Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 23. april 2007 - Strasbourg EUT-udgave

13. Arbejdsplan
Protokol
MPphoto
 
 

  Formanden. - Det endelige forslag til dagsorden for dette møde, som blev fastlagt på Formandskonferencen på dens møde torsdag, den 19. april 2007, i henhold til artikel 130 og 131 i forretningsordenen, er omdelt. Til dette forslag blev der anmodet om følgende ændringer:

Vedrørende mandag

Den Socialdemokratiske Gruppe har anmodet om at udskyde afstemningen om hr. Sánchez Presedos betænkning om grønbogen om erstatningssøgsmål for overtrædelse af EF's kartel- og monopolregler (A6-0133/2007) til onsdag, kl. 11.30.

 
  
MPphoto
 
 

  Antolín Sánchez Presedo (PSE), ordfører. - (ES) Hr. formand! Denne betænkning er et resultat af det styrkede samarbejde mellem Økonomi- og Valutaudvalget og Retsudvalget. Vi skal drøfte den sent i aften, og der er et par ændringsforslag, som vi gerne vil overveje i et forsøg på at sikre betænkningen den størst mulige konsensus.

Det er baggrunden for min anmodning om at få udsat afstemningen indtil på onsdag, hr. formand.

 
  
  

(Parlamentet vedtog forslaget)

Vedrørende onsdag

Den Liberale Gruppe har anmodet om at udskyde afstemningen om Sharon Bowles-betænkningen om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for indberetning af basisoplysninger om købekraftpariteter og for beregningen og offentliggørelsen (A6-0077/2007) til torsdag, kl. 12.00.

 
  
MPphoto
 
 

  Sharon Bowles (ALDE), ordfører. - (EN) Hr. formand! Jeg vil fatte mig i korthed. Dette skyldes blot, at vi modtog en juridisk udtalelse fra Parlamentets Juridiske Tjeneste meget sent i fredags, og vi er nødt til at sammenholde nogle få punkter i denne udtalelse med den tekst, som vi er nået til enighed om med Rådet.

 
  
  

(Parlamentet vedtog forslaget)

(DE) Den Socialdemokratiske Gruppe har anmodet om, at der som afslutning på forhandlingen kan indgives beslutningsforslag efter Kommissionens erklæring om styrkelse af de europæiske retsforskrifter i forbindelse med information og høring af arbejdstagerne. Der skal stemmes om teksterne på næste møde.

 
  
MPphoto
 
 

  Stephen Hughes (PSE). - (EN) Hr. formand! Vi glæder os over, at kommissær Špidla vil redegøre for spørgsmålet om information og høring onsdag aften. Vi vil meget gerne have mulighed for at fremsætte et beslutningsforslag for at understrege Parlamentets ofte gentagne holdning, nemlig at direktivet om europæiske samarbejdsudvalg bør revideres. Vi har imidlertid forståelse for vores liberale kollegers holdning. De foretrækker at afvente kommissærens redegørelse, før de forpligter sig endeligt til en beslutning. Vi anmoder derfor om, at beslutningsforslaget vedføjes erklæringen, men at afstemningen herom udsættes til den næste mini-mødeperiode i Bruxelles.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Vi er imod beslutningsforslaget og spørgsmålet om, hvorvidt vi skal udsætte afstemningen herom til mødeperioden i Bruxelles, da vi mener, at vigtige spørgsmål bør behandles på udvalgsmøderne. Formålet med udvalgene er at sikre, at Parlamentets afgørelser er stærke, betydningsfulde og troværdige, og det holder vi fast ved. Vigtige spørgsmål skal behandles på udvalgsmøderne. Det er formålet med Parlamentets udvalg.

 
  
  

(Parlamentet vedtog forslaget)

(Parlamentet fastsatte arbejdsplanen)

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik