Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0245(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0298/2006

Keskustelut :

PV 23/04/2007 - 16
CRE 23/04/2007 - 16

Äänestykset :

PV 24/04/2007 - 7.26
CRE 24/04/2007 - 7.26
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0128

Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 24. huhtikuuta 2007 - Strasbourg EUVL-painos

8. Äänestysselitykset
PV
  

- Cavadan mietintö (A6-0136/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Ymmärrän, että Europolissa on tarpeen toteuttaa peruspalkkoja ja lisiä koskevia sisäisiä mukautuksia. Toteaisin kuitenkin, että vuodesta 1998 lähtien Euroopan parlamentti on hylännyt johdonmukaisesti kaikki sille esitetyt aloitteet, kun sitä on kuultu Europoliin liittyvissä yksityiskohtaisissa kysymyksissä.

Tällaista kuulemista ei voitaisi pitää relevanttina niin kauan kuin Europol kuuluu hallitustenväliseen toimivaltaan eikä Europolia valvota demokraattisesti eikä oikeudellisesti.

Suhtaudun myönteisesti siihen, että parlamentin toistuviin pyyntöihin on lopultakin vastattu. Komissio ilmoitti joulukuussa 2006 aikovansa luoda Europolille sopivamman kehyksen, jonka avulla on tarkoitus antaa Europolille EU:n erillisviraston asema. Erillisvirasto rahoitettaisiin yhteisön talousarviosta, ja erillisviraston henkilöstö saisi Euroopan yhteisöjen henkilöstön aseman.

Vaikka Europolin muutosprosessi on vielä kesken, päätin äänestää tämän Europolin peruspalkkojen ja lisien mukauttamista koskevan suomalaisen aloitteen puolesta. Haluan näin osoittaa suhtautuvani myönteisesti asiaan ja antavani täyden tukeni tälle muutosprosessille, joka toivottavasti saatetaan päätökseen mahdollisimman nopeasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Junilistan katsoo, että Europolin demokraattinen, oikeudellinen ja talousarviota koskeva tehokkaampi valvonta on toivottavaa. Koska Europolin yleissopimus merkitsee hallitusten välistä yhteistyötä, tämä valvonta on kuitenkin kansallisten parlamenttien eikä Euroopan parlamentin tehtävä. Tämän vuoksi äänestimme mietintöä vastaan.

 
  
  

- Graefe zu Baringdorfin mietintö (A6-0072/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Bulgarialaiset ja romanialaiset puhdistamot ovat hyvin riippuvaisia kolmansista maista tuotavasta raa'asta ruokosokerista.

Jotta voidaan välttää ruokosokeritoimitusten katkeaminen näiden maiden kokopäiväisesti toimiville puhdistamoille, kolmansien maiden raa'an ruokosokerin tariffikiintiöt on näin ollen avattava Bulgarialle ja Romanialle.

Tässä yhteydessä Euroopan komissio on tehnyt ehdotuksen, joka ei vaikuta millään tavalla muiden jäsenvaltioiden puhdistamoihin.

Koska kyse on poikkeuksellisista olosuhteista, kannatan komission ehdotusta ja aion äänestää Graefe zu Baringdorfin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Äänestimme tätä mietintöä vastaan. Junilistan katsoo, että EU:n sokerimarkkinoita on uudistettava perusteellisesti, jotta markkinat voidaan vapauttaa viipymättä ja antaa sokeria tuottaville EU:n ulkopuolisille maille mahdollisuudet kilpailla oikeudenmukaisin ehdoin.

On järjetöntä ottaa uusia jäsenvaltioita mukaan järjestelmään, jolla ei ole tulevaisuutta, ja totuttaa ne tämän järjestelmän sääntöihin. Koska Romanialla ja Bulgarialla on hyvin toimivat sokerimarkkinat, niiden olisi saatava säilyttää markkinansa, eikä näitä maita saisi ottaa mukaan EU:n sokerialan yhteiseen markkinajärjestelyyn. Sen sijaan yhteinen markkinajärjestely olisi lakkautettava.

 
  
  

- Herczogin mietintö (A6-0118/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. (EN) Aion äänestää tämän mietinnön puolesta. Euroopan parlamenttia ministerineuvoston rasismia ja muukalaisvihaa käsittelevässä neuvoa-antavassa komiteassa edustavana jäsenenä kannatin voimakkaasti Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen perustamista. Seurantakeskus on tehnyt erinomaista työtä alusta alkaen. Kun seurantakeskus perustettiin, vastustin sen toimivallan ulottamista EU:n lisäksi Euroopan neuvoston alueelle. Tämä olisi mielestäni heikentänyt seurantakeskuksen työtä ja vienyt huomiota pois rasismin, muukalaisvihan ja antisemitismin lisääntymisestä Euroopan unionissa.

Nyt olemme tekemässä seurantakeskuksesta perusoikeusvirastoa. Mielestäni tämä on samankaltainen virhe, joka vähentää huomiota, jota on kiinnitettävä Euroopan unionissa ja etenkin sen eräissä uusissa jäsenvaltioissa toimiviin äärioikeistolaisiin järjestöihin ja puolueisiin. Joitakuita niistä, jotka tukivat muutosta, johdettiin vain harhaan, kun taas toiset tukijoista tiesivät tarkalleen, mitä olivat tekemässä.

 
  
  

- Herczogin mietintö (A6-0121/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), kirjallinen. (PL) Arvoisa puhemies, aion kannattaa äänestyksessä Herczogin mietintöä, joka koskee vastuuvapauden myöntämistä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005.

Jäsen Herczog on arvioinut tarkasti erillisvirastojen jatkuvasti kasvavaa määrää koskevaa ongelmaa. Erillisvirastot eivät aina onnistu täyttämään yleisiä vaatimuksia, eivätkä niiden tehtävät aina vastaa Euroopan unionin todellisia tarpeita eivätkä sen kansalaisten odotuksia.

Kannatan pyyntöä, jonka mukaan komission olisi määriteltävä uusien erillisvirastojen perustamiseen liittyvässä yleisessä kehyksessä niille vaatimukset, tehtävä ennen kunkin uuden viraston perustamista kustannushyötyanalyysi ja esitettävä viiden vuoden välein selvitys kunkin olemassa olevan viraston tarjoamasta lisäarvosta.

Tuen tyytyväisenä viraston hallintoneuvoston päätöstä hyväksyä sisäisen valvonnan standardeja, jotka perustuvat komission hyväksymiin standardeihin ja ISO 9000:een.

 
  
  

- Gauzès'n mietintö (A6-0298/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Keinottelusta elävän järjestelmän ristiriitaisuuksiin on kapitalismin nykyisessä monopolistisessa vaiheessa vastattu finanssitalouden korostumisella. Näin on luotu yhä suurempi tarve tuoda rahaa rahoitusalalle. Keskustelun kohteena oleva direktiivi on osa tätä strategiaa.

Ehdotuksen tavoitteena on luoda maksupalvelujen sisämarkkinat. Ehdotus on osa rahoituspalveluja koskevaa toimintasuunnitelmaa, jonka tavoitteena on EU:n rahoituspalvelumarkkinoiden yhdentyminen. Jälleen kerran tällä alalla on tehty yksityinen aloite eli tällä kertaa pankkialan aloite. Tarkoitus on kuitenkin aina sama eli edistää kansallisten markkinoiden avaamista rajat ylittäville maksupalveluille, heikentää markkinoillepääsyä rajoittavia sääntöjä ja sallia tällaisten palvelujen tarjoaminen pankkialan valvonnan ulkopuolella oleville toimijoille, samalla kun edistetään alan keskittymistä EU:ssa.

Portugalin kaltaiset jäsenvaltiot, joissa on jo edistyksellisiä maksupalveluja ja alan toimijoita, kuten Multibanco-järjestelmä, kärsivät tässä yhteydessä erityisesti, koska tietojen luovuttamista ulkopuolisille tiedotuspalveluille koskevaa kysymystä ei ole vielä selvitetty.

Tämän vuoksi äänestimme mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), kirjallinen.(FR) EU:n kansalaiset ovat kiinnostuneita nopeista ja kohtuuhintaisista maksujärjestelmistä sekä tehokkaiden ja hyvin toimivien sisämarkkinoiden luomisesta tekemilleen siirroille ja saamilleen maksuille.

Voimme olla täysin tyytyväisiä Gauzès'n mietintöä puoltavaan äänestykseen, koska kyse on Euroopan parlamentin osalta hyvin tehdystä ja kaikkien edun mukaisesta työstä, jolla osoitetaan kansalaisille, että Euroopan unioni helpottaa heidän jokapäiväistä elämäänsä.

Olisimme kuitenkin voineet saavuttaa tämän tavoitteen paljon nopeammin. Itse asiassa saimme työmme päätökseen talous- ja raha-asioiden valiokunnassa jo 12. syyskuuta 2006.

Euroopan parlamentin hyvästä tahdosta huolimatta neuvostolta vei seitsemän kuukautta lopultakin vakuuttua siitä, että ehdotuksemme ovat parhaimmat myös kuluttajansuojan kannalta.

Tärkeää oli myös taata rehellinen kilpailu tällä direktiivillä luotavien tai laillistettavien maksulaitosten ja pankkien välillä, koska pankkeihin sovelletaan pääomaa koskevia tiukkoja sääntöjä. On tärkeää, että säilytetään maksupalvelualan hyvä maine erottamalla siitä selkeästi kaikenlaiset epäilyttävät maksutoimistot.

Neuvoston määrittelemä maksuihin sovellettava toteuttamisaika on tiukempi kuin meidän ehdottamamme toteuttamisaika.

(Työjärjestyksen 163 artiklan mukaisesti lyhennetty äänestysselitys)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin mietinnön puolesta, koska direktiivin avulla voidaan varmistaa, että Euroopan unionin kansalaisten maksut käsitellään pankeissa nopeammin, että heidän korttinsa hyväksytään entistä laajemmin muissa maissa ja että heidän oikeuksiaan suojellaan paremmin riitatilanteissa. Mielestäni tämä on tärkeä parannus Euroopan unionin kuluttajien kannalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN), kirjallinen. (EN) Maksut ovat rahoitusalan voiteluainetta, jonka ansiosta reaalitalous voi toimia. Nykyisin jokainen EU:n kansalainen suorittaa vuosittain keskimäärin 138 maksua muilla maksuvälineillä kuin käteisellä, ja tämän määrän odotetaan kasvavan. Olen vakaasti sitä mieltä, että Euroopan unionin kansalaisten on voitava luottaa tehokkaisiin, edullisiin ja turvallisiin maksupalveluihin, jotta he voivat saada sisämarkkinoista täyden hyödyn. Tämän vuoksi kannatan maksupalveluja koskevaa Gauzès'n mietintöä.

Tällä hetkellä sekä kuluttajien että vähittäismyyjien on tyydyttävä siihen, että tavaroita voidaan siirtää fyysisesti EU:n halki päivässä tai kahdessa, mutta näistä tavaroista suoritettavien maksujen selvittäminen voi viedä kolmesta viiteen päivään. Maksujen hitautta ei voida enää sietää nykyaikana, jona voidaan ylpeillä nanosekunneissa toimivalla tekniikalla.

Olen vakaasti sitä mieltä, että Euroopan unionin kilpailukyky paranee vasta, kun esimerkiksi Irlannissa yritykset ja kuluttajat voivat suorittaa maksun Dublinista Madridiin yhtä helposti kuin Dublinista Corkiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), kirjallinen. (NL) Arvoisa puhemies, äänestin mietinnön puolesta, koska mielestäni sisämarkkinat toimivat, samoin maksupalvelut. Jos yhtenäistä euromaksualuetta koskeva aloite pannaan asianmukaisesti täytäntöön, kilpailu lisääntyy laajemmilla markkinoilla, jotka ovat entistä turvallisemmat ja joilla palvelut ovat parempia ja hinnat edullisempia. Tätä voitaisiin kutsua "parhaaksi palveluksi edullisimpaan hintaan".

Yhteen asiaan suhtaudun kuitenkin varauksella. Jäsenvaltioissa, joissa on edistyneemmät maksumarkkinat, kuten Belgiassa ja monissa muissa maissa, pelätään, että siirtyminen nykyisistä kansallisista maksujärjestelmistä voisi aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia yrityksille ja kuluttajille. Tässä yhteydessä puhutaan usein niin sanotuista pankkien välisistä selvitysmaksuista.

Vastauksessaan tätä asiaa koskevaan kirjalliseen kysymykseeni komissio vakuutti minulle, että se seuraa kilpailusäännön noudattamista ja että sillä on edelleen oikeus ryhtyä tarvittaessa sääntelytoimiin. Luotan siihen, että komissio käyttää tarvittaessa hyväksi niitä oikaisumekanismeja, joita sillä on käytettävissään.

Ennen kaikkea toivon, että pankkialalla ollaan niin älykkäitä, ettei asiaan puuttuminen ole tarpeen, ja tehdään täydellistä yhteistyötä rahoituspalvelujen sisämarkkinoiden yhdentymisen edistämiseksi.

 
  
  

- Janusz Wojciechowskin mietintö (A6-0137/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). (LT) Kun Liettua liittyi Euroopan unioniin, maalle myönnettiin perunatärkkelyskiintiö, jonka perusteella tärkkelystehtaat voivat käyttää tuotantokapasiteetistaan hyväksi vain 9,32 prosenttia. Kaksi vuotta sitten EU:n maa- ja kalatalousneuvoston istunnossa käydyissä neuvotteluissa sovittiin, että perunatärkkelyskiintiöitä tarkasteltaisiin uudelleen kahden markkinointivuoden jälkeen. Tärkkelyksen kulutus lisääntyy Liettuassa. Tällä hetkellä kulutus on 10 kertaa suurempi kuin sallittu tuotantokiintiö.

Kun otetaan huomioon, että komission tietojen mukaan tammikuusta 2007 lähtien tärkkelyksen tuotantokiintiöistä on Euroopan unionissa käyttämättä 5 prosenttia, Liettuan kiintiön lisääminen 10 000 tonniin ei vastaisi edes puolta prosenttia EU:n tärkkelyksen tuotantokiintiöistä.

Tämän vuoksi Liettua pyytää, että sen tärkkelyksen tuotantokiintiötä nostetaan 10 000 tonniin. Tämä on välttämätöntä paitsi kotimaisen kulutuksen vuoksi myös edellytysten luomiseksi perunatärkkelystuotannon kapasiteetin uudistamiselle ja kulutuksen lisääntymiselle sekä tietyn tulotason varmistamiseksi tärkkelysperunan tuottajille. On kohtuutonta jaella etuoikeuksia muille maille Liettuan tärkkelystuotantokapasiteetin ja maataloustuottajien kustannuksella.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Vastustamme nykyistä yhteistä maatalouspolitiikkaa ja suhtaudumme kielteisesti muutoksiin, jotka vaikuttavat periaatteessa vain vähän nykyiseen järjestelmään. Vaadimme koko yhteisen maatalouspolitiikan täydellistä tarkistusta ja uudelleentarkastelua. Näin ollen on vaikea tarkastella erikseen joitakin yksittäisiä aloja, kuten nyt äänestyksen kohteena olevaa kysymystä.

Mielestämme perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmää ei saa missään tapauksessa jatkaa. Sen sijaan EU:n on lakkautettava kaikenlaiset maatalouden kiintiöjärjestelmät.

Parlamentin federalistinen enemmistö puhuu edelleen kiintiöjärjestelmän pidentämisen puolesta, kuten toukokuussa 2005. Junilistanin mielestä tässä tapauksessa on hyvä asia, ettei yhteispäätösmenettelyä sovelleta EU:n maatalouspolitiikkaan. Muuten EU joutuisi protektionismin ja kaikille maatalouden aloille myönnettävien huomattavien tukien ansaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Vaikka vastustamme selkeästi kaikkia maataloustuotteiden kiintiöitä ja ihmettelemme, miksi EU asettaa niin monia esteitä sellaiselle tuotannon kehitykselle, joka kussakin jäsenvaltiossa voitaisiin saavuttaa valtion tarpeiden ja edellytysten perusteella, hyväksymme Liettuan ja Puolan perunan tuotantokiintiöiden lisäämisen. Syynä on se, että mielestämme jälleen kerran on kyse selkeästä kiintiöjärjestelmän epäoikeudenmukaisuudesta uusia jäsenvaltioita kohtaan. Tällä kertaa on kyse perunatärkkelystuotannosta. On provosoivan epäoikeudenmukaista uusia jäsenvaltioita kohtaan, että niille on annettu vain 10 prosenttia kiintiöistä, vaikka näiden maiden tuotanto muodostaa noin 30 prosenttia EU:n kokonaistuotannosta.

Tämänpäiväinen ehdotus, jonka mukaan kiintiöiden kestoa pidennetään ja niitä lisätään, korjaa tilannetta osittain Liettuan ja Puolan osalta. Todistan väitteeni oikeaksi toteamalla, että vaikka Puola on Euroopan unionin suurin perunantuottaja, nykyisillä kiintiöillään maan on pakko tuoda maahan perunatärkkelystä omaa tuotantoaan koskevien rajoitusten takia, minkä vuoksi keskikokoiset maatalousyritykset joutuvat luonnollisesti lopettamaan toimintansa.

Kreikassa on samantapaisia ongelmia muiden tuotteiden tuotannossa. Tämän vuoksi joudumme tuomaan maahan näitä tuotteita, vaikka ilmasto-olosuhteet ovat suotuisat maataloustuotteiden tuotannolle. Tämä aiheuttaa maataloustuotteiden valtavan, miljoonien eurojen kauppavajeen ja pakottaa keskikokoiset maatalousyritykset lopettamaan toimintansa.

 
  
  

Pieperin mietintö (A6-0087/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). (PL) Arvoisa puhemies, tässä mietinnössä tuodaan esiin kaksi perusongelmaa, jotka Euroopan unionilla on edessään. Ensimmäinen on tuleva laajentuminen ja toinen koheesiopolitiikkaan viime liittymisten jälkeen tullut uusi ulottuvuus. Kroatian kanssa käytävissä neuvotteluissa edistyminen ja tarve Länsi-Balkanin alueen täydelliseen vakauttamiseen merkitsevät sitä, että on pohdittava laajentumisen vaikutuksia koko Euroopan unioniin. Sitäkin merkittävämpää tällaisessa analyysissa on, että samalla kun olemme tehneet pitkään yhteistyötä ja neuvottelemme parhaillaan Turkin kanssa, emme saisi unohtaa sellaisia maita kuin Ukraina. Mietintö on hyvä perusta vuonna 2009 toteutettavalle talousarvion tarkistamista koskevalle työlle, ja sen avulla valmistaudutaan hyvin yhteisön tulevaisuuden seuraavia 50 vuotta varten. Vuonna 2004 tapahtunut 10:n Keski- ja Itä-Euroopan maan liittyminen sekä Bulgarian ja Romanian liittyminen vuonna 2007 lisäsivät kilpailua ja antoivat pontta koko yhteisölle sekä lisäsivät vakautta ja turvallisuutta ja lujittivat demokratiaa. Koheesiopolitiikka tarkoittaa yhteisvastuuta ja on väline, jolla yhdennetään vähemmän kehittyneitä maita Euroopan unioniin. Tämän vuoksi mietintö on hyvin tärkeä.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS).(DE) Arvoisa puhemies, äänestin Pieperin mietinnön puolesta, koska olen iloinen siitä, että EU näyttää lopultakin myöntävän, että Turkin liittyminen Euroopan unioniin edellyttäisi meiltä liikaa taloudellisesti, poliittisesti ja sosiaalisesti. Kroatia sitä vastoin on lähentynyt EU:ta jo niin paljon, että maan tulevasta liittymisestä on tuskin epäilystäkään, etenkin koska on todettu, että liittyminen vaikuttaisi vain hyvin vähän taloudellisesti. Paitsi jäsenvaltioiden myös alueiden väliset erot ovat korostuneet viime laajentumiskierroksen, globalisaation ja väestön ikääntymisen vaikutuksesta sekä kolmansista maista kaupunkikeskuksiin suuntautuvan maahanmuuton vuoksi.

Saattaa hyvin olla, että Lontoon, Hampurin ja Brysselin kaltaiset kaupungit voivat olla suotuisimpia asuinpaikkoja, kuten voi lukea EU:n Internet-sivustolta, mutta on syytä muistaa, että näissäkin kaupungeissa erot ovat kasvaneet ja slummeja on jo syntynyt. Ranskan tapahtumien yhteydessä olemme jo nähneet, mihin tämä voi johtaa. Näin ollen on korkea aika kiinnittää enemmän huomiota sisäiseen yhteenkuuluvuuteen, jottei tämä sosiaalinen ruutitynnyri räjähdä.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Euroopan unionin koheesiopolitiikka on pysyvän kestävän kehityksen liikkeelle paneva voima etenkin muita heikommin kehittyneillä alueilla. Koheesiopolitiikalla voidaan edistää merkittävästi väestön elintason nostamista. Euroopan parlamentilla on yhdessä jäsenvaltioiden ministerien kanssa viimeinen sana EU:n talousarviota hyväksyttäessä. Tällä seitsenvuotisella ohjelmakaudella ennätykselliset 347 miljardia euroa varattiin 17 jäsenvaltiossa oleville 84 alueelle, joissa bruttokansantuote on paljon pienempi kuin 75 prosenttia EU:n keskiarvosta, ja 16 alueelle, joiden bruttokansantuote oli vain marginaalisesti suurempi kuin EU:n keskiarvo laajentumisen jälkeisen tilastollisen tasoittumisen jälkeen. Näillä alueilla suhtaudutaan Irlannin nousuun valtavan toiveikkaasti. Irlanti on koheesiopolitiikan merkittävä saavutus. Käyttämällä menestyksellisesti hyväksi rakennerahastojen varoja Irlanti pystyi muuttumaan Euroopan unionin köyhimmästä alueesta yhdeksi sen rikkaimmista alueista ja lähettämään Euroopan solidaarisuusrahastosta tukea sitä eniten tarvitseville.

Tuin Pieperin ehdotuksia, koska Euroopan parlamentti on hyvin kiinnostunut siitä, että koheesiopolitiikalla saavutetaan hyviä tuloksia myös Itä-Euroopassa. Jotta koheesiopolitiikka olisi tehokasta, on otettava huomioon tulevan laajentumisen seuraukset etenkin keskipitkällä aikavälillä Turkin ja Kroatian osalta. Näillä mailla on jo virallinen ehdokasasema, ja EU on jo aloittanut niiden kanssa liittymisneuvottelut.

Lisäksi on seitsemän Itä-Balkanin valtiota, jotka voivat hakea EU:hun liittymistä valmistelevaa IPA-tukea. Pelkästään näiden laajentumisten vuoksi koheesiopolitiikan rahoitusta tarvittaisiin 150 miljardia euroa lisää. Jotta Euroopan unionista voisi tulla kilpailukykyisin talous…

 
  
MPphoto
 
 

  Albert Deß (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, koska Pieperin mietintö oli mielestäni hyvä, halusin oikeastaan äänestää sen puolesta, mutta koska molemmat tarkistuksistani hylättiin, äänestin lopulta mietintöä vastaan. Olen sitä mieltä, että Turkin liittyminen ylittäisi EU:n koheesiopolitiikan integraatiokyvyn. Minua hämmästyttääkin se, ettei parlamentin enemmistö ole samaa mieltä kanssani.

Toinen tarkistukseni kuuluu seuraavasti: "katsoo, että EU:n rakennepolitiikan periaatteita ei taloudellisista ja poliittisista syistä voi mitenkään siirtää Turkkiin". Vaikka enemmistö äänestikin tänään tätä tarkistusta vastaan, olen silti vakuuttunut siitä, että näkemykseni osoittautuu pitkällä aikavälillä oikeaksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE), kirjallinen.(FR) Halusin välttämättä tukea seuraavia tarkistuksia.

Tarkistuksia 25, 20 ja 28, koska aluepolitiikan riittävä rahoittaminen on välttämätöntä eri alueiden välisten taloudellisten, sosiaalisten ja alueellisten erojen vähentämiseksi ja tulevien laajentumisten toteuttamiseksi asianmukaisesti.

Tarkistuksia 22 ja 39, koska mielestäni ei ole hyväksyttävää puhua "EU:n jäsenyyden erityismuodosta" ja "vaiheittaisesta aluepoliittisesta lähestymistavasta" ainoastaan tämän maan osalta eikä ole hyväksyttävää tähdätä Turkin kanssa tästä lähin käytävissä neuvotteluissa muuhun tulokseen kuin jäsenyyteen.

Tarkistuksia 14 ja 24, koska esittelijän ehdottama yhteisrahoituksen kansallisten osuuksien lisääminen alueilla, jotka ovat saaneet rakennetukea jo useiden ohjelmakausien ajan, lopettaisi toimet sen hyväksi, että tätä politiikkaa sovellettaisiin vanhojen jäsenvaltioiden heikoimmin kehittyneillä alueilla.

Vastustan esittelijän liian kitsasta lähestymistapaa, jonka mukaan on otettava käyttöön enimmäisaika, jonka aikana alueet voivat saada rakennetukea. Mielestäni juuri nämä alueet kärsivät luonnonhaitoista tai ihmisen aiheuttamista haitoista taikka talouden vaikeasta rakennemuutoksesta, eikä niillä tosiaankaan ole resursseja selviytyä kansainvälisestä kilpailusta, joten asianomaisia alueita on edelleen tuettava rakennerahastojen avulla.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), kirjallinen. (EN) Mietinnössä suhtaudutaan kielteisesti EU:n tulevaan laajentumiseen ja etenkin Turkin mahdolliseen jäsenyyteen. En ole täysin samaa mieltä, mutta mielestäni kestää jonkin aikaa ennen kuin EU:n kansalaiset voivat hyväksyä EU:n lisälaajentumisen, sillä vuonna 2004 ja sen jälkeen liittyneet 12 uutta jäsenvaltiota on ensin sulautettava ja integroitava EU:hun. Turkilla taas on vielä paljon tehtävää esimerkiksi ammattiliittojen edustajien kohtelussa sekä kurdi- ja assyrialaisvähemmistöjen ihmisoikeuksien takaamisessa ennen kuin se on poliittisesti sellaisessa tilanteessa, että maa voi liittyä EU:hun, vaikka Turkki onnistuisikin saavuttamaan uusille jäsenille asetetut taloudelliset vaatimukset. Tämän vuoksi äänestän tyhjää tästä mietinnöstä.

 
  
MPphoto
 
 

  Ambroise Guellec (PPE-DE), kirjallinen.(FR) Euroopan unionin alueellinen yhteenkuuluvuus, jonka tavoitteena on vähentää alueiden välisiä ja sisäisiä eroja, on Euroopan unionin päätavoitteita. Suhtaudun myönteisesti mietinnön tämänpäiväiseen hyväksymiseen. Mietinnössä tarkastellaan Euroopan unionin vastaanottovalmiutta ja todetaan erityisesti, ettei yhteisön omien varojen järjestelmän nykytilanteen vuoksi voitaisi rahoittaa mahdollisia tulevia laajentumisia heikentämättä nykyisen koheesiopolitiikan tehokkuutta.

Tästä näkökulmasta tarkasteltuna aluepoliittisia kustannuksia on järkeistettävä. On toivottavaa, että yhteisön rahoituskehyksen tarkistamisen yhteydessä toteutetaan institutionaalisia, rahoitusta koskevia ja poliittisia uudistuksia. Lisäksi toteaisin, että rehellinen ja tehokas koheesiopolitiikka on mahdotonta, jollei Euroopan unionin rahoitusta lisätä.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Olemme kiitollisia siitä, että onnistuimme poistamaan esillä olevasta mietinnöstä joitakin sen vahingollisimmista ehdotuksista esittämiemme ehdotusten hyväksymisen ja tekemämme työn ansiosta. Nämä vahingolliset ehdotukset olisivat heikentäneet koheesiopolitiikkaa ja keskittäneet keskustelun nykyisen rahoituskehyksen ja koheesiopolitiikan uudelleentarkasteluun. Hylätyt ehdotukset olivat seuraavat:

- yhteisrahoituksen kansallisten osuuksien lisääminen koheesiopolitiikan alalla,

- tukikelpoisuusvaatimuksista riippumattoman enimmäismääräajan vahvistaminen sille, kuinka paljon rakennetukea voi saada,

- varojen myöntämisen tekeminen ehdolliseksi siitä, että täytetään tietyt vaatimukset, jotka koskevat talouspolitiikkaa ja/tai finanssipolitiikkaa, kuten vakaus- ja kasvusopimusta.

Lisäksi olemme iloisia, että huolimatta siitä, mikä on vallitseva näkemys EU:n laajentumisesta, mietinnöstä poistettiin ehdotukset, joiden tavoitteena on luoda uusia maita varten erilainen liittymistä koskeva asema, jolloin ne integroitaisiin täysin sisämarkkinoihin, mutta näillä mailla ei olisi minkäänlaisia mahdollisuuksia osallistua toimielinten toimintaan tai päätöksentekoprosessiin. Näin olisi luotu eräänlaista uutta kolonialismia, jossa niin sanotut tuet olisivat aina olleet riippuvaisia siitä, antavatko kyseiset maat periksi poliittiselle painostukselle.

Mietintöön sisältyy kuitenkin edelleen muutamia hyvin huolestuttavia näkökohtia, jotka koskevat esimerkiksi rahoitusta ja koheesiopolitiikan tavoitteita. Emme voi mitenkään hyväksyä näitä kohtia, joten äänestämme mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Minua huolestuttivat tässä mietinnössä esitettävät kielteiset viittaukset Turkkiin. Koska niitä tuettiin täysistunnossa, minulla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin äänestää mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Yhteenkuuluvuus on yksi EU:n perusperiaatteista ja arvoista, oli sitten kyse 12 jäsenvaltion tai 30 jäsenvaltion EU:sta.

Tämä perustuu ensinnäkin siihen ajatukseen, että saman hankkeen osapuolten olisi kaikkien hyödyttävä yhtä paljon, ja toiseksi siihen ajatukseen, että mitä suurempaa ja laajemmalle levinnyttä yhteisön taloudellinen kehitys on, sitä paremmin koko hanke ja kaikki kansalaiset menestyvät. Tästä syystä olen huolissani monista samoista kysymyksistä kuin esittelijäkin, vaikka en olekaan täysin samaa mieltä kaikista ehdotetuista ratkaisuista.

Mielestäni on kuitenkin tarkasteltava myös muita näkökohtia. Kun otetaan huomioon, millaisia globalisaation paineiden ja talousrakenteen kiihtyvän uudistamisen aiheuttamia taloudellisia haasteita meillä on nykyisin, on etsittävä tarkoituksenmukaisimmat välineet ajatusmallien muuttamiseen. Näin ollen katson, että samalla kun meidän on pidettävä tiukasti kiinni meitä ohjaavista arvoista ja periaatteista, meidän on oltava myös luovia ja innovatiivisia vastatessamme uusiin haasteisiin. Se, että autetaan taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevia alueita valmistautumaan 2000-lukuun, ei ole enää kaukonäköisyyttä vaan ajankohtainen ensisijainen tavoite. Maailma on muuttunut, joten toimien on oltava innovatiivisia.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Äänestin mietinnön puolesta, ensinnäkin koska siinä kiinnitetään huomiota niihin talousarviovaikeuksiin, joita jäsenvaltioille odotetaan aiheutuvan, kun otetaan huomioon EU:n ennustetut väestörakenteen muutokset. Tämä on hyvin tärkeä asia, koska koheesiopolitiikan kustannukset nousisivat EU:n laajentuessa niin suuriksi, että vastaava varojen lisääminen olisi poliittisesti epärealistista.

Toiseksi ei voitaisi hyväksyä sitä, etteivät jotkin EU:n alueista saisi enää tukea pelkästään uuden laajentumiskierroksen tilastollisen vaikutuksen vuoksi. Lisäksi globalisaatio vaikuttaa kielteisesti joihinkin EU:n alueisiin.

Tämä on asia, jota on harkittava tarkkaan. Tuen siksi komissiolle esitettävää kehotusta, jonka mukaan tulevien laajentumiskierrosten yhteydessä on laskettava, mitä aluepoliittisia kustannuksia Euroopan unionille voi tulevista laajentumisista todennäköisesti aiheutua käytettäessä nykyisiä kriteerejä ja mitä seurauksia näistä kustannuksista on alueille, joita on tähän asti pidetty tukikelpoisina.

Viimeiseksi toteaisin olevani samaa mieltä siitä, että on kehitettävä vaiheittaisia malleja, joissa mahdollistetaan koheesiopolitiikassa selvempi ero liittymistä edeltävän tuen ja täysjäsenyyden välillä.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. (EN) Työväenpuoluetta edustavat Euroopan parlamentin jäsenet yrittivät muuttaa Pieperin mietintöä poistamalla siitä kiistanalaisimmat tarkistukset. Kyseiset tarkistukset hyväksyttiin, eikä yrityksemme siis onnistunut. Työväenpuoluetta edustavat Euroopan parlamentin jäsenet äänestivät mietintöä vastaan, koska siinä suhtaudutaan hyvin kielteisesti tulevaan laajentumiseen yleensä ja viitataan kielteisesti erityisesti Turkkiin.

 
  
  

Virrankosken mietintö (A6-0123/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS).(DE) Arvoisa puhemies, äänestin Virrankosken mietintöä vastaan. Tein näin, koska talousarvion valvonta olisi järjestettävä tehokkaammin, kun otetaan huomioon vuonna 2009 toteutettavaksi ilmoitetun talousarvion tarkistuksen läheisyys. Tarkistuksella on tarkoitus lisätä avoimuutta muun muassa raivaamalla maksujen palautusten viidakkoa. Ennen kaikkea olisi kerrankin tehtävä jotakin sen hyväksi, että erehdyksessä maksetut rahamäärät saadaan perittyä takaisin, koska muutoin petoksen tekijät jäävät ilman seuraamuksia eikä mikään kannusta jäsenvaltioita tiukentamaan liian välinpitämätöntä ja höllää valvontaansa.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Komission vuoden 2008 talousarviomenettelyä varten laatiman toimintastrategian esittely aloittaa yhteisön talousarviota koskevan neuvotteluprosessin. Jo hylätyn perustuslakisopimuksen elvytysyritysten ja yhteisön vuosien 2008–2009 talousarviota koskevien neuvottelujen vuoksi vuotta 2008 on määrä pitää parlamentin kuudennen lainsäädäntökauden ja Barroson johtaman komission viimeistä edellisenä vuotena.

Komission esittämistä poliittisista painopisteistä haluaisin korostaa kielteisiä näkökohtia, kuten työmarkkinoiden vapauttamista niin sanotun joustoturvan avulla, kaasu- ja sähköalan vapauttamista tukevan eurooppalaisen infrastruktuurin rahoittamista, eurooppapatentin luomista ja EU:n sotilaallisen puolen vahvistamista.

Komissio toteaa, että "vuoden 2008 talousarvio laaditaan vuoden 2007 talousarvion pohjalta", joten jälleen kerran jäädään vuosia 2007–2013 koskevassa rahoituskehyksessä määriteltävän talousarvion enimmäismäärän alapuolelle. Tämä on selvästi riittämätöntä laajentuneen EU:n taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tarpeisiin vastaamiseksi.

Vastustamme tällaisia ehdotuksia ja korostamme, että on toteutettava toimia, joilla edistetään talouden ja työllisyyden kestävää kehitystä, torjutaan työttömyyttä, köyhyyttä, sosiaalista syrjäytymistä ja palkkauksen eriarvoisuutta sekä korjataan alueiden välistä epätasapainoa ja edistetään todellista lähentymistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), kirjallinen. – (EL) Mietinnössä, joka koskee komission vuotuista toimintastrategiaa vuoden 2008 talousarviomenettelyä varten, yritetään tehostaa EU:n pääomatalousarviota, jotta sitä voitaisiin hyödyntää entistä paremmin tavallisille kansalaisille haitallisiin toimiin.

Mietinnössä pyritään saamaan tutkimustuloksia todisteeksi siitä, kuinka tehokkaasti varoja on käytetty imperialistisen EU:n ensisijaisten tavoitteiden saavuttamiseksi eri alueilla. Kukaan ei kuitenkaan yritä kerätä tietoja työttömyydestä, keskikokoisten maatalousyritysten "sukupuutosta" tai kansalaisten muista ongelmista, jotka liittyvät terveyteen, koulutukseen ja sosiaaliturvaan ja joita on alkanut esiintyä tavallisille kansalaisille haitallisten EU:n toimien vuoksi.

Talousarvioon pyritään saamaan lisää liikkumavaraa "hätätilanteita" varten. Tämä on askel kohti kapitalismin hätätilanteeseen liittyvien tarpeiden tyydyttämistä.

Kaikkia tavallisille kansalaisille haitallisia EU:n toimia edistetään voimakkaasti. Työvoimalle haitallisen Lissabonin strategian edistämisen rahoitusta lisätään, ja yhteisen maatalouspolitiikan uudelleentarkastelua varten odotetaan saatavan tutkimustuloksia, jotta voidaan jouduttaa keskikokoisten maatalousyritysten häviämistä. Työntekijöiden vastustuksen tukahduttamiseksi toteutetaan voimakkaita toimia (lisäämällä Eurojustin rahoitusta) samoin kuin heidän alistamisekseen vahvistamalla propagandamekanismeja.

EU:n imperialististen toimien rahoittamiselle annetaan avoimesti etusija. Kansoihin on kohdistettu "rauhanturvaamistoimia", joiden tavoitteena on ollut alistaa nämä kansat kapitalismin nimissä.

Lopuksi toteaisin, että vuoden 2008 talousarviolla vahvistetaan kapitalismin aggressiivisuutta kansoja kohtaan. Äänestämme talousarviota vastaan ja kehotamme ihmisiä taistelemaan sitä vastaan, koska varojen kohdentamisesta käy ilmi EU:n taantumuksellisuus.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjallinen. (PL) Aion kannattaa äänestyksessä Virrankosken mietintöä, joka koskee komission vuotuista toimintastrategiaa vuoden 2008 talousarviomenettelyä varten.

Tämä mietintö muodostaa vuotuisen talousarviomenettelyn ensimmäisen vaiheen. Mietinnössä määritellään vuotta 2008 koskevat Euroopan parlamentin strategiset painopisteet, ja mietinnön avulla annetaan osviittaa komissiolle vuoden 2008 talousarvioesityksen valmistelemiseksi.

Mietinnössä käsitellään suurinta osaa tärkeimmistä kysymyksistä. Siinä tuodaan esiin parempi integrointi lainsäädäntö- ja työohjelman sekä talousarviomenettelyn välillä ja painotetaan, että on noudatettava vuosia 2007–2013 koskevan rahoituskehyksen perusperiaatteita.

Lisäksi parlamentin jäsenet ovat todenneet, että vuoden 2008 talousarviota koskevassa työssä ensisijaiseksi tavoitteeksi asetetaan jälleen tuloksiin keskittyvän talousarvion periaate, kuten tehtiin vuoden 2007 talousarvionkin tapauksessa.

 
  
  

- Garriga Polledon mietintö (A6-0095/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, äänestin tietysti sitä vastaan, että komissiolle myönnettäisiin vastuuvapaus tilinpäätöksestään, kuten teen aina. En pysty edes muistamaan, koska Euroopan tilintarkastustuomioistuin olisi viimeksi antanut myönteisen tarkastuslausuman komission tilinpäätöksestä, sillä siitä on kulunut jo niin pitkä aika. Minusta oli aika huvittavaa, että samana päivänä, jona talousarvion valvontavaliokunta äänesti parlamentissa puhtaiden paperien antamisen ja tilien hyväksymisen puolesta, Belgian poliisi tunkeutui komission tiloihin pidättämään sen henkilökuntaa. Poliisin mielestä oli ilmeisesti joitakin ongelmia.

Tein laajan kyselyn edustamallani alueella. Yhdellä alueella eli hienossa Daventryn vaalipiirissä lähetin 15 000 kyselylomaketta ja kysyin kansalaisilta, oliko heidän mielestään Yhdistyneen kuningaskunnan edelleen maksettava maksuosuutensa, vaikka tilejä ei ole vielä hyväksytty. Yli 10 prosenttia kansalaisista palautti kyselylomakkeen, ja 95 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, ettemme saisi jatkaa maksamista niin kauan kuin tämä ongelma on edelleen olemassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Stauner (PPE-DE), kirjallinen. (DE) Äänestin tämänpäiväisessä äänestyksessä, joka koski vastuuvapauden myöntämistä komissiolle talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuodelta 2005, vastuuvapauden myöntämistä vastaan, koska Euroopan tilintarkastustuomioistuin ei antanut kyseisestä vuodesta myönteistä tarkastuslausumaa, kuten ei sitä edeltäneistä vuosistakaan. Tämä tarkoittaa sitä, ettei varojen taloudellisesta ja tehokkaasta käytöstä ole takeita sen enempää kuin aikaisempina vuosinakaan. Kuten tunnettua, komission puheenjohtaja Barroso on ilmoittanut, että hän aikoo saavuttaa varauksettoman tarkastuslausuman vuoteen 2009 mennessä. Tänään myönnetyn vastuuvapauden perusteella minusta on selvää, ettei tämän tavoitteen saavuttamiseksi ole toteutettu näkyviä toimia.

 
  
  

- Staesin mietintö (A6-0094/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner, (PPE-DE). – (SV) Arvoisa puhemies, haluan vain käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää kollegojani siitä, että he tukivat kahta esittämääni tarkistusta. Olen jo pitkään yrittänyt saada selville, mitä Strasbourgiin suuntautuva matkustussirkuksemme todella maksaa. Kiusallisinta asiassa on se, ettei kukaan ole osannut vastata minulle. Kukaan ei siis tiedä, mitä tämä matkustussirkus maksaa!

Kyse ei kuitenkaan ole omien rahojemme vaan veronmaksajien rahojen kuluttamisesta. Vähintä, mitä meillä ja veronmaksajilla on oikeus vaatia, on, että kustannukset selvitetään perusteellisesti, kuten ehdotan tänään esittämissäni kahdessa tarkistuksessa. Ainoan löytämäni tiedon mukaan matkustussirkus maksaa 2 miljardia Ruotsin kruunua. Tämä tieto on kuitenkin peräisin vuodelta 2000, jolloin EU:ssa oli vain 15 jäsenvaltiota.

Toivon, että saamme nyt käyttöömme uusia lukuja ja uutta vauhtia tähän keskusteluun, jotta voimme tämänpäiväisen äänestyksen jälkeen toivottavasti ottaa ensimmäisen askeleen kohti koko matkustussirkuksen lopettamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjallinen. (SV) Me Ruotsin sosialidemokraatteja edustavat parlamentin jäsenet äänestimme vastuuvapauden myöntämistä Euroopan parlamentille varainhoitovuodesta 2005 koskevan mietinnön A6-0094/2007 puolesta.

Äänestystä voidaan pitää osittain menestyksenä, vaikka tietyt tarkistukset hylättiin. Nämä tarkistukset, joita kannatimme äänestyksessä, koskivat Euroopan parlamentin jäsenten eläkkeisiin liittyvien seikkojen tarkempaa valvontaa.

Me Ruotsin sosialidemokraatteja edustavat parlamentin jäsenet olemme päättäneet, ettemme osallistu Euroopan parlamentin eläkejärjestelmään. Mielestämme järjestelmä on rakenteeltaan epäeettinen, joten olemme siksi päättäneet jäädä järjestelmän ulkopuolelle.

Emme kuitenkaan pidä tarpeellisena äänestää koko mietintöä vastaan, vaikka juuri nämä tarkistukset hylättiin, koska eläkkeet ovat vain hyvin pieni osa parlamentin toimintaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Talousarvion valvontavaliokunta on jälleen ollut liian virkaintoinen.

Jos tietyt sen ehdotuksista toteutettaisiin, tarvittaisiin pieni armeija virkamiehiä tarpeettomiin tehtäviin ja valvontatoimiin, joista ei olisi mitään hyötyä avoimuuden lisäämisen tai väärinkäytösten torjumisen kannalta vaan jotka pelkästään aiheuttaisivat lisää turhia kuluja ja kinasteluja.

Mielestäni on valitettavaa, etteivät esittelijä ja enemmistö valiokunnan jäsenistä olleet halukkaita ottamaan huomioon parlamentin jäsenten vapaaehtoisen eläkerahaston puheenjohtajan huomioita. Näin olisi voitu välttää ilmeisen perättömät väitteet, muun muassa väite, jonka mukaan säännöt tulevat voimaan vuonna 2009.

Sen sijaan, että käyttäydytään kuin vastuuttomat populistit, talousarvion valvontavaliokunnan tiettyjen jäsenten kannattaisi käsitellä todellisia ongelmia. Esimerkkinä mainittakoon ne mahdollisesti kohtuuttomat kustannukset, joita ranskalaisten ja italialaisten jäsenten eläkejärjestelmästä voi aiheutua ja jotka ovat noin 150 miljoonaa euroa.

Kannatan vastuuvapauden myöntämistä, mutta äänestin koko joukkoa ehdotuksia vastaan. Ne olivat mielestäni sekä harkitsemattomia että kalliita ja täysin tarpeettomia, eikä niillä ollut mitään tekemistä varainhoitovuodesta 2005 myönnettävän vastuuvapauden kanssa.

 
  
  

- Casparyn mietintö (A6-0108/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Anna Hedh, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjallinen. (SV) Me Ruotsin sosialidemokraatteja edustavat parlamentin jäsenet päätimme tukea tarkistusta 1, jonka mukaan Euroopan parlamentin toiminnasta Strasbourgissa aiheutuvat kustannukset olisi maksettava neuvoston talousarviosta, koska neuvosto ei anna parlamentin itse päättää toimipaikkansa sijainnista. Paras ratkaisu olisi kuitenkin se, että parlamentti saisi itse päättää asiasta ja että parlamentti päättäisi toimia vain Brysselissä.

 
  
  

- Casparyn mietintö (A6-0106/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, tavanomaisesti käyttäisin vain yhden puheenvuoron tai esittäisin vain yhden äänestysselityksen vastuuvapauden myöntämisistä ja toteaisin, miksi äänestin niitä vastaan. Tässä tapauksessa voin kuitenkin kuvitella, että samppanjapullojen korkit poksahtelevat jo alueiden komiteassa, koska parlamentti lakaisi onnellisesti maton alle kaikenlaiset ongelmat, jotka ovat jatkuneet tässä toimielimessä jo joitakin vuosia.

Pyysimme täällä parlamentissa pari vuotta sitten, että esitettäisiin anteeksipyyntö alueiden komitean silloiselle sisäiselle tarkastajalle Robert McCoylle. Hän oli pyytänyt meiltä apua, jotta parlamentti ja talousarvion valvontavaliokunta pakottaisivat alueiden komitean muuttamaan toimintaansa ja huolehtimaan julkisista varoista asianmukaisesti. Me jätimme tämän huomiotta. Hyväksyimme päätöslauselman, jossa todettiin, että hänelle olisi esitettävä anteeksipyyntö, mutta alueiden komitea jätti päätöslauselman huomiotta. McCoylle ei ole vieläkään esitetty anteeksipyyntöä. Näin ollen alueiden komitea tietää, että se voi pitää pilkkanaan kaikkia parlamentin päätöksiä, koska kukaan ei välitä. Tämä on suuri häpeä.

 
  
  

- Casparyn (A6-0110/2007), Garriga Polledon (A6-0095/2007), Staesin (A6-0094/2007), Casparyn (A6-0108/2007) ja Casparyn (A6-0106/2007) mietinnöt

 
  
MPphoto
 
 

  James Elles (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Konservatiiveja edustavat parlamentin jäsenet aikovat äänestää niitä parlamentin tärkeimpiä mietintöjä vastaan, jotka koskevat vastuuvapauden myöntämistä talousarvion toteuttamisesta Euroopan parlamentille, komissiolle, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, koska jo 12 vuotena peräkkäin Euroopan tilintarkastustuomioistuin ei ole voinut antaa myönteistä tarkastuslausumaa EU:n kokonaistilinpäätöksestä. Konservatiivien mielestä komission on ratkaistava tämä tilanne kiireesti ja sovellettava nollatoleranssia kaikenlaiseen huonoon hallinnointiin ja kaikkiin petoksiin.

Sen lisäksi, että otetaan käyttöön uudet kirjanpitojärjestelmät ja kehotetaan ilmiantajia astumaan esiin, konservatiivien mielestä on kiinnitettävä huomiota ensisijaisten tavoitteiden alaan, johon käytetään jäsenvaltioissa 80 prosenttia talousarviosta, mikä huolestutti tilintarkastajia. Komission ja jäsenvaltioiden yhteistyössä hallinnoimien yhteisön varojen vuoksi Euroopan unionin järjestelmässä erotetaan valta vastuusta. Komissio on vastuussa EU:n kaikkien varojen käytöstä, mutta todellisuudessa valta on delegoitu jäsenvaltioiden maksajavirastoille. Asiassa on edistytty jonkin verran, kun vuosien 2007–2013 rahoituskehystä koskevaan sopimukseen sisällytettiin sitoumus siitä, että jäsenvaltioilta vaaditaan vastaisuudessa menojen todentamista. On välttämätöntä, että tämä pannaan täytäntöön täysimääräisesti. EU:n varojen käytön avoimuutta on lisättävä jäsenvaltioissa…

(Työjärjestyksen 163 artiklan mukaisesti lyhennetty äänestysselitys)

 
  
  

- Virrankosken (A6-0123/2007), Garriga Polledon (A6-0095/2007), Staesin (A6-0094/2007), Casparyn (A6-0108/2007), Casparyn (A6-0106/2007) ja Herczogin (A6-0116/2007) mietinnöt

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Kannatin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen näkemystä, jonka mukaan vastuuvapaus voidaan myöntää kaikille seitsemälle toimielimelle.

 
  
  

- Andrejevsin mietintö (A6-0091/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Marcin Libicki (UEN). – (PL) Arvoisa puhemies, haluaisin huomauttaa, että kun äänestettiin Andrejevsin mietinnön johdanto-osan L kappaleesta (kyse oli nimenhuutoäänestyksestä), äänestin vahingossa puolesta, vaikka tarkoitukseni oli äänestää vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). (LT) Ensimmäiset HIV-tartunnat havaittiin 25 vuotta sitten. Sairaus on levinnyt kaikkialle maailmaan. Siitä kärsivien tarkkaa lukumäärää ei tiedetä. Hoito on kallista, eikä sitä ole kaikkien saatavilla etenkään EU:n uusissa jäsenvaltioissa. Mietinnössä tehdään hyvin tärkeä huomio HIV/aids-kysymyksen ja maahanmuuttoprosessien välisestä monimutkaisesta suhteesta.

Maahanmuuttajavirrat etenkin maista, joissa HIV/aids on levinnyt laajalle, ja itäisistä maista, joiden tilanteesta meillä on hyvin vähän tietoja, muodostavat uhkan, että HIV/aids leviää entisestään.

Tutkimukset osoittavat, että maahanmuuttajista on tulossa suurin HIV:n/aidsin riskiryhmä Euroopan unionissa ja sen lähiympäristössä. Moskovassa tehty 12 000 maahanmuuttajan testaus paljasti, että 10 prosenttia kärsii HIV:stä/aidsista tai muista tarttuvista taudeista.

Tuen ehdotusta, jonka mukaan on hyödynnettävä naapuruuspolitiikkaa, jotta voidaan tukea HIV:n/aidsin ehkäisemistä ja hoitoa etenkin maahanmuuttajien ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien väestöryhmien keskuudessa. On tärkeää kiinnittää entistä enemmän huomiota tähän ongelmaan.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto, Louis Grech ja Joseph Muscat (PSE), kirjallinen. (MT) Äänestettäessä Andrejevsin mietinnöstä, joka koskee HIV:n/aidsin torjuntaa Euroopan unionissa ja unionin naapurimaissa vuosina 2006–2009, äänestin sen yhtenäisen strategian puolesta, jonka tavoitteena on torjua tätä laajaa ja murheellista ongelmaa.

Haluan tuoda selvästi esiin, ettei puoltavaa ääntäni saa tulkita abortin hyväksymiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward, Brian Crowley, Seán Ó Neachtain ja Eoin Ryan (UEN), kirjallinen. (EN) Sanomattakin on selvää, että minä ja kollegani Fianna Fáil -valtuuskunnasta kannatamme voimakkaasti HIV:n/aidsin hävittämistä ja torjuntaa Euroopan unionissa ja sen naapurimaissa.

Olemme Irlannin hallituksen tapaan huolestuneita viittauksista, jotka koskevat HIV:n/aidsin torjunnan sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien oikeuksien yhdistämistä voimakkaasti toisiinsa toimissa, ohjelmissa, strategioissa ja kansalaisten valistamisessa. Irlannin hallituksen mielestä tällaiset viittaukset olisi kontekstualisoitava yhdistämällä nämä oikeudet Kairossa vuonna 1994 järjestetyn kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin (ICPD) toimintaohjelmaan sekä Pekingin toimintaohjelmaan (1995) sekä näihin vuosina 1999 ja 2000 tehtyihin Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen tarkistuksiin, jotta voidaan varmistaa, että Irlannin kansallista lainsäädäntöä/sääntelyjärjestelmää kunnioitetaan.

Sekä Kairossa järjestetyn kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin asiakirjoissa että Pekingin julistuksessa viitataan siihen, että naisille on myönnettävä seksuaali- ja lisääntymisoikeudet mutta että näiden määrittelyssä on aborttiin liittyvissä kysymyksissä otettava huomioon kansalliset lainsäädäntöprosessit. "Terveydenhoitojärjestelmän puitteissa tapahtuvista aborttiin liittyvistä toimenpiteistä tai niiden muutoksista voidaan määrätä ainoastaan kansallisella tai paikallisella tasolla kansallisen lainsäädäntöprosessin mukaan.”...

(Työjärjestyksen 163 artiklan mukaisesti lyhennetty äänestysselitys)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Äänestimme tämän mietinnön puolesta, koska siihen sisältyy monia myönteisiä näkökohtia. Haluan korostaa niistä seuraavia kohtia:

- kehottaa komissiota antamaan kansanterveyden toimintaohjelmassa varoja ehkäisytoimille HIV:n/aidsin torjumiseksi ja vaatimaan julkisen rahoituksen saajia omistamaan tietyn osan tutkimuksestaan kyseisiin tauteihin,

- korostaa, että lievittävillä hoidoilla on suuri merkitys hoidettaessa HIV:tä kantavia tai aidsia sairastavia ihmisiä, ja kehottaa kehittämään ja laajentamaan niiden käyttöä kaikkialla Euroopan unionissa,

- kehottaa komissiota ottamaan erityisesti huomioon naisille suunnatut seksuaali- ja lisääntymisterveysohjelmat, jotta taudin kiihtyvä leviäminen naisten keskuudessa torjutaan,

- kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan rahallisesti mikrobisidien ja naisten kondomien tutkimusta ja kehittämistä, jotta naisilla olisi valta suojautua ja suojata kumppaninsa HIV:ltä/aidsilta tämän suostumuksella tai ilman, koska kondomi on edelleen tunnetuin ja laajimmin saatavilla oleva keino suojautua HIV:ltä/aidsilta ja muilta sukupuolitaudeilta, mutta edellyttää mieskumppanin suostumusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), kirjallinen. (PL) Äänestän HIV:n/aidsin torjuntaa Euroopan unionissa ja sen naapurimaissa vuosina 2006–2009 koskevan mietinnön puolesta.

Jäsen Andrejevsin mietintö on erinomainen vastaus Euroopan komission ohjelmaan, jonka tavoitteena on torjua HIV:tä/aidsia Euroopan unionissa ja sen naapurimaissa vuosina 2006–2009.

Esittelijä esittää aivan oikein, että tarvitaan laaja-alaista yleistä tiedotuskampanjaa, jolla voidaan sekä lisätä tietoisuutta tavoista, joilla aidsia voidaan välttää, että ryhtyä toimiin sitä sairastavien kärsimän häpeän ja syrjinnän torjumiseksi. Viimeaikainen kehitys osoittaa, että viruksen kantajien määrä on jatkuvasti kasvanut.

Jäsen Andrejevs korostaa kansainvälisten järjestöjen osuutta aidsin torjunnassa ja huomauttaa samalla, ettei niillä ole riittävää rahoitusta tehtävänsä hoitamiseksi kunnolla.

On myös syytä tukea esittelijän aloitetta, jonka mukaan komission ja jäsenvaltioiden on arvioitava menetelmiään, joilla ne voivat tukea terveydenhuoltopalveluja, joissa on vaikeuksia tarjota kaikille mahdollisuutta kalliiseen antiretrovirushoitoon.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), kirjallinen. – (EL) Mietinnössä, jossa käsitellään HIV:n/aidsin hoitoa EU:ssa ja sen naapurimaissa vuosina 2006–2009, korostetaan joitakin oikeita näkökohtia tästä kysymyksestä. Siinä ei kuitenkaan mainita sitä, että kansalaisten on saatava HIV:n/aidsin ehkäisemiseen ja hoitoon liittyvät palvelut jäsenvaltioiden yleisten, julkisten ja maksuttomien nykyaikaisten terveydenhuoltojärjestelmien avulla. Mietinnöllä ei vastata lainkaan kansalaisten vaatimukseen siitä, että potilaiden on saatava tarvitsemansa lääkitys maksuttomasti. HIV:n/aidsin tutkimus on osa ruohonjuuritason vastaista tutkimuksen seitsemättä puiteohjelmaa, joka on räätälöity monikansallisten yhtiöiden tarpeisiin.

HIV:n/aidsin hoito edellyttää jäsenvaltioilta kokonaisvaltaista suunnittelua. Kansalaisjärjestöt eivät voi huolehtia tällaisesta työstä. Kehotuksella, jonka mukaan on vahvistettava kansalaisjärjestöjä, pyritään suuntaamaan työvoiman huomio pois jäsenvaltioiden hallitusten vastuusta ja nykyisestä tarpeesta lisätä terveydenhuollon henkilöstöä. Työntekijöitä pakotetaan jälleen kerran huolehtimaan taakasta vapaaehtoistyön avulla. Vastuu HIV:n/aidsin hoidosta ei ole yksissä käsissä, eikä voimien yhdistäminen yritysten kanssa voi osoittautua tehokkaaksi, koska ne ovat kiinnostuneita vain voittojen saamisesta. Tämä kysymys koskee kaikkia työntekijöitä, koska heidän on taisteltava ja pakotettava hallitukset ryhtymään kokonaisvaltaisiin toimiin ehkäisemisen ja tutkimuksen edistämiseksi sekä tällä hetkellä ylihintaisten lääkkeiden ja hoitojen saatavuuden parantamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta. Sen avulla pyritään tehostamaan HIV:n/aidsin torjuntaa edistämällä ehkäisemistä valistuksen avulla sekä torjumalla syrjintää ja eriarvoisuutta hoidon ja lääkkeiden saatavuudessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), kirjallinen. (EN) Äänestin tyhjää, koska mielestäni ei ole toivoakaan siitä, että tällä aloitteella voitaisiin kääntää HIV/aids-tartuntojen lisääntyminen EU:ssa laskuun.

HIV/aids aiheuttaa suurta kärsimystä, mutta silti parlamentti kieltäytyi valiokuntavaiheessa ottamasta mukaan kaikkia tehokkaiksi tiedettyjä keinoja.

Haluan pelastaa ihmishenkiä, joten odotan, kunnes voin äänestää todellakin myönteisesti vaikuttavan aloitteen puolesta.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö