Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 24 april 2007 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Beslut om brådskande förfarande
 4.Ansvarsfrihet för budgetåret 2005 (debatt)
 5.Bekämpning av hiv/aids i Europeiska unionen och angränsande länder 2006-2009 (debatt)
 6.Välkomsthälsning
 7.Omröstning
  7.1.Avtal EG/Malaysia om vissa luftfartsaspekter (omröstning)
  7.2.Grundlöner och tillägg för Europols personal (omröstning)
  7.3.Tullkvoter för import till Bulgarien och Rumänien av rårörsocker (omröstning)
  7.4.Upphävande av Vural Ögers parlamentariska immunitet (omröstning)
  7.5.Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt IV, domstolen (omröstning)
  7.6.Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt V, Revisionsrätten (omröstning)
  7.7.Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VI, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (omröstning)
  7.8.Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VIII A, Europeiska ombudsmannen (omröstning)
  7.9.Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VIII B, Europeiska datatillsynsmannen (omröstning)
  7.10.Ansvarsfrihet 2005: 6:e, 7:e, 8:e och 9:e europeiska utvecklingsfonden (EUF) (omröstning)
  7.11.Ansvarsfrihet 2005: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (omröstning)
  7.12.Ansvarsfrihet 2005: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (omröstning)
  7.13.Ansvarsfrihet 2005: Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet (omröstning)
  7.14.Ansvarsfrihet 2005: Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (omröstning)
  7.15.Ansvarsfrihet 2005: Europeiska miljöbyrån (omröstning)
  7.16.Ansvarsfrihet 2005: Europeiska arbetsmiljöbyrån (omröstning)
  7.17.Ansvarsfrihet 2005: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (omröstning)
  7.18.Ansvarsfrihet 2005: Europeiska läkemedelsmyndigheten (omröstning)
  7.19.Ansvarsfrihet 2005: Eurojust (omröstning)
  7.20.Ansvarsfrihet 2005: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (omröstning)
  7.21.Ansvarsfrihet 2005: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (omröstning)
  7.22.Ansvarsfrihet 2005: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (omröstning)
  7.23.Ansvarsfrihet 2005: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (omröstning)
  7.24.Ansvarsfrihet 2005: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (omröstning)
  7.25.Ansvarsfrihet 2005: Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (omröstning)
  7.26.Betalningstjänster på den inre marknaden (omröstning)
  7.27.Kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse (omröstning)
  7.28.Framtida utvidgningars konsekvenser för sammanhållningspolitikens effektivitet (omröstning)
  7.29.Kommissionens årliga politiska strategi för 2008 (omröstning)
  7.30.Ansvarsfrihet 2005: avsnitt III, kommissionen (omröstning)
  7.31.Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt I, Europaparlamentet (omröstning)
  7.32.Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt II, rådet (omröstning)
  7.33.Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VII, Regionkommittén (omröstning)
  7.34.Ansvarsfrihet 2005: Europeiska byrån för återuppbyggnad (omröstning)
  7.35.Bekämpning av hiv/aids i Europeiska unionen och angränsande länder 2006-2009 (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen - Utredning av olyckor i sjötransportsektorn - Bortfraktarens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran med båt - Hamnstatskontroll - Organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg (debatt)
 12.Frågestund (frågor till kommissionen)
 13.Avvisning av ett ärende som otillåtligt (homofobi i Europa): se protokollet
 14.Multilateralt avtal om upprättande av ett gemensamt europeiskt luftfartsområde – Multilateralt avtal om upprättande av ett gemensamt europeiskt luftrum (debatt)
 15.Galileo (debatt)
 16.Gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten (debatt)
 17.Bedömning och hantering av översvämningsrisker (debatt)
 18.En temainriktad strategi för ett hållbart nyttjande av naturresurser (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 20.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (703 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1238 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy