Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Maandag 12 maart 2007 - Straatsburg Uitgave PB

16. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
PV
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. We gaan verder met de spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang.

 
  
MPphoto
 
 

  Manolis Mavrommatis (PPE-DE). - (EL) Meneer de Voorzitter, de hoge beltarieven voor onze mobiele telefoons zijn volgens recente gegevens nog gestegen in de waanzinnige concurrentie tussen de bedrijven. Het slachtoffer van die wedloop is de burger. Commissaris Reding en de Commissie cultuur en onderwijs hebben terecht beslist om met een verordening een eind te maken aan de buitensporige tarieven voor mobiele telefonie in de lidstaten en een tariefdaling te eisen in alle Europese landen en een standaardtarief voor roaminggesprekken.

Onlangs hebben de burgers van Spanje als blijk van protest tegen de roamingtarieven een belstaking gehouden en een hele dag lang geen gebruik gemaakt van hun mobiele telefoon. Hun actie was een succes. Het was de enige manier om de bedrijven aan het verstand te brengen dat ze zo niet kunnen blijven omspringen met de consumenten, terwijl hun winsten de laatste jaren ongekende hoogten hebben bereikt. Dit was een eerste positieve reactie en wij in het Europees Parlement hebben de plicht deze reactie te steunen. Wij zijn de Spaanse burgers tegelijk applaus verschuldigd voor hun vastberadenheid. Andere burgers van de Europese Unie moeten hun voorbeeld volgen.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, zoals u weet, heb ik u onlangs een brief geschreven. Ik dank u voor de snelle en positieve reactie. Een van de punten die ik in de brief aan de orde stelde, was dat het Europees Parlement, vooral met het oog op de onlangs gehouden top en de bijzondere aandacht voor klimaatverandering, een voorbeeld moet stellen en voor zichzelf een koolstofneutrale strategie moet formuleren, want we kunnen anderen moeilijk vertellen hoe ze zich moeten gedragen als we zelf onze zaken niet op orde hebben.

Tot mijn genoegen las ik in uw reactie dat de nieuwe secretaris-generaal een voorstel zal opstellen om het Parlement koolstofneutraal te maken. Ik verzoek hem met klem om daar, inhakend op het succes van de Voorjaarsraad over klimaatverandering, vaart achter te zetten en zich met name te buigen over de specifieke problemen rond de drie werkplekken van het Parlement en te bekijken hoe we in dat verband koolstofneutraal kunnen worden.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. Mijnheer Titley, de Voorzitter van het Parlement wordt niet vaak bedankt voor iets dat hij heeft gedaan. Ik waardeer dit zeer en het stimuleert me om door te gaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Schmitt (PPE-DE).(HU) In 1848 werd Europa overspoeld door een golf van democratische revoluties die de waarden hebben gecreëerd die het fundament vormen van de moderne Europese gemeenschap die we nu hebben. De volken van Europa vochten voor burgerrechten, voor vrije verkiezingen, voor onafhankelijke nationale parlementen, kortom, voor grondwetten die dit alles garanderen.

Boedapest herdenkt die revolutie deze week, op 15 maart. Dit is onze belangrijkste nationale feestdag, die we graag op een waardige manier willen vieren. De tragische gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan tijdens de tegen de regering gerichte demonstraties van het afgelopen najaar en de herdenking van de opstand van 1956 en het meedogenloze politieoptreden tegen vreedzame burgerdemonstranten vormen voor mij de aanleiding om vanuit dit Europees Parlement de Hongaarse regering op te roepen om een waardige, vreedzame herdenking toe te staan en de illegale barrières die vier maanden geleden rond het gebouw van het Hongaarse parlement zijn opgetrokken te verwijderen.

Bovendien roep ik de minister van Openbare Veiligheid op om de fundamentele rechten van de Hongaarse burgers te respecteren, zoals commissaris Frattini heeft gevraagd, en af te zien van het intimideren van mensen die een vreedzame herdenking houden, van het gebruik van levensbedreigende rubberen kogels en andere wapens die ernstige verwondingen kunnen veroorzaken en van iedere andere vorm van gewelddadig optreden.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes (Verts/ALE).(DE) Mijnheer de Voorzitter, dit weekeinde zijn het Duitse tijdschrift “Der Spiegel” documenten toegespeeld, waarin wordt geprobeerd om te bewijzen of aan te tonen dat er op de elektriciteitsbeurs van Leipzig malversaties hebben plaatsgevonden. Daarop is in Duitsland uiteraard heel heftig gereageerd. Er moet echter ook een Europese reactie komen.

De elektriciteitsbeurzen in Europa vormen een netwerk, en als de prijs op de beurs van Leipzig kunstmatig wordt verhoogd, heeft dat ook gevolgen voor de andere landen. Daarom doe ik een beroep op de Europese Commissie om zelf aan de slag te gaan, en te onderzoeken wat er waar is aan deze beweringen. De geloofwaardigheid van de Europese interne markt voor elektriciteit staat op het spel, en ook de rechten van de consumenten, die misschien afgezet zijn, en miljarden euro zijn kwijtgeraakt.

 
  
MPphoto
 
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE). – (LT) Ik wil uw aandacht vragen voor de kwestie van de vertaal- en tolkdiensten. De kwaliteit van de vertalingen en het tolken is niet adequaat, en ik heb nagevraagd waarom. Het blijkt dat er bij de vertaal- en tolkdiensten steeds vaker gebruik wordt gemaakt van tijdelijke krachten in plaats van dat er vaste vertalers en tolken worden aangeworven. Om die reden zijn de kwaliteitseisen die aan de vertalingen en het tolken worden gesteld, verlaagd. Mij is uitgelegd dat dit is gebeurd om geld te besparen; ik heb nu echter vier maanden lang geprobeerd om in de commissies waar ik de enige vertegenwoordiger van mijn land ben zonder tolk te werken, en dat is niet gelukt. Ik zou zeggen dat dit alles wijst op het feit dat er managementproblemen bestaan bij de vertaal- en tolkdiensten, en ik wil de werkgroep die is gevormd om hervormingen in het Parlement door te voeren vragen om tijdens zijn werkzaamheden goed naar de kwaliteit van het management van de vertaal- en tolkdiensten te kijken.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, zoals de meeste Parlementsleden weten, zijn vorige week de verkiezingen voor de Noord-Ierse Assemblee gehouden. Een overweldigende meerderheid van de 108 leden van deze nieuwe assemblee steunde de vorming van een gedecentraliseerde regering in Noord-Ierland op 26 maart aanstaande. Dr. Ian Paisley en de DUP hebben een politiek mandaat van de kiezers gekregen voor het beleid dat hij momenteel voorstaat. Ik zou er bij dr. Paisley en zijn partij op willen aandringen dat ze ook de laatste historische stap zetten door gedurende de komende twee weken een gedecentraliseerde regering te vormen.

Het Europees Parlement heeft het vredesproces in Noord-Ierland altijd gesteund en zal dat, naar ik hoop, blijven doen. Zo heeft de Europese Unie programma’s zoals het grensoverschrijdend initiatief van Interreg, het vredes- en verzoeningsinitiatief en het Internationale Fonds voor Ierland gesteund.

Op 24 maart 2007 vieren we dat vijftig jaar geleden de basis werd gelegd voor de Europese Unie. Het is de viering van een zeer succesvol politiek project waarbij Europese leiders hun verschillen opzij zetten en kozen voor de weg van de vrede en niet de weg van de oorlog. Het zou heel symbolisch zijn als twee dagen nadat dit jubileum in heel Europa is gevierd, in Noord-Ierland een nieuwe regering kan worden gevormd. Dat zou namelijk een zeer belangrijke stap zijn op weg naar vrede en verzoening tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Noord-Ierland.

Tot slot juich ik het toe dat het Europees Parlement vandaag heeft uitgeroepen tot de Europese dag voor de slachtoffers van terrorisme. We mogen de mensen die in Ierland, elders in Europa of waar ook ter wereld door toedoen van terroristen zijn gestorven of gewond geraakt, nooit vergeten.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik heb vorige week zowel geboeid als geschrokken kennis genomen van een verslag waaruit naar voren kwam dat de totale tijd die in Europa aan lichamelijke oefening wordt besteed, sinds 2002 gestaag is afgenomen. Mijn eigen land, Ierland, heeft een van de laagste scores met een minimum van dertig minuten en een maximum van slechts zestig minuten per week als richtsnoer voor het leerplan.

Obesitas bij kinderen neemt in heel Europa toe. Obesitas komt thans vijf keer zoveel voor als na de Tweede Wereldoorlog. Volgens het Ierse ministerie van Volksgezondheid en Kinderen hebben in Ierland alleen al driehonderdduizend kinderen overgewicht of obesitas.

Obesitas bij onze kinderen brengt voor de samenleving op lange termijn zeer hoge kosten met zich mee, zowel vanuit een economisch als uit een sociaal oogpunt. In termen van directe kosten is obesitas verantwoordelijk voor 6 procent van de totale kosten voor gezondheidszorg. Er bestaat een rechtstreeks verband tussen obesitas en een groot aantal ernstige ziekten zoals diabetes type twee, hartaandoeningen, beroertes, hoge bloeddruk en bepaalde soorten kanker.

Gezien dit gegeven wordt het hoog tijd dat de EU door middel van een realistische en effectieve strategie, die als referentiepunt voor de lidstaten kan dienen, verandering op dit gebied gaat stimuleren.

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE) .(HU) Met niet geringe vreugde, zelfs met een gevoel van genoegdoening, heb ik op 1 maart samen met mijn collega Kinga Gál, als vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de oprichting van het Europees Bureau voor de grondrechten bijgewoond. Hoewel de meningen over dit Bureau binnen de politieke elite verdeeld waren, zijn we er uiteindelijk in geslaagd om een instantie binnen de Europese Unie te creëren die zich beroepsmatig gaat bezighouden met de mensenrechten. Dit is in hoge mate de verdienste van de toegewijde vicevoorzitter Frattini, van het voorzitterschap, vanwege zijn bereidheid tot het sluiten van compromissen, en niet in de laatste plaats van ons eigen Parlement.

De tijd is gekomen voor degenen die tot nu toe sceptisch waren om het bestaan van het Europees Bureau voor de grondrechten te accepteren en dit Bureau in de toekomst te steunen. En begrijp dit: het politieke besluit van de Raad heeft het mogelijk gemaakt, ook al staat dit niet in de wet, om de onderzoeken uit te strekken tot de derde pijler en daarmee ook tot de politiesamenwerking.

Mijnheer Schmitt: dit Huis is niet de plaats om vage beschuldigingen tegen Boedapest te uiten. In plaats daarvan moet u dit Bureau, dat op 1 maart is opgericht en bevoegd is op dit gebied, vragen om een onderzoek in te stellen. Mijnheer Schmitt! Zij zijn de deskundigen op dit gebied.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE-DE) .(HU) Wat mijn collega mevrouw Kósáné Kovács heeft gezegd over het Europees Bureau voor de grondrechten, dat op 1 maart is opgericht, is volkomen waar. Ik wil er daarom op wijzen, mijnheer de Voorzitter, dames en heren, dat het werk van het Europees Bureau voor de grondrechten niet is begonnen met de oprichtingsplechtigheden. Het echte werk begint nu pas, met het nemen van beslissingen over het werkprogramma, het werk zelf en het team dat gekozen zal worden om dit nieuwe Bureau te leiden, zodat het ook echt aan de verwachtingen kan voldoen die Europa, het Europees Parlement, mijn collega’s en ikzelf als rapporteur voor dit Bureau hebben geformuleerd. Het zal de taak van dit Bureau worden om aandacht te schenken aan alle fundamentele wettelijke problemen die er in de oude, maar vooral in de nieuwe lidstaten bestaan en om deze te helpen om de basisbeginselen van de EU, de beginselen van de rechtsstaat, om te zetten in dagelijkse praktijk.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer Pleite (GUE/NGL).(ES) Mijnheer de Voorzitter, de multinationale onderneming Delphi dreigt zijn fabriek in de Spaanse gemeente Puerto Real, in de baai van Cádiz, te sluiten en 1 600 werknemers op straat te zetten, terwijl 4 500 indirecte arbeidsplaatsen op de tocht staan.

Delphi is een van de vele multinationals die overheidssteun hebben ontvangen, meer dan 60 miljoen euro, om alle productie draaiende te houden.

Bovendien had de onderneming beloofd dat die arbeidsplaatsen behouden zouden blijven tot het jaar 2010.

Dit is een schandalig voorbeeld van de zoveelste bedrijfsverplaatsing waardoor de Europese Unie getroffen wordt. Ik zou de Commissie en dit Parlement willen verzoeken om de handen ineen te slaan teneinde deze nieuwe vorm van piraterij middels duidelijke wetgeving te verhinderen. Het gaat om ondernemingen die hun voordeel doen met overheidssteun om meteen daarna de boel op te breken, het bedrijf te verplaatsen en duizenden werknemers op straat te zetten.

De streek van de baai van Cádiz kan deze crisis niet aan. Daarom roep ik de Europese Commissie op ons, en de andere instellingen, in dit geval de deelregering van Andalusië, de getroffen gemeenten en de vakbonden, te helpen om deze sluiting te voorkomen.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc (ITS). – Intervenţia mea se referă la o situaţie cumplită care s-a petrecut în luna februarie în zona de la răsărit de Nistru, care este şi zonă de frontieră a Uniunii Europene. În luna februarie, bande teroriste din zona aceasta au distrus complet un cimitir situat lângă oraşul Tighina din Republica Moldova, unde erau înhumaţi 365 de soldaţi, ofiţeri români, germani şi suedezi din primul şi din al doilea război mondial. Cimitirul a fost organizat de Fundaţia Regina Maria a României în 1926. Crucile au fost aruncate la gunoi, osemintele au fost amestecate cu pământul. Zona a fost nivelată şi construită o platformă pe care se va ridica un monument al soldatului sovietic eliberator.

Acesta este un act de vandalism, demn de practicile staliniste, petrecut într-o zonă extrem de bulversată de perpetuarea la nesfârşit a actelor teroriste la Vest de Nistru, în zona Republicii Moldova, la adăpostul armatelor ruse situate în Transnistria.

Este clar că securitatea Uniunii Europene la est este ameninţată şi se impune o poziţie fermă. Fac apel la toţi colegii din Parlamentul European să semneze declaraţia pe care am pregătit-o pentru a se putea lua o decizie fermă în această problemă.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE).(ES) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, dit jaar zal de vrouwelijke kampioen van het tennistoernooi in Wimbledon eindelijk dezelfde hoeveelheid geld krijgen als haar manlijke evenknie. Dat is een overwinning voor de vrouwen, en gezegd moet dat wij daaraan vanuit dit Parlement hebben bijgedragen. De bewuste, weloverwogen keus om vrouwen minder te betalen, is een van de redenen waarom vrouwen in de Europese Unie 15 procent minder verdienen dan mannen. Daarvoor zijn nog andere, verdekte redenen: meer vrouwen werken in deeltijd, met tijdelijke contracten en in de slechtst betaalde sectoren, ze ondervinden meer problemen om een verantwoordelijke functie te krijgen, enzovoorts.

Gelijke betaling is vanaf het begin vastgelegd in de Europese wetgeving, maar het verbod op discriminatie heeft de salariskloof niet gedicht. Om dat te bereiken, zijn moedige stappen nodig zoals die welke de regering van mijn land, Spanje, genomen heeft, door een wet op de gelijkheid aan te nemen. Ik ben ook blij dat de Europese socialistische partij naar aanleiding van 8 maart een campagne gelanceerd heeft om die situatie aan de kaak te stellen. Ik verzoek u die campagne te ondersteunen om voor eens en voor altijd af te rekenen met de loondiscriminatie van de vrouw. Dit zou ons doel kunnen zijn in het Europese Jaar van de Gelijkheid.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE) .(HU) Na de vervuiling met natrium en naftaleensulfonaat, afkomstig uit Oostenrijk, zien we sinds vorige week ook olie in onze rivieren drijven. Dit is al het zesde achtereenvolgende jaar dat Oostenrijk de enige wilde rivier van Hongarije, de Rába, heeft vervuild. Vorig jaar, tijdens het Oostenrijkse voorzitterschap, heb ik hier in het Parlement een beroep gedaan op Josef Pröll, de Oostenrijkse minister, en hij heeft toen beloofd dat er tegen het einde van de zomer een einde aan de vervuiling zou zijn gemaakt. Niet alleen hebben ze niets gedaan, maar ze lozen nu zelfs olie in de rivier.

Mijnheer de Voorzitter, genoeg is genoeg! De Hongaarse delegatie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten heeft besloten om gezamenlijk in actie te komen tegen verdere vervuiling door Oostenrijk, en ook tegen een geplande afvalverbrandingsinstallatie langs de grens, de Oostenrijks-Hongaarse grens. We zullen protesten en demonstraties organiseren voor Oostenrijkse provinciale ministeries, omdat we niet langer kunnen tolereren dat Oostenrijk deze gezamenlijke grensrivier vervuilt, waarbij het zich niet alleen niets aantrekt van de EU-regels, maar ook haar eigen mondelinge en schriftelijke beloften schendt.

 
  
MPphoto
 
 

  Libor Rouček (PSE). - (CS) Dames en heren, eind vorig jaar vroegen de Verenigde Staten twee lidstaten van de Europese Unie, Polen en Tsjechië, om toestemming om er onderdelen van het Amerikaanse antiraketsysteem voor Europa te plaatsen. De vertegenwoordigers van deze staten verklaarden aanvankelijk dat het om een puur bilaterale aangelegenheid zou gaan tussen de Verenigde Staten enerzijds en Polen en Tsjechië anderzijds. Ook de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid Javier Solana sprak zich twee weken geleden in gelijke zin uit. Ik, en ik denk met mij de meerderheid van het parlement, deel deze mening niet. Een Amerikaanse antiraketbasis is inherent geen zaak van de Tsjechen en de Polen alleen. De betekenis van deze basis reikt veel verder. Het gaat hier om de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Europa. En om de verhouding EU-NAVO en de betrekkingen van de EU met Rusland. Ook bestaan er vele verdragen inzake bewapening. En bovendien heeft de basis gevolgen voor de betrekkingen tussen de EU-lidstaten onderling. Anders gezegd: het gaat om het wezen van….

(Spreker wordt door de Voorzitter onderbroken)

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. De heer Solana komt naar de minivergadering in Brussel.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioannis Gklavakis (PPE-DE) . – (EL) Mijnheer de Voorzitter, ik ga het hebben over milieuonderwerpen.

Wij erkennen allemaal dat de visbestanden overal ter wereld gevaarlijk zijn afgenomen. Dat heeft vele oorzaken, maar de twee belangrijkste zijn de vervuiling en de overbevissing.

Ik wil niet ingaan op het grote probleem van de vervuiling, ik wil slechts een cijfer noemen, namelijk dat de afgelopen vijftien jaar in de Middellandse Zee 55 000 ton aardolie is terechtgekomen door scheepsongelukken, waardoor de kusten zijn vervuild.

Ik wil vandaag spreken over het probleem van de overbevissing. Vroeger waren er gebieden die vrij bleven van menselijke activiteit. Nu vissen wij overal. Vandaag is slechts twee procent van de Middellandse Zee beschermd gebied, terwijl dat volgens wetenschappers twintig procent zou moeten zijn. Het is een ecologische noodzaak om beschermde gebieden in te stellen, om het Natura 2000-netwerk uit te breiden tot de zeeën. Anders wacht ons een rampzalige toekomst.

Tot slot nog dit: de vissers zullen het misschien niet graag horen, maar de maatregel die ik voorstel is in hun belang. Als we geen maatregelen treffen, zijn de zeeën binnenkort dood en dan hebben de vissers wel schepen en netten maar geen vis meer om te vangen.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, vorige week heeft de Europese Unie plannen aangekondigd om het gebruik van gloeilampen tegen 2009 af te bouwen. Europa verbruikt momenteel ongeveer twee miljard van dergelijke lampen per jaar en heeft eenvoudigweg niet voldoende productiecapaciteit om twee miljard alternatieve lampen te vervaardigen. Om aan de vraag te kunnen voldoen zouden ongeveer driehonderd nieuwe productielijnen nodig zijn - dat zijn er 75 voor elk van de vier grootste lampenfabrikanten in Europa. Geen van deze fabrikanten beschikt momenteel over meer dan tien productielijnen. De kosten van nieuwe machines alleen zouden al ongeveer 450 miljoen Britse pond bedragen. Als deze onderneming ten uitvoer wordt gelegd, zullen we de lampen van elders moeten betrekken - vermoedelijk China, voor zover die de vraag wel aankan.

Is het bij niemand in de Raad van ministers opgekomen dat we de oude gloeilampen beter nog even kunnen bewaren zolang we geen nieuwe lampen hebben. Dit illustreert weer heel duidelijk waar de Europese Unie erg goed in is, namelijk ondernemingen wegjagen en werkgelegenheid vernietigen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, de heer Ryan heeft ons er vandaag op gewezen dat het goed is de onschuldige slachtoffers van terrorisme te herdenken. Dat is waar en dat geldt zeker ook voor mij. In mijn eigen land, Noord-Ierland, vallen vijfendertighonderd onschuldige slachtoffers te betreuren, grotendeels door toedoen van de IRA.

Vervolgens drong de heer Ryan er in één adem bij mijn partij op aan om samen met de politieke vleugel van de IRA, Sinn Féin, een regering te vormen. Vooropgesteld dat Sinn Féin doet wat elke andere democratische partij zou doen, heeft mijn partij een magnifieke verkiezingsuitslag behaald. Welke partij waar ook ter wereld zou zichzelf geschikt achten om te regeren terwijl ze de politie van de gemeenschap waarvan de regering deel uitmaakt, niet steunt? Dit weekeinde was sprake van een schaamteloze vertoning toen Sinn Féin de arrestatie en tenlastelegging van twee voormalige leden van hun organisatie wegens poging tot moord aanvocht. Deze lieden hadden in koelen bloede geprobeerd een postbode te vermoorden.

Zolang er geen onvoorwaardelijke en volledige steun is voor de politie - en dat is nog maar één kwestie - is Sinn Féin niet geschikt om zitting te nemen in een regering.

 
  
MPphoto
 
 

  Mirosław Mariusz Piotrowski (UEN). – (PL) Mijnheer de Voorzitter, tijdens de laatste top van de Europese Raad die voornamelijk gewijd was aan de klimaatveranderingen en het gemeenschappelijke energiebeleid van de Unie, is het woord solidariteit vaak gevallen. Dit is een positief signaal. De Unie is eindelijk tot het inzicht gekomen dat alleen gemeenschappelijke maatregelen en een solidaire houding ten opzichte van partners van buitenaf bij dit soort belangrijke kwesties resultaat heeft.

De vrees bestaat echter dat die met de mond beleden solidariteit niet uitsluitend de vrucht is van de koehandel die de politieke kaste achter de rug van de burgers bedrijft. Deze zou een akkoord over het grondwetsverdrag moeten opleveren. De staatshoofden en regeringsleiders alsmede het Duitse voorzittersschap en de Europese Commissie mogen de soevereine wil van het Franse en Nederlandse volk, die het grondwetsverdrag hebben afgewezen, niet zomaar negeren. Ook mogen ze de ernstige twijfels die in andere landen leven, niet naast zich neer leggen.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – Hiermee is dit agendapunt gesloten.

 
  
  

VOORZITTER: RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

 
Juridische mededeling - Privacybeleid