Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2221(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0025/2007

Keskustelut :

PV 14/03/2007 - 17
CRE 14/03/2007 - 17

Äänestykset :

PV 15/03/2007 - 5.9
CRE 15/03/2007 - 5.9
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0080

Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 14. maaliskuuta 2007 - Strasbourg EUVL-painos

17. Euroopan unionin ja Keski-Amerikan maiden välinen assosiaatiosopimus – Euroopan unionin ja Andien yhteisön välinen assosiaatiosopimus (keskustelu)
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. Esityslistalla on seuraavana keskustelu

– Willy Meyer Pleiten laatimasta ulkoasianvaliokunnan mietinnöstä (A6-0026/2007), johon sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle neuvotteluohjeista assosiaatiosopimuksen tekemiseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Keski-Amerikan maiden välillä (2006/2222(INI)), sekä

– Luis Yañez-Barnuevo Garcían laatimasta ulkoasianvaliokunnan mietinnöstä (A6-0025/2007) ehdotuksesta Euroopan parlamentin suositukseksi neuvotteluohjeista assosiaatiosopimuksen tekemiseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Andien yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä (2006/2221(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Yañez-Barnuevo García (PSE), esittelijä. (ES) Arvoisa puhemies, viime keväänä Wienissä järjestetyssä neljännessä EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen välisessä huippukokouksessa näytettiin vihreää valoa EU:n ja Andien yhteisön strategista assosiaatiosopimusta koskevien neuvottelujen käynnistämiselle. Mietintöni sisältää noin kolmekymmentä suositusta, ja pyydän neuvostoa ja komissiota ottamaan ne huomioon neuvotteluohjeita laatiessaan. Haluamme, että assosiaatiosopimuksesta tulee kunnianhimoinen, kattava ja laaja-alainen ja että se vastaa niin sanottujen kaksosten, Mercosurin ja Keski-Amerikan, assosiaatiosopimusta, sillä uskomme sen olevan strateginen edellytys molemmille alueille.

Latinalainen Amerikka ja Eurooppa on tarkoitettu strategisiksi liittolaisiksi globalisoituneessa maailmassa niiden menneisyyden, kielen, kulttuurin, uskomusten, arvojen ja yhteisen maailmankuvan vuoksi sekä siksi, että ne kannattavat monenvälisyyttä ja Yhdistyneiden Kansakuntien järjestelmää. Tämä koskee erityisesti Andien valtioita, joiden joillakin alueilla ihmiset elävät äärimmäisessä köyhyydessä ja ihmisten välinen eriarvoisuus ilmenee selkeämmin kuin missään muussa osassa mannerta.

Sopimuksen on perustuttava kolmeen pilariin: poliittiseen ja institutionaaliseen pilariin, yhteistyöpilariin ja kauppaa koskevaan pilariin. Politiikan ja turvallisuuden alalla meidän pitäisi laatia EU:n ja Andien yhteisön välinen rauhaa ja turvallisuutta koskeva peruskirja, käynnistää pysyvä poliittinen vuoropuhelu, edistää laadullisesti demokratiaa ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä tukea hallittavuutta, köyhyyden vähentämistä, ihmisten välistä vuorovaikutusta, terrorismin torjuntaa, konfliktien ehkäisyä, Yhdistyneiden Kansakuntien uudistukseen liittyvää koordinointia sekä siviilien ja sotilaiden kriisinhallintaoperaatioita.

Toinen pilari koskee kestävän inhimillisen kehityksen edistämistä ja Andien yhteisöstä tulevien tuotteiden vähittäistä pääsyä EU:n markkinoille kilpailukykyisin ehdoin pitäen silmällä valtavaa taloudellista epätasapainoa ja sitä, kuinka pitkälle EU:n ja Andien yhteisön välinen yhdentyminen on edennyt, mikä edellyttää yhteisen maatalouspolitiikan ja EU:n tukien tarkistamista.

Kolmas pilari koskee itse kauppaa. Toisin kuin sopimukset, joita yhteisön ulkopuoliset maat ovat tehneet keskenään ja joista esimerkkinä voidaan mainita Andien maiden sopimukset Yhdysvaltojen kanssa, tähän pilariin liittyvät sopimukset eivät saa olla vapaakauppasopimuksia sanan tarkassa merkityksessä eivätkä vain ja ainoastaan vapaakauppasopimuksia, vaan niissä on otettava huomioon valtava kuilu, joka erottaa näitä alueet toisistaan. Emme kykene tukemaan kehitystä puhtaasti kaupallisin menettelytavoin, ellemme toteuta samalla taloudellisia toimenpiteitä, joiden avulla toimitamme tukea, teemme yhteistyötä ja järjestämme rahoitusta.

Sopimukseen on myös kirjattava määräyksiä työntekijöiden oikeuksista, erityisesti alkuperäiskansojen ja heimokansojen oikeuksista, asianmukaisten työolojen takaamisesta, naisten ja miesten tasa-arvosta ja syrjinnän torjumisesta työpaikoilla sekä lapsityövoiman kieltämisestä. Meidän on myös korostettava, että EU:n investoinneilla on merkittävä tehtävä näiden maiden kehittämisen kannalta ja että eurooppalaisten yhtiöiden on sovellettava samoja työolomääräyksiä kuin EU:n jäsenvaltioissakin.

Sopimukseen on sisällytettävä myös maahanmuutto ilmiönä ja uusia tilaisuuksia tarjoavana asiana, ja siinä on määrättävä maahanmuuttajien oikeuksista. Lisäksi rahan siirtämistä on kehitettävä helpompaan, halvempaan, avoimempaan ja turvallisempaan suuntaan.

Sopimuksessa on oltava keskeisessä asemassa myös ympäristöä koskeva luku. Siinä on määrättävä energiansäästöön, energianlähteiden monipuolistamiseen, vaihtoehtoisten ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseen ja saastuttavien päästöjen vähentämiseen tähtäävien yhteisten menettelytapojen ottamisesta käyttöön, mikä vastaa viimeisessä Eurooppa-neuvostossa hyväksyttyä lähestymistapaa.

Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, katson kaiken kaikkiaan, että meidän on otettava tavoitteeksemme se, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot sekä Andien yhteisö ja sen jäsenvaltiot onnistuvat tekemään tämän kunnianhimoisen strategisen assosiaatiosopimuksen viidennessä EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen välisessä huippukokouksessa, joka järjestetään Limassa vuonna 2008.

 
  
  

Puhetta ryhtyi johtamaan
varapuhemies MAURO

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer Pleite, (GUE/NGL) esittelijä. (ES) Arvoisa puhemies, kaikille on selvää, että tämä keskustelu, jota parlamentti on aikeissa käydä, tulee Latinalaiselle Amerikalle yleisesti ottaen merkittävään aikaan. Se käydään aikana, jona alueen kansat näyttävät kyseenalaistavan voimakkaasti politiikan, joka on köyhdyttänyt heidät. He kyseenalaistavat nyt uusliberaalin mallin mukaisen politiikan. Presidentti Bushin vierailu Latinalaisessa Amerikassa on selvä merkki tästä.

Keski-Amerikan kanssa tehtävästä assosiaatiosopimuksesta totean erityisesti sen, että Euroopan unioni on historiallisista syistä velkaa tälle alueelle. Me toimimme 1980-luvulla hyvin keskeisessä asemassa Keski-Amerikan rauhanprosessissa ja demokratiaprosessissa, mistä esimerkkejä ovat San Josén sopimukset ja Esquipulasin sopimus. Niissä Euroopan unioni otti etäisyyttä Yhdysvaltoihin, omaksui itsenäisen kannan ja toimi ratkaisevassa asemassa.

Keski-Amerikan nykytilanteessa ei ole mitään epäselvää: talouskasvu on hyvin heikkoa, tällä hetkellä 0,6 prosenttia, köyhyysluvut ovat samat kuin 1990-luvulla ja eriarvoisuus kasvaa.

Rauhansopimukset on vielä vahvistettava. Sama koskee ihmisoikeuksien, rankaisematta jäämisen ja korruption kaltaisia asioita, ja alueellinen integraatio on yhä varsin vähäistä.

Tätä taustaa vasten päätin nöyrin mielin laatia mietinnön, jossa määriteltäisiin, millaisen assosiaatiosopimuksen haluamme. Se perustuu kolmeen peruspilariin: poliittiseen vuoropuheluun, jolla pyritään hyvään hallintoon, kehitysyhteistyöhön, jolla tuetaan köyhyyden ja eriarvoisuuden rakenteellisten syiden poistamista, sekä kauppaan, jota käydään oikeudenmukaisesti ja molempia osapuolia hyödyttävällä tavalla täydentävyyden ja yhteisvastuullisuuden periaatteiden pohjalta. Tällainen sopimus tähtäisi alueelliseen yhdentymiseen, joka edistäisi Keski-Amerikan tulojen ja vaurauden tasapainoista ja oikeudenmukaista uudelleen jakamista. Tässä olivat siis taustat. Halusimme saada aikaan sopimuksen, joka ei muuttuisi vapaakauppasopimukseksi ja julkisten palvelujen yksityistämissopimukseksi. Lyhyesti sanottuna emme siis halunneet vapaakauppamallin menevän poliittisen vuoropuhelun ja yhteistyön edelle.

Olen vakuuttunut siitä, että voimakkaan uusliberalistinen kauppasopimus, jonka tekevät keskenään kaksi eriarvoista aluetta – jotka ovat todella eriarvoisia sanan jokaisessa merkityksessä – lisäisi vain eriarvoisuutta ja liike-elämän eliitin riistomahdollisuuksia, mikä johtaisi entistä voimakkaampaan riippuvuuden, syrjäytymisen ja köyhyyden kierteeseen sekä äärimmäisen korkeisiin sosiaalisiin ja ympäristöön liittyviin kustannuksiin.

Katson, että kaupalla ja yhteistyöllä on pyrittävä kansaa hyödyttävään kestävään alueelliseen kehitykseen eikä niinkään hankkeisiin, jotka kartuttaisivat ylikansallista pääomaa, joista esimerkkejä ovat Puebla-Panama-suunnitelma ja Euroopan investointipankki.

Juuri tämä oli siis tähtäimessäni, kun laadin vaatimattoman mietintöni yhteistyössä monien eurooppalaisten ja keskiamerikkalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Euroopan parlamentin kehitysyhteistyövaliokunta ja kansainvälisen kaupan valiokunta antoivat luonnollisesti mietinnöstä lausuntonsa. Haluan tietenkin kiittää niitä kaikista ehdotuksista, jotka paransivat tekstiä sen lähestymistavan näkökulmasta, jonka halusin säilyttää koko tämän prosessin ajan.

Haluan kiittää erityisesti jäsen Miguel Ángel Martínezia hänen työpanoksestaan, joka oli osoitus oikeudenmukaisuudesta ja auttavaisuudesta ja joka oli siis tässä tapauksessa osa kehitysyhteistyön valiokunnan työtä. Sen sijaan jäsen Susta esitti kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnossa tekstiin muutamia erittäin suuria tarkistuksia, jotka vääristävät todella mietintöä, jonka halusin esitellä parlamentille.

Perimmäisenä aikomuksenani oli laatia tasapainoinen mietintö, joka perustuisi näihin edellä mainitsemiini kolmeen pilariin, mutta käytännössä nämä kaikki tarkistukset johtivat asiakirjaan, jolla pyritään pohjimmiltaan perustamaan vapaakauppa-alue.

Oma aikomukseni oli yrittää hillitä tätä lähestymistapaa mahdollisimman paljon. Tarkoitan lähestymistapaa, jolla Keski-Amerikalle pyritään antamaan se vaikutelma, että me eurooppalaiset pyrimme ensisijaisesti luomaan vapaakauppa-alueen. Hyväksyimme Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) ja Euroopan demokraattien ryhmän jäsen Salafrancan, Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän jäsen Obiolsin ja Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän jäsen Sustan kanssa seitsemän kompromissitarkistusta, ja kiitän heitä jälleen lämpimästi työstä, jota he tekivät, jotta pääsisimme sopimukseen tavasta, jolla pehmentäisimme mietintöä emmekä pilaisi sitä.

Lisäksi haluan kiittää tietenkin Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän jäsen Obiolsia ja jäsen De Kayseria sekä Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmän jäsen Romevaa heidän tekemistään tarkistuksista, sillä niillä selvennettiin ja tarkennettiin sitä, että haluamme neuvotteluvaltuuksien olevan selvät valtuudet, joiden turvin neuvotellaan assosiaatiosopimus, jossa ei määrätä vapaakauppa-alueesta.

Tämä on ollut tietyssä määrin hyvä asia, sillä kuten jo totesin, olemme onnistuneet lieventämään merkittäviä kohtia, kuten suositusta v, jossa todetaan nimenomaan, että vapaakauppa-alueen pitäisi olla ensisijainen strateginen tavoite, ja jossa viitataan CAFTA-sopimuksiin. Olemme onnistuneet lieventämään tätä kohtaa, muttemme kuitenkaan riittävästi.

En tiedä, onko kukaan tehnyt näin aikaisemmin, mutta aion kehottaa ryhmääni äänestämään tyhjää tästä mietinnöstä, sillä katson, ettei se vastaa alkuperäistä tavoitettani: mietintö ei ole mielestäni tasapainoinen.

Olen joka tapauksessa hyvin kiinnostunut kuulemaan Keski-Amerikan parlamentin Parlacenin ja Keski-Amerikan poliittisten järjestöjen mielipiteet ja toivon, että neuvottelujen käynnistyessä Euroopan komissio pitää mielessään sen, ettei Keski-Amerikka odota meiltä täysin samanlaista kantaa kuin Yhdysvalloilta, vaan erilaista, itsenäistä kantaa, jossa otamme etäisyyttä Yhdysvaltoihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Mandelson, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, kiitän aivan aluksi – myös kollegani Benita Ferrero-Waldnerin puolesta – molempia esittelijöitä heidän tekemästään merkittävästä työstä sekä ulkoasiainvaliokuntaa, kehitysyhteistyövaliokuntaa ja kansainvälisen kaupan valiokuntaa rakentavista analyyseista ja huomioista, joita ne ovat tehneet näkökohdista ja näkymistä, jotka liittyvät näiden alueiden kanssa tulevaisuudessa tehtäviin sopimuksiin.

Assosiaatiosopimusten tekeminen Keski-Amerikan ja Andien yhteisön kanssa on molempien alueiden pitkäaikainen strateginen tavoite, jonka valtioiden ja hallitusten päämiehet ovat vahvistaneet toistamiseen Guadalajaran ja Wienin huippukokouksissa.

Näistä sopimuksista käytävissä neuvotteluissa EU osoittaa sitoutuneensa alueeseen ja päättäneensä lujittaa suhteitaan kaikkiin Latinalaisen Amerikan maihin. Eurooppa ja Latinalainen Amerikka ovat luonnollisia kumppaneita, ja suhteiden tiivistäminen Keski-Amerikkaan ja Andien yhteisöön lujittaa kumppanuussuhdetta sekä poliittisesti että taloudellisesti.

Neuvottelemme näistä sopimuksista aluekohtaisesti antaaksemme lisää pontta sekä Keski-Amerikan että Andien yhteisön alueellisille yhdentymishankkeille. Kuten olemme korostaneet toistuvasti ja kuten myös Euroopan parlamentti on korostanut, alueellinen yhdentyminen on ratkaisevaa poliittisen ja sosiaalisen vakauden kannalta. Se auttaa myös liittämään nämä alueet tuloksekkaammin osaksi maailmantaloutta kasvattamalla ja vakauttamalla niiden talouksia, jotka kykenevät näin houkuttelemaan investointeja. On kuitenkin syytä torjua ajatus siitä, että EU yrittäisi tyrkyttää omaa malliaan: kunkin alueen on kehitettävä alueellista yhdentymistä omien tavoitteidensa ja suunnitelmiensa mukaisesti.

Assosiaatiosopimuksista suunnitellaan kattavia sopimuksia, jotka käsittävät EU:n ja molempien alueiden monitahoisten suhteiden koko kirjon: poliittisen vuoropuhelun, yhteistyön ja kaupan.

Demokratian periaatteiden, perustavanlaatuisten ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen ja hyvän hallinnon kunnioittaminen ja edistäminen on keskeinen osa suhteitamme Keski-Amerikan ja Andien yhteisön kanssa. Lisäksi komissio katsoo, että kestävän kehityksen tukemiseksi assosiaatiosopimuksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota ihmisoikeuksia, sosiaalikysymyksiä, keskeisiä työnormeja ja ympäristöä koskevien, kansainvälisesti sovittujen vaatimusten tehokkaaseen täytäntöönpanoon.

Poliittisen vuoropuhelun alalla näillä sopimuksilla pyritään tarttumaan monenlaisiin asioihin, kuten ilmastonmuutokseen, energiakysymyksiin, maahanmuuttoon ja huumeongelmaan. Tämä on tärkeää paitsi molempien alueiden myös koko planeettamme kannalta. Tehostamalla vuoropuhelua, jota käymme Keski-Amerikan ja Andien yhteisön kanssa, tähtäämme siihen, että ne sitoutuvat rakentavalla tavalla tehokkaaseen monenväliseen toimintaan ja kansainväliseen hallintoon, joka voi vastata haasteita, joita maailma kohtaa 2000-luvulla.

Assosiaatiosopimusten poliittista lukua täydennetään toimenpiteillä, joilla pyritään lisäämään alueiden kahdenvälistä kauppaa ja investointeja tasapainoisella ja oikeudenmukaisella tavalla. Tähän pitäisi pyrkiä vapauttamalla vähitellen ja vastavuoroisesti tavaroiden ja palvelujen kauppa sekä luomalla oikeudenmukainen ja avoin lainsäädäntökehys. Myös alueidemme välinen epätasapaino on otettava huomioon. Sopimuksen kauppaa koskevan luvun on vastattava täysin WTO:n sääntöjä ja velvoitteita, mutta siinä on mentävä WTO:n perussääntöjä pidemmälle, jotta kahden alueen välisen kaupan vapauttamisen vastavuoroiset ja pitkäaikaiset hyödyt voidaan maksimoida.

Osapuolten välisen yhteistyön juurten täytyy ulottua syvälle maailmanlaajuisiin tavoitteisiin ja periaatteisiin, jotka on vahvistettu kehitysyhteistyöpolitiikassamme, kuten kehityspolitiikkaa koskevassa eurooppalaisessa konsensuksessa, sekä allekirjoittamissamme kansainvälisissä sopimuksissa, kuten vuosituhannen kehitystavoitteissa ja Pariisin julistuksessa avun tuloksellisuudesta. Sosiaalinen koheesio on yksi painopistealueista. Yhteistyötä koskevan luvun on heijastettava sitä, että haluamme tehdä yhteistyötä ja jakaa kokemuksiamme. Sen on myös ilmennettävä yhteisvastuullista suhtautumista köyhimpiin ja syrjäytyneimpiin ihmisiin.

Lopuksi haluan luoda yleiskatsauksen neuvottelujen valmistelutyöhön: komissio hyväksyi 6. joulukuuta 2006 neuvotteluohjeiden luonnoksen, ja jäsenvaltiot keskustelevat niistä parhaillaan. Komissio toivoo, että neuvotteluohjeet hyväksytään ja että se voi, sikäli kuin se on mahdollista, käynnistää neuvottelut näiden kahden latinalaisamerikkalaisen alueen kanssa tämän vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Jos onnistumme pitämään kiinni tästä kunnianhimoisesta aikataulusta, se johtuu pitkälti teidän tuestanne ja siitä, että haluatte parantaa määrätietoisesti EU:n suhteita Latinalaiseen Amerikkaan, erityisesti näihin kahteen alueeseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Angel Martínez Martínez (PSE), kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon valmistelija. (ES) Arvoisa puhemies, laadimme kehitysyhteistyövaliokunnassa lausuntomme jäsen Meyerin meille esittelemän, Euroopan unionin ja Keski-Amerikan maiden välistä assosiaatiosopimusta koskevan alkuperäisen mietinnön pohjalta. Kehitysyhteistyövaliokunta oli yleisesti samaa mieltä hänen ehdotuksistaan ja hyväksyimme myös joukon näihin ehdotuksiin liittyviä suosituksia. Jäsen Meyer otti ne hyvin avoimesti vastaan, ja allekirjoitimme yhdessä seitsemän tarkistusta, joiden myötä tekstissä otettiin huomioon kehitysyhteistyövaliokunnan erityiset huolenaiheet.

Hyvät parlamentin jäsenet, haluan korostaa, että parlamentille esitelty teksti on mielestäni varsin valju alkuperäiseen ehdotukseen verrattuna. Sitä on työstetty hyvin uusliberalistiseen suuntaan, mikä kenties heijastaa parlamentin enemmistön ajattelutapaa.

Totuus on, että voimme hyväksyä tämän tekstin kompromissien ansiosta. Äänestämme sen puolesta, muttemme innolla, koska se ei vastaa Keski-Amerikan tarpeita eikä sen kansan pyrkimyksiä ja koska se ei myöskään lisää Keski-Amerikan yhteiskuntien arvostusta Euroopan unionia kohtaan.

Kehitysyhteistyövaliokunnan ehdottamista seitsemästä tarkistuksesta kolme on hyväksytty. Niissä korostetaan, että EU:n ja Keski-Amerikan väliseen assosiaatiosopimukseen on sisällytettävä kehitysyhteistyötä koskeva ulottuvuus ja että näin ollen siihen on lisättävä kehitysyhteistyöpolitiikkaa koskevassa eurooppalaisessa konsensuksessa määritellyt painopistealueet, jotka komission jäsen mainitsi: köyhyyden torjuminen ja vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttaminen. Koska tekstissä pannaan merkille nämä asiat ja koska tämän sopimuksen tekeminen on meille hyvin tärkeää, katsomme, että äänestykseen tuleva teksti sisältää juuri ja juuri ne asiat, joita vaaditaan, jotta voimme kannattaa sitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon valmistelija. – (PL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, kiitän esittelijää kattavasta ja tasapainoisesta mietinnöstä, joka on nykymaailmalle poikkeuksellisen merkittävä. Se on tärkeä suunnannäyttäjä ja apuväline EU:n ja Andien yhteisön välistä assosiaatiosopimusta koskeviin neuvotteluihin, joita käydään ratkaisevalla hetkellä, kun alueella on käynnissä poliittinen ja taloudellinen muutos.

Andien yhteisö on aikaansaava ja yhtenäinen järjestelmä, joka yhdistää yksittäisiä Latinalaisen Amerikan maita. Molemmat osapuolet – niin Euroopan unioni kuin Andien yhteisökin – hyötyvät vastavuoroisten poliittisten ja taloudellisten suhteiden syventämisestä. Neuvostolle laaditut ohjeet ovat yhtenäinen ja kattava asiakirja, joka sisältää tyydyttävän yhteistyön kaikki tarpeelliset osatekijät. Esittelijä korostaa poliittisen vuoropuhelun keskeistä merkitystä, kestävän kehityksen edistämistä, koulutusta ja ihmisoikeuksia. Hän painottaa myös huumeiden, asekaupan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan merkitystä ja korostaa, että tämän yhteistyön täytyy perustua vapaakauppaan. Assosiaatiosopimuksella on vapautettava kauppa vähitellen ja kehitettävä poliittisia suhteita sekä edistettävä samanaikaisesti demokratiaa sekä sosiaalisia ja kulttuurisia oikeuksia alueella.

Olen iloinen siitä, että neuvotteluohjeissa käsitellään myös pienten ja keskisuurten yritysten asemaa assosiaatioprosessissa, sillä korostin tätä asiaa laatimassani kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnossa. Kuten tiedämme kaikki varsin hyvin, pienet ja keskisuuret yritykset muodostavat yhden tärkeimmistä talouskasvun lähteistä, ja niillä on keskeinen merkitys elämänlaadun kohentamisen ja köyhyyden vähentämisen kannalta. Tästä syystä katson, että meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota tämän sektorin tukemiseen helpottamalla pk-yritysten lainansaantia, poistamalla tarpeettomat kaupan esteet ja toteuttamalla innovaatioon ja kehitykseen tähtääviä ohjelmia.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Susta (ALDE), kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon valmistelija. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, keskityn jäsen Meyerin mietintöön, joka koskee EU:n merkittävää aloitetta. Euroopan unionin on pidettävä Keski-Amerikkaa tilaisuutena, edistettävä kauppaa ja purettava vähitellen ajan mittaan tulliesteitä. EU ei saa kuitenkaan estää ihmisten, tavaroiden tai palvelujen vapaata liikkumista, vaan sen on hyödynnettävä parhaalla mahdollisella tavalla näille maille ominaisia erityispiirteitä.

Tämä tarkoittaa, että meidän on tehostettava yhteistyötä ja tuettava kehitystä suojellen heikoimmassa asemassa olevien yhteiskunnan jäsenten sosiaalista ja yksilöllistä arvoa ja avaten markkinamme vähitellen ensisijaisesti näiden maiden paikalliselle maataloustuotannolle, joka muodostaa edelleen suuren osan niiden bruttokansantuotteesta.

Kansainvälisen kaupan valiokunta on tavalliseen tapaan osallistunut työskentelyyn omaa asiantuntemustaan hyödyntäen. Poliittisen vakauden saavuttaminen Keski-Amerikassa, joka kärsii edelleen muutamia vuosia sitten tapahtuneesta sortoa harjoittaneiden toimielinten ja vallankumouksellisten voimien välisestä rajusta yhteenotosta, edellyttää epäilemättä alueen maiden kilpailukyvyn paranemista. Kyseisessä yhteenotossa kuoli monta sataa tuhatta ihmistä, ja se ravisteli voimakkaasti kyseistä geopoliittista aluetta.

Siispä mietinnön kulttuurinen ja poliittinen lähestymistapa on myönteinen, enkä katso kansainvälisen kaupan valiokunnan ehdotuksen vesittäneen sitä. Lisäksi se, että osa sen ohjeista on hyväksytty pääkohdiltaan, on auttanut liittämään vapaakauppa-alueen perustamista koskevan kysymyksen yleisempiin kysymyksiin, jotka liittyvät demokratian kehittämiseen tällä geopoliittisella alueella.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, PPE-DE-ryhmän puolesta. (ES) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, jäsen Yañezin ja jäsen Meyerin mietinnöt ovat vastaus parlamentin pitkäaikaiseen pyyntöön siitä, että EU:n pitäisi tehdä assosiaatiosopimukset myös Andien yhteisön ja Keski-Amerikan kanssa samalla tavalla kuin se on tehnyt sopimukset alueen muiden osien kanssa ja että niiden pitäisi päästä tällä tavoin hyödyntämään viimeisteltyjä ja kehittyneitä välineitä, joita EU käyttää suhteissaan yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa.

Arvoisa puhemies, nämä eivät ole tietenkään ainoat alueet, joiden kanssa Euroopan unioni neuvottelee assosiaatiosopimuksista. Koska kauppapolitiikasta vastaava komission jäsen on kanssamme täällä tänä iltana, haluan hyödyntää tilaisuutta ja pyytää häntä tekemään työtä erityisesti eräiden neuvottelujen eteen, jotka ovat kestäneet liian kauan. Tarkoitan tällä Euroopan unionin neuvotteluja Mercosurin kanssa.

Ymmärrän kyllä, millaisia vaikeuksia neuvotteluihin liittyy. Ne eivät tietenkään riipu täysin Euroopan unionista, mutta katson, että meidän pitäisi pyrkiä vauhdittamaan neuvotteluja, jotta niissä päästäisiin eteenpäin.

Arvoisa puhemies, haluan korostaa, että Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan maiden ensimmäisen ja toisen sukupolven sopimuksissa korostettiin tutkimusta ja kehitystä, kun taas kolmannen sukupolven sopimuksessa painotettiin demokratialauseketta. Tässä neljännen sukupolven sopimuksessa korostetaan sen sijaan kaupan asteittaista ja vastavuoroista vapauttamista.

Tämä ei tietenkään tarkoita, että kaupalliset näkökohdat olisivat tärkeimpiä. Kuten komission jäsen totesi hetki sitten, tämä assosiaatiosopimus muodostaa perustan suhteille poliittisen vuoropuhelun, ihmisoikeuksien ja demokratian arvojen kunnioittamisen, oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen ja korruption torjunnan alalla.

On kuitenkin selvää, ettemme voi sivuuttaa vapaakaupan merkitystä: se on asia, jota Keski-Amerikan ja Andien maat ovat pyytäneet. Arvoisa puhemies, ainoa asiaa koskeva suositukseni on se, että tämä kunnianhimoinen aikataulu, josta komission jäsen kertoi meille, toteutettaisiin mahdollisimman pian, sikäli kuin komissio on hyväksynyt neuvotteluohjeet ja myös parlamentti hyväksyy ne huomenna, sillä olemme odottaneet jo liian pitkään, että Andien yhteisön ja Keski-Amerikan kanssa tehdään samanlaiset assosiaatiosopimukset kuin Meksikon ja Chilen kanssa – vieläpä kun näiden maiden kanssa tehdyt sopimukset ovat tuottaneet erinomaisia tuloksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Raimon Obiols i Germà, PSE-ryhmän puolesta. (ES) Arvoisa puhemies, ryhmämme on pyrkinyt konsensukseen jäsen Yañezin ja jäsen Meyerin mietintöjen suhteen. Olemme pyrkineet kompromissitarkistuksiin, sillä katsomme, että näille Latinalaisen Amerikan alueille on tärkeää antaa sellainen viesti, ettei Euroopan unioni ehdota vain vapaakauppasopimusta vaan laajempaa sopimusta, jossa huomioidaan asiamukaisesti poliittinen vuoropuhelu ja kehitysyhteistyö.

Mikäli olen ymmärtänyt pohjimmiltaan oikein keskustelun, jota Euroopan parlamentti on käynyt näistä kahdesta mietinnöstä, vaikuttaa siltä, että Euroopan kansanpuolueen edustajat korostavat kannassaan vapaakauppaan liittyviä neuvottelujen näkökohtia, kun taas muut, sosialidemokraattien ryhmämme mukaan luettuna, painottavat poliittista vuoropuhelua, yhteisvastuullisuutta, demokraattisten toimielimien tukemista, köyhyyden vähentämistä ja terrorismin torjumista.

Tarkastellessamme Euroopan unionin ja Keski-Amerikan välisten kauppasuhteiden tämänhetkistä tilaa voimme esimerkiksi havaita, että Keski-Amerikan kanssa käytävän kaupan osuus on noin 0,3 prosenttia EU:n ulkomaankaupasta ja että samoin EU:n kanssa käytävän kaupan osuus on Keski-Amerikan ulkomaankaupasta vain 9–10 prosenttia.

Soveltamalla klassista periaatetta primum vivere, deinde philosophare (elä ensin, filosofoi sitten) pääsemme nopeasti siihen tulokseen, että näiden maiden tilanteen perusteella suhteidemme tärkeimpänä näkökohtana ei ole niinkään kauppa, vaan köyhyyden vähentäminen, turvallisuusongelmiin puuttuminen, väkivallan torjuminen ja joissakin maissa huumekauppaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvän, jatkuvasti kasvavan ongelman torjuminen. Tämä on perustavanlaatuinen asia.

Merkittävä eurooppalainen toimittaja Pole Kapucinski sanoi vähän aikaa sitten, että kiinnitämme näihin maihin huomiota vasta, kun niissä käynnistyy verilöyly. Lisäksi hän totesi: "Tämä on surullista, mutta näin asia vain on." Nyt kun Keski-Amerikan rauhansopimusten allekirjoittamisesta on kulunut kymmenen vuotta, olemme selvästikin tilanteessa, jossa olemme lakanneet kiinnittämästä huomiota näihin maihin. Meidän täytyy nyt alkaa kiinnittää niihin enemmän huomiota ja hyödyntää mahdollisimman pitkälti mahdollisuuksia, joita assosiaatiosopimusta koskevien neuvottelujen käynnistäminen tarjoaa. Lisäksi katsomme, että Euroopan parlamentin enemmistön on tuettava tätä sopimusta mahdollisimman yksimielisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz, UEN-ryhmän puolesta. – (PL) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijöitä, jäsen Meyer Pleitea ja jäsen Yañez-Barnuevo Garcíaa siitä hienosta työstä, jota he ovat tehneet Keski-Amerikan maiden assosiaatiosopimusten parissa. Heidän mietinnöissään käsitellään kattavasti yhteistyön laajentamisen taustalla vaikuttavia poliittisia tavoitteita.

Eurooppalainen ja latinalainen kulttuurimme on osa Keski-Amerikan kulttuuria. Nämä maat ovat meille läheisiä, ja siksi on täysin luonnollista, että neuvottelemme niiden kanssa assosiaatiosopimuksista. Sopimuksilla pyritään vahvistamaan molempien osapuolten asemaa globalisoituneessa maailmassa. Tällä hetkellä apu, jota annamme tälle alueelle, on luonteeltaan lähinnä humanitaarista. Annamme niille kalan muttemme onkea. Kiina, Intia ja ulkomainen pääoma auttavat näitä maita auttamaan itseään rakentamalla teitä, kaivoksia ja tehtaita, luomalla työpaikkoja ja myymällä siellä menestyksekkäästi tuotteitaan.

Assosiaationeuvotteluillamme pitäisi turvata taloudelliset yhteydet, jotka hyödyttävät sekä EU:ta että muita Keski-Amerikan assosioituneita maita. Vain tältä pohjalta voimme rakentaa yhteiskuntiemme välille taloudellisten ja poliittisten suhteiden kestävän järjestelmän. On toivottavaa, että eurooppalaisella pääomalla on tulevaisuudessa Kiinan ja Intian tuen ohella merkittävämpi asema maissa, joiden kanssa haluamme tehdä assosiaatiosopimukset.

Muiden maiden ja EU:n väliset assosiaatiosopimukset ovat poliittisesti hyvin tärkeitä, ja jos niillä onnistutaan turvaamaan jatkuva taloudellinen toiminta, ne täyttävät tehtävänsä erinomaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda, Verts/ALE-ryhmän puolesta. (ES) Arvoisa puhemies, minäkin haluan kiittää aivan aluksi molempia esittelijöitä työstä, jota he ovat tehneet pyrkiessään ryhmien väliseen konsensukseen Keski-Amerikan ja Andien alueen kanssa tehtäviä assosiaatiosopimuksia koskevista neuvotteluvaltuuksista.

Näiden mietintöjen laatimisprosessi on kuitenkin osoittanut, kuten on jo todettu, että ryhmien välillä on syviä ja merkittäviä mielipide-eroja. Esittelijöiden pyrkimyksistä huolimatta sopimuksen kolme keskeistä osatekijää – poliittinen vuoropuhelu, yhteistyö ja kauppa – eivät ole lopullisessa tekstissä keskenään tasapainossa.

Emme katso vapaakauppa-alueen olevan realistinen tai tarkoituksenmukainen tavoite näin herkille alueille.

Katsomme sen sijaan, että olemme hukanneet hyvän tilaisuuden tukea kahden alueen välisiä suhteita, millä olisi voitu parantaa näiden suhteiden monia ulottuvuuksia ja varmistaa Andien ja Keski-Amerikan kansojen kestävä inhimillinen kehitys. Siksi ryhmämme äänestää huomenna toimitettavassa äänestyksessä tyhjää. Olemme asiasta pahoillamme. Korostamme haluavamme jatkaa tätä työtä, mutta meistä on valitettavaa, ettei kummassakaan mietinnössä saatu aikaan parempia tuloksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, GUE/NGL-ryhmän puolesta. (SV) Arvoisa puhemies, näissä mietinnöissä vaaditaan kehitysmaita purkamaan sääntelyään, antamaan eurooppalaisille yhtiöille valtaa julkisten hankintojen alalla, suojaamaan eurooppalaisia ja pohjoisamerikkalaisia patentteja ja tekemään kaikkensa varmistaakseen, että suurten eurooppalaisten yhtiöiden investoinnit ovat turvassa. Toisessa mietinnössä ehdotetaan jopa vapaakauppa-alueen perustamista sananmukaisesti "sulkematta mitään sektoria ulkopuolelle". Miettikääpä hetki tuota sanamuotoa. Tämä ei ole todellakaan se tie, jolle meidän kannattaa lähteä. Sääntelyn purkaminen saattaa hyödyttää suuria yhtiöitä, mutta se vaikeuttaa tilannetta työntekijöiden, ympäristön ja paikallisten pienyhtiöiden kannalta – juuri niiden kannalta, joita kumottavilla säädöksillä on tarkoitus suojella.

Annan teille kaksi esimerkkiä. Monsantolle olisi edullista päästä patentoimaan viljelykasveja Etelä-Amerikassa, mutta maanviljelijöille ja ympäristölle tämä olisi haitaksi. Terveydenhoitoalan saattaminen kilpailun piiriin hyödyttäisi eurooppalaisia terveydenhoitoalan yrityksiä mutta olisi haitaksi niille, joilla ei ole varaa maksaa terveydenhoidosta. On olemassa vaihtoehto: voimme suosia reilua kauppaa hillittömän vapaakaupan sijasta sekä yhteistyötä ja turvallisuutta kilpailun ja täysin vapaan markkinatalouden sijasta. Sekä Euroopan unionin että Latinalaisen Amerikan kansalaiset haluavat tätä. Haluan lopuksi tuoda esiin Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmän / Pohjoismaiden vihreän vasemmiston kannan eli sen, että aiomme äänestää tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, IND/DEM-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, mikä on paras tapa parantaa elämänlaatua ja tukea ihmis- ja kansalaisoikeuksia Keski-Amerikan ja Andien yhteisön maissa? Sama kysymys voisi koskea aivan yhtä hyvin koko Keski- ja Etelä-Amerikkaa ja maailman muita taloudellisesti kehittyviä maita.

Taloudellisesti kehittyneen ja demokraattisen maailman omana pitkän aikavälin etuna on käyttää omia taloudellisia voimavarojaan talouskasvun ja demokratian tukemiseen kehitysmaissa. Tämä toteutetaan parhaiten vähentämällä kaupan esteitä maailmanlaajuisesti ja tekemällä kauppa- ja yhteistyösopimuksia, jotka edellyttävät oikeusvaltioperiaatteen, omaisuus- ja sopimusoikeuden sekä ihmis- ja kansalaisoikeuksien kunnioittamista.

Olemme nähneet, kuinka Kiina on yltänyt kommunistisesta diktaattorihallinnosta huolimatta ällistyttävään talouskasvuun hyödyntäessään vapaan markkinatalouden kapitalistisia käytäntöjä. Kaikista puutteistaan huolimatta kapitalismi toimii. Se tuottaa vaurautta, tarjoaa vaihtoehtoja ja synnyttää olosuhteet, joita demokratia ja sivistyneet arvot edellyttävät. Idealismistaan huolimatta sosialismi ei toimi. Se johtaa sortoon, pienentää valinnanvaraa, vähentää aineellista hyvää ja aiheuttaa poliittisen lamaannuksen.

Maailman kehittyvien maiden ei siis kannata seurata lähes marxilaisen EU:n esimerkkiä. Ne eivät tarvitse sitä, mitä näissä mietinnöissä suositellaan, eli Euroopan unionin pahimpia piirteitä: taloudellista ja poliittista yhdentymistä ja lainsäädännön yhtenäistämistä.

Viimeinen asia, joka näiden maiden kannattaa tehdä, on jäljitellä puutteellista taloudellista mallia ja yhä keskitetympää Euroopan unionia, jonka poliittiset toimielimet ovat muuttumassa yhä epädemokraattisemmiksi ja vastuuttomammiksi. Näissä mietinnöissä vaaditaan vapaakauppaa, mikä on hyvä asia, mutta sen ehdoksi ei saa asettaa sitä, että näiden maiden on otettava käyttöön Euroopan unionin vajavaiset rakenteet.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcello Vernola (PPE-DE) . – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan aluksi kiittää esittelijä Yañez-Barnuevo Garcíaa mietinnöstä, joka koskee Andien yhteisön kanssa tehtävää sopimusta. Koska se perustuu kolmeen pilariin, se muodostaa kehyksen, joka ei rajoitu ainoastaan taloudellisiin näkökohtiin. Itse asiassa kaikkien toimielinten aikomuksena oli sisällyttää tulevaan assosiaatiosopimukseen sellaisia asioita kuin työttömyys, turvallisuus, maahanmuutto, sosiaalinen kehitys, ympäristö, kestävä kehitys ja näin myös poliittinen vakaus.

Me olemme kiinnostuneita ihmisoikeuksien, kansalaisoikeuksien, poliittisten, taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien suojelemisesta sekä EU:n politiikan mukaisesti myös biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelusta. Lapsityötä on torjuttava ja koulutukseen, tutkimukseen, tieteeseen ja teknologiaan on investoitava. Andien yhteisön sisällä vallitsevat suuret erot edellyttävät sitoutumista köyhyyden vähentämiseen. Haluamme myös korostaa, että alueen vitsaus, huumekauppaan liittyvä terrorismi, on saatava loppumaan ja että järjestäytyneen rikollisuuden, korruption, rankaisematta jäämisen, terrorismin, rahanpesun ja asekaupan torjumiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen. Siksi meidän on tuettava tämän sopimuksen avulla työllisyyttä ja edistettävä ennen kaikkea viljelykasvien viljelyä huumausainekasvien sijasta.

Toivomme myös, että assosiaatiosopimus antaa uutta pontta markkinoiden vapauttamiselle, vapaakauppa-alueen kaupalle, säännöstellyille tullitariffeille sekä tullimenettelyjen yksinkertaistamiselle ja yhtenäistämiselle. Meidän on myös taattava sijoittajille oikeusvarmuus torjumalla suoraan pakkokansallistamiset, joita olemme nähneet viime aikoina.

 
  
MPphoto
 
 

  Józef Pinior (PSE). – (PL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluan aivan aluksi kiittää jäsen Meyer Pleitea siitä, että hän on laatinut mietinnön, johon sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle neuvotteluohjeista assosiaatiosopimuksen tekemiseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Keski-Amerikan maiden välillä, sekä jäsen Yañez-Barnuevo Garcíaa mietinnöstä, joka koskee neuvotteluohjeita assosiaatiosopimuksen tekemiseksi Euroopan unionin ja Andien yhteisön välillä.

Euroopan parlamentin suosituksissa korostetaan, että samalla kun assosiaatiosopimuksilla tähdätään kaupan asteittaiseen vapauttamiseen, poliittiseen vuoropuheluun ja yhteistyöhön, niillä pyritään myös tukemaan jatkuvaa sosiaalista kehitystä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta, vahvistamaan demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta sekä lisäämään ihmis- ja kansalaisoikeuksien sekä poliittisten, taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien kunnioittamista unohtamatta näiden oikeuksien kulttuurisia ja ympäristöön liittyviä ulottuvuuksia.

Andien yhteisön ja Keski-Amerikan maat ovat siirtyneet 20 viime vuoden aikana rauhanomaisesti autoritaarisesta hallinnosta demokratiaan. 1980-luvulla Euroopan unionilla oli merkittävä tehtävä tässä prosessissa. Euroopan parlamentti jatkaa tätä perinnettä suositustensa muodossa.

Kaupan vapauttaminen ei voi olla nykyisin päämäärä itsessään. Korostan: se ei voi olla itsessään päämäärä, vaan ainoastaan askel kohti demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, sosiaalista kehitystä ja kestävää kehitystä Latinalaisessa Amerikassa. Keski-Amerikan ja Andien yhteisön maiden kanssa tehtävien assosiaatiosopimusten täytyy olla sekoitus politiikkaa, kauppaa ja kehitysyhteistyötä.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). (PL) Arvoisa puhemies, Keski-Amerikassa termi "Euroopan unioni" ollaan siirtämässä vähitellen harvinaisten ilmaisujen sanakirjaan. Euroopan poliittinen vaikutus alueeseen on pienenemässä, vaikka Euroopan maat olivatkin 1980-luvulla alueen demokratiaprosessin liikkeellepaneva voima.

Euroopan unionin ja Keski-Amerikan välisen kaupan liikevaihto on laskenut 11 vuodessa 11 prosenttia nykytasolleen, joka on 13 prosenttia, vaikka olemmekin myöntäneet Keski-Amerikalle yksipuolisen etuuskohtelun. Assosiaatiosopimuksen pitäisi muuttaa jossakin määrin tätä tilannetta.

Olemme tekemässä Andien yhteisön kanssa toista assosiaatiosopimusta samaan aikaan kuin alueen politiikassa on meneillään mielenkiintoinen vaihe. Amerikkalaisvastaisen vasemmiston voitto Venezuelassa ja Boliviassa ja valtatasapainon muutos merkitsevät haastetta Euroopan unionille. Vasemmisto kannattaa itse asiassa koko Latinalaisen Amerikan taloudellista ja poliittista yhdentymistä Mercosurin sijaan.

Haluan kiittää esittelijöitä, jäsen Meyer Pleitea ja jäsen Yañez-Barnuevo Garcíaa. Mielestäni on tosin valitettavaa, että keskustelemme näin tärkeistä asioista vasta hieman ennen puoltayötä.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer Pleite (GUE/NGL). – (ES) Arvoisa puhemies, käytän tällä kertaa puheaikani siihen, että tuon esiin ryhmäni eli Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmän / Pohjoismaiden vihreän vasemmiston kannan jäsen Yañezin mietinnöstä.

Hän ymmärtää, että äänestämme hänen mietinnöstään samalla tavalla kuin äänestimme mietinnöstä, jonka esittelin itse parlamentille. Aiomme äänestää tyhjää. Teemme niin jälleen samoista syistä ja olemme tietoisia siitä, että jäsen Yañez on todella pyrkinyt laatimaan hyvin tasapainoisen mietinnön painottaen Latinalaisen Amerikan perustavanlaatuista toivetta eli poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä. Verrattuna siihen, millainen rooli Yhdysvalloilla on Latinalaisessa Amerikassa, voimme toimia yhteistyöhön liittyvissä asioissa hyvin merkittävässä asemassa. Valitettavasti kuitenkin muut jäsenet, erityisesti kansainvälisen kaupan valiokunnan jäsenet, ovat muuttaneet tätä lähestymistapaa huomattavasti.

Aiomme äänestää tyhjää. Totuus on, että vaistomme kehottaa meitä menemään toisinaan vielä hieman pidemmälle. Aiomme kuitenkin äänestää tyhjää, sillä katsomme, että meidän on kuunneltava Latinalaisen Amerikan mielipidettä ja tässä tapauksessa myös sen yhteiskunnallisia järjestöjä. Aiomme varmistaa, että äänestyskäyttäytymisemme vaikuttaa Keski-Amerikan kanssa tehtävästä assosiaatiosopimuksesta käytävään perustavanlaatuiseen keskusteluun, ja aiomme suhtautua asiaan hyvin kriittisesti, jotta saamme aikaan assosiaatiosopimuksen, joka ei merkitse vapaakauppa-alueen perustamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE-DE). – (PL) Arvoisa puhemies, vaikka Euroopan unioni onkin kiistatta vahvistanut Keski-Amerikan rauhanprosessia ja auttanut luomaan alueelle demokraattiset rakenteet, sen asema alueella on heikentynyt huomattavasti kymmenen viime vuoden aikana.

Kuten olemme jo kuulleet, sama suuntaus näkyy kaupassa, jonka osuus on laskenut 24 prosentista 13 prosenttiin vuonna 2001. Tämä tilanne osoittaa selvästi, kuinka tärkeää Euroopan unionin ja Keski-Amerikan maiden on allekirjoittaa uusi assosiaatiosopimus.

Tällaisesta sopimuksesta koituisi kiistatonta taloudellista hyötyä, ja lisäksi se toisi Euroopan unionille tiettyjä velvoitteita, jotka liittyvät etupäässä demokratiaprosessin tukemiseen, hallinnon hajauttamiseen sekä hallinnon tehostamiseen väkivallan, korruption ja ihmisoikeusrikkomusten torjumiseksi. Näiden velvoitteiden vuoksi tulevan assosiaatiosopimuksen pitäisi olla enemmän kuin pelkkä kauppasopimus. Sen pitää käsittää myös poliittista ja sosiaalista yhteistyötä. Köyhyyden ja sosiaalisen eriarvoisuuden torjumisesta voi tulla varsin hyödyllinen keino vahvistaa demokratiaa ja synnyttää luottamusta julkishallintoon ja politiikan eliittiin, joiden pitäisi valvoa näiden arvojen kunnioittamista.

Tulevassa assosiaatiosopimuksessa pitäisi vahvistaa myös velvoittavat ympäristönormit. Aikaisemmissa tapauksissa testattu kannustinjärjestelmä saattaisi osoittautua tässä suhteessa hyödylliseksi.

Tulevan assosiaatiosopimuksen pitäisi sisältää kaikki mainitsemani tekijät, ja niistä pitäisi tulla Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan välisen yhteistyön peruspilareita. Voimme tukea tämän alueen todellista talouskehitystä, edistää sen sosiaalista ja poliittista vakautta ja tukea demokraattisten arvojen vakiintumista vain toimimalla siellä aktiivisella ja sitoutuneella tavalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan torstaina klo 12.00.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö