Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0806(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0052/2007

Keskustelut :

PV 28/03/2007 - 19
CRE 28/03/2007 - 19

Äänestykset :

PV 29/03/2007 - 8.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0096

Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 29. maaliskuuta 2007 - Bryssel EUVL-painos

9. Äänestysselitykset
Pöytäkirja
  

Ulmerin mietintö (A6-0332/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Äänestin kollegani Ulmerin lääkinnällisiä laitteita koskevien direktiivien muuttamisesta laatiman mietinnön puolesta.

Käsite "lääkinnälliset laitteet" kattaa useita tuotteita, joita ovat esimerkiksi ruiskut, silmälasit, diagnostiset laitteet, pienet implantoitavat laitteet ja lääkinnällinen kuvantamistekniikka. Kyseisellä alalla oli aivan välttämätöntä lisätä kilpailukykyä ja lääkinnällistä turvallisuutta. Tätä tarkoitusta varten voimassa olevaa lainsäädäntökehystä, joka käsittää kolme direktiiviä ja jossa määritellään lääkinnällisiä laitteita koskevat perusedellytykset, oli parannettava etenkin kliinisen arvioinnin, avoimuuden, markkinoille saattamisen jälkeisen seurannan, yksilölliseen käyttöön tarkoitettujen laitteiden, ihmiskudoksen käytön ja riippumattomien elinten välisen koordinoinnin suhteen.

Tässä asiakirjassa hyväksymämme käytännön säännökset tukevat yhdenmukaistamista tällä erittäin monimutkaisella ja moninaisella alalla, koska niillä selkeytetään ja yksinkertaistetaan sovellettavia sääntöjä. On aiheellista huomata, että useat alan teollisuusyrityksistä toimivat globaaleilla markkinoilla, joten toimia on toteutettava kansainvälisen yhteistyön edistämiseksi etenkin yhdenmukaistamalla standardeja.

 
  
MPphoto
 
 

  Hiltrud Breyer (Verts/ALE), kirjallinen. (DE) Tänään päästiin ensimmäisessä käsittelyssä sopuun lääkinnällisistä laitteista, mutta siinä ei onnistuttu kieltämään niiden myrkyllisiä aineita. On erittäin ikävää, että EU:n jäsenvaltioiden jarruttelun vuoksi syöpää tai perimän muutoksia aiheuttavien ja lisääntymisterveydelle vaarallisten aineiden käyttöä voidaan jatkaa edelleen vaikka tarjolla on jo pitkään ollut turvallisia vaihtoehtoja.

Nämä selkeät rajat myrkyllisten pehmeiden PVC-muovien käytölle ilmastointiputkissa, vatsaletkuissa ja infuusiolaitteissa olisi pitänyt ottaa käyttöön jo kauan sitten, sillä muovit sisältävät suuria DEPH-pehmennysainepitoisuuksia. DEPH on vaarallista lisääntymisterveydelle ja etenkin vauvoille, lapsille ja dialyysipotilaille. Keskosvauvat altistuvat yli 200-kertaa tavanomaista suuremmalle määrälle DEPH-ftalaattia.

Toivoa herättää velvoite siitä, että myrkylliset pehmennysaineet on mainittava tuotemerkinnöissä, joten lääkärit voivat tietoisesti päättää käyttää tuotteita, jotka eivät sisällä PVC-muovia, ja kuluttajat voivat vaatia heiltä tätä. Tuottajien on lisäksi noudatettava tiukempia määräyksiä perustellakseen sitä, miksi PVC-muovia sisältäviä lääkinnällisiä laitteita voidaan käyttää lapsia ja raskaana olevia naisia hoidettaessa.

Tämä on joka tapauksessa ainoastaan väliaikainen ratkaisu, sillä komissio on vihdoin tällä viikolla suositellut, että DEPH:n käyttö lääkinnällisissä laitteissa kielletään tiettyjen potilasryhmien tapauksessa. Suositus perustuu jo vuonna 2001 tehtyyn riskinarviointiin. Vaikka käyttö olisi pitänyt kieltää jo kauan sitten, on kuitenkin parempi, että niin tehdään myöhään kuin ei milloinkaan. Komission on esitettävä lainsäädäntöehdotus vuoden loppuun mennessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Äänestin direktiivien muuttamisen puolesta.

Vaikka on valitettavaa, että syöpää tai perimän muutoksia aiheuttavia ja lisääntymisterveydelle vaarallisia aineita sisältäviä lääkinnällisiä laitteita koskevaa kieltoa ei hyväksytty, kompromissi on kuitenkin selvä askel eteenpäin. Sen avulla saadaan lopetettua sellaisten lääkinnällisten laitteiden käyttö, jotka sisältävät myrkyllisiä kemiallisia aineita, jotka jäävät potilaiden elimistöön. Lainsäädännössä edellytetään, että lääkevalmistajat ilmoittavat laitteiden merkinnöissä, jos ne sisältävät ftalaatteja, jotka kuuluvat muovin pehmentämisessä käytettäviin kemiallisiin aineisiin.

EU on luokitellut DEHP-ftalaatin ihmisen lisääntymisterveydelle vaaralliseksi myrkyksi. On erittäin huolestuttavaa, että myrkkyä voi kulkeutua lääkinnällisestä laitteesta potilaisiin, erityisesti vauvoihin ja dialyysipotilaisiin.

Tuotemerkinnät varoittavat lääkäreitä siitä, että potilaat ovat vaarassa altistua myrkylle. Sairaaloiden laitehankinnoista vastaavat henkilöt pystyvät helposti yksilöimään ne markkinoilla olevat muovitavarat, jotka eivät sisällä DEHP-ftalaattia. Valmistajien on selitettävä vaarat, joille haavoittuvat potilaat saattavat altistua myrkyllisiä kemiallisia aineita sisältäviä laitteita käytettäessä, ja ehdotettava suojatoimenpiteitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE), kirjallinen. (DE) Nyt kun lääkinnällisiä laitteita koskevaa EU:n direktiiviä on muutettu, haluan todeta, että annan tukeni Euroopan parlamentille sen puoltaessa sääntelyn loogista erottamista ja "jalostamisen" sääntelemistä erillisellä direktiivillä. Meidän kansalaisten edustajien on pyrittävä aktiivisemmin tekemään säädöksistä järkeenkäypiä ja ymmärrettäviä, emmekä saa antaa periksi halulle tunkea väkisin eri säännöksiä saman otsakkeen alle. Komission on nyt esitettävä ehdotus erillisestä direktiivistä mahdollisimman pian eikä vasta kolmen vuoden päästä.

Esittelijämme Ulmer, jota haluan kiittää erinomaisesta työstä, on myötävaikuttanut siihen, että tästä lääkinnällisten laitteiden myrkyllisiä kemikaaleja koskevasta asiasta päästiin järkevään ja tasapuoliseen kompromissiin. Kaikki ovat varmasti kanssani samaa mieltä siitä, etteivät laitteet saisi sisältää haitallisia aineita, ja jos ne niitä sisältävät, niitä pitäisi olla mahdollisimman vähän. Onkin pyrittävä poistamaan asteittain käytöstä kaikki syöpää tai perimän muutoksia aiheuttavat ja lisääntymisterveydelle vaaralliset aineet.

Haluan erityisesti näiden aineiden osalta korostaa vielä kerran, kuinka tärkeitä asianmukaiset tuotemerkinnät ovat. Mielestäni komissio toimi väärin valitessaan Global Medical Device Nomenclaturen mukaiset tuotemerkinnät. Tämän nimikkeistön vuoksi kustannuksia syntyy väistämättä, ja ne kohdistuvat pääasiassa eurooppalaisiin tuottajiin ja kansalaisiin, mikä haittaa kilpailua eikä ole sen paremmin hyväksi potilaillekaan.

 
  
  

Vincenzin mietintö (A6-0058/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (ITS). – (FR) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, jäsen Vicenzin mietinnön tarkoituksena on sääntöjen yhdenmukaistaminen. Kyse on erityisesti niistä säännöistä, jotka liittyvät poikkeuksiin, joita EU:n lippuvaltiot voivat myöntää Kansainvälisen työjärjestön ILO:n ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n normeista.

Tarkoitus on oikein hieno, mutta tosiasiassa se ei ratkaise kaikkia niitä ongelmia, jotka on ratkaistava. On yleisessä tiedossa, että kauppalaivastojen olennaisena ongelmana ovat mukavuusliput. Otetaan esimerkiksi Liberia, jossa vallitsee täysi anarkia mutta jolla on kuitenkin yksi maailman suurimmista laivastoista, jota se ei luonnollisesti pysty kontrolloimaan mitenkään.

Tälle täysin epänormaalille tilanteelle on tultava loppu, sillä se aiheuttaa sosiaalista polkumyyntiä. On myös pohdittava, mitä turvallisuusnormeja todellisuudessa noudatetaan. On aivan varmaa, että kyseinen valtio päättää edelleen niistä ehdoista, joiden nojalla se myöntää tai kieltää oikeuden käyttää lippuaan, ja säännöistä, joita näillä aluksilla noudatetaan ja joita sovelletaan alusten miehistöihin. Tämä vapaus ei kuitenkaan tarkoita sen enempää eikä vähempää kuin valtioiden oikeutta kieltää pääsy aluevesilleen, omille talousalueilleen ja sisävesilleen niiltä aluksilta, jotka selvästi rikkovat vähimmäissääntöjä ja jotka vaarantavat rannikkovaltioiden turvallisuuden.

Haluaisimme parlamentin ajatuksenjuoksun kulkevan tämän suuntaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI), kirjallinen. (EN) Äänestin lippuvaltion vastuuta koskevaa direktiiviä vastaan, koska sillä ainoastaan lisätään merenkäynnistä annetun EU:n lainsäädännön määrää puuttumatta todelliseen ongelmaan, jonka muodostaa muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivien suurten laivastojen toiminta. EU:n jäsenvaltiot noudattavat IMO:n yleissopimusta eivätkä siis ole syypäitä.

Vastustan direktiiviä myös siksi, että sillä heikennetään jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeutta siirtämällä toimivaltaa yhteisölle. IMO:n yleissopimus sitoo jo jokaista sopimuspuolena olevaa jäsenvaltiota. Tämä riittää, ja näin asian pitää olla tulevaisuudessakin.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Mietintö on osa kolmatta meriturvallisuuspakettia, jonka yleisenä tavoitteena on estää onnettomuudet ja torjua niiden seurauksia.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kansallisessa rekisterissä olevat alukset noudattavat kansainvälisiä normeja. EU:n tasolla mahdollisesti tehtävät aloitteet merionnettomuuksien estämisen ja torjumisen edistämiseksi eivät saa vaarantaa tätä velvoitetta.

Tältä kannalta olemme samaa mieltä lähes kaikista ehdotetuista toimenpiteistä. Jäsenvaltioiden on esimerkiksi tarkastettava asiakirjatositteiden perusteella, että niiden rekisteriin kirjattavat alukset noudattavat kansainvälisiä sääntöjä ja normeja, niiden on laadittava seuranta- ja tutkintaohjelma lippunsa alla purjehtiville aluksille ja pantava se täytäntöön ja niiden on varmistettava katsastajien ja tutkijoiden koulutus ja valvonta.

Yhteisön on kuitenkin tarjottava tarvittavat varat toimenpiteiden toteuttamiseen ja toteuttamisen valvontaan, mikä ei käy selville ehdotuksesta.

Erikan ja Prestigen onnettomuudet ovat vielä tuoreessa muistissa, joten mielestämme tällä alalla esitetyistä ehdotuksista on keskusteltava laajalti, ja alan työntekijät ja kansalaiset on otettava mukaan keskusteluihin.

 
  
  

Savaryn mietintö (A6-0055/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE), kirjallinen. (PT) Erikan ja Prestigen onnettomuuksien jälkeen, joista viimeksi mainittu tapahtui vuonna 2002 lähellä Portugalin aluevesirajaa, EU on laatinut useita lainsäädäntöehdotuksia, joiden tarkoituksena on estää tällaiset katastrofit tai ainakin rajata niiden vaikutukset minimiin ja selvittää, mitä tapahtui ja kuka oli vastuussa.

Jäsen Savaryn erinomainen mietintö, jonka puolesta äänestin, käsittelee yhtä näistä ehdotuksista. Mielestäni se on olennaisen tärkeä mietintö, sillä siinä esitetään kaikkia jäsenvaltioita koskevien yhteisten sääntöjen vähimmäistaso alusten omistajien siviilioikeudellisen vastuun ja rahavakuuksien osalta (nämä voidaan ulottaa koskemaan mitä tahansa vastuussa olevaa tahoa). Siinä vahvistetaan myös muita sääntöjä, joiden tarkoituksena on estää onnettomuudet ja ratifioida tiettyjä kansainvälisiä yleissopimuksia, kuten merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehty yleissopimus, vahingonkorvausvastuusta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä tehty kansainvälinen yleissopimus sekä aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta tehty kansainvälinen yleissopimus.

Suhtaudun myönteisesti myös ehdotukseen perustaa solidaarisuusrahasto, jonka tarkoituksena on varmistaa, että sellaisetkin alukset, joilla ei ole minkäänlaista rahavakuutta, voivat tarjota riittävän suojan ja rahallisen korvauksen.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Mietintö on osa niin sanottua kolmatta meriturvallisuuspakettia, joka käsittää joukon lainsäädäntötoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää onnettomuudet ja meren pilaantuminen sekä korjata onnettomuuksien vaikutukset.

Ehdotuksen tarkoituksena on ottaa käyttöön alusten omistajien siviilioikeudellisen vastuun järjestelmä tapauksissa, joissa vahinkoa aiheutuu kolmansille osapuolille, ja vahvistaa säännöt onnettomuuksien estämisestä.

Siinä kehotetaan ennen kaikkea kaikkia jäsenvaltioita ryhtymään kansainvälisten yleissopimusten sopimuspuoliksi ja ottamaan käyttöön onnettomuuden uhreille ja alusten miehistölle tarkoitetut paremmat korvausjärjestelmät. Mietinnössä ehdotetaan lisäksi solidaarisuusrahaston perustamista, jotta voitaisiin korvata uhreille aiheutuneet vahingot onnettomuuksissa, joista vastuussa ovat alukset, joilla ei ole minkäänlaista rahavakuutta, edellyttäen että vahingon korvaamisesta ei ole vastuussa jäsenvaltio, jossa onnettomuus tapahtui. Jäsenvaltioiden vastuulla on varmistaa, että kaikki kriteerit täyttyvät, ja määrätä seuraamuksista, jos ne eivät täyty.

Tuemme näitä erittäin myönteisiä toimenpiteitä. On kuitenkin mahdollista, että vastuu sääntöjen noudattamisen varmistamisesta jää tulevaisuudessa pikemminkin mietinnössä ehdotetulle yhteisön elimelle eli yhteisön virastolle kuin jäsenvaltioille. Meillä on vakavat epäilymme tästä asiasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), kirjallinen. (EN) Samaa mieltä voidaan olla siitä, että kolmannen osapuolen vastuun periaatteesta tehdään noudatettava perusperiaate, mutta joitakin ilmeisiä epäjohdonmukaisuuksia on korjattava ennen kuin asiassa voidaan edetä.

Suurin näistä epäjohdonmukaisuuksista on se, etteivät jäsenvaltiot ole ratifioineet LLMC-yleissopimusta, ja siksi EU:n on toimittava pikaisesti. Neuvoston on vahvistettava sitoumuksensa yleissopimukseen jäsenvaltiotasolla ratifioimalla sopimus ennen kuin se voi arvostella EU:n toimivaltuutta kyseenalaistamallaan alalla.

 
  
  

Aubertin mietintö (A6-0061/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). – (EN) Arvoisa puhemies, kuluttajat arvostavat luonnonmukaisessa maataloudessa suuresti luonnonainesten käyttöä synteettisten tuotteiden sijaan. Synteettisiä typpilannoitteita ei pitäisi käyttää.

Ei ole kuitenkaan mitään syytä kieltää luonnosta saatavien kivennäisperäisten lannoitteiden tai esimerkiksi luonnosta saatavien typpilannoitteiden käyttöä. Siksi pahoittelen, ettei jäsen Tarabellan mietintöön esitettyjä tarkistuksia 168 ja 169 hyväksytty. Tämä heikentää huomattavasti omaksumamme kannan loogisuutta, ja toivon, että nyt kun mietintö palautetaan maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaan, se pohtii asiaa uudelleen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson ja Anna Hedh (PSE), kirjallinen. (SV) Äänestimme joitakin luonnonmukaisten tuotteiden GMO-merkintää koskevia alhaisempia prosenttiosuuksia käsitteleviä tarkistuksia vastaan. Vaikka olemme pääasiassa sitä mieltä, etteivät luonnonmukaiset tuotteet saisi sisältä lainkaan muuntogeenisiä organismeja, olemme huolissamme siitä, että luonnonmukaisille tuotteille ja muille elintarvikkeille asetetut erilaiset raja-arvot voivat vaikuttaa kielteisesti luonnonmukaiseen tuotantoon.

Katsomme, että muuntogeenisiä organismeja on käsiteltävä varoen ja että toimenpiteitä on toteutettava tahattoman esiintymisen riskin välttämiseksi. Emme kuitenkaan halua asettaa tarpeettoman raskasta todistustaakkaa, joka voisi johtaa luonnonmukaisen tuotannon vähenemiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, Fausto Correia, Edite Estrela, Emanuel Jardim Fernandes, Elisa Ferreira, Jamila Madeira ja Manuel António dos Santos (PSE), kirjallinen. (PT) Mielestämme komission asetusehdotuksessa sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnassa hyväksytyssä mietinnössä on useita puutteita, vaikka niillä onkin yleisesti ottaen myönteinen vaikutus määriteltäessä luonnonmukaiseen tuotantoon sovellettavia yhteisiä periaatteita ja sääntöjä. Niiden tarkoituksena on lisätä kuluttajien luottamusta.

Äänestimme kuitenkin mietinnön puolesta. Tämä johtui siitä, että mielestämme geenimuunneltujen organismien esiintyminen luonnonmukaisissa tuotteissa on vakava asia ja että hyväksyttiin Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän esittämä tarkistus, joka sisälsi järkevän ja realistisen ehdotuksen 0,1 prosentin ylärajan asettamisesta ainoastaan, jos esiintyminen on tahatonta.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), kirjallinen. – (FR) Äänestin sen puolesta, että jäsen Aubertin mietintö luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä palautettaisiin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaan.

Muuntogeenisten organismien tahatonta esiintymistä koskeva raja-arvo ei saa olla sama kuin perinteisessä maataloustuotannossa eli noin 0,9 prosenttia, koska silloin tosiasiassa myönnettäisiin, ettei niiden esiintymistä voida enää estää tai että edes luonnonmukaisiksi todistettujen tuotteiden osalta ei voida taata, että niissä ei ole GMO-jäämiä.

Tässä yhteydessä annoin tukeni Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän esittämälle ehdotukselle, jonka mukaan geenimuunneltujen organismien esiintymistä luonnonmukaisissa tuotteissa on rajoitettava ainoastaan satunnaiseen ja teknisesti väistämättömään 0,1 prosentin enimmäismäärään ja jos tuotteessa esiintyy tahattomasti geenimuunneltuja organismeja yli havaittavan 0,1 prosentin raja-arvon, sitä ei saa luokitella luonnonmukaiseksi.

Kannatan lisäksi ehdotusta siitä, että tälle luonnonmukaiseen tuotantoon liittyvälle asialle on löydettävä jokin toinen oikeusperusta. Euroopan parlamenttia on aiemmin ainoastaan kuultu tällaisissa asioissa, mutta nyt se aikoo osallistua päätöksentekoon yhteispäätösmenettelyssä, mikä on edistystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Eurooppalaisista kuluttajista 70 prosenttia ei halua käyttää geenimuunneltuja organismeja. Tässä asetuksessa sallitaan jopa 0,9 prosentin GMO-pitoisuus luonnonmukaisissa tuotteissa, mitä ei voida hyväksyä. Se on murskaava isku luonnonmukaiselle tuotannolle. Jos hyväksytään mietinnössä ehdotettu 0,9 prosentin GMO-pitoisuus (tai joidenkin ehdottama ja täysistunnossa hyväksytty 0,1 prosentin pitoisuus), se tarkoittaa, että hyväksytään geenimuunneltujen organismien esiintyminen luonnonmukaisissa tuotteissa. Tästä koituu väistämättömiä seurauksia kuluttajille, ja se on vakava uhka koko luonnonmukaiselle tuotannolle. Emme voi hyväksyä tällaista.

Kuluttajat valitsevat luonnonmukaisia tuotteita siksi, että ne tuotetaan kestävällä tavalla ilman kasvinsuojeluaineita ja täysin ilman geenimuunneltuja organismeja. Olisi kuluttajien huijaamista hyväksyä edes pienet GMO-pitoisuudet, ja sillä on vakavia vaikutuksia ympäristölle ja kansanterveydelle yleensä.

Mietinnössä ehdotetun etenemistavan ja "tuotantomallin" sijaan tarvitsemme kestävämpää maataloustuotantoa, joka perustuu kunkin maan ja alueen tuotannon monimuotoisuuteen sekä pienten ja keskisuurten tilojen ja perhetilojen suurempaan arvostukseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Mielestäni luonnonmukaisiksi kutsutut tuotteet eivät saa sisältää lainkaan geenimuunneltuja organismeja. Kuluttajilla on oikeus saada tällainen tae, kun he ostavat luonnonmukaiseksi merkittyjä tuotteita.

Ennen kaikkea, jos 0,9 prosentin GMO-pitoisuus sallittaisiin luonnonmukaisiksi merkityissä tuotteissa, vaarana olisi toisenlaisen merkinnän eli "GMO-vapaa"-merkinnän yleistyminen, mikä romuttaisi luonnonmukaisen tuotannon aseman.

Äänestin siksi niiden tarkistusten puolesta, joiden tarkoituksena on saada aikaan täysi geenimuunneltujen organismien käyttökielto luonnonmukaisessa tuotannossa ja luonnonmukaisten tuotteiden GMO-merkintöjen kielto.

Äänestin lisäksi sen tarkistuksen puolesta, jolla asetukseen pyrittiin sisällyttämään myös suola, villa, kalasäilykkeet, kosmetiikkatuotteet, ravintolisät ja eteeriset öljyt, sillä nämä tuotteet ovat yhteydessä luonnonympäristöön ainakin yhdessä tuotantovaiheessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Uusi asetus korvaa luonnonmukaista tuotantoa koskevan asetuksen (ETY) N:o 2092/91.

Suurin huolenaihe on edelleen geenimuunneltujen organismien esiintyminen luonnonmukaisiksi merkityissä tuotteissa. Komissio esitti hyväksyttäväksi 0,9 prosentin GMO-pitoisuusrajaa, vaikka geenimuunneltuja organismeja pystytään havaitsemaan jo 0,1 prosentista ylöspäin. Meidän on suhtauduttava varoen geenimuunneltuihin organismeihin yleensä, ja kaikkein tärkeintä on, että kuluttajat saavat asianmukaista tietoa kuluttamistaan tuotteista. Siksi on aivan välttämätöntä ottaa asianmukaisesti huomioon niiden kuluttajien odotukset, jotka valitsevat luonnonmukaisen tuotteen. Toisin sanoen heidän on voitava luottaa siihen, ettei tuote sisällä geenimuunneltuja organismeja.

Tästä syystä olen tyytyväinen siihen, että parlamentti esittää jäsen Aubertin mietinnössä 0,1 prosentin raja-arvoa, ja kehotan neuvoston maatalousministereitä vastaamaan äänestystulokseemme tarkistamalla asetusta perusteellisesti.

Haluan lisätä kannattavani parlamentin kehotusta siitä, että asetus on hyväksyttävä neuvoston ja parlamentin yhteispäätösmenettelyssä, sillä vaaleilla valittujen edustajien mielipiteillä on oltava enemmän painoarvoa kuin virkamiesten mielipiteillä. Oletan komission kannattavan tätä kehotusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Luonnonmukaisella tuotannolla on suuri merkitys sekä ympäristön että kansanterveyden näkökulmasta. Olemme kuitenkin äänestäneet mietintöä vastaan, sillä mielestämme maataloustuotteita on myytävä vapailla markkinoilla ilman EU:n puuttumista asiaan. Olemme vakuuttuneita siitä, että vapaat markkinavoimat, joiden toimintaa ohjaavat hyvin informoidut eurooppalaiset kuluttajat, pystyvät onnistuneesti toteuttamaan pitkällä aikavälillä kestävän siirtymisen luonnonmukaiseen maatalouteen. Tällaista muutosta tarvitaan pikaisesti. Lisäksi katsomme, että luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät on jätettävä kansallisten parlamenttien vastuulle, mikä edistää muutosta ja lisää sen vaikutuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin mietinnön puolesta, sillä se lujittaa luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä annetun komission ehdotuksen säännöksiä. Kannatan luomutunnuksen ("EU ORGANIC") käyttöä sellaisissa tuotteissa, joiden ainesosista 95 prosenttia on peräisin luonnonmukaisista tuotteista, ja vaatimusta, jonka mukaan kolmansien maiden toimijoiden on toimitettava kotimaansa kansallisille viranomaisille yhteisön toimivaltaisen tarkastusviranomaisen myöntämä sertifikaatti.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), kirjallinen. – (FR) Suurin osa eli 58 prosenttia eurooppalaisista suhtautuu edelleen epäilevästi geneettisesti muunneltuihin elintarvikkeisiin. Eurooppalaisten skeptinen suhtautuminen geenimuunneltujen organismien esiintymiseen perinteisessä maataloustuotannossa on tuen osoitus luonnonmukaiselle tuotannolle.

Onkin olennaisen tärkeää, että Euroopan unioni tukee luonnonmukaista tuotantoa vastatakseen kuluttajien kasvavaan kysyntään, sillä siten YMP:n perustavaa uudistusta saadaan ohjattua kohti aidosti kestävää kehitystä.

Jäsen Aubertin mietintö muistuttaa meitä siitä, että tiettyjä terveeseen järkeen perustuvia sääntöjä on noudatettava, jotta luonnonmukaisia tuotteita pystytään edistämään. Ensinnäkin on vastustettava komission asetusehdotusta, jonka tarkoituksena on soveltaa samaa tahattoman esiintymisen 0,9 prosentin raja-arvoa kaikilla aloilla.

Päinvastoin, geenimuunneltujen organismien tahatonta esiintymistä koskeva raja-arvo on asetettava mahdollisimman alas, nimittäin 0,1 prosenttiin, sillä niiden esiintyminen on mahdollista havaita jo tuossa määrässä. Tätä vaatii luonnonmukaisen tuotannon ala, ja tätä raja-arvoa soveltavat jo useat Euroopan valtiot ja alueet.

Lisäksi on sovellettava "saastuttaja maksaa" -periaatetta, sillä ei tule kuuloonkaan, että luonnonmukaista tuotantoa harjoittavat viljelijät joutuisivat maksamaan laskun niistä riskeistä, joita liittyy näiden kahden viljelymuodon rinnakkaiseloon.

 
  
  

Catanian mietintö (A6-0052/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS). – (DE) Arvoisa puhemies, muistanette, että UEFA:n seuraavat vuoden 2008 jalkapallon EM-kisat järjestetään Itävallassa. Äänestin jäsen Catanian mietinnön puolesta siksi, että mielestäni ammattilaisjalkapalloilussa on nähtävissä jonkin verran kielteistä kehitystä. Sen lisäksi, että on havaittavissa petoksia, epäilyttäviä rahoituskäytäntöjä ja epäreilua kilpailua, jota EU:n tasolla on torjuttava päättäväisesti, kynnys väkivaltaisuuteen jalkapallo-ottelujen yhteydessä on romahtanut. Satoja poliiseja joudutaan pitämään valmiustilassa jalkapallo-otteluissa muutamien niin sanottujen fanien vuoksi, vaikka näitä poliiseja tarvittaisiin varmasti muuallakin ja vaikka heidän palkkaamisensa on todella kallista.

Järkevintä olisi pysäyttää huligaanit jo rajalla, ja stadioneilla pitäisi olla eri katsojaryhmille omat sisään- ja uloskäyntinsä. Kaikki väkivaltaan yllyttävät julisteet on kiellettävä, minkä lisäksi rauhan häirinnästä on langetettava huomattavasti kovempia rangaistuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Jalkapallo-otteluissa tapahtuneet väkivaltaisuudet eivät valitettavasti ole yksittäisiä tapauksia, vaan ne ovat viime vuosina olleet toistuva ilmiö. Esimerkkejä niistä ovat vuoden 2006 MM-kisat Saksassa sekä viimeaikaiset tapahtumat Italian, Espanjan, Kroatian ja Englannin liigassa.

Siksi on välttämätöntä toteuttaa tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, että näitä urheilutapahtumia voidaan järjestää mahdollisimman rauhallisissa oloissa ilman aiheetonta väkivaltaa ja rasismia.

Tästä syystä tuen Itävallan tekemää aloitetta päätöksen tarkistamisesta. Kyseinen päätös koskee kuhunkin jäsenvaltioon perustettavia kansallisia jalkapalloalan tietopisteitä, joiden tehtävänä on huolehtia jalkapallo-otteluja koskevien poliisitietojen jakamisesta.

Toimivaltaisten elinten on pystyttävä tekemään tiiviimpää yhteistyötä keskenään ja harjoittamaan ammattimaista tietojenvaihtoa. Lisäksi kunkin jäsenvaltion pitäisi voida toteuttaa tehokasta riskinarviointia.

Ensisijaisena tavoitteena pitää olla väkivallan ennalta ehkäisy eikä tukahduttamiseen perustuva lähestymistapa sekä mellakkapoliisin käyttö stadioneilla, mistä on tullut yleisin keino torjua jalkapallo-ottelujen väkivaltaisuuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Stephen Hughes (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestämällä jäsen Catanian mietinnön (A6-0052/2007) puolesta toivon, että poliisiviranomaisten kansainvälinen yhteistyö tehostuu merkittävästi jalkapallo-otteluihin liittyvän väkivallan torjumisessa.

Middlesbroughista kotoisin olevat viattomat fanit ja perheet joutuivat väkivaltaisuuksien keskelle Roomassa maaliskuussa 2006, kun Middlesbroughin ja Rooman joukkueet kohtasivat Mestarienliigan pelissä. Rooman fanit puukottivat yllättäen kolmea Middlesbroughin fania. Parlamentin vetoomusvaliokunta käsitteli viime syksynä Middlesbroughin fanien esittämää vetoomusta. Rooman väkivaltaisuuksista on kulunut jo vuosi, ja on hyvin valitettavaa, ettei vetoomusvaliokunnan puheenjohtaja ole vieläkään saanut vastausta Italian sisäministerille lähettämäänsä kirjeeseen, jossa hän pyysi vahvistusta siihen, etteivät ne virheet tulisi koskaan toistumaan, joiden vuoksi nämä väkivaltaisuudet saattoivat tapahtua.

Toivon todellakin, että ministeri vastaa kirjeeseen, vaikkakin vasta myöhäisessä vaiheessa, ja välittää anteeksipyynnön Middlesbroughin asukkaille.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin jäsen Catanian mietinnön puolesta jalkapallo-otteluiden turvallisuuden tehostamisesta. Tuen kansallisten tietopisteiden aseman vahvistamista yhteyspisteinä, joiden kautta vaihdetaan kansainvälisiin jalkapallo-otteluihin liittyvää väkivaltaa koskevia poliisitietoja. Olen kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että henkilötietojen toimittamista on suojattava voimassa olevilla yksityisyyttä koskevilla laeilla, eikä henkilötietoja saa käyttää muihin tarkoituksiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), kirjallinen. – (FR) Nykyajan jalkapalloilulla on todellisia ongelmia kansainvälisten otteluiden turvallisuuden suhteen, ja totuus on, että EU on joutunut elämään jalkapallostadionien väkivaltaisuuksien kanssa etenkin eurooppalaisten ja kansainvälisten otteluiden yhteydessä. Tragedioiden ja huligaanien välisten yhteenottojen välttämiseksi EU on keksinyt perustaa tiedonjakoverkoston, jossa välitetään tietoja väkivaltaisuuksia koskevista riskeistä. Eurooppalainen solidaarisuus ja ennakointi on keskeisessä asemassa varmistettaessa otteluissa käyvien eurooppalaisten turvallisuus.

Emme saa antaa valefanien mustamaalata jalkapalloilun arvoja. Tällä mietinnöllä tehdään mahdolliseksi kansallisten jalkapalloalan tietopisteiden perustaminen yhteyspisteiksi, joiden kautta voidaan vaihtaa tietoja. Tietojenvaihdon avulla asianmukaisia toimia voidaan suunnitella ja toteuttaa jalkapallo-otteluiden järjestyksen varmistamiseksi. Nämä tiedot voivat liittyä henkilöihin, jotka ovat tai voivat olla vaaraksi yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle.

Jalkapallo-otteluiden toistuvat ja jatkuvat väkivaltaisuudet ovat vähentäneet näiden urheilutapahtumien houkuttelevuutta. Euroopan unionin pitää suhtautua tähän asiaan vakavasti.

 
  
  

Lagendijkin mietintö (A6-0067/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Eugen Mihăescu (ITS). – Marele Napoleon spunea: „Dacă este posibil, este ca şi făcut, iar dacă este imposibil, se va face oricum.” Aşa este şi cu Serbia, şi cu Kosovo. Sunt naţionalist şi mă interesează Serbia mai mult decât politica. Kosovo este inima naţiunii şi nu poate fi smulsă din pieptul Serbiei decât cu riscuri nebănuite.

Filozoful francez Régis Debray a vorbit primul, fiind martor la tragedia Serbiei în momentul atacului de către forţele care erau împotriva ei. Europa nu poate să rişte o instabilitate în Balcani. Monsieur Athisaari nu ne spune adevărul. După cel de-al doilea război mondial, în Kosovo erau 15% albanezi şi 85% (majoritatea) erau sârbi. Albanezii erau veniţi de peste munţi, din Albania. Thaçi şi ai lui, maoişti crescuţi de Enver Hoxha şi Mehmet Shehu, se folosesc de doctrina divide et impera. Este paradoxal, pentru că vor să întemeieze o Albanie compusă din bucăţi rupte din teritoriul Serbiei, Macedoniei şi Greciei. Americanii care învaţă geografia făcând războaie ştiu mai bine unde se găseşte America, dar nu ştiu unde se găseşte Kosovo. Din fericire, trecutul nu vrea să treacă.

 
  
MPphoto
 
 

  Димитър Стоянов (ITS). – Гласувах против доклада относно бъдещето на Косово, защото ми омръзна да слушам колко зле и дискриминирани са албанците. Никой не е пресметнал колко много сърби бяха избити и изхвърлени от Косово от албанските главорези. Колко православни църкви бяха унищожени и превърнати в складове и в конюшни от тези наркотрафиканти, които това е основното нещо, с което се занимават, трафик на наркотици.

Аз искам да ви припомня `99 година, защото в момента сме пред най-светлия християнски празник за православните християни, Великден. `99 година натовските бомбардировачи потъпкаха и се погавриха с този християнски празник, като не спряха своите бомбардировки, а продължиха да хвърлят своите клъстерни бомби, предназначени не срещу инфраструктурата, а да убиват хора и при това ги надписаха с обидни надписи спрямо православното християнство.

Европа трябва да спре да се меси на Балканите, защото предизвиква само по-лоши неща. Оставете Балканите на мира.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Annoin tukeni jäsen Lagendijkin mietinnölle Kosovon tulevaisuudesta ja EU:n roolista. Olen samaa mieltä mietinnön esittelijän kanssa siitä, että Euroopan parlamentin on toimittava yhtenäisesti ja selkeästi, sillä kyse on tulevista EU:n ulkorajoista. Kaikki ymmärtävät, että nykytilanne on kestämätön, että neuvotteluja on jatkettava hienotunteisesti ja kärsivällisesti ja että EU:n on osallistuttava aktiivisemmin alueen kehitykseen.

Martti Ahtisaaren raportti on mielestäni lähtökohta keskusteluille ja toimille, joilla pyritään kompromissiin. EU:n on omaksuttava yksiselitteinen kanta sopimukseen pääsemiseksi. Olen vahvasti sitä mieltä, ettei lopullista ratkaisua voida toteuttaa ainoastaan sen perusteella, että Kosovon ja Serbian alueet ovat vaarassa radikalisoitua, vaan ratkaisun on oltava niin serbialaisten kuin Kosovon albaanienkin etujen mukainen.

Nämä kaksi kansaa eivät saa elää vihassa, sillä viha lietsoo väkivaltaa ja estää alueen vakauteen ja turvallisuuteen johtavan kehityksen. Mielestäni Euroopan parlamentin mietintö lähettää selkeän viestin tarjoten Länsi-Balkanin maille mahdollisuuden liittyä eräänä päivänä EU:hun. Sen avulla päästään hyväksyttävään kompromissiin, joka perustuu kansainvälisen oikeuden ja eurooppalaisten demokratian arvojen kunnioittamiseen. Me uusia jäsenvaltioita edustavat parlamentin jäsenet tiedämme varsin hyvin, miten suuri motivoiva tekijä EU:n jäsenyysmahdollisuus maillemme oli niiden toteuttaessa useita poliittisia ja taloudellisia uudistuksia. Emme voi palata aikaan ennen maaliskuuta 1999, ja siksi panen toivoni sopimukseen, jolla varmistetaan Länsi-Balkanin rauha ja vakaus.

 
  
MPphoto
 
 

  Árpád Duka-Zólyomi (PPE-DE). – (SK) Äänestin Kosovoa koskevan asiakirjan puolesta useasta syystä. Pidän erittäin merkittävänä ratkaisuna ehdotusta valvotusta suvereeniudesta, joka turvataan pysyvillä kansainvälisillä joukoilla sen jälkeen, kun YK:n turvallisuusneuvosto on tehnyt lopullisen päätöksen. Samalla katson, ettei ole muuta vaihtoehtoa kuin perustaa yhteiskunta, jossa kaikilla kansalaisilla on yhtäläiset oikeudet.

Tuen täysin ajatusta siitä, että etnisillä vähemmistöillä ja yhteisöillä olisi yhtäläiset oikeudet sekä selvästi määritellyt oikeudet vaalia identiteettiään ja säilyttää oma julkishallintomallinsa. Kannatan vahvasti myös ajatusta mahdollisimman laajojen oikeuksien ja turvallisuuden varmistamisesta eli serbialaisen yhteisön laajaa autonomiaa.

EU:lla on tärkeä asema tässä prosessissa, ja siksi on välttämätöntä laatia selkeä strateginen toimintasuunnitelma. Toisaalta EU:n olisi korostettava Balkanin maiden, siis Serbian ja Kosovon, tulevaisuudennäkymiä EU:n jäsenvaltioina. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on kuitenkin välttämätöntä varmistaa alueen rauha ja vakaus. On varmistettava, että Balkanin maista tulee EU:n jäseniä. Jos näin ei käy, yhteisömme jää puutteelliseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS). – (DE) Arvoisa puhemies, minäkin äänestin jäsen Lagendijkin mietintöä vastaan siksi, että mielestäni on hyvin vaarallista todeta, että kaikki neuvottelukeinot on nyt käytetty ja että Kosovon alueen itsenäisyydelle on nyt hyvät perusteet. Tällainen on vaarallista.

Nykytilanne muistuttaa minua vahvasti tilanteesta ennen Kroatian sotaa, joka itse asiassa alkoi Kroatian itsenäisyysjulistuksen vuoksi. Emme juurikaan etene varovaisesti varsinkaan, kun meillä ei ole valmiina todellisia ratkaisuehdotuksia siitä, miten torjutaan YK:n hallinnon mahdollisen alueelta vetäytymisen aiheuttama valtatyhjiö. Silloin joko serbialaiset haluavat suojella maanmiehiään tai Kosovon albaanit haluavat itselleen itsemääräämisoikeuden, ja yhtäkkiä olemme hyvin lyhyessä ajassa mitätöineet kaiken aikaan saadun edistyksen ja lähentymisen, minkä lisäksi olemme hyvin mahdollisesti saattaneet koko alueen epävakauden tilaan. Tästä syystä äänestin mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson ja Anna Hedh (PSE), kirjallinen. (SV) Tuemme YK:n rauhanpyrkimyksiä Kosovossa ja Martti Ahtisaaren työtä. Päätimme äänestää mietinnön sitä osaa vastaan, jossa todetaan, että Kosovon itsenäisyys on paras tapa vakauttaa alue ja saada aikaan Kosovoa koskeva poliittinen ratkaisu. Meidän mielestämme aiheesta ei voida päättää tässä mietinnössä. Nykytilanteessa olisi typerää sitoutua tällaiseen sanamuotoon, vaikka siinä ilmaistaankin myönteinen tulevaisuuden tavoite.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Junilistan katsoo, että Kosovon tilanne on ratkaistava YK:n toimin, ja tämä prosessi onkin parhaillaan käynnissä. Jos YK ehdottaisi EU:lle aktiivista roolia asian ratkaisemisessa, suhtautuisimme siihen hyvin myönteisesti.

Mietintö sisältää useita rakentavia mutta myös useita huonoja ehdotuksia. Vastustamme esimerkiksi sitä, että Euroopan parlamentti haluaa valvontavastuun Kosovon aseman määrittelyssä. Asia ei kuulu EU:lle.

Mietinnössä toivotaan myös sitä, että Serbiaan muodostettaisiin Eurooppa-myönteinen hallitus. Se voi olla toivottavaa, mutta serbialaiset valitsevat hallituksensa itse, ja heidän mielipidettään on kunnioitettava demokratian nimissä, olipa tulos sitten millainen tahansa.

Euroopan parlamentin ei myöskään pidä kommentoida jäsenvaltioiden ministerineuvostossa ilmaisemia mielipiteitä tai sitä, miten niiden olisi toimittava YK:n turvallisuusneuvostossa.

Äänestimme tämänpäiväisessä äänestyksessä koko mietintöä vastaan, koska siinä oli mielestämme liian useita huonoja puolia.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Balkanin alueen ja etenkin Serbiaan kuuluvan Kosovon alueen erittäin vakava tilanne johtuu EU:n ja Yhdysvaltojen tukemasta pitkään jatkuneesta interventio- ja hyökkäyspolitiikasta sekä sotilaallisesta miehityksestä. Ne ovat lisänneet vaikutusvaltaansa alueella käyttämällä hyväkseen todellisia konflikteja ja ongelmia.

Kosovon tilanne on varsin merkittävä. Naton aseellisten hyökkäysten jälkeen Yhdysvallat ja EU perustivat protektoraatin ja strategisia sotilastukikohtia tuolle Serbian alueelle, mikä oli täysin vastoin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa nro 1244.

YK:n pääsihteerin erityislähettilään Martti Ahtisaaren esittämä Kosovon tulevaisuutta koskeva ratkaisu on samoilla linjoilla. Hän ehdottaa, että Serbia luopuisi osasta suvereenia aluettaan ja että Kosovolle myönnettäisiin pseudoitsenäisyys EU:n ja Yhdysvaltojen miehityksessä. Tämä tavoite saavutetaan Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan yhteydessä toteutettavalla niin sanotulla EU:n siviililäsnäololla, jota tuetaan täysivaltaisten Nato-joukkojen ja "kansainvälisten siviiliedustajien" läsnäololla.

Meidän mielestämme Kosovon tilanteen ratkaisemisessa olisi noudatettava kansainvälistä oikeutta ja kunnioitettava Serbian itsenäisyyttä, joka on taattu päätöslauselmassa nro 1244. Tätä ei saa unohtaa. Muut mahdolliset (väärät) ratkaisut voisivat johtaa arvaamattomiin seurauksiin tällä strategisesti tärkeällä alueella.

Siksi äänestimme mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), kirjallinen. (EN) Työväenpuolueeseen kuuluvat Euroopan parlamentin jäsenet tukevat päätöslauselmaa ja erityisesti siinä annettua vahvaa tukea YK:n prosessille sekä Kosovon erityislähettiläälle Martti Ahtisaarelle ja hänen ehdotukselleen Kosovon aseman ratkaisemiseksi. Äänestimme kuitenkin tyhjää tarkistusta 13 koskevassa äänestyksessä, sillä sen sanamuoto ei noudata Ahtisaaren suunnitelmaa eikä siksi edistä YK:n turvallisuusneuvostossa edelleen käytäviä neuvotteluja.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin Kosovon tulevaisuutta ja EU:n roolia koskevan mietinnön puolesta. EU:n olisi osallistuttava meneillään oleviin kansainvälisiin neuvotteluihin Kosovon asemasta, jotta varmistetaan rauhanomaista ja omavaraista Kosovoa koskevien tavoitteiden saavuttaminen. Tuen YK-johtoista prosessia Kosovon lopullisen aseman määrittelemiseksi ja etenkin Ahtisaaren ehdotusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. (NL) Kosovon asia voi jakaa poliittiset puolueet eri leireihin, mutta oma ryhmäni eli Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto ja siihen kuuluvat puolueet vastustivat yksimielisesti Naton vuonna 1999 Jugoslaviaa vastaan aloittamaa sotaa, sillä sen tarkoituksena ei ollut Kosovon vapauttaminen vaan ulkovaltojen hallinnan ulottaminen Serbiaan ja Montenegroon. Vielä nytkin jotkut kollegani pelkäävät, että Yhdysvallat käyttää Kosovon ongelmaa hajottaakseen eurooppalaiset valtiot pieniksi sotilasprotektoraateiksi. He lainaavat kansainvälistä oikeutta, jossa todetaan, ettei uusia valtioita voida muodostaa ilman siltä valtiolta saatavaa ennakkohyväksyntää, joka menettää prosessissa osan alueestaan.

Tämän ajattelutavan mukaisesti useat Euroopan nykyvaltiot, kuten Kreikka, Belgia, Bulgaria, Irlanti, Puola, Tšekki ja Slovenia, ovat nekin laittomia. Vertaisin mieluummin keskenään entisten Euroopan siirtomaiden, kuten Indonesian, Algerian tai Angolan, itsenäistymisprosessia, jossa Euroopan vasemmisto tuki näitä maita. Jos demokratian arvot ja Kosovon asukkaiden yhtäläiset oikeudet edellyttävät alueen itsenäistymistä, vasemmiston olisi pikemminkin johdettava prosessia kuin jäätävä siitä jälkeen. Tunnustan myös Serbian asukkaiden itsemääräämisoikeuden, muodostavathan he enemmistön Kosovon Mitrovican alueella ja Pohjois-Kosovon alueella. He haluaisivat palata Serbiaan lopullisesti.

 
  
  

Ville Itälän mietintö (A6-0069/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). – (FR) Arvoisa puhemies, äänestin talousarviomenettelyn suuntaviivoista laadittua mietintöä vastaan siksi, että kuten aiemmat yleisestä talousarviosta laaditut mietinnöt, sekin sisältää Euroopan parlamentin toimipisteitä koskevia huomautuksia, joista en ole samaa mieltä. Muistutan parlamentin jäseniä, että tästä asiasta on määrätty perustamissopimuksessa. En kuulu siihen joukkoon, joka mietinnön liioittelevan sanamuodon mukaan "pahoittelee hallintonsa maantieteellistä hajautumista" kolmeen toimipaikkaan. Mielestäni parlamentin maantieteellisillä järjestelyillä ei ole ollut mitään kielteisiä vaikutuksia, päinvastoin.

Vastustan mietinnön 33 kohtaa ja etenkin ehdotusta, joka koskee henkilöstömme virkamatkojen määrää kolmen toimipaikan välillä. Tiedän, että hallinto valvoo erittäin tarkkaan virkamatkamenoja. En kannata sitä, että pääsihteeriä kehotetaan esittämään 1. heinäkuuta 2007 mennessä kertomus henkilöstön virkamatkoista kolmen toimipaikan välillä. Hänellä on meidän laillamme muutakin tekemistä, enkä suostu nielemään tätä ehdotusta.

Taustalla oleva tarkoitus liittyy niin sanottuun järkeistämisyritykseen, jonka tavoitteena on tyhjentää Luxemburgin ja Strasbourgin toimipaikat. Voin ainoastaan korostaa olevani täysin eri mieltä mietinnön 40 kohdassa mainitusta järjettömästä ehdotuksesta jäädyttää kiinteistöjemme määrän jatkuva kasvu ja estää parlamenttia laajentamasta kiinteistöomistustaan. Kiinteistöpolitiikkamme on säästänyt eurooppalaisilta veronmaksajilta pitkän pennin, jopa tuhansia euroja, sillä sen mukaan ostamme toimielintemme moitteettomalle toiminnalle välttämättömät kiinteistöt sen sijaan, että vuokraisimme ne. Voin ainoastaan todeta olevani hämmästynyt siitä, että suurin osa talousarviovaliokunnan jäsenistä ei näytä ymmärtävän tai haluavan ymmärtää, että vuonna 2008 meidän on turvauduttava käytössämme olevaan 20 prosentin liikkumavaraan kiinteistömenojen ennakoimiseksi. Arvoisa puhemies, olette tietoinen siitä, että noudattamamme kiinteistömenokäytäntö mahdollistaa huomattavat säästöt, mistä hyötyvät veronmaksajat. Tätä ei saa unohtaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin mietinnön puolesta ja tuin niitä tarkistuksia, joissa vaaditaan jäsenten avustajia koskevan ohjesäännön vahvistamista ja energiakustannusten alentamista muun muassa parlamentin autokannan osalta. Valitettavasti tämä tarkistus hylättiin. Jää nähtäväksi toteuttavatko ne tarkistusta puoltaneet, jotka voivat itse valita käyttämänsä ajoneuvot eli ryhmien puheenjohtajat, ihanteensa käytännössä vai ajavatko he edelleen bensasyöpöillä autoillaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Kyseessä ovat tulevan vuoden painopisteet ja näkymät, vaikkei kuitenkaan voida puhua niin sanotun EU:n päätalousarvion eli komission talousarvion suuntaviivoista.

Toimielinten vuoden 2008 talousarviota koskevissa suuntaviivoissa ennakoidaan, että henkilöstöpolitiikan menot pysynevät lähellä viimevuotisia tasoja.

Vaikka parlamentti on vaatinut selvityksiä palkkauspolitiikan kehittämisestä ja palkatun henkilöstön asemasta, mitään ei vielä ole tapahtunut. Olemme panneet huolestuneena merkille, että pysyviä sopimuksia korvataan yhä enemmän palvelusopimuksilla, työntekijät eivät saa pysyviä sopimuksia edes kymmenien vuosien työskentelyn jälkeen ja useita työntekijöitä "siirretään" työvoiman vuokrausyritysten palkkalistoille.

Tosiasiassa tässä edistetään epävarmoja työsuhteita ja loukataan työntekijöiden oikeuksia sekä vaaditaan kovasti mainostetun (mutta valheellisen) "uuden sosiaalisen Euroopan" soveltamista Euroopan parlamentin työntekijöihin ja kannatetaan täysin tuomittavaa "joustoturvaa".

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin vuoden 2008 talousarviosuuntaviivoja koskevan mietinnön puolesta, sillä siinä keskitytään Euroopan parlamentin viestinnän tehostamiseen EU:n kansalaisten tietämyksen lisäämiseksi. Tuen erityisesti keskittymistä paikallisille ja alueellisille tiedotusvälineille tiedottamiseen. Toinen keskeinen näkökohta mietinnössä on todellisen ja merkityksellisen ohjesäännön hyväksyminen jäsenten avustajille. Mielestäni se parantaisi osaltaan jäsenten toiminnan laatua.

 
  
  

- Lamassouren mietintö (A6-0066/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Arvoisa puhemies, tämänpäiväinen äänestys päätti ensimmäisen vaiheen omien varojen tulevaisuuden turvaamiseksi tehtävässä työssä. Mielestäni kyse on vasta prosessin ensimmäisestä vaiheesta, ja vaikka olen eri mieltä useista esitetyistä mielipiteistä, äänestin mietinnön puolesta, sillä paljon muutoksia ehditään tehdä vielä myöhemmissäkin vaiheissa.

Ehdotetun omien varojen järjestelmän pitäisi olla avoin ja oikeudenmukainen. Vuosille 2008 ja 2009 suunnitellusta EU:n talousarvion tarkistamisesta ja lopulta EU:lle vuodelle 2013 asetettavista ensisijaisista tavoitteista olisi opittava ja otettava niistä kaikki irti. Lopuksi totean, että meidän on noudatettava EU:n perusperiaatetta, eli koheesioperiaatetta, ja edistettävä vähiten kehittyneiden alueiden kehitystä. Erityishuomio on kohdistettava elintarviketurvallisuutta, energian huoltovarmuutta ja ympäristöongelmia koskevaan rahoitusjärjestelmään.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI), kirjallinen. (EN) Äänestin omia varoja koskevaa jäsen Lamassouren mietintöä vastaan, koska siinä pyritään edistämään EU:n valtiollisuuden käsitettä aloittamalla itsenäisen rahoittamisen prosessi, joka johtaa lopulta täysin järjettömään EU-veroon. Lisäksi mietinnössä hyökätään täysin perusteltua Yhdistyneen kuningaskunnan hyvitystä vastaan ja vaaditaan äänestäjäkuntaani ryhtymään yhä anteliaammaksi hyväntekijäksi kaiken kahmivalle EU:lle, joka tuhlaa rahaa holtittomasti. Yhdistynyt kuningaskunta menettää jo tällä hetkellä yli 4 miljardia Englannin puntaa vuodessa EU:n rahoittamiseen, eikä meillä ole enää lisää annettavaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson ja Anna Hedh (PSE), kirjallinen. (SV) Mielestämme mietintö on kaiken kaikkiaan hyvä. Päätimme kuitenkin äänestää EU-veroa koskevia sanamuotoja vastaan. Lisäksi päätimme tukea EU:n maatalouspolitiikan yhteisrahoitusjärjestelmää.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward, Brian Crowley, Seán Ó Neachtain ja Eoin Ryan (UEN), kirjallinen. (EN) Me parlamenttiin kuuluvat Fianna Fáil -puolueen jäsenet olemme hylänneet jäsen Lamassouren mietinnön seuraavista syistä:

Suurin syy on se, että esittelijän tarkoittama uudistus johtaa väistämättä yhdenmukaistettuun EU-veroon, jota Irlannin hallitus vastustaa vahvasti.

Itse asiassa Euroopan parlamentin enemmistö äänesti tänään sen puolesta, että EU:lle annettaisiin valta kumota minä hetkenä hyvänsä määräajaksi jäsenvaltioiden verotusalaansa koskeva itsemääräämisoikeus, josta määrätään perussopimuksissa. Emme voi hyväksyä tätä. Fianna Fáil -puolueen jäsenet äänestivätkin 153 muun parlamentin jäsenen tavoin tätä vastaan korostaen, että kullakin jäsenvaltiolla on loukkaamaton oikeus päättää verotuksesta, että mahdollisen eurooppalaisen veron käyttöönotosta on päätettävä jäsenvaltioissa yksimielisesti ja että kaikilla jäsenvaltioilla on veto-oikeus tässä asiassa.

Tämän lisäksi nykyisestä rahoituspaketista oli todella vaikea päästä sopimukseen. Paketti on Irlannin edun mukainen, mutta tässä mietinnössä halutaan tulevaisuudessa uudistaa tämäntyyppinen rahoitus kokonaan. Irlanti on hyötynyt ainoastaan aiemmista rahoituskehyssopimuksista. Lisäksi köyhemmät maat joutuisivat huonompaan asemaan ja mielestämme Irlannin ja EU:n kansalaiset eivät suhtautuisi myönteisesti kansalaisten suoraan omista taskuistaan maksamaan EU-veroon.

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, Fausto Correia, Edite Estrela, Emanuel Jardim Fernandes, Elisa Ferreira, Jamila Madeira ja Manuel António dos Santos (PSE), kirjallinen. (PT) Äänestimme jäsen Lamassouren mietinnön 25 kohdan kolmatta osaa vastaan kahdesta syystä:

Ensinnäkään me portugalilaiset sosialistit emme voi hyväksyä yritystä perääntyä kaikkein yhteisimmästä yhteisön politiikasta, ja esitetty ehdotus johtaa käytännössä YMP:n uudelleen kansallistamiseen.

Yhteisrahoitusta koskeva ehdotus siitä, että jäsenvaltiot rahoittaisivat osan YMP:n ensimmäisen pilarin talousarviosta, on perusteeton, sillä neuvoston lokakuussa 2002 tekemät rahoitussitoumukset pystytään täyttämään muilla keinoin ilman, että vuoden 2004 laajentumista edeltävän EU:n 15 jäsenvaltion tarvitsee myöntää varoja kansallisista talousarvioistaan.

Yhteisrahoituksen vaihtoehtona voitaisiin asettaa enimmäismäärät viljelijöille myönnettävälle suoralle tuelle Yhdysvaltojen mallin mukaan: siellä enimmäismäärä on 250 000 Yhdysvaltain dollaria. Lisäksi voitaisiin ottaa käyttöön pakollinen mukauttaminen, jonka nojalla suurimmille YMP:n suoran tuen saajille myönnettävää tukea alennettaisiin tietyn prosenttiosuuden verran. Näin saadaan aikaan sitoumusten täyttämisen edellyttämät säästöt.

Toiseksi 25 kohdan sanamuodossa on selvä ristiriita. Samalla kun siinä luvataan juhlavasti, ettei YMP:tä kansallisteta uudelleen, siinä ehdotetaan nykyjärjestelmän eli täyden yhteisörahoituksen lakkauttamista ottamalla käyttöön kansallinen yhteisrahoitus, mikä on juuri YMP:n uudelleen kansallistamisen pääkeino, sillä sen myötä varakkaimpien jäsenvaltioiden viljelijät saisivat selvän etuaseman köyhempien jäsenvaltioiden viljelijöihin verrattuna.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), kirjallinen. – (FR) Äänestin EU:n omien varojen tulevaisuutta koskevan jäsen Lamassouren mietinnön puolesta.

Nykyjärjestelmän vuoksi EU:n talousarvio on liian riippuvainen jäsenvaltioiden tahdosta. Kannatan esittelijän mielipidettä siitä, että järjestelmästä on ajan mittaan tullut aivan liian monimutkainen ja että sen avulla ei ennen kaikkea pystytä vastaamaan EU:n kohtaamiin haasteisiin. Siksi on välttämätöntä ryhtyä jälleen soveltamaan todellista omien varojen järjestelmää, sellaisena kuin siitä määrätään EU:n perussopimuksissa.

Suhtaudun myönteisesti ehdotukseen siitä, että ensimmäisenä toimena luovutaan kaikenlaisista jäsenvaltioille myönnetyistä korjauksista ja korvauksista ja että EU:n talousarviota ryhdytään rahoittamaan suoraan turvautumalla väliaikaisesti jäsenvaltioissa jo voimassa olevaan verotukseen. Tämä on paras tapa varmistaa EU:n toimiva rahoitus, jonka kaikki kansalliset parlamentit pystyvät hyväksymään.

Äänestin kuitenkin päätöslauselman 25 kohtaa vastaan, ja se hylättiin pienellä enemmistöllä. Vaikken itse asiassa halunnut avata uudelleen keskustelua uuden rahoitusjärjestelmän luomisesta, vastustan ajatusta siitä, että EU:n 15 jäsenvaltiossa olisi pohdittava YMP:n pakollisen yhteisrahoitusprosessin käyttöönottoa, sillä se johtaisi lopulta EU:n tärkeimmän yhteisen politiikan uudelleen kansallistamiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), kirjallinen. (EN) Annoin tukeni jäsen Lamassouren mietinnölle EU:n omien varojen tulevaisuudesta, koska mielestäni se on erinomainen panos EU:n menoja koskevaan laajaan keskusteluun, joka on nyt kiireesti aloitettava. Talousarvio, jonka osuus BKT:stä on vain prosentti, ei yksinkertaisesti riitä EU:n poliittisiin haasteisiin vastaamiseksi, kuten vahvan sosiaalisen ulottuvuuden ja tutkimusulottuvuuden edistämiseen. Talousarvion osuuden on oltava vähintään 3 prosenttia BKT:stä. Näihin asioihin olisi keskityttävä nyt, kun perussopimuksia on jälleen ryhdytty uudistamaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE), kirjallinen. (PT) Äänestin mietinnön puolesta, koska mielestäni nykyinen EU:n omien varojen järjestelmä ei ole riittävän avoin, tehokas eikä oikeudenmukainen, sillä se perustuu lähes täysin jäsenvaltioiden rahoitusosuuksiin. Uudistusta tarvitaan kiireesti. Muuten olemme vaarassa lisätä entisestään julkistalouden epätasapainoa ja eriarvoisuutta, joka johtuu siitä, ettei ymmärretä, että parempi EU saavutetaan ainoastaan toteuttamalla enemmän ja parempaa politiikkaa myös talousarviotasolla ja myöntämällä siihen riittävästi rahoitusta.

Puhuin tästä aiheesta aluekehitysvaliokunnassa, joka antoi lausuntonsa talousarviovaliokunnalle, ja esitin tämän jälkeen joitakin tarkistuksia, jotka hyväksyttiin suurella äänten enemmistöllä. Näiden tarkistusten tavoitteena oli ensinnäkin luoda suora yhteys EU:n ja sen kansalaisten välille ohjaamalla osa nykyisen veron tuloista yhteiseen talousarvioon, jottei eurooppalaisen veronmaksajan verotaakka kasva entisestään ja jotta joidenkin maiden talousarviokorjauksiin saadaan loppu. Useat näistä maista ovat nimittäin EU:n keskitasoa vauraampia maita, kuten Yhdistynyt kuningaskunta.

Lopuksi ehdotan, että EU:n omia varoja koskevissa tulevissa pohdinnoissa otettaisiin huomioon perussopimusten erityiset veromääräykset, jotka koskevat EU:n syrjäisimpiä alueita.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Parlamentti aikoo avata uudelleen keskustelun EU:n omista varoista aikaistamalla vuosille 2008 ja 2009 tarkoitettua keskustelua. Tähän antaa mahdollisuuden tarkistuslauseke, joka sisältyy kauden 2007–2013 rahoituskehystä koskevaan toimielintenväliseen sopimukseen.

Parlamentti arvostelee nykyistä järjestelmää, jonka se on kuitenkin aiemmin hyväksynyt, ja kyseenalaistaa säännön neuvoston yksimielisestä päätöksestä, jota kaikki muutokset edellyttävät. Loppujen lopuksi se ehdottaa, että EU:n talousarvioon ohjataan suoraan osa tuloista, jotka saadaan jo jäsenvaltioissa kannetuista veroista, tai kaikki nämä tulot. Samalla jätetään avoimeksi mahdollisuus ottaa käyttöön uusia veroja tähän tarkoitukseen. Tämä johtuu siitä, että kansallisten parlamenttien mielestä "on vielä liian aikaista ottaa lyhyellä aikavälillä käyttöön todellinen eurooppalainen vero".

Me vastustamme kaikenlaisia pyrkimyksiä ottaa käyttöön sen paremmin suoria kuin välillisiäkään eurooppalaisia veroja sen paremmin lyhyellä kuin pitkälläkään aikavälillä.

Katsomme, että oikeudenmukaisen omien varojen järjestelmän on perustuttava kansallisiin rahoitusosuuksiin, jotka määrittyvät suhteessa kunkin maan suhteelliseen vaurauteen (BKTL:n perusteella laskettuna) siten, että kansalaisten verotaakka on sama kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Lisäksi on varmistettava, että yhteisön talousarviolla toteutetaan asianmukaista tulonjakoa niin, että korostetaan aitoa lähentymistä sekä todellista taloudellista ja sosiaalista koheesiota.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen ja Karin Riis-Jørgensen (ALDE), kirjallinen. (DA) Äänestimme mietinnön puolesta, sillä se tarjoaa käytännön keinon päästä eroon nykyisestä EU:n omia varoja koskevasta monimutkaisesta järjestelmästä, joka käsittää korjauksia ja erityisjärjestelyjä. Uudessa järjestelmässä on luonnollisesti aina kunnioitettava valtioiden itsemääräämisoikeutta verotuksen alalla. Lisäksi on tärkeää, ettei uuden tulonlähteen määrääminen EU:lle johda verotuksen kovenemiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE), kirjallinen. – (FR) Äänestin tyhjää jäsen Lamassouren mietinnöstä sillä perusteella, etten kannata YMP:n ensimmäisen pilarin yhteisrahoittamista, johon 25 kohdassa viitataan, sillä se johtaa väistämättä tämän aidosti yhteisen politiikan uudelleen kansallistamiseen. Tätähän esitettiin jo vuoden 2000 Berliinin sopimuksen yhteydessä, mutta silloin se hylättiin aivan perustellusti.

Mielestäni ei ole viisasta lähteä YMP:n toteuttamisessa aivan uuteen suuntaan sen perusteella, että jäsenvaltiot yhteisrahoittaisivat sitä. Onhan uudistetun YMP:n tarkoitus olla aiempaa oikeudenmukaisempi ja yhdenmukainen kestävän kehityksen kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), kirjallinen. – (EL) Mietinnössä EU:n omien varojen tulevaisuudesta valmistellaan jäsenvaltioiden kovan verotuksen laajentamista koko EU:hun. Työntekijät joutuvat maksamaan EU:n ruohonjuuritason vastaisen politiikan edistämisestä koituvan laskun.

Ehdotetut perustoimenpiteet, kuten alv:n korottaminen ja vuonna 2014 voimaan tuleva energiavero, heikentävät työntekijän asemaa entisestään. Kreikassa alv:n yhden prosenttiyksikön korotus ja energian hinnan jatkuva nostaminen ovat heikentäneet entisestään tavallisten perheiden toimeentulomahdollisuuksia.

Mietinnössä todetaan, että julkistalouden epätasapainon korjaamiseksi on ennen kaikkea leikattava maatalousmenoja, mikä tarkoittaa sitä, että entistä useampi pieni ja keskisuuri tila joutuu konkurssiin. Tätä kutsutaan oikeudenmukaisemmaksi tulonjaoksi. Samalla EU:n väitetään lujittavan terrorisminvastaista politiikkaansa, mutta itse asiassa se ryhtyy entistä kovempaan hyökkäykseen yksilön oikeuksia ja kansojen vapauksia vastaan.

EU:n viestintäpolitiikka rajataan siihen, että kerrotaan vain tarpeellinen. Tarkoituksena on kehittää "eurooppalaista omaatuntoa", toisin sanoen alistaa työntekijät ruohonjuuritason vastaiselle politiikalle.

Mietinnössä puhutaan jäsenvaltioilta EU:n politiikkojen kautta saatavasta epäsuorasta tulosta. Tämä on kapitalistien lahja EU:n pääomalle. Samalla työntekijöiden elintaso heikkenee entisestään.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta, jossa ehdotetaan omien varojen järjestelmän uudistamista niin, että korostetaan jäsenvaltioiden tasavertaisuutta. Nykyinen järjestelmä on monimutkainen, ja kansalaisten on vaikea sitä ymmärtää. Olen siksi iloinen uudistuksesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (ITS), kirjallinen. – (FR) Toisin kuin EHTY, jota rahoitettiin omista varoista sanan varsinaisessa merkityksessä, EU:n talousarviota rahoitetaan samalla tavoin kuin mitä tahansa tavanomaista julkisrahoitteista hallitusten välistä järjestöä eli BKT:n perusteella laskettavilla käteismaksuilla, joiden osuus yhteisön tuloista on 73,8 prosenttia. EU on nimittäin käytännössä lopettanut kokonaan tullimaksujen keräämisen globaalin vapaakaupan seurauksena. Tullimaksujen osuus omista varoista on nykyisin enää 9,8 prosenttia.

Tällä hetkellä talousarvion enimmäisosuus BKT:stä on 1,24 prosenttia, mihin sen on tarkoitus jäädä. On ainoastaan todettu, että vuoden 2014 jälkeen voimaan tulee uusi järjestelmä, joka perustuu perinteiseen federalistiseen ratkaisuun, jonka mukaan verotulot jaetaan EU:n ja kansalaisvaltioiden kesken. Tällä tavoin jaettavaksi on ehdotettu 12:ta veroa aina alv:stä Tobinin veroon ja yritysten ympäristöveroon.

Tällainen järjestelmä oli voimassa Ranskassa kaudella 1791–1917, ja sen mukaan paikallisyhteisöjä rahoitettiin valtion verotuksen yhteydessä perittävällä lisäprosenttiosuudella.

Jos EU ottaisi käyttöön terveydenhuoltoon, tutkimukseen, korkeakouluihin ja rautateihin kohdistuvan laajamittaisen investointipolitiikan korvatakseen Maastrichtin sopimuksen 104 artiklan c kohdassa esitetyn malthusialaisen lähestymistavan, kansalaisten tuen ansiosta investoinnit olisi mahdollista rahoittaa joko lainoin tai jopa kiinteistöveroin, jotka ovat houkuttelevia yhteiskunnalle niistä koituvan edun vuoksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), kirjallinen. (SV) Äänestin tyhjää jäsen Lamassouren mietinnöstä, joka koskee EU:n omien varojen järjestelmän tulevaisuutta. Mielestäni EU:n tulo- ja menojärjestelmää on uudistettava ja siitä on tehtävä avoimempi, mutta tässä mietinnössä mennään liian pitkälle. Olen edelleen sitä mieltä, että EU:ta on rahoitettava jäsenmaksuilla, enkä toivo EU-veron saavan suosiota.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjallinen. (PL) Äänestin EU:n omien varojen tulevaisuutta koskevan jäsen Lamassourin mietinnön puolesta.

Mietintö on tärkeä osa valmistautumista EU:n rahoitus- ja menojärjestelmän kaikkien näkökohtien uudelleen arviointiin, sillä nykyisessä omien varojen järjestelmässä on perustavanluonteisia puutteita.

Järjestelmä käsittää neljä eri rahoituslähdettä ja useita alennusmekanismeja. On muistettava, että lähes 70 prosenttia EU:n tuloista ei tule omista varoista, vaan koostuu kansallisista talousarvioista suoraan maksetuista varoista. Kun otetaan huomioon tämänhetkiset budjettialijäämät etenkin suurimmissa jäsenvaltioissa, emme myöskään pysty takaamaan, että EU:lla on riittävästi varoja kaikkien politiikkoihinsa liittyvien strategioiden rahoittamiseen.

EU tarvitsee tehokkaan ja avoimen rahoitusjärjestelmän. Yhteisön tulojen uudistamistavoitteena pitäisi olla todellisten EU:n omien varojen luominen. Niiden on perustuttava jäsenvaltioissa tällä hetkellä perittäviin veroihin, joista osa kohdennettaisiin EU:n talousarvioon. Mielestäni on lisäksi pohdittava mahdollisuutta ottaa käyttöön todellinen EU-vero.

 
  
  

- Beletin mietintö (A6-0036/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jaroslav Zvěřina (PPE-DE). – (CS) Arvoisa puhemies, äänestin muiden Tšekin demokraattiseen puolueeseen ODS:ään kuuluvien parlamentin jäsenten tavoin jäsen Beletin mietintöä vastaan, sillä mielestäni se on melko ennenaikainen askel kohti keskustelua jäsenvaltioiden ammattilaisjalkapalloilun monimutkaisen alan mahdollisesta yhdenmukaistamisesta.

Mietinnössä luvataan perustaa niin sanottu eurooppalainen jalkapalloilun malli. Tällaista tuskin kuitenkaan on. Ammattilaisjalkapalloilu on epäilemättä maailmanlaajuinen ilmiö, eivätkä yritykset sen sääntelemiseksi eurooppalaisesta näkökulmasta ole mielestäni kovin hyvä ajatus. Parlamentti ei kuitenkaan vielä ole maailmanlaajuinen hallinto-organisaatio, joka pystyisi ratkaisemaan kaikki maailman ongelmat.

Olen täysin samaa mieltä mietinnön niistä osista, joissa käsitellään ammattilaisjalkapalloilun sekä EU:n hallinnollisten ja taloudellisten sääntöjen välistä ristiriitaa. En kuitenkaan voi hyväksyä mietinnön niitä osia, joissa ehdotetaan sellaisten alojen sääntelyä, jotka eivät kuulu EU:n toimialaan. Tämä koskee ennen kaikkea ehdotusta valvontaelinten perustamisesta erityistarkoituksiin. Kiitos osoittamastanne huomiosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). – (EN) Arvoisa puhemies, työväenpuoluetta edustavat parlamentin jäsenet suhtautuvat varauksellisesti muutamaan jäsen Beletin mietinnön kohtaan, mutta äänestimme kuitenkin sen puolesta. Tämä johtuu siitä, että mietinnön päätarkoituksena on auttaa jalkapalloviranomaisia selviytymään joistakin erittäin todellisista ongelmista varmistamalla, ettei muuta tarkoitusta varten annettu EU:n lainsäädäntö estä niitä puuttumasta näihin ongelmiin. Toisin sanoen tilanne on täysin päinvastainen kuin edellinen puhuja väitti. Emme pyri yhdenmukaistamaan jalkapalloilua koskevia sääntöjä emmekä määräämään koko alasta, vaan tarkoituksena on antaa viranomaisille hieman liikkumavaraa, jotta ne pystyvät ratkaisemaan ongelmansa itse.

Haluan todeta vielä olleeni erittäin yllättynyt siitä, että jäsen Heaton-Harris esitti Real Madridin lobbarin hänelle esittämän tarkistuksen. Kaikista 27 jäsenvaltiosta ainoastaan Espanjassa saadaan nyt kokea, mitä tapahtuu kun yksittäiset jalkapalloseurat saavat myydä yksittäisiä lähetysoikeuksia sen sijaan, että jalkapalloliitto myisi ne yhteisesti ja jakaisi tuoton kaikkien seurojen kesken. Sen lisäksi, että tämä tuhoaa urheilualan kilpailun Espanjan liigassa – sillä Barcelona ja Real Madrid saavat kumpikin miljardi euroa muutaman seuraavan vuoden kuluessa – se myös vääristää alan kilpailua EU:ssa, kun nämä seurat saavat epäreilun etuaseman muiden Euroopan liigojen seuroihin verrattuna. Olen hämmästynyt, että jäsen Heaton-Harris esitti tällaisen tarkistuksen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson ja Anna Hedh (PSE), kirjallinen. (SV) Annoimme tukemme mietinnölle ammattilaisjalkapalloilun tulevaisuudesta Euroopassa. Kaiken kaikkiaan se on rakentava mietintö, jossa käsitellään muun muassa ongelmia, jotka liittyvät parempien rahoitusehtojen myöntämiseen pienille jalkapalloseuroille, jotta ne pystyvät tukemaan nuorten pelaajien kehitystä. Siinä käsitellään myös sitä, että maajoukkueet voisivat saada pelaajia käyttöönsä ilmaiseksi. Muita mietinnössä käsiteltyjä tärkeitä asioita ovat toimet, joilla on määrä torjua katsomoiden väkivaltaisuuksia, rasismia, huumausaineiden käyttöä, korruptiota ja nuorten pelaajien hyväksikäyttöä. Katsomme, että EU:n olisi tehtävä yhteistyötä kansallisen ja Euroopan tason johtavien jalkapalloliittojen, kuten UEFA:n, kanssa näiden ongelmien ratkaisemiseksi.

Näillä näkymin ei kuitenkaan ole tarvetta ottaa käyttöön uusia oikeusvälineitä ongelmien ratkaisemiseksi, lukuun ottamatta mahdollista pelaaja-agentteja koskevaa direktiiviä. Myöskään jäsenvaltioiden ei ole tarpeen muuttaa sosiaali- ja verolainsäädäntöään ainoastaan sillä perusteella, että maiden väliset erot aiheuttavat ongelmia pelaajien rajatylittävissä siirroissa. Lisäksi tulkitsemme mietintöön sisältyvän käsitteen "pakkoprostituutio" kattavan kaiken prostituution, sillä prostituutio tapahtuu aina jonkinasteisen pakotuksen alaisuudessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM), kirjallinen. (EN) UKIP-puolue ei hyväksy sitä, että EU:lla on toimivalta urheilun alalla, ja se vastustaa koko mietintöä puolustaakseen kaikkien EU:n jäsenvaltioiden, jalkapalloseurojen ja fanien oikeuksia ja pitääkseen politiikan erossa urheilusta.

Se hyväksyy, että lähetysoikeuksista saatavat tulot määräytyvät pääasiassa kansallisten lähetysmarkkinoiden koon mukaan.

Se ei hyväksy ammattiliittojen, fanirahaston ja EU:n määräysvaltaa urheilun alalla. Fanit tukevat voittoisia joukkueita, eivät niitä, joissa on parhaat komiteat.

Se vastustaa puuttumista FIFA:n ja UEFA:n päätöksentekoon.

Se tukee maajoukkuepelaajien vakuutusta.

Se vastustaa EU:n lipun nostamista salkoon ja EU:n hymnin soittamista jalkapallo-otteluissa. EU:n joukkuetta ei ole olemassa. Sveitsi on toinen vuoden 2008 jalkapallon EM-kilpailujen isännistä.

Se vastustaa EU:n puuttumista seurojen rahoitukseen.

Se tukee EU:n lainkäyttöalueen ulkopuolelta kotoisin olevien nuorten jalkapalloilijoiden opetuksen parantamista.

Se tukee jäsenvaltioiden kansakuntia, joilla on oma maajoukkue (kuten Skotlanti).

Se hylkää eurooppalaiset riippumattomat arviot.

Se tukee jäsenvaltioiden yhteistyötä jalkapalloväkivallan torjumiseksi, mutta tuomitsee jyrkästi EU:n lainkäyttövallan, sillä EU:lla ei ole toimivaltaa oikeus- ja sisäasioissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Mietintö sisältää useita myönteisiä näkökohtia, mutta suhtaudumme varauksin joidenkin kohtien lopulliseen sanamuotoon.

Meidän mielestämme ammattilaisjalkapalloilua koskeva lähestymistapa on välttämätöntä ottaa huomioon. On väärin kiteyttää koko ala järjestäytyneen kilpailun otsakkeen alle, sillä siinä jäävät sivuun jalkapalloilun tärkeimmät piirteet eli se, että kyse on pelistä, joka edistää lasten ja nuorten kehitystä. Jalkapalloilun avulla nämä oppivat ennakoimaan, käyttämään mielikuvitustaan, tekemään yhteistyötä muiden kanssa ja ilmaisemaan itseään. Lisäksi heidän tietämyksensä itsestään ja muista kasvaa.

Ammatillisen urheilun ja harrastelijaurheilun välille tehty teennäinen ero vaarantaa ne oikeudet, joiden pitäisi luonnostaan johtua ammattilaisjalkapalloiluun kuuluvasta vastuullisuudesta kaikkine seuroineen, faneineen, johtokuntineen, urheilujärjestöineen sekä sääntöineen, määräyksineen ja rakenteineen. Tämä ero on nähtävissä joissakin jalkapallo-otteluissa, jopa kilpailumielisissä otteluissa, joissa pelaajat edustavat useita eri ammattikuntia. Erottelua tapahtuu tälläkin hetkellä, emmekä saa sulkea siltä silmiämme ja teeskennellä kaiken olevan hyvin.

Siksi meidän on pyrittävä ilman holhoavaa asennetta luomaan edellytykset, joissa ammattilaiset pystyvät puolustamaan oikeuksiaan alalla, jolla he ovat jatkuvasti vaarassa loukkaantua ja joutua ennenaikaisesti yhteiskunnan toiminnan ulkopuolelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestän jäsen Beletin mietinnön puolesta, koska mielestäni siinä ajetaan eurooppalaisen jalkapalloilun etua ja tuetaan laajalti UEFA:n kantaa asiasta. Teen näin, vaikka UEFA syyllistyi vasta edustamani maan eli Gibraltarin räikeään syrjintään. UEFA:n edellisessä kokouksessa hylättiin Gibraltarin jäsenyyshakemus siitä huolimatta, että sen väestömäärä on sama kuin San Marinossa – joka on pitkäaikainen UEFA:n jäsen – ja Alankomaiden Antilleilla, joka osallistui siirtomaana kolmannen maailmancupin finaaliotteluihin vuonna 1938.

Tuen myös sitä, että kansalliset liigat myyvät televisiointioikeudet yhdellä kertaa, mikä hidastaa seurojen välisten taloudellisten erojen kasvua, mutten kuitenkaan sitä, että yksi toimija ostaa kaikki oikeudet, sillä se antaisi monopolin yhdelle kanavalle, joka käyttää yksinoikeuttaan katsojien edun vastaisesti.

Jalkapalloilua ei myöskään voida jättää EU:n lainsäädännön ulkopuolelle, koska silloin pieni määrä seuroja voisi kasvattaa voittojaan muiden kustannuksella. Sääntelyn purkamisen on hyödytettävä kaikkia sen sijaan, että se ainoastaan lisää yksityisten tekemiä voittoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Euroopan parlamentin ei olisi pitänyt käsitellä tätä mietintöä ollenkaan. Kyseinen aihe kuuluu kansallisten jalkapalloliittojen ja niiden yhteistyöorganisaatioiden sekä kansallisten parlamenttien päätäntävaltaan.

Vastustamme myös sitä, että mietintöluonnoksessa viitataan esimerkiksi Euroopan perustuslakisopimukseen, joka on hylätty jo kahdessa eurooppalaisessa kansanäänestyksessä. Tämän lisäksi vastustamme ehdotuksia siitä, että jalkapalloilulle olisi laadittava oma EU:n oikeuskehys ja että olisi pohdittava eurooppalaisen oikeusaseman myöntämistä urheiluseuroille.

Junilistan äänesti siksi mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin ammattilaisjalkapalloilun tulevaisuutta koskevan mietinnön puolesta. Tuen erityisesti vaatimusta siitä, että komission on selkeytettävä jalkapalloilun oikeusasemaa, ja suositusta, jonka mukaan eurooppalaisen ammattilaisjalkapalloilun avoimuutta on lisättävä ja hallintoa parannettava. Mielestäni on tärkeää, että Skotlannin jalkapalloliigaa hallinnoi erillinen hallintoelin eli Skotlannin jalkapalloliitto, ja tuen Verts/ALE-ryhmän esittämiä tarkistuksia, joilla varmistetaan, että tällaiset itsenäiset hallintoelimet säilytetään entisellään, eikä niitä sisällytetä koko Yhdistyneen kuningaskunnan kattavaan jalkapalloliittoon.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN), kirjallinen. (EN) Tuen UEFA:n entisen puheenjohtajan Lars Olsenin toteamusta siitä, että yksi ammattilaisjalkapalloilun suurimmista haasteista ovat pelaaja-agentit. Kun otetaan huomioon Yhdistyneessä kuningaskunnassa äskettäin julkaistu Stevensin selonteko, mielestäni pelaaja-agenttien liiketoimintaa on säänneltävä tiukoin normein ja perustein. Nykyinen järjestelmä sallii kaksinkertaisen edustuksen, eikä rahoitus ole avointa etenkään Euroopan ulkopuolelle tapahtuvissa pelaajasiirroissa. Siksi ratkaisevaa on se, että joko UEFA sääntelee nykytilannetta ja korjaa sen tai komissiota kehotetaan ehdottamaan direktiiviä yhteisestä agenttien lisenssijärjestelmästä.

Yksi mietinnön päätavoitteista on korostaa tapoja edistää kilpailun tasapainoa jalkapalloilussa. Jos yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltävänä parhaillaan oleva Charleroi-tapaus menee läpi, se vaikuttaa varmasti erittäin kielteisesti pienempien kansainvälisten jalkapalloliittojen kilpailukykyyn Euroopassa. Olen täysin sitä mieltä, että seurojen olisi päästettävä pelaajansa maajoukkueotteluihin ilman korvauksen vaatimista. Siksi kannatan komissiolle osoitettua kehotusta, jotta se antaisi tukensa pelaajien yhteisen vakuutusjärjestelmän kehittämiselle.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Jalkapalloilu herättää universaalia intohimoa olipa kyse sitten länsimaiden sofistikoituneista metropoleista, Australian takamaista, Tyynenmeren syrjäisimmistä saarista, Keski-Aasian pikkukylistä tai syvimmän Afrikan alueista.

Herättämänsä intohimon lisäksi jalkapalloilu on yksi voimallisimmista universaaleista kielistä.

Jalkapalloilun herättämä intohimo ja sen olemus universaalina kielenä antavat sille sen voiman ja hämmästyttävän kyvyn yhdistää kansoja.

Jalkapalloilulla on uskomatonta potentiaalia, jota ei pidä jättää huomiotta. Se pystyy kanavoimaan voimansa spektaakkeliksi ja omaksi oikeutetuksi taloudelliseksi toiminnakseen sekä yhteiskunnallisiin tarkoituksiin kaikissa maailmankolkissa.

Annan tukeni mietinnölle ja haluan huomauttaa, että vaikka jalkapalloliitoilla onkin oikeutettu intressi puolustaa omia urheiluun liittyviä menettelyjään siviilituomioistuimissa silloinkin, kun siihen ei ole oikeutusta urheilun näkökulmasta, niitä ei pidä rangaista kurinpitosäännöksillä.

Siksi kehotan jalkapalloliittoa tarkistamaan säännöksiään, jotta löydettäisiin asianmukainen tasapaino toisaalta sen legitiimin oikeuden välille, joka kaikilla urheilualan toimijoilla on siviilituomioistuimiin vetoamisen suhteen, ja toisaalta urheilukilpailujen tavanomaisen toiminnan välille.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), kirjallinen. (EN) EU:n ammattilaisjalkapalloilu on useiden haasteiden edessä. Hallintorakenteiden avoimuutta ja demokraattisuutta on lisättävä ja seurojen omien kasvattien järjestelmää on tuettava. Mielestäni urheilun riippumattomuus ja itsemääräämisoikeus on kuitenkin tunnustettava.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeffrey Titford (IND/DEM), kirjallinen. (EN) UKIP-puolue ei hyväksy sitä, että EU:lla on toimivalta urheilun alalla, ja se vastustaa koko mietintöä puolustaakseen kaikkien EU:n jäsenvaltioiden, jalkapalloseurojen ja fanien oikeuksia ja pitääkseen politiikan erossa urheilusta.

Se hyväksyy, että lähetysoikeuksista saatavat tulot määräytyvät pääasiassa kansallisten lähetysmarkkinoiden koon mukaan.

Se ei hyväksy ammattiliittojen, fanirahaston ja EU:n määräysvaltaa urheilun alalla. Fanit tukevat voittoisia joukkueita, eivät niitä, joissa on parhaat komiteat.

Se vastustaa puuttumista FIFA:n ja UEFA:n päätöksentekoon.

Se tukee maajoukkuepelaajien vakuutusta.

Se vastustaa EU:n lipun nostamista salkoon ja EU:n hymnin soittamista jalkapallo-otteluissa. EU:n joukkuetta ei ole olemassa. Sveitsi on toinen vuoden 2008 jalkapallon EM-kilpailujen isännistä.

Se vastustaa EU:n puuttumista seurojen rahoitukseen.

Se tukee EU:n lainkäyttöalueen ulkopuolelta kotoisin olevien nuorten jalkapalloilijoiden opetuksen parantamista.

Se tukee jäsenvaltioiden kansakuntia, joilla on oma maajoukkue (kuten Skotlanti).

Se hylkää eurooppalaiset riippumattomat arviot.

Se tukee jäsenvaltioiden yhteistyötä jalkapalloväkivallan torjumiseksi, mutta tuomitsee jyrkästi EU:n lainkäyttövallan, sillä EU:lla ei ole toimivaltaa oikeus- ja sisäasioissa.

 
  
  

Tabajdin mietintö (A6-0037/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Kun EU vuonna 2004 laajentui kymmeneen uuteen jäsenvaltioon, yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) täytäntöönpanosta sovittiin syrjivin ehdoin. Uusiin jäsenvaltioihin päätettiin soveltaa yhdeksän vuoden siirtymäaikaa. Ensimmäisenä vuonna tukien osuus oli ainoastaan 25 prosenttia vanhojen jäsenvaltioiden saamista tuista. Tämä vaikutti uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden maataloustuotteiden markkinoiden kilpailutilanteeseen.

Mietinnön selkein viesti oli se, etteivät uudet jäsenvaltiot ole vaikuttaneet kielteisesti vanhojen jäsenvaltioiden maataloustuotteiden markkinoihin. Mitenpä on uusiin jäsenvaltioihin kohdistuvan vaikutuksen laita? Ainoastaan Puola mainittiin, eikä komissio ole halukas ratkaisemaan ongelmiaan.

Liettua on menettänyt perinteiset pellavamarkkinansa YMP:n vuoksi. Se joutui alentamaan puolitoista kertaa pellavantuottajille antamaansa tukea. Pellavantuotanto väheni puoleen.

Vanhoille jäsenvaltioille myönnettiin etuasema uusien jäsenvaltioiden tuotemarkkinoille pääsyyn. Mielestäni mietintö ei kuvaa riittävän hyvin nykytilannetta, ja siksi ilmaisin äänestyksessä vastustavani YMP:n täytäntöönpanoa uusissa jäsenvaltioissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Katsomme, että yhteinen maatalouspolitiikka olisi lakkautettava. On järjetöntä perehdyttää uudet jäsenvaltiot täysin vanhanaikaiseen järjestelmään ja totuttaa ne sen sääntöihin ja tukiin. Kannatamme kuitenkin EU:n uusille jäsenvaltioille myönnettävää rahoitustukea. Se on kuitenkin kanavoitava epäsuotuisille alueille ja kohdistettava koulutukseen, infrastruktuuriin ja oikeuslaitokseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), kirjallinen. – (EL) Kun kymmenen uutta jäsenvaltiota liittyi EU:hun, ne joutuivat lakkauttamaan vientitukensa ja tuontitullinsa EU:n 15 vanhan jäsenvaltion osalta ja avaamaan niille vienti- ja investointimarkkinansa. Tämän johdosta vanhojen jäsenvaltioiden kauppa ja teollisuus ulottivat markkinansa ja investointinsa uusien jäsenvaltioiden maatalous- ja elintarvikealalle.

Seuraukset käyvät ilmi mietinnöstä, jossa esitetään maatalousmenojen lisäleikkauksia, mikä johtaa useiden pienten ja keskisuurten tilojen konkurssiin uusissa jäsenvaltioissa. Samalla leikataan luonnollisesti myös vanhojen jäsenvaltioiden pienille ja keskisuurille tiloille myönnettyjä tukia.

Laajentumisesta hyötyvät siis kauppa ja teollisuus pääasiassa vanhoissa jäsenvaltioissa, kun taas eriasteisia häviäjiä ovat sekä uusien että vanhojen EU:n jäsenvaltioiden pienet ja keskisuuret tilat.

Mietinnössä todetaan, että uusissa jäsenvaltioissa osuuskuntia on vähän ja niiden asema on heikko ja että elintarviketeollisuudessa on pulaa tuottajista. Siinä jätetään tarkoituksellisesti mainitsematta, että yksi EU:n asettamista perustavanluonteisista liittymisehdoista entisille sosialistimaille oli se, että oli lakkautettava tuottajaosuuskunnat, jotka olivat maataloudessa määräävässä asemassa. Lisäksi maiden oli yksityistettävä valtion osuuskunnat maataloustuotannon jalostusteollisuudessa. Tämä edellytys oli täysin kaupan ja teollisuuden intressien mukainen ja koitui pienten ja keskisuurten tilojen ja kuluttajien tappioksi.

Siksi äänestimme mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin mietinnön puolesta, sillä siinä komissiota kehotetaan ottamaan paremmin huomioon uusien jäsenvaltioiden tarpeet yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevia päätöksiä tehdessään. Uusien jäsenvaltioiden tarpeet vaihtelevat paljon: jotkin maat joutuvat toteuttamaan erityisen paljon toimia noudattaakseen yhteisön terveys- ja hygieniasääntöjä ja toiset joutuvat maksamaan suurempia tuotantokustannuksia. Mielestäni näiden maiden saamien suorien tukien vähyys johtaa eriarvoiseen kilpailuasemaan, ja olen tyytyväinen, että pakotamme komission tarkastelemaan asiaa.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö