Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Δευτέρα 12 Μαρτίου 2007 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση) : βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 11.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 17.Κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 18.Εταιρική κοινωνική ευθύνη: μια νέα εταιρική σχέση (συζήτηση)
 19.Χάρτης πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010 (συζήτηση)
 20.Συλλογική διασυνοριακή διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων για τις νόμιμες επιγραμμικές (online) μουσικές υπηρεσίες (2005/737/ΕΚ) (συζήτηση)
 21.Προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και αύξησης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο στον χρηματοπιστωτικό τομέα (συζήτηση)
 22.Κοινοτική δράση για την πρόβλεψη διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (συζήτηση)
 23.Μία μετοχή, μία ψήφος - Αναλογικότητα μεταξύ ιδιοκτησίας και ελέγχου των εταιρειών της ΕΕ (συζήτηση)
 24.Αριθμός και αριθμητική σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών (Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 27.Λήξη της ετήσιας συνόδου
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (627 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου