Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

O-0013/2007 (B6-0015/2007)

Debates :

PV 13/03/2007 - 19
CRE 13/03/2007 - 19

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Debašu stenogramma
Otrdiena, 2007. gada 13. marts - Strasbūra Pārskatītā redakcija

19. Nelegālas putnu medības Maltā (debates)
Protokols
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της προφορικής ερώτησης προς την Επιτροπή σχετικά με το παράνομο κυνήγι πτηνών στη Μάλτα του Marcin Libicki, εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών (Ο-0013/2007 – Β6-0015/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Marcin Libicki (UEN), autor. – Pani Przewodnicząca! Komisja Petycji, której jestem przewodniczącym, zajmuje się od dłuższego czasu sprawą nagannych polowań na ptaki na Malcie. Wpłynęła do nas petycja od szeregu towarzystw opieki nad ptakami. Towarzystwa te w sumie liczą kilkaset tysięcy członków.

Polowania te są naganne z trzech powodów. Po pierwsze, dlatego że odbywają się wiosną. Po drugie, dlatego że odbywają się do pułapek. Po trzecie, dlatego że odbywają się z motorówek z morza.

Te polowania budzą bardzo silny opór i ostatnio Komisja Petycji otrzymała dwa grube tomy opracowania o najświeższych naruszeniach zasad, na jakich powinny odbywać się polowania. Tu, na okładce, widzimy fotografię rybołowa, rybołów – po ang. osprey, który jest ptakiem ginącym w Europie, a który pada ofiarą tych polowań.

Warto zwrócić uwagę, że polowania te dotyczą wyłącznie ptaków migrujących, dlatego że na Malcie nie ma żadnych ptaków, które zatrzymywałyby się na dłużej. Są to tylko ptaki, które przelatują ogromne dystanse, często z południa Afryki aż na północ Europy lub w drugą stronę, i na Malcie przebywają tylko po to, żeby tam odbyć krótki odpoczynek i wówczas giną z rąk myśliwych.

Proszę Państwa! Większość ludności na Malcie, jak wynika z naszych obserwacji, jest przeciwna tym polowaniom. Komisja Petycji odbyła w zeszłym roku specjalną fact finding mission w tej sprawie. Odnosimy wrażenie, że tylko cześć ludności, nieduża część, jest zaangażowana w te polowania, ale, ponieważ rekrutują się oni z różnych partii politycznych, w związku z tym są przedmiotem zabiegów różnych polityków z obu stron sceny politycznej i w efekcie, chociaż stanowią niewielką mniejszość, to jednak mają silną pozycję, ponieważ wszystkie partie o nich zabiegają. O tych właśnie myśliwych oddających się polowaniom na ptaki.

Proszę Państwa! Doszło do naszej wiadomości, że obecnie rząd kolejny raz chce udzielić zezwolenia na polowania wiosenne, które powodują największe straty w stanie ptaków na Malcie, a właściwie ptaków w Europie, ponieważ jak mówię są to ptaki migrujące. Bije to w stan ptaków w całej Europie, a najmniej na Malcie, ponieważ nie ma tam stale mieszkających ptaków.

W związku z tym skierowałem do Komisji Europejskiej pytanie następującej treści: mimo wszczęcia przez Komisję postępowania przeciw Malcie w sprawie uchybienia zobowiązaniom i wbrew zaleceniom Komisji Petycji sformułowanym po odbyciu misji informacyjnej w maju ubiegłego roku maltański rząd przygotowuje udzielenie zezwolenia na polowania na dzikie ptactwo wiosną 2007. Zgodnie ze stosowaną przez rząd maltański corocznie praktyką od czasu przystąpienia Malty do Unii Europejskiej w roku 2004. I pytanie: jakie pilne działania ma zamiar podjąć Komisja Europejska w celu przekonania władz maltańskich, aby skutecznie zakazały praktyki polowania na dzikie ptactwo, zwłaszcza w sezonie wiosennych migracji? Biorąc pod uwagę, że wiele z tych ptaków, w tym ptaki drapieżne właśnie takie jak rybołów, należy do gatunków zagrożonych wyginięciem. Jak Komisja zamierza zobowiązać maltański rząd do respektowania podjętych przez niego zobowiązań i do odpowiedniego wdrożenia i egzekwowania dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa?

Panie Komisarzu! Ja osobiście, Komisja Petycji, i ta Izba oczekujemy od Pana odpowiedzi.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Libicki, που δίνει την ευκαιρία να διατυπώσω τη θέση της Επιτροπής σχετικά με το κυνήγι πτηνών στη Μάλτα. Πρόκειται για ζήτημα συμμόρφωσης προς το κοινοτικό δίκαιο.

Η οδηγία για την προστασία των αγρίων πτηνών απαγορεύει σαφώς το κυνήγι των αποδημητικών πτηνών κατά την επιστροφή τους στους τόπους αναπαραγωγής, πράγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας. Όπως είπε και ο κ. Libicki, αυτό το ανοιξιάτικο κυνήγι είναι η χειρότερη μορφή κυνηγιού.

Το άρθρο 9 της οδηγίας προβλέπει τη δυνατότητα για παρεκκλίσεις εκ μέρους των κρατών μελών. Ωστόσο η δυνατότητα αυτή αφορά μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις και προϋποθέτει την τήρηση των πολύ αυστηρών κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο αυτό. Εν προκειμένω δυνατότητα παρεκκλίσεων υπάρχει ουσιαστικά μόνον εφόσον δεν προσφέρονται άλλες ικανοποιητικές λύσεις.

Το 2004 η κυβέρνηση της Μάλτας αποφάσισε να ασκήσει το δικαίωμα εφαρμογής παρέκκλισης σχετικά με το κυνήγι του ορτυκιού και του τρυγονιού κατά την εαρινή τους αποδημία. Ωστόσο από τις πληροφορίες που διαβίβασαν οι αρχές της Μάλτας στην Επιτροπή δεν προέκυψε ότι η εν λόγω παρέκκλιση ήταν σύμφωνη με τις προϋποθέσεις της οδηγίας για τα πτηνά. Ειδικότερα, οι αρχές της Μάλτας δεν μπόρεσαν να θεμελιώσουν ότι δεν υπάρχουν άλλες ικανοποιητικές λύσεις. Ούτε ότι η εαρινή θήρα πραγματοποιείται κάτω από συνθήκες αυστηρής επιτήρησης. Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η παρέκκλιση για το 2004 έγινε κατά παράβαση των άρθρων 7 και 9 της οδηγίας για τα πτηνά. Τον Ιούλιο του 2006 κινήθηκε διαδικασία παράβασης σύμφωνα με το άρθρο 226 της Συνθήκης και η Επιτροπή δεν έχει ακόμη λάβει επίσημη απάντηση από τις αρχές της Μάλτας.

Η υπό συζήτηση υπόθεση αφορά στην παρέκκλιση για το έτος 2004. Ωστόσο η Επιτροπή γνωρίζει ότι η Μάλτα επέτρεψε την εαρινή θήρα κατά τα επόμενα χρόνια επίσης , δηλαδή το 2005 και το 2006, και φαίνεται ότι την έχει επιτρέψει και κατά το τρέχον έτος 2007. Η συνέχιση της εαρινής θήρας όλα αυτά τα χρόνια κατά παράβαση της νομοθεσίας αποτελεί συστηματική περίπτωση κακής εφαρμογής της οδηγίας για τα πτηνά. Για το λόγο αυτό, προκειμένου να διευρύνουμε το αντικείμενο της τρέχουσας διαδικασίας παραβίασης έχουμε την πρόθεση να αποστείλουμε στις αρχές της Μάλτας συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή, η οποία θα αφορά στη γενικευμένη πλέον πρακτική των αρχών της Μάλτας όλα αυτά τα χρόνια από το 2004 και μετά. Η απόφαση της Επιτροπής αναμένεται να ληφθεί στη συνεδρίαση της 21ης Μαρτίου. Εάν η Μάλτα δεν συμμορφωθεί με την οδηγία για τα πτηνά, η Επιτροπή θα συνεχίσει την προβλεπόμενη νομική διαδικασία ώς το τέλος. Παρ’ όλα αυτά δεν φθάσαμε ακόμη σε αυτό το στάδιο και διατηρώ την ελπίδα ότι οι αρχές της Μάλτας θα συμμορφωθούν με την κοινοτική νομοθεσία. Εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της η Επιτροπή λαμβάνει και θα εξακολουθήσει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ούτως ώστε η Μάλτα, όπως και κάθε άλλο κράτος μέλος, να συμμορφωθεί με την οδηγία για τα πτηνά.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Busuttil, f’isem il-grupp PPE-DE. – Irrid nibda billi nfakkar li waqt in-negozjati, infakkar b’mod partikulari lill-Kummissarju preżenti hawnhekk, li waqt in-negozjati bejn Malta u l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea rrikonoxxiet bil-miktub, u għandi d-dokument tas-27 ta’ Settembru 2002 hawnhekk quddiemi, illi wara s-sħubija, Malta kienet ser tuża deroga biex tippermetti l-kaċċa fir-Rebbiegħa. Issa l-Kummissjoni taf li n-negozjati ta’ Malta ma kinux negozjati faċli għaliex id-deċiżjoni jekk Malta tidħolx jew le fl-Unjoni Ewropea kienet deċiżjoni li taqsam pajjiż sħiħ, u Malta għal daqstant ma użatx id-deroga b’kapriċċ. U issa allura ma nistenniex li l-Kummissarju jiġi hawnhekk u ma’ l-ewwel darba li Malta applikat għad-deroga jgħidilha “issa ma tistax tużaha”. Kif il-Kummissjoni rrikonoxxiet bil-miktub fin-negozjati illi d-deroga tista’ tintuża u ma’ l-ewwel darba li tintuża tgħidilna li ma nistgħux nużawha? U kif issa qed tgħid il-Kummissjoni illi hemm alternattivi oħra għall-kaċċa fir-Rebbiegħa? Għaliex dan id-diskors ma qalitux waqt in-negozjati? Dawn huma l-affarijiet li jridu nisimgħu minn għandek Sur Kummissarju.

Issa jiena naqbel miegħek illi d-deroga ma tfissirx li tista’ tagħmel li trid, assolutament. U ħa ngħidlek x’miżuri qegħda tieħu Malta biex tattakka l-abbuż fil-kaċċa. L-ewwel nett il-kaċċa fir-Rebbiegħa qed titħalla biss fuq żewġ speċi. Qabel is-sħubija kienet titħalla fuq 32 speċi differenti; minn 32 għal tnejn. It-tieni, l-istaġun tar-Rebbiegħa tnaqqas bi 18-il ġurnata. It-tielet u l-aktar importanti, żdiedu b’mod qawwi l-pieni ta’ min jabbuża: piena u multa ta’ € 14 000, sejntejn ħabs priġunerija u tneħħija permanenti tal-liċenzja tal-kaċċa għal min hu reċediv, jiġifieri mat-tieni darba, karta l-ħamra, barra. Nittama li l-Kummissjoni tirrikonoxxi illi dawn huma passi pożittivi, għax sfortunatament il-Kummissarju ma semma xejn dwar dawn il-passi.

Mela l-abbuż nikkundannawh, iżda ma’ min jabbuża m’għandux jeħel min ma jabbużax. U għalhekk ma naqbilx ma’ min imur fl-estrem l-ieħor li jrid iwaqqaf il-kaċċa għal kollox. U l-Kummissjoni, nikkonkludi, trid toqgħod attenta li minħabba pressjoni politika kbira kemm hi kbira, ma tinjorax dak li ġie miftiehem fin-negozjati.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Van Lancker, namens de PSE-Fractie. – Meneer de commissaris, als Belgisch socialistisch lid van het Europees Parlement vind ik het echt belangrijk om vanavond aan dit debat mee te doen, ook omdat dit debat wordt gehouden als reactie op een verzoekschrift van de Belgische Koninklijke Vereniging voor vogelbeschermers die meer dan 200.000 handtekeningen verzamelde over de vogeljacht op Malta.

Het gaat hier, beste collega's, echt wel om een internationaal probleem. In Malta worden jaarlijks duizenden trekvogels doodgeschoten of gevangen gezet. Dat is des te erger omdat Malta een van de weinige rustplaatsen is voor trekvogels bij hun oversteek van de Middellandse Zee. Wat baat het nu immers wanneer landen in Europa veel geld en energie investeren in beschermende maatregelen in het kader van de habitat en de Vogelrichtlijn als dezelfde vogels op hun doortocht in andere landen worden doodgeschoten?

Aan mijn Maltese collega's zou ik willen zeggen: Malta heeft in het toetredingsverdrag inderdaad tot 2008 een aantal overgangsmaatregelen verkregen, maar die gaan alleen over het vangen van vogels met het oog op fokken om de soort in stand te houden. Dierenbeschermingsmaatregelen dus. Onder geen enkel beding staat deze overgangsmaatregel de jacht op trekvogels in de lente toe. De Europese Commissie heeft in haar ingebrekestelling duidelijk gemaakt dat Malta op dit punt de Vogelrichtlijn met voeten treedt en daarop kunnen geen uitzonderingen gemaakt worden.

Ook in het verslag van de onderzoeksmissie van de Commissie verzoekschriften van collega Libicki in juni 2006 wordt aan de kaak gesteld dat er op grote schaal op trekvogels gejaagd wordt en er wordt geconcludeerd dat een einde moet worden gemaakt aan de afwijking van de Vogelrichtlijn die Malta op eigen houtje heeft beslist. Ik denk dan ook dat het van uiterst groot belang is dat het Europees Parlement de Commissie in de procedure steunt en Malta ervan overtuigt de Vogelrichtlijn te respecteren en dus deze lente geen jacht op trekvogels toe te laten. Deze zaak, beste collega's, kan trouwens van het allergrootste belang zijn voor inbreuken op de Vogelrichtlijn die ook elders in de Europese Unie worden geconstateerd.

 
  
MPphoto
 
 

  David Hammerstein Mintz, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señora Presidenta, estamos ante una cuestión muy importante para la defensa del medio ambiente, pero también para la defensa de una aplicación correcta del Derecho comunitario.

Hoy estamos prácticamente en primavera y se sigue cazando en Malta. Los cazadores ilegales han ocupado una parte importante del territorio del país. Se vulnera de forma manifiesta la Directiva sobre las aves silvestres ante la total pasividad de las autoridades maltesas.

Los cazadores, con el amparo del Gobierno, incluso actúan con violencia. Tres periodistas malteses han sido hospitalizados tras ser atacados brutalmente por los cazadores cuando hacían simplemente su trabajo junto a quienes protestaban contra esta práctica ilegal.

Pero la sociedad maltesa se opone, en su mayoría, a la caza en primavera. Según un sondeo reciente, más del 80 % de los malteses se opone a esta práctica ilegal. Incluso los propietarios de los hoteles y de los restaurantes de Malta se oponen, porque dicen que esto es malo para el turismo, malo para la economía.

¿Por qué se empeña el Gobierno de Malta en amparar esta práctica ilegal y bárbara? Sólo el partido maltés Alternativa Democrática —los Verdes—, defiende en Malta el Derecho comunitario. El Gobierno de Malta muestra una escandalosa falta de lealtad al Tratado europeo que acaba de firmar hace muy poco, antes de entrar en la Unión Europea. ¿Cómo es posible?

Pedimos a la Comisión firmeza y contundencia ante este caso de desafío al Derecho comunitario.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE). – Din ir-riżoluzzjoni li għandna quddiemna llum tista’ toħloq preċedent serju u perikoluż ħafna. Din ir-riżoluzzjoni qiegħda tissuġġerixxi li jinkiser ftehim li diġà ġie appruvat kemm mill-Unjoni Ewropea, kemm minn dan il-Parlament, kif ukoll mill-poplu Malti f’referendum u f’elezzjoni ġenerali. Din ir-riżoluzzjoni tmur lilhinn mill-fatt illi wieħed jista’ jkun favur jew kontra l-kaċċa, għaliex jekk tgħaddi din ir-riżoluzzjoni għandna quddiemna mument fejn qed nibagħtu messaġġ liċ-ċittadini Ewropej illi l-kelma ta’ l-Unjoni Ewropea mhux ta’ min joqgħod fuqha. Riżoluzzjonijiet bħal dawn jimminaw il-kredibilità ta’ l-Istituzzjonijiet Ewropej. X’garanzija għandna, aħna l-Maltin, li l-Unjoni Ewropea żżomm kelmtha fuq il-bqija tan-negozjati? X’garanzija għandu kull ċittadin Ewopew illi dak li nnegozja pajjiżu ma’ l-Unjoni Ewropea ser jibqa’ jiġi onorat?

Il-gruppi politiċi fi ħdan il-Parlament għandhom kull dritt li jmexxu l-aġenda tagħhom 'il quddiem, iżda dan irid isir fil-parametri tal-korrettezza u ma jista’ jinkiser ebda ftehim għas-sempliċi raġuni li xi persuni għandhom skopijiet differenti fil-pjan politiku tagħhom. Jekk hemm persuna li ma tridx li jkun hemm kaċċa illegali, dik il-persuna hija jien. U jien nkun l-ewwel wieħed ukoll li nikkundanna l-atti vjolenti li seħħew fi protesta li saret f’Malta. Però jekk irridu nitkellmu fuq l-affarjiet barbari li jsiru fil-pajjiżi ta’ l-Unjoni Ewropea, nista’ nsemmi x’isir fi Spanja, x’isir fl-Italja, fejn issir kaċċa illegali fil-bqija ta’ l-Unjoni Ewropea, u allura jien qed ngħid “ejja niġġieldu l-kaċċa illegali fl-Unjoni Ewropea, mela le”, imma niġġilduha kullimkien fl-Unjoni Ewropea u mhux nibdew minn Malta biss.

Dak li ġie mwiegħed waqt in-negozjati għandu jibqa’ u nħeġġeġ lill-kollegi tiegħi, inklużi dawk li jappartjenux lill-grupp politiku tiegħi, li jkunu kommessi li jipprotegu dak li huwa taċ-ċittadin Ewropew bi dritt. Nikkwota kollega tiegħi Martin Schultz, il-president tal-Grupp Soċjalista Ewropew, li proprju dalgħodu stess f’kuntest differenti qalilna li għandna nonoraw kull trattat li aħna niffirmaw. Hekk ukoll għandu jsir fil-konfront ta’ Malta, nonoraw dak li aħna qbilna u ftehmna dwaru.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE). – Aħna nemmnu li l-gvernijiet kollha ta’ l-Istati Membri inkluż dak ta’ Malta għandhom obbligu li jaraw li r-regolamenti ambjentali, inkluż il-kaċċa, ikunu konformi mad-direttivi ta’ l-Unjoni u mat-Trattati ta’ l-adeżjoni u kull ftehim ieħor li jkun ġie ffirmat. Naqblu wkoll li l-awtoritajiet iridu jeżiġu li dawn l-istess direttivi u l-liġijiet għandhom jiġu osservati minn kulħadd, u ma nistgħux naqblu bl-ebda mod ma’ sitwazzjoni fejn il-kaċċa illegali tiġi pprattikata. Għal din ir-raġuni waħda mill-emendi pproposta mill-grupp soċjalista, teżiġi li jkun hemm aktar trasparenza u l-Kummissjoni u l-Gvern Malti għandhom jippubblikaw il-pożizzjonijiet tekniċi tagħhom dwar is-suġġett, inklużi l-minuti ta’ deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu f’laqgħat li saru jew għad isiru.

Dan isir aktar relevanti meta wieħed jiftakar li qabel is-sħubija fl-Unjoni, il-Gvern Malti kien qal li nnegozja, mal-Kummissjoni Ewropea, deroga dwar il-kaċċa fir-Rebbiegħa. Minkejja l-forzi politiċi oħra u s-settur tas-soċjetà ċivili kienu wrew dubju serju dwar l-interpretazzjoni li kien qed jagħti l-Gvern Malti, għal raġunijiet li tafhom biss il-Kummissjoni Ewropea, dak iż-żmien għażlet li tibqa’ pjuttost siekta, u ftit li xejn iċċarat l-affarijiet. Sfortunatament din il-pożizzjoni għenet biex tiżdied il-possibilità ta’ taħwid dwar din l-issue. Aktar trasparenza dak iż-żmien, miż-żewġ partijiet involuti, kienet tirriżulta f’anqas ambivalenza u f’anqas prospettivi ta’ riperkussjonijiet finanzjarji li tista’ titgħabba bihom inġustament is-soċjetà Maltija kollha. Din hija wkoll kwistjoni ta’ kredibilità.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Muscat (PSE). – Huwa ċar aktar minn qatt qabel li l-Gvern Malti daħak bl-ambjentalisti, bil-kaċċaturi u bin-nassaba, meta qabel id-dħul ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea pprova jagħti l-impressjoni li kiseb kollox u għal kulħadd. Ir-regolamenti ambjentali għandhom ikunu konformi mad-direttivi ta’ l-Unjoni Ewropea u mat-termini tat-Trattat ta’ l-Adeżjoni. Dan huwa ċar u aħna min-naħa tagħna ilna ngħiduh: il-Gvern Malti intenni, daħak bin-nies.

Imma Sinjuri tal-Kummissjoni qabel ma tgħiduli “iva”, it-tort huwa tagħkom ukoll. Meta qabel ir-referendum għal sħubija l-Gvern Malti ħareġ idoqq it-trombi li ftiehem magħkom għal deroga dwar il-kaċċa fir-Rebbiegħa, intom bqajtu siekta. Meta l-Partit Laburista, aħna, kif ukoll xi għaqdiet ambjentali u oħrajn tal-kaċċaturi, urew id-dubji dwar din l-imsejħa kisba, intom bqajtu muti - intom li ħafna minnkom ġejtu Malta. l-anqas ħaġa li tisgħu tagħmlu issa huwa li kemm bħala Gvern Malti kif ukoll intom bħala Kummissjoni tippubblikaw il-pożizzjonijiet tekniċi kollha, għax mhux imbilli ngħidu li l-affarijiet huma pubbliċi. Hemm ċertu dokumenti li sal-lum il-ġurnata, infittxu kemm infittxu, ma jistgħux jiġu f’idejna. Insibu referenzi għalihom imma qisek qed tfittex f’xi maze enormi. Dawn id-dokumenti jridu jkunu skrutinati minn kulħadd, u l-minuti ta’ kull laqgħa li saret inkluż laqgħa reċenti li saret fi Brussell fejn kulħadd ħareġ Alla jbierek ikanta vittorja – ma nistax nifhem kif kulħadd joħroġ ikanta vittorja mill-istess laqgħa – u laqgħat oħra li jistgħu jsiru, dawn iridu jkunu ppubblikati, inkella se tħallu min ikompli jidħak bin-nies.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE). – Jidher ċar li anke llum fil-preżent, li l-Kummissjoni qiegħdha tgħid li hemm ċar u tond ksur ta’ liġijiet Ewropej. Sħabi tal-partit l-ieħor qiegħdin jgħidu li hemm ittra li tgħid li l-Gvern jista’ jagħmel deroga u mhux ta’ xejn kulħadd iħossu konfuż jekk anke qegħdin erbgħa min-nies hawnhekk u lanqas qed naqblu fuq il-fatti. U kif qalu sħabi, iż-żewġ kollegi tiegħi tal-PSE, hemm bżonn ta’ aktar trasparenza u li l-fatti almenu naqblu fuqhom. Il-problema hija li fir-realtà teżisti ambigwità u konfużjoni, imma mhux li ġejjin minn xi inċident aċċidentali imma jiena naħseb illi tħallew l-affarijiet kif inhuma għaliex għalkemm għall-kaċċaturi u għan-nassaba din hija passjoni, għalkemm għall-Birdlife din hija missjoni, imma l-kwistjoni fl-aħħar mill-aħħar kienet waħda politika. Min ħa jġib il-voti ta’ dawk l-oqsma li jistgħu jaffettwaw l-andament tar-riżultati kemm f’referendum u kemm f’elezzjonijiet. U għaldaqstant jiena nitlob li, kif qalu sħabi, l-affarijiet jingħataw b’mod ċar, b’mod li jkun jaf u jifhmu kulħadd, meta saru n-negozjati bejn Malta u l-Ewropa, eżattament il-fatti x’inhuma. U nikkonkludi billi ngħid li jekk aħna lanqas nistgħu naqblu fuq dawn, aħseb u ara kemm se naqblu fuq soluzzjoni għal din il-kwistjoni.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. Κυρία Πρόεδρε, αν και οι ψήφοι έχουν φτερά και πάνε από το ένα κόμμα στο άλλο, εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο, όχι το θέμα των ψήφων, αλλά το θέμα του παράνομου κυνηγιού.

Νομίζω ότι οι κύριοι ευρωβουλευτές αποκλείεται να μην ξέρουν τις απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσαν ήδη. Ξέρουν πως ό,τι έχει συμφωνηθεί για την ένταξη χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δημόσιο. Δεν υπάρχουν μυστικές συμφωνίες και είμαι βέβαιος ότι οι κύριοι ευρωβουλευτές αυτό το ξέρουν πλήρως, διότι είναι πλέον πάνω από δύο χρόνια στην Ευρωβουλή . Επομένως δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς ποια είναι αυτά τα απόρρητα έγγραφα. Δεν υπάρχει καμία μυστικότητα εδώ. Ό,τι έχει συμφωνηθεί είναι δημόσιο. Για τη Μάλτα συμφωνήθηκε ότι θα υπάρχει μεταβατική περίοδος για το θέμα της παγίδευσης πτηνών, το λεγόμενο "trapping". Για οτιδήποτε άλλο δεν υπάρχει καμία συμφωνία.

Όσον αφορά τις παρεκκλίσεις, το δικαίωμα να ζητήσουν παρεκκλίσεις παρέχεται από το άρθρο 9 για όλα τα κράτη μέλη. Μπορεί να ζητήσει παρέκκλιση και η Μάλτα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9. Η Μάλτα δεν ζήτησε παρέκκλιση, απλώς έκανε την παρέκκλιση μόνη της, την πήγαμε στο Δικαστήριο και περιμένουμε από τον Ιούλιο του 2006 να μας στείλει απάντηση. Ούτε απάντηση δεν μας έχει στείλει ακόμη.

Κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή χαιρετίζει ιδιαίτερα την ενεργό παρέμβαση της Επιτροπής Αναφορών του Κοινοβουλίου. Η επίσκεψη των μελών της Επιτροπής Αναφορών στη Μάλτα, το Μάιο του 2006, απέδωσε καρπούς, η δε έκθεση από την επίσκεψη επιβεβαιώνει ότι εν προκειμένω συμπίπτουν οι απόψεις της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Επιτροπή χρησιμοποίησε τη διαδικασία των παραβιάσεων, επειδή οι αρχές της Μάλτας εξακολουθούν να επιτρέπουν την εαρινή θήρα κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Η παραβατική συμπεριφορά της Μάλτας είναι εμφανής! Ξεκίνησε με την παρέκκλιση της κυνηγετικής περιόδου του 2004 αλλά συνεχίστηκε και στα μετέπειτα χρόνια και, απ' ό,τι φαίνεται, συνεχίζεται και φέτος.

Για την Επιτροπή αποτελεί προτεραιότητα να αποτραπεί η συστηματική και γενικευμένη παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας για τα πτηνά. Για το λόγο αυτό σκοπεύουμε να διευρύνουμε την υπάρχουσα - όπως είπα και προηγουμένως - ανοικτή διαδικασία παραβίασης, που αφορά την υπόθεση του 2004, και να την επεκτείνουμε στη γενικευμένη παραβατική πρακτική της Μάλτας. Με τον τρόπο αυτό θα είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε και να αποτρέψουμε τις μελλοντικές παραβάσεις, πράγμα που θα γίνει στη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 21 Μαρτίου.

Όσον αφορά την παρούσα κατάσταση, στις28, 29 και 30 Μαρτίου αντιπροσωπεία της Επιτροπής θα μεταβεί στη Μάλτα, για να συζητήσει την υπόθεση πιο αναλυτικά. Θα ζητηθούν εξηγήσεις από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και θα τους καταστεί σαφές ότι πρέπει να συμμορφωθούν με την κοινοτική νομοθεσία χωρίς καθυστέρηση. Αν οι αρχές της Μάλτας εμμείνουν στις θέσεις τους, η Επιτροπή θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, που είναι η έκδοση αιτιολογημένης γνώμης και, αμέσως μετά θα μπορεί να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η διαδικασία την οποία μπορεί να ακολουθήσει η Επιτροπή - για οποιαδήποτε υπόθεση, δεν μιλάω μόνο για τη Μάλτα! - είναι, στο πλαίσιο της κύριας προσφυγής και, αφού εκδώσει σύμφωνα με το άρθρο 228 την αιτιολογημένη γνώμη, να ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα, προκειμένου να διαταχθεί το κράτος μέλος να θέσει τέλος στην παραβατική συμπεριφορά. Το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα αν κρίνει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αποφευχθεί ανεπανόρθωτη ζημιά η οποία προέρχεται από εμφανή και αυταπόδεικτη παράβαση του κοινοτικού δικαίου.

Στην περίπτωση της Μάλτας, η Επιτροπή δεν θα μπορούσε να ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα σήμερα, αν δεν επέκτεινε προηγουμένως - όπως είπα και πριν ότι θα κάνει - το αντικείμενο της υπόθεσης του 2004 ώστε να καλύπτει και τα μετέπειτα χρόνια (2005, 2006 και, ενδεχομένως, 2007). Το Δικαστήριο θα απέρριπτε το αίτημα, δεδομένου ότι ο κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης θα είχε ήδη παρέλθει. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων θα ήταν άνευ αντικειμένου εφόσον θα αφορούσε μόνον την παράβαση του 2004. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο - από νομική άποψη και για να προληφθούν μέλλουσες παραβάσεις - κρίνεται σκόπιμο να επεκταθεί η τρέχουσα διαδικασία κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 21 Μαρτίου.

Ελπίζω ότι οι αρχές της Μάλτας, με την επίσκεψη των στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, θα πειστούν να συμμορφωθούν πλήρως προς τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Έχω λάβει επτά προτάσεις ψηφίσματος(1) σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, Τετάρτη, στις 12.30 μ.μ.

 
  

(1)βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika