Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2013(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0069/2007

Indgivne tekster :

A6-0069/2007

Forhandlinger :

PV 28/03/2007 - 18
CRE 28/03/2007 - 18

Afstemninger :

PV 29/03/2007 - 8.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0099

Forhandlinger
Onsdag den 28. marts 2007 - Bruxelles EUT-udgave

18. Budgetretningslinjer for 2008 - sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII og IX
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Ville Itälä for Budgetudvalget om retningslinjerne for 2008-budgetproceduren - sektion II, IV, V, VI, VII, VIII og IX - og om foreløbigt forslag til overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter (sektion I) for regnskabsåret 2008

(Sektion I - Europa-Parlamentet

Sektion II - Rådet

Sektion IV - Domstolen

Sektion V - Revisionsretten

Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Sektion VII - Regionsudvalget

Sektion VIII - Den Europæiske Ombudsmand

Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

(2007/2013(BUD)) (A6-0069/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä (PPE-DE), ordfører. - (FI) Hr. formand! Hovedtanken bag budgettet for 2008 er at sikre, at 2008 bliver skatteborgernes år, hvilket i praksis betyder, at vi mere eller mindre skal fastholde udgifterne på niveauet for 2007. Inflationsniveauet skal op på niveauet for 2007. Det skal imidlertid understreges, at dette ikke kan gælde for bygninger. Vores byggeplaner skal holdes adskilt, da vi nu har indgået en lang række forpligtelser vedrørende nye bygninger, således at udgifterne på dette område nødvendigvis vil overstige dette niveau, men sådan er det også blevet fremlagt i dette forslag og i betænkningen. Det er imidlertid også vigtigt for Parlamentets anseelse, at vi passer på skatteborgernes penge og ikke nødvendigvis gennemfører alle de vidunderlige projekter, der er blevet foreslået. Borgerne kan ikke have tillid til Parlamentet, hvis vi hvert år udnytter 20 % -reglen, selv om vi nu i 2008, hvor der ikke er planlagt yderligere udvidelser eller indførelse af nye sprog, har en reel chance for at fastholde niveauet for 2007 og vise skatteborgerne, at vi er virkelig påpasselige med, hvor mange penge, der bliver brugt her.

Vi har brug for nogle få yderligere projekter. Med hensyn til informationspolitik er vi nødt til at sende et klart budskab til borgerne om, hvad der sker her, og det er måske mest hensigtsmæssigt at gøre dette gennem besøgsgrupper, som vi har prioriteret gennem mange år. Det er helt sikkert den bedste form for informationspolitik, selv om det er et problem, at de små lokalmedier ikke har midler til at betale for ture til Parlamentet. De lokale medier bør have mulighed for at besøge Parlamentet oftere, og vi er nødt til at finde en løsning, hvor medlemmerne af Europa-Parlamentet kan invitere flere repræsentanter for de lokale medier til Parlamentet, da det netop er den slags medier, som borgerne læser og lytter til, og hvis disse medier omtaler os positivt, vil Parlamentet og EU som helhed nødvendigvis få større anseelse.

Vi er også nødt til at sætte fokus på vores arbejdsmetoder i forbindelse med udarbejdelsen af lovgivning, og vi er således nødt til at have gode og tilstrækkelige tekniske faciliteter. Det er i denne forbindelse blevet foreslået, at medlemmerne af Europa-Parlamentet skal have mulighed for at koble sig op på computere via deres mobiltelefoner. Denne facilitet er tilgængelig i de fleste nationale parlamenter, men ikke i Europa-Parlamentet, og det skal der rådes bod på inden 2008.

Vi drøfter oversættelsestjenesterne dagligt, naturligvis især spørgsmålet om i hvilken udstrækning medlemmerne behandles ens uanset deres sprogområde, og der er helt sikkert brug for omfattende ændringer på dette område, navnlig strukturændringer. Disse tjenester skal imidlertid altid være funktionsdygtige.

Jeg ønsker desuden at understrege, at vi kunne fastholde det nuværende niveau, og med hensyn til bygninger er listen sandelig meget lang, selv om nogle hævder, at de er nødt til at bruge de midler, der er afsat til deres projekter, i 2008. Vi har talt om eksterne kontorer i London, Stockholm og Paris. Vi er ved at iværksætte KAD-byggeprojektet i Luxembourg, samtidig med at en anden institution, Revisionsretten, er ved at iværksætte et større byggeprojekt i området. Her i Bruxelles mangler vi stadig at færdiggøre vores nye bygninger, og så er der erhvervelsen af lokaler i den nærliggende "banan"-bygning, og vi skal færdiggøre sportscentret … Listen er lang, men det viser blot, at vi ikke kan iværksætte og gennemføre alle disse projekter i 2008. Vi bør i stedet udarbejde en prioritetsliste over bygninger, og vi skal herefter gå videre på grundlag af denne liste.

Jeg mener, at det forberedende arbejde er blevet gjort i den rette ånd, og at vi alle ønsker at fortælle skatteborgeren, at 2008 er blevet specifikt udråbt til at være skatteborgernes år.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdis Dombrovskis, for PPE-DE-Gruppen. - (LV) Hr. formand, mine damer og herrer! For det første vil jeg gerne på vegne af Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater støtte ordførerens holdning, nemlig at Parlamentets udgiftsniveau bør baseres på behov fastlagt på grundlag af en omhyggelig evaluering. Jeg vil imidlertid benytte denne lejlighed til at gøre opmærksom på mit forslag om en reduktion af forbruget af papir og energiressourcer i Parlamentet. EU-institutionerne bør foregå med et godt eksempel, hvad angår miljøvenlige politikker og reduktion af forbruget af energiressourcer. Parlamentet udnytter desværre ressourcerne forkert på en række områder, f.eks. gennem et overdrevent forbrug af papir og gennem brug af unødvendige, intensive klimaanlæg om sommeren. Hvis vi reducerede papirforbruget og brugte klimaanlæggene mere rationelt, ville dette medføre miljømæssige gevinster og desuden betydelige besparelser på Parlamentets budget. Alle Parlamentets dokumenter er i praksis tilgængelige i elektronisk form. Mit forslag sigter på at reducere omdelingen af trykte dokumenter ved at angive, at mange af dokumenterne vil være tilgængelige i papirformat på anmodning, i stedet for automatisk omdeling til alle medlemmer og tjenestemænd. Medlemmerne og Parlamentets tjenestemænd modtager dagligt en enorm mængde trykte dokumenter. Mange af disse dokumenter smides efterfølgende ud, da de er tilgængelige i elektronisk format i påkommende tilfælde. Det ville være langt mere rationelt at give medlemmerne og Parlamentets tjenestemænd mulighed for at angive, hvilke dokumenter, de fremover ønsker at modtage i papirformat, og hvilke de ønsker at læse i elektronisk format. Sparepotentialet er enormt, da Parlamentet i dag forbruger ca. 850 t hvert år, eller 3,4 millioner ark hver uge. Med hensyn til klimaanlæg foreslås det at hæve lufttemperaturen i Parlamentet et par grader om sommeren. Indtil videre har temperaturen været fastholdt på et unødvendigt og endog ubehagelig lavt niveau. Tak for opmærksomheden.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka , for PSE-Gruppen. - (SK) Hr. formand! Ophavsmændene til idéen om et forenet Europa vidste ikke, hvad der ville ske 50 år senere, men én ting vidste de med sikkerhed, nemlig at hvis vi skal opbygge Europa, skal vi gøre det i samarbejde. Dette budskab fra Robert Schuman er på enestående vis blevet indarbejdet i EU's slogan og logo med ordlyden "I fællesskab".

I budgettet for 2008 understreger vi den politiske betydning af de instrumenter, som vi ønsker at anvende med henblik på at forbedre informationen til de europæiske borgere. En af vores målsætninger er at fjerne de mangler, der underminerer EU's anseelse, navnlig med henblik på valget i 2009. I lørdags så mange af medlemmerne af Parlamentet og millioner af tv-seere den store koncert, der blev afholdt i Bruxelles i anledning af 50-årsdagen for underskrivelsen af Rom-traktaten. Man fik imidlertid ikke generelt set indtryk af, at der var tale om en højtideligholdelse, idet begivenheden snarere var præget af forlegenhed. Hele begivenheden ville have fået langt større symbolsk betydning, hvis kunstnere fra alle medlemsstaterne var blevet inviteret.

Hvis vi ønsker at løse vores problemer, er vi nødt til at udvikle en overordnet strategi. Europa-Parlamentet kan ikke blot nøjes med at gøre fremskridt med hensyn til sin kommunikations- og informationspolitik. Vi er nødt til at samarbejde med Kommissionen og de nationale parlamenter i medlemsstaterne med henblik på at udarbejde effektive kommunikationsforanstaltninger og herefter med jævne mellemrum evaluere processens effektivitet. Denne overordnede strategi og styrkelsen af samarbejdet mellem institutionerne vil medføre større gennemsigtighed og en mere effektiv ressourceanvendelse.

Parlamentet besluttede for nylig at vedtage en fornuftig statut for medlemmernes assistenter. Jeg vil derfor anmode Dem om at vedtage et ændringsforslag, hvor Rådet opfordres til at træffe endelig afgørelse om dette spørgsmål. Som vi alle ved, vil denne statut i sidste ende medvirke til at forbedre kvaliteten af vores arbejde.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen, for ALDE-Gruppen. - Hr. formand! Jeg siger tak til hr. Itälä for et godt arbejde med betænkningen om Parlamentets budget 2008. Han foreslår, at udgifterne principielt skal ligge på 2007-niveau næste år, og det kan vi i ALDE-Gruppen godt tilslutte os som princip. Efter udvidelsen er 2008 jo et konsolideringsår, og ekstra behov skal derfor være meget velbegrundede, hvis det skal have budgetmæssige konsekvenser. På den anden side vil vi tilslutte os den betragtning, at 2008 nok bliver det sidste år, hvor vi kan bruge differencen op til 20 % af de administrative udgifter i Unionen til køb af bygninger. Sidst, men ikke mindst vil jeg understrege det, som hr. Maňka også sagde, at nu hvor vi får en statut for medlemmerne, må der bakkes op om en statut for medlemmernes assistenter her i Parlamentet. På dette punkt mangler vi Rådets opbakning. Uden denne opbakning kan vi ikke få orden i tingene. Lad os få gjort noget ved det!

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen, for GUE/NGL-Gruppen. - (FI) Hr. formand! Parlamentets udgifter er steget meget hurtigt. Denne stigning kan forklares med udvidelsen af EU og det efterfølgende behov for tolkning, oversættelse og lokaler. Det anslås, at 60 % af udgifterne skyldes kravet om flersprogethed og placeringen af institutionerne på forskellige lokaliteter.

Indtil videre er alle udgifterne blevet finansieret på grundlag af de 20 % af EU's forvaltningsudgifter i overensstemmelse med den uofficielle aftale, der blev indgået med den anden budgetmyndighed, Rådet. Med hensyn til Parlamentets udgifter er 2008 en slags friår. Finansieringen af nye lokaler er på plads, og der er ikke planlagt en ny udvidelsesrunde. Ordføreren har således ret i, at Parlamentet ikke bør opfinde nye, kunstige udgifter, og at det ikke nødvendigvis bør sigte på at nå op på de 20 %. Hvis vi gør det, er der risiko for, at Parlamentets store grupper vil finansiere deres egne politiske målsætninger på grundlag af fælles forvaltningsudgifter, og det vil blive en økonomisk byrde for Parlamentet efter 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE). - (EN) Hr. formand! Jeg er enig med ordføreren i, at institutionerne bør basere deres skøn på veldefinerede behov. Derved skulle man kunne sikre en mere effektiv anvendelse af ressourcerne, således at der ikke sker overlapning af funktioner. Vi forventer i denne forbindelse, at der i 2007 fremlægges et endeligt forslag til en interinstitutionel aftale for de to udvalg, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, der sikrer en ligelig fordeling af forvaltningen af de fælles tjenestegrene.

Det forekommer umiddelbart rimeligt at stille krav om, at Parlamentet fastholder det samme budgetniveau som i 2007. Vi bør imidlertid sikre, at Parlamentets finansielle uafhængighed ikke bringes i fare på nogen måde, navnlig henseende til, at medlemsstaternes vedtægt, der beløber sig til over 100 millioner euro årligt, træder i kraft i 2009.

Budgetgrænsen på 20 % af udgiftsområde 5 bør fastholdes som den øverste budgetgrænse. Denne budgetgrænse skulle kunne sikre os den nødvendige stabilitet og disciplin i forbindelse med budgetlægningen for 2008.

Jeg vil gerne afslutningsvis takke hr. Itälä for denne betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE). - (FR) Hr. formand, mine damer og herrer! Denne betænkning er vigtig, ikke kun fordi den fremhæver de indtægter, der anvendes til at finansiere de europæiske institutioner, men også fordi den understreger Parlamentets rolle som kontrolinstans, og fordi den konkret udtrykker, hvordan vores Europa fungerer. Som det fremhæves i betænkningen, er der behov for, at vi stabiliserer vores finanser, og vores budgetstrategi for 2008 skal være forsvarlig. Det kræver bl.a., at forbedringen af tjenestegrenenes resultater og omskoling af medarbejdere prioriteres højt.

Jeg vil hurtigt fremsætte tre bemærkninger. For det første; mens jeg glæder mig over den meget høje kvalitet af oversættelserne, vil jeg gerne fremhæve de stadig oftere forsinkelser i distributionen af dem, hvilket har en negativ indflydelse på vores arbejde.

For det andet vil jeg gerne gentage min anmodning om, at vi får de samme tekniske og informationsteknologiske ressourcer på de forskellige arbejdssteder, Strasbourg og Bruxelles. I denne tid, hvor vi fejrer Rom-traktaten, vil jeg også gerne fremhæve muligheden for, at Parlamentet får en ambitiøs mediekommunikationsplan. Jeg vil også gerne understrege behovet for at forbedre de oplysninger, der gives til borgerne, f.eks. ved at forbedre besøgene i mødeperioderne. Når vores medborgere besøger os, er det ofte en effektiv måde for dem at opdage EU på. Jeg ønsker derfor, at kapaciteten til modtagelse af besøgende forbedres, navnlig i Strasbourg, som er Europa-Parlamentets hjemsted.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted torsdag kl. 11.00.

Skriftlig erklæring (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE) , skriftlig. - (EN) I sidste uge afholdt Kommissionen en vigtig og interessant konference om økologisk beskatning - økoskatter. Politiske og administrative regler - strenge regler, direktiver og love og bestemmelser - er en forudsætning for bæredygtig udvikling og en ordentlig klimastrategi. I en markedsøkonomi er vi imidlertid også nødt til at forstå betydningen af de finansielle redskaber. Et hensigtsmæssigt skattesystem kan reducere anvendelsen af naturressourcer, forurening og miljøskader og fremme anvendelsen af vedvarende energi og energieffektiviteten. Som kommissær László Kovács påpegede, agter han i løbet af anden halvdel af sin embedsperiode at fokusere på beskatningsforanstaltninger, der fremmer EU's målsætninger på energiområdet, og på bekæmpelsen af klimaforandringer. Parlamentet bør stille krav om en solid og miljøbevidst beskatning på EU-plan, der kan bidrage til en bæredygtig udvikling og energibesparelser.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik