Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2235(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0039/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0039/2007

Keskustelut :

PV 15/03/2007 - 4
CRE 15/03/2007 - 4

Äänestykset :

PV 15/03/2007 - 5.12
CRE 15/03/2007 - 5.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0083

Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 15. maaliskuuta 2007 - Strasbourg EUVL-painos

4. Paikallisyhteisöt ja kehitysyhteistyö (keskustelu)
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. Esityslistalla on seuraavana Pierre Schapiran laatima kehitysyhteistyövaliokunnan mietintö (A6-0039/2007) paikallisyhteisöistä ja kehitysyhteistyöstä (2006/2235(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Schapira (PSE), esittelijä. – (FR) Arvoisa puhemies, tein tätä mietintöä koskevan aloitteen, koska olen vakuuttunut siitä, että nyt, kun EU:n kehitysapua ollaan uudistamassa, paikallisviranomaisille on tärkeää antaa keskeinen poliittinen rooli kehitysyhteistyössä.

Tämä on tärkeä vuosi: vuonna 2007 kaikkiaan 50 prosenttia maailman väestöstä asuu kaupungeissa, ja tämä luku ilmeisesti kasvaa erittäin nopeasti. Paikallisviranomaiset ovat asiantuntijoita kaikissa paikallista kehitystä koskevissa kysymyksissä, ja Yhdistyneet Kansakunnat on jo tunnustanut niiden keskeisen roolin vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisessa. EU:n kuulemisprosessiin otetaan kuitenkin mukaan vain kansalaisjärjestöt. Se ei mielestäni riitä. Kansalaisyhteiskunta ja etenkin paikallisyhteisöjen kanssa läheisimmässä yhteistyössä toimivat kansalaisjärjestöt on otettava mukaan toimintaan, mutta paikallisviranomaiset tuovat siihen erityistä lisäarvoa.

Koko alueen väestö on ensinnäkin useimmissa tapauksissa valinnut paikallisviranomaiset laillisilla vaaleilla. Tämä demokraattinen legitimiteetti auttaa meitä parantamaan paikallista demokratiaa ja edistämään hyvää hallintotapaa paikallisyhteisöissä. Toiseksi paikallisviranomaiset ovat asiantuntijoita julkisten palvelujen, kuten vesihuollon, terveydenhuollon, koulutuksen, kaupunkisuunnittelun, jätehuollon ja ympäristönsuojelun, hallinnoinnissa. Ne soveltavat lisäksi alueellista lähestymistapaa sekä tuntevat kunkin alueen ja yhteisön paikalliseen kehitykseen liittyvät erityisongelmat.

Jos paikallisyhteisöt osallistuisivat aktiivisesti EU:n kehitysyhteistyöpolitiikkaan, kehitysapu voitaisiin jakaa tasaisemmin koko alueelle ja kohdentaa paremmin kunkin alueen erityistarpeiden mukaisesti, olipa kyseessä maaseutu-, kaupunki-, rannikko-, vuoristo-, autiomaa-alue tai jokin muu alue.

Edellä mainittuja seikkoja ajatellen tulevalle EU:n yhteistyölle asetetaan mietinnössäni kaksi suurta haastetta. En ole laatinut strategiaani yksin. Olen ollut yli neljän kuukauden ajan yhteydessä suurimpiin kansainvälisiin ja eurooppalaisiin paikallisviranomaisjärjestöihin kuullakseni niiden arvioinnin asiasta. Mietintöni perustuu itse asiassa näihin arviointeihin.

Ensimmäinen haaste on seuraavanlainen: Paikallisviranomaisten on mielestämme oltava vastedes Euroopan unionin täysivaltaisia poliittisia kumppaneita keskushallitusten ja kansalaisjärjestöjen ohella. Tarkoitan kumppanuudella Euroopan komission ja paikallisviranomaisten järjestöjen välisen vuoropuhelun kehittämistä.

Tätä vuoropuhelua on käytävä aktiivisesti sekä täällä Brysselissä että kehitysmaissa. Toivomme, että Brysselissä komissio perustaa keskustelufoorumin kansalaisjärjestöjen yhteenliittymän Concordin mallin mukaisesti. Näin kehitysmaiden paikallishallitukset osallistuisivat kehitysyhteistyön uuden rahoitusvälineen ja tarkistetun Cotonoun sopimuksen mukaisesti kehitysstrategian kaikkiin vaiheisiin jo maakohtaisten strategia-asiakirjojen laadintavaiheesta alkaen.

Toinen haaste on, että mietinnössä tehdään komissiolle useita rahoitusehdotuksia. Katsomme ensinnäkin, että hajauttamisen on oltava Euroopan unionin ensisijaisena tavoitteena ja että siitä on näin ollen tehtävä EU:n rahoitusavun painopistealue. Hajauttaminen lisääntyy jatkuvasti monissa valtioissa. Paikallisviranomaisilla on yhä enemmän valtaa mutta liian vähän varoja hoitaa uutta tehtäväänsä.

Toiseksi ehdotamme, että osa kehitysyhteistyöhön osoitetuista määrärahoista ohjataan suoraan paikallisviranomaisille. Taannoinen keskustelu todellakin osoitti, millainen ongelma kehitysavusta voi aiheutua näissä valtioissa, joissa on suuri korruption vaara. Kun kehitysapu hajautetaan, se voidaan jakaa tehokkaammin koko alueelle eivätkä kaikki varat päädy samoihin käsiin. Näin varmistettaisiin EU:n varojen parempi hallinnointi.

Lisäksi katsomme, että paikallisviranomaisten ja valtiosta riippumattomien toimijoiden osallistuminen on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa, että EU:n kehitysavulla täytetään epäsuotuisassa asemassa olevien kansalaisten todelliset tarpeet. Pyydämme siksi lisäämään valtiosta riippumattomia toimijoita ja paikallisviranomaisia koskevaan temaattiseen ohjelmaan osoitettavia määrärahoja.

Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan vielä korostaa asiaa, joka on mielestäni koko tämän keskustelun ydin. Yhteistyöpolitiikassamme ei oteta tarpeeksi huomioon kehityksen alueellista ulottuvuutta. Vaikka tavoitteemme ovatkin maailmanlaajuisia, ne voidaan saavuttaa nimenomaan paikallistasolla, kuten Kofi Annan totesi vuosituhannen kehitystavoitteita käsitelleessä huippukokouksessa. Ratkaisut ovat paikallisia ja aluekohtaisia. Ellei tätä seikkaa oteta huomioon, kehitysapumme voi jäädä keskushallituksen käsiin eikä sitä jaeta koko maahan.

Beninin entinen presidentti Soglo sanoi minulle taannoin luulleensa presidenttikaudellaan, että apu jaetaan maassa oikeudenmukaisesti, mutta toimiessaan nyt Cotonoun pormestarina hän on huomannut, ettei se pidä paikkaansa.

Olen iloinen, että kehitysyhteistyön uudessa rahoitusvälineessä myönnetään, että paikallishallitukset on otettava mukaan poliittiseen vuoropuheluun. Tätä sitoumusta on vielä tarkasteltava kehitysmaissa, ja paikallishallituksille on annettava välineet, joilla ne voivat hoitaa uudet vastuutehtävänsä.

 
  
MPphoto
 
 

  Neelie Kroes, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan kiittää esittelijä Schapiraa tästä mietinnöstä, jossa kiinnitetään asianmukaisesti huomiota paikallisviranomaisten rooliin kehitysyhteistyössä.

Komissio yhtyy useimpiin esittelijän toteamuksiin ja on samaa mieltä siitä, että paikallisviranomaisilla on erittäin tärkeä merkitys pyrittäessä parantamaan hallintotapaa ja kansalaisten hyvinvointia esimerkiksi tehostamalla sosiaalisten peruspalvelujen tarjoamista. Komissio kiinnittää tarkasti huomiota tähän näkökohtaan tukemalla hajauttamisprosesseja ja paikallishallintoa maantieteellisillä ja temaattisilla välineillä sekä ottamalla paikallisviralliset mukaan varsinaiseen ohjelmasuunnitteluun.

Vaikka hajauttaminen on maantieteellisten ohjelmien ensisijaisia yhteistyökohteita, komissio ei edellytä sitä kumppanivaltioiden keskeisillä aloilla. Kunkin valtion keskeisistä aloista päätetään sen sijaan omistajuuden periaatteen mukaisesti tiiviissä yhteistyössä kaikkien alan toimijoiden kanssa. Komission lähetystöille on annettu ohjeita siitä, miten paikallisviranomaisten edustajia voidaan ottaa aiempaa helpommin mukaan koko kuulemisprosessiin. Silloin kun hallitus ei ole määrittänyt paikallisviranomaisille myönnettävää erityistukea yhteistyöalueeksi, paikallisviranomaisille on usein annettu tukea terveydenhuoltoon ja koulutukseen liittyvistä alakohtaisista ohjelmista tai muuntyyppisin toimin, erityisesti osallistumalla hajauttamispolitiikan määrittelemiseen, lainsäädäntökehyksen kehittämiseen ja/tai suunnittelu- ja varainhoitovalmiuksien parantamiseen paikallistasolla.

Toinen käytettävissämme oleva väline on temaattinen ohjelma "Valtiosta riippumattomien toimijoiden ja paikallisviranomaisten rooli kehityksessä". Sen on tarkoitus olla toissijainen maakohtaisissa strategia-asiakirjoissa vahvistettuihin avustusohjelmiin nähden ja täydentää niitä. Kyseiseen ohjelmaan on varattu kaudelle 2007–2010 kaikkiaan 903 miljoonaa euroa, joista 15 prosenttia voidaan osoittaa paikallisviranomaisille. Arvoisa puhemies, kuten tiedätte, kyse on toimijoihin kohdistetusta ohjelmasta, jolla pyritään kehittämään valmiuksia tukemalla EU:n ja kumppanivaltioiden paikallisviranomaisten ja valtiosta riippumattomien toimijoiden omia aloitteita. Sen tärkeimpinä tavoitteina on helpottaa paikallisviranomaisten ja valtiosta riippumattomien toimijoiden osallistumista köyhyyden vähentämiseen ja kestävää kehitystä koskeviin strategioihin sekä vahvistaa näiden toimijoiden verkottumista.

Paikallisviranomaisten osallistumista kehityspolitiikan laadintaan pyritään edistämään sekä maailmanlaajuisesti että valtioiden tasolla. Maailmanlaajuisella tasolla komissio käy jatkuvaa vuoropuhelua eurooppalaisten ja kansainvälisten elinten, kuten Kaupunkien ja paikallishallitusten liiton, Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston sekä alueiden komitean, kanssa. Valtioiden tasolla paikallisviranomaiset otettiin mukaan ohjelmasuunnitteluun yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston (EKR) avulla. Tuolloin paikallisviranomaisten osallistumisesta tuli nyt käytössä olevan kymmenennen EKR:n ohjelmasuunnittelun olennainen periaate, ja kuten jo totesin, komission lähetystöt edistävät tätä prosessia aktiivisesti.

Kun lopulliset maakohtaiset strategia-asiakirjat on hyväksytty, komissio laatii raportin, jossa arvioidaan, miten osallisuuteen perustuvia lähestymistapoja on onnistuttu edistämään kymmenennessä Euroopan kehitysrahastossa. Analyysissa tarkastellaan joitakin kuulemisprosessiin liittyviä asioita, myös esittelijän mainitsemien kysymysten kaltaisia asioita, kuten sitä, perustuivatko alan toimijoiden kuulemiset maakohtaisten strategia-asiakirjojen luonnoksiin. Olemme kaikki vakuuttuneita siitä, että paikallisviranomaisten kanssa tehtävästä tiiviistä yhteistyöstä voi olla merkittävää hyötyä pyrkiessämme torjumaan köyhyyttä maailmassa, ja uskon vakaasti, että tätä prosessia voidaan vielä parantaa yhteistoimillamme. Mietintö, josta nyt keskustelemme, edistää merkittävästi näitä toimia.

 
  
MPphoto
 
 

  Manolis Mavrommatis, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (EL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, haluan aluksi kiittää esittelijä Schapiraa ainutlaatuisesta työstä ja rakentavasta yhteistyöstä.

Paikallisviranomaiset ovat toimineet kehitysmaissa asiantuntijoina kaikissa kaupunkisuunnitteluun liittyvissä asioissa jo monen vuosikymmenen ajan. Niiden budjetit suurentuvat jatkuvasti, ja ne laajentavat toimiaan jatkuvasti. Paikallisviranomaiset muodostavat näin ollen valtavan, viiden eri maanosan alueelle ulottuvan solidaarisuusverkoston. Paikallisviranomaisten todellinen lisäarvo perustuu kuitenkin siihen, että niiden tarjoamalla tuella voidaan parhaiten vastata kansalaisten odotuksiin, sillä ne ovat lähempänä heitä kuin valtio tai kansainväliset rahoittajat. Paikallisviranomaisten avulla voitaisiin näin ollen saavuttaa myös koulutusta koskeva tavoite 2.

Tehokkaan yhteistyön avulla paikallisviranomaiset voivat auttaa rakentamaan ja ylläpitämään riittävästi kouluja, joissa on koulutettu opetushenkilöstö ja joissa oppilaille tarjotaan ilmaiset kuljetukset ja ruokailu, jotta kaikilla lapsilla olisi mahdollisuus käydä koulua. Paikallisviranomaiset voisivat auttaa torjumaan myös lapsityövoiman käyttöä, koska paikallistasolla on lähtökohtaisesti helpompaa ja tehokkaampaa valvoa teollisuutta ja maataloutta, joissa lapsia käytetään eniten hyväksi. Tämä ongelma on kuitenkin vakava myös maailmanlaajuisesti, ja sitä on torjuttava.

 
  
MPphoto
 
 

  Атанас Папаризов, от името на групата PSE. (BG) Докладът на г-н Schapira, който заслужава нашите адмирации за обективността и задълбочеността, засяга изключително важен аспект на превръщането на политиката за развитие на Европейския съюз във фактор на растежа и социалния прогрес в развиващите се страни. С основание може да се очаква, че Европейският съюз като най-голям глобален донор, ще определя и стандартите за оказване на международна помощ, в това число и чрез пряко финансиране на бюджета на развиващите се страни.

Двустранните споразумения за партньорство с подпомаганите страни, където подкрепата е вплетена в система от социално-икономически и политически мерки, съдейства за устойчивото демократично развитие на тези страни и води до намаляване на бедността и спазване на човешките права и правата на малцинствата. Предимствата на тази помощ са свързани с прилагането на принципа на субсидиарността, т.е. решенията се вземат колкото се може по-близко до бенефициентите.

Но разбира се, бюджетната помощ крие и някои рискове, които са свързани с корупцията и липсата на капацитет за финансово усвояване на средствата. Тези рискове в голяма степен се преодоляват, когато се разчита на по-голяма връзка с местните власти, когато се отчита децентрализацията в управлението на съответната развиваща се страна.

България съвсем отскоро е член на Европейския съюз и не би могла да дава съвети как да се организира европейската помощ за развитие, но направеното в нашата страна може да се има предвид при търсенето на аналогии при използване най-ефективно на средствата на Общността. По мое мнение, особено би бил полезен нашият опит при създаването на регионални асоциации на общините, които подпомагат регионалните власти при разработването и прилагането на регионални програми за развитие. Това особено може да се използва при прилагането на общата бюджетна подкрепа.

Що се отнася до секторната бюджетна подкрепа, ние също имаме определен опит, предимно при използването на средствата по програма САПАРД, където се разчита на подкрепата на браншови асоциации и неправителствени организации. Важно е при секторната подкрепа да се отчитат и мненията на потребителите и техните обединения.

Още веднъж, докладът заслужава нашата адмирация и предполагам, че Комисията, на основа на препоръките в т. 18, ще направи необходимото, за да подкрепи асоциации на местните власти при използването на бюджетна помощ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Marie Beaupuy, ALDE-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, aivan aluksi haluan kiittää esittelijä Schapiraa siitä, että hän on laatinut tämän mietinnön, joka viitoittaa tietä kehitysyhteistyötoimiemme erittäin myönteiselle kehitykselle. Toisin sanoen tämän tekstin ansiosta toimintamme varmasti tehostuu. Mitä hyötyä on nimittäin jaloista – usein yleisluonteisista – tavoitteista ja huomattavista määrärahoista, ellemme saavuta tosiasiallisia ja tehokkaita tuloksia?

Schapiran mietinnössä on selitetty erittäin hyvin, että paikallisyhteisöt ovat toiminnallisia yhdyssiteitä, jotka voivat tarjota konkreettisia ratkaisuja kehitysmaiden kansalaisten ongelmiin kullakin alueella. Nämä ongelmat liittyvät juomaveteen, terveydenhuoltoon, koulutukseen, julkiseen liikenteeseen ja sosiaaliasioihin. Ongelmia on valitettavasti lukuisia, mutta eniten huomiota olisi kiinnitettävä terveysongelmiin. Paikallisviranomaisilla on parhaat edellytykset kehittää ratkaisuja paikan päällä. Onko niillä tarvittavat välineet, jotta ne voivat tarjota oikeat ratkaisut erilaisiin ongelmiin? Ne pystyvät harvoin tarjoamaan ratkaisuja, koska niillä ei ole riittävästi varoja, kokemusta tai keinoja panna ratkaisuja täytäntöön.

Nyt esillä olevan mietinnön ansiosta voimme varmasti tarjota riittävästi varoja ja tarvittavan asiantuntemuksen. Tässäkin yhteydessä toivon, että kaikilla paikallisilla toimijoilla on todellakin mahdollisuus osallistua hyviä käytäntöjä koskeviin prosesseihin, joita olemme toteuttaneet EU:ssa Urban-työryhmän (kaupunki- ja asuntoasioita käsittelevä laajennettu työryhmä) avulla.

Uskon lisäksi, että etenkin kaupungeissa rakennerahastojen yhteydessä saamastamme – koko ajan lisääntyvästä – kokemuksesta on paljon hyötyä. Ryhmämme aluekehitysvaliokunnan koordinaattorina sekä kaupunki- ja asuntoasioita käsittelevän laajennetun työryhmän puheenjohtajana haluan lisäksi muistuttaa, että vaikka EU:nkin väestöstä 80 prosenttia asuu kaupungeissa, kehitysmaissa kaupunkiväestön lisääntyminen on suorastaan ennen kuulumattoman voimakasta. Vain paikalliset toimijat voivat tosiasiassa tarjota paikallistasolla tarvittavat oikeat ratkaisut.

Nämä oikeat ratkaisut ovat uudenlaisen hallintotavan tulosta: etenkin paikallisyhteisöjen johtajien on oltava toimintakykyisiä – heidän on pystyttävä käyttämään lakisääteisiä toimivaltuuksiaan – ja lisäksi heidän on oltava halukkaita edistämään esimerkiksi kaikkia jätehuoltoa, vesihuoltoa ja terveydenhuoltoa koskevia asioita. Meidän tuellamme he voivat nimenomaan toimia lakisääteisten toimivaltuuksiensa nojalla ja täyttää täysimääräisesti tehtävänsä liikkeelle panevana voimana.

Arvoisa komission jäsen, toivon, että parlamentissa ja komissiossa olevien kollegojemme lisäksi toivon myös asiasta vastaavien pääosastojen osallistuvan työhön, jotta tämä operaatio onnistuisi. Kumppanivaltiomme odottavat meidän toimivan tässä asiassa, ja meillä on mahdollisuus toteuttaa niiden toiveet. Konkreettisten tulosten on vastattava kumppanivaltioiden odotuksia.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Wiesław Stefan Kuc, UEN-ryhmän puolesta. – (PL) Arvoisa puhemies, emme voi yliarvioida paikallisviranomaisten roolia kaupunki- ja maaseutuyhteisöjen ongelmien ratkaisemisessa. Meidän on näin ollen syytä suhtautua myönteisesti siihen, että kaikissa esittelijän tarkastelemissa asiakirjoissa paikallisviranomaisia pidetään täysivaltaisina kehitysyhteistyökumppaneina, tunnustetaan niiden valmiudet sekä korostetaan niiden merkitystä ja avainasemaa eri tavoitteiden saavuttamisessa. On valitettavaa, että tämän myönteisen kuvan antavat tekstit ovat ainoastaan toteavia.

Tuskin yksikään käytännön toimijoista – niin valtioista kuin järjestöistä – on hyödyntänyt paikallisviranomaisten kokemusta pyrittäessä tarjoamaan todellisia ratkaisuja paikallisiin ongelmiin. Paikallisviranomaisten kokemusta ei ole hyödynnetty suunnittelussa eikä sosiaalitaloudessa. Tiedämme hyvin, että paikallisviranomaiset ovat levittäytyneet koko alueelle ja että ne voivat siksi harjoittaa lähipolitiikkaa ja viestittää päivittäin kansalaistensa odotuksista. Tiedämme myös, että niillä on valmiudet käsitellä paikallisia ongelmia ja että niiden osallistuminen voi vahvistaa paikallista demokratiaa. Kaikesta tästä huolimatta luotamme edelleen keskushallintoihin.

Meidän on toimittava kokemustemme ja vakaumustemme perusteella mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tukemalla paikallisviranomaisten toimia ja antamalla niille mahdollisuuden olla asianmukaisessa roolissa. Schapiran erinomainen mietintö edistää mielestäni oleellisesti tämän tavoitteen saavuttamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Luisa Morgantini, GUE/NGL-ryhmän puolesta. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kannatan koko kehitysyhteistyövaliokunnan tavoin varauksettomasti Schapiran mietintöä, koska siinä tunnustetaan paikallisviranomaisten keskeinen rooli tehokkaissa, tuloksellisissa ja osallistavissa kehitysyhteistyötoimissa, joilla tosiasiassa torjutaan köyhyyttä sekä puolustetaan kaikkien miesten ja naisten oikeutta inhimilliseen kehitykseen. Tällaisista toimista on jo lukuisia esimerkkejä.

Euroopan unioni on viime vuosina tunnustanut strategioissaan, että eri puolilla maailmaa toimivat paikallis- ja siviiliviranomaiset ovat sitoutuneella ja luovalla toiminnallaan edistäneet merkittävästi demokratian kehittymistä oikeaan suuntaan – kohti käytäntöä, jossa kansalaiset ovat aktiivisia toimijoita sekä kotialueellaan että sen ulkopuolella.

Hajautettuun yhteistyöhön osallistuvien eli lähinnä paikallisviranomaisten on alettava hallinnoida varoja ja johtaa projekteja, joihin osoitetaan joka tapauksessa yhä enemmän määrärahoja. Näillä toimijoilla on oltava myös poliittista vaikutusvaltaa määriteltäessä ja sovellettaessa EU:n kehitysyhteistyöpolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä. Meidän olisi toteutettava tämä tarjoamalla paikallisviranomaisille sekä kansalaisjärjestöille ja muille valtiosta riippumattomille toimijoille pysyvä edustus EU:n kehitysyhteistyöelimissä sekä mahdollisuus neuvotella näiden elinten kanssa. Tavoitteena on, että EU:ssa ja sen kumppanivaltioissa käydään järjestelmällistä vuoropuhelua. Mietintö osoittaa, että parlamentti toimii täysin tehtäviensä ja EU:n perusarvojen mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (NI). – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, olen toiminut nyt yli kuusi vuotta Rooman pohjoispuolella sijaitsevan kaupungin pormestarina ja tiedän hyvin, että jokaisella paikkakunnalla on omat erityisongelmansa, joita voidaan harvoin ratkaista menestyksekkäästi kansallisilla tai alueellisilla ohjelmilla. Kumppanuustoiminnan edistäminen EU:n ulkopuolisten valtioiden kanssa voisi olla tehokas tapa esimerkiksi levittää hyviä käytäntöjä myös aluetasolla.

Laadin ihmisoikeuksia koskevaa rahoitusvälinettä käsitelleeseen mietintöön kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon, jossa korostin voimakkaasti, että paikallisyhteisöt tuovat lisäarvoa EU:n ulkopuolisten valtioiden kehitykseen. Vain asianosaiset, kunkin yhteisön tarpeiden ja vaatimusten kanssa eniten tekemisissä olevat kansalaiset, voivat tuntea täysin yhteisönsä ongelmat sekä ennen kaikkea toteuttaa tarvittaessa konkreettisia toimia yhdessä eurooppalaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa.

Etenkin sellaisissa valtioissa, joissa on korruptiota tai epävakaa hallitus, voidaan nähdäkseni toteuttaa ripeämpiä ja konkreettisempia toimia vähemmillä varoilla ja taidoilla, jos niissä sovelletaan lähestymistapaa, jossa paikallisviranomaiset asetetaan keskeiseen asemaan kansainvälisen yhteisön rahoittamissa kehitystoimissa.

Komission on tärkeää tunnustaa kansalaisyhteiskunta ja paikallisviranomaiset poliittisiksi kumppaneiksi pyrittäessä torjumaan köyhyyttä sekä saavuttamaan taloudellista ja sosiaalista edistystä. Näin todellakin tehdään kehitysyhteistyön uudessa rahoitusvälineessä ja yleisesti kansainvälisten rahoittajien toiminnassa. Teoreettisen tunnustamisen lisäksi tarvitaan kuitenkin myös käytännön toimia, joita on toteutettava lisäämällä suoraan tähän tarkoitukseen myönnettäviä määrärahoja.

Olen viime päivinä tukenut kampanjaa, jossa edistetään yhteisvastuullisuutta hallituksille tarkoitettujen lainojen myöntämisessä edellyttämällä, että tukea saaville hallituksille kehitystarkoituksiin myönnettävien varojen hallinnointiin tarvitaan asianomaisten kansalaisten valitsemien edustajien täysimääräinen hyväksyntä. Ellei 30 vuotta kestänyt kehitysyhteistyö ole vielä tuottanut toivottuja tuloksia, tässä vaiheessa lienee välttämätöntä myöntää tehdyt virheet ja muuttaa suuntaa, kun siihen on vielä aikaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Toivotan teille parhainta menestystä pormestarin tehtävässänne.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijä Schapiraa mietinnön laadintatyöstä sekä jäsen Mavrommatisia varjoesittelijänä toimimisesta. Tämä on mielestäni tärkeä osa kehitysyhteistyövaliokunnan työtä.

Minulla oli kunnia toimia kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä käsitelleen mietinnön esittelijänä. Se on varsin kiistanalainen väline, josta pääsimme sovintoon vasta kaksi vuotta kestäneiden neuvottelujen jälkeen. Vaadimme kyseisessä mietinnössä paikallisviranomaisten roolin tunnustamista, ja se todellakin tunnustettiin. Olemme kehitysyhteistyövaliokunnan neljän työryhmän avulla sopineet nyt uudesta täytäntöönpanomenettelystä. Siinä on varmistettava, että paikallisviranomaiset otetaan täysimääräisesti mukaan kuulemisprosessiin ja kehitysavun täytäntöönpanoon ja ettei parlamentin toiveita pidetä pelkkinä toiveina vaan että kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä pidetään lainsäädäntövaltaa käyttävän parlamentin tahtona.

Toiseksi totean, ettei paikallisviranomaisten osallistuminen saa tarkoittaa ainoastaan kehitysmaiden paikallisviranomaisten osallistumista. Entisenä Dublinin ylipormestarina haluaisin kertoa omista kokemuksistani Irlannin suurimman paikallisyhteisön johtajana. Esimerkiksi Dublinin kaupunginvaltuuston valtavana voimavarana ovat insinöörit, jotka ovat asiantuntijoita vesihuollossa, jäteveden käsittelyssä, teiden ja laiturien rakentamisessa ja kaikenlaisissa muissa asioissa. Kehitysmaissa voitaisiin mielestäni hyödyntää näitä Dublinin ja Irlannin muidenkin kreivikuntien sekä kaikkien EU:n maakuntien ja paikallisyhteisöjen resursseja. Meidän on harkittava EU:n ja kehitysmaiden paikallisviranomaisten välistä kumppanuustoimintaa. Tiedän, että monet Euroopan unionin paikallisviranomaisten pätevät työntekijät haluaisivat soveltaa taitojaan esimerkiksi kehitysmaiden vesihuollossa. Pyydän komissiota toteuttamaan tämän ehdotuksen, jotta toimintaan osallistuisivat kehitysmaiden paikallisviranomaisten lisäksi myös EU:n paikallisviranomaiset, joilla on taitoa ja tahtoa käyttää taitoaan kehitysmaiden hyväksi. Suosittelen tätä ehdotusta komissiolle ja toivon, että se pidetään mielessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Józef Pinior (PSE).(PL) Arvoisa puhemies, paikalliset hallintoelimet ovat kehityksen kannalta avainasemassa: ne kannustavat ja koordinoivat eri taloudellisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden työtä.

Paikallisten hallintoelinten on osallistuttava kehitysyhteistyöpolitiikkaan, jotta voidaan saavuttaa vuosituhannen kehitystavoitteet ja varmistaa hyvä hallintotapa. Paikallisviranomaiset ovat toimineet asiantuntijoina kaikilla kaupunkien kehittämiseen liittyvillä aloilla jo yli 30 vuoden ajan. On pidettävä mielessä, että paikallishallituksilla on yhä enemmän varoja käytettävissään. Paikallisviranomaiset muodostavat koko maailman kattavan solidaarisuusverkoston. Ne ovat lähempänä alueella asuvia kansalaisia kuin keskushallitus tai kansainväliset rahoittajat, minkä ansiosta ne voivat seurata kansallisten ja kansainvälisten kehitysstrategioiden paikallisia vaikutuksia.

Haluan kiittää esittelijä Schapiraa mietinnöstä, jossa otetaan huomioon monia paikallisviranomaisten välisiin suhteisiin ja kehitystä edistävään yhteistyöhön liittyviä näkökohtia. Euroopan parlamentin mietinnössä yhdistyvät 60-vuotinen kokemus eurooppalaisesta kaupunkien välisestä yhteistyöstä ja globaalissa nykysivilisaatiossa harjoitettava kehitysyhteistyöpolitiikka.

Haluan korostaa, että kehotamme mietinnössämme komissiota perustamaan maailmanlaajuisen paikallisdemokratian ja hajauttamisen seurantakeskuksen yhdessä paikallisviranomaisjärjestöjen kanssa. Tämän jälkeen voidaan kartoittaa maailmanlaajuisesti paikallishallinnon toimintamallit, jolloin nähdään, millaisia hankkeita, toimijoita ja varoja paikallisviranomaisilla on käytettävissään eri maissa. Tämä edistää paikallishallinnon yhteistyökumppanien välistä koordinaatiota, toimien yhteenkuuluvuutta sekä synergiaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Thierry Cornillet (ALDE).(FR) Arvoisa puhemies, haluan muiden tavoin kiittää esittelijä Schapiraa erinomaisesta mietinnöstä. Hän tuo mietinnössään esiin ennen kaikkea sen, että paikallisyhteisöillä on oltava keskeinen rooli kehityksessä, koska niillä on läheiset yhteydet paikallisväestöön ja valmiudet käydä sen kanssa vuoropuhelua ja koska ne tuntevat alueen.

Kaikkialla maailmassa aletaan selvästikin myöntää, että alue on merkittävä yksikkö alueen suunnittelun ja kehityksen kannalta, kutsuttiinpa sitä maakunnaksi, kuvernoraatiksi, departementiksi tai yksinkertaisesti alimmaksi valtion sisäiseksi hallintotasoksi. Monissa valtioissa myös kaupunkiyksiköt on jaettu alueisiin.

Alueet ovat näin ollen jo tärkeitä kumppaneita. On esimerkiksi todettava, että Ranskan alueet myöntävät vuosittain 35 miljoonaa euroa maailman ranskankielisille alueille.

Haluan julkistaa tämän tiedon ja ilmoittaa teille, että Marseillessa perustettiin viime viikolla kansainvälinen alueiden järjestö. Toisin sanoen 12 kansainvälistä verkostoa, joihin kuuluu erityyppisiä alueita viidestä maanosasta – ranskankielisiä alueita, syrjäisiä alueita, rannikkoalueita ja muita alueita – ovat järjestäytymässä yhdeksi verkostoksi, maailman alueiden foorumiksi. Arvoisa komission jäsen, nämä alueet odottavat mukaan Euroopan unionia, jotta ne voivat saada suoraa kansainvälistä rahoitusta, jotta ne voivat osallistua yhdennettyjen kansallisten ohjelmien perustamiseen ja Euroopan kehitysrahastoon ja jotta niillä on oikeus omiin ohjelmiinsa.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN).(PL) Arvoisa puhemies, totean aluksi, että kannatan Schapiran mietintöön sisältyvää keskeistä viestiä, nimittäin sitä, että Euroopan unionin on tehtävä yhteistyötä paikallisviranomaisten kanssa tukiessaan Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden kehitystä.

Näin ollen on ensinnäkin lisättävä AKT-valtioiden paikallisviranomaisten valmiuksia, koska vain vahvat paikallisviranomaiset voivat ottaa vastuun keskeisten julkisten palvelujen tarjoamisesta. Toiseksi on tärkeää, että paikallisviranomaiset pystyvät tarjoamaan inhimillisen kehityksen kannalta tärkeimmät palvelut, kuten koulutus-, terveydenhoito- tai kulttuuripalvelut, sekä tyydyttämään kansalaisten jokapäiväiset tarpeet ja järjestämään myös vesihuollon, jätehuollon ja julkisen liikenteen.

Kolmanneksi on välttämätöntä, että huomattava osa EU:n kehitysyhteistyöbudjetista osoitetaan suoraan paikallisviranomaisille keskushallituksia kuullen, sillä se on ainoa tapa tehostaa avustustoimintaa sekä vähentää siihen mahdollisesti liittyvää korruptiota ja byrokratiaa.

Neljänneksi on tuettava myös paikallisviranomaisten rahoitusjärjestelmien rakenteiden uudistamista, jotta kehitystoimet voidaan rahoittaa niiden omasta talousarviosta ja jotta voidaan edistää paikallisviranomaisten taloudellista riippumattomuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI).(PL) Keskustelemme tänään paikallisyhteisöistä ja kehitysyhteistyöstä eri viranomaistasoilla.

Paikallisviranomaisten taso on epäilemättä sekä Euroopassa että muualla maailmassa nimenomaan se taso, jolla käsitellään päivittäin kansalaisille ja paikallisyhteisöille tärkeitä asioita. Tarkoitan monia eri asioita, jotka usein johtuvat erityisoloista. Paikallisviranomaiset ovat kehityksen kannalta avainasemassa, ja niillä on kannustava rooli taloudellisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden välisessä koordinoinnissa.

Kotimaani Puola on esimerkki valtiosta, jossa paikallisyhteisöt kehittyvät yhä voimakkaammin. Totesin tämän vieraillessani taannoin Länsi-Pommerin läänissä sijaitsevissa Choszcznon ja Łobezin kunnissa. Toivon, että Euroopan unioni, sen avustusohjelmat ja lainsäädäntö edistävät sekä Euroopan että kehitysmaiden paikallisyhteisöjen talouskasvua eivätkä estä sitä liiallisella byrokratialla ja epäasianmukaisella sääntelyllä.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE). – (RO) În intervenţia mea doresc să subliniez, încă o dată, importanţa Parlamentului European în ceea ce priveşte sprijinirea comunităţilor locale şi asigurarea afirmării rolului acestora în contextul realizării Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Parlamentul European, care îşi găseşte legitimitatea în votul direct, secret şi liber exprimat al cetăţenilor europeni, trebuie să fie forul care exprimă cel mai fidel mod aşteptările şi necesităţile acestora. Este, într-adevăr, rolul Comisiei de a gestiona problemele referitoare la dezvoltarea la nivel macro-european. Această dezvoltare, însă, nu poate fi realizată ignorându-se problematicile, experienţele şi tradiţiile existente la nivel micro, la nivel de comunitate locală. Este rolul nostru de Parlament să punem în vedere Comisiei să-şi ajusteze politicile şi programele în funcţie de cele de mai sus.

Dezvoltarea Europei este alcătuită dintr-un puzzle de dezvoltări specifice fiecărei colectivităţi locale. A ignora aceste colectivităţi înseamnă a iniţia un proces de dezvoltare artificială care nu va corespunde niciodată realităţilor locale. În plus, ignorarea unor aspecte sensibile ce ţin de o anumită moştenire culturală, de un filon tradiţional specific, va conduce la respingerea de către comunităţile locale a soluţiilor de dezvoltare propuse la nivel european. Tot comunităţile locale sunt cele îndrituite să analizeze existenţa resurselor umane şi materiale pentru punerea în aplicare a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.

În concluzie, permiteţi-mi să afirm că este rolul şi obligaţia Parlamentului European de a veghea la crearea şi desăvârşirea unei construcţii europene care să utilizeze experienţa şi acquis-ul local.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) Vuosituhannen kehitystavoitteiden täytäntöönpanoon osallistuu tavallisesti kaksi osapuolta: apua antava osapuoli ja apua vastaanottava osapuoli. EU asettaa antamalleen avulle tiettyjä edellytyksiä, ennen kaikkea varojen asianmukaisen hallinnoinnin.

Euroopan komissio on aina suhtautunut varauksellisesti paikallisten hallintoelinten rooliin kehitysyhteistyössä sekä pyrkinyt ylläpitämään hyviä diplomaattisuhteita kolmansiin maihin ja maksamaan valtioille niille osoitetut varat mahdollisimman pian, koska paikallishallitusten kanssa käytäviin neuvotteluihin kuluu paljon aikaa ja ne ovat mielestäni vaikeita toteuttaa.

Kehitysmaissa on alettu soveltaa Lomén sopimuksessa määriteltyä hajautettua yhteistyötä. Tämän yhteistyömuodon ansiosta kehitysapu voidaan toteuttaa yhteistyössä valtioiden kanssa siten, että myös paikalliset hallintoelimet osallistuvat toimintaan. Apua vastaanottaville valtioille annetaan näin mahdollisuus käyttää kehitysapu paikallisväestön erityisongelmien ratkaisuun.

Paikallishallitusten olisi kuitenkin mielestäni osallistuttava aktiivisemmin valtionsa johtamiseen tekemällä tiivistä ja säännöllistä yhteistyötä keskushallituksen kanssa. On suoraan sanoen vaikea kuvitella, että valtio voisi kehittyä taloudellisesti ja sosiaalisesti, ellei paikallishallitusten ja keskushallituksen välillä ole kahdenvälisiä yhteyksiä.

Cotonoun sopimuksen mukaan paikalliset toimielimet on otettava mukaan kehityspolitiikan laadintaan, joten keskushallitus on velvoitettava menettelemään Cotonoun sopimuksen mukaisesti. Ellei määräyksiä noudateta, tuen myöntämistä lienee harkittava uudelleen.

Euroopan komission tehtävänä ei mielestäni ole ratkaista kolmansien maiden paikallishallintoon liittyviä erityisongelmia. Sillä ei ole siihen tarvittavia välineitä. Komission tehtävänä on valvoa, mihin myönnetty tuki käytetään.

Epäilen maailmanlaajuisen paikallisdemokratian ja hajauttamisen seurantakeskuksen tehokkuutta paikallistasolla. Siinä on mukana liian paljon eri valtiota, hallintorakenteita, kulttuureja ja tapoja. Kunkin valtion on valittava omat menetelmänsä tehdä yhteistyötä eri hallintotasojen välillä.

 
  
MPphoto
 
 

  Neelie Kroes, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, komissio suhtautuu myönteisesti nyt käsiteltävänä olevaan mietintöön ja on samaa mieltä siitä, että paikallisviranomaisilla voi olla tärkeä rooli kehitysyhteistyössä. Niillä on ratkaiseva merkitys pyrittäessä saavuttamaan vuosituhannen kehitystavoitteet, jotka koskevat hyvää hallintotapaa ja aktiivisempaa osallistumista kehitysyhteistyöstrategioihin.

Näistä samoista syistä komissio tukee paikallishallintoa maantieteellisillä ja temaattisilla välineillä sekä ottaa paikallisviranomaiset mukaan varsinaiseen ohjelmasuunnitteluun. Komissio pyrkii edelleen lisäämään niiden osallistumista, ja olemme kiitollisia siitä, että parlamentti tukee näitä toimia.

Esititte myös joitakin mielenkiintoisia ajatuksia, kuten kumppanuustoiminnan. Välitän ajatuksen ilman muuta kollegalleni Michelille, joka varmasti tutkii asiaa tarkemmin.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan klo 12.00.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE), kirjallinen. (EN) Totean aluksi suhtautuvani erittäin myönteisesti kollega Schapiran valiokunta-aloitteiseen mietintöön, jossa käsitellään paikallisviranomaisten merkitystä kehitysyhteistyötä koskevien tavoitteiden saavuttamisessa. Koska vuosituhannen kehitystavoitteita on paljon ja koska näiden tavoitteiden täytäntöönpanossa on ollut viivästyksiä, Schapiran mietintö on erittäin tärkeä, jotta näiden tavoitteiden saavuttamista ajatellen voidaan edistää paikallisviranomaisten osallistumista keskeisinä kumppaneina yhteistyöprosessin kaikkiin vaiheisiin. Paikalliset toimijat ovat toissijaisuusperiaatteen mukaisesti parhaita kumppaneita pyrittäessä varmistamaan, että kehitysapu kohdennetaan asianmukaisesti paikallisyhteisöjen todellisiin tarpeisiin. Paikallisilla toimijoilla on ollut toistaiseksi aivan liian merkityksetön rooli, vaikka niiden kehityspolitiikkaan tuoma lisäarvo on tunnustettu poliittisesti jo kauan. Kannatan näin ollen voimakkaasti myös ehdotusta siitä, että perustetaan maailmanlaajuinen paikallisdemokratian ja hajauttamisen seurantakeskus, joka seuraa, miten paikallisviranomaiset on onnistuttu ottamaan mukaan hankkeiden täytäntöönpanoon ja kehityspolitiikan laadintaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), kirjallinen. (PL) Haluan kiittää esittelijä Schapiraa tästä erittäin tärkeästä hankkeesta. Paikallisviranomaisilla on epäilemättä erittäin tärkeä rooli kehitysyhteistyössä. Tämä pätee sekä kehitysapua antaviin että sitä vastaanottaviin valtioihin.

Paikallisviranomaisten tärkeä merkitys johtuu siitä, että niillä on läheisemmät yhteydet kansalaisiin. Ne tuntevat paremmin paikallisyhteisöjen tarpeet sekä sosiaaliset, taloudelliset ja infrastruktuuriin liittyvät ongelmat. Paikallisviranomaisten hallinnoima kehitysapu voi olla näin ollen tehokkaampaa. Meidän pitäisi hyödyntää useammin näitä paikallisviranomaisten avuja ja arvostaa niiden kykyjä. Vahvistamalla kehitysmaiden paikallisviranomaisten valmiuksia voidaan ehkä myös vähentää köyhyyttä ja epätasa-arvoa. Paikallisviranomaisten kehittämistä kannattaa siksi tukea ja rahoittaa.

Olen samaa mieltä siitä, että paikallisviranomaisille on myönnettävä riittävästi varoja, jotta ne voivat osallistua asianmukaisesti vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseen. Monet paikallisviranomaiset, etenkin uusien jäsenvaltioiden paikallisviranomaiset, eivät pysty rahoittamaan tällaisia tehtäviä omista talousarvioistaan. Paikallisviranomaiset voivat saada tukea myös muilta paikallisilta toimijoilta, kuten yliopistoilta, kansalaisjärjestöiltä ja yrityksiltä. Tämä innostaa kansalaisia toimimaan yleisesti julkisessa elämässä ja erityisesti osallistumaan kehitysyhteistyöhön. Paljon kiitoksia.

 
  
  

(Istunto keskeytettiin klo 12.00 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.05.)

 
  
  

Puhetta ryhtyi johtamaan
puhemies PÖTTERING

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö