Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 29 maart 2007 - Brussel Uitgave PB

Stemverklaringen
MPphoto
 
 

Ingediende tekst : A6-0066/2007

  Luis Manuel Capoulas Santos, Fausto Correia, Edite Estrela, Emanuel Jardim Fernandes, Elisa Ferreira, Jamila Madeira en Manuel António dos Santos (PSE), schriftelijk. - (PT) Wij hebben om twee belangrijke redenen tegen het derde gedeelte van paragraaf 25 van het verslag-Lamassoure gestemd:

Ten eerste kunnen wij als Portugese socialisten niet aanvaarden dat een poging wordt ondernomen om het communautaire karakter van het meest communautaire van alle Europese beleidsterreinen terug te schroeven, want per slot van rekening heeft dit voorstel tot doel het GLB te renationaliseren.

Het cofinancieringsvoorstel, waarin de lidstaten worden opgeroepen om een financiële bijdrage te leveren aan de begroting van de eerste pijler van het GLB, is ongerechtvaardigd, omdat er andere oplossingen bestaan om te waarborgen dat de financiële verplichtingen die de Raad in oktober 2002 is aangegaan, worden nagekomen. Het is helemaal niet nodig dat de vijftien lidstaten die vóór de uitbreiding van 2004 deel uitmaakten van de Europese Unie een bijdrage leveren uit hun nationale begroting.

Als alternatief voor cofinanciering kunnen er bijvoorbeeld plafonds worden vastgesteld voor de steun die op individuele basis aan landbouwers wordt toegekend - naar voorbeeld van het VS-model, waar de limiet is vastgesteld op 250 000 Amerikaanse dollar -, in combinatie met de instelling van een ‘verplicht modulatiesysteem’ dat moet leiden tot een procentuele verlaging van de steun die aan de belangrijkste ontvangers van directe steun uit het GLB wordt toegekend, zodat de hierdoor vrijgekomen middelen gebruikt kunnen worden om de aangegane financiële verplichtingen na te komen.

Ten tweede bevat de formulering van dit punt een onherroepelijke contradictie. Enerzijds wordt plechtig beloofd dat het GLB niet gerenationaliseerd zal worden en anderzijds wordt voorgesteld om een eind te maken aan het voor honderd procent communautaire financieringsmodel dat thans van toepassing is, door het beginsel van nationale cofinanciering in te voeren. Dat is echter juist het belangrijkste instrument om het GLB te renationaliseren, aangezien landbouwers uit lidstaten met een omvangrijke begroting op die manier bevoordeeld zullen worden ten opzichte van collega’s uit lidstaten met een beperkte begroting.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid