Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 24 Απριλίου 2007 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Απόφαση κατεπείγοντος
 4.Απαλλαγές για το οικονομικό έτος 2005 (συζήτηση)
 5.Καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2006-2009 (συζήτηση)
 6.Καλωσόρισμα
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Συμφωνία ΕΚ/Μαλαισίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών (ψηφοφορία)
  7.2.Βασικοί μισθοί και επιδόματα του προσωπικού της Ευρωπόλ (ψηφοφορία)
  7.3.Δασμολογικές ποσοστώσεις για τις εισαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο (ψηφοφορία)
  7.4.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Vural Öger (ψηφοφορία)
  7.5.Απαλλαγή 2005 : Τμήμα IV, Δικαστήριο (ψηφοφορία)
  7.6.Απαλλαγή 2005 : Τμήμα V, Ελεγκτικό Συνέδριο (ψηφοφορία)
  7.7.Απαλλαγή 2005 : Τμήμα VI, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ψηφοφορία)
  7.8.Απαλλαγή 2005 : Τμήμα VIII A, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (ψηφοφορία)
  7.9.Απαλλαγή 2005 : VIII B, Eυρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδομένων (ψηφοφορία)
  7.10.Απαλλαγή 2005 : έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) (ψηφοφορία)
  7.11.Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (ψηφοφορία)
  7.12.Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (ψηφοφορία)
  7.13.Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας (ψηφοφορία)
  7.14.Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ψηφοφορία)
  7.15.Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ψηφοφορία)
  7.16.Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (ψηφοφορία)
  7.17.Απαλλαγή 2005 : Μεταφραστικό Kέντρο των Oργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  7.18.Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ψηφοφορία)
  7.19.Απαλλαγή 2005 : Eurojust (ψηφοφορία)
  7.20.Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ψηφοφορία)
  7.21.Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ψηφοφορία)
  7.22.Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (ψηφοφορία)
  7.23.Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ψηφοφορία)
  7.24.Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (ψηφοφορία)
  7.25.Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ψηφοφορία)
  7.26.Υπηρεσίες πληρωμής στην εσωτερική αγορά (ψηφοφορία)
  7.27.Καθεστώς ποσοστώσεων για την παραγωγή αμύλου γεωμήλων (ψηφοφορία)
  7.28.Συνέπειες των μελλοντικών διευρύνσεων στην αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής (ψηφοφορία)
  7.29.Προϋπολογισμός 2008: ετήσιες στρατηγικές προτεραιότητες της Επιτροπής (ψηφοφορία)
  7.30.Απαλλαγή 2005: Τμήμα ΙΙΙ, Επιτροπή (ψηφοφορία)
  7.31.Απαλλαγή 2005: Τμήμα Ι, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  7.32.Απαλλαγή 2005: Τμήμα ΙΙ, Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  7.33.Απαλλαγή 2005: Τμήμα VII, Επιτροπή των Περιφερειών (ψηφοφορία)
  7.34.Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ανασυγκρότησης (ψηφοφορία)
  7.35.Καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2006-2009 (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Κοινοτικό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης - Διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών - Ευθύνη των μεταφορέων στις πλωτές μεταφορές επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος - Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα - Οργανισμοί επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (συζήτηση)
 12.Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 13.Απόρριψη συζητήσεως λόγω απαραδέκτου (ομοφοβία στην Ευρώπη): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Πολυμερής συμφωνία σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού εναέριου χώρου - Πολυμερής συμφωνία για τη δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού εναέριου χώρου (ΚΕΕΧ) (συζήτηση)
 15.Galileo (συζήτηση)
 16.Θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας (συζήτηση)
 17.Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας (συζήτηση)
 18.Θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1202 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1566 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου