Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Πέμπτη 29 Μαρτίου 2007 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

Κείμενο που κατατέθηκε : A6-0066/2007

  Luis Manuel Capoulas Santos, Fausto Correia, Edite Estrela, Emanuel Jardim Fernandes, Elisa Ferreira, Jamila Madeira και Manuel António dos Santos (PSE), γραπτώς. (PT) Καταψηφίσαμε το τρίτο μέρος του σημείου 25 της έκθεσης Lamassoure για δύο κύριους λόγους:

Πρώτον, ως πορτογάλοι σοσιαλιστές, δεν μπορούμε να δεχθούμε καμία προσπάθεια να υποβαθμιστεί η σημασία της πιο κοινής από όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές και αυτό που προτείνεται ισοδυναμεί με επανεθνικοποίηση της ΚΓΠ.

Η πρόταση συγχρηματοδότησης, δηλαδή η μερική χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη του προϋπολογισμού για τον πρώτο πυλώνα της ΚΓΠ, είναι αδικαιολόγητη, διότι υπάρχουν άλλες λύσεις σύμφωνα με τις οποίες θα μπορούσαν να τιμηθούν οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις που ανέλαβε το Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2000 χωρίς να χρειαστεί συνδρομή από τους εθνικούς προϋπολογισμούς των 15 κρατών μελών πριν από τη διεύρυνση του 2004.

Ως εναλλακτική λύση στη συγχρηματοδότηση, θα μπορούσαν να καθιερωθούν ανώτατα όρια για ενίσχυση αποδιδόμενη σε μεμονωμένη βάση στους αγρότες –σύμφωνα με το μοντέλο των ΗΠΑ, στο οποίο το όριο ορίζεται στα 250 000 δολάρια– μαζί με «υποχρεωτική διαφοροποίηση», βάσει της οποίας υπάρχει μια ποσοστιαία μείωση της ενίσχυσης στους μεγαλύτερους δικαιούχους άμεσης βοήθειας από την ΚΓΠ, δημιουργώντας έτσι τις αποταμιεύσεις που απαιτούνται για να τηρηθούν οι δεσμεύσεις.

Δεύτερον, διότι υπάρχει ανεπανόρθωτη αντίφαση στη διατύπωση αυτού του σημείου. Ενώ αναλαμβάνει επίσημη δέσμευση να μην επανεθνικοποιήσει την ΚΓΠ, ταυτόχρονα προτείνει επίσης ένα τέλος στο ισχύον σύστημα πλήρους κοινοτικής χρηματοδότησης εισάγοντας την εθνική συγχρηματοδότηση, η οποία είναι ακριβώς το κύριο μέσο για την επανεθνικοποίηση της ΚΓΠ, δεδομένου ότι οι αγρότες από τα κράτη μέλη με τους υψηλότερους προϋπολογισμούς θα έχουν πλεονέκτημα έναντι των αγροτών από κράτη μέλη με τον χαμηλότερο προϋπολογισμό.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου