Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0278(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0061/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0061/2007

Keskustelut :

PV 28/03/2007 - 16
CRE 28/03/2007 - 16

Äänestykset :

PV 29/03/2007 - 8.8
CRE 29/03/2007 - 8.8
Äänestysselitykset
PV 22/05/2007 - 9.6
CRE 22/05/2007 - 9.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0095
P6_TA(2007)0191

Puheenvuorot
Keskiviikko 28. maaliskuuta 2007 - Bryssel EUVL-painos

16. Luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät (keskustelu)
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Esityslistalla on seuraavana Aubertin laatima maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietintö (A6-0061/2007) ehdotuksesta neuvoston asetukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä (KOM(2005)0671 – C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS)).

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, pidän myönteisenä tätä tilaisuutta keskustella ehdotuksestamme uudeksi neuvoston asetukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta. Haluan aluksi kiittää esittelijä Aubertia sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan jäseniä heidän työstään. Heidän perusteellinen työnsä on hyvin arvokas panos keskusteluihimme.

Euroopan unionissa on 160 000 luonnonmukaista tilaa ja luonnonmukaisen viljelyn piiriin kuuluu yli 6 miljoonaa hehtaaria maata. Luonnonmukaisten tuotteiden liikevaihdoksi arvioidaan 13–14 miljardia euroa. Tämä suuntaus on nouseva, joten kyseessä on todellakin hyvin tärkeä ala. Olen täysin varma, että tällä laajenevalla alalla on keskeinen asema. Se vastaa moniin erilaisiin kansalaisten ja kuluttajien odotuksiin, jotka kohdistuvat elintarvikkeiden laatuun, ympäristöstä huolehtimiseen, eläinten hyvinvointiin ja maaseudun kehittämismahdollisuuksiin.

Luonnonmukainen tuotanto on myös ala, johon liittyy paljon toiveikkuutta ja luottamusta siihen, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, kuten saatoin nähdä selvästi käydessäni äskettäin Nürnbergissä järjestetyillä BioFach-luomumessuilla. Kehittyäkseen ja hyödyntääkseen mahdollisuuksiaan täysimääräisesti luonnonmukaisen tuotannon ala tarvitsee kuitenkin asianmukaisen sääntelykehyksen, ja juuri tämän pyrimme saavuttamaan uudella asetuksellamme. Kyseessä on siten hyvin tärkeä lainsäädäntöehdotus, ja olen tyytyväinen edistykseen, jota pystyimme saavuttamaan viime vuonna käymissämme keskusteluissa.

Vuoden 2006 aikana ehdotuksestamme käytiin hyvin kiihkeitä keskusteluja neuvostossa ja parlamentissa. Tämän seurauksena jotkin alkuperäiseen ehdotukseen sisältyneet osat, jotka osoittautuivat hyvin arkaluonteisiksi, on nyt poistettu kokonaan. Tällaisia ovat muun muassa korkeatasoisempaa luomutuotantoa koskevien väittämien kieltäminen, yksityisten standardien vastavuoroinen tunnustaminen tarkastuslaitosten toimesta ja EU-luonnonmukainen-merkintä.

Parlamentti on myös ehdottanut lukuisia tarkistuksia parantaakseen luonnonmukaisen tuotannon tavoitteiden ja periaatteiden sanamuotoa. Tarkistukset koskevat mainintaa tuotteen alkuperästä, nimenomaista oikeutta käyttää kansallisia ja yksityisiä tunnuksia, valvontajärjestelmän sisällyttämistä osaksi elintarvikkeita ja rehuja koskevia virallisia tarkastuksia ja tuontituotteita koskevia parempia takeita. Nämä ovat tarkistuksia, joilla parannetaan alkuperäistä ehdotusta, ja hyväksyn ne näin ollen mielelläni.

Olemme myös onnistuneet parantamaan asetuksen painotusta maaperän viljavuuden, maaperän elämän ja maanhoitokäytäntöjen osalta. Kysymys muuntogeenisistä organismeista ja luonnonmukaisesta tuotannosta on herättänyt paljon keskustelua. Olen pannut merkille parlamentin toiveen siitä, että toimijat todistavat ryhtyneensä kaikkiin tarvittaviin toimiin muuntogeenisten organismien satunnaisen tai sellaisen esiintymisen estämiseksi, jota ei teknisesti voida estää, ja olen asiasta täysin samaa mieltä. Vaikka näissä tarkistuksissa toistetaan jo olemassa oleva vaatimus, olen siten päättänyt hyväksyä ne tämän kysymyksen suuren arkaluonteisuuden vuoksi.

Saanen kuitenkin myös tehdä asian täysin selväksi: muuntogeenisten organismien satunnaisen esiintymisen enimmäisraja-arvo ei ole, kuten jotkut väittävät, tosiasiallinen muuntogeenisten organismien kynnysarvo. Muuntogeenisten organismien ja niiden johdannaisten käyttö luonnonmukaisessa tuotannossa on edelleen tiukasti kielletty.

Vaikka komissio ja parlamentti ovat samaa mieltä uuden asetuksen perusnäkökohdista, on tiettyjä kysymyksiä, joiden osalta emme ole onnistuneet pääsemään yksimielisyyteen, ja haluan käsitellä lyhyesti joitakin näistä.

Parlamentti pyytää enemmän yksityiskohtia, ja on selvää, että monet nykyiseen asetukseen sisältyvistä yksityiskohtaisista säännöistä on poistettu ehdotuksessa. Meidän ei pitäisi kuitenkaan unohtaa, että yksi ehdotuksen tärkeimmistä tavoitteista oli laatia perussäännöt selkeämmin ja johdonmukaisemmin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että yksityiskohtaisten sääntöjen, jotka muodostavat luomustandardien ainutlaatuisen rakenteen, pitäisi hävitä kokonaan. Ei tietenkään. Katson kuitenkin, että ne on parempi sijoittaa täytäntöönpanosääntöihin, ja näiden yksityiskohtaisten sääntöjen sisältö on, kuten vahvistin teille aiemmin, hyvin samantapainen kuin nykyiseen asetukseen sisältyvien yksityiskohtaisten sääntöjen.

Toiveestamme laajentaa asetuksen soveltamisalaa koskemaan suurkeittiöitä, kosmetiikkaa, tekstiilejä ja kalasäilykkeitä haluan huomauttaa, ettemme voi ottaa kaikkia askelia yhtä aikaa. Laajennamme nyt asetuksen soveltamisalaa huomattavasti koskemaan viinintuotantoa ja vesiviljelyä. Muut alat ovat vielä hyvin varhaisessa kehitysvaiheessa, ja yhdenmukaistaminen saattaisi mielestäni vaikeuttaa niiden kehitystä. Nykyisessä tekstissä annetaan itse asiassa mahdollisuus tarkastella tätä kysymystä uudelleen vuonna 2011.

Tähän liittyen olen myös pannut merkille, että haluaisitte ehdotukselle kaksinkertaisen oikeusperustan. Ei ole salaisuus, että yhteispäätösmenettelyn käyttöönotosta maatalousasioissa keskustellaan laajemminkin. Tämä on tärkeä kysymys, ja olen selvästi antanut ymmärtää pitäväni asianomaista keskustelua myönteisenä. Kyseessä on kuitenkin kysymys, jota olisi käsiteltävä horisontaalisesti, asianmukaisella tasolla ja asianmukaisessa kontekstissa. En usko, että lähestymistavan omaksuminen tapauskohtaisesti palvelee kenenkään etua. En siten voi hyväksyä luonnonmukaista tuotantoa koskevan uuden asetuksen oikeusperustan muuttamista, jota olette ehdottaneet.

Lopuksi ehdotatte, että jäsenvaltiot voivat säilyttää tai ottaa käyttöön tiukemmat kansalliset säännöt. En voi hyväksyä tätä. Asetuksella pyritään nimenomaan yhdenmukaistamaan säännöt riittävän tiukalla tasolla ja luomaan joustomekanismi poikkeuksia varten. Yhdenmukaistamalla säännöt kohtalaisen korkealla tasolla ja takaamalla joustavuuden pääsemme nähdäkseni samaan lopputulokseen, jossa tuotantoa vastaavissa oloissa harjoittavien toimijoiden eriarvoisen kohtelun riski on kuitenkin pienempi. Olen vakuuttunut, että näin edistetään luonnonmukaisen tuotannon kukoistavia sisämarkkinoita.

Pahoittelen, että olen puhunut näin pitkään, mutta kyseessä on hyvin tärkeä kysymys, jota halusin käsitellä yksityiskohtaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Arvoisa komission jäsen, komissio voi puhua vapaasti niin kauan kuin haluaa ja sanoa kaiken tarvittavan.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélène Aubert (Verts/ALE), esittelijä. – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, kuten tiedätte, luonnonmukaisen tuotannon olosuhteet ovat nykyään jokseenkin paradoksaaliset. Toisaalta luonnonmukaisen tuotannon kysyntä kasvaa, koska se on tuotantomenetelmä, joka luo työpaikkoja sekä suojelee ympäristöä, biologista monimuotoisuutta ja viime kädessä kaikkien terveyttä. Toisaalta luonnonmukaisen tuotannon osuus EU:n maataloustuotannosta on edelleen vain hieman yli prosentti ja käytössä olevasta maatalousmaasta vain hieman yli 3 prosenttia – toisin sanoen pieni. Katson, että velvollisuutemme on auttaa luonnonmukaisen tuotannon kehittämisessä Euroopan unionissa.

Tämä on ehkä vain pieni kysymys määrällisesti, mutta erittäin suuri kysymys poliittisesti ja symbolisesti, koska luonnonmukainen tuotanto edustaa myös eräänlaista läpimurtoa, sillä sen myötä yhteisessä maatalouspolitiikassa keskitytään jälleen paljon kestävämpään tuotantomuotoon, jollaista juuri tarvitaan.

Koko vuoden 2006 jatkuneen työmme perustana oli komission ehdotus, joka on herättänyt paljon huolta ja monia vastalauseita. Ehdotukseen on myös liittynyt tietynlaista hätäilyä, sillä meitä pyydettiin alun perin esittämään kahden kuukauden kuluessa arviomme ehdotuksesta, jota ei ollut oikeastaan valmisteltu perusteellisesti. Myönnän kuitenkin auliisti, että työ on ollut rakentavaa ja että keskusteluja on käyty säännöllisesti sekä komission että neuvoston kanssa alkuperäisen ehdotuksen parantamiseksi. Mitä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta toivoi viime kädessä saavansa aikaan kaikella tällä näkemystenvaihdolla, kaikilla näillä keskusteluilla ja kaikella tällä työllä? Otitte puheenvuorossanne esille nämä keskeiset tekijät.

Ensinnäkin valiokunta toivoi laajentavansa asetuksen soveltamisalaa koskemaan non-food-tuotteita, kuten tekstiilejä ja kosmetiikkaa, mutta myös, ja ennen kaikkea, suurkeittiöitä, koska suurkeittiöt tarjoavat hyvin erityisen keinon luonnonmukaisen tuotannon kehittämiseen jäsenvaltioissamme. Tekisimme virheen, ellemme käyttäisi tätä välinettä. Myös tämän vuoksi haluamme kaksinkertaisen oikeusperustan, 37 artiklan ja 95 artiklan, jotka koskevat sekä sisämarkkinoita että kuluttajia. Vaikuttaa siltä, että teillä on vain hyvää sanottavaa työstämme, panoksestamme ja näin ollen siitä, että Euroopan parlamentin rooli on ollut paljon aiempaa suurempi – puhumattakaan yhteispäätösmenettelyn käytöstä yleisesti maataloutta koskevissa asioissa, koska tämä on toinen keskustelu, joka meidän on vielä käytävä.

Minusta vaikuttaa näin ollen siltä, että jos haluamme jatkaa tätä työtä ja jos haluamme todella antaa Euroopan parlamentin jäsenille oikeuden tarkastaa nämä kuuluisat säännöt, joilla on ensiarvoisen tärkeä asema asetuksen soveltamisessa, teidän olisi hyväksyttävä kaksinkertainen oikeusperusta. Jatkamme keskustelua asiasta.

Toiseksi, kuten huomautitte, olemme pyytäneet ehdotuksen epämääräisyyden vuoksi täsmentämään määritelmiä siitä, mitä tarkoitetaan muun muassa tarkastuksella, sertifioinnilla, tuotteilla ja käytännöillä, jotka on hyväksytty tai joita ei ole hyväksytty luonnonmukaisessa tuotannossa, yhteydellä maaperään ja eläinten hyvinvoinnilla. Seuraavaksi otitte esille hyvin arkaluonteisen asian, nimittäin sen, ettei muuntogeenisiä organismeja pitäisi esiintyä luonnonmukaisessa tuotannossa. Näitä organismeja ei saa esiintyä lainkaan luonnonmukaisessa tuotannossa, aivan kuten ei torjunta-aineita ja synteettisiä kemikaalejakaan.

Muuntogeenisten organismien osalta olemme ehdottomasti päättäneet vahvistaa kuluttajille, ettei muuntogeenisiä organismeja esiinny luonnonmukaisessa tuotannossa kylvövaiheesta jakeluvaiheeseen. Nykyinen 0,9 prosentin enimmäisraja-arvo, joka koskee vapautusta merkinnöistä, aiheuttaa sekaannusta. Katsommekin, että meidän on palattava tähän kysymykseen niin, että valitsemme havaitsemiskynnyksen sekä tavanomaisille maataloustuotteille että luonnonmukaisille tuotteille ja että ryhdymme myös, tapahtuipa mitä tahansa, kaikkiin tarvittaviin toimiin estääksemme muuntogeenisten organismien myöskin satunnaisen esiintymisen luonnonmukaisissa tuotteissa.

Sanotte, ettei teidän ole mahdollista hyväksyä tiukempia toimia, joita jäsenvaltiot voisivat toteuttaa. Sekä yksityisten tahojen että viranomaisten vaatimukset, jotka ovat jo olemassa ja jotka kuluttajat tuntevat hyvin, pitäisi mielestämme voida säilyttää. Tätä me joka tapauksessa haluamme, ja mikäli joustavuus taataan, yhdenmukaistamisen on tapahduttava ylöspäin eikä alaspäin, kuten pelkäämme tapahtuvan.

Olette antanut meille monia vastauksia. Uskon tämän keskustelun jatkuvan, epäilemättä huomisen äänestyksen jälkeenkin.

Lopuksi totean, ettei asetus ole myöskään kaikki kaikessa eikä sillä ratkaista kaikkia luonnonmukaiseen tuotantoon liittyviä kysymyksiä. Luonnonmukaista tuotantoa on myös tuettava paljon nykyistä enemmän yhteisen maatalouspolitiikan yhteydessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberto Musacchio (GUE/NGL), ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon valmistelija. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, valiokunnassani, jonka lausunnon valmistelijana toimin, tehtiin hyvin huolellista työtä, ja sen tulos hyväksyttiin valiokunnassa yksimielisesti.

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta on tietysti syvästi huolissaan ympäristön suojelusta, mutta tässä nimenomaisessa tapauksessa olemme keskittyneet siihen, miten ympäristöä voidaan suojella myös markkinalakien avulla. Sanon näin, koska esittelemäni lausunnon keskeinen sanoma on juuri tämä: luonnonmukaisia elintarvikkeita tuottaville, myyville tai ostaville on oltava selvää mitä suurimmalla varmuudella ja vailla erehtymisen mahdollisuutta, että luonnonmukaiset elintarvikkeet ovat todellakin luonnonmukaisia eikä niissä esimerkiksi esiinny muuntogeenisiä organismeja. Mielestäni meidän on ensiarvoisen tärkeää saada tämä muuntogeenisten organismien esiintymistä koskeva "nollakynnysarvo" käyttöön välittömästi. Sen käyttöönottoa ei voida lykätä tuonnemmaksi. Tuotteen, esimerkiksi luksusauton, myyjä ei voi sallia sitä, että tuotteeseen sisältyy yksikin pultti, joka ei kuulu kyseiseen autoon.

Tämä on näin ollen valiokuntani antaman suosituksen keskeinen sanoma, ja toivomme, että se sisällytetään selvästi lopulliseen tekstiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnes Schierhuber, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, haluan kiittää jäsen Beeriä lämpimästi hänen vankkaa sitoutuneisuutta osoittavasta mietinnöstään. Luonnonmukainen tuotanto kiinnostaa suuresti kansalaisia. Luonnonmukaisen tuotannon muodot ovat hyvin moninaisia, ja sen merkitys vaihtelee suuresti jäsenvaltioittain. Kyseessä onkin kiistelty ja tunnepitoinen keskustelunaihe. Tässä yhteydessä muuntogeeniset organismit muodostavat aina suuren ongelman luonnonmukaisessa tuotannossa. Tuen siksi 0,0 prosentin raja-arvoa luonnonmukaisessa tuotannossa, koska tuotteiden, joiden ilmoitetaan olevan muuntogeenisistä organismeista vapaita, on myös oltava muuntogeenisistä organismeista vapaita. Rinnakkaiselo ja vastuu ovat tässä suhteessa perustavanlaatuisia kysymyksiä. Arvoisa komission jäsen, nämä kysymykset on myös vielä ratkaistava, ja tiedän, että olette tässä meidän puolellamme.

Luonnonmukaisen tuotannon tulevaisuus on ennen kaikkea kuluttajien käsissä. He päättävät, ovatko he valmiita maksamaan enemmän elintarvikkeista, jotka ovat luonnonmukaisia ja muuntogeenisistä organismeista vapaita. Luonnonmukaisten tuotteiden myynnin kasvu viime vuosina osoittaa selkeästi, että kansalaiset arvostavat tätä ominaisuutta. Juuri tässä suhteessa ostajan on kuitenkin tärkeää tietää, mistä elintarvikkeet tulevat. Meidän on varmistettava, että eurooppalaisia luonnonmukaisten tuotteiden merkintöjä käytetään vain tuotteissa, jotka ovat peräisin jäsenvaltioista ja jotka täyttävät nämä kriteerit. Tunnusten tuleva käyttö, aikomus merkitä tuotteet tarkemmin ja siihen liittyvä jäljittämismahdollisuus ovat toimia, joita pidän hyvin myönteisinä, koska ne myös mahdollistavat tehokkaammat tarkastukset. Meidän on turvattava, että tuottajien ja kuluttajien edut otetaan yhtä lailla huomioon. Yhteiset, yhteensovitetut toimet hyödyttävät sekä EU:n maataloutta että kuluttajia, samalla kun niillä turvataan toissijaisuus. Esitetyt 197 tarkistusta osoittavat kuitenkin, ettemme ole tällä hetkellä oikeastaan vielä valmiita äänestämään mietinnöstä. Annankin esittelijälle tukeni tarkistusten 37 ja 39 osalta.

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 
 

  María Isabel Salinas García, PSE-ryhmän puolesta. (ES) Luomuala pyytää, tai pikemminkin vaatii, meiltä selkeää ja yksinkertaista lainsäädäntöä, joka vastaa selvästi kasvavien markkinoiden tarpeita.

Eurooppalaiset kuluttavat yhä enemmän luomutuotteita, ja meidän on luotava mahdollisimman pian asianmukainen kehys täyttääksemme nämä tarpeet, samalla kun suojelemme paitsi kuluttajien etuja myös samanaikaisesti luomualan etuja ja ympäristön etua yleensä.

Tämän tavoitteen saavuttamista silmällä pitäen mietintö, josta parhaillaan keskustelemme ja joka on kohdannut vaikeuksia siitä käydyistä neuvotteluista lähtien, on hyvä lähtökohta. Haluan käyttää tätä tilaisuutta onnitellakseni esittelijä Aubertia erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt. Käsiteltävänä oleva mietintö on mielestäni hyvä, koska siinä esimerkiksi otetaan huomioon EU:n eri alueiden erityispiirteet, määritetään paremmin luomutuotteiden valvontaan osallistuvien viranomaisten ja elinten toimivaltuudet ja otetaan käyttöön yksi pakollinen tunnus, jota olen myös vaatinut valiokunnassa käydyissä neuvotteluissa.

Samoin mietinnössä käsittääkseni myös todetaan, että jotta kolmansista maista tuotavia tuotteita voidaan myydä Euroopan unionissa luonnonmukaisina, näiden tuotteiden on oltava EU:n lainsäädäntöä vastaavien sääntöjen mukaisia.

Lopuksi katson, että mietintö on tarkoitettu edistämään luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaisten tuotteiden kulutusta ja että sillä pyritään lujittamaan tämän kasvavan alan asemaa maataloutemme eliittiin kuuluvana alana, koska luonnonmukaiselle tuotannolle ovat jo lähtökohtaisesti tunnusomaista laadukkaammat tuotteet.

Katson kuitenkin, että nyt on käynnistymässä toinen keskustelu, jota emme olleet ottaneet huomioon aivan viime aikoihin saakka. Nyt nimittäin ehdotetaan mahdollisuutta, että Euroopan parlamentti saisi enemmän sananvaltaa päätöksenteossa, ottaisi yhden askeleen eteenpäin yhteispäätösmenettelyn avulla ja vaatisi kaksinkertaista oikeusperustaa tälle asetukselle.

Haluan tehdä selväksi, että kiihkeinä EU:n puolestapuhujina kannatamme aina suurempien päätöksentekovaltuuksien antamista Euroopan parlamentille, joka on Euroopan unionin korkein demokraattinen ilmentymä. Äänestämme näin ollen vastaavasti huomenna.

Haluan kuitenkin myös korostaa, että tätä asetusta ovat vaatineet sekä luomuala että kuluttajat, joten tulevia toimia, joista meidän on päätettävä huomisen jälkeen, ei saa viivyttää enää kovin pitkään. Tuottajien oikeusvarmuuden ja kuluttajien luottamuksen tähden meidän on pikemminkin jatkettava työtä nopeasti, jotta saamme asetuksen, jota EU:n luomuala on vaatinut pitkään ja jolla erotetaan tämä selkeästi luonnonmukainen tuotanto muista maataloustuotannon aloista kuluttajien turvallisuuden vuoksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyösti Virrankoski, ALDE-ryhmän puolesta. – (FI) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijä Marie-Hélène Aubert'ia hyvästä mietinnöstä. Luomutuotanto on eräs maatalouden tuotannon aloja. Sen merkitys tullee tulevaisuudessa korostumaan, koska kuluttajat kiinnittävät aikaisempaa enemmän huomiota elintarvikkeiden hinnan asemasta niiden laatuun. Luomutuotannon avulla on mahdollisuus parantaa tuotteiden laatua, makua ja säilyvyyttä. Näin voidaan luoda lisäarvoa maatiloilla ja vahvistaa maatilojen kannattavuutta. Luomutuotanto on vaikea maatalouden ala. Se vaatii tarkkaa omistautumista tilan hoitoon. Pienetkin virheet ovat vaikeasti korjattavissa, koska käytettävissä ei ole tavanomaisen tuotannon mahdollisuuksia.

EU:n maatalouspolitiikkaa leimaa yleensä säännösten monimutkaisuus ja byrokraattisuus. Luomutuotannon osalta on pelättävissä entisestään lisääntyvä taakka. Viljelijän on tunnettava tarkoin sekä EU:n että kansallinen lainsäädäntö. Esillä oleva asetusesitys tuo lisää säädöksiä. Sinänsä tavoite on hyvä, kun kuluttajan luottamus yritetään turvata, mutta jos säädökset ovat liiallisia, saattaa olla, että luomuviljelyn kasvu hidastuu ja monet aloittaneet viljelijät luopuvat. Tämä olisi vahinko koko alalle.

Arvoisa puhemies, maatalous ja elintarviketeollisuus ovat valtava eurooppalainen tuotannonala. Sen sisällä on tilaa erilaisille menetelmille ja suuntauksille. Luomutuotanto voi tarjota hyvinkin houkuttelevia mahdollisuuksia erityisesti luonnonolosuhteiltaan vaikeimmilla alueilla. Toivottavasti tämäkin asetus vahvistaa maanosamme elintarviketaloutta ja sen menestymistä kansainvälisessä kilpailussa.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli, UEN-ryhmän puolesta. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, italialaisena haluaisin mainita, että maailmanlaajuisesti Italia on neljänneksi suurin luonnonmukaisten tuotteiden tuottaja, kun taas Euroopan unionissa se on ensimmäisellä sijalla. Kannatamme näin ollen mietinnössä asetukseen tehtyjä muutoksia, jotka koskevat sen soveltamisalaa, jäsenvaltioille taattavaa joustavuutta, tarkastuksia ja luonnonmukaisten tuotteiden vapaata liikkuvuutta Euroopan unionissa.

Toisaalta merkintöjen osalta katsomme, että on oltava ehdottomat takeet siitä, että tuotteet ovat luonnonmukaisia ja ettei muuntogeenisiä organismeja saa siten esiintyä tahattomasti missään tuotantoprosessin vaiheessa. Voimassa olevissa asetuksissa muuntogeenisten organismien tahattoman esiintymisen enimmäisraja-arvoksi luonnonmukaisissa tuotteissa on asetettu 0,9 prosenttia, joka vastaa valitettavasti tavanomaisille maataloustuotteille asetettua muuntogeenisten organismien enimmäisraja-arvoa.

Lopuksi totean, että elintarvikkeita, jotka on valittu ja ostettu nimenomaan niiden ominaispiirteiden ja luonnollisten tuotantomenetelmien vuoksi, koskevasta luottamuspulasta aiheutuvan kulutuksen romahtamisen välttämiseksi on tarpeen määrittää luonnonmukaisille tuotteille muuntogeenisten organismien tahattoman esiintymisen enimmäisraja-arvo.

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 
 

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, esittelijä on esitellyt hyvän mietinnön, ja parlamentin on vaadittava, että komissio ja neuvosto todellakin käyttävät tätä hyvää mietintöä. Tarvitsemme toisin sanoen yhteispäätösmenettelyä, etenkin kun koko asetuksen uusi sisältö liittyy sisämarkkinoihin. Maataloutta koskevia kysymyksiähän oli säännelty jo aiemmin, ja ne voitaisiin ottaa olennaisilta osin uuteen asetukseen. Tämä on yksi syy kaksinkertaiseen oikeusperustaan. Toinen syy, kuten aivan oikein totesitte, on se, että monet yksityiskohdista olisi ratkaistava täytäntöönpanosäännöissä. Parlamentin on, aivan kuten neuvoston, varattava oikeus tulla kuulluksi näistä täytäntöönpanosäännöistä. Kuten tiedätte, meillä on nyt asiasta tuomioistuimen päätös. Jos meillä olisi perustuslaki, tämä kysymys ratkeaisi joka tapauksessa. Meidän on tulevina kuukausina selvitettävä asia perin pohjin.

Muuntogeenisten organismien osalta olen tyytyväinen toteamukseenne siitä, ettei 0,9 prosenttia ole enimmäisraja-arvo muuntogeenisten organismien esiintymiselle. Kyseessä on merkitsemiseen sovellettava enimmäisraja-arvo, eikä muuntogeenisten organismien esiintyminen ole oikeutettua. Ryhmämme on kuitenkin huolissaan siitä, ettei teknisiä keinoja, joita meillä on käytettävissämme näiden organismien esiintymisen ehkäisemiseen, käytetä täysimääräisesti hyväksi ja että 0,9 prosentin enimmäisraja-arvo on näin ollen liian korkea. Haluamme alentaa tätä enimmäisraja-arvoa, koska olemme sitä mieltä, että muuntogeenisten organismien kaikenlainen esiintyminen luonnonmukaisissa tuotteissa on ehdottomasti estettävä. Toivon, että ymmärrätte tämän ja ryhdytte tarvittaviin toimiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincenzo Aita, GUE/NGL-ryhmän puolesta. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, katson, että parlamentti voi parantaa tarkasteltavana olevaa säännöstä huomattavasti huomisessa täysistunnossa toimitettavassa äänestyksessä. Itse asiassa tämänkaltainen säännös, jossa muuntogeenisten organismien esiintymiselle luonnonmukaisissa tuotteissa asetettu 0,9 prosentin enimmäisraja-arvo vastaa tavanomaisille maataloustuotteille määritettyä enimmäisraja-arvoa, ei hyödytä mitenkään niin luonnonmukaisten tuotteiden tuottajia kuin eritoten kuluttajiakaan.

Myös komission jäsenen meille esittämät luvut osoittavat, että kyseessä on säädös, joka voisi aiheuttaa huomattavaa vahinkoa luonnonmukaisen tuotannon alalle. Saman enimmäisraja-arvon määrittäminen tavanomaisille maataloustuotteille ja luonnonmukaisille tuotteille itse asiassa hämmentäisi kuluttajia, jotka eivät ehkä enää valitsisi luonnonmukaisia tuotteita. Tämä olisi myös vahingollista maataloustuotannon järjestelmälle, joka on viime vuosina kasvanut huomattavasti kyseisellä alalla.

Katsonkin, että parlamentin olisi sovellettava jälleen nollatoleranssia tehdäkseen luonnonmukaisista tuotteista entistäkin houkuttelevampia ja näin varmistettava, että luonnonmukaisten tuotteiden kulutus kasvaa, ja suojeltava kuluttajia yhä paremmin. Luonnonmukaisessa tuotteessa, jonka osalta sallitaan 0,9 prosentin enimmäisraja-arvo, ei ole järkeä. Vastaavasti kuluttajista ei olisi mielekästä ostaa kalliimpaa tuotetta, joka ei enää anna heille tarvittavia takeita ja jossa saattaa esiintyä muuntogeenisiä organismeja.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli, ITS-ryhmän puolesta. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, torjun yritykset poistaa tuotteen merkinnöistä selkeä alkuperämaamerkintä ja ottaa käyttöön EU:n merkintä, joka vain vaikeuttaisi jäljitettävyyttä. Komissio yrittää tavanomaiseen tapaansa standardoida yhdenmukaistamisen sijaan. Luonnonmukaisilla tuotteilla on luomu-merkinnän ansiosta edullinen markkina-asema mainonnan kannalta ja kunnioitettava liikevaihto muihin tuotteisiin verrattuna suuremmista vähittäiskustannuksista huolimatta.

Tähän saakka käytetyt merkinnät ovat tuottaneet tyydyttäviä tuloksia tarjonnan ja kysynnän eriyttämisen kannalta. Tämä vaarantuisi, jos yhteinen EU:n merkintä heikentäisi kuluttajien tietoisuutta. Asetuksella olisi taattava sertifiointielinten riippumattomuus, erityisesti kolmansien maiden toimijoihin nähden.

Tarvitsemme hyväksymisjärjestelmän, jonka perustana ovat tiukat ja avoimet säännöt, mutta juuri tätä komissio ei halua. Lopuksi todettakoon, että ajatus EU luonnonmukainen -tunnuksen käyttämisestä kolmansista maista tulevissa tuotteissa mainitsematta tuotteen alkuperämaata tai -aluetta on torjuttava erittäin päättäväisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioannis Gklavakis (PPE-DE).(EL) Arvoisa puhemies, luonnonmukaisia tuotteita koskevaa yhteisön lainsäädäntöä on sovellettu Euroopan unionissa yli 15 vuoden ajan tuloksista päätellen melko menestyksellisesti, voitaisiin sanoa. Tulokset voisivat tietysti olla vieläkin parempia, koska jos 25 jäsenvaltion EU:ssa 1,4 prosenttia kaikista maatiloista harjoittaa luonnonmukaista tuotantoa ja niiden osuus maatalousmaasta on 3,6 prosenttia, tämä tarkoittaa, että kehittymismahdollisuudet ovat huomattavat.

Miten voimme taivutella kuluttajat valitsemaan luonnonmukaisia tuotteita ja käyttämään enemmän rahaa elintarvikkeisiin, jotta tästä seuraava kysynnän kasvu kannustaa uusia viljelijöitä työskentelemään luomualalla? Tietysti jatkuvalla ja tiukalla laadunvalvonnalla, varmistamalla, että luonnonmukaiset tuotteet ovat muuntogeenisistä organismeista vapaita, ja mikä tärkeintä, asianmukaisilla merkinnöillä, joilla vahvistetaan kuluttajien luottamusta. Meidän pitäisi korostaa tässä yhteydessä erittäin tärkeää kysymystä, joka yleensä horjuttaa kuluttajien luottamusta. Tarkoitan tällä kolmansista maista tuotavia tuotteita, joiden väitetään olevan luonnonmukaisia. Kolmansista maista tuotavilla tuotteilla pitäisi olla oikeus luomu-merkintään vain, jos ne on tuotettu käyttämällä tuotantomenetelmiä, jotka vastaavat yhteisössä käytettäviä menetelmiä, koska me kaikki tiedämme, että luonnonmukaisten tuotteiden tuotantokustannukset ovat kolmansissa maissa yleensä alhaisemmat. Jos luonnonmukaisen tuotannon sääntöjä kierretään, nämä tuontituotteet eivät ole luonnonmukaisia, mikä tarkoittaa, että pettäisimme kuluttajia. Kolmansista maista tuotavat tuotteet myös kilpailisivat kaikkia määräyksiä ja ehtoja noudattavien EU:n tuottajien tuotteiden kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (PSE) .(FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, haluan aluksi ilmaista tyytyväisyyteni. Mietintö luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä on viimeinkin saapunut täysistuntokeskusteluun tärkeänä ajankohtana, sillä samanaikaisesti maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan 27. helmikuuta toimitetun äänestyksen kanssa järjestettiin agrobiologien mielenosoitus. He valittivat oikeutetusti uusista luonnonmukaista tuotantoa koskevista säännöistä, joiden tarkoituksena oli ja on edelleen sallia muuntogeenisten organismien esiintyminen 0,9 prosenttiin saakka, joka on tavanomaisessa maataloustuotannossa sallittu taso.

Tämä mietintö, joka on syntynyt jäsen Aubertin, jota kiitän, tinkimättömän työn tuloksena, on siten hirvittävän tärkeä koko alalle ja tarjoaa parlamentille ainutlaatuisen tilaisuuden ottaa etäisyyttä neuvostoon ja komissioon. On todellakin ensiarvoisen tärkeää, eritoten nyt, lähettää vahva signaali tavoitteena suojella luonnonmukaista tuotantoa.

Tätä tarkoitusta varten olen esittänyt Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän puolesta tarkistuksen 170, joka kuuluu seuraavasti: "Jäsenvaltioiden on tarjottava varovaisuusperiaatteen ja saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti lainsäädäntökehys, jolla luonnonmukaisten tuotteiden ja muuntogeenisten tuotteiden sekoittuminen saadaan mahdollisimman vähäiseksi. Toimijoiden on toteutettava kaikki tarvittavat varotoimenpiteet estääkseen muuntogeenisten organismien tahattoman tai teknisesti väistämättömän esiintymisen. Muuntogeenisiä organismeja saa esiintyä luonnonmukaisissa tuotteissa ainoastaan satunnaisina ja teknisesti väistämättöminä määrinä, joiden osuus on enintään 0,1 prosenttia."

Lyhyesti sanottuna on ratkaisevan tärkeää, ettei luonnonmukaisen tuotannon perusolemusta muuteta sallimalla liian korkea satunnaisen esiintymisen taso. Samoin on tärkeää säilyttää vähimmäistaso, jonka luomuala voi hyväksyä ja hyväksyy, jotta satunnaisesta esiintymisestä ei rangaista luomutuottajia, joiden tuotanto kärsisi täydellisen arvonmenetyksen, mikäli sovellettaisiin nollatoleranssipolitiikkaa.

Lisäksi kannatamme luonnonmukaisen typpipitoisen lannoitteen käyttöä, kuten myös kaikkia muita luonnonmukaisia lannoitteita. Ehdotamme näin ollen tarkistuksissa 168 ja 169, että asetuksesta poistetaan 8 artiklan 1 kohdan d alakohta, jolla pyritään kieltämään typpipitoisten lannoitteiden käyttö.

Lopuksi totean tukevani täysin oikeudellisten asioiden valiokunnan päätöstä käyttää kaksinkertaista oikeusperustaa, perustamissopimuksen 37 artiklaa ja 95 artiklaa, koska myös sisämarkkinoita koskevaan toimivaltaan viittaamisella on kaksi etua. Ensinnäkin tämä mietintö, joka hyväksyttiin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan äänestyksessä, ulotettaisiin koskemaan koko suurkeittiöalaa – ateriapalvelutoimintoja, ruokaloita, laitosruokaloita, ravintoloita – ja joitakin muita tuotteita, kuten ravintolisiä. Toiseksi sisämarkkinoita koskevan toimivallan seurauksena siirtyisimme kuulemismenettelystä yhteispäätösmenettelyyn, mikä antaisi meille ratkaisevan oikeuden tarkastaa tämän eurooppalaisten ruokavalion laatuun suoraan vaikuttavan asetuksen laadinta.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Huolimatta sekä kuluttajien että tuottajien ja tiedotusvälineiden laajasta mielenkiinnosta luonnonmukaista tuotantoa kohtaan alan kehitys on edelleen hidasta. Mikä tähän on syynä, ja mitä voidaan tehdä luonnonmukaisten tuotteiden kulutuksen ja siten myös niiden tuotannon lisäämiseksi?

Mielestäni tärkeintä on turvata vakaat kehitysolot ja siihen liittyvä tuki. Tähän kuuluvat asianmukainen sertifiointi, merkitseminen ja valvonta, myös kolmansista maista tuotavien tuotteiden valvonta. Tarvitsemme toisin sanoen hyvää lainsäädäntöä.

Luonnonmukaisen tuotannon pienimuotoisuus tekee luonnonmukaisten tuotteiden jakelusta kohtuuttoman kallista, mikä puolestaan vähentää niiden houkuttelevuutta suurten vähittäismyyjien silmissä. Näin ollen olisi myönteinen askel, jos ulkoiset tuet annettaisiin tälle luonnonmukaisten elintarvikkeiden tuotantoketjun lenkille ja jos luonnonmukaisia elintarvikkeita tuottavat viljelijät järjestäytyisivät.

Olisi myös hyvä korostaa enemmän luonnonmukaisen tuotannon merkitystä koulutusalalla ja tehdä luonnonmukaista tuotantoa paremmin tunnetuksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE).(FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, haluan aluksi onnitella jäsen Aubertia erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt toimikautensa alusta lähtien, ensin luonnonmukaisia elintarvikkeita ja luonnonmukaista maataloutta koskevan eurooppalaisen toimintasuunnitelman ja sen jälkeen tämän asetusehdotuksen parissa. Tehtävä ei ollut helppo, koska ehdotuksella heikennettiin luonnonmukaisen maatalouden vahvaa ja uskottavaa identiteettiä.

Voimme olla tyytyväisiä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnassa useissa kohdissa saavutettuun edistykseen. Näitä ovat kasvinsuojeluaineiden, eläinlääkinnällisten hoitojen ja kansallisten poikkeusten käytön määritelmän tiukentaminen, lisääntynyt valvonta sertifiointivaiheessa, tuontituotteiden valvonta mukaan lukien, sekä asetuksen soveltamisalan laajentaminen ja sääntelykomiteoiden vahvistaminen. Tuen myös kaksinkertaista oikeusperustaa, jonka myötä siirrymme yhteispäätösmenettelyyn.

Olen kuitenkin edelleen hyvin huolissani muuntogeenisten organismien, jopa satunnaisesta, esiintymisestä luonnonmukaisissa tuotteissa. Asetuksessa kylläkin todetaan, ettei tuotetta voida merkitä luonnonmukaiseksi tuotteeksi, jos se sisältää muuntogeenisiä organismeja, mutta asetuksessa hyväksytään tästä huolimatta muuntogeenisten organismien satunnaisen esiintymisen 0,9 prosentin enimmäisraja-arvo, mitä on mahdotonta hyväksyä.

Tästä syystä pyydän teitä tukemaan Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän esittämiä tarkistuksia 170 ja 171, joissa esitetään, että muuntogeenisiä organismeja saa esiintyä luonnonmukaisissa tuotteissa ainoastaan satunnaisina ja teknisesti väistämättöminä määrinä ja että luonnonmukaista-ilmaisua ei saa käyttää tuotteesta, jos sen on merkitty sisältävän muuntogeenisiä organismeja.

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE). – (HU) Meidän on turvattava, että ympäristötietoiset kuluttajat, jotka ovat huolissaan terveydestään ja haluavat suojella sitä, voivat käyttää tuotteita, jotka eivät sisällä kemikaaleja eikä muuntogeenisiä organismeja. Meidän on siten merkittävä selvästi, jos tuote on tuotettu luonnonmukaisin menetelmin. Meidän on taattava, että EU-luonnonmukainen-merkinnällä varustetut tuotteet on tuotettu 100-prosenttisesti luonnonmukaisen tuotannon perusperiaatteiden mukaisesti.

Emme voi tehdä myönnytyksiä tällä alalla, aivan kuten emme voi tehdä kuluttajille suunnatun tiedotuksenkaan kohdalla. Meidän on myös varmistettava, että kansalaisten on julkisia tiedotuspalveluja käyttäen mahdollista päättää, valitako luonnonmukaisia elintarvikkeita. Tässä ei ole kyse vain kuluttajansuojasta, vaan tällä on suuri merkitys myös maataloutta koskevan strategian ja markkinoiden suojelun kannalta.

Hyvin muotoiltu, yleisesti hyväksytty eurooppalainen standardi ja vastaava sertifiointi yhdistettyinä yhdenmukaisiin eurooppalaisiin merkintöihin vahvistavat kuluttajien luottamusta, lisäävät kysyntää ja turvaavat tuottajien toimeentulon. Jäsenvaltioiden erilaisten tuotanto-olojen ja perinteiden vuoksi meidän on kuitenkin varmistettava, että niiden on mahdollista säännellä tätä asiaa vieläkin tiukemmin.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, ensinnäkin olen nauttinut asialle omistautuneesta keskustelusta, jota olemme käyneet tästä hyvin tärkeästä aiheesta. Arvostan myös näiden ajatusten tärkeimmälle vaikuttimelle antamaanne tukea. Joidenkin vaikeampien kohtien osalta toivon kyenneeni selittämään, että voimme, tietyssä määrin, sisällyttää monet ajatuksistanne ehdotukseen.

Haluan esittää joitakin huomautuksia kolmesta eri kysymyksestä. Ensinnäkin merkinnöistä. On tärkeää ymmärtää, että Euroopan unionin tunnusta käytettäessä maininta raaka-aineiden alkuperästä on pakollinen. Tämä pätee myös tuontituotteisiin, ja on oltava täysin selvää, että tuontituotteiden on täytettävä samat vaatimukset kuin kotimaisten tuotteiden.

Keskustelussa otettiin esille kysymys rinnakkaiselosta. On hyvin tärkeää, että jäsenvaltiot päättävät itse kansallisesti lainsäädännön antamisesta rinnakkaiseloa ja vastuuta koskevista säännöistä. Kun jäsenvaltiossa tuotetaan geneettisesti muunnettuja tuotteita, on oltava säännöt etäisyyksistä ja välineiden puhdistamisesta pellolta toiselle siirryttäessä. Päätös on tehtävä yksittäisissä jäsenvaltioissa pohjoisen ja eteläisen Euroopan tuotantoerojen vuoksi. Voin vain kannustaa jäsenvaltioita antamaan tällaista lainsäädäntöä.

Ilmeisesti kaikkien teidän mainitseman enimmäisraja-arvon osalta on tarpeen tähdentää, ettei komission ehdotuksella muuteta nykyisiä sääntöjä, jotka koskevat muuntogeenisten organismien esiintymistä, jota on teknisesti mahdotonta välttää. Sillä kuitenkin selvennetään luonnonmukaisen tuotannon toimijan vastuuta muuntogeenisten organismien esiintymisen välttämisessä.

Tärkeää on jälleen se, että muuntogeenisten organismien ja niiden johdannaisten käyttö oli ja on tiukasti kielletty luonnonmukaisessa tuotannossa, joten ne on pidettävä kokonaan kaiken luonnonmukaisen tuotannon ulkopuolella. Laadimme myös parhaillaan sääntöjä jokaista yksittäistä luonnonmukaisten tuotteiden ryhmää koskevista testeistä. Luonnonmukaisten tuotteiden myynti on jatkossa nykyistä vapaampaa.

Monet teistä ottivat esille myös suurkeittiöt. Niiden osalta totean, että suurkeittiötoimintaa harjoittavien yritysten on nykyään, ja myös tulevaisuudessa, mahdollista tuottaa kansallisen lainsäädännön nojalla tuotteita, jotka ne voivat merkitä luonnonmukaisiksi. Tämä on ratkaisevaa. Emme voisi hyväksyä EU:n päätöstä tai lainsäädäntöä tässä kysymyksessä.

Voin hyväksyä tarkistukset 20, 31, 35, 56, 71, 75, 99, 101 ja 120. Kuten aiemmin mainitsin, voin lisäksi hyväksyä 68 tarkistusta osittain tai periaatteessa. En voi hyväksyä muita tarkistuksia käymämme keskustelut huomioon ottaen ja viittaan tältä osin nimenomaisesti tarkistukseen, jossa ehdotetaan kaksinkertaista oikeusperustaa. Se, että komissio hyväksyy 77 tarkistustanne joko kokonaan tai osittain, osoittaa kuitenkin selvästi, että olemme tästä kysymyksestä yksimielisempiä kuin ensi silmäyksellä vaikuttaa.

Kiitokset kiihkeästä keskustelusta.

 
  
  

Puhetta ryhtyi johtamaan
varapuhemies WALLIS

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Kiitoksia, arvoisa komission jäsen. Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna klo 11.00.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM) , kirjallinen. – (EN) Jotkin asiat ovat mustavalkoisia. Luonnonmukainen tuotanto ja geneettinen muuntelu ovat toistensa vastakohtia.

Elintarviketta ei voida nimittää luonnonmukaiseksi, jos sitä on muunneltu geneettisesti.

Sen teeskenteleminen, että muuntogeenisiä organismeja sisältävä elintarvike voidaan merkitä luonnonmukaiseksi, on niin naurettavaa, että meidän on kysyttävä, miksi tämä mahdollisuus annetaan direktiivissä.

Onko syynä se, että komissio tietää, ettei rinnakkaiselo toimi? Jos jatkamme komission muuntogeenisten organismien rinnakkaiseloa koskevaa politiikkaa, näitä organismeja esiintyy väistämättä myös luonnonmukaisilla tiloilla. Onko syynä komission oivallus, että muuntogeenisten organismien käyttöönotto maataloudessa tuhoaa luonnonmukaisen viljelyn, ellemme määrittele uudelleen "luonnonmukaista"? Tämä olisi huutava vääryys ja luonnonmukaisten tuotteiden tuottajien, myyjien ja kuluttajien pettämistä.

Pyydänkin kollegoita tukemaan tarkistuksia 166/167, 170/171, 175 ja 194 ja torjumaan muuntogeenisten organismien enimmäisraja-arvon sisällyttämisen asetukseen, mikä tarkoittaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan tarkistuksen 41 ja kaikkien sellaisten tarkistusten torjumista, joilla on tämä sama vaikutus.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö