Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0245(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0298/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0298/2006

Συζήτηση :

PV 23/04/2007 - 16
CRE 23/04/2007 - 16

Ψηφοφορία :

PV 24/04/2007 - 7.26
CRE 24/04/2007 - 7.26
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0128

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 23 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

16. Υπηρεσίες πληρωμής στην εσωτερική αγορά (συζήτηση)
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0298/2006) του κ. Jean-Paul Gauzès, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 2000/12/ΕΚ και 2002/65/ΕΚ (COM(2005)0603 – C6-0411/2005 – 2005/0245(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, και ειδικότερα τον εισηγητή Jean-Paul Gauzès, για την εξαιρετική δουλειά τους στην προετοιμασία της έκθεσης για την οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά. Σας ευχαριστώ επίσης για την υπομονή σας όσον αφορά την αναβολή αυτής της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια. Αυτό μας έδωσε τον απαιτούμενο χρόνο για να βρούμε κοινά σημεία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων.

Επί του παρόντος, εφαρμόζονται 27 διαφορετικές δέσμες εθνικών κανόνων στις συναλλαγές πληρωμών. Παρά την ύπαρξη του ευρώ, οι εθνικές αγορές πληρωμών εξακολουθούν να είναι κατακερματισμένες και, δυστυχώς, πολύ συχνά οι πληρωμές είναι καθυστερημένες και ακριβές και οι καταναλωτές δεν εξυπηρετούνται σωστά. Αυτό καθιστά τη ζωή για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας δυσκολότερη από όσο θα έπρεπε. Εμποδίζει τις καθημερινές δραστηριότητές τους και παρακωλύει την επιχειρηματική ανάπτυξή τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, επιθυμητά προϊόντα πληρωμών, όπως η αυτόματη χρέωση λογαριασμού, απλά δεν διατίθενται. Η οδηγία στοχεύει στο να θεραπεύσει αυτήν την κατάσταση με δύο τρόπους: αφενός, παρέχοντας μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και αυξημένη προστασία των καταναλωτών και, αφετέρου, ανοίγοντας την αγορά πληρωμών σε περισσότερο ανταγωνισμό, ώστε να ενθαρρύνεται η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και καινοτομία.

Η οδηγία παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου θεσπίζοντας μια εναρμονισμένη δέσμη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για χρήστες και παρόχους, όπως και σαφείς απαιτήσεις πληροφόρησης. Και τα δύο είναι σημαντικά σε μια ολοκληρωμένη αγορά πληρωμών της ΕΕ, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται ο SEPA, ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ. Ο SEPA είναι μια πρωτοβουλία των βιομηχανιών που υποστηρίζεται θερμά από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ο SEPA θα επιτρέψει τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αγοράς, παρέχοντας τη δυνατότητα να εκτελούνται οι πληρωμές ταχύτερα και ευκολότερα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων πληρωμών μας θα πρέπει να αυξηθεί και το κόστος των πληρωμών στην οικονομία συνολικά να μειωθεί. Η έγκριση της προτεινόμενης οδηγίας είναι, επομένως, σημαντική για την επιτυχή λειτουργία του SEPA.

Όμως, η εικόνα δεν θα ήταν πλήρης χωρίς τον άλλο στόχο της οδηγίας, δηλαδή αυτόν της ενθάρρυνσης του περισσότερου ανταγωνισμού στις αγορές πληρωμών μέσω της θέσπισης ενός κατάλληλου και ισορροπημένου πλαισίου για τους νεοεισερχόμενους. Νέα όργανα πληρωμών, όπως αποστολείς εμβασμάτων, φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας και λιανέμποροι, θα πρέπει να ενεργούν ως κίνητρο στην καινοτομία.

Κατά τη διάρκεια αυτών των πολύμηνων διαπραγματεύσεων, τόσο το Συμβούλιο όσο και η Επιτροπή είχαν πλήρη επίγνωση των απόψεων που παρατίθενται στην έκθεση που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Το κείμενο συμβιβασμού, που βρίσκεται τώρα στο τραπέζι ως τροπολογία 286, στοχεύει επομένως στο να ανταποκριθεί σε αυτούς τους στόχους και, ειδικότερα, ζητεί να θεσπιστεί ένα ενισχυμένο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας για τα νέα όργανα πληρωμών. Πέρα από τις ποιοτικές απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας που έχουν ήδη προταθεί από την Επιτροπή, αυτοί οι νέοι φορείς θα υπόκεινται τώρα σε ένα καθεστώς κατάλληλων και ισορροπημένων κεφαλαιουχικών δαπανών – τόσο αρχικά όσο και μεταγενέστερα, και οι υβριδικοί φορείς όπως οι λιανέμποροι και οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών, πρέπει επίσης να ανταποκρίνονται σε απαιτήσεις προστασίας όπως ο διαχωρισμός.

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα περιορίζεται σε πληρωμές που προέρχονται και καταλήγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι, ωστόσο, σημαντικό να μην λησμονούμε τις συναλλαγές πληρωμών στις οποίες συμμετέχουν μη μέλη της Ένωσης και νομίσματα διαφορετικά από εκείνα της Ένωσης. Οι καταναλωτές δικαίως αναμένουν ότι οι διατάξεις που θα τους προστατεύουν από την κλοπή, την απώλεια ή τις καταχρήσεις των οργάνων πληρωμών, θα εφαρμόζονται άσχετα από το εάν η μη εξουσιοδοτημένη χρήση λαμβάνει χώρα εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόδοση, η ποιότητα και το τίμημα των πληρωμών προς τρίτες χώρες θα πρέπει επίσης να βελτιωθεί. Οι καταναλωτές της ΕΕ μεταφέρουν σημαντικά ποσά σε τρίτες χώρες, συχνά για να στηρίξουν τις οικογένειες τους. Το κόστος αυτών των πληρωμών μπορεί να είναι πολύ υψηλό. Επομένως, μετά από τρία χρόνια λειτουργίας, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει να αναθεωρηθεί προκειμένου να αξιολογηθεί εάν θα πρέπει να περιληφθούν και οι «μονόδρομες πληρωμές», όπου μόνον το ένα από τα συμμετέχοντα μέρη βρίσκεται στην ΕΕ, ή οι πληρωμές σε μη κοινοτικά νομίσματα.

Επιτρέψτε μου να συνοψίσω: οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της Ευρώπης χρειάζονται σήμερα μία αγορά ενιαίων πληρωμών, όπου οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιούνται τόσο γρήγορα, αποτελεσματικά και άνετα όσο και οι εγχώριες πληρωμές. Αυτή η οδηγία μπορεί να παράσχει στην αγορά τα απαραίτητα νομικά θεμέλια για τον SEPA και με ένα νέο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας που θα ενθαρρύνει τον νέο ανταγωνισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Paul Gauzès (PPE-DE), εισηγητής. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, την 1η Δεκεμβρίου 2005, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μία πρόταση οδηγίας που αφορά τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά με σκοπό τη δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας αγοράς πληρωμών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τον διορισμό μου ως εισηγητή του Κοινοβουλίου τον Ιανουάριο 2006, σκέφτηκα ότι, αν και ορισμένες από τις εκτιμήσεις της Επιτροπής φαίνονταν αισιόδοξες, εντούτοις η δημιουργία μιας τέτοιας αγοράς διά της εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών θα καθιστούσε δυνατή την άρση ορισμένων εμποδίων και θα επιδρούσε θετικά στην ανάπτυξη. Κατά συνέπεια, ενέκρινα καταρχήν την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιπλέον, αυτή η πρόταση οδηγίας ήρθε την κατάλληλη στιγμή για να συμβάλει στην επιτυχία της πρωτοβουλίας του τραπεζικού τομέα για τη δημιουργία ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ. Οι διακηρυχθέντες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στόχοι ήσαν να αυξηθεί ο ανταγωνισμός με τη δημιουργία νέων συμμετεχόντων –το τονίσατε μόλις τώρα, κύριε Επίτροπε– να καταστεί η αγορά περισσότερο διαφανής για παρόχους υπηρεσιών και χρήστες και να διευκρινιστούν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις χρηστών και παρόχων υπηρεσιών.

Σε μια προσπάθεια να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική αυτή η νομοθετική πρόταση και να ληφθούν υπόψη οι τεχνικοί περιορισμοί του συγκεκριμένου τομέα, διατηρώντας παράλληλα τον στόχο της μείωσης του κόστους προς όφελος των χρηστών, η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων ενέκρινε μία σειρά συντονισμένων τροπολογιών, οι οποίες τελικά εγκρίθηκαν ομόφωνα από τα μέλη της επιτροπής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, υπήρξαν ανεπίσημες επαφές μεταξύ των αντιπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των διαδοχικών Προεδριών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτές οι συζητήσεις έδωσαν τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο –το οποίο, σε αυτήν τη σπάνια ευκαιρία έλαβε θέση πριν το Συμβούλιο καταλήξει σε συμφωνία– να επηρεάσει ουσιαστικά τις διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για την εποικοδομητική συνεργασία μας με τη γερμανική Προεδρία, η οποία δεν εφείσθη προσπαθειών, καθώς και με την Επιτροπή σας.

Στις 27 Μαρτίου 2007, οι υπουργοί Οικονομικών, στο πλαίσιο συνεδρίασής τους στο Συμβούλιο, ενέκριναν τελικά ομόφωνα μια γενική προσέγγιση σχετικά με το συμβιβαστικό κείμενο. Αυτός ο συμβιβασμός είναι, κατά τη γνώμη μου, σήμερα αποδεκτός. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη γερμανική Προεδρία. Το αποτελεσματικό έργο της και η σταθερή της συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνετέλεσαν στο γεγονός ότι το θέμα αυτό τώρα αγγίζει την επιτυχία.

Το Συμβούλιο έχει προσεγγίσει τις θέσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με τα κρίσιμης σημασίας θέματα, ήτοι τη μείωση του πεδίου εφαρμογής για πληρωμές σε ευρώ ή στα άλλα νομίσματα που χρησιμοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης –δεδομένου ότι προβλέπεται η επιλογή προσαρμογής του μετά από δοκιμαστική περίοδο– τον περιορισμό σε νομικά πρόσωπα της άσκησης των δραστηριοτήτων των ιδρυμάτων πληρωμών, την εφαρμογή αυστηρών προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας παροχής υπηρεσιών πληρωμών, την εισαγωγή αρχικού και λειτουργούντος κεφαλαίου, την πρόβλεψη κονδυλίων για υβριδικά ιδρύματα, τον περιορισμό της χορήγησης πίστωσης σε 12 μήνες με απαγόρευση ανανεούμενης πίστωσης και την εισαγωγή διάταξης που θα προβλέπει ότι η χορήγηση πίστωσης δεν πρέπει να αντιβαίνει στους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες που αφορούν, μεταξύ άλλων, την καταναλωτική πίστη.

Υπήρξε επίσης στενότερη ευθυγράμμιση σε σχέση με τη σαφέστερη πληροφόρηση των καταναλωτών, χάρη στη διάκριση που έγινε μεταξύ της πληροφόρησης που πρέπει να παρέχεται ενεργά και της πληροφόρησης που πρέπει απλώς να καθίσταται διαθέσιμη στους καταναλωτές· στην ευκαιρία που παρέχεται σε μικροεπιχειρήσεις να απολαμβάνουν την ίδια προστασία με εκείνη των καταναλωτών σε ό,τι αφορά την πληροφόρηση· και, τέλος, στην περιορισμένη επιλογή παρέκκλισης, με μέγιστο όγκο συναλλαγών που ορίζεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Το κείμενο, ως έχει, καθορίζει τον χρόνο εκτέλεσης σε J+1 και προβλέπει τον σαφή διαχωρισμό ευθυνών μεταξύ των διαφόρων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών σε περίπτωση συναλλαγής που δεν εκτελείται σωστά. Επί αυτού του συμβιβαστικού κειμένου θα ψηφίσει αύριο το Κοινοβούλιο.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε στο πλαίσιο του ECOFIN όσον αφορά τη θέση του Κοινοβουλίου και του στόχου των εμπλεκομένων μερών να καταλήξουν σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση, κατέθεσα μόνον μία τροπολογία στην Ολομέλεια, η οποία περιλαμβάνει τον συμβιβασμό του ECOFIN. Ζητώ από τους συναδέλφους μου βουλευτές να στηρίξουν αυτήν την τροπολογία.

Η τροπολογία 287 σχετικά με την προστασία των δεδομένων, η οποία αποσκοπούσε στην τροποποίηση του άρθρου 71, κατατέθηκε από τη Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών. Κρίνω ότι η τροπολογία αυτή δεν πρέπει να λάβει την έγκριση του Κοινοβουλίου. Από την άλλη, θα ήταν χρήσιμο, κύριε Επίτροπε –και απευθύνομαι επίσης στους αντιπροσώπους της Προεδρίας και του Συμβουλίου– να δοθούν διαβεβαιώσεις, ως προς τούτο, στο Κοινοβούλιό μας.

Το συμβιβαστικό κείμενο δεν είναι βεβαίως τέλειο, και ορισμένοι από τους συναδέλφους μου βουλευτές θα έχουν ίσως την ευκαιρία να το δηλώσουν. Ωστόσο, έχει την αρετή να θεσπίζει τα ήδη γερά θεμέλια μιας εσωτερικής αγοράς πληρωμών. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί τι αντιπροσωπεύει αυτή η πρόοδος, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την εναρμόνιση των σημερινών αυστηρά εθνικών συστημάτων πληρωμών. Αξίζει να επισημανθεί το γεγονός ότι εδώ δεν μιλάμε απλώς για διασυνοριακές πληρωμές, οι οποίες αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 5% των πληρωμών, αλλά πράγματι για το σύνολο των πληρωμών που πραγματοποιούνται.

Παρά τον εμφανώς τεχνικό χαρακτήρα του, το κείμενο αυτό έχει ένα καθορισμένο πολιτικό πεδίο. Βελτιώνει τις σχέσεις μεταξύ καταναλωτών και παρόχων υπηρεσιών χρηματοπιστωτικών πληρωμών και συμβάλλει στη στρατηγική της Λισαβόνας. Ωστόσο, θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι, επ’ αυτού του ειδικού και ιδιαίτερα ευαίσθητου θέματος –ειδικού και ιδιαίτερα ευαίσθητου διότι ενδέχεται να αποτελέσει αφορμή για συγκρούσεις συμφερόντων– το Κοινοβούλιο, παρ’ όλη την ποικιλομορφία του, κατέληξε σε λύση ταχύτερα απ’ ό,τι οι κυβερνήσεις. Αυτό συμβαίνει ίσως επειδή, εμείς, στο Σώμα αυτό, έχουμε περισσότερο απ’ ό,τι αλλού …

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. DOS SANTOS
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Mia De Vits (PSE), συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αύριο θα ψηφίσουμε επί ενός κρίσιμου, κατ’ εμέ, θέματος το οποίο αφορά εξίσου τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Είμαι ευτυχής για το γεγονός ότι το Σώμα είχε βαρύνοντα ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές του Σώματος γι’ αυτό, ιδιαίτερα δε τον κ. Gauzès ο οποίος, όντας αυθεντία στον τομέα αυτό, χειρίστηκε το εν λόγω θέμα με μεγάλη αντικειμενικότητα, και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές.

Ως συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτών, είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη γνώμη μου, αντιμέτωποι με 27 διαφορετικά συστήματα πληρωμών και κατά συνέπεια με 27 διαφορετικές ομάδες κανόνων, να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Το κείμενο αυτό θεωρώ ότι είναι περισσότερο από ικανοποιητικό, ιδιαίτερα δε δεδομένου ότι το καθήκον των τραπεζών για πληροφόρηση και η ευθύνη τους στην περίπτωση εσφαλμένων πράξεων, απώλειας ή δόλου έχει τώρα παραληφθεί.

Η συζήτηση έφθασε στο πλέον κρίσιμο σημείο όταν συζητήθηκαν τα ιδρύματα πληρωμών, και στην τελική ανάλυση, εκεί είναι όπου, όπως εκτιμώ, ο συμβιβασμός είναι δικαιολογημένος, παρότι η ομάδα μας θα προτιμούσε το κείμενο να είναι αυστηρότερο σε ορισμένα σημεία. Οι τράπεζες δεν είναι ντροπή. Αυτή η οδηγία αφορά πληρωμές, όχι κατά πρώτο λόγο πιστώσεις, και αν επιθυμείτε να χορηγήσετε πιστώσεις, χρειάζεται να συμμορφώνεστε με τους όρους και τον έλεγχο των τραπεζών.

Θα ήθελα παρά ταύτα να εκφράσω ορισμένες ανησυχίες. Το σχέδιο του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου πληρωμών δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος του απλού πολίτη. Με ιδιαίτερα χαρά σημειώνω, κύριε Επίτροπε, ότι η Επιτροπή έχει ξεκινήσει έρευνα για τα επιτόκια που εφαρμόζονται στη χρήση καρτών, και θα ήθελα να την ενθαρρύνω να λάβει κανονιστικά μέτρα αν αποδειχθεί ότι οι τράπεζες εκμεταλλεύονται ως προς τούτο τη δεσπόζουσα θέση τους. Η οδηγία ήρθε την κατάλληλη στιγμή, δεδομένου ότι το σχέδιο είναι λογικό, και πιστεύω επίσης ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να εφαρμοστεί σωστά.

 
  
MPphoto
 
 

  Rainer Wieland (PPE-DE), συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, τον τελευταίο καιρό γίνεται πολύς λόγος για την ανάγκη να εξηγήσουμε στους πολίτες τα πλεονεκτήματα της Ευρώπης. Αυτή η οδηγία μπορεί να αποτελέσει ένα λαμπρό παράδειγμα, μολονότι στη σημερινή συζήτηση της Ολομέλειας κατέστη εκ νέου σαφές ότι έχει μια τεχνική πλευρά η οποία δεν ήταν πάντοτε ιδιαίτερα ελκυστική. Επομένως, ασφαλώς και πρέπει να προσπαθήσουμε προκειμένου να καταστήσουμε τα πλεονεκτήματα τόσο σαφή, ώστε η κοινή γνώμη να κατανοήσει ποια ακριβώς είναι.

Η εισαγωγή του ευρώ μάς προσέφερε έναν ευρωπαϊκό, έναν εσωτερικό χώρο πληρωμών, ο οποίος δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι άλλος από έναν χώρο υπηρεσιών πληρωμών. Άλλωστε, αυτόν τον χώρο υπηρεσιών πληρωμών είναι που πλησιάζουμε σήμερα. Αυτό που καθιερώσαμε πριν από χρόνια, με τη μορφή διασυνοριακών λιανικών πληρωμών, είναι που προωθούμε σήμερα μέσω αυτής της οδηγίας, και θα πρέπει να είμαστε αρκετά τολμηροί για να το δηλώσουμε και να μην εμπλακούμε τόσο πολύ σε λεπτομέρειες.

Μπορούμε να νιώθουμε ικανοποίηση που κατέστη δυνατόν να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των επιμέρους κρατών μελών, διασφαλίζοντας, για παράδειγμα, ότι οι χρεώσεις θα είναι προσιτές και θα ωφελούν τους καταναλωτές. Όπως επεσήμανε η κ. de Vits, πρέπει να προσέξουμε το πώς θα εξελιχθεί η αγορά στο μέλλον, δίνοντας κυρίως προσοχή στον βαθμό στον οποίο θα επιβαρυνθούν με έξοδα οι πληρωμές – οι εισερχόμενες μάλλον πληρωμές και όχι οι εξερχόμενες. Θα πρέπει κυρίως να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε αυτό, διότι έχω την εντύπωση ότι σε αυτόν τον τομέα σημειώθηκαν, αρκετά πρόσφατα, μια σειρά από καταχρήσεις.

Τώρα που μπορούμε να συζητήσουμε για ένα τέτοιο ζήτημα, όπως ο SEPA –ο «ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος πληρωμών»– πρέπει να καταδείξουμε σε αυτό το Σώμα πόσο προοδευτικοί είμαστε, δεδομένου ότι δεν χρησιμοποιούμε τον όρο «ανοικτοί ουρανοί», ο οποίος παραπέμπει στον «ενιαίο ευρωπαϊκό εναέριο χώρο» ή αλλιώς SEFA, και ότι, όταν συζητάμε για τις χρεώσεις περιαγωγής, μπορούμε να κάνουμε λόγο για έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο τηλεπικοινωνιών ή αλλιώς SETA· έτσι η Ευρώπη θα είναι και πάλι αναγνωρίσιμη και τα επιμέρους προγράμματα δεν θα επιβαρύνονται με όλο και περισσότερο νέες έννοιες που είναι ασαφείς για τους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Radwan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω εκφράζοντας τις θερμές μου ευχαριστίες στον κ. Gauzès, ο οποίος, από κοινού με αυτό το Σώμα, κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να προωθήσει την εν λόγω έκθεση· ασφαλώς τώρα που διαθέτουμε εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα το ευρώ, η κινητήρια δύναμη πίσω από τον ενιαίο χώρο πληρωμών στην Ευρώπη είναι αυτό το Σώμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχής γενομένης με τις διασυνοριακές χρεώσεις και τώρα προχωρώντας στον SEPA. Ο ιδιαίτερος ρόλος που διαδραμάτισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ζήτημα αυτό είναι κάτι που πρέπει να τονιστεί.

Παρά τις πολιτιστικές και διαρθρωτικές διαφορές στους τρόπους με τους οποίους πραγματοποιούνται οι πληρωμές στην Ευρώπη, καταφέραμε να εξεύρουμε μια λύση που ταιριάζει στον καθένα. Η απόφαση ελήφθη τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους· μόνον χάρη στην πίεση αυτού του Σώματος κατέστη δυνατή η επίλυση του συγκεκριμένου θέματος από το Συμβούλιο.

Δυστυχώς, ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να πιστεύουν ότι πρέπει να διατηρήσουν τα δικά τους άκαμπτα συστήματα στις συναλλαγές τους με την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά αυτό δεν είναι Ευρώπη. Ευρώπη είναι –όπως επεσήμανε ο κ. Wieland– η αλληλοπροσέγγιση. Με προγράμματα όπως αυτό, η Ευρώπη μπορεί να αποδείξει έμπρακτα στους απλούς πολίτες τι ακριβώς σημαίνει. Σε τελική ανάλυση, υπήρξαν συμβιβασμοί σε ζητήματα όπως το D+1, τα δάνεια, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών και οι διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών, και απώτερος στόχος πρέπει να εξακολουθήσει να είναι η ανάδειξη του χειραφετημένου πολίτη ως σημείου αναφοράς, ωστόσο αυτό το θεωρώ ένα σημαντικό περαιτέρω βήμα και ελπίζω ότι η οδηγία θα εφαρμοστεί αναλόγως, μολονότι εξακολουθούν ακόμα να υφίστανται ανεπίλυτα ζητήματα σε ορισμένους τομείς.

Πρόσφατα, το γραφείο μου έχει γίνει παραλήπτης ολοένα και περισσότερων ερωτήσεων σχετικά με το τι ακριβώς συμβαίνει κατά την πραγματοποίηση μεταφορών χρημάτων με στοιχεία που είναι εσφαλμένα. Για να αναφέρω ένα μόνον παράδειγμα, κάποιος έστειλε 150 ευρώ από τη Γερμανία στην Ιταλία και, λόγω εσφαλμένης καταχώρησης, παρακρατήθηκαν 113 ευρώ εν είδει χρεώσεων. Εάν οι τράπεζες εξακολουθήσουν να λειτουργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο, το επόμενο βήμα θα αποβεί εις βάρος τους.

Για τον λόγο αυτό, τους απευθύνω έκκληση να προβούν σε αυτορρύθμιση με έναν πιο ορθολογικό τρόπο και να κατευθύνονται περισσότερο βάσει των όσων επιθυμούν οι πολίτες. Ελπίζω ότι αυτή η έκκληση δεν θα έχει ως αποτέλεσμα να συμβούν ξανά τα ίδια πράγματα· άλλωστε, δεν ήταν τόσο άσχημα όλα αυτά. Και πάλι, ευχαριστώ θερμά τον κ. Gauzès και την Επιτροπή, διότι κατορθώσαμε από κοινού να βάλουμε εκ νέου σε μια σειρά το Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Gauzès για το εξαιρετικό έργο που επιτέλεσε, καθώς επίσης και για τον διάλογο που διεξήγαγε, την προσέγγισή του και την ικανότητά του να επιτυγχάνει διακανονισμούς με τις πολιτικές ομάδες, την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον Επίτροπο McCreevy.

Το Κοινοβούλιο, στο σύνολό του, διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο στην οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμής, επιβεβαιώνοντας για άλλη μία φορά ότι είναι το πλέον δυναμικό όργανο την παρούσα χρονική στιγμή. Χάρη στο Κοινοβούλιο και στο δικό μας έργο, κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας και το Συμβούλιο υιοθέτησε ως βάση για το δικό του έργο την έκθεση που εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Χάρη στη δική μας παρέμβαση, μπορέσαμε να άρουμε τα ανυπέρβλητα εμπόδια και χάρη στις δικές μας προσπάθειες –και εδώ θα ήθελα να επισημάνω τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε η αντιπροσωπεία της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήτοι η κ. van den Burg, η κ. De Vits, η κ. Berès και εγώ– μπορέσαμε να εξεύρουμε λύσεις σε ορισμένα ζητήματα, όπως το πρόβλημα της παροχής πίστωσης, το οποίο ορθώς έχει τώρα συμπεριληφθεί στην οδηγία για τα καταναλωτικά δάνεια.

Θεωρώ ότι η συμφωνία που επετεύχθη τον Μάρτιο στο πλαίσιο του Συμβουλίου ECOFIN χάρη στην επιμονή της γερμανικής Προεδρίας και στο έργο που προηγήθηκε από πλευράς φινλανδικής Προεδρίας, αντιπροσωπεύει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, και πιστεύω πως πρέπει να υποστηρίξουμε αυτήν τη θέση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει υπέρ, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε καθυστέρηση. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε άλλες καθυστερήσεις, οι οποίες –όπως υπενθύμισε η κ. De Vits– θα εξέθεταν σε κίνδυνο τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τον τραπεζικό τομέα. Όσον αφορά τις τράπεζες, η έρευνα που διεξάγει η Επιτροπή είναι σημαντική, προκειμένου να διαπιστωθούν ενδεχόμενες ανακολουθίες· παρότι πρέπει να είμαστε αυστηροί στις κρίσεις μας, πιστεύω εντούτοις πως είναι σωστό να επισημαίνουμε τις θετικές προσπάθειες των τραπεζών. Πράγματι, για να συμμορφωθούν προς αυτήν την οδηγία, οι τράπεζες καταβάλλουν τις ίδιες σχεδόν προσπάθειες που κατέβαλαν και κατά την εισαγωγή του ευρώ. Μια καθυστέρηση θα ήταν συνεπώς αντίθετη προς τα συμφέροντά τους, και στην αυριανή ψηφοφορία μας οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα αποφευχθεί οποιαδήποτε τυχόν καθυστέρηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Sharon Bowles, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(EN) Κύριε Πρόεδρε, λέτε να με χαροποιεί αυτή η δέσμη μέτρων; Η απάντηση είναι «όχι και τόσο». Την υποστηρίζω; Ναι, επειδή πιστεύω ότι είναι σκόπιμη η θέσπιση ενός ευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών για τη βελτίωση της εσωτερικής αγοράς και, συνεπώς, είναι σκόπιμο να ληφθεί αυτό το μέτρο, αν και απέχει πολύ από το τέλειο.

Εξεπλάγην για το πόσο δύσκολη υπήρξε η απόπειρα απομάκρυνσης από τον μεσαίωνα όσον αφορά τις προθεσμίες πληρωμών, τα κεφαλαιακά καθεστώτα και το ηλεκτρονικό χρήμα. Η ερώτηση η οποία μου τίθεται συχνότερα σχετικά με την εν λόγω οδηγία είναι αν «θα καταστήσει φθηνότερες τις πληρωμές», και όχι αν «θα καταστήσει ασφαλέστερες τις πληρωμές». Δεν πρόκειται όμως για μια οδηγία για τη ρύθμιση των τιμών· συνεπώς, ο μόνος τρόπος να καταστούν οι πληρωμές φθηνότερες είναι μέσω του μεγαλύτερου ανταγωνισμού και μέσω της διαφάνειας, ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν τι λαμβάνουν.

Έχουμε επιτύχει μεγαλύτερη διαφάνεια, την οποία θεωρώ ευπρόσδεκτη, όπως και τις άλλες χρήσιμες διασφαλίσεις για τους καταναλωτές. Ευελπιστώ ότι η ικανότητα διακίνησης των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό, φοβάμαι όμως ότι τα τρέχοντα κεφαλαιακά καθεστώτα και ειδικά οι συντελεστές κλίμακας του 0,5 και 0,8 για τους αποστολείς εμβασμάτων και τα ευέλικτα εμβάσματα συνεπάγονται αντίστοιχα την επανάληψη των λαθών που διαπράχθηκαν στην οδηγία για το ηλεκτρονικό χρήμα.

Μια αναθεώρηση του κεφαλαιακού καθεστώτος μετά από τρία χρόνια βάσει της αποκτηθείσας πείρας, και ίσως μετά τη λειτουργία του μέγιστου της εφαρμογής της 20% ευελιξίας, μπορεί, συνεπώς, να αποδειχθεί ενδιαφέρουσα. Αποτελεί ασφαλώς ένα απαραίτητο στήριγμα το οποίο μου παρέχει τη δυνατότητα να δώσω την υποστήριξή μου, όπως είναι η δυνατότητα αναθεώρησης του πεδίου εφαρμογής μετά από τρία χρόνια. Μου προξενεί ιδιαίτερη απογοήτευση το γεγονός ότι το ισχύον πεδίο εφαρμογής δεν περιλαμβάνει τις πληρωμές μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών.

Τέλος, όσον αφορά την τροπολογία 287, έπεισα την ομάδα μου να μην καταθέσει παρεμφερή τροπολογία επειδή, εκτός των τεχνικών λεπτομερειών, το θέμα της προστασίας δεδομένων είναι ευρύτερο από την παρούσα οδηγία. Αυτό δεν σημαίνει ότι το θέμα δεν χρήζει αντιμετώπισης ή, σε περίπτωση που συμβεί αυτό, ότι η καταψήφιση της τροπολογίας αντιβαίνει στην αρχή την οποία περιλαμβάνει, ελπίζω όμως ότι μπορεί να βρεθεί μια άλλη λύση η οποία θα περιλαμβάνει την ιδέα χωρίς να καταστρέφει την ευκαιρία αυτής της συμφωνίας κατόπιν μίας μόνον ανάγνωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Maciej Grabowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η προτεινόμενη οδηγία είναι βεβαίως ενδεδειγμένη και αιτιολογημένη. Παρά ταύτα, εγείρει σειρά ανησυχιών. Η δημιουργία ιδρυμάτων πληρωμών εγείρει το θέμα του κατά πόσον αυτά θα ενεργούν σύμφωνα με την αρχή της μεγιστοποίησης των κερδών ή προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος. Αυτές οι δύο προσεγγίσεις αποκλείονται αμοιβαία. Το ερώτημα που ανακύπτει τότε για το αν θα επακολουθήσει πραγματικός αυξημένος ανταγωνισμός μεταξύ ιδρυμάτων, ή κατά πόσον θα υπάρξει συγκέντρωση της αγοράς πληρωμών εντός βραχείας χρονικής περιόδου, με την εμφάνιση ολιγοπωλίου. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε είναι θεμελιώδες να θεσπιστεί αυτή η λύση για χώρες της ευρωζώνης. Τα νέα κράτη μέλη θα έχουν στη συνέχεια την ευκαιρία να αξιολογήσουν αν το σύστημα που έχει θεσπιστεί είναι επωφελές ή όχι. Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να διαμορφώσουν εκτίμηση του κόστους θέσπισης ενός τέτοιου συστήματος. Το κόστος είναι πιθανόν να είναι σχετικά υψηλό ενόψει του λογισμικού και της παρακολούθησης που χρειάζεται, και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί αυτήν τη στιγμή.

 
  
MPphoto
 
 

  John Whittaker, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM.(EN) Κύριε Πρόεδρε, σχετικά με ένα τεχνικό θέμα, ο εισηγητής ενδιαφέρεται για τον αυστηρό διαχωρισμό των υπηρεσιών πληρωμών από τις άλλες εμπορικές δραστηριότητες, οι οποίες πρέπει να σημαίνουν τις τραπεζικές εργασίες. Σκοπός αυτού του διαχωρισμού είναι, υποτίθεται, η ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Όλες όμως οι πληρωμές, εκτός ενός μικρού ποσοστού πληρωμών τοις μετρητοίς, είναι μεταφορές μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών. Συνεπώς, οι τράπεζες είναι τα φυσικά ιδρύματα για τον χειρισμό των συστημάτων πληρωμών, και αμφιβάλλω εάν αυτός ο διαχωρισμός είναι εφικτός ή ακόμη και επιθυμητός από άποψη αποτελεσματικότητας. Η εν λόγω οδηγία ορίζει ότι έχει τους αξιέπαινους στόχους του αυξημένου ανταγωνισμού, της διαφάνειας, της προστασίας των καταναλωτών, κ.ο.κ. Διερωτώμαι εάν εξελιχθεί ομοίως με άλλα χρηματοδοτικά μέσα, όπως η MiFID, η οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, επί παραδείγματι. Πολλοί άνθρωποι στο κέντρο του Λονδίνου έχουν συνειδητοποιήσει πλέον ότι το κόστος συμμόρφωσης προς τη MiFID είναι πολύ μεγαλύτερο από τα όποια δυνητικά οφέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να επισημάνω ότι διαφωνώ απολύτως με τον κ. Whittaker για τη MiFID και τις συνέπειές της. Πιστεύω ότι η MiFID θα αποτελέσει επανάσταση για τις συναλλαγές στις ευρωπαϊκές αγορές και θα αποφέρει πολύ καλά αποτελέσματα στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι ο Επίτροπος συμφωνεί μαζί μου επ’ αυτού.

Γενικά, η οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών αποτελεί ένα πολύ θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της εναρμόνισης της εσωτερικής αγοράς. Όπως ο Επίτροπος, πιστεύω ότι με την παρούσα συμφωνία επιτύχαμε μια ισορροπία μεταξύ των τραπεζών και άλλων παρόχων υπηρεσιών, αφενός, και των καταναλωτών, αφετέρου. Ήταν μια περίπτωση στην οποία η αγορά δεν απέφερε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, οπότε η ρύθμιση ήταν όντως απαραίτητη.

Θέλω να θέσω τρία σύντομα θέματα επί της ουσίας. Πρώτον, συμφωνώ πάρα πολύ με την κ. Bowles σχετικά με το κεφαλαιακό καθεστώς. Θα προτιμούσα την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. Πιστεύω ότι ενδεχομένως δεν αρκεί για την επίτευξη ίσων όρων ανταγωνισμού, και ίσως εμφανιστούν νέοι φραγμοί όσον αφορά την πρόσβαση ειδικά για τα μη τραπεζικά ιδρύματα. Θα επιθυμούσα, πάντως, πιο ελεύθερο καθεστώς ανταγωνισμού σχετικά με αυτές τις πτυχές.

Δεύτερον, όσον αφορά το ζήτημα της χορήγησης πιστώσεων, ιδίως από εταιρείες πιστωτικών καρτών μη τραπεζικού χαρακτήρα, υπάρχουν πιθανά μειονεκτήματα γι’ αυτές τις εταιρείες πιστωτικών καρτών, αλλά μπορούμε να εξετάσουμε αυτά τα θέματα εκ νέου κατά την αναθεώρησή μας σε τρία χρόνια.

Τρίτον, όσον αφορά την ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, κατανοώ ότι υπάρχει εγγενής ευελιξία στις συμβάσεις πληρωμής όσον αφορά το ποια είναι, επί παραδείγματι, η ευθύνη του πληρωτή σε περιπτώσεις όπως αυτές που ανέφερε ο κ. Radwan, όταν η πληρωμή δεν εμφανίζεται όταν θα έπρεπε. Εντούτοις, πιστεύω ότι ο αυστηρός ορισμός της ευθύνης στην οδηγία θα μπορούσε να είναι πολύ άκαμπτος και ανελαστικός και θα έπρεπε να τροποποιηθεί. Από την άλλη πλευρά, μπορούμε επίσης να επανέλθουμε σε αυτό κατά την αναθεώρηση.

Τέλος, όσον αφορά τη διαδικασία μοναδικής ανάγνωσης, πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο συνεργάστηκαν πολύ καλά. Εντούτοις, βρεθήκαμε ενώπιον του διλήμματος είτε να αποδεχτούμε το κείμενο ως είχε είτε να το απορρίψουμε· θα ήταν, λοιπόν, προτιμότερο αν το Κοινοβούλιο είχε τη δυνατότητα να καταθέσει ουσιαστικές τροπολογίες πριν από την ψηφοφορία της Ολομέλειας. Εντούτοις, γενικά η μοναδική ανάγνωση αποτελεί καλό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό των νομοθετικών διαδικασιών μας, αλλά δεν είναι αυτοσκοπός. Έχουμε μια καλή συμβιβαστική λύση γι’ αυτήν την οδηγία, αλλά, εάν δεν ισχύει αυτό, η μοναδική ανάγνωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, οκτώ χρόνια μετά τη μετάβαση στο ευρώ, πιστεύω ότι είναι λογικό η Ένωση να αποκτήσει ενιαία αγορά στις υπηρεσίες πληρωμών. Πιστεύω ότι είναι εξίσου λογικό ότι αυτό το Κοινοβούλιο επέμεινε στο ότι, ταυτόχρονα με την εφαρμογή αυτής της ενιαίας αγοράς πληρωμών, έπρεπε να νομοθετήσουμε σχετικά με τον νέο παράγοντα που εισέρχεται σε αυτήν την αγορά – ήτοι τα ιδρύματα πληρωμών.

Όταν κοιτάζω όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία αυτής της νέας διάστασης της εσωτερικής αγοράς, είτε είναι τράπεζες, διανομείς, δημόσιες διοικήσεις ή καταναλωτές, αισθάνομαι ότι, τελικά, θα εκτιμούσαμε καλύτερα την ισχύ της νομοθεσίας που πρόκειται να εγκρίνουμε αν, στο μέλλον, οι υπηρεσίες πληρωμών ήσαν φθηνότερες για τους καταναλωτές και αν η ποικιλομορφία τους προαγόταν με τέτοιον τρόπο, ώστε οι σύγχρονες μέθοδοι πληρωμών να είναι ευκολότερα προσβάσιμες.

Πιστεύω επίσης ότι είχαμε δίκιο που επιμείναμε τα ιδρύματα πληρωμών να μην υπόκεινται ίσως σε όλους τους κανόνες που ορίζονται από τη Βασιλεία ΙΙ, αλλά ότι, ως ελάχιστη απαίτηση, η σταθερότητα και η βιωσιμότητά τους θα πρέπει να είναι εγγυημένες προς το συμφέρον των καταναλωτών.

Επιπλέον, λυπάμαι για το γεγονός ότι υπήρξε κάποια σύγχυση σχετικά με τη διαφορά μεταξύ της έννοιας του δανείου και της έννοιας της πληρωμής. Ελπίζω ότι η συμφωνία που επετεύχθη με αυτό το κείμενο δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη συμφωνία σχετικά με μια οδηγία για την καταναλωτική πίστη, την οποία η Ένωση χρειάζεται πολύ.

Τέλος, πρέπει να τονίσω τη σημασία της τροπολογίας 287 και, προπαντός, την επιστολή την οποία ο Πρόεδρος του θεσμικού μας οργάνου έλαβε από τον πρόεδρο της ομάδας «Άρθρο 29», που ευθύνεται για την προστασία των δεδομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σήμερα στο να ψηφίσουμε υπέρ της έκθεσης του συναδέλφου μας βουλευτή, κ. Gauzès, χωρίς να μας δοθούν εγγυήσεις τόσο από την Επιτροπή όσο και από το Συμβούλιο. Κατά συνέπεια, απευθύνομαι στους δύο θεσμικούς εταίρους μας ούτως, ώστε όταν το σύστημα SEPA εφαρμοστεί, να μην είμαστε σε μια κατάσταση η οποία, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε για το σύστημα SWIFT, θα μας υποχρέωνε σε επιδείνωση της άναρχης εξέλιξης που διαπιστώνουμε.

Χρειάζεται να γνωρίζουμε ότι, όταν το σύστημα SEPA τεθεί πλήρως σε ισχύ, θα διαθέτουμε ένα σύστημα το οποίο θα μας δίδει τη δυνατότητα να προστατεύουμε τα δεδομένα που ανταλλάσσονται μέσω του SWIFT. Χρειάζεται επίσης –και, επ’ αυτού του σημείου, αναμένω δήλωση από τα δύο άλλα θεσμικά όργανα– στις διαπραγματεύσεις να συμμετέχουν οι αμερικανοί εταίροι μας ούτως, ώστε να μπορούμε να εξακριβώνουμε τις συνθήκες υπό τις οποίες τα διαβιβαζόμενα με το σύστημα SWIFT δεδομένα διαβιβάζονται στην αμερικανική διοίκηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE). – (LT) Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της εφαρμογής αυτής της οδηγίας όχι μόνον στις χώρες της ευρωζώνης αλλά και στις χώρες που χρησιμοποιούν ακόμη, επί του παρόντος, νομίσματα διαφορετικά από το ευρώ. Αυτό είναι σημαντικό, διότι με τον τρόπο αυτό οι χρηματοπιστωτικές αγορές και αυτών των χωρών θα εκσυγχρονιστούν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το εξαίρετο έργο του.

Πολλά προβλήματα που συνδέονται με την εφαρμογή αυτής της οδηγίας έχουν σήμερα περιγραφεί εδώ. Θα ήθελα επίσης να δηλώσω, όπως έκανε και ο εισηγητής, ότι ο χαρακτήρας αυτού του εγγράφου είναι πολύ τεχνικός. Οφείλουμε ακόμη να διευκρινίσουμε αρκετά πράγματα· το σημαντικότερο – η εποπτεία της εφαρμογής της οδηγίας που αφορά τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, δεδομένου ότι λειτουργούν μεγάλοι τραπεζικοί και χρηματοπιστωτικοί όμιλοι. Ποιος θα είναι υπεύθυνος; Παρότι η οδηγία φαίνεται να το καθορίζει αυτό, υφίστανται ακόμη πολλές αβεβαιότητες.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που απαιτεί προσοχή είναι η εποπτεία των μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η οποία είναι αληθινά αναγκαία και ευπρόσδεκτη. Ωστόσο, η διαφοροποίηση μπορεί ορισμένες φορές να είναι αντιστάθμιση στην εποπτεία και μπορεί να κοστίσει περισσότερο απ’ ό,τι οι ίδιες οι συναλλαγές στις μικρές χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  John Purvis (PPE-DE).(EN) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και τα συγχαρητήριά μου, κύριε Gauzès. Περιμέναμε πολύ καιρό, αλλά τελικά τα καταφέραμε. Μπράβο σας! Η οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών ανοίγει ουσιαστικά την αγορά στους μη τραπεζικούς φορείς. Έχουν αντιμετωπιστεί οι φραγμοί εισόδου και η αποθάρρυνση της καινοτομίας, τουλάχιστον σε ορισμένο βαθμό, μέσω ενός συνδυασμού παρεκκλίσεων για τους μικρούς παράγοντες και ευελιξίας για τα κράτη μέλη όσον αφορά το ηλεκτρονικό χρήμα και άλλα μέσα πληρωμών, όπως τα χρηματικά κεφάλαια.

Πιστεύω, ωστόσο, ότι υπάρχουν ορισμένες πτυχές ως προς τις οποίες είχαμε την ευκαιρία να σημειώσουμε μεγαλύτερη πρόοδο προς την κατεύθυνση του ανταγωνισμού, αλλά δεν προχωρήσαμε αρκετά. Τα μη τραπεζικά ιδρύματα δεν χρειάζονται τέτοιες εκτεταμένες κεφαλαιακές απαιτήσεις όπως συμφωνήθηκε με το Συμβούλιο. Οι εταιρείες υπηρεσιών πληρωμών, όπως οι αποστολείς εμβασμάτων, οι πληρωτές λογαριασμών και οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών μέσω καρτών, δεν δέχονται καταθέσεις και, συνεπώς, δεν χρειάζονται την ίδια χρηματοδοτική υποστήριξη με τις εμπορικές τράπεζες που δέχονται καταθέσεις. Υποθέτει κανείς ότι πρόκειται περισσότερο για την προστασία των παραδοσιακών τραπεζών από τους νέους ανταγωνιστές παρά για την προστασία των καταναλωτών.

Δεύτερον, σε αυτήν την εποχή της στιγμιαίας επικοινωνίας ασφαλώς ακόμη και μία ημέρα είναι χρονικό διάστημα πολύ μεγαλύτερο από ό,τι θα έπρεπε να είναι αναγκαίο για τη μεταφορά χρημάτων από τη μία άκρη της γης στην άλλη, πόσο μάλλον από το Στρασβούργο στο Φράιμπουργκ. Και για ποιον λόγο οι τράπεζες φοβούνται να είναι διαφανείς όσον αφορά το κόστος των υπηρεσιών τους αντί να χρεώνουν μυστικά υπό τη μορφή αδικαιολόγητα χρονοβόρων διαδικασιών μεταφοράς; Ασφαλώς, στο πνεύμα της Λισαβόνας, θα έπρεπε να ήμασταν παγκόσμιος ηγέτης στην εφαρμογή της σημερινής τεχνολογίας στις μεταφορές χρημάτων. Θα πρέπει να είναι στιγμιαίες, χωρίς καμία καθυστέρηση. Ο πάροχος υπηρεσιών πρέπει, συνεπώς, να αποκαλύπτει ανοικτά το πλήρες αντίτιμο της υπηρεσίας.

Συνεπώς, αυτή η οδηγία, όπως εγκρίθηκε τελικά και διά της πλαγίας οδού, αποτελεί βήμα προς την ορθή κατεύθυνση για την παροχή στους Ευρωπαίους, τόσο ως ατόμων όσο και ως ΜΜΕ, μιας σύγχρονης, αποτελεσματικής και με λογική τιμή υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων. Δεν ανταποκρίνεται όμως πλήρως στις προσδοκίες που έπρεπε να τρέφουμε. Ευτυχώς, θα υπάρξουν περαιτέρω βήματα, κύριε Επίτροπε.

 
  
MPphoto
 
 

  Ieke van den Burg (PSE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να συνεχίσω πάνω σε αυτά που είπε η κ. Kauppi στο τέλος σχετικά με τη διαδικασία της πρώτης ανάγνωσης, την οποία πιστεύω ότι ορθώς λέγει ότι το Σώμα έχει καθήκον να αντιμετωπίσει με τον δέοντα τρόπο. Είναι θαυμάσιο που το καταφέραμε αυτό. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές έχουν ενημερώσει την υπόλοιπη Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων με εξαιρετικό και διαφανή τρόπο, το δεύτερο δεν ήταν πάντοτε θέμα φυσικά στις διαδικασίες πρώτης ανάγνωσης, αλλά είναι καλό που έχουμε τώρα επιταχύνει και μπορούμε να προχωρήσουμε αυτό το θέμα στο επόμενο βήμα.

Σχετικά με το περιεχόμενο θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Καταρχάς, συμμερίζομαι εν μέρει την άποψη του κ. Purvis για τον ανταγωνισμό εντός της αγοράς πληρωμών. Στις Κάτω Χώρες, εμείς δεν φαίνεται να παλεύουμε τόσο πολύ με αυτήν την παρέκκλιση η οποία έχει προταθεί, επειδή πιστεύουμε ότι νέες υπηρεσίες θα αναπτυχθούν και νέοι πάροχοι θα εισέλθουν στην αγορά, ιδιαίτερα προσανατολισμένοι προς τους μετανάστες, για παράδειγμα, προς αυτούς οι οποίοι επιθυμούν να αποστέλλουν χρήματα στην πατρίδα τους. Αυτή είναι συνήθως μια υπηρεσία όπου έχουν εμφανιστεί νέοι πάροχοι υπηρεσιών, και μια υπηρεσία την οποία θα ήθελα να δω να παρέχεται νόμιμα και με ανοιχτά χαρτιά παρά εγκλωβισμένη σε υπέδαφος της παρανομίας. Όπως εκτιμώ, στην ανάπτυξη και στις ευκαιρίες αυτού του είδους, ιδιαίτερα όπου αφορούν μικρά ποσά και νόμιμες υπηρεσίες, θα πρέπει να δοθεί μια ευκαιρία, δεδομένου ότι δεν υπάρχει λόγος αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν χρήση δαπανηρών τραπεζικών υπηρεσιών.

Θα ήθελα να κάνω μια τελευταία παρατήρηση, μία παρατήρηση η οποία έχει επίσης διατυπωθεί και από διάφορους ομιλητές πριν από εμένα. Ας επαγρυπνούμε –και αυτό είναι επίσης μήνυμα που απευθύνω προς την Επιτροπή και τη ΓΔ Ανταγωνισμού– έναντι νέων μονοπωλίων, ολιγοπωλίων ή καρτέλ που αναδύονται μέσα από την αγορά, επειδή αυτό θα οδηγούσε, τελικά, σε μια κατάσταση όπου οι υπηρεσίες προς τους καταναλωτές δεν θα είναι φθηνότερες ή καλύτερες.

 
  
MPphoto
 
 

  Zsolt László Becsey (PPE-DE). – (HU) Συγχαίρω τον εισηγητή και ελπίζω ότι έχουμε φθάσει σε μια ιστορική στιγμή. Στον τομέα των υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά, κατορθώσαμε να επιτύχουμε μόνον μερικά αποτελέσματα, αλλά ελπίζω να κατορθώσουμε να ανοίξουμε πραγματικά τον δρόμο όσον αφορά τις υπηρεσίες πληρωμών.

Εγώ ο ίδιος προέρχομαι από μία χώρα που ακόμη θεωρείται νέο κράτος μέλος, και πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε τα οφέλη από το άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς πέραν των πολλών μειονεκτημάτων της. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το περασμένο έτος ήμουν απογοητευμένος όταν θα μπορούσαμε να είχαμε το σθένος να ανοίξουμε αυτές τις υπηρεσίες οι οποίες θα είχαν αποτελέσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για τα νέα κράτη μέλη και θα είχαν ενισχύσει τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Τώρα είμαστε ακόμη μία φορά σε αυτό το σημείο και ακόμη μια φορά ελπίζουμε ότι όχι μόνον θα εκπονήσουμε νομοθεσία για τα θέματα μιας υπηρεσίας που έως τώρα δεν έχει υπαχθεί σε πολύπλοκη νομοθεσία, αλλά θα πετύχουμε επίσης, διασφαλίζοντας την είσοδο νέων παραγόντων στον συγκεκριμένο τομέα, να μειωθεί η τιμή των υπηρεσιών πληρωμών υψηλής ποιότητας.

Η πραγματική εγγύηση της ελευθερίας εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών είναι εξέχουσας σημασίας. Η αρχική πρόταση της Επιτροπής από αυτήν την άποψη ήταν θαρραλέα, καθώς θα είχε καταστήσει δυνατή την εισαγωγή των νέων υπηρεσιών χωρίς ειδικές απαιτήσεις, σπάζοντας έτσι το μονοπώλιο που είχαν επιτύχει οι τράπεζες στον τομέα αυτό. Η αξιολόγηση από την κ. Neelie Kroes έχει επίσης παράσχει ισχυρή απόδειξη περί τούτου. Μετά λύπης μου διαπιστώνω ότι, σε σύγκριση με την αρχική πρόταση, τώρα εμφανίζονται αυστηρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, αλλά ελπίζω ότι αυτό δεν θα εμποδίσει την εισαγωγή στην αγορά νέων παραγόντων.

Η άλλη σημαντική θεώρηση είναι ότι τα εμβάσματα πρέπει να φθάνουν στον δικαιούχο το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε ο τελευταίος να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια το συντομότερο δυνατόν. Στον τομέα αυτό, ο ισχύων συμβιβασμός μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα βήμα προς τα εμπρός, καθώς μειώνει τη σημαντική χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας η τράπεζα χρησιμοποιεί τα χρήματά μας δωρεάν.

Είμαι επίσης ευτυχής για το γεγονός ότι ο συμβιβασμός δίδει ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές επιχειρήσεις με το να τις αντιμετωπίζει ως μικρούς καταναλωτές. Θα ψηφίσω υπέρ της συμφωνίας, η οποία επετεύχθη υπό κλειστές και ελιτίστικες συνθήκες. Το σημαντικότερο σημείο, ωστόσο, θα έλθει τρία χρόνια μετά τη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο, όταν επανεξεταστεί – η πραγματικότητα αποδεικνύεται όταν γίνεται απτή. Αν οι τρεις θετικές αλλαγές λάβουν χώρα σε αυτόν τον τομέα που θεωρώ σημαντικό, και οι υπηρεσίες πληρωμών γίνουν φθηνότερες για τους ευπαθείς κεντροευρωπαίους καταναλωτές και για τις μικρές επιχειρήσεις, τότε θα έχουμε επιτύχει κάτι καλό. Αν όχι, επειδή δεν θα έχουν εισέλθει νέοι παράγοντες στην αγορά, τότε θα χρειαστούμε να κάνουμε τροποποιήσεις, και αυτό θα απαιτήσει σθένος, ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα έχουμε τότε το απαραίτητο σθένος.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – Doresc să-l felicit pe domnul Gauzès pentru raport. Directiva privind serviciile financiare în cadrul pieţei comune completează iniţiativa sectorului bancar privind înfiinţarea zonei unice pentru plăţi în euro prin armonizarea legislaţiei din statele membre. Deşi în Uniunea Europeană 96% din plăţi au un caracter naţional şi doar 4% din plăţi se realizează între furnizorii de servicii financiare din state membre diferite, directiva propusă va încuraja competiţia, va reduce costurile, va asigura o mai mare transparenţă privind condiţiile si tarifele aplicabile precum şi o mai bună protecţie a utilizatorilor şi furnizorilor prin definirea drepturilor şi obligaţiilor acestora. Sistemele electronice de plăţi asigură un timp de procesare redus şi facilitează tranzacţiile între furnizorii de servicii financiare din state membre diferite, dar implementarea acestora necesită investiţii importante. Mobilitatea cetăţenilor necesită mijloace electronice de plată. În ultimii ani s-au dezvoltat sisteme electronice de plată şi, în acest context, securitatea plăţilor electronice este crucială pentru încrederea utilizatorilor acestor servicii. Consider că, pentru protecţia consumatorilor şi încrederea acestora în serviciile financiare, este important ca pentru instituţiile plătitoare să existe condiţii de autorizare şi funcţionare foarte clar definite. Felicit încă o dată raportorul.

 
  
MPphoto
 
 

  Karsten Friedrich Hoppenstedt (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα –σε πρώτη ανάγνωση– αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη ενός ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ, διότι μόνον έτσι θα καταστεί δυνατή η έγκαιρη εφαρμογή των πρώτων μέτρων στις αρχές του 2008. Για τον λόγο αυτό, εκφράζω ασφαλώς την ευγνωμοσύνη μου στον εισηγητή, κ. Gauzès, καθώς και στη γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου, ενώ δεν θα πρέπει να λησμονήσω και την Επιτροπή. Πρόκειται για ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα· είναι το εναρκτήριο λάκτισμα που ανέμεναν οι ευρωπαϊκές τράπεζες, τις οποίες πρέπει επίσης να ευχαριστήσουμε για την εποικοδομητική και άκρως αποτελεσματική συνεργασία τους.

Για τους καταναλωτές, οι κανονισμοί αποτελούν ένα βήμα προς μία πραγματικά ενιαία εσωτερική αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως ορθά εκτίμησαν οι προηγούμενοι ομιλητές.

Όσο προφανής και αν είναι αυτός ο λόγος για πανηγυρισμούς, δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι ένας συμβιβασμός υπολείπεται πάντοτε της ιδανικής λύσης ως προς ορισμένες πτυχές· το κυριότερο παράδειγμα είναι ο τρόπος με τον οποίο οι τράπεζες επιβάλλουν σημαντικά έξοδα όχι μόνον λόγω του της προθεσμίας εκτέλεσης μίας εργάσιμης ημέρας που τους παρέχεται αλλά και λόγω άλλων διαρθρωτικών μέτρων. Υπάρχουν ενδείξεις ότι περίπου 23 δισ. ευρώ έχουν ήδη επενδυθεί στη διαρθρωτική δομή ολόκληρου του SEPA. Μία προθεσμία εκτέλεσης δύο τραπεζικών ημερών χωρίς εξαιρέσεις θα ήταν, για τον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα, πολύ πιο απλή, πιο διαφανής, καθώς και πιο επωφελής για τον ανταγωνισμό, και θα μείωνε σε κάθε περίπτωση τα έξοδα· ωστόσο, η απόφαση που θα λάβουμε αύριο είναι μια απόφαση με την οποία πρέπει να ζήσουμε.

Παρότι οι καταναλωτές έχουν λόγο να επικροτούν την επιλογή μεταξύ περισσότερων τραπεζών από διαφορετικά κράτη μέλη, θα πρέπει να υπάρξει μια επικριτική παρατήρηση όσον αφορά την προστασία τους, καθώς δεν υπόκεινται όλοι οι πάροχοι στους ίδιους κανόνες προληπτικής εποπτείας· η αρχή των «ίσων συνθηκών για όλους τους φορείς της αγοράς» δεν εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις. Οι πολιτικές μας δράσεις θα πρέπει πάντοτε να καθοδηγούνται από τις ανάγκες των καταναλωτών και από την ανάγκη για μία λειτουργούσα και ανταγωνιστική χρηματοπιστωτική αγορά· ως εκ τούτου, οι εθνικές διαδικασίες και τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που είναι λειτουργικά, οικονομικά προσιτά και αποδεκτά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θυσιαστούν στον βωμό των ευρωπαϊκών πράξεων μεταφοράς χρημάτων, ο αριθμός των οποίων μειώνεται κατ’ αναλογία.

 
  
MPphoto
 
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με την οδηγία επί της οποίας θα ψηφίσουμε αύριο, ψηφίζουμε επί κειμένου το οποίο αναμφίβολα είναι ένας δικαιολογημένος συμβιβασμός, για τον οποίο είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων προς τον κ. Gauzès. Ο Επίτροπος McCreevy είχε δίκιο να αρχίσει με την εκπόνηση των στόχων που επιθυμούμε να πετύχουμε, ήτοι μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αυξημένο ανταγωνισμό. Η αιτιολογική σκέψη 4 ορίζει με τόσες πολλές λέξεις αυτό το οποίο πρέπει να σημαίνει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός από την άποψη του κόστους και της αποτελεσματικότητας για τον καταναλωτή και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όμως πώς θα ανταποκριθεί το μέτρο αυτό στο ύψος των απαιτήσεων της πραγματικότητας; Στις Κάτω Χώρες και σε άλλες χώρες, οι τράπεζες κάνουν τα πράγματα πιο ακριβά για τον καταναλωτή και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ το κόστος για την πληρωμή καρτών σημειώνει αύξηση, όπως έχει ήδη γίνει σε αρκετές χώρες. Θα υπενθυμίσω στον Επίτροπο McCreevy ότι το έργο δεν τελείωσε, αλλά έχει μόνον μόλις αρχίσει, και θα ήθελα να μας πει πώς προτείνει να διατηρήσει τη συμμετοχή του στη διαδικασία, πώς θα διασφαλίσει ότι αυτοί οι στόχοι όντως θα επιτευχθούν και ότι ο καταναλωτής θα επωφελείται πραγματικά, και τι μέτρα προτίθεται να λάβει, από κοινού με την κ. Kroes, τα επόμενα δύο χρόνια, προκειμένου να επιτύχει κάτι τέτοιο;

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, παρακολούθησα προσεκτικά τη συζήτηση για την πρόταση οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά και θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους για τις παρατηρήσεις σας.

Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ενιαία αγορά πληρωμών χωρίς ένα εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο σε κοινοτικό επίπεδο αντί μιας συρραφής 27 δεσμών διαφορετικών εθνικών κανόνων. Ταυτόχρονα, χρειαζόμαστε περισσότερο ανταγωνισμό και καινοτομία στις αγορές πληρωμών. Αυτό θα παράσχει ουσιαστικά οφέλη στους πολίτες μας, στις επιχειρήσεις μας, στις δημόσιες διοικήσεις μας και στην οικονομία μας στο σύνολό της. Απλώς, οι πληρωμές αποτελούν τη ζωογόνο δύναμη της οικονομίας μας και χωρίς ένα αποτελεσματικό σύστημα πληρωμών δεν μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική ενιαία αγορά.

Το θέμα σχετικά με την προστασία των δεδομένων τέθηκε από τους ακόλουθους βουλευτές: τον κ. Gauzès, την κ. Bowles και την κ. Berès. Θέλω να πω λίγα πράγματα σχετικά με αυτό το θέμα. Πρώτον, η Επιτροπή έχει ήδη απαντήσει στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2007 για την υπόθεση σχετικά με το SWIFT. Το άρθρο 19 της προτεινόμενης οδηγίας επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών που είναι υπεύθυνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της αρμόδιας αρχής για την εποπτεία των ιδρυμάτων πληρωμών. Αυτό συμφωνεί με τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στη γνωμοδότηση της 22ας Νοεμβρίου 2006 την οποία εξέδωσε η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων από την Εταιρεία Παγκόσμιων Διατραπεζικών Χρηματοπιστωτικών Τηλεπικοινωνιών (SWIFT).

Δεύτερον, ο περιορισμός της επεξεργασίας δεδομένων στις χώρες της ΕΕ, όπως προτείνεται στην τροπολογία 287, θα είναι πράγματι σε αντίθεση με την οδηγία για την προστασία των δεδομένων. Αυτή η οδηγία προβλέπει ειδικό καθεστώς για την έγκριση εξαγωγής δεδομένων σε τρίτες χώρες, εφόσον αυτές οι χώρες παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις. Το εν λόγω καθεστώς αποσκοπεί στη διασφάλιση ότι οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές προστασίας δεδομένων δεν υπονομεύονται από την εξαγωγή δεδομένων σε χώρες με ελαστικότερες προδιαγραφές.

Η υπόθεση SWIFT έχει δείξει ότι πρέπει να επαγρυπνούμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι σημαντική. Ωστόσο, εξίσου σημαντική είναι η προστασία της ιδιωτικής ζωής, η οποία αποτελεί θεμελιώδη αρχή για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη σέβονται την προστασία δεδομένων, περιλαμβανομένης της εξαγωγής δεδομένων σε τρίτες χώρες. Θα επιστήσω την προσοχή του συναδέλφου μου, Επιτρόπου Frattini, που είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος γι’ αυτόν τον τομέα, στα θέματα που ετέθησαν στο Σώμα.

Αύριο το Κοινοβούλιο έχει την ευκαιρία να εγκρίνει την πρόταση που απεικονίζει τις απόψεις που εκφράστηκαν ήδη στην έκθεση της αρμόδιας επιτροπής, η οποία προβλέπει μια νομική βάση για μια αποτελεσματική και σύγχρονη αγορά πληρωμών. Η Επιτροπή υποστηρίζει πλήρως μια δέσμη συμβιβαστικών τροπολογιών, οι οποίες αποσκοπούν στην επίτευξή της. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τον εισηγητή, κ. Gauzès, και το Κοινοβούλιο για την υπομονή σας όσον αφορά την αναβολή αυτής της ψηφοφορίας. Τονίζω την πεποίθησή του ότι η ψηφοφορία σας αποτελεί μία ιστορική ευκαιρία για τις πληρωμές στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, το Συμβούλιο εκπροσωπείται στην αίθουσα αυτή, και ορισμένες πολύ σαφείς ερωτήσεις έχουν τεθεί απευθείας σε αυτό, ιδιαίτερα δε σε σχέση με τη δέσμευση του Συμβουλίου να λάβει υπόψη τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Θα ήθελα, κατά συνέπεια, το Συμβούλιο να διατυπώσει τη γνώμη του επί του θέματος αυτού.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Δεδομένου ότι το Συμβούλιο δεν επιθυμεί να λάβει τον λόγο για το θέμα, η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12.00.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου