Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/0239(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0086/2007

Forhandlinger :

PV 24/04/2007 - 11
CRE 24/04/2007 - 11

Afstemninger :

PV 25/04/2007 - 11.3
CRE 25/04/2007 - 11.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0146

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 25. april 2007 - Strasbourg EUT-udgave

12. Stemmeforklaringer
Protokol
  

Betænkning af Lichtenberger (A6-0060/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Denne associationsaftale hænger sammen med det igangværende initiativ om et fælles europæisk luftrum, der som et af sine vigtigste mål har gradvis liberalisering af transporten mellem de associerede parter og "tilpasning" af de statslige monopoler, som det eufemistisk formuleres. Denne type aftaler tjener til at gennemfører disse mål.

Deroverfor fastholder vi princippet om, at det enkelte stat har ret til at beslutte, hvordan og under hvilke betingelser lufttransport skal foregå, og om den selv skal står for det.

Vi fastholder ligeledes, at det overordnede princip for alle foranstaltninger under disse aftaler må være samarbejde og respekt for den enkelte stats suverænitet, inklusive forvaltning af dens eget luftrum.

Liberalisering af lufttransporten har betydet ringere kvalitet i tjenesteydelserne og angreb på arbejdstagernes rettigheder i denne strategiske sektor. Samtidig har liberaliseringen gavnet de store internationale operatørers interesser og medført koncentrationer inden for branchen til skade for de mindre operatører.

Endelig bør påpeges det uforståelige i, at De Forenede Nationers midlertidige administrative mission i Kosovo er part i denne aftale.

 
  
  

Indstilling ved andenbehandling af Costa (A6-0134/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Hvor ofte hører vi argumentet om, at fordi et bestemt politikområde har en international dimension, skal EU have kompetence på området? Dette argument er plausibelt på overfladen, men en nærmere gennemgang viser, at det er fejlagtigt, og intetsteds er dette tydeligere end inden for luftfartspolitikken.

Dette er helt klart et spørgsmål, der går på tværs af landegrænserne, men måden, det skal behandles på, som vi har set i denne betænkning, er international snarere end overnational og omfatter stater både uden for EU og inden for EU.

Dette er helt klart en bedre model, når vi skal organisere vores kontinent, end at alle grænseoverskridende spørgsmål styres fra Bruxelles. Lad os udvide denne undtagelse til at omfatte mere end luftfart.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), skriftlig. - (DE) Jeg stemmer for forordningen om sikkerhed i civil luftfart.

Jeg går desuden ind for, at detaljerede foranstaltninger som f.eks. forbuddet mod at medbringe drikkevarer og væsker om bord udløber efter seks måneder. Den øjeblikkelige situation, hvor lufthavnene anvender denne bestemmelse forskelligt og uprofessionelt, og hvor mange rejsende derfor ikke ved præcist, hvilke genstande de egentlig må tage med, og hvilke regler der faktisk findes, er ikke holdbar og skaber forståelig misstemning i befolkningen. Det er nødvendigt at informere de rejsende præcist om sikkerhedspersonalets rettigheder og pligter i lufthavnene for at kunne sikre en fredelig og effektiv afvikling i lufthavnene.

Hvis et medlemsland skulle beslutte noget andet, skal der først gennemføres en grundig nyvurdering af sikkerhedsrisiciene og en grundig kontrol af udgifterne i denne forbindelse og af konsekvenserne for flydriften.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), skriftlig. - (PL) Jeg stemmer for henstillingen om Europa-Parlamentets og Rådets fælles holdning om fastsættelse af fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002.

Hr. Paolo Costa påpegede med rette, at Kommissionens forslag om supplerende sikkerhedsforanstaltninger ikke vil betyde obligatorisk, bevæbnet sikkerhedspersonale om bord på flyene. Ifølge ordføreren vil en sådan beslutning skulle træffes af de relevante myndigheder i medlemsstaterne.

Problemet med finansiering af de supplerende sikkerhedsforanstaltninger blev også behandlet på korrekt vis. Udgifterne til sikkerhed skal til dels afholdes af medlemsstaterne og ikke kun af flyselskaberne, således som Kommissionen foreslår. Alle udgifter til sikkerhed om bord, som er inkluderet i billetprisen, skal anføres separat på billetten eller meddeles passagererne på en forståelig måde.

Jeg er også enig i forslaget i betænkningen om, at de særlige instrumenter til indførelse af fælles minimumsstandarder, såsom Kommissionens beslutning om at begrænse mulighederne for at medtage væsker om bord, bør udløbe seks måneder efter indførelsen. Hvis de skal forlænges, skal de først underkastes en grundig nyvurdering af sikkerhedstruslen og udgifterne ved foranstaltningen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte imod ændringsforslagene om, at den europæiske flysikkerhedsmyndighed skal tildeles en sikkerhedsrolle. Det er et særskilt spørgsmål, og de ting skal ikke blandes sammen.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Bedre fælles luftfartssikkerhedsregler er et centralt transportpolitisk mål.

Trusler om terror skal imødegås klart og præcist. Vores mål må være at garantere størst mulig sikkerhed for passagererne og kompromisløst bekæmpe denne type forbrydelse.

Vi må derfor have effektivitet, klarhed og sammenhæng som de primære mål.

Der står flere væsentlige spørgsmål tilbage at løse, f.eks. omkostningsdeling i forbindelse med luftfartssikkerhed, en eller flere medlemsstaters strengere foranstaltninger og transport af væsker om bord. I løsningen heraf bør vi dog ikke tabe hovedformålet af syne, som er at garantere borgernes sikkerhed, selv om det undertiden kan påvirke luftfartstjenesternes komfort og punktlighed. Vores forpligtelse er således at finde en balance mellem sikkerhed og lufttransportens kvalitet. Hvad er transport af høj kvalitet dog værd, hvis den ikke lever op til høje sikkerhedskrav?

 
  
  

Betænkning af Seeber (A6-0064/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Formålet med dette direktiv er at fastlægge en lovgivningsmæssig ramme for vurdering og styring af oversvømmelsesrisici med henblik på at kunne sikre beskyttelsen af menneskers sundhed, miljøet, kulturarven og økonomiske aktiviteter. For at nå disse mål har man valgt en strategi i tre etaper, idet der først foretages en foreløbig vurdering af oversvømmelsesrisikoen for at fastslå, hvilke områder der er truet, dernæst udarbejdes kort over risikoen for oversvømmelse, og til sidst udarbejdes der risikostyringsplaner for oversvømmelser i vandløbsoplandene.

Uden at ville betvivle dette forslags principper og mål er det interessant at vide, hvorfor der ikke indføres et lignende instrument for tørke, der hvert år berører tusindvis af borgere i EU, med alvorlige følger særlig for landbruget og befolkningens vandforsyning.

Denne mangel er så meget alvorligere, når man ved, at der er en henstilling fra Europa-Parlamentet i dets beslutning af 18. maj 2006 om naturkatastrofer, der bl.a. indeholder en opfordring til Kommissionen om at fremsætte en strategi for tørke, som kan danne grundlag for en europæisk politik for risikoforebyggelse og forvaltning i forbindelse med tørke, herunder strategier til minimering af konsekvenserne heraf.

Selv om vi har stemt for denne betænkning, beklager vi denne mangel og fastholder, at der er behov for en strategi for tørke.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE), skriftlig. - (DE) Vand er en naturkraft, når det kommer til os som oversvømmelser. Så truer det vores sundhed, miljøet, infrastrukturer og vores ejendom. Vand kender ingen grænser. Det er vigtigt, at EU fremmer det grænseoverskridende samarbejde med det foreliggende forslag til et direktiv om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser. Grundlaget for samarbejdet skal være de eksisterende planer og optegnelser i medlemsstaterne. Disse kort og planer bør bygge på de bedste tilgængelige data, metoder og teknologier, som findes inden for styring af risikoen for oversvømmelser.

Det glæder mig, at der er opnået enighed om de sidste uafklarede spørgsmål. Det betyder, at det nye direktiv hurtigt kan komme i funktion.

Oversvømmelser er en konstant risiko for de mennesker, som bor i floddalene. I et vist omfang kan man indrette sin ejendom, så den kan modstå oversvømmelser. For min nabolandsby ved Mosel var opførelsen af et dige som en forløsning. Endnu bedre og mere effektive er forebyggende foranstaltninger, som inddrager alle borgere.

Parlamentet taler i sin betænkning om solidaritetsprincippet. Det træder i funktion i landsbyerne, når der kommer oversvømmelse. Alle hjælper alle, og de frivillige redningskorps yder en meget engageret indsats. Dette solidaritetsprincip skal udvides og støttes ud over de berørte landsbyer og hen over grænserne.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Fællesskabets indsats over for klimaændringerne er af største betydning for fremtiden. Derfor mener jeg, at Fællesskabet og medlemsstaterne ikke må iværksætte for snævre foranstaltninger, der koncentrerer sig om en del af fænomenerne og ignorerer de øvrige.

Der skal gennemføres integrerede foranstaltninger over for klimafænomenerne. Når vi stemmer for vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser, ignorerer vi således, at oversvømmelser hænger tæt sammen med tørke og brande.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), skriftlig. - (FR) Her ser vi et af naturens luner. Samtidig med, at en varmebølge uden fortilfælde rammer Nordeuropa i april 2007, har Europa-Parlamentet netop her til middag sagt JA til en bedre koordinering mellem medlemsstaterne i kampen mod oversvømmelserne.

Det er et konkret svar på de mere og mere hyppige og dramatiske naturkatastrofer på vores territorier. Mine belgiske landsmænd vil huske oversvømmelserne i december 2002, og hvordan kan man undgå her at nævne de oversvømmelser, der ramte Central- og Østeuropa i somrene 2002 og 2005! To dramaer, som retfærdiggjorde aktiveringen af den europæiske civilbeskyttelsesmekanisme.

I den forbindelse glæder jeg mig over Kommissionens rolle som koordinator for styring af større katastrofer gennem informations- og kontrolcentret i Bruxelles.

Jeg har et forslag. Det europæiske center burde med tanke på effektiviteten koordineres med de 27 medlemsstaters meteorologiske og hydrologiske institutter.

For at undgå lidt for hyppige oversvømmelser i Europa og i tråd med Seeber-betænkningen mener jeg, at det er yderst presserende, at byggetilladelser i områder uden fare for oversvømmelse, skovrydning og landbrugsafgrøder tages med i risikostyringsplanerne.

 
  
  

Betænkning af Mikolášik (A6-0031/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - (SK) Hr. formand! Vi har netop stemt om en betænkning, hvor jeg opfordrede til vedtagelse af en tekst og ændringsforslag, som både nu og fremover vil udelukke muligheden af, at alle EU-medlemsstater tvinges til at acceptere brugen af menneskelige embryoer til forskning og muligvis til behandling samt skabelse af hybrider mellem mennesker og dyr, der skal sælges på grund af deres væv, og ligeledes indgreb i den menneskelige kimbane.

På grundlag af, hvordan flertallet her i Parlamentet har stemt, lader det til, at vi indtil videre har vedtaget en tekst, der er etisk neutral, men kun vil være det, indtil produkter baseret på stamcelleforskning dukker op på markedet. Som menneske, far og læge vil jeg altid presse på for nationernes ret til ikke at anvende ovennævnte metoder. Jeg afviser på det kraftigste enhver fremtidig mulighed for at handle med menneskeligt væv, købe og sælge embryoer, brug af eugenik eller eugeniske ændringer af det menneskelige genom.

Den 23. april forsikrede Kommissionen os her i Parlamentet om, at det er udelukket at handle med menneskekroppen, fordi den er omfattet af europæisk lovgivning. Jeg kan forsikre Dem om, at jeg og Europa-Parlamentet vil holde et vågent øje med overholdelsen af dette princip.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Hr. formand! Parlamentet har stemt for en harmonisering på områderne genterapi, celleterapi og produkter fremstillet med vævsmodificering. Et centralt register vil føre til integration af markedet, reducere udgifterne, forbedre Europas konkurrenceevne og skabe håb for behandling af alvorlige sygdomme. Det var så fordelene.

Rent principielt, mine damer og herrer, protesterer jeg over, at De har afvist at indføre grænser for eksperimenter med menneskelige gener. De europæiske liberale, socialister og den yderste venstrefløj fulgte ikke ekspertudtalelserne fra tre udvalg og forkastede vores pakke med ændringsforslag om forbud mod skrækkelige idéer såsom transplantering af menneskeligt DNA til dyreembryoer. Der er også skabt mulighed for at ændre menneskelige celler og for handel med den menneskelige krop. Jeg vil gerne vide, efter hvilke kriterier registret i London kommer til at fungere efter.

Hvordan kan vi opfylde målet om det indre marked, når man i nogle af de gamle medlemsstater ikke betragter kloninger mellem mennesker og dyr og andre eksperimenter, der truer menneskets udvikling, som forbrydelser? Desværre mangler nogle lande fortsat at ratificere konventionen om menneskerettigheder og biomedicin. Mit "nej" ved den endelige afstemning er et udtryk for sund fornuft, som tilsiger, at dette er et yderst uansvarligt og letsindigt skridt.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI), skriftlig. - (EN) I dag stemte jeg for pakken med ændringsforslag, der skulle sikre at lovgivningen om lægemidler til avanceret terapi skal indeholde centrale, etiske sikkerhedsforanstaltninger. Ændringsforslagene har til formål at beskytte principperne om, at menneskekroppen og dens forskellige dele ikke må udnyttes kommercielt gennem frivillig og ulønnet donation af væv og celler, om forbud mod ethvert indgreb i den menneskelige kimbane, som kan videreføres til kommende generationer, og om at sikre, at intet materiale fra hybrid-embryoer mellem mennesker og dyr eller kimærer vil blive anvendt i forskningsøjemed. Endelig glæder jeg mig over ændringsforslagene om overholdelse af subsidiaritetsprincippet, hvilket i dette tilfælde giver medlemsstaterne en juridisk mulighed for at fravælge brugen af visse etisk kontroversielle celler.

 
  
MPphoto
 
 

  Hiltrud Breyer (Verts/ALE), skriftlig. - (DE) Flertallet i Europa-Parlamentet har ladet sig forblænde af en alliance af socialdemokrater, Kommissionen og den tyske forbundsregering og givet grønt lys for den juridisk set noget upræcise regulering af nye terapiformer. Der er tale om et udsalg af værdier. Det er beskæmmende, at medlemmerne stryger det klare forbud mod at kommercialisere den menneskelige krop, gribe ind i kimbanen og fremstille blandingsvæsener af menneske og dyr.

Den tyske forbundsregering har øvet massiv indflydelse på afstemningen gennem et intensivt lobbyarbejde. Som formandskab har forbundsregeringen bidraget til, at de europæiske værdier, som blev understreget så sent som i Berlin-erklæringen, bliver mishandlet og degraderet til tomme floskler.

Det er kun Restudvalgets forslag (ordfører Breyer) om at undtage menneskelige embryonale stamceller fra forordningens gyldighedsområde, der kunne have skabt retsklarhed og retssikkerhed. Der er bestyrket mistanke om, at repræsentanter for den tyske regering via EU har villet sætte den tyske stamcellelovgivning ud af spillet. Kommissionens undtagelsesbestemmelse, som nu principielt støttes af Europa-Parlamentet, holder ikke for en domstolsprøvelse.

Europa-Parlamentet er i dag faldet tilbage bag den eksisterende europæiske konsensus om EU's charter om grundlæggende rettigheder og lovgivningen i biopatentdirektivet og åbner døren for kommercialiseringen af mennesket. Man må håbe, at andre EU-medlemsstater i Rådet vil have modet til at bremse den bioetiske rutsjebane, der er indvarslet i dag, og indvarsle en kursændring.

 
  
MPphoto
 
 

  Niels Busk, Anne E. Jensen og Karin Riis-Jørgensen (ALDE), skriftlig. Stemmeforklaring på vegne af Karin Riis-Jørgensen, Anne E. Jensen og Niels Busk, ALDE.

Der er fremsat nogle etiske ændringsforslag, som er ganske overflødige, og som højst opnår at forkludre, hvad der er op og ned i denne sag.

Princippet om donation af væv og celler uden betaling er allerede nedfældet i direktivet om væv og stamceller. Vi støtter dette princip, der gælder før, under og efter denne afstemning.

Medlemsstaterne har, og skal have, beslutningskompetencen vedrørende etiske beslutninger.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE), skriftlig. - (IT) Vi stemte for de kompromisændringsforslag, som ALDE-Gruppen har stillet sammen med PSE-Gruppen og GUE/NGL-Gruppen, da vi mener, at det kun er en hurtig vedtagelse af EU-bestemmelser om lægemidler til avanceret terapi, der kan hjælpe millioner af borgere, som venter på en effektiv behandling, og sikre den videnskabelige forsknings frihed. Lægerne og forskerne skal være i stand til at bevæge sig inden for et sikkert retsgrundlag, som anerkender deres arbejde på europæisk plan, og som sikrer, at alle patienter, der har brug for det, har adgang til behandling.

Parlamentet stemte med et stort flertal imod de såkaldte "etiske ændringsforslag", der i virkeligheden er uvidenskabelige, og som udelukkende har det formål at forsinke og forhindre vedtagelsen af en lovgivning, der gør Europas videnskabelige forskning mere funktionel og konkurrencedygtig, og som giver patienterne et håb.

Alle de såkaldte etiske indvendinger er fuldstændigt overflødige, eftersom medlemsstaternes uafhængighed sikrer, at de selv kan opstille begrænsninger for forskningen, sådan som det stadig er tilfældet i Italien med hensyn til brugen af embryonale stamceller. Afstemningen i dag er således blot et nødvendigt skridt for at sikre de europæiske borgere lige adgang til behandling og give et håb til alle dem, der i dag er tvunget til at foretage dyre rejser for at få en mere passende behandling. Samtidig styrkes den videnskabelige frihed.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL), skriftlig. - (EN) Vores holdning til dagens afstemning og navnlig til blok 3 afspejler en række faktorer, herunder en overbevisning om, at beslutninger om sådanne spørgsmål bør træffes på nationalt plan, og det forhold, at vores parti endnu ikke har en formel holdning til visse af de spørgsmål, der kom frem ved dagens afstemning.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), skriftlig. - (FR) Jeg har stemt for alle de ændringsforslag, som var for avanceret terapi, og især for produkter til celleterapi. Jeg har stemt imod ændringsforslagene fra de evigt reaktionære, som under påskud af at forsvare det spirende liv, fosteret, vil forbyde enhver brug af celler, som, selv indirekte, stammer fra et foster. I et ihærdigt forsøg på at helliggøre enhver fostercelle, glemmer forsvarerne af det spirende liv det liv, som allerede er der, de genetiske sygdomme og alle de menneskelige lidelser, som kunne undgås eller lindres takket være avanceret terapi.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), skriftlig. - (NL) Jeg har stemt for den tredobbelte pakke, som jeg for nemheds skyld kalder den. Med denne lovgivning og denne fremgangsmåde vil vi hurtigst muligt give syge og lidende mennesker en chance for at benytte nye, avancerede terapier. Jeg har nøje set på forslaget til en forordning og ændringsforslagene og når frem til den konklusion, at vi med god samvittighed kan vedtage denne lovgivning uden at gribe ind i medlemsstaternes autonomi.

Jeg er derfor, ligesom mange patienter, glad for, at afstemningen er forløbet godt.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE-DE), skriftlig. - (DE) Jeg stemmer for betænkningen, også på den betingelse, at ikke alle Retsudvalgets forslag kommer igennem, og at de heller ikke alle sammen kan vurderes positivt. Den etiske problemstilling er reguleret tilstrækkeligt subsidiært. Bestemmelsen, som næsten udelukkende vedrører produkter, som er etisk uomtvistede, skal træde i kraft for at sikre patientbeskyttelse og patientsikkerhed i Europa.

Jeg er modstander af kommercialiseringen af den menneskelige krop eller dele af den.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), schriftlich. Das so genannte „Kompromisspaket" von Kommunisten, Sozialisten und Liberalen lehnt wichtige Forderungen nach gemeinsamen ethischen Standards ab. Außerdem wurde die Verantwortlichkeit der Mitgliedstaaten im Bereich der nationalen Gesundheitsversorgung entkräftet.

Der angenommene Kompromiss ist überhaupt nicht sachgerecht. Kleine und mittlere Unternehmen, die auf nationaler Ebene mit Krankenhäusern zusammenarbeiten, werden von der Forderung einer europäischen Zulassung ausgenommen. Andere werden gezwungen, zur Agentur nach London zu gehen. Der Kompromiss ist von der Großindustrie und der Krankenhauslobby gegen die Interessen des Mittelstandes diktiert worden.

Die Mitgliedstaaten verlieren darüber hinaus ihre Eigenständigkeit im Bereich der Volksgesundheit, denn die Zulassung von Medikamenten wird jetzt durch eine Agentur in England entschieden. Dies widerspricht dem Verständnis von Subsidiarität und nationalstaatlicher Verantwortung in so grundsätzlichen Bereichen wie der Volksgesundheit und dem Verbraucherschutz.

Die Chance wurde verpasst, grundlegende ethische Prinzipien für ganz Europa zu verankern. Bisher galt, dass Eingriffe in die menschliche Keimbahn in Europa nicht unterstützt werden und dass die Kommerzialisierung des menschlichen Körpers und seiner Teile als solche ausgeschlossen werden muss. Der erzielte Kompromiss lehnt diese Prinzipien des Respekts des menschlichen Lebens ab. Es gibt jedoch essentielle Aspekte, die unlautere politische Kompromisse nicht dulden. Dazu zählt die Manipulation des menschlichen Lebens. Daher stimmte ich gegen den Bericht.

 
  
  

Betænkning af Zingaretti (A6-0073/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS). - (DE) Hr. formand! Jeg har stemt imod Zingaretti-betænkningen, selv om beskyttelsen af intellektuel ejendom naturligvis er vigtig og en afgørende succesfaktor for virksomhederne. Hvis EU imidlertid vil tage beskyttelsen af intellektuel ejendom, som er beskyttet i chartret om grundlæggende rettigheder, virkelig alvorligt, så må det i højere grad bekæmpe overtrædelsen af den, f.eks. i Kina. I stedet for langt om længe at tage fat på dette problem i større stil vil man tilsyneladende forhindre nye opfindelser og straffe overtrædelser, som finder sted i privat regi uden tanke om vinding, som en forbrydelse. Det er nemlig præcis, hvad direktivet i den foreliggende form ville føre til. De nuværende vage formuleringer kunne efter min opfattelse skade konkurrencen, hindre den økonomiske vækst og berede vejen for en ting som censur.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Hr. formand! Jeg vil gerne forklare, hvorfor jeg stemte imod direktivet om kriminalisering af overtrædelser af intellektuelle ejendomsrettigheder. Det startede som en god idé, og jeg er stor tilhænger af sanktioner for forfalskning og piratkopiering.

Desværre vil direktivet i dets nuværende form ikke bidrage meget til bekæmpelsen af forfalskninger fra Asien. I stedet for at sikre innovative forretningsfolk beskyttelse lægger inkonsekvensen i nogle af punkterne dem tværtimod vidt åbne for misbrug i kampen for konkurrenceevne. Også europæiske forretningsfolk kan fremover blive stillet over for urimelige klager, måske fra asiatiske falsknere. Unionen bør fokusere på at håndhæve intellektuelle ejendomsrettigheder uden for sine grænser og ikke på at kriminalisere sine egne borgere og virksomheder.

Jeg er modstander af tanken om, at Unionen for første gang i sin historie vil blande sig i medlemsstaternes straffelovgivning. Jeg er ikke enig i, at Unionen skal håndhæve strafferetlige foranstaltninger over for juridiske enheder i lande som Den Tjekkiske Republik, som ikke har det i deres egen lovgivning. Jeg er modstander af, at den brede befolkning, journalister, videnskabsfolk og almindelige forbrugere kan straffes under det såkaldte "afledte strafferetlige ansvar".

Afslutningsvis vil jeg gerne bede om, at min stemmeafgivelse ved afstemningen om artikel 43 og 44 ændres. Jeg var for, men kom ved en fejl til at trykke på den røde knap.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström og Åsa Westlund (PSE), skriftlig. - (SV) Vi stemte for ændringsforslag 43 og 44 og imod betænkningen i den endelige afstemning, da vi mener, at det ikke er tilstrækkelig bevist, at der findes retlige grunde i henhold til den første søjle for fælles strafferetlige foranstaltninger på området for intellektuelle ejendomsrettigheder. Kommissionens omfattende fortolkning af EF-Domstolens dom i sag C-176/03 er draget i tvivl og kan ikke uden yderligere undersøgelse udvides på denne måde til også at omfatte området for intellektuelle ejendomsrettigheder.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg har stemt for den fremragende betænkning af min kollega hr. Zingaretti om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlige foranstaltninger til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Kommissionen har naturligvis ikke og skal ikke have strafferetlig kompetence, undtagen hvad angår at mægle mellem befolkningerne. Strafferetsplejen tilhører befolkningerne og ikke EU. Det forhindrer os ikke i at stille forslag til direktiver med budskaber til medlemsstaterne for at sikre fællesskabsrettens effektivitet. Det er således yderst presserende at få etableret en troværdig og respekteret europæisk retsramme på patentområdet og mere generelt på området for intellektuelle ejendomsrettigheder. Forfalskning, piratkopiering, kopiering, tyveri osv. er nu for alvorligt til, at vi ikke skal gribe ind.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE), skriftlig. - (IT) De radikale medlemmer af ALDE-Gruppen stemte sammen med gruppen imod hr. Zingarettis betænkning, da vi mener, at det er nødvendigt med forsigtighed og balance, når man for første gang indfører strafferetlige bestemmelser for krænkelsen af ophavsrettigheder. Denne forsigtighed og balance kommer ikke til udtryk i de ændringsforslag, der er vedtaget.

Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt at bekæmpe de internationale forfalskningsorganisationer og -mafiaer, men at risikere at kriminalisere millioner af borgere ved måske blot at anlægge forhastede retssager mod dem, der bruger internettet til at downloade musik via peer-to-peer-netværk, er en politik, der er ude af trit med virkeligheden, og som vil virke stik imod hensigten, hvis målsætningen er at bekæmpe kriminelle organisationer.

ALDE-Gruppen havde stillet nogle pragmatiske ændringsforslag for at gøre betænkningen mere harmonisk, så direktivets anvendelsesområde begrænses til ophavsrettigheder og firmamærker, og så de skærpende omstændigheder klart er angivet, såsom organiseret kriminalitet eller et angreb på den offentlige sundhed og sikkerhed, hvilket medfører strafferetlige sanktioner. Vi havde også forsøgt at begrænse mandatet for de "fælles efterforskningshold", som ville give virksomhederne mulighed for at deltage aktivt i undersøgelserne og i bevisindsamlingen.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Lena Ek, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Olle Schmidt, Anders Wijkman og Lars Wohlin (PPE-DE), skriftlig. - (SV) Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater har stemt imod hr. Zingarettis betænkning ud fra den begrundelse, at strafferetten ifølge EU-traktaterne henhører under national kompetence. I de tilfælde, hvor medlemsstaterne alligevel har valgt at samarbejde på området (f.eks. visse former for grænseoverskridende kriminalitet), skal beslutningen træffes af Rådet, og retsgrundlaget skal konsekvent findes under EU's tredje og mellemstatslige søjle (retlige og indre anliggender) og ikke under første søjle, som består af overstatlig EU-ret.

Så længe vi ikke har en forfatningstraktat med grundlæggende rettigheder på EU-niveau, kan vi heller ikke have en fælles europæisk strafferet.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose og Britta Thomsen (PSE), skriftlig. - De danske socialdemokratiske medlemmer af Europa-Parlamentet har stemt for ændringsforslag nr. 43, fremsat af Umberto Guidoni, Jens Holm, Athansasios Pafilis, Vladimir Remek og Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen.

Det er delegationens opfattelse, at direktivets kvalitet ikke er høj nok. Det formår på den ene side ikke dækkende at forhindre den organiserede kriminalitet på området, som er formålet med forslaget. På den anden side beskytter det i for ringe grad de borgere, der uforvarende har forbrudt sig mod intellektuelle ejendomsrettigheder.

De danske socialdemokratiske medlemmer af Europa-Parlamentet har undladt at stemme om det samlede forslag, da det er delegationens opfattelse, at forslaget er imod gældende regler. Delegationen ønsker imidlertid at understrege sin støtte til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN), skriftlig. - (EN) Jeg er ikke enig i beslutningen, der blev vedtaget i dag, hvorved man forsøger at give Den Europæiske Union beføjelser til at indføre strafferetlige sanktioner over for personer, der overtræder de intellektuelle ejendomsrettigheder.

Jeg håber, at EU's Ministerråd vil indtage den modsatte holdning af den, Europa-Parlamentet har indtaget i dag. Dette skyldes, at vi i Irland har et system, der betegnes det sædvaneretlige system, i modsætning til det civilretlige system, der anvendes i de fleste andre EU-medlemsstater. I Irland har vi et juridisk system, hvor man anses for uskyldig, indtil det modsatte er bevist, mens det omvendte system findes i mange andre EU-medlemsstater.

Vi må ikke tillade, at der udvikler sig et system, hvor Den Europæiske Union får frie hænder til at indføre strafferetlige sanktioner i Europa.

De Europæiske Fællesskabers Domstol kan indføre strafferetlige sanktioner for alvorlige overtrædelser af EU's miljølovgivning. Men denne vurdering kan ikke tolkes således, at Den Europæiske Union nu kan indføre strafferetlige sanktioner for alle de foranstaltninger, den finder for godt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Vi forkaster fuldstændig det retsgrundlag, som Kommissionen benytter for at fremlægge dette forslag om strafferetlige foranstaltninger til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, og vi beklager, at vores forslag om at forkaste det ikke er blevet vedtaget.

Med udgangspunkt i en afgørelse fra Domstolen på miljøområdet, som også er omstridt, har Kommissionen fremlagt et direktivforslag om strafferetlige foranstaltninger, som medlemsstaterne skal gennemføre ved krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Strafferet henhører under medlemsstaternes enebeføjelser, og vi mener derfor, at Kommissionen ikke har beføjelser til at fremsætte forslag til lovgivning på dette område.

Vi beklager, at de fleste af vores forslag er blevet forkastet, da de sigtede på at imødegå de mest negative sider af Kommissionens forslag. Den betænkning, som flertallet har vedtaget, indeholder dog enkelte positive punkter, men er som helhed uacceptabel. Vi finder det ligeledes uantageligt, at man tillader private deltage i strafferetlig efterforskning, således som Kommissionen foreslår.

Vi har derfor stemt imod.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin og Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. - (SV) Junilisten har ved gentagne lejligheder påpeget, at strafferetten ikke bør henhøre under EU's kompetence. Det er generelt blevet bekræftet i EF-Domstolens dom af den 13. september 2005 i sag C-176/03, Kommissionen mod Rådet. Ordføreren mener i stedet, at initiativer til at indføre bøder på EU-niveau er "helt i overensstemmelse med den ekstensive fortolkning, Kommissionen har anlagt af Domstolens dom".

Betænkningen er ikke forsvarlig ud fra et juridisk perspektiv. Vi er bekymret for ytringsfriheden og retten til informationsudveksling. Det er åbenlyst, at Kommission og mange parlamentsmedlemmer bøjer sig for den magtfulde musik- og filmindustri og dens særinteresser. Det gør de uden at tage hensyn til hverken EF-Domstolens tydelige fortolkning af EU's beføjelser eller borgernes behov for retssikkerhed. Bortset fra nogle ændringsforslag, som Junilisten støtter, er det svært at finde noget, der taler til borgernes fordel, når det drejer sig om retten til ytringsfrihed og informationsudveksling. Derfor har vi valgt at afstå fra at stemme om de ændringsforslag, hvor vi kunne vælge mellem pest og kolera.

Junilisten forsvarer beskyttelsen af ophavsret, men mener, at forslaget fra Kommissionen er en trussel mod demokratiet.

Junilisten stemmer derfor nej til betænkningen i sin helhed.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte imod denne betænkning, eftersom den havde til formål at indføre strafferetlige sanktioner på slutbrugerne af forfalskede produkter, dvs. forbrugerne. Jeg mener, at det er producenterne af disse varer, der skal straffes, ikke forbrugerne.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE), skriftlig. - (EN) Selv om Labour i Europa-Parlamentet i høj grad støtter det arbejde, som ordføreren hr. Zingaretti har udført med forslaget om strafferetlige sanktioner til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, har vi fortsat store forbehold over for Kommissionens forslag om hurtigst mulig at udvide de strafferetlige sanktioner til lovgivning under første søjle inden afslutningen af de igangværende sager ved EF-Domstolen.

Nogle af de forslag, der blev vedtaget i dag om definitionen af bevidste overtrædelser og kommerciel skala, truer med at afskaffe skønsmulighederne for erfarne og kvalificerede nationale dommere, som tager hensyn til omstændighederne i hver enkelt sag. Sådanne beslutninger bør overlades til de nationale domstole og de nationale dommere, som har en kolossal erfaring med at behandle sådanne sager. Den tekst, som Parlamentet har vedtaget, risikerer at sende uskyldige forbrugere i fængsel, samtidig med at man skaber smuthuller for de kriminelle, der beskæftiger sig med organiseret og alvorlig kriminalitet.

Kompromiset, som ordføreren gik med til, vil føre til juridisk usikkerhed og fjerne et væsentligt element af skøn fra dommerne og de nationale domstole. Derfor har Labour i Europa-Parlamentet stemt imod dette.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), skriftlig. - (EL) Direktivet er et forsøg på "ad bagvejen" at indføre nogle grundlæggende reaktionære bestemmelser i den "europæiske forfatning", som befolkningerne vendte tommelfingeren nedad til. Kommissionen og Parlamentet forsøger åbenlyst at ophæve princippet om enstemmighed mellem medlemsstaterne for at indføre strafferetlige bestemmelser på EU-plan, hvorved man afskaffer et af de grundlæggende principper om medlemsstaternes nationale suverænitet.

På den anden side er selve indholdet i direktivet, som blev vedtaget i Europa-Parlamentet af den berømte "hellige alliance" mellem Gruppen for Det Europæiske Folkeparti, Den Socialdemokratiske Gruppe og Den Liberale Gruppe, intet andet end en imødekommelse af monopolernes provokerende krav om uhindret dominans, når det gælder intellektuelle ejendomsrettigheder. Med den forsætlige uklarhed i definitionen af strafbare krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder, med indførelse af hårde straffe (strafferamme på fire års fængsel og bøde på mindst 300.000 euro) og den uhørte privatisering af strafferetlige procedurer med de store virksomheders deltagelse i den retslige og politimæssige efterforskning af overtrædelser af deres rettigheder, forsøger man fra monopolernes side at indføre en streng kontrol på alle intellektuelle ophavsområder. EU er gået så vidt, at man straffer arbejdstagernes frie adgang til intellektuelle værker, så man også kvæler dette område af den menneskelige kreativitet til gavn for EU-kapitalens profitskabelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), skriftlig. - (NL) Ifølge forslaget til et direktiv om strafferetlige foranstaltninger til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder er medlemsstaterne forpligtet til at straffe enhver forsætlig krænkelse af disse rettigheder, hvis det sker i kommercielt øjemed. Forfalskninger og piratkopiering er klare forbrydelser. Det er jeg enig i.

Jeg kan imidlertid ikke støtte Zingaretti-betænkningen, og det er der forskellige grunde til. Den udtømmende liste over ejendomsrettigheder øger retsusikkerheden. Det er forkert, at virksomheders innovation, kreativitet og investeringer modvirkes, hvis det viser sig, at de uforsætligt krænker disse rettigheder og med det samme retsforfølges for dette.

Heller ikke begrebet "handelsrelateret" er formuleret tydeligt nok. Falder gademusikanter ind under det? Er personlig brug udelukket?

Jeg har desuden alvorlige indvendinger imod subsidiariteten og proportionaliteten. Det er ikke EU's opgave at fastsætte, hvilken straf der skal idømmes, og hvor streng den skal være, i hvert fald ikke, når det gælder de personlige frihedsrettigheder. Det er heller ikke acceptabelt, at retsforfølgelse privatiseres, som betænkningen antyder i artikel 7 (rettighedshavernes samarbejde med fælles efterforskningshold).

Befolkningen har ret til tydelig lovgivning, og det er ikke lykkedes i denne betænkning.

 
  
  

Betænkning af Sterckx (A6-0086/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Siden 1999 har Fællesskabets indsats over for sikkerhed til søs stået øverst på den europæiske politiske dagsorden. Katastroferne med Erika i 1999 og Prestige i 2002 har med al tragisk tydelighed vist, hvor utilstrækkelig Fællesskabets politik og medlemsstaternes strategier har været i tilfælde af skibsforlis.

Jeg mener, at denne betænkning vil medvirke til at øge skibsfartens sikkerhed og effektivitet.

Hvad angår følgevirkninger for fiskeriet, finder jeg betænkningen afbalanceret, idet der tages hensyn til mindre fiskerfartøjer, der ikke synes forpligtet til at indføre AIS-udstyr.

Jeg stemmer for betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Vi støtter i det store og hele forslaget om at indføre et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten med henblik på at forebygge ulykker og styrke sikkerheden til søs.

Der er dog nogle af forslagene, som vi ikke kan støtte. Det gælder eksempelvis overdragelse af beslutningskompetence angående modtagelse af et nødstedt skib til en såkaldt uafhængig myndighed. der overhovedet ikke bliver uafhængig i betragtning af de involverede interesser, således som det viste sig i tilfældet med Prestige-ulykken, herunder navnet på nødhavnen.

Dette ansvar tilkommer den enkelte medlemsstat, hvis myndigheder forvalter den eksklusive økonomiske zone under deres suverænitet. Det er medlemsstaternes opgave at varetage forvaltningen af deres maritime ressourcer.

Vi sætter derfor det princip for ethvert initiativ på fællesskabsplan om sikkerhed til søs, som vi finder vigtigt og relevant, at det gennemføres som samarbejde mellem stater, og uden at disses suverænitet krænkes.

 
  
  

Betænkning af Costa (A6-0063/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), skriftlig. - (EN) Trods forsøgene fra mange euroskeptiske UKIP-kolleger på at dæmonisere denne betænkning vil jeg stemme for den, fordi Kommissionens og ordførerens forsøg på at udvide den til også at omfatte indre vandveje blev forkastet. Med hensyn til medtagelsen af indenlandsk søtransport gælder reglerne heri allerede i vid udstrækning for Det Forenede Kongerige. Den udgør således ikke nogen trussel mod færgesejladsen i min region, til Scilly Isles eller Lundy, og den internationale dimension vil heller ikke få konsekvenser for betjeningen af Gibraltar. Jeg ser ingen grund til, at rejsende på skibe ikke skal have det samme beskyttelsesniveau som folk, der rejser med tog eller fly.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Vi støtter alt i alt dette forslag om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under passagertransport ad søvejen.

Det er et forslag, der primært har til formål at sikre passagerernes rettigheder i denne type transport, således som det i øvrigt allerede er tilfældet for lufttransporten. Det foreliggende forslag gør det eksempelvis obligatorisk for transportørerne at have en forsikring, der kan træde i kraft i tilfælde af ulykke, ligesom det udvider transportørernes erstatningsbegrænsning med hensyn til særlig niveauet for finansiel erstatning til passagererne i tilfælde af ulykke.

Vi finder det dog utilfredsstillende, at afstemningen i dag har medført, at transport ad indre vandveje er fjernet fra forordningens anvendelsesområde.

Vi mener, at behovet for at indføre denne type instrumenter skyldes den vedvarende forringelse af sikkerhedsstandarderne, der har været en følge af, at de statslige transportører er blevet fjernet eller har fået begrænset deres virksomhed, og at der i stedet er kommet private operatører, der ofte ikke overholder kvalitetsstandarder og arbejdsbetingelser, således som det også ses i den stigende brug af usikre ansættelseskontrakter. Respekt for passagerernes sikkerhed forudsætter respekt for arbejdstagernes rettigheder.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte for denne betænkning for at sikre beskyttelse i tilfælde af ulykker til søs. Jeg stemte imidlertid imod de ændringsforslag, hvormed man forsøgte at udelukke indre vandveje fra lovgivningen, idet jeg mener, at der er en forskel i ansvarsdækningen for ulykker til søs og ulykker på vandveje som f.eks. floder.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte for at tage de indre vandveje ud af direktivets dækningsområde af en række forskellige grunde.

For det første blev betænkningen udarbejdet for at lette adgangen til en rimelig erstatning for søgående skibe, ikke indre vandveje, herunder floder og flodmundinger.

For det andet ville enhver udvidelse af forslagets dækningsområde til at omfatte indre vandveje have skabt alvorlige problemer ikke bare på de fritidsbaserede indre vandveje i Det Forenede Kongerige, men også ved de mange overfarter over floder, der udgør en væsentlig offentlig tjeneste som et led i det offentlige transportnet.

Hvis man havde taget overfarter over flodmundinger med ind under denne lovgivning, ville det have medført en betydelig omkostningsbyrde for operatørerne og have bragt levedygtigheden af nogle overfarter i fare.

Det overraskede mig, at De Liberale Demokrater støttede forsøget på at medtage indre vandveje, eftersom dette kunne have haft en negativ indvirkning på færgeoverfarter over Mersey-floden, som de hævder at støtte.

Heldigvis har plenaren i sin visdom nu tilsidesat vores liberale ordførers holdning og fjernet det problem, som jeg har henvist til.

Dette betyder, at jeg med glæde kan stemme for betænkningen som ændret på plenum.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), skriftlig. - (EN) Sammen med min kolleger i Labour i Europa-Parlamentet stemte jeg for at holde de indre vandveje uden for disse foranstaltninger. Det blev vedtaget trods modstanden fra De Liberale Demokrater, som ønskede at medtage disse små fartøjer, hvilket ville føre til uforholdsmæssigt store udgifter, reducere den økonomiske levedygtighed og føre til serviceforringelser.

Jeg fordømmer navnlig de utilstedelige pressemeddelelser, som visse politiske partier foreslog forud for disse afstemninger, som førte til unødvendige bekymringer. Naturligvis vil operatører som færgefarten til Isle of Wight være blevet tvunget til at overveje deres økonomiske ansvar på grund af sådanne opportunistiske pressemeddelelser. Det er derfor glædeligt, som jeg sagde tidligere, at man ikke vil indføre sådanne foranstaltninger.

 
  
  

Betænkning af Vlasto (A6-0081/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg har stemt for den fremragende betænkning af min kollega og ven fru Vlasto om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om havnestatskontrol. Jeg er ikke specialist på området, men jeg glæder mig over det store arbejde, fru Vlasto har gjort for at bevare en afbalanceret holdning i lovgivningen om inspektion af fartøjer, som anløber en havn i EU. Enhver forstår jo desværre i lyset af de ulykker, der er sket, at flagstatskontrollen skal suppleres med en havnestatskontrol. Omformningen af fru Vlastos direktiv, som er langt mere ambitiøs end Kommissionens oprindelige forslag, giver os mulighed for at opnå større og større sikkerhed til søs til fordel for de europæiske kyststrækninger, miljøet, virksomhederne og borgerne.

 
  
  

Betænkning af Sánchez Presedo (A6-0133/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg har stemt for denne betænkning.

Betænkningen rejser spørgsmålet om de potentielle forbedringer for EU's konkurrencemiljø, især for private erstatningssøgsmål for overtrædelser af konkurrenceloven, som anlægges ved civile domstole. Jeg forsvarer tanken om, at det burde gøres lettere at anlægge sådanne erstatningssøgsmål. Målet er at "fremme konkurrence frem for retstvister". Det ville være hensigtsmæssigt at favorisere hurtige, mindelige løsninger af udenretslig karakter. 90 % af tvisterne mellem erhvervsfolk og forbrugere afgøres i mindelighed. Virksomhederne har tendens til at indgå forlig, selv når de ikke er ansvarlige, for at undgå en langvarig retsprocedure. Vi håber ikke, Europa direkte importerer den amerikanske retsmodel. Vi skal derfor fremme alternative måder at afgøre tvister på. Selv om alle tænker på de store koncerner, som ville blive ramt på denne måde, er de små og mellemstore virksomheder naturligvis ikke uden for fare. Fra nu af må vi være på vagt, således at vi ikke bringer firmaernes overlevelse i fare.

 
  
  

Betænkning af Liotard (A6-0054/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Jeg har stemt for betænkningen om temastrategi for bæredygtig udnyttelse af naturressourcer. Ingen er længere i tvivl om, at vores naturressourcer er truet. Den nuværende befolkningstilvækst på jorden med 1 milliard ekstra indbyggere på 12 år og med en befolkning, som i dag er på 6,5 milliarder indbyggere, berettiger i sig selv den opmærksomhed, vi skal rette mod vores naturressourcer. Selv om betænkningen kunne have været mere ambitiøs, struktureret og dokumenteret, er den ikke desto mindre et godt dokument at have i hånden til den vanskelige opgave, der hedder bæredygtig udvikling.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark og Anna Ibrisagic (PPE-DE), skriftlig. - (SV) Vi har i dag stemt imod denne betænkning. Hovedbudskabet i den er, at vi skal reducere vores udnyttelse af naturressourcerne drastisk, og at den bedste metode til at få en sådan reduktion er en omfattende politisk regulering. Det stiller vi svenske konservative os tvivlsomme over for.

Vi mener i stedet, at en bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne forudsætter tydelig ejendomsret, som muliggør en anvendelse af naturressourcerne, der styres af markedsmekanismerne og ikke af politiske beslutninger. Udnyttelsen af naturressourcer inden for en markedsøkonomi opmuntrer i langt højere grad til sparsommelighed og teknologisk udvikling, end det er tilfældet med politisk regulering.

Menneskeliv og kreativitet har til formål at sætte aftryk. Menneskehedens triumf er, at vi har udviklet idéer og teknik, der har øget produktiviteten og mindsket verdens fattigdom med to tredjedele i løbet af 50 år. Vi svenske konservative mener, at vi gennem produktion og handel ikke blot kan sætte en stopper for fattigdommen, men også forbedre vores miljø. Det er netop velstand og teknologi, som giver os viljen og metoderne til at gøre det.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Kommissionens forslag om strategien for bæredygtig udnyttelse af naturressourcer er for begrænset, som det påpeges af ordføreren Kartika Liotard, medlem af Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre. Gennem de forslag, som hun har stillet, har hun derfor søgt at udstrække strategiens rækkevidde. Det drejer sig jo om grundlæggende goder som vand, træer, jordbund og olie, der ikke blot er afgørende for vores økonomi, men også for selve vores eksistens.

Vi glæder os derfor over, at hendes betænkning er blevet vedtaget, da den står for bæredygtig økonomisk udvikling kombineret med retfærdig og rimelig deling af naturressourcernes goder og adgangen til ressourcer og markeder for at bekæmpe fattigdom og skabe mere velfærd. Vi beklager dog, at ikke alle hendes forslag - som vi støttede - er blevet medtaget i den endelige beslutning.

Vi glæder os også over, at der er blevet medtaget forslag om genbrug ved siden af genanvendelse og om, at Kommissionen skal opfordres til at fremme teknologier, der fører til holdbare, reparable, genbrugelige og genanvendelige produkter, og at princippet om nærhed skal gælde for al lovgivning.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. - (SV) Jeg stemmer for skatteomlægning som princip, selv om det er uheldigt formuleret i teksten. Jeg mener, at skat på kapital og forbrug fremmer velfærd og retfærdighed, og at EU skal tillade medlemsstaterne at omlægge fra en slags skat til en anden.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), skriftlig. - (SV) Jeg har i dag valgt at støtte ændringsforslag 3 fra Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance til fru Liotards betænkning om en bæredygtig udnyttelse af naturressourcer. Jeg støtter princippet om at omlægge skatten, så væksthæmmende skatter på arbejde, kapital og forbrug erstattes af skatter på aktiviteter, der skader miljøet. Skatten bør desuden omlægges fra skat på arbejde til skat på alkohol og tobak.

Derimod kunne jeg ikke støtte fru Liotards betænkning i sin helhed. Årsagen til dette er en række uheldige udtalelser. Bl.a. betegnes langdistancetransport af landbrugsprodukter og detailvarer som værende uønskelig. Handelen, som denne transport er et resultat af, har hjulpet millioner af mennesker ud af fattigdommen. Det, som i stedet bør begrænses, er de udslip, som denne transport forårsager.

 
  
  

Transatlantiske forbindelser (RC-B6-0149/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg vil stemme for denne betænkning. Et af de spørgsmål, som Europa straks skal tage sig af, er den amerikanske anmodning om at etablere Theatre Missile Defence-anlæg ved vores østgrænse. Disse forslag truer med at destabilisere vores forhold til Rusland, tilskynde dem til at modernisere og ajourføre deres egne missiler og atomvåben, samtidig med at man driver dem til at fremstille en islamisk bombe snarere end at afskrække dem fra det. Europas reaktion bliver en vigtig prøve for vores evne til at fremføre vores egen udenrigspolitiske interesser i stedet for at tilslutte os USA's nykonservative dagsorden, der truer os alle.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Beslutningen om transatlantiske forbindelser - foreslået af de borgerlige og socialdemokraterne og i dag vedtaget af Parlamentets flertal - er et godt sted at tage pulsen på forbindelserne mellem EU og USA. Parlamentets flertal har her opstillet sin dagsorden og sine prioriteter, hvoraf særlig skal fremhæves, at man:

- "glæder sig over de forbedrede forbindelser mellem EU og USA" og udtrykker sit ønske om at dele ansvaret for en såkaldt global styring,

- ønsker at "styrke det transatlantiske marked", med liberalisering af de finansielle tjenester som "et af de spørgsmål, der har størst betydning", og om "reguleringskonvergens og lige vilkår" med henblik på den multilaterale aftale om investeringer,

- "mener, at EU og USA (…) har reelle muligheder for at indgå et nært samarbejde", hvad angår "Vestbalkan, det sydlige Kaukasus, Centralasien, Mellemøsten, Afghanistan, Middelhavet, Latinamerika og Afrika",

- og mener, at samarbejdet må styrkes i sammenhæng med det, der kaldes "bekæmpelse af terrorisme og spredning af masseødelæggelsesvåben" som "de største udfordringer på sikkerhedsområdet for begge parter", med NATO som "transatlantisk forum for politisk debat i et sandt partnerskab mellem ligestillede".

Denne dagsorden udtrykker de store europæiske kapitalistiske magters ambitioner, særlig Tysklands, i forhold til USA.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer Pleite (GUE/NGL), skriftlig. - (ES) Jeg har stemt imod beslutningen om transatlantiske forbindelser ud fra den betragtning, at disse forbindelser bør bygge på fælles værdier, som USA ved mange lejligheder har vist, at de ikke respekterer, f.eks. præsident Bushs forfejlede militaristiske udenrigspolitik, herunder planerne om at placere missiler i nogle europæiske lande. USA's regering er ansvarlig for alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne i Afghanistan, Irak og Guantánamo samt for ulovlige anholdelser og udleveringer i forbindelse med CIA's flyvninger.

Det burde være en absolut betingelse for forbindelserne mellem EU og USA, at Folkeretten bliver respekteret helt og holdent. Hvad angår Irak, er vi fortalere for en tilbagetrækning af tropperne og respekten for naturressourcerne. EU burde kræve, at USA ratificerer forskellige internationale traktater, f.eks. traktaten om forbud mod atomprøvesprængninger, Ottawa-konventionen mod landminer og Kyoto-protokollen. På samme måde skal EU fordømme den manglende legalitet i forbindelse med Helms Burton-loven og USA's handelsblokade mod Cuba.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Som det så rigtigt påpeges i beslutningen, er de transatlantiske forbindelser blevet afgørende forbedret i de seneste år og har igen fået den kvalitet, som de bør have, selv om de naturligvis aldrig kan - og heller ikke bør være - uden problemer og vanskeligheder. Der skal investeres i dette gode forhold. Når vi ser os omkring, både på den gamle verden i 1970'erne, 1980'erne og 1990'erne og på den nye, der opstod med Berlin-murens fald og med globaliseringen, må vi uundgåeligt drage den konklusion, at USA var og er vores vigtigste allierede, vores bedste ven og vores partner i opgaven med at gøre verden til et friere og mere udviklet sted. Betydningen af alliancen med USA er uomgængelig og enestående og må ikke bringes i fare på grund af politiske holdninger, der nu som før hviler på den opfattelse, at USA er problemet og ikke en afgørende faktor for fred, velstand, demokrati og frihed.

Derudover vil jeg også gerne benytte denne anledning til at give udtryk for min tilslutning til det, som lederen af Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater har sagt om at indføre et stort transatlantisk marked inden 2015 og om, at parlamenterne på begge sider af Atlanterhavet bør engagere sig mere i at udarbejde den lovgivning, der skal gøre dette til virkelighed.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), skriftlig. - (EN) Relationerne mellem Den Europæiske Union og USA har vist sig at være meget frugtbare i det seneste årti. Finansielle tjenesteydelser er især et meget positivt område, hvor myndigheder og politikere på begge sider af Atlanten virkelig har oplevet fremskridt.

Hvis målene med OECD's arbejdsdokument fra den 29. maj 2005 - som er vedtaget af begge sider - kan omsættes til praksis, vil det betyde store fordele. Hvis de forhindringer, som nævnes i dokumentet, kan afskaffes, vil det føre til en vækst i BNI på over 3 % årligt set i forholdet til året før. Det transatlantiske marked har brug for hårdt arbejde fra begge sider. Hvis ikke det sker, vil vores erhvervsliv blive ladt i stikken og vores befolkninger udsat for økonomisk risiko på den globale scene.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), skriftlig. - (EN) Mit møde med Indiens præsident betød, at jeg ikke kunne være med til afstemningen om dette beslutningsforslag. Som en stærk tilhænger af det transatlantiske samarbejde ville jeg have stemt for. Men jeg er en stærk modstander af noget, der er blevet et regelmæssigt og meget farligt trick i EU's politiske dokumenter - at vi erstatter vores nationalregeringer med EU, i dette tilfælde i bestræbelserne på at blive én partner med USA i det transatlantiske forhold. Dette har særlig betydning for Det Forenede Kongerige. Denne sprogbrug går igen i henvisningen til NATO. Man skal desuden huske på, at tanken om et transatlantisk fælles marked var et initiativ fra de britiske Konservative for mange år siden, og som er kommet med i senere betænkninger i kraft af mine egne ændringsforslag. Eftersom jeg ikke kan se nogen begrundelse for, at Europa-Parlamentet skal have kontorer i andre lande, er jeg bestemt modstander af, at Europa-Parlamentet skal have en permanent officiel repræsentation i Washington DC.

 
  
  

Betænkning af Swoboda (A6-0092/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS). - (DE) Hr. formand! Jeg har et par korte bemærkninger til fremskridtsberetningen om Kroatien. Kroatien har med sin åbning af ejendomsmarkedet for Slovenien opfyldt sine forpligtelser fra stabiliserings- og associeringsaftalen, og dette stridspunkt skulle dermed være klaret. Der er også sket en del inden for bearbejdningen af krigsforbrydelserne. Endelig har selv Regionaludvalget i den betænkning, det vedtog i går, konstateret, at Kroatiens tiltrædelse kun ville have ringe økonomiske konsekvenser.

Derfor er det efter min mening en skændsel, at man har holdt Kroatien, som helt klart hører med til den europæiske familie og opfylder alle tiltrædelseskriterier, hen så længe. I stedet for at spilde tiden på Tyrkiet, som hverken er i stand til eller har viljen til at opfylde EU's krav, og som alligevel med en fantastisk vedholdenhed forlanger at få fastlagt en tiltrædelsesdato, skal man efter min mening koncentrere alle kræfter om hurtigt at få afsluttet forhandlingerne med Kroatien.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Hr. formand! Vi har netop vedtaget en særdeles vigtig betænkning om de skridt, som Kroatien har taget for at slutte sig til de 27 EU-medlemsstater. Ingen skal være i tvivl om, at Kroatien tilhører vores europæiske hjemland, og at landet bør blive fuldgyldigt medlem af Fællesskabet.

Selv om nogle lande reagerer negativt over, at de fortsatte udvidelser skal omfatte Tyrkiet eller Ukraine, og trods behovet for at reformere EU-institutionerne, så de kan fungere gnidningsløst, kan integrationsprocessen, der blev indledt for 50 år siden, ikke sættes i stå.

Jeg er overbevist om, at Kroatien vil gå videre med de reformer, man har indledt, herunder inden for retsvæsen, administration og kampen mod korruption, som vil sætte landet i stand til at opfylde alle de politiske og økonomiske kriterier for EU-medlemskab, navnlig Københavnskriterierne og betingelserne for stabiliserings- og associeringsprocessen. Jeg håber, at Kroatien bliver det 28. medlem af EU, noget, jeg ønsker både for landet selv og for os.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin og Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. - (SV) Vi mener, at en udvidelse af EU er positiv. Det kan imidlertid ikke ske, før kandidatlandene de facto opfylder alle de krav, som stilles til medlemskab. Den seneste udvidelse, hvor Rumænien og Bulgarien blev medlemmer, skete alt for tidligt, da landene og deres systemer ikke var modne til det.

Kroatien har også lang vej tilbage, bl.a. i relation til at reformere den offentlige forvaltning og retssystemet, inden medlemskab kan komme på tale. Det er positivt at se, at der sker fremskridt, men for såvel Kroatiens som for EU's skyld handler det ikke om at haste igennem denne vigtige og uigenkaldelige proces.

Endvidere er det nedslående, at Europa-Parlamentet anvender noget så vigtigt som udvidelsen til at propagandere for EU-konstitutionen på en udemokratisk måde. I betragtning G står der, at den nuværende udgave af forfatningstraktaten bør træde i kraft, på trods af at Frankrigs og Nederlandenes befolkninger klart og tydeligt modsætter sig det. Desuden påpeges "den faldende opbakning omkring EU-medlemskab i Kroatien" i punkt 7. Hvis det er tilfældet, og flertallet i Kroatien modsætter sig EU-medlemskab, er det kun demokratisk, at Kroatien ikke bør tiltræde EU.

Vi har som følge heraf stemt nej til betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Efter at have været med i forreste geled for Jugoslaviens opløsning - hvor man erindrer Tysklands rolle i Kroatiens anerkendelse efter NATO's brutale militære aggression, hvor der igen kom krig på det europæiske kontinent siden Anden Verdenskrig - og efter EU's og NATOs flerårige militære besættelse på Balkan ønsker (de store magter i) EU nu at gå videre til en ny fase af sin dominans ved politisk og økonomisk at opsluge disse lande ved "integration" af dem.

Hvad angår de mål, der opstilles i betænkningen, skal følgende fremhæves:

- forsøget på at gøre nye udvidelser af EU betinget af det falske behov for en reform af traktaterne, med (gen)gennemtvingelse af den såkaldte forfatningstraktat som følge,

- den indstændelige fastholden af, at Fællesskabets lovværk skal overtages, altså den neoliberale dagsorden om en "åben, konkurrencedygtig markedsøkonomi" - hvilket underlægger et autonomt nationalt udviklingsprojekt de store magters og deres store finansielle/økonomiske gruppers interesser - og at Kroatien skal gennemføre "reformer" som f.eks. åbne for "omfattende private investeringer" og "salg af minoritets- og majoritetsandele af statsejede interesser i selskaber",

hvilket nu som før viser, at det ikke er arbejdstagernes eller befolkningernes interesser i denne region, der ligger EU på sinde.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte for denne betænkning, hvor Kroatien lykønskes for de ændringer, som landet har gennemført med henblik på at opfylde tiltrædelseskriterierne.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), skriftlig. - (NL) Min gruppe havde i formiddags desværre ingen taletid vedrørende Kroatien. Vi beklager, at forhandlingerne med Kroatien er alvorligt forsinkede som følge af krigen i 1990'erne, og at landet ikke kunne blive medlem af EU samtidig med Slovenien. I mellemtiden dominerer ekstreme nationalister ikke længere Kroatien, som accepterer, at mindretal beskyttes og får lov at vende tilbage. Kroatien er i øjeblikket bedre forberedt på EU-medlemskab end nogle af de lande, der allerede er tiltrådt. Kroatien forfordeles hovedsageligt, fordi nogle inden for EU ikke ønsker nye medlemsstater, så længe EU-forfatningen, som de nederlandske og de franske vælgere forkastede, ikke indføres. Fortørnet over denne udsættelse vender den kroatiske offentlighed nu ryggen til EU.

Min gruppe synes, at Swoboda-betænkningen stiller ekstreme krav til salg af statsvirksomheder og lukning af skibsværfter. Hidtil er det altid hævdet, at EU ikke udtaler sig om, hvad det foretrækker, når det gælder ejendom inden for økonomi, og at offentlige og private virksomheder frit kan eksistere side om side. Nu truer vi med at stille strenge krav til nye medlemmer. Min gruppe afviser også alle ændringsforslag om italienske krav om kroatisk område og om på benægtelse af krigsforbrydelser under Mussolinis besættelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), skriftlig. - (PL) Jeg stemmer for Hannes Swobodas betænkning om Kroatiens fremskridt i 2006.

Ordføreren har foretaget en indsigtsfuld analyse af den nuværende politiske, økonomiske og sociale situation i Kroatien. Betænkningen er objektiv, idet man på den ene side påpeger den indsats, som den kroatiske regering har gjort for at opfylde EU's krav, f.eks. i forhold til de politiske tiltrædelseskriterier, men samtidig nævner de problemer, som man fortsat mangler at finde en løsning på.

Et vigtigt aspekt i denne forbindelse er gennemførelsen af EU's acquis i alle områder af det nationale retssystem, eftersom den fælles høringsproces blev afsluttet med held i oktober 2006, og forhandlingerne om specifikke aspekter af acquis'et nu er i gang.

Ordføreren påpegede også med rette, at Kroatien spiller en positiv førerrolle i det sydøstlige Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), skriftlig. - (EN) De britiske Konservative støttede Swoboda-betænkningen, men stemte mod ændringsforslagene til betragtning G. De Konservative er stærke støtter af EU's udvidelse, navnlig med Kroatien, som bliver en forholdsvis ukompliceret proces, men modsætter sig på det kraftigste tanken om, at forfatningen er en forudsætning for den videre udvidelse som anført i betragtning G.

 
  
  

Betænkninger af Sterckx (A6-0086/2007), Kohlìček (A6-0079/2007), Costa (A6-0063/2007), Vlasto (A6-0081/2007) og de Grandes Pascual (A6-0070/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), skriftlig. - (FR) Kort tid efter skibsulykkerne med olietankerne Erika og Prestige kæmpede de europæiske socialdemokrater en kamp for at få EU til at vedtage lovgivning til forbedring af sikkerheden til søs og forebyggelse af utilsigtet forurening i sine territorialfarvande.

Denne kamp bar frugt, men etableringen af et egentligt rum for europæisk sikkerhed til søs er endnu ikke tilendebragt.

Denne "tredje lovgivningspakke til fordel for sikkerhed til søs" er en afgørende etape på vejen mod dette mål. De fem betænkninger, som er forelagt Europa-Parlamentet, indeholder flere store fremskridt:

- en klar og præcis lovramme for nødområder for skibe i havsnød under ledelse af en uafhængig myndighed,

- et permanent inspektionskorps, der skal lette undersøgelserne,

- et højt niveau af passagerbeskyttelse, som sidestilles med de andre transportmidler og

- øget kvalitet og effektivitet i de europæiske havnekontroller med særligt fokus på "højrisikoskibe".

Jeg stemmer derfor for betænkningerne. Jeg håber, at EU for fremtiden også vil forbedre sin lovgivning imod "havsvinene", som er ansvarlige for "daglige olieudslip" i Middelhavet, nemlig 650.000 t olieaffald hvert år fra ulovlig afgasning, eller en mængde, der tilsvarer 75 Erika-udslip!

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik