Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2013(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0069/2007

Ingivna texter :

A6-0069/2007

Debatter :

PV 28/03/2007 - 18
CRE 28/03/2007 - 18

Omröstningar :

PV 29/03/2007 - 8.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0099

Debatter
Onsdagen den 28 mars 2007 - Bryssel EUT-utgåva

18. Budgetriktlinjer för 2008
PV
MPphoto
 
 

  Talmannen. - Nästa punkt är ett betänkande av Ville Itälä, för budgetutskottet, om riktlinjer för budgetförfarandet för 2008 – avsnitt II, IV, V, VI, VII, VIII och IX – och om Europaparlamentets preliminära förslag till budgetberäkning (avsnitt I) för budgetförfarandet för 2008.

Avsnitt I – Europaparlamentet

Avsnitt II – Rådet

Avsnitt IV – Domstolen

Avsnitt V – Revisionsrätten

Avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Avsnitt VII – Regionkommittén

Avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen

Avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen,

(2007/2013(BUD)) (A6-0069/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä (PPE-DE), föredragande. – (FI) Herr talman! Huvudidén bakom 2008 års budget är att vi kan se till att 2008 blir skattebetalarnas år, vilket i praktiken innebär att utgifterna mer eller mindre bevaras på 2007 års nivåer. Inflationsnivån måste höjas till 2007 års nivå. Det måste dock påpekas att detta inte kan gälla byggnader. Byggnadspolitiken måste behandlas separat, eftersom vi nu har så många åtaganden för byggnader att utgifterna på detta område måste öka utöver denna nivå, men det är också så frågan har presenterats i förslaget och i betänkandet. Det är dock viktigt för parlamentets rykte att vi vårdar skattebetalarnas pengar och inte nödvändigtvis genomför alla de underbara projekt som har föreslagits. Människor kan inte ha förtroende för parlamentet om vi varje år spenderar pengar enligt 20-procentsregeln. Men nu, 2008, när det inte kommer att ske någon ytterligare utvidgning och vi inte kommer att få fler nya språk, har vi en verklig möjlighet att hålla oss till 2007 års nivåer och visa skattebetalarna att vi verkligen bryr oss om hur mycket pengar som spenderas.

Vi behöver ett antal fler projekt. Beträffande informationspolitiken måste vi sända ett tydligt budskap till människor om vad som händer här, och detta kan bäst genomföras genom besöksgrupper, vilket har varit en prioritering i många år. Det är säkerligen den bästa sortens informationspolitik, även om en annan fråga är de små lokala medierna, som inte har resurser att betala för resor till parlamentet. De lokala medierna borde kunna besöka parlamentet oftare, och vi måste hitta en lösning där vi parlamentsledamöter kan bjuda in fler företrädare för de lokala medierna, eftersom det är just den typen av medier som människor läser och lyssnar till, och om den lokala pressen rapporterar positivt om oss kommer parlamentets rykte och hela EU:s rykte säkerligen att förbättras.

Vi måste också i högre grad uppmärksamma hur vi utarbetar lagar, vilket innebär att vi måste ha goda och tillräckliga tekniska möjligheter. I detta sammanhang finns till exempel ett förslag om att vi ledamöter borde kunna koppla våra datorer till våra mobiltelefoner. Denna möjlighet finns i nästan alla nationella parlament, men inte i Europaparlamentet, och detta måste ordnas till 2008.

Översättningstjänsterna är något vi talar om dagligen, och det handlar naturligtvis till stor del om hur likvärdigt alla ledamöter behandlas oavsett vilket språkområde de kommer från, och detta är något som verkligen måste genomgå en stor, och framför allt strukturell förändring. Dessa tjänster måste dock alltid vara funktionella.

Jag vill vidare betona att vi skulle kunna stanna på den nuvarande nivån, och beträffande byggnader är listan verkligen mycket lång, även om vissa hävdar att 2008 är det sista år som pengarna kan användas för detta ändamål. Vi har talat om externa kontor i London, Stockholm och Paris. Vi inleder KAD-byggnadsprojektet i Luxemburg samtidigt som en annan institution, Europeiska revisionsrätten, inleder ett omfattande byggnadsprojekt där. Här i Bryssel har vi det slutförande arbetet med nya byggnader, vi måste avsluta förvärv av fastigheter nära oss här i ”banan”-byggnaden, och vi måste slutföra idrottscentrumet … Listan är lång, men detta visar bara att inte alla dessa projekt kan inledas eller genomföras 2008: i stället borde en prioriteringslista utarbetas för byggnaderna, och sedan måste vi arbeta utifrån denna.

Jag anser att det förberedande arbetet har utförts i rätt anda och tror att vi alla vill tala om för skattebetalarna att 2008 specifikt har utropats till skattebetalarnas år.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdis Dombrovskis, för PPE-DE-gruppen. – (LV) Herr talman, mina damer och herrar! Till att börja med vill jag som talesman för gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater framföra mitt stöd för föredragandens synsätt, nämligen att Europaparlamentets utgiftsnivå borde baseras på berättigade krav som bygger på en noggrann utvärdering. I detta anförande vill jag dock uppmärksamma mitt förslag om att minska förbrukningen av papper och energiresurser i Europaparlamentet. EU-institutionerna måste föregå med gott exempel när det gäller miljövänlig politik och minska förbrukningen av energiresurser. Europaparlamentets resursförbrukning är tyvärr olämplig på många områden, och man använder till exempel papper i alltför stor utsträckning och onödigt intensiv luftkonditionering på sommaren. Att minska pappersförbrukningen och använda luftkonditioneringen mer rationellt skulle leda till förtjänster från miljösynpunkt såväl som till betydande besparingar i Europaparlamentets budget. Alla Europaparlamentets handlingar finns i praktiken tillgängliga i elektroniskt format. I mitt förslag föreslår jag att utdelningen av handlingar i pappersversion skall minskas genom att besluta att pappersversioner av många handlingar skall finnas tillgängliga på begäran, i stället för att automatiskt delas ut till alla ledamöter och tjänstemän. Varje arbetsdag får ledamöterna och parlamentstjänstemännen en enorm mängd handlingar på papper. Merparten av dessa slängs sedan, eftersom det finns elektroniska versioner av handlingarna om man skulle behöva dem. Det vore mycket mer rationellt att låta ledamöterna och parlamentstjänstemännen besluta vilka handlingar de i framtiden vill ha på papper och vilka de vill läsa elektroniskt. Den potentiella besparingen är avsevärd, med tanke på att Europaparlamentets nuvarande pappersförbrukning uppgår till nästan 850 ton per år, eller till 3,4 miljoner pappersblad i veckan. Beträffande luftkonditioneringen föreslår jag att man höjer Europaparlamentets lufttemperatur med ett par grader på sommaren. Hittills har temperaturen hållits onödigt och till och med obehagligt låg. Tack för er uppmärksamhet.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka, för PSE-gruppen. – (SK) Upphovsmännen till idén med ett enat Europa visste inte vad som skulle hända 50 år senare, men en sak visste de med säkerhet: om vi ska bygga ett Europa måste vi göra det tillsammans. Vi har infört dessa ord av Robert Schuman på ett slående sätt i EU:s slogan och logo, som lyder ”Tillsammans”.

I 2008 års budget betonar vi den politiska vikten av de instrument som vi vill använda för att informera EU-medborgarna bättre. Ett av våra mål är att avskaffa de brister som undergräver bilden av Europeiska unionen, framför allt inför valet 2009. Mina damer och herrar! I lördags tittade många av er tillsammans med miljontals andra på den stora konsert som ägde rum i Bryssel för att högtidlighålla 50-årsdagen av undertecknandet av Romfördragen. Det övergripande intrycket var dock inte främst ett högtidlighållande, utan snarare en känsla av förlägenhet. Hela evenemanget kunde ha fått en mycket större symbolik om artister från alla medlemsstater hade bjudits in.

Om vi vill hantera problemen med framgång måste vi inta en övergripande ståndpunkt. Det är inte tillräckligt att vi i Europaparlamentet gör framsteg beträffande kommunikations- och informationspolitiken. Vi måste utarbeta effektiva kommunikationsåtgärder i samarbete med kommissionen och med Europahusen i medlemsstaterna, och sedan regelbundet utvärdera processens effektivitet. Vår betoning av en övergripande strategi och ett förstärkt samarbete mellan institutionerna kommer att leda till större öppenhet och en mer effektiv resursanvändning.

Parlamentet beslutade nyligen att anta en betydelsefull stadga för Europaparlamentarikernas assistenter. Jag vill därför be er att anta ett ändringsförslag där rådet uppmanas att fatta ett definitivt beslut i frågan. Som vi alla vet kommer denna stadga i slutändan att bidra till att förbättra kvaliteten på vårt arbete.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen, för ALDE-gruppen. (DA) Herr talman! Jag vill tacka Ville Itälä för hans konstruktiva arbete med betänkandet om parlamentets budget för 2008. Han föreslår att nästa års utgifter i princip skall bevaras på 2007 års nivå, och det är något som vi i gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa i princip med glädje kan stödja. Efter utvidgningen är 2008 naturligtvis ett befästandets år, och det kommer att behövas mycket goda argument för att möta ytterligare behov om det innebär att det får konsekvenser för budgeten. Samtidigt instämmer vi i iakttagelsen att 2008 troligen kommer att vara det sista år då vi kan använda överskottet på upp till 20 procent i EU:s administrativa utgifter för förvärv av byggnader. Sist men inte minst vill jag betona vad Vladimír Maňka också sa, nämligen att nu när vi får en ledamotsstadga måste den backas upp av en stadga för ledamöternas assistenter här i parlamentet. På den punkten har vi inte rådets stöd, och utan deras stöd kan vi inte ordna detta. Låt oss göra något åt det.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen, för GUE/NGL-gruppen. – (FI) Herr talman! Europaparlamentets utgifter har ökat mycket snabbt. Denna ökning kan förklaras genom unionsutvidgningen och det därav följande behovet av tolkning och översättning, såväl som av utrymme. Det har uppskattats att 60 procent av kostnaderna kommer av efterfrågan på flerspråkighet och av praxisen med flera arbetsorter.

Hittills har alla utgifter finansierats med de 20 procenten av unionens administrativa kostnader, vars användning inofficiellt fastställts tillsammans med den andra budgetmyndigheten, rådet. Inom ramen för parlamentets utgifter är 2008 ett slags mellanår. Finansieringen för nya fastigheter är ordnad, och det finns ingen ny utvidgningsrunda i sikte. Följaktligen är föredragandens åsikt att parlamentet inte borde skapa nya, artificiella utgifter och inte nödvändigtvis borde sikta på nivån med 20 procent korrekt. Om vi gör det finns en risk för att parlamentets stora grupper kommer att finansiera sina egna politiska mål med gemensamma administrativa utgifter, och det kommer att utgöra en finansiell börda för parlamentet efter 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE). – (EN) Herr talman! Jag delar föredragandens uppfattning att institutionerna bör basera sina budgetberäkningar på väldefinierade behov, vilket bör leda till att man kan använda medlen på ett effektivare sätt och undvika dubbelarbete. I detta hänseende förväntar vi oss att man under 2007 enas om ett slutgiltigt förslag till ett interinstitutionellt avtal för de båda kommittéerna, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, så att en rättvis förvaltning av de sammanslagna avdelningarna säkerställs.

Vid första anblick verkar det rimligt att begära att parlamentet behåller samma budgetnivå som under 2007. Vi måste dock säkerställa att parlamentets ekonomiska oberoende inte äventyras på något sätt, särskilt med tanke på att ledamotsstadgan, som motsvarar över 100 miljoner euro, träder i kraft 2009.

Vi bör hålla fast vid riktmärket på 20 procent av rubrik fem som den övre gränsen för budgeten. Denna gräns bör ge den nödvändiga stabilitet och disciplin som krävs för att utforma budgeten för 2008.

Slutligen vill jag uttrycka min uppskattning till Ville Itälä för hans betänkande.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE) . – (FR) Herr talman, mina damer och herrar! Detta betänkande är nödvändigt, inte bara för att det behandlar de finansiella resurser som används för att driva EU-institutionerna, utan också för att det understryker parlamentets roll som kontrollorgan och för att det konkret uttrycker hur vårt EU fungerar. Precis som det sägs i betänkandet måste vi stabilisera våra finanser och ha en försiktig budgetstrategi för 2008. För att åstadkomma detta måste vi bland annat prioritera en ökad effektivitet i våra tjänsteavdelningar och omfördelning av personal.

Jag ska göra tre korta anmärkningar. För det första vill jag, samtidigt som jag betonar den mycket höga kvaliteten i översättningstjänstens arbete, lyfta fram de allt oftare förekommande förseningarna i distributionen av olika språkversioner, vilket påverkar det fortsatta arbetet negativt.

För det andra vill jag upprepa min begäran om att få likvärdiga tekniska resurser och IT-resurser på de olika arbetsorterna Strasbourg och Bryssel. Under denna period då vi firar Romfördraget vill jag också understryka att parlamentet kan utarbeta en ambitiös plan för kommunikation med medierna. Jag vill också betona behovet av att förbättra informationen till medborgarna, till exempel genom att göra mer för att ta emot dem under sammanträdesperioderna. Medborgarnas besök är ofta ett effektivt sätt för dem att upptäcka EU. Därför skulle jag vilja att kapaciteten att ta emot besökare utökades, särskilt i Strasbourg, vid Europaparlamentets säte.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen . Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum i morgon kl. 11.00.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE) , skriftlig. – (EN) Förra veckan höll kommissionen en viktig och intressant konferens om miljövänlig beskattning, så kallade miljöskatter. För en hållbar utveckling och en god klimatpolitik krävs politiska och administrativa regler – stränga bestämmelser, direktiv, lagar och förordningar. Men eftersom vi lever i en marknadsekonomi måste vi också inse vikten av finansiella instrument. Genom ett sådant skattesystem kan vi minska föroreningarna, miljöförstöringen och användningen av naturtillgångarna, och samtidigt främja energieffektiviteten och användningen av förnybar energi. Kommissionsledamot László Kovács sa att han under den andra halvan av sin mandatperiod kommer att fokusera på att utnyttja skattesystemen för att främja EU:s energimål och bekämpa klimatförändringen. Parlamentet bör uppmana till en stabil och miljömedveten beskattning på EU-nivå, vilket kan bidra till hållbar utveckling och energisparande.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy