Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Pirmadienis, 2007 m. kovo 12 d. - Strasbūras Atnaujinta informacija

16. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
PV
MPphoto
 
 

  Der Präsident. Als nächster Punkt folgen die Ausführungen von einer Minute zu wichtigen politischen Fragen.

 
  
MPphoto
 
 

  Μανώλης Μαυρομμάτης (PPE-DE). – Kύριε Πρόεδρε, οι υπερχρεώσεις στα κινητά τηλέφωνά μας, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, έχουν αυξηθεί στην ξέφρενη κούρσα ανταγωνισμού των εταιρειών. Μεγάλος χαμένος στο συγκεκριμένο σκηνικό είναι ο πολίτης. Σωστά λοιπόν η Επίτροπος Reding και η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας αποφάσισαν να βάλουν τέλος, με σχετικό κανονισμό, στις υπερχρεώσεις κινητής τηλεφωνίας στα κράτη μέλη, ζητώντας μείωση των τελών σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα με κοινή τιμή χρέωσης για τις κλήσεις περιαγωγής.

Πρόσφατα οι πολίτες της Ισπανίας, σε ένδειξη διαμαρτυρίες για τις τιμές περιαγωγής, αποφάσισαν να κηρύξουν λευκή απεργία μη χρησιμοποιώντας τα κινητά τους τηλέφωνα σε συγκεκριμένη ημέρα. Η ενέργειά τους στέφθηκε με επιτυχία. Ήταν ο μοναδικός τρόπος διαμαρτυρίας για να αντιληφθούν οι εταιρείες ότι δεν μπορούν να διατηρούν ανάλογη συμπεριφορά απέναντι των πολιτών καταναλωτών, όταν τα κέρδη πολλαπλασιάστηκαν σε υπέρμετρο βαθμό τα τελευταία χρόνια. Ήταν ένα πρώτο θετικό βήμα αντίδρασης, κύριε Πρόεδρε, εμείς δε, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είμαστε υποχρεωμένοι να το στηρίξουμε αλλά και να χειροκροτήσουμε ταυτόχρονα την αποφασιστικότητα των Ισπανών πολιτών. Το παράδειγμά τους πρέπει να το ακολουθήσουν και άλλοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE). – Mr President, you will recall that I recently wrote you a letter. Thank you for the speed and the positive nature of your response. One of the items I raised with you was the fact that, in view particularly of the summit that has just taken place and the emphasis on climate change, it is important that the European Parliament set an example and set out a strategy for itself to be carbon neutral, because it is difficult for us to tell other people how to behave if we do not have our own house in order.

I was delighted to read in your response that the new Secretary-General will be drawing up a proposal to make Parliament carbon neutral. I should like to urge that he proceed with all possible speed to reinforce the success of the spring Council meeting on climate change and, in particular, that he look at the specific difficulties we have in relation to the three places of work and how we can become carbon neutral in that context.

 
  
MPphoto
 
 

  President. Mr Titley, it is not often that the President of Parliament is thanked for something he has done. I appreciate it very much and it encourages me to go on.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Schmitt (PPE-DE). – 1848-ban polgári demokratikus forradalmak söpörtek végig Európán, megteremtve azokat az értékeket, amelyekre a mai modern európai közösség épül. Európa népei polgári szabadságjogokért, szabad választásokért, független nemzeti parlamentekért, illetve az ezeket szavatoló alkotmányokért küzdöttek.

Budapest ezen a héten március 15-én emlékszik erre a forradalomra. Ez a legnagyobb nemzeti ünnepünk, amelyet szeretnénk méltósággal ünnepelni. Múlt év őszén a budapesti kormányellenes tüntetések során, valamint az 1956-os forradalmi emlékünnepségen történt tragikus események, a békés demonstráción résztvevő polgárok elleni brutális rendőri intézkedések arra késztetnek, hogy innen az Európai Parlamentből is felszólítsam a magyar kormányt, hogy tegye lehetővé a méltó, békés és félelemmentes ünneplést, és bontsa el a négy hónapja illegálisan felállított kordont a magyar parlament körül.

Felszólítom továbbá a rendészeti minisztert, hogy Frattini biztos úr kérésének megfelelően tartsa tiszteletben a magyar polgárok alapvető jogait, tartózkodjon a békés ünneplők megfélemlítésétől, az életveszélyes gumilövedékek és más tartós sérüléseket okozó fegyverek használatától, mindennemű erőszakos fellépéstől.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes (Verts/ALE). – Herr Präsident! An diesem Wochenende wurden der deutschen Zeitschrift „Der Spiegel“ Dokumente zugespielt, die beweisen oder nahelegen sollen, dass es an der Leipziger Strombörse Manipulationen gab. Die Reaktionen darauf sind in Deutschland verständlicherweise sehr heftig. Wir brauchen aber auch eine europäische Reaktion.

Die Strombörsen in Europa sind untereinander vernetzt, und wenn in der Leipziger Strombörse der Preis künstlich nach oben getrieben wird, hat das auch Auswirkungen auf die anderen Länder. Daher rufe ich die Europäische Kommission auf, sich proaktiv mit diesen Vorwürfen zu beschäftigen. Es geht hier um die Glaubwürdigkeit des europäischen Strombinnenmarkts, und es geht auch um Verbraucher, die eventuell um Milliarden Euro geschröpft wurden.

 
  
MPphoto
 
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE). – Aš norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į mūsų vertimo darbą. Vertimų kokybė nėra pakankama ir aš pasiaiškinau kodėl. Pasirodė, kad pas mus vietoje to, kad samdytų pastovius darbuotojus, vertimų skyrius pradėjo samdyti daug laikinų darbuotojų. Tokiu būdu sumažinami reikalavimai vertimo kokybei. Aiškinama, kad tuo siekiama sutaupyti pinigų, tačiau aš jau keturis mėnesius bandau atsisakyti vertėjų tuose komitetuose, kuriuose aš esu vienintelė savo šalies piliečių atstovė, ir man niekaip nepavyksta. Aš manyčiau, kad visa tai liudija, kad vertimų tarnyboje yra problemų vadovaujant vertimų tarnybai ir labai prašau darbo grupės, kuri yra skirta Parlamento reformoms įgyvendinti, svarstymo metu apsvarstyti klausimą apie vertimų vadovybės darbo kokybę.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN). – Mr President, as many MEPs are aware, elections to the Northern Ireland Assembly took place last week. The overwhelming majority of the 108 members of this new assembly supported the creation of a devolved government in Northern Ireland on 26 March next. Dr Ian Paisley and the DUP secured a politicial mandate from voters for the policies that he is presently pursuing. I would urge Dr Paisley and his party to take the final historic step and form a devolved government in two weeks’ time.

The European Parliament has always supported the peace process in Northern Ireland and will, I hope, continue to do so. This has been with the support given by the European Union to programmes such as the Interreg cross-border initiative, the Peace and Reconciliation Fund and the International Fund for Ireland.

On 24 March 2006, we will be celebrating the 50th anniversary of the creation of the European Union. This is a celebration of a very successful political project whereby European leaders put aside their differences and chose the path of peace, as opposed to the path of war. It would be very symbolic indeed if a new government in Northern Ireland could be formed two days after these Europe-wide celebrations, as this would mark a very important step in building peace and reconciliation amongst all the people in Northern Ireland.

Finally, I welcome the fact that the European Parliament has named today European Commemoration Day for the Victims of Terrorism. We must never forget those people who have died or been injured at the hands of terrorists, be it in Ireland, Europe or other parts of the world.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). – Mr President, I was both interested and shocked to read the findings of a report last week which show that, since 2002, the total time allocated to physical education in European schools has declined steadily. Indeed, my own country, Ireland, ranks as one of the poorest with a minimum curriculum guideline of 30 minutes and a maximum of just 60 minutes.

Childhood obesity is on the rise across Europe. Indeed, obesity is five times more common now than it was after World War II. In Ireland alone 300 000 children are either overweight or obese according to the Department of Health and Children.

Obesity in our children today will cost society massively in the long run, from both an economic and a social perspective. In terms of direct cost, obesity accounts for up to six per cent of Ireland’s total healthcare costs. Obesity is directly linked to many serious illnesses such as type-two diabetes, heart disease, stroke, high blood-pressure and certain types of cancer.

With this in mind, surely it is time for the EU to give impetus to change by promoting a realistic and effective strategy in this field, which can be benchmarked by Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE). – Nem kis örömmel, mondhatnám elégtétellel vettem részt március elsején a Parlament képviseletében, Gál Kinga képviselőtársammal, az Alapjogi Ügynökség megnyitásán. Bár a politikai elit ebben a kérdésben mindvégig megosztott volt, sikerült végre elérni, hogy az Európai Unión belül egy, az emberi jogokkal szakszerűen foglalkozó intézmény létrejöhetett, nem kis érdemeként Franco Frattini elkötelezett alelnöknek, a kompromisszumra kész elnökségeknek és nem utolsósorban a mi Parlamentünknek is.

Akik eddig szkeptikusak voltak, itt az ideje, hogy elfogadják az Alapjogi Ügynökség létrejöttének tényét, és a jövőben támogassák azt. Mint ahogy vegyék tudomásul, hogy ha jogilag nem is, de a Tanács politikai döntése lehetővé tette, hogy a vizsgálatok a harmadik pillérre, így a rendőrségi együttműködésre is kiterjedjenek.

Schmitt képviselő úr! Nem itt, ebben a teremben kell mondani ködös vádakat Budapestre, hanem fel kell kérni március elseje óta a már létező és felhatalmazott Ügynökséget, föl kell kérni, hogy vizsgálódjanak. Képviselő úr! Ők értenek hozzá.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE-DE). – Az, amit Kósáné Kovács Magda kollégám a március elsején megalakult Alapvető Jogok Európai Ügynökségéről elmondott, teljesen megállja a helyét. Ezért különösen felhívnám képviselőtársaim, és elnök úr figyelmét arra, hogy az ünnepélyes megnyitóval a munka nem elkezdődött az Európai Alapvető Jogok Ügynöksége kapcsán, hanem a munka csak igazán most folytatódik, hogy milyen munkatervvel, milyen kiválasztott vezető testülettel látják el ezt az ügynökséget, hogy valóban megfeleljen azoknak az elvárásoknak, amelyeket Európa, az Európai Parlament, én, mint jelentéstevő és kollégáim egyaránt az ügynökséggel szemben támasztottunk. Hiszen az lesz a szerepe ennek az ügynökségnek, hogy odafigyeljen mindazokra az alapvető jogi problémákra, amelyek léteznek a régi, de különösen az új tagállamokban, és hozzásegíthetik ezen tagállamokat, hogy a gyakorlatban is érvényesítsék az Unió alapelveit, a jogállamiság alapelveit a mindennapokban.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer Pleite (GUE/NGL). – Señor Presidente, en la bahía de Cádiz, en el municipio de Puerto Real, en España, la multinacional Delphi, amenaza con cerrar la empresa y dejar en la calle a 1 600 trabajadores, y a 4 500 indirectamente.

Es una de las muchas multinacionales que han recibido subvención pública, más de 60 millones de euros, para poder llevar adelante toda la producción.

Además, la empresa se había comprometido hasta el 2010 a mantener esos puestos de trabajo.

Estamos ante el caso escandaloso de una deslocalización más que afecta a la Unión Europea. Yo pediría a la Comisión, y al propio Parlamento, que intentemos legislar con claridad para impedir un nuevo tipo de piratería. Son empresas que se benefician de subvenciones públicas para inmediatamente después levantar la empresa, deslocalizarla y dejar en la calle a miles de trabajadores.

La comarca de la bahía de Cádiz no puede soportar esta crisis. Por tanto, yo emplazo directamente a la Comisión Europea a que nos ayude, junto a las Instituciones, en este caso la Junta de Andalucía, los ayuntamientos afectados y los sindicatos, para impedir este cierre patronal.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc (ITS). – Intervenţia mea se referă la o situaţie cumplită care s-a petrecut în luna februarie în zona de la răsărit de Nistru, care este şi zonă de frontieră a Uniunii Europene. În luna februarie, bande teroriste din zona aceasta au distrus complet un cimitir situat lângă oraşul Tighina din Republica Moldova, unde erau înhumaţi 365 de soldaţi, ofiţeri români, germani şi suedezi din primul şi din al doilea război mondial. Cimitirul a fost organizat de Fundaţia Regina Maria a României în 1926. Crucile au fost aruncate la gunoi, osemintele au fost amestecate cu pământul. Zona a fost nivelată şi construită o platformă pe care se va ridica un monument al soldatului sovietic eliberator.

Acesta este un act de vandalism, demn de practicile staliniste, petrecut într-o zonă extrem de bulversată de perpetuarea la nesfârşit a actelor teroriste la Vest de Nistru, în zona Republicii Moldova, la adăpostul armatelor ruse situate în Transnistria.

Este clar că securitatea Uniunii Europene la est este ameninţată şi se impune o poziţie fermă. Fac apel la toţi colegii din Parlamentul European să semneze declaraţia pe care am pregătit-o pentru a se putea lua o decizie fermă în această problemă.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE). – Señor Presidente, Señorías, por fin en el torneo de tenis de Wimbledon de este año la mujer ganadora recibirá la misma cantidad de dinero que su homólogo masculino. Es una victoria de las mujeres a la que, hay que decir, hemos contribuido desde este Parlamento. Pagar a las mujeres menos de forma consciente y deliberada es sólo una de las razones por las que, en la Unión Europea, las mujeres ganan el 15 % menos que los hombres. Existen otras razones encubiertas: más mujeres trabajando en tiempo parcial, en contratos temporales, en los sectores menos remunerados, más dificultad en acceder a puestos de responsabilidad, etc.

La igualdad de retribución figura en la legislación europea desde sus orígenes, pero prohibir la discriminación no ha hecho desaparecer la brecha salarial. Para conseguirlo se necesitan respuestas valientes como la que ha dado el Gobierno socialista de mi país, España, aprobando una ley de igualdad. Me congratulo también de que, con motivo del 8 de marzo, el Partido Socialista Europeo haya lanzado una campaña de denuncia de esta situación. Os pido que os unáis a ella para acabar de una vez por todas con la discriminación salarial de las mujeres. En el Año Europeo de la Igualdad, éste puede ser nuestro reto.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE). – Só- és naftalinszulfonát-szennyeződést követően a múlt héten már olaj is érkezett folyóinkon Ausztriából. Ausztria immár hatodik éve szennyezi Magyarország egyetlen vadvízi folyóját, a Rábát. Tavaly Ausztria elnökségekor itt a Parlamentben interpelláltam az osztrák minisztert, Josef Pröllt, aki ígéretet tett arra, hogy tavaly nyár végére megszüntetik a szennyezést. Nemhogy nem tettek semmit, de most már olajat is öntenek a folyóba!

Tisztelt elnök úr! Elég volt! Az Európai Néppárt magyar delegációja úgy döntött, hogy egységesen fog fellépni a további osztrák szennyezésekkel szemben, valamint a határra, az osztrák-magyar határra tervezett szemétégető ellen. Tüntetést és demonstrációt fogunk tartani az illetékes osztrák tartományi minisztériumok előtt, mert nem tűrjük tovább, hogy Ausztria az uniós jogszabályokat és saját szóbeli és írásbeli ígéreteire fittyet hányva szennyezi a közös európai határfolyót.

 
  
MPphoto
 
 

  Libor Rouček (PSE). – Dámy a pánové, koncem roku oslovily Spojené státy americké dvě členské země Evropské unie, Polsko a Českou republiku, s žádostí o umístění prvků americké protiraketové obrany v Evropě. Podle prvotních prohlášení představitelů těchto států se prý jedná o čistě dvoustranou záležitost mezi Spojenými státy na straně jedné a Polskem a Českou republikou na straně druhé. Ve stejném smyslu se předminulý týden vyjádřil i vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie Javier Solana. Já tento názor, a myslím že se mnou většina tohoto Parlamentu, nesdílím. Protiraketová základna USA na evropském území přece není jen záležitostí Čechů a Poláků. Tato základna má mnohem širší rozměr. Týká se vztahů Evropy a Spojených států. Týká se vztahu EU a NATO, EU a Rusko. Je zde také řada smluv o odzbrojení. A týká se to i vztahů mezi státy Evropské unie navzájem. Jinými slovy, týká se to samotné podstaty...

(Řečník byl přerušen)

 
  
MPphoto
 
 

  Der Präsident. Herr Solana kommt zur Mini-Tagung nach Brüssel.

 
  
MPphoto
 
 

  Ιωάννης Γκλαβάκης (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα αναφερθώ σε θέματα περιβάλλοντος.

Όλοι αναγνωρίζουν ότι τα αλιεύματα παγκοσμίως έχουν μειωθεί επικίνδυνα. Αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους αλλά δύο είναι οι κυριότερες αιτίες: Η μία είναι η μόλυνση και η άλλη είναι η υπεραλίευση.

Δεν θα αναφερθώ στο μεγάλο πρόβλημα της μόλυνσης· θα αναφέρω μόνο ένα στοιχείο, ότι τα 15 τελευταία χρόνια μόνο στη Μεσόγειο έχουν χυθεί 55.000 τόνοι πετρελαίου από τα διάφορα ναυτικά ατυχήματα και έχουν μολύνει τις ακτές.

Σήμερα θα αναφερθώ στην υπεραλίευση. Παλιότερα είχαμε περιοχές στις θάλασσες όπου δεν έφθανε η ανθρώπινη δραστηριότητα. Τώρα ψαρεύουμε παντού. Σήμερα οι προστατευόμενες περιοχές στη Μεσόγειο είναι μόλις το 2%, ενώ οι επιστήμονες τονίζουν ότι πρέπει να είναι στο 20%. Είναι οικολογική ανάγκη να ορίσουμε προστατευόμενες περιοχές, να επεκτείνουμε το δίκτυο Natura 2000 και στις θάλασσες. Διαφορετικά το μέλλον θα είναι καταστροφικό.

Τελειώνοντας, έχω να πω ότι ίσως δυσαρεστηθούν οι ψαράδες, όμως αυτό το μέτρο που προτείνω είναι για το συμφέρον τους. Εάν δεν λάβουμε μέτρα, σε λίγο θα έχουμε νεκρές θάλασσες, οι δε ψαράδες θα έχουν καράβια, θα έχουν δίχτυα αλλά δεν θα υπάρχουν ψάρια για να πιάσουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM). – Mr President, last week the European Union announced plans to phase out incandescent light bulbs by 2009. Europe currently consumes about two billion such bulbs per annum and simply does not have the manufacturing capability to make two billion alternative lamps. Demand would require about 300 new production lines – that is about 75 new production lines for each one of Europe’s four main lamp manufacturers. None of them currently has more than ten production lines. The cost of new machinery alone would be about GBP 450 million. If this undertaking is enforced, then the lamps will have to be sourced from elsewhere – probably China – if indeed it can meet the demand.

Did anyone on the Council of Ministers not think to ask if we had any new light bulbs in the cupboard before they decided to throw away the old ones? This is another example of what the European Union does best, which is driving business elsewhere and destroying jobs.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). – Mr President, Mr Ryan reminded us that today we were to remember the innocent victims of terrorism: well might we and well might I, because in my country, Northern Ireland, we have had over three and a half thousand innocent victims of terrorism, most of them as a result of the IRA.

Mr Ryan then went on in the next breath to urge my party to embrace in government the party of the IRA, Sinn Féin. My party had a magnificent election result but on the premise that Sinn Féin had to deliver what any other democratic party would deliver. What party in the world would think it would be fit for government and yet not support the police of the community of whose government they want to be a part? This weekend we had an outrageous illustration of Sinn Féin attacking the arrest and charging of two former members of their organisation with attempted murder. They had attempted to murder a postman in cold blood.

Unless and until we get to the point where there is total and absolute support for the police – and that is only one issue – then we are some distance away from Sinn Féin being fit for government.

 
  
MPphoto
 
 

  Mirosław Mariusz Piotrowski (UEN). – Panie Przewodniczący! Podczas ostatniego szczytu Rady Europejskiej poświęconego głównie zmianom klimatycznym i wspólnej polityce energetycznej Unii wielokrotnie padało słowo solidarność. Należy ocenić to jako rzecz bardzo pozytywną. Unia w końcu zdała sobie sprawę, że tylko wspólne działania i solidarne występowanie wobec partnerów zewnętrznych mogą być skuteczne w tak ważnych kwestiach.

Zachodzi jednak obawa, czy ta werbalna solidarność nie jest wyłącznie owocem targów, jakie elity polityczne próbują przeprowadzać za plecami swoich obywateli. Ich rezultatem miałoby być porozumienie w sprawie traktatu konstytucyjnego. Przywódcy państw i rządów, jak również prezydencja niemiecka i Komisja Europejska nie mogą pomijać suwerennej woli narodów, które odrzuciły traktat konstytucyjny we Francji i w Holandii oraz poważnych zastrzeżeń wobec tego dokumentu wyrażanych w innych państwach członkowskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Der Präsident. Damit ist dieser Tagesordnungspunkt geschlossen.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

 
Teisinė informacija - Privatumo politika