Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 28. marts 2007 - Bruxelles EUT-udgave

15. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
Protokol
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er indlæg af et minuts varighed jf. forretningsordenens artikel 144.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - (SK) Fru formand! I næsten alle nationers historie har der været magre år af naturlige eller sociale årsager. Den hungersnød, der greb Ukraine i 1932 til 1933 var imidlertid ganske særlig. Millioner af ukrainske bønder døde som følge af bevidste politikker, der skulle terrorisere befolkningen med sult. Denne barbariske forbrydelse, som det totalitære regime i det tidligere Sovjetunionen begik mod millioner af uskyldige ukrainere, var en af det tyvende århundredes grusomste forbrydelser.

Jeg påskønner den fælles tilslutning fra alle ukrainske ledere til at forsøge at genskabe historisk retfærdighed og kaste lys over en fortid, der i så mange år har været hemmeligholdt. Tidligere ville ethvert forsøg på at fordømme den sakrosankte Stalins totalitære praksis som minimum have resulteret i en livslang fængselsdom - sådan som det var tilfældet for min far, der gennemlevede ni års gulag-helvede - eller i øjeblikkelig død.

Mine damer og herrer! De stærke billeder, der for nylig kunne ses på den sultudstilling, der blev åbnet i Europa-Parlamentet under Viktor Yanukovichs tilstedeværelse, skal tilskynde os til en resolut fordømmelse af stalinismens frygtelige forbrydelser i det tidligere Sovjetunionen. Ved at anerkende sulten som et folkedrab vil Europa-Parlamentet udtrykke sin solidaritet med det ukrainske folk, og det vil gøre det i den skriftlige erklæring 4/2007, som de fleste af medlemmerne nok vil underskrive inden den 15. april.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz (PSE). - (DE) Fru formand! Jeg fik også indtryk af, at hr. Evans og fru Gil ikke er til at bremse i deres entusiasme for deres gruppeformænd.

Jeg vil gerne gøre Dem og medlemmerne af Parlamentet opmærksom på et fænomen, som er højst betænkeligt, og som bekymrer os meget. Gennem nogle måneder har vi i EU oplevet et stigende antal angreb på journalister. Det drejer sig her meget præcist om en udvikling i Bulgarien, som er repræsentativ for en række tilfælde, som bekymrer os. I Bulgarien er journalister, som har ytret sig kritisk over for et ekstremt højreorienteret parti, der også er repræsenteret i Europa-Parlamentet, blevet truet fysisk, psykisk og materielt af repræsentanter for dette parti. Der er som sagt tale om et parti, som også er repræsenteret i Parlamentet, og vi bør gøre opmærksom på, at den voksende aggressivitet over for journalister, hvis udtalelser ikke behager visse politiske kræfter, ikke kun finder sted uden for EU, men også inden for EU. Jeg beder om opmærksomhed for journalisters beskyttelse, uafhængighed og sikkerhed!

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). - (EN) Fru formand! I går var det tohundredeårsdagen for slaveriets afskaffelse. Den brutale praksis fandt sted i forbindelse med den verdensomspændende kolonisering, der primært blev gennemført af europæiske lande, og selv om slaveriet ophørte, varer koloniseringen ved. De to EU-medlemsstater Storbritannien og Frankrig har fortsat kolonier. Storbritannien har 14 kolonier, og Frankrig har langt flere. Hvis man ser bort fra Britisk Antarktis, dækker Storbritanniens kolonier i alt 50.000 km2 og bebos af 250.000 mennesker. De franske kolonier dækker 250.000 km2 og bebos af 2,5 millioner mennesker. EU-institutionerne ser gennem fingrene med de dybe krænkelser af borgernes politiske rettigheder og menneskerettigheder i disse kolonier.

Europa-Parlamentet er ingen undtagelse. Koloniseringen nævnes ikke med ét ord i de årlige menneskerettighedsrapporter, Parlamentet har vedtaget i årenes løb, og individuelle europaparlamentsmedlemmers forsøg på at introducere emnet afvises blankt. Hvor besynderligt, eller jeg skulle måske snarere sige hvor hyklerisk. Vi fordømmer menneskerettighedskrænkelser i alle verdens lande bortset fra vores egne medlemsstater. Er det EU's sande ansigt? Føj!

 
  
MPphoto
 
 

  Hanna Foltyn-Kubicka (UEN). - (PL) Fru formand! Det er vanskeligt på én hånd at tælle det antal gange, som Europa-Parlamentet, andre fællesskabsinstitutioner eller Europarådet har opfordret Belarus til at afstå fra praksis, der krænker borgernes grundlæggende rettigheder.

Det faktum, at Lukasjenko-regimet reagerer på alle appeller fra Europa, blev tydeliggjort i søndags, da en dag til frihedens hyldest tjente som lejlighed til at minde belarusserne om, at de er i trældom. Tåregas, politistave og vandkanoner er tyrannernes svar på folkets ønske om brød og frihed. Vi kan ikke tillade én mand ustraffet at håne hele Europa og drive sit totalitære regime lige under næserne på os.

Som repræsentanter for et forenet Europa skal vi fortsat træffe foranstaltninger på vegne af et frit Belarus. Vi skal også spørge os selv, om de hidtil anvendte midler er tilstrækkelige, om vi ikke blive bedre til at følge op på vores krav til landenes myndigheder, og om vi ikke skal yde en mere effektiv og åben støtte til landets opposition.

 
  
MPphoto
 
 

  Věra Flasarová (GUE/NGL). - (CS) Fru formand! En vigtig del af EU's strategi er lige muligheder for mænd og kvinder. Offentligheden informeres ikke regelmæssigt i alle medlemsstater om ligestillingens betydning.

Det planlagte partnerskab, der er oprettet som en del af Equal-programmet, har taget initiativet til en ligestillingsdag, der allerede fejres i nogle medlemsstater den 19. juli. Målet er at skabe respekt for kønslighed, at skildre et positivt billede af partnerskabet mellem kvinder og mænd og at øge offentlighedens kendskab til emnets betydning.

Ligestillingsdagen er også rettet mod mænd, fordi mænd også kan diskrimineres og undermineres. Denne internationale dag er et udtryk for påskønnelse af kvinderettighedsaktivisternes langvarige indsats, og den styrker kvinders politiske, økonomiske og sociale status. Den fremmer også lige muligheder for begge køn.

Den 19. juli ligger tæt på fars dag i kalenderen, hvilket er en mulighed for at understrege vores fælles interesse i, at fædrene tager sig af børnene og familien. Jeg føler derfor, at dette Europæiske År for Lige Muligheder for Alle er en meget belejlig mulighed for at oprette en ligestillingsdag i EU.

 
  
  

FORSÆDE: Pierre MOSCOVICI
Næstformand

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). - (EN) Hr. formand! Efter formandens kommentarer tidligere på dagen om udviklingen i Belfast vil jeg gerne sige, at det set fra denne afstand er forståeligt, at der er en vis eufori vedrørende den politiske udvikling i Belfast.

Jeg må imidlertid fortælle medlemmerne af Europa-Parlamentet, at jeg og mange i Nordirland ikke ser nogen grund til at fejre den præmature adgang til regeringen for de personer, der personligt sanktionerede, praktiserede og uforbeholdent støttede en ond terrorkampagne, der tog livet af tusindvis af mine uskyldige medborgere. Jeg siger "præmatur", fordi Sinn Féin fortsat er selektiv i sin støtte til politiet, idet fremtrædende medlemmer fordømmer politiets legitime arrestationer af folk, der har begået alvorlige forbrydelser, ligesom de nægter fuldt ud at samarbejde med politiet om at retsforfølge de ansvarlige for ugerninger som f.eks. bombeangrebet i Omagh, der dræbte 29 uskyldige mennesker på indkøb.

Hvilket andet sted i verden vil man forvente i en regering at finde ministre, der er uløseligt forbundet med og måske fortsat medlemmer af et ulovligt hærråd for deres egen ulovlige private hær? Det er ikke desto mindre, hvad mange af Europa-Parlamentets medlemmer applauderer i Nordirland.

Der kan ikke komme noget godt ud af noget ondt.

 
  
MPphoto
 
 

  Атанас Папаризов (PSE). - Г-н Председател, българските граждани и редица правозащитни и професионални организации, с масови публични изяви и демонстрации, отбелязаха седемте години от задържането на петте български медицински сестри и палестинския лекар, осъдени на смърт от либийския съд. Резолюцията на Европейския парламент от 18 януари и заключенията на Съвета по общи въпроси от 22 януари и 22 февруари са израз на загрижеността на европейските институции и на страните-членки за положението на българските медици. Солидарността на страните-членки и постоянната загриженост на европейските институции са основа въпросът на българските медицински сестри да се реши. Единната европейска позиция, която, надяваме се, Европейският съюз и страните-членки ще изработят до края на този месец, може да стане основа за разговори с либийската страна за приключване на случая.

Уважаеми г-н Председател, уверен съм, че Европейският парламент, Съветът на министрите и Европейската комисия ще продължат съгласувано да действат в полза на решаването на въпроса на българските медицински сестри в Либия.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Hr. formand! Berlin-erklæringen udtrykker de værdier, som alle europæere har til fælles inklusive menneskerettigheder og demokrati. Der er ingen tvivl om, at det er en retfærdig erklæring, der på rammende vis præsenterer medlemsstaternes og EU-borgernes fælles værdier. Den præciserer også principperne om lighed og solidaritet, som den europæiske integration bygger på, samt de værdier, som EU altid har holdt højt i denne henseende, nemlig mangfoldighed og suverænitet.

For de europæiske borgere viser erklæringen, at EU er den eneste effektive reaktion på globaliseringens og konkurrencens udfordringer.

Dokumentet siger imidlertid intet væsentligt om Europas fremtidige udvidelse eller noget mere specifikt om en fremtidig fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Efter min mening er erklæringen en god start på det fremtidige arbejde om EU's nye rammer. Det er imidlertid mere en formel erklæring end en inspirerende åbningsceremoni. Hvis Berlin-erklæringen skal markere en ny start, skal medlemsstaterne udvise velvilje. Europas fremtid ligger i vores hænder. Det skal vi huske på.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE). - (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Europa-Parlamentets formand reagerer almindeligvis, når ledere i diktaturer (Kina, Cuba m.fl.) angriber Europa-Parlamentets resolutioner og beslutninger.

Repræsentanten for en enevældig stat, Vatikanstaten, i form af kardinal Angelo Scola beklagede det faktum, at det "inden for områder som ægteskab, familie og liv" - og jeg citerer kardinal Scola - "ikke er passende for det nuværende Europa-Parlament at fremsætte gentagne erklæringer og faktisk lægge pres på og indføre betingelser for individuelle lande".

Kardinal Scola har fremsat lignende erklæringer over for Europa-Parlamentets formand, og derfor mener jeg, at formanden og Europa-Parlamentet selv bør reagere, sådan som de normalt gør, når Parlamentets uafhængighed og overvejelser angribes.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN). - (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Giornale di Milano - en italiensk avis - og nogle nyhedsbureauer i både Italien og Ukraine har berettet om en begivenhed, der har haft en dybtgående indvirkning på alle dem, der fortsat har minder og tilmed åbne familiesår i forbindelse med skæbnen for de mennesker, der faldt under Anden Verdenskrig.

Det drejer sig om de jordiske rester af over 200 italienske soldater, der var så uheldige at blive begravet i jord tilhørende en lille by i Ukraine, hvor man allerede har forsøgt at bygge en enorm tietagers bygning. Nu er der så planer om at bygge et supermarked på stedet.

Jeg mener, at vi i kraft af de værdier, som EU bygger på, bør udtrykke en klar fordømmelse og vedtage en stærk holdning. Jeg vil derfor opfordre formanden for Europa-Parlamentet til at tale med de ukrainske myndigheder om at forhindre denne vanære.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL). - A Uachtaráin, ó thaobh an méid a dúirt Uachtarán na Parlaiminte inniu faoi imeachtaí na seachtaine seo i mBéal Feirste, ba mhaith liom fosta fáilte a chur roimh ráiteas na seachtaine seo ó Ian Paisley agus ó Gerry Adams.

Léiríonn an comhaontú idir Sinn Féin agus agus an DUP - agus an gealltanas soiléir sin ó Ian Paisley faoi athbhunú na n-institiúidí polaitiúla ar an ochtú lá de mhí na Bealtaine - tús ré nua polaitiúla in Éirinn. Bhí sé d'onóir domsa freastal ar an chruinniú stairiúil idir Sinn Féin agus an DUP dhá lá ó shin. Taispeánann na cainteanna agus taispeánann an comhaontú idir ár ndá pháirtí cad is féidir a bhaint amach anois.

Ba mhaith le Sinn Féin caidreamh nua a thógáil inar féidir le gach duine a bheith páirteach i dtodhchaí rathúil, shíochánta agus chóir. Caithfear dul i ngleic ar ndóigh le cuid mhór dúshlán agus cuid mhór deacrachtaí go fóill, ach níor chóir do dhuine ar bith meas faoi luach a thabhairt ar chuntasacht fhorbairtí na seachtaine seo, agus na féidearthachtaí a chruthaíonn siad don dul chun cinn polaitíochta in Éirinn.

 
  
MPphoto
 
 

  Мартин Димитров (PPE-DE). - Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, оставам с впечатлението, че европейският комисар Ласло Ковач е решил да увеличи всички възможни минимални акцизи, започна с алкохола, продължи с дизела.

На 13 март Европейската комисия прие предложение за промяна на Директива 96, като предвижда увеличаване на минималните нива на акциза върху дизел от 302 евро на 380 евро за хиляда литра. Според Комисията, с увеличението на акциза се опазва околната среда. В анализа си Комисията пропуска да отбележи, че страни като България и Румъния още не са достигнали сегашните минимални нива на акцизите, а се предлага ново увеличение. Ако се приеме това предложение, България ще трябва да увеличи акциза върху дизела с 40%. Това би довело до покачване на цените на основни потребителски стоки абсолютно несъизмеримо с ръста на доходите в България. Едно такова нарастване на цените ще доведе до евроскептицизъм, особено в източната част на Европейския съюз и до проблеми с приемането на еврото. Европейският парламент трябва категорично да се противопостави на едно такова необосновано предложение.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE). - (MT) Hr. formand! Efterfølgende undersøgelser af opførelsen af Marsascala-anlægget vurderes af alle inklusive tjenestemændene fra de maltesiske miljømyndigheder til at være en farce. I processen ignorerede man en række artikler i vedtægterne og var i strid med en række EU-direktiver. Undersøgelsen vedrørende den nødvendige teknologi er fortsat ikke offentliggjort, mens en sammenlignende analyse af alternative anlæg betragtes som værende ikkeseriøse, manipulerende og tilmed fejlbehæftede.

Den socioøkonomiske forskning i områdets indbyggere blev ikke foretaget omhyggeligt og i overensstemmelse med vedtægterne, mens undersøgelsen af indvirkningen på miljø og sundhed blev fuldstændigt ignoreret. Man skal huske på, at dette anlæg skal bygges i et boligområde bare 250 meter fra beboede områder.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). - (LT) Hr. formand! Via Baltica-projektet har stor betydning for integreringen af transportsystemerne i Baltikum og de nord- og centraleuropæiske lande med resten af EU. Kommissionen har kontaktet De Europæiske Fællesskabers Domstol og gjort indsigelse mod Polens konstruktion af Augustavas-omfartsvejen på Via Baltica, der blev indledt, inden Polen kom med i EU. Indsigelsen bygger på påståede krænkelser af miljøbeskyttelseskravene vedrørende Rospuda-dalen, hvorigennem den planlagte viadukt skal passere. Ifølge planen skal op til 4 % af projektmidlerne bruges til kompensation for skader på miljøet, til dyrepassager og til genplantning. Kommissionen har ikke foreslået nogen alternativ rute eller opstillet et klart forslag til kompensation. Der er imidlertid ikke rejst sådanne miljøbeskyttelsesspørgsmål i forbindelse med den nordeuropæiske gasledning, der skal passere gennem et Natura 2000-område med uoverskuelige miljømæssige konsekvenser til følge. Kommissionen er også bekymret over indbyggerne i Augustavas og den forurening, de udsættes for. Er der ingen ende på EU's dobbeltmoral i forhold til Europas "tunge drenge" og deres strategiske partner Rusland?

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). - (SK) Hr. formand! Kommissionen har indledt en traktatbrudssag mod Slovakiet, fordi visse skibsejere, der sejler under slovakisk flag, bruger bulgarske og tyrkiske klassifikationsselskabers tjenester. Kommissionen har endnu ikke medtaget disse på deres liste over anerkendte klassifikationsselskaber. Problemet vedrører 20 skibe, der sejler under slovakisk flag. Skibene ejes af udenlandske selskaber, der er registreret i en række forskellige lande.

Når alt kommer til alt, er det imidlertid Slovakiet, der skal betale 480 millioner slovenske tolar i bøde. Langtidskontrakterne med de pågældende virksomheder blev indgået inden landets EU-tiltrædelse. I november 2006 trådte et nyt direktiv i kraft, ifølge hvilket medlemsstaterne kun må anerkende EU-godkendte virksomheder.

Slovakiet har bedt EU om at anerkende det bulgarske klassifikationsregistratur. Jeg tror, at Slovakiet vil gøre sit yderste for hurtigst muligt at afhjælpe situationen. Jeg vil derfor bede Kommissionen om ikke at stå alt for stejlt.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). - (PL) Hr. formand! I de seneste uger har den europæiske presse skrevet meget om konflikten mellem det polske politi og de miljøgrupper, der forsvarer den enestående Rospuda-dal, der beskyttes under Natura 2000-programmet.

Vi ved allerede, at Kommissionen har indbragt sagen om den planlagte vej gennem Rospuda-dalen for De Europæiske Fællesskabers Domstol. Skønt jeg påskønner indsatsen fra kommissæren for miljø, hr. Stavros Dimas, beklager jeg dybt, at det ikke har været muligt at løse hårknuden og nå til enighed med den polske regering i stedet for denne unødvendige fjendtliggørelse af det polske samfund. En overtrædelse af EU-lovgivningen kan betyde, at Polen eller mere præcist de polske skatteborgere ender med at betale en millionbøde, samtidig med at den aktuelle trafikstandsning forlænges. Det faktum, at der ikke er forslag om en aftalt alternativ rute, vil ikke fremme løsningen af de aktuelle transportproblemer for områdets indbyggere.

Det ser ud til, at det endnu en gang bliver de almindelige borgere, der kommer til at betale for myndighedernes stædighed og ukendskab til loven.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN). - (EN) Hr. formand! Efter Berlin-erklæringen i sidste weekend og køreplanen, ifølge hvilken 2009 skal være året for traktatens foryngelse eller fornyelse i forbindelse med det europæiske valg, vil jeg foreslå, at vi udpeger 2009 som barnets år, ikke kun for at beskytte de mest sårbare mennesker og indføre fælles standarder for hele EU for beskyttelsen af vores børn, men også som en optimistisk tilkendegivelse af, at de kommende generationer kan fortsætte EU-projektet efter 50 års opbygning og udvikling. Jeg vil derfor stille dette forslag og bede kollegerne om at give det størst mulig opbakning.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne gøre Dem opmærksom på aftalen om de nye fællesskabsinstrumenter for ekstern bistand og i særdeleshed det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument, der giver Parlamentet øget kontrol med gennemførelsen af fællesskabsstøtten.

Parlamentet er villigt til at spille en aktiv rolle i gennemførelsen af fællesskabsinstrumenterne for ekstern bistand, selv om Kommissionen ikke er klar til et åbent og betimeligt samarbejde med Parlamentet.

Parlamentet er kun involveret i processen med at udarbejde dokumenter - hvilket vil sige strategidokumenter, handlingsplaner og nationale indikativprogrammer - umiddelbart inden deres vedtagelse, når det er så godt som umuligt at ændre eller udtale sig om emnet. Derfor er Parlamentet fortsat kun passiv tilskuer til gennemførelsen af ENPI.

I denne forbindelse mener jeg, at vi skal opfordre Kommissionen til at kommunikere med Parlamentet og involvere Parlamentet fuldt ud og i rette tid ved udarbejdelsen, gennemførelsen og kontrollen med den europæiske naboskabspolitik og ENPI i særdeleshed.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE). - (DE) Hr. formand! Det glæder mig, at jeg nu alligevel får ordet i tredje forsøg, men jeg kan godt se, at man - når sågar gruppeformænd benytter denne mulighed - ikke har så mange chancer som lille medlem på bagerste række.

Jeg kritiserer på det skarpeste den polske regerings plan om at udvise syge mennesker af landet, også EU-borgere. Jeg opfatter det som et massivt angreb på EU's grundlæggende frihedsrettigheder, f.eks. etableringsfriheden og personers frie bevægelighed. Jeg opfordrer Kommissionen til omgående at tage de nødvendige skridt til at sætte en stopper for disse stadige provokationer fra de to brødre i spidsen for regeringen.

Jeg vil også gerne vide, hvorfor Kommissionen straks handler på så mange områder, f.eks. også i sagen om de tyske studerende i Østrig, men ikke gør noget som helst ved denne type massive problemer. Det mener jeg er en skandale.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Joseph Conrad sagde engang, at hvad alle mennesker virkelig ønsker, er en eller anden form for eller måske opskrift på fred. I forbindelse med 50-årsdagen for dette enestående europæiske projekt, der har bragt fred og stabilitet til vores kontinent, har denne uge også været uhørt, bemærkelsesværdig og utroligt positiv med hensyn til fred og fremskridt på øen Irland, både i nord og syd.

Jeg glæder mig overmåde over den decentrale regering og dens tilbagevenden til Nordirland. Beslutningen fra de to største politiske grupper, DUP og Sinn Féin, om at sætte sig sammen og blive enige om at dele magten inden for seks uger, er en helt igennem lovende milepæl, der omsider indleder slutspillet i den langstrakte fredsproces i Nordirland efter 40 års vold.

Det er vigtigt, at vi her i Europa-Parlamentet anerkender denne uges ekstraordinære begivenheder i Stormont. Jeg vil også i særdeleshed anerkende den rolle, som Unionistpartiet i Ulster og SDLP, David Trimble og John Hume, de tidligere ledere, de nuværende ledere …

(Formanden afbrød taleren)

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). - (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne gøre Dem opmærksom på de nylige hændelser i Pakistan i forbindelse med suspenderingen af højesteretsdommer Mohammed Chaudhry, hvilket resulterede i omfattende uro i landet.

I december sidst år rejste jeg som formand for SAARC-delegationen spørgsmålet om betydningen af dommerstandens og mediernes frihed på højeste niveau under et besøg i Pakistan. Det er derfor skuffende, at vi hører beretninger om mangel på begge dele. Jeg er imidlertid den pakistanske EU-ambassadør taknemmelig for at have overbragt mig den pakistanske regerings erklæringer om tilslutning til pressefrihed, og jeg glæder mig specielt over forsikringen om at værne om dommerstandens uafhængighed.

Jeg vil imidlertid kraftigt opfordre Parlamentets formand til i gennemsigtighedens interesse skriftligt at anmode om en kopi af den udtalelse, der blev sendt til det øverste retsråd, samt om en udførlig forklaring på årsagerne til det øverste retsråds beslutning om at suspendere højesteretsdommer Chaudhry.

Endelig vil jeg også bede formanden om på det kraftigste at opfordre Pakistans regering til, uanset hvor velbegrundet suspenderingen af højesteretsdommeren måtte være, at afholde en offentlig høring, så det internationale samfund kan vurdere det retfærdige i den aktuelle retssag.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Evans (PSE). - (EN) Hr. formand! Jeg bliver i samme del af verden, og jeg vil gerne gøre Parlamentet opmærksom på den forværrede situation i Sri Lanka, hvor våbenhvilen er ikkeeksisterende. Efter min mening er det en tragedie. Over 200.000 mennesker er nu blevet fordrevet på grund af de nye kamphandlinger. Mere end 3.000 civile og selvfølgelig et antal soldater fra alle parter er blevet dræbt.

En ting, som Europa-Parlamentet kan gøre, er, at opfordre uafhængige menneskerettighedsobservatører til at overvåge krænkelser og de mange krænkelser, der begås af de srilankanske sikkerhedsstyrker, af LTTE og af de øvrige væbnede grupper, der findes spredt ud over hele øen. Efter min mening skal Europa-Parlamentet støtte befolkningen på denne skønne ø for hurtigst muligt at finde en fredelig løsning og gøre en ende på denne konflikt.

Mange tak. 47 sekunder!

(Latter)

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - De sekunder, som De sparede, har De givet til fru Gill.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). - (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Da jeg tog flyet fra Bergamo til Bruxelles, mødte jeg en delegation af 27 enker - én fra hver EU-stat - der protesterede over, at enkepensionerne til enkerne af pensionister og arbejdstagere kun er halvt så store som de pensioner, deres ægtefæller modtog.

Enkerne bad mig om at tage spørgsmålet op i Europa-Parlamentet - hvilket jeg nu gør - og de var sikre på, at deres anmodning ville blive hørt af alle EU's 27 regeringer. De håber, at der endelig vil blive indført en europæisk pension, der skaber lige og bedre rettigheder for alle europæiske statsborgere, hvilket jeg også opfordrer til.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Jeg beklager, men vi bliver nødt til at gå videre til det næste punkt på dagsordenen. Jeg vil imidlertid oplyse, at alle dem, som har bedt om ordet i dag, vil få forrang på mødet i Strasbourg i april, men de skal for en ordens skyld indskrive sig igen. Formanden for mødet vil blive informeret herom, og disse medlemmer vil komme øverst på talerlisten.

 
  
MPphoto
 
 

  Димитър Стоянов (ITS). - В съвременното демократично общество медиите и тяхната свобода са нещо много важно. Тяхното влияние над обществото е толкова голямо, че ние често се обръщаме към тях като към четвърта власт.

Вземам думата по отношение на изказването на г-н Шулц, което ме засегна лично, относно свободата на медиите. Защото ние знаем, че в съвременната демокрация основната характеристика на всяка власт е, че тя бива контролирана по някакъв начин, за да не се позволяват злоупотреби с нея. И за да ви опиша по-добре какъв е случаят специално, който г-н Шулц имаше предвид в България ...

(г-н Стоянов и прекъснат от председателя)

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Hr. Stoyanov, jeg bliver nødt til at afbryde Dem her. Jeg vil gerne vide på grundlag af hvilken artikel i forretningsordenen, De beder om ordet, og i hvilket sag, for i øjeblikket har Deres tale meget generel karakter.

 
  
MPphoto
 
 

  Димитър Стоянов (ITS). - Относно чл. 145 от Правилника.

(Г-н Стоянов е прекъснат от председателя)

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Jeg vil gerne minde Dem om, at i henhold til artikel 145 må ethvert medlem, der anmoder om at fremsætte en personlig bemærkning, "ikke komme ind på selve sagen, men kun tilbagevise udtalelser, som er faldet om hans egen person under forhandlingen, og meninger, der tillægges ham, eller korrigere egne udtalelser". Undgå derfor venligst at tale om generelle ting og kom til den sag, der bekymrer Dem, eftersom De har fået ordet for at fremsætte en personlig bemærkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Димитър Стоянов (ITS). - Не съм съгласен г-н Председател, защото моят отговор изисква изясняване на обстоятелствата, за да мога да отхвърля твърденията ...

(Г-н Стоянов е прекъснат от председателя)

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - De behøver ikke være enig eller uenig. Sådan er forretningsordenen.

 
  
MPphoto
 
 

  Димитър Стоянов (ITS). - Значи това е диктатура, г-н Председател.

(Г-н Стоянов е прекъснат от председателя)

Няма свобода на словото в този парламент.

Няма свобода на словото в този парламент.

(Г-н Стоянов е прекъснат от председателя)

Това е свободата на словото в този парламент. Отнема се думата, без да се даде възможност....

(Председателят отнема думата на г-н Стоянов)

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Dette er ikke et diktatur. Det er tværtimod et demokrati. Vi har en forretningsorden, og den skal overholdes. Der er ikke nogen medlemmer, som må fremsætte generelle bemærkninger om et valgfrit emne i dette Parlament.

Hr. Stoyanov, jeg havde forstået, at De ønskede ordet for at fremsætte en personlig bemærkning. Det er ikke tilfældet, og jeg kan ikke lade Dem fortsætte.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik