Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2130(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0036/2007

Forhandlinger :

PV 28/03/2007 - 19
CRE 28/03/2007 - 19

Afstemninger :

PV 29/03/2007 - 8.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0100

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 28. marts 2007 - Bruxelles EUT-udgave

19. Professionel fodbold - Sikkerhed i forbindelse med internationale fodboldkampe (forhandling)
Protokol
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er forhandling under ét om

- betænkning af Ivo Belet for Kultur- og Uddannelsesudvalget om professionel fodbolds fremtid i Europa (2006/2130(INI)) (A6-0036/2007) og

- betænkning af Giusto Catania for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om Republikken Østrigs initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse 2002/348/RIA af 25. april 2002 om sikkerhed i forbindelse med internationale fodboldkampe (10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)) (A6-0052/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Ján Figel ' medlem af Kommissionen. - (EN) Hr. formand, mine damer og herrer, kære fodbold- og sportsvenner! Det glæder mig meget at repræsentere Kommissionen her i aften under forhandlingen om fodbold. Jeg mener, at denne forhandling er et yderligere bevis på Parlamentets engagement i sport. Parlamentets støtte til vores sportsinitiativer er naturligvis kærkommen og tiltrængt.

Jeg vil gerne indledningsvis lykønske begge ordførere, hr. Belet og hr. Catania, med kvaliteten af deres arbejde. I de to betænkninger anskues fodbold ud fra to forskellige synsvinkler, men de illustrerer begge de særlige forhold, der kendertegner sporten, dens værdier og dens uddannelsesmæssige, samfundsmæssige og økonomiske potentiale.

Inden jeg kommenterer betænkningerne i detaljer, vil jeg gerne sige et par ord om hvidbogen. Der er tale om et dokument af afgørende betydning for den europæiske sports fremtid. Hvidbogen om sport planlægges vedtaget i juli i år. Den vil være kulminationen på en lang proces og bør ses i et bredere politisk perspektiv.

Planerne om en hvidbog er drevet af de aktører, der er involveret i sport, og deres behov. De ønsker, at beslutningstagerne i EU tager fat på deres problemer, herunder behovet for en mere effektiv fremme af sport og større retssikkerhed. Hvidbogen kommer til at omfatte alle sportsaktiviteter, og der vil ikke blive fokuseret specifikt på fodbold. Endemålet med dette initiativ er at inkorporere sportsområdet i andre aktive EU-politikker med det formål at forbedre dets anvendelse som et politisk redskab i EU. Derudover agter vi at fastsætte betingelserne for en bedre forvaltning af sportsområdet i EU. Hvidbogen vil især fokusere på sportens sociale og økonomiske rolle, organiseringen af sportsaktiviteter og forvaltning.

Vi vil lægge stor vægt på Parlamentets betænkninger under udarbejdelsen af hvidbogen. Kommissionen har fulgt udvalgets arbejde meget tæt, og vi har således allerede fået meget nyttige input.

Med hensyn til hr. Belets betænkning glæder Kommissionen sig over Parlamentets initiativ om professionel fodbolds fremtid. Vi er enig i mange af de bekymringer, der gives udtryk for i betænkningen. Mange af de spørgsmål, som hr. Belet rejser, vil blive behandlet i hvidbogen som f.eks. social samhørighed, beskyttelse af unge arbejdstagere, social dialog og arbejdstagernes frie bevægelighed. Som det anerkendes i udkastet til betænkning, er det yderst vanskeligt at etablere en omfattende lovgivningsmæssig ramme, hvor der tages hensyn til de særlige forhold, der kendetegner sporten, men at det i EU's retspraksis anerkendes, at sport er kendetegnet af særlige forhold, og at fodbold har en social og uddannelsesmæssig rolle i Europa.

Med hensyn til arbejdstagernes frie bevægelighed har Domstolen f.eks. fastslået, at sport kun er omfattet af fællesskabslovgivningen, når den udgør en økonomisk virksomhed. Dette gælder for såvel professionelle ligaer som amatørligaerne, og Domstolen indførte en undtagelse fra hovedreglen om ikkeforskelsbehandling i forbindelse med kampe, som udelukkende er af sportslig interesse og som sådanne ikke har noget at gøre med en økonomisk aktivitet, f.eks. landsholdskampe.

Med hensyn til spillere af egen avl er Kommissionen meget lydhør over for de foranstaltninger, der er blevet foreslået af UEFA. Vi er enige i forslaget om at fremme uddannelsen af de unge og om at sende et signal til klubberne om, at de bør investere i uddannelse af de unge og ikke kun i overførsel af spillere. Vi overvejer imidlertid stadig spørgsmålet om kvoter for spillere, der er uddannet lokalt, herunder ud fra proportionalitetsprincippet.

Kommissionen glæder sig over Parlamentets krav om en øget social dialog inden for fodboldverdenen. Det er et godt redskab til at tackle spørgsmål som f.eks. mobilitet, ansættelseskontrakter og arbejdsvilkår. Vi har støttet arbejdsmarkedets parters bestræbelser på at udvikle en mere struktureret dialog, navnlig inden for europæisk fodbold.

Kommissionen vil fortsat støtte arbejdstagernes og arbejdsgivernes organisationer på hele sportsområdet, og den vil fortsætte sin åbne dialog med alle sportsorganisationer om dette spørgsmål.

Kommissionen vil således tage behørigt og realistisk hensyn til Parlamentets anbefalinger inden for EU's nuværende kompetenceområder. Kommissionens anmodning om udarbejdelse af en handlingsplan med henblik på at definere de spørgsmål, der skal løses, bør overvejes nøje.

Med hensyn til hr. Catanias betænkning ønsker jeg først og fremmest at understrege, at sport kan være en positiv drivkraft for uddannelse, kultur og social integration. Gennem de senere år har vi konstateret uheldige og voksende tegn på vold og hooliganisme under sportsbegivenheder. For to uger siden drøftede sportsministrene spørgsmålet i Stuttgart. De understregede behovet for bedre foranstaltninger til forebyggelse, navnlig tilskyndelse til samarbejde mellem alle berørte parter, herunder tilhængere.

Kommissionen har fokuseret på at fremme udvekslingen af erfaringer og god praksis mellem medlemsstaterne med henblik på udvikling af et bedre politimæssigt og retligt samarbejde. Vi har etableret gode kontakter til UEFA og andre sportsmyndigheder. Med hensyn til den offentlige orden og politikontrol tror jeg, at alle parter glædede sig over de fremragende resultater i forbindelse med fodboldkampene under VM i Tyskland sidste år. Det viser, at en god planlægning og koordinering i samarbejde med andre medlemsstater er meget effektive midler til forebyggelse af kriminalitet, herunder især hooliganisme. Det fremgår af de første statistikker, at kriminalitetsraten ikke steg overhovedet i denne periode.

Ifølge Rådets afgørelse 2002/348/EF er medlemsstaterne forpligtet til at oprette nationale kontaktpunkter for fodboldinformation. Dette er et positivt skridt, der forbedrer samarbejdet mellem politistyrkerne og andre organer der bekæmper vold i forbindelse med fodboldkampe. Det østrigske initiativ, der er omhandlet i hr. Catanias betænkning, har til formål at erstatte det nuværende netværk af kontaktpunkter for information med et særligt netværk af nationale kontaktpunkter for fodboldinformation Disse netværk skal have adgang til personoplysninger vedrørende hooligans eller "tilhængere, der udgør en risiko", der udpeges af de forskellige medlemsstater. Kommissionen glæder sig over, at der udtrykkes støtte til dette initiativ i betænkningen, og noterer sig de bekymringer, der er givet udtryk for vedrørende menneskerettigheder og databeskyttelse, som Kommissionen som bekendt lægger stor vægt på.

Det er således positivt, at sporten nu for alvor er kommet på den europæiske dagsorden. 50-årsdagen for underskrivelsen af Rom-traktaten præger mange af vores målsætninger i år, og hvor var det godt. at vi kunne fejre årsdagen med en fodboldkamp i Manchester for to uger siden. Der kunne ikke sendes et klarere signal om, at sport og sportsværdier virkelig værdsættes på højeste politiske niveau.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE-DE), ordfører. - (NL) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Hos nogle rejser hårene sig på hovedet, når man bringer Europa, EU, i forbindelse med sport. Deres forudsigelige svar er altid, at EU ikke har beføjelser og derfor heller ikke må forsøge at foretage sig noget på dette område.

Vi er alle samme klar over, at denne holdning ikke passer, og det ved de involverede for øvrigt udmærket. Som kommissæren sagde, påvirkes sport, navnlig professionel sport, ikke mindst de økonomiske aspekter af professionel fodbold, som denne betænkning drejer sig om, på alle mulige måder af den europæiske lovgivning. Både Kommissionen og Domstolen blander sig i den, hvilket vi har fået tilstrækkelige beviser på i de forløbne år.

Professionel fodbold er selvfølgelig big business. Det er der ingen, der benægter. Men det er samtidig meget mere. Den opfylder vidtrækkende sociale og pædagogiske behov, og derfor understreger vi i denne betænkning den specifikke holdning, som trænger sig på. De særlige forhold, der kendetegner sporten, står i Nice-erklæringen og i protokollen til Amsterdam-traktaten. Det kan ingen komme uden om. Det er derfor vores pligt at tage hensyn til det ved gennemførelsen af EU-lovgivning.

Ingen beder om undtagelsesforanstaltninger eller såkaldte gruppefritagelser. Hvad vi beder om, er, at Kommissionen udarbejder retningslinjer, ikke direktiver, men retningslinjer, især for at fjerne den juridiske usikkerhed, som findes nu. Vi ønsker, at den professionelle sports autonomi fuldt ud respekteres. Selvregulering er det centrale begreb i denne betænkning, men det fratager os ikke retten til at give udviklingen et skub i en vis retning.

Professionel fodbold har i de forløbne måneder lidt skade i mange EU-lande på grund af alle mulige skandaler, og der er kun ét passende svar på det, nemlig god forvaltningspraksis. Derfor kræver vi af de involverede forvaltningsorganer i UEFA, fodboldligaerne og klubberne, at de resolut skaber åbenhed i forvaltningen.

En hel del medlemmer af Parlamentet ønsker også mere solidaritet og en omfordeling af ressourcerne inden for fodbold. Jeg synes ikke, at det er vores opgave at omfordele ressourcerne inden for professionel fodbold. Det er i de professionelle klubbers, ligaernes og forbundenes egen interesse at træffe foranstaltninger på dette område.

Fodbold har behov for en konkurrencedygtig ligevægt. Denne er i øjeblikket under større pres end nogensinde. Kløften mellem de store klubber, som bliver stadig rigere, og de mindre klubber bliver stadig større. Den, der ikke indser dette, er blind for det. Denne udvikling truer fremtiden for den sport, som i den grad ligger os alle på hjerte, og jeg må sige, at det også truer denne sports sociale, integrerende funktion.

Derfor, hr. kommissær, vil jeg endnu en gang understrege - det henviste De også til det - at vi fuldt ud støtter reglen om spillere af egen avl, som UEFA har indført for lokalt trænede spillere. Det er væsentligt for det sociale element, at professionelle klubber forpligtes - ikke af os, men af fodboldinstanserne selv - til at investere i uddannelsen af deres egen ungdom.

Et ømfindtligt punkt er salget af tv-rettigheder. Det er ømfindtligt, fordi det drejer sig om den vigtigste indkomstkilde for de professionelle klubber, men også fordi det selvfølgelig er et nationalt emne. Det eneste, vi anmoder om i denne betænkning, er, at de kompetente myndigheder og de kompetente fodboldinstanser indleder drøftelser for at søge en løsning, som garanterer større solidaritet mellem de store og de små klubber. Det forekommer mig rimeligt og forsvarligt.

Vi regner med, at Kommissionen ved udarbejdelsen af sin hvidbog om sport tager behørigt hensyn til, hvad der står i denne betænkning, som forhåbentlig bliver vedtaget i morgen. Vi har taget maksimalt hensyn til EU's beføjelser på dette område. Det tjener intet formål, at vi gør os skyldige i naivitet, i hvert fald ikke når det gælder en kompleks sektor som professionel fodbold, som millioner af unge er direkte involveret i.

Hr. kommissær, vi ser frem til et ambitiøst dokument fra Kommissionen, og jeg tror og går ud fra, og det kan De være sikker på, at De til gengæld kan regne med Parlamentets loyale støtte.

 
  
MPphoto
 
 

  Giusto Catania (GUE/NGL), ordfører. - (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne takke kommissæren for hans støtte til vores betænkninger, og jeg vil gerne understrege betydningen af denne forhandling under ét, da jeg mener, at fodboldens fremtid er tæt forbundet med stadionsikkerhed. Det er derfor praktisk at fremme en debat om fremtiden for sport og fodbold ved at knytte professionel fodbolds fremtid sammen med stadionsikkerhed.

Kommissæren har ret i, at vi gennem de senere år har været vidne til stadig tilbagevendende voldelige optrin på tilskuerpladserne. De utallige voldsepisoder og tilkendegivelser af intolerance, fremmedhad og racisme vidner om en grundlæggende forandring af den sportsgren, som den europæiske befolkning elsker og støtter mest. Der er desværre ikke tale om isolerede tilfælde, men resultatet af en generel forvandling af fodboldsporten, som nu er blevet en virkelig god forretning med børsnoterede sportsklubber og astronomiske summer i omløb. Jeg mener, at disse faktorer i høj grad har bidraget til den gradvise forvandling af sportsbegivenheder.

Fodbold er en meget populær sport i dag og er samtidig så stor en begivenhed, at den har fået telekommunikationsvirksomheder til at opkøbe tv-rettighederne. Jeg bifalder hr. Belets forslag om kollektivt salg af tv-rettigheder, som forekommer mig at være en praktisk foranstaltning, der hindrer, at de store selskaber "fylder" penge på til skade for de mindre selskaber.

En anden faktor af grundlæggende betydning for fodboldsporten ud over sportsmæssig dygtighed er tilstedeværelsen af tilskuere. En foldboldkamp uden tilskuere ville være utænkelig. I visse tilfælde er der blevet truffet ekstreme foranstaltninger, der efter min menig har skadet sportsgrenens tilskuermæssige karakter. Eftersom tilstedeværelsen af tilskuere er af afgørende betydning, må vi insistere på, at fodboldkampe altid skal spilles i overværelse af tilskuere, hvorfor der må træffes fyldestgørende foranstaltninger, der sikrer, at kampene kan spilles under helt rolige forhold, og at voldshandlinger og racistiske optrin kan undgås.

De seneste tragiske begivenheder i forbindelse med premier league-kampen mellem Catania og Palermo under det italienske fodboldmesterskab, hvor en politibetjent døde, er efter min mening det alvorligste eksempel på, hvad der kan ske på stadioner, og på hvordan yderligtgående grupper af voldelige fans ofte støder sammen med fans fra den anden lejr, men også med de politistyrker, der har til opgave at opretholde ro og orden. Vi har på det seneste også været vidne til rædselsfulde begivenheder, der ikke blot involverer fans, men også fodboldspillere. Stridighederne mellem spillerne har ofte været den værste form for uddannelse og kultur set på europæiske stadioner. Der skal derfor træffes forebyggende foranstaltninger med henblik på at undgå en gentagelse af lignende voldshandlinger på stadioner. Vi bør prioritere forebyggende tiltag under fodboldkampene, og tiltag til bekæmpelse af undertrykkelse og militarisering af stadioner.

Rådet vedtog i 2002 denne afgørelse, som indeholder bestemmelse om oprettelse af et nationalt kontaktpunkt for fodboldinformation, der skal fungere som kontaktpunkt for udveksling af politioplysninger i forbindelse med internationale fodboldkampe. Resultaterne af denne foranstaltning har været meget positive, hvilket erfaringerne fra stadioner og samarbejdet mellem politistyrkerne vidner om.

I de senere år har det antal fodboldfans, der rejser til udlandet for at overvære kampe, været konstant stigende. Derfor er det ifølge Rådet nødvendigt, at de kompetente organer intensiverer deres samarbejde. Det mener jeg, er et vigtigt punkt. De agenturer, der har fået pålagt at overvåge tilhængernes adfærd på stadionerne og at indsamle oplysninger om karakteren af organiserede fangrupper, er uden tvivl et nyttigt instrument, med de skal arbejde under fuld overholdelse af de forskellige nationale lovgivninger og af bestemmelserne i EU-direktiver og i internationale konventioner om beskyttelse af personoplysninger.

Vi skal sikre, at de mange indsamlede oplysninger ikke anvendes af retssystemet i forbindelse med undersøgelser eller i forbindelse med andre undersøgelser, der ikke er relateret til fodbold, og de må helt sikkert ikke anvendes med henblik på kriminalisering af fans. Oplysningerne skal opbevares under sikre forhold. I modsat fald er der efter min opfattelse risiko for, at de nationale agenturer ændrer sig fra at være et redskab til forebyggelse af voldshandlinger på stadioner til at være et redskab til social kontrol, der evt. vil træffe vilkårlige tiltag. Jeg støtter derfor Rådets forslag om at ændre den afgørelse, vi drøfter.

Vi ønsker at sikre, at denne afgørelse gennemføres i fuld overensstemmelse med lovgivningen, at sikre, at stadioner ikke betragtes som et område, der ikke er omfattet af loven, en slags frizone. Nationale og internationale love skal også gælde for stadioner, netop for at sikre, at vilkårlige voldshandlinger og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ikke gentages.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (Verts/ALE), ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. - (FR) Hr. formand! Vi befinder os i en ret besynderlig situation. Vi fejrer 50-året for oprettelsen af EU, og hvis vi fortalte vores medborgere, at EU ikke længere overhovedet beskæftiger sig med sport, ville de blive overraskede. Det var derfor på tide, at EU tog dette emne op og på en måde, som jeg mener, at vi har gjort det i Parlamentet. Jeg vil gerne takke hovedordføreren, hr. Belet, for den måde, hvorpå han i seks måneder har arbejdet med denne betænkning, et fælles stykke arbejde udført af diverse udvalg og diverse demokratiske politiske grupper her i Parlamentet.

Vi har derfor taget emnet op med det formål, som jeg tror, Parlamentet er enig i, at respektere såvel den europæiske "undtagelse" i forbindelse med sport - ikke mindst i sammenligning med den måde, hvorpå professionel sport styres i USA - som de forskellige instanser og organisationer, der er ansvarlige for professionel fodbold: forbund, professionelle ligaer, spillerforeninger, spilleragenter osv. Jeg tror, at på dette niveau er betænkningen nyttig, hvis det lykkes os at opnå støtte til disse holdninger i de forskellige organisationer, og vi dermed sikrer, at de kan gøre denne betænkning, som vi skal stemme om i morgen, til deres egen. Jeg synes, at vores diskussioner frem og tilbage med disse organisationer, som har lagt stor vægt på sagen, har været meget interessante og har givet os mulighed for at komme frem til en række forslag.

Vi glæder os derfor, og jeg tror, at alle andre vil gøre det samme, over de forskellige anbefalinger og forslag vedrørende træning af spillere, træning af unge spillere og UEFA's indsats i den forbindelse for at forhindre unge spillere i straks at blive solgt og give dem mulighed for at spille i de klubber, som har trænet dem. Vi glæder os over anbefalingen til bekæmpelse af, hvad der kan kaldes "handel med unge spillere", hvorved hundredvis af unge afrikanske spillere udnyttes, idet der efterfølgende ikke er fastlagt nogen planer for dem. Vi glæder os over, at det i betænkningen påpeges, at immigrationslove indføres for at blive overholdt, selv i den professionelle sportsverden og selv i fodboldverdenen. Vi glæder os også over, som kommissæren sagde, det gentagne krav om den uundværlige sociale dialog. Som hr. Belet sagde, er de beløb, der i dag er på spil i professionel fodbold, eksponentielle - enorme - og der er i den forbindelse behov for en social dialog og tydeligvis for regler og omfordeling.

Der blev imidlertid luftet en kritik i dag, og den overraskede mig. Alle, inklusive alle udvalgene, taler om behovet for finansiel gennemsigtighed. I dag hørte jeg nogle af mine kolleger give udtryk for, at det er tilstrækkeligt blot at fremhæve dette behov. Nej, forslaget om at oprette en uafhængig organisation - muligvis under UEFA, men uafhængig - ville give os mulighed for reelt at bevæge os i retning af finansiel kontrol og finansiel gennemsigtighed. Det er den eneste løsning. Det er ikke nok at fremhæve behovet. Det ville være det samme som i forbindelse med doping at sige, at vi skal bekæmpe doping, men uden at oprette nogen national, europæisk eller international organisation til at forestå bekæmpelsen. Vi må ikke være hykleriske: vi har behov for en sådan organisation.

Jeg kan se, at jeg har brugt min taletid. Jeg havde stadig mange ting at sige. Jeg glæder mig naturligvis også over bekæmpelsen af forskelsbehandling og kampen mod racisme, spørgsmål, som jævnligt tages op i Parlamentet og Kommissionen og i fodboldverdenen generelt.

 
  
MPphoto
 
 

  Toine Manders (ALDE), ordfører for udtalelsen fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. - (NL) Hr. formand! På ALDE-Gruppens vegne er jeg skyggeordfører for Udvalget om det Indre Marked, men jeg vil lige meddele, at vi tog denne sag op i Udvalget om det Indre Marked for at forhindre fodbolden i at bryde sammen - hvilket vi risikerede på det tidspunkt - med en eventuel ny Bosman-sag, nemlig Charleroi-sagen.

Jeg vil takke arbejdsgruppen, især Ivo Belet, for det behagelige samarbejde. Jeg synes, at der i mellemtiden foreligger et afbalanceret forslag, hvori alle aspekter af den professionelle sport behandles, og hvori vi klart advarer alle involverede parter om, at de selv skal gøre noget ved den situation, der er opstået i årenes løb. Det ser nemlig ud, som om professionel sport er hævet over loven, indtil en sag bringes for Domstolen. Så tales der om en økonomisk helhed med sociale og kulturelle værdier. Men de europæiske regler skal overholdes.

Jeg vil derfor spørge Kommissionen, om den er enig med mig i, at vi ikke taler om amatørsport, men at den professionelle sport er en underholdningsindustri, som måske endda bør falde ind under tjenestedirektivet, og at der måske i sidste instans bør komme et indre marked for disse tjenester, for denne underholdningsindustri.

Vi taler nemlig ikke om, hvad der sker på banen, men om, hvad der sker uden for banen, især de finansielle aktører omkring den. Hvis man nu skal konkurrere på europæisk plan, ser man, at der er temmelig mange forskelle, fordi der er fortolkningsforskelle. Hvad er grunden til det? Hvorfor er der stadig ikke et indre marked her, og hvorfor er hver klub forpligtet til at operere inden for det nationale marked for derefter at kunne konkurrere med hinanden på europæisk plan? Hvis de pågældende instanser ikke vil regulere sig selv, synes jeg, at politikerne skal reagere.

Vi advarer nu uden at ønske, at der kommer ny lovgivning. Det er bestemt ikke en undtagelse, men dog et signal om, at de involverede parter selv skal løse problemet. Hvis de ikke gør det, håber jeg, at Kommissionen selv griber ind og siger, hvad der skal ske.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE), ordfører for udtalelsen fra udtalelsen fra Retsudvalget. - (EN) Hr. formand! Retsudvalget ønsker at gøre kollegerne opmærksom på, at EU først og fremmest er baseret på retsstatsprincippet. Retsstatsprincippet har gjort det muligt at gennemføre det indre marked med alle dets fordele og enkelte ulemper, naturligvis under hensyntagen til subsidiaritetsprincippet.

Vi anerkender, at visse spørgsmål udelukkende er af sportslig interesse, og som sådanne ikke har noget at gøre med en økonomisk aktivitet, hvorfor de henhører under sportsorganernes kompetenceområde. Vi anerkender ligeledes, at der er en vanskelig skillelinje, hvorfor vi glæder os over det britiske formandskabs initiativ vedrørende en uafhængig undersøgelse.

Vi gør imidlertid kollegerne opmærksom på, at der er en lang række forskellige instrumenter i EU-traktaterne, som kan anvendes til at beskytte unge spillere, over for spilleragenterne, til at sikre gruppefritagelser for forskellige aspekter af konkurrencelovgivningen og til at undersøge, om idrætsorganisationer kan udføre tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, jf. traktatens artikel 86. Der er således mange handlemuligheder.

Vi ønsker helt klart succes inden for fodbold, at holdene trives - vi støtter succes - og vi ønsker også at sikre, at der tages behørigt hensyn til klubber som Accrington Stanley, og at deres tilhængere kan bakke op om klubberne. Jeg håber således, at vi bliver i stand til at udarbejde en fornuftig og sammenhængende strategi på grundlag af denne uafhængige undersøgelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann, for PPE-DE-Gruppen. - (DE) Hr. formand! Min PPE-DE-kollega Ivo Belet har præsteret et glimrende arbejde. Hans betænkning holder balancen mellem fodboldens sociale og økonomiske dimension. Jeg har talt med clubmanagers, spillere og fans og stillet ændringsforslag i Beskæftigelsesudvalget, som fik bred tilslutning.

Unge spillere skal støttes tidligt med træningscentre og meget spilletid. Derfor støtter jeg UEFA's forslag om, at man altid skal indsætte et vist antal af sine egne unge spillere. Det burde kunne lade sig gøre, hr. kommissær Figel', også at sikre dette princip juridisk. Jeg går ind for, at professionelle klubber stiller spillere til landsholdene og modtager en økonomisk erstatning, hvis der opstår skader eller ugelange pauser. Det er på tide med et nyt, fælles forsikringssystem hos UEFA og FIFA. Nomineringer for deres eget land er meget stimulerende for spillerne og gode for foreningerne. Karlheinz Rumenigge har netop besøgt Europa-Parlamentet.

Jeg er medlem af en tysk bundesligaklub og samtidig af gruppen Friends of Football her i Europa-Parlamentet. Det handler om fair play i konkurrencen mellem holdene. I dag er nogle foreninger meget forgældede og får alligevel licens. Andre klubber drives økonomisk seriøst, men kan ikke foretage en optimal forstærkning på grund af begrænsede finanser. Her må der ske noget. Vi må sammen fortsætte kampen mod racisme. Sidste år fik vores beslutning de fleste underskrifter i Europa-Parlamentets historie. I tilfælde af overgreb skal der reageres konsekvent, med kampe for tomme tilskuerrækker, med fratagelse af points, med udelukkelse af foreninger, som ikke er indstillet på at handle. Heller ikke når det gælder forebyggelse og bekæmpelse af doping må der være lorne kompromiser.

Vi har brug for et europæisk kontrolorgan, som overvåger de suveræne fodboldklubbers aktiviteter. Det, der holder i det lange løb, er samarbejde. Derfor må vi beskytte vores foreningsorganers autonomi og subsidiariteten. Jeg sætter min lid til retmæssige afgørelser fra sportens egne instanser og til evnen til selvregulering hos UEFA, FIFA og vores nationale forbund.

 
  
MPphoto
 
 

  Guy Bono, for PSE-Gruppen. - (FR) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Jeg vil først takke ordføreren, hr. Belet, fordi han har forsøgt at nå frem til et kompromis mellem de forskellige udvalg og politiske grupper i Parlamentet.

Jeg vil imidlertid med det samme sige, at jeg er meget skuffet. Vi har fundet et kompromis mellem grupperne, navnlig mellem Den Socialdemokratiske Gruppe og Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater. Dette kompromis blev vedtaget i udvalget, og nu ser vi i dag, at vigtige punkter er blevet ændret, nemlig det uafhængige regulerende organ og den retlige status for økonomiske selskaber i sportssektoren. Denne betænkning kommer ikke til at indlede en ny æra for fodbold i Europa, og det beklager jeg dybt. Jeg håber dog, at den kan medvirke til at indlede et samarbejde mellem UEFA og EU med det formål at rense så meget som muligt ud i fodboldverdenen, for som præsidenten for UEFA, Michel Plattini, har understreget, er fodbold først og fremmest et spil frem for et produkt, en sport frem for et marked og underholdning frem for en forretning.

Dereguleringen som følge af Bosman-dommen skal i dag opvejes af klare regler med henblik på at genskabe ægte værdier i den vigtigste sport i EU. De europæiske fodboldmyndigheder har ikke alle de garantier, der er nødvendige for at kunne fastsætte fuldt ud tilfredsstillende regler. Bortset fra deres begrænsede juridiske rettigheder er de både dommeren og dem, der dømmes. De optræder både som økonomisk aktør og reguleringsmyndighed, og disse funktioner er svære at forene.

På dette punkt er det, som jeg anførte i begyndelsen af mit indlæg, beklageligt, at PPE-DE og Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa ikke har godkendt mit dobbelte forslag, nemlig oprettelse af en europæisk retlige status for økonomiske selskaber i sportssektoren og oprettelse af et uafhængigt organ, der skal stå for kontrol med store klubber, og hvis hovedopgave skulle være at sikre, at den finansielle, økonomiske og sportslige balance i europæisk fodbold bevares. Jeg håber imidlertid, at Kommissionen tager disse forslag til efterretning. Formålet med dem er ikke blot at beskytte mod den nuværende skæve udvikling, men de skal også være et instrument til fremme af en retfærdig fælles europæisk sportsmodel.

På et tidspunkt, hvor vi fejrer 50-året for Rom-traktaten, skal EU vise borgerne, at den for dem ikke blot er et redskab til fred og demokrati, men først og fremmest et redskab til at beskytte dem mod den overdrevne liberalisme. Det er udelukkende på denne betingelse, at europæere er stolte af at deltage i dette store projekt med europæisk integration.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Resetarits, for ALDE-Gruppen. - (DE) Hr. formand, hr. kommissær, kære ordfører! Jeg vil begynde med det, som har ændret den professionelle sport mest i de seneste år, nemlig penge. De fleste penge kan en professionel sportsudøver især tjene på salg af fjernsynsrettigheder. Jo større det nationale fjernsynsmarked er, desto større er foreningernes indtægter, deres budget, deres købekraft. Det er ikke nogen tilfældighed, at det næsten udelukkende er foreninger fra store medlemsstater, der spiller i Champions League. Ligesom på andre områder i den tøjlesløse markedsøkonomi fører denne manglende ligevægt til en hastigt voksende kløft mellem fattig og rig. På den ene side har man milliardforetagender som Real Madrid, og på den anden side klubber på fallittens rand som Sturm Graz. Det er usportsligt og unfair.

Hvad kan små medlemsstater gøre for at modvirke denne manglende ligevægt? Vi har brug for nye ligaer, vi skal ud af denne snævre nationalstatslige tankegang. Vi må blive mere europæiske, også inden for fodbold. Desuden går jeg ind for, at man ikke køber og handler med unge talenter, men tildeler dem til klubberne ved lodtrækning, som man gør i USA. Svage foreninger får flere lodder og har dermed større chancer end topklubber. Hvis det kun er pengene, der bestemmer i fodbold, mister Europas nok mest populære kulturgode det, som er essensen i det, nemlig sportsånden.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Maciej Grabowski, for UEN-Gruppen. - (PL) Hr. formand, mine damer og herrer! Foldboldsporten har ændret sig fra at være en underholdende sportsgren til at være en pengemaskine og et magtmiddel. Det er næsten blevet en ny religion. Hvis fodboldsporten ikke skal udvikle sig til et redskab for lovløshed og vold, er vi nødt til at ændre vilkårene på dette område - dvs. vilkårene for investorerne og medierne - radikalt og hurtigt. Jeg vil gerne takke betænkningens ordfører, hr. Ivo Beleta, der har rejst dette vigtige spørgsmål, sat fokus på de fleste problemer og angivet løsningsforslag. Jeg mener, at det er nødvendigt at træffe radikale beslutninger for at modvirke de velhavende selskabers monopolisering af fodboldsporten.

Der er for det første behov for fuld gennemsigtighed omkring indtægter og udgifter, og overtrædelser skal straffes hårdt.

For det andet skal der fastsættes et loft over udgiftsniveauet i de mest velhavende klubber over de kommende år.

For det tredje skal der ydes økonomisk støtte og andre former for støtte til lande, organisationer og klubber, der investerer i unge mennesker og sportsfaciliteter.

For det fjerde skal der indgås en aftale med FIFA om bekæmpelse af korruption og kriminalitet inden for fodbold.

Polen ønsker at være vært for europamesterskabet i fodbold i 2012, hvor princippet om fairplay og sund konkurrence vil sejre.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton, for Verts/ALE-Gruppen. - (EN) Hr. formand! Hr. Belet påpegede, at han er tilhænger af autonomi på sportsområdet Jeg er enig. Der henvises i betænkningen til områder, hvor det kan være hensigtsmæssigt at øge samarbejdet eller endog indføre regulering, men jeg mener ikke, at strukturen i og planlægningen af fodboldkampe er et af disse områder. Lokale, nationale og internationale ligaer og turneringer bør planlægges af fodboldmyndighederne.

Når vi i denne kontekst anvender ordet "nationale", mener vi almindeligvis medlemsstaternes. Medlemsstaterne er naturligvis hovedhjørnestenene i EU, men det er ikke tilfældet inden for fodboldverdenen. Jeg har sammen med min walisiske kollega stillet ændringsforslag 28 og 29, som jeg håber, vil blive vedtaget i morgen. Den fodboldkamp, der spilles i aften, illustrerer, hvorfor disse ændringsforslag er vigtige. Min fodboldnation, Skotland, spiller mod Italien. verdensmestrene. Det præciseres blot i vores ændringsforslag, at ordet "national" inden for fodboldverdenen ikke nødvendigvis betyder "medlemsstat", og intet i denne betænkning eller i den terminologi, der anvendes i betænkningen, bør på nogen måde rejse tvivl om eller underminere den status, som de historiske fodboldnationer Skotland, Wales og England nyder godt af.

 
  
MPphoto
 
 

  Věra Flasarová, for GUE/NGL-Gruppen. - (CS) Hr. formand, mine damer og herrer! Fodbold er langt den populæreste sport i Europa, og miljøet og atmosfæren omkring fodbold har stor indvirkning på de unge. Denne indvirkning styrkes kun af, at den er spontan og at den ikke er pålagt ovenfra.

Det er derfor vigtigt, at fodboldsporten ikke blot betragtes som et miljø, hvor det vrimler med penge, et miljø, der fremmer lovovertrædelser og voldshandlinger, og et miljø, hvor topligaerne er fuldstændig adskilt fra de amatørligaer, som danner grundlag for fodboldsporten. Jeg vil samtidig tillade mig at påpege, at amatørligaerne er mere gavnlige i social henseende end det eksklusive professionelle sportsmiljø, hvor den oprindelige glæde ved spillet i høj grad er gået tabt på grund af pengeinteresser.

I lighed med hr. Belet ønsker jeg også at opfordre EU til at sikre, at den praksis, der anvendes inden for professionel sport, ikke influerer på ungdomsfodbolden, og at der ikke handles med børn på grundlag af deres talent og præstationer, som om der var tale om unge gladiatorer. Denne praksis berører børnenes ret til at udvikle deres personlighed i en åben atmosfære, hvor de opnår en bred almenviden, og de konfronteres med den ubarmhjertige voksenverden under deres opvækst. Samtidig bliver fodboldklubberne mindre interesseret i at bruge tid og kræfter på at udvikle deres egne unge spillere. Dette begrænser på sin side børns stærke inddragelse i populære sportsgrene, og der kommer større fokus på udvælgelsen af spillere, hvilket betyder, at en lille gruppe talenter gøres til en handelsvare, mens flertallet bliver ladt tilbage i periferien.

Fodbold på topplan berører ikke kun spillerne og tilskuerne. Det er også en verden, hvor især børn og unge finder deres rollemodeller. Vi bør derfor sikre, at der sættes en stopper for aggressiv adfærd på fodboldstadioner, at fremmedhad og racisme forsvinder fra fodboldverdenen, og at erhvervsinteresserne i fodboldverdenen ikke - med rette eller urette - forbindes med korruption.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeffrey Titford, for IND/DEM-Gruppen. - (EN) Hr. formand! EU har med rette ikke nogen kompetence på sportsområdet. Champions League og G14-klubberne i Det Forenede Kongerige, Spanien og Italien er imod EU's indgriben i rettighederne til tv-transmission af fodboldkampe. Bayern Munich er for, men engelske klubber er imod, og alligevel støtter den britiske sportsminister, Richard Caborn, her i dag tyskerne. Så meget for britiske interesser!

Ifølge ændringsforslag 25, der fornuftigt nok blev trukket tilbage, skulle EU-flaget vaje over Champions League-kampe og europamesterskabskampe i fodbold. Havde de tænkt på Schweiz, der også skal være værtsland for de europæiske finalekampe i 2008, og den kendsgerning, at Champions League også omfatter Rusland, Tyrkiet og Norge? Ingen af disse lande er medlem af EU, og der er ikke noget EU-hold. Ifølge samme ændringsforslag skulle EU's hymne også afspilles under disse kampe. Men "Ode til Glæden" er fuldstændig misvisende for 41 % af befolkningen og for 58 % af den britiske befolkning. Som bekendt skrev Schiller "Ode til Glæden" i 1785, og hans ord "Oh friends, no more these sounds" har muligvis været kontroversielle dengang, da Beethoven uheldigvis allerede var døv, da han skrev den niende symfoni, men de er passende i dag. Hvad angår sætningen "Do you fall in worship, you millions", kan jeg i hvert fald sige, at over 200 millioner mennesker svarer benægtende.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE). - (FR) Hr. formand, mine damer og herrer! Som skyggeordfører for min politiske gruppe i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender vil jeg først takke ordføreren, hr. Catania, med hvem jeg har samarbejdet effektivt og frugtbart under hele denne procedure. Formålet med sportsarrangementer er at tiltrække et stort, familieorienteret publikum, som med rette ønsker at se fodboldkampe i fred og sikkerhed. Visse personer har imidlertid i flere år og endog for nylig brugt fodboldstadioner til at iscenesætte voldelige eller racistiske demonstrationer. Et sådant misbrug er fuldstændig uacceptabelt.

Fodbold er den mest populære sport i verden. For at forhindre sådanne episoder indførte medlemsstaterne i 2002 et organiseret og effektivt system til udveksling af oplysninger om risikoen i forbindelse med visse fodboldkampe, og særlig i forbindelse med visse farlige supportere. Der er udpeget et fælles direkte kontaktpunkt i den enkelte medlemsstat. Med disse nationale fodboldinformationspunkter kan man omhyggeligt forberede internationale fodboldkampe ved at styrke politisamarbejdet mellem tjenesterne. De skal derfor forbedre udvekslingen af oplysninger endnu mere og f.eks. anvende standardiserede formularer. Disse kontaktpunkter kan således fungere på en mere struktureret og professionel måde.

Jeg ønsker ligeledes at lykønske hr. Belet med, at han i den omfattende betænkning har medtaget flere punkter om bekæmpelse af racisme. Dette er efter min mening afgørende i betragtning af den stigende intolerance i vores samfund. Fodbold kan faktisk kun fortsat spille en social og pædagogisk rolle, hvis fodboldkampe afvikles uden vold.

Mine damer og herrer! Om et par timer forelægger hr. Belet, hr. Bennahmias, fru Hazan, hr. Bono og jeg selv en skriftlig erklæring om bekæmpelse af alle former for menneskehandel med og udnyttelse af børn i fodbold. Jeg opfordrer Dem til at støtte os i dette og underskrive denne tekst snarest muligt.

 
  
MPphoto
 
 

  Pier Antonio Panzeri (PSE). - (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne takke hr. Catania for hans betænkning og hr. Belet for det arbejde, han har udført, og som jeg synes er afbalanceret, selv om jeg også mener, at der kunne være gjort mere.

Fodbold har i dag en betydeligt større rolle, og i betragtning af de nye udfordringer, der melder sig, kan vi ikke længere forestille os, at den udelukkende skulle kontrolleres af fodboldorganisationerne. Der er derfor et behov, som er blevet anerkendt af Europa-Parlamentet, for at gøre noget for at sikre en mere afbalanceret vækst i fodboldsektoren ved at besvare de aktuelle ændringer med en moderne model.

Desuden har den europæiske fodbolds stadigt voksende betydning, som det er blevet sagt, væsentlige konsekvenser inden for alle sektorer. Vi kan bare tænke på sponsorater og værdien af tv-rettigheder, marketing og det voksende antal internationale konkurrencer, som igen påvirker forskellige sektorer, og de nye sociale og kulturelle problemer, de skaber. Jeg mener derfor, at denne nye og stadigt voksende sociale dimension af moderne fodbold omfatter offentlig opførsel, moral, indtagelse af stoffer, vold og racisme og sågar udnyttelse af unge spillere.

Der er blevet talt om de store hold, men mange gange overser vi problemets sande størrelse ved at dvæle for meget ved de store klubber og ikke gå bag om dem, for det er faktisk i de lavere rækker, at vi skal være mere opmærksomme, end vi har været indtil nu.

Det er derfor rigtigt at anbefale, at der bliver indført en bedre regulering af den europæiske fodbold, og at dette bør kombineres med EU-lovgivning og det indre markeds dynamik. Det er rigtigt at gennemføre en mere moderne form for styring og at forsøge at højne fodboldens sociale og kulturelle indflydelse på en positiv måde. Det mål, vi bør sætte os, er ikke så meget at gå ind på UEFA's ansvarsområde og erstatte det, men at gennemføre en politik, som bidrager til en bedre forvaltning af dette aktivitetsområde. Vi må imidlertid gøre det klart, at forboldorganisationernes krav om uafhængighed ikke må føre til den opfattelse, at de kan gøre, hvad de har lyst til, uden for EU's lovgivning.

Hvis vi ønsker, som det er vores pligt, at bekæmpe fejltagelserne og nedgangen inden for fodboldens verden, er det vigtigt at løse denne opgave i et samarbejde mellem de politiske og parlamentariske organer og sportens organisationer. Alle må yde deres bedste for at nå dette mål.

 
  
MPphoto
 
 

  Luciana Sbarbati (ALDE). - (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg hilser også de to betænkninger velkommen.

Det er blevet sagt i dag, at fodbold i Europa kun handler om big business, men det bør også handle om noget andet. Vi er imidlertid i en vis grad ved at være vant til at se et billede af gager i millionstørrelsen, manglende gennemsigtighed og vold som følge af eller som svar på racisme. Det bringer sportens - i dette tilfælde fodboldens - opdragelsesmæssige rolle i fare. Vi bør virkelig grundigt overveje denne rolle, som begynder med amatørfodbold og spil i skolerne, hvor konkurrencens positive værdier altid går hånd i hånd med respekt for reglerne.

Selv om EU ikke har specifik kompetence på dette område, som det allerede er blevet sagt, så betyder forbindelsen mellem fodbold og vold, som eksploderer i al sin absurditet og også mange gange involverer spillerne selv, at vi alle må engagere os. Det er vores pligt, som vi har prøvet at gøre, at fastsætte fælles initiativer for at forebygge og bekæmpe hooliganisme i samarbejde med forboldorganisationerne, UEFA og politiet, af hensyn til borgernes sikkerhed.

Jeg mener imidlertid også, at vi må se på de mere dybtliggende grunde eller sekundært grunde, som disse organisationer indtil nu ikke har været ansvarlige for, og som må identificeres og tages op.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne takke hr. Belet for hans tilgang til udarbejdelsen af denne betænkning. Jeg er grundlæggende uenig med ham på nogle områder, herunder navnlig med hensyn til de massive magtbeføjelser, der stilles krav om i betragtningerne, men jeg glæder mig over hans professionelle tilgang til udarbejdelsen af betænkningen.

Ja, der er problemer inden for fodboldverdenen, men disse bliver blot langt mere alvorlige, hvis vi som europæiske politikere griber ind. Ja, der er en lille minoritet, der bruger fodboldkampe som en undskyldning for at udøve vold, og de bør arresteres og nægtes adgang til kampene. Men som mange Rangers-fans fra Glasgow i Skotland vil sige, skal overvågningen af internationale sportskampe være venlig og fornuftig og ikke fjendtlig og overdreven. Volden vil ikke blive stoppet, selv om EU får kompetence på dette område, og vi har rent faktisk ikke brug for denne, når vi skal udveksle bedste praksis.

Denne betænkning er et godt eksempel på, hvorfor vi bør være tilbageholdende og fornuftige. Sporten forvaltes bedst af de involverede aktører. Mange af betænkningens henstillinger er meget fornuftige, men vi er politikere, og vi kan simpelthen ikke lade være med at blande os i områder, der ligger uden for vores kompetence. Tænk blot på ændringsforslag 25, der nu er trukket tilbage, og lyt til mange af bidragene under denne forhandling, der er tydelige eksempler herpå.

Min teori er, at vi ved at stille krav om disse nye beføjelser forsøger at løse problemer, der egentlig ikke eksisterer, og at ændre og harmonisere de nuværende meget forskellige sportsmodeller på fodboldområdet i Europa.

Jeg har fungeret som foldbolddommer på laveste niveau i 25 år, og jeg har fulgt med i det meste af debatten om dette spørgsmål i min tid som medlem af Europa-Parlamentet. Jeg mener, at der er stor fare for, at vi glemmer, at professionelle fodboldklubber - de klubber, vi drøfter i aften - på enestående vis er forbundet med de millioner af amatører, der løber ud på fodboldbanerne i hele Europa hver weekend, og vi kan nemt komme til at skade den solidaritet, som vi ønsker at fremme og beskytte, hvis vi i uvidenhed stiller krav om indblanding.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Prets (PSE). - (DE) Hr. formand, hr. kommissær! Jeg vil også gerne takke hr. Belet for hans initiativ og samarbejde. Jeg håber, vi kan holde fast i de kompromiser, vi er nået frem til, og at vi ikke ændrer en masse i sidste øjeblik og alligevel bøjer os for visse ting.

Med denne betænkning har vi nævnt og også ramt de aktuelle problemer, der er i fodbold i dag. Vi ønsker ikke mere regulering på EU-niveau, men en juridisk afklaring mellem de eksisterende regler for at forhindre, at en hensigtsmæssig fodboldordning bliver sat ud af spillet. Det går ikke an, at alle de problemer, der opstår, bagefter kun kan klares af f.eks. EF-Domstolen. Vi ønsker heller ikke at kæmpe mod store klubber og spille angrebsspil mod de traditionelle klubber, vi vil arbejde for en retfærdig balance mellem små og store klubber. Her kunne man f.eks. nævne licenstildeling. Desuden skal man være langt mere opmærksom på ungdommen, end det hidtil har været tilfældet.

 
  
MPphoto
 
 

  Sharon Bowles (ALDE). - (EN) Hr. formand! Formålet med hr. Belets betænkning er ikke at overdrage kontrollen med fodbold til EU, og ALDE-Gruppen har om nogen stillet ændringsforslag med henblik på at gøre dette mere tydeligt. Der er imidlertid ikke noget forkert i, at EU bistår med udveksling af bedste praksis.

Visse aspekter, f.eks. fodboldvirksomhed underlagt europæisk lovgivning, er omfattet af den relevante erhvervslovgivning eller anden lovgivning, hvorfor der ikke er behov for særlige regler på disse områder.

Fodbold har også en social eller kulturel dimension. De tætteste bånd knyttes imidlertid i lokalsamfundet. Det er her, fans møder op til kampe uge efter uge, og det er her, mange klubber som f.eks. Reading Football Club i min egen region investerer i fodbold i lokale projekter. Som følge af disse lokale bånd har nationale foreninger, ligaer og klubber de bedste forudsætninger for at træffe de rigtige afgørelser inden for selvregulerende rammer, og jeg mener, at dette også er budskabet i denne betænkning, hvis visse ændringsforslag vedtages.

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Herrero-Tejedor (PPE-DE). - (ES) Hr. formand! Som det er sædvane - men denne gang er det også velfortjent - vil jeg gerne begynde med at takke ordføreren, hr. Belet, for hans evne til at holde en dialog i gang med alle grupperne og alle medlemmerne.

Ved begyndelsen af forhandlingen mindede han os selv om, at vi ikke må glemme, at dette er en betænkning om professionel fodbold, hvilket jeg mener er en afgørende detalje, og jeg vil også gerne understrege, at det er en initiativbetænkning. Dvs. det er første gang, Europa-Parlamentet har fokuseret på fodbold og udsendt et signal om, at det interesserer sig for fænomenet fodbold. Det betyder, at vi skal gøre os vores vigtigste grunde til bekymring meget klare.

Når det gælder professionel fodbold, må vi især diskutere professionelle fodboldklubber og tilskuere. Uden disse to komponenter ville problemet slet ikke eksistere. Jeg er derfor helt enig i hr. Heaton-Harris' sidste kommentar om, at det ikke er hensigtsmæssigt med spekulationer, som ikke tager højde for fodboldklubbernes afgørende rolle.

Hvis vi siger til tilskuerne: "Hør, Europa-Parlamentet vil gerne blande sig i fodboldens verden for at gøre fodbolden mindre spektakulær"; hvis vi siger til de store klubber, dem som har rigtige kunder og rigtige sociale krav: "Hør, af hensyn til solidaritetsprincippet vil jeres indtægter blive begrænset, I vil ikke kunne tegne kontrakt med de store spillere, og I vil ikke kunne have de strukturer, vi vil gøre fodbolden mindre spektakulær", så kan jeg forsikre Dem, mine damer og herrer, at fodboldfans - og mange af os sidder her - vil være lamslåede.

De ville sige til os: "Nå, I bekymrer jer om fodbold, og I udsender det signal, at I vil gøre spillet mindre attraktivt ved at modarbejde de store fodboldklubber." Det er absurd. Jeg vil derfor gerne bede om, at vi er meget opmærksomme på dette, når vi skal behandle fodboldklubbernes audiovisuelle rettigheder.

 
  
MPphoto
 
 

  Emine Bozkurt (PSE). - (NL) Hr. formand! Europa skal ikke være dommer, men heller ikke kun tilskuer, når det gælder betalt fodbold. Vi må ikke gøre krav på beføjelser, som vi ikke har. Når det gælder regler om det indre marked, bekæmpelse af racisme og grænseoverskridende svig, er det sager, hvor EU har beføjelser. Jeg er derfor for punkt 8, men imod et uafhængigt kontrolorgan. Europa er ikke dommer og skal ikke beskæftige sig med sager, som fodboldsektoren udmærket selv kan klare.

Jeg takker hr. Belet for den enorme støtte i hans betænkning til bekæmpelsen af racisme inden for fodbold. Sidste år tog jeg initiativ til en skriftlig erklæring herom, som betænkningen nu udtrykkeligt henviser til. Med en rekordstøtte blev det et officielt beslutningsforslag, hvis foreslåede foranstaltninger i form af strengere sanktioner blev overtaget af UEFA og FIFA. Denne gode måde at samarbejde på skal også tilvejebringes på de andre områder inden for fodbold.

 
  
MPphoto
 
 

  Manolis Mavrommatis (PPE-DE). - (EL) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Jeg vil gerne begynde med at ønske hr. Belet og hr. Catania tillykke med det vigtige resultat af deres betænkning om fremtiden for professionel fodbold i EU. Jeg vil imidlertid især gerne ønske Ivo Belet tillykke med den generelle indsats for at samle interesserne i fem udvalg og et stort antal agenturer og offentlige figurer inden for sport og økonomi. Det er illustrerende for den betydning og dynamik, som fodbolden udøver, når den tryllebinder millioner af sportselskende politikere - og ikke kun politikere - i hele verden.

Da Bosman-sagen kom på forsiderne i 1995, var der ingen, der forventede, at EU ville gøre sit første store indtog i sporten til gavn for arbejderne og især for fodboldspillerne. Nu, 12 år senere, har vi en initiativbetænkning, som lægger et nyt grundlag med linjer, som er i overensstemmelse med EU's og populære sportsgrenes, eller rettere fodboldens, værdier.

Ændringsforslagene, som har været til afstemning i alle udvalgene, og forslagene til Kultur- og Uddannelsesudvalget og Rådet baner vejen for, at der hurtigt kan stilles forslag om at skabe en juridisk ramme for sporten, uanset om eller hvornår forfatningstraktaten bliver vedtaget, som skaber sådanne bestemmelser.

Det er begrundelserne for, at Eurpa-Parlamentet bør støtte betænkningen om fodbold, fordi det er generelt accepteret, at dette ville medføre en ændring i holdninger og status quo, som kan beskytte sporten mod hooliganisme, racisme og fremmedhad samt stofmisbrug og sikre ligebehandling for små og store klubber i forvaltningen af fællesskabsrettigheder og fremhæve talenter uden at deltage i forretningen med import af mindreårige fra tredjelande.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Muscat (PSE). - (EN) Hr. formand! I lighed med mine kolleger ønsker jeg først og fremmest at takke hr. Belet for den fremragende indsats, han har ydet. Vi har naturligvis alle større eller mindre forbehold over for det fremlagte forslag, men han har koordineret alle udvalgenes arbejde på fremragende vis.

Jeg vil også gerne understrege et andet aspekt. Det er heldigt, at vi har en partner, som vi kan have tillid til på dette område, nemlig UEFA. Den måde, som denne organisation har arbejdet på indtil videre, viser, at vi kan have tillid til, at den følger op på de ting, den taler om jævnligt. Vi har derfor en partner, som vi kan stole på.

Jeg vil nøjes med at fokusere på et område, nemlig tv-rettigheder. Den digitale tidsalder bør indebære flere valgmuligheder for forbrugerne. Desværre har tv-seerne i mange af vores medlemsstater færre valgmuligheder og er tvunget til at betale for programmer, som tidligere var gratis. Vi sender med denne betænkning et klart signal til myndighederne om, at vi er nødt til at finde en rimelig balance mellem betalings- og free-to-air-fjernsyn.

 
  
MPphoto
 
 

  Giuseppe Castiglione (PPE-DE). - (IT) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Jeg vil gerne ønske hr. Catania og hr. Belet tillykke og takke dem for den betænkning, de har fremlagt for Parlamentet.

Sport, og især fodbold, er en uadskillelig del af Europas kulturelle identitet, og den har en ubetvivlet social funktion og kan være et nyttigt værktøj i kampen mod diskriminering, racisme, intolerance og vold. Denne positive funktion og rolle bliver imidlertid i stigende grad kompromitteret af kræfter, som ønsker at omdanne kampe på stationer til en kulisse for vold og terror. Sikkerhed på stadioner bør derfor være vores prioritet, og nøgleordet bør være forebyggelse.

Derfor er jeg helt enig i opfordringen i Belet-betænkningen til alle medlemsstaterne om at indføre samarbejdsmekanismer mellem klubber, fanklubber og politiet for at bekæmpe vold, hooliganisme og lovovertrædelser, som vi ser i stigende grad, også under selv kampene. Jeg er også enig i behovet for at intensivere sanktionerne mod enhver tilkendegivelse af racisme eller fremmedhad på stadioner, og i at UEFA og andre organisationer må indføre disciplinære foranstaltninger over for alle, som udviser en sådan opførsel.

En lige så grundlæggende forebyggende foranstaltning er imidlertid at styrke og professionalisere samarbejdet og udvekslingen af informationer mellem nationale organisationer, når der spilles internationale kampe. Det er også vigtigt at overvåge tilstedeværelsen af fans på stadioner, som kan være en trussel for den offentlige orden, og at indhente oplysninger om fanklubberne, hvilket er en afgørende forudsætning for, at værtslandet kan vurdere risikoen i forbindelse med sportsbegivenheden og på denne måde forebygge forstyrrelser.

Det er meget vigtigt at undgå misbrug ved at overvåge alle borgere og at respektere personoplysningers private og fortrolige karakter, men vi må ikke beskytte nogle menneskers privathed på bekostning af alle andres sikkerhed. Dette må heller ikke blive en undskyldning for at tillade ukontrolleret adgang for deciderede forbrydere ved at afkriminalisere reelle overtrædelser, bare fordi de er blevet begået i forbindelse med en sportsbegivenhed.

Vi må skabe en rimelig balance, hvor vi vejer de forskellige interesser op mod hinanden. Denne balance kan vi imidlertid kun finde, hvis vi respekterer den individuelle frihed og beskytter det enkelte menneskes rettigheder, især retten til sikkerhed, herunder retten til at gå ind på et stadion og se på sport i fred og ro.

 
  
  

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Næstformand

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). - (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne lykønske ordførerne, herunder navnlig hr. Belet. Vi deltog begge i arbejdsgruppen vedrørende den uafhængige undersøgelse om europæisk fodbold, som Rådet nedsatte sidste år.

Der er en række problemer på fodboldområdet. Et af disse problemer er sammenkoblingen af rigdom og sportslig succes og koncentrationen heraf i et stadig mindre antal klubber i næsten alle ligaer i hele Europa. De foranstaltninger, som fodboldmyndighederne træffer med henblik på at imødegå denne udvikling - f.eks. ordningen for spillere af egen avl eller forpligtelsen til at sælge tv-rettigheder i fællesskab med efterfølgende distribuering til alle klubber - kan være i strid med europæisk lovgivning. Jeg blev meget bekymret over at høre kommissær Figeľ sige, at Kommissionen stadig overvejer dette spørgsmål, og at den endnu ikke havde truffet en afgørelse. Derfor har vi brug for en hvidbog, der sikrer, om end ikke undtagelser, så i det mindste lempelige fortolkninger af fællesskabsretten, hvor der tages hensyn til de særlige forhold, der kendetegner sporten. Derfor er hr. Titfords og hr. Heaton-Harris' bidrag meget malplacerede, idet de har til formål at vække uro i de britiske formiddagsblade. Det er sludder at sige, at EU tilraner sig magten. Der er tale om en lempelse af gældende lovkrav i EU, som oprindelig blev udarbejdet til andre formål. Det er nødvendigt. Det er fuldstændig perfidt at vende det hele på hovedet.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Protasiewicz, (PPE-DE) . - (PL) Hr. formand! Jeg vil indlede med at ønske de to ordførere, men især Ivo Belet, tillykke med resultaterne af deres arbejde. Hr. Belets betænkning dækker alle de centrale elementer af europæisk fodbold, lige fra den juridiske ramme, forvaltning, konkurrence, det indre marked og sociale spørgsmål til bekæmpelsen af kriminalitet som racisme eller doping eller korruption i forbindelse med fodboldbegivenheder.

Umiddelbart ser det ud til at være en let opgave, fordi fodbold er en sport, der vækker stor lidenskab. Parlamentet er ikke immunt over for disse stærke følelser, det ses af antallet af ændringsforslag, som ordføreren måtte behandle. Et af disse viste sig at være særligt vigtigt, idet det handlede om salg af transmissionsrettigheder til fodboldkampe. Jeg har tidligere støttet et kollektivt system, som ville garantere en ligelig fordeling af udbyttet af transmissionerne og give en bedre konkurrencemæssig balance og den rivalisering, som sporten har brug for. Nu erklærer jeg min støtte til det mundtlige ændringsforslag, som ordføreren har stillet.

Som medlem af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender vil jeg også gerne udtrykke min taknemmelighed for, at betænkningen omfatter beskæftigelsesspørgsmål i forbindelse med de kontrakter, som professionelle spillere indgår med klubberne, de juridiske rammer for fodboldagenter og deres transaktioner samt uddannelse og træning til unge fodboldspillere, som garanterer, at de bedste får plads på klubholdene.

Jeg er overbevist om, at fodbold kan være grundlaget for udvikling og selvrealisering, og jeg er derfor meget glad for de punkter i betænkningen, som taler om behovet for at støtte klubber, som giver unge mennesker de rette forhold for både træning og læring.

Endelig vil jeg gerne påpege, at sport, herunder fodbold, er blevet et område, hvor arbejdskraftens frie bevægelighed virkelig realiseres på tværs af hele EU, og jeg håber, at det også snart vil være tilfældet inden for andre sektorer af EU's arbejdsmarked.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Badia i Cutchet (PSE). - (ES) Hr. formand! Jeg vil også gerne takke ordføreren, især for den samarbejdsvilje, han har vist under udarbejdelsen af denne betænkning, en betænkning om fremtiden for professionel fodbold, som ikke kun er vigtig for fodbolden, for den behandler problemer, som har været tiltagende på det seneste i hele sportens verden. Det drejer sig om vold på sportspladser, racistiske handlinger, doping, manglende økonomiske gennemsigtighed osv.

Jeg vil gerne fokusere på to emner, nemlig for det første fodboldens voksende økonomiske betydning, som har ført til en stigning i værdien af tv-rettighederne. Jeg mener, det er vigtigt, at betænkningen behandler bekymringen over det indtægtssystem, som er en følge af salget af disse rettigheder, som kan skabe en konkurrencemæssig ubalance mellem de forskellige klubber, selv om jeg beklager - og det er noget, som efter min mening mangler i denne betænkning - at der ikke er blevet taget højde for, at denne indtægt også er afhængig af klubbens indvirkning på publikum i hele verden, ikke kun det nationale tv-marked, eller at der ikke sker en omfordeling af midlerne fra salget af transmissionsrettighederne til nationale ligaer blandt klubberne.

Desuden glæder det mig, at betænkningen tager hensyn til EU's forskellige nationale fodboldorganisationer, uanset om de er en del af de statslige sportsstrukturer eller sammenslutninger, som anerkendes af medlemsstaterne.

Endelig håber jeg, at Kommissionen vil tage hensyn til disse forslag fra Europa-Parlamentet, når den udarbejder sig hvidbog om sport.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE). - (PT) Hr. formand, hr. kommissær! Som en afspejling af den rettighed, som enhver borger ifølge medlemsstaternes forfatninger har om adgang til domstolene, indeholder artikel 47 i EU's charter om grundlæggende rettigheder en tilsvarende rettighed for enhver, hvis rettigheder og friheder som sikret af EU-retten er blevet krænket.

Disse bestemmelsers betydning er indlysende. Der er ingen jurisdiktion eller retslig pagt, der kan berøve nogen deres grundlæggende rettighed til at henvende sig til domstolene, om end den konkrete udøvelse af denne rettighed i bestemte situationer kan begrænses ved det, der i juridisk terminologi kaldes "påstand om afvisning af sagen". Sådanne undtagelser skal dog stadfæstes af en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov, som det hedder i nævnte artikel 47, hvilket er en forudsætning for udøvelsen af dens kompetence. En fysisk eller juridisk persons domstolsadgang kan derfor aldrig udgøre nogen form for disciplinær forseelse.

Udøvelse af en rettighed, som alle forfatninger og EU's charter anerkender, kan ikke betragtes som en lovovertrædelse af nogen art. Belet-betænkningen fremfører derfor det rigtige princip, når det fastholdes, at henvendelse til domstolene - også når det ikke sportsligt lader sig begrunde - ikke må udsættes for disciplinære forholdsregler, hvorfor FIFA's vilkårlige beslutninger på dette punkt bør fordømmes.

At stemme for dette princip vil ikke blot medvirke til at gøre sporten mere gennemsigtig, men også til at styrke de meget vigtige principper, som retsstaten hviler på.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mantovani (PPE-DE). - (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne takke ordføreren, hr. Belet, for hans bidrag til betænkningen om fremtiden for professionel fodbold i Europa.

Efter min opfattelse er Europa ved at gennemgå en periode med stor usikkerhed og oplever en refleksionsfase. Dette kan også ses i en menneskelig dimension, som er meget vigtig for Europas borgere, nemlig sport generelt og især fodbold på grund af deres opdragelsesmæssige funktion og den rolle, de spiller i den sociale og kulturelle integration og også i bekæmpelsen af diskrimination.

Denne integrationsproces skyldes til dels de positive effekter af Bosman-dommen, som i 1995 var med til at skabe bevægelsesfrihed for fodboldspillere. I denne forbindelse bør det imidlertid understreges, at professionel fodbold udgør en økonomisk aktivitet, som er omfattet af artikel 2 i EF-traktaten.

På det finansielle niveau er den nævnte integration ikke fuldt gennemført, til dels på grund af konkurrenceforvridninger på fodboldmarkedet, som skyldes forskellige skattesystemer i de forskellige lande i EU. I nogle lande er skattereglerne fordelagtige, og klubberne kan derfor betale deres spillere en hel del mere end de lønninger, som andre klubbers budgetter kan holde til.

Endelig bør vi ikke undlade at fremhæve, igen med hensyn til fodbold, at forslaget om harmonisering i Fællesskabet af tildeling af tv-rettigheder ikke er nogen rigtig prioritet. Det skyldes de historiske, kulturelle og især markedsmæssige forskelle mellem de forskellige lande i EU samt konflikten med subsidiaritetsprincippet som et grundprincip, der bør respekteres.

Hr. formand, for fem år siden talte jeg her i Parlamentet om behovet for et europæisk sportsagentur. Jeg mener, at det i dag er mere nødvendigt end nogensinde før.

 
  
MPphoto
 
 

  Ján Figeľ, medlem af Kommissionen. - (EN) Hr. formand! Jeg takker både ordførerne og alle de medlemmer, der har haft ordet, da der blev rejst mange interessante spørgsmål. I morgen skal De træffe afgørelse om betænkningens præcise indhold, men mange af de ting, der er blevet sagt, bidrager ikke blot til yderligere drøftelser, men også til den indsats, der ydes til gavn for fodbold og sport og Europa som et fællesskab.

Som hr. Belet påpegede, er det bl.a. vigtigt at opfordre de relevante myndigheder til at sætte sig ved forhandlingsbordet og finde løsninger. Et af budskaberne handler om samarbejde. Vi har gennem mange år haft en tæt og løbende dialog med organer som UEFA og FIFA. Vi har drøftet undersøgelsen om europæisk sport, og det gør vi fortsat.

Jeg nævnte sidst i min indledning den meget interessante begivenhed, der fandt sted for nylig i Manchester. Jeg bemærkede de britiske kollegers forskellige holdninger desangående. Fodbold er synonymt med Det Forenede Kongerige. Vi kan sende mange budskaber om samarbejdets betydning for et godt helbred og fodbold.

Europa er en supermagt på fodboldområdet. Jeg ønsker ikke at komme ind på geopolitik, men jeg har deltaget i internationale drøftelser, hvor de afrikanske lande ofte har påpeget, at denne dominans skader internationale relationer og sporten. Afrikanerne har været meget kritiske over for europæerne. Vores tiltag bør være klare og troværdige.

Der er både et professionelt og et amatørmæssigt element. Det er en meget vigtig pyramide for fodbold og sport, hvor begge elementer og pyramiden som helhed er vigtige. Penge er ikke det vigtigste aspekt. Hvis dette var tilfældet, ville der blive vendt op og ned på pyramiden, og det ville være skadeligt.

Sidste år blev vi f.eks. enige med FIFA om at støtte tiltag i Afrika gennem fodboldaktiviteter for børn med henblik på at fremme sport og integration. Dette er et led i forberedelserne til VM i fodbold i Sydafrika i 2010.

Vi deltog i et møde med sportsministrene i Stuttgart for to uger siden. Vi drøftede to problemer, nemlig vold og doping. Disse problemer er også nævnt i betænkningen. Ministrene blev enige om at fortsætte bestræbelserne på at etablere et europæisk netværk af antidopingagenturer, hvilket er et af de bidrag, der skal sikre, at vores tiltag er gennemsigtige og troværdige. Vi drøftede også voldsproblematikken. Vi vil organisere en konference om sport og hooliganisme i november i samarbejde med Europarådet og Europa-Parlamentet.

Vi drøftede også økonomi og sport og social integration via sport. Vi blev f.eks. enige om at tilvejebringe mere specifikke og pålidelige oplysninger om sportens økonomiske aspekter med henblik på at undersøge, hvordan den bidrager til beskæftigelsen og væksten i vores lande. Det er meget vigtigt.

De øvrige aspekter, som Kommissionen skal behandle i den kommende hvidbog om sport, kan beskrives med følgende nøgleord, der er en slags mosaik over vores holdninger til sport: Særegenhed, subsidiaritet, autonomi og naturligvis mangfoldighed - der er et meget synligt og vigtigt aspekt, ikke blot på det kulturelle område, men også inden for sporten og i relation til gennemsigtighed, regelbaserede aktiviteter og forbindelser. Disse punkter skal imidlertid gennemføres inden for og ikke uden for EU's retslige rammer, hvilket Parlamentet støtter fuldt ud.

Vi er således i høringsfasen om hvidbogen. Som jeg påpegede, vil disse betænkninger bidrage til dette forberedende arbejde, når de er blevet vedtaget i morgen. Vi har nu modtaget 670 bidrag, hvoraf over 200 er kollektive, dvs. indsendt på vegne af foreninger og forbund. Vi er derfor nødt til at samarbejde, hvis dette skal lykkes, af hensyn til EU og EU's troværdighed, da EU også har et stort globalt ansvar på sportsområdet.

Mange discipliner har deres udspring i Europa, herunder fodbold og de olympiske idealer og idéer, og vi er nødt til at fremme de værdier, der ligger til grund for disse traditioner og aktiviteter, mere bredt inden for det europæiske samarbejdsområde og globalt.

Jeg vil gerne takke alle medlemmerne af Parlamentet.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Forhandlingen under ét er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen kl. 11.00.

Skriftlige erklæringer (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (NI), skriftlig. - (IT) Fodbold er dybt rodfæstet i den europæiske identitet og kultur. Især for unge mennesker, men ikke udelukkende, udgør fodbold et vigtigt instrument til social sammenhæng, uformel uddannelse og økonomisk og regional udvikling. På det seneste har juridiske skandaler, aftalte mesterskaber, vold, racisme, transfersummer i millionklassen og den måde, som økonomiske interesser har overskygget sportsånden på, imidlertid kun tjent til at adskille fodbolden fra dens oprindelige ånd og fremmedgøre folk fra fodbolden.

Derfor er det vigtigt, at EU handler for at rense op i en sektor, hvor vi er verdens bedste. Ligesom denne sektor er et kulturelt udtryk, kan den også fortsat være en kilde til økonomisk vækst, job og social sammenhæng. Jeg håber derfor, at fodbolden og sporten generelt fremover vil få den nødvendige hjælp til at regulere de mange interesser, der er i spil. Frem for alt håber jeg, at det gennem støtte til aktiviteter, møder og begivenheder på lokalt og europæisk niveau (især ved at støtte adgangen for unge mennesker, herunder dårligt stillede unge) vil kunne lade sig gøre at udvikle og beskytte de mindre sportsgrene og klubber, som i hele Europa er et vigtigt redskab for vores borgeres samfundsmæssige uddannelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Iles Braghetto (PPE-DE) , skriftlig. - (IT) Jeg vil gerne udtrykke min påskønnelse af og enighed med ordførerens arbejde. Spørgsmålet om fodbold og sport generelt er et udtryk for en holdånd og en legende kultur, som er typisk for den vestlige civilisation. Jeg mener derfor ikke, at den rigtige tilgang er at vedtage nye love, men at skubbe fodboldverdenen i retning af former for selvregulering, som kan omfatte alle de direkte berørte - alle deltagere, herunder fodboldfans.

Man bør tilstræbe retssikkerhed ved hjælp af retningslinjer, som garanterer samarbejde og solidaritet blandt alle interessenter i sportsbegivenheder. Jeg vil især gerne understrege behovet for at opmuntre uddannelsen af unge mennesker, anvende strenge disciplinære foranstaltninger for at bekæmpe volden på stadioner og racisme, inddragelse af fans i forvaltningen af fodbolden, indkredsning af et gennemsigtigt system til kontrol af udgifter, fair konkurrence mellem klubberne og forsikringsbeskyttelse for spillerne.

Af alle disse grunde afventer vi spændt Kommissionens vedtagelse af hvidbogen om sportens rolle i Europa, og en handlingsplan for europæisk sport generelt og særligt fodbold ville være yderst velkommen.

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE) , skriftlig. - (EN) I lyset af de stadig flere tilfælde af forholdsvis alvorlige hændelser i forbindelse med fodboldkampe kan man kun glæde sig over det østrigske initiativ vedrørende ændring af reglerne om sikkerhed i forbindelse med fodboldkampe. Vurderingen af det internationale politisamarbejde i forbindelse med europamesterskabet i fodbold i 2004 understregede klart, at det er nødvendigt at øge den internationale udveksling af oplysninger om tilhængere, der udgør en risiko. Som understreget af vores ordfører, Giusto Catania, er det imidlertid vigtigt, at udvekslingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende nationale og internationale regler, og at oplysningerne ikke anvendes til andre formål. Da et stadig stigende antal tilhængere rejser til kampe i udlandet, er det nødvendigt at styrke samarbejdet mellem nationale kontaktpunkter for fodboldinformation, og vi skal sikre en virkelig international dimension. Formålet med at forebygge og kontrollere vold og uroligheder i forbindelse med fodboldkampe gennem international udveksling af oplysninger, der giver de enkelte medlemsstater mulighed for at foretage effektive risikovurderinger, bør være at bidrage til at bekræfte de moralske og uddannelsesmæssige værdier, der ligger til grund for fodbold, ja endog for sport generelt.

 
  
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), skriftlig. - (HU) Ivo Belets betænkning om fremtiden for professionel fodbold i Europa er en meget vigtig holdningserklæring. Vi ved alle, at fodbolden spiller mange forskellige roller i Europa, og at den har en betydelig social og kulturel funktion. Dette populære spil giver unge mennesker mulighed for at mødes og lære hinandens holdninger at kende, og det fremmer også deltagelsen i samfundet.

Racisme og fremmedhad er sociale problemer, som kommer stadig tydeligere til udtryk, ikke kun i det daglige liv, men også i fodboldens verden. Uge for uge kan vi på første hånd se alvorlige racistiske hændelser ved fodboldkampe, og i Central- og Østeuropa forstærkede negative følelser over for romaerne. Denne sport, som er usædvanligt populær, er i dag tæt forbundet med hooliganisme og racistisk motiveret hadefuld tale.

Racisme og fremmedhad er i vidt omfang til stede på fodboldstadioner. I Central- og Østeuropa genlyder tilskuerrækkerne med anti-roma udbrud, uanset om det er et hold med roma-fans og tilskuere, der spiller.

Spillets popularitet må udnyttes som en mulighed for at bekæmpe racisme, øge bevidstheden og gå foran med et godt eksempel. Kommissionen og medlemsstaternes regeringer må sammen med fodboldklubberne deltage i kampen mod det racistiske had, der kommer til udtryk på sportsarenaer. Der må pålægges strengere sanktioner end hidtil for enhver racistisk motiveret episode inden for fodbolden, og det er desuden nødvendigt, at både UEFA og de nationale ligaer anvender de disciplinære regler strengt og systematisk.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik