης. Του ζητώ συγγνώμη που δεν συμπεριέλαβα το όνομά του. Ελπίζω ότι η συμπερίληψη του ονόματός του ως συντάκτη θα ενθαρρύνει την ευρύτερη αποδοχή σε αυτό το Σώμα μιας καλής τροπολογίας.

 

7.10. Προθεσμίες παραγραφής στις διασυνοριακές διαφορές που αφορούν τραυματισμούς και θανατηφόρα ατυχήματα (ψηφοφορία)

7.11. Διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία για την αιτιολογική σκέψη Ζ:

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θέλω μόνο να κάνω μία σύντομη δήλωση για την τροπολογία.

(PL) Η έκθεση αναφέρεται σε πολλές αρνητικές πτυχές του λεγόμενου φεμινισμού και διαχωρισμού και, ως εκ τούτου, θεωρώ ότι αξίζει να επισημανθεί ένα θετικό παράδειγμα. Η Μαρία Σκλοντόφσκα-Κιουρί θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εμπνευσμένο παράδειγμα γυναίκας, μητέρας, συζύγου, επιστήμονα, νικήτριας του βραβείου Νόμπελ και παραδειγματικής Ευρωπαίας. Γι’ αυτό εκπλήσσομαι με το γεγονός ότι η εισηγήτρια, κ. Flasarová, αντιτίθεται στη Μαρία Σκλοντόφσκα-Κιουρί και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Είναι θέμα αντιδικίας γυναικών; Είναι πολιτικά και ψυχολογικά ορθό;

 
  
  

– Πριν από την ψηφοφορία για την τροποποιημένη πρόταση ψηφίσματος:

 
  
MPphoto
 
 

  Věra Flasarová (GUE/NGL), εισηγήτρια.(CS) Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο, κύριε Πρόεδρε. Εκτιμώ ότι όσον αφορά τις γυναίκες που έχουν συμβάλει σημαντικά στην Ευρωπαϊκή μας Ένωση και στην Ευρώπη, είναι πάρα πολλές για να αναφερθούν όλες. Πιστεύω ότι δεν είναι μόνο η Μαρία Κιουρί-Σκλοντόφσκα, μια γυναίκα για την οποία τρέφω μεγάλο θαυμασμό, που θα έπρεπε να ανήκει σε αυτόν τον κατάλογο. Αυτή η έκθεση, κατά τη γνώμη μου, ασχολείται με τα θέματα που αναφέρθηκαν εδώ. Σας ευχαριστώ.

 

7.12. Οι σχέσεις της ΕΕ με τις Νήσους του Ειρηνικού - Στρατηγική για μια ενισχυμένη εταιρική σχέση (ψηφοφορία)

7.13. Καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Εταιρίας (ψηφοφορία)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ώρα των ψηφοφοριών έληξε.

 

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
  

Έκθεση Barón Crespo (A6-0473/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Εγκρίνω τη σύσταση για την έγκριση συστημάτων διαχωρισμού για την προστασία των επιβατών από μετατοπιζόμενες αποσκευές, τα οποία παρέχονται ως μη γνήσιος εξοπλισμός οχήματος διότι έτσι, πρώτον, διευκολύνεται το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων μεταξύ διαφορετικών συμβαλλομένων και δεύτερον, εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου, δεν μπορώ παρά να υποστηρίξω την εναρμόνιση των κανόνων που αφορούν τα μηχανοκίνητα οχήματα.

 
  
  

Έκθεση Barón Crespo (A6-0472/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Εγκρίνω τον κανονισμό σχετικά με την έγκριση μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά το οπτικό πεδίο του οδηγού μηχανοκίνητων οχημάτων. Η εναρμόνιση των κανόνων που αφορούν τα μηχανοκίνητα οχήματα αφενός θα περιορίσει τα εμπόδια στο εμπόριο μεταξύ διαφορετικών συμβαλλομένων και αφετέρου θα εξασφαλίσει υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας.

Το σχέδιο θα εξασφαλίσει επαρκές οπτικό πεδίο μέσω του παρμπρίζ και άλλων παραθύρων του οχήματος και αυτό πρέπει οπωσδήποτε να υποστηριχθεί για χάρη της γενικής ασφάλειας.

 
  
  

Έκθεση Chichester (A6-0470/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. (EN) Θα υποστηρίξω αυτήν την έκθεση που ενισχύει τη συμφωνία μας με τη Δημοκρατία της Κορέας για επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία. Η Σεούλ αποτελεί έναν ολοένα και σημαντικότερο παγκόσμιο βιομηχανικό εταίρο και είναι ζωτικής σημασίας να συνεργαστεί η ΕΕ με αυτήν τη χώρα, η οποία παραδοσιακά διατηρούσε στενότερες σχέσεις με τις ΗΠΑ και όχι με εμάς. Πιστεύω ότι αυτή η συμφωνία θα καλύψει την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα στη Βιομηχανική Ζώνη Kaesong, η οποία διοικείται από κοινού από τη Βόρεια και τη Νότια Κορέα και σε αυτό το πλαίσιο είμαι βέβαιος ότι η Δημοκρατία της Κορέας θα χαιρετίσει τη δέσμευσή μας, η οποία επί του παρόντος δεν παρέχεται από την Ουάσινγκτον.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Είμαστε ριζικά αντίθετοι με την πρόταση του Συμβουλίου σχετικά με την επιστημονική συνεργασία της ΕΕ με την Κορέα, γιατί ο προσανατολισμός και ο κατακερματισμός της έρευνας συμβάλλει στην κερδοφορία των μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων, γενικότερα δε του κεφαλαίου. Είναι σε αντίθεση με τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων. Οι λαοί έχουν συμφέρον να αντιπαλέψουν αυτή την αντιδραστική επιλογή για την έρευνα και παρόμοιες συμφωνίες, συνολικά δε την αντεργατική πολιτική και την ίδια την ΕΕ, και να αγωνιστούν για ριζικές αλλαγές προκειμένου η έρευνα να προσανατολιστεί στην ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών της εργατικής λαϊκής οικογένειας.

 
  
  

Έκθεση Budrekaitė (A6-0474/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της εξαίρετης έκθεσης της λιθουανής βουλευτού κ. Budreikaitė σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης της αειφορίας στις πολιτικές αναπτυξιακής συνεργασίας. Η εισηγήτρια επισημαίνει ορθώς ότι η βιώσιμη ανάπτυξη βασίζεται στην ιδέα ότι οι ανάγκες της σημερινής γενιάς πρέπει να ικανοποιούνται χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Είναι σωστό να ενσωματώνονται έννοιες της αειφόρου ανάπτυξης στη δημόσια πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών, έννοιες που περιλαμβάνουν την οικονομική ευημερία, την κοινωνική συνοχή και τον σεβασμό για το περιβάλλον. Αυτό είναι αναγκαίο όσον αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία, η οποία είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί δεδομένης της δημογραφικής ανάπτυξης του πλανήτη και της ανάγκης να εξαλειφθεί η φτώχεια. Η ΕΕ πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας επιβεβαίωσης των εννοιών της αειφόρου ανάπτυξης. Αυτή, εξάλλου, είναι μία από τις βασικές αποστολές της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η έκθεση παραλείπει να αναφέρει τις βασικές αιτίες της διαρκώς εντονότερης κοινωνικής ανισότητας και των διαφορών στην ανάπτυξη, της ανεξέλεγκτης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και της μαζικής καταστροφής του περιβάλλοντος σε όλο τον κόσμο και δεν αναφέρει τον πραγματικό ένοχο που είναι ο καπιταλισμός. Παρά ταύτα, περιέχει ένα ευρύ φάσμα προτάσεων και σημείων που χαιρετίζουμε, όπως την έκκληση για την επίτευξη του στόχου του 0,7% του ΑΕΕ προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία χαρακτηριζόμενη από αλληλεγγύη.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να δεχθούμε τα παρακάτω σημεία, για παράδειγμα:

- επειδή «οι τοπικές αρχές στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν είναι πάντα σε θέση να παράσχουν το ύψος της αναγκαίας χρηματοδότησης για σημαντικές επενδύσεις στην κατασκευή και τη διατήρηση δικτύων υποδομών, επί παραδείγματι για την υδροδότηση ή την αποχέτευση,», η έκθεση καταλήγει ότι η λύση είναι ότι «μόνον συμπληρωματικές εισφορές ιδιωτικών κεφαλαίων, μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, θα μπορέσουν να παράσχουν το απαιτούμενο ύψος χρηματοδότησης», παραδίδοντας έτσι αυτόν τον θεμελιώδη πόρο για πάντα στο ιδιωτικό κεφάλαιο·

- και καθιστώντας τη μείωση –και όχι την ακύρωση– των χρεών των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών εξαρτώμενη από τη λεγόμενη «χρηστή διακυβέρνηση», τα κριτήρια της οποίας υπαγορεύονται από τις ιδιοτροπίες των μεγάλων δυνάμεων.

Εξ ου και η ψήφος μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS), γραπτώς. (DE) Κατά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια σημειώσαμε πρόοδο στην καταπολέμηση της φτώχειας, αν και πολύ μικρότερη από όσο ελπίζαμε, διότι ακόμα κι αν καταφέρουμε να προαγάγουμε την οικονομική ανάπτυξη μίας χώρας, αυτό δεν σημαίνει καθόλου ότι μειώνεται έτσι η φτώχεια. Οι πόροι που προορίζονται για εκείνους που ζουν σε μειονεκτικές συνθήκες δεν πρέπει να χάνονται μέσα σε διεφθαρμένα συστήματα ή να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς όπως η αγορά όπλων ή η στήριξη δικτατορικών καθεστώτων.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να υπάρξει καλύτερος έλεγχος της αποτελεσματικότητας προκειμένου οι πόροι για την ανάπτυξη να χρησιμοποιηθούν στα σωστά σημεία και για τους σωστούς σκοπούς. Επίσης, αξίζει ίσως τον κόπο να επικεντρωθούν στις καίριες χώρες που μπορούν να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη μίας ολόκληρης περιοχής. Επιπροσθέτως, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε νέες προσεγγίσεις όπως για παράδειγμα η χρησιμοποίηση μικροπιστώσεων για να μπορέσουν οι φτωχοί να σταθούν οριστικά στα πόδια τους.

 
  
  

Ψήφισμα: Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ντάλιτ στην Ινδία (B6-0021/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). – (EN) Ήθελα απλώς να επεκταθώ σε αυτό που είπα νωρίτερα για τον τρόπο με τον οποίο πέρασε το ψήφισμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ντάλιτ στο Σώμα χωρίς ευκαιρία τροποποίησής του, και ειδικά να επισημάνω ορισμένες πραγματολογικές ανακρίβειες στην έκθεση που δεν υποβλήθηκε ποτέ για γνωμοδότηση ούτε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ούτε στην Υποεπιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Θα ήθελα να διαμαρτυρηθώ για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το άρθρο 90, παράγραφος 4, από ορισμένους βουλευτές του Κοινοβουλίου. Για παράδειγμα, το ψήφισμα τονίζει τη συχνότητα των εγκλημάτων κατά των ντάλιτ και μιλά για συχνά ειδεχθή εγκλήματα εις βάρος τους, π.χ. δολοφονίες. Θα ήθελα, λοιπόν, να επισημάνω ότι στην πραγματικότητα η συχνότητα των δολοφονιών στην Ινδία κατά των ντάλιτ ανέρχεται σε 2,04%, ενώ αυτοί αποτελούν το 14% του πληθυσμού. Συνεπώς, αν είσαι ντάλιτ, είσαι πιο ασφαλής από ό,τι αν ανήκεις σε μία από τις άλλες κάστες.

Το ψήφισμα δεν αναφέρει τη λειτουργία του νόμου για την Πρόληψη των Φρικαλεοτήτων, ο οποίος είχε σκοπό να συμβάλει στην καταδίκη όσων επιτίθενται σε ντάλιτ και επίσης δεν αναφέρει το γεγονός ότι το ποσοστό αλφαβητισμού, αν και πολύ χαμηλό για τους ντάλιτ, προσεγγίζει πολύ τον εθνικό μέσο όρο. Δεν αναφέρει ότι υπάρχει εθνική ανταμοιβή από την κυβέρνηση, η οποία έχει βασικά σκοπό την εξάλειψη της πρακτικής των «άθικτων» («untouchables»), και ότι παρέχονται χρηματικά κίνητρα για την ενθάρρυνση των γάμων μεταξύ ατόμων από διαφορετικές κάστες.

Αυτή η έκθεση στερείται ισορροπίας. Είναι γεμάτη πραγματολογικές ανακρίβειες και λυπάμαι για το γεγονός, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν ήσασταν σε θέση να την αναπέμψετε στην επιτροπή, αλλά αυτά είχα να πω.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος που κατέθεσε η Επιτροπή Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ντάλιτ στην Ινδία. Παρότι πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι προσεκτική όταν αναμιγνύεται σε θέματα που αφορούν συντάγματα χωρών, στηρίζω αυτό το ψήφισμα που καταγγέλλει την απαράδεκτη κατάσταση των ντάλιτ, η οποία οφείλεται στη μη εφαρμογή διαφόρων διατάξεων που απαγορεύουν τις διακρίσεις λόγω κάστας.

Σύμφωνα με την έκθεση και πολλές μελέτες, οι ντάλιτ πέφτουν θύματα εγκλημάτων και αδικημάτων που διαπράττονται ατιμωρητί. Σε αυτά προστίθεται η κακομεταχείριση παιδιών και γυναικών που είναι θύματα διπλής διάκρισης λόγω κάστας και λόγω φύλου σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, περιλαμβανομένης και της σεξουαλικής κακοποίησης. Ναι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ορθώς έπραξε να καταγγείλει αυτή την επονείδιστη κατάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Η μεταχείριση των ντάλιτ στην Ινδία προκαλεί σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα οικουμενικό δικαίωμα στην αξιοπρεπή εργασία και στην απαγόρευση των διακρίσεων και το σύστημα των καστών όπως ισχύει σήμερα στην Ινδία δεν διασφαλίζει κανένα από αυτά τα δικαιώματα για τους ντάλιτ. Καθώς τα θεμέλια καθαυτά της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βασίζονται στις κοινές αξίες, βασικό στοιχείο των οποίων αποτελεί η κατάργηση των διακρίσεων, είναι καθήκον μας να εκφράζουμε την ανησυχία μας οσάκις βλέπουμε ότι αυτές οι αξίες παραβιάζονται και αυτά τα δικαιώματα απαγορεύονται σε πολίτες σε τρίτες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Margrietus van den Berg (PSE), γραπτώς. (NL) Το τεράστιο πρόβλημα που αφορά άτομα τα οποία θεωρούνται, μέχρι σήμερα, απόκληροι και συνεπώς «άθικτοι» είναι ανησυχητικό. Ο κοινωνικός διαχωρισμός που βιώνουν οι ντάλιτ μπορεί να συσχετιστεί με το απαρτχάιντ που υπήρχε στη Νότια Αφρική.

Η μεγαλύτερη ομάδα αυτών των «άθικτων» ζει στην Ινδία, όπου πλήττονται πάνω από 160 εκατομμύρια άνθρωποι. Συχνά στερούνται βασικές παροχές, όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη και το καθαρό πόσιμο νερό, και δεν επιτρέπεται να έχουν δική τους ιδιοκτησία, ενώ πέφτουν τακτικά θύματα βίας και εκμετάλλευσης.

Γι’ αυτό θα ψηφίσω υπέρ αυτού του ψηφίσματος, το οποίο επιμένει στην επιτάχυνση των προσπαθειών από την ινδική κυβέρνηση για την αποτελεσματική εξάλειψη των διακρίσεων λόγω κάστας και την προώθηση των ίσων ευκαιριών. Πρέπει να επικροτηθεί το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι διαρθρωτικές διακρίσεις εις βάρος ενός λαού.

Όπως είπε ο ίδιος ο ινδός Πρωθυπουργός στις 27 Δεκεμβρίου 2006: «Οι ντάλιτ υφίστανται ένα μοναδικό είδος διακρίσεων στην κοινωνία μας που διαφέρει θεμελιωδώς από τα προβλήματα των μειονοτικών ομάδων εν γένει. Το μόνο που μπορεί να παραλληλιστεί με την πρακτική των «άθικτων» ήταν το απαρτχάιντ στη Νότιο Αφρική». Ελπίζω ότι η ΕΕ θα συζητήσει αυτό το θέμα στις σχέσεις της με την Ινδία και θα βοηθήσει στην εξάλειψη αυτής της σοβαρής κοινωνικής αδικίας.

 
  
  

Έκθεση Αρναουτάκη (A6-0477/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου για τη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν, καθώς και άλλες παρόμοιες συμφωνίες με άλλες χώρες ΑΚΕ (Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού) και με ορισμένα άλλα κράτη.

Αυτές οι συμφωνίες βασίζονται στην αρχή της αμοιβαίας συνεργασίας και είναι σύμφωνες με την εταιρική προσέγγιση που εφαρμόζεται στην εξωτερική διάσταση της κοινής αλιευτικής μας πολιτικής. Μέσω αυτών των συμφωνιών, επιτυγχάνουμε έναν διπλό στόχο: καταρχάς, διασφαλίζουμε την προστασία των συμφερόντων του στόλου υπερπόντιας αλιείας της Ένωσης και, δεύτερον, βελτιώνουμε τις συνθήκες προκειμένου να επιτευχθεί αειφόρος αλιεία στα ύδατα των χωρών εταίρων.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να τελειώσω υπογραμμίζοντας ότι η Ένωση και ο υπερπόντιος στόλος μας, σε αντίθεση με άλλους που λειτουργούν παράνομα– έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει την αειφορία των παγκόσμιων αλιευτικών δραστηριοτήτων και έχει δεχτεί τον κώδικα ορθής συμπεριφοράς για μια υπεύθυνα ασκούμενη αλιεία του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ.

Πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή και άλλες συμφωνίες, διότι προωθούν την ανάπτυξη των χωρών εταίρων μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης με τη Δημοκρατία της Γκαμπόν, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 3 Δεκεμβρίου 2005, ισχύει για έξι έτη και περιέχει ένα πρωτόκολλο που θα οδηγήσει σε μείωση 40% στις αλιευτικές ευκαιρίες που παρέχονται στους στόλους των κρατών μελών της ΕΕ που δραστηριοποιούνται σε αυτά τα ύδατα, συμπεριλαμβανομένου του πορτογαλικού στόλου.

Επίσης, σύμφωνα και με άλλες συμφωνίες για την αλιεία τόνου, οι δασμοί για τους ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών αυξήθηκαν από 25% σε 35% του συνολικού κόστους, προφανώς με τη μείωση της κοινοτικής συνδρομής.

Αυτό που μπορεί να συμβεί τώρα είναι μια χαμηλή λήψη των ευκαιριών που προσφέρονται από τις συμφωνίες και η διάλυση πολλών αλιευτικών σκαφών μεγάλων αποστάσεων, γεγονός που ήδη συμβαίνει στην Πορτογαλία.

Αυτή η κατάσταση μας οδηγεί στο ζήτημα του πραγματικού αντίκτυπου αυτών των συμφωνιών, το κόστος των οποίων αυξάνεται για τους αλιευτικούς στόλους ενώ οι αλιευτικές ευκαιρίες μειώνονται.

Είναι ανησυχητικό, ειδικά για τον πορτογαλικό στόλο, το γεγονός ότι αυτή η συμφωνία θα υπονομεύσει την αναλογικότητα και τη σχετική σταθερότητα της προηγούμενης όσον αφορά τους όρους κατανομής των αλιευτικών ευκαιριών με άλλους στόλους.

Η Πορτογαλία θα χάσει το 50% των αλιευτικών ευκαιριών για τα παραγαδιάρικα επιφανείας, με μόνο τρεις άδειες έναντι έξι βάσει της προηγούμενης συμφωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Υποστηρίζω αυτήν την έκθεση που τροποποιεί τη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης. Ειδικότερα υποστηρίζω την έκκληση για μεγαλύτερη κοινοβουλευτική συμμετοχή πριν από κάθε επέκταση της συμφωνίας. Χαίρομαι επίσης διότι λαμβάνονται υπόψη οι αναπτυξιακές ανάγκες των παράκτιων πληθυσμών.

 
  
  

Ψήφισμα: Δικαιοστάσιο για τη θανατική ποινή (B6-0032/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (ITS). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, περιττό να πω ότι ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος σχετικά με ένα παγκόσμιο δικαιοστάσιο για τη θανατική ποινή, διότι είμαι ανυποχώρητος πολέμιος της θανατικής ποινής, ειδικά σε προσωπικό επίπεδο.

Θέλω, ωστόσο, να γίνω απολύτως σαφής. Μπορεί να είμαι αντίθετος στην θανατική ποινή, αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί με το έγκλημα. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι λόγω της απάθειας και της δειλίας από την πλευρά πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, όπως στην περίπτωση της χώρας μου, εγκληματίες του κοινού δικαίου, δολοφόνοι και βιαστές παιδιών απελευθερώνονται πρόωρα σε συστηματική βάση και ακριβώς λόγω αυτής της χαλαρότητας και αυτής της δειλίας οι πολίτες ζητούν την επανακαθιέρωση της θανατικής ποινής στην Ευρώπη. Ως πολέμιος της θανατικής ποινής, μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό αυτών των ανθρώπων και η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι καταγγελίες τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της κοινής πρότασης ψηφίσματος που κατέθεσαν οι πέντε πολιτικές ομάδες και η οποία αφορά πρωτοβουλία για ένα παγκόσμιο δικαιοστάσιο για τη θανατική ποινή. Σε μια στιγμή όπου διεξάγεται στο Παρίσι το τρίτο διεθνές συνέδριο κατά της θανατικής ποινής, ήταν λογικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να επαναδιατυπώσει τις πεποιθήσεις της και να ζητήσει να γίνει το παν προκειμένου να επιτευχθεί παγκόσμιο δικαιοστάσιο για τις εκτελέσεις, με απώτερο στόχο την πλήρη κατάργηση της θανατικής ποινής.

Το γράφω αυτό με κάποιο αίσθημα υπερηφάνειας διότι ανήκω σε ένα κράτος μέλος το οποίο, κατόπιν πρότασης του Προέδρου του, του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, κ. Σιράκ, και χάρη στη σύνεση των εκλεγμένων αντιπροσώπων του, θα τροποποιήσει σύντομα το Σύνταγμά του προκειμένου να περιλαμβάνει απαγόρευση της θανατικής ποινής, όπως ήδη ορίζεται από τον νόμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος, διότι διαφωνώ με τη θανατική ποινή, η οποία, στον 21ο αιώνα, αποτελεί φρικτό παράδειγμα βαρβαρότητας και παραβίασης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Αυτή η κατάσταση δεν πρέπει να συνεχιστεί. Συνεπώς, συμφωνώ με την πρόταση να απευθυνθεί έκκληση για ένα παγκόσμιο δικαιοστάσιο για τη θανατική ποινή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Hanna Foltyn-Kubicka (UEN), γραπτώς. (PL) Δεν υπέγραψα το σχέδιο κοινού ψηφίσματος που κατατέθηκε από πολλές πολιτικές ομάδες σχετικά με ένα παγκόσμιο δικαιοστάσιο για τη θανατική ποινή, ούτε πρόκειται να ψηφίσω υπέρ του.

Υποστηρίζω πλήρως τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Πολωνία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου κατά την προσχώρηση στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν θεωρώ ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής σε άλλα μέρη του κόσμου αποτελεί λύση για το πρόβλημα της βίας και της βαρβαρότητας.

Πιστεύω ότι είναι σωστό να καταδικαστεί η κατάχρηση της θανατικής ποινής και η βάρβαρη εφαρμογή της, όπως έγινε στην εκτέλεση του Σαντάμ Χουσεΐν και του Μπαρζάν Ιμπραχίμ αλ-Τικρίτι.

Παρά ταύτα, η πλήρης κατάργηση της θανατικής ποινής για εγκληματίες, τρομοκράτες και αιμοδιψείς δικτάτορες στα πιο ασταθή και βίαια μέρη του κόσμου είναι μια ανεύθυνη, παράλογη και επιζήμια πρόταση.

Προσπαθώντας να επιτύχει την θέσπιση αυτού του παγκόσμιου δικαιοστασίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταφέρνει να προσφέρει στις χώρες που καταστρέφονται από τη βία σημαντική βοήθεια στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας. Κατά συνέπεια, η πρωτοβουλία της ιταλικής κυβέρνησης, η οποία θα λάβει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί υποκριτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. (EN) Η ΕΕ θέτει ως μέρος των απαιτήσεών της προς τα κράτη μέλη της να μην ασκούν ή να μην προβλέπουν στη νομοθεσία τους τη θανατική ποινή. Είναι σωστό να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε αυτήν την αντιμετώπιση σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αποτελεί ντροπή από τις ΗΠΑ μέχρι την Κίνα, από την Κεντρική Ασία μέχρι την Κεντρική Αφρική. Το πρόβλημα είναι ότι επιδεικνύουμε έναν βαθμό υποκρισίας όταν ορισμένες εκτελέσεις είναι περισσότερο αποδεκτές από άλλες. Είναι εξίσου λάθος να εκτελείται ο Σαντάμ Χουσεΐν και ο Τίμοθι Μακβί, ο βομβιστής της Οκλαχόμα, όπως και ο Ken Sara-Wiwo, ο νιγηριανός στρατευμένος υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ή τα εκατοντάδες θύματα του βάναυσου, ολοκληρωτικού καθεστώτος του Σαντάμ Χουσεΐν. Ελπίζω μόνο ότι στο μέλλον θα αντιταχθούμε σε αυτά τα βάρβαρα δημόσια θεάματα όπως ακριβώς αντιτασσόμαστε στις εκτελέσεις της Κίνας, καθώς τώρα η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει την αντικατάσταση των δημόσιων εκτελέσεων με τις εκτελέσεις που μεταδίδονται μέσω κινητού τηλεφώνου.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcin Libicki (UEN), γραπτώς. (PL) Δεν υπέγραψα το σχέδιο κοινού ψηφίσματος που κατατέθηκε από πολλές πολιτικές ομάδες σχετικά με ένα παγκόσμιο δικαιοστάσιο για τη θανατική ποινή, ούτε πρόκειται να ψηφίσω υπέρ του.

Υποστηρίζω πλήρως τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Πολωνία όσον αφορά το διεθνές δίκαιο κατά την προσχώρηση στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν θεωρώ ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής σε άλλα μέρη του κόσμου αποτελεί λύση για το πρόβλημα της βίας και της βαρβαρότητας.

Πιστεύω ότι είναι σωστό να καταδικαστεί η κατάχρηση της θανατικής ποινής και η βάρβαρη εφαρμογή της, όπως έγινε στην εκτέλεση του Σαντάμ Χουσεΐν και του Μπαρζάν Ιμπραχίμ αλ-Τικρίτι.

Παρά ταύτα, η πλήρης κατάργηση της θανατικής ποινής για εγκληματίες, τρομοκράτες και αιμοδιψείς δικτάτορες στα πιο ασταθή και βίαια μέρη του κόσμου είναι μια ανεύθυνη, παράλογη και επιζήμια πρόταση.

Προσπαθώντας να επιτύχει την θέσπιση αυτού του παγκόσμιου δικαιοστασίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταφέρνει να προσφέρει στις χώρες που καταστρέφονται από τη βία σημαντική βοήθεια στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας. Κατά συνέπεια, η πρωτοβουλία της ιταλικής κυβέρνησης, η οποία θα λάβει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί υποκριτική.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν βασικό μέρος του ρόλου και της ταυτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως θεσμικό όργανο της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καθήκον να υποστηρίζει τις προσπάθειες διάδοσης αυτών των αξιών έξω από τα σύνορα της Ένωσης. Η υποστήριξη του δικαιοστασίου για τη θανατική ποινή στέλνει το μήνυμα ότι ορισμένα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να τηρούνται οικουμενικά. Συγκεκριμένα υποστηρίζω την αναφορά στο ψήφισμα στον επονείδιστο τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εκτέλεση του Σαντάμ Χουσεΐν.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (ITS), γραπτώς. – (FR) Φυσικά, υπάρχει η Γαλλία με τις μπερδεμένες δικαστικές καταστάσεις της· ναι, υπάρχει το Ιράκ, όπου οι επιφορτισμένοι να δικάσουν τον αρχηγό του κράτους εμφανίστηκαν ιππαστί στους πυραύλους των εισβολέων· και, φυσικά, υπάρχει η Κίνα, όπου τα πάντα πωλούνται, ακόμη και οι σφαίρες με τις οποίες οι άνθρωποι θα τινάξουν τα μυαλά τους στον αέρα. Έπειτα είναι η Λιβύη και η υπόθεση των βουλγάρων νοσοκόμων.

Τον 21ο αιώνα, όπου ολοένα και περισσότερο, τα θέματα συγχέονται ηθελημένα, η θανατική ποινή εφαρμόζεται σήμερα στα γαλλικά νοσοκομεία, όπου οι ηλικιωμένοι εξοντώνονται προκειμένου να ελευθερωθούν κλίνες και να ισοσκελιστούν οι λογαριασμοί. Εκτελείται στην Ευρώπη του Μάαστριχτ όπου, παύοντας τη χρηματοδότηση σε ζωτικής σημασίας επενδύσεις, σκοτώνουμε το μέλλον μας.

Η ιδεολογική μάστιγα του αιδεσιμότατου Malthus της μηδενικής ανάπτυξης και της διατηρήσιμης υποαπασχόλησης έχει μολύνει τους ημέτερους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Στο τραπέζι της συνεστίασης του ανθρώπινου γένους φαίνεται να μην υπάρχει αρκετός χώρος. Έτσι, αφήνουμε τους ηλικιωμένους στο έλεος καυσώνων και θανατηφόρων ενέσεων και συνταξιοδοτούμε τους ανθρώπους πρόωρα και μειώνουμε τις ώρες εργασίας τους. Η φορολογική νομοθεσία στραγγαλίζει, η εργατική νομοθεσία προκαλεί ασφυξία και η δημοσιονομική νομοθεσία μάς επιστρέφει λιγότερα ρέστα. Εν τω μεταξύ, στην κορυφή αυτής της κλίμακας μαλθουσιανών ποινών, το ποινικό δίκαιο επιστεγάζει αυτή την κοινωνία μας με την κουλτούρα θανάτου. Στη μαλθουσιανή οικονομία, το «κράτος ευθανασίας», η «αρχή της προφύλαξης» και η έσχατη τιμωρία της εκτέλεσης είναι οι ομόκλινοι της υπεροψίας και της αυταρέσκειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. – (FR) Υπάρχει μια μακρά λίστα χωρών που επιτρέπουν τη θανατική ποινή και η λίστα των θυμάτων δεν παραμένει πλέον αμετάβλητη. Μόνον το 2005, εκτελέστηκαν 2 148 άτομα.

Και στην Ευρώπη, ποια είναι η πραγματικότητα; Είναι δυνατόν να είναι ένα κράτος ευρωπαϊκό και ταυτόχρονα να επιτρέπει τη θανατική ποινή; Όχι, κατηγορηματικά όχι. Εξάλλου, χώρες που είναι υποψήφιες προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όντως υποχρεωμένες να την καταργήσουν.

Εμείς οι βουλευτές του ΕΚ πιστεύουμε ακόμη ότι υπάρχει ανάγκη να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο. Αυτός είναι ο στόχος του ψηφίσματος που ενέκρινε σήμερα το Κοινοβούλιο. Με την προβλέψιμη εξαίρεση της άκρας δεξιάς, όλες οι πολιτικές ομάδες στο Κοινοβούλιο έχουν ήδη υπογράψει τη διακήρυξη υπέρ ενός δικαιοστασίου για τη θανατική ποινή με στόχο την παγκόσμια κατάργησή της.

Η απαιτούμενη πλειοψηφία για την έγκριση του ψηφίσματος έχει επιτευχθεί, συνιστώντας μια ασυνήθη συναίνεση στο Κοινοβούλιο. Αυτή η πλειοψηφία καθιστά σαφές ότι η ιδιότητα του μέλους της ΕΕ δεν έχει να κάνει μόνον με συμφωνίες για τις ποσοστώσεις αλιείας. Πάνω απ’ όλα, καθιστά σαφές ότι η Ευρώπη δεν συμβιβάζεται όσον αφορά τις βασικές αξίες της. Η Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης για την κατάργηση της θανατικής ποινής, γεγονός που πρέπει να επισημανθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), γραπτώς. (PL) Δεν υπέγραψα το σχέδιο κοινού ψηφίσματος που κατατέθηκε από πολλές πολιτικές ομάδες σχετικά με ένα παγκόσμιο δικαιοστάσιο για τη θανατική ποινή, ούτε πρόκειται να ψηφίσω υπέρ του.

Υποστηρίζω πλήρως τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Πολωνία όσον αφορά το διεθνές δίκαιο κατά την προσχώρηση στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν θεωρώ ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής σε άλλα μέρη του κόσμου αποτελεί λύση για το πρόβλημα της βίας και της βαρβαρότητας.

Πιστεύω ότι είναι σωστό να καταδικαστεί η κατάχρηση της θανατικής ποινής και η βάρβαρη εφαρμογή της, όπως έγινε στην εκτέλεση του Σαντάμ Χουσεΐν και του Μπαρζάν Ιμπραχίμ αλ-Τικρίτι.

Παρά ταύτα, η πλήρης κατάργηση της θανατικής ποινής για εγκληματίες, τρομοκράτες και αιμοδιψείς δικτάτορες στα πιο ασταθή και βίαια μέρη του κόσμου είναι μια ανεύθυνη, παράλογη και επιζήμια πρόταση.

Προσπαθώντας να επιτύχει την θέσπιση αυτού του παγκόσμιου δικαιοστασίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταφέρνει να προσφέρει στις χώρες που καταστρέφονται από τη βία σημαντική βοήθεια στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας. Κατά συνέπεια, η πρωτοβουλία της ιταλικής κυβέρνησης, η οποία θα λάβει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, μπορεί να θεωρηθεί και υποκριτική.

 
  
  

Έκθεση Ries (A6-0450/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE). – (SV) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση της κ. Ries και η προσπάθεια καταπολέμησης της παχυσαρκίας εισβάλει σημαντικά σε θέματα που πιστεύω ότι υπόκεινται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Επίσης, η έκθεση εξετάζει θέματα με τα οποία δεν θα έπρεπε καν να απασχολούνται οι πολιτικοί. Κατά τη γνώμη μου, η άποψη του ατόμου απουσιάζει εντελώς.

Το να αναφέρεται ότι η παχυσαρκία είναι χρόνια πάθηση δεν είναι μόνο λάθος αλλά αντιστοιχεί και στην αποδοχή της ευθύνης για τα υπέρβαρα άτομα ή, ακόμα χειρότερα, στη στέρηση από πολλά υπέρβαρα άτομα της ελπίδας ότι μπορούν να αλλάξουν την κατάστασή τους. Η παχυσαρκία μπορεί, στην πραγματικότητα, να είναι σύμπτωμα χρόνιας πάθησης, αλλά το να λέμε οτιδήποτε παραπάνω αντιστοιχεί στη δημιουργία του στίγματος που η έκθεση υποστηρίζει ότι θέλει να εξαλείψει.

Ωστόσο, το πιο σοβαρό, κατά τη γνώμη μου, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό: δηλαδή, η επιθυμία να οδηγηθούν τα μέσα ενημέρωσης προς μια κατεύθυνση που, στην παρούσα κατάσταση, είναι καιροσκοπική. Αυτό είναι απαράδεκτο και δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να κάνουν οι πολιτικοί. Μου προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τόσοι πολλοί συνάδελφοι βουλευτές από τη Σουηδία ψήφισαν υπέρ αυτής της έκθεσης. Εμείς οι σουηδοί Συντηρητικοί καταψηφίσαμε φυσικά την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Anna Hedh, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Δεν πιστεύουμε ότι η εκτίμηση του τι μπορεί να θεωρηθεί χρόνια παχυσαρκία αποτελεί πολιτικό ζήτημα. Αυτό πρέπει να είναι έργο της ιατρικής επιστήμης. Συνεπώς, απείχαμε στην ψηφοφορία επί αυτού του θέματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της εξαιρετικής έκθεσης της συναδέλφου μου βουλευτού κ. Ries, σχετικά με μια ευρωπαϊκή διάσταση για την πρόληψη του υπερβολικού βάρους, της παχυσαρκίας και των χρόνιων παθήσεων. Ο αριθμός των ανθρώπων στην Ευρώπη που υποφέρουν από παχυσαρκία έχει αυξηθεί θεαματικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών. Αυτή η εξέλιξη είναι συγκρίσιμη με αυτήν που σημειώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990: σήμερα, στην Ευρώπη, το 27% των ανδρών και το 38% των γυναικών κατατάσσονται ως υπέρβαροι ή παχύσαρκοι.

Οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βασίζονται στην υγιεινή διατροφή, στη σωματική άσκηση και στη θεραπεία από την παιδική ηλικία και καθόλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής. Οι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, η άθληση, η ποιότητα των αγροτικών προϊόντων, τα σχολικά κυλικεία, η παιδεία, η επικοινωνία και η αναγραφή των διατροφικών στοιχείων είναι όλοι παράγοντες, μεταξύ άλλων, στους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βασιστεί προκειμένου να καταπολεμήσει τη μάστιγα αυτή.

Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξαγάγει μια κοινωνικοοικονομική μελέτη σχετικά με τις συνέπειες παθήσεων που συνδέονται με το γεγονός ότι κάποιος είναι υπέρβαρος, όχι μόνον στο επίπεδο των δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, οι οποίες γνωρίζουμε ότι αντιπροσωπεύουν μεταξύ 4% και 7% των συνολικών δαπανών, αλλά επίσης και στο επίπεδο της απασχόλησης: ανεργία, απώλεια χρόνων απασχόλησης και αναπηρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), γραπτώς. (EN) Στις αρχές αυτής της εβδομάδας ζήτησα από την ιρλανδική κυβέρνηση να υποβάλει προτάσεις που θα έχουν ως συνέπεια την πλήρη απαγόρευση των τηλεοπτικών διαφημίσεων προϊόντων τροφίμων και ποτών με υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος, αλάτι και ζάχαρη και τα οποία απευθύνονται ειδικά σε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στην Ιρλανδία και στην Ευρώπη και αυτό το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με δυναμικό τρόπο.

Μια απαγόρευση αντίστοιχη με αυτήν που ανέφερα θεσπίζεται στη Βρετανία ύστερα από τέσσερα χρόνια εκτεταμένης έρευνας και διαβούλευσης. Αυτή η έρευνα συμπεριέλαβε 2 000 συνεντεύξεις με παιδιά, γονείς και δασκάλους, καθώς και λεπτομέρειες των διατροφικών συνηθειών των οικογενειών οι οποίες επελέγησαν από μια ομάδα 11 000 ατόμων. Από αυτήν την έρευνα διαπιστώθηκε σαφώς ότι η τηλεοπτική διαφήμιση πράγματι επιδρά στις διατροφικές προτιμήσεις των παιδιών.

Εκτιμάται από τη βρετανική κυβέρνηση ότι στα νοικοκυριά όπου τα παιδιά παρακολουθούν έναν μεγάλο αριθμό προγραμμάτων που απευθύνονται σε ενήλικες καθώς και σε παιδιά και νέους, τα παιδιά βλέπουν 41% λιγότερες διαφημίσεις προϊόντων τροφίμων και ποτών με υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος, αλάτι και ζάχαρη.

Μιλάμε για την προστασία των παιδιών μας και αυτό πρέπει να είναι πάντοτε το κυρίαρχο μέλημά μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek και Olle Schmidt (ALDE), γραπτώς. (SV) Τα θέματα της δημόσιας υγείας είναι πολύ σημαντικά και τα άτομα με προβλήματα υγείας χρειάζονται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη υποστήριξη.

Ωστόσο, κατά τη γνώμη μας, αυτό το ψήφισμα υπερβαίνει τα όρια της επικουρικότητας. Τα θέματα που εξετάζονται θα έπρεπε αντ’ αυτού να αντιμετωπιστούν σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, γι’ αυτό επιλέξαμε να απόσχουμε από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, διότι η καταπολέμηση της παχυσαρκίας πρέπει να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα για την ΕΕ. Εξάλλου, το 27% των ανδρών και το 38% των γυναικών στην Ευρώπη είναι υπέρβαροι.

Ακόμα πιο ανησυχητική είναι η παιδική παχυσαρκία. Πάνω από 5 εκατομμύρια παιδιά (στην ΕΕ των 25) είναι παχύσαρκα και περίπου 300 000 νέες περιπτώσεις έρχονται στο φως κάθε χρόνο. Αυτή είναι μια τάση που πρέπει να αναστραφεί επειγόντως.

Υποστηρίζω τα περισσότερα από τα μέτρα που προτείνονται, για παράδειγμα, την ενημέρωση των καταναλωτών από την παιδική ηλικία, τους περιορισμούς των τηλεοπτικών διαφημίσεων, την απαίτηση για αναγραφή των διατροφικών στοιχείων στην επισήμανση των τροφίμων και τη μεγαλύτερη συνέπεια μεταξύ της κοινής γεωργικής πολιτικής και των πολιτικών υγείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Χαιρετίζουμε την έγκριση αυτής της έκθεσης, η οποία, μεταξύ άλλων σημείων, περιλαμβάνει τα εξής βασικά θέματα: την αναγνώριση ότι η προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης πρέπει να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα για τα κράτη μέλη και την ΕΕ ως ζωτικό στοιχείο για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας και τη σύσταση ότι η παχυσαρκία πρέπει αναγνωριστεί επίσημα ως χρόνια πάθηση.

Η παχυσαρκία είναι η πιο κοινή μορφή κακής διατροφής και οφείλεται στην υπερβολική συσσώρευση λίπους. Σχετίζεται με παθήσεις προοδευτικής εξασθένησης και συνιστά μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου στον υπόλοιπο πληθυσμό. Ως εκ τούτου, αποτελεί αυξανόμενο πρόβλημα δημόσιας υγείας.

Όπως λέει η έκθεση, σύμφωνα με στοιχεία από το 2006, πάνω από 300 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο είναι παχύσαρκοι, ένας αριθμός που υπερδιπλασιάστηκε τα τελευταία 15 χρόνια.

Συνεπώς, εκτός από την ενίσχυση της καταπολέμησης της πάθησης με την παροχή πρόσβασης των ασθενών σε υγειονομική περίθαλψη, φάρμακα, ψυχολογική υποστήριξη κλπ., πρέπει να υιοθετηθεί μια στρατηγική πρόληψης που περιλαμβάνει την προαγωγή της υγιεινής διατροφής και του τρόπου ζωής με ιδιαίτερη εστίαση στις γυναίκες και στα παιδιά, διότι, όπως έδειξαν οι μελέτες, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε αυτή την πάθηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Όλες μας οι προσπάθειες στους τομείς του περιβάλλοντος και της υγείας έχουν ως στόχο την προστασία της υγείας. Την ευθύνη γι’ αυτό φέρουν τα κράτη μέλη και έτσι πρέπει να μείνουν τα πράγματα. Η ιδέα της πρόληψης αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Η έκθεση Ries παρουσιάζει τους κινδύνους για την υγεία που οφείλονται στην παχυσαρκία, στο υπερβολικό βάρος και στις χρόνιες παθήσεις. Γιατί είναι υπέρβαρα τα παιδιά μας;

Ποια είναι τα αίτια; Τα θέματα αυτά πρέπει να συζητηθούν προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε ιδίως τις οικογένειες. Η ικανότητα να διατηρούμε το σώμα μας υγιές σε καθημερινή βάση πρέπει να διαδοθεί μέσω των σχολείων και της γενικής παιδείας. Για την πρόληψη αυτών των ασθενειών πρέπει να γίνουν ασφαλώς κοινωνικές αλλαγές, αυτό όμως δεν θα επιτευχθεί μόνο με απαγορεύσεις διαφημίσεων, με ενημέρωση για την υγεία και με το να προσφέρουμε αθλητικές τσάντες στα παιδιά που πρωτοπηγαίνουν στο σχολείο. Η κοινωνία μας ζει σε γρήγορους ρυθμούς. Όταν εργάζονται και οι δύο γονείς, συχνά λείπει ο χρόνος για την οικογένεια, για την ανατροφή των παιδιών και για το μαγείρεμα.

Αυτό καθιστά ακόμα πιο σημαντική την υποχρέωση της κοινωνίας για προληπτική δράση, και τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να αναλάβουν να μεταβιβάζουν ικανότητες που αφορούν την καθημερινή ζωή. Παρ’ όλ’ αυτά, δεν πρέπει να σταματήσουμε να υπενθυμίζουμε στις οικογένειες ποια είναι τα δικά τους καθήκοντα και υποχρεώσεις και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να τα εκπληρώνουν. Ακόμα και η ΕΕ δεν μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να είναι λεπτοί και να χαίρονται την υγεία και τη ζωή τους. Τα κράτη μέλη πρέπει να φροντίσουν για σχέδια δράσης και μέτρα, αλλά οι άνθρωποι πρέπει να τα εφαρμόσουν μόνοι τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Είναι προς τιμήν της το γεγονός ότι, προκειμένου να καταπολεμήσει το υπερβολικό βάρος, την παχυσαρκία και τις χρόνιες παθήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιαφέρεται ώστε ο καθένας να ακολουθεί υγιεινή διατροφή και να επιδίδεται σε δραστηριότητες σωματικής άσκησης.

Η μαραθώνια πρόταση ψηφίσματος, με τις 18 αιτιολογικές σκέψεις και τις 53 παραγράφους, που υπέβαλε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων είναι, ωστόσο, απαράδεκτη στον βαθμό που προτείνει διατάξεις που συστήνουν ασαφή παρέμβαση στις αρμοδιότητες των κρατών μελών, εν μέρει με τη μορφή κοινοτικού νομοθετικού πλαισίου.

Συμμερίζομαι φυσικά την προειδοποίηση που επιθυμούμε να ακουστεί, αντιμέτωποι με μια επιδημία παχυσαρκίας που πλήττει τρία εκατομμύρια παιδιά και ανάμεσα στο 20% και 30% των ενηλίκων σε μια εποχή όπου 14 εκατομμύρια παιδιά και το ήμισυ του ενηλίκου πληθυσμού είναι υπέρβαροι.

Στη μάχη για την προαγωγή υγιεινών διατροφικών συνηθειών και της χρήσης προϊόντων υψηλής ποιότητας, έχουμε συμμάχους μεγάλου διαμετρήματος στο πρόσωπο των Eurochefs  ένα σύλλογο που αριθμεί 4 000 μαγείρους από 17 κράτη μέλη οι οποίοι τηρούν κώδικα τιμής, υπερασπίζονται την ουσιαστική ποιότητα του φαγητού και ενεργούν με γνώμονα την προστασία των αγροτικών προϊόντων.

Πιστεύω ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε και να επωφεληθούμε από τη γνώση τους και την προθυμία τους να προαγάγουν τις βέλτιστες πρακτικές...

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 163, παράγραφος 1, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Υποστηρίζω θερμά αυτήν την έκθεση, καθώς και το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής με τίτλο «Προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης: ευρωπαϊκή διάσταση για την πρόληψη του υπερβολικού βάρους, της παχυσαρκίας και των χρόνιων παθήσεων», το οποίο εξετάζει η έκθεση. Τα θέματα δημόσιας υγείας προκαλούν ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία στην Ευρώπη και αυτή η έκθεση αποτελεί θετική συμβολή. Η έμφαση της έκθεσης στον βασικό ρόλο που διαδραματίζουν τα σχολεία πρέπει να επικροτηθεί, καθώς και η έκκληση για ανάληψη δράσης προς αντιμετώπιση της ανησυχητικής μείωσης της διατροφικής αξίας των οπωροκηπευτικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS), γραπτώς. (DE) Είναι γεγονός ότι όλοι γνωρίζουμε τι είναι υγιεινό και τι όχι, ακόμα και χωρίς την επισήμανση που επιβάλλει η ΕΕ. Παρ’ όλ’ αυτά, οι διατροφικές μας συνήθειες και οι συνήθειες της ζωής μας έχουν αλλάξει τόσο, ώστε η παχυσαρκία με όλες τις συνέπειές της για την υγεία μας έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις. Ωστόσο, ο συνδυασμός της έλλειψης κίνησης, της κακής διατροφής και της υπερβολικής τηλεόρασης κάνει τους ανθρώπους και πιο επιθετικούς.

Εδώ και αρκετό καιρό εφαρμόζονται διάφορα σχέδια δράσης για την υγεία και είναι απόλυτα σωστό πως πρέπει να αρχίζουν στα πρώτα σχολικά χρόνια των παιδιών, γιατί τότε είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος της ψυχαναγκαστικής υπερβολής στο φαγητό. Ωστόσο, τα διατροφικά πιστοποιητικά, οι παιδικοί σταθμοί που ενδιαφέρονται για την υγεία, ακόμα και οι απαγορεύσεις διαφημίσεων δεν πρόκειται να μας οδηγήσουν στον στόχο μας. Στην οικογένεια πρέπει να βιώσει το παιδί την αγάπη για τον αθλητισμό, που είναι τόσο σημαντικός για τον περιορισμό του στρες και της επιθετικότητας, και τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες, και να ενθαρρυνθεί να ασχοληθεί με αυτά.

Ειδικά όμως αυτό το βασικό κύτταρο της κοινωνίας μας βάλλεται διαρκώς από τον σύγχρονο κόσμο της εργασίας με το ευέλικτο ωράριο, την εργασία το σαββατοκύριακο και το κυλιόμενο ωράριο, καθώς και το διαρκώς επαναλαμβανόμενο αίτημα για μεγαλύτερα ωράρια. Όταν οι άνθρωποι είναι εντελώς εξαντλημένοι από μία ημέρα με πολλή δουλειά, είναι πιο εύκολο να καταφύγουν στο έτοιμο φαγητό παρά να προσπαθήσουν να μαγειρέψουν. Θέλουν να ξεκουραστούν μπροστά στην τηλεόραση με τσιπς και ένα αναψυκτικό, και τα παιδιά τους μιμούνται τη συμπεριφορά τους.

Ενώ πρεσβεύουμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να ασκούνται περισσότερο, περιορίζουμε το μάθημα της γυμναστικής για δημοσιονομικούς λόγους ή εξαιρούμε τα παιδιά των αλλοδαπών από αυτό για θρησκευτικούς λόγους, ενώ μειώνεται διαρκώς η υποστήριξη προς τους αθλητικούς συλλόγους.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. (EN) Υποστηρίζω την έκθεση της κ. Ries για την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης. Συμφωνώ ότι η καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας πρέπει να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της. Πρέπει να λάβουμε επειγόντως μέτρα για να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να ακολουθούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής και να καλέσουμε τα κράτη μέλη να αυξήσουν τον χρόνο που αφιερώνεται στη σωματική άσκηση στα σχολεία.

Με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι η έκθεση αναγνωρίζει τη σημασία και τις δυνατότητες των συστημάτων επισήμανσης των τροφίμων που έχουν θεσπιστεί σε αρκετά κράτη μέλη. Χαιρετίζω τις εκκλήσεις προς την Επιτροπή για έρευνα και ανάπτυξη ενός επιστημονικού πανευρωπαϊκού προτύπου αναγραφής των διατροφικών στοιχείων στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας. Πιστεύω ότι αυτός είναι ένας άμεσος αλλά πολύ αποτελεσματικός τρόπος ενθάρρυνσης των πολιτών να επιλέγουν πιο υγιεινά προϊόντα. Πρέπει να δράσουμε επειγόντως ενημερώνοντας τους πολίτες ότι η υγεία τους και η υγεία των μελλοντικών γενεών βρίσκεται στα χέρια τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), γραπτώς. (NL) Οι μακροχρόνιες κακές διατροφικές συνήθειες και η έλλειψη επαρκούς σωματικής άσκησης οδηγούν χιλιάδες ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην παχυσαρκία κάθε χρόνο. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο πολλών σοβαρών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών παθήσεων, της υψηλής αρτηριακής πίεσης και των αναπνευστικών παθήσεων.

Αυτό όχι μόνο επηρεάζει τη δημόσια υγεία αλλά και αυξάνει το κόστος των ασφαλιστών υγείας στα κράτη μέλη. Θα υποστήριζα λοιπόν έναν ολοκληρωμένο τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος. Παροχή ενημέρωσης, καθώς και εκπαίδευση των καταναλωτών, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, σαφής επισήμανση των τροφίμων ή εκστρατείες στα σχολεία για την προώθηση πιο υγιεινών τρόπων ζωής: όλοι αυτοί είναι τρόποι για την επίτευξη των απαραίτητων αλλαγών συμπεριφοράς.

Η μάχη κατά της παχυσαρκίας δεν γνωρίζει σύνορα. Εμείς στην Ευρώπη μπορούμε να συμβάλουμε θετικά και να μάθουμε από την ανταλλαγή τρόπων αντιμετώπισης του προβλήματος. Η συνεργασία με τα κράτη μέλη, τη βιομηχανία, τα μέσα ενημέρωσης, την εκπαίδευση και την κοινωνία των πολιτών θεωρώ ότι είναι ο σωστός τρόπος.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η παχυσαρκία και το υπερβολικό βάρος αποτελούν σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας και στην Ευρώπη, το οποίο πρέπει να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα μας. Δεν θα πρέπει, ωστόσο, να θεωρείται, όπως συμβαίνει στην έκθεση, χρόνια πάθηση. Είναι επίσης σημαντικό να δοθούν ευκαιρίες στους μαθητές για αθλητική εκπαίδευση και για σωματική άσκηση κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Ωστόσο, εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να καθορίσει τι προτεραιότητα θα δώσει σε αυτό το θέμα. Υπό το πρίσμα της αρχής της επικουρικότητας, δεν μπορεί να μεταφερθεί σε κοινοτικό επίπεδο. Κατά συνέπεια, επέλεξα να καταψηφίσω την έκθεση στο σύνολό της.

 
  
  

Έκθεση Wallis (A6-0405/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της άριστης έκθεσης της κ. Wallis, η οποία περιέχει ένα φάσμα συστάσεων σχετικά με τις προθεσμίες παραγραφής στις διασυνοριακές διαφορές που αφορούν τραυματισμούς προσώπων και θανατηφόρα ατυχήματα. Στο πλαίσιο της οικοδόμησης του ευρωπαϊκού μας χώρου, πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να κάνουμε τη ζωή των συμπολιτών μας ευκολότερη. Αυτό ισχύει στα χρονοδιαγράμματα για την εναρμόνιση των προθεσμιών παραγραφής. Η εισαγωγή της αρχής της χώρας προέλευσης, τουλάχιστον προσωρινά, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα στον βαθμό που θα απονέμει στα θύματα δικαιώματα με τα οποία είναι εξοικειωμένα. Αυτή η έκθεση στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στην Επιτροπή και αποδεικνύει ότι το Κοινοβούλιο αναμένει μια νομοθετική πρόταση που θα πρέπει να συνοδεύεται από μια μελέτη επί αυτού του θέματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Όπως έχει αυξηθεί η διασυνοριακή κυκλοφορία, έτσι αυξήθηκε και ο αριθμός των ατυχημάτων που αφορούν άτομα από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Μια έρευνα για τα αποτελέσματα της ύπαρξης διαφορετικών προθεσμιών παραγραφής και συγκεκριμένα για τον αριθμό των περιπτώσεων τραυματισμών προσώπων που αφορούν πολίτες σε διασυνοριακές περιοχές και για τις διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την κατάσταση.

Υπάρχουν προθεσμίες παραγραφής που κυμαίνονται από 12 μήνες σε ορισμένες χώρες μέχρι 30 χρόνια ή περισσότερα σε άλλες. Αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια να απολέσουν τα τραυματισμένα άτομα το δικαίωμα να εγείρουν αξίωση αποζημίωσης διότι δεν εκκίνησαν νομικές διαδικασίες σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία για την παραγραφή.

Τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας κινδυνεύουν λοιπόν να δουν τα δικαιώματά τους να περιορίζονται. Σε αυτά περιλαμβάνονται και εκείνα τα άτομα που έχουν υποστεί σοβαρό τραυματισμό ή που για κάποιον λόγο δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους επαρκώς.

Συνεπώς, ίσως θα ήταν καλύτερα να βρούμε μια δίκαιη και εφικτή λύση που θα βοηθά τα θύματα και τους εκπροσώπους τους χωρίς το ασφαλιστικό κόστος να γίνει απαγορευτικό και χωρίς να υπονομεύεται η αρχή της επικουρικότητας ή αυτή της αναζήτησης χωρών στις οποίες το κόστος για τις ασφαλιστικές εταιρείες είναι χαμηλότερο, όπως μπορεί να συμβεί όταν ισχύει για εκείνες η αρχή της χώρας προέλευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ των προτάσεων σχετικά με τις προθεσμίες παραγραφής στις διασυνοριακές διαφορές που αφορούν τραυματισμούς προσώπων και θανατηφόρα ατυχήματα. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να μπορούν οι ευρωπαίοι πολίτες να απολαμβάνουν την ελευθερία να ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να γνωρίζουν με βεβαιότητα ότι αν προκύψουν προβλήματα δεν θα αντιμετωπίσουν περιττά εμπόδια όταν εγείρουν αξίωση αποζημίωσης διασυνοριακού χαρακτήρα. Αυτή η έκθεση θα συμβάλει σε αυτήν τη διασφάλιση. Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάξει μελέτη σχετικά με τις συνέπειες που έχει η ύπαρξη διαφορετικών προθεσμιών παραγραφής στην εσωτερική αγορά και ιδίως στους πολίτες που κάνουν χρήση των ελευθεριών τους βάσει της Συνθήκης. Είναι σημαντικό η νέα νομοθεσία σε αυτόν τον τομέα να βασίζεται σε αδιάσειστα στοιχεία, ιδίως προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κάθε μελλοντικός νόμος θα θεσπίζει ειδικά και εστιασμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Επομένως ψήφισα υπέρ της έκθεσης Wallis, η οποία ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει τα αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να προχωρήσει αυτή η νομοθεσία.

 
  
  

Έκθεση Flasarová (A6-0416/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Nina Škottová (PPE-DE).(CS) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, αυτό που μου έκανε εντύπωση στην έκθεση ήταν η έμφαση στο γεγονός ότι οι γυναίκες επιτυγχάνουν σημαντικά λιγότερα ακαδημαϊκά προσόντα σε σύγκριση με τους άνδρες. Μόνο το 15% των καθηγητών είναι γυναίκες, ενώ ο αριθμός των γυναικών που αποφοιτούν από τα πανεπιστήμια είναι υψηλότερος από τον αριθμό των ανδρών και αντιστοιχεί στο 59% του συνόλου. Το χαμηλό ποσοστό γυναικών με ακαδημαϊκά προσόντα δεν μπορεί να αποδοθεί στις διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών σχετικά με την πρόσβαση στην εκπαίδευση. Υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες πίσω από αυτό το χαμηλό ποσοστό. Αν θέλουμε πραγματικά να αναστρέψουμε αυτή την τάση, είναι σημαντικό να προσδιορίσουμε και να αναλύσουμε αυτούς τους παράγοντες και να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα με στοχοθετημένο τρόπο. Για παράδειγμα, ας εξετάσουμε την ανάγκη εξάλειψης των στερεοτύπων στις οργανωτικές ιεραρχίες. Οι γυναίκες είναι ευπρόσδεκτες και γίνονται αποδεκτές ως μέλη ερευνητικών ομάδων. Οι ικανότητές τους, όμως, δεν τυγχάνουν της ίδιας εμπιστοσύνης όταν τίθεται θέμα ηγεσίας των ομάδων. Ωστόσο, ακριβώς αυτές οι θέσεις δίνουν τη δυνατότητα και επιτρέπουν τη δημιουργία επιστημονικών σχολών και συμβάλουν στην ανάπτυξη των τομέων και των ειδικοτήτων στα τμήματα του πανεπιστημίου. Η δήλωση κατά καιρούς ότι ο αριθμός των γυναικών σε ακαδημαϊκές θέσεις πρέπει να αυξηθεί είναι πολύ καλή, αλλά απέχει παρασάγγας από αυτό που πρέπει να γίνει. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να καθορίσουμε τις προϋποθέσεις της διαδικασίας προσεκτικά και να εργαστούμε για να τις βελτιώσουμε με τέτοιον τρόπο ώστε να συμμετάσχουν περισσότερες γυναίκες στον ακαδημαϊκό κλάδο. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Flasarová σχετικά με τις διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση. Η σημερινή κατάσταση, στην οποία λιγότερες γυναίκες έναντι των ανδρών αποκτούν μεταπτυχιακά προσόντα και επιλέγουν τη διά βίου μάθηση λόγω φύλου, πρέπει να καταπολεμηθεί συλλογικά. Η εκπαίδευση είναι μία από τις πιο βασικές προϋποθέσεις –αν και όχι η μόνη– για να απολαμβάνουν οι πολίτες τα άλλα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά και πολιτικά δικαιώματά τους και να αναλαμβάνουν όλα τα καθήκοντά τους ως πολίτες. Έχω μεγάλες ελπίδες για τις δραστηριότητες του μελλοντικού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων. Είναι επίσης απαραίτητο να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες, και ειδικά οι νέες γυναίκες, όταν ζουν σε κοινότητες όπου η ισότητα των φύλων δεν γίνεται σεβαστή, απορρίπτοντας όλες τις μορφές πολιτιστικού και θρησκευτικού σκεπτικισμού που θα μπορούσε να παραβιάσει τα θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών. Τα κορίτσια, καθώς και τα αγόρια, πρέπει να έχουν πρόσβαση στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Όπως λέει η εισηγήτρια, αν και εδώ και πολύ καιρό υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι νέες γυναίκες και τα κορίτσια δεν υστερούν σε ικανότητες έναντι των ανδρών και των αγοριών όσον αφορά την εκπαίδευση, υπάρχει μια σειρά παραγόντων που συνεχίζει να τις θέτει σε μειονεκτική θέση, ειδικά στην ανώτερη εκπαίδευση και στη διά βίου μάθηση.

Το 2004, οκτώ από τα δέκα κορίτσια που φοιτούσαν στην ανώτερη εκπαίδευση στα κράτη μέλη της ΕΕ ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους. Αυτός ο αριθμός είναι υψηλότερος από τον αριθμό των αγοριών, εκ των οποίων μόνο τρία στα τέσσερα ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα κορίτσια δεν υστερούν σε κίνητρα ή σε ικανότητες ως προς την εκπαίδευση.

Ωστόσο, το ποσοστό των κοριτσιών που προχώρησαν τις σπουδές τους ή ξεκίνησαν ακαδημαϊκή καριέρα είναι χαμηλότερο. Αν και οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, με ποσοστό 59% έναντι 41%, μόνο το 43% των αποφοίτων διδακτορικών σπουδών και μόνο το 15% των πανεπιστημιακών καθηγητών είναι γυναίκες. Αυτά τα στοιχεία αποδεικνύουν τη μεγάλη ανισότητα ανάμεσα στα φύλα όσον αφορά τη διά βίου μάθηση και τη συνέχιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης των γυναικών έξω από τον ακαδημαϊκό κόσμο, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι και τα δύο φαινόμενα έχουν τις ρίζες τους στη συνεχιζόμενη ανισότητα των φύλων, η οποία διαπιστώνεται ευκρινώς στις διακρίσεις ως προς την αμοιβή.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, καθώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις ανισότητες σε βάρος των γυναικών που εξακολουθούν να υπάρχουν, κυρίως όσον αφορά την πρόσβαση και την απόκτηση ανώτερων ακαδημαϊκών προσόντων, μεταξύ άλλων σε μεταπτυχιακό επίπεδο και στον τομέα της επιστημονικής έρευνας, καθώς και στον τομέα της διά βίου μάθησης.

Υπάρχει η ανάγκη αναμόρφωσης του περιεχομένου των σχολικών βιβλίων και διασφάλισης ότι η κατάρτιση των εργαζομένων στον εκπαιδευτικό τομέα προσανατολίζεται προς τον σεβασμό των απαιτήσεων μιας ισόρροπης πολιτικής ισότητας των φύλων. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μια πολιτική για εθνικές, εθνοτικές και πολιτιστικές μειονότητες, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην πολυπολιτισμική προσέγγιση και επιτρέποντας την πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση με στόχο την καταπολέμηση των διπλών διακρίσεων.

Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης επειδή έχει τη δυνατότητα να εξαλείψει τα στερεότυπα που εισάγουν διακρίσεις ες βάρος των γυναικών στον χώρο εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (PSE), γραπτώς. – (FR) Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τομέα της εκπαίδευσης είναι κυρίως ποσοτική. Εφεξής, πρέπει να αγωνιστούμε για μια ποιοτική βελτίωση και για μια αλλαγή στις συμπεριφορές, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των κοριτσιών και των νέων γυναικών, οι οποίες είναι θύματα διπλής διάκρισης.

Κατά συνέπεια ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Flasarová, η οποία συστήνει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτική που θα επικεντρώνεται στις εθνικές, εθνοτικές και πολιτισμικές μειονότητες, διασφαλίζοντας ιδιαίτερα την υιοθέτηση μιας πολυπολιτισμικής προσέγγισης και επιτρέποντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, και αυτό με σκοπό την πρόληψη της διπλής διάκρισης. Η έκθεση ζητεί επίσης από τα κράτη μέλη να καταστήσουν διαθέσιμη την επιλογή της διά βίου εκπαίδευσης σε γυναίκες και άνδρες που επιλέγουν να φροντίζουν τα παιδιά τους και να καταστήσουν ευχερέστερη για τις γυναίκες την ανάληψη θέσεων που συνεπάγονται ευθύνη και λήψη αποφάσεων.

Τέλος, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που διαθέτουν για να εξαλείψουν τα στερεότυπα που συμβάλλουν στη διάκριση εις βάρος των γυναικών στον χώρο εργασίας.

 
  
  

Έκθεση Deva (A6-0325/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της εξαίρετης έκθεσης του βουλευτή του ΗΒ, κ. Deva, σχετικά με τις σχέσεις της ΕΕ με τις Νήσους του Ειρηνικού, η οποία απευθύνει έκκληση για μια στρατηγική για ενισχυμένη εταιρική σχέση. Η ΕΕ έχει σημαντική παρουσία στις Νήσους του Ειρηνικού, σε ένα πλαίσιο στο οποίο η πλειονότητα των νησιωτικών κρατών του Ειρηνικού απέκτησαν πρόσφατα την ανεξαρτησία τους. Η πολιτική της παροχής βοήθειας στις φτωχότερες νησιωτικές χώρες ώστε να επιτύχουν τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας αποτελεί μια ευγενή και εύλογη φιλοδοξία για την ΕΕ. Είτε μιλάμε για θέματα όπως η αλιεία, το πρόβλημα της αλλαγής του κλίματος, η προστασία της βιοποικιλότητας, η γεωργία και ο τουρισμός, η παροχή χρηματοδότησης για υποδομές, ή η υποστήριξη για την εκπαίδευση, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η υποστήριξη της δημοκρατίας στα κοινοβούλια αυτών των χωρών και η χρήση του ευρώ, υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους η παρουσία της ΕΕ μπορεί να επιφέρει αναμφίβολη προστιθέμενη αξία, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), γραπτώς. – (FR) Μετά από 30 χρόνια συνεργασίας ΕΕ-Νήσων του Ειρηνικού, είναι πλέον καιρός να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είμαι ευτυχής για την έγκριση αυτής της «στρατηγικής για ενισχυμένη εταιρική σχέση».

Αυτή η στρατηγική συνεπάγεται ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου στον βαθμό που πρέπει να στηρίξουμε τους εταίρους μας των Νήσων του Ειρηνικού στις προσπάθειές τους να υπερβούν εθνοτικές εντάσεις, όπως στις Νήσους Φίτζι, ή να προαγάγουν τη συμφιλίωση μετά από εμφύλιο πόλεμο, όπως στις Νήσους Σολομώντα ή στο Ανατολικό Τιμόρ. Κατά τη διάρκεια των προσεχών ετών, αυτός ο πολιτικός διάλογος πρέπει επίσης να μας δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε μαζί μια σημαντική πρόκληση: την πρόκληση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη. Για να αρχίσει αυτός ο ενισχυμένος πολιτικός διάλογος, μπορούμε σε συνεργασία με τους περιφερειακούς εταίρους μας να διοργανώσουμε «περιφερειακές διασκέψεις» που προβλέπονται από τη νέα Συμφωνία του Κοτονού.

Η στρατηγική συνεπάγεται κοινές απαντήσεις στα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της περιοχής και, εδώ επίσης, η προτεραιότητα είναι να επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετίας εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων. Από την άποψη αυτή οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για τη σύναψη περιφερειακής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Νήσων Ειρηνικού φαίνεται να έχουν ξεκινήσει άσχημα.

Οι περισσότερες από τις προτάσεις των χωρών της περιοχής έχουν απορριφθεί από την Επιτροπή. Θα ήταν αντιφατικό να ψηφίσουμε σήμερα υπέρ μιας στρατηγικής για μια ενισχυμένη εταιρική σχέση που θα στοχεύει στην ανάπτυξη για να διαπιστώσουμε μόνον ότι, αύριο, η σύναψη μιας κακής συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης την άφησε κενή περιεχομένου.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης και χαιρετίζω το γεγονός ότι ζητεί την απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών και την αποπυρηνικοποίηση της περιοχής του Ειρηνικού.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Δεδομένου του γεγονότος ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ιστορική σχέση και συνεχείς δεσμούς με αυτή την περιοχή, είτε σε πολιτικό είτε σε πολιτιστικό και οικονομικό επίπεδο, η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει αυτούς τους δεσμούς προς αμοιβαίο όφελος τόσο των χωρών της περιοχής όσο και των κρατών μελών της ΕΕ.

Δεδομένης της ετερογένειας της περιοχής, της κατανομής των κοινοτήτων της και των ειδικών προβλημάτων που ανακύπτουν από την απομονωμένο χαρακτήρα πολλών χωρών της περιοχής, πρέπει να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή προσέγγιση ευέλικτη και ισορροπημένη, καθώς η Ευρώπη είναι ήδη ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς δωρητές.

Προερχόμενος από την Πορτογαλία, δεν μπορώ παρά να χαιρετήσω τις εκκλήσεις του εισηγητή προς την Επιτροπή να αναπτύξει προγράμματα με στόχο την καταπολέμηση της ελονοσίας στο Ανατολικό Τιμόρ. Εκτιμώ, ωστόσο, ότι αυτή η έκκληση πρέπει να επεκταθεί και σε άλλες μολυσματικές και μεταδοτικές ασθένειες που μαστίζουν τη χώρα.

Χαιρετίζω επίσης την προσοχή που δίνεται στα ειδικά προβλήματα του Τιμόρ και υποστηρίζω την έκκληση να στηρίξει η Επιτροπή τους ηγέτες του Τιμόρ στις προσπάθειές τους να οικοδομήσουν μια δημοκρατική, σταθερή, ειρηνική, ελεύθερη, πλούσια και δίκαιη κοινωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Στον Ειρηνικό Ωκεανό, η αλιεία αποτελεί πόρο ζωτικής σημασίας για τις τοπικές οικονομίες, ενώ σε αυτά τα ύδατα επιχειρούν πλοία από ολόκληρο τον κόσμο, και ειδικά από την Ευρώπη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής Αλιείας, της οποίας είμαι μέλος, σχετικά με την έκθεση αυτή.

Η Επιτροπή Ανάπτυξης και ο εισηγητής της επεδίωξαν να μας επιβάλουν αυτή την έκθεση τον Οκτώβριο, χωρίς δυνατότητα τροποποίησής της, και το αίτημά της απορρίφθηκε. Η Επιτροπή Αλιείας είχε κατά συνέπεια τη δυνατότητα να προτείνει βελτιώσεις στην έκθεση με τη μορφή καλύτερης περιφερειακής συνεργασίας και, πάνω απ’ όλα, τη συμπερίληψη υπερπόντιων χωρών και εδαφών.

Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλιείας εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη της τον Νοέμβριο. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι, την παραμονή της συζήτησης στην Ολομέλεια, μας είπαν ότι η γνωμοδότησή μας τελικά δεν θα συμπεριληφθεί και ότι μόνον μερικές αυθαίρετα επιλεγμένες πτυχές της γνωμοδότησής μας θα προταθούν ως νέες τροπολογίες.

Μπροστά στην αγανάκτησή μας, αποφασίστηκε να προστεθεί η γνωμοδότησή μας στην τελική έκθεση ως «παρόραμα/προσθήκη», χωρίς ψηφοφορία, κάτι που δεν συνιστά παρά ελάχιστη βελτίωση.

Η εν λόγω στρατηγική έχει σκοπό, συγκεκριμένα, να ενισχύσει τον πολιτικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και των Νήσων του Ειρηνικού. Περισσότερος διάλογος ανάμεσα στις κοινοβουλευτικές επιτροπές μας, οι οποίες, όσον τις αφορά, δεν απέχουν χιλιάδες χιλιόμετρα μεταξύ τους, θα ήταν βεβαίως εξίσου επιθυμητός.

 
  
  

Έκθεση Lehne (A6-0434/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Anna Hedh, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Για να θεσπιστεί ένα νέο καταστατικό εταιρείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι σημαντικό να μην υπονομευθεί η ισχύουσα νομοθεσία των κρατών μελών όσον αφορά την επιρροή των εργαζομένων, τη συναπόφαση και την εκπροσώπηση στα συμβούλια. Όσον αφορά τις τροπολογίες που κατατέθηκαν πριν από την ψηφοφορία, επιλέξαμε συνεπώς να υποστηρίξουμε τις τροπολογίες της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών και της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, διότι είναι καλύτερες από την τροπολογία που κατέθεσε η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της εξαιρετικής έκθεσης του κ. Lehne, η οποία στέλνει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα στην Επιτροπή για την ανάγκη να παρασχεθεί στους επιχειρηματίες ένα μέσο για να διασφαλιστεί η λειτουργία και η ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους στην εσωτερική αγορά. Όπως ο κ. Lehne, εκτιμώ ότι ήρθε η στιγμή να θεσπίσουμε νόμους για τη συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Εταιρείας ως αξιόπιστη νομική μορφή για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε διασυνοριακές δραστηριότητες. Δεν είναι δυνατόν, σε αειφόρο βάση, να προσπαθούμε να αναπτύξουμε την εσωτερική αγορά χωρίς να απλουστεύσουμε τη ζωή των ΜΜΕ που θέλουν να αναπτυχθούν. Η έκθεση περιέχει ορισμένες πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις, για παράδειγμα να επιτρέπεται στις ΜΜΕ με κεφάλαιο 10 000 ευρώ να συστήνουν μία ενιαία οντότητα που θα μπορεί να αναπτυχθεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί σε κάθε κράτος μέλος και μέσω της οποίας θα τηρείται ένα ενιαίο σύνολο ευρωπαϊκών κανόνων, αντί για πολλοί εθνικοί κανονισμοί. Φυσικά, τα δικαιώματα των εργαζομένων δεν πλήττονται από αυτές τις προτάσεις, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά την Ευρωπαϊκή Ιδιωτική Εταιρεία.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης επειδή στη δημόσια ακρόαση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων που διεξήχθη στις 22 Ιουνίου 2006 υπογραμμίστηκε η ανάγκη της ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρείας ως νομικής μορφής για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με διασυνοριακή δραστηριότητα. Προκειμένου να εδραιωθεί η ενιαία αγορά και να επιτευχθεί έτσι η επιθυμητή βελτίωση στις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στην Κοινότητα, μία σαφής προτεραιότητα είναι η άρση των φραγμών στο εμπόριο.

 

9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

10. Αποστολή που ανετέθη σε βουλευτή: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

11. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

12. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

13. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

14. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

15. Διακοπή της συνόδου
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Κηρύσσω τη διακοπή της συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(Η συνεδρίαση λήγει στις 12.30)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου