Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 1566k
Τρίτη 24 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Απόφαση κατεπείγοντος
 4. Απαλλαγές για το οικονομικό έτος 2005 (συζήτηση)
 5. Καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2006-2009 (συζήτηση)
 6. Καλωσόρισμα
 7. Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1. Συμφωνία ΕΚ/Μαλαισίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών (ψηφοφορία)
  7.2. Βασικοί μισθοί και επιδόματα του προσωπικού της Ευρωπόλ (ψηφοφορία)
  7.3. Δασμολογικές ποσοστώσεις για τις εισαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο (ψηφοφορία)
  7.4. Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Vural Öger (ψηφοφορία)
  7.5. Απαλλαγή 2005 : Τμήμα IV, Δικαστήριο (ψηφοφορία)
  7.6. Απαλλαγή 2005 : Τμήμα V, Ελεγκτικό Συνέδριο (ψηφοφορία)
  7.7. Απαλλαγή 2005 : Τμήμα VI, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ψηφοφορία)
  7.8. Απαλλαγή 2005 : Τμήμα VIII A, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (ψηφοφορία)
  7.9. Απαλλαγή 2005 : VIII B, Eυρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδομένων (ψηφοφορία)
  7.10. Απαλλαγή 2005 : έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) (ψηφοφορία)
  7.11. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (ψηφοφορία)
  7.12. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (ψηφοφορία)
  7.13. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας (ψηφοφορία)
  7.14. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ψηφοφορία)
  7.15. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ψηφοφορία)
  7.16. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (ψηφοφορία)
  7.17. Απαλλαγή 2005 : Μεταφραστικό Kέντρο των Oργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  7.18. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ψηφοφορία)
  7.19. Απαλλαγή 2005 : Eurojust (ψηφοφορία)
  7.20. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ψηφοφορία)
  7.21. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ψηφοφορία)
  7.22. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (ψηφοφορία)
  7.23. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ψηφοφορία)
  7.24. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (ψηφοφορία)
  7.25. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ψηφοφορία)
  7.26. Υπηρεσίες πληρωμής στην εσωτερική αγορά (ψηφοφορία)
  7.27. Καθεστώς ποσοστώσεων για την παραγωγή αμύλου γεωμήλων (ψηφοφορία)
  7.28. Συνέπειες των μελλοντικών διευρύνσεων στην αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής (ψηφοφορία)
  7.29. Προϋπολογισμός 2008: ετήσιες στρατηγικές προτεραιότητες της Επιτροπής (ψηφοφορία)
  7.30. Απαλλαγή 2005: Τμήμα ΙΙΙ, Επιτροπή (ψηφοφορία)
  7.31. Απαλλαγή 2005: Τμήμα Ι, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  7.32. Απαλλαγή 2005: Τμήμα ΙΙ, Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  7.33. Απαλλαγή 2005: Τμήμα VII, Επιτροπή των Περιφερειών (ψηφοφορία)
  7.34. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ανασυγκρότησης (ψηφοφορία)
  7.35. Καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2006-2009 (ψηφοφορία)
 8. Αιτιολογήσεις ψήφου
 9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11. Κοινοτικό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης - Διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών - Ευθύνη των μεταφορέων στις πλωτές μεταφορές επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος - Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα - Οργανισμοί επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (συζήτηση)
 12. Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 13. Απόρριψη συζητήσεως λόγω απαραδέκτου (ομοφοβία στην Ευρώπη): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14. Πολυμερής συμφωνία σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού εναέριου χώρου - Πολυμερής συμφωνία για τη δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού εναέριου χώρου (ΚΕΕΧ) (συζήτηση)
 15. Galileo (συζήτηση)
 16. Θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας (συζήτηση)
 17. Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας (συζήτηση)
 18. Θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων (συζήτηση)
 19. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20. Λήξη της συνεδρίασης


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. COCILOVO
Αντιπροέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
  

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00)

 

2. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Απόφαση κατεπείγοντος
  

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων (COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)).

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélène Aubert (Verts/ALE), συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου.(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πολύ γρήγορα, καλώ όλες τις Ομάδες να απορρίψουν αυτή την αίτηση εφαρμογής της διαδικασίας του κατεπείγοντος, η οποία είναι εντελώς περιττή. Αφενός μιλάμε για έναν κανονισμό που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2009 και, αφετέρου, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου κάνει τη δουλειά της άψογα. Συζήτησε το ζήτημα αυτό κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασής της και θα το εξετάσει εκ νέου στις 7 και 8 Μαΐου με στόχο την επίτευξη προόδου στις συζητήσεις μας με το Συμβούλιο. Υπάρχουν δύο ακόμη σύνοδοι της Ολομέλειας που θα διεξαχθούν εδώ στο Στρασβούργο πριν από τη λήξη της γερμανικής Προεδρίας, και έχουμε την κατάσταση υπό έλεγχο. Συνεχίζουμε τις συζητήσεις μας. Δεν υπάρχει, συνεπώς, ανάγκη να ψηφίσουμε υπέρ της αίτησης του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας του κατεπείγοντος.

 
  
  

(Το Κοινοβούλιο απορρίπτει το αίτημα εφαρμογής της διαδικασίας του κατεπείγοντος)

 

4. Απαλλαγές για το οικονομικό έτος 2005 (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση των ακόλουθων εκθέσεων:

- A6-0095/2007 του κ. Salvador Garriga Polledo, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005, Τμήμα III - Επιτροπή (SEC(2006)0916 – C6 0263/2006 – 2006/2070(DEC)) (SEC(2006)0915 – C6 0262/2006 – 2006/2070(DEC)),

- A6-0094/2007 του κ. Bart Staes, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2005, Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (C6-0465/2006 – 2006/2071(DEC)),

- A6-0108/2007 του κ. Daniel Caspary, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005, Τμήμα II - Συμβούλιο (C6-0466/2006 – 2006/2072(DEC)),

- A6-0109/2007 του κ. Daniel Caspary, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005, Τμήμα IV - Δικαστήριο (C6-0467/2006 – 2006/2073(DEC)),

- A6-0107/2007 του κ. Daniel Caspary, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005, Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο (C6-0468/2006 – 2006/2074(DEC)),

- A6-0110/2007του κ. Daniel Caspary, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005, Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (C6-0469/2006 – 2006/2075(DEC)),

- A6-0106/2007 του κ. Daniel Caspary, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005, Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών (C6-0470/2006 – 2006/2076(DEC)),

- A6-0104/2007 του κ. Daniel Caspary, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005, Τμήμα VIII A - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (C6-0471/2006 – 2006/2063(DEC)),

- A6-0111/2007 του κ. Daniel Caspary, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005, Τμήμα VIII B - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (C6-0472/2006 – 2006/2170(DEC)),

- A6-0115/2007 του κ. Mogens N.J. Camre, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έκτου, έβδομου, όγδοου και ένατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2005 (COM(2006)0429 – C6-0264/2006 – 2006/2169(DEC)),

- A6-0097/2007 της κ. Edit Herczog, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0386/2006 – 2006/2153(DEC)),

- A6-0098/2007 της κ. Edit Herczog, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC)),

- A6-0116/2007 της κ. Edit Herczog, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0388/2006 – 2006/2155(DEC)),

- A6-0118/2007 της κ. Edit Herczog, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC)),

- A6-0100/2007 της κ. Edit Herczog, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC)),

- A6-0103/2007 της κ. Edit Herczog, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0391/2006 – 2006/2158(DEC)),

- A6-0105/2007 της κ. Edit Herczog, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0392/2006 – 2006/2159(DEC)),

- A6-0101/2007 της κ. Edit Herczog, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0393/2006 – 2006/2160(DEC)),

- A6-0099/2007 της κ. Edit Herczog, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0394/2006 – 2006/2161(DEC)),

- A6-0120/2007 της κ. Edit Herczog, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργάνου για την Ενίσχυση της Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust ) για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC)),

- A6-0113/2007 της κ. Edit Herczog, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0396/2006 – 2006/2163(DEC)),

- A6-0114/2007 της κ. Edit Herczog, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2005 (C6–0397/2006 – 2006/2164(DEC)),

- A6-0121/2007 της κ. Edit Herczog, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0398/2006 – 2006/2165(DEC)),

- A6-0112/2007 της κ. Edit Herczog, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0399/2006 – 2006/2166(DEC)),

- A6-0119/2007 της κ. Edit Herczog, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0400/2006 – 2006/2167(DEC)), και

- A6-0102/2007 της κ. Edit Herczog, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2005 (C6-0401/2006 – 2006/2168(DEC)).

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Garriga Polledo (PPE-DE), εισηγητής. – (ES) Κυρίες και κύριοι, Επίτροπε Kallas, φτάνουμε επιτέλους στο τέλος της διαδικασίας του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2005, του οποίου είχε προηγηθεί ο σχεδιασμός, η έγκριση, η εκτέλεση και, στη συνέχεια, η απαλλαγή του.

Οφείλω να πω ότι, από δημοσιονομική άποψη, το 2005 δεν ήταν κακό έτος. Ήταν ένα δύσκολο έτος, στο οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Σώμα των Επιτρόπων είχαν να αντιμετωπίσουν πολύ δύσκολες συνθήκες, καθώς αυτός ήταν ο πρώτος πλήρης προϋπολογισμός της διευρυμένης Ένωσης και, επιπλέον, ο πρώτος προϋπολογισμός που εκτελέστηκε πλήρως από αυτό το νέο Σώμα των Επιτρόπων.

Πρέπει, επομένως, να ξεκινήσω λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τα πήγε καθόλου άσχημα. Επομένως, προτείνω να χορηγήσουμε απαλλαγή για την εκτέλεση του κοινοτικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2005, και αυτό ακριβώς θα τεθεί στην ψηφοφορία των αξιότιμων βουλευτών.

Αυτό δεν σημαίνει, ασφαλώς, ότι δεν υπάρχει έντονη και βάσιμη κριτική, τόσο ορισμένων γενικών διευθύνσεων όσο και διαρθρωτικής φύσεως, και αναφορικά με ορισμένα θέματα του δημοσιονομικού ελέγχου τα οποία θα πρέπει να βελτιωθούν από την Επιτροπή τα επόμενα χρόνια, που ενδέχεται να είναι πολύ δύσκολο να επιλυθούν.

Θέλω επίσης να επισημάνω ότι η Επιτροπή αντέδρασε καλά στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και προχώρησε αρκετές γραμμές του νέου σχεδίου δράσης της το οποίο ελπίζω ότι θα επιτρέψει έναν θετικό έλεγχο τα προσεχή έτη.

Στήριξα το ψήφισμά μου βασικά στο θέμα των εθνικών δηλώσεων. Οι εθνικές δηλώσεις σχετικά με τη διαχείριση της κοινοτικής χρηματοδότησης είναι πολύ σημαντικές για το Κοινοβούλιο. Δημιουργήθηκαν το 2003 και έχουν σκοπό να προσφέρουν την εγγύηση ότι τα κράτη μέλη έχουν αποτελεσματικά ελεγκτικά συστήματα για τις κοινοτικές δαπάνες.

Επιπλέον, πρέπει να υπογράφονται από κάποιον με βαθμό εξουσίας σε εθνικό επίπεδο και, μολονότι η Συνθήκη ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του προϋπολογισμού, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 80% το διαχειρίζονται τα κράτη μέλη.

Επομένως, κρίναμε ότι ήταν αναγκαίο να αναληφθεί μια νέα πρωτοβουλία σχετικά με τις εθνικές δηλώσεις. Υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες ορισμένων κρατών μελών που είναι γενναίες κατά την άποψή μας –και επισημαίνω ιδιαίτερα τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο– που υιοθέτησαν, στο πλαίσιο του Συμβουλίου, αυτές τις ιδέες σχετικά με τις εθνικές δηλώσεις ελέγχου τις οποίες μπορεί να μην ακολουθήσουν άλλα κράτη μέλη, καθώς η εδαφική τους κατανομή και οργάνωση είναι διαφορετική. Ωστόσο, αποτελούν ένα βήμα προόδου. Αυτό που προτείνουμε εμείς στην έκθεση είναι να παραμείνει ανοιχτή η μορφή που μπορεί να λάβουν οι μελλοντικές δηλώσεις ούτως ώστε να μπορούν να αντανακλούν τις πραγματικότητες των πολιτικών συστημάτων κάθε κράτους μέλους.

Ως βασική ιδέα, όμως, εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε να προχωρήσουν αυτές οι εθνικές δηλώσεις, διότι αυτός θα είναι ο μόνος τρόπος να συμμετέχουν πραγματικά τα κράτη μέλη στην ευθύνη για τον έλεγχο των κοινοτικών πόρων, η οποία αποτελεί την πραγματική βάση γι’ αυτή τη δήλωση απαλλαγής.

Επιπλέον, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό θέμα που σχετίζεται με τις εθνικές δηλώσεις. Η δήλωση αξιοπιστίας (DAS), όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι ένας δρόμος που δεν οδηγεί πουθενά και όσοι από εμάς έχουμε παρακολουθήσει πολύ στενά τις δηλώσεις αξιοπιστίας το γνωρίζουμε αυτό εδώ και δώδεκα χρόνια.

Είναι αδύνατο να θεσπιστεί σήμερα η νομιμότητα των υποκείμενων πράξεων στα κράτη μέλη, ιδιαίτερα στα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Επομένως, πρέπει να κάνουμε κάτι για να βελτιώσουμε την ποιότητα του ελέγχου και τη συμμετοχή των κρατών μελών και επομένως ζητάμε από το Συμβούλιο μια εθνική δήλωση διαχείρισης που θα καλύπτει όλα τα συνδιαχειριζόμενα κεφάλαια, με βάση τις δηλώσεις των διαφόρων εθνικών οργάνων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των δαπανών.

Τέλος, κύριε Πρόεδρε, μολονότι η έκθεσή μου καλύπτει και άλλα πράγματα, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να πετύχουμε μια θετική δήλωση αξιοπιστίας τα προσεχή έτη, η οποία είναι αναγκαία για τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας και, ιδιαίτερα, κρίσιμη για την κοινή γνώμη που θέλει να βλέπει αξιοπιστία, διαφάνεια και έλεγχο μέχρι το τελευταίο ευρώ των δημόσιων κεφαλαίων που διαχειρίζονται τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), εισηγητής. (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η έκθεσή μου αφορά την απαλλαγή για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου και θέλω να επισημάνω τέσσερα σημεία σχετικά με το θέμα αυτό.

Καταρχάς, θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι που επαναλαμβάνουμε εδώ και χρόνια στα διάφορα ψηφίσματα για τη χορήγηση απαλλαγής, δηλαδή ότι η απαλλαγή του Κοινοβουλίου δεν περιλαμβάνει μόνο τη διαχείριση του Γενικού Γραμματέα ή της διοίκησης, αλλά επίσης την πολιτική και τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα διοικητικά όργανα στο Σώμα μας, όπως οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον Πρόεδρο, από το Προεδρείο, καθώς επίσης και από τη Διάσκεψη των Προέδρων. Επίσης, δεν χορηγούμε απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλίου, αλλά στον Πρόεδρό του. Υπό αυτή την έννοια, η παράγραφος σύμφωνα με την οποία ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα πρέπει ουσιαστικά να είναι ανοιχτός σε επίσημο και δημόσιο διάλογο με την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής έχει, κατά την άποψή μου, τεράστια σημασία. Από αυτή την άποψη, προτιμώ τη δική μου διατύπωση από την τροπολογία που κατέθεσε η κ. Grässle και η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών. Στην πραγματικότητα, νομίζω ότι η τροπολογία της κ. Grässle έρχεται σε αντίθεση με όσα εγκρίναμε πέρυσι με την έκθεση Ferber.

Δεύτερον, η πολιτική για τα κτίρια είναι σημαντική. Διακυβεύεται ένα τεράστιο χρηματικό ποσό και θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στην αντιδικία μεταξύ του Κοινοβουλίου και της βελγικής κυβέρνησης για το θέμα αυτό. Πριν από χρόνια, η βελγική κυβέρνηση εγγυήθηκε, όπως έπραξαν και άλλες κυβερνήσεις σε χώρες όπου το Κοινοβούλιο διαθέτει κτίρια, ότι το κόστος του οικοπέδου και τα έξοδα ανάπτυξης του χώρου θα επιστρέφονταν στο Κοινοβούλιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αντιδικία ακριβώς επ’ αυτού στις Βρυξέλλες, και το ενεχόμενο ποσό είναι 15 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τεράστιο ποσό. Η βελγική κυβέρνηση δεν τήρησε τη συμφωνία αυτή και αυτός είναι ο λόγος που την καλώ μετ’ επιτάσεως, σε αυτό το ψήφισμα, να επανορθώσει, διότι αυτό θα ήταν μια τονωτική ένεση για τους διαπραγματευτές μας, τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου και τον Αντιπρόεδρο που είναι υπεύθυνος για την πολιτική για τα κτίρια. Στο ψήφισμα, επέστησα επίσης την προσοχή στον αντίκτυπο που έχει το Κοινοβούλιο στη γειτονιά στην οποία μένουμε στις Βρυξέλλες. Οι κάτοικοι ενοχλούνται πολύ από την κυκλοφορία, τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης και φρονώ ότι η διαβούλευση μεταξύ του Κοινοβουλίου και των κατοίκων της περιοχής είναι ζωτικής σημασίας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε καλοί γείτονες και η διαβούλευση είναι σημαντική υπό αυτή την έννοια. Θα ήθελα να δω τη δημοσίευση μιας έκθεσης για το θέμα αυτό μέχρι τη χορήγηση απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού το επόμενο έτος.

Το τρίτο σημείο μου –που αφορά ένα πολύ ακανθώδες ζήτημα– είναι το Ταμείο Εθελούσιας Συνταξιοδότησης το οποίο, αυτή τη στιγμή, έχει ένα αναλογιστικό έλλειμμα 28,8 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ένα τεράστιο ποσό χρημάτων. Πρέπει, ωστόσο, να πω ότι το έλλειμμα μειώνεται, διότι πέρυσι ήταν 43,7 εκατ. ευρώ. Αυτό το ταμείο εθελούσιας συνταξιοδότησης, στη σημερινή μορφή του, περιλαμβάνει συνολικό ποσό 202 εκατ. ευρώ, που έχει επενδυθεί στο χρηματιστήριο. Όλοι γνωρίζουμε ότι το χρηματιστήριο μπορεί να είναι ένα ριψοκίνδυνο εγχείρημα και ότι τα αποτελέσματα στο χρηματιστήριο δεν είναι πάντοτε θετικά. Το χρηματιστήριο μπορεί να είναι ασταθές. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες, ως εκ τούτου, να σημειωθούν μεγάλες ζημίες με αυτά τα χρήματα. Εξού και το αίτημα για επενδύσεις χαμηλού κινδύνου και για την εφαρμογή των όσων έχουμε ήδη αποφασίσει σε μεγάλο αριθμό ψηφισμάτων, δηλαδή την προώθηση ηθικών επενδύσεων. Στον προϋπολογισμό του 2005, το Κοινοβούλιο ενίσχυσε αυτό το ταμείο εθελούσιας συνταξιοδότησης με 11,4 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό χρημάτων, συνεπώς μου φαίνεται φυσιολογικό να δημοσιευτεί ο κατάλογος με τους τελικούς δικαιούχους.

Θέλουμε να ζητήσουμε να δημοσιευτεί ο κατάλογος των τελικών δικαιούχων στον αγροτικό κόσμο, που κάνει μεγάλη αφαίμαξη στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Όλοι υποστηρίζουν το αίτημα αυτό. Και θα γίνει, όπως είναι προφανές από έναν δικτυακό τόπο. Άρα γιατί διστάζουμε όταν είναι αναμεμειγμένοι δικοί μας βουλευτές του Κοινοβουλίου; Δεν πρέπει άραγε αυτό να σταματήσει;

Από τον ονομαστικό κατάλογο, παρατήρησα ότι η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών υπέβαλε τέσσερις τροπολογίες για να διαγραφούν ορισμένα πράγματα και επίσης παρατήρησα ότι η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε κάποιες ψηφοφορίες κατά τμήματα. Είναι δημοκρατικό τους δικαίωμα. Υποψιάζομαι ότι ο σκοπός τους είναι να απομακρύνουν διά της ψηφοφορίας όλες αυτές τις παραγράφους. Χάριν της διαφάνειας, λοιπόν, θέλω να ανακοινώσω σε αυτό το στάδιο ότι ζήτησα να διεξαχθούν ονομαστικές ψηφοφορίες, διότι, κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι βουλευτές που θα ψηφίσουν κατά θα έχουν τη δυνατότητα να αιτιολογήσουν αυτή την κίνηση ενώπιον των εκλογέων τους. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ απαράδεκτο ότι, στο τέλος, το Κοινοβούλιο θα είναι εκείνο που θα πρέπει να πληρώσει τον λογαριασμό. Αυτό είναι απαράδεκτο και αποτελεί ένδειξη κακοδιαχείρισης των πόρων και των δημόσιων κονδυλίων.

Τέλος, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα σχέδιο Κιότο+. Στον αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Σώμα αυτό είναι αδιαμφισβήτητοι ηγέτες. Εγκρίναμε σωστά και σημαντικά ψηφίσματα σε αυτόν τον τομέα. Λοιπόν, αυτό που απαιτούμε από τον πολίτη, τον καταναλωτή, τα νοικοκυριά, τη βιομηχανία, τον κόσμο των μεταφορών, πρέπει επίσης να το απαιτούμε από εμάς τους ίδιους· κατά συνέπεια, το ψήφισμά μου, η έκθεσή μου περιέχει πλήθος συγκεκριμένων προτάσεων για τη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου του Σώματός μας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μας με πολύ πιο φιλόδοξο τρόπο από ό,τι συνέβαινε μέχρι σήμερα.

Θα ήθελα να τελειώσω λέγοντας ότι οι δύο τροπολογίες που κατέθεσαν ο κ. Fjellner και άλλοι βουλευτές απολαύουν της πλήρους στήριξής μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Caspary (PPE-DE), εισηγητής. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η χορήγηση απαλλαγής των θεσμικών οργάνων που μου είχε ανατεθεί στο παρελθόν αφορά το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Επιτροπή των Περιφερειών, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Για τους δύο τελευταίους δεν έχω προς το παρόν καμία αμφιβολία.

Για να αρχίσουμε όμως με το Συμβούλιο, εδώ υπάρχει από το 1970 μια επονομαζόμενη «συμφωνία κυρίων» για ορισμένα δημοσιονομικά ζητήματα. Από τότε όμως η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Έχουν συμβεί ορισμένα σημαντικά πράγματα που κάνουν τη «συμφωνία κυρίων» να φαίνεται σήμερα ανάρμοστη. Για παράδειγμα, έχουμε πλέον ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκλέγεται με ελεύθερες, μυστικές και άμεσες εκλογές. Είμαι βαθύτατα πεπεισμένος ότι είναι επειγόντως απαραίτητη η προσαρμογή αυτής της συμφωνίας στη σημερινή κατάσταση και γι’ αυτό συνιστώ να γίνει τους επόμενους μήνες κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, να συζητηθεί το σημαντικό αυτό θέμα και να ζητηθούν οι επείγουσες αλλαγές από το Συμβούλιο με μία κοινή θέση.

Μια και αναφέρομαι στο Συμβούλιο: ευτυχώς, η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Αυτό είναι καλό, όμως είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν τηρεί τη συμφωνία για σαφή διάκριση μεταξύ των λειτουργικών δαπανών που πρέπει να εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Επιτροπής και των αμιγώς διοικητικών δαπανών. Ως εκ τούτου, καλώ το Συμβούλιο να τηρεί επιτέλους στο μέλλον αυτούς τους κανόνες.

Ανάγκη βελτίωσης εξακολουθεί να υπάρχει τόσο ως προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όσο και ως προς το Ελεγκτικό Συνέδριο. Για παράδειγμα, πρέπει να διευκρινιστεί ακόμα η δημοσίευση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των δικαστών και των ελεγκτών. Αυτό το έχουμε θίξει επανειλημμένα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γι’ αυτό θεσπίζουμε στο ψήφισμά μας προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2007 για να εξηγήσουν τα δύο θεσμικά όργανα με ποιον τρόπο σκοπεύουν να ικανοποιήσουν το αίτημα του Κοινοβουλίου για δημοσίευση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων, καθώς περιμένουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό τις δηλώσεις αυτές.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το ερώτημα αν θα πρέπει να παραμείνουμε στον σημερινό αριθμό ελεγκτών δεν τέθηκε μόνο μετά τον πρόσφατο γύρο της διεύρυνσης. Έχουν παρουσιαστεί ήδη διάφορα πρότυπα για τη μεταρρύθμιση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο πρώην πρόεδρός του, ο καθηγητής Bernhard Friedmann, για παράδειγμα, επεξεργάστηκε μια πολύ εύλογη πρόταση, συγκεκριμένα ένα εκ περιτροπής σύστημα όπως αυτό του συμβουλίου της ΕΚΤ. Επίσης, θα ήταν ίσως σκόπιμο να δημιουργηθεί η θέση ενός ανώτατου ελεγκτή αντί για το σημερινό συλλογικό όργανο. Για τον λόγο αυτόν, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν θα πρέπει να επικαλείται τη μέχρι τώρα κατάσταση ως προς τις Συνθήκες και να αρνείται να προβεί σε μεταρρυθμίσεις. Η μεταρρύθμιση πρέπει αργά ή γρήγορα να γίνει και καλό θα ήταν να υποβάλει με δική του πρωτοβουλία το Ελεγκτικό Συνέδριο μια εύλογη, εφαρμόσιμη και καλά μελετημένη πρόταση.

Στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών συζητείται το μέλλον των κοινών υπηρεσιών. Κάτι δεν πάει καλά με την οργάνωση αυτών των υπηρεσιών, εφόσον κυρίως η Επιτροπή των Περιφερειών έχει την εντύπωση ότι τίθεται σε μειονεκτική θέση. Ως εκ τούτου, πρέπει και οι δύο επιτροπές να προβούν σε ουδέτερη ανάλυση των δαπανών, των πλεονεκτημάτων και των εξοικονομήσεων, που θα βασίζεται στα κατάλληλα μεγέθη αναφοράς, και να ζητήσει, αν είναι απαραίτητο, τη συνδρομή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή άλλων συμβουλευτικών οργάνων. Στόχος της συζήτησης πρέπει να είναι να εργάζονται μελλοντικά οι κοινές υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανάγκες, με καλό συντονισμό και με λογικό κόστος.

Στο επίκεντρο της φετινής χορήγησης απαλλαγής βρισκόταν κυρίως το θέμα της αμφισβητούμενης χρησιμοποίησης των συντελεστών διόρθωσης από την Επιτροπή των Περιφερειών, αλλά και από άλλα θεσμικά όργανα. Δεν μπορεί να κριθεί η νομιμότητα αυτών των πληρωμών στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής. Αυτό θα κριθεί από τα δικαστήρια. Το θέμα είναι αν οι επικεφαλής της Επιτροπής των Περιφερειών αντέδρασαν εδώ σωστά και πώς χειρίστηκαν καταρχήν την περίπτωση αυτή. Είμαι πεπεισμένος ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη δράσης από την πλευρά της Επιτροπής των Περιφερειών. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται απάτη, πρέπει να δρομολογούνται τα συντομότερο πειθαρχικά μέτρα και να καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λογοδοτήσουν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί αυτήν την υπόθεση και σε συνάρτηση με αυτό πρέπει επίσης να εξετάσουμε και τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης για να διαπιστώσουμε αν η ερμηνεία των κανόνων και των μεταβατικών διατάξεων επιτρέπεται να είναι θέμα μόνο της διοίκησης. Εγώ νομίζω πάντως ότι τα νομοθετικά όργανα της Ένωσης πρέπει να αφήσουν στη διοίκηση σημαντικά στενότερα περιθώρια ελιγμών από ό,τι στο παρελθόν.

Γενικά, το αποτέλεσμα της απαλλαγής δείχνει τη σημασία του συστηματικού ελέγχου του προϋπολογισμού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ όλα τα θεσμικά όργανα για τη συνεργασία και τη διάθεση των πληροφοριών που ζητήθηκαν και συνιστώ να χορηγηθεί η απαλλαγή στα θεσμικά όργανα λαμβανομένων υπόψη των σημείων που αναφέρθηκαν.

 
  
MPphoto
 
 

  Mogens N.J. Camre (UEN), εισηγητής. (DA) Κύριε Πρόεδρε, η ετήσια έγκριση των λογαριασμών καλύπτει κάθε λογαριασμό και μερικό λογαριασμό για κάθε θεσμικό όργανο της ΕΕ. Η διεξοδική εξέταση των εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνεπάγεται μεγάλο όγκο δουλειάς. Η Επιτροπή προσπάθησε ενεργά να μας διαφωτίσει, και η γραμματεία της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών εργάστηκε πολύ σκληρά για να δώσει τη δυνατότητα στα μέλη του Σώματος να αξιολογήσουν το περιεχόμενο των λογαριασμών.

Έχουμε και φέτος λόγους, για άλλη μία φορά, να θλιβόμαστε για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν κατόρθωσε να παράσχει ανεπιφύλακτη γνώμη. Η άποψη ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες εργάζεται η ΕΕ καθιστούν σχεδόν αδύνατο για το Ελεγκτικό Συνέδριο να παράσχει ανεπιφύλακτη γνώμη τέτοιου χαρακτήρα αρχίζει να αποκτά αξιοπιστία. Αυτό ανάγεται, κατά μέγα μέρος, στο γεγονός ότι το 80% περίπου των πόρων της ΕΕ μεταφέρονται στα κράτη μέλη και η διαχείρισή τους γίνεται εκεί, πράγμα που σημαίνει ότι οι πιθανότητες να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια γενική εικόνα είναι εξαιρετικά ασταθείς, δεδομένων των πολλών μορφών και της ασυνεπούς ποιότητας της διαχείρισης σε εθνικό επίπεδο.

Αν θέλουμε να αποφύγουμε τα προβλήματα που προκύπτουν σε σχέση με την ορθή διαχείριση των πόρων της ΕΕ, δεν αρκεί να απαιτούμε απλώς μεγαλύτερη εποπτεία. Πρέπει να αναρωτηθούμε αν η σημερινή νομοθεσία για τις ενισχύσεις, τόσο στον τομέα της γεωργίας όσο και σε σχέση με τα διαρθρωτικά ταμεία θα πρέπει να αναμορφωθεί ριζικά. Ο ολλανδός πρώην Επίτροπος, κ. Bolkestein, επεσήμανε πρόσφατα ότι είναι δυνατή η επωφελής περικοπή του 85% των δαπανών της ΕΕ. Στην πραγματικότητα, είναι σαφές πως είναι άσκοπο οι 15 χώρες της ΕΕ να δίνουν χρήματα η μία στην άλλη. Είναι σαν η μεσαία τάξη να καταβάλλει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τη μεσαία τάξη μέσα στην ίδια χώρα. Τα παλαιά κράτη μέλη θα μπορούσαν να οργανώσουν πολύ καλύτερα τις ενισχύσεις που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξή τους χρησιμοποιώντας τους ίδιους πόρους τους. Η κατάσταση κατά την οποία άλλες χώρες, βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, πρέπει να πληρώσουν για πράγματα που η εν λόγω χώρα δεν επιθυμεί να πληρώσει η ίδια, ή που θα μπορούσε να πληρώσει μόνη της, είναι ένα πρόσχημα για να μην κάνουμε τίποτα. Εκείνοι που δεν επιθυμούν να προβούν σε μεταρρυθμίσεις λαμβάνουν βοήθεια από εκείνους που πραγματοποίησαν μεταρρυθμίσεις και, ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα μόνες τους. Όπως είπε ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας, Göran Persson: «δεν είναι δίκαιο εμείς, που επιθυμούμε να απαιτήσουμε υψηλότερους φόρους από τους πολίτες μας, να πρέπει να δώσουμε χρήματα σε χώρες που δεν επιθυμούν να φορολογήσουν τους δικούς τους πολίτες». Η χώρα μου, για παράδειγμα, επιβάλει φόρο 200% στα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης προκειμένου, μεταξύ άλλων, να μπορεί να στείλει πολλά χρήματα σε χώρες στις οποίες βλέπω πολλά περισσότερα καινούρια αυτοκίνητα από ό,τι στην Κοπεγχάγη – αυτοκίνητα για τα οποία δεν έχει πληρωθεί δασμός ούτε ενός λεπτού του ευρώ. Ασφαλώς, αυτό δεν φαίνεται λογικό.

Η Ομάδα μου, όσον αφορά τους περισσότερους βουλευτές, επιθυμεί να ψηφίσει υπέρ της χορήγησης απαλλαγής. Προσωπικά, διατηρώ ορισμένες επιφυλάξεις διότι πιστεύω ότι κάποιοι τομείς της διαχείρισης των δαπανών στην Επιτροπή και σε ορισμένες επιτροπές δεν πληρούν τις συνήθεις προδιαγραφές. Θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω τη γραμματεία της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών για τον πολύ μεγάλο όγκο εργασίας που πραγματοποίησε και επίσης να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου στην επιτροπή για τις πολυάριθμες σημαντικές παρατηρήσεις τους σε αυτή τη συζήτηση και για την εποικοδομητική συνεργασία που επικρατεί, σε γενικές γραμμές, στο εσωτερικό της επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Herczog (PSE), εισηγήτρια. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να παρουσιάσω τη γνωμοδότησή μου σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στις 16 αποκεντρωμένες υπηρεσίες της ΕΕ για το 2005.

Οι εν λόγω υπηρεσίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της εικόνας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, καθότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ συμμερίζονται τους στόχους και τις υποχρεώσεις τους. Συνεπώς, αυτό το 1% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ δαπανάται με πρόσφορο τρόπο.

Χαιρετίζω τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο πιστοποίησε ότι οι λογαριασμοί και των 16 αποκεντρωμένων υπηρεσιών είναι, από όλες τις ουσιαστικές απόψεις, αξιόπιστοι, νόμιμοι και νομότυποι, εκτός από ορισμένες επιμέρους επισημάνσεις. Η θετική δήλωση αξιοπιστίας για όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες αποτελεί μείζον επίτευγμα και θέλω με την ευκαιρία αυτή να τις συγχαρώ όλες για τις προσπάθειές τους.

Εστίασα την προσοχή μου στη γενική λειτουργία των εν λόγω υπηρεσιών και θέλω να επικεντρώσω το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής μου ομιλίας σε αυτό το θέμα. Για το οικονομικό έτος 2005, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η διαχείριση των αποκεντρωμένων υπηρεσιών ήταν σε γενικές γραμμές ομαλή. Εντούτοις, εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων. Υπήρξαν ορισμένα προβλήματα σε επιμέρους τομείς γενικής λογιστικής. Ένα ακόμη προβληματικό πεδίο σε ορισμένες αποκεντρωμένες υπηρεσίες ήταν η μη συμμόρφωση με τους κανόνες για τη σύναψη συμβάσεων. Τα συστήματα τεχνολογίας των πληροφοριών δεν ήταν πάντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες. Επιπλέον, πρέπει να αναφέρουμε ότι οι δυσκολίες κατά τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, ειδικότερα όσον αφορά τις διαδικασίες πρόσληψης, δημιούργησαν μια σειρά προβλημάτων.

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, πρέπει να αναφερθεί ότι, όπως ήταν αναμενόμενο, εμφανίστηκαν κάποια προβλήματα στα αρχικά στάδια λειτουργίας ορισμένων νέων αποκεντρωμένων υπηρεσιών. Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω τις εννέα προτάσεις τις οποίες έχω αναπτύξει στην έκθεσή μου και οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα των εν λόγω υπηρεσιών προς όφελος των συμφερόντων της Ένωσης.

Ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός των αποκεντρωμένων υπηρεσιών δεν αντικατοπτρίζει πάντα τις πραγματικές ανάγκες της Ένωσης και των πολιτών της. Συνεπώς, η δημιουργία μιας νέας αποκεντρωμένης υπηρεσίας πρέπει πάντα να συνοδεύεται και να υποστηρίζεται από μελέτη κόστους-ωφέλειας. Το Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να γνωμοδοτεί σχετικά με τη μελέτη κόστους-ωφέλειας προτού ληφθεί απόφαση από το Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ζητήσει από την Επιτροπή να εκπονεί ανά πενταετία έκθεση για την προστιθέμενη αξία εκάστης υπηρεσίας. Σε περίπτωση αρνητικής αποτίμησης της προστιθέμενης αξίας μιας αποκεντρωμένης υπηρεσίας, όλα τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα πρέπει να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αναδιατύπωση της εντολής της ή να προβαίνουν στο κλείσιμό της.

Απευθύνω θερμή έκκληση στο Σώμα να καλέσει το Ελεγκτικό Συνέδριο να προσθέσει στην ετήσια έκθεση που εκπονεί ένα κεφάλαιο αφιερωμένο σε όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που πρέπει να λάβουν απαλλαγή υπό τους λογαριασμούς της Επιτροπής για να υπάρχει πολύ σαφέστερη εικόνα του τρόπου με τον οποίον οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες χρησιμοποιούν τους πόρους της ΕΕ. Το Κοινοβούλιο πρέπει να καλέσει την Επιτροπή να βελτιώσει τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη που παρέχει στις υπηρεσίες. Πρέπει να καλέσουμε την Επιτροπή να διατυπώσει πρόταση για την εναρμόνιση της μορφής των ετησίων εκθέσεων που υποβάλλονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες για να αναπτυχθούν δείκτες επιδόσεως οι οποίοι θα καθιστούν δυνατή τη σύγκριση της αποδοτικότητας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών.

Στην έκθεσή μου, χαιρετίζω τις πολύ σημαντικές βελτιώσεις στον συντονισμό μεταξύ των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της ΕΕ, ενώ καλώ όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να χρησιμοποιούν διαρκώς περισσότερο στόχους SMART, στοιχείο που αναμένεται να οδηγήσει σε πιο ρεαλιστικό σχεδιασμό και υλοποίηση επιδιώξεων. Επιμένω δε στη θέση ότι τα προγράμματα εργασίας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών πρέπει να εκφράζουν τη συμβολή τους με επιχειρησιακούς και μετρήσιμους όρους και ότι πρέπει να δίνεται η δέουσα προσοχή στις προδιαγραφές εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής.

Επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ συγκεκριμένα στη διαδικασία απαλλαγής για όλες τις υπηρεσίες. Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ότι όλες οι υπηρεσίες της ΕΕ υποβάλλονται σε διαδικασία απαλλαγής, αλλά με δύο διαφορετικούς τρόπους. Οι 16 αποκεντρωμένες υπηρεσίες οι οποίες μας απασχολούν σήμερα πρόκειται να λάβουν χωριστή απαλλαγή, ενώ στις υπόλοιπες θα χορηγηθεί απαλλαγή στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Επιτροπής. Δεν υπάρχει, συνεπώς, καμία υπηρεσία η οποία να μην υπόκειται στους ελέγχους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εντούτοις, επικρατεί σοβαρή έλλειψη διαφάνειας ως προς τη διαχείριση των υπηρεσιών στις οποίες χορηγούνται απαλλαγές στο πλαίσιο των λογαριασμών της Επιτροπής μόνον. Προκειμένου να διατηρηθεί η συνυπευθυνότητα της Επιτροπής και να ενισχυθεί η διαφάνεια και η σαφήνεια της διαδικασίας απαλλαγής για όλες τις υπηρεσίες, καλώ το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να δημιουργήσει ένα νέο κεφάλαιο στην ετήσια έκθεσή του η οποία θα καλύπτει το σύνολο των κοινοτικών υπηρεσιών.

Στον χρόνο που μου απομένει, θέλω να εστιάσω την προσοχή μου μόνο στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης. Τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν και οι σημαντικές βελτιώσεις που πραγματοποίησε η υπηρεσία προκειμένου να ανταποκριθεί θετικά στις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Κοινοβουλίου αξίζουν πραγματικά επαίνους. Θέλω να συγχαρώ τη διεύθυνση και το προσωπικό για τις προσπάθειές τους. Λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια αξία της εν λόγω υπηρεσίας, το Κοινοβούλιο πρέπει να ζητήσει από την Επιτροπή να τροποποιήσει το περιεχόμενο της εντολής της υπηρεσίας, η οποία πρόκειται να λήξει το 2008, και να αναθέσει στην υπηρεσία την ευθύνη υλοποίησης ορισμένων εξωτερικών δράσεων της ΕΕ, ειδικότερα σε περιοχές που ανοικοδομούνται μετά από κρίσεις.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές και όλους τους συναδέλφους μου, καθώς και τη Γραμματεία του Σώματος, για τις προσπάθειές τους. Συνιστώ στο Κοινοβούλιο να χορηγήσει θετική απαλλαγή και στις 16 αποκεντρωμένες υπηρεσίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, είμαι ευγνώμων για την ποιότητα και την ισορροπία που χαρακτηρίζουν το περιεχόμενο της υπό συζήτηση έκθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω γι’ αυτό την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, τον προηγούμενο πρόεδρό της, κ. Fazakas, τον σημερινό της πρόεδρο, κ. Bösch, και, ασφαλώς, τον εισηγητή, κ. Garriga Polledo.

Στην έκθεση του κ. Garriga Polledo προτείνεται στο Κοινοβούλιο να χορηγήσει απαλλαγή στην Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της και να συμφωνήσει στην εκκαθάριση των λογαριασμών. Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση αυτή. Θέλω δε να αναλύσω γιατί θεωρώ ότι η πρόταση είναι δικαιολογημένη.

Καταρχάς, θα δοθεί συνέχεια στις συστάσεις σας. Μάλιστα, έχουμε ήδη πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα, όπως τα ακόλουθα:

Υλοποιούμε τον αναθεωρημένο Δημοσιονομικό Κανονισμό, γεγονός που συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, ότι εφαρμόζουμε τις συμφωνηθείσες διατάξεις οι οποίες απαιτούν από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν «ετήσια περίληψη στο κατάλληλο εθνικό επίπεδο όλων των διαθέσιμων ελέγχων και δηλώσεων».

Θα συνεχίσουμε να γνωστοποιούμε την πρόοδο που σημειώνουμε στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης μας για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εσωτερικού ελέγχου, όπως μας ζητάτε στην παράγραφο 56. Μάλιστα, θα παρουσιάσω την έκθεση προόδου στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών την προσεχή εβδομάδα.

Έχουμε βελτιώσει, μπορούμε να βελτιώσουμε και θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τους λογαριασμούς. Για τους λογαριασμούς του 2006, έχουμε ήδη προσφέρει βελτιωμένη ενημέρωση σχετικά με τις επιστροφές και τις οικονομικές διορθώσεις. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να υπολογίζετε στην αξιοπιστία των λογαριασμών μας.

Εφαρμόζουμε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Διαφάνειας. Με τη στήριξη του Κοινοβουλίου, σε αυτόν τον τομέα επιτυγχάνεται καθημερινά πρόοδος.

Στην έκθεση του τρέχοντος έτους, το Κοινοβούλιο «στηρίζει πλήρως την Επιτροπή στην αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας επί θεμάτων αναστολής πληρωμών». Όταν παρουσιάστηκα ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών την 1η Μαρτίου για να συζητήσουμε το σχέδιο έκθεσης του κ. Garriga Polledo, δήλωσα ότι θα προτείνω στους συναδέλφους μου στην Επιτροπή την πολύ προσεκτική ανάλυση των ζητημάτων στα οποία οφείλονται οι επιφυλάξεις στις δηλώσεις των γενικών διευθυντών κατά το τρέχον έτος και, ανάλογα με τη σοβαρότητα των προβλημάτων και των κινδύνων που θα εντοπιστούν, θα αναστείλω τις πληρωμές ή θα εφαρμόσω οικονομικές διορθώσεις. Διεξήγαμε σοβαρές συζητήσεις για πάνω από δύο ώρες, και το αποτέλεσμα ήταν η πολύ σαφής επιβεβαίωση της αποφασιστικότητας του Σώματος των Επιτρόπων να λάβει τα αναγκαία μέτρα.

Σήμερα θέλω να υπογραμμίσω ορισμένες συγκεκριμένες αποφάσεις που ελήφθησαν. Πρώτον, όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ) στην Ελλάδα και τις γεωργικές ενισχύσεις, έχει πλέον συμφωνηθεί με την Ελλάδα ένα πολύ ξεκάθαρο σχέδιο δράσης το οποίο αποσκοπεί στη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του ΟΣΔΕ στη χώρα αυτή. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει σαφείς προθεσμίες ως προς τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων. Σύμφωνα, άλλωστε, με την κατηγορηματική δήλωση της Επιτρόπου Fischer Boel κατά την ακρόαση σχετικά με την απαλλαγή στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών τον περασμένο Νοέμβριο, η Επιτροπή θα αναστείλει τις πληρωμές προς την Ελλάδα για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων εφόσον δεν τηρηθούν από τις ελληνικές αρχές το συμφωνηθέν σχέδιο δράσης και οι προθεσμίες. Η πρώτη σημαντική έκθεση από τις ελληνικές αρχές πρόκειται να μας κοινοποιηθεί στις 15 Μαΐου.

Θέλω επίσης να υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή ανακτά συστηματικά κοινοτικούς γεωργικούς πόρους οι οποίοι δαπανώνται κατά τρόπο μη αποδεκτό από τα κράτη μέλη, επιστρέφοντας τα εν λόγω ποσά στον κοινοτικό προϋπολογισμό με τη διαδικασία «εκκαθάρισης των λογαριασμών».

Με βάση την πιο πρόσφατη απόφαση, η οποία ελήφθη την περασμένη εβδομάδα, ανακτώνται συνολικά 285,3 εκατ. ευρώ από 14 κράτη μέλη για λόγους που σχετίζονται κυρίως με την ανεπάρκεια των ελέγχων καθώς και με τη μη τήρηση των προθεσμιών πληρωμής από τα κράτη μέλη.

Δεύτερον, στον τομέα των διαρθρωτικών μέτρων, στις 4 Απριλίου 2007, η Επιτροπή ανέστειλε τις πληρωμές για προγράμματα του ΕΤΠΑ σε πέντε από τις εννέα περιφέρειες της Αγγλίας, καθώς και για ένα πρόγραμμα σε μια έκτη περιφέρεια. Εάν δεν ληφθούν μέτρα, ή εάν ληφθούν ανεπαρκή μέτρα, η Επιτροπή θα αποφασίσει κατ’ αποκοπήν διόρθωση ύψους από 5 έως 10% ή 25% επί των ποσών που έχουν καταβληθεί για καθένα από τα προγράμματα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παραβίαση των κανόνων και να αντισταθμιστούν η έκταση και οι οικονομικές επιπτώσεις των προβλημάτων που απομένουν.

Οι αναστολές πληρωμών και οι επιφυλάξεις οδηγούν συχνά στις αναγκαίες βελτιώσεις. Το 2005, για παράδειγμα, η ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής εξέφρασε επιφυλάξεις για την επάρκεια των συστημάτων ελέγχου της Ισπανίας. Το 2006, η ΓΔ προέβη σε νέο έλεγχο και διαπίστωσε ότι είχε επιτευχθεί πρόοδος η οποία καθιστούσε περιττή την εκ νέου διατύπωση επιφυλάξεων.

Ομοίως, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στις αρχές του 2006 η Επιτροπή είχε εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με τα συστήματα που εφαρμόζονταν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποίησε βελτιώσεις και οι επιφυλάξεις άρθηκαν.

Αυτά τα παραδείγματα καταδεικνύουν ότι η Επιτροπή μπορεί και επιτυγχάνει την παρεμπόδιση των πληρωμών. Η βάση για τη λήψη παρομοίων αποφάσεων πρέπει να είναι εύλογη και να εξηγείται λεπτομερώς. Έχουμε, συνεπώς, καταβάλει σημαντικές προσπάθειες και πάλι εφέτος για τη βελτίωση της ποιότητας των ετησίων εκθέσεων δραστηριοτήτων των γενικών διευθύνσεων της Επιτροπής.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ήταν μάλλον επικριτικό όσον αφορά τους ελέγχους της Επιτροπής στον τομέα της έρευνας. Η διαχείριση γίνεται απευθείας από την Επιτροπή και έχουμε δώσει ύψιστη προτεραιότητα σε αυτό το θέμα. Εφαρμόζεται πλέον μια στρατηγική εκ των υστέρων ελέγχου στο σύνολο των Γενικών Διευθύνσεων που σχετίζονται με την έρευνα για ελέγχους σχετικά με το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο. Πρόκειται για μια ισχυρή στρατηγική η οποία συνοδεύεται από σημαντική αύξηση του ποσοστού του προϋπολογισμού για την έρευνα που καλύπτεται από εκ των υστέρων ελέγχους. Το 2007 θα διενεργηθούν 300 έλεγχοι ως προς την εφαρμογή του έκτου προγράμματος πλαισίου, έναντι 45 που διενεργήθηκαν το 2006.

Αντικατοπτρίζοντας τον βαθμό προτεραιότητας που αποδίδει σε αυτό το θέμα, η Επιτροπή μεταβάλλει τις αρμοδιότητες σημαντικού αριθμού υπαλλήλων της και τους αναθέτει ελεγκτικά καθήκοντα, ενώ πραγματοποιεί αντίστοιχες πρόσθετες προσλήψεις.

Επιπλέον, εξετάζεται σοβαρά η σταδιακή θέσπιση κατ’ αποκοπήν ποσών σε ειδικευμένους τομείς του προγράμματος πλαισίου.

Επιτρέψτε μου να πω λίγα λόγια για τις υπηρεσίες. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την αυξανόμενη ανησυχία του Κοινοβουλίου σχετικά με τις ρυθμιστικές υπηρεσίες. Στηρίζουμε ήδη σημαντικά τις υπηρεσίες, ενώ φρονώ ότι οι προσδοκίες και οι αρμοδιότητες πρέπει να διευκρινίζονται, ιδίως πριν από τη δημιουργία νέων υπηρεσιών.

Θα ασκήσουμε, συνεπώς, πιέσεις προκειμένου να σημειωθεί αμέσως πρόοδος σχετικά με την προτεινόμενη διοργανική συμφωνία. Το Συμβούλιο έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμο να συνεχίσει τις συνομιλίες για το θέμα αυτό. Η έγκριση της συμφωνίας θα συμβάλει ουσιαστικά στην ικανότητά μας να ανταποκριθούμε στις συστάσεις του Κοινοβουλίου για θέματα όπως η συστημική και τακτική αξιολόγηση και οι μελέτες κόστους-ωφέλειας των υπηρεσιών, καθώς και η εναρμόνιση των ετησίων εκθέσεών τους.

Η Επιτροπή παραμένει υπόλογη έναντι της δημοσιονομικής αρχής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Ανταποκρινόμαστε σε αυτή μας την υποχρέωση ενημερώνοντάς σας ανοικτά και με ειλικρίνεια για τις δυνάμεις και τις αδυναμίες μας. Σας είμαστε δε ευγνώμονες διότι αναγνωρίζετε με δίκαιο τρόπο και τις δύο.

 
  
MPphoto
 
 

  Ralf Walter (PSE), συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανάπτυξης. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των δύο εισηγητών, κ. Camre και κ. Garriga Polledo. Είναι θετικό ότι οι παρατηρήσεις μας λαμβάνονται πλήρως υπόψη στις αποφάσεις του Κοινοβουλίου.

Πρέπει να ελέγξουμε ως Επιτροπή Ανάπτυξης αν χρησιμοποιούνται κανονικά και σωστά τα χρήματα που δαπανούμε για να υποστηρίξουμε τους πιο αδύναμους σε ολόκληρο τον κόσμο και να τους βοηθήσουμε να ανεξαρτητοποιηθούν. Η αποδοχή από τον πληθυσμό εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το να μην δημιουργηθεί η εντύπωση πως εδώ επωφελούνται κάποιοι ισχυροί, και ότι τα χρήματα φθάνουν πραγματικά στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Γι’ αυτό εξετάσαμε εξονυχιστικά την πτυχή αυτή.

Όπως και σε πολλά άλλα σημεία, το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε σημαντικά λάθη ως προς τη διάθεση των χρημάτων. Τα εξετάσαμε όλα, αναλυτικά, και ασφαλώς παρατηρήσαμε ότι είχαν γίνει λάθη όσον αφορά τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία δαπανήθηκαν τα χρήματα. Όμως δεν ήταν λάθη που θα είχαν αρνητικά αποτελέσματα για την ΕΕ, αλλά ήταν πραγματικά λάθη στη διαδικασία που πρέπει να διορθωθούν προκειμένου να μπορούμε να πούμε κατηγορηματικά πως οι πόροι χρησιμοποιήθηκαν κανονικά.

Ωστόσο, η διαδικασία απαλλαγής είναι και πολιτική διαδικασία. Εξετάζουμε αν η Επιτροπή εφάρμοσε πραγματικά αυτά στα οποία αποσκοπούσαμε καταρτίζοντας τον προϋπολογισμό. Έτσι, εξετάσαμε αν δόθηκε πραγματικά έμφαση στην περιβαλλοντική νομοθεσία, αν βελτιώθηκε πραγματικά η πρόληψη κρίσεων και –πράγμα για το οποίο υπήρξε έντονη διαφωνία– αν δαπανήθηκε πραγματικά το 20% των πόρων για τη βασική εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πρέπει βέβαια να πούμε πως οι αριθμοί παρουσιάζουν αυξητική τάση, όμως απέχουν ακόμα πάρα πολύ από το 20% που είχαμε συμφωνήσει όλοι μαζί. Δεν είναι ιδιαίτερα καθησυχαστική η δήλωση ότι αυτό έχει να κάνει με τον μεγάλο αριθμό δωρητών και οργανισμών που πρέπει να συντονιστούν.

Πρέπει να σας πω ξεκάθαρα ότι η ΕΕ –μαζί με τα κράτη μέλη της– είναι με διαφορά ο μεγαλύτερος δωρητής στον κόσμο. Αυτό μπορούμε να το πούμε με αυτοπεποίθηση. Ταυτόχρονα όμως δεν γίνεται να έρχεται κάποιος στο Σώμα και να λέει πως επικεντρωθήκαμε σε άλλα θέματα, και ελπίζουμε ότι οι προτεραιότητες που όρισαν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο των ψηφισμάτων τους θα υλοποιηθούν τελικά.

Είχαμε πολύ καλή συνεργασία με τους υπαλλήλους της Επιτροπής. Δόθηκαν υποσχέσεις ότι θα λάβουμε μέσα στον χρόνο τις ανάλογες πληροφορίες και δείκτες και ότι θα αποδειχθεί ότι σημειώθηκαν σαφείς πρόοδοι. Καθώς ανέκαθεν με απασχολούσε πολύ η διαδικασία του προϋπολογισμού, σας λέω ξεκάθαρα ότι θα προσέξω και κατά την εκπόνηση του επόμενου προϋπολογισμού να παρακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά τις εξαγγελθείσες βελτιώσεις στην εκτέλεση του προϋπολογισμού –τόσο ως προς τη στοχοθετημένη χρησιμοποίηση των πόρων όσο και ως προς την εκπλήρωση των πολιτικών στόχων– και η συμπεριφορά μας ως Κοινοβουλίου κατά την εκπόνηση του προϋπολογισμού θα εξαρτηθεί από το εάν θα εκπληρώσετε πραγματικά τις υποχρεώσεις σας ή όχι.

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Haug (PSE), συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται για τις πολιτικές, για τις οποίες είναι υπεύθυνη η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Για το 2005 –το οικονομικό έτος για το οποίο πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι έγινε κανονική χρήση των χρημάτων των ευρωπαίων φορολογουμένων– ήταν λιγότερο από μισή ποσοστιαία μονάδα του συνολικού προϋπολογισμού των 116 δισ. ευρώ.

Θέλω να πω εξαρχής ότι δεν υπάρχει τίποτα που να εμποδίζει τη χορήγηση απαλλαγής στους διευθυντές και τις διευθύντριες των τεσσάρων οργανισμών –EMEA, EEA, EFSA και ECDC– για την εκτέλεση των αντίστοιχων προϋπολογισμών.

Οι πρώτοι μήνες της δραστηριότητας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων κατά το 2005 ήταν επιτυχείς. Υπεύθυνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ήταν η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών.

Στο τρίτο έτος της δραστηριότητάς της, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων μετακόμιζε στην Parma. Αυτό έφερε τις ανάλογες δυσκολίες εξεύρεσης του απαραίτητου εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και είχε αναπόφευκτα ως αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατό να δαπανηθούν όλα τα διαθέσιμα χρήματα. Στον κοινοτικό προϋπολογισμό επέστρεψαν παραπάνω από 4 εκατ. ευρώ. Το πώς μπορούν τα χρήματα αυτά να διατεθούν και πάλι στην EFSA δεν είναι αντικείμενο συζήτησης σε αυτή τη διαδικασία απαλλαγής. Παρ’ όλ’ αυτά, αυτό θα πρέπει να συζητηθεί με την Επιτροπή.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εργάστηκε με τρόπο που μας ικανοποίησε όλους. Δεν διέθεσε όλα τα χρήματα – προφανώς ένας λόγος ήταν και οι τεχνικές δυσκολίες προσαρμογής του πληροφοριακού του συστήματος.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος έκανε εξαίρετη εργασία, όπως συνήθως. Χρησιμοποίησε κανονικά όλους τους πόρους και σίγουρα θα χρειαζόταν περισσότερους.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος δεν έχει βασικά κάτι να επικρίνει στην εκτέλεση των προϋπολογισμών των τεσσάρων οργανισμών της. Παρ’ όλ’ αυτά εκμεταλλευτήκαμε τη διαδικασία απαλλαγής για να ζητήσουμε για τους δύο «παλιούς» οργανισμούς –τον EMEA και τον EEA– αυτό που ήδη έχει καθοριστεί στον βασικό κανονισμό των «νέων», δηλαδή τον τακτικό έλεγχο και αξιολόγηση του έργου τους από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Θέλουμε να είναι εξασφαλισμένη η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σε όλες τις μορφές της ευρωπαϊκής διοικητικής πρακτικής – και στους οργανισμούς.

Περνάω τώρα στον τομέα του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων, για τον οποίο είναι υπεύθυνη η Επιτροπή. Σε όλους τους τομείς, τα ποσοστά απορρόφησης των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων ήταν απόλυτα ικανοποιητικά, όμως το ποσοστό των πληρωμών δεν ήταν καθόλου ικανοποιητικό και ήταν κάτω από το 80% τόσο στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων όσο και στον τομέα του περιβάλλοντος. Φυσικά, υπάρχουν αιτίες γι’ αυτό. Από τη μια δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί η σύσταση του εκτελεστικού οργανισμού για τη δημόσια υγεία, ενώ ταυτόχρονα δεσμευόταν προσωπικό για την προετοιμασία του νέου προγράμματος για την υγεία και την προστασία των καταναλωτών, από την άλλη δε τα προβλήματα των δημοσιονομικών υποχρεώσεων του 2004 οδήγησαν το 2005 σε προβλήματα πληρωμών στον τομέα του περιβάλλοντος .

Όσο κατανοητές και αν είναι οι εξηγήσεις που παρουσίασαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής, η Επιτροπή πρέπει να καταφέρει να προβλέπει τις δυσκολίες πριν παρουσιαστούν, για να μπορεί να λάβει αμέσως αντισταθμιστικά μέτρα. Άλλωστε, έχει αρκετή πείρα στην αντιμετώπιση διοικητικών προβλημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cramer (Verts/ALE), συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού διαπιστώνει ότι στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2005 διατέθηκε για την πολιτική των μεταφορών σχεδόν 1 δισ. ευρώ για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και επίσης σχεδόν 1 δισ. ευρώ για πιστώσεις πληρωμών. Το μεγαλύτερο μέρος διατίθεται για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, συγκεκριμένα 670 εκατ. ευρώ για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 750 εκατ. ευρώ για πληρωμές. Η επιτροπή επιδοκιμάζει θερμά το γεγονός ότι σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και πληρωμές για την οδική ασφάλεια και υποχρεώσεις για το Marco Polo, ενώ διατίθενται και 70 εκατ. ευρώ για υποχρεώσεις και 60 εκατ. ευρώ για πληρωμές για τους οργανισμούς του τομέα των μεταφορών.

Ωστόσο, η επιτροπή ανησυχεί για το ποσοστό λαθών, που ξεπερνά τον μέσο όρο, στις ερευνητικές συμβάσεις του τομέα των μεταφορών, και για το ότι διατίθενται μόνο 51% των διαθέσιμων πόρων για την οδική ασφάλεια, που είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα αφού θέλουμε να μειώσουμε στο ήμισυ τον αριθμό των δυστυχημάτων.

Ως προς τα διευρωπαϊκά δίκτυα, είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε σε ό,τι φέρνει αποτελεσματικότητα στις μεταφορές και όχι να αρχίζουμε πρώτα τα μεγάλα έργα και ύστερα να διαπιστώνουμε ότι λείπουν οι μισοί από τους απαραίτητους πόρους. Σε πολλά κράτη μέλη υπάρχουν έργα που διακόπηκαν γιατί λείπουν οι απαραίτητοι χρηματοδοτικοί πόροι. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στον εκσυγχρονισμό της υπάρχουσας υποδομής και μόνο μετά από αυτό να εξετάσουμε νέα κατασκευαστικά έργα. Πρέπει να επιτύχουμε τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα με αυτούς τους περιορισμένους πόρους.

Επίσης, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο έργα σύνδεσης Βορρά-Νότου, γιατί η Ευρώπη πρέπει να ενωθεί και γι’ αυτό πρέπει να εκσυγχρονιστούν και τα σιδηροδρομικά έργα Ανατολής-Δύσης που σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται ακόμα στη φάση του περασμένου αιώνα, δηλαδή της ατμομηχανής.

Σημαντική είναι ασφαλώς και η αλλαγή του κλίματος. Ο τομέας των μεταφορών είναι, με ποσοστό 30%, μία από τις μεγαλύτερες πηγές εκπομπής CO2 και γι’ αυτό στα ερευνητικά μας προγράμματα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην πολιτική για το κλίμα και την αειφορία. Αυτό δεν έγινε καθόλου ικανοποιητικά μέχρι σήμερα και πρέπει να αλλάξει.

Χορηγήσαμε απαλλαγή στους οργανισμούς, πρέπει όμως και να λάβουν τους απαραίτητους πόρους για να επιτελέσουν τις απαραίτητες εργασίες που τους έχουν ανατεθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Helga Trüpel (Verts/ALE), συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ως συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας θα ήθελα αρχικά να διαπιστώσω ότι δεν είμαστε πεπεισμένοι πως αρκούν αυτά που δαπανούμε για τον πολιτισμό και την παιδεία. Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας είχε πολύ μεγαλύτερες φιλοδοξίες και λυπάται διότι το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν διέθεσαν συνολικά περισσότερους πόρους. Θέλουμε να δώσουμε μια ψυχή στην Ευρώπη. Θέλουμε να δώσουμε σε όλους τους φοιτητές τη δυνατότητα να σπουδάσουν στην Ευρώπη και θα πρέπει και στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας να επιφέρουμε εδώ μεταβολές τα επόμενα χρόνια.

Θα ήθελα να πω πολύ γενικά ότι ιδίως για τα μεγάλα προγράμματα για τον πολιτισμό και τους νέους είναι καθοριστικό αφενός να ασκούμε μία πολύ προσεκτική –δηλαδή υπεύθυνη και διαφανή– πολιτική δαπανών και αφετέρου να μην υπερβάλλουμε ως προς τις κανονιστικές ρυθμίσεις και να μην ακολουθούμε αδιέξοδες γραφειοκρατικές προσεγγίσεις. Μετά από τις περιπτώσεις διαφθοράς και τα σκάνδαλα που σημειώθηκαν, γνωρίζω ότι πρέπει να δείξουμε μεγάλη ευαισθησία. Παρ’ όλ’ αυτά, δεν πρέπει να ξεπερνάμε τον στόχο. Ειδικά σε σχέση με τα μικρά έργα, όπου πρόκειται μόνο για 20 000 ευρώ, οι αιτούντες δεν θα πρέπει να καταθέτουν δεκάδες σελίδες για να γίνει δεκτή η αίτησή τους.

Η δεύτερη παρατήρησή μου είναι πως όταν έχουμε 99 εθνικούς οργανισμούς για τον πολιτισμό, είναι φυσικό να ξεφεύγουν γρήγορα τα πράγματα από τον έλεγχο. Εδώ θα έπρεπε να φροντίσουμε για καλύτερη διαχείριση.

Και μια τρίτη παρατήρηση: θεωρώ ότι δεν είναι σωστή προσέγγιση το να εξακολουθούμε να χρηματοδοτούμε από τον προϋπολογισμό μας αυτό το δεύτερο Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Αν οι Γάλλοι δεν είναι διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν αυτήν τη δεύτερη έδρα και να κάνουν οικονομία, τότε πρέπει μελλοντικά να αναλάβει τις δαπάνες αυτές το Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Bárbara Dührkop Dührkop (PSE), συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. – (ES) Παρεμβαίνω ως εισηγήτρια της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2005.

Υπάρχουν πολλές υπηρεσίες, ορισμένες από τις οποίες ανέφερε ήδη η κ. Haug και, σε γενικές γραμμές, οι παρατηρήσεις μας είναι οι ίδιες.

Θέλω να ξεκινήσω σχολιάζοντας την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, και μπορώ να το κάνω πολύ σύντομα.

Διαπιστώνουμε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος σε σχέση με την εκτέλεση των πιστώσεων υποχρεώσεων, αλλά η εκτέλεση των πληρωμών χρειάζεται μια νέα ώθηση. Βρισκόμαστε στο 79,8% για το 2005 σε σύγκριση με το 80,3% για το 2004. Αυτό είναι ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα της επιτροπής.

Η κ. Haug ανέφερε και άλλες που φαίνεται να είναι στην ίδια κατάσταση. Είναι αυτονόητο ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να βελτιωθεί. Επιπλέον, γνωρίζουμε ότι διακυβεύονται τα χρήματα για το προσεχές έτος αν δεν μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά.

Αναφορικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για τη Eurojust (το ευρωπαϊκό όργανο δικαστικής συνεργασίας), διαπιστώνουμε ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει εύλογες διασφαλίσεις ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί γι’ αυτό το οικονομικό έτος ήταν αξιόπιστοι και, αναφορικά με τις αντίστοιχες πράξεις, ότι είναι όλες νόμιμες, όπως πρέπει να είναι, και κανονικές.

Ωστόσο, δεν υπάρχει κατάσταση που δεν επιδέχεται βελτίωση. Σε αυτή την περίπτωση επίσης, πρέπει να καλέσουμε την Eurojust να συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση, βελτιώνοντας τη δημοσιονομική διαχείρισή της.

Αναφορικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας, η επιτροπή είναι επίσης ικανοποιημένη, όσον αφορά την νομιμότητα των υποκείμενων πράξεων. Ωστόσο, διαπιστώνουμε ότι το Παρατηρητήριο πρέπει να κληθεί να βελτιώσει τη διαφάνειά του, και ιδιαίτερα τη διαφάνεια των διαδικασιών μειοδοτικών διαγωνισμών.

Τέλος, θα σχολιάσω την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Σε αυτή την περίπτωση, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων επιθυμεί, όπως και το Ελεγκτικό Συνέδριο, να κάνει δύο σοβαρές καταγγελίες.

Διαπιστώθηκαν διάφορες απαράδεκτες ανωμαλίες στις διαδικασίες μειοδοτικών διαγωνισμών και σύναψης συμβάσεων και πρέπει να απαιτήσουμε ουσιαστική βελτίωση αυτών των διαδικασιών. Πρέπει να αναγνωρίσουμε, ωστόσο, ότι ορισμένα μέτρα έχουν αποτέλεσμα, αλλά ο δρόμος είναι πολύ μακρύς ακόμη για να γίνουν όλα, ας πούμε, αποδεκτά και σωστά.

Ίσως το πιο ακανθώδες ζήτημα απ’ όλα –έχουμε ζητήσει ήδη από την Επιτροπή μια εξήγηση σε αυτό το θέμα– είναι ότι, όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο, διαπιστώνουμε και εκφράζουμε τη λύπη μας για την κακή διαχείριση στην περίπτωση ενός πράκτορα που εστάλη στις Βρυξέλλες σε μια αποστολή μεγάλης διάρκειας χωρίς κανέναν σαφή προσδιορισμό των στόχων του· συγκεκριμένα, υπάρχει μεγάλη αδιαφάνεια σχετικά με την επακόλουθη χρέωση των εξόδων στην Επιτροπή. Πολλά χρήματα των ευρωπαίων φορολογούμενων πρέπει να εξηγηθούν εδώ.

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ζητά επομένως να ερευνηθεί σε βάθος αυτή η υπόθεση και να υιοθετηθούν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων συμβάντων στο μέλλον.

Επομένως η σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, όπως και της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, είναι να χορηγηθεί η απαλλαγή.

 
  
MPphoto
 
 

  Lissy Gröner (PSE), συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, για την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, η αξιολόγηση δεν είναι και τόσο απλή. Έχουμε υπογραμμίσει πολλές φορές ότι για να μπορούμε να αξιολογήσουμε τις δαπάνες, είναι απαραίτητο να έχουμε δεδομένα ανά φύλο. Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα τα στοιχεία αυτά και για τον λόγο αυτόν δεν είναι δυνατό να περιληφθούν πλήρως στην αξιολόγηση αυτή η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου και της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό. Παρακαλούμε να παρουσιαστούν τα εν λόγω στοιχεία στις επόμενες εκθέσεις για την απαλλαγή.

Ειδικά για τα προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων και για άλλα παρόμοια απαιτούνται ακριβή στοιχεία για να δούμε πόσα χρήματα διατίθενται τελικά για την ίση προώθηση των γυναικών. Διαπιστώθηκε ότι στο πρόγραμμα Daphne εμποδίστηκε η ροή των πόρων. Αυτό αποτελεί μεγάλο πρόβλημα. Γνωρίζουμε ότι η βία εναντίον γυναικών, παιδιών και νέων έχει τεράστιες διαστάσεις. Διαπιστώσαμε ότι τα προγράμματα που προτάθηκαν, ήταν πολύ καλά, παρ’ όλ’ αυτά όμως δεν έρευσαν οι πόροι. Αυτό πρέπει να διορθωθεί.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση απορρίφθηκε μια σειρά διευρωπαϊκών προγραμμάτων. Προετοιμάζουμε ένα Ευρωπαϊκό Έτος κατά της βίας και το Συμβούλιο της Ευρώπης δρομολόγησε μια εκστρατεία. Εδώ υπάρχουν τεράστιες ανάγκες και η Επιτροπή πρέπει να κινητοποιηθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τη χορήγηση απαλλαγής για τους οργανισμούς, θα ήθελα να ξεκινήσω με κάποιες παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι ο αριθμός των οργανισμών αυξάνεται συνεχώς, και ότι η αύξηση αυτή είναι ανησυχητική διότι δεν φαίνεται να εντάσσεται σε ένα πλαίσιο συνολικής πολιτικής. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί διάφορα προβλήματα: το πρόβλημα του οικονομικού ελέγχου αυτών των οργανισμών και το πρόβλημα των οργανωτικών αδυναμιών που έχουν διαπιστωθεί, τα οποία δεν επιλύονται πάντα.

Σε σχέση με την πρώτη πτυχή, είναι ζωτικής σημασίας, κατά την άποψή μου, να θεσπιστούν σαφείς κανόνες όσον αφορά τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής. Πράγματι, 16 από τους 35 οργανισμούς λαμβάνουν σήμερα ξεχωριστή απαλλαγή από το Κοινοβούλιο. Προκειμένου να αποφευχθούν οι σημερινές ανακολουθίες στην εφαρμογή του άρθρου 185 του Δημοσιονομικού Κανονισμού –εφόσον πολλοί οργανισμοί σήμερα λαμβάνουν συνολική απαλλαγή στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής– θα ήταν πρόσφορο στο μέλλον να λαμβάνουν όλοι οι οργανισμοί, ανεξαρτήτως του καθεστώτος τους, ξεχωριστή απαλλαγή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η δεύτερη πτυχή που θα ήθελα να αναφέρω αφορά την αποτελεσματική διαχείριση των οργανισμών. Μολονότι έχει παρατηρηθεί πρόοδος σε αυτόν τον τομέα, αυτή δεν είναι ικανοποιητική. Προτεραιότητα έχει η ενίσχυση των συστημάτων λογιστικής, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή των διαδικασιών μειοδοτικών διαγωνισμών και των κανονισμών εσωτερικού ελέγχου και, τέλος, να καταστούν πιο διαφανείς οι διαδικασίες πρόσληψης. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της να καταστήσει τους οργανισμούς πιο ορατούς, καταρτίζοντας μια αποτελεσματική επικοινωνιακή στρατηγική, να αναπτύξει συνεργίες και, τέλος, να τους παράσχει περισσότερες τεχνικές και διοικητικές υπηρεσίες που να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

Επίσης, υποστηρίζω τις δύο προτάσεις που έχουν ως στόχο να καταστήσουν υποχρεωτική τη δημοσίευση μελέτης κόστους-ωφελείας πριν από την ίδρυση κάποιου οργανισμού, και να επιβάλλουν τη σύνταξη, ανά πενταετία, έκθεσης αξιολόγησης για την προστιθέμενη αξία εκάστου οργανισμού στο πεδίο δραστηριότητά τους. Αυτές οι δύο προτάσεις είναι καίριες για τη διασφάλιση ότι οι δραστηριότητες που αναπτύσσουν οι οργανισμοί ικανοποιούν τις ειδικές ανάγκες των διαφόρων τομέων.

Ολοκληρώνοντας, θέλω να τονίσω ότι, ακόμη και αν το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει επιφυλάξεις σχετικά με τρεις οργανισμούς, είμαι πολύ ευχαριστημένη που οι οργανισμοί έχουν, συνολικά, βελτιωθεί σε σχέση με τη διαδικασία του 2004, και τους καλώ να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους προς αυτή την κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. (DA) Κύριε Πρόεδρε, η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συστήνει τη χορήγηση απαλλαγής. Συστήνουμε να εγκρίνει το Κοινοβούλιο τους προϋπολογισμούς για το έτος 2005, αλλά ταυτόχρονα έχουμε να κάνουμε ορισμένα σχόλια και να διατυπώσουμε ορισμένα αιτήματα. Έχουμε δύο βασικές απαιτήσεις. Καταρχάς, θεωρούμε αυτονόητο ότι η εποπτεία θα πρέπει να καταστεί πιο αυστηρή. Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει, μέχρι στιγμής, επαρκής έλεγχος των χρημάτων των φορολογούμενων. Δεύτερον, πιστεύουμε επίσης ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερη ευρύτητα και περισσότερη διαφάνεια.

Όσον αφορά το πρώτο σημείο, μπορούμε να πούμε ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος σε αυτόν τον τομέα. Το αναγνωρίζουμε και επαινούμε την εφαρμογή ενός νέου συστήματος λογιστικής στο εσωτερικό της Επιτροπής. Δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία αλλά ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αναγνωρίζω επίσης ότι το ολοκληρωμένο σύστημα δημοσιονομικού ελέγχου, ειδικότερα σε σχέση με τα γεωργικά κονδύλια, έχει εφαρμοστεί για μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού, και αυτό είναι σαφέστατα κάτι πολύ θετικό. Ωστόσο, είμαστε επίσης επικριτικοί σε σχέση με εκείνους τους τομείς στους οποίους το Ελεγκτικό Συνέδριο επεφύλασσε, δυστυχώς, κάποιες ιδιαίτερα έντονες επικρίσεις. Αυτό που είναι υπό συζήτηση κυρίως είναι οι εσωτερικές πολιτικές και, δυστυχώς, ένα μέρος των γεωργικών κονδυλίων επίσης. Θα πρέπει, πολύ απλά, να γίνουμε πιο αυστηροί σε αυτούς τους τομείς. Η Επιτροπή πρέπει να επιδείξει μεγαλύτερη αυστηρότητα, αλλά το ίδιο πρέπει να πράξουν, ειδικότερα, και τα κράτη μέλη. Γεγονός είναι ότι γύρω στο 80% των κονδυλίων της ΕΕ, όπως γνωρίζουν οι βουλευτές, υπόκεινται σε κοινή διαχείριση, πράγμα που σημαίνει ότι τα χρήματα χρησιμοποιούνται ουσιαστικά στα κράτη μέλη. Υπό τέτοιες συνθήκες είναι σαφές ότι εξαρτόμαστε, φυσικά, ολοκληρωτικά –δηλαδή η Επιτροπή εξαρτάται και εμείς στο Κοινοβούλιο εξαρτόμαστε– από το αν η ευθύνη αυτή θα αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα στα κράτη μέλη και δεν αισθανόμαστε, δυστυχώς, ότι αυτό γίνεται. Η πολιτική ευθύνη πρέπει να ανατίθεται σαφώς, και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να το παρακολουθήσουμε σε σχέση με το επόμενο έτος.

Επιπλέον, είναι φυσικά προφανές ότι όλη αυτή η συζήτηση για το άνοιγμα διεξάγεται εδώ και ένα-δυο χρόνια, και αυτό μας ευχαριστεί. Είμαστε επίσης ευχαριστημένοι με τις σαφώς πολύ θετικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Επιτροπή. Πιστεύουμε ότι κάθε ευρωπαίος πολίτης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνδέεται στο Διαδίκτυο και να βλέπει πώς κατανέμονται τα κονδύλια της ΕΕ σε γεωργικά ταμεία, διαρθρωτικά ταμεία και ούτω καθεξής. Η διαδικασία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει αλλά πρέπει φυσικά να συνεχιστεί μέχρι την ολοκλήρωσή της. Επιπροσθέτως, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις πολυάριθμες ομάδες εργασίας που υπάρχουν. Πρέπει να μας δοθούν τα ονόματα εκείνων που συμμετέχουν σε αυτές τις ομάδες εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (NL) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές, και μπορώ να τους διαβεβαιώσω ότι η Ομάδα της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων και των Δημοκρατών για την Ευρώπη συμμερίζεται την άποψή τους. Υποστηρίζουμε και εμείς την απαλλαγή, όπως προτάθηκε.

Το έτος που εξετάζουμε –το 2006– είναι το πρώτο πλήρες δημοσιονομικό έτος για το οποίο η σημερινή Επιτροπή πρέπει να αναλάβει πλήρη ευθύνη. Λάβαμε για μία ακόμη φορά αρνητική ετυμηγορία από το Ελεγκτικό Συνέδριο και αυτή είναι η δωδέκατη συναπτή φορά· όλοι γνωρίζουν, φυσικά, ότι δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι. Είμαι ευχαριστημένος που το Ελεγκτικό Συνέδριο ανακοίνωση ότι θα πραγματοποιηθεί μια αξιολόγηση από ομοτίμους, ότι θα αφήσουν κάποιους άλλους να εξετάσουν λεπτομερώς τις δικές τους δραστηριότητες, τις δικές τους μεθόδους. Όλα αυτά είναι πολύ καλά, αλλά όπως και αν το δει κανείς, η ευθύνη εξακολουθεί να βαραίνει την Επιτροπή και δεν μπορεί η τελευταία να τη μεταθέτει στα κράτη μέλη.

Πέρυσι, υπογράψαμε τις δημοσιονομικές προοπτικές και, για πρώτη φορά, περιλάμβαναν μια διάταξη σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν εθνικές δηλώσεις σε κατάλληλο πολιτικό επίπεδο για να δηλώνουν ότι έχουν εφαρμόσει σωστά τον προϋπολογισμό. Το ερώτημά μου είναι το εξής: τι μεταχείριση επεφύλαξε η Επιτροπή σε αυτό το άρθρο των δημοσιονομικών προοπτικών; Απηύθυνε επιστολή στα κράτη μέλη για να τα ενημερώσει σχετικά; Ποια είναι η στρατηγική της Επιτροπής στο θέμα αυτό;

Θέλω επίσης να επιστήσω την προσοχή της Επιτροπής στο γεγονός ότι το επόμενο έτος θα είναι καθοριστικό για αυτήν. Το 2008 θα συμπληρωθούν δέκα χρόνια από το 1998 όπου το Κοινοβούλιο αρνήθηκε να της χορηγήσει απαλλαγή. Σίγουρα δεν θα φτάσω έως του σημείου να ισχυριστώ ότι αυτό θα ξανασυμβεί· αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα πάνε τα πράγματα, αλλά πρέπει να υπάρξει σαφής πρόοδος. Είναι απαράδεκτο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ένα χρόνο από τώρα, στις παραμονές των επόμενων εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να χορηγήσει απαλλαγή στην Επιτροπή για μία ακόμη φορά χωρίς τον παραμικρό δισταγμό, όταν είναι προφανές ότι η Επιτροπή δεν έκανε ό,τι μπορούσε για να βελτιώσει την κατάσταση. Ένα από τα κλειδιά για να αντιμετωπιστεί αυτό είναι να τηρήσουμε τις δημοσιονομικές προοπτικές.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. (PL) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα το παρόν Σώμα θα αποφασίσει αν θα χορηγήσει απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2005.

Καθώς η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν εξέφρασε καμία σοβαρή επιφύλαξη όσον αφορά οιοδήποτε από αυτά τα θεσμικά όργανα, υποστηρίζω τη θέση ότι μπορούμε να χορηγήσουμε απαλλαγή σε κάθε ένα από αυτά. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί που υποβλήθηκαν στο Κοινοβούλιο είναι άψογοι.

Καταρχάς, παρά το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αναγνώρισε ότι γενικά η οικονομική έκθεση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποτελεί μια ακριβή απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης της Κοινότητας στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2005, και ότι δεν διαπίστωσε σοβαρά σφάλματα, εντόπισε ωστόσο πολυάριθμα σφάλματα τόσο στα ποσά που καταγράφονται στα κεντρικά λογιστικά συστήματα όσο και στις εκθέσεις που υποβλήθηκαν από τα επιμέρους κράτη μέλη. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι παρά τις επικριτικές παρατηρήσεις που έκαναν το Ελεγκτικό Συνέδριο αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ορισμένες από αυτές τις ανακρίβειες επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο.

Δεύτερον, θέλω να συνταχθώ με αυτές τις φωνές που προέρχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο και από το Σώμα αυτό και ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση και τη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ. Ειδικότερα, θέλω να υποστηρίξω την πρόθεση της Επιτροπής να δημοσιεύσει τις άμεσες ενισχύσεις που λαμβάνουν οι μεγαλύτεροι γεωργικοί παραγωγοί σε ορισμένα κράτη μέλη, και προσβλέπω επίσης στην απλούστευση των διαδικασιών όσον αφορά τόσο τις συμβάσεις όσο και τις επιχορηγήσεις, η οποία θα συνέβαλε στην αύξηση της διαφάνειας των δραστηριοτήτων της Επιτροπής και θα μείωνε τον κίνδυνο διαφθοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (NL) Κύριε Πρόεδρε, και η Ομάδα μας είναι διατεθειμένη να χορηγήσει απαλλαγή στην Επιτροπή, ουσιαστικά υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που περιέγραψε μόλις πριν από λίγο ο κ. Jørgensen. Ο κ. Mulder δήλωσε απλώς ότι είναι η δωδέκατη συνεχόμενη φορά που το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εξέδωσε θετική δήλωση αξιοπιστίας, και αυτή είναι πράγματι μια κατάσταση στην οποία πρέπει να τεθεί τέλος. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης στην επιτροπή μας, ο Επίτροπος Kallas, αμέσως μετά τον διορισμό του, είπε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του θα πρέπει να επιτευχθεί μια θετική δήλωση αξιοπιστίας· τουλάχιστον αυτός ήταν ο στόχος του. Γνωρίζω ότι ο Επίτροπος βρίσκεται επί του παρόντος κατά κάποιον τρόπο στα μαχαίρια με το Ελεγκτικό Συνέδριο· θα υπάρξει μια αξιολόγηση από ομοτίμους σε σχέση με τις μεθόδους που χρησιμοποιούν, και εξακολουθώ να ελπίζω ότι αυτή η θετική δήλωση αξιοπιστίας θα εκδοθεί κάποια στιγμή, και μάλιστα κατά τη διάρκεια της εντολής του. Είναι αλήθεια ότι μερικά προβλήματα φαίνεται ότι τείνουν να γίνουν μόνιμα, ιδίως στον τομέα της γεωργίας. Υπό αυτή την έννοια, είμαι ευχαριστημένος με τη δήλωση του Επιτρόπου όσον αφορά τα όσα είπε για το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Γνωρίζουμε όλοι ότι η Ελλάδα δεν φαίνεται αντάξια των προσδοκιών, ούτε κατά διάνοια, κάτι που αναφέρθηκε δύο φορές στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Υπάρχει τώρα ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης· ο Επίτροπος ξεκαθάρισε ότι είναι διατεθειμένος να αναστείλει τις πληρωμές αν η Ελλάδα δεν κατορθώσει να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις ή να υλοποιήσει το σχέδιο δράσης σωστά. Δύο τροπολογίες κατατέθηκαν ως προς αυτό, η μία από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών και η άλλη από τη δική μας Ομάδα. Ελπίζω, συνεπώς, ότι τουλάχιστον μία από αυτές τις δύο τροπολογίες θα μπορέσει να εγκριθεί και να ότι θα βοηθήσει σημαντικά τον Επίτροπο όταν έρθει η στιγμή που θα πρέπει να αποφασίσει αν θα αναστείλει τις πληρωμές.

Παρατήρησα την απουσία του Συμβουλίου σε σχέση με τις εθνικές δηλώσεις διαχείρισης. Είναι σκανδαλώδες να απουσιάζει το Συμβούλιο από μια συζήτηση για την απαλλαγή, την οποία επίσης πρέπει να χορηγήσουμε στο Συμβούλιο, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία γνωρίζουμε ότι το 80% του συνόλου των οικονομικών πόρων το διαχειρίζονται τα ίδια τα κράτη μέλη, και αυτό είναι κάτι που με λυπεί βαθύτατα.

Υποστηρίζω επίσης τον κ. Mulder στο ερώτημά του προς την Επιτροπή για το ποια μέτρα έχει λάβει ώστε να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα εκδώσουν εθνικές δηλώσεις διαχείρισης. Από τη συζήτησή μας με τον γερμανό υπουργό βγήκε το συμπέρασμα ότι οι ελλείψεις οφείλονταν στην ομοσπονδιακή δομή μας. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτό ισχύει. Αυτό που μπορώ να φανταστώ, ωστόσο, είναι ένα ομοσπονδιακό κράτος όπως το Βέλγιο να πει: «Εντάξει, τρεις από τις τέσσερις περιφέρειές μας έχουν δηλώσεις, εκ των οποίων οι δύο δεν είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο, ενώ η τρίτη είναι». Γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό; Υπό αυτό το πρίσμα, θέλω πραγματικά να ασκήσω πίεση και για θετικές δηλώσεις διαχείρισης από τα κράτη μέλη.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. WALLIS
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. (FI) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει εκδώσει θετική δήλωση αξιοπιστίας για τους λογαριασμούς της Ένωσης εδώ και δέκα χρόνια. Ένας από τους κύριους λόγους για αυτό είναι πιθανότατα ότι τα κονδύλια κατανέμονται από την Επιτροπή, αλλά τα κράτη μέλη είναι εκείνα που είναι υπεύθυνα για να επιβλέπουν το πώς δαπανώνται. Το όργανο που είναι υπεύθυνο για την κατανομή των κονδυλίων δεν παρακολουθεί τη χρησιμοποίησή τους. Ορισμένα κράτη μέλη είναι πιο απρόσεκτα από κάποια άλλα στον τρόπο που παρακολουθούν τα κονδύλια που λαμβάνουν από την Ένωση. Η Ομάδα μας συμμερίζεται την άποψη που εκφράζεται στην έκθεση σύμφωνα με την οποία, στο μέλλον, το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει πιο συχνά να αναφέρει ονομαστικά τις χώρες που είναι ένοχες για ανεπαρκή παρακολούθηση. Δεν υπάρχει βάσιμος λόγος να μην εκθέσουμε την Ελλάδα ή άλλες χώρες που είναι αμελείς σε αυτόν τον τομέα.

Το Κοινοβούλιο είχε ανέκαθεν την άποψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκδίδουν μια δήλωση για τη διαχείριση σε εθνικό επίπεδο των κονδυλίων που λαμβάνουν από την Ένωση. Κάποια κράτη μέλη έκαναν αυτό ακριβώς, για παράδειγμα, οι Κάτω Χώρες το έκαναν δεόντως με την υπογραφή του υπουργού. Τα περισσότερα κράτη μέλη είναι αντίθετα στην έκδοση δήλωσης. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να ειπωθεί ότι η υπόθεση της Martha Andreasen δεν οδήγησε σε μια κατάσταση στην οποία ο αρχιλογιστής της Επιτροπής θα ενέκρινε τη γνησιότητα των λογαριασμών με την υπογραφή του. Το Κοινοβούλιο απαιτεί πολύ σωστά να του δοθούν νομικές εξουσίες.

Η Ομάδα μας είναι φέτος υπέρ της χορήγησης απαλλαγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. (SV) Κυρία Πρόεδρε, το αίτημα για λογοδοσία είναι κρίσιμο στη δημοκρατική διαδικασία. Οι προσπάθειες του Κοινοβουλίου σε αυτόν τον τομέα στο παρελθόν ήταν φοβερές. Παρά τις διαδοχικές εκθέσεις που υποδείκνυαν απάτη, παρατυπίες, ανικανότητα και σπατάλη, το Σώμα αυτό χορηγεί απαλλαγή κάθε χρόνο με πλειοψηφίες σχεδόν αντάξιες της Βορείου Κορέας.

Το περασμένο έτος ήταν εξαίρεση. Το Κοινοβούλιο είχε καταβάλει ένα υπερβολικά υψηλό ενοίκιο για το κτίριο στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ήταν αδύνατον να συγκαλυφθεί το πρόβλημα. Αντίθετα, δημιουργήθηκε μια θλιβερή κατάσταση όπου οι ηγέτες των μεγάλων ομάδων εμφανίστηκαν ως «επαγγελματίες πενθούντες», παρέχοντας διαβεβαιώσεις ότι η άρνησή τους να χορηγήσουν απαλλαγή δεν ήταν τίποτα άλλο παρά προσποίηση. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η πλειοψηφία του Σώματος αυτού διεκπεραιώνει το δημοκρατικό της καθήκον.

Πέρυσι ήμουν εισηγητής και μου ήταν αδύνατο να προτείνω τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή των Περιφερειών. Μια νοοτροπία διαφθοράς φαινόταν να έχει εισχωρήσει στη γραμματεία της. Παρά το γεγονός ότι βρίσκονταν ακόμη υπό εξέλιξη τρεις διαφορετικές έρευνες της Επιτροπής των Περιφερειών, το Σώμα χορήγησε εν πάση περιπτώσει απαλλαγή. Σήμερα, η OLAF έχει υποβάλει την έκθεσή της, και οι εθνικές αρχές έχουν παραπέμψει το θέμα στη δικαιοσύνη. Υπάρχουν, συνεπώς, σήμερα ακόμη πιο ισχυροί λόγοι για να μη χορηγηθεί απαλλαγή στην Επιτροπή των Περιφερειών φέτος. Επίσης, η εισηγήτρια, κ. Herczog, κατέδειξε ότι δεν πρέπει να χορηγηθεί απαλλαγή ούτε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα ούτε και στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Ας αρνηθούμε, επομένως, να τη χορηγήσουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Mote, εξ ονόματος της Ομάδας ITS. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι το Συμβούλιο των Υπουργών πρέπει να εξετάσει επειγόντως το ενδεχόμενο ορισμού ομάδας πραγματικά ανεξάρτητων λογιστών διεθνούς κύρους για την εξονυχιστική έρευνα και ανάλυση των λογιστικών ελέγχων αυτού του θεσμικού οργάνου, των ταμείων του, των λογιστικών συστημάτων και ελέγχων του, καθώς και όλα τα λειτουργικά του όργανα, πολλά εκ των οποίων, ενώ επιδίδονται σε εμπορικές δραστηριότητες, αποφεύγουν συστηματικά τις πλήρεις συνέπειες του νόμου στις οικονομικές και επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Δείτε, για παράδειγμα, τους λογαριασμούς του 2005: μια ομάδα ανεξάρτητων ελεγκτών λογιστών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληρωμές αξίας 27 δισ. ευρώ απλούστατα δεν καταγράφηκαν με τον ενδεδειγμένο τρόπο στους λογαριασμούς, και αυτή η τόσο κατάφωρη περίπτωση κακοδιαχείρισης έχει προκαλέσει ορισμένες εξίσου απίστευτες και απαράδεκτες συνέπειες. Γνωρίζουμε πλέον, λόγου χάρη, ότι η ΕΕ έχει χάσει περίπου 600 δισ. ευρώ με την πάροδο των ετών, ποσό το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ την καθαρή συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία ανέρχεται σε 75 δισ. βρετανικές λίρες.

Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου παραδέχτηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα: καταγράφονται μεν λεπτομερώς σε κάθε ετήσια έκθεση, σελίδα τη σελίδα, όμως τίποτε πραγματικά δεν γίνεται για την αντιμετώπισή τους. Η δήλωση αξιοπιστίας υποτίθεται ότι πρέπει να φτάνει «μέχρι και το επίπεδο του φορολογουμένου». Εντούτοις, τα συμφέροντα των φορολογουμένων αγνοούνται διαρκώς κάθε έτος. Οι αποκλίσεις στους ισολογισμούς από το ένα έτος στο άλλο είναι τακτικές, συνήθεις και απαράδεκτες. Το 2002, για παράδειγμα, η διαφορά ήταν 200 εκατ. ευρώ. Πέρυσι, ήταν 179 εκατ. ευρώ, γεγονός που δεν συνιστά βελτίωση μετά την πάροδο τεσσάρων ετών. Και δεν πρόκειται για απλά τεχνικά σφάλματα: οι λογιστές τα περιγράφουν ως περιπτώσεις σοβαρής οικονομικής κακοδιαχείρισης.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin (NI). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, σε μια τέτοια διαδικασία απαλλαγής δεν πρέπει μόνο να εξετάζουμε το παρελθόν, αλλά και να προσπαθούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Είμαι βέβαιος ότι ο Επίτροπος ακούει πολύ προσεκτικά όσον αφορά τους οργανισμούς και γνωρίζει ότι αυξάνεται η δυσαρέσκεια εκείνων που θέλουν να ασκήσουν κάποιον έλεγχο. Σε πολλούς τομείς υπάρχει σημαντική σύγχυση και τα πράγματα αρχίζουν να βγαίνουν εκτός ελέγχου. Είμαι βέβαιος, κύριε Kallas, ότι κι εσείς συνειδητοποιείτε την κατεύθυνση που παίρνουν οι τριμερείς διαπραγματεύσεις. Οπωσδήποτε είναι πολύ ενοχλητικό να επαναλαμβάνουν διαρκώς ακόμα και μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών που ασχολούνται εδώ και χρόνια με το ζήτημα αυτό ότι δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα και ότι δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ επιχειρησιακού και διοικητικού προϋπολογισμού, ότι δηλαδή γίνονται καταχρήσεις μεγάλης κλίμακας που συνήθως συμπεριλαμβάνουν το να κρύβονται διοικητικές δαπάνες μέσα σε προγράμματα.

Αυτό, κύριε Επίτροπε, είναι διαμετρικά αντίθετο με τις προθέσεις σας να ενεργήσετε για διαφάνεια και θα ήθελα να σας ενθαρρύνω κι εγώ να προσπαθήσετε να εφαρμόσετε και στον δικό σας τομέα αυτά που δρομολογήσατε ήδη στον τομέα της γεωργίας, δηλαδή την αποκάλυψη της χρήσης των πόρων μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Κάθε σύγχρονη επιχείρηση μπορεί να το κάνει αυτό. Έχουν πάντα υπηρεσίες δαπανών και σαφείς αναφορές, γνωρίζουν μάλιστα ακριβώς τι έχει γίνει σε επαγγελματικά ταξίδια. Εδώ δεν συμβαίνει αυτό και το θεωρώ αυτό εξαιρετικά λυπηρό και επιβλαβές. Είμαι βέβαιος, κύριε Επίτροπε, πως συμφωνείτε μαζί μου ότι πρέπει να υπάρξουν γενικά περικοπές, γιατί για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα χρειάζονται ασφαλώς λιγότεροι συνεργάτες κι όχι το αντίθετο, όπως συμβαίνει σήμερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Esther de Lange (PPE-DE). – (NL) Κυρία Πρόεδρε, θα περιοριστώ σε παρατηρήσεις που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Staes, για την πολύ καλή έκθεση. Υποστηρίζουμε την πρότασή του για τη χορήγηση απαλλαγής και επίσης υποστηρίζουμε τις περισσότερες παρατηρήσεις και τα σχόλια που έκανε σχετικά με αυτό. Περιττό να πούμε ότι εμείς, ως Ομάδα, θέλουμε να υπογραμμίσουμε μερικά πράγματα, μεταξύ των οποίων και η τροπολογία μας 3, στην οποία θα ήθελα ιδιαίτερα να επιστήσω την προσοχή σας, διότι αυτή, περισσότερο από το παρόν κείμενο, ζητεί την εποικοδομητική συνεργασία και τον πολιτικό διάλογο με τον Πρόεδρο του Σώματος αυτού, στο οποίο χορηγείται απαλλαγή, αλλά δεν είχε ακόμη διοριστεί το έτος για τον προϋπολογισμό του οποίου συζητάμε.

Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή σας στις τροπολογίες που κατέθεσε ο κ. Fjellner και συνυπέγραψα εγώ, όσον αφορά το πραγματικό κόστος της διατήρησης τριών τόπων εργασίας σε μια εποχή κατά την οποία έχουμε 27 κράτη μέλη. Τα τρέχοντα στοιχεία χρονολογούνται από την περίοδο που υπήρχαν μόνο 15 κράτη μέλη.

Ορμώμενη από προσωπική εμπειρία, θα ήθελα να πω ότι προφανώς, ως πρώην βοηθός, εξέτασα τις παρατηρήσεις σχετικά με την αποζημίωση των γραμματέων και την κατάσταση των υπαλλήλων του Κοινοβουλίου με κριτική ματιά, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει ακόμη να γίνουν.

Θέλω να ολοκληρώσω με τη μακρόχρονη ιστορία για το ταμείο εθελούσιας συνταξιοδότησης. Η δική μου άποψη, και της αντιπροσωπείας μου, είναι πως είναι άκρως σημαντικό να αποφευχθεί κάθε εντύπωση ότι οι δημόσιοι πόροι –γενική κάλυψη των δαπανών– χρησιμοποιούνται για ιδιωτικό εισόδημα, δηλαδή για να ενισχύσουν το ταμείο εθελούσιας συνταξιοδότησης.

Τέλος, θα ήθελα να δώσω τα 20 δευτερόλεπτα που δεν χρησιμοποίησα στην επόμενη ομιλήτρια.

 
  
MPphoto
 
 

  Edith Mastenbroek (PSE). – (NL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα από όλα να ευχαριστήσω τον κ. Staes για την εξαίρετη έκθεσή του και την προηγούμενη ομιλήτρια για τα 20 δευτερόλεπτα επιπλέον χρόνου ομιλίας. Μήπως είναι γιατί καταγόμαστε από το ίδιο κράτος μέλος; Είναι πολύ πιθανό, γιατί θέλω να μιλήσω για τα ίδια σημεία που υπογραμμίσατε και εσείς.

Στρεφόμενη στην έκθεση του κ. Staes πρώτα, θέλω να τον ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά, διότι η έκθεση είναι έξοχη. Για πρώτη φορά από την εκλογή μου στο Κοινοβούλιο, κατορθώσατε να χορηγήσετε απαλλαγή που δεν οδήγησε σε σοβαρές διενέξεις μία εβδομάδα πριν. Επιτρέψτε μου να ξεχωρίσω μερικά σημεία από την έκθεσή σας. Είναι ατυχές που σε αυτή τη διαδικασία αποτελεί κανόνα παρά εξαίρετη το ότι πρέπει συνεχώς τα ίδια πράγματα ξανά και ξανά – όχι μόνο πράγματα, όπως οι ηλεκτρονικές υπογραφές ή η μείωση της γραφειοκρατίας σε αυτό το Σώμα, αλλά επίσης σημαντικά θέματα όπως το σε ποιον χορηγούμε απαλλαγή στην πραγματικότητα. Προσυπογράφουμε όσα είπε ο κ. Staes σχετικά με αυτό.

Θα ήθελα, μιλώντας προσωπικά, να επιστήσω επίσης την προσοχή σας στις τροπολογίες του κ. Fjellner. Πιστεύω ότι είναι άκρως σημαντικό να γνωρίζουμε ακριβώς σε τι δαπανούμε τα χρήματα του Κοινοβουλίου και, κατά την άποψή μου, είναι, συνεπώς, ουσιαστικό για τη συζήτηση να γνωρίζουμε το ακριβές κόστος της κατανομής των ωρών εργασίας μας μεταξύ τριών τόπων. Όσον αφορά το καθεστώς των βοηθών, σίγουρα τώρα που κατορθώσαμε να καταλήξουμε σε αμοιβαία συμφωνία για το καθεστώς των βουλευτών, πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα το οποίο ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί να το θέσουμε ξανά τον επόμενο χρόνο, και το οποίο επεξεργάζεται τη στιγμή που μιλάμε μία από τις ομάδες εργασίας του Προεδρείου. Είναι ζωτικής σημασίας, πιστεύω, αυτό το καθεστώς των βοηθών να τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό και να αποκτήσουμε καλύτερη γνώση για τη θέση εργασίας αυτών των βοηθών, την κοινωνική τους ασφάλιση και τα φορολογικά καθεστώτα τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Bill Newton Dunn (ALDE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι που σας βλέπω να προεδρεύετε αποτελεσματικά των εργασιών του Σώματος από αυτή την έδρα.

Καταρχάς, επιτρέψτε μου ένα σχόλιο προς τον κ. Mote, ο οποίος με λύπη μου διαπιστώνω ότι δεν έκανε τον κόπο να παραμείνει για να παρακολουθήσει τη συνέχεια της συζήτησης. Η λύση που προτείνει για τα προβλήματα διαφθοράς και σπατάλης στην Ευρώπη είναι να προστεθεί ένα ακόμη στρώμα γραφειοκρατίας, με την πρόσληψη ομάδας λογιστών από τον ιδιωτικό τομέα. Η λύση αυτή μου φαίνεται εντελώς παράλογη, καθώς θα μας επιβαρύνει απλώς με πρόσθετο κόστος.

Η πολιτική μας ομάδα θα στηρίξει τις τροπολογίες 1 και 3 στις οποίες ζητείται η αποσαφήνιση του κόστους λειτουργίας μας σε τρεις διαφορετικές έδρες, πρακτική η οποία είναι παράλογη και δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε ούτε εμείς ούτε οι πολίτες. Επιθυμούμε την αποσαφήνιση αυτού του θέματος. Εντούτοις, μας προκαλεί κατάπληξη το γεγονός ότι η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ κατέθεσε τέσσερις τροπολογίες –τις 79, 80, 81 και 83– οι οποίες αποβλέπουν στη διαγραφή άλλων χρήσιμων σημείων αυτής της έκθεσης. Η κ. De Lange, η οποία παρενέβη προ ολίγου εξ ονόματος της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ, με έκανε να σαστίσω. Δήλωσε ότι επιθυμούμε να αποφύγουμε να δοθεί στο κοινό η εντύπωση ότι γίνεται κακοδιαχείριση χρημάτων για το συνταξιοδοτικό ταμείο. Συμφωνώ μαζί της. Εντούτοις, η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ προτείνει, με την τροπολογία 83, να διαγραφεί ο έλεγχος των επιδομάτων που λαμβάνουν οι βουλευτές και του τρόπου με τον οποίο δαπανώνται αυτά τα ποσά, πράγμα εντελώς παράλογο. Την παρακαλώ να πείσει τους υπολοίπους συναδέλφους της να αποσύρουν αυτές τις τροπολογίες με τις οποίες επιδιώκεται η διαγραφή χρήσιμων στοιχείων του κειμένου και να στηρίξουν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski (UEN). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές για τις ευφυείς και πολύ διεξοδικές εκθέσεις τους. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι εκθέσεις του οποίου μας έδωσαν πολλές πληροφορίες για το πώς καταρτίζεται ο προϋπολογισμός. Πιστεύω, ωστόσο, ότι οι εκθέσεις είναι γραμμένες σε μια γλώσσα που δεν είναι εύκολα κατανοητή από τον μέσο πολίτη, και ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε τη σαφήνεια των εγγράφων μας, διότι τελικά δεν τα γράφουμε για εμάς, αλλά και για τους πολίτες.

Όσον αφορά τις διαδικασίες ελέγχου, οι περισσότερες παρατηρήσεις αφορούν την ακρίβεια των λογαριασμών. Αυτό είναι σημαντικό, αλλά στη λογιστική τα πάντα εξισορροπούνται, ενώ στην πραγματική ζωή τα κονδύλια διασπαθίζονται και δαπανώνται αναποτελεσματικά. Στο μέλλον θα ήθελα να δοθεί περισσότερη προσοχή σε μια ουσιαστική αξιολόγηση των επιμέρους δαπανών από ό,τι στην τυπική ακρίβειά τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul van Buitenen (Verts/ALE). – (NL) Κυρία Πρόεδρε, από το 2000, δύο εσωτερικοί λογιστές της Επιτροπής των Περιφερειών διαπίστωσαν διαδοχικά σοβαρά περιστατικά απάτης, κάτι που έχει ήδη επιβεβαιωθεί από την υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης σε διάφορες εκθέσεις. Όλα αυτά τα χρόνια, η Επιτροπή των Περιφερειών υποβάθμιζε τη σημασία των προβλημάτων, υποσχόταν βελτιώσεις και εμείς, το Κοινοβούλιο, χορηγούσαμε πάντα απαλλαγή.

Μόλις πέρυσι διοργανώθηκε μια ακρόαση στην οποία συμμετείχαν οι δύο λογιστές που είχαν απολυθεί από την Επιτροπή των Περιφερειών. Μέσω έντονων πιέσεων από την ίδια αυτή επιτροπή, ωστόσο, η ακρόαση αφαιρέθηκε την τελευταία στιγμή από την ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, και αντιδράσαμε ακόμη μια φορά χορηγώντας απλά απαλλαγή στην Επιτροπή των Περιφερειών. Πριν από λίγους μήνες, δημοσιεύτηκε η τελευταία –προς το παρόν– έκθεση της OLAF σχετικά με αυτή την ιστορία. Η OLAF συστήνει όχι μόνο πειθαρχικές κυρώσεις, αλλά ακόμη και ποινική δίωξη. Η Επιτροπή των Περιφερειών επέτρεψε τελικά –μετά από αλλεπάλληλες αρνήσεις– στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών να διαβάσει την έκθεση, η οποία αποκάλυψε διαρθρωτικά οργανωμένες ατασθαλίες σε διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας. Επίσης, νέες ανώνυμες καταγγελίες εμφανίζονται και πάλι. Δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τον κανονισμό να παραθέσω απόσπασμα από την έκθεση της OLAF, αλλά ακόμη και σήμερα, μετά από χρόνια απάτης, κανένα πειθαρχικό μέτρο δεν έχει ληφθεί, ενώ και οι δύο λογιστές έχουν απολυθεί.

Είναι απίστευτο να διανοηθούμε ότι ετοιμαζόμαστε μια ακόμη φορά να χορηγήσουμε απαλλαγή στην Επιτροπή των Περιφερειών.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL). – (CS) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές και να κάνω λίγα σχόλια, γενικής αλλά και ειδικής φύσεως, βάσει της προσωπικής μου εμπειρίας.

Καταρχάς, το σημείο 1 δηλώνει ότι δεν έχουν όλοι οι οργανισμοί καλή φήμη. Θέλω να μιλήσω για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, με έδρα το Μπιλμπάο, που αποτελεί σίγουρα μεγάλη εξαίρεση και για τον οποίο δεν ισχύει αυτό το σημείο.

Ως εισηγητής, εργάστηκα με αυτόν τον Οργανισμό για την εκπόνηση μιας αξιολόγησης της οδηγίας πλαισίου σχετικά με την προστασία της υγείας στην εργασία, και συνεργάζομαι επί του παρόντος για την κατάρτιση νέων προδιαγραφών για τις στατιστικές που αφορούν τα εργατικά ατυχήματα. Επίσης, έχω επισκεφτεί δύο φορές τον οργανισμό και μπορώ να επιβεβαιώσω ότι μας παρέχει πολύ καλά δεδομένα.

Όσον αφορά το σημείο 11, που ζητά τη βελτίωση της τεχνικής βοήθειας που παρέχεται στους οργανισμούς, θα ήθελα να πω ένα πράγμα: δεν είναι αποκλειστικά θέμα τεχνικής υποστήριξης· είναι θέμα καλύτερης πλαισίωσης των αιτημάτων που υποβάλουμε στις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου. Σε αυτό το ζήτημα πρέπει να γίνουμε πιο προορατικοί ως Κοινοβούλιο.

Τελικά, αυτό αφορά επίσης το σημείο 15, που αναφέρεται στη συνεργασία με άλλους οργανισμούς. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορώ να αναφέρω ότι ο οργανισμός στο Μπιλμπάο συνεργάζεται στενά με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και παρέχει πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά δεδομένα.

Ένα τελευταίο σχόλιο: υποστηρίζω σθεναρά το σημείο 25 και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι ο οργανισμός έχει βελτιώσει τις επικοινωνίες του, και ότι γίνεται μεγαλύτερη χρήση της εμπειρογνωμοσύνης του, ιδίως από τις ΜΜΕ. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  John Whittaker (IND/DEM).(EN) Κυρία Πρόεδρε, ακούμε επανειλημμένα από την Επιτροπή τη διαμαρτυρία: «Δεν φταίμε εμείς! Πώς μπορούμε να αστυνομεύσουμε τους κοινοτικούς μας πόρους;» δηλαδή τους πόρους των φορολογουμένων των κρατών μελών που δαπανώνται από τα κράτη μέλη. Πέρυσι μάλιστα είδαμε και το εκπληκτικό φαινόμενο να μέμφεται η Επιτροπή το Ελεγκτικό Συνέδριο επειδή στρέφεται εναντίον της.

Ίσως όμως η Επιτροπή έχει δίκιο και αυτή η συλλογιστική έχει πείσει τις κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, της Σουηδίας και των Κάτω Χωρών να συμφωνήσουν σε κοινές δηλώσεις σχετικά με τη μελλοντική διαχείριση των κοινοτικών πόρων – στον βαθμό που αυτό έχει κάποια αξία. Σε ένα άλλο επίπεδο, οι ισχυρισμοί της Επιτροπής καταδεικνύουν τις εγγενείς αδυναμίες του συστήματος. Οι υπηρεσίες των κρατών μελών οι οποίες δαπανούν κοινοτικούς πόρους έχουν ελάχιστους λόγους να ενδιαφέρονται για τους φορολογούμενους άλλων κρατών μελών οι οποίοι προσέφεραν αυτούς τους πόρους.

Τι πρέπει να κάνουμε, λοιπόν, γι’ αυτό το πρόβλημα; Εγώ πάντως θα συνεχίσω να λέω στους πολίτες της χώρας μου ότι η σπατάλη και οι οικονομικές ατασθαλίες είναι ατυχής αλλά αναπόφευκτη συνέπεια του συστήματος – ενός προβληματικού συστήματος στο οποίο το χάσμα μεταξύ των φορολογουμένων που προσφέρουν τους πόρους και αυτών που τους δαπανούν διευρύνεται όλο και περισσότερο.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Stubb (PPE-DE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, όπως οι πρόσκοποι, είμαι πάντα προετοιμασμένος. Επιτρέψτε μου να προβώ σε τρεις επισημάνσεις.

Πρώτον, θεωρώ ότι μάλλον λησμονούμε σε κάποιο βαθμό γιατί βρισκόμαστε εδώ. Συζητούμε για την έκθεση, η οποία αφορά τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Φρονώ ότι υπάρχουν τρεις λόγοι για τους οποίους έχουμε εκπονήσει αυτές τις εκθέσεις. Ο πρώτος είναι η εμπιστοσύνη. Έχουμε ανάγκη την εμπιστοσύνη των αγορών. Ο δεύτερος είναι η δημοκρατία. Έχουμε ανάγκη την εμπιστοσύνη των πολιτών. Εάν επιτύχουμε τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, θα μας ακολουθήσουν. Ο τρίτος λόγος είναι η διαφάνεια, με άλλα λόγια η μείωση του σκεπτικισμού. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τον δημοσιονομικό έλεγχο. Η πρώτη μου, λοιπόν, επισήμανση είναι ότι υπάρχουν λόγοι για τους οποίους μετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ ότι η Επιτροπή ασκεί ικανοποιητικά τα καθήκοντά της, σε αντίθεση με τα όσα ισχυρίστηκε ο προηγούμενος ομιλητής.

Δεύτερον –και αυτή η στιγμή είναι για μένα ιστορική, διότι θα συμφωνήσω πλήρως με τον συμπατριώτη μου που βρίσκεται στην αριστερή πτέρυγα του Σώματος– ο κ. Seppänen έχει απόλυτο δίκιο, όπως και όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές οι οποίοι δήλωσαν ότι το πρόβλημα δεν έγκειται στον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων από την Επιτροπή, αλλά στον τρόπο διαχείρισής τους από τα κράτη μέλη. Με άλλα λόγια, η διαχείριση του 80% των πόρων βρίσκεται στα χέρια των κρατών μελών. Δεν υπάρχει καμία απολύτως δημοσιονομική ευθύνη. Επιτρέψτε μου να καταθέσω μια πρόταση. Εάν, στην επόμενη διακυβερνητική διάσκεψη, ανοίξουμε ορισμένα θεσμικά ζητήματα, γιατί να μην κάνουμε για τα κράτη μέλη το ίδιο που κάνουμε για την Επιτροπή; Γιατί να μην συμπεριλάβουμε στις νέες συνθήκες τη νομική υποχρέωση των κρατών μελών να λογοδοτούν για τους κοινοτικούς πόρους που δαπανούν; Ίσως έτσι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε θετική δήλωση αξιοπιστίας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Τρίτο και τελευταίο, συμφωνώ με όλες και όλους όσοι υποστηρίζουν τις τροπολογίες του κ. Fjellner: με τον κ. Newton Dunn, την κ. De Lange, τον κ. Staes και την κ. Mastenbroek. Αυτή η έκθεση χρειάζεται δύο πράγματα. Το ένα είναι μια εκτίμηση περιβαλλοντικού αντικτύπου όσον αφορά το κόστος της διατήρησης τριών εδρών και το άλλο είναι το οικονομικό κόστος που συνεπάγεται η ύπαρξη τριών εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca (PSE). – (PT) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους εισηγητές για την εξαίρετη εργασία τους. Επεκτείνω αυτά τα συγχαρητήρια, φυσικά, στους προέδρους της επιτροπής μας, στον κ. Fazakas και τον κ. Bösch. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την εκτίμησή μου για τα λόγια του κ. Kallas όσον αφορά τους εκ των υστέρων ελέγχους που πρόκειται να λάβουν χώρα σε σχέση με οτιδήποτε αφορά την άμεση διαχείριση των κονδυλίων. Πρέπει να πω ευθύς εξαρχής ότι θα επιτηρούμε στενά αυτούς τους ελέγχους, το πώς διεξάγονται, τον αριθμό των σφαλμάτων που ανιχνεύονται και την απαραίτητη σύγκριση με τα αποτελέσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Το σημαντικότερο είναι πως θα ήθελα να πω στον Αντιπρόεδρό μας ότι το Κοινοβούλιο έχει τον τελευταίο λόγο όσον αφορά την απαλλαγή και ότι η εξουσία αυτή θα χρησιμοποιηθεί σίγουρα πλήρως όταν ξανασυναντηθούμε τον επόμενο χρόνο για να συζητήσουμε το ζήτημα της ανάκτησης των κονδυλίων.

Ήμουν ο εισηγητής μιας εξαιρετικά επικριτικής έκθεσης για τον τρόπο που η Επιτροπή χειρίζεται το ζήτημα αυτό. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών ότι δεν μπόρεσε να βρει τα δισεκατομμύρια ευρώ των κονδυλίων που, σύμφωνα με την Επιτροπή, θα έπρεπε να ανακτηθούν. Πρέπει να πω ότι ούτε εγώ είμαι σε θέση να βρω αυτά τα ποσά και θα ήθελα να επισημάνω ότι το εν λόγω ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί εντελώς διαφορετικά τον επόμενο χρόνο· διαφορετικά, θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια πολύ σκληρότερη γραμμή.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyösti Virrankoski (ALDE). – (FI) Κυρία Πρόεδρε, η διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ είναι ένα αρκετά άχαρο καθήκον. Προκειμένου να εκτελεστεί αποτελεσματικά ο προϋπολογισμός πρέπει να υπάρχουν νομικά μέσα και μια σαφής κατανομή της εργασίας. Υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων και στους δύο αυτούς τομείς. Επίσης, τα κονδύλια της ΕΕ, όπως γνωρίζουμε, τα διαχειρίζονται κυρίως οι εθνικές αρχές.

Δεν φαίνεται να σημειώνεται καμία πρόοδος στην απλούστευση της νομοθεσίας. Ενώ ο αριθμός των παλαιών κανονισμών περιορίζεται, θεσπίζονται συνεχώς νέοι. Οι άνθρωποι παρασύρονται από τη σχολαστική μικροδιαχείριση και κανείς δεν επιχειρεί να μεταβιβάσει την εξουσία λήψης των αποφάσεων προς τα κάτω. Αυτό οδήγησε και οδηγεί σε μια ολοένα μεγαλύτερη ανάγκη για εποπτεία. Τουλάχιστον στο επίπεδο του νόμου τα κονδύλια της ΕΕ ελέγχονται πιο αυστηρά. Από την άλλη πλευρά, το ποσό της εποπτείας που αναλαμβάνεται δεν βελτιώνει αναγκαστικά την ποιότητά της ή τον τρόπο διαχείρισής της. Συχνά, η υπερβολική πολλή εποπτεία δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το να επιβραδύνει και να παραλύει τις εργασίες. Για παράδειγμα, οι ιδιωτικές εταιρείες είναι πιο απρόθυμες τώρα να συμμετάσχουν σε σχέδια των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων επειδή είναι τόσο πολύ γραφειοκρατικά. Για τον λόγο αυτόν, είναι καλό που θεσμικά όργανα όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν αρχίσει να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην ποιότητα παρά στην ποσότητα της εποπτείας που διεξάγεται.

Η δημοσιονομική εποπτεία απαιτεί μια σαφέστερη κατανομή των ευθυνών. Η ευθύνη που έχει ο κάτοχος ενός αξιώματος θα πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαρη. Το σύστημα δεν πρέπει να είναι υπερβολικά ιεραρχικό. Η συλλογική λογοδοσία δεν είναι καν λογοδοσία. Για τον λόγο αυτόν, η οικονομική εποπτεία συνοδεύεται με την απλούστευση των νόμων και τη διασαφήνιση των ευθυνών των αξιωματούχων.

 
  
MPphoto
 
 

  Ingeborg Gräßle (PPE-DE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους εισηγητές εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών. Χάρη στην δική σας εργασία μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε λίγο ακόμα. Πιθανόν οι πρόοδοι που διαπιστώνουμε να είναι κάπως σαφέστερες στους οργανισμούς από ό,τι αλλού. Κυρία Herczog, σας ευχαριστώ πολύ για τις πραγματικά καλές ιδέες που παρουσιάσατε.

Είναι σημαντικό να φέρουμε τους οργανισμούς πιο κοντά στην Επιτροπή. Χρειαζόμαστε μια αναστέλλουσα μειοψηφία στα εποπτικά όργανα της Επιτροπής, η οποία πρέπει να καταλάβει και να αποδεχτεί πως οι εν λόγω οργανισμοί είναι εταίροι της στη νομοθεσία και στη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων. Στον προϋπολογισμό της Επιτροπής, δυστυχώς, η κατάσταση είναι ουσιαστικά αμετάβλητη.

Από τώρα και μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου θα δώσουμε προσοχή στο πώς μπορούμε να έχουμε, τουλάχιστον για την άμεση διαχείριση, μία ανεπιφύλακτη δήλωση αξιοπιστίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να δείξει στον δικό της τομέα ότι μπορεί να το κάνει αυτό και το κάνει καλά. Στο θέμα αυτό θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας και σας υποστηρίζουμε. Αυτό όμως προϋποθέτει να αναλάβετε και τις ανάλογες πρωτοβουλίες. Θα συμπορευθούμε μαζί σας, από τον ανεκτό κίνδυνο μέχρι τα single audits και όλα τα θέματα που σχετίζονται με αυτά.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Ελεγκτικό Συνέδριο –που είναι για μας ένα πολύ σημαντικό όργανο– και τους συνεργάτες του. Κάνατε καλή δουλειά, βασιζόμαστε και θα βασιστούμε σε εσάς και τα επόμενα χρόνια.

Κύριε Επίτροπε, υπάρχουν ακόμα πράγματα που πρέπει να κάνουμε και ίσως να έπρεπε να δώσουμε προτεραιότητα στο εξής: μας χρωστάτε ακόμα πληροφορίες για τα αριθμητικά στοιχεία και την ανάκτηση πόρων, που δεν την έχουμε κατανοήσει ακόμα. Θα ήταν πολύ σημαντικό να μας εξηγήσετε επίσης σε ποια αριθμητικά στοιχεία μπορούμε να βασιστούμε. Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικοί αριθμοί που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες 6-8 εβδομάδες.

Αναφορικά με τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, έχουμε ζητήσει διαγραφές σχετικά με το συνταξιοδοτικό ταμείο, όχι επειδή είμαστε ενάντιοι και θέλουμε να τοποθετηθούμε επί της ουσίας, αλλά επειδή δεν θέλουμε να προτρέξουμε του έργου της ομάδας εργασίας που συστήσαμε όλοι μαζί. Γιατί να την περιορίσουμε τώρα; Γι’ αυτό σας ζητώ να υποστηρίξετε αυτές τις τροπολογίες. Δεν προεξοφλούμε έτσι αυτά που θα προκύψουν για τα εν λόγω ζητήματα, αντίθετα, πρόκειται για μια ευκαιρία για να κάνει η εν λόγω ομάδα αυτό που θεωρεί σωστό.

 
  
MPphoto
 
 

  Herbert Bösch (PSE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, θερμά συγχαρητήρια στην εισηγήτριά μας και στον εισηγητή μας. Είναι σημαντικό για τους φορολογουμένους να βλέπουν ότι εδώ στο Σώμα γίνεται σοβαρό έργο όταν πρόκειται για την προστασία των χρημάτων τους.

Καταλαβαίνω πολύ καλά –και ασφαλώς αυτό ήθελε να εκφράσει και η κ. Gräßle– ότι πάντα είναι κάπως δύσκολο να διακρίνει κανείς τις πραγματικές προτεραιότητες όταν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε τι θα ήθελαν να γίνει, όμως ακριβώς αυτό το τεχνικό πρόβλημα είναι μία πρόκληση για την επιτροπή μας. Πιστεύω ότι το πρόβλημα λύθηκε πολύ καλά όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Ευχαριστώ την Επιτροπή για την υποστήριξή της, που μας την υποσχέθηκε και πάλι ο Αντιπρόεδρος κ. Kallas.

Θέλουμε να μπορούμε να πούμε στους ψηφοφόρους ότι έχει αποδειχθεί πως η κοινή γεωργική πολιτική είναι σωστή. Πλησιάζουμε σε αυτό το σημείο, υπάρχουν πρόοδοι και αυτό μας ενθαρρύνει.

Δεύτερον, θέλουμε τα κράτη μέλη να καλύψουν το 80% αυτού του προϋπολογισμού των 100 δισεκατομμυρίων που δαπανώνται στην επικράτειά τους. Θεωρώ απαράδεκτο το ότι δεν παρίσταται σήμερα το Συμβούλιο. Μπορεί να είναι ηγέτες μας –σήμερα είναι από τη Γερμανία, μια άλλη φορά θα είναι από κάποιο άλλο κράτος μέλος, δεν θέλω να αναφερθώ σε επιμέρους χώρες– όμως θα τους το θυμίσουμε όταν θα ξαναεμφανιστούν στους ψηφοφόρους τους λέγοντας ότι οι Βρυξέλλες είναι σε μαύρο χάλι.

Όταν συζητάμε γι’ αυτά, τα κράτη μέλη απουσιάζουν. Αυτό είναι απαράδεκτο για τους φορολογουμένους μας. Παρενθετικά, το θέμα αφορά και την ηγεσία του Σώματος, αφού στην αίθουσα δεν βρίσκεται ούτε ο γενικός γραμματέας ούτε ο πρόεδρος – αυτό το λέω χωρίς να προτίθεμαι να αμφισβητήσω τις ικανότητές σας, κυρία Αντιπρόεδρε. Θέλουμε να αναλάβουν μελλοντικά τις ευθύνες τους τα κράτη μέλη.

Τέλος, κύριε Kallas, με ενόχλησε κάπως η δήλωσή σας –και ελπίζω να μην επαναληφθεί– διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο οφείλει να ελέγχει και να κρίνει την Επιτροπή και όχι αντίστροφα. Έτσι είναι τα πράγματα σε μια δημοκρατική τάξη πραγμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Σημειώνουμε την παρατήρησή σας σχετικά με την απουσία ορισμένων θεσμικών οργάνων.

 
  
MPphoto
 
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE). – (LT) Θέλω να υποστηρίξω τις απόψεις που εξέφρασε η Edit Herczog σχετικά με τους οργανισμούς, και θέλω να τονίσω ότι σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος είναι εμφανές ότι υπάρχει μεγαλύτερη δημοσιονομική πειθαρχία σε αυτόν τον τομέα.

Ωστόσο, οι οργανισμοί πολλαπλασιάζονται σαν τα μανιτάρια μετά τη βροχή. Αν το 1990 είχαμε τρεις οργανισμούς, σήμερα, μαζί με τους εκτελεστικούς οργανισμούς έχουμε 23. Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει στρατηγικό σχέδιο για τη δημιουργία οργανισμών. Τον Μάιο του περασμένου έτους η Επιτροπή μας κάλεσε να γνωρίσουμε τις δραστηριότητες του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Ευφυή Ενέργεια. Τι ωραίο παράδειγμα μας έδωσε για τη λειτουργία ενός οργανισμού: στο τέλος του έτους η Επιτροπή παρουσίασε μια πρόταση για την αναδιοργάνωση αυτού του οργανισμού.

Ασφαλώς, θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στο γενικότερο πρόβλημα: πόσους οργανισμούς χρειαζόμαστε, και είναι άραγε πράγματι απαραίτητοι;

Επί του παρόντος η διαδικασία αυτή είναι αμεθόδευτη. Διάφοροι επίτροποι έρχονται στις διάφορες επιτροπές του Κοινοβουλίου, που είναι αρμόδιες για συγκεκριμένους τομείς, και πηγαίνουν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Είναι, συνεπώς, δύσκολο να αξιολογήσουμε το σύνολο της διαδικασίας για τη δημιουργία οργανισμών και την ανάγκη για αυτούς, μολονότι φαίνεται ότι έχουν καθοριστεί πολλοί διαδικαστικοί τομείς.

Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών μας θα πρέπει, μαζί με ολόκληρο το Κοινοβούλιο, να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία και να ενθαρρύνουν την ταχύτερη επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στα θεσμικά όργανα όσον αφορά τη λειτουργία των ευρωπαϊκών οργανισμών, τις διαδικασίες εργασίας τους και τη δημιουργία τους.

 
  
MPphoto
 
 

  José Javier Pomés Ruiz (PPE-DE). – (ES) Θέλω να ξεκινήσω με μια διαδικαστική ερώτηση. Πού είναι το Συμβούλιο, κυρία Πρόεδρε;

Επιμένω, πού είναι το Συμβούλιο;

Μιλάμε για έναν προϋπολογισμό, το 90% του οποίου δαπανάται από τα κράτη μέλη. Πού είναι το Συμβούλιο λοιπόν; Πού είναι το Συμβούλιο, κύριε Kallas; Αγαπητέ φίλε Herbert Bösch, κυρίες και κύριοι του γερμανικού Τύπου που παρακολουθείτε τις εργασίες μας, Frankfurter Allgemeine, Die Welt, πού είναι το Συμβούλιο; Γιατί δεν είναι εδώ όταν μιλάμε για το πώς δαπανά το Συμβούλιο το 90% του προϋπολογισμού μας;

Αγαπητοί φίλοι, Herbert Bösch και Markus Ferber, αγαπητοί γερμανοί συνάδελφοι, έχουμε μια γερμανική Προεδρία. Πού είναι το Συμβούλιο; Γιατί το Συμβούλιο δεν είναι εδώ για να ακούσει όλες τις απόψεις μας για το πώς δαπανούν τα κράτη μέλη τον προϋπολογισμό;

Ελπίζω ότι στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, υπό την προεδρία του Herbert Bösch, θα μπορέσουμε να αναλάβουμε κάποιου είδους πρωτοβουλία για να επισημάνουμε ότι είναι σκανδαλώδες –αν δεν το έχει πει ήδη ο Τύπος– το γεγονός ότι κανείς από το Συμβούλιο δεν είναι παρών εδώ, ούτως ώστε να μπορέσει να απαντήσει αν είναι αναγκαίο στα σχόλιά μας. Δεν μπορώ να το θέσω πιο ευθέως.

Αφήνοντας αυτό το θέμα, που είναι σοβαρό, αυτή η συζήτηση κερδίζει βάρος χρόνο με τον χρόνο, και εκτιμούμε το γεγονός, και χαιρετίζω, την ανακοίνωση του Αντιπροέδρου Siim Kallas ότι έχουμε ανακτήσει ήδη 2,1 δισ. ευρώ από τα κράτη μέλη. Αυτά είναι χρήματα που δαπανήθηκαν άσχημα και τα ανακτούμε. Θέλω πολύ να μάθω πώς να αναδιανεμηθούν αυτά τα 2,1 δισ. Ζητήσαμε αυτή την πληροφορία και είμαστε σίγουροι ότι, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας διαφάνειας της οποίας ηγείται και την οποία θα υποστηρίξει αυτό το Κοινοβούλιο, θα μάθουμε τις λεπτομέρειες.

Ίσως αυτό θεωρεί λογικό το Συμβούλιο. Ότι τα χρήματα που δεν δαπανώνται σωστά πρέπει να επιστρέφουν στα ταμεία της Κοινότητας. Επομένως, χαιρετίζω θερμά την πρωτοβουλία του Siim Kallas να είναι ιδιαίτερα σκληρός, ειλικρινής και αποφασιστικός στην ανάκτηση των κονδυλίων που δεν δαπανήθηκαν σωστά.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Προκειμένου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, και επειδή το θέμα εθίγη από αρκετούς ομιλητές, είναι απολύτως σαφές ότι η ημερήσια διάταξη προβλέπει συμμετοχή του Συμβουλίου, το οποίο είναι ελεύθερο να παρίσταται στις συζητήσεις του Σώματος· προφανώς, αποφάσισε να μην παραστεί. Αυτό θα σημειωθεί και έχει σχολιαστεί με σαφή τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Szabolcs Fazakas (PSE). – (HU) Η απαλλαγή για το έτος 2005 αποτελεί ένα από τα σημαντικά ορόσημα των μεταρρυθμίσεων που δρομολόγησε πριν από τρία χρόνια η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Ένας από τους στόχους της μεταρρύθμισης ήταν η απλούστευση της διαδικασίας, η οποία πέραν του ότι επικροτήθηκε από όλους τους συμμετέχοντες είναι επίσης κάτι που μπορεί να υλοποιηθεί αμέσως.

Αποδείχθηκε πολύ δυσκολότερο και περίπλοκο το καθήκον να επιτευχθεί ο κοινός στόχος του Επιτρόπου Siim Kallas και ημών, σύμφωνα με τον οποίο η έκδοση θετικής δήλωσης αξιοπιστίας θα διασφαλιστεί για το έτος 2009, αποτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις συχνά αστήρικτες επικρίσεις. Για να εκδώσει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο πιστοποιητικό χωρίς επιφυλάξεις, χρειαζόμαστε τις δηλώσεις των κρατών μελών ότι χρησιμοποιούν το 80% συνολικών των κονδυλίων. Μέχρι στιγμής, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών απέφυγαν να το πράξουν. Πέρυσι, κατορθώσαμε επίσης να επιτύχουμε διοργανική συμφωνία επ’ αυτού, σύμφωνα με την οποία η ανάγκη για μια θετική δήλωση υπεγράφη, και οι εθνικές υπηρεσίες ελέγχου είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Για όλα αυτά, πρέπει να ευχαριστήσουμε την ανάμιξη των εθνικών κοινοβουλίων, πράγμα που σημαίνει ότι κατορθώσαμε να διασφαλίσουμε το αναγκαίο πολιτικό έρεισμα.

 
  
MPphoto
 
 

  James Elles (PPE-DE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ τους εισηγητές αυτής της συζήτησης, ιδίως δε τον Salvador Garriga Polledo για την έκθεση όσον αφορά τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή, στην οποία θα εστιάσω το μεγαλύτερο μέρος των σχολίων μου.

Κύριε Επίτροπε, νομίζω ότι αισθανόμαστε σε αυτό το Κοινοβούλιο και στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης ότι έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος από την Επιτροπή υπό την προεδρία του κ. Barroso, η οποία μας επιτρέπει να διασφαλίσουμε την αναγκαία λογοδοσία ως προς τη χρήση των πόρων ενώπιον των ευρωπαίων πολιτών. Εντούτοις, γνωρίζουμε, από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι ακόμη και αν οι υπό εξέταση συναλλαγές ήταν νόμιμες και νομότυπες, σε ορισμένα τμήματα του προϋπολογισμού υπάρχουν σοβαρά λάθη τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται για στοιχεία των επιχειρησιακών προγραμμάτων, οπότε δεν εκδόθηκε δήλωση αξιοπιστίας για 12η συνεχή χρονιά, γεγονός που όλοι, νομίζω, μπορούμε να τονίσουμε ότι είναι απαράδεκτο. Το ζήτημα είναι, πώς καταλήγουμε σε αυτό;

Βάσει των Συνθηκών, ορίζεται ότι η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του προϋπολογισμού· εντούτοις, γνωρίζουμε ότι το 80% των πόρων, όπως επεσήμαναν προηγούμενοι ομιλητές, το διαχειρίζονται τα κράτη μέλη. Είναι λογικό να μην πρόκειται να εκδοθεί δήλωση αξιοπιστίας εφόσον τα κράτη μέλη δεν δημοσιεύουν τις εθνικές τους δηλώσεις. Χαιρετίζω την προσέλευση της Προεδρίας του Συμβουλίου, έστω και λίγο πριν από τη λήξη της συζήτησής μας, καθόσον το θέμα αφορά την Προεδρία και την ευθύνη της να μεριμνήσει για την κατάρτιση των εθνικών δηλώσεων.

Προφανώς, στη διοργανική συμφωνία σημειώθηκε κάποια πρόοδος καθόσον ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να προβούν σε εθνικές δηλώσεις. Συμφωνώ με τη θέση του εισηγητή μας ότι χρειαζόμαστε την πρόταση της Επιτροπής προκειμένου να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να το πράξουν, όμως μας δημιουργείται η αίσθηση ότι τα κράτη μέλη δεν ενδιαφέρονται για τους κοινοτικούς πόρους που δαπανώνται στις χώρες τους επειδή υποστηρίζουν ότι δεν είναι δικοί τους πόροι. Ασφαλώς και είναι δικοί τους! Είναι χρήματα των φορολογουμένων και πρέπει να υπάρχει επαρκής λογοδοσία όσον αφορά τη χρησιμοποίησή τους.

Καταλήγω λοιπόν στο συμπέρασμα, μελετώντας την εξαίρετη έκθεση του κ. Garriga Polledo, ότι, εφόσον πραγματοποιηθεί διακυβερνητική διάσκεψη στα τέλη του έτους, πρέπει να καταστήσουμε νομικώς δεσμευτικό για όλα τα κράτη μέλη να προβαίνουν σε εθνικές δηλώσεις διαχείρισης, διότι είναι σαφές ότι η νομική βάση είναι επί του παρόντος ανεπαρκής και ορισμένα κράτη μέλη αποφεύγουν απλώς το θέμα υποστηρίζοντας ότι δεν τα ανησυχεί καθώς δεν αφορά τα ίδια. Το θέμα, όμως, μας αφορά όλους.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Παρότι σημειώνουμε με ικανοποίηση την παρουσία εκπροσώπων του Συμβουλίου, πληροφορούμαι ότι βρίσκονται εδώ για να μετάσχουν στη συζήτηση του επόμενου θέματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Markus Ferber (PPE-DE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές για την εξαίρετη εργασία τους. Ίσως να βοηθήσει από την πλευρά του Συμβουλίου η υπουργός Υγείας προκειμένου να έχουμε λίγο περισσότερη διαφάνεια και στους ελέγχους του προϋπολογισμού. Άλλωστε, καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες γι’ αυτό στον τομέα της υγείας. Ίσως αυτό να είναι ένα παράδειγμα για εμάς.

Στη Γερμανία υπάρχει μια παροιμία που λέει πως όταν πηγαίνει κανείς κάπου με το άλογο, πρέπει ο στάβλος του να είναι καθαρός. Με αυτό εννοώ ότι τα κράτη μέλη διαχειρίζονται το 80% των πόρων. Παρατηρώντας όμως τα μεγάλα συνθήματα του παρελθόντος, ακόμα και των τελευταίων μηνών, που αφορούν την κτιριακή πολιτική της Επιτροπής και ορισμένες δομές που δεν συνέβαλαν στο να γίνουν ο κανόνας οι διαφανείς διαδικασίες κατά την ανάθεση συμβάσεων, βλέπει κανείς ότι πρέπει να εξετάσουμε πολύ καλά το 20% που διαχειρίζεται η Επιτροπή.

Δεν ωφελεί να πετάνε το μπαλάκι ο ένας στον άλλον η Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Ο καθένας έχει τη δική του ευθύνη. Και στην Επιτροπή απαιτείται αρκετή εργασία για να σπάσουν αυτές οι δομές. Θυμάμαι ακόμα πολύ καλά τι μας υποσχέθηκε το 1999 εδώ στο Σώμα η Επιτροπή σε συνάρτηση με την παραίτηση της τότε Επιτροπής.

Όσον αφορά τη διαφάνεια, μερικές φορές δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει νόημα σε αυτή τη συζήτηση και τι όχι. Ελπίζω ότι κάποιος θα μπορέσει να μου το εξηγήσει.

Σχετικά με το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, κύριε Bösch, στην πατρίδα μου το ποσοστό της απάτης, που δεν είναι ποσοστό απάτης αλλά βασικά ποσοστό σφαλμάτων, αφού οφείλεται σε εσφαλμένη συμπλήρωση αιτήσεων και όχι σε εγκληματική πρόθεση, είναι 0,9%. Βλέποντας το διοικητικό κόστος που θα έχει η προσπάθεια να φθάσουμε από το 0.9% στο 0.5%, ανησυχώ μερικές φορές μήπως το γραφειοκρατικό κόστος που προξενούμε είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτά που μπορούμε ακόμα να εξοικονομήσουμε προς το συμφέρον των φορολογουμένων. Εδώ πρέπει να βρεθεί μία δίκαιη ισορροπία. Τότε θα είμαστε στον σωστό δρόμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω απλώς να προβώ σε ορισμένες σύντομες επισημάνσεις.

Καταρχάς, σας ευχαριστώ όλες και όλους για τις παρατηρήσεις σας. Σχετικά με ορισμένα λιγότερο σημαντικά θέματα, όπως η απόσπαση υπαλλήλων, θα διερευνήσουμε ή θα μελετήσουμε το θέμα που εθίγη σχετικά με τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου. Βρίσκεται σε εξέλιξη πιλοτική μελέτη και είναι δύσκολο να συλλεγούν στοιχεία σχετικά με τις πολιτικές που συνδέονται με θέματα φύλου.

Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι ο διοργανικός διάλογος σχετικά με τις υπηρεσίες είναι εξαιρετικά χρήσιμος, εφόσον το Κοινοβούλιο τάσσεται υπέρ αυτής της ιδέας. Η Επιτροπή πρότεινε μια διοργανική συμφωνία σχετικά με τις υπηρεσίες το 2005, η οποία παρεμποδίστηκε στους κόλπους του Συμβουλίου. Τώρα, υπό τη γερμανική Προεδρία, προσπαθείτε να αναζωπυρώσετε το ενδιαφέρον γι’ αυτή τη συμφωνία, η οποία είναι ζωτικής σημασίας εφόσον επιθυμούμε πραγματικά να διευθετήσουμε αυτό το θέμα.

Όσον αφορά ορισμένες λεπτομέρειες, ένας εκ των βουλευτών ρώτησε για το μέγεθος των απωλειών του κοινοτικού προϋπολογισμού. Θέλω απλώς να επαναλάβω ότι, σε αυστηρά λογιστικούς όρους, οι απώλειες αντιστοιχούν στα ποσά τα οποία διαγράφονται από τον ισολογισμό μας. Το έτος 2005, το ποσό αυτό ήταν 90 805 147,47 ευρώ, δηλαδή το 0,09% του προϋπολογισμού μας. Αυτό είναι το ακριβές ποσό που αντιστοιχεί στον ορισμό των απωλειών.

Επίσης, οφείλω να επισημάνω στον κ. Seppänen ότι οι λογαριασμοί για το 2006 έχουν ήδη υπογραφεί από τον αρχιλογιστή μας. Αυτές οι υπηρεσίες είναι σημαντικές. Δεύτερον, οι εθνικές δηλώσεις ήταν το βασικό ζήτημα στις παρεμβάσεις πολλών βουλευτών, οι οποίοι υποστήριξαν ότι υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την από κοινού διαχείριση των κοινοτικών πόρων. Η διατύπωση της διοργανικής συμφωνίας συμπεριλήφθηκε στον αναθεωρημένο Δημοσιονομικό Κανονισμό. Το άρθρο 53β ορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν ετήσια περίληψη στο κατάλληλο εθνικό επίπεδο όλων των διαθέσιμων ελέγχων και δηλώσεων. Έχει συμφωνηθεί με το Συμβούλιο ότι στις 15 Φεβρουαρίου 2008 θα δημοσιοποιηθεί περίληψη των ελέγχων στον τομέα της γεωργίας. Οι τεχνικές παράμετροι προκειμένου να πράξουμε το ίδιο και σε άλλους τομείς, ιδίως όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία, τελούν ακόμη υπό συζήτηση, όμως θα υπάρξουν οπωσδήποτε αποτελέσματα.

Η Επιτροπή έθιξε το θέμα στις 27 Μαρτίου στο Συμβούλιο ECOFIN, ενώ εχθές το θέμα συζητήθηκε στη Δημοσιονομική Επιτροπή του Συμβουλίου. Βρισκόμαστε σε επαφή με τη γερμανική Προεδρία και με το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να συζητήσουμε ξανά τον Ιούνιο το πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε οριστικό αποτέλεσμα ως προς το θέμα της από κοινού διαχείρισης. Το βασικό πρόβλημα εν προκειμένω, το οποίο είναι ορατό σε όλες αυτές τις συζητήσεις, είναι ότι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί πρέπει να επιτρέπει την προσφορά αποδεικτικών στοιχείων στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν σοβαρές εντάσεις εάν το Ελεγκτικό Συνέδριο πει: «Μπορεί να μας κοινοποιήσατε την εθνική σας δήλωση, όμως αυτό δεν αποδεικνύει τίποτε. Εμείς θα προβούμε στους δικούς μας λογιστικούς ελέγχους προκειμένου να εκτιμήσουμε την κατάσταση». Πρέπει, λοιπόν, να επιτευχθεί μια λειτουργική λύση.

Εξαρχής, η Επιτροπή υποστήριξε την ιδέα της από κοινού διαχείρισης. Συνεργαζόμαστε με τους εθνικούς ελεγκτικούς φορείς και επιδιώκουμε τη συμμετοχή τους στη διαδικασία· χρειαζόμαστε, όμως, επίσης σαφή αποδεικτικά στοιχεία για το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η προσπάθεια αποδίδει. Πέντε χώρες έχουν ήδη γνωστοποιήσει την ετοιμότητά τους να εκδώσουν εθνικές δηλώσεις. Όταν συγκρίνω τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου στις οποίες μετείχα κατά την έναρξη της θητείας αυτής της Επιτροπής με τη σημερινή κατάσταση, η οποία είναι εντελώς διαφορετική, διαπιστώνω ότι έχει πραγματοποιηθεί ένα σημαντικό βήμα προόδου.

Θέλω να προβώ σε μια τελευταία επισήμανση σχετικά με ένα θέμα που έθιξαν ορισμένοι βουλευτές. Πράγματι, πρόκειται να διεξαχθεί διακυβερνητική διάσκεψη. Εξ όσων γνωρίζουμε, βρίσκονται σε εξέλιξη πολύ εντατικές προετοιμασίες γι’ αυτή τη διακυβερνητική διάσκεψη. Σε αυτή τη διαδικασία, μπορούμε επίσης να συμβάλουμε με τις προτάσεις μας σχετικά με το θέμα της απαλλαγής, ενδεχομένως με τον τρόπο που ανέφερε ο κ. Elles, ή όσον αφορά τη διατύπωση της δήλωσης αξιοπιστίας. Εν πάση περιπτώσει, κάτι πρέπει να γίνει. Εάν το Κοινοβούλιο εκφράσει το έντονο ενδιαφέρον του για τροποποιήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, θα συμβάλει οπωσδήποτε στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για μια θετική δήλωση αξιοπιστίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), εισηγητής. (NL) Κυρία Πρόεδρε, αυτό που θέλω να πω μοιάζει περισσότερο με ένσταση επί της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 165 του Κανονισμού μας. Διάφοροι ομιλητές ρώτησαν γιατί η γερμανική Προεδρία, η οποία ήρθε στο τέλος της συζήτησης αυτής –υποθέτω ότι θα απευθυνθεί στο Σώμα στην επόμενη συζήτηση– απουσίαζε.

Θέλω να ρωτήσω πολύ συγκεκριμένα τη γερμανική Προεδρία ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν συμμετείχε στη συζήτηση για την απαλλαγή. Πρόκειται για μια σημαντική συζήτηση, δεδομένου ότι συζητείται το 80% των πόρων που δαπανώνται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, όπως επεσήμαναν ήδη αρκετοί ομιλητές. Αν η Προεδρία δεν μου δώσει έναν καλό λόγο, τότε είμαι απρόθυμος να συστήσω στην Ομάδα μου να χορηγήσει απαλλαγή στο Συμβούλιο. Θα προτιμούσα στην περίπτωση αυτή να ψηφίσουμε κατά της χορήγησης απαλλαγής στο Συμβούλιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε ξανά αυτή τη συζήτηση σε έξι μήνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Σας ευχαριστώ, κύριε Staes. Οι παρόντες εκπρόσωποι του Συμβουλίου προέρχονται από το γερμανικό υπουργείο Υγείας και νομίζω ότι θα ήταν άδικο να τους ζητήσουμε να απαντήσουν σε αυτό το θέμα.

Κατόπιν των σχολίων που διατυπώθηκαν σε ορισμένες παρεμβάσεις, κατέστησα απολύτως σαφή τη δυσαρέσκειά μας για την απουσία των μελών του Συμβουλίου, ενώ στο θέμα θα δοθεί συνέχεια. Δεν θα ζητήσω από την παρούσα εκπρόσωπο να απαντήσει συγκεκριμένα, όμως το θέμα έχει καταγραφεί και επισημανθεί δεόντως.

Η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα, στις 12.00.

 

5. Καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2006-2009 (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0091/2007) του κ. Andrejevs, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σχετικά με την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2006-2009 (2006/2232(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Georgs Andrejevs (ALDE), εισηγητής. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω την Προεδρεύουσα του Συμβουλίου για τα ενθαρρυντικά της λόγια στη Βρέμη –τα οποία ευελπιστώ ότι θα επαναλάβει σήμερα, κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας– καθώς και για τη διαρκή της προσήλωση στον αγώνα κατά του HIV/AIDS. Όπως δήλωσε η Ομοσπονδιακή Καγκελάριος, κ. Angela Merkel, στην πανηγυρική της ομιλία στη διάσκεψη της Βρέμης, η καταπολέμηση του HIV/AIDS είναι ευθύνη όλων των κρατών μελών. Πιστεύω ειλικρινά ότι όλες ανεξαιρέτως οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Γερμανίας και να αναλάβουν πλήρως την πολιτική ευθύνη, τοποθετώντας την καταπολέμηση του HIV/AIDS μεταξύ των βασικών τους πολιτικών προτεραιοτήτων.

Σήμερα, το Κοινοβούλιο καλείται να ψηφίσει επί της έκθεσής μου σχετικά με την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις γειτονικές χώρες την περίοδο 2006-2009, στην οποία περιλαμβάνονται πολλές σημαντικές προτάσεις για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να καταπολεμήσουμε αυτή τη νόσο. Διάφοροι συνάδελφοι συνέβαλαν σε αυτή την τελική ενοποιημένη έκδοση· θέλω, λοιπόν, με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλες και όλους τους συναδέλφους μου που συνέβαλαν στην κατάρτιση της έκθεσης ως σκιώδεις εισηγητές ή καταθέτοντας τροπολογίες. Οι παρεμβάσεις τους υπήρξαν εξαιρετικά πρόσφορες και τις εκτιμώ ιδιαιτέρως.

Όπως γνωρίζετε, μετά την ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, κατατέθηκαν από τις πολιτικές ομάδες αρκετές νέες τροπολογίες επί των οποίων θα ψηφίσουμε στην αυριανή συνεδρίαση. Στην πλειονότητά τους, αυτές οι τροπολογίες έχουν τη στήριξή μου. Υπάρχουν, όμως, ορισμένες με τις οποίες δεν μπορώ να συμφωνήσω. Εφόσον εγκριθεί, μια από τις τροπολογίες θα παρατείνει στην πράξη την τρέχουσα κατάσταση η οποία επιτρέπει σε δύο κράτη μέλη της ΕΕ να μην υποβάλλουν δεδομένα σχετικά με το HIV/AIDS στα κοινοτικά εποπτικά όργανα, ιδίως στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Συνεπώς, στην έκθεσή μου απευθύνω έκκληση στα αρμόδια όργανα των δύο αυτών κρατών μελών να αρχίσουν να υποβάλλουν αυτά τα δεδομένα. Τα 25 υπόλοιπα κράτη μέλη γνωστοποιούν τα εθνικά τους δεδομένα ανωνύμως, κατά τρόπο που δεν παραβιάζει την αρχή της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Θέλω να σας επιστήσω την προσοχή και να σας ζητήσω να στηρίξετε την τροπολογία 4, την οποία κατέθεσε η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, σχετικά με την ίση πρόσβαση στα φάρμακα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέψτε μου εν συντομία να εξηγήσω το σκεπτικό αυτής της τροπολογίας. Όπως ήδη αναφέρεται στην έκθεση, η πρόσβαση στην αντιρετροϊική θεραπεία και στα αντιρετροϊικά φάρμακα διαφέρει μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγχρόνως, επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ότι το άρθρο 300 της Συνθήκης ΕΚ προβλέπει νομική βάση η οποία επιτρέπει στην Επιτροπή να διεξάγει διαπραγματεύσεις εξ ονόματος όλων των κρατών μελών κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από το Συμβούλιο. Σε μια τέτοια περίπτωση, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίσουν υπέρ αυτής της πρότασης, η εντολή της Επιτροπής θα περιορίζεται ως προς το εύρος και τη διάρκειά της μόνο για τις συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις, συγκεκριμένα όσον αφορά την ίση πρόσβαση στα αντιρετροϊικά φάρμακα. Καθώς οι διαπραγματεύσεις θα γίνονται εξ ονόματος 27 κρατών μελών, το αποτέλεσμα μπορεί να αποβεί επωφελές για όλους και να προσφέρει σε όλους τους πολίτες της ΕΕ ίση πρόσβαση σε αυτά τα φάρμακα.

Εν κατακλείδι, θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά όλες και όλους τους συναδέλφους μου που συνέβαλαν στην προσπάθεια που καταβλήθηκε για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Η προσπάθεια για την καταπολέμηση αυτής της πανδημίας δεν θα σταματήσει μετά τη σημερινή ψηφοφορία: θα συνεχιστεί στην πράξη. Συνεπώς, καλώ όλες τις εθνικές κυβερνήσεις και την Επιτροπή να υποστηρίξουν τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις κοινωνικές οργανώσεις και την κοινωνία συνολικά στην προσπάθεια καταπολέμησης του HIV/AIDS. Ζητώ την ενδυνάμωσή τους μέσω της διάθεσης των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων για την ενίσχυση όσων πολεμούν αυτή την επιδημία από την πρώτη γραμμή. Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών σε αυτόν τον αγώνα δεν πρέπει να υποτιμάται, και γι’ αυτό πρέπει να εγγυηθούμε την πλήρη πολιτική μας στήριξη.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Ulla Schmidt, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (DE) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, σας ευχαριστώ διότι μου δίνετε την ευκαιρία να σας μιλήσω εδώ σήμερα. Ευχαριστώ επίσης τον κ. Andrejevs για την έκθεση που παρουσίασε, γιατί η έκθεση αυτή καθιστά σαφές ότι το HIV/AIDS παραμένει μια απειλητική ασθένεια. Πολλές φορές συσχετίζουμε το HIV/AIDS με την Αφρική, και δικαίως, ωστόσο, το HIV/AIDS είναι και θέμα της ηπείρου μας, της Ευρώπης.

Στο μεταξύ παρατηρείται σε τμήματα της ηπείρου μας γρηγορότερη αύξηση των λοιμώξεων από ό,τι σε άλλα μέρη του κόσμου και δυστυχώς έχουμε αύξησή τους σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Γι’ αυτό πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό διότι το HIV/AIDS είναι κάτι παραπάνω από ένα πρόβλημα της υγειονομικής πολιτικής – είναι πρόβλημα και για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των κρατών που πλήττονται από αυτό.

Γι’ αυτό χαίρομαι πολύ που επιτύχαμε να έρθουν στη διάσκεψη της Βρέμης περισσότερα από 41 κράτη που εκπροσωπήθηκαν σε κυβερνητικό επίπεδο –από υπουργούς ή υφυπουργούς, και από γείτονες χώρες– που μπορέσαμε να καταδείξουμε τη σημασία της συμμαχίας της πολιτικής και της κοινωνίας των πολιτών για την καταπολέμηση του HIV/AIDS και που κατέστη επίσης φανερό ότι το HIV/AIDS πρέπει να θεωρηθεί μέγα θέμα. Ευχαριστώ θερμά τη γερμανίδα καγκελάριο για τα σαφή της λόγια και για το ότι τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα αυτής της διάσκεψης δεν θα απασχολήσουν μόνο το Συμβούλιο Υπουργών Υγείας, αλλά και τη σύνοδο κορυφής του επομένου Ιουνίου.

Η δήλωση της Βρέμης εξέφρασε ξεκάθαρα, κυρίως σε τέσσερα καίρια σημεία, ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητές μας, που ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με όσα παρουσιάσατε στην έκθεσή σας και στη συλλογιστική της.

Στο επίκεντρο όλων των στρατηγικών μας πρέπει να βρίσκεται η πρόληψη, γιατί δεν έχουμε ούτε φάρμακα ούτε εμβόλια που θα προλάμβαναν την εξάπλωση του HIV/AIDS.

Η αναγνώριση, ο σεβασμός και η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσβεβλημένων ατόμων είναι απολύτως απαραίτητη. Σε αυτή συγκαταλέγεται και η προστασία από τις διακρίσεις και τον στιγματισμό.

Πρέπει να εξασφαλιστεί γενικευμένη πρόσβαση στη διάγνωση και τη θεραπεία. Προ ολίγου τέθηκε προς συζήτηση το εάν μπορούμε να διαπραγματευθούμε για τις τιμές των φαρμάκων. Η Βρέμη έφερε μία πρόοδο: η φαρμακευτική βιομηχανία διασαφήνισε ότι σε μία καλή περίθαλψη συγκαταλέγονται και τα προσιτά οικονομικά φάρμακα και δήλωσε πρόθυμη να βρει μαζί με την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη έναν τρόπο να μπορεί κάθε κράτος μέλος να εξασφαλίσει την πρόσβαση σε προσιτή θεραπεία και σε εμβολιασμούς μέσω διαπραγματεύσεων για τις τιμές. Αυτό αποτελεί μία πρόοδο.

Επίσης, πρέπει να ενισχυθεί η προσπάθεια για έρευνα και ανάπτυξη. Πρέπει να δικτυώσουμε καλύτερα τις δυνατότητες που προσφέρονται στην Ευρώπη και χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις στον τομέα των εμβολίων και των μικροβιοκτόνων.

Πιστεύω ότι με αυτή τη διάσκεψη προχωρήσαμε λίγο ακόμα. Θα χαιρόμουν πολύ αν τα κράτη μέλη μαζί με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή κάνουν το θέμα αυτό πρώτη προτεραιότητα και πουν ότι το AIDS μας αφορά όλους. Δεν είναι μόνο πρόβλημα των γειτονικών χωρών, αλλά πρόβλημα της Ευρώπης. Έχει πολύ μεγάλη σχέση με την κοινωνική και οικονομική μας ανάπτυξη και με το αν θα καταφέρουμε να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία στους πολίτες μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Μάρκος Κυπριανού, Μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Andrejevs, και τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων για το εξαίρετο έργο τους κατά την εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τις δύο συναρμόδιες επιτροπές, την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, για τη συμβολή τους στην επεξεργασία αυτού του σημαντικού θέματος.

Επιτρέψτε μου να εκφράσω την ιδιαίτερη χαρά μου για την παρουσία σε αυτή τη συζήτηση της κ. Schmidt, της γερμανίδας υπουργού Υγείας. Στα τρία χρόνια που ασκώ καθήκοντα Επιτρόπου, αυτή είναι η πρώτη φορά που προσέρχεται σε μια τέτοια συζήτηση στην Ολομέλεια ο ομόλογός μου εκπρόσωπος του Συμβουλίου. Χαίρομαι, λοιπόν, ιδιαιτέρως, διότι αυτό καταδεικνύει τη σπουδαιότητα που έχει η πολύ στενή, εντατική και αποτελεσματική συνεργασία των τριών θεσμικών οργάνων για την καταπολέμηση αυτής της νόσου.

HIV/AIDS: είναι μήπως ένα λησμονημένο πρόβλημα ή μια κρυμμένη νόσος; Μήπως η προσέγγισή μας είναι ότι, αν δεν μιλάμε γι’ αυτήν, θα εξαφανιστεί; Τίποτε από αυτά δεν ισχύει. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι μήπως είμαστε πλέον αδιάφοροι; Μήπως θεωρούμε δεδομένο ότι έχουμε ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα, ότι δεν υπάρχει ανάγκη λήψης μέτρων και ότι είναι ένα πρόβλημα που αφορά άλλους, ορισμένες ομάδες υψηλού κινδύνου; Ότι, ως εκ τούτου, αυτοί οι άλλοι πρέπει να διαχειριστούν το πρόβλημα, ενώ εμείς δεν χρειάζεται να ανησυχούμε; Ίσως αυτό να σκέφτονταν ορισμένοι στο παρελθόν, όμως χαίρομαι διότι σήμερα η νοοτροπία αυτή έχει ξεπεραστεί. Τώρα γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Ίσως η κοινωνία να πληρώνει σήμερα το τίμημα της αδιαφορίας μας κατά το παρελθόν, και γι’ αυτό είναι πλέον καιρός να αναλάβουμε εκ νέου αποτελεσματική δράση για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Οι περισσότεροι από τους παριστάμενους γνωρίζουν την απογοήτευσή μου για το γεγονός ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία διαθέτουμε το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης παγκοσμίως, το υψηλότερο επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης και το υψηλότερο βιοτικό επίπεδο, εξακολουθούν να πεθαίνουν άνθρωποι εξαιτίας εσφαλμένων επιλογών ως προς τον τρόπο ζωής τους. Οι προσπάθειές μας για τη διασφάλιση της πρόληψης αποσκοπούν στην αντιμετώπιση αυτής της αδυναμίας. Μου προκαλεί απογοήτευση, ακόμη και αμηχανία, το γεγονός ότι, 20 ή 25 χρόνια μετά, είμαστε ακόμη υποχρεωμένοι να συζητούμε τα ίδια θέματα σχετικά με το HIV/AIDS. Είμαστε ακόμη υποχρεωμένοι να συζητούμε τη λήψη των ίδιων μέτρων, μέτρων τα οποία έπρεπε τώρα να είναι δεδομένα και να αποτελούν συνήθεις πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε ακόμη υποχρεωμένοι να εξηγούμε ότι η απλή χρήση προφυλακτικών είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να προστατευθούμε. Είναι τόσο απλό. Οφείλουμε επίσης να εξηγούμε ότι όλοι διατρέχουν κίνδυνο· δεν μπορούμε να λέμε σε ορισμένες ομάδες ότι είναι δικό τους πρόβλημα και ότι όσοι δεν ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου δεν χρειάζεται να ανησυχούν. Είμαστε ακόμη υποχρεωμένοι να τονίζουμε ότι ορισμένα απλά προστατευτικά μέτρα προσφέρουν όντως προστασία.

Τα αποτελέσματα της έρευνας του Ευρωβαρομέτρου ήταν, όπως γνωρίζετε, συγκλονιστικά. Μεγάλο ποσοστό ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να πιστεύει ότι το HIV/AIDS μπορεί να μεταδοθεί από τα φιλιά στο στόμα, από τη χρήση του ίδιου ποτηριού ή της ίδιας τουαλέτας. Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι μετά από 25 χρόνια υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παραμένουν προσκολλημένοι σε τέτοιες αβάσιμες αντιλήψεις. Ακόμη χειρότερα, υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν ότι η φροντίδα οροθετικών ασθενών μπορεί να μολύνει το νοσηλευτικό προσωπικό.

Θεωρώ ότι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Το πρόβλημα αφορά πλέον τον γενικό πληθυσμό, ιδίως τους νέους και τις γυναίκες. Μεγάλος αριθμός νέων ανθρώπων έγινε σεξουαλικά ενεργός μετά το τέλος των εκστρατειών της δεκαετίας του 1980. Τότε είχε υπάρξει ένα τεράστιο κύμα εκστρατειών από διασημότητες –ηθοποιούς, αρχηγούς κυβερνήσεων και τραγουδιστές– οι οποίοι επέστησαν την προσοχή των πολιτών στο πρόβλημα και συνέβαλαν στο να εστιάσουμε στους τρόπους αντιμετώπισής του. Δυστυχώς, αυτό έχει σταματήσει. Θεωρούσαμε ότι είχαμε θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο, όμως αυτό δεν ήταν αλήθεια. Οι νέες γενιές μεγαλώνουν αγνοώντας το πρόβλημα. Είμαι, λοιπόν, πολύ ευγνώμων στη γερμανική Προεδρία, στην υπουργό Υγείας και στην ίδια την κ. καγκελάριο για την επαναφορά στο προσκήνιο της εν λόγω νόσου και την εστίαση στους απλούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προστατευθούμε.

Συγχρόνως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να επενδύσουμε στην έρευνα, και αυτό πράττει η Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό να επενδύσουμε στην ιατρική –δεν θέλω να επαναλάβω πράγματα που έχουν ήδη ακουστεί– και να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση σε προσιτά και αποτελεσματικά αντιρετροϊικά φάρμακα. Τα μέτρα αυτά είναι σημαντικά και μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Για την Επιτροπή, το θέμα αυτό έχει εξαιρετικά υψηλή προτεραιότητα και, όπως προανέφερα, χαίρομαι ιδιαιτέρως διότι το Συμβούλιο και η γερμανική Προεδρία, καθώς και το Κοινοβούλιο, προσεγγίζουν το θέμα με τον ίδιο τρόπο.

Θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τις εκστρατείες μας για την εκπαίδευση των νέων. Θα ενθαρρύνουμε και πάλι τη χρήση προφυλακτικών. Θα πραγματοποιήσουμε έρευνες για προληπτικά μέτρα και ιατρικές μεθόδους. Αυτή η προσπάθεια θα σχετίζεται και με τη διάσταση των φύλων, καθόσον συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν ορισμένες πτυχές οι οποίες διαφέρουν μεταξύ ανδρών και γυναικών, οπότε πρέπει να προσαρμόσουμε τις έρευνές μας και τις προσπάθειές μας ώστε να λάβουμε υπόψη αυτή την πραγματικότητα. Λαμβάνω υπόψη τη σχετική παράγραφο της έκθεσης και συμφωνώ ότι, εντός της Επιτροπής, πρέπει να φροντίσουμε ώστε να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας, μεταξύ των επιμέρους τμημάτων που είναι αρμόδια για καθορισμένους τομείς, αντιμετωπίζοντας συγχρόνως το πρόβλημα στην ολότητά του. Γνωρίζουμε ότι πλήττει τις γειτονικές μας χώρες, αλλά και τις αναπτυσσόμενες χώρες, με τις οποίες έχουμε καθήκον να συνεργαστούμε επίσης.

Συγχαίρω τον εισηγητή και το Κοινοβούλιο για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Θίγει ουσιαστικά όλα τα σημαντικά θέματα, τα οποία σκοπεύουμε να επεξεργαστούμε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η διυπηρεσιακή συνεργασία εντός της Επιτροπής, το πράττουμε ήδη. Θα πραγματοποιήσουμε επίσης παρεμβάσεις μέσω χρηματοδότησης και μέσω προγραμμάτων. Για παράδειγμα, το 2007 θα εργαστούμε για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την αντιμετώπιση της επικίνδυνης σεξουαλικής συμπεριφοράς των νέων και για την πρόληψη του HIV/AIDS στους άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες και για την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης νοσηλευτικού προσωπικού και μη κυβερνητικών οργανώσεων με σκοπό τη βελτίωση της νοσηλείας και της φροντίδας των ατόμων που ζουν με το HIV/AIDS.

Για την Επιτροπή, το θέμα αποτελεί πολύ σημαντική προτεραιότητα. Δεν πρόκειται απλώς για μια πολιτική ή στρατηγική. Είναι θέμα ηθικού χρέους. Θεωρώ ότι το σύστημα στο σύνολό του δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών μας τα τελευταία 20 χρόνια και ότι είναι πλέον καιρός να ξεκινήσουμε εκ νέου τις προσπάθειες και να διορθώσουμε τα σφάλματά μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Επίτροπε, για την ομιλία σας, η οποία ήταν γεμάτη συναίσθημα και δέσμευση και επίσης απολύτως ευθυγραμμισμένη με τις ανησυχίες και τις απαιτήσεις του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE), συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. – (HU) Το HIV/AIDS, μία από τις πλέον επικίνδυνες ασθένειες σήμερα, δεν γνωρίζει σύνορα. Την τελευταία διετία, ο αριθμός των γυναικών και των κοριτσιών που μολύνθηκαν με HIV αυξήθηκε σε όλες τις περιοχές του κόσμου, και με ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό στην Ανατολική Ευρώπη, την Ασία και τη Λατινική Αμερική. Η λήψη μέτρων για την καταπολέμηση αυτής της επιδημίας δεν μπορεί, συνεπώς, να περιοριστεί στο έδαφος της ΕΕ, αλλά απαιτεί παγκόσμια συνεργασία. Το 2005 σημειώθηκαν σχεδόν πέντε εκατομμύρια νέα κρούσματα μόλυνσης από τον ιό HIV παγκοσμίως και τρία εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν από ασθένειες που συνδέονται με το AIDS, εκ των οποίων περίπου μισό εκατομμύριο ήταν παιδιά.

Η άλλη ομάδα που διατρέχει συνεχώς μεγαλύτερο κίνδυνο είναι οι γυναίκες, εφόσον ολοένα και περισσότερες γυναίκες προσβάλλονται με τον ιό HIV χωρίς να το γνωρίζουν και γίνονται με τη σειρά τους φορείς του ιού τον οποίο είναι δυνατόν να μεταδώσουν στα παιδιά τους. Μια στρατηγική για την καταπολέμηση του HIV/AIDS πρέπει να θέσει την προστασία των γυναικών και των παιδιών ως το βασικό σημείο εστίασής της. Τα αποτελεσματικότερα εργαλεία σε αυτόν τον αγώνα είναι η πρόληψη, η πληροφόρηση, τα μέσα εκπαίδευσης του κοινού και η αυξημένη χρήση των καταλληλότερων διαύλων επικοινωνίας, η συλλογή δεδομένων, η έρευνα και η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία· πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη, χωρίς αποκλεισμούς, είναι διαθέσιμη ανεξάρτητα από την ηλικία και το φύλο του ατόμου.

 
  
MPphoto
 
 

  Αντώνιος Τρακατέλλης, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE. – Κύριε Πρόεδρε, για να καταπολεμήσουμε το HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις γειτονικές χώρες χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θα προάγει την πρόληψη τόσο σε κοινοτικό επίπεδο όσο και στις χώρες αυτές, αλλά, θα έλεγα, και παγκόσμια.

Ο αριθμός των ατόμων που έχουν μολυνθεί από τον ιό του AIDS καθώς και των ατόμων που ζουν με AIDS αυξάνεται διαρκώς και καταγράφουμε 12.000 περίπου νέες μολύνσεις καθημερινά σε παγκόσμια κλίμακα. Δεν διαθέτουμε εμβόλιο για την πρόληψη της νόσου και οι θεραπευτικές αγωγές δεν έχουν ακόμα επιτύχει την ίαση.

Ακολουθώντας λοιπόν το αρχαίο ρητό του Ιπποκράτη: "καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις", οι ολοκληρωμένες στρατηγικές μας συνίστανται στην προώθηση της αποτελεσματικής πρόληψης. Η πρόληψη είναι δυνατόν να επιτευχθεί με την ενημέρωση -το είπε και ο κύριος Επίτροπος- και δίνουμε, έτσι, τη δυνατότητα να λαμβάνονται τα κατάλληλα προφυλακτικά μέτρα.

Επιπλέον, πρέπει να καταφέρουμε σημαντικά βήματα στην εξάλειψη των προκαταλήψεων που συνδέονται με τη συγκεκριμένη ασθένεια. Τα άτομα που έχουν προσβληθεί από τον εν λόγω ιό βρίσκονται συνεχώς αντιμέτωπα με την αδιαλλαξία και τη διάκριση εις βάρος τους. Και, βεβαίως, παράλληλα προς αυτές τις προσπάθειες πρόληψης, οφείλουμε να προάγουμε τους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας που δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε νέα φάρμακα και ενδεχομένως και εμβόλια.

Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κύριο Andrejevs, για την εξαιρετική δουλειά την οποία έχει κάνει. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία -και τον ευχαριστώ γι' αυτό- και πιστεύω ότι η έκθεση αυτή πραγματικά μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε μια θαυμάσια στρατηγική πρόληψης τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και παγκόσμια.

 
  
MPphoto
 
 

  Dorette Corbey, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. (NL) Κύριε Πρόεδρε, το AIDS εξακολουθεί να είναι μια εν εξελίξει τραγωδία, όχι μόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και στην Ευρώπη, όχι μόνο μεταξύ ομοφυλόφιλων και ναρκομανών, αλλά επίσης μεταξύ των ετεροφυλόφιλων και των ατόμων που απέχουν εντελώς, και για αυτό θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή μας, κ. Andrejevs, που εργάστηκε σκληρά και εκπόνησε μια έξοχη έκθεση.

Η Ομάδα μας πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να θέσει τέρμα στην επιδημία του AIDS, και πρέπει να επενδύσουμε έχοντας αυτό κατά νου. Καταρχάς, πρέπει να επενδύσουμε σε ανθρώπους, σε γυναίκες. Πρέπει να πάρουμε την πρόληψη σοβαρά υπόψη μας. Πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη την πραγματικότητα των γυναικών, των νέων, των ιερόδουλων και των χρηστών ναρκωτικών, και αυτή η πραγματικότητα είναι αυτό που πρέπει να λάβουμε ως βάση. Είναι σημαντικό να παρέχεται σωστή πληροφόρηση στα σχολεία και τα νοσοκομεία, πληροφορίες που αντιμετωπίζουν τις ηθικές επιλογές των ανθρώπων με σεβασμό, καθώς και πληροφορίες σχετικά με όλες τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες, εφόσον αυτές αυξάνουν την ευπάθεια στο AIDS.

Δεύτερον, πρέπει να επενδύσουμε σε νέα προϊόντα, σε μικροβιοκτόνα, σε προϊόντα που δίνουν στις γυναίκες τη δυνατότητα να προστατεύσουν τον εαυτό τους από το AIDS, σε φάρμακα και εμβόλια, και σε φάρμακα πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Τα προφυλακτικά για γυναίκες και άνδρες πρέπει να γίνουν ευρύτερα διαθέσιμα.

Τρίτον, πρέπει να επενδύσουμε σε πολιτική καινοτομία. Πρέπει να ξεπεράσουμε τα υφιστάμενα εμπόδια χωρίς καθυστέρηση. Φάρμακα και εμβόλια δεν είναι συχνά προσιτά σε ομάδες που τα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Οι λόγοι για αυτό είναι το υψηλό κόστος ανάπτυξης των φαρμάκων και τον σχετικά σύντομο χρόνο ανάκτησης του κόστους, ως αποτέλεσμα των οποίων τα νέα φάρμακα είναι απαγορευτικά ακριβά. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα και τη δημόσια ευθύνη που τα συνοδεύει. Υπάρχουν τρόποι να βγούμε από αυτή την κατάσταση, για παράδειγμα περισσότερες συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη φαρμάκων και εμβολίων για το AIDS, οι οποίες θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος τους σε κάποιο βαθμό, ενώ θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσουμε όλες τις επιλογές που έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου να ακυρώσουμε διπλώματα ευρεσιτεχνίας για το κοινό συμφέρον, κάτι για το οποίο οι συμφωνίες TRIPS θέτουν τις σωστές βάσεις.

Τέλος, αυτό που χρειάζεται προκειμένου να υπάρχουν διαθέσιμα σημαντικά φάρμακα για την καταπολέμηση του AIDS είναι η καλύτερη διαπραγμάτευση με τη φαρμακοβιομηχανία, κάτι στο οποίο η Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο, και θα υποστηρίξω θερμά την τροπολογία του εισηγητή ως προς αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, κυρία υπουργέ, κύριε Επίτροπε, συγχαρητήρια στον καθηγητή Andrejevs για την εξαίρετη έκθεσή του. Το AIDS αποτελεί μείζονα απειλή για την παγκόσμια δημόσια υγεία και, παραδόξως, καθίσταται ακόμη μεγαλύτερη απειλή όσο βελτιώνεται η θεραπεία των ασθενών, καθόσον η βελτίωση της θεραπείας οδηγεί σε βελτίωση των ποσοστών επιβίωσης των ασθενών και, ως εκ τούτου, σε αύξηση των επιπέδων μολυσματικότητας.

Θέλω με την ευκαιρία της σημερινής συζήτησης να εστιάσω σε μια συγκεκριμένη πτυχή: στη μόλυνση λόγω της χρήσης μολυσμένων συριγγών από χρήστες ναρκωτικών. Πολλές χιλιάδες άτομα μολύνονται κάθε χρόνο με αυτόν τον τρόπο. Το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα τουλάχιστον στα κράτη μέλη της ΕΕ, αρκεί μόνον να κατανοήσουν οι κυβερνήσεις το απλό γεγονός ότι η τοξικομανία είναι νόσος, όχι εγκληματική πράξη, και ως εκ τούτου πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα ώστε τα άτομα που είναι εθισμένα στα ναρκωτικά να λαμβάνουν καθαρές, αποστειρωμένες σύριγγες κατά την αντιμετώπιση της νόσου τους. Αυτό πρέπει να γίνεται υπό κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση και εποπτεία και χωρίς την εμπλοκή της αστυνομίας ή των δικαστικών αρχών. Ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή οι κυβερνήσεις θα χρησιμοποιήσουν την ιατρική κοινή λογική, και όχι την προσέγγιση της αστυνομικής καταστολής, για την αντιμετώπιση των ασθενών που είναι εθισμένοι στα ναρκωτικά.

Με ενδιαφέρει να ακούσω τα σχόλια του κ. Επιτρόπου και της κ. υπουργού επί του θέματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. (PL) Κύριε Πρόεδρε, είναι χαρά για μένα να μιλώ ενώπιον του Σώματος αυτού στη σημαντική συζήτηση που αφορά ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα και απειλές της σύγχρονης εποχής: την καταπολέμηση του HIV και του AIDS.

Ο κόσμος σήμερα φαίνεται να έχει γίνει κάπως απαθής όσον αφορά το ζήτημα του HIV/AIDS και δεν αντιμετωπίζει με αρκετή προσοχή το πρόβλημα, ούτε επενδύει αρκετά σε σχέση με τη σοβαρότητα και την έκταση της απειλής. Και η πραγματικότητα έρχεται σε έντονη αντίθεση με αυτό: σχεδόν σαράντα εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από τον ιό HIV παγκοσμίως, εκ των οποίων πάνω από το 95% ζουν στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να μας παρακινήσει να παράσχουμε περισσότερες ενισχύσεις στις εν λόγω χώρες. Το ανησυχητικό είναι ότι περισσότερα από τα μισά νέα κρούσματα HIV αφορούν νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών. Τα κρούσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες αυξάνονται με ανησυχητικό ρυθμό. Πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι οι άνθρωποι που είναι πιο ευάλωτοι σε μόλυνση από HIV είναι οι τοξικομανείς, οι μετανάστες και οι ομοφυλόφιλοι άνδρες. Όλες αυτές οι ομάδες απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα και υποστήριξη. Για αυτόν τον λόγο είναι τόσο σημαντικό όλα τα ιδρύματα και οι οργανισμοί που προωθούν έναν ασφαλέστερο τρόπο ζωής και την αποφυγή του κινδύνου να περιλαμβάνουν σε τακτική βάση την καταπολέμηση του HIV στα προγράμματά τους. Είναι επίσης σημαντικό η Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την πολιτική γειτονίας της προκειμένου να προσεγγίσει τις απειλούμενες περιοχές στις γειτονικές χώρες, με ιδιαίτερη προσοχή στον θύλακα του Καλίνινγκραντ, όπου η απειλή αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό. Αλλά αυτό στο οποίο θα πρέπει να εστιάσουμε κυρίως είναι σαφείς ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με τη μόλυνση από HIV, καθώς αυτό είναι το σημαντικότερο μέσο για την εκρίζωση αυτής της σύγχρονης μάστιγας. Για μία ακόμη φορά, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι μόνο η πρόληψη του HIV και η εκπαίδευση, ιδίως μεταξύ των νέων, θα συμβάλουν στην αποτροπή μιας επιδημίας σε παγκόσμια κλίμακα.

 
  
MPphoto
 
 

  Umberto Guidoni, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μέχρι να νικήσουμε το AIDS. Οι μολύνσεις εξακολουθούν να αυξάνονται και έχουν λάβει διαστάσεις παγκόσμιας επιδημίας. Το πλέον ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι μισές από τις νέες μολύνσεις αφορούν ανθρώπους κάτω των 25 ετών.

Στην Ευρώπη το 50% και πλέον του πληθυσμού είναι πεπεισμένο ότι μπορεί να μολυνθεί από AIDS με ένα φιλί. Για τον λόγο αυτόν, είναι αναγκαίες εκστρατείες ενημέρωσης με ορθή επιστημονική γλώσσα, προκειμένου να ενημερωθεί με ακρίβεια ο πληθυσμός για την πρόληψη, τις μεθόδους προστασίας και τις επικίνδυνες συμπεριφορές.

Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε κάθε μορφή απομόνωσης, θεσπίζοντας πολιτικές και προγράμματα για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της πρόσβασης στην αγορά εργασίας όσων έχουν μολυνθεί από τον ιό. Απαιτούνται επίσης δημόσιες χρηματοδοτήσεις για την ενίσχυση της δραστηριότητας έρευνας και ανάπτυξης με γνώμονα τις ανάγκες της δημόσιας υγείας, προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας σε όλους, ακόμη και στους ασθενέστερους οικονομικά ασθενείς.

Τα φάρμακα που είναι αναγκαία για να σωθούν εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές δεν μπορούν να θεωρούνται κοινά εμπορεύματα που διέπονται από τους νόμους της αγοράς. Όπως αναφέρει και η έκθεση, πρέπει να διασφαλίζεται το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στην υγειονομική περίθαλψη, στις ιατρικές υπηρεσίες και στην πρόσβαση σε φαρμακευτικά προϊόντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská (NI). – (SK) Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον εισηγητή για τη λεπτομερή έκθεση που καλύπτει όλες τις πτυχές της καταπολέμησης αυτής της ύπουλης ασθένειας. Είναι θλιβερό που το EuroHIV (Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιδημιολογίας του AIDS) δεν έχει στη διάθεσή του εθνικά στοιχεία από τη Ισπανία και την Ιταλία, παρότι αμφότερες οι χώρες αυτές θεωρούνται από το EuroHIV ως οι χώρες με τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων της επιδημίας, και παρά το γεγονός ότι σε ορισμένες χώρες της ΕΕ ο εκτιμώμενος αριθμός των ατόμων που έχουν μολυνθεί από τον ιό είναι σχεδόν τριπλάσιος του επισήμου. Η Σλοβακία, για παράδειγμα, εκτιμάται ότι έχει δεκαπλάσιο αριθμό μολυσμένων ασθενών από τον αριθμό που υποδεικνύουν οι επίσημες στατιστικές.

Είναι κατανοητή η δυσκολία απόκτησης σωστών στατιστικών, διότι υπάρχουν επίσης ασθενείς που αρνούνται τη θεραπεία και δεν απευθύνονται ποτέ στους γιατρούς. Η νομοθεσία δεν επιλύει το πρόβλημα αυτό, και παρά τον κίνδυνο μόλυνσης, κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει ένα άτομο να υποβληθεί σε θεραπεία. Συχνά είναι δύσκολο ακόμη και το να προσδιοριστεί η πηγή της μόλυνσης. Με τη σύφιλη, η διάγνωση ενός μολυσμένου ατόμου είναι απλή. Με το HIV, χρειάζεται πάρα πολύ καιρό. Υποστηρίζω τον Επίτροπο Κυπριανού όσον αφορά την έμφαση που δίδει στη δυσκολία έρευνας, και τις προσπάθειές του να διασφαλίσει ότι θα παρασχεθεί θεραπεία στο πλαίσιο του Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman (PSE), συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να συγχαρώ τον εισηγητή για το έργο που επιτέλεσε κατά την εκπόνηση αυτής της εξαιρετικά σημαντικής έκθεσης.

Επιτρέψτε μου εν πρώτοις να δηλώσω ότι, ασφαλώς, το AIDS και ο ιός HIV δεν έχουν από μόνα τους προκαταλήψεις. Προσβάλλουν οποιονδήποτε καθίσταται στην πράξη ευάλωτος, είτε μέσω της χρήσης αίματος που δεν έχει υποστεί κατάλληλο έλεγχο και είναι συχνά μολυσμένο, οπότε μεταδίδει τη νόσο, είτε μέσω μη ασφαλών σεξουαλικών πρακτικών ή της κακής χρήσης συριγγών, για να αναφέρω ορισμένα μόνο παραδείγματα.

Το πρόβλημα, όμως, που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι οι τρόποι πρόληψης της μετάδοσης της νόσου. Κατά τη γνώμη μου, πρώτο στην ημερήσια διάταξη είναι το όλο θέμα της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης. Πρέπει να ενημερώσουμε τους πολίτες για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προστατευθούν. Πρέπει να τους ενημερώσουμε για τα δικαιώματά τους και για την πρόσβαση στα φάρμακα. Συγχρόνως, πρέπει να καταρτίσουμε μια συνολική διαδικασία ευαισθητοποίησης κοινοτήτων και ατόμων τα οποία δεν θεωρούν ότι απειλούνται τα ίδια ή ότι δεν πρόκειται να προσβληθούν από το AIDS και τον ιό HIV.

Όταν εξετάζουμε ειδικότερα την κατάσταση στην Αφρική, όπου καταστρέφονται εκατομμύρια ζωές, καθώς και την κατάσταση ανά την Ευρώπη, όπου όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι μολύνονται από τον ιό HIV, εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί δεν πρέπει να είναι μόνο η πρόσβαση στη θεραπεία, αλλά και το κόστος αυτής της θεραπείας. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μειώσουμε το κόστος της θεραπείας και να την θέσουμε στη διάθεση όλων.

Σε όσους υποστηρίζουν ότι η χρήση προφυλακτικού δεν είναι αποτελεσματική για την πρόληψη της μετάδοσης του ιού HIV, δηλώνω ότι προξενούν τεράστια ζημία και στην πραγματικότητα κοστίζουν ζωές. Τα προφυλακτικά είναι όντως αποτελεσματικά. Η αντικατάσταση των συριγγών είναι όντως αποτελεσματική. Οι ορθές πρακτικές έχουν όντως αποτελέσματα και σώζουν ζωές. Και όσοι προάγουν την αποχή; Στον βαθμό που η αποχή λειτουργεί σε μια σεξουαλική σχέση, είναι σίγουρο ότι θα έχει αποτελέσματα. Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις στις οποίες η αποχή δεν αποτελεί επιλογή; Το 14χρονο κορίτσι που βιάζεται σε κάποια λεωφόρο της Αφρικής έχει δικαίωμα επιλογής; Όχι. Δεν έχει καμία επιλογή. Γι’ αυτό, λοιπόν, είναι τόσο σημαντική η εκπαίδευση, η ευαισθητοποίηση και ο τερματισμός των διακρίσεων που καταστρέφει τις ζωές των ανθρώπων που ζουν με το AIDS και τον ιό HIV.

Τέλος, δεν νομίζω ότι αναφέρεται συχνά το όνομά της σε αυτό το Σώμα, όμως θέλω να παραπέμψω σε μια φράση της Μαντόνα – του αστεριού της μουσικής ποπ. Είχε πει κάποτε ότι το να γνωστοποιήσει κάποιος δημοσίως τη σεξουαλικότητά του είναι πράξη ηρωισμού. Το να γνωστοποιήσει κάποιος δημοσίως ότι είναι οροθετικός και να αντιμετωπίσει τις διακρίσεις και τον θυμό που αυτές προκαλούν είναι πράξη που τον καθιστά πολεμιστή: πολεμιστή διότι αγωνίζεται για πράγματα για τα οποία δεν θέλει να χρειαστεί να αγωνιστούν ξανά οι επόμενες γενιές.

Επιδοκιμάζω την έκθεση και συνιστώ την υπερψήφισή της από το Σώμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Åsa Westlund (PSE). – (SV) Κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές, περισσότεροι από 215 000 άνθρωποι στην ΕΕ μολύνθηκαν με HIV κατά την περίοδο 1998-2005. Στην Ευρώπη, μολύνθηκαν σχεδόν 650 000 άτομα, πολλά από τα οποία κάτω από την ηλικία των 25 ετών.

Αυτό με κάνει, κατά κάποιο τρόπο, να νιώθω εξαιρετικά λυπημένη και αποκαρδιωμένη. Επίσης με αγανακτεί πολύ επειδή, ακριβώς όπως είπε ο κ. Κυπριανού νωρίτερα, αυτό συμβαίνει δίχως λόγο. Οι άνθρωποι αυτοί θα μπορούσαν να έχουν αποφύγει τη μόλυνση. Για αυτό τον λόγο, είμαι πολύ ικανοποιημένη που κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Είμαι πολύ ικανοποιημένη με την έκθεση επί της οποίας θα ψηφίσουμε και από το γεγονός ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο είπαν ότι επιθυμούν να δώσουν προτεραιότητα σε αυτά τα ζητήματα.

Γεγονός είναι πως πρόκειται για ένα ζήτημα αντιμετώπισης της άγνοιας που σαφέστατα υπάρχει όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να μολυνθούν από HIV και AIDS. Αυτό βασικά αποδεικνύει ότι πρέπει να επικεντρωθούμε ακόμη περισσότερο στην παροχή πληροφοριών και στην ενθάρρυνση της ευθύτητας σχετικά με τη σεξουαλικότητα γενικά. Πρέπει να τολμήσουμε να μιλήσουμε για την ισότητα των φύλων και την αυτοδιάθεση σε σεξουαλικά θέματα. Το γεγονός ότι κατά κύριο λόγο οι πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας είναι εκείνες που πλήττονται από το HIV και την εξάπλωση της μόλυνσης δείχνει ότι πρέπει να εργαστούμε με νέους τρόπους αν θέλουμε πραγματικά να προσεγγίσουμε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Το γεγονός ότι οι ευάλωτες ομάδες είναι εκείνες που πλήττονται δημιουργεί επίσης ορισμένες πολύ δύσκολες προκλήσεις για το καθήκον μας να αποτρέψουμε τον στιγματισμό των ατόμων που έχουν μολυνθεί από HIV. Αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλη προτεραιότητα.

Είμαι επίσης πολύ ικανοποιημένη που η έκθεση υπογραμμίζει την υποστήριξη στο παγκόσμιο ταμείο για την καταπολέμηση του HIV/AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας. Πρόκειται για πολύ σημαντικό έργο και ελπίζω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για να το στηρίξουμε. Είμαι επίσης πολύ ικανοποιημένη που η έκθεση και αρκετές από τις τροπολογίες καταδεικνύουν πόσο σημαντική είναι η καταπολέμηση της φυματίωσης και του HIV παράλληλα. Είμαι ευγνώμων για το έργο που υποσχεθήκαμε να επιτελέσουμε από κοινού για την καταπολέμηση αυτής της ιδιαίτερα περιττής εξάπλωσης της μόλυνσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην ΕΕ και τις γείτονες χώρες είναι τόσο σημαντική, διότι ακόμα και εδώ στο Σώμα ξεχνάμε μερικές φορές τα γεγονότα.

Το HIV/AIDS παραμένει μία απειλητική ασθένεια, όχι μόνο στις αφρικανικές χώρες, αλλά και στα κράτη μέλη μας και τις γείτονες χώρες. Οι μολύνσεις από τον ιό HIV αυξάνονται και ο αριθμός των μολυσμένων ατόμων εκτιμάται ότι είναι τριπλάσιος από τον επίσημο αριθμό, πράγμα που επισημάνθηκε ήδη αρκετές φορές σήμερα.

Είναι θετικό το γεγονός ότι όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τάσσονται άλλη μια φορά υπέρ της αποτελεσματικής καταπολέμησης αυτής της απειλητικής ασθένειας. Μπορώ να καταλάβω την απογοήτευση του κ. Κυπριανού, γιατί αφού πιστεύαμε για πολλά χρόνια ότι η πληροφόρηση είχε φθάσει μέχρι τις νεότερες γενιές, αντιμετωπίζουμε τώρα αυτόν τον αριθμό νέων μολύνσεων και μια τέτοια παραπληροφόρηση. Η προώθηση ενημερωτικών εκστρατειών δεν είναι απαραίτητη μόνο για να προληφθούν οι νέες μολύνσεις από HIV, αλλά και για να εμποδίσουμε τον στιγματισμό των ανθρώπων και να φροντίσουμε για την απαραίτητη ενημέρωση. Είναι ασφαλώς πολύ περίεργο να εξακολουθούν ακόμα κάποιοι να πιστεύουν ότι μπορεί κανείς να μολυνθεί από ένα φιλί ή ένα ποτήρι με νερό, και γίνονται πάρα πολύ λίγα στον τομέα αυτόν, από όπου έπρεπε να αρχίσει η ενημέρωση και η πρόληψη.

Επίσης, με συγκλονίζει πάντα να βλέπω πώς αντιδρούν ορισμένες θρησκευτικές ομάδες στις δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης των αρμοδίων υπουργών σε κάποια κράτη μέλη. Και εδώ πρέπει να περάσουμε την πολιτική μας γραμμή.

Ένα άλλο θέμα είναι ότι πρέπει να τηρείται η υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία. Πρέπει να απαιτήσουμε να μεταφερθεί πλήρως σε όλα τα κράτη μέλη η οδηγία που θεσπίζει τις ποιοτικές προδιαγραφές και τις προδιαγραφές ασφαλείας για τη λήψη, επεξεργασία και διανομή ανθρώπινου αίματος, και για την προστασία των ανθρώπων στα κράτη μέλη μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulla Schmidt, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και την Επιτροπή, για τη συζήτηση που κάναμε εδώ, γιατί δείχνει ξεκάθαρα ότι η κοινή μας δράση προκειμένου να κάνουμε όλοι μαζί τα πάντα για να μείνει όσο γίνεται μικρότερος ο αριθμός των νέων μολύνσεων και να εξασφαλίσουμε στους ανθρώπους που έχουν μολυνθεί απεριόριστη πρόσβαση σε θεραπείες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το να μη γίνει το θέμα ταμπού και να μη στιγματίζονται οι πάσχοντες και να μη γίνεται διάκριση σε βάρος τους.

Χαίρομαι διότι διασαφηνίστηκε εδώ –καθώς και στη μεγάλη διάσκεψη στη Βρέμη– ότι το HIV/AIDS πρέπει να γίνει πρώτο θέμα στην ατζέντα μας. Είμαι βαθύτατα πεπεισμένη ότι μόνον εάν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ αγκαλιάσουν αυτήν την υπόθεση θα μπορέσουμε να φροντίσουμε παντού, και στις γείτονες χώρες, για τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής προκειμένου να έχει η συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και πρωτίστως με τους ενδιαφερομένους ένα εποικοδομητικό αποτέλεσμα και να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα σημεία που αναφέρθηκαν.

Το πρώτο που πρέπει να εξετάσουμε είναι η πρόληψη και η ενημέρωση. Πώς θα προσεγγίσουμε τους νέους; Πώς θα προσεγγίσουμε τους μετανάστες; Πώς θα προσεγγίσουμε αυτούς που δεν είναι εύκολο να πλησιάσουμε, όπως για παράδειγμα τις γυναίκες που εξαναγκάζονται στην πορνεία; Αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε στενή συνεργασία μεταξύ των πολιτικά υπευθύνων και εκείνων που αναλαμβάνουν ευθύνες στην κοινωνία των πολιτών και συνεργάζονται μαζί μας. Όταν μιλάμε για εξαναγκασμό σε πορνεία, καθίσταται σαφές ότι αυτό δεν είναι μόνο πρόβλημα της υγειονομικής πολιτικής. Οι κυβερνήσεις πρέπει να κάνουν τα πάντα για την προστασία των γυναικών.

Τρίτον, η πρόληψη είναι δυνατή μόνο εάν μιλήσουμε ξεκάθαρα για τις δυνατότητες μόλυνσης. Αυτό μπορεί να μας οδηγήσει να υιοθετήσουμε στις χώρες μας μία πολιτική που δεν θα αντιμετωπίζει τα ναρκωτικά σαν έγκλημα, γιατί πρέπει ασφαλώς να ληφθούν μέτρα –και νομοθετικά– κατά των εμπόρων ναρκωτικών, ταυτόχρονα όμως πρέπει να φροντίσουμε ώστε εκείνοι που νόσησαν επειδή είναι εξαρτημένα άτομα να έχουν πρόσβαση σε καθαρές βελόνες και εύκολη πρόσβαση σε υποστήριξη και υπηρεσίες. Όλα αυτά παίζουν ρόλο εδώ. Αυτό είναι δύσκολο, και στις γείτονες χώρες, εφ’ όσον μάλιστα εκεί κατηγορούνται τα κράτη μέλη και οι κυβερνήσεις τους ότι με μια τέτοια πολιτική γίνονται οι ίδιοι έμποροι ναρκωτικών και προάγουν την τοξικομανία – ένα θέμα που είναι ακόμα ταμπού σε πολλές χώρες.

Γι’ αυτό χάρηκα πολύ διότι στη Βρέμη οι υπουργοί των νέων κρατών μελών της Ανατολικής Ευρώπης ήταν πρόθυμοι να συζητήσουν πολύ ανοιχτά για τα θέματα αυτά. Σε αυτές τις ανοιχτές συζητήσεις των προβλημάτων και στην υπέρβαση των ταμπού βλέπω μια δυνατότητα να προχωρήσουμε προς αυτό που όλοι ελπίζουμε.

Επομένως, αν συγκεντρώσουμε τις βέλτιστες πρακτικές και στον τομέα της πρόληψης, αν ανταλλάσσουμε εμπειρίες, αν επενδύσουμε από κοινού στην έρευνα και την ανάπτυξη και κάνουμε αυτό το θέμα δική μας υπόθεση, αυτό θα είναι ήδη ένα βήμα εμπρός.

Δεύτερον, είμαι σαφώς υπέρ του να αναγνωρίσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ότι για έναν πραγματικό αγώνα κατά του HIV/AIDS είναι απαραίτητη και η υποδομή για την πρόληψη, μια υποδομή που θα καθιστά δυνατή την υγειονομική περίθαλψη και θα εξασφαλίζει ότι οι άνθρωποι που έχουν πρόσβαση σε αγωγή, θα βρίσκουν και εξειδικευμένο προσωπικό για να συζητήσουν.

Τρίτον, πρέπει να φροντίσουμε να καταστεί δυνατή σε κάθε κράτος μέλος η πρόσβαση σε προσιτά φάρμακα επιτρέποντας να δαπανάται το 10% του προϋπολογισμού για την υγεία για εμβόλια ή θεραπείες κατά του HIV.

Είμαι ευγνώμων για το ότι μπορέσαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και χαίρομαι πολύ διότι θα συνεργαστούμε στενά και στο μέλλον με το θέμα αυτό, για χάρη των ανθρώπων που ζουν μαζί μας και της προστασίας των νέων από τη μόλυνση με HIV/AIDS.

 
  
MPphoto
 
 

  Μάρκος Κυπριανού, Μέλος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους τους βουλευτές, καθώς και την κ. υπουργό, για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Όπως γνωρίζετε, το σύνθημα της εφετινής μας εκστρατείας κατά του HIV/AIDS ήταν «AIDS – remember me?». Δυστυχώς, είμαστε ακόμη υποχρεωμένοι να υπενθυμίζουμε στους πολίτες –ακόμη και στους πολιτικούς ιθύνοντες, όπως με λύπη μου οφείλω να παραδεχτώ– την ύπαρξη αυτής της νόσου.

Αυτό πρέπει να επιδιωχθεί με διάφορους τρόπους. Καταρχάς, όσον αφορά τους πολιτικούς ιθύνοντες, επαναλαμβάνω τα όσα ανέφερε ήδη η κ. υπουργός: «Οι δαπάνες γι’ αυτή την προσπάθεια δεν αποτελούν κόστος, αλλά επένδυση». Αυτό οφείλουμε να το υπενθυμίζουμε στους ηγέτες μας και στους πολιτικούς ιθύνοντες. Επίσης, η αντιμετώπιση του HIV/AIDS στις γειτονικές μας χώρες και στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν είναι απλώς ηθικό μας χρέος έναντι των εταίρων μας σε τρίτες χώρες, αποτελεί συγχρόνως μέτρο αυτοπροστασίας. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα πρακτικά επιχειρήματα ώστε να πείσουμε τους υπευθύνους για τη λήψη των αποφάσεων.

Βεβαίως, συμφωνώ ότι η πρόληψη είναι η σημαντικότερη πολιτική, καθόσον δεν διαθέτουμε επί του παρόντος θεραπεία. Αυτό, όμως, μπορεί να επιδιωχθεί πιο αποτελεσματικά μέσω της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης. Πρέπει να επιδιωχθεί με πολύ ισορροπημένο τρόπο: αφενός, πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους πολίτες, ιδίως τους νέους, για την επικινδυνότητα της νόσου. Δεν είναι σαν τη γρίπη: δεν μπορούμε να πάρουμε αντιβιοτικά και να την εξαλείψουμε. Είναι μια νόσος η οποία μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο. Πρέπει να παρουσιάσουμε τους κινδύνους της νόσου, αλλά όχι κατά τρόπο που περιθωριοποιεί, στιγματίζει ή καλλιεργεί διακρίσεις εις βάρος όσων έχουν μολυνθεί από αυτή. Άλλωστε, ο στιγματισμός εμποδίζει την αντιμετώπιση της νόσου καθόσον οι άνθρωποι φοβούνται το κοινωνικό στίγμα. Έτσι, δεν εξετάζονται και συνεχίζουν να αγνοούν το γεγονός ότι έχουν μολυνθεί, οπότε καταλήγουν να μολύνουν άλλους και να μην λαμβάνουν οι ίδιοι ιατρική περίθαλψη.

Η επίτευξη της αναγκαίας ισορροπίας είναι δύσκολη υπόθεση, όμως έχουμε καθήκον να την επιδιώξουμε. Όπως επισημάνθηκε ήδη, είναι λυπηρό το γεγονός ότι πολλοί νέοι άνθρωποι σήμερα επιδίδονται σε μη ασφαλείς σεξουαλικές πρακτικές. Όπως ανέφερα στην εισαγωγική μου ομιλία, η απλή χρήση προφυλακτικού είναι κάτι που πρέπει να υπενθυμίζουμε διαρκώς στους νέους: είναι μια σημαντική μέθοδος με την οποία μπορούν να προστατευθούν. Η αποχή είναι κάτι που πρέπει να στηρίζεται σε ηθικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις, δεν πρέπει να αποτελεί μέτρο αντιμετώπισης της νόσου, διότι θέλουμε να γνωρίζουν οι πολίτες τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προστατευθούν εφόσον επιθυμούν να αναπτύξουν σεξουαλική δραστηριότητα. Όλοι έχουν δικαίωμα να γίνονται σεβαστές οι αντιλήψεις τους περί ηθικής. Μπορούν να ενεργούν με βάση αυτές τις αντιλήψεις, όμως η εκπαίδευση δεν μπορεί να απουσιάζει. Πρέπει να γνωρίζουν πώς μπορούν να προστατευθούν.

Όπως προανέφερα, θα δώσουμε επίσης ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα που σχετίζονται με την έρευνα και ανάπτυξη, όσον αφορά ειδικότερα τα μέτρα προφύλαξης των γυναικών, κυρίως δε μέτρα τα οποία μπορούν να λαμβάνουν οι γυναίκες και τα οποία δεν απαιτούν τη συναίνεση του άνδρα. Συμφωνώ, λοιπόν, σε μεγάλο βαθμό με τη σχετική παράγραφο της έκθεσης.

Η κοινωνία των πολιτών είναι, για την Επιτροπή, πολύ σημαντικός παράγοντας. Πρέπει να αναπτύξουμε συνεργασίες –όχι μόνο ως ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά και οι ίδιοι οι ευρωπαίοι πολίτες– και γι’ αυτό επιδιώκουμε, και αναπτύσσουμε ήδη, την πολύ στενή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Δημιουργήσαμε ένα φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών για το HIV/AIDS το 2005 και το έχουμε καταστήσει κεντρικό στοιχείο των προσπαθειών μας για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρώπη. Μάλιστα, το εν λόγω φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών συνέρχεται εχθές και σήμερα στο Λουξεμβούργο προκειμένου να συζητήσει αυτό το σημαντικό θέμα. Μετέχουν ΜΚΟ, οργανώσεις γυναικών, οργανώσεις ανδρών οι οποίοι έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες, εργαζόμενοι στην αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών, φυλακισμένοι, χρήστες ναρκωτικών. Η αντιμετώπιση αυτού του θέματος απαιτεί τη συμμετοχή ολόκληρης της κοινωνίας.

Συμφωνώ με τον κ. Ματσάκη ως προς το ότι πρέπει να εργαστούμε για την αντιμετώπιση του θέματος των χρηστών ναρκωτικών και της αντικατάστασης των συριγγών, καθώς συμφωνώ ότι πρόκειται για θέμα υγείας το οποίο δεν πρέπει να ποινικοποιείται.

Επίσης, οφείλουμε να αναφέρουμε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, το όργανο το οποίο δημιουργήσαμε από κοινού και το οποίο πρέπει να αποτελέσει πολύ αποτελεσματικό μηχανισμό εποπτείας και αντιμετώπισης αυτού του σημαντικού προβλήματος. Ως εκ τούτου, φρονώ ότι η σημερινή συζήτηση, την οποία ευελπιστούμε ότι θα ακολουθήσουν ακόμη περισσότερες στο μέλλον, δεν θα συμβάλει απλώς στο να εστιαστεί σε αυτό το θέμα η προσοχή όλων όσοι οφείλουν να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις, αλλά και ότι θα βοηθήσει στην ενημέρωση των ευρωπαίων πολιτών για τη διαρκή ύπαρξη αυτού του προβλήματος. Εξ ονόματος της Επιτροπής, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το θέμα θα παραμείνει στην κορυφή των πολιτικών μας προτεραιοτήτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Πιστεύω ότι είναι ενδεδειγμένο να συγχαρώ για άλλη μια φορά τον κ. Andrejevs για την εξαίρετη έκθεση που εκπόνησε και πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση ήταν μία από τις πιο ικανοποιητικές συζητήσεις που είχαμε τον τελευταίο καιρό, επιδεικνύοντας μεγάλη αρμονία μεταξύ του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Μια συζήτηση που δείχνει δέσμευση και η οποία πιστεύω ότι προσφέρει ελπίδα αναφορικά με το πώς πρέπει να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, αναφορικά με τη διοργανική δράση σε σχέση με ένα πρόβλημα που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ανησυχιών όλων.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 12.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Το AIDS είναι η μεγαλύτερη επιδημία στην ιστορία, η οποία πλήττει όλες τις περιοχές, όλες τις κοινωνικές τάξεις και όλες τις ηλικιακές ομάδες. Σήμερα, ένα άτομο μολύνεται με τον ιό κάθε έξι δευτερόλεπτα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δρομολογήσει εκ νέου μια εκστρατεία που χάνει τον δυναμισμό της, και χαιρετίζω την έκθεση πρωτοβουλίας επί της οποίας ψηφίζουμε σήμερα.

Το AIDS έχει ξεχαστεί, αλλά δεν μας έχει ξεχάσει – διαδίδεται κυρίως μεταξύ των νέων, των γυναικών, των μεταναστευτικών πληθυσμών και στο εσωτερικό των νέων κρατών μελών της ΕΕ. Οι νέοι Ευρωπαίοι γίνονται ολοένα και λιγότερο προσεκτικοί και φαίνεται ότι συγχέουν τις υφιστάμενες θεραπείες με την ίαση. Ας μην ξεχνάμε: το AIDS εξακολουθεί να σκοτώνει ανθρώπους σήμερα.

Η ασθένεια δεν γνωρίζει σύνορα και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η αλληλεγγύη μας πρέπει να είναι διεθνική. Για τον λόγο αυτόν, είμαι ικανοποιημένη που η έκθεση συστήνει όχι μόνο ευρωπαϊκά μέτρα στους τομείς της πρόληψης, της πληροφόρησης και της έρευνας, αλλά και διεθνή μέτρα, μέσω της πολιτικής γειτονίας και του προγράμματος TACIS.

Η καταπολέμηση του AIDS δεν είναι απλώς ένας αγώνας κατά μιας πανδημίας· διαδραματίζει επίσης ρόλο στην προώθηση της υγειονομικής περίθαλψης και των σεξουαλικών δικαιωμάτων, καθώς και των δικαιωμάτων των γυναικών. Δεν πρόκειται μόνο για ένα κοινό πολιτικό μέτρο· είναι καθολικό καθήκον.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (NI), γραπτώς. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τα στοιχεία όσον αφορά τη σημερινή κατάσταση του αγώνα κατά του AIDS είναι αποθαρρυντικά: πάνω από 39 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο ζουν με τον ιό HIV, ενώ μόνο το 2006 μολύνθηκαν 4,3 εκατομμύρια άνθρωποι. Ανησυχία προκαλούν και τα στοιχεία που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς καταγράφεται σημαντική αύξηση των μολύνσεων τα τελευταία επτά χρόνια.

Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να υπάρξει το ταχύτερο δυνατόν μια νέα προσέγγιση των εθνικών και ευρωπαϊκών οργάνων. Πρέπει να θεσπίσουν μέτρα πρόληψης, τα οποία θα απευθύνονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου, και να υποστηρίξουν εκστρατείες ενημέρωσης και σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία, δεδομένου ότι οι μισές νέες μολύνσεις αφορούν νέους κάτω των 25 ετών. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής κοινότητα οφείλουν, αφενός, να διασφαλίσουν την πρόσβαση στα φάρμακα και στις θεραπείες σε προσιτές τιμές ακόμη και στις φτωχότερες χώρες, αντιμαχόμενες τα συμφέροντα του λόμπι των φαρμακοβιομηχανιών και, αφετέρου, να δώσουν συνέχεια στις έρευνες, ώστε να επιτευχθεί το ταχύτερο δυνατόν η τελειοποίηση νέων καινοτομικών αντιρετροϊικών φαρμάκων, εμβολίων και μικροβιοκτόνων.

Υπό το πρίσμα των στοιχείων αυτών, καλώ όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη, όπως η Ιταλία, να αποδεσμεύσουν τους πόρους που έχουν υποσχεθεί στο Παγκόσμιο Ταμείο. Η ιταλική κυβέρνηση οφείλει να συμμετάσχει χρηματοδοτικά το ταχύτερο δυνατόν, καταβάλλοντας ειδικότερα 260 εκατ. ευρώ στο Παγκόσμιο Ταμείο για την Καταπολέμηση του AIDS, της Φυματίωσης και της Ελονοσίας.

 
  
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.50 και συνεχίζεται στις 12.00)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. COCILOVO
Αντιπροέδρου

 

6. Καλωσόρισμα
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Έχω την τιμή να καλωσορίσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον πρώην Πρόεδρο του Μεξικού, κ. Vicente Fox, ο οποίος βρίσκεται στο θεωρείο των επισήμων.

 

7. Ώρα των ψηφοφοριών
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις ψηφοφορίες.

(Για τα λεπτομερή αποτελέσματα της ψηφοφορίας: βλ. συνοπτικά πρακτικά)

 

7.1. Συμφωνία ΕΚ/Μαλαισίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Costa (A6-0093/2007)

 

7.2. Βασικοί μισθοί και επιδόματα του προσωπικού της Ευρωπόλ (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Cavada (A6-0136/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, μπορείτε, με βάση το άρθρο 131, να θέσετε σε ενιαία ψηφοφορία το σύνολο των επιμέρους εκθέσεων;

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η διαδικασία του προϋπολογισμού προβλέπει ειδική ψηφοφορία για κάθε έκθεση. Για να επιταχυνθεί η ψηφοφορία, μπορούμε απλώς να αποφύγουμε την αναφορά στην απλοποιημένη διαδικασία για κάθε έκθεση.

 

7.3. Δασμολογικές ποσοστώσεις για τις εισαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Graefe zu Baringdorf (A6-0072/2007)

 

7.4. Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Vural Öger (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Speroni (A6-0140/2007)

 

7.5. Απαλλαγή 2005 : Τμήμα IV, Δικαστήριο (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Caspary (A6-0109/2007)

 

7.6. Απαλλαγή 2005 : Τμήμα V, Ελεγκτικό Συνέδριο (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Caspary (A6-0107/2007)

 

7.7. Απαλλαγή 2005 : Τμήμα VI, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Caspary (A6-0110/2007)

 

7.8. Απαλλαγή 2005 : Τμήμα VIII A, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Caspary (A6-0104/2007)

 

7.9. Απαλλαγή 2005 : VIII B, Eυρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδομένων (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Caspary (A6-0111/2007)

 

7.10. Απαλλαγή 2005 : έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Camre (A6-0115/2007)

 

7.11. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Herczog (A6-0097/2007)

 

7.12. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Herczog (A6-0098/2007)

 

7.13. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Herczog (A6-0118/2007)

 

7.14. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Herczog (A6-0100/2007)

 

7.15. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Herczog (A6-0103/2007)

 

7.16. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Herczog (A6-0105/2007)

 

7.17. Απαλλαγή 2005 : Μεταφραστικό Kέντρο των Oργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Herczog (A6-0101/2007)

 

7.18. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Herczog (A6-0099/2007)

 

7.19. Απαλλαγή 2005 : Eurojust (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Herczog (A6-0120/2007)

 

7.20. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Herczog (A6-0113/2007)

 

7.21. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Herczog (A6-0114/2007)

 

7.22. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Herczog (A6-0121/2007)

 

7.23. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Herczog (A6-0112/2007)

 

7.24. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Herczog (A6-0119/2007)

 

7.25. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Herczog (A6-0102/2007)

 

7.26. Υπηρεσίες πληρωμής στην εσωτερική αγορά (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Gauzès (A6-0298/2006)

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Paul Gauzès (PPE-DE), εισηγητής. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η έκθεση που σας υποβλήθηκε είναι το αποτέλεσμα εκτεταμένων, συντονισμένων προσπαθειών με το Συμβούλιο Υπουργών και την Επιτροπή να καταλήξουμε σε μια ψηφοφορία στην πρώτη ανάγνωση. Σας καλώ, συνεπώς, να ψηφίσετε υπέρ.

Από την άλλη πλευρά, σας καλώ να απορρίψετε την τροπολογία στο άρθρο 71, η οποία δεν έχει καμία σχέση με το σχέδιο οδηγίας. Στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα ζήτημα που αφορά τη διατήρηση δεδομένων στο σύστημα SWIFT, κυρίως, και, από αυτή την άποψη, πρέπει να ενημερώσω τους συναδέλφους βουλευτές ότι, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συζήτησης, η Επιτροπή δήλωσε ότι θα φρόντιζε επιμελώς να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα θα φυλάσσονται με ασφάλεια. Μόλις έλαβα, παρεμπιπτόντως, μια επιστολή από τη γερμανική Προεδρία η οποία υποστηρίζει αυτή τη θέση. Θέλω, ως εκ τούτου, να σας ζητήσω να απορρίψετε την τροπολογία στο άρθρο 71. Από την άλλη πλευρά, υποστηρίζω την προφορική τροπολογία που θα κατατεθεί από την κ. Berès κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί του νομοθετικού ψηφίσματος.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συνέβαλαν στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης – την επιτροπή, τους σκιώδεις εισηγητές και τους συντάκτες γνωμοδότησης, και όλους τους τεχνικούς συναδέλφους που με βοήθησαν.

 
  
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί του νομοθετικού ψηφίσματος:

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, όπως είπε ο εισηγητής, θα ήθελα να καταθέσω μια προφορική τροπολογία σε αυτή την έκθεση που θα μας επιτρέψει να προσθέσουμε μια αιτιολογική αναφορά, το κείμενο της οποίας θα σας διαβάσω: «έχοντας υπόψη την από 1 Μαρτίου 2007 επιστολή του προέδρου της ομάδας εργασίας που θεσπίστηκε με το άρθρο 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσον αφορά ζητήματα σχετιζόμενα με την προστασία των δεδομένων και ιδίως τη λειτουργία του συστήματος SWIFT». Καλώ το Κοινοβούλιό μας να εγκρίνει αυτή την προφορική τροπολογία στο εξαίρετο σχέδιο έκθεσης του συναδέλφου μας, κ. Gauzès.

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 

7.27. Καθεστώς ποσοστώσεων για την παραγωγή αμύλου γεωμήλων (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Wojciechowski, Janusz (A6-0137/2007)

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 8:

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski (UEN), εισηγητής. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, προσφάτως ψηφίσαμε τροπολογία υπέρ της παράτασης του συστήματος ποσοστώσεων αμύλου για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών. Αυτή η εξέλιξη είναι θετική για τα παλαιά κράτη μέλη, στα οποία αντιστοιχεί το 90% των εν λόγω ποσοστώσεων, το οποίο επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών τους.

Ας κάνουμε, λοιπόν, τώρα κάτι θετικό για τα νέα κράτη μέλη, τα οποία είναι λιγότερο ικανοποιημένα από τις δικές τους ποσοστώσεις, εγκρίνοντας την τροπολογία οκτώ. Αυτό θα επιτρέψει τη μεταφορά των ποσοστώσεων από ένα έτος στο επόμενο – ό,τι τα παλαιά κράτη μέλη δεν χρησιμοποιούν σε ένα έτος πρέπει να μεταφέρεται το επόμενο έτος στα νέα κράτη μέλη, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής.

Θέλω να επισημάνω ότι αυτή η τροπολογία δεν θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα σε αύξηση των ποσοστώσεων και να ζητήσω την έγκρισή της προς όφελος της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Εφόσον η εγκριθεί εν λόγω τροπολογία, έχω εξουσιοδοτηθεί από την Ομάδα Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών να αποσύρω τις τροπολογίες πέντε, έξι και επτά, οι οποίες έχουν ως συνέπεια την αύξηση των ποσοστώσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Λάβαμε κάποιες πληροφορίες, οι οποίες θα ήταν πιο χρήσιμες στη συζήτηση για την έκθεση που προηγήθηκε.

 

7.28. Συνέπειες των μελλοντικών διευρύνσεων στην αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Pieper (A6-0087/2007)

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Markus Pieper (PPE-DE), εισηγητής. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Στην επιτροπή συμφωνήσαμε επί 19 συμβιβαστικών τροπολογιών και η πλειοψηφία ήταν σαφής, 35 προς 3. Ελπίζω ότι θα την επιβεβαιώσει και η Ολομέλεια.

 
  
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 26:

 
  
MPphoto
 
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (GUE/NGL).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω απλώς να επισημάνω ότι έγινε ένα λάθος το οποίο επιθυμούμε να διορθωθεί. Αφορά την παράγραφο 2α: «εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε [...] σχετικά με το δημοσιονομικό πλαίσιο για το διάστημα 2007-2013, ιδιαίτερα όσον αφορά τις περικοπές στα διαρθρωτικά ταμεία από 0,47%...». Το ορθό ποσοστό είναι «0,41%».

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 

7.29. Προϋπολογισμός 2008: ετήσιες στρατηγικές προτεραιότητες της Επιτροπής (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Virrankoski (A6-0123/2007)

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 17:

 
  
MPphoto
 
 

  Kyösti Virrankoski (ALDE), εισηγητής. – (FI) Κύριε Πρόεδρε, αν είναι εύκολο, ζητώ την αντικατάσταση της λέξης «αναθεώρηση» από τη λέξη «βελτίωση».

(EN) Στα αγγλικά, ζητώ να αντικατασταθεί η λέξη «revision» από τη λέξη «improvement».

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 

7.30. Απαλλαγή 2005: Τμήμα ΙΙΙ, Επιτροπή (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Garriga Polledo (A6-0095/2007)

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Garriga Polledo (PPE-DE), εισηγητής. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να υποβάλω μια προφορική τροπολογία που αποσκοπεί να καταργήσει δύο υποσημειώσεις στις παραγράφους 37 και 108 της έκθεσης, στις σελίδες 16 και 25 του αγγλικού κειμένου. Ο λόγος είναι ότι και οι δυο υποσημειώσεις είναι περιττές και δεν συνεισφέρουν τίποτα στην έκθεση. Ζητώ από όλες τις Ομάδες του Κοινοβουλίου να δεχτούν αυτή την προφορική τροπολογία, παρακαλώ.

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει τις προφορικές τροπολογίες)

 

7.31. Απαλλαγή 2005: Τμήμα Ι, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Staes (A6-0094/2007)

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 7:

 
  
MPphoto
 
 

  Edith Mastenbroek (PSE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να παρέμβω επί της διαδικασίας δυνάμει των άρθρων 166 και 71 του Κανονισμού. Εκτός από την τροπολογία Fjellner στην οποία ζητείται η εκτίμηση του κόστους από τη διατήρηση των τριών τόπων εργασίας του Κοινοβουλίου, θέλω να επισημάνω στο Σώμα ότι στην παράγραφο 83 του αρχικού κειμένου ζητείται επίσης η εκτίμηση του περιβαλλοντικού αντικτύπου. Η τροπολογία 7δ, της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ, ζητά τη διαγραφή.

 
  
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 77:

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Caspary (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, δεν είμαι βέβαιος, αλλά φοβάμαι πως δεν κάνατε ψηφοφορία για την παράγραφο 75. Είπατε ότι θα γίνει ψηφοφορία για την παράγραφο 76, αλλά η ένδειξη αφορούσε την παράγραφο 75. Μετά είπατε ότι θα γίνει ψηφοφορία για την παράγραφο 77, αλλά ο πίνακας έδειχνε την παράγραφο 76. Σας παρακαλώ να διασαφηνίσετε το ζήτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Πιστεύω ότι τα πάντα διεξήχθησαν κανονικά. Ψηφίσαμε πρώτα επί της παραγράφου 75, η οποία εγκρίθηκε. Στη συνέχεια, ψηφίσαμε και πάλι με ονομαστική κλήση επί της παραγράφου 76, η οποία εγκρίθηκε. Τώρα, λοιπόν, ανακοινώνω την ψηφοφορία με ονομαστική κλήση επί της παραγράφου 77 και κηρύσσω την έναρξη της ψηφοφορίας.

 

7.32. Απαλλαγή 2005: Τμήμα ΙΙ, Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Caspary (A6-0108/2007)

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Herbert Bösch (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, πριν φθάσουμε στην απαλλαγή του Συμβουλίου θα ήθελα να επισημάνω στο Σώμα ότι το Συμβούλιο ούτε παρευρέθη στη συζήτηση –και, όπως βλέπουμε, δεν παρευρίσκεται και στην απόφαση- για την απαλλαγή του προϋπολογισμού της Επιτροπής και των άλλων θεσμικών οργάνων.

Εφ’ όσον το 80% των δημοσιονομικών πόρων της Ένωσης το διαχειρίζονται τα κράτη μέλη, τα οποία είναι υπεύθυνα για τα χρήματα αυτά, θεωρούμε την κατάσταση αυτή απαράδεκτη. Περιμένουμε από το Συμβούλιο να παρουσιάσει τους επόμενους μήνες συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την επεξεργασία των εθνικών δηλώσεων αξιοπιστίας.

(Ζωηρά χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Σημειώνω το σχόλιο του κ. Bösch, το οποίο ασφαλώς δεν μας εμποδίζει να συνεχίσουμε με την ψηφοφορία. Κηρύσσω την έναρξη της ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή.

 

7.33. Απαλλαγή 2005: Τμήμα VII, Επιτροπή των Περιφερειών (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Caspary (A6-0106/2007)

 

7.34. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ανασυγκρότησης (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Herczog (A6-0116/2007)

 

7.35. Καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2006-2009 (ψηφοφορία)
  

- Έκθεση Andrejevs (A6-0091/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ψηφοφορία έληξε.

 

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
  

- Έκθεση Cavada (A6-0136/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Παρότι κατανοώ την ανάγκη να πραγματοποιήσει η Ευρωπόλ εσωτερικές αλλαγές όσον αφορά τους μισθούς και τα επιδόματα του προσωπικού της, το Κοινοβούλιο, από το 1998 και μετά, απορρίπτει συστηματικά όλες τις πρωτοβουλίες που τέθηκαν υπόψη του στο πλαίσιο διαβούλευσης για επιμέρους θέματα που σχετίζονται με την Ευρωπόλ.

Αυτές οι διαβουλεύσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν ουσιαστικές ενόσω η Ευρωπόλ παραμένει όργανο διακυβερνητικού χαρακτήρα, το οποίο δεν υπόκειται σε δημοκρατικό ή δικαστικό έλεγχο.

Χαιρετίζω το γεγονός ότι υπήρξε επιτέλους ανταπόκριση στα επανειλημμένα αιτήματα του Κοινοβουλίου: τον Δεκέμβριο του 2006, η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προσδώσει στην Ευρωπόλ πιο αποδεκτό νομικό πλαίσιο, χορηγώντας της καθεστώς κοινοτικής υπηρεσίας, η οποία χρηματοδοτείται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, και αναγνωρίζοντας στο προσωπικό της το καθεστώς κοινοτικών υπαλλήλων.

Παρότι η διαδικασία μετασχηματισμού της Ευρωπόλ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, αποφάσισα να ψηφίσω υπέρ της έγκρισης αυτής της φινλανδικής πρωτοβουλίας σχετικά με την προσαρμογή των βασικών μισθών και επιδομάτων του προσωπικού της Ευρωπόλ, ως ένδειξη καλής πίστης και πλήρους στήριξης αυτής της διαδικασίας μετασχηματισμού, η οποία ευελπιστώ ότι θα ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Η Λίστα του Ιουνίου θεωρεί ότι ο αυξημένος δημοκρατικός, δικαστικός και δημοσιονομικός έλεγχος της Ευρωπόλ είναι επιθυμητός. Εντούτοις, δεδομένου ότι η Σύμβαση Ευρωπόλ συνιστά διακυβερνητική συνεργασία, αυτός ο έλεγχος πρέπει να ασκείται από τα εθνικά κοινοβούλια, και όχι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως εκ τούτου, καταψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
  

- Έκθεση Graefe zu Baringdorf (A6-0072/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Τα βουλγαρικά και ρουμανικά εργοστάσια ραφιναρίσματος εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εισαγωγή ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο η οποία προέρχεται από τρίτες χώρες.

Ως εκ τούτου, προκειμένου να αποτραπεί η διακοπή της προμήθειας ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο προς εργοστάσια ραφιναρίσματος, πρέπει να προβούμε στο άνοιγμα των δασμολογικών ποσοστώσεων για τις εισαγωγές ακατέργαστης ζάχαρης από τρίτες χώρες στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Σε αυτό το πλαίσιο, προέκυψε η πρόταση της Επιτροπής, η οποία δεν θα έχει καμία απολύτως επίπτωση για τα εργοστάσια ραφιναρίσματος των υπολοίπων κρατών μελών.

Συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής, ενόψει των εξαιρετικών περιστάσεων, και θα ψηφίσω υπέρ της έκθεσης Graefe zu Baringdorf.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Καταψηφίσαμε αυτήν την έκθεση. Η Λίστα του Ιουνίου υποστηρίζει την άποψη ότι η εκτεταμένη μεταρρύθμιση της αγοράς ζάχαρης εντός της ΕΕ είναι αναγκαία προκειμένου να πραγματοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση η ελευθέρωση της αγοράς και να δοθεί η δυνατότητα ισότιμου ανταγωνισμού στις εκτός της ΕΕ χώρες οι οποίες παράγουν ζάχαρη.

Είναι, λοιπόν, παράλογο να στρέφουμε τα νέα κράτη μέλη σε ένα σύστημα το οποίο δεν έχει μέλλον και να τα συνηθίζουμε στους κανόνες αυτού του συστήματος. Δεδομένου ότι η Ρουμανία και η Βουλγαρία διαθέτουν αγορές ζάχαρης οι οποίες λειτουργούν με ορθό τρόπο, πρέπει να τους επιτραπεί να τις διατηρήσουν και να μην ενταχθούν στην ευρωπαϊκή κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα της ζάχαρης. Απεναντίας, αυτή η κοινή οργάνωση αγοράς πρέπει να καταργηθεί.

 
  
  

- Έκθεση Herczog (A6-0118/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. – (EN) Θα υπερψηφίσω αυτήν την έκθεση. Ως εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Συμβουλευτική Επιτροπή «Ρατσισμός και Ξενοφοβία» του Συμβουλίου των Υπουργών, υπήρξα ένθερμος υποστηρικτής της θέσπισης του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας. Ήδη από την αρχή της λειτουργίας του έχει επιτελέσει εξαιρετικό έργο. Όταν θεσπίστηκε αρχικά, διαφώνησα με την επέκταση των αρμοδιοτήτων του ώστε να καλύπτει όχι μόνο την ΕΕ αλλά και την περιοχή του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθόσον θεωρούσα ότι θα αποδυνάμωνε το έργο του κέντρου και δεν θα του επέτρεπε να εστιαστεί στο αυξανόμενο κύμα ρατσισμού, ξενοφοβίας και αντισημιτισμού εντός της Ένωσης.

Τώρα προσπαθούμε να το μετατρέψουμε σε οργανισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων. Φρονώ ότι πρόκειται για παρόμοιο σφάλμα, το οποίο θα μειώσει την προσοχή που πρέπει να δοθεί σε ακροδεξιές οργανώσεις και κόμματα της Ένωσης, ιδίως σε ορισμένα κράτη μέλη. Ορισμένοι από όσους υποστήριξαν την αλλαγή απλώς παραπλανήθηκαν ορισμένοι άλλοι, όμως, γνώριζαν πολύ καλά τι έκαναν!

 
  
  

- Έκθεση Herczog (A6-0121/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), γραπτώς. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ψηφίζω υπέρ της έκθεσης της κ. Edit Herczog σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2005.

Η κ. Herczog ανέλυσε με εύστοχο τρόπο το πρόβλημα του αυξανόμενου αριθμού των κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών, οι οποίες δεν καταφέρνουν πάντα να τηρούν τα γενικά κριτήρια και τα καθήκοντα των οποίων δεν ανταποκρίνονται πάντα στις πραγματικές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις προσδοκίες των πολιτών της.

Στηρίζω την έκκληση προς την Επιτροπή προκειμένου να καθορίσει πλαίσιο συνολικής πολιτικής για την ίδρυση νέων κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών, να υποβάλλει μελέτη κόστους-ωφελείας πριν από την ίδρυση οιασδήποτε νέας αποκεντρωμένης υπηρεσίας και να υποβάλλει ανά πενταετία μελέτη για την προστιθέμενη αξία εκάστης υφισταμένης αποκεντρωμένης υπηρεσίας.

Στηρίζω ευχαρίστως την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού για την έγκριση προτύπων διεθνούς ελέγχου τα οποία στηρίζονται στα πρότυπα που ενέκρινε η Επιτροπή και στο σύστημα ISO 9000.

 
  
  

- Έκθεση Gauzès (A6-0298/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Στο πλαίσιο της τρέχουσας μονοπωλιακής φάσης του καπιταλισμού, η απάντηση στις αντιφάσεις ενός συστήματος το οποίο στηρίζεται στη χρηματοοικονομική κερδοσκοπία υπήρξε η πρόταξη των χρηματοοικονομικών μεγεθών, δημιουργώντας έτσι όλο και μεγαλύτερη ανάγκη εισροής περισσότερου χρήματος στο χρηματοοικονομικό σύστημα. Η υπό εξέταση οδηγία αποτελεί τμήμα αυτού του σεναρίου.

Σκοπός αυτής της πρότασης είναι η δημιουργία εσωτερικής αγοράς για τις υπηρεσίες πληρωμών και εντάσσεται στο σχέδιο δράσης για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες το οποίο αποβλέπει στην ολοκλήρωση των αγορών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της ΕΕ. Για μία ακόμη φορά, ο τομέας αυτός χαρακτηρίζεται από την ιδιωτική πρωτοβουλία, στην προκειμένη περίπτωση από τον τραπεζικό τομέα· εντούτοις, ο στόχος είναι πάντα ο ίδιος, δηλαδή η προώθηση του ανοίγματος των εθνικών αγορών στις υπηρεσίες διασυνοριακών πληρωμών, η αποδυνάμωση των κανόνων πρόληψης και η παροχή σε φορείς εκμετάλλευσης οι οποίοι δεν υπόκεινται στην εποπτεία του τραπεζικού τομέα της δυνατότητας να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες, προάγοντας συγχρόνως τη συγκέντρωση του τομέα σε κοινοτικό επίπεδο.

Χώρες οι οποίες, όπως η Πορτογαλία, διαθέτουν ήδη προηγμένα συστήματα και παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, όπως το σύστημα Multibanco, θα δεχτούν ιδιαιτέρως σοβαρό πλήγμα, καθώς το θέμα της διαβίβασης δεδομένων σε εξωτερικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Συνεπώς, καταψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Οι πολίτες της ΕΕ ενδιαφέρονται για γρήγορα και προσιτά ως προς το κόστος συστήματα πληρωμών και για τη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς που είναι αποτελεσματική και λειτουργική όσον αφορά τις μεταφορές χρημάτων που κάνουν και τις πληρωμές που λαμβάνουν.

Μπορούμε να είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με την υπερψήφιση της έκθεσης του κ. Gauzès, καθώς, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρόκειται για ένα επιτυχημένο πόνημα που έγινε προς το συμφέρον όλων, αποδεικνύοντάς τους ότι η Ευρώπη κάνει την καθημερινή τους ζωή ευκολότερη.

Θα μπορούσαμε να έχουμε εξασφαλίσει αυτό το αποτέλεσμα πολύ πιο γρήγορα, ωστόσο. Στην ουσία, το έργο μας στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων ολοκληρώθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου.

Παρά την καλή θέληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο χρειάστηκε επτά μήνες για να πεισθεί εν τέλει ότι οι προτάσεις μας είναι οι καλύτερες και για την προστασία των καταναλωτών.

Ήταν επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των ιδρυμάτων πληρωμών που δημιουργούνται ή αναγνωρίζονται από την παρούσα οδηγία και των τραπεζών που υπόκεινται σε αυστηρoύς κανονισμούς σχετικά με το κεφάλαιο. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η καλή φήμη του τομέα των υπηρεσιών πληρωμών, κρατώντας οιουσδήποτε αμφίβολους οργανισμούς πληρωμών στο περιθώριο.

Ο χρόνος εκτέλεσης της πληρωμής που όρισε το Συμβούλιο είναι αυστηρότερος από αυτόν που προτείνουμε εμείς.

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 163 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, καθόσον η οδηγία πρέπει να διασφαλίζει ότι η επεξεργασία των πληρωμών των ευρωπαίων πολιτών θα γίνεται γρηγορότερα από τις τράπεζες, ότι οι κάρτες τους θα γίνονται αποδεκτές σε περισσότερες χώρες και ότι τα δικαιώματά τους θα διασφαλίζονται καλύτερα σε περιπτώσεις διαφορών. Φρονώ ότι αυτό θα αποτελέσει σημαντική βελτίωση για τους ευρωπαίους καταναλωτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN), γραπτώς. – (EN) Οι πληρωμές είναι το οικονομικό λιπαντικό που επιτρέπει τη λειτουργία της πραγματικής οικονομίας. Επί του παρόντος, κάθε πολίτης της ΕΕ πραγματοποιεί κατά μέσο όρο 138 πληρωμές σε λογιστική μορφή ετησίως και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί. Έχω τη σταθερή πεποίθηση ότι, προκειμένου να αντλήσουν πλήρως οι ευρωπαίοι πολίτες και οι επιχειρήσεις τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς, πρέπει να μπορούν να εμπιστευτούν ένα αποτελεσματικό, φθηνό και ασφαλές σύστημα πληρωμών. Γι’ αυτό, στηρίζω την έκθεση του κ. Gauzès σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών.

Προς το παρόν, τόσο οι καταναλωτές όσο και οι έμποροι οφείλουν να αρκούνται στο γεγονός ότι τα αγαθά μπορούν να μεταφερθούν μεταξύ διαφορετικών σημείων της ΕΕ σε μία ή δύο ημέρες, ενώ η εκκαθάριση της πληρωμής για τα εν λόγω αγαθά ενδέχεται να απαιτεί διάστημα μεταξύ τριών και πέντε ημερών. Η βραδύτητα των πληρωμών δεν είναι πλέον ανεκτή σε μια εποχή κατά την οποία υπερηφανευόμαστε για τεχνολογίες οι οποίες επιτρέπουν ταχύτητες νανοδευτερολέπτων.

Έχω την πεποίθηση ότι η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα θα βελτιωθεί μόνον εάν, στην Ιρλανδία για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές από το Δουβλίνο στη Μαδρίτη με την ίδια ευκολία με την οποία πραγματοποιούν πληρωμές από το Δουβλίνο στο Κορκ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), γραπτώς. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης, διότι θεωρώ ότι η εσωτερική αγορά είναι αποτελεσματική, όπως άλλωστε και οι υπηρεσίες πληρωμών. Εάν η πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου πληρωμών εφαρμοστεί σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο ανταγωνισμό στο εσωτερικό μιας ευρύτερης αγοράς, με υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας, καλύτερες υπηρεσίες και ελκυστικές τιμές. Μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για «την καλύτερη υπηρεσία στο χαμηλότερο κόστος».

Διατηρώ, ωστόσο, μία επιφύλαξη. Σε χώρες με πιο προηγμένες αγορές πληρωμών, όπως το Βέλγιο –παρότι δεν είμαστε μόνοι– υπάρχει ο φόβος ότι η μετατροπή των υφιστάμενων εθνικών συστημάτων πληρωμών ενδέχεται να επιβαρύνει με πρόσθετο κόστος τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται αναφορά στο επίπεδο των λεγόμενων «διατραπεζικών διακανονισμών πληρωμών».

Στο πλαίσιο γραπτής απάντησής της σε ερώτηση για το θέμα αυτό, η Επιτροπή με διαβεβαίωσε ότι θα παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων ανταγωνισμού και θα διατηρήσει το δικαίωμα λήψης ρυθμιστικών μέτρων, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Έχω εμπιστοσύνη στην ικανότητα της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει τους διορθωτικούς μηχανισμούς που έχει στη διάθεσή της, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Ευελπιστώ, πάνω από όλα, ότι ο τραπεζικός τομέας θα έχει τη διορατικότητα να καταστήσει περιττή μια τέτοια παρέμβαση και να προσφέρει την πλήρη συνεργασία του στην περαιτέρω ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

 
  
  

- Έκθεση Wojciechowski, Janusz (A6-0137/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) Όταν η Λιθουανία προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έλαβε ποσόστωση για το άμυλο η οποία επέτρεπε στα εργοστάσια παραγωγής αμύλου να εργάζονται μόλις στο 9,32% της παραγωγικής τους ικανότητας. Πριν από δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφασίστηκε κατόπιν διαπραγμάτευσης ότι το καθεστώς ποσοστώσεων για την παραγωγή αμύλου γεωμήλων θα αναθεωρούνταν μετά την πάροδο δύο οικονομικών ετών. Η κατανάλωση αμύλου στη Λιθουανία αυξάνεται. Επί του παρόντος, διαμορφώνεται σε επίπεδα δεκαπλάσια της επιτρεπόμενης ποσόστωσης παραγωγής.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Ιανουάριο του 2007, σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, οι ποσοστώσεις παραγωγής αμύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρησιμοποιούνται σε ποσοστό 5%, η αύξηση της ποσόστωσης της Λιθουανίας σε δέκα χιλιάδες τόνους δεν θα υπερέβαινε καν το 0,5% των ποσοστώσεων παραγωγής αμύλου της ΕΕ.

Συνεπώς, η Λιθουανία ζητεί την αύξηση της ποσόστωσής της όσον αφορά την παραγωγή αμύλου σε δέκα χιλιάδες τόνους. Αυτό είναι επιβεβλημένο όχι μόνο για την εσωτερική παραγωγή, αλλά και για την εξασφάλιση του κατάλληλου πλαισίου για την ανανέωση της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα του αμύλου, για την αύξηση της κατανάλωσης, καθώς και για τη διασφάλιση ορισμένου επιπέδου εισοδήματος των παραγωγών γεωμήλων. Είναι εξωφρενικό να προσφέρονται προνόμια σε άλλες χώρες εις βάρος της ικανότητας παραγωγής αμύλου της Λιθουανίας και των λιθουανών παραγωγών γεωργικών προϊόντων εν γένει.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Τασσόμαστε κατά της κοινής γεωργικής πολιτικής στην παρούσα της μορφή και διαφωνούμε με αλλαγές οι οποίες έχουν ελάχιστη ουσιαστική σημασία στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος. Απαιτούμε την πλήρη αναδιάρθρωση και αναθεώρηση του συνόλου της κοινής γεωργικής πολιτικής, έτσι ώστε να είναι δύσκολη η απομόνωση επιμέρους τομέων όπως αυτός για τον οποίο καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε.

Κατά τη γνώμη μας, η διάρκεια εφαρμογής του συστήματος ποσοστώσεων για το άμυλο γεωμήλων δεν πρέπει επ’ ουδενί να παραταθεί. Απεναντίας, η ΕΕ πρέπει να καταργήσει όλα τα συστήματα ποσοστώσεων στον γεωργικό τομέα.

Όπως και τον Μάιο του 2005, η φεντεραλιστική πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο εξακολουθεί να υποστηρίζει τη συνέχιση εφαρμογής του συστήματος ποσοστώσεων. Η Λίστα του Ιουνίου διαπιστώνει ότι, στην προκειμένη περίπτωση, είναι ευτύχημα που το Κοινοβούλιο δεν διαθέτει αρμοδιότητες συναπόφασης όσον αφορά τη γεωργική πολιτική της ΕΕ. Διαφορετικά, η ΕΕ θα έπεφτε στην παγίδα του προστατευτισμού και της χορήγησης τεράστιων επιδοτήσεων σε όλες τις ομάδες που δραστηριοποιούνται στη γεωργική βιομηχανία.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. – Αν και είμαστε κατά των ποσοστώσεων σε οποιοδήποτε αγροτικό προϊόν, γιατί βάζει η ΕΕ φραγμούς στην ανάπτυξη της παραγωγής που θα μπορούσε να αναπτύξει το κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητές του, όμως συμφωνούμε με την αύξηση των ποσοστώσεων για την παραγωγή αμύλου από γεώμηλα για τη Λιθουανία και την Πολωνία. Γιατί διαπιστώνουμε άλλη μια φορά και στο καθεστώς ποσοστώσεων για την παραγωγή αμύλου από γεώμηλα, μια κατάφωρη αδικία κατανομής σε βάρος των νέων κρατών μελών. Είναι προκλητική αδικία σε βάρος των νέων κρατών μελών να παίρνουν μόνο το 10% περίπου των ποσοστώσεων, ενώ παράγουν το 30% περίπου της παραγωγής.

Και η σημερινή πρόταση για αύξηση της διάρκειας και των ποσοτήτων είναι μια μερική διόρθωση για Λιθουανία και Πολωνία. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι, αν και η Πολωνία είναι η πρώτη παραγωγός χώρα γεωμήλων στην Ευρώπη, η κατανομή της ποσόστωσης που της δίνεται την εξαναγκάζει να εισάγει άμυλο γεωμήλων λόγω του περιορισμού της παραγωγής της και φυσικά αυτό σημαίνει εξαφάνιση των μικρομεσαίων αγροτών.

Παρόμοια προβλήματα υπάρχουν και στην Ελλάδα για άλλα προϊόντα, εξαναγκάζοντας ουσιαστικά τη χώρα μας, αν και έχει εδαφοκλιματολογικά πλεονεκτήματα παραγωγής αγροτικών προϊόντων, να τα εισάγει, εκτινάσσοντας το εμπορικό αγροτικό έλλειμμα σε εκατομμύρια ευρώ και αναγκάζοντας μικρομεσαίους αγρότες να ξεκληρίζονται.

 
  
  

- Έκθεση Pieper (A6-0087/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). (PL) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η έκθεση θίγει δύο θεμελιώδη προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρώτο είναι η μελλοντική διεύρυνση και το δεύτερο η νέα διάσταση της πολιτικής συνοχής μετά τον τελευταίο γύρο διεύρυνσης. Η προώθηση των διαπραγματεύσεων με την Κροατία και η ανάγκη πλήρους σταθεροποίησης των δυτικών Βαλκανίων σημαίνει ότι οφείλουμε να αναλύσουμε τον αντίκτυπο αυτής της διεύρυνσης στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που καθιστά μια τέτοια ανάλυση ακόμη πιο επιβεβλημένη είναι το γεγονός ότι, ενώ έχει προηγηθεί μακρά περίοδος σύνδεσης και επί του παρόντος διεξάγουμε διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, δεν πρέπει να λησμονούμε χώρες όπως η Ουκρανία. Η έκθεση αυτή προσφέρει μια καλή βάση εργασίας για την αναθεώρηση του προϋπολογισμού το 2009. Είναι ένας καλός τρόπος προετοιμασίας για το μέλλον της Κοινότητας κατά τα επόμενα 50 χρόνια της ύπαρξής της. Η προσχώρηση 10 χωρών από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη το 2004, καθώς και της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας το 2007, έχει αυξήσει τον ανταγωνισμό και έχει ενεργοποιήσει το σύνολο της Κοινότητας, ενώ επέφερε σταθερότητα και ασφάλεια και συνέβαλε στην εδραίωση της δημοκρατίας. Η πολιτική συνοχής ισοδυναμεί με την αλληλεγγύη και αποτελεί μέσο ενσωμάτωσης των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντική η υπό εξέταση έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ενέκρινα την έκθεση Pieper, διότι επιδοκιμάζω το γεγονός ότι η ΕΕ φαίνεται να καταλαβαίνει επιτέλους ότι η ένταξη της Τουρκίας θα μας επιβάρυνε υπερβολικά από οικονομική, πολιτική και κοινωνική άποψη. Αντίθετα, η Κροατία έχει ήδη προσεγγίσει τόσο πολύ την Ένωση ώστε δεν μπορεί να υπάρξει σχεδόν καμία αμφιβολία για τη σύντομη ένταξή της, εφόσον μάλιστα διαπιστώθηκε επίσης ότι οι σχετικές οικονομικές επιπτώσεις θα ήταν περιορισμένες. Οι υφιστάμενες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και μεταξύ των περιφερειών, έχουν μεγαλώσει εξαιτίας του τελευταίου γύρου της διεύρυνσης, της παγκοσμιοποίησης, της γήρανσης του πληθυσμού και των μεταναστευτικών ρευμάτων από τρίτες χώρες προς τα αστικά κέντρα.

Μπορεί βέβαια πόλεις όπως το Λονδίνο, το Αμβούργο ή οι Βρυξέλλες να συγκαταλέγονται στις πλουσιότερες περιοχές, όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα της ΕΕ, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και εδώ έχει μεγαλώσει η διαφορά και έχουν ήδη δημιουργηθεί υποβαθμισμένες περιοχές. Είδαμε στη Γαλλία πού μπορεί να οδηγήσει αυτό. Επομένως, είναι πια καιρός να ασχοληθούμε περισσότερο με την εσωτερική συνοχή προκειμένου να εμποδίσουμε αυτές τις κοινωνικές βόμβες να εκραγούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). (SK) Η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής είναι η κινητήρια δύναμη της διαρκούς, βιώσιμης ανάπτυξης, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Συμβάλλει δε σημαντικά στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από κοινού με τους υπουργούς των κρατών μελών, έχει τον τελευταίο λόγο για την έγκριση του κοινοτικού προϋπολογισμού. Για αυτήν την επταετή περίοδο προγραμματισμού, διατέθηκε το πρωτοφανές ποσό των 347 δισ. ευρώ για 84 περιφέρειες σε 17 κράτη μέλη το ΑΕγχΠ των οποίων είναι πολύ μικρότερο του 75% του κοινοτικού μέσου όρου, και σε 16 περιφέρειες το ΑΕγχΠ των οποίων, λόγω της αναπροσαρμογής των στατιστικών δεικτών μετά τη διεύρυνση, υπερβαίνει μόνο οριακά το 75% του κοινοτικού μέσου όρου. Αυτές οι περιφέρειες παρακολουθούν με ιδιαίτερο αίσθημα ελπίδας τη ραγδαία ανάπτυξη της Ιρλανδίας. Η Ιρλανδία αποτελεί τη μεγαλύτερη επιτυχία της πολιτικής συνοχής. Εκμεταλλευόμενη με επιτυχία τους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων, κατάφερε να μετατραπεί, από τη φτωχότερη περιοχή της Ευρώπης, σε μία από τις πλουσιότερες περιοχές με δυνατότητα να αποστέλλει βοήθεια μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όσους την έχουν περισσότερο ανάγκη.

Υποστήριξα τη διαχείριση του Markus Pieper, καθόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για την επιτυχία της πολιτικής συνοχής και στην Ανατολική Ευρώπη. Προκειμένου η πολιτική συνοχής να είναι αποτελεσματική, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της μελλοντικής διεύρυνσης, ιδίως σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα όσον αφορά την Τουρκία και την Κροατία, οι οποίες έχουν ήδη αναγνωριστεί επισήμως ως υποψήφιες προς ένταξη χώρες και με τις οποίες η ΕΕ έχει ήδη ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις.

Στη συνέχεια, υπάρχουν τα επτά κράτη των ανατολικών Βαλκανίων τα οποία είναι δυνητικοί αποδέκτες πόρων από το μέσο προενταξιακής βοήθειας. Μόνο αυτές οι διευρύνσεις θα απαιτούσαν αύξηση του προϋπολογισμού για την πολιτική συνοχής κατά 150 δισ. ευρώ. Προκειμένου να καταστεί η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική οικονομία...

 
  
MPphoto
 
 

  Albert Deß (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, βασικά ήθελα να υπερψηφίσω την έκθεση Pieper γιατί την θεωρώ καλή, επειδή όμως απορρίφθηκαν και οι δύο τροπολογίες μου, τελικά την καταψήφισα. Με παραξενεύει το γεγονός ότι δεν συμφωνεί η πλειοψηφία του Σώματος με την άποψή μου ότι η ένταξη της Τουρκίας θα επιβάρυνε υπερβολικά τη δυνατότητα ολοκλήρωσης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ.

Η δεύτερη τροπολογία μου είναι η εξής: «θεωρεί ότι δεν είναι δυνατόν εξαιτίας οικονομικών και πολιτικών λόγων να εφαρμοστούν οι βασικές αρχές της διαρθρωτικής πολιτικής της ΕΕ στην Τουρκία». Μολονότι σήμερα η πλειοψηφία καταψήφισε αυτήν την τροπολογία, εγώ είμαι πεπεισμένος ότι μακροπρόθεσμα η άποψή μου θα αποδειχθεί σωστή.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE), γραπτώς. – (FR) Επιθυμούσα εντόνως να εγκριθούν οι ακόλουθες τροπολογίες.

Οι τροπολογίες 25, 20 και 28, διότι η επαρκής χρηματοδότηση της περιφερειακής πολιτικής είναι απαραίτητη προκειμένου να μειωθούν οι οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές ανισότητες μεταξύ των περιφερειών και να πραγματοποιηθούν δεόντως οι μελλοντικές διευρύνσεις.

Οι τροπολογίες 22 και 39, διότι θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να μιλάμε για μια «μορφή ειδικής συμμετοχής στην ΕΕ» και ένα «σταδιακό σχέδιο» της περιφερειακής πολιτικής αποκλειστικά για αυτήν τη χώρα και επίσης να μην εξετάζεται, από αυτήν τη στιγμή κιόλας, το ενδεχόμενο οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με την Τουρκία να έχουν άλλη έκβαση πέραν της ένταξης.

Οι τροπολογίες 14 και 24, διότι η πρόταση του εισηγητή για αύξηση της εθνικής συγχρηματοδότησης στις περιφέρειες που έχουν λάβει κονδύλια από τα διαρθρωτικά ταμεία σε διάφορες περιόδους προγραμματισμού θα έθετε τέρμα στις προσπάθειες να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική στις πλέον υπανάπτυκτες περιφέρειες των παλαιών κρατών μελών.

Αντιτίθεμαι στην υπερβολικά φειδωλή προσέγγιση του εισηγητή, ο οποίος προτείνει μια μέγιστη χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας οι περιφέρειες θα δύνανται να λαμβάνουν διαρθρωτική χρηματοδότηση. Κατά την άποψή μου, αυτές ακριβώς τις περιφέρειες, που υποφέρουν από φυσικά ή ανθρώπινα μειονεκτήματα ή από μια δύσκολη διαδικασία οικονομικής αναγέννησης και που δεν έχουν τα εφόδια για να αντιμετωπίσουν τον διεθνή ανταγωνισμό, πρέπει να συνεχίσουμε να βοηθάμε μέσω των διαρθρωτικών ταμείων.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. – (EN) Αυτή η έκθεση είναι αρνητική ως προς τη μελλοντική διεύρυνση, και ειδικότερα ως προς το ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ. Δεν συμφωνώ πλήρως με το περιεχόμενό της, παρότι θεωρώ ότι οποιαδήποτε νέα διεύρυνση θα είναι απαράδεκτη για τους πολίτες της Ευρώπης για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς συνεχίζουμε την απορρόφηση και την ολοκλήρωση με τα δώδεκα νέα κράτη μέλη που προστέθηκαν στην ΕΕ από το 2004 και μετά. Όσο για την Τουρκία, οφείλει ακόμη να καταβάλει η ίδια μεγάλες προσπάθειες, μεταξύ άλλων, στο πεδίο της αντιμετώπισης των συνδικαλιστών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της κουρδικής και ασσυριακής μειονότητας προκειμένου να είναι σε θέση, από πολιτική άποψη, να ενταχθεί στην ΕΕ, ακόμη και αν καταφέρει να εκπληρώσει τα οικονομικά κριτήρια που απαιτούνται από τα νέα μέλη. Με το σκεπτικό αυτό, θα απόσχω από την ψηφοφορία επί της έκθεσης αυτής.

 
  
MPphoto
 
 

  Ambroise Guellec (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Η εδαφική συνοχή στην Ευρώπη που στοχεύει στη μείωση των διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων είναι ένας σημαντικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαιρετίζω την έγκριση αυτής της έκθεσης σήμερα. Εγείρει το ζήτημα της ικανότητας απορρόφησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορίζει, ειδικότερα, ότι με δεδομένη τη σημερινή κατάσταση του συστήματος ιδίων πόρων της Ένωσης, οιαδήποτε μελλοντική διεύρυνση δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί χωρίς να ζημιωθεί η αποτελεσματικότητα των σημερινών πολιτικών συνοχής.

Από αυτήν την άποψη, οι περιφερειακές δαπάνες πρέπει να εξορθολογιστούν. Μια θεσμική, οικονομική και πολιτική μεταρρύθμιση είναι επιθυμητή στο πλαίσιο μιας αναθεώρησης του κοινοτικού χρηματοδοτικού πλαισίου. Επίσης, είναι αδύνατον να αποκτήσουμε μια τίμια και αποτελεσματική πολιτική συνοχής αν δεν αυξηθεί ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την επιτυχή διαγραφή από την έκθεση ορισμένων από τις πιο επιζήμιες προτάσεις, μετά από ενέργειές μας και μέσω της έγκρισης των προτάσεών μας. Οι εν λόγω προτάσεις θα είχαν υπονομεύσει την πολιτική συνοχής και θα είχαν περιορίσει τη συζήτηση στο θέμα της ενδιάμεσης αναθεώρησης του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου και της πολιτικής συνοχής. Οι απορριφθείσες προτάσεις ήταν οι εξής:

- η αύξηση της εθνικής συγχρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής·

- η θέσπιση μέγιστης χρονικής περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας οι περιφέρειες θα δύνανται να λαμβάνουν διαρθρωτική χρηματοδότηση, ανεξαρτήτως των κριτηρίων επιλεξιμότητας·

- η εξάρτηση της διάθεσης πόρων από τη συμμόρφωση με ορισμένα κριτήρια οικονομικής και/ή δημοσιονομικής πολιτικής, όπως το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Επιπλέον, και ανεξαρτήτως της κυρίαρχης άποψης σχετικά με τη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ, χαιρετίζουμε τη διαγραφή από την έκθεση προτάσεων οι οποίες είχαν ως στόχο τη μεταβολή των όρων ένταξης νέων χωρών, οι οποίες θα ήταν έτσι υποχρεωμένες να ενταχθούν πλήρως στην εσωτερική αγορά, χωρίς όμως να μετέχουν στα θεσμικά όργανα ή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, διαμορφώνοντας έτσι ένα είδος νεοαποικιοκρατικού καθεστώτος στο πλαίσιο του οποίου η χορήγηση δήθεν ενίσχυσης θα είχε πάντα ως προϋπόθεση την υποταγή των ενδιαφερομένων χωρών σε πολιτικές πιέσεις.

Η έκθεση εξακολουθεί, ωστόσο, να περιλαμβάνει ορισμένες ανησυχητικές πτυχές, όπως αυτές που σχετίζονται με τους δημοσιονομικούς πόρους και τους στόχους της πολιτικής συνοχής. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε αυτά τα σημεία και, ως εκ τούτου, καταψηφίζουμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Εξέφρασα την ανησυχία μου σχετικά με τις αρνητικές αναφορές για την Τουρκία που περιλαμβάνει αυτή η έκθεση· δεδομένου δε ότι υποστηρίχθηκαν από την Ολομέλεια, δεν είχα άλλη επιλογή από το να καταψηφίσω το κείμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Η συνοχή είναι μία από τις κεντρικές αρχές και αξίες της ΕΕ, είτε αυτή περιλαμβάνει 12 είτε 30 κράτη μέλη.

Η αρχή αυτή στηρίζεται στην ιδέα, πρώτον, ότι οι εταίροι στο ίδιο εγχείρημα πρέπει να ωφελούνται εξίσου και, δεύτερον, ότι όσο μεγαλύτερη και πιο διαδεδομένη είναι η οικονομική ανάπτυξη στην Κοινότητα, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η επιτυχία του εγχειρήματος συνολικά και όλων των πολιτών. Για τον λόγο αυτόν, συμμερίζομαι πολλές από τις ανησυχίες που εκφράζει ο εισηγητής, παρότι δεν συμφωνώ πλήρως με όλες τις προτεινόμενες λύσεις.

Υπάρχουν, όμως, ορισμένες άλλες πτυχές οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ενόψει του τύπου της οικονομικής πρόκλησης που αντιμετωπίζουμε, η οποία οφείλεται στις πιέσεις της παγκοσμιοποίησης και στον επιταχυνόμενο εκσυγχρονισμό των οικονομικών δομών, οφείλουμε να αναζητήσουμε τα προσφορότερα μέσα για την αλλαγή των εφαρμοζόμενων προτύπων. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι, ενώ πρέπει να παραμείνουμε αυστηρά προσηλωμένοι στις αξίες και τις αρχές οι οποίες διέπουν τη συμπεριφορά μας, πρέπει επίσης να είμαστε δημιουργικοί και καινοτόμοι στους τρόπους ανταπόκρισής μας στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Η προετοιμασία των λιγότερο ευνοημένων οικονομικά περιφερειών για τον 21ο αιώνα δεν αποτελεί πλέον όραμα, αλλά τρέχουσα πολιτική προτεραιότητα. Οι καιροί έχουν αλλάξει, και οι λύσεις που υιοθετούμε πρέπει να είναι καινοτόμες.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης διότι, καταρχάς, εφιστά την προσοχή στις δημοσιονομικές δυσκολίες που αναμένεται να αντιμετωπίσουν τα κράτη μέλη ενόψει των δημογραφικών μεταβολών που προβλέπεται ότι θα επέλθουν στην ΕΕ. Το ζήτημα αυτό έχει τεράστια σημασία καθόσον, με τη διεύρυνση της ΕΕ, οι δαπάνες για την πολιτική συνοχής θα προσλάβουν, από πολιτική άποψη, μη ρεαλιστικές διαστάσεις.

Δεύτερον, θα είναι απαράδεκτο να σταματήσει η ενίσχυση ορισμένων περιφερειών της ΕΕ λόγω του στατιστικού αποτελέσματος που προκαλεί ένας νέος γύρος διεύρυνσης. Επιπλέον, η παγκοσμιοποίηση θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις για ορισμένες ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Ο χειρισμός του θέματος απαιτεί μεγάλη σύνεση· συνεπώς, στηρίζω την έκκληση προς την Επιτροπή να υπολογίσει τις δαπάνες για την περιφερειακή πολιτική που αναμένεται να απαιτηθούν σε σχέση με τους επικείμενους γύρους διευρύνσεων, εφόσον πρόκειται να ισχύσουν τα τρέχοντα κριτήρια, καθώς και τον αντίκτυπο αυτών των δαπανών στις περιφέρειες οι οποίες θεωρούνται μέχρι σήμερα επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

Τέλος, συμφωνώ ότι είναι αναγκαία η ανάπτυξη σταδιακών προτύπων τα οποία θα επιτρέψουν την περαιτέρω διαφοροποίηση μεταξύ της προενταξιακής ενίσχυσης και της πλήρους συμμετοχής στην πολιτική συνοχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. – (EN) Η αντιπροσωπεία του Εργατικού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπάθησε να τροποποιήσει την έκθεση Pieper αφαιρώντας τις πιο αμφιλεγόμενες τροπολογίες. Εντούτοις, οι εν λόγω τροπολογίες έγιναν δεκτές και οι προσπάθειές μας υπήρξαν ατελέσφορες. Η αντιπροσωπεία του Εργατικού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταψήφισε μια έκθεση πολύ αρνητική όσον αφορά τη γενική άποψη που εκφραζόταν σε αυτήν σχετικά με τη μελλοντική διεύρυνση και τις ειδικές αναφορές στην Τουρκία.

 
  
  

Έκθεση Virrankoski (A6-0123/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, καταψήφισα την έκθεση Virrankoski, διότι ο δημοσιονομικός έλεγχος θα έπρεπε να οργανωθεί πιο αποτελεσματικά ενόψει της εξαγγελθείσας για το 2009 αναθεώρησης του κοινοτικού προϋπολογισμού, κατά την οποία προβλέπεται να δημιουργηθεί περισσότερη διαφάνεια, μεταξύ άλλων και με τη χάραξη ενός μονοπατιού μέσα στη ζούγκλα των εκπτώσεων. Το κυριότερο είναι ότι πρέπει επιτέλους να ληφθεί μέριμνα ώστε να επανεισπραχθούν τα αδικαιολογήτως καταβληθέντα ποσά, γιατί διαφορετικά οι απατεώνες θα συνεχίσουν να γλιτώνουν ατιμώρητοι και τα κράτη μέλη δεν θα έχουν κανένα κίνητρο για να κάνουν πιο αυστηρούς τους επιπόλαιους και χαλαρούς ελέγχους τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Η παρουσίαση της στρατηγικής πολιτικής της Επιτροπής για το 2008 σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του κοινοτικού προϋπολογισμού. Ενόψει των προσπαθειών αναζωογόνησης της ήδη απορριφθείσας Συνταγματικής Συνθήκης και της συζήτησης του κοινοτικού προϋπολογισμού για την περίοδο 2008-2009, το 2008 αντιμετωπίζεται ως το προτελευταίο έτος της έκτης κοινοβουλευτικής περιόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Barroso.

Από τις πολιτικές προτεραιότητες που έχει προτείνει η Επιτροπή, θέλω να επισημάνω ορισμένες αρνητικές πτυχές, όπως η ελευθέρωση της αγοράς εργασίας μέσω του λεγόμενου συνδυασμού ευελιξίας και ασφάλειας, η χρηματοδότηση ευρωπαϊκών υποδομών με ενίσχυση της ελευθέρωσης του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού, η θέσπιση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και η ενίσχυση της στρατιωτικής συνιστώσας της ΕΕ.

Η Επιτροπή δηλώνει ότι «ο προϋπολογισμός του 2008 θα στηρίζεται στον προϋπολογισμό του 2007» – θα υπολείπεται δηλαδή για μία ακόμη φορά του δημοσιονομικού ανωτάτου ορίου των δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο 2007-2013. Ως εκ τούτου, θα είναι σαφώς ανεπαρκής για την αντιμετώπιση των αναγκών της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στη διευρυμένη ΕΕ.

Απορρίπτουμε τέτοιου είδους προτάσεις και υπογραμμίζουμε την ανάγκη υιοθέτησης πολιτικών οι οποίες προάγουν τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, καταπολεμούν την ανεργία, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις μισθολογικές ανισότητες και μειώνουν τις περιφερειακές ανισότητες, προάγοντας συγχρόνως την πραγματική σύγκλιση.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. – Στην έκθεση για τις ετήσιες στρατηγικές προτεραιότητες της Επιτροπής για τον Προϋπολογισμό του 2008 παρουσιάζεται μια προσπάθεια ώστε ο προϋπολογισμός της ΕΕ του κεφαλαίου να γίνει πιο αποτελεσματικός για την καλύτερη προώθηση των αντιλαϊκών πολιτικών της.

Ζητούνται μελέτες για να πιστοποιήσουν πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιήθηκαν οι πόροι για τις προτεραιότητες της περιφερειακής ιμπεριαλιστικής ΕΕ. Δεν ζητούνται όμως στοιχεία για την ανεργία, το ξεκλήρισμα των μικρομεσαίων αγροτών, τα άλλα λαϊκά προβλήματα σε υγεία, παιδεία, ασφάλιση, που είναι αποτέλεσμα της αντεργατικής πολιτικής της ΕΕ.

Επιδιώκουν περισσότερα περιθώρια στον προϋπολογισμό, για "επείγουσες ανάγκες". Είναι περιθώρια για ικανοποίηση έκτακτων αναγκών του κεφαλαίου.

Εντατικότερα προωθούνται όλες οι αντιλαϊκές ευρωενωσιακές πολιτικές, καθώς αυξάνονται οι χρηματοδοτήσεις για προώθηση της αντεργατικής στρατηγικής της Λισαβόνας και αναμένονται μελέτες για την ανασκόπηση της ΚΓΠ, ώστε να επιταχυνθεί το ξεκλήρισμα της μικρομεσαίας αγροτιάς. Ενισχύονται οι δράσεις καταστολής της αντίστασης των εργαζομένων (αύξηση δαπανών Eurojust), και υποταγής μέσα από την ενίσχυση μηχανισμών προπαγάνδας.

Απροκάλυπτα ιεραρχείται η χρηματοδότηση των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων της ΕΕ. Οι λαοί έχουν πείρα από τις "ειρηνευτικές" ενέργειες καθυπόταξης των λαών, σύμφωνα προς τα συμφέροντα του κεφαλαίου.

Συμπερασματικά, πρόκειται για ένα σχέδιο προϋπολογισμού του 2008 που ενισχύει την επιθετικότητα του κεφαλαίου προς τους λαούς. Καταψηφίζουμε και καλούμε τους λαούς να τον αντιπαλέψουν, γιατί ο προσανατολισμός των πόρων εκφράζει την αντιδραστική πολιτική της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. – (PL) Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης του κ. Virrankoski σχετικά με τις ετήσιες στρατηγικές προτεραιότητες της Επιτροπής για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2008.

Η έκθεση αυτή είναι ένα πρώτο βήμα στην ετήσια διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού. Ορίζει τις στρατηγικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2008 και χρησιμεύει ως μέσο προσανατολισμού της Επιτροπής για την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του 2008.

Η έκθεση καλύπτει τα περισσότερα από τα βασικά ζητήματα. Θίγει το θέμα της αυξημένης αλληλεπίδρασης μεταξύ του νομοθετικού προγράμματος εργασίας και της διαδικασίας του προϋπολογισμού, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού των βασικών στοιχείων των δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο 2007-2013.

Επιπλέον, οι βουλευτές του ΕΚ έχουν δηλώσει ότι κατά την επεξεργασία του προϋπολογισμού του 2008, θα δοθεί εκ νέου προτεραιότητα στην κατάρτιση ενός προϋπολογισμού «με βάση τα αποτελέσματα», όπως ίσχυσε και για τον προϋπολογισμό του 2007.

 
  
  

- Έκθεση Garriga Polledo (A6-0095/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, προφανώς, ψήφισα κατά της χορήγησης απαλλαγής για τους λογαριασμούς της Επιτροπής, όπως πράττω πάντα. Έχει περάσει τόσος πολύς καιρός, ώστε να μην θυμάμαι καν πότε ήταν η τελευταία φορά που του Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε θετική δήλωση αξιοπιστίας των λογαριασμών της Επιτροπής. Μου φάνηκε πολύ διασκεδαστικό το γεγονός ότι, την ημέρα που η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών αυτού του Σώματος ψήφιζε υπέρ του να διαγραφούν όλες οι εκκρεμότητες και να εγκριθούν οι λογαριασμοί, η βελγική αστυνομία εισέβαλλε στα γραφεία της Επιτροπής για να συλλάβει συγκεκριμένα πρόσωπα. Προφανώς, θεωρούσε ότι υπήρχαν ορισμένα προβλήματα.

Διεξήγαγα εκτεταμένη έρευνα στην περιφέρεια την οποία εκπροσωπώ. Σε μια συγκεκριμένη περιοχή, στη θαυμάσια εκλογική περιφέρεια του Daventry, έστειλα 15 000 ερωτηματολόγια στα οποία ρωτούσα τους πολίτες αν θεωρούν ότι η Βρετανία πρέπει να συνεχίσει να καταβάλλει τα ποσά της συνεισφοράς της ενόσω δεν επικυρώνονται οι λογαριασμοί. Πάνω από το 10% των παραληπτών επέστρεψε συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο και το 95% αυτών που το συμπλήρωσαν δήλωσαν ότι δεν πρέπει να καταβάλλουμε χρήματα όσο συνεχίζεται αυτό το πρόβλημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Stauner (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Στη σημερινή ψηφοφορία για την απαλλαγή της Επιτροπής για τον προϋπολογισμό του 2005 ψήφισα αρνητικά επειδή το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν παρουσίασε δήλωση αξιοπιστίας για το έτος αυτό, όπως άλλωστε είχε συμβεί και τα προηγούμενα έτη. Με τον τρόπο αυτόν διαπιστώνεται ότι, όπως και για πολλά προηγούμενα έτη, δεν έγινε οικονομική και αποτελεσματική χρήση των πόρων. Όπως γνωρίζουμε, ο Πρόεδρος Barroso δήλωσε ότι θέλει να επιτύχει μια ανεπιφύλακτη δήλωση αξιοπιστίας μέχρι το 2009, και είναι προφανές από την απαλλαγή που χορηγήθηκε σήμερα ότι δεν έχουν γίνει βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση.

 
  
  

- Έκθεση Staes (A6-0094/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner, (PPE-DE).(SV) Κύριε Πρόεδρε, θέλω απλώς να εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου για τη στήριξη που προσέφεραν στις δύο τροπολογίες τις οποίες κατέθεσα. Προσπαθούσα για μεγάλο χρονικό διάστημα να ανακαλύψω πόσο κοστίζουν πραγματικά αυτά τα ταξίδια από και προς το Στρασβούργο, και το θλιβερό ήταν ότι κανείς δεν μπορούσε να μου απαντήσει. Κανείς, λοιπόν, δεν γνωρίζει πόσο κοστίζει αυτός ο περιπλανώμενος θίασος.

Εξάλλου, τα χρήματα που δαπανούμε δεν ανήκουν σε εμάς, αλλά στους φορολογουμένους μας. Το λιγότερο που δικαιούμαστε εν τέλει να απαιτούμε, τόσο εμείς όσο και οι φορολογούμενοι, είναι ο σοβαρός έλεγχος των δαπανών – αυτή είναι η άποψη την οποία υποστήριξα στις δύο τροπολογίες που κατέθεσα σήμερα. Σύμφωνα με τα μόνα στοιχεία που μπόρεσα να εξασφαλίσω, ο περιπλανώμενος θίασος κοστίζει 2 δισ. σουηδικές κορώνες, όμως το ποσό αυτό χρονολογείται από το 2000, όταν υπήρχαν μόνο 15 κράτη μέλη στην ΕΕ.

Ελπίζω τώρα ότι θα λάβουμε πιο πρόσφατα στοιχεία τα οποία θα τροφοδοτήσουν εκ νέου αυτήν τη συζήτηση, προκειμένου, μετά από τη σημερινή ψηφοφορία, να μπορέσουμε, καλώς εχόντων των πραγμάτων, να πραγματοποιήσουμε το πρώτο βήμα για την κατάργηση αυτού του περιπλανώμενου θιάσου.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. – (SV) Εμείς, οι σουηδοί Σοσιαλδημοκράτες, ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης A6-0094/2007 σχετικά µε τη χορήγηση απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2005.

Η ψηφοφορία πρέπει να θεωρείται ότι συνιστά επιτυχία, παρά το γεγονός ότι απορρίφθηκε σειρά τροπολογιών υπέρ της ενίσχυσης του ελέγχου των όρων συνταξιοδότησης των βουλευτών του ΕΚ – τροπολογιών τις οποίες στηρίξαμε κατά την ψηφοφορία.

Εμείς, οι σουηδοί Σοσιαλδημοκράτες, επιλέξαμε να μην υπαχθούμε στο συνταξιοδοτικό σύστημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεωρούμε ότι το εν λόγω σύστημα είναι αντιδεοντολογικό ως προς τη μορφή του και, ως εκ τούτου, επιλέξαμε να μην συμμετάσχουμε σε αυτό.

Δεδομένου ότι ελάχιστο μόνο μέρος των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου σχετίζεται με τις συντάξεις, θεωρούμε ωστόσο περιττό να καταψηφίσουμε το σύνολο της έκθεσης λόγω της απόρριψης αυτών ακριβώς των τροπολογιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών επέδειξε για μία ακόμη φορά υπερβολικό ζήλο.

Αν εφαρμόζαμε κάποιες από τις προτάσεις της, θα χρειαζόταν να προσλάβουμε έναν μικρό στρατό από υπαλλήλους που θα διεκπεραίωναν τα περιττά καθήκοντα και τους άσκοπους ελέγχους, που δεν συμβάλουν κατ’ ουδένα τρόπο στην αύξηση της διαφάνειας ή την καταπολέμηση της κατάχρησης, αλλά οδηγούν απλώς σε άσκοπες δαπάνες και διενέξεις.

Λυπάμαι που τόσο ο εισηγητής όσο και τα περισσότερα μέλη της επιτροπής δεν είχαν τη διάθεση να λάβουν υπόψη τους τα σχόλια του προέδρου του ταμείου εθελούσιας συνταξιοδότησης των βουλευτών, προκειμένου να απαλειφθούν τα προφανή ψεύδη που αφορούν, μεταξύ άλλων, το καθεστώς που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ το 2009.

Αντί να συμπεριφέρονται ως ανεύθυνοι λαϊκιστές, κάποια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών θα ήταν πολύ καλύτερο να ασχολούνταν με πραγματικά προβλήματα, όπως οι δυνητικά υπέρμετρες δαπάνες του συστήματος συνταξιοδότησης για τους γάλλους και τους ιταλούς βουλευτές του ΕΚ, δαπάνες που θα ανέλθουν στα 150 εκατ. ευρώ περίπου.

Είμαι υπέρ της χορήγησης απαλλαγής, αλλά καταψήφισα ολόκληρη σειρά προτάσεων που είναι τόσο ανεγκέφαλες όσο και δαπανηρές και υπερβολικά ανώφελες, και που δεν έχουν καμία σχέση με την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2005.

 
  
  

- Έκθεση Caspary (A6-0108/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Anna Hedh, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. – (SV) Εμείς, οι σουηδοί Σοσιαλδημοκράτες, επιλέξαμε να στηρίξουμε την τροπολογία 1 σχετικά με την ανάγκη να επιφορτιστεί το Συμβούλιο το κόστος των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, καθόσον το Συμβούλιο στερεί από το Κοινοβούλιο το δικαίωμα να αποφασίσει το ίδιο ποια θα είναι η έδρα του. Εντούτοις, η βέλτιστη λύση είναι να επιτραπεί στο ίδιο το Κοινοβούλιο να λάβει τη σχετική απόφαση και το Κοινοβούλιο να επιλέξει τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του μόνο στις Βρυξέλλες.

 
  
  

- Έκθεση Caspary (A6-0106/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, κανονικά, θα προέβαινα σε μία μόνο παρέμβαση για να αιτιολογήσω την ψήφο μου σχετικά με τις απαλλαγές και να εξηγήσω γιατί τις καταψήφισα. Στην προκειμένη, όμως, περίπτωση, μπορώ να φανταστώ τις σαμπάνιες που θα ανοίγονται ήδη στην Επιτροπή των Περιφερειών δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέλεξε να κρύψει με προθυμία κάτω από το χαλί όλα τα προβλήματα που ενδημούν σε αυτό το όργανο επί σειρά ετών.

Στο παρόν Σώμα, πριν από δύο ή τρία χρόνια, απαιτήσαμε να ζητηθεί συγγνώμη από τον τότε εσωτερικό ελεγκτή της Επιτροπής των Περιφερειών, κ. Robert McCoy, ο οποίος μας είχε απευθύνει έκκληση να τον βοηθήσουμε να ζητήσει από το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών να υποχρεώσουν την Επιτροπή των Περιφερειών να μεταβάλει τις πρακτικές της και να μεριμνά καλύτερα για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Το αγνοήσαμε. Υιοθετήσαμε ένα ψήφισμα στο οποίο δηλωνόταν ότι πρέπει να του ζητηθεί συγγνώμη, όμως η Επιτροπή των Περιφερειών το αγνόησε και, μέχρι σήμερα, δεν έχει ζητηθεί συγγνώμη από τον κ. McCoy και η Επιτροπή των Περιφερειών γνωρίζει ότι μπορεί να περιφρονεί όλες τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου, καθώς κανείς δεν ενδιαφέρεται. Αυτό είναι εξαιρετικά λυπηρό.

 
  
  

- Έκθεση Caspary (A6-0110/2007), Garriga Polledo (A6-0095/2007), Staes (A6-0094/2007), Caspary (A6-0108/2007) και Caspary (A6-0106/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  James Elles (PPE-DE), γραπτώς. – (EN) Οι Συντηρητικοί θα ψηφίσουμε κατά των βασικών εκθέσεων του Κοινοβουλίου σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής, του Συμβουλίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών με το σκεπτικό ότι, μέχρι σήμερα, επί 12 συναπτά έτη, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν στάθηκε δυνατόν να εκδώσει θετική δήλωση αξιοπιστίας για το σύνολο των λογαριασμών της ΕΕ. Οι Συντηρητικοί θεωρούμε ότι η κατάσταση αυτή πρέπει να επιλυθεί επειγόντως από την Επιτροπή και ότι πρέπει να υπάρξει μηδενική ανοχή σε όλες τις περιπτώσεις κακοδιαχείρισης και απάτης.

Εκτός από την εφαρμογή των νέων λογιστικών συστημάτων και την ενθάρρυνση των καταγγελιών, οι Συντηρητικοί εστιάζονται στον κεντρικό τομέα προτεραιότητας του 80% του προϋπολογισμού που δαπανάται στα κράτη μέλη και απασχόλησε τους ελεγκτές. Μέσω της έννοιας της «από κοινού διαχείρισης», το κοινοτικό σύστημα αποσυνδέει τις αρμοδιότητες από την ευθύνη: η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τις δαπάνες όλων των κοινοτικών ταμείων αλλά, στην πραγματικότητα, η αρμοδιότητα ανατίθεται σε οργανισμούς πληρωμών στα κράτη μέλη. Σημειώθηκε κάποια πρόοδος με τη συμπερίληψη στις δημοσιονομικές προοπτικές της περιόδου 2007-2013 της δέσμευσης ότι στο μέλλον θα απαιτείται πιστοποίηση των δαπανών από τα κράτη μέλη. Αυτό το μέτρο επιβάλλεται να εφαρμοστεί πλήρως. Πρέπει να επιτευχθεί μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τη χρήση των κοινοτικών πόρων από τα κράτη μέλη...

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 163 του Κανονισμού)

 
  
  

- Έκθεση Virrankoski (A6-0123/2007), Garriga Polledo (A6-0095/2007), Staes (A6-0094/2007), Caspary (A6-0108/2007), Caspary (A6-0106/2007) και Herczog (A6-0116/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Υποστήριξα την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή και στα επτά θεσμικά όργανα.

 
  
  

- Έκθεση Andrejevs (A6-0091/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Marcin Libicki (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σημειωθεί στα πρακτικά ότι, κατά την ψηφοφορία επί της έκθεσης Andrejevs, όταν ψηφίσαμε για το στοιχείο ΙΒ του προοιμίου (η ψηφοφορία ήταν ονομαστική), ψήφισα κατά λάθος υπέρ, ενώ επιθυμούσα να ψηφίσω κατά.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). (LT) Τα πρώτα κρούσματα μόλυνσης από τον ιό HIV εντοπίστηκαν πριν από 25 χρόνια. Η νόσος έχει εν τω μεταξύ εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ο ακριβής αριθμός των ατόμων που νοσούν δεν είναι γνωστός. Η θεραπεία είναι δαπανηρή και δεν είναι προσιτή σε όλους, ιδίως στα νέα κράτη μέλη της ΕΕ. Στην έκθεση διατυπώνεται μια πολύ σημαντική επισήμανση σχετικά με τη σύνθετη σχέση μεταξύ του HIV/AIDS και των μεταναστευτικών διαδικασιών.

Τα ρεύματα μεταναστών, ιδίως από χώρες στις οποίες το HIV/AIDS είναι ευρέως διαδεδομένο, καθώς και από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, για τις οποίες διαθέτουμε ελάχιστα στοιχεία, δημιουργούν κινδύνους περαιτέρω εξάπλωσης του HIV/AIDS.

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν διενεργηθεί, οι μετανάστες καθίστανται σταδιακά η μεγαλύτερη ομάδα υψηλού κινδύνου για το HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές της χώρες. Ιατρικές εξετάσεις που έγιναν σε δώδεκα χιλιάδες μετανάστες στη Μόσχα αποκάλυψαν ότι το 10% έπασχε από HIV/AIDS και άλλες μολυσματικές νόσους.

Στηρίζω την πρόταση να χρησιμοποιηθεί το πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας για την παροχή ενίσχυσης με σκοπό την πρόληψη και θεραπεία του HIV/AIDS σε ευάλωτες ομάδες, ιδίως μετανάστες. Επιβάλλεται να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto, Louis Grech και Joseph Muscat (PSE), γραπτώς. – (MT) Η ψήφος μου όσον αφορά την έκθεση Andrejevs για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2006-2009, είναι ψήφος υπέρ μιας συνεκτικής στρατηγικής η οποία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του σοβαρότατου αυτού και τραγικού προβλήματος.

Θέλω δε να καταστεί σαφές ότι η ψήφος μου δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι συνιστά έγκριση των πρακτικών άμβλωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward, Brian Crowley, Seán Ó Neachtain και Eoin Ryan (UEN), γραπτώς. – (EN) Είναι αυτονόητο ότι εγώ και οι συνάδελφοί μου στην αντιπροσωπεία του κόμματος Fianna Fáil τασσόμαστε σαφώς υπέρ της εξάλειψης και της καταπολέμησης του HIV/AIDS στην ΕΕ και στις γειτονικές χώρες.

Εμείς και η ιρλανδική κυβέρνηση διατηρούμε ορισμένες επιφυλάξεις ενόψει των αναφορών σε στενή συσχέτιση της πρόληψης του HIV/AIDS με τα γενετήσια και αναπαραγωγικά δικαιώματα στις πολιτικές, τα προγράμματα, τις στρατηγικές, καθώς και τη δημόσια εκπαίδευση. Η θέση της ιρλανδικής κυβέρνησης είναι ότι τέτοιες αναφορές πρέπει να εντάσσονται σε συγκεκριμένο πλαίσιο, μέσω της σύνδεσης των δικαιωμάτων αυτών με το Πρόγραμμα Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD), η οποία διεξήχθη στο Κάιρο το 1994, καθώς και με την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου (1995) και με τις αναθεωρήσεις τους από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1999 και το 2000, προκειμένου να διασφαλιστεί ο σεβασμός του εθνικού νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου της Ιρλανδίας.

Τόσο η ICPD στο Κάιρο όσο και η δήλωση του Πεκίνου αναφέρονται στην ανάγκη αναγνώρισης γενετήσιων και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων στις γυναίκες, όμως η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων περιορίζεται από την ανάγκη σεβασμού των εθνικών νομοθετικών συστημάτων ως προς το θέμα της άμβλωσης. «Κάθε μέτρο ή αλλαγή που σχετίζεται με την άμβλωση στο πλαίσιο του συστήματος υγείας μπορεί να ορίζεται μόνο σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο σύμφωνα με την εθνική νομοθετική διαδικασία.»...

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου163 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Ψηφίσαμε υπέρ αυτής της έκθεσης, καθόσον περιλαμβάνει πολλές θετικές πτυχές, μεταξύ των οποίων θέλω να επισημάνω τις ακόλουθες:

- καλεί την Επιτροπή να διαθέσει πόρους για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης για τη δημόσια υγεία με στόχο την καταπολέμηση του HIV/AIDS και να απαιτήσει από τους αποδέκτες των δημοσίων κονδυλίων να αφιερώσουν σημαντικό μέρος της έρευνάς τους στα νοσήματα αυτά·

- υπογραμμίζει το γεγονός ότι η παρηγορητική αγωγή μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην περίθαλψη ατόμων με HIV/AIDS και ζητεί την ανάπτυξη και την επέκτασή της σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

- καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση προγραμμάτων για τη γενετήσια και αναπαραγωγική υγεία των γυναικών, προκειμένου να αναχαιτιστεί η εξάπλωση της επιδημίας στις γυναίκες·

- παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδοτούν και να παρέχουν χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη μικροβιοκτόνων και γυναικείων προφυλακτικών, που παρέχουν στη γυναίκα τη δυνατότητα να προστατεύει τον εαυτό της και τον άρρενα σύντροφό της από το HIV/AIDS, με ή χωρίς τη συγκατάθεσή του, δεδομένου ότι τα προφυλακτικά παραμένουν η πλέον γνωστή και διαθέσιμη προστασία έναντι του HIV/AIDS και των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, αλλά απαιτούν τη συγκατάθεση του συντρόφου.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), γραπτώς. – (PL) Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες την περίοδο 2006-2009.

Η έκθεση του κ. Georgs Andrejevs αποτελεί εξαίρετη απάντηση στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2006-2009 με σκοπό την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες.

Ο εισηγητής ορθώς περιγράφει την ανάγκη σχεδιασμού μιας εκτεταμένης εκστρατείας ενημέρωσης του κοινού η οποία θα συμβάλει στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους τρόπους αποφυγής του AIDS, αλλά και με σκοπό να καταπολεμηθεί σταδιακά ο στιγματισμός που συνοδεύει τα άτομα τα οποία πάσχουν από αυτή τη νόσο. Σύμφωνα με τις τάσεις που επικρατούν τον τελευταίο καιρό, αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που προσβάλλονται από τον ιό.

Ο Georgs Andrejevs υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι διεθνείς οργανώσεις για την καταπολέμηση του AIDS, επισημαίνοντας συγχρόνως ότι δεν διαθέτουν επαρκή χρηματοδότηση για να επιτελέσουν ικανοποιητικά αυτόν τον ρόλο.

Η πρωτοβουλία του εισηγητή να ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν σε αξιολόγηση των μεθόδων ενίσχυσης των υπηρεσιών υγείας τους, οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της δύσκολης μάχης για την εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης στη δαπανηρή αντιρετροϊική θεραπεία, αξίζει τη στήριξή μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. – Η έκθεση για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην ΕΕ και τις γειτονικές χώρες, 2006-2009 επισημαίνει ορισμένες ορθές πτυχές του θέματος. Αποφεύγει, όμως, όπως ο διάολος το λιβάνι, να αναφερθεί στην λαϊκή ανάγκη για πρόληψη, αντιμετώπιση, θεραπεία του HIV/AIDS, μέσα από ενιαία, δημόσια και δωρεάν, σύγχρονα συστήματα υγείας των κρατών μελών. Αρνείται να απαντήσει στη λαϊκή απαίτηση για δωρεάν παροχή όλων των απαραίτητων φαρμάκων για τους ασθενείς. Η έρευνα για την καταπολέμηση του HIV/AIDS εντάσσεται στο αντιλαϊκό, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των πολυεθνικών, 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα.

Η καταπολέμηση του HIV/AIDS προϋποθέτει ολοκληρωμένο σχεδιασμό από τα κράτη μέλη. Η δράση ΜΚΟ δεν μπορεί να παίξει τέτοιο ρόλο. Το αίτημα για ενίσχυση των ΜΚΟ στοχεύει στον αποπροσανατολισμό των εργαζομένων από τις ευθύνες των κυβερνήσεων των κρατών μελών, από τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες στον τομέα της υγείας. Τα βάρη, μέσω της "εθελοντικής προσφοράς", πέφτουν πάλι στις πλάτες των εργαζομένων. Η ευθύνη για την καταπολέμηση του HIV/AIDS δεν είναι ατομική, ούτε μπορεί να φέρει αποτέλεσμα η σύμπραξη με τις επιχειρήσεις, γιατί αυτές μόνο για τα κέρδη τους ενδιαφέρονται. Είναι υπόθεση συνολικά των εργαζομένων για να παλέψουν και να υποχρεώσουν τις κυβερνήσεις να πάρουν ολοκληρωμένα μέτρα για την πρόληψη, έρευνα, αλλά και πρόσβαση σε φάρμακα και θεραπεία που σήμερα είναι πανάκριβα.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Υπερψήφισα την έκθεση αυτή, η οποία αποβλέπει στην ενίσχυση της καταπολέμησης του HIV/AIDS με την προαγωγή της πρόληψης μέσω της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης καθώς και μέσω της καταπολέμησης των διακρίσεων και των ανισοτήτων όσον αφορά την πρόσβαση στην περίθαλψη και τα φάρμακα.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), γραπτώς. – (EN) Απείχα από την ψηφοφορία διότι δεν θεωρώ ότι αυτή η πρωτοβουλία προσφέρει κάποια ελπίδα ανατροπής της ανοδικής τάσης που παρουσιάζει η εξάπλωση του HIV/AIDS στην ΕΕ.

Το HIV/AIDS προκαλεί τεράστιο ανθρώπινο πόνο· εντούτοις, το Κοινοβούλιο, στις συζητήσεις της αρμόδιας επιτροπής, αρνήθηκε να συμπεριλάβει όλες τις προσεγγίσεις οι οποίες είναι γνωστό ότι είναι αποτελεσματικές.

Επιθυμώ να σωθούν ζωές, και γι’ αυτό θα περιμένω τη στιγμή που θα μπορώ να υπερψηφίσω μια πραγματικά θετική πρωτοβουλία.

 

9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.20 και συνεχίζεται στις 15.05)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ROTHE
Αντιπροέδρου

 

10. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

11. Κοινοτικό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης - Διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών - Ευθύνη των μεταφορέων στις πλωτές μεταφορές επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος - Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα - Οργανισμοί επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση των ακόλουθων εκθέσεων:

A6-0086/2007 του κ. Sterckx, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση της οδηγίας 2002/59/EΚ σχετικά με τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης (COM(2005)0589 – C6-0004/2006 – 2005/0239(COD)),

A6-0079/2007 του κ. Kohlíček, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/35/ΕΚ και 2002/59/ΕΚ (COM(2005)0590 – C6-0056/2006 – 2005/0240(COD)),

A6-0063/2007 του κ. Costa, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ευθύνη των μεταφορέων στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος (COM(2005)0592 – C6-0057/2006 – 2005/0241(COD)),

A6-0081/2007 της κ. Vlasto, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα (αναδιατύπωση) (COM(2005)0588 – C6-0028/2006 – 2005/0238(COD)) και

A6-0070/2007 του κ. de Grandes Pascual, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (αναδιατύπωση) (COM(2005)0587 – C6-0038/2006 – 2005/0237(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Roth, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι πολύ διότι βρίσκομαι σήμερα και πάλι στο Στρασβούργο για να συζητήσω μαζί σας για το κοινοβουλευτικό έργο των επομένων ημερών.

Πριν περάσω στα επιμέρους θέματα, θα ήθελα να κάνω τέσσερις προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Πρώτον, η βελτίωση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών είναι κοινό μέλημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Εδώ σημειώσαμε σημαντικές προόδους. Παραπέμπω, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση της ασφάλειας των πλοίων τύπου RoRo το 2002, στην έγκαιρη καθιέρωση του διπλού κύτους το 2003 και στην επικείμενη προαιρετική παραίτηση των κρατών μελών της ΕΕ από τη χρήση διεθνώς εγκεκριμένων εξαιρέσεων για τα πλοία μονού κύτους. Αυτά είναι όλα καλά νέα.

Δεύτερον, για εμένα είναι επίσης σημαντικό να δώσω έμφαση στις συνθήκες εργασίας των απασχολουμένων. Σημειώσαμε ήδη σημαντική πρόοδο στην εφαρμογή της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2006. Αυτός είναι άλλος ένα τομέας όπου υπάρχει μεγάλη συμφωνία τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και με τους κοινωνικούς εταίρους.

Το τρίτο σημείο αφορά την προστασία του κλίματος. Εδώ μας περιμένουν καίρια καθήκοντα, μερικά από τα οποία έχουν να κάνουν με τη ναυσιπλοΐα. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να σημειώσουμε και εδώ σημαντική πρόοδο.

Η τέταρτη παρατήρησή μου αφορά την επιθυμία μας να ενισχύσουμε τη ναυσιπλοΐα και τους λιμένες και τις σχετικές δραστηριότητες της ναυτιλιακής οικονομίας. Για τον σκοπό αυτόν, εγκρίναμε στις 28 Φεβρουαρίου γνωμοδότηση του Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών για τη στρατηγική της Λισαβόνας. Στόχος μας είναι να κάνουμε πιο ανταγωνιστικές τις ναυτιλιακές εταιρείες και να προωθήσουμε έτσι την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τόπο εγκατάστασης τέτοιων φορέων. Αυτό θα αποτελέσει κεντρικό θέμα στη διάσκεψή μας για τη μελλοντική ναυτιλιακή πολιτική της ΕΕ που θα γίνει στη Βρέμη στις 2-4 Μαΐου, και ελπίζω ότι και εκεί θα παρουσιαστούν καλές προτάσεις, γιατί γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμερίζεται το ενδιαφέρον μας για ένα ευρωπαϊκό όραμα για τις θάλασσες και τους ωκεανούς.

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ τώρα στις επτά προτάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές, που είναι το σημερινό μας θέμα. Η ναυσιπλοΐα είναι ένας αποφασιστικής σημασίας τρόπος μεταφοράς στην παγκόσμια οικονομία. Για να είναι εξασφαλισμένη η βιωσιμότητά της, πρέπει να αναβαθμίζεται διαρκώς η ασφάλεια και η συμβατότητα με το περιβάλλον.

Η αυριανή ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δώσει στο Συμβούλιο τη δυνατότητα να προχωρήσει περισσότερο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου δίνει εξαιρετικά μεγάλη σημασία στις σημερινές προτάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των πλοίων. Δεν συνεχίσαμε μόνο τις συζητήσεις που ξεκίνησαν κατά την αυστριακή και φινλανδική Προεδρία, αλλά τις εντατικοποιήσαμε και τις επιταχύναμε. Έτσι, ακολουθούμε ρεαλιστικούς στόχους και εστιάζουμε σε ό,τι είναι εφικτό.

Χάρη στην επικέντρωση των προσπαθειών σε έναν μικρό αριθμό νομοθετικών προτάσεων και στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα μπορέσουμε να λάβουμε ορισμένες πολιτικές αποφάσεις για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου τον Ιούνιο. Θα αδράξω ευχαρίστως την ευκαιρία για να σας αναφέρω την κατάσταση ως προς τις πρωτοβουλίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών στη διάρκεια της γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου. Η πρόταση οδηγίας για ένα σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης ήταν μία από τις πρώτες προτάσεις προς εξέταση από το Συμβούλιο.

Τον Ιούνιο του 2006, υπό την αυστριακή Προεδρία, επιτεύχθηκε συμφωνία για μια γενική γραμμή προσέγγισης. Έκτοτε, το αρμόδιο όργανο του Συμβουλίου εξέτασε τις τροπολογίες που ενέκρινε η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επεσήμανε ορισμένα θέματα –όπως τα χαρακτηριστικά των αρμοδίων αρχών και οι διαδικασίες για προσφορά λιμένα καταφυγής στα πλοία που κινδυνεύουν– που χρειάζονται περαιτέρω συζήτηση. Αναμφίβολα, όμως, και τα δύο νομοθετικά όργανα επιδιώκουν τη βελτίωση των θαλάσσιων μεταφορών και την πρόληψη περιβαλλοντικών καταστροφών.

Το Συμβούλιο θέλει, μετά την αυριανή έγκριση της αντίστοιχης έκθεσης, να καταλήξει τον Ιούνιο σε μια πολιτική απόφαση. Οι εργασίες μας ως προς την πρόταση οδηγίας για τον έλεγχο από το κράτος λιμένα προχώρησαν καλά. Τον περασμένο Δεκέμβριο, υπό τη φινλανδική Προεδρία, το Συμβούλιο μπόρεσε να καθορίσει τη γενική του προσέγγιση, και τώρα η γερμανική Προεδρία, εν αναμονή της έγκρισης της έκθεσής σας, που έχει σε πολλά σημεία μεγάλη συνάφεια με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων του Συμβουλίου, σκοπεύει να επιτύχει πολιτική συμφωνία στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών τον Ιούνιο. Η συμφωνία αυτή πρέπει να λάβει υπόψη και το αποτέλεσμα της επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου του Κράτους Λιμένα που συστήθηκε με το μνημόνιο συνεννόησης του Παρισιού· η επιτροπή πρόκειται να συνεδριάσει τη μεθεπόμενη εβδομάδα στη Βόννη.

Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση οδηγίας για την ευθύνη των μεταφορέων στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών αποδεικνύονται μάλλον πιο δύσκολες. Η συζήτηση αυτής της πρότασης ξεκίνησε υπό τη φινλανδική Προεδρία. Η γερμανική Προεδρία δεν συνέχισε μόνο τις διαβουλεύσεις, αλλά τις εντατικοποίησε. Οι συζητήσεις του Συμβουλίου έδειξαν ότι υπάρχει καταρχήν συμφωνία σχετικά με την πρόταση κανονισμού. Ωστόσο, απορρίπτεται η συμπερίληψη των εσωτερικών θαλάσσιων μεταφορών.

Υπάρχουν επίσης λίγα σημεία που πρέπει ακόμα να συζητηθούν και δεν αφορούν μόνο λεπτομέρειες όπως οι συνθήκες για την πληρωμή προκαταβολής, αλλά και ορισμένα θεμελιώδη ζητήματα. Σε ποιο βαθμό πρέπει να καλύπτει ο κανονισμός τις εσωτερικές μεταφορές; Αυτό πρέπει να διασαφηνιστεί. Τον περασμένο Οκτώβριο, η νομική επιτροπή του ΔΝΟ ενέκρινε το κείμενο επιφύλαξης για το Πρωτόκολλο του 2002 της Σύμβασης των Αθηνών. Ποιες θα είναι οι συνέπειες για την ευρωπαϊκή νομοθεσία; Αυτό είναι άλλο ένα ανοιχτό ζήτημα. Ποια είναι η σχέση μεταξύ του κανονισμού και των διατάξεων της Σύμβασης για τον Περιορισμό της Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις και του Πρωτοκόλλου της του 1996, του οποίου η επικύρωση, όπως γνωρίζετε, προβλέπεται στην πρόταση οδηγίας για την αστική ευθύνη των πλοιοκτητών που εξετάζει το Κοινοβούλιο; Η συμφωνία στο Συμβούλιο εξαρτάται από τη διασαφήνιση αυτών των λεπτομερειών και των θεμελιωδών ζητημάτων.

Η πρόταση οδηγίας για τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών επανήλθε στην ημερήσια διάταξη κατά την Προεδρία μας. Οι μέχρι τώρα συζητήσεις έδειξαν πόση σημασία δίνουν τα κράτη μέλη στη βελτίωση των κατευθυντηρίων γραμμών για την τεχνική έρευνα των θαλασσίων ατυχημάτων, καθώς και την επιθυμία τους να θεσπίσουν χωρίς καθυστέρηση τους ανάλογους κοινοτικούς κανόνες βάσει του κατάλληλου κώδικα του ΔΝΟ και των αποτελεσμάτων της τρέχουσας αναθεώρησής του. Ενόψει των διαβουλεύσεων που διεξάγονται στα όργανα του Συμβουλίου και της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την οποία θα ψηφίσετε σήμερα, θα είναι δυνατόν να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία και για αυτήν την πρόταση οδηγίας στη σύνοδο του Συμβουλίου Μεταφορών τον Ιούνιο.

Η πρόταση οδηγίας για την ευθύνη του κράτους σημαίας παρουσιάστηκε από την Επιτροπή στο Συμβούλιο ως έγγραφο εργασίας τον Νοέμβριο του 2006. Τότε φάνηκε καθαρά ότι τα περισσότερα κράτη μέλη δεν υποστήριζαν την πρόταση αυτή. Το θέμα θα εξεταστεί από το Συμβούλιο υπό το πρίσμα της γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαρτίου του 2007 και θα ληφθεί δεόντως υπόψη η αρχή της επικουρικότητας.

Αυτό σημαίνει ότι πέντε νομοθετικές προτάσεις για την ασφάλεια στη θάλασσα βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη των οργάνων του Συμβουλίου και θα εξεταστούν από αυτά. Η γερμανική Προεδρία καταλαβαίνει πολύ καλά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί μεγαλύτερη πρόοδο. Για τον λόγο αυτόν, μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών στις 7 και 8 Ιουνίου, σκοπεύουμε να αφιερώσουμε χρόνο σε συζητήσεις για την πρόταση οδηγίας για τους νηογνώμονες. Φυσικά, στην ημερήσια διάταξη αυτής της συνεδρίασης περιλαμβάνεται και μια σχετική γνωμοδότηση του Σώματος.

Για να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος, θα πρέπει να συνεργαστούν όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές. Έτσι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τους εισηγητές, διότι βοήθησαν στην επίτευξη αυτής της γρήγορης προόδου και της υλοποίησης στόχων στη διάρκεια αυτής της Προεδρίας. Θα συμπεριλάβουμε τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο μέτρο που αυτό δεν έχει ήδη γίνει, στις προετοιμασίες της συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών και μετά θα προσπαθήσουμε να σημειώσουμε και εδώ περαιτέρω πρόοδο.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και περιμένω τη ζωηρή συζήτηση, στην οποία είμαι φυσικά συνηθισμένη εδώ στο Σώμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την κ. Roth που μόλις μας έδειξε ότι η γερμανική Προεδρία είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένη σε αυτό το πρόβλημα της ασφάλειας στη θάλασσα και της είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για αυτό.

Τον Μάρτιο, σας παρουσίασα δύο από τις επτά προτάσεις της τρίτης νομοθετικής δέσμης για την ασφάλεια στη θάλασσα. Η συζήτηση και η ψηφοφορία που διεξήχθησαν τότε κατέδειξαν σαφώς την ευρεία στήριξη του Κοινοβουλίου. Είμαι πεπεισμένος ότι το ίδιο θα συμβεί και σήμερα όσον αφορά τις υπόλοιπες πέντε προτάσεις.

Τρεις από αυτές ανήκουν στο προληπτικό σκέλος της δέσμης, και θα ξεκινήσω αναφέροντας την τροποποίηση της οδηγίας για τους νηογνώμονες. Χορηγώντας κοινοτική αναγνώριση σε αυτούς τους οργανισμούς, ελέγχουμε έμμεσα σχεδόν το 90% της παγκόσμιας χωρητικότητας. Είναι, ως εκ τούτου, ζωτικής σημασίας το έργο αυτών των οργανισμών να είναι υψηλής ποιότητας. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου οργανισμού που θα επιφορτιστεί με το καθήκον της πιστοποίησης των συστημάτων ελέγχου της ποιότητας.

Στη συνέχεια, εισάγουμε ένα σύστημα σταδιακών και αναλογικών οικονομικών κυρώσεων. Το σύστημα αυτό είναι πιο ευέλικτο από το ισχύον, το οποίο προβλέπει μόνο την ανάκληση της αναγνώρισης. Συνεπώς, θα είναι ευκολότερο για την Επιτροπή να διορθώνει οιεσδήποτε ελλείψεις.

Επιπλέον, τα πιστοποιητικά που συνοδεύουν τον εξοπλισμό που εγκαθίσταται στα πλοία αναμένεται ότι θα ωφεληθούν από την αμοιβαία αναγνώριση των διαπιστευμένων φορέων. Αυτή η αμοιβαία αναγνώριση, η οποία έχει θεσπιστεί στη βάση ισοδύναμων τεχνικών προδιαγραφών του υψίστου επιπέδου, θα έχει δύο θετικές επιπτώσεις. Θα άρει τα άσκοπα εμπόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της εσωτερικής αγοράς και, για τους κατασκευαστές ναυτικού εξοπλισμού, θα μειώσει τις δαπάνες που συνδέονται με τις αμέτρητες διαδικασίες πιστοποίησης. Οι εξοικονομήσεις που θα γίνουν μπορούν να αφιερωθούν κατά τρόπο χρήσιμο στην έρευνα στον τομέα της ασφάλειας.

Πέρα από την απαραίτητη τυπική διαδικασία της απλούστευσης της οδηγίας για τον έλεγχο από το κράτος λιμένα, η Επιτροπή επιδιώκει να προάγει την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων. Από τη μία πλευρά, επιδιώκουμε να αντικαταστήσουμε τον στόχο της επιθεώρησης του 25% των πλοίων από κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά με έναν πανευρωπαϊκό συλλογικό στόχο. Εν ολίγοις, θέλουμε να ελέγχουμε όλα τα πλοία. Από την άλλη πλευρά, επιδιώκουμε να διεξάγουμε συχνότερες επιθεωρήσεις σε πλοία με υψηλό δείκτη κινδύνου. Πάρα πολλά πλοία που υπολείπονται των προδιαγραφών εξακολουθούν να διαφεύγουν σήμερα όλους τους ελέγχους.

Το νέο σύστημα θα συμβάλει στην αποφυγή αυτής της κατάστασης, ενώ θα ανταμείβει τα ποιοτικά πλοία υποβάλλοντάς τα σε λιγότερους ελέγχους. Τα πλοία που υπολείπονται των προδιαγραφών και διέρχονται από τα ευρωπαϊκά ύδατα χωρίς να προσεγγίζουν σε λιμένα ενέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επιδιώξαμε να αυξήσουμε τις επιθεωρήσεις των σκαφών που είναι αγκυροβολημένα στα ανοιχτά των ακτών.

Τέλος, η ενίσχυση των διατάξεων για την απαγόρευση πρόσβασης, ιδίως μέσω της καθιέρωσης μέτρων μόνιμης απαγόρευσης, είναι ένα ισχυρό μέτρο. Είναι απαράδεκτο όχι μόνο να απαγορεύεται ο απόπλους στα πλοία, αλλά να τους απαγορεύεται επανειλημμένα και η πρόσβαση. Η Ένωση πρέπει να δηλώσει κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να δεχτεί κατά συρροή παραβάτες στα ύδατά της.

Το τρίτο κείμενο που πρόκειται να ενισχύσει το φάσμα των προληπτικών μέτρων μας τροποποιεί την οδηγία για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας. Το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τα καταφύγια χρήζει αποσαφήνισης, έτσι ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά όταν συμβαίνουν θαλάσσια ατυχήματα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε είδους κατάσταση στην οποία μπορεί να εμπλέκονται όλων των ειδών τα πλοία. Το βασικό σημείο εν προκειμένω είναι η ανεξαρτησία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η απαίτηση για ταχύτητα και, κατά συνέπεια, η απαίτηση να μην μετατραπεί μια επικίνδυνη κατάσταση σε περιβαλλοντική καταστροφή που θα επηρεάσει αρκετά κράτη μέλη. Είναι επίσης θέμα ενίσχυσης του δικτύου SafeSeaNet ως ένα σύστημα για την ανταλλαγή πληροφοριών, σε ολόκληρη την Ευρώπη, που αφορούν την παρακολούθηση της κυκλοφορίας των σκαφών και τις κινήσεις επικίνδυνων ή ρυπογόνων φορτίων.

Ένα τελευταίο στοιχείο της πρότασης είναι ο σταδιακός εξοπλισμός των αλιευτικών σκαφών μήκους άνω των 15 μέτρων με συστήματα αυτόματης αναγνώρισης που μειώνουν τους κινδύνους σύγκρουσης με εμπορικά πλοία. Πολλές τραγωδίες είναι δυνατόν να αποφευχθούν με αυτόν τον τρόπο. Αυτά είχα να πω σχετικά με τις τρεις αρχικές προληπτικές προτάσεις.

Ο στόχος των τελευταίων δύο προτάσεων είναι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των συνεπειών των θαλάσσιων ατυχημάτων. Η Επιτροπή προτείνει τη συστηματική διεξαγωγή ερευνών τεχνικού χαρακτήρα μετά από ένα θαλάσσιο ατύχημα. Δεν μιλάμε για την αντικατάσταση των ποινικών ερευνών, αλλά για την παροχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενός αποτελεσματικού εργαλείου, που θα βασίζεται σε διεθνείς κανόνες και θα μας βοηθά να σχηματίσουμε μια καλύτερη εικόνα για τα αίτια του ατυχήματος. Εν προκειμένω, το θέμα της ανεξαρτησίας των οργανισμών διερεύνησης είναι καίριο. Η ιδέα είναι επίσης να προάγουμε τη συνεργασία μεταξύ των αρχών, ιδίως όταν το ατύχημα επηρεάζει αρκετά κράτη μέλη. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, ο οποίος εργάζεται ήδη για την εκπόνηση κοινής μεθοδολογίας σχετικά με τη διερεύνηση των θαλάσσιων ατυχημάτων, πρέπει να μας βοηθήσει να εφαρμόσουμε ένα πλαίσιο μόνιμης κοινοτικής συνεργασίας.

Τέλος, η τελευταία πρόταση αφορά την αποζημίωση για τα θύματα των ατυχημάτων. Πρόκειται για την ενσωμάτωση των διατάξεων της Σύμβασης των Αθηνών του 2002 για τα δικαιώματα των επιβατών στο κοινοτικό δίκαιο και για την επέκτασή τους στην εσωτερική κυκλοφορία και στην εσωτερική ναυσιπλοΐα. Όλοι οι ευρωπαίοι επιβάτες θα μπορούν, συνεπώς, να επωφεληθούν από το σύστημα αποζημίωσης που θεσπίζει η εν λόγω σύμβαση, ανεξάρτητα από τον τρόπο μεταφοράς που χρησιμοποιείται και τη διαδρομή που πραγματοποιείται. Θέλω να τονίσω αυτό το σημείο. Πώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι ένας επιβάτης που ταξιδεύει μεταξύ δύο λιμένων στην ίδια χώρα δεν έχει την ίδια μεταχείριση με έναν άλλο επιβάτη που πραγματοποιεί διεθνές ταξίδι;

Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, οι εισαγωγικές μου παρατηρήσεις. Αργότερα, θα αναλύσω τη θέση της Επιτροπής όσον αφορά τις εκθέσεις της κ. Vlasto, του κ. Strerckx, του κ. Kohlíček, του κ. Costa και του κ. Grandes Pascual. Θέλω να τους ευχαριστήσω εκ των προτέρων για το εξαίρετο έργο που επιτέλεσαν.

Θα ολοκληρώσω, κυρία Πρόεδρε, λέγοντας ότι, αν επιθυμούμε να αποτρέψουμε νέες πετρελαιοκηλίδες, πρέπει να μπορέσουμε να καταστήσουμε ολόκληρη την αλυσίδα των θαλάσσιων μεταφορών ασφαλέστερη και, από αυτήν την άποψη, καμία από αυτές τις προτάσεις δεν είναι άστοχη. Αυτές οι επτά προτάσεις είναι αναγκαίες προκειμένου να αποκτήσουμε πραγματικά ένα αποτελεσματικό σύστημα, ένα σύστημα που θα επιτρέψει πραγματικά στην Ευρώπη να δώσει το παράδειγμα στον κόσμο στον τομέα της ασφάλειας στη θάλασσα.

 
  
MPphoto
 
 

  Dirk Sterckx (ALDE), εισηγητής. – (NL) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν εδώ να σας ακούσω, αλλά διεξάγεται ταυτόχρονα μια συνεδρίαση συνδιαλλαγής σχετικά με μια σιδηροδρομική δέσμη, για την οποία είμαι και ένας εκ των εισηγητών και για την οποία είχα μια αρκετά δύσκολη συζήτηση με τον πρεσβευτή σας, που ελπίζω να έχει ομαλή έκβαση.

Περνώντας τώρα στην ασφάλεια στη θάλασσα, πώς μπορούμε να αποφύγουμε προβλήματα, πώς αντιμετωπίζουμε τα ναυτικά ατυχήματα, τα ναυτικά περιστατικά και τις ναυτικές καταστροφές; Αυτό είναι το αντικείμενο της δέσμης μέτρων που κατέθεσε η Επιτροπή, και προσωπικά θεωρώ την πρόταση καθοριστική στο πλαίσιο αυτό. Πώς μπορούν να αποφευχθούν τα προβλήματα; Παρακολουθώντας τα πλοία καλύτερα και αυξάνοντας την επίγνωση του τι συμβαίνει εντός των υδάτων μας. Για τον λόγο αυτόν, στη συγκεκριμένη έκθεση, απαιτούμε αυστηρότερους ελέγχους μέσω του Αυτόματου Συστήματος Αναγνώρισης (AIS), το οποίο λειτουργεί μεν, αλλά θα επιθυμούσαμε να επεκταθεί με μερικές παραμέτρους, όπως στοιχεία σχετικά με το πλήρωμα, το πλοίο, αλλά και εκτενέστερα στοιχεία για το εκάστοτε φορτίο και τα καύσιμα. Όθεν και η πρότασή μου να περιληφθούν τα καύσιμα του πλοίου στον κατάλογο αντικειμένων τα οποία θα αναφέρονται στο AIS, διότι, εξάλλου, οι ποσότητες καυσίμου είναι ενίοτε τεράστιες και μπορεί να προξενηθεί τεράστια ζημιά.

Το δεύτερο σημείο αφορά το AIS για αλιευτικά σκάφη. Είμαστε καταρχήν υπέρ, ωστόσο ένα επίμαχο σημείο αποτελεί το όριο μεγέθους των πλοίων για τα οποία απαιτείται ο συγκεκριμένος εξοπλισμός, σημείο στο οποίο προσωπικώς, ως εισηγητής, δεν συμφωνώ με τη θέση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Συντάσσομαι με την Επιτροπή ως προς το ότι και τα μικρότερα των 15 μέτρων σκάφη πρέπει να συμπεριληφθούν, ενώ η Επιτροπή Μεταφορών ορίζει ότι πρέπει να συμπεριληφθούν μόνο σκάφη μεγαλύτερα των 24 μέτρων. Η αυριανή ψηφοφορία θα είναι, λοιπόν, ενδεικτική. Ένα σημαντικό σημείο είναι η χρήση των δεδομένων και το απόρρητο· οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται με αμεροληψία, και ότι τα προοριζόμενα για το AIS δεδομένα δεν θα υφίστανται οποιαδήποτε κατάχρηση. Ένα κεφάλαιο και αρκετές τροπολογίες αφορούν τη μεγάλη κλίμακα, τη νέα γενιά· το πώς θα περιλάβουμε αυτήν τη νέα γενιά στο πεδίο εφαρμογής του δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών με την επωνυμία Safe Sea Net, διότι είναι προφανές ότι το δίκτυο με την επωνυμία Safe Sea Net πρέπει να καταστεί το νέο εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ όλων των κρατών μελών και στους κόλπους της ναυτιλίας, ούτως ώστε όλα τα δεδομένα να είναι γνωστά στους πάντες.

Τρίτον, τι μέλλει γενέσθαι σε περίπτωση ατυχήματος; Εξυπακούεται ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι όσο καλύτερα γίνεται για τέτοια ενδεχόμενα. Δεν είχαμε πάντοτε έως τώρα τέτοια στάση, και αυτό αποδεικνύεται από τις δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις των ναυτιλιακών καταστροφών των πετρελαιοφόρων Erika και Prestige. Χαίρομαι που η Επιτροπή έχει υιοθετήσει ορισμένα σημεία της έκθεσης την οποία συνέταξε η προσωρινή επιτροπή για τη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα εδώ στο Κοινοβούλιο ύστερα από την καταστροφή που προκλήθηκε από το Prestige. Εξάλλου, πρέπει να δοθεί έμφαση προπαντός στο κατά πόσον τα κράτη μέλη βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ποιο είναι το προβλεπόμενο επίπεδο προετοιμασίας σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα;

Ένα μείζον σημείο διαφωνίας για το Συμβούλιο ήταν η δημιουργία ενός ανεξάρτητου αρμοδίου οργάνου. Παρότι η Επιτροπή επιθυμεί κάθε κράτος μέλος να διαθέτει ένα ανεξάρτητο αρμόδιο όργανο το οποίο θα λαμβάνει αποφάσεις όταν προκύπτει πρόβλημα, το Συμβούλιο διατηρεί επιφυλάξεις. Μπορώ να κατανοήσω ότι ο σύντομος ορισμός του Συμβουλίου εγείρει μερικά προβλήματα, γι’ αυτόν τον λόγο εξάλλου εμείς εδώ στο Σώμα θα τον καταστήσουμε ευκολότερο για τα κράτη μέλη· στις τροπολογίες 31 και 32, εξηγήσαμε επακριβώς τι αναμένουμε από αυτού του είδους τα ανεξάρτητα αρμόδια όργανα, δηλαδή να σώζουν ζωές, να προστατεύουν τις ακτές, να προστατεύουν το περιβάλλον, να δημιουργούν συνθήκες ασφαλείας και να προστατεύουν την οικονομία. Κατά την άποψή μου, ασφαλώς όλοι μας πρέπει να συμφωνούμε ότι αυτή είναι η αποστολή του οργάνου αυτού. Δεύτερον, πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει από μόνο του αποφάσεις. Πρέπει επίσης να διαθέτει αρμοδιότητα ή να είναι σε θέση να την αναλάβει ταχέως. Τρίτον, το συγκεκριμένο όργανο οφείλει να είναι σε θέση να επιτελεί ορισμένες λειτουργίες: πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλει στον πλοίαρχο ορισμένες απαιτήσεις. Εν ανάγκη, πρέπει να είναι σε θέση να οργανώνει ομάδες διάσωσης. Πρέπει, εάν παραστεί ανάγκη, να είναι σε θέση να εκτιμά την ίδια τη ζημία στις ακριβείς της διαστάσεις, διότι δεν παραδέχονται πάντοτε οι ιδιοκτήτες των πλοίων και οι πλοίαρχοί τους την έκταση της ζημίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, προσπαθούν να ολιγωρήσουν, και τότε το αρμόδιο όργανο πρέπει να είναι σε θέση να παρεμβαίνει. Αυτά αποτελούν αντικείμενο των τροπολογιών 31 έως 34, τις οποίες θέλω να ζητήσω από το Σώμα να στηρίξει, διότι είναι ουσιαστικές. Θέλω να προσκαλέσω το Συμβούλιο να συνταχθεί με την ίδια λογική, δηλαδή όχι απλώς να απορρίψει τον ορισμό, αλλά να εξετάσει το περιεχόμενό του και να ξεκινήσει διάλογο μαζί μας επ’ αυτού. Όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να διαθέτουν σύστημα λειτουργικό. Ειδεμή, βρισκόμαστε σε μεγάλο κίνδυνο. Η κατάσταση επί του παρόντος, ακόμη και μετά τη θέσπιση της οδηγίας παρακολούθησης με το έγγραφο για τα αεροδρόμια, είναι ότι αρκετά κράτη μέλη ακόμη δεν διαθέτουν αποτελεσματικά όργανα για τη διαχείριση ατυχημάτων· ακόμη δεν διαθέτουν τον αναγκαίο σχεδιασμό ή τα αναγκαία μέσα για να αντιμετωπίζουν ατυχήματα. Πρόκειται για κάτι το οποίο δεν μπορούμε πλέον να ανεχόμαστε.

Οι επτά εκθέσεις συσχετίζονται, όπως ήδη ανέφερε η Επιτροπή· είναι, επομένως, προς το συμφέρον της Ένωσης να δημιουργήσουμε ένα ολόκληρο σύστημα στην προσπάθεια να βελτιώσουμε την ασφάλεια στη θάλασσα, και γι’ αυτό προτρέπω το Συμβούλιο να ακολουθήσει εν προκειμένω το παράδειγμα του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), εισηγητής. – (CS) Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η τρίτη δέσμη για τη ναυτιλία αποτελεί σειρά προτάσεων οδηγιών με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών.

Το καίριο αντικείμενο ολόκληρης της δέσμης είναι η αύξηση της ευθύνης των κρατών της σημαίας. Η ευθύνη αυτή έχει διατυπωθεί από το διεθνές ναυτικό δίκαιο και περιλαμβάνει το καθήκον διενέργειας τεχνικών ερευνών σε όλα τα σοβαρά ναυτικά περιστατικά. Ακόμη και αν δεν υπήρχε αυτή η δέσμη, θα υπήρχε ωστόσο η δεσμευτική απαίτηση της συνεργασίας με άλλες συμμετέχουσες χώρες.

Η διενέργεια έρευνας, ή μάλλον η παράλειψή της, στην οποία ήμαστε μάρτυρες κατά το ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου Prestige, κατέδειξε –όπως επιβεβαιώθηκε από τα συμπεράσματα της προσωρινής επιτροπής για τη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα (MARE)– την ανάγκη ακριβέστερων οδηγιών οι οποίες θα καθιστούσαν δυνατή, όταν προκύπτουν περιστατικά, τη διενέργεια ερευνών τα πορίσματα των οποίων θα μπορούσαν να δημοσιεύονται σε πραγματικό χρόνο και να αξιοποιούνται για την αποτροπή της επανάληψης τέτοιων περιστατικών.

Η δέσμη στο σύνολό της περιέχει επίσης τεχνικά μέτρα με στόχο τη μείωση του κινδύνου να συμβεί οποιοδήποτε περιστατικό. Η πρόληψη αποτελεί εν προκειμένω καθοριστική έννοια. Η τεχνική έρευνα περιστατικών πρέπει, επομένως, να προκύπτει σε καταστάσεις στις οποίες έχουν αποβεί ατελέσφορα όλα τα αποτρεπτικά μέσα. Τα ευρήματα της έρευνας πρέπει να χρησιμοποιούνται ώστε να διασφαλιστεί ότι το εκάστοτε περιστατικό δεν θα ξανασυμβεί.

Πρέπει, επομένως, να διερευνώνται οι λόγοι για τους οποίους συνέβη ένα περιστατικό. Η οδηγία αφορά ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται σκάφη τα οποία ορίζονται στο άρθρο 2, δηλαδή αλιευτικά σκάφη άνω των 24 μέτρων και επιβατηγά πλοία άνω των 12 επιβατών. Δεδομένου ότι τα υπόλοιπα μέρη της τρίτης δέσμης περιέχουν επίσης παρόμοιο ορισμό εφαρμογής, και κατόπιν συζητήσεων με μέλη της Επιτροπής και ειδήμονες, δεν συνιστώ επέκταση ώστε να καλύπτει όλα τα αλιευτικά σκάφη μήκους κάτω των 24 μέτρων, όπως προτείνεται στην τροπολογία 25, αν και αρχικώς είχα συστήσει μια τέτοια επέκταση. Το λογικό όριο παραμένει στα 15 μέτρα, όπως στην προηγούμενη έκθεση.

Η συνολική πρόταση της Επιτροπής, με συμπληρώσεις και βελτιώσεις από τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στο επίπεδο της επιτροπής και δημοσιεύθηκαν υπό τους αριθμούς 2 έως 24, αποτελεί μια καλή τεχνική οδηγία. Συμμορφούμενη με τις συμφωνίες SOLAS και MARPOL, καθώς και με το άρθρο 2 της συμφωνίας UNCLOS, η πρόταση αυτή θα καθορίσει τους αρμόδιους για τη διερεύνηση των περιστατικών και θα προσδιορίσει έναν μηχανισμό λήψης αποφάσεων, καθώς και προθεσμίες για τη λήψη αποφάσεων.

Μείζον πρόβλημα για ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθεί να είναι η σύσταση μόνιμης εξεταστικής επιτροπής η οποία να είναι εντελώς ανεξάρτητη. Τέτοιες επιτροπές λειτουργούν ήδη στις βόρειες χώρες, αλλά στις χώρες της Μεσογείου η τυπική ανεξαρτησία των συγκεκριμένων οργάνων εξακολουθεί να είναι προβληματική. Μόνο η Ισπανία έχει δηλώσει ότι θα συστήσει σύντομα τέτοια επιτροπή.

Ένα άλλο θέμα που προκύπτει είναι εάν είναι επίσης δυνατόν για μια ανεξάρτητη διερευνητική επιτροπή να εργάζεται με εξουσιοδότηση από άλλο κράτος. Μου έχει τεθεί σχετικό ερώτημα και η απάντησή μου είναι ότι, σε επίσημο επίπεδο, κάτι τέτοιο δεν εμποδίζεται καθόλου, και ότι μάλιστα ορίζεται στο άρθρο 7, παράγραφος 2, της προτεινόμενης οδηγίας. Ερώτημα σχετικό με τη συγκεκριμένη δυνατότητα απηύθυναν η Σλοβενία και άλλες μικρότερες χώρες.

Θεμελιώδης όρος στην οδηγία είναι οι τεχνικές έρευνες να διενεργούνται υπό τον όρο μόνο τα πορίσματά τους να τίθενται στη διάθεση άλλων ερευνών. Παρομοίως σημαντική είναι η προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) σχετικά με τη δίκαιη μεταχείριση των ναυτικών σε περίπτωση ναυτικού ατυχήματος. Γνωρίζουμε τη μεταχείριση της οποίας έτυχε το πλήρωμα στην Ισπανία και πόσο ακατάλληλα φαίνεται να διενεργήθηκε ολόκληρη η έρευνα.

Η οδηγία και οι κατευθυντήριες γραμμές του ΔΝΟ οπωσδήποτε δεν αποσκοπούν στην ποινικοποίηση του πλοιάρχου ούτε του πληρώματος. Επιπλέον, τα κράτη μέλη επιφορτίζονται με το καθήκον να διασφαλίζουν ότι οι καταθέσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που παρέχεται από μάρτυρες δεν πρόκειται να υποστούν κατάχρηση σε δικαστικές έρευνες.

Κάθε τρία χρόνια, η Επιτροπή προβλέπεται να κοινοποιεί στο Κοινοβούλιο τα αποτελέσματα από την υλοποίηση των μέτρων της συγκεκριμένης οδηγίας. Ως εκ τούτου, ο εποπτικός ρόλος θα υλοποιείται από ένα ανεξάρτητο όργανο, εν τοιαύτη περιπτώσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και το Κοινοβούλιο θα είναι σε θέση να εγκρίνει κατάλληλα μέτρα επί τη βάσει των προτάσεων της Επιτροπής.

Το τεχνικό σκέλος της οδηγίας, το οποίο εκτείνεται στα Παραρτήματα I και II, περιλαμβάνει τη μορφή και το περιεχόμενο που προβλέπεται για τις εκθέσεις έρευνας ατυχήματος: Το Παράρτημα I παρέχει μια συνοπτική επισκόπηση και το Παράρτημα II έναν κατάλογο των στοιχείων τα οποία θα απαρτίζουν κάθε δήλωση ατυχήματος. Πιστεύω ότι οι πληροφορίες αυτές θα αποτελέσουν μια καλή βάση για την αποτίμηση της οδηγίας και ότι τα τεχνικά μέτρα που έχουν υιοθετηθεί επί τη βάσει των συλλεγεισών πληροφοριών θα έχουν ως αποτέλεσμα την αριθμητική μείωση των περιστατικών.

Το περιεχόμενο της οδηγίας αυτής είναι σε μεγάλο μέρος παρόμοιο με εκείνο της οδηγίας για τη διενέργεια ερευνών σε βιομηχανικά ατυχήματα, στην οποία εργάστηκα για αρκετά χρόνια, και φρονώ ότι είναι καλοδιατυπωμένη από τεχνική άποψη. Ελπίζω ότι το συνολικό σχέδιο που περιέχει αυτή η οδηγία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον όσον αφορά άλλα ατυχήματα που συμβαίνουν κατά τις μεταφορές με πλοία, για παράδειγμα στην περίπτωση θαλασσίων μεταφορών από μικρότερα σκάφη ή στη διερεύνηση ατυχημάτων κατά τις ποτάμιες μεταφορές. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Paolo Costa (ALDE), εισηγητής. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Roth, κύριε Barrot, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει να ανακτά την εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών, εν μέρει διότι άρχισε να εφαρμόζει με αρκετή συνέπεια –ή τουλάχιστον ελπίζω ότι θα το πράξει– μια στρατηγική προστασίας των καταναλωτών. Στη δική μας περίπτωση σημαίνει στρατηγική προστασίας των ταξιδιωτών, ήτοι των καταναλωτών που ταξιδεύουν.

Αυτό έχει συμβεί ήδη στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και εύχομαι να συμβεί το ίδιο και στον σιδηροδρομικό τομέα. Υπό αυτήν την έννοια πιστεύω πως πρέπει να ερμηνεύεται και ο κανονισμός, του οποίου είχα την τιμή να είμαι ο εισηγητής. Πρόκειται για έναν κανονισμό με τον οποίο συντελούνται ορισμένα μικρά αλλά σημαντικά βήματα προόδου προς την εναρμόνιση της προστασίας των επιβατών και των αποσκευών τους. Για τον σκοπό αυτόν, με τον κανονισμό επιχειρείται να καταστεί υποχρεωτική, ή τουλάχιστον να επεκταθεί, η εφαρμογή της Σύμβασης των Αθηνών, η οποία ήδη διέπει αυτόν τον τομέα όσον αφορά τον ορισμό κανόνων και ευθυνών, καθώς και η επιβολή μιας υποχρεωτικής ασφάλισης για όλους όσοι μεταφέρουν ανθρώπους, προσδιορίζοντας μορφές άμεσης πληρωμής σε περίπτωση ατυχήματος, με έγκαιρη και ικανοποιητική αποζημίωση.

Με τον υπό εξέταση κανονισμό συντελούνται ορισμένα επιπλέον βήματα σε σχέση με τη Σύμβαση των Αθηνών. Αυτήν τη στιγμή δεν θέλω να σταθώ στα τεχνικά ζητήματα, ενώ θα ήθελα να επισημάνω ότι επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής αυτών των προστατευτικών μέτρων. Η Σύμβαση των Αθηνών μπορούσε να ασχοληθεί μόνο με τις διεθνείς μεταφορές. Ωστόσο, η Βαλτική και η Μεσόγειος είναι θάλασσες στις οποίες πολλές μεταφορές έχουν χαρακτηριστικά εσωτερικών μεταφορών. Επίσης, μετά τη διεύρυνση της Ένωσης με την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, οι μεγάλες ευρωπαϊκές εσωτερικές οδοί ναυσιπλοΐας πρέπει να αντιμετωπίζονται πλέον με τον ίδιο τρόπο. Για τον λόγο αυτόν, υποστήριξα και εξακολουθώ να υποστηρίζω την επέκταση της προστασίας των επιβατών και στις εσωτερικές μεταφορές, ελπίζοντας ότι το ίδιο θα πράξουν το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή.

Όσον αφορά τις εσωτερικές μεταφορές, οι ελάχιστες αντιδράσεις που υπήρξαν εξαφανίσθηκαν ουσιαστικά στις αρχές Απριλίου, μετά το τελευταίο ατύχημα του πλοίου Sea Diamond κοντά στο νησί της Σαντορίνης. Είναι αδιανόητο οι δύο εξαφανισθέντες να μην καλύπτονται από προστασία, ενώ θα εκαλύπτοντο εάν είχαν εξαφανισθεί στον Ατλαντικό ή στον Ινδικό Ωκεανό. Είναι προφανές ότι η διάκριση αυτή δεν είναι δυνατή. Επειδή πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμη κάποιες τελευταίες δυσκολίες για να γίνει δεκτή η επέκταση της προστασίας στα εσωτερικά ύδατα, ελπίζω να μην χρειαστεί να περιμένουμε κάποιο ατύχημα σε κάποιον ποταμό πριν αποφασίσουμε την επέκταση της κάλυψης και στις εσωτερικές μεταφορές. Φρονώ πως είναι αδιανόητο να πιστεύουμε ότι μπορούμε να προστατεύουμε με διαφορετικό τρόπο όποιον ταξιδεύει με ένα μεγάλο ποταμόπλοιο σε σχέση με αυτούς που ταξιδεύουν με ένα μικρό πλοίο στις θάλασσες που προστατεύουμε.

Επίσης, εάν εξετάσουμε τις τεχνικές πτυχές ορισμένων πλοίων που πραγματοποιούν πλέον ποτάμιες και θαλάσσιες μεταφορές, θα ήταν μάλλον αστείο να καλύπτονται μόνον όταν ταξιδεύουν στη θάλασσα και όχι στους ποταμούς. Θεωρώ, συνεπώς, ότι ο προς έγκριση κανονισμός βαδίζει προς μια διπλή ορθή κατεύθυνση, υπό την έννοια ότι λαμβάνει υπόψη και αυτήν την πτυχή της ασφάλειας στη θάλασσα παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη ασφάλεια σε όσους ταξιδεύουν στη θάλασσα.

Επισημαίνω ότι οι άνθρωποι μειωμένης κινητικότητας προστατεύονται καλύτερα, ότι όσοι εμπλέκονται σε ατυχήματα αποζημιώνονται αμέσως και ότι υπάρχουν και ορισμένα όρια ευθύνης για τον μεταφορέα, καθώς, εάν εφαρμόζει τη Σύμβαση των Αθηνών, δεν έχει απεριόριστες ευθύνες κ.ο.κ. Υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες πτυχές, αλλά το σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο όλους τους ευρωπαίους πολίτες όταν ταξιδεύουν, τόσο στις διεθνείς όσο και στις εσωτερικές γραμμές, στις εσωτερικές πλωτές οδούς ή ακόμη και εκτός ευρωπαϊκών υδάτων, όταν καλύπτονται από τις ευρωπαϊκές διατάξεις.

Τούτου λεχθέντος, εύχομαι να βαδίσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, προσελκύοντας με αυτόν τον τρόπο το ενδιαφέρον και κερδίζοντας την αναγνώριση των ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι μπορούν να προσβλέπουν σε αυτήν τη δραστηριότητα της Ένωσης που εξακολουθεί να παρέχει χρήσιμες και σημαντικές λύσεις σε όλους τους πολίτες, καλύπτοντας κατά κάποιον τρόπο και ορισμένα άλλα κενά σε γενικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε την παρούσα περίοδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE-DE), εισηγήτρια. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Barrot, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ο έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα είναι μια θεμελιώδης πτυχή της ασφάλειας στη θάλασσα, διότι αφορά την πρόληψη και μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τις κύριες ανωμαλίες επί των πλοίων. Επίσης, πρόκειται για έναν πολύ εκτεταμένο έλεγχο που εμείς, οι Ευρωπαίοι, διενεργούμε σύμφωνα με τους κανόνες μας, ανεξάρτητα από τη σημαία του σκάφους, και αυτό τον καθιστά ιδιαίτερα αξιόπιστο.

Η οδηγία επί της οποίας εργαζόμαστε χρονολογείται από το 2001 και κατέστησε δυνατή την επιβολή μιας υποχρέωσης παρακολούθησης του 25% των πλοίων που καταπλέουν στους λιμένες των κρατών μελών. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο αριθμός, οι έλεγχοι διεξάγονται πολύ συχνά σε πλοία που είναι σε καλή κατάσταση· για τον λόγο αυτόν, η επιθεώρηση είναι πιο σύντομη και το κράτος μπορεί να καυχηθεί ότι πέτυχε τον στόχο του. Λοιπόν, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα δίνεται προτεραιότητα σε επιθεωρήσεις που διεξάγονται στα πιο επικίνδυνα σκάφη.

Αυτή είναι η νέα και δυναμική πτυχή του συστήματος επιθεώρησης που υποστηρίζω: παρακολούθηση του 100% των σκαφών, ανάλογα με τον κίνδυνο που ενέχουν στην πραγματικότητα. Στην ουσία προτείνω την προσαρμογή των επιθεωρήσεων ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου στην οποία κατατάσσεται κάθε σκάφος. Τρεις κατηγορίες θα πρέπει να εγκριθούν: υψηλού κινδύνου, τυπικού κινδύνου και χαμηλού κινδύνου, οι οποίες προσδιορίζονται βάσει των παραμέτρων που ορίζει η έκθεση. Αυτές οι κατηγορίες κινδύνου θα καθορίζουν τα διαστήματα μεταξύ των επιθεωρήσεων, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους έξι μήνες για τα πλοία υψηλού κινδύνου. Το πεδίο εφαρμογής των επιθεωρήσεων περιγράφεται με περισσότερες λεπτομέρειες στην έκθεση.

Ο στόχος μας είναι απλός αλλά σαφής: να απαλλαγούμε από τα άχρηστα πλοία που ρυπαίνουν. Για τον σκοπό αυτόν, προτείνουμε περισσότερο εξαναγκαστικά μέτρα που έχουν ως στόχο την ανάθεση μεγαλύτερης ευθύνης σε εκείνους που δραστηριοποιούνται στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Το κείμενο προβλέπει, ως εκ τούτου, αυστηρότερα μέτρα, όπως η απαγόρευση της πρόσβασης σε λιμένες ή αγκυροβόλια για τα επικίνδυνα πλοία, και καθιερώνει τη μόνιμη απαγόρευση για ορισμένα επικίνδυνα σκάφη. Θα ήθελα να είμαστε ξεκάθαροι επ’ αυτού: θέλουμε οι ναυτιλιακές εταιρείες να συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Σήμερα, ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες είναι υπερβολικά αμελείς· αυτός είναι ο λόγος που προτείνουμε την κατάρτιση ενός μαύρου καταλόγου των εταιρειών με χαμηλές επιδόσεις, ο οποίος θα δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο.

Θα ήθελα, ωστόσο, να τονίσω ότι υπάρχει ευρεία συμφωνία επί όλων αυτών των προτάσεων, έστω και αν η έκθεση είναι πολύ πιο φιλόδοξη από ό,τι ήταν αρχικά. Στην πραγματικότητα αποφασίσαμε, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής –την οποία θα ήθελα να ευχαριστήσω για το έργο της– να ανεβάσουμε ταχύτητα, ούτως ώστε τα συστήματα ελέγχου μας να συνεχίσουν να δίνουν το παράδειγμα σε διεθνές επίπεδο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να συμβιβαστούμε με τους κανόνες που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεννόησης του Παρισιού, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις της με τα άλλα κράτη, και ιδίως με τη Ρωσία και τον Καναδά.

Το Συμβούλιο, σε γενικές γραμμές, τάχθηκε υπέρ της έκθεσης, και θέλω να ευχαριστήσω τους διαδοχικούς προέδρους που προώθησαν αυτό το θέμα. Ωστόσο, βλέπω ότι παραμένουν δύο βασικά σημεία επί των οποίων οι απόψεις διαφέρουν. Το πρώτο είναι η εφαρμογή αυτής της οδηγίας στα αγκυροβόλια, ιδίως σε αυτά που βρίσκονται στην ανοικτή θάλασσα. Θα επιμείνω σε αυτό, διαφορετικά φοβούμαι ότι τα πλοία υψηλού κινδύνου θα αποφεύγουν τους λιμένες και θα προτιμούν τα αγκυροβόλια για να αποφύγουν τις επιθεωρήσεις. Το Συμβούλιο είναι αντίθετο σε αυτό, διότι ανησυχεί για το υψηλό κόστος και τις δυσκολίες στην εφαρμογή. Θέλω να ρωτήσω το εξής: δεν αξίζει το τίμημα για μεγαλύτερη ασφάλεια στη θάλασσα; Δεν μπορούμε να περιμένουμε να συμβεί η επόμενη καταστροφή για να το εγκρίνουμε!

Δεύτερον, υπάρχει το ζήτημα της ευελιξίας: το Συμβούλιο επιθυμεί ευελιξία για τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων. Συμφωνώ με τη δυνατότητα μετάθεσης της επιθεώρησης που προγραμματίστηκε για έναν λιμένα στον επόμενο λιμένα κατάπλου, αλλά δεν επιθυμώ να οριστεί ποσοτικό ανώτατο όριο για τις επιθεωρήσεις που παραλείφθηκαν. Αρνούμαι το ενδεχόμενο να μην επιτευχθεί ο δεδηλωμένος στόχος της επιθεώρησης του 100% των πλοίων.

Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν, και είμαι βέβαιη για τις δυνατότητες επίτευξης ταχείας συμφωνίας με το Συμβούλιο. Όσο για τα υπόλοιπα, η ομόφωνη ψηφοφορία στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού υπογραμμίζει την ταύτιση των απόψεων μας, γεγονός που μας υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιό μας ήταν ανέκαθεν πολύ αφοσιωμένο και ενωμένο όσον αφορά την υπεράσπιση και την ανάπτυξη της ασφάλειας στη θάλασσα. Είμαι πεπεισμένη, κυρία Πρόεδρε, ότι με την αποφασιστικότητα του Επιτρόπου μας, του κ. Barrot, τη στήριξη του Κοινοβουλίου μας και μια συναίνεση επί των βασικών σημείων στο Συμβούλιο, θα κατορθώσουμε να εγκρίνουμε γρήγορα αυτό το νέο σύστημα ελέγχου από το κράτος λιμένα.

 
  
MPphoto
 
 

  Luis de Grandes Pascual (PPE-DE), εισηγητής. – (ES) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ειλικρινά πιστεύω ότι υπάρχουν λόγοι για να είμαστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, τα οποία οφείλονται στη συνεργασία και τη συναίνεση που υπάρχει στο Κοινοβούλιο όσον αφορά την ασφάλεια των θαλασσών μας, ένα τόσο ευαίσθητο θέμα για τους πολίτες μας.

Αυτήν τη στάση πρέπει να διαβιβάσουμε στο Συμβούλιο, παροτρύνοντάς το να υιοθετήσει την ίδια προσέγγιση, διότι πρέπει να πάρουμε ένα μάθημα. Πρέπει να ενεργήσουμε τώρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε για τη συναίνεση που έρχεται πάντα μετά από καταστροφές, αφού έχουμε δει τις τρομερές εικόνες των μολυσμένων ακτών μας, αφού δούμε τα πλοία των αλιέων μας καθηλωμένα στους λιμένες επειδή η αλιεία είναι αδύνατη και αφού δούμε πόσο υποφέρουν οι οικογένειες και οι περιοχές που ζουν από τη θάλασσα.

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις επτά προτάσεις ως μία, παρά τις πολυπλοκότητες που μπορεί να προκύψουν, διότι είναι όλες αλληλένδετες· περιλαμβάνονται όλοι οι φορείς στην αλυσίδα των θαλάσσιων μεταφορών.

Επομένως, δεν έχει νόημα να εξετάσουμε αν κάποια συγκεκριμένη από αυτές τις προτάσεις είναι περιττή ή ακατάλληλη. Καθεμιά τους είναι απαραίτητη.

Ωστόσο, υπάρχει ένα θέμα που με ανησυχεί ιδιαίτερα και θέλω να αναφερθώ σε αυτό καθώς αφορά μια κρίσιμη πτυχή του πακέτου. Μιλάω για τον ανεξάρτητο χαρακτήρα των οργανισμών και αρχών που δημιουργούνται με σκοπό να λαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Από αυτήν την άποψη, μιλάω συγκεκριμένα για την ανεξάρτητη αρχή που προορίζεται να λάβει την πάντα εξαιρετικά δύσκολη απόφαση για το αν πρέπει να γίνει δεκτό σε ένα καταφύγιο ένα πλοίο σε κίνδυνο. Κυρίες και κύριοι, θέλω να εκφράσω τη διαφωνία μου με την, κατά την άποψή μου, εθελοντική στάση που υιοθέτησε η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού σε αυτό το θέμα, η οποία αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο την ήδη εύθραυστη δομή λήψης αποφάσεων για τα καταφύγια που προτάθηκε αρχικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κυρίες και κύριοι, δεν έχει νόημα να δημιουργήσουμε μια αρχή που να είναι ανεξάρτητη από την επιρροή των πολιτικών, εκτός αν αυτή επανδρωθεί με τους πόρους και τις ικανότητες που απαιτούνται για να λαμβάνει αποφάσεις. Ακόμη πιο σοβαρό, όμως, θα ήταν να της δώσουμε εξουσίες αν, τη στιγμή της αλήθειας, της μείνει μόνο μία επιλογή: να είναι υποχρεωμένη να δεχτεί το πλοίο μολονότι δεν διαθέτει ασφάλιση και εγγυήσεις.

Σε αυτήν την περίπτωση, όλο το βάρος πέφτει στο εν λόγω κράτος μέλος, το οποίο επιπλέον είναι το θύμα της οικολογικής και κοινωνικής ζημιάς που ενδέχεται να προκληθεί από την υποδοχή ενός πλοίου σε ένα καταφύγιο, πέρα από το γεγονός ότι είναι υποχρεωμένο να καλύψει το κόστος αυτών των ζημιών.

Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να αντιμετωπίσουμε αυτήν την ιστορία που επαναλαμβάνεται συνεχώς. Στην Ισπανία, τους τελευταίους τρεις μήνες, είχαμε δύο περιπτώσεις πλοίων σε κίνδυνο κοντά στις ακτές μας και, σε αμφότερες τις περιπτώσεις, βάσει μιας εμπεριστατωμένης αξιολόγησης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, η αρμόδια αρχή αποφάσισε, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους, να μην δεχτεί το σκάφος στις ακτές μας.

Φυσικά, ο αστικός πληθυσμός της περιοχής είδε με μεγάλη ανακούφιση τα πλοία να απομακρύνονται, διότι άλλο πράγμα είναι να βλέπεις τις ακτές σου πλαισιωμένες από ακριβές μοτοσικλέτες και τα τελευταία αρώματα, και άλλο είναι να βλέπεις τις ακτές σου, το θαλάσσιο περιβάλλον σου και την άγρια ζωή βουτηγμένες στην πίσσα ή τους συμπολίτες σου προσβεβλημένους από τοξικά αέρια.

Επομένως, αν δημιουργηθεί αυτή η αρχή, πρέπει να της δοθούν μόνιμες εξουσίες και ένα πλοίο σε κίνδυνο πρέπει να γίνεται δεκτό μόνο αν η προηγούμενη αξιολόγηση της κατάστασης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτή είναι η καλύτερη απόφαση και αν περιορίζονται οι κίνδυνοι.

Κατόπιν αυτού, είμαι ευγνώμων για την επιμονή του κ. Sterckx για το δύσκολο εγχείρημα που ανέλαβε να φέρει εις πέρας. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την πρόοδο που σημειώθηκε σχετικά με τα μέσα παρακολούθησης των πλοίων που είναι απαραίτητα προκειμένου να αντιμετωπιστούν επικίνδυνες καταστάσεις.

Πριν μιλήσω για την έκθεσή μου, η ευγένεια επιτάσσει να επαινέσω το έργο της κ. Vlasto και του κ. Kohlícek και φυσικά να επισημάνω το τεράστιο έργο που επιτέλεσε ο κ. Costa. Ελπίζουμε ότι αυτή η πρόταση θα καρποφορήσει διότι, τώρα περισσότερο από ποτέ, μετά από όσα συνέβησαν τις τελευταίες μέρες με τη βύθιση του κρουαζιερόπλοιου σε ελληνικά ύδατα, πρέπει να αυξήσουμε την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών.

Θα κάνω τέλος ορισμένα σχόλια για την έκθεσή μου. Όπως θα θυμάστε, εργαζόμαστε για την τέταρτη αναθεώρηση της οδηγίας 94/57. Εξετάζει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι λεγόμενοι νηογνώμονες. Εφεξής θα είναι αναγνωρισμένοι οργανισμοί.

Η αξιολόγηση που διενεργήθηκε από την Επιτροπή τους τελευταίους έξι μήνες αποκάλυψε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στη διαδικασία επιθεώρησης και πιστοποίησης για τον παγκόσμιο στόλο. Επομένως, είναι καθήκον μας να ενισχύσουμε για άλλη μία φορά τη δράση αυτών των οργανισμών ακόμη περισσότερο και ακόμη πιο αποτελεσματικά.

Για τον σκοπό αυτόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια σειρά μεταρρυθμίσεων που υποστηρίζω και που έχουν ενισχυθεί ως αποτέλεσμα του διαλόγου με την Επιτροπή και των θετικών συνεισφορών των εμπλεκόμενων μερών και των μελών της Επιτροπής Μεταφορών.

Μόνο με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς εποπτείας των αναγνωρισμένων οργανισμών μέσω της δημιουργίας μιας επιτροπής αξιολόγησης ανεξάρτητου χαρακτήρα με μόνιμες αρμοδιότητες και με αυτονομία δράσης.

Μόνο με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να επιτύχουμε ένα πιο δίκαιο και πιο ευέλικτο σύστημα κυρώσεων, και πιο αποτελεσματικό, καθώς επιβάλλει κυρώσεις σε εκείνους που δεν ενεργούν όπως πρέπει, αλλά το κάνει σύμφωνα με τη σοβαρότητα της παράβασης που έχει διαπραχθεί και την οικονομική ικανότητα του οργανισμού. Και μόνο με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να σημειώσουμε πρόοδο στο ακανθώδες θέμα της αναγνώρισης των πιστοποιητικών νηογνωμόνων, που θέτουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί θα πρέπει να αναγνωρίζονται αμοιβαία, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη θαλάσσια ασφάλεια και χρησιμοποιώντας τους αυστηρότερους κανονισμούς ως σημείο αναφοράς. Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 
 

  Willi Piecyk (PSE), συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Αλιείας. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, με αυτήν τη συζήτηση και την αυριανή ψηφοφορία για τις πέντε εκθέσεις σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα ολοκληρώνεται η πρώτη ανάγνωση της δέσμης Erika III. Αυτό το υπογραμμίζω διότι, όπως γνωρίζετε, έχουμε ήδη εγκρίνει τις εκθέσεις της Marta Vincenzi και του Gilles Savary. Γι’ αυτό, πρέπει να υπενθυμίσω και πάλι στο Συμβούλιο ότι η Erika III περιλαμβάνει επτά προτάσεις και ότι εμείς εδώ στο Σώμα είμαστε βαθύτατα πεπεισμένοι ότι αποτελούν μια δέσμη και, ως εκ τούτου, θέλουμε να ασχοληθούμε συνολικά με αυτήν.

Επειδή δεν μιλάω υπό μία μόνο ιδιότητα –όχι μόνο εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας, αλλά και εξ ονόματος της πολιτικής μου Ομάδας– θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές για την εργασία τους. Όπως οι ψηφοφορίες στην επιτροπή, έτσι και η αυριανή ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα δείξει ότι ασχολούμαστε με όλα αυτά τα θέματα με μεγάλο βαθμό ομοφωνίας. Όπως ακούσαμε, το Συμβούλιο δεν είναι ενθουσιασμένο με ορισμένες από τις αποφάσεις και ψηφοφορίες του Κοινοβουλίου και πρέπει να συμμετάσχει σε κάποιες ακόμα συζητήσεις για ορισμένα θέματα.

Η έκθεση Sterckx δείχνει πόσο στενά συνδεδεμένες είναι οι επιμέρους προτάσεις. Ασφαλώς, δεν χρειάζεται να πω ότι θα ήταν καλό να ορίσουν επιτέλους τα κράτη μέλη λιμένες και τόπους καταφυγής. Επίσης, θα ήταν καλό να καθορίζει μια ανεξάρτητη υπηρεσία σε κάθε χώρα τι θα γίνεται μετά από ένα ναυάγιο, έτσι ώστε να μην καταλήγουμε σε φόρα συζητήσεων αλλά στη λήψη απόφασης. Σε περίπτωση ναυτικής καταστροφής είναι, ασφαλώς, αδιανόητο να έρχεται η λέμβος διάσωσης και ο κυβερνήτης της να ρωτάει τον καπετάνιο αν είναι ασφαλισμένος και, εάν εκείνος του πει πως ο πλοιοκτήτης δεν έχει κάνει τη σωστή ασφάλεια, να αρνείται τη βοήθειά του και να επιστρέφει στη βάση του. Εννοείται ότι οι διασώστες θα πρέπει να προσφέρουν βοήθεια. Η ερώτηση για την ασφάλιση πρέπει να τίθεται στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου του κράτους λιμένα. Αυτό προβλέπεται και στην έκθεση Vlasto, για την οποία επιτύχαμε συμφωνία.

Αυτό για το οποίο δεν συμφωνήσαμε απόλυτα, όπως ήδη ανέφερε ο Dirk Sterckx είναι ποια αλιευτικά σκάφη πρέπει να εξοπλιστούν με ποια συστήματα. Το ζητούμενο είναι η μεγιστοποίηση της ασφάλειας. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν έχει και πολύ νόημα να εξοπλίζονται σκάφη με μήκος μικρότερο των 24 μέτρων με συστήματα αυτόματης αναγνώρισης και ότι, ασφαλώς, θα μπορούσαμε να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα με άλλα μέσα που βρίσκονται στην ξηρά. Οι στατιστικές για τα δυστυχήματα δεν μας λένε πολλά. Για να είμαστε συνεπείς, θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε και όλα τα ιδιωτικά σκάφη και όχι μόνο τα μικρά αλιευτικά σκάφη. Ωστόσο, μπορεί μελλοντικά να βρεθεί κάποια άλλη τεχνική λύση.

Θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις σχετικά με τον έλεγχο του κράτους λιμένα, και εξ ονόματος του συναδέλφου μου Robert Navarro που δεν μπορεί να παρευρεθεί εδώ σήμερα. Πιστεύω ότι είναι εύλογο να εγκαταλείψουμε την αυστηρή αρχή του ελέγχου του 25% των σκαφών. Αυτό πιθανόν να ήταν αναγκαίο ως ένα πρώτο βήμα, όμως ο έλεγχος του 25% των σκαφών σε κάθε κράτος μέλος δεν είναι τόσο χρήσιμος όσο αυτό που προβλέπεται στο άμεσο μέλλον, δηλαδή την επικέντρωση στα σκάφη υψηλού κινδύνου. Αυτό σημαίνει τον έλεγχο όλων των ύποπτων φορέων εκμετάλλευσης, από τα μαύρα πρόβατα μέχρι και όλες τις αποχρώσεις των γκρίζων. Ωστόσο, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να ελέγχονται τα λευκά πρόβατα. Μια στοχοθετημένη διαδικασία ελέγχου είναι οπωσδήποτε η λογική προσέγγιση.

Ένα πράγμα, ωστόσο, είναι απόλυτα καθοριστικό και μέχρι τώρα λείπει από τις προτάσεις της Επιτροπής, μολονότι υπογραμμίσαμε πως είναι αναγκαίο και στην έκθεση Sterckx και στην έκθεση της προσωρινής επιτροπής για τη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα (επιτροπή MARE). Όλα όσα σχετίζονται με τον ανθρώπινο παράγοντα –η κοινωνική διάσταση, δηλαδή οι καλές συνθήκες εργασίας πάνω στο πλοίο– επηρεάζουν την ασφάλειά του. Ένα πλοίο πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται σε καλή κατάσταση από τεχνική πλευρά, αλλά ασφαλώς είναι επίσης σημαντικό να είναι εξασφαλισμένες και οι καλές κοινωνικές συνθήκες στο πλοίο. Αν δεν συμβαίνει αυτό, η γενική ασφάλεια στο πλοίο μειώνεται.

Όπως έχουμε πει επανειλημμένα εδώ στο Σώμα, το 80% των ατυχημάτων οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος. Γι’ αυτό, χρειαζόμαστε περισσότερες προτάσεις από την Επιτροπή σχετικά με τον ανθρώπινο παράγοντα, συμπεριλαμβανομένων και ιδεών για τον έλεγχο της ασφάλειας. Μόνο τότε θα μπορεί να κλείσει αυτό το θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE), συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να συγχαρώ τον κ. Costa, καθώς και όσους βουλευτές μετείχαν στην κατάρτιση αυτής της σημαντικής έκθεσης σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων.

Ως συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε ορισμένα ζητήματα. Στηρίζω ιδιαιτέρως την ενσωμάτωση του Πρωτοκόλλου των Αθηνών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, το οποίο υπογράφηκε το 2002, στην κοινοτική νομοθεσία. Έχει επίσης ζωτική σημασία να αναφέρεται η νομοθεσία στο κοινοτικό καθεστώς ευθύνης στις θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, περιλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών, σε περιπτώσεις ατυχημάτων. Συμφωνώ πλήρως με τον εισηγητή μας ότι αυτό συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της ασφάλειας των επιβατών.

Ως προς το θέμα της ασφάλισης, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι μεταφορείς επιβατών πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ασφάλισης η οποία καλύπτει τις ευθύνες που περιλαμβάνονται στο Πρωτόκολλο των Αθηνών. Εντούτοις, όσον αφορά τους μικρούς μεταφορείς που δραστηριοποιούνται σε εγχώριες πλωτές οδούς, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον κυκλικό χαρακτήρα των δραστηριοτήτων τους. Δεν είναι δυνατόν οι μικρές αυτές επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τους κανόνες, οι οποίοι πρέπει, συνεπώς, να εφαρμόζονται μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει ότι η ευθύνη του μεταφορέα είναι αντικειμενική.

Θέλω επίσης να τονίσω πόσο σημαντική είναι η αναφορά στις σπάνιες περιπτώσεις τρομοκρατικών επιθέσεων. Καθώς οι στόχοι τρομοκρατικών ενεργειών είναι συνήθως κυβερνήσεις ή πολιτικές ομάδες και όχι οι μεταφορείς, είναι παράλογο να ευθύνεται ο μεταφορέας για τις ζημίες που προκαλούνται από τέτοιες ενέργειες. Ευελπιστώ ότι αυτό θα καταστεί απολύτως σαφές σε όλες τις περαιτέρω διαπραγματεύσεις του Πρωτοκόλλου των Αθηνών.

Τέλος, είναι πολύ σημαντικό ο κανονισμός αυτός να συγκλίνει όσο το δυνατόν περισσότερο με το Πρωτόκολλο και να εφαρμοστεί συγχρόνως με το Πρωτόκολλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ιωάννης Κασουλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, ως σκιώδης εισηγητής, θέλω να συγχαρώ, εξ ονόματος της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ, τον κ. Sterckx για την εξαιρετική του έκθεση σχετικά με το κοινοτικό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης και να δηλώσω ότι την στηρίζουμε στην παρούσα της μορφή.

Όσον αφορά το ειδικότερο θέμα των καθορισμένων καταφυγίων, θεωρώ ότι είναι ορθή η ρύθμιση αυτού του θέματος στο σύνολο της Ένωσης, καθόσον πολύ εύκολα τα κράτη μέλη –και, δυστυχώς, αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν– έχουν την τάση να απομακρύνουν από τα ύδατά τους σκάφη που βρίσκονται σε κίνδυνο, ιδίως πετρελαιοφόρα, εξαιτίας του φόβου για πιθανή καταστροφική ρύπανση, παρότι έχει αποδειχθεί ότι σοβαρές οικολογικές καταστροφές μπορούν να αποφευχθούν εάν ένα σκάφος σε κίνδυνο και με περιορισμένες βλάβες καταφύγει σε καθορισμένες περιοχές. Είμαι βέβαιος ότι τα κράτη μέλη μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτήν την ευθύνη.

Στην έκθεση αντιμετωπίζεται επίσης η άλλη σημαντική πτυχή της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας – η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων με βελτίωση των συστημάτων ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Στο γενικότερο πλαίσιο του διαλόγου σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές, η Ένωσή μας διαθέτει σημαντικά κίνητρα για τη θέσπιση κανόνων που θα ενισχύουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την προστασία του περιβάλλοντος –τόσο του θαλασσίου περιβάλλοντος όσο και των ακτών μας– την προστασία των καταναλωτών κ.ο.κ., όπως ισχύει για τις σημερινές εκθέσεις και για ορισμένες στο παρελθόν.

Εντούτοις, επιθυμώ επίσης, συγχρόνως και παραλλήλως, να καταβληθούν συντονισμένες προσπάθειες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του διεθνούς της ρόλου αυτήν τη φορά, για την επίτευξη διεθνούς συνεργασίας μέσω του ΔΝΟ και άλλων πολυμερών ή διμερών συμφωνιών, προκειμένου να ισχύσουν παρόμοια μέτρα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η βιομηχανία δραστηριοποιείται διεθνώς. Δεν πρέπει, λοιπόν, να δοθεί στους ανταγωνιστές μας η δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τις ευαισθησίες μας εις βάρος της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού μας εμπορικού στόλου.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. MORGANTINI
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (PT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Barrot, κυρίες και κύριοι, σε μια συγκυρία κατά την οποία συζητούμε τη δέσμη Erika 3 για τη βελτίωση της ασφάλειας και θίγουμε τη μελλοντική θαλάσσια στρατηγική της Ευρώπης, θέλω να αρχίσω τονίζοντας τη σημασία που έχουν οι θάλασσες και οι ωκεανοί μας ως δημόσιοι πόροι.

Η συμβολή που έχουν για τις γεωγραφικές διαστάσεις της ΕΕ και την κοινή αγορά της είναι τεράστια και, κατ’ επέκταση, η συμβολή τους στην επιρροή που ασκεί η ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή είναι τεράστια. Με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ και 320 000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, όπου ζει το ένα τρίτο του πληθυσμού της Ευρώπης, οι θάλασσες και οι ωκεανοί μας έχουν προσδώσει στην Ευρώπη μια ευρύτερη παγκόσμια ναυτιλιακή έκταση. Προσδίδουν επίσης ώθηση στις θαλάσσιες μεταφορές προς και από, αλλά και εντός, της ΕΕ.

Ως σκιώδης εισηγητής της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έκθεση Costa σχετικά με την αστική ευθύνη των μεταφορέων, θέλω να συγχαρώ τον κ. Costa και όλους τους εισηγητές για τη διαφάνειά τους και το θαυμάσιο έργο που επιτέλεσαν. Επιδίωξα να προωθήσω τη σημασία της συγκεκριμένης έκθεσης μεταξύ διαφόρων ενδιαφερομένων, προβαίνοντας σε διαβουλεύσεις μαζί τους και διερευνώντας τις απόψεις τους. Επιδίωξα επίσης να ενισχύσω τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος ή περιστατικού, διασφαλίζοντας ότι θα λάβουν την κατάλληλη οικονομική αποζημίωση, ώστε να ανακουφίζονται από τις προκαλούμενες ζημίες όταν επέρχονται τα χειρότερα και, όπως γνωρίζουμε όλοι, τα χειρότερα όντως επέρχονται κάποτε, όπως αποδεικνύουν τα ναυάγια του Erika και του Prestige.

Αισθάνομαι ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη πρέπει να φέρουν οι θαλάσσιοι μεταφορείς, όταν πρόκειται για ατυχήματα ή περιστατικά, διότι σε αυτούς εναποθέτουμε όλη μας την εμπιστοσύνη όταν επέρχονται τα χειρότερα. Τα θύματα, κατά την άποψή μου, πρέπει να λαμβάνουν ταχύτατη και δίκαιη αποζημίωση και, για τον λόγο αυτόν, έχω καταθέσει προτάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Επιπλέον, προτίθεμαι να καταψηφίσω τροπολογίες οι οποίες στοχεύουν να αφαιρέσουν από το πεδίο εφαρμογής αυτής της πρότασης οποιαδήποτε δικαιώματα με ισχύ για τις εσωτερικές οδούς ναυσιπλοΐας, διότι συμβαίνουν και εκεί τραγικά περιστατικά, και η εσωτερική ναυσιπλοΐα αποτελεί μέσο μεταφοράς το οποίο αξίζει να προωθηθεί για περιβαλλοντικούς και οικονομικούς λόγους.

Όπως τόνισε ο κ. Barrot, ο κανονισμός ασφαλείας πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, επομένως και στην εσωτερική ναυσιπλοΐα. Όπως τόσο ορθά το έθεσε ο κ. Costa, θα ήταν αποδεκτό να προσφέρεται προστασία σε μια διεθνή οδό και να απορρίπτεται αυτή όταν ένα πλοίο επανειλημμένως εισέρχεται σε εσωτερικά ποτάμια ύδατα;

Η κοινή αγορά δεν μπορεί να δημιουργηθεί με κενά στη νομοθεσία όσον αφορά την ευθύνη ή με τίμημα λιγότερα δικαιώματα, ιδίως όταν έχει ελαφρυνθεί η οικονομική επιβάρυνση για τον ιδιωτικό τομέα, όπως τόνισε η Επιτροπή. Οι τροπολογίες αποσκοπούν στην αναβάθμιση των πληροφοριών που παρέχονται στους επιβάτες, ώστε να καταστούν σαφέστερες και πιο προσιτές, και στην παροχή κατάλληλης, άμεσης οικονομικής αρωγής το ταχύτερο δυνατόν. Εν προκειμένω, χαιρετίζω επίσης τη δυνατότητα επέκτασης, από τα κράτη μέλη, της αποζημίωσης η οποία θεσπίστηκε στη σύμβαση.

Για τους λόγους αυτούς, κυρίες και κύριοι, σας προτρέπω να υπερψηφίσετε τις εκθέσεις αυτές στη μορφή που έχουν παρουσιαστεί. Εάν ακόμη και ένα θύμα λάβει επαρκή στήριξη ως αποτέλεσμα των πράξεών μας εδώ και τώρα, τότε οι προσπάθειές μας θα έχουν καταστεί αξιόλογες, και για μία ακόμη φορά το Κοινοβούλιο θα έχει καταδειχθεί ως ο θεσμός της γνήσιας αντιπροσώπευσης των πολιτών της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Josu Ortuondo Larrea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (ES) Κυρία Πρόεδρε, μεταξύ άλλων, συζητάμε την τέταρτη αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών εξ ονόματος των κρατών σημαίας.

Η προηγούμενη αναθεώρηση, η οποία ήταν η τρίτη, αποτελούσε μέρος της πρώτης νομοθετικής δέσμης μέτρων που αποσκοπούσε να θέσει τέλος στην ανεύθυνη συμπεριφορά στις θαλάσσιες μεταφορές που οδήγησε σε τραγικά ατυχήματα, όπως το ατύχημα του Erika, το οποίο είχε τόσο σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στις ακτές μας.

Σε αυτήν την νέα πρόταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει σοβαρά αν το σύστημα ταξινόμησης και επιθεώρησης στο σύνολό του καταβάλλει επαρκείς προσπάθειες για την επίτευξη των επιθυμητών επιπέδων ποιότητας.

Ως εισηγητής για την τρίτη αναθεώρηση, πρέπει να απαντήσω λέγοντας ότι στην πραγματικότητα δεν καταβάλλονται αρκετές προσπάθειες. Ωστόσο, δεν φταίει μόνο ο ναυτιλιακός τομέας, αλλά και το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη –τα οποία είναι σε τελική ανάλυση υπεύθυνα– και ορισμένοι βουλευτές του ΕΚ δεν ήθελαν να κάνουν περισσότερα.

Θυμάμαι ότι η πλειοψηφία των τροπολογιών που πρότεινα στην έκθεσή μου, επιδιώκοντας περισσότερες απαιτήσεις και έλεγχο στις επιθεωρήσεις, απορρίφθηκαν. Τότε εξέφρασα την απογοήτευσή μου και την πεποίθησή μου ότι αυτή η αναθεώρηση δεν θα βελτίωνε τα πράγματα. Δυστυχώς, είχα δίκιο και είδαμε το τραγικό επεισόδιο του ατυχήματος του Prestige, το οποίο έθεσε υπό αμφισβήτηση για άλλη μία φορά την πιο πρόσφατη επιθεώρηση που είχε διενεργηθεί στο εν λόγω πλοίο και την ανεπαρκή συμμόρφωσή του με τις συστάσεις που προέκυψαν από αυτήν την επιθεώρηση.

Σήμερα τροποποιούμε για άλλη μία φορά την οδηγία σχετικά με τους αναγνωρισμένους οργανισμούς για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων των πλοίων, και μολονότι δεν μου αρέσει το γεγονός ότι αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να αποτελούν μέρος της επιτροπής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση, καθώς αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την ανεξαρτησία τους, πρέπει να αναγνωρίσω ότι οι αλλαγές που συμφωνήθηκαν στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού την βελτιώνουν ουσιαστικά και θετικά. Για παράδειγμα, η απαγόρευση της αλλαγής κλάσης χωρίς να διαβιβάσει ο προαναφερθείς οργανισμός τις πληροφορίες σχετικά με τις επιθεωρήσεις του στον νέο νηογνώμονα, ή τον έλεγχο του αναγνωρισμένου οργανισμού από τα κράτη και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των προτύπων και κανονισμών επιθεώρησής τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και επίσης την αμοιβαία αναγνώριση αυτών των κανόνων μεταξύ των διαφόρων αναγνωρισμένων οργανισμών σύμφωνα με πιο αυστηρά και απαιτητικά πρότυπα.

Πιστεύω ότι όλες αυτές οι τροπολογίες θα εγκριθούν από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι σημαίνουν ότι οι θάλασσές μας και το περιβάλλον μας θα διατρέχουν λιγότερο κίνδυνο και αυτό θα μας ωφελήσει όλους.

Λυπάμαι που δεν μπορώ να συμφωνήσω με όλα όσα είπε ο κ. de Grandes Pascual –ο οποίος δεν είναι στην Αίθουσα αυτήν τη στιγμή– αλλά δεν συμμερίζομαι την άποψή του. Πιστεύω ότι η απόφαση να απομακρυνθεί το Prestige από την ακτή της Γαλικίας ήταν επιζήμια και ότι οι συνέπειες ήταν πολύ χειρότερες από ό,τι θα ήταν αν το πλοίο είχε οδηγηθεί σε έναν λιμένα καταφύγιο. Ωστόσο, θέλω να συγχαρώ τον κ. de Grandes Pascual για την έκθεσή του, και όλους τους άλλους βουλευτές που μίλησαν και που ήταν υπεύθυνοι για αυτήν την τρίτη νομοθετική δέσμη.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (LV) Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, κυρία Roth, κύριε Barrot, κυρίες και κύριοι. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές της δέσμης Erika 3 για το σημαντικό έργο που έχουν επιτελέσει. Θέλω να αναφερθώ σε δύο σημεία της έκθεσης της κ. Vlasto που αφορούν τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα. Καταρχάς, το σχέδιο έκθεσης αναφέρει τη θέση ότι επιθεωρήσεις πρέπει να διενεργούνται σε αγκυροβόλια, χωρίς να εκτιμάται ακριβώς πώς θα γίνει αυτό στην πραγματικότητα ή τι θα επιτευχθεί. Εάν ο ορισμός των «αγκυροβολιών» περιλαμβάνει όλες τις εκτάσεις υπό τη δικαιοδοσία ενός λιμένα, τότε στην περίπτωση της Βαλτικής Θάλασσας, για παράδειγμα, κάτι τέτοιο θα σήμαινε επιθεωρήσεις στο ανοικτό πέλαγος σε απόσταση 8 έως 10 μιλίων από την ακτή. Το αποτέλεσμα –μικρή ποσότητα ελεγμένων σκαφών– δεν θα ήταν σύμμετρο των υλικών πόρων που είναι αναγκαίοι για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας, ούτε θα ήταν σύμμετρο με τους κινδύνους για την προστασία και την ασφάλεια των επιθεωρητών οι οποίοι εμπλέκονται στη διενέργεια τέτοιων επιθεωρήσεων.

Επιπλέον, οι κλιματικές συνθήκες των κρατών της Βαλτικής στην πραγματικότητα δεν επιτρέπουν τη διενέργεια επιθεωρήσεων υψηλού επιπέδου στη θάλασσα, επομένως καλώ τους συναδέλφους μου να αναθεωρήσουν την πρόταση που επιτρέπει στα ίδια τα κράτη μέλη να προσδιορίζουν αυτά τα αγκυροβόλια. Ένα δεύτερο σημείο αφορά τον «γκρίζο» κατάλογο και τον «μαύρο» κατάλογο. Για παράδειγμα, το ποσοστό των λετονικών σκαφών που ακινητοποιούνται δεν υπερβαίνει εκείνο πολλών άλλων κρατών τα οποία βρίσκονται στον «λευκό» κατάλογο, ωστόσο τα σκάφη της Λετονίας βρίσκονται στον «γκρίζο» κατάλογο και σύμφωνα με τη διαδικασία του Μνημονίου Συνεννόησης του Παρισιού οι προοπτικές τους είναι πολύ χειρότερες από εκείνες των εκπροσώπων χωρών που διαθέτουν μεγάλους στόλους. Από την άλλη πλευρά, κάτι τέτοιο αποθαρρύνει τα σκάφη να επιστρέψουν στη λετονική σημαία, γεγονός το οποίο προκαλεί φαινόμενα φαύλου κύκλου – τα σκάφη μας δεν βγαίνουν από τον «γκρίζο» κατάλογο και, επομένως, δεν υπάρχει τρόπος να ενθαρρυνθεί η συμπερίληψη του καταλόγου της Λετονίας στον «λευκό» κατάλογο. Σας προτρέπω, επομένως, να υποστηρίξετε τη θέση στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεννόησης του Παρισιού· θα μπορούσε να αλλάξει η διαδικασία εκτέλεσης αυτών των υπολογισμών. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacky Henin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, ο τομέας των μεταφορών είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των κοινωνιών μας. Σε αυτόν τον τομέα, οι θαλάσσιες μεταφορές καθίστανται ολοένα και πιο ισχυρές κάθε χρόνο και θα μπορούσαν πραγματικά να βελτιώσουν το περιβαλλοντικό και οικονομικό τοπίο. Ωστόσο, εδώ και τριάντα χρόνια, ο αριθμός των πλοίων που μετέφεραν αργό πετρέλαιο, μαζούτ και χημικά και βυθίστηκαν στα ανοικτά των ακτών της Ένωσης πολλαπλασιάστηκε, με τραγικές συνέπειες για τις οικονομικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες αναψυχής που συνδέονται με την θάλασσα, όπως η αλιεία, η καλλιέργεια στρειδιών, ο τουρισμός, η ναυσιπλοΐα αναψυχής και πολλές άλλες. Ένα πλοίο βυθίζεται κάθε τρεις μέρες. Χίλιοι εξακόσιοι ναυτικοί πεθαίνουν στη θάλασσα κάθε χρόνο. Περισσότερα από 6 000 πλοία που είναι επισήμως καταχωρημένα ως επικίνδυνα πλέουν καθημερινά στους ωκεανούς μας. Αυτό είναι απαράδεκτο!

Η ανάληψη σοβαρής δράσης σημαίνει δυναμική αντιμετώπιση της κύριας αιτίας για την έλλειψη ασφάλειας στη θάλασσα. Οι σημαίες ευκαιρίας και οι φορολογικοί παράδεισοι που τις φιλοξενούν και τις προστατεύουν, η εγκληματική συνενοχή νηογνωμόνων και ασφαλιστικών εταιρειών – όλα αυτά ευθύνονται για τα άχρηστα πλοία, τα πληρώματα των οποίων εργάζονται υπό συνθήκες σχεδόν δουλείας. Δεδομένης αυτής της κατάστασης, οι επιθεωρήσεις που διενεργούνται στους λιμένες της ΕΕ θα πρέπει να επικεντρωθούν τόσο στην κατάσταση των πλοίων όσο και στις συνθήκες του πληρώματος, ούτως ώστε να εξακριβωθεί ότι η κατάρτισή τους, οι συνθήκες εργασίας τους, η αμοιβή και η κατάσταση της υγείας τους ικανοποιούν τις προδιαγραφές ασφαλείας που είναι απαραίτητες για τη ναυτιλία.

Κύριε Επίτροπε, κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, θα επιβιβαζόσασταν σε ένα αεροσκάφος με πλήρωμα που δεν θα μπορούσε να επικοινωνήσει σε μια κοινή γλώσσα, με πιλότο που είχε τρεις μήνες να πληρωθεί και συγκυβερνήτη που είχε έξι μήνες να πάρει άδεια; Προφανώς όχι! Τότε γιατί να το δεχτούμε για ένα πλοίο;

Υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό ζήτημα: είναι άτοπη η δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής που θα αναλάβει το έργο των κρατών μελών για τη διαχείριση καταστάσεων κρίσης. Θα ήταν αναποτελεσματική, επικίνδυνη και μη δημοκρατική. Το ιστορικό των περισσοτέρων ανεξάρτητων αρχών της Ένωσης, αρχίζοντας από το έργο της ΕΚΤ, είναι τόσο ολέθριο για το σύνολο των λαών της Ευρώπης που εγώ δεν θα ανέθετα την ευθύνη για την ασφάλεια στη θάλασσα ανοικτά της πόλης μου, του Καλέ, σε έναν ψευτο-ανεξάρτητο οργανισμό, που θα είχε ως αποκλειστικό στόχο, όπως πάντα, την προστασία των οικονομικών συμφερόντων λίγων μεγάλων εταιρειών.

Η τελευταία παρατήρησή μου αφορά το σχέδιο εξοπλισμού των αλιευτικών σκαφών με ένα σύστημα αποφυγής των συγκρούσεων – με άλλα λόγια, μια δαπάνη 2 000 ευρώ. Το κόστος αυτό θα μπορούσαν να το αναλάβουν οι ναυλωτές, και συγκεκριμένα οι ναυλωτές των πετρελαιοφόρων;

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, οι καταστροφές των πετρελαιοφόρων Erika και Prestige πολύ ορθώς αναφέρονται ως λόγοι θέσπισης βελτιωμένων και αυστηρότερων ρυθμίσεων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Δυστυχώς, αυτά δεν είναι τα μόνα παραδείγματα. Η πετρελαιοκηλίδα από το πλοίο Braer στα ανοικτά των νησιών Σέτλαντ της Σκωτίας είναι μία ακόμη τραγική καταστροφή με μακροπρόθεσμες ολέθριες επιπτώσεις για την οικονομία των νησιών αυτών.

Η Ομάδα μου στήριξε σε μεγάλο βαθμό τις εκθέσεις της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού κατά τη διαδικασία κατάρτισής τους. Όσον αφορά την παρακολούθηση και την ενημέρωση, η κοινή λογική μάς επιβάλλει να καταστήσουμε πιο αυστηρή την πολιτική σχετικά με τη διευκόλυνση σκαφών σε κίνδυνο και να συστήσουν τα κράτη μέλη μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα είναι αρμόδια για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Όταν είναι επιβεβλημένη η ανάληψη επείγουσας δράσης, έχει ζωτική σημασία να διαθέτουμε σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες επί του θέματος.

Φρονώ ότι η έκθεση του κ. Sterckx εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού συμπληρώνει με εποικοδομητικό τρόπο τις προτάσεις της Επιτροπής. Χαιρετίζω το γεγονός ότι ο κ. Sterckx αναγνώρισε ότι υπάρχουν πρακτικές και οικονομικές πτυχές όσον αφορά την αλιευτική βιομηχανία οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση ενός συστήματος αυτόματης αναγνώρισης, καθώς και το θέμα της εμπιστευτικότητας των συναφών πληροφοριών. Στηρίζω την ιδέα της σύστασης ταμείου αποζημίωσης για τα καταφύγια και τους λιμένες. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό όταν ένα πλοίο δεν διαθέτει, για παράδειγμα, επαρκή ασφάλιση. Υποστηρίξαμε την έκθεση Sterckx στην αρμόδια επιτροπή, όμως ως πολιτική ομάδα καταθέσαμε δύο τροπολογίες οι οποίες ευελπιστώ ότι θα υπερψηφιστούν κατά την ψηφοφορία. Θεωρούμε ότι στηρίζονται στην κοινή λογική και σχετίζονται με τη χαρτογράφηση ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών. Αναμφίβολα, κατά τον καθορισμό ενός καταφυγίου, είναι σημαντικό να εντοπίζονται ευάλωτοι παράκτιοι πόροι και να αξιολογείται ο δυνητικός αντίκτυπος πετρελαιοκηλίδων για τους πόρους αυτούς. Παρότι αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις εποχές και σε πολλές περιπτώσεις είναι ήδη διαθέσιμες για τα ευρωπαϊκά ύδατα, δεν έχουν συγκεντρωθεί σε κεντρικό επίπεδο ώστε να τεθούν στη διάθεση των υπευθύνων για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων, διευκολύνοντας την επιτάχυνση του χρόνου αντίδρασης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Ως προς τον έλεγχο των πλοίων από τον λιμένα κράτους, ενώ συνιστά αναδιατύπωση της ισχύουσας οδηγίας, χαιρετίζουμε το νέο καθεστώς επιθεωρήσεων, τους τρεις τύπους επιθεωρήσεων και τις νέες διατάξεις σχετικά με την άρνηση υποδοχής πλοίων σε λιμένες της ΕΕ. Εντούτοις, θεωρούμε ότι η έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, με κριτήριο και πάλι την κοινή λογική, απλουστεύει τη διάρθρωση της πρότασης και την καθιστά περισσότερο συνεκτική. Περιγράφει δε με μεγαλύτερη ακρίβεια τη μελλοντική βάση δεδομένων επιθεωρήσεων, ενώ ενισχύει και διευκρινίζει τη σύνδεση μεταξύ των κοινοτικών καθεστώτων επιθεωρήσεων και του καθεστώτος επιθεωρήσεων βάσει του Μνημονίου του Παρισιού. Ως εκ τούτου, υποστηρίξαμε το κείμενο στους κόλπους της αρμόδιας επιτροπής.

Όσον αφορά την επιθεώρηση των πλοίων και τους οργανισμούς εξέτασης πλοίων, όπως ανέφεραν προηγούμενοι ομιλητές, το θέμα της διαφάνειας και της ανεξαρτησίας των εν λόγω οργανισμών είναι πολύ σημαντικό. Ως προς την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων τους, η κοινή λογική ορίζει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ο έλεγχος και η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των οργανισμών επιθεώρησης θα είναι απολύτως διαφανείς, δίκαιοι και αυστηροί. Στην επιτροπή καταθέσαμε τροπολογίες επί της έκθεσης de Grandes Pascual με τις οποίες ζητούσαμε την ενίσχυση της συμβολής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Οι τροπολογίες απορρίφθηκαν με το σκεπτικό ότι η Επιτροπή σκοπεύει, όπως μας πληροφόρησαν, να προτείνει νέο κανονισμό σχετικά με το πεδίο αρμοδιοτήτων του εν λόγω οργανισμού. Θα θεωρούσα ευπρόσδεκτη μια διαβεβαίωση ότι η Επιτροπή σκοπεύει όντως να εξετάσει εποικοδομητικά τις δυνατότητες σε αυτόν τον τομέα.

Οι καταστροφές τις οποίες έχουμε βιώσει τόσο συχνά δεν προκαλούν απλώς βραχυπρόθεσμα περιβαλλοντικά προβλήματα. Ορισμένες φορές καταστρέφουν ολοκληρωτικά τις τοπικές βιομηχανίες, από την αλιεία έως τις υδατοκαλλιέργειες, ενώ συνοδεύονται επίσης από άλλες μακροπρόθεσμες συνέπειες. Αυτή η πτυχή πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε κοινοτικό επίπεδο ως προς την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών· πρέπει δε να χρησιμοποιήσουμε την πείρα που έχουμε αποκτήσει από προηγούμενες δέσμες μέτρων για τη ναυτιλία ως βάση για να επιτύχουμε περαιτέρω βελτιώσεις.

Ευελπιστώ ότι το Συμβούλιο θα συμφωνήσει ότι οι εκθέσεις της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Κοινοβουλίου συμβάλλουν εποικοδομητικά στη διαδικασία κατά τρόπο που πιστεύουμε ότι στηρίζεται στην κοινή λογική. Ευελπιστώ ότι οι προτάσεις μας θα γίνουν δεκτές και θα ληφθούν υπόψη.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Booth, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μία από τις λίγες χώρες που έχουν υπογράψει το Πρωτόκολλο των Αθηνών και, ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται την ΕΕ για να το πράξει εξ ονόματός του. Ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η συναίνεση του Ηνωμένου Βασιλείου είχε ως προϋπόθεση τη ρητή προστασία των μικρών σκαφών που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια ναυτιλία και στις εσωτερικές πλωτές οδούς από το μεγάλο κόστος της συμμόρφωσης με τους κανόνες. Οι Βρυξέλλες, όμως, δεν είναι ικανοποιημένες από αυτό και επιθυμούν η Ευρώπη να υπογράψει εκ νέου το Πρωτόκολλο. Αυτήν τη φορά θα περιλαμβάνονται και τα σκάφη που έχουν ελάχιστες δυνατότητες κάλυψης του κόστους της συμμόρφωσης με τους κανόνες.

Επιπλέον, ο ισχυρισμός ότι οι εγχώριες και οι εσωτερικές πλωτές οδοί είναι ουσιαστικά ίδιες με τις διεθνείς μεταφορές μπορεί όντως να αντικατοπτρίζει την κατάσταση στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Ευρώπης, όμως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα του Ηνωμένου Βασιλείου. Στη δική μας περίπτωση, τα υπερπόντια ταξίδια συνεπάγονται αυτό ακριβώς που σημαίνει η λέξη: πρέπει να διασχίσουμε θάλασσες. Αυτό σημαίνει να είναι μια χώρα νησιωτική.

Ο ίδιος ο κ. Costa παραδέχεται ότι αυτή η επέκταση θα επιφέρει περιττή επιβάρυνση για τους φορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Η βρετανική κυβέρνηση δηλώνει ότι η κατάσταση είναι μεν προβληματική, όμως λέει απλώς σε αυτές τις μικρές επιχειρήσεις: «Το μέτρο είναι κακό, αλλά τι να κάνουμε; Θα το εφαρμόσουμε ούτως ή άλλως!». Θεωρώ προφανές ότι, πριν από την κατάρτιση αυτής της έκθεσης, δεν πραγματοποιήθηκε σοβαρή αξιολόγηση αντικτύπου.

Όταν το γραφείο μου ήρθε σε επαφή με τη βρετανική κυβέρνηση για να ρωτήσει κατά πόσον ο κανονισμός θα επηρεάσει τα πορθμεία που λειτουργούν με συρματόσχοινα, όπως το πορθμείο Sandbanks κοντά στο Poole στην εκλογική μου περιφέρεια, η απάντηση που έλαβα περιελάμβανε την τυπική φράση «εξ όσων γνωρίζουμε». Ε, λοιπόν, όφειλαν να γνωρίζουν! Η βρετανική κυβέρνηση και ο κανονισμός βρίσκονται σε διάσταση. Η μία υποστηρίζει ότι καλύπτει τα σκάφη ανοικτής θάλασσας, ενώ ο άλλος ότι καλύπτει και τις εσωτερικές πλωτές οδούς.

Αυτή η Συνέλευση δεν πρέπει να λησμονεί ότι η απόφασή της επηρεάζει πραγματικές επιχειρήσεις, θέσεις απασχόλησης, ανθρώπους και οικογένειες, οι οποίες κινδυνεύουν να πληγούν εξαιτίας αυτής της κακοσχεδιασμένης και απαγορευτικής νομοθεσίας. Αυτό είναι απλούστατα απαράδεκτο. Όσον αφορά την ασφάλεια και το αίσθημα σιγουριάς των εργαζομένων σε αυτόν τον τομέα, καταδεικνύει περιφρόνηση των συμφερόντων τους. Γενικώς, είναι προφανές ότι η έκθεση αυτή αποτελεί ένα εξαιρετικά μεγάλο σφυρί το οποίο δεν θα σπάσει απλώς το καρύδι, αλλά θα το καταστρέψει ολοσχερώς.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel, εξ ονόματος της Ομάδας ITS. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ως γάλλος εκλεγμένος αντιπρόσωπος της μεγάλης βορειοδυτικής περιφέρειας, μια περιφέρειας με πολλές ακτογραμμές, είναι φυσικό να με ενδιαφέρουν τα ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια στη θάλασσα. Ως εκ τούτου, υποστηρίζω πλήρως την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός μηχανισμού, που βασίζεται σε ένα σώμα νομοθετικών κειμένων και αποσκοπεί στην προστασία της Ευρώπης από τους κινδύνους της ρύπανσης και των θαλάσσιων ατυχημάτων.

Πράγματι, παρά την πρόοδο που σημειώθηκε μετά τα ναυάγια του Erika και του Prestige –με τις υποχρεωτικές επιθεωρήσεις των πλοίων στους λιμένες, για παράδειγμα, και την κατάργηση των δεξαμενόπλοιων μονού κύτους– πιστεύω ότι το σύστημα πρόληψης ατυχημάτων παραμένει ανεπαρκές. Αυτήν την θλιβερή άποψη συμμερίζονται, δυστυχώς, τα συνδικάτα των επαγγελματιών ναυτικών, οι ενώσεις περιβαλλοντικής προστασίας, ακόμη και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από όλες τις πολιτικές ομάδες.

Το κύριο ζήτημα είναι οι σημαίες ευκαιρίας· παρά τη βούληση της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου να τις μεταρρυθμίσουν, υπάρχουν ακόμη πάρα πολλές. Σχεδόν το 60% του παγκόσμιου στόλου εξακολουθεί να πλέει με σημαία ευκαιρίας, η οποία, πέρα από το πλεονέκτημα της ελάχιστης φορολόγησης, προσφέρει τη δυνατότητα αύξησης του αριθμού των ενδιάμεσων, έτσι ώστε σε περίπτωση ατυχήματος ή καταστροφής οι υπαίτιοι να μπορούν να διαφύγουν τις ευθύνες. Επίσης, επιτρέπει την πλέον ελαστική στάση όσον αφορά την ασφάλεια του πλοίου και το εργατικό δίκαιο.

Τέλος, η ασφάλεια στη θάλασσα θα πρέπει προφανώς να βασίζεται σε τρεις ευθύνες: την ευθύνη του κράτους σημαίας, την ευθύνη του ναυλωτή και την ευθύνη των νηογνωμόνων, που είναι επιφορτισμένοι με την αξιολόγηση των πλοίων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται, ασφαλώς, στην τρίτη δέσμη για την ασφάλεια στη θάλασσα. Ας ελπίσουμε, ωστόσο, ότι θα εφαρμοστούν στην πράξη, διότι δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε.

 
  
MPphoto
 
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE-DE).(NL) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Barrot, χαίρομαι με την ευρωπαϊκή υποχρέωση για ανεξάρτητες έρευνες των ναυτιλιακών καταστροφών, και η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών στηρίζει απολύτως την πρωτοβουλία αυτή, καθώς σκοπός τέτοιων ερευνών είναι να εξευρεθεί το αίτιο της καταστροφής, ούτως ώστε να ληφθούν μέτρα για την πρόληψη παρόμοιων καταστροφών στο μέλλον. Η πείρα που διαθέτουμε είναι ήδη πολύ καλή, από καταστροφές τις οποίες υπέστησαν αεροσκάφη. Μετά τα ναυάγια των πετρελαιοφόρων Erika και Prestige, δεν έγινε καμία ανεξάρτητη έρευνα, και υπήρξε ο κίνδυνος να μετατεθεί η ευθύνη από τη μία περιοχή ή το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Όταν μια μεγάλη καταστροφή πλήττει τα διεθνή μας ύδατα, τούτο αναπόφευκτα εμπλέκει διάφορα κράτη μέλη και πολλά μέρη. Αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία θα μας παράσχει τη δυνατότητα να θίξουμε τον πυρήνα του ζητήματος και να αποτρέψουμε τα κράτη μέλη από το να αλληλοκατηγορούνται.

Εμείς, στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, ενισχύσαμε τον αντίκτυπο της ανεξαρτησίας της έρευνας όταν ορίσαμε σαφώς ότι οι πληροφορίες που απορρέουν από αυτήν μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα, και στο σημείο αυτό η Ομάδα μου δεν συμφωνεί με την Επιτροπή. Οι προερχόμενες από την έρευνα πληροφορίες για τα αίτια της καταστροφής δεν πρέπει να διατίθενται για άσκηση ποινικής δίωξης στα κράτη μέλη, εξαιτίας του σημαντικού κινδύνου που υπάρχει τα εμπλεκόμενα μέρη να μην τολμούν να παρέχουν σημαντική πληροφόρηση από φόβο μήπως υποστούν ποινική δίωξη. Είναι, επομένως, ουσιώδης η αυστηρή διάκριση μεταξύ ποινικής έρευνας και έρευνας για τα αίτια της καταστροφής.

Μολονότι πέρα από τις τροπολογίες επί του θέματος, καθώς και τις τροπολογίες για την επίσπευση της έρευνας, έχουν κατατεθεί μερικές τροπολογίες οι οποίες αφορούν λεπτομέρειες και στις οποίες δεν αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία, πιστεύω ότι η ανά χείρας έκθεση είναι, στο σύνολό της, ισορροπημένη.

Θέλω επίσης να σχολιάσω την οδηγία σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών, η οποία προοριζόταν για τις θαλάσσιες μεταφορές, καλύπτει πλέον, ωστόσο, την εσωτερική ναυσιπλοΐα, κάτι που, τουλάχιστον κατά την αντίληψή μου, υποστηρίζει ο Επίτροπος Barrot. Δεν μπορώ να κατανοήσω τη θέση του, διότι ένα επιβατηγό πλοίο που διαπλέει τον Δούναβη, τον Μεύση ή τον Ρήνο δεν μπορεί να συγκριθεί με ένα ποντοπόρο σκάφος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, είναι σαν να συγκρίνουμε έναν συρμό με μια άμαξα: το προφίλ κινδύνου διαφέρει πάρα πολύ. Στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης Ναϊάδες, εσείς, Επίτροπε Barrot, δεσμευτήκατε να εναρμονίσετε την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την εσωτερική ναυσιπλοΐα –η σχετική νομοθεσία είναι εκείνη που αφορά την Κεντρική Επιτροπή για τη Ναυσιπλοΐα στον Ρήνο (ΚΕΝΡ)– και προτίθεστε να εφαρμόσετε τη ναυτική νομοθεσία στο επόμενο περιστατικό. Η κατάσταση αρχίζει να παρεκτρέπεται. Ελπίζω ειλικρινά ότι ακόμη προτίθεστε να εναρμονίσετε, και να καταστήσετε αυστηρότερη, τη νομοθεσία ΚΕΝΡ. Καταθέσαμε εκ νέου τις τροπολογίες, ώστε να αφαιρεθεί η εσωτερική ναυσιπλοΐα από αυτήν, και ελπίζω ότι δεν θα τύχει της έγκρισης της πλειοψηφίας, ή τουλάχιστον της ειδικής πλειοψηφίας, και ότι οι απόψεις του Συμβουλίου θα γίνουν δεκτές στον τομέα αυτόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Miguélez Ramos (PSE). – (ES) Κυρίες και κύριοι, κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, η καταστροφή του Prestige το 2002, όπως και η καταστροφή του Erika το 1999, σηματοδότησαν μια καμπή στην έγκριση της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας, και αυτό το Κοινοβούλιο μπορεί να υπερηφανεύεται για τον ρόλο που έχει διαδραματίσει σε αυτό το πλαίσιο.

Το πρώτο σημείο του τρίτου ψηφίσματος σχετικά με το Prestige, που εγκρίθηκε από αυτό το Κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2003, καλούσε τη Διάσκεψη των Προέδρων να εξετάσει θετικά το αίτημα δημιουργίας μιας προσωρινής επιτροπής με σκοπό την εις βάθος έρευνα των αιτιών και των επιπτώσεων της καταστροφής, ούτως ώστε να μην επαναλαμβανόταν ποτέ ξανά κάτι τέτοιο.

Αυτή η προσωρινή επιτροπή, η οποία ήταν πολύ δύσκολο να δημιουργηθεί, αποδείχτηκε ότι ήταν πολύ θετική για το Κοινοβούλιο. Μας διευκόλυνε να εκπληρώσουμε τις ευθύνες μας αναφορικά με τον πολιτικό έλεγχο μιας καταστροφής ευρωπαϊκής κλίμακας και να εκπληρώσουμε το καθήκον της προώθησης μιας πραγματικής ευρωπαϊκής πολιτικής θαλάσσιων μεταφορών, διότι η τεχνική και επαγγελματική έρευνα και η ανάλυση ατυχημάτων και συμβάντων –συμπεριλαμβανομένων ναυτικών καταστροφών– είναι σημαντικές προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψή τους.

Τα ναυάγια του Erika και του Prestige αποκάλυψαν την κακή κατάσταση των θαλάσσιων μεταφορών, τόσο από εμπορική και συνδικαλιστική άποψη όσο και από την άποψη των ίδιων των πλοίων.

Ψηφίσαμε για το ψήφισμα Mare στις 21 Απριλίου 2004. Θυμάμαι ότι μία από τις τροπολογίες που υπέβαλα εξ ονόματος της Ομάδας μου ζητούσε μια καθολική και συνεπή ευρωπαϊκή θαλάσσια πολιτική, η οποία θα μας επέτρεπε να καταστήσουμε τις διαδικασίες των θαλάσσιων μεταφορών πιο διαφανείς, να εξαλείψουμε τις σημαίες ευκαιρίας και να βελτιώσουμε την κατάρτιση και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των πληρωμάτων.

Κύριε Barrot, ήσασταν υπεύθυνος για την εκπόνηση αυτών των νέων προτάσεων που συζητάμε τελικά σήμερα. Είναι παράξενο, κύριε Επίτροπε, το γεγονός ότι αυτή η δέσμη δεν έχει όνομα. Ορισμένοι την αποκαλούν Erika III, αλλά αυτό το Κοινοβούλιο ζήτησε να ονομαστεί Prestige, κύριε Επίτροπε, και αυτό φαίνεται στο ψήφισμα που εγκρίθηκε.

Είναι ίσως μια μάλλον αμφίβολη τιμή, αλλά είναι σύμφωνη με την λογική ότι το ενδιαφέρον για την εφαρμογή πιο αυστηρής νομοθεσίας αποκαθίσταται μόνο μετά από ένα σοβαρό ατύχημα.

Η ουσία είναι ότι έχουμε δύο δέσμες Erika αλλά καμία δέσμη Prestige, και επομένως θέλω να επιμείνω να γίνει δεκτό το αίτημά μας.

Ωστόσο, θέλω να σας συγχαρώ για το γεγονός ότι έγιναν δεκτά άλλα αιτήματα. Αυτή η δέσμη ικανοποιεί πολλά από αυτά. Εξετάζει το θέμα των λιμένων καταφυγής, το σύστημα των επιθεωρήσεων των πλοίων –που είναι μια κρίσιμη πτυχή της ασφάλειας στη θάλασσα– επεκτείνει αυτό το σύστημα σε διερχόμενα πλοία –τα οποία πρέπει να διαθέτουν έγγραφα και εγγυήσεις που να αποδεικνύουν ότι είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε περίπτωση ζημιών ή ατυχημάτων– διευκρινίζει τον καταμερισμό των ευθυνών, ενισχύει και εναρμονίζει το κοινοτικό σύστημα σε σχέση με τα αρμόδια όργανα, όπως τους νηογνώμονες, και, φυσικά, βελτιώνει το σύστημα ελέγχου.

Τέλος, κύριε Επίτροπε, κάτι που εξακολουθώ να πιστεύω ότι λείπει: οι πόροι των πλοίων έχουν μειωθεί στο μισό τα τελευταία 30 χρόνια. Όλοι γνωρίζουν ότι σήμερα είναι ανεπαρκείς για να εξασφαλίσουν τη σωστή συντήρησή τους.

Επομένως, σας ζητώ να καταθέσετε προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας και την κατάρτιση των επαγγελματιών ναυτικών, την αύξηση του σεβασμού για το επάγγελμα του ναυτικού και την κατάρτιση των πληρωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης για την ασφάλεια και την αύξηση των κοινωνικών ελέγχων στα πλοία.

Θέλω να τελειώσω συγχαίροντας εσάς και την ομάδα σας, και επίσης τους εισηγητές και τους σκιώδεις εισηγητές για το έργο που επιτέλεσαν.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen (ALDE).(DA) Κύριε Πρόεδρε, υπουργέ Roth, Επίτροπε Barrot, εάν έπρεπε να απομονώσετε έναν τομέα στον οποίον η ΕΕ είναι αποτελεσματική για τους πολίτες της, ένα καλό παράδειγμα θα ήταν η νομοθεσία για την ασφάλεια στη θάλασσα. Υπάρχουν πολλοί ισορροπημένοι διεθνείς και παγκόσμιοι κανονισμοί για την ασφάλεια στη θάλασσα, και δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η ναυτιλία αποτελεί παγκόσμια βιομηχανία. Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ έχει καταστεί επικεφαλής σε ό,τι αφορά τους όρους για την αποτελεσματική ασφάλεια στη θάλασσα και είναι καλά προετοιμασμένη για πετρελαιοκηλίδες και άλλα ατυχήματα που προκαλούν ρύπανση. Πρόκειται για εξέλιξη η οποία μας χαροποιεί, ακόμη και αν πραγματοποιήθηκε στον απόηχο τραγικών γεγονότων, όπως ήταν οι μεγάλες καταστροφές από τα ναυάγια του Erika και του Prestige. Η τρίτη δέσμη για την ασφάλεια στη θάλασσα αποτελεί συνέχεια της νομοθεσίας η οποία ψηφίστηκε μετά τις δύο αυτές καταστροφές.

Θέλω να υπογραμμίσω ιδιαιτέρως τις δύο οδηγίες των οποίων ήμουν η εισηγήτρια για την Ομάδα μου, δηλαδή την οδηγία σχετικά με τους ελέγχους των πλοίων από τα κράτη λιμένα και την οδηγία σχετικά με τη διερεύνηση θαλασσίων ατυχημάτων. Θέλω να ευχαριστήσω την κ. Vlasto για την άριστη και επίπονη εργασία της για την οδηγία σχετικά με τους ελέγχους από τα κράτη λιμένα. Υποστηρίζει τις αρχές που πρότεινε η Επιτροπή – δηλαδή, ότι όλα τα πλοία πρέπει να παρακολουθούνται, ότι τα ζημιογόνα πλοία πρέπει να παρακολουθούνται ακόμη περισσότερο και ότι, όντως, δεν επιθυμούμε καθόλου τα χείριστα πλοία σε ευρωπαϊκά ύδατα. Δηλώνει επίσης ότι οι έλεγχοι από τα κράτη λιμένα πρέπει να διατηρήσουν ένα κατάλληλο επίπεδο, ούτως ώστε να υπάρχει πιο ομοιόμορφη παρακολούθηση σε όλους τους λιμένες της ΕΕ, ενώ αποσαφηνίζει τον ρόλο των πιλότων κατά την αναφορά κακών πλοίων.

Η κ. Vlasto επεξεργάστηκε εκ νέου την πρόταση της Επιτροπής, με αποτέλεσμα να έχουμε πλέον μια κατά πολύ σαφέστερη διάκριση των πλοίων σε καλά και σε κακά. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να επαινεθεί ιδιαίτερα, όπως και για την επιδεκτική και συγκαταβατική προσέγγισή της κατά την κατάρτιση της έκθεσης αυτής. Η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη δεν έχει, επομένως, καταθέσει τροπολογίες στην έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον κ. Kohlíček για την εποικοδομητική του συνεργασία στην οδηγία για τη διερεύνηση ατυχημάτων. Η διερεύνηση των περιστατικών και η κοινοποίηση των πορισμάτων τους είναι, ασφαλώς, ζωτικής σημασίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα ατυχήματα δεν πρόκειται να επαναληφθούν. Πρέπει να διδασκόμαστε από τα ατυχήματα που συμβαίνουν, και όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να διδάσκονται από την εμπειρία των υπολοίπων. Απέδωσα σημασία στο να διασφαλιστεί, παραλλήλως με όση γνώση έχει αποκομιστεί από την αεροπορία, ότι υπάρχουν κίνητρα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ώστε να προβαίνουν σε όσο το δυνατόν διαφανέστερο και τιμιότερο απολογισμό της πορείας ενός ατυχήματος. Μια μαρτυρική κατάθεση στην ανακριτική έρευνα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άμεση σχέση με οποιαδήποτε κατηγορία απαγγελθεί, και, βεβαίως, σε τέτοιες περιπτώσεις, στον κατηγορούμενο πρέπει να παρέχονται τα ενδεδειγμένα δικαιώματα κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Είναι δύσκολο να επιτευχθεί ισορροπία αυτών των τάσεων, και ευχαριστώ τον κ. Kohlíček για το θετικό αποτέλεσμα που επετεύχθη. Η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη προτείνει και τα αλιευτικά σκάφη μήκους κάτω των 24 μέτρων να καλύπτονται από τις προτεινόμενες έρευνες αυτού του είδους, διότι υπάρχει μεγάλος αριθμός ατυχημάτων που αφορούν τέτοια σκάφη. Ωστόσο, μπορώ να δεχτώ το όριο να προσδιοριστεί σε αλιευτικά σκάφη κάτω των 15 μέτρων εάν κάτι τέτοιο εξυπηρετήσει την πρόταση. Προσβλέπω, επομένως, στη στήριξη των συναδέλφων μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN). – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Barrot, κυρίες και κύριοι, ασφαλώς δεν θα πρωτοτυπήσω εάν τονίσω ότι το ζήτημα της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών στα χωρικά ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, δυστυχώς, διαρκώς και συχνά δραματικά επίκαιρο.

Πριν από τρεις μόλις μήνες είχαμε το τεσσαρακοστό πέμπτο ατύχημα σε μισό αιώνα στον Πορθμό της Μεσσήνης, έναν εκ των πλέον νευραλγικών κόμβων των θαλάσσιων μεταφορών στη Μεσόγειο. Το ατύχημα, στο οποίο ενεπλάκησαν ένα οχηματαγωγό και ένα υδροπτέρυγο, προκάλεσε νέους νεκρούς και τραυματίες. Το δυστύχημα αυτό θα μπορούσε ίσως να είχε αποφευχθεί εάν είχε τεθεί σε πλήρη λειτουργία το εξελιγμένο σύστημα επίγειων ραντάρ, με το οποίο θα ελέγχεται η θαλάσσια κυκλοφορία.

Σήμερα, για τον έλεγχο της κυκλοφορίας στο Στενό της Μεσσήνης απομένει μόνο το AIS –το δορυφορικό αυτόματο σύστημα αναγνώρισης των σκαφών– το οποίο είναι υποχρεωτικό για τα πλοία χωρητικότητας άνω των 300 τόνων.

Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή Αλιείας ενέκρινε στη γνωμοδότησή της μια τροπολογία με την οποία ζητά την υποχρεωτική χρήση συστημάτων AIS σε όλα τα νέα αλιευτικά, επιδιώκοντας την ενίσχυση της ασφάλειας των αλιέων και των σκαφών τους – ας έχουμε κατά νου ότι πολλά ναυτικά ατυχήματα οφείλονται στην αδυναμία εντοπισμού των αλιευτικών από τα εμπορικά πλοία.

Όσον αφορά τα υφιστάμενα αλιευτικά, θα πρέπει να προβλεφθεί χρηματοδότηση, ιδίως για τα μικρά σκάφη, καθώς η πλειονότητα των αλιευτικών που δραστηριοποιούνται στη Μεσόγειο ανήκει σε μικρούς ιδιοκτήτες πλοίων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, καθώς αναγκάσθηκαν ήδη να κάνουν πολλές θυσίες για να προσαρμοσθούν στην πολιτική αλιείας με τα επονομαζόμενα «μπλε κουτιά».

Κυρία Πρόεδρε, κύριε Barrot, η πίστη στην ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών συνεπάγεται, ως εκ τούτου, ασφάλεια για όλους και παντού, ασφάλεια για τους επιβάτες και τα πληρώματα στα εσωτερικά και στα διεθνή ύδατα, και επίσης ενίσχυση των ελέγχων και επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων για τους παραβάτες. Η ψήφος του Σώματος μπορεί να αποτελέσει, συνεπώς, μια απτή απόδειξη της βούλησης της Ευρώπης να βαδίσει προς αυτήν την κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL). – Κυρία Πρόεδρε, Κύριε Επίτροπε, η μεγάλη πλειονότητα των ευρωπαίων πολιτών απαιτεί αυστηρότερα μέτρα για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, για την προστασία όχι μόνο του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, αλλά και της αλιείας και του τουρισμού. Η τρίτη δέσμη μέτρων στον τομέα της ναυσιπλοΐας αποτελεί ένα σημαντικό θετικό βήμα.

Η Σύμβαση των Αθηνών του 1974, όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο του 2002, πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή. Μέχρι στιγμής έχουν υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δυστυχώς μόνο πέντε κράτη μέλη και χρειάζονται δέκα υπογραφές. Απευθύνω έκκληση σε όλα τα κράτη μέλη, και ιδίως στη χώρα μου, την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια παγκόσμια ναυτική δύναμη· γι' αυτό δεν πρέπει να αποτελεί οπισθοφυλακή, αλλά να έχει το προβάδισμα στη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα.

Υποστηρίζω την υποχρεωτική ασφάλιση για την κάλυψη των επιβατών των πλοίων. Οι επιβάτες δυστυχώς συχνά δεν γνωρίζουν ούτε τα ήδη θεσμοθετημένα δικαιώματά τους. Γι' αυτό πρέπει να δοθεί έμφαση και στην πληροφόρηση των επιβατών. Παράλληλα, όμως, επιβάλλεται και μια περαιτέρω ανάλυση του κόστους που θα έχει η εφαρμογή του κανονισμού, καθώς και ο επιμερισμός αυτού του κόστους, ώστε να αποφευχθεί η δυσανάλογη αύξηση των εισιτηρίων και των μεταφορικών. Στις νησιωτικές χώρες, όπως η Ελλάδα, η πλευρά αυτή είναι πολύ σημαντική.

Και εγώ προσωπικά και η πολιτική μου Ομάδα λέμε ένα καθαρό «ναι» στην κατάρτιση μαύρης λίστας εφοπλιστών και ναυτιλιακών εταιρειών, καθώς και γκρίζας ή μαύρης λίστας κρατών σημαίας. «Ναι» στον αποτελεσματικότερο έλεγχο των πλοίων με αυστηρότερες επιθεωρήσεις. «Ναι» στη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων λειτουργίας και επίβλεψης των νηογνωμόνων. «Όχι» στους ασύδοτους πλοιοκτήτες. «Όχι» σε όσους νηογνώμονες εκδίδουν αναξιόπιστα πιστοποιητικά ναυσιπλοΐας. «Ναι» στη δημιουργία ενός μόνιμου Οργανισμού Διερευνήσεως Ατυχημάτων. «Ναι» στη θεσμοθέτηση ενός συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων που θα συνεισφέρει και στην πρόληψη, αλλά και στην έγκαιρη επέμβαση σε περιπτώσεις ατυχημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland (IND/DEM).(NL) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να εστιάσω στην έκθεση Costa, η οποία φαίνεται να περιέχει δύο καίρια σημεία. Καταρχάς, υπάρχει εκεί η ιδέα για ένα πρόγραμμα ευθύνης για την περίπτωση τρομοκρατικών ενεργειών, το οποίο έχει συζητηθεί και τύχει επεξεργασίας με μεγάλη λεπτομέρεια από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, ενώ αποτελεί καλό παράδειγμα σωστής λύσης στο σωστό επίπεδο.

Αυτό με οδηγεί στο δεύτερο σημείο, το οποίο είναι το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Εφόσον η Σύμβαση των Αθηνών αφορά τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, με έκπληξη παρατήρησα να επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της ώστε να συμπεριλάβει την εσωτερική ναυσιπλοΐα. Οι μείζονες διαφορές μεταξύ της θαλάσσιας και της εσωτερικής ναυσιπλοΐας δεν δικαιολογούν το ίδιο καθεστώς ευθύνης, ούτε οι συνέπειες της εξίσωσής τους. Είναι αναμενόμενο ότι η αύξηση της ευθύνης για τους μεταφορείς στην εσωτερική ναυσιπλοΐα θα έχει συνέπειες στον βαθμό που θα τεθεί στη ζυγαριά η οικονομική βιωσιμότητα της υπηρεσίας. Δεδομένης της κοινωνικής σημασίας που έχει η μεταφορά επιβατών διά θαλάσσης σε αρκετές χώρες, αυτό το βρίσκω απαράδεκτο. Για τον λόγο αυτόν, η Ομάδα μου προτείνει να αφαιρεθεί η εσωτερική ναυσιπλοΐα από αυτήν την πρόταση και, αντ’ αυτού, να υπάρξει συνεργασία με την Κεντρική Επιτροπή για τη Ναυσιπλοΐα στον Ρήνο, ώστε να βελτιωθεί το καθεστώς ευθύνης για την εσωτερική ναυσιπλοΐα. Με ικανοποιεί η θέση που υιοθέτησε η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών επ’ αυτού, και ευελπιστώ ειλικρινά ότι θα την ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες Ομάδες.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (ITS). – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Barrot, κυρίες και κύριοι, η ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, που αποτελεί το θέμα πέντε οδηγιών τις οποίες καλείται να εγκρίνει το Κοινοβούλιο, είναι το θέμα μιας δέσμης μέτρων, τα οποία ορθώς αποσκοπούν στην καλύτερη πρόληψη και την αποτελεσματικότερη επέμβαση σε περίπτωση ναυτικών ατυχημάτων, καθώς και στη διαχείριση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων.

Κατά την άποψή μου, ορθώς ενσωματώνεται η Σύμβαση των Αθηνών του 2002 στο κοινοτικό δίκαιο, προσδιορίζοντας έτσι τις ευθύνες των μεταφορέων και την ασφαλιστική κάλυψη των επιβατών και των αποσκευών τους. Έτσι, παρέχονται στους χρήστες οι κατάλληλες εγγυήσεις και δημιουργείται παράλληλα ένα είδος κύκλου ασφάλειας που ενθαρρύνει τον αυξημένο έλεγχο του στόλου και των συστημάτων, καθώς και τη θέσπιση διαδικασιών ασφαλείας, ακριβώς γιατί συμμετέχουν οι διάφοροι παράγοντες των θαλάσσιων μεταφορών.

Όσον αφορά ειδικότερα την έκθεση Sterckx, θεωρώ πως είναι σκόπιμη η ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών και η χρήση του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης για τα αλιευτικά, αρκεί να υπάρξει ουσιαστική χρηματοδότηση από την Ένωση έως και 90% για τον εξοπλισμό των στόλων με νέα συστήματα οργάνων, κυρίως για τους μικρούς ιδιοκτήτες σκαφών.

Διαφωνώ, αντιθέτως, με την προσπάθεια να αφαιρεθούν από τα κράτη μέλη τα περιθώρια ελιγμών όσον αφορά τη διαχείριση των εκτάκτων αναγκών και τις διαδικασίες υποδοχής των πλοίων που κινδυνεύουν. Συμφωνώ, ωστόσο, με το κείμενο της τροπολογίας που διευκρινίζει ότι ένα κράτος δεν μπορεί να αρνηθεί την υποχρέωση παροχής βοήθειας στα πλοία που διατρέχουν κίνδυνο. Συμφωνώ επίσης με όσα προτείνουν η κ. Vlasto και η Επιτροπή σχετικά με την περαιτέρω ενίσχυση του καθεστώτος ελέγχου των πλοίων και των σχετικών κριτηρίων κινδύνου.

Εν κατακλείδι, εκφράζω τη συναίνεσή μου στα μέτρα που αποβλέπουν σε μια πανευρωπαϊκή πολιτική για τη θάλασσα και την ασφάλεια όσον αφορά τον ανθρώπινο, τον περιβαλλοντικό και τον οικονομικό παράγοντα, καθώς και στα μέτρα που ευνοούν τη βελτίωση και την εναρμόνιση των υπηρεσιών των ναυτικών διοικήσεων, όπως επίσης και την προώθηση της νηολόγησης με τη σημαία της Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να αναφερθώ ειδικά στην έκθεση Sterckx. Θα σχολιάσω δύο από τις τροπολογίες του εισηγητή οι οποίες σχετίζονται με τους περιορισμούς στην πρόσβαση των δεδομένων. Παρότι μπορώ να κατανοήσω τις προθέσεις του εισηγητή, ο οποίος αποβλέπει στη μείωση του κινδύνου κακής χρήσης των δεδομένων για την αποκόμιση εμπορικού οφέλους, θεωρώ ότι οι έμμεσες συνέπειες που θα προκύψουν θα εξουδετερώνουν τα όποια πλεονεκτήματα.

Δεδομένου ότι έχει ήδη αναληφθεί δράση εκτός της ΕΕ στο θέμα αυτό, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους θεωρούμε αναγκαίο να νομοθετήσουμε σε αυτόν τον τομέα. Αναφέρομαι στις ενέργειες του νηογνώμονα Lloyd’s Register του Λονδίνου και του ολλανδικού ομολόγου του για τη θέσπιση ενός συστήματος αυτορύθμισης. Αυτές οι συζητήσεις έχουν οδηγήσει σε αναδιάρθρωση του αυτόματου συστήματος αναγνώρισης (AIS), η οποία αποσκοπεί συγκεκριμένα στην αντιμετώπιση των προβληματισμών που έχουν εκφραστεί και στη διευκόλυνση τόσο της βιομηχανίας όσο και των κρατικών χρηστών. Συνεπώς, όλες οι πλευρές που χρησιμοποιούν τα δεδομένα του αυτόματου συστήματος αναγνώρισης έχουν συμφωνήσει στη χρήση αυτών των μέτρων.

Εκείνο που με ανησυχεί είναι ότι, εάν εγκριθούν οι προτάσεις για περιορισμό της πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα, οι ευρωπαϊκοί λιμένες και επιχειρήσεις θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση στο πλαίσιο του εμπορικού ανταγωνισμού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ανταγωνιστές τους στο εξωτερικό θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν υπηρεσίες στις οποίες γίνεται χρήση των δεδομένων AIS. Επίσης, δεδομένου ότι πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τη νόθευση του ανταγωνισμού μπορούν εύκολα να αποκτηθούν από άλλες πηγές, με περισσότερες μάλιστα λεπτομέρειες, γιατί επιλέγουμε αυτό ειδικά το σύστημα δεδομένων;

Τέλος, οι προτεινόμενες ρήτρες είναι ανεφάρμοστες. Τα δεδομένα του συστήματος AIS μεταδίδονται με χρήση συμβατικών σημάτων υψηλής συχνότητας και στην αγορά υπάρχουν αρκετοί δέκτες οι οποίοι είναι εντελώς αδύνατον να εντοπιστούν, γεγονός που σημαίνει ότι οποιοσδήποτε επιθυμεί να κάνει κατάχρηση των δεδομένων, θα έχει αυτήν τη δυνατότητα. Συνεπώς, καλώ το Σώμα να μελετήσει προσεκτικά το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης και να μην πέσει στην παγίδα της θέσπισης υπερβολικών ρυθμίσεων σε μια περίοδο κατά την οποία ζητούμε από την Επιτροπή να μειώσει τις ρυθμιστικές της παρεμβάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Evans (PSE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω την τρίτη δέσμη μέτρων για τη ναυτιλία. Παραδοσιακά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιμετωπίζει με μεγάλη σοβαρότητα τα θέματα ασφάλειας της ναυτιλίας. Μετά τις καταστροφές του Erika και του Prestige, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα επαναληφθούν ποτέ ξανά παρόμοια περιστατικά και ότι θα εργαστούμε για να καταστούμε παγκόσμιοι πρωτοπόροι όσον αφορά την εξασφάλιση των υψηλότερων δυνατών προτύπων ασφάλειας στη θάλασσα.

Θέλω να αναφερθώ ειδικότερα στην έκθεση του κ. de Grandes Pascual. Χαιρετίζω αυτήν την πρωτοβουλία για την αναθεώρηση της λειτουργίας των ευρωπαϊκών νηογνωμόνων και τη βελτίωση της ποιότητας αυτών των οργανισμών. Κατά τη γνώμη μου, με την έκθεση αυτή πραγματοποιείται θετική πρόοδος όσον αφορά τη μεταρρύθμιση των επιθεωρήσεων, του ελέγχου και της πιστοποίησης των σκαφών που φέρουν τη σημαία κρατών μελών της ΕΕ, όμως έχω ορισμένες επιφυλάξεις.

Πρώτον, Επίτροπε Barrot, στην εισαγωγική σας ομιλία αναφερθήκατε στην ανάγκη ύπαρξης ενός ανεξάρτητου συστήματος ποιοτικού ελέγχου. Δεν διαφωνώ μαζί σας επ’ αυτού, αλλά θεωρώ ότι η έκθεση αυτή, στην προτεινόμενη μορφή της, είναι αντιφατική. Προκειμένου να είναι πραγματικά αξιόλογη, η νέα επιτροπή που προτείνεται, η επιτροπή αξιολόγησης, πρέπει να είναι ανεξάρτητη, όχι μόνο από τους αναγνωρισμένους οργανισμούς αλλά και από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επί του παρόντος, όμως, σύμφωνα με την τρέχουσα διατύπωση, στην έκθεση αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «μπορεί να ζητήσει από την επιτροπή αξιολόγησης να λάβει τα μέτρα που η Επιτροπή κρίνει αναγκαία». Αυτό απέχει πολύ από την εξασφάλιση καθεστώτος αυτονομίας και ανεξαρτησίας για την επιτροπή αξιολόγησης, στον βαθμό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα της ζητά να εγκρίνει τα μέτρα που η ίδια θεωρεί αναγκαία.

Απευθύνω, λοιπόν, έκκληση να υπερψηφιστεί η τροπολογία μου με αριθ. 73, την οποία, δυστυχώς, ο κ. de Grandes Pascual δηλώνει ότι δεν προτίθεται να υποστηρίξει επί του παρόντος. Η εν λόγω τροπολογία θα μεταβάλλει αυτόν τον συσχετισμό και θα προσφέρει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα να συμβουλεύει ή να προτείνει, αντί να απαιτεί, τη λήψη μέτρων, καθόσον δεν είναι δυνατόν να επιβάλλεται σε μια ανεξάρτητη επιτροπή η λήψη μέτρων· διαφορετικά, χάνει εντελώς την ανεξαρτησία της.

Όσον αφορά το άρθρο 8, υποστηρίζω σαφώς την προσέγγιση για τη θέσπιση σταδιακού συστήματος κυρώσεων για τους εγκεκριμένους οργανισμούς και θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς της ευθύνης. Όσον αφορά το άρθρο 12, υποστηρίζω την επιβολή κυρώσεων για εγκεκριμένους οργανισμούς που παρουσιάζουν ελλείψεις, και αυτό το σύστημα είναι πολύ πιο δίκαιο από το ισχύον σύστημα της αφαίρεσης αδειών. Αποτελεί πιο ευέλικτο τρόπο λειτουργίας και θα επιτρέψει την ταχεία λήψη διορθωτικών μέτρων εφόσον διαπιστωθούν προβλήματα στη λειτουργία κάποιου εγκεκριμένου οργανισμού. Υποστηρίζω πλήρως το ποσοστό του 5% του συνολικού κύκλου εργασιών ως μέγιστο πρόστιμο, έναντι του αρχικού 10%, ενώ στηρίζω επίσης τη θέση που διατυπώνεται στο άρθρο 20 όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών που εκδίδουν εγκεκριμένοι οργανισμοί.

Θεωρώ ότι με το κείμενο αυτό σημειώνουμε πρόοδο. Ευελπιστώ ότι η έκθεση θα μπορέσει να εγκριθεί μαζί με την τροπολογία μου, οπότε θα είμαι από τους πρώτους που θα την υποστηρίξουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Aleksander Czarnecki (UEN). (PL) Κύριε Πρόεδρε, δράττομαι της ευκαιρίας για να εκφράσω τη συμφωνία μου και τη στήριξή μου για την ενσωμάτωση της Σύμβασης των Αθηνών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού στην κοινοτική νομοθεσία.

Η θέση μου συμπίπτει πλήρως με εκείνη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων στην οποία και συμμετέχω. Τάσσομαι επίσης υπέρ της επέκτασης της ευθύνης σε περίπτωση μεταφοράς επιβατών εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για τις θαλάσσιες και για τις οδικές μεταφορές. Κατά την άποψή μου, οποιοδήποτε συμβάν στο οποίο υποφέρουν οι επιβάτες είναι ιδιαίτερα σημαντικό, επομένως η αύξηση της ασφάλειας των επιβατών είναι υψίστης σημασίας.

Για τον λόγο αυτόν, πιστεύω ότι, προτού η Σύμβαση των Αθηνών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού περιληφθεί στην κοινοτική νομοθεσία, πρέπει να εστιάσει στο ζήτημα της ασφάλισης των μεταφορέων, η οποία θα εκπλήρωνε τις υποχρεώσεις που διατυπώνονται στο πρωτόκολλο του 2002, και της εφαρμογής λογικών χρεώσεων. Θα άξιζε επίσης τον κόπο να αναζητηθούν λογικές τιμές για τέτοιου είδους ασφάλιση για μεταφορείς και να εξετασθεί το ζήτημα απαλλαγής των μεταφορέων από την ευθύνη στην περίπτωση τρομοκρατικών επιθέσεων.

Και ένα τελευταίο σημείο: περισσότερη προσοχή πρέπει να δοθεί, κατά την άποψή μου, στην κατάσταση των μικρών φορέων εκμετάλλευσης σε εσωτερικές υδάτινες οδούς σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των επιβατών.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL). – Κυρία Πρόεδρε, τα πρόσφατα γεγονότα, όπως η βύθιση του πλοίου «Sea Diamond» στη Σαντορίνη, η προσάραξη του «Napoli» στις ακτές της Βρετανίας, η σύγκρουση δύο πλοίων στη Μεσίνα της Ιταλίας και άλλα, επιβεβαιώνουν την εκτίμησή μας ότι η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα είναι το μεγαλύτερο πολιτικό και κοινωνικό πρόβλημα της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Το πλαίσιο των νομοθετικών ρυθμίσεων μέσα από διεθνείς συμβάσεις και κανονισμούς, δυστυχώς, δεν συμβάλλει στον περιορισμό και στην επίλυση του προβλήματος και αποδεικνύεται αναποτελεσματικό. Η βασική αιτία του προβλήματος είναι το γεγονός ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες, αλλά και οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί φορείς που ελέγχουν την αξιοπλοΐα και την εμπορική δραστηριότητα των πλοίων λειτουργούν με βάση το κέρδος. Έτσι, παραβιάζουν τους κανόνες ασφάλειας, έχοντας όμως την ίδια στιγμή την πολιτική κάλυψη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των κυβερνήσεων των κρατών μελών.

Είναι ιδιαίτερα οξυμένο το πρόβλημα της ασφάλειας στα υπό σημαία ευκαιρίας πλοία στα δεύτερα νηολόγια. Η ζωή και δουλειά των ναυτεργατών στη θάλασσα στα υποσυντήρητα και υποβαθμισμένα πλοία καθίσταται σύγχρονη σκλαβιά. Η εκτίμηση που προβάλλεται από την Επιτροπή, από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και από τους εφοπλιστές ότι ο βασικός παράγοντας που ευθύνεται για τα ναυτικά ατυχήματα είναι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι άκρως επικίνδυνη. Υποβιβάζει τη γενικότερη κατάσταση των πλοίων, τις συνέπειες που επιφέρουν η πλημμελής συντήρηση και η αύξηση της ηλικίας τους. Με αυτό τον τρόπο υποτιμούνται οι ευθύνες των εφοπλιστών, καθώς και των εμπλεκομένων φορέων έκδοσης των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας των πλοίων. Την ευθύνη των πληρωμάτων πολλαπλασιάζουν τα προωθούμενα σχέδια για τη θέσπιση πολλαπλών καθηκόντων –κυρίως πλοιάρχου και μηχανικού– που θέτουν σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα.

Τα σχέδια αυτά πρέπει να ανατραπούν και στην επόμενη γενική συνέλευση του IMO τον προσεχή Οκτώβριο για την ασφάλεια στη θάλασσα. Απαιτείται να προωθηθούν η αναβάθμιση της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης, ο καθορισμός των οργανικών συνθέσεων των πλοίων με βάση τις πραγματικές ανάγκες και η μείωση του χρόνου εργασίας και η βελτίωση των όρων δουλειάς των ναυτεργατών. Λύση δεν μπορεί να υπάρξει στο πλαίσιο μιας πολιτικής που στον βωμό του κέρδους των εφοπλιστών θυσιάζει τις ανθρώπινες ζωές και το περιβάλλον και χρησιμοποιεί ως εξιλαστήρια θύματα των εγκλημάτων της τους ναυτεργάτες.

Οι γραφειοκρατικές και τεχνοκρατικού χαρακτήρα οδηγίες και κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πραγματικά να προστατεύσουν αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή, το περιβάλλον και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Εμείς υποστηρίζουμε τα αιτήματα που προβάλλει το ναυτεργατικό κίνημα για αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης, βελτίωση των όρων εργασίας των ναυτεργατών, έλεγχο –με τη συμμετοχή των εργαζομένων– σχετικά με τους κανόνες, κατασκευή και αξιοπλοΐα των πλοίων και δημιουργία σταθμών έκτακτης ανάγκης.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Καρατζαφέρης (IND/DEM). – Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πριν από τρεις εβδομάδες είχατε επισκεφθεί την χώρα μου, την Ελλάδα. Περίμεναν πολλά από εσάς οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη θάλασσα· είδαν όμως μια σπουδή στην εκτέλεση της Ολυμπιακής Αεροπορίας, αλλά δεν άκουσαν αυτά τα οποία περίμεναν από εσάς, τον κατ’ εξοχήν υπεύθυνο για τα θέματα θαλάσσιων μεταφορών.

Τρεις ημέρες αφότου φύγατε, είχαμε ένα τραγικό ναυάγιο μόλις είκοσι μέτρα από την ακτή. Ένα κρουαζιερόπλοιο με 1 300 περίπου άτομα βυθίστηκε είκοσι μέτρα από το πλέον τουριστικό νησί της Ελλάδας, τη Σαντορίνη. Είχαμε και δύο νεκρούς Γάλλους. Αυτό καταδεικνύει ότι κάτι δεν πάει καλά. Βγήκε και είπε ο πλοίαρχος: «ήταν αποκλειστικά ευθύνη δική μου»! Να αυξήσετε τον βαθμό αξιολόγησης των πλοιάρχων! Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να έχουμε αυτήν την κατάσταση να επικρατεί και να μην υπάρχει πρόσθετο ενδιαφέρον. Κινούνται προς τη σωστή πλευρά και η μία και η άλλη έκθεση. Όμως, πρέπει να εξασφαλίσουμε τη ζωή των ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένα δυστύχημα στο Αιγαίο και δεν ξέρουμε ποιος είναι ο φορέας που θα αναλάβει την έρευνα και τη διάσωση. Είναι ρευστά τα πράγματα. Εάν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προκαθορίσει πού ανήκει η κάθε θάλασσα, τότε πώς μπορούμε να έχουμε έρευνα και διάσωση;

Βεβαίως, ένα άλλο θέμα, πολύ σοβαρό, κύριε Επίτροπε, είναι πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε θέσεις εργασίας στα πληρώματα. Χάνονται οι θέσεις εργασίας. Έχουμε τους περισσότερους άνεργους ναυτικούς. Πώς θα εξασφαλίσουμε γραμμή επικοινωνίας με τα μικρά νησιά; Έχουμε χίλια νησιά στην Ελλάδα! Κατοικούνται τα μισά! Πώς αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν επικοινωνία με το κέντρο; Δημιουργούμε λοιπόν μια χώρα με πληθυσμό που υφίσταται άνιση μεταχείριση. Όλα αυτά πρέπει να τα δείτε, να τα καλύψετε. Εάν δεν μπορείτε σε αυτήν την έκθεση, σε μια προσεχή σας έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE).(PT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε, το ζήτημα της ασφάλειας στη θάλασσα δεν είναι απλώς αμφιλεγόμενο και δυσεπίλυτο· το σημαντικότερο είναι ότι αποτελεί επίσης ζωτικό παράγοντα στο να αναβαθμιστούν τα πλοία, τα πλοία για εμπορευματοκιβώτια και τα πετρελαιοφόρα σε ένα ασφαλές και αξιόπιστο μέσον μεταφοράς, μετά τα ατυχήματα και τις περιβαλλοντικές καταστροφές που συνέβησαν. Δεν πρέπει να υποχωρήσουμε ως προς αυτήν την αρχή. Γι’ αυτό, επιθυμώ να συγχαρώ τους εισηγητές μας για το έργο τους και τις προσπάθειες που κατέβαλαν για να εξευρεθούν βιώσιμες λύσεις σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των οργανισμών τους οποίους αφορούν οι προτάσεις.

Τα μέτρα που συζητούμε σήμερα –τόσο τα προληπτικά όσο και αυτά που αφορούν τις επιπτώσεις των ατυχημάτων– μαζί, ασφαλώς, με τα δύο ήδη εγκριθέντα κατά την προηγούμενη περίοδο συνόδου, είναι ενδεικτικά των προσπαθειών που καταβάλλει το Κοινοβούλιο για να εγγυηθεί μια έγκαιρη, συνεπή απάντηση στο ζήτημα της ασφάλειας στη θάλασσα. Ελπίζουμε, επομένως, ότι η Επιτροπή και, προπαντός, το Συμβούλιο θα προχωρήσουν με την ίδια ταχύτητα και παραλλήλως, χρησιμοποιώντας την προσέγγιση η οποία κατατίθεται στον συγκεκριμένο φάκελο.

Δραττόμεθα της ευκαιρίας να συγχαρούμε το Συμβούλιο για το σχέδιο λήψης πολιτικής απόφασης επί του συγκεκριμένου ζητήματος τον Ιούλιο, όπως εκτέθηκε λεπτομερώς εδώ στο Σώμα. Μέτρα όπως η ενίσχυση των διατάξεων για την ηθική και υλική αποζημίωση των ανθρώπων λόγω απώλειας της περιουσίας τους σε περίπτωση ναυτικών ατυχημάτων, η ανάπτυξη και βελτίωση του συστήματος για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών, η παρακολούθηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας, η ανταλλαγή σχετικής πληροφόρησης και η αποσαφήνιση της φύσης και του πεδίου εφαρμογής των ερευνών ασφάλειας από μόνιμα αμερόληπτα όργανα θα συμβάλουν στην εδραίωση σαφέστερων κανόνων και στην ενίσχυση του κοινού έργου που έχουν αναλάβει οι διάφοροι εμπλεκόμενοι φορείς.

Περαιτέρω μείζονες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα συμβάλουν στην παροχή ασφαλέστερων θαλασσίων μεταφορών με κανόνες, τους οποίους οι χρήστες θα κατανοούν με μεγαλύτερη ευχέρεια και οι οποίοι θα είναι θεσπισμένοι με γνώμονα τους χρήστες, αποτελούν η αύξηση της συχνότητας των επιθεωρήσεων ελλιμενισμού των πλοίων, με έμφαση στα επικίνδυνα πλοία, και η αναβάθμιση των συστημάτων παρακολούθησης των πιστοποιημένων φορέων μέσω της μεταρρύθμισης του καθεστώτος κυρώσεων και της διασφάλισης ότι οι οργανισμοί ελέγχου ενεργούν με ανεξαρτησία.

Εν κατακλείδι, καθιστώντας δυναμικότερη τη νομοθεσία και εξασφαλίζοντας στενότερους δεσμούς με τις συμβάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, θα είμαστε σε θέση να συμβάλουμε στην επίτευξη υψηλότερης ασφάλειας και καλύτερων θαλάσσιων μεταφορών, χωρίς πετρελαιοκηλίδες, και αυτό με τη σειρά του θα ωφελήσει το περιβάλλον, τους ανθρώπους και τα αγαθά που μεταφέρονται.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Savary (PSE). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, τυγχάνει να ήμουν ο εισηγητής για το πρώτο μέρος αυτής της δέσμης για την ασφάλεια στη θάλασσα, που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη περίοδο συνόδου, τον Μάρτιο, καθώς είχαμε αποφασίσει να εξετάσουμε την έκθεση Vincenzi σχετικά με τα κράτη σημαίας και τη δική μου έκθεση σχετικά με την αστική ευθύνη.

Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να επιβεβαιώσουμε εκ νέου σήμερα ότι πρόκειται πράγματι για μια περιεκτική δέσμη μέτρων και να στείλουμε ένα μήνυμα στο Συμβούλιο ότι δεν θα πρέπει να ενεργεί σαν τους Οράτιους και τους Κουριάτιους. Θέλουμε να παραμείνουμε πολύ συνεκτικοί, και ελπίζω ότι θα το καταφέρουμε, διότι η δέσμη αυτή αποτελείται από μια σειρά εξαιρετικά σημαντικών και ιδιαίτερα υποδειγματικών κειμένων.

Μία φορά δεν πειράζει: θα εξετάσουμε τα κείμενα για την ασφάλεια στη θάλασσα εν ψυχρώ, δηλαδή χωρίς να έχουμε την πίεση από καταστροφικά γεγονότα. Ήμουν εδώ, στην Αίθουσα αυτή, όταν συνέβησαν οι δύο προηγούμενες καταστροφές, το Erika και το Prestige. Ήμουν επίσης εδώ όταν τέθηκαν τα ενίοτε υποκριτικά ερωτήματα από τα κράτη μέλη που επεσήμαιναν τις ελλείψεις της Ευρώπης: τι κάνει λοιπόν η Ευρώπη; Φταίει η Ευρώπη που υπάρχει τέτοια έλλειψη πρόβλεψης, φταίει η Ευρώπη που επιτρέπεται στα πλοία να ταξιδεύουν σε τέτοια κατάσταση, και φταίει τέλος η Ευρώπη που δεν υπάρχει καμία κατευθυντήρια γραμμή για την παροχή αποζημιώσεων για τις οικολογικές καταστροφές που προέκυψαν. Ε λοιπόν, δεν θα φταίει η Ευρώπη, αλλά τα κράτη μέλη, που πλησιάζουμε στο τέλος της διαδικασίας στην οποία έχουμε κληθεί σήμερα. Μπορεί να δει κανείς, παρεμπιπτόντως, από τις δύο προηγούμενες δέσμες ότι όταν τα κράτη μέλη παίρνουν το πράσινο φως να προχωρήσουν δυναμικά όσον αφορά τα νομοθετικά ζητήματα, τότε δείχνουν πολύ λιγότερο ενθουσιασμό και μεσολαβεί πολύ περισσότερος χρόνος έως ότου εφαρμοστούν τα κείμενα.

Έχουμε, ως εκ τούτου, μια νομοθετική δέσμη από επτά ιδιαίτερα συνεπή κείμενα, σε ένα ευρωπαϊκό θαλάσσιο περιβάλλον που είναι αναμφισβήτητα –πρέπει να το πούμε– ένα από τα πιο ευάλωτα και τα πιο επικίνδυνα στον κόσμο. Έχουμε μια περίπλοκη γεωγραφία και ζώνες κινδύνου: το Pas-de-Calais –η αύξηση της κυκλοφορίας στο Pas-de-Calais έχει προκαλέσει, και εξακολουθεί να προκαλεί, σοβαρά ατυχήματα–, η Βαλτική και το Oresund, καθώς και ο Βόσπορος, χωρίς να λησμονούμε το Γιβραλτάρ. Επιπλέον, είμαστε μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές δυνάμεις στον κόσμο, πιθανώς η μεγαλύτερη, παρά το γεγονός ότι η Κίνα κοντεύει να μας ξεπεράσει. Είναι, συνεπώς, απολύτως σημαντικό να έχουμε ένα ισχυρό σώμα νομοθεσίας, που θα μας επιτρέπει να προστατεύσουμε την Ευρώπη και να στείλουμε ένα μήνυμα προς όλους ότι διαθέτουμε προδιαγραφές ασφαλείας και ότι οι προδιαγραφές αυτές είναι πρώτα από όλα προληπτικές.

Κανείς μας δεν θέλει να βάλει τους ναυλωτές να πληρώσουν και να τους εξαναγκάσει να επιστρέψουν παράνομα αποκτηθέντα κέρδη, αλλά αυτό που επιθυμούμε είναι να είναι οι ναυλωτές, καθώς και όλοι εκείνοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, πολύ πιο προσεκτικοί και να γνωρίζουν ότι θα τους ασκηθούν πιέσεις από τις ασφαλιστικές εταιρείες και από όλους τους εταίρους, έτσι ώστε να είναι εξαιρετικά αυστηροί και όσο το δυνατόν λιγότερο ριψοκίνδυνοι. Ατυχήματα θα υπάρχουν πάντα, αλλά πιστεύω ότι θα υπερηφανευόμαστε πως κάναμε ό,τι μπορούσαμε, παραμένοντας εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, για να δημιουργήσουμε μια υποδειγματική ευρωπαϊκή ζώνη του ναυτικού δικαίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Stanisław Jałowiecki (PPE-DE). (PL) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ξεκινήσω με τα λόγια του Joseph Conrad, ίσως του μεγαλύτερου ναυτικού στον κόσμο, ο οποίος, στο έργο του «Ο καθρέφτης της θάλασσας», έγραψε: «Απόρθητη και ανελέητη, η θάλασσα δεν έχει δώσει ούτε ένα κομμάτι από πάνω της στους επίδοξους μνηστήρες για τις επισφαλείς χάρες της. Ωσάν να παραήταν μεγάλο και τρανό για τα κοινά σταθμά, το πέλαγο δεν έχει συμπόνια, ούτε πίστη, ούτε νόμους, ούτε μνήμη».

Τα λόγια αυτά γράφτηκαν από τον Conrad προς τα τέλη της χρυσής εποχής της ναυσιπλοΐας· εντούτοις, η θάλασσα εξακολουθεί να είναι στοιχείο εν πολλοίς απρόβλεπτο και, όπως θα έλεγε και ο Conrad, δεν υπόκειται τόσο στον εαυτό της όσο στην αναρχία. Η θαλάσσια ναυσιπλοΐα δεν μπορεί, επομένως, να συγκρίνεται με την εσωτερική ναυσιπλοΐα, ιδίως στις εσωτερικές υδάτινες οδούς της Ευρώπης, οι οποίες αποτελούνται συχνά από τεχνητές διώρυγες ή τεχνητώς ελεγχόμενους και δαμασμένους ποταμούς.

Από αυτήν την οπτική, η πρόταση της Επιτροπής να εξισώσει την ευθύνη όσων μεταφέρουν επιβάτες στη θάλασσα και όσων τους μεταφέρουν σε εσωτερικές υδάτινες οδούς είναι εντελώς εσφαλμένη. Αποτελεί θετική εξέλιξη το γεγονός ότι η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού απέρριψε την πρόταση αυτή. Ελπίζω ότι θα ακολουθήσουμε στην ίδια πορεία κατά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

Δεν έχω στη διάθεσή μου αρκετό χρόνο για να απαριθμήσω όλα τα υπόλοιπα επιχειρήματά μου· θέλω απλώς να αναφέρω ότι, εάν ενδιαφερόμαστε σοβαρά να αναζητήσουμε τρόπους ανακούφισης των οδικών μεταφορών, πράγμα το οποίο ισχύει, δεν μπορούμε να επιβαρύνουμε περαιτέρω τις δυνητικές εναλλακτικές λύσεις, στις οποίες συγκαταλέγεται και η εσωτερική ναυσιπλοΐα.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ONESTA
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, το αντικείμενο της έκθεσης του κ. Sterckx είναι η αποτροπή ατυχημάτων και συγκρούσεων. Από αυτήν την άποψη, η αναγνώριση και ανάλυση συμβάντων παρ’ ολίγον σύγκρουσης στην αεροπορία, είναι σημαντική. Ωστόσο, η πρόταση να συστηθεί ένα ανεξάρτητο όργανο για την προάσπιση της ασφάλειας στη θάλασσα εγείρει ορισμένα ερωτήματα. Στην Πολωνία, για παράδειγμα, διαθέτουμε ήδη γραφεία αρμόδια για την επιβολή των κανονισμών ασφαλείας, και το πράττουμε ήδη. Το να επεκτείνουμε απλώς τις αρμοδιότητές τους για τη διερεύνηση ατυχημάτων ενδέχεται να αρκεί, πράγμα για το οποίο τα κράτη της Βαλτικής διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό. Θα μπορούσαν επίσης να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους με τις περιοχές της Μεσογείου και του Ευξείνου Πόντου. Ευχαριστώ τον εισηγητή κ. Kohlíček για την εμβρίθεια και την ευελιξία της έκθεσής του, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη ότι εκπροσωπεί χώρα μεσόγεια.

Σε ό,τι αφορά την έκθεση Paolo Costa, θεωρώ θετικό ότι έχουμε συνδέσει το ζήτημα των ατυχημάτων με την ασφάλεια ιδίας ευθύνης και στη θάλασσα και στις εσωτερικές υδάτινες οδούς. Υποστηρίζω ενιαίες διατάξεις και τη συμπερίληψη όλων των τύπων μεταφορέων, περιλαμβανομένων των επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς και θαλασσίων επιβατών, στο Πρωτόκολλο των Αθηνών. Η κανονιστική δέσμη θα αυξήσει την υπευθυνότητα για μεγαλύτερη ασφάλεια και την προστασία της ζωής και του περιβάλλοντος, αλλά θα κοστίσει χρήματα. Οι νέοι κανονισμοί, επομένως, θα χρειαστεί να υλοποιηθούν με συνέπεια. Πρέπει να υλοποιηθούν με συνέπεια, ώστε όλοι οι πλοιοκτήτες, οι λιμένες και οι χώρες να απαιτηθεί να καταβάλουν την ίδια προσπάθεια. Οποιαδήποτε ανακολουθία στην επιβολή των κανονισμών θα επιφέρει ανισόρροπο εσωτερικό ανταγωνισμό στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εν κατακλείδι, θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Barrot. Στηρίζω τις 7 συνολικές και κοινές προτάσεις της Επιτροπής για θέματα ναυτιλίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä (PPE-DE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα συζητούμε ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα, αυτό της ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα. Ο προτεινόμενος κανονισμός για να καταστούν αυστηρότερες οι προδιαγραφές είναι ζωτικής σημασίας, εάν θέλουμε να μπορέσουμε να μειώσουμε τον κίνδυνο ατυχημάτων στη θάλασσα.

Επιθυμώ να επιστήσω την προσοχή του Επιτρόπου ιδιαίτερα στην κατάσταση στη Βαλτική Θάλασσα. Τα τελευταία χρόνια, η Ρωσία έχει αυξήσει κατά πολύ τις εμπορευματικές μεταφορές πετρελαίου μέσω της Βαλτικής. Ένα και μόνο ατύχημα στη μικρή αυτή θαλάσσια έκταση μπορεί να αποβεί καταστροφικό τόσο για την ίδια τη Βαλτική όσο και για τις όμορες χώρες. Για τον λόγο αυτόν, είναι θαυμάσιο ότι έχουν κατατεθεί, για παράδειγμα, νομοθετικές προτάσεις για την απαγόρευση της χρήσης πετρελαιοφόρων μονού κύτους για τη μεταφορά πετρελαίου, και αυτό χάρη στον Επίτροπο.

Οι ιδιαίτερες περιστάσεις που ισχύουν για τη Βαλτική Θάλασσα, ιδίως οι συνθήκες παγετού τον χειμώνα, είναι τέτοιες, ώστε τα πλοία πρέπει να διαθέτουν ειδικά χαρακτηριστικά ασφαλείας, αν και, δυστυχώς, δεν φαίνεται να ενδιαφέρονται και πολύ όλα τα κράτη σημαίας για την ασφάλεια. Πραγματικά χρειάζεται να παρακολουθούμε αυτά τα σκάφη μειωμένου επιπέδου ασφαλείας. Ελπίζω ο Επίτροπος να διεξαγάγει διάλογο με τη Ρωσία, ώστε και η Ρωσία να δεσμευτεί ενδεχομένως να συμμορφωθεί με τους κοινούς αυτούς νόμους, ώστε να μειώσουμε τον κίνδυνο ατυχημάτων στη Βαλτική Θάλασσα.

Θέλω να αναφέρω ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα, το οποίο σχετίζεται με την ασφάλεια στη θάλασσα, και συγκεκριμένα τη Βαλτική Θάλασσα. Πολλά σκάφη απορρίπτουν έλαια πλοίου στη θάλασσα. Για να σταματήσει αυτή η πρακτική, απαιτείται αυστηρή νομοθεσία η οποία να ισχύει για όλους μας. Οποιαδήποτε απόρριψη ελαίων πλοίου αποτελεί φυσική καταστροφή της θάλασσας, και η Βαλτική δεν θα μπορέσει να ανεχθεί τη συνέχιση αυτής της πρακτικής.

Φρονώ ότι η νομοθεσία η οποία ετοιμάζεται τώρα είναι ακριβώς ό,τι προσδοκούν από εμάς οι πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – Aş dori să încep prin a felicita raportorii pentru munca efectuată şi, mai ales, Comisia Europeană pentru importanţa acordată transportului maritim. Astăzi, pe căile maritime se realizează 39% din transportul intern de marfă şi 90% din schimburile de marfă dintre Uniunea Europeană şi ţările terţe. Până în 2020 se estimează că, în Uniunea Europeană ,55% din transportul de marfă se va realiza pe mare. De asemenea, 25% din flota maritimă internaţională se află sub pavilionul unui stat membru, iar 40% din navele maritime sunt în proprietatea armatorilor comunitari.

Prin aderarea României şi a Bulgariei, Uniunea Europeană a dobândit la frontiera de est vecinătatea cu Marea Neagră. Astfel, Uniunea Europeană are la nord, la vest, la sud şi la est frontiere maritime. Dezvoltarea transportului naval constituie o prioritate a politicii europene de transport deoarece este mai puţin poluant şi mai ieftin. Reţeaua europeană de transport, programul Marco Polo şi programul Naiades vor permite dezvoltarea transportului naval şi asigurarea transferului de marfă din sistem naval în sistem rutier, feroviar şi vice-versa. Din nefericire există însă şi accidente maritime şi imense pagube provocate de acestea. Tocmai de aceea, cel de al treilea pachet maritim va contribui la adoptarea de norme europene comune care să asigure îmbunătăţirea siguranţei maritime. Măsuri precum monitorizarea traficului şi echiparea navelor cu sisteme de identificare automată care să permită determinarea poziţiei, vitezei şi direcţiei unei nave maritime vor permite salvarea mai multor vieţi şi reducerea pagubelor datorate accidentelor maritime. Accidentele maritime trebuie investigate de către organisme independente şi în aceste investigaţii trebuie făcută o distincţie clară între intenţii criminale şi incidente tehnice. Inspecţia navelor ce intră în porturile maritime europene va determina armatorii şi statele membre să ia măsuri pentru ca navele aflate sub pavilionul lor să îndeplinească condiţiile de securitate maritimă impuse prin convenţiile internaţionale în vigoare. Este important ca pavilioanele statelor membre să nu se afle pe lista neagră a Organizaţiei Maritime Internaţionale. Deşi transportul maritim înregistrează un volum mic de pasageri, este important să fie clar definite răspunderile transportatorilor, despăgubirile pe care aceştia trebuie să le acorde persoanelor în caz de accident, iar pasagerii să-şi cunoască drepturile şi acestea să fie respectate. Dezvoltarea transportului maritim trebuie să se facă cu respectarea mediului şi, în acest context, siguranţa maritimă este esenţială.

Consider, însă, că pentru a creşte siguranţa maritimă trebuie ca şi condiţiile de muncă din acest sector să fie îmbunătăţite. Având în vedere că în Uniunea Europeană există aproximativ 3 000 000 de angajaţi, aştept cu interes viitoarele iniţiative ale Comisiei Europene în acest domeniu. Felicit încă o dată raportorii pentru munca depusă.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα διεξάγουμε μια πολύ καλή συζήτηση για τις θαλάσσιες μεταφορές, μολονότι διαρκεί μάλλον πολύ, όπως συνήθως. Θα προσπαθήσω να αναπληρώσω λίγο χρόνο μιλώντας για ένα μόνο σημείο, το οποίο θεωρώ ουσιαστικό. Η έκθεση Costa αφορά την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος.

Για εμένα είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι τα μέσα που εγκρίθηκαν παλαιότερα –και πολύ δικαιολογημένα–για την ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης, δηλαδή η Σύμβαση των Αθηνών και η σχετική νομοθεσία, δεν θα επεκταθούν χωρίς διάκριση στην εσωτερική ναυσιπλοΐα. Ειπώθηκε ήδη ότι εδώ μπορεί να κάνουμε περισσότερο κακό παρά καλό, και γι’ αυτό σας ζητώ να εγκρίνετε τις τροπολογίες που καταθέσαμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σηφουνάκης (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, με τις εφτά νομοθετικές προτάσεις του πακέτου Erika ΙΙΙ, και τις αντίστοιχες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάνουμε ένα ακόμη βήμα, ως Ευρώπη, για την αύξηση της ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές, την καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης και την ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών σε περίπτωση ναυτικού ατυχήματος.

Τα προτεινόμενα μέτρα, όπως η ενίσχυση των λιμένων καταφυγής, η παρακολούθηση των πλοίων, η διερεύνηση των ναυτικών ατυχημάτων, ο αυστηρός και παράλληλος έλεγχος των πλοίων τόσο από το κράτος σημαίας όσο και από το κράτος λιμένα, η αύξηση των επιθεωρήσεων και η βελτίωση των προτύπων για τους νηογνώμονες, καθώς και η επέκταση των δικαιωμάτων αποζημίωσης των επιβατών, αποτελούν τα αναγκαία μέσα για την αποτροπή των ναυτικών ατυχημάτων, αλλά και την αντιμετώπιση των συνεπειών τους.

Το τραγικό ναυάγιο του κρουαζιερόπλοιου «Sea Diamond» πριν από τρεις βδομάδες στην Ελλάδα, το οποίο είχε συνέπεια την απώλεια ζωής δύο επιβατών και την πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης, ανέδειξε το μέγεθος της ανθρώπινης αμέλειας, αλλά και την ανεπάρκεια αντιμετώπισης από τις κρατικές αρχές τέτοιων περιστατικών μέσω της οδήγησης του πλοίου σε λιμένα καταφυγής.

Θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους εισηγητές της Επιτροπής Μεταφορών για το έργο τους και να ευχηθώ ότι η υιοθέτηση των μέτρων του Erika ΙΙΙ θα αποτρέψει παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Roth, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έχει καταστεί πλέον σαφές πόση σημασία δίνουμε όλοι στην έγκριση κανόνων για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών. Οι εισηγητές έδωσαν επίσης και πάλι έμφαση στη σημασία των κανόνων αυτών σε σχέση όχι μόνο με το πρόσφατο ναυτικό ατύχημα στην Ελλάδα, αλλά και με τα προηγούμενα. Ως εκ τούτου, το θέμα είναι τώρα πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα προληπτικά μέτρα και να ενεργούμε λογικά όταν συμβαίνει ένα ατύχημα.

Πριν περάσω στα επιμέρους σημεία, θα ήθελα να σας διασαφηνίσω ότι καταλαβαίνω απόλυτα την επιθυμία του Σώματος να συζητήσουμε και ίσως ακόμα και να αποφασίσουμε από κοινού για όλες αυτές τις προτάσεις. Ωστόσο, η ταχύτητα με την οποία μπορεί το Συμβούλιο να συμφωνήσει είναι διαφορετική για κάθε μία από τις νομοθετικές προτάσεις. Ίσως πρέπει να υιοθετήσουμε και στον τομέα αυτόν τη ρεαλιστική προσέγγιση λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο με τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για όσες προτάσεις είναι ώριμες για αυτό και να εγκρίνουμε αργότερα όσες πρέπει να εξεταστούν καλύτερα. Αν θέλουμε να επιτύχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια, τότε η σοφότερη πολιτική είναι και για το Συμβούλιο να ενεργήσουμε με βάση το εφικτό και το ρεαλιστικό.

Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ορισμένα σημεία, και κυρίως στο θέμα του ελέγχου των πλοίων, στο οποίο δόθηκε μεγάλη βαρύτητα εδώ. Θα ήθελα να επισημάνω ότι το Μνημόνιο Συνεννόησης του Παρισιού προβλέπει την εγκατάλειψη της αρχής του ελέγχου του 25% όλων των πλοίων και την υιοθέτηση μιας προσέγγισης με γνώμονα τον κίνδυνο. Αυτό περιλαμβάνει, φυσικά, την εξέταση και ταξινόμηση των κινδύνων που συνδέονται με τα πλοία. Ως εκ τούτου, οι απόψεις σας βρίσκονται πολύ κοντά στην προσέγγιση του Μνημονίου Συνεννόησης του Παρισιού. Μεγάλη σημασία έχει το γεγονός ότι το Μνημόνιο Συνεννόησης συμπεριλαμβάνει και τη Ρωσία και τον Καναδά. Ένας από τους τελευταίους ομιλητές αναφέρθηκε στη Βαλτική. Ακριβώς γι’ αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία η υποστήριξη αυτής της δήλωσης πρόθεσης από τη Ρωσία.

Το δεύτερο σημείο που συζητήθηκε επίσης διεξοδικά εδώ αφορά τα καταφύγια. Όταν ορίζεται τι σημαίνει ανεξάρτητη αρχή και θεσπίζεται η διαδικασία καταλογισμού ευθυνών, στόχος πρέπει να είναι ασφαλώς η εύρεση ρεαλιστικής λύσης. Πρέπει να λυθεί το θέμα της ευθύνης. Γενικά, όμως, υπάρχει μεγάλη συμφωνία ως προς το ότι πρέπει να υπάρχουν παντού καταφύγια, και το ερώτημα είναι μόνο πώς θα καταγραφούν και θα δημοσιοποιηθούν. Αυτό είναι άλλο ένα θέμα που θα μπορέσουμε να λύσουμε μαζί, γιατί πραγματικά δεν υπάρχουν διαφορές επί της ουσίας, παρά μόνο για το ποιος θα ρυθμίσει τι. Αυτό θα πρέπει να συζητηθεί με τα κράτη μέλη.

Ένα άλλο ερώτημα είναι πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ύπαρξη ενός ανεξάρτητου οργανισμού και, ως εκ τούτου, της ανεξάρτητης έρευνας των θαλάσσιων ατυχημάτων. Αναμφίβολα θα μπορέσουμε να προοδεύσουμε και εδώ στη διάρκεια της Προεδρίας μας. Είναι συνετό και αναγκαίο να ληφθεί μια ανεξάρτητη απόφαση για την έρευνα και τη διαφοροποιημένη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της.

Υποστηρίχθηκε –και εγώ υποστηρίζω θερμά αυτήν την ανάλυση– ότι η ασφάλεια στη θάλασσα δεν είναι μόνο θέμα τεχνικών προδιαγραφών –συστημάτων ελέγχου και πληροφόρησης– αλλά και ποιότητας της εργασίας στο πλοίο. Γι’ αυτό, υπογράμμισα στην αρχή της εισαγωγικής ομιλίας μου ότι δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Η εφαρμογή της σύμβασης αυτής είναι ένας σημαντικός τρόπος εξασφάλισης της ποιότητας στο πλοίο, όχι μόνο γιατί απαιτεί να έχουν τα μέλη του πληρώματος κάποια προσόντα, αλλά και επειδή η ποιότητα της εργασίας του πληρώματος εγγυάται την ασφάλεια στο πλοίο. Αυτή είναι μία ακόμα σημαντική πτυχή της ασφάλειας που δεν καλύπτει αυτή η δέσμη, υπάρχει όμως σε άλλα μέσα και έτσι συμπληρώνει τη δέσμη. Γι’ αυτό, χαίρομαι ιδιαίτερα διότι σημειώνουμε πρόοδο σε σχέση με τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας στα κράτη μέλη της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη γρήγορη μεταφορά των ελαχίστων προδιαγραφών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που εφαρμόζονται σε ολόκληρο τον κόσμο και, ως εκ τούτου, ισχύουν και για τα πλοία που φθάνουν σε ευρωπαϊκούς λιμένες.

Γενικά, η συζήτηση αυτή ήταν πολύ σημαντική. Τις επόμενες ημέρες θα αποφασίσετε για τις διάφορες προτάσεις και θα δούμε ποιο περιθώριο σύγκλισης απόψεων έχουμε. Ελπίζω ότι σύντομα θα μπορέσουμε να ασχοληθούμε με αυτήν τη δέσμη και με τις άλλες προτάσεις που δεν περιλαμβάνονται ακόμα στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου. Πιστεύω πάντως ότι όλοι θέλουμε να σηματοδοτήσουμε το ενδιαφέρον μας για την ασφάλεια στη θάλασσα πριν από τη λήξη της γερμανικής Προεδρίας τον Ιούνιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές του Κοινοβουλίου αυτού και επίσης να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την κ. Roth, καθώς είχαμε μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση. Πιστεύω ότι θα με συγχωρήσετε αν δεν απαντήσω σε όλους τους ομιλητές, αλλά κρατήσαμε πολλές σημειώσεις και είμαι ευγνώμων σε όλους σας.

Θα αρχίσω, κύριε Πρόεδρε, με τον έλεγχο από το κράτος λιμένα και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Vlasto για την εργασία της. Ανέλαβε να σας μεταπείσει για την αρχή ενός κοινοτικού στόχου ενός συστήματος επιθεώρησης για όλα τα πλοία, με τη συχνότητα των επιθεωρήσεων να εξαρτάται από τους κινδύνους που ενέχουν. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με το επίπεδο της στήριξης για τα άλλα στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής, ιδίως για την επιθεώρηση των σκαφών στα αγκυροβόλια και για την ενίσχυση των κανόνων απαγόρευσης. Θα ήθελα επίσης να εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία για να διευκρινίσω ότι ο έλεγχος από το κράτος λιμένα μας επιτρέπει να εξακριβώσουμε ότι ορισμένες συμβάσεις της ΔΟΕ εφαρμόζονται, ιδίως οι συμβάσεις που αφορούν τον χρόνο εργασίας, και είμαι πολύ ικανοποιημένος που η κ. Roth ανέφερε αυτό το σημείο.

Επανέρχομαι στον έλεγχο από το κράτος λιμένα. Προτείνατε να λαμβάνουμε υπόψη στο εξής το τεχνικό έργο που διεξάγεται στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεννόησης του Παρισιού για να προσδιορίσουμε το πώς θα πρέπει να εφαρμοστεί το νέο σύστημα. Η Επιτροπή συμφωνεί ολόψυχα με το Κοινοβούλιο σε αυτό το σημείο και μπορεί να δεχτεί πλήρως, ή έστω επί της αρχής, ένα πολύ μεγάλο μέρος των τροπολογιών, οι οποίες θα βελτιώσουν τη σαφήνεια του κειμένου που προτείναμε.

Στην τροπολογία 17, ωστόσο, προτείνετε την ενσωμάτωση ενός ορισμού του «λιμένα», και πράγματι, γιατί όχι; Στην περίπτωση αυτή, όμως, θα πρέπει να συνδεθεί κατάλληλα με τον ορισμό των αγκυροβολίων και το άρθρο 3, παράγραφος 1, σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, πρέπει να διευκρινίζει ότι οι επιθεωρήσεις στα αγκυροβόλια θα αφορούν τα πλοία που ενέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο.

Το μόνο σημείο στο οποίο διαφωνούμε μαζί σας σε αυτό το κείμενο για τον έλεγχο από το κράτος λιμένα είναι τα άρθρα 34, 36 και 37, στα οποία δεν αφήσατε κανένα περιθώριο ευελιξίας σε σχέση με τη διενέργεια των επιθεωρήσεων, μια ευελιξία την οποία περιλαμβάνει η τρέχουσα οδηγία. Κατανοώ την ανησυχία του Κοινοβουλίου για τη διαμόρφωση ενός πολύ αυστηρού πλαισίου διενέργειας των επιθεωρήσεων, αλλά για να λειτουργήσει σωστά το νέο σύστημα επιθεωρήσεων είναι ζωτικής σημασίας κάποιος βαθμός ευελιξίας. Είμαι, συνεπώς, ευχαριστημένος που η τροπολογία 115 εισάγει μεγαλύτερη ευελιξία για τις επιθεωρήσεις στα αγκυροβόλια. Επιπλέον, μολονότι πρόκειται για ένα πιο τεχνικό σημείο, επιμένω στην άποψη ότι πρέπει να εφαρμοστούν αυστηρότερες επιθεωρήσεις για τα πλοία ηλικίας άνω των 12 ετών, αντί των 15, που προτείνει η τροπολογία 107. Αυτές ήταν οι παρατηρήσεις μου για το πρώτο κείμενο σχετικά με τον έλεγχο από το κράτος λιμένα.

Θα ήθελα, τώρα που είναι εδώ ο κ. Sterckx, να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη στήριξή του και να συζητήσουμε την πρόταση τροποποίησης της οδηγίας για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας των πλοίων, ιδιαίτερα σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν τα καταφύγια. Θέλω επίσης να επισημάνω εν προκειμένω ότι, όταν μιλάμε για μια ανεξάρτητη αρχή για τα καταφύγια, δεν μιλάμε για έναν κοινοτικό οργανισμό. Η ίδρυση των οργανισμών αυτών σε εθνικό επίπεδο εναπόκειται στα κράτη μέλη· για εμάς, το σημαντικό είναι να είναι ανεξάρτητοι.

Στις τροπολογίες 31, 32 και 33 προτείνετε μια ελαφρώς διαφορετική παρουσίαση δύο αρχών ζωτικής σημασίας. Καταρχάς, όσον αφορά την αρχή υποδοχής των πλοίων που διατρέχουν κίνδυνο σε καταφύγιο, είναι δυνατόν να απαγορευτεί η είσοδος του πλοίου, αλλά αυτό πρέπει να παραμείνει μια εξαιρετική περίπτωση, βάσει μιας αντικειμενικής αξιολόγησης της κατάστασης σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο σχέδιο διάσωσης το οποίο έχει καταρτιστεί προκαταρκτικά. Δεύτερον, η απόφαση πρέπει να λαμβάνεται από μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία δεν υπόκειται σε πολιτικές ή οικονομικές πιέσεις. Μπορώ να δεχτώ αυτήν την παρουσίαση, που συνιστά βελτίωση της αρχικής μας πρότασης. Αντιθέτως, δεν επικροτώ τις τροπολογίες 55 και 56 σε σχέση με την κατάρτιση ευρετηριακών χαρτών για το θαλάσσιο περιβάλλον και τους ανθρώπινους πόρους, διότι η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει ότι μια περιγραφή των περιβαλλοντικών και των κοινωνικών παραγόντων θα πρέπει να είναι ένα από τα στοιχεία που θα συγκροτούν το σχέδιο «καταφυγίων».

Η Επιτροπή μπορεί επίσης να δεχτεί, σε ορισμένες περιπτώσεις με την επιφύλαξη συντακτικών τροποποιήσεων, κάποιες προσθήκες τις οποίες θεωρεί ιδιαίτερα πολύτιμες. Για παράδειγμα, η τροπολογία 41 σχετικά με την πλήρη αποζημίωση των οικονομικών ζημιών, οι τροπολογίες 64 και 65 σχετικά με τον ζωτικό ρόλο του SafeSeaNet, που πρέπει να λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως, οι τροπολογίες 13, 14, 20, 24 και 41 σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κέντρου για τη διαχείριση των μηνυμάτων μεγάλης απόστασης που εκπέμπονται από πλοία για τους σκοπούς της ασφάλειας στη θάλασσα, και οι τροπολογίες 62 και 63 σχετικά με την κοινοποίηση των καυσίμων δεξαμενής.

Έχετε επίσης την πλήρη στήριξή μου για την τροπολογία 66, η οποία έχει ως στόχο την προστασία κατά του κινδύνου κατάχρησης στη μετάδοση των δεδομένων από πλοία και συνιστά αναμφίβολα βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη διατύπωση αυτής της τροπολογίας. Τέλος, όσον αφορά την επιτροπολογία, και ως απόκριση στις τροπολογίες 58, 59, 60 και 61, μπορώ να σας πω ότι η Επιτροπή θα προβεί, εάν χρειαστεί, στην εναρμόνιση των προτάσεων της ώστε να λάβουν υπόψη τη νέα κανονιστική διαδικασία με έλεγχο.

Παρόλα αυτά, υπάρχει κάτι που δεν μπορώ να δεχτώ. Η Επιτροπή πρότεινε τον εξοπλισμό των αλιευτικών σκαφών μήκους άνω των 15 μέτρων με αυτόματα συστήματα αναγνώρισης –AIS– που μειώνουν τους κινδύνους σύγκρουσης. Περιορίζοντας αυτήν την απαίτηση στα αλιευτικά σκάφη μήκους άνω των 24 μέτρων, φοβούμαι ότι αποδυναμώνουμε τη διάταξη αυτή σε μεγάλο βαθμό και θέλω να το τονίσω αυτό στο Κοινοβούλιο, διότι πιστεύουμε ότι η διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής είναι απολύτως ζωτική. Υπάρχουν επί του παρόντος ατυχήματα με σκάφη μήκους κάτω από 24 μέτρα, επομένως θα ήταν κρίμα να μην επωφεληθούν από αυτήν την ευκαιρία.

Συνεπώς, κύριε Sterckx, σας ευχαριστώ ξανά. Αυτά είχα να πω σχετικά με την πρόταση για την οποία ήσασταν εισηγητής.

Έρχομαι τώρα στην πρόταση με την οποία ασχολήθηκε ο κ. Kohlíček, ήτοι τη διερεύνηση των ατυχημάτων. Και εδώ μπορώ να πω ότι έχουμε την πλήρη στήριξη του Κοινοβουλίου, και είμαι διατεθειμένος να δεχθώ αρκετές τροπολογίες που διασαφηνίζουν ή βελτιώνουν το κείμενο. Για παράδειγμα, η τροπολογία 12 για τον καθορισμό ορισμένης προθεσμίας για την έναρξη της διερεύνησης. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, το αποτέλεσμα της τροπολογίας 25, που επιδιώκει την αφαίρεση των ορίων για τα αλιευτικά σκάφη, θα ήταν η σημαντική αύξηση των σχετικών διοικητικών βαρών και η Επιτροπή δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό. Έχω επίσης κάποια προβλήματα με τις οδηγίες 1 και 14, οι οποίες, ενώ δίνουν έμφαση στους πόρους των οργανισμών διερεύνησης, καταργούν τον μόνιμο χαρακτήρα τους και αποδυναμώνουν τις διατάξεις που αφορούν την ανεξαρτησία τους, μολονότι αυτή αποτελεί ζωτικής σημασίας προϋπόθεση για την ποιότητα των ερευνών. Αντιθέτως, συμφωνώ πλήρως με την τροπολογία 26.

Οι τροπολογίες 5, 9, 15 και 16 καταδεικνύουν επίσης τη βούληση να διασφαλιστεί ένας ακόμη σαφέστερος διαχωρισμός μεταξύ των τεχνικών ερευνών και των νομικών ερευνών, ιδίως των ποινικών. Η κ. Wortmann-Kool υπογράμμισε αυτό το σημείο. Η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη ελαχιστοποίησης των παρεμβολών μεταξύ των δύο τύπων διαδικασίας, αλλά εν προκειμένω πρέπει να λάβουμε υπόψη τις διαφορετικές νομικές παραδόσεις των κρατών μελών. Θέλω να προτείνω, συνεπώς, στο Κοινοβούλιο να διατηρήσουμε την ισορροπία επιβεβαιώνοντας την αρχή ότι οι δύο τύποι ερευνών πρέπει να διενεργούνται ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, διατηρώντας ταυτόχρονα, εάν το απαιτούν οι περιστάσεις, τα προνόμια του δικαστή.

Τέλος, προκύπτει το ζήτημα πώς να ενσωματωθούν οι κατευθυντήριες γραμμές του ΔΝΟ σχετικά με τη δίκαιη μεταχείριση των ναυτικών, που εγκρίθηκαν το 2006, στην πρόταση οδηγίας – αναφέρομαι στην τροπολογία 22. Η Επιτροπή είναι, φυσικά, ευαίσθητη όσον αφορά αυτό το ζήτημα, αλλά οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές προχωρούν πολύ πέρα από το πεδίο εφαρμογής των ερευνών, και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με οιαδήποτε αναφορά εισαχθεί στο κείμενο.

Θα στραφώ τώρα στην πρόταση σχετικά με την αποζημίωση για τα θύματα των ατυχημάτων. Είμαι ευγνώμων στον κ. Costa για την ολόψυχη υποστήριξή του στην πρόταση της Επιτροπής. Είμαι πολύ ικανοποιημένος που η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ακολούθησε την προσέγγιση του εισηγητή, και στηρίζομαι τώρα στην υποστήριξη ολόκληρου του Κοινοβουλίου.

Επικροτώ την τροπολογία 8: η προσθήκη μιας νέας διάταξης που αποκλείει ανταγωνιστικές συμβάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να μειώσουν την αποζημίωση που καταβάλλεται στα θύματα και να οδηγήσουν στη συνύπαρξη διαφορετικών συστημάτων στην ΕΕ, είναι ιδιαίτερα πολύτιμη.

Υποστηρίζω επίσης τις τροπολογίες 13, 14 και 15, που προβλέπουν τη σταδιακή θέση σε ισχύ του κανονισμού, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι δυσκολίες προσαρμογής που θα αντιμετωπίσουν οι διάφοροι τομείς, όπως οι μεταφορές με τακτικά δρομολόγια οχηματαγωγών και οι μεταφορές μέσω των οδών εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Αυτή είναι μια ρεαλιστική και απολύτως λογική λύση.

Οι τροπολογίες 16 και 27 αποσκοπούν στον πλήρη αποκλεισμό των εσωτερικών πλωτών μεταφορών από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Αν κάναμε κάτι τέτοιο, ο νόμος θα παρέμενε ένα συνονθύλευμα εθνικών κανονισμών, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι ακατάλληλοι και δεν προσφέρουν πραγματική προστασία στα θύματα ενός ναυαγίου. Θα απαντήσω και σε αυτό το θέμα, διότι έχω παρατηρήσει ότι το Κοινοβούλιο είναι πολύ διστακτικό όσον αφορά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής ώστε να συμπεριλάβει τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές.

Τα ατυχήματα στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές είναι, ευτυχώς, σπάνια, αλλά συμβαίνουν: η καταστροφή του Marchioness στον Τάμεση του 1989 προκάλεσε 50 θανάτους, και η βύθιση του Oca στη Λίμνη Banyoles στην Ισπανία είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 20 άνθρωποι, οι περισσότεροι από αυτούς ηλικιωμένοι. Φυσικά, ορισμένα τέτοια συμβάντα θα μπορούσαν να καλύπτονται από τη CLNI, τη σύμβαση για τον περιορισμό της ευθύνης στην εσωτερική ναυσιπλοΐα, αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η σύμβαση αυτή καλύπτει επί του παρόντος μόνο τον Ρήνο και τον Μόζα, και δεν αφορά άλλες λίμνες και ποτάμια στην Ευρώπη. Θέλω να τονίσω επίσης, κυρίες και κύριοι, τα όρια της ευθύνης, που είναι πολύ χαμηλά και έχουν πολύ περιορισμένες προοπτικές να αυξηθούν. Δεν υπάρχει αυστηρό σύστημα ευθύνης σε περίπτωση ατυχήματος, ούτε υποχρεωτική ασφάλιση ούτε και ευθεία αγωγή κατά των ασφαλιστών· όλα αυτά μου επιτρέπουν να πω, μετά από προσεκτική εξέταση του θέματος, ότι οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές πρέπει να παραμείνουν εντός του πεδίου εφαρμογής αυτού του νέου συστήματος αποζημίωσης για τα θύματα των ατυχημάτων.

Κατά την άποψή μου, είναι επίσης δύσκολο να δικαιολογηθεί η τροπολογία 9, η οποία έχει στόχο να περιορίσει την προκαταβολή στις περιπτώσεις όπου ο μεταφορέας έχει αντικειμενική ευθύνη, με άλλα λόγια σε ναυτικά συμβάντα όπως οι βυθίσεις πλοίων και όχι σε συμβάντα ξενοδοχειακού τύπου, όπως η πτώση επιβάτη στο κατάστρωμα. Αυτά είναι τα σχόλια μου για την έκθεση του κ. Costa σχετικά με την αποζημίωση για τα θύματα των ατυχημάτων.

Ζητώ συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, που μακρηγορώ, αλλά πρέπει να είμαι ακριβής, διότι το έργο του Κοινοβουλίου ήταν συνεπές. Είναι, επομένως, λογικό η Επιτροπή να πρέπει να παρουσιάσει την άποψή της με μεγάλη σαφήνεια. Αυτή είναι μια προϋπόθεση για καλό διάλογο μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, υπό το άγρυπνο βλέμμα της Προεδρίας, στην οποία είμαι ευγνώμων για τη μεγάλη προσοχή με την οποία παρακολουθεί τη συζήτηση.

Θα στραφώ τώρα στην έκθεση του κ. de Grandes Pascual σχετικά με τους νηογνώμονες. Πρέπει να πούμε, κύριε de Grandes Pascual, ότι οι περισσότερες τροπολογίες καθιστούν το κείμενο σαφέστερο και το συμπληρώνουν αποτελεσματικά, είτε σε σχέση με την τελική αξιολόγηση της λειτουργίας του συστήματος αμοιβαίας αναγνώρισης για τα πιστοποιητικά κατάταξης είτε σε σχέση με την εξαγωγή πιθανών συμπερασμάτων από αυτό, από νομοθετικής απόψεως – αναφέρομαι εδώ στην τροπολογία 53.

Όπως είπα, μία σημαντική πτυχή της πρότασης αφορά το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας για τους νηογνώμονες που έχουν άδεια λειτουργίας στην Κοινότητα. Το Κοινοβούλιο επιθυμεί ο φορέας που θα πιστοποιεί αυτό το σύστημα να συσταθεί από τα κράτη μέλη και τους εγκεκριμένους οργανισμούς: τροπολογίες 58 και 74. Ενώ η Επιτροπή μπορεί να δεχθεί τις τροπολογίες αυτές επί της αρχής, πιστεύει ότι η συμμετοχή των κρατών μελών θα απαιτήσει τη χρήση μιας διαδικασίας επιτροπολογίας, καθώς αυτή παρέχει ένα σαφές και ακριβές νομικό μονοπάτι. Επιπλέον, η τροπολογία 73 θα αποδυνάμωνε την ικανότητα της Επιτροπής να αξιολογεί και να διορθώνει τη λειτουργία αυτού του φορέα, συνεπώς πρέπει να την απορρίψουμε.

Γενικότερα, όσον αφορά την επιτροπολογία, και ως απάντηση στις τροπολογίες 11 και 36, μπορώ να σας πω ότι η Επιτροπή θα προβεί, αν χρειαστεί, στην εναρμόνιση των προτάσεων της ώστε να λάβουν υπόψη τη νέα κανονιστική διαδικασία με έλεγχο.

Τέλος, πρέπει να εκφράσω τις σοβαρές αμφιβολίες μας όσον αφορά ορισμένες τροπολογίες σχετικά με το σύστημα αστικής ευθύνης για τους εγκεκριμένους οργανισμούς, ήτοι τις τροπολογίες 28, 30 και 31. Στην έκθεση που παρουσίασε σε εσάς και στο Συμβούλιο η Επιτροπή, δείξαμε ότι θα ήταν πρόωρο να ξεκινήσουμε τη μεταρρύθμιση αυτού του συστήματος σε αυτήν τη φάση. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να αποφύγουμε να ριχθούμε απερίσκεπτα σε μια μεταρρύθμιση που θα κινδύνευε να καταστήσει τα θύματα ακόμη πιο ευάλωτα.

Έχω στο νου μου συγκεκριμένα την παγίδα της αυτόματης επέκτασης στους εγκεκριμένους οργανισμούς των προστασιών και των ασυλιών που απολαμβάνει το κράτος σημαίας για λογαριασμό του οποίου εργάζονται. Για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ του κράτους σημαίας και του εγκεκριμένου οργανισμού κατάταξης και ότι αν, στη μία περίπτωση, η ασυλία θα μπορούσε να παραχωρηθεί, στην άλλη είναι εξαιρετικά αμφισβητήσιμη. Θα παραβλέπαμε το γεγονός ότι οι οργανισμοί αυτοί εργάζονται επίσης για τους κατασκευαστές πλοίων με αυστηρά ιδιωτική σχέση και ότι αυτού του είδους η ασυλία από τη νομική διαδικασία, αυτού του είδους η προστασία, θα ήταν εντελώς εξωφρενική.

Αυτά, ουσιαστικά, ήθελα να πω για τις τροπολογίες συνολικά. Κύριε Πρόεδρε, ένας πλήρης κατάλογος με τις τροπολογίες και τη θέση της Επιτροπής θα διαβιβαστεί σε εσάς και στη γραμματεία του Κοινοβουλίου(1).

Θα ήθελα να ολοκληρώσω ευχαριστώντας για μία ακόμη φορά το Κοινοβούλιο. Όπως είπε κάποιος από εσάς, η Ευρώπη πρέπει να είναι παγκόσμιος ηγέτης στις προδιαγραφές ασφαλείας. Πρόκειται για μια έξοχη έκφραση, η οποία ανήκει στον κ. Evans, και του είμαι ευγνώμων. Επισημάνθηκε επίσης μόλις τώρα ότι ήταν μια συνεκτική δέσμη και ότι ο ευρωπαϊκός θαλάσσιος χώρος ήταν ιδιαίτερα ευάλωτος, με κάποια στενά, με τη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα, και ότι για τον λόγο αυτόν απαιτείται ένα αρκετά ισχυρό νομικό πλαίσιο.

Δεν τίθεται ζήτημα, επαναλαμβάνω, ποινικοποίησης με κάθε τίμημα, αλλά πρόληψης: αυτό είναι σημαντικό για εμάς. Είμαι επίσης πεπεισμένος ότι το ευρωπαϊκό οπλοστάσιο, ή μάλλον τα οπλοστάσια των κρατών μελών μας, θα κερδίσουν την πρώτη θέση στον διεθνή ανταγωνισμό χάρη στη βελτίωση της ποιότητας. Είμαι ακράδαντα πεπεισμένος για αυτό: δεν υπάρχει εγγενής ανακολουθία μεταξύ της αναζήτησης υψηλότερης ποιότητας στα εθνικά οπλοστάσια της Ευρώπης και της ανταγωνιστικότητάς τους στην παγκόσμια αγορά.

Κύριε Πρόεδρε, αυτά ήθελα να πω. Είμαι ευγνώμων στο Κοινοβούλιο για την ποιότητα αυτής της συζήτησης και για το έργο που επιτέλεσε.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η κοινή συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, στις 11.30.

Παράρτημα – Κοινή θέση

Έκθεση Costa (A6-0063/2007)

Η Επιτροπή μπορεί να κάνει δεκτές τις τροπολογίες 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 και 15.

Η Επιτροπή μπορεί να κάνει δεκτή την τροπολογία 1εν μέρει .

Η Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει δεκτές τις τροπολογίες 4, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 και 27.

Έκθεση de Grandes Pascual (A6-0070/2007)

Η Επιτροπή μπορεί να κάνει δεκτές τις τροπολογίες 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 22, 25, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 63, 66, 68, 70 και 72.

Η Επιτροπή μπορεί να κάνει δεκτές τις τροπολογίες 11, 36 και 69 επί της αρχής.

Η Επιτροπή μπορεί να κάνει δεκτές τις τροπολογίες1, 4, 8, 16, 26, 45, 58, 62, 64, 65, 71 και 74 εν μέρει.

Η Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει δεκτές τις τροπολογίες 14, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 33, 46, 47, 48, 49, 57, 67, 73 και 75.

Έκθεση Kohliček (A6-0079/2007)

Η Επιτροπή μπορεί να κάνει δεκτές τις τροπολογίες 3, 4, 11, 12, 15, 17, 21, 24 και 26.

Η Επιτροπή μπορεί να κάνει δεκτές τις τροπολογίες 5, 8, 9, 10 και 22 επί της αρχής.

Η Επιτροπή μπορεί να κάνει δεκτές τις τροπολογίες 7 και 20 εν μέρει.

Η Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει δεκτές τις τροπολογίες 1, 2, 6, 13, 14, 16, 18, 19, 23 και 25.

Έκθεση Sterckx (A6-0086/2007)

Η Επιτροπή μπορεί να κάνει δεκτές τις τροπολογίες 5, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 62, 63, 64, 65 και 66.

Η Επιτροπή μπορεί να κάνει δεκτές τις τροπολογίες 1, 4, 7, 9, 10, 16, 19, 26, 28, 29, 32, 35, 37, 41, 43, 48, 58, 59, 60 και 61 επί της αρχής.

Η Επιτροπή μπορεί να κάνει δεκτές τις τροπολογίες 15 και 49 εν μέρει.

Η Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει δεκτές τις τροπολογίες 2, 3, 6, 11, 21, 23, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 και 57.

Έκθεση Vlasto (A6-0081/2007)

Η Επιτροπή μπορεί να κάνει δεκτές τις τροπολογίες 1, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 32, 33, 38, 47, 52, 53, 55, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 108, 113 και 115.

Η Επιτροπή μπορεί να κάνει δεκτές τις τροπολογίες 2, 9, 13, 17, 25, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 54, 57, 58, 61, 63, 69, 75, 77, 88, 89, 92, 103, 110 και 114 επί της αρχής.

Η Επιτροπή μπορεί να κάνει δεκτές τις τροπολογίες 6, 10, 12, 21, 26, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 46, 56, 68, 70, 71, 93, 96, 107,109, 111 και 116 εν μέρει.

Η Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει δεκτές τις τροπολογίες 11, 73, 82 και 91.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. – (EN) Σε κανένα πλοίο που βρίσκεται σε κίνδυνο δεν πρέπει να απαγορεύεται η είσοδος σε λιμένα ή σε ασφαλές αγκυροβόλιο. Πρώτον, διότι ακόμη και μία ανθρώπινη ζωή έχει ανεκτίμητη αξία και, δεύτερον, διότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος περιορισμού των περιβαλλοντικών και οικολογικών καταστροφών. Τρίτον, η διευκόλυνση ενός πλοίου που βρίσκεται σε κίνδυνο ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές καταστροφές και να επιβαρύνει οικονομικά τον λιμένα που θα το υποδεχτεί. Πρέπει, λοιπόν, να καταρτιστεί πρόγραμμα αποζημίωσης για τους λιμένες και τα καταφύγια. Αν και ενδέχεται να υπάρξει δυνατότητα αποζημίωσης μέσω της πρότασης οδηγίας για την αστική ευθύνη και τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις των πλοιοκτητών, οι λιμενικές αρχές δεν αποκλείεται να διστάσουν να υποδεχτούν πλοία σε κίνδυνο σε περιπτώσεις κακής ασφάλισης, ενώ ούτως ή άλλως μια τέτοια αποζημίωση δεν θα κάλυπτε τις οικονομικές απώλειες που θα υφίστατο ο λιμένας.

Γι’ αυτό, είναι τόσο σημαντική η θέσπιση συστήματος αποζημίωσης. Εξάλλου, ένα τέτοιο σύστημα θα ενθάρρυνε όσους είναι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων στις λιμενικές αρχές να μην προβάλλουν δικαιολογίες, αλλά να υποδέχονται αμέσως τα πλοία που βρίσκονται σε κίνδυνο, χωρίς την επιβάρυνση και το χάσιμο χρόνου που προκαλεί ο έλεγχος της ασφάλισης και των χρηματοοικονομικών μέσων σε τέτοιες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

 
  
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 17.40 και συνεχίζεται για την Ώρα των Ερωτήσεων στις 18.00)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. DOS SANTOS
Αντιπροέδρου

 
  

(1)Θέση της Επιτροπής επί των τροπολογιών: βλ. Παράρτημα


12. Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την Ώρα των Ερωτήσεων (B6-0017/2007).

Οι ακόλουθες ερωτήσεις υποβλήθηκαν προς την Επιτροπή.

Πρώτο μέρος

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.42 του κ. Alain Hutchinson (H-0212/07)

Θέμα: Εκβιασμός εις βάρος των εργαζομένων στη VW Forest - οι ανάστροφες μετεγκαταστάσεις

Η διεύθυνση της VW, με το να θέτει ως όρους για τη παραμονή σε λειτουργία του εργοστασίου της στο Forest αφενός αύξηση των ωρών εργασίας χωρίς αντίστοιχη αύξηση των μισθών αφετέρου μεγαλύτερη ελαστικότητα, ασκεί εκβιασμό εις βάρος των εργαζομένων της VW Forest, απειλώντας τους με απώλεια της θέσης απασχόλησης. Οι τελευταίοι δεν είχαν άλλη επιλογή παρά είτε να δεχτούν τους όρους αυτούς είτε να δουν το εργοστάσιο να κλείνει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τις μετεγκαταστάσεις στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης, ζητεί την εξέταση των μέτρων που θα μπορούσαν να ληφθούν για την αντιμετώπιση αυτού του είδους εκβιασμού που έχει να κάνει με τη θέση απασχόλησης και που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως «ανάστροφη μετεγκατάσταση», εφόσον έχει ως συνέπεια την υποβάθμιση των όρων εργασίας χωρίς μετακίνηση της δραστηριότητας της επιχείρησης.

Μπορεί να με πληροφορήσει η Επιτροπή ποια μέτρα σχεδιάζει να λάβει για την αποφυγή των ανάστροφων μετεγκαταστάσεων που συνεπάγονται υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας χωρίς μετακίνηση της δραστηριότητας της επιχείρησης;

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, Μέλος της Επιτροπής. – (CS) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, βάσει της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας η Επιτροπή γνωμοδοτεί για αποφάσεις τις οποίες λαμβάνουν οι χώρες και παρεμβαίνει μεταξύ των κοινωνικών εταίρων μόνον εφόσον υπάρχει ενδεχόμενο παραβίασης της κοινοτικής νομοθεσίας.

Η ΕΕ μπορεί, ωστόσο, να συμβάλει σε αλλαγές και αναδιαρθρώσεις, διασφαλίζοντας συγχρόνως ότι αυτές πραγματοποιούνται με υπευθυνότητα, μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και ειδικότερα μέσω του ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείου. Η Επιτροπή έχει επίσης πραγματοποιήσει πολιτικό διάλογο στο πλαίσιο του φόρουμ για τις αναδιαρθρώσεις, με σκοπό τη βελτίωση της ανταλλαγής εμπειριών και δοκιμασμένων προσεγγίσεων μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων, ειδικότερα δε μεταξύ κυβερνήσεων, κοινωνικών εταίρων και περιφερειών.

Επιπλέον, η Ένωση διαθέτει νομικό πλαίσιο για την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους. Αυτό το αναφέρω διότι υπάρχουν ορισμένα μέτρα τα οποία ισχύουν για την έγκριση και διαχείριση των αναδιαρθρώσεων, ιδίως οι οδηγίες για τις συλλογικές απολύσεις, τις μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων και τις ευρωπαϊκές επιτροπές εργασίας, καθώς και η οδηγία με την οποία θεσπίζεται το γενικό πλαίσιο ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζομένους.

Είναι απολύτως αναγκαίο να εξασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζόμενους. Θέλω, ωστόσο, να υπογραμμίσω ότι το καθήκον να διασφαλίζουν την τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας ανήκει πρωτίστως στα κράτη μέλη.

Εξάλλου, η Επιτροπή σέβεται πλήρως την αρχή της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων και υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο του κοινωνικού διαλόγου για την επίλυση των θεμάτων που σχετίζονται με την οργανωμένη εργασία και τις εργασιακές σχέσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ευρωπαϊκές επιτροπές εργασίας καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για την υποστήριξη του κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.

Το 2003, οι κοινωνικοί εταίροι ενέκριναν αρχές αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαχείριση των αλλαγών και του κοινωνικού αντικτύπου τους. Η Επιτροπή στηρίζει τις προσπάθειες των κοινωνικών εταίρων για την προαγωγή και εφαρμογή αυτών των αρχών στο σύνολο της ΕΕ.

Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Hutchinson (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, είμαι ευγνώμων στον Επίτροπο για την απάντησή του. Θέλω απλά να σας υπενθυμίσω ότι έθεσα αυτήν την ερώτηση έχοντας μια συγκεκριμένη περίπτωση κατά νου, δηλαδή τα γεγονότα στη Volkswagen, αλλά αυτό που έγινε στη Volkswagen επαναλαμβάνεται καθημερινά στην ΕΕ. Οι μετεγκαταστάσεις έχουν γίνει συνηθισμένο φαινόμενο στις μέρες μας: μιλάμε μόνο για τις μεγαλύτερες, αλλά συμβαίνουν συνεχώς. Στη χώρα μου, το Βέλγιο, η Opel αποφάσισε πρόσφατα να απολύσει χιλιάδες εργαζόμενους. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας πολύ, πολύ επιθετικής οικονομικής πολιτικής.

Είμαι βέβαιος, κύριε Επίτροπε, ότι θυμάστε πως εγκρίναμε, με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, ένα ψήφισμα για τις μετεγκαταστάσεις που αποσκοπούσε όχι στο να τις αποτρέψει, διότι αυτό δεν θα ήταν δυνατόν, αλλά εν πάση περιπτώσει στο να διασφαλίσει ότι το δημόσιο χρήμα δεν θα τις ενθαρρύνει. Και όταν λέω «δημόσιο χρήμα», εννοώ κυρίως τα διαρθρωτικά ταμεία.

Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είναι δυνατόν να εξασφαλίσουμε έναν κατάλογο των επιχειρήσεων που έχουν μετεγκατασταθεί, καθώς και των κυρώσεων που ενδεχομένως να τους έχουν επιβληθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, Μέλος της Επιτροπής. – (CS) Έχω σημειώσει την ερώτησή σας, κύριε Hutchinson. Επί του παρόντος, δεν διαθέτω ασφαλώς τις απαιτούμενες πληροφορίες, όμως θα ζητήσω από το γραφείο μου να συγκεντρώσει αυτές τις πληροφορίες εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE). – (DE) Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να θέσω κάπως γενικότερα το θέμα. Είπατε προηγουμένως σε μια πρώτη απάντηση ότι ως Επίτροπος είστε θεματοφύλακας των νόμων και των συνθηκών της Ένωσης. Γνωρίζω ότι ο ρόλος αυτός επιβάλλει ορισμένες υποχρεώσεις, φυσικά όμως είσαστε επίσης κάποιος που δρομολογεί νομοθεσίες και, ως εκ τούτου, θα ήθελα να μάθω αν πιστεύετε ότι θα ήταν καλό να εγκαταλείψει επιτέλους η Επιτροπή τη θέσπιση νόμων για τις μεγάλες εταιρείες, για τους οικονομικούς παράγοντες και για όλους εκείνους που αποκομίζουν μεγάλα κέρδη από την επιχειρηματική δραστηριότητα, και να αρχίσει να κάνει και νόμους για τους εργαζομένους, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι τέτοια πράγματα θα συμβαίνουν λιγότερο συχνά στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, Μέλος της Επιτροπής. – (CS) Η Επιτροπή μπορεί, ασφαλώς, να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και το πράττει σε όλες τις περιπτώσεις.

Θα μπορούσα να αναφέρω τη συζήτηση σχετικά με την οπτική ακτινοβολία, η οποία έχει πλέον ολοκληρωθεί με επιτυχία, καθόσον αποτελεί τυπικό παράδειγμα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στον χώρο εργασίας. Υπάρχουν και άλλες παρόμοιες οδηγίες, οι οποίες επί του παρόντος είτε βρίσκονται στο στάδιο των διαπραγματεύσεων είτε έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να εκμεταλλευτούμε δραστήρια το πεδίο παρέμβασης που προσφέρει η δυνατότητα θέσπισης κοινωνικής νομοθεσίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). (LT) Το κλείσιμο εργοστασίων αντιμετωπίζεται συχνά ως απότοκο της παγκοσμιοποίησης. Αυτό είναι φυσικό. Μας έχουν εξηγήσει, στα νέα κράτη μέλη της ΕΕ, ότι δεν γνωρίζαμε τι έπρεπε να πράξουμε: τα εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας των χωρών μας έπρεπε να προβούν σε εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτες χώρες, οπότε δεν θα αντιμετωπίζαμε κανένα πρόβλημα.

Και εννοώ το εξής: τι γίνεται με το ευρύτερο πλαίσιο; Ο κόσμος είναι σφαιρικός· εάν, λοιπόν, μεταφέρουμε όλες τις δραστηριότητες αλλού, δεν πρέπει να μας επιστραφεί κάτι σε αντάλλαγμα; Ποιο ακριβώς είναι το σκεπτικό μας; Δεν πρέπει να διαθέτουμε κοινή πολιτική στον τομέα της μεταποίησης; Δεν πρέπει να επενδύουμε σε κατασκευαστικούς τομείς οι δραστηριότητες των οποίων δεν θα χρειαστεί εν τέλει να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες;

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, Μέλος της Επιτροπής. – (CS) Κυρία Budreikaitė, κατά τη γνώμη μου, η συζήτηση την οποία ξεκινήσατε ανήκει περισσότερο στο πεδίο της αναδιάρθρωσης παρά στην απλή μετεγκατάσταση επιχειρήσεων.

Θέλω να αναφέρω τα στοιχεία από ορισμένες σημαντικές έρευνες, τα οποία καταδεικνύουν ότι οι μετεγκαταστάσεις, με την παραδοσιακή έννοια του όρου, αντιστοιχούν σε λιγότερο από 2% των ετησίων αλλαγών στον τομέα της απασχόλησης στην ΕΕ. Με άλλα λόγια, το ποσοστό δεν είναι σημαντικό σε σύγκριση με τη συνολική μετακίνηση εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά, αυτό το 2% ισχύει για την ΕΕ ως σύνολο, γεγονός που σημαίνει ότι αφορά δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, και ο αριθμός αυτός είναι σημαντικός.

Η ερώτησή σας αφορά τις αναδιαρθρώσεις. Ο κόσμος συνεχώς αλλάζει και πάρα πολλές επιχειρήσεις προχωρούν σε αναδιαρθρώσεις. Στην υπό εξέταση περίπτωση, η Επιτροπή τηρεί δυναμική στάση. Το θέμα αντιμετωπίζεται παράλληλα από το φόρουμ για τις αναδιαρθρώσεις, το οποίο επιλύει θέματα όπως το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αντίδρασης στις αναδιαρθρώσεις από κοινωνική και οικονομική άποψη, και αυτό περιλαμβάνει την αναζήτηση εναλλακτικών προοπτικών.

Θα μπορούσα να επισημάνω ότι ορισμένες φορές τα φαινόμενα απατούν. Παρότι στην κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, λόγου χάρη, έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες αναδιαρθρώσεις, ορισμένες επιχειρήσεις, ιδίως στη Σουηδία, αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου, έχουν κερδίσει μια θέση στον κλωστοϋφαντουργικό τομέα, ιδίως με την παραγωγή υφασμάτων η επεξεργασία των οποίων είναι, από τεχνική άποψη, πολύ απαιτητική.

Συγχρόνως, έχουν δημιουργηθεί πολλές ευκαιρίες στους τομείς των περιβαλλοντικών προϊόντων, των μηχανημάτων κ.ο.κ. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ επί του παρόντος να προσφέρω συγκεκριμένες προτάσεις και ιδέες. Μπορώ απλώς να επισημάνω ότι αφενός μεν υπάρχουν επιχειρήσεις και βιομηχανικοί τομείς οι οποίοι παρακμάζουν, αφετέρου δε υπάρχουν κλάδοι σε αυτούς τους τομείς οι οποίοι αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς, ενώ εμφανίζονται ακόμη και νέοι τομείς, όπως η περιβαλλοντική τεχνολογία.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Ερώτηση αριθ.43 του κ. Ignasi Guardans Cambó (H-0244/07)

Θέμα: Κίνδυνοι αυθαιρεσιών και αντιφάσεων κατά την εφαρμογή των νέων μέτρων ασφάλειας των εναέριων μεταφορών

Στις 6 Νοεμβρίου 2006, τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1546/2006(1) που τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 622/2003(2) επί θεμάτων ασφάλειας των αερομεταφορών. Δεδομένων του απόρρητου χαρακτήρα του παραρτήματος που καθιερώνει τα νέα μέτρα ασφάλειας και της ανυπαρξίας σαφών οδηγιών περί της εφαρμογής τους, έχει εκτιμήσει η Επιτροπή τους κινδύνους που μπορεί να συνεπάγεται ο απόρρητος αυτός χαρακτήρας, επιτρέποντας ποικίλες ερμηνείες κατά την εφαρμογή των μέτρων, όχι μόνον μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και μεταξύ αεροδρομίων ενός και του αυτού κράτους μέλους;

Έχει προβεί η Επιτροπή σε ανάλυση της εφαρμογής των μέτρων αυτών στα αεροδρόμια της ΕΕ;

Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή για την αποφυγή διαφορετικών τρόπων εφαρμογής των μέτρων αυτών στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, οι οποίοι θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τα δικαιώματα των ευρωπαίων επιβατών;

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, Μέλος της Επιτροπής. – (EN) Καταρχάς, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον αξιότιμο βουλευτή που έθεσε αυτό το ερώτημα για ένα άκρως ενδιαφέρον θέμα: όλοι ταξιδεύουμε αεροπορικώς, οπότε βρισκόμαστε πολύ συχνά αντιμέτωποι με αυτούς τους κανόνες.

Μελετώντας τα πρακτικά προηγουμένων συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διαπίστωσα ότι έχουν κατατεθεί αρκετές προφορικές ερωτήσεις σχετικά με τους κοινοτικού