Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 25 april 2007 - Straatsburg Uitgave PB

10. Plechtige vergadering - India
Notulen
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. - (DE) Mijnheer de President, beste collega’s, tot mijn groot genoegen mag ik vandaag de president van de republiek India, de heer Abdul Kalam, van harte welkom heten in het Europese Parlement. Hartelijk welkom, mijnheer de president!

Mijnheer de President, voor uw verkiezing was u al bekend als de architect van het Indiase ruimtevaart- en atoomprogramma. U geniet internationale bekendheid als één van de belangrijkste wetenschappers van India. Het grootste deel van uw leven hebt u tot nu toe aan wetenschap en technologie gewijd. U hebt altijd de mening verkondigd dat de ontwikkelingslanden niet mogen onderdoen voor anderen als het erom gaat de vruchten van geavanceerde technologieën te plukken. Technologie creëert immers - wanneer ze goed wordt ingezet - groei en kan het dagelijkse leven van de armen helpen verbeteren. We delen zeker uw mening, en we zijn daarom erg blij dat India deelneemt aan door de EU gefinancierde onderzoeksprogramma’s, en bijvoorbeeld ook voor GALILEO met de Europese Unie samenwerkt.

U speelt een sleutelrol in het stimuleren van wetenschap en technologie, maar afgezien daarvan waren we ook sterk onder de indruk van uw verkiezing tot president van de Republiek India in 2002. U hebt een overweldigende meerderheid gekregen, over alle partijgrenzen heen. Dat was voor u, mijnheer de President, als Tamil en moslim, in een land waarin Hindoes de meerderheid vormen, geen gering succes. Daaruit blijkt dat u over het vermogen beschikt om mensen samen te brengen, ongeacht hun afkomst, cultuur en godsdienst. India is een land met vele volkeren en godsdiensten en als grootste democratie ter wereld kan dit land een voorbeeld zijn voor nieuwe, jonge democratieën.

De betrekkingen tussen de Europese Unie en India gaan al terug tot het begin van de jaren ’60. India hoorde bij de eerste landen die diplomatieke betrekkingen aanknoopten met de toenmalige Europese Economische Gemeenschap.

Ook onze contacten en samenwerking op parlementair niveau zijn het positieve resultaat van een lang, gestaag proces. De eerste ontmoeting tussen het Europese Parlement en de Lok Sabha vond plaats in 1981. De parlementaire contacten tussen het Europese Parlement en India verlopen sinds enkele jaren via een delegatie van het Europese Parlement voor de betrekkingen met de landen van Zuid-Azië en de Associatie voor Regionale Samenwerking in Zuid-Azië (SAARC). De voorbije jaren zijn zowel de Europese Unie als India ingrijpend veranderd.

Het verheugt mij ten zeerste u vandaag te mogen zeggen dat het Europese Parlement vorige maand een delegatie heeft opgezet voor de betrekkingen met India, die onafhankelijk is van de SAARC-delegatie. Op die manier houdt de Europese Unie rekening met het steeds groeiende belang van uw land. Mijnheer de President, we zouden het ten zeerste waarderen als in de Lok Sabha ook een delegatie zou worden opgezet voor de betrekkingen met het Europese Parlement. Op die manier kunnen deze sterke banden zo goed mogelijk benut worden en kunnen interparlementaire contacten vergemakkelijkt worden.

Mijnheer de President, u bent uitgenodigd door mijn gewaardeerde voorganger, de heer Borell Fontelles, die hier vandaag ook aanwezig is, en het was voor mij een groot genoegen om deze uitnodiging aan u nogmaals te mogen bevestigen.

(Applaus)

 
  
MPphoto
 
 

  Abdul Kalam, president van India. - (EN) Vrienden, ik groet u allen. In het bijzonder wil ik de heren Hans-Gert Poettering, Harald Rømer, Klaus Welle en Ciril Stokelj begroeten.

Goedemiddag, dames en heren.

Het verheugt mij dat ik tijdens het gouden jubileumjaar van de Europese Unie in gezelschap van de geachte afgevaardigden van het Europees Parlement mag vertoeven. Ik vroeg mij af welke gedachten ik met u zou kunnen delen. Zoals u weet heeft India als democratisch land ervaring met het geven van leiderschap aan meer dan een miljard burgers, die leven in multilinguïstische, multiculturele en multireligieuze bestellen. Die ervaring, vrienden, wil ik met u delen.

De Europese beschaving neemt een bijzondere plaats in de geschiedenis van de mensheid in. De Europese volken begaven zich vol moed op het avontuurlijke pad van de ontdekkingsreizen om de planeet aarde te verkennen. Daaruit kwamen veel nieuwe ideeën en systemen voort. Europa is de geboorteplaats van grote wetenschapspioniers en heeft aldus de ontwikkeling van technologieën mogelijk gemaakt. Europa was honderden jaren lang het strijdtoneel van conflicten tussen verschillende landen en kreeg twee wereldoorlogen te verduren. Tegen die achtergrond en deze gebeurtenissen hebt u de Europese Unie opgericht, om vrede en welvaart te brengen in heel het gebied. De Europese Unie is een voorbeeld van onderlinge verbondenheid tussen de landen, van een verbondenheid zonder oorlog - die waarschijnlijk niet meer mogelijk is - en duurzame vrede in heel het gebied.

Voordat ik begon aan mijn reis naar Europa vroeg ik mij af waarom Europa en India zulke unieke en natuurlijke partners van elkaar zijn. Delen wij een gemeenschappelijke geschiedenis en erfgoed en, wellicht in de toekomst, een gemeenschappelijke bestemming? Dat was de vraag waarover ik nadacht, en ik was verrast door mijn eigen bevindingen: de diepgang en vitaliteit van onze onderlinge verbondenheid, die gevormd wordt door onze taal en cultuur, door onze eeuwenoude overtuigingen en ideologieën en door het menselijke verkeer, hebben de tand des tijds weten te doorstaan. Deze verbondenheid is uitgemond in een hechte band via drukke handelsrelaties en een intellectueel bevredigende samenwerking op veel wetenschappelijke en technologische gebieden. Op 23 april 2007 werd bijvoorbeeld, in het kader van een Italiaans wetenschappelijk programma, de satelliet Agile gelanceerd door een Indiaas draagraketsysteem, de Polar Satellite Launch Vehicle, en in een uiterst precieze baan om de aarde gebracht. De wetenschappers uit India en Europa zijn uiterst opgetogen, en laten we hen gelukwensen.

India is een land dat door de jaren heen geleerd heeft om een unieke eenheid in diversiteit te ontplooien en te behouden. Op dezelfde wijze heeft de Europese Unie de wereld laten zien dat het mogelijk is om, met behoud van de nationale identiteit, een krachtige unie van landen te verwezenlijken. Dat is Europa’s grootste bijdrage. Deze unie is een bron van inspiratie, een model en voorbeeld dat navolging verdient in iedere regio in de wereld. De Europese Unie en India steunen een sociale vorm van economische ontwikkeling. Wij moedigen een model van billijke groei aan en zijn ons ervan bewust dat groei gepaard moet gaan met respect voor het milieu, en dat wij een duurzaam milieu voor de toekomstige generaties mogelijk moeten maken. Met de waardevolle ervaringen die India en de Europese Unie eeuwenlang hebben opgedaan, kunnen we een doctrine ontwikkelen van internationale samenwerking, van een internationale samenwerking die regionale samenwerking en uitmuntendheid van onze landen tot fundament heeft.

De Europese Unie en India stralen een boodschap uit naar de rest van de wereld, namelijk dat regionale samenwerking en interregionale samenwerking voor iedereen winst opleveren. Daardoor kan er een politieke en socio-economische beschaving ontstaan. Onze bijdrage zal succesvol zijn als we ervoor kunnen zorgen dat, voor het einde van de eenentwintigste eeuw, iedere regio is omgevormd tot een gelukkige unie, en er een wereld van unies ontstaat. In dit verband herinner ik mij een droom van een Indiase dichter die drieduizend jaar geleden in de Tamil klassieker zei: wat betekent: “Ik ben een burger van de wereld. Elke burger is met mij verbonden en verwant.” Hij sprak deze woorden drieduizend jaar geleden.

Tegen deze achtergrond heb ik een boodschap meegenomen uit India: laten wij drie belangrijke Indo-europese projecten op touw zetten, projecten die kunnen leiden tot vrede en welvaart in heel de wereld. De projecten die ik nu voorstel zijn gebaseerd op de ervaring van India en de dynamiek van de Europese Unie.

Het eerste project is het streven naar een verlichte maatschappij, een maatschappij met burgers die leven volgens een waardenstelsel en een wereld van welvaart en vrede kunnen verwezenlijken.

Het tweede project is het streven naar energieonafhankelijkheid. Normaliter wordt dit energiezekerheid genoemd, maar ik heb het over energieonafhankelijkheid. Deze houdt een driedimensionale benadering in, wat de energiekeuze betreft, en heeft tot doel een schone wereld te bewerkstelligen.

Het derde doel is de totstandbrenging van een Wereldkennisplatform om de uitmuntendheid die de Europese Unie en India op bepaalde gebieden hebben, te bundelen. Daarbij moeten wij oplossingen zien te vinden voor cruciale kwesties als water, gezondheidszorg en capaciteitsopbouw.

Als verschillende landen kun krachten bundelen om samen een inclusieve maatschappij op te bouwen, is het noodzakelijk ervoor te zorgen dat alle lagen van de maatschappij profijt trekken van de voordelen hiervan. Wereldwijde armoede, analfabetisme, werkeloosheid en ontbering brengen krachten voort die woede en geweld koesteren. Deze krachten spelen in op eerdere - echte of vermeende - historische vijandschap, tirannie, onrechtvaardigheid, ongelijkheid, etnische kwesties en religieus fundamentalisme, en sturen aan op een wereldwijde explosie van extremisme. Zowel India als de Europese Unie waren, en zijn, getuige van de verwerpelijke daden van bepaalde, misleide samenlevingsgroepen. Samen moeten we de diepe oorzaken van deze verschijnselen aanpakken, zodat we duurzame oplossingen kunnen vinden voor de bevordering van de vrede. Hoe doen wij dat?

Er is eeuwige goedheid en heilzaamheid nodig in het menselijk handelen - het voertuig daarvoor is wat “rechtvaardigheid” wordt genoemd. Zoals we in India zeggen:

“Als er rechtvaardigheid is in het hart,

is er schoonheid in het karakter.

Als er schoonheid is in het karakter,

is er harmonie in het huis.

Als er harmonie is in het huis,

is er orde in het land.

Als er orde is in het land,

is er vrede in de wereld.”

(Applaus)

Geachte afgevaardigden, dit geldt voor de gehele wereld. We hebben behoefte aan harmonie in het huis. Of het nu om Europa, India of een ander deel van de wereld gaat, rechtvaardigheid in het hart is de oorsprong van alles. Hoe kunnen wij rechtvaardigheid inboezemen in het hart van iedere mens op aarde? Dat is waar ik in gespecialiseerd ben, en ik wil u er graag over vertellen.

Allereerst wil ik iets zeggen over de totstandkoming van een verlichte maatschappij. Met de geest van ‘rechtvaardigheid in het hart’, wil ik aan deze vooraanstaande vergadering een methode presenteren om een gelukkige, welvarende en vreedzame maatschappij in onze wereld te ontwikkelen en deze methode noem ik: “Ontwikkeling van een verlichte maatschappij”. Ik heb deze gedachten met vele intellectuelen in nationale en internationale kringen besproken. We moeten een verlichte maatschappij creëren die bestaat uit drie componenten: 1) onderwijs uitgaande van een waardensysteem, 2) religie die omvormt tot spiritualiteit en 3) economische ontwikkeling die leidt tot maatschappelijke transformatie.

Ik begin met de eerste component. We hebben gezien dat de kiem voor wereldvrede ligt in rechtvaardigheid in het hart van iedere mens. Rechtvaardige burgers zorgen voor de opkomst van een verlichte maatschappij. Op een waardensysteem gebaseerd onderwijs moet zo worden opgezet dat rechtvaardigheid wortel kan schieten in het hart van jonge geesten. Dat zou de taak van het onderwijs moeten zijn. De eerste leerfase is de leeftijd van vijf tot zeventien jaar. Dat herinnert mij aan wat een meester uit de Griekse oudheid een paar duizend jaar geleden zei: "Geef mij zeven jaar lang een kind. Daarna mag God of de duivel het kind hebben: zij zullen mijn kind niet meer kunnen veranderen."

Dit toont de macht van goede meesters. Dit toont wat zij jonge geesten kunnen inprenten. Ouders en onderwijzers moeten kinderen moreel leiderschap geven. Daarvoor is het evenwel nodig dat men inzicht heeft in de unieke en universele aard van het menselijk bewustzijn. Echte opvoeding is leren hoe men de verlichte gevoelens en verlichte vermogens verwerft die nodig zijn om de gebeurtenissen van het dagelijks leven te begrijpen en te begrijpen dat er een permanente waarheid is die de mens met zijn menselijke en planetaire omgeving verbindt.

Ik kan mij de lezingen herinneren die ik lang geleden - ongeveer 57 jaar geleden - als student mocht bijwonen op de jezuïetenschool van het St Joseph’s College in Tiruchirappalli, in Zuid-India, die werden gegeven door de hoogste autoriteit van het college, rector Kalathil. Ieder maandag gaf deze pater een vier uur durende les. Hij placht te spreken over goede mensen uit het heden en het verleden en over wat een mens tot een goed mens maakt. Dan sprak hij over mensen als Boeddha, Confucius, Sint Augustinus, kalief Omar, Mahatma Gandhi, Einstein en Abraham Lincoln, en moraliseerde hij over de erfenis van onze beschaving. Tijdens de lessen zedenleer lichtte pater Kalathil de belangrijke aspecten toe van de manier waarop deze grote geesten zich ontwikkeld hadden tot goede mensen, dankzij ouderlijke zorg, onderwijs en het gezelschap van goede boeken. Deze lessen, die ik in 1950 tijdens mijn studiejaren genoot, zijn tot op de dag van vandaag een bron van inspiratie voor mij.

Het is van essentieel belang dat op alle scholen en universiteiten in elk land vooraanstaande leraren wekelijks een uur lang lezingen geven over de erfenis van de beschaving en het daarvan afgeleide waardensysteem. Deze les zou zedenleer genoemd kunnen worden, en gedurende deze les kunnen jonge geesten onderricht worden in liefde voor hun land en voor andere mensen, en zich verheffen tot hogere niveaus. Ik heb deze methode aan onderwijsexperts in mijn land voorgelegd. De Europese Unie zou wellicht kunnen overwegen om een systeem te ontwikkelen dat studenten de mogelijkheid biedt om deze fundamentele lessen te leren, in het belang van iedereen.

Dan kom ik nu bij de kwestie van de religie die moet worden omgevormd tot een spirituele kracht. Velen in de wereld denken dat dit een moeilijke taak is, maar ik ben het daar niet mee eens. Ik wil een ervaring met u delen, die mij ervan overtuigde dat het mogelijk is om religie om te vormen tot een spirituele kracht.

Hoe doen we dit? Zoals u allen weet, heeft religie twee bestanddelen: theologie en spiritualiteit. Ofschoon de theologische onderbouwing van iedere religie uniek is, gaat er van het spirituele element iets uit dat door alle mensen overgenomen kan worden, en waarmee men een goed leven kan leiden en het welzijn van de maatschappij in haar streven naar materiële zaken kan bevorderen. Ik beschouw het samenkomen van religie en wetenschap als een van de belangrijkste taken.

In het begin van de jaren zestig hadden de grondlegger van het Indian Space Research Programme, professor Vikram Sarabhai, en zijn team de technisch meest geschikte locatie voor ruimteonderzoek gevonden, nadat ze allerlei alternatieven hadden overwogen. Voor ruimteonderzoek viel de keuze op de stad Thumba in Kerala in Zuid-India. Deze plaats was dichtbij de magnetische evenaar, en daarmee optimaal geschikt voor ionosferisch onderzoek en ‘electrojet’-onderzoek in de hoogste lagen van de atmosfeer. Ik had het geluk om ongeveer acht jaar met professor Vikram Sarabhai samen te mogen werken.

De grote uitdaging waar Vikram Sarabhai voor stond was een plek aan te wijzen in een bepaald gebied. Zoals gebruikelijk, benaderde professor Sarabhai allereerst de regeringsautoriteiten van Kerala. Hij bracht een bezoek aan het land en de kust, en toen werd hem verteld dat er duizenden vissers woonden en dat er op die plek een oude kerk stond, de St Mary Magdalene Church, het huis van een bisschop en een school. Het zou daarom heel moeilijk zijn om die plek toe te wijzen, en de overheid was bereid om een plek elders te vinden. Ook de politici waren ervan overtuigd dat het een moeilijke plek was, omdat er belangrijke instellingen waren en men bezorgd was over de mensen die naar elders overgebracht moesten worden. De professor was echter vastbesloten.

Toen werd geopperd dat hij de enige persoon zou benaderen die hem advies en hulp zou kunnen geven. Dat was bisschop Peter Bernard Pereira. Professor Sarabhai bezocht de bisschop op een zaterdagavond. Ik kan me hun ontmoeting, die historische waarde zou krijgen, nog goed herinneren. Velen van ons waren daarbij aanwezig. Bisschop Pereira riep uit: "Oh Vikram, je vraagt om het huis van mijn kinderen, het huis van de vissers, om mijn huis - het huis van de bisschop - en God’s huis, de kerk. Hoe is het mogelijk?". Beiden hadden een bijzondere kwaliteit: ze konden glimlachen, zelfs in lastige situaties. Bisschop Pereira vroeg professor Sarabhai zondagochtend om negen uur naar de kerk te komen, en hij kwam die zondag met zijn team naar de kerk. Er werd gebeden en vader Pereira las een stuk uit de Bijbel voor. Na de gebeden nodigde de bisschop professor Sarabhai uit om naar de preekstoel te komen en stelde hij hem voor aan de gelovigen. "Lieve kinderen", zei de bisschop, "dit is een wetenschapper, professor Vikram Sarabhai. Waar houdt de wetenschap zich mee bezig? Iedereen, ook deze kerk, heeft licht, dankzij de elektriciteit. Ik kan tegen u door deze microfoon praten, dankzij de technologie. Dokters kunnen patiënten behandelen, dankzij de medische wetenschap. De wetenschap bevordert, via de technologie, het gemak en de levenskwaliteit van de mens. Wat doe ik als geestelijk leider? Ik bid voor u, mensen, voor uw welzijn en uw vrede. Om een lang verhaal kort te maken, Vikram en ik doen hetzelfde: zowel wetenschap als spiritualiteit vragen om God´s zegen voor het welzijn van de mens - in lichaam en geest. Professor Sarabhai zegt dat hij binnen een jaar alternatieve voorzieningen bij de kust zal bouwen. Lieve kinderen, kunnen wij onze huizen, mijn huis, God´s huis geven voor een belangrijke wetenschappelijke missie?"

Hij stelde de vraag. Er heerste grote stilte, net als nu. Toen stonden alle gelovigen op en zeiden "Amen". Het deed de gehele kerk galmen.

Dat was de kerk waar ons onderzoekscentrum kwam te staan en waar we raketten begonnen te bouwen. Het huis van de bisschop was de plek waar de wetenschappers werkten. Later leidde het Thumba Equatorial Rocket Launching Station (TERLS) tot de oprichting van het Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC) en de ruimteactiviteiten zorgden voor het opzetten van meerdere ruimtecentra in het gehele land. Deze kerk is een belangrijk kenniscentrum geworden, waar duizenden mensen leren over de dynamische geschiedenis van het ruimteprogramma in India en over de grote geesten van de wetenschapper en de geestelijk leider. Uiteraard kregen de mensen uit Thumba, zoals beloofd, elders goede voorzieningen, een godshuis en een onderwijscentrum.

Wanneer ik aan deze gebeurtenis denk, dan zie ik dat verlichte, spirituele en wetenschappelijke leiders samen kunnen komen om het menselijk leven te huldigen. Uiteraard kon het land dankzij TERLS en VSSC voertuigen en ruimtevaartuigen lanceren en ruimtetoepassingen ontwikkelen, die vaart hebben gezet achter de sociale en economische ontwikkeling van India en deze naar ongekende hoogte hebben getild.

Professor Vikram Sarabhai en bisschop Peter Bernard Pereira leven niet meer, maar degenen die ervoor moeten zorgen dat gecreëerd wordt en dat bloemen kunnen bloeien, zullen zelf een bijzonder soort bloem zijn - zoals beschreven staat in de Bhagwat Gita. Daar staat: "Zie de bloem, hoe rijkelijk zij parfum en honig verspreidt. Zij geeft iedereen; zij geeft iedereen haar liefde weg. En als haar werk af is, valt zij stil uiteen. Probeer te zijn als de bloem, pretentieloos ondanks al haar kwaliteiten". Wat een prachtige boodschap aan de mensheid over de zin van het leven. Hierin wordt het spirituele element weerspiegeld. Kunnen wij het spirituele element van de religies gebruiken als brug om vrede te brengen onder de volkeren in de wereld?

Er is mij gevraagd te spreken over de culturele dialoog, en ik zou een gebeurtenis in herinnering willen roepen - soortgelijke gebeurtenissen vinden regelmatig plaats in vele delen van mijn land - die ik heb meegemaakt als jongetje van tien. In ons huis was ik regelmatig getuige van een ontmoeting tussen drie unieke personen: Pakshi Lakshmana Shastrigal, een veda-geleerde die opperpriester was in de beroemde Rameshwaram tempel, pater Bodal, die de eerste kerk op het eiland Rameshwaram had gebouwd, en mijn vader die imam was in de moskee. De drie zaten bij elkaar, bespraken de problemen van het eiland en zochten naar oplossingen. Zij bouwden echter ook geestdriftig aan religieuze contacten. Zachtjesaan breiden deze contacten zich, als de geur van een bloem, uit naar anderen op het eiland. Dat beeld duikt op in mijn geest als ik met mensen spreek over de dialoog tussen godsdiensten. India heeft dit voordeel van de integratie van geestesgesteldheden al duizenden jaren gehad. In de gehele wereld moeten wij, nu meer dan ooit, een open dialoog voeren tussen culturen, religies en beschavingen.

Deze twee voorbeelden geven mij het vertrouwen dat het spirituele element een brug kan slaan tussen verschillende godsdiensten. Telkens wanneer ik in mijn land jongeren en ouderen ontmoet, vertel ik over deze twee ervaringen. Velen in mijn land en in de rest van de wereld hebben misschien vergelijkbare ervaringen. Wij moeten zulk “blij nieuws” naar ieder deel van de wereld overbrengen.

Laten we het nu hebben over het derde element van de verlichte maatschappij: economische ontwikkeling om de maatschappij te veranderen. Laat ik India als voorbeeld nemen, maar hetzelfde geldt voor vele delen van de wereld, waaronder de Europese Unie.

De economie van India bevindt zich in een groeifase. Er is sprake van een aanzienlijke groei in de industrie- en dienstensector. Het is ons doel deze economische groei te verspreiden over het hele land, ook het platteland. De levenskwaliteit van bijna 220 miljoen mensen, op een totaal van een miljard, zowel op het platteland als in de steden, moet beter worden. Onze economische groei wordt weliswaar weergegeven door ons BBP, maar de participatie van alle mensen is onmisbaar om de benodigde doelstellingen te halen. Het is van essentieel belang ervoor te zorgen dat de burgers in staat worden gesteld een goede levensstandaard te genieten, en dat houdt in: voedzaam voedsel, een goed onderkomen, een schoon milieu, betaalbare gezondheidszorg, onderwijs van goede kwaliteit en productieve banen. Dat moet gecombineerd worden met het waardensysteem dat voortkomt uit de erfenis van onze beschaving. Op die manier bereiken we de ontwikkeling van heel het land en een glimlach op het gezicht van een miljard mensen. Dit zijn de indicatoren voor de groei van de National Prosperity Index. Om die groeicijfers te halen, hebben we vijf gebieden vastgesteld voor geïntegreerd optreden: 1) landbouw en voedselverwerking; 2) onderwijs en gezondheidszorg; 3) informatie- en communicatietechnologie; 4) ontwikkeling van de infrastructuur, met inbegrip van het PURA-programma (Providing Urban Amenities in Rural Areas), en 5) kritische technologie in eigen beheer. Wij hebben ons voorgenomen om India te veranderen in een ontwikkeld land voor het jaar 2020. Om die visie te realiseren moeten wij de geest van 540 miljoen jongeren onder de vijfentwintig jaar stimuleren en doen ontvlammen.

Tot nu toe hebben we gesproken over de driedimensionale benadering - op waarden gebaseerd onderwijs, religie als transformerende spirituele kracht en economische ontwikkeling voor maatschappelijke verandering - die leidt tot de totstandbrenging van een verlichte maatschappij. Deze geïntegreerde driedimensionale aanpak voor de totstandkoming van een verlichte maatschappij zal het pad effenen voor vreedzame, welvarende, gelukkige naties en daarmee voor een wereld zonder extremisme en zonder nieuwe kiemen van extremisme. Op mijn website www. presidentofindia.nic.in heb ik uiteengezet dat een van bevoegdheden voorzien wereldorgaan essentieel is voor de totstandkoming van naties met verlichte burgers. Als de geachte afgevaardigden mijn website willen bekijken, ben ik graag bereid om met hen van gedachten te wisselen over de uit deze taak voortvloeiende ideeën en acties.

Laat ik nu de tweede taak bespreken: ‘Op weg naar energieonafhankelijkheid’. Als we de kritieke problemen bekijken waar onze planeet vandaag de dag mee te maken heeft, zien wij dat er twee belangrijke kwesties zijn. Allereerst de gestage uitputting van fossiele brandstoffen als aardolie, aardgas en koolvoorraden - en dat is ook voorspeld door het Wereld Energie Forum, dat u allen kent. De tweede is de voortdurende achteruitgang van het milieu, wat in eerste instantie te wijten is aan het buitensporig gebruik van fossiele brandstoffen voor de opwekking van energie. De oplossing voor deze problemen is gelegen in energieonafhankelijkheid, een idee dat ik in mijn land heb gepresenteerd en dat op veel landen van toepassing kan zijn. Welke vorm van energieonafhankelijkheid stel ik voor in India?

India heeft 17 procent van de wereldbevolking maar slechts 0,8 procent van nu bekende olie- en gasbronnen. Gezien de groei die de komende twee decennia voor het land wordt voorspeld, moet het huidige stroomopwekkingsvermogen van 130 000 megawatt tegen het jaar 2030 zijn opgetrokken tot 400 000 megawatt. Daarbij wordt rekening gehouden met de geplande energiebesparingen en de ontwikkeling en productie van energiezuinige apparaten en systemen.

Ik heb verschillende systemen voorgesteld. De efficiëntie van zonne-energie - een probleem dat de Europese Unie en India gemeen hebben - moet van het huidig niveau van 20 procent worden opgetrokken tot 55 procent door middel van versterkt onderzoek op het gebied van op carbon-nanotube gebaseerde zonnecellen. Wat thorium reactoren betreft, thorium is geen splijtstof. Het moet worden omgezet in splijtstof door gebruikmaking van snellekweektechnologie. Op het gebied van biobrandstoffen ligt de uitdaging in het aanplanten van biobrandstoffen met een hoger rendement, in veresteringstechnologieën voor een hogere productie, en in veranderingen in het productieproces in de automobielindustrie. Voor deze drie onderzoeksgebieden is een nauwere samenwerking tussen de Europese Unie en India nodig. Ik stel voor om met het oog op de ontwikkeling van hernieuwbare energie een India-EU-programma op te zetten voor geavanceerd O&T van alle vormen van hernieuwbare energie. Daarmee zullen in het komende decennium grootschalige commerciële krachtcentrales beschikbaar worden.

(Applaus)

Ik zou willen afsluiten met het Wereldkennisplatform. Gezien de succesvolle ervaring die India heeft opgedaan met twee internationale samenwerkingsverbanden - van concept tot uitvoering en marketing - zou ik willen voorstellen een Wereldkennisplatform op te zetten om de uitmuntendheid van de EU-landen en India op het gebied van wetenschap en technologie te bundelen. Daaruit zullen unieke systemen voor toepassing op mondiaal niveau voortvloeien. Het Wereldkennisplatform zal kunnen zorgen voor gezamenlijke design en ontwikkeling, kosteneffectieve productie en marketing van kennisproducten, systemen en diensten op verschillende gebieden - gebaseerd op de uitmuntendheid van de partnerlanden in de internationale markt. Het Wereldkennisplatform is een ontmoetingsplek voor wetenschap, technologie, industrie, management en marketing.

U zult wellicht meer willen weten over de doelstellingen van het Wereldkennisplatform. De convergentie van biotechnologie, nanotechnologie en IT zal, naar verwacht, elk gebied betreffen dat van belang is voor de mensheid. Het Wereldkennisplatform zal taken vervullen op nader te bespreken gebieden, gebieden die voor ons allen van het grootste belang zijn, als wij willen dat onze wereld een veilige, duurzame, vreedzame en welvarende plek wordt om te leven.

Het eerste gebied is water: het ontzouten van zeewater met gebruik van zonne-energie, kanalisatie, netwerkvorming van rivieren en kosteneffectief, veilig drinkwater.

Het tweede is gezondheidszorg: diagnose, medicijnenlevering, ontwikkeling en productie van vaccins voor hiv, tuberculose, malaria en hartkwalen.

Het derde gebied is landbouw en voedselverwerking: stijging van de graanproductie onder omstandigheden die gekenmerkt worden door minder land, minder water en minder arbeidskrachten; voedselbewaring, voedselverwerking, en kosteneffectieve opslag en distributie

Het vierde gebied omvat de kennisproducten: hardware, software en netwerk- en opslagproducten, waaronder kleine micro- en nano-apparaten.

Het vijfde gebied betreft transportsystemen: transportsystemen met gebruikmaking van niet fossiele brandstoffen maar hernieuwbare energie, veiligheidssystemen, hardware en ingebouwde software integratie.

Het zesde gebied betreft de leefomgeving: een energie-efficiënte, waterefficiënte leefomgeving zonder verontreiniging.

Het zevende gebied is het voorspellen en beheersen van rampen: de voorspelling van aardbevingen, het van tevoren inschatten van de hoeveelheid regenval bij bepaalde weersomstandigheden.

Tot slot, capaciteitsopbouw: het ontwikkelen van menselijke hulpbronnen van goede kwaliteit voor alle bovengenoemde gebieden, met inbegrip van kaders van wereldklasse.

De Europese Unie heeft een rijkdom aan wetenschappelijk potentieel en een rijke onderzoekscultuur. India heeft zich opgeworpen als een leidinggevend land met enorme wetenschappelijke en technologische mogelijkheden op talloze maatschappelijke gebieden, en klimt verder naar boven. De gecombineerde kracht van de landen kan gebruikt worden in het voordeel van zowel India als de EU, als zij als partners deelnemen aan de opzet van het Wereldkennisplatform.

Kortom, zoals we hebben gezien, loopt er duidelijk een rode draad door onze dromen en problemen. Wanneer ik bij u ben, heb ik het gevoel dat goede koppen goede oplossingen kunnen voortbrengen. Goede koppen brengen creativiteit voort. Dit is een gemeenschappelijke erfenis van India en de Europese Unie.

Ik heb drie taken gepresenteerd: de verwezenlijking van een maatschappij, de weg naar energieonafhankelijkheid en het opzetten van een Wereldkennisplatform. Deze India-EU-doelstellingen zullen ons strategisch partnerschap verder uitdiepen en de basis leggen voor de verandering van de levens van 1,5 miljard mensen. Dat zal uitmonden in een samenvloeien van verschillende beschavingen.

Om de met deze taken gepaard gaande uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, kunnen we inspiratie vinden in de woorden die Maharishi Patanjali ongeveer 2 500 jaar geleden sprak. Hij zei: “Wanneer u geïnspireerd wordt door een groot doel, door een buitengewoon project, kennen uw gedachten geen grenzen meer. Uw geest neemt een vlucht en overstijgt beperkingen, uw bewustzijn dijt uit naar alle richtingen, en u vindt zichzelf terug in een nieuwe, grote, prachtige wereld. Sluimerende krachten, vermogens en talenten komen tot leven en u komt tot de ontdekking dat u een rijker persoon bent dan u ooit had kunnen dromen.”

Ik heb grote bewondering voor de Europese Unie. In dit verband heb ik een gedicht geschreven dat ik graag met u zou willen delen.

(Applaus)

De titel van het gedicht is “De boodschap van moeder India aan de Europese Unie”.

"Een mooie omgeving brengt mooie geesten voort.

Een mooie omgeving brengt mooie geesten voort.

Mooie geesten zorgen voor frisheid en creativiteit,

Zij creëerden de ontdekkers van land en zee,

Zij creëerden de Europese Unie,

Zij creëerden de ontdekkers van land en zee,

Zij creëren geesten die innoveren,

Zij creëren overal grote wetenschappers. Waarom?

Ga terug naar de vele ontdekkingen.

Ontdek het continent.

Realiseert u zich dat u een continent ontdekt hebt?

Ontdek het continent en onbekende gebieden.

Waag uzelf in nog niet ontdekte gebieden.

Bouw nieuwe snelwegen.

In de geest van de besten,

in de geest van de besten, ook onder ons, werd geboren

en ontkiemde het zaad van strijd en haat,

Honderden jaren van oorlog en bloed.

Miljoenen van mijn prachtige kinderen verdwenen op land en in zee.

Tranen overstroomden vele volkeren,

Velen werden verzwolgen door een oceaan van verdriet.

Toen kwam de visie van de Europese Unie.

Zij zwoor de kennis van de mens nooit tegen zichzelf of tegen anderen te zullen keren,

verenigd in hun denken en in hun streven naar een

welvarend Europa.

En vrede verbond de Europese Unie.

Dit goede nieuws bekoorde de volkeren van de planeet van mijn melkwegstelsel.

Dit goede nieuws bekoorde de volkeren van de planeet van mijn melkwegstelsel.

Oh, Europese Unie verspreid uw missie overal, opdat zij wordt als de lucht die wij inademen.

Dit is mijn gedicht.

(Applaus)

Tot slot, vrienden, wil ik namens de miljard burgers uit mijn land de hartelijke groeten overbrengen aan alle afgevaardigden van het Europees Parlement en, via u, aan alle burgers van de landen in de Europese Unie.

God zegene u allen.

(Staande ovatie)

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. - President Kalam, namens het Europees Parlement dank ik u voor deze belangrijke en inspirerende toespraak. Dit was een van de meest buitengewone toespraken die wij ooit hebben gehoord.

(Applaus)

Het was een unieke toespraak, de toespraak van een staatsman, wetenschapper en dichter. Dank u wel. Het allerbelangrijkste is mijns inziens dat we naar elkaar luisteren, om elkaar beter te begrijpen, elkaar te respecteren en met elkaar samen te werken. Dat was uw boodschap. Ik wens u en uw geweldige natie het allerbeste, ook wat de samenwerking tussen het grootse India en de Europese Unie betreft.

(Langdurig applaus)

 
  
  

VOORZITTER: PIERRE MOSCOVICI
Ondervoorzitter

 
Juridische mededeling - Privacybeleid