Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0227(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0031/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/04/2007 - 11.1
CRE 25/04/2007 - 11.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0144

Συζητήσεις
Τετάρτη 25 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

12. Αιτιολογήσεις ψήφου
PV
  

- Έκθεση Lichtenberger (A6-0060/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αυτή η συμφωνία σύνδεσης αφορά τη συνεχιζόμενη πρωτοβουλία «ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός». Μία από τις βασικές πτυχές της πρωτοβουλίας –συνήθης για συμφωνίες αυτού του είδους– είναι η βαθμιαία ελευθέρωση των μεταφορών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και η ευφημιστική «προσαρμογή» των κρατικών μονοπωλίων.

Συνεπώς, θέλουμε να επαναδιατυπώσουμε την αρχή ότι εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίζει πώς θα διαχειρίζεται τις υπηρεσίες αερομεταφορών και υπό ποιους όρους, συμπεριλαμβανομένου του όρου σύμφωνα με τον οποίο, στην ιδανική περίπτωση, το ίδιο το κράτος μέλος παράσχει αυτή την υπηρεσία.

Επίσης θέλουμε να επαναβεβαιώσουμε την άποψή μας ότι η βασική αρχή που διέπει κάθε δράση, η οποία αναλαμβάνεται δυνάμει αυτών των συμφωνιών, πρέπει να είναι η αρχή της συνεργασίας και του σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας, όπως η διαχείριση από κάθε κράτος μέλος του εναέριου χώρου του.

Η ελευθέρωση των αερομεταφορών οδήγησε στην υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και σε επιθέσεις στα δικαιώματα των εργαζομένων σε αυτόν τον βασικό τομέα. Παράλληλα, η ελευθέρωση εξυπηρέτησε τα συμφέροντα των μεγάλων διεθνών αερομεταφορέων συρρικνώνοντας τον κλάδο, εις βάρος των μικρότερων αερομεταφορέων.

Τέλος, θέλω να επισημάνω την ακατανόητη εμπλοκή της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την προσωρινή διοίκηση του Κοσσυφοπεδίου.

 
  
  

- Σύσταση Costa (A6-0134/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, πόσο συχνά ακούμε το επιχείρημα ότι επειδή ένας συγκεκριμένος τομέας πολιτικής έχει διεθνή διάσταση, χρειαζόμαστε κοινοτική δικαιοδοσία; Αυτό το επιχείρημα είναι επιφανειακά εύσχημο, αλλά μετά από προσεκτικότερη εξέταση αποδεικνύεται ότι είναι απατηλό και πουθενά δεν αποδεικνύεται αυτό πιο καθαρά από ό,τι στην πολιτική αερομεταφορών.

Πρόκειται απλώς για ένα θέμα που υπερβαίνει τα κρατικά σύνορα· ωστόσο, ο ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισής του, όπως είδαμε σε αυτή την έκθεση, είναι το διεθνές και όχι το υπερεθνικό επίπεδο, ενώ περιλαμβάνει κράτη τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ.

Αυτό είναι ασφαλώς ένα καλύτερο μοντέλο για την οργάνωση της ηπείρου μας σε σχέση με τον έλεγχο όλων των διασυνοριακών θεμάτων από τις Βρυξέλλες. Ας επεκτείνουμε αυτή την εξαίρεση πέρα από τις αερομεταφορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Ενέκρινα τον κανονισμό για την ασφάλεια στην πολιτική αεροπορία.

Επίσης, θεωρώ ότι τα επιμέρους μέτρα όπως για παράδειγμα η απαγόρευση της μεταφοράς στο αεροσκάφος υγρών και ποτών πρέπει να λήγουν μετά από έξι μήνες. Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα είναι ότι οι αερολιμένες εφαρμόζουν διαφορετικά και όχι με επαγγελματικό τρόπο αυτή τη ρύθμιση και γι’ αυτό πολλοί ταξιδιώτες δεν ξέρουν ποια πράγματα μπορούν να πάρουν μαζί τους και ποιοι κανόνες ισχύουν στην πραγματικότητα. Η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη και προκαλεί δικαιολογημένη αγανάκτηση στους πολίτες. Είναι απολύτως απαραίτητο να ενημερώνονται σωστά οι επιβάτες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού ασφαλείας των αερολιμένων προκειμένου να μπορεί να εξασφαλιστεί μία ειρηνική και αποτελεσματική διαδικασία στους αερολιμένες.

Εάν ένα κράτος μέλος λάβει αντίθετη απόφαση, πρέπει προηγουμένως να διεξαχθεί συστηματική επανεκτίμηση των κινδύνων για την ασφάλεια και συστηματικός έλεγχος των δαπανών των εν λόγω μέτρων και των επιπτώσεών τους στην αεροπλοΐα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), γραπτώς. (PL) Ψηφίζω υπέρ της σύστασης μιας κοινής θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002.

Ο κ. Paolo Costa ορθώς επεσήμανε ότι τα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας που προτείνει η Επιτροπή δεν σημαίνουν υποχρεωτικά ένοπλους υπαλλήλους ασφαλείας επί του αεροσκάφους. Σύμφωνα με τον εισηγητή, αυτή η απόφαση εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Το πρόβλημα της χρηματοδότησης των πρόσθετων μέτρων ασφάλειας αντιμετωπίστηκε επίσης σωστά. Το κόστος πρέπει να το επωμιστούν εν μέρει τα κράτη έλη και όχι μόνο οι αερομεταφορείς όπως πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οποιοδήποτε κόστος που αφορά την ασφάλεια επί του αεροσκάφους και συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του εισιτηρίου πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά στο εισιτήριο ή να κοινοποιείται στους επιβάτες με κατανοητό τρόπο.

Συμφωνώ με την πρόταση που έγινε στην έκθεση ότι τα ειδικά μέσα για την εφαρμογή κοινών ελάχιστων προτύπων, όπως η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να περιορίσει τη μεταφορά υγρών επί του σκάφους, πρέπει να εκπνέουν έξι μήνες μετά την επιβολή τους. Εφόσον πρέπει να επεκταθούν, θα πρέπει να υπόκεινται σε ενδελεχή επανεκτίμηση της απειλής ασφάλειας και του κόστους του μέτρου.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Καταψήφισα αυτές τις τροπολογίες που είχαν ως στόχο την ανάληψη ρόλου προστασίας από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας της Αεροπορίας . Αυτό είναι ξεχωριστό θέμα και δεν πρέπει να συγχέεται.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η ενίσχυση των κοινών κανόνων εναέριας ασφάλειας αποτελεί βασικό στόχο της πολιτικής μεταφορών.

Οι τρομοκρατικές απειλές πρέπει να αντιμετωπιστούν με σαφείς και ακριβείς στόχους. Οι στόχοι μας πρέπει να διασφαλίσουν μέγιστη ασφάλεια για τους επιβάτες και να καταπολεμήσουν με επιμονή αυτά τα εγκλήματα.

Συνεπώς, η αποτελεσματικότητα, η σαφήνεια και η συνοχή στις ευρωπαϊκές διατάξεις πρέπει να αποτελούν τους κύριους στόχους μας.

Υπάρχουν διάφορα σημαντικά θέματα που πρέπει να επιλυθούν, όπως ο επιμερισμός του κόστους της εναέριας ασφάλειας, τα αυστηρότερα μέτρα που εφαρμόζονται από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και η μεταφορά υγρών επί του σκάφους. Για την επίλυση αυτών των θεμάτων, ωστόσο, δεν πρέπει να χάσουμε τον κεντρικό στόχο της διασφάλισης της ασφάλειας των πολιτών, έστω και αν αυτό μπορεί ορισμένες φορές να είναι εις βάρος της άνεσης και της ακρίβειας των υπηρεσιών αερομεταφορών. Η υποχρέωσή μας είναι συνεπώς να επιτύχουμε ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών παραγόντων της ασφάλειας και της ποιότητας των αερομεταφορών. Ταυτόχρονα, ποιο το νόημα της ύπαρξης μεταφορών υψηλής ποιότητας αν δεν τηρούνται αυστηρά πρότυπα ασφάλειας;

 
  
  

- Έκθεση Seeber (A6-0064/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας με στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας, του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω μιας προσέγγισης τριών σταδίων. Πρώτον, θα γίνει μια αρχική αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας για τον καθορισμό περιοχών κινδύνου, συνοδευόμενη από χαρτογράφηση πλημμυρών και, τρίτον, από την ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης του κινδύνου πλημμύρας για τις λεκάνες απορροής ποταμών.

Χωρίς να θέλω να αμφισβητήσω τις αρχές και τους στόχους που διέπουν την ανά χείρας πρόταση, αυτό που θέλω να μάθω είναι γιατί δεν θεσπίστηκε ένα παρόμοιο μέσο για το πρόβλημα της ξηρασίας, το οποίο πλήττει κάθε χρόνο εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ, με ιδιαίτερα καταστροφικές συνέπειες στον γεωργικό τομέα και στην υδροδότηση.

Αυτή η παράλειψη είναι ακόμα πιο σοβαρή αν σκεφτούμε τη σύσταση του Κοινοβουλίου στο ψήφισμά του τον Μάιο 2006 σχετικά με τις φυσικές καταστροφές, το οποίο, μεταξύ άλλων, ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει μια στρατηγική για την ξηρασία στην οποία θα βασιζόταν μια ευρωπαϊκή πολιτική πρόληψης και διαχείρισης του κινδύνου ξηρασίας, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων.

Συνεπώς, αν και ψηφίσαμε υπέρ αυτής της έκθεσης, είμαστε πολύ απογοητευμένοι από αυτή την παράλειψη και τονίζουμε την ανάγκη για μια στρατηγική σχετικά με την ξηρασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Το νερό, όταν μας πλησιάζει ως πλημμύρα, είναι μία δύναμη της φύσης. Τότε κινδυνεύει η υγεία μας, το περιβάλλον, οι υποδομές και η περιουσία μας. Το νερό δεν γνωρίζει σύνορα. Είναι σημαντικό να προωθήσει η ΕΕ με την παρούσα «πρόταση οδηγίας για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας» την ενίσχυση της συνεργασίας. Η συνεργασία πρέπει να βασίζεται στα υφιστάμενα προγράμματα και σχέδια των κρατών μελών, τα οποία πρέπει να στηρίζονται στα καλύτερα διαθέσιμα δεδομένα, διαδικασίες και τεχνολογίες του τομέα της διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας.

Χαίρομαι γιατί υπήρξε συμφωνία στα τελευταία ερωτήματα που παρέμεναν εκκρεμή. Έτσι, η νέα οδηγία θα καταστεί δυνατό να εφαρμοστεί γρήγορα.

Οι πλημμύρες είναι διαρκής κίνδυνος για τους ανθρώπους που ζουν σε κοιλάδες ποταμών. Είναι δυνατό να προστατεύσουν σε κάποιο βαθμό τις περιουσίες τους από αυτές. Στο γειτονικό μου χωριό στον Μοζέλα, η κατασκευή προστατευτικού αντιπλημμυρικού φράγματος ήταν λύτρωση, όμως τα προληπτικά μέτρα που συμπεριλαμβάνουν όλους τους πολίτες είναι πολύ πιο καλά και αποτελεσματικά.

Το Κοινοβούλιο κάνει λόγο στην έκθεσή του για την αρχή της αλληλεγγύης, η οποία ισχύει στα χωριά σε περίπτωση πλημμύρας. Όλοι βοηθούν ο ένας τον άλλο και οι εθελοντές της πυροσβεστικής υπηρεσίας δείχνουν αξιοθαύμαστη αφοσίωση στο καθήκον. Αυτή η αρχή της αλληλεγγύης πρέπει να επεκταθεί και να ενισχυθεί πέρα από τα εκάστοτε χωριά και πέρα από τα σύνορα.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η κοινοτική δράση σε θέματα που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον. Γι’ αυτόν τον λόγο εκτιμώ ότι τα μέτρα που λαμβάνουν τα κοινοτικά όργανα και τα κράτη μέλη δεν πρέπει να είναι περιορισμένα μέτρα που εστιάζουν σε μία μόνο πτυχή των φαινομένων, παραβλέποντας τις υπόλοιπες.

Πρέπει συνεπώς να υποστηρίξω ολοκληρωμένα μέτρα για τα κλιματικά φαινόμενα. Ψηφίζοντας για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των πλημμυρών, είναι σαφές ότι παραβλέπουμε το γεγονός ότι οι πλημμύρες συνοδεύονται και από άλλα φαινόμενα όπως η ξηρασία και οι πυρκαγιές.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. – (FR) Η φύση μας κλείνει το μάτι: ένα άνευ προηγουμένου κύμα ζέστης κατέκλυσε τη Βόρειο Ευρώπη τον Απρίλιο του 2007 και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις είπε «Ναι», την ώρα του μεσημεριανού, στον ενισχυμένο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών στην καταπολέμηση των πλημμυρών.

Αυτή είναι μια πρακτική απάντηση στις ολοένα και πιο συχνές και δραματικές φυσικές καταστροφές, που συμβαίνουν στις χώρες μας: οι Βέλγοι συνάδελφοι θα θυμούνται τις πλημμύρες του Δεκεμβρίου του 2002, και πώς άραγε θα μπορούσαμε να παραλείψουμε εδώ στο Σώμα τις πλημμύρες που ξέσπασαν στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη το θέρος του 2002 και του 2005; Αυτές οι δύο τραγωδίες ήταν η αφορμή για την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

Ούτως εχόντων των πραγμάτων, επικροτώ τον ρόλο που διαδραμάτισε η Επιτροπή όσον αφορά τον συντονισμό της διαχείρισης μειζόνων καταστροφών μέσω του Κέντρου Παρακολούθησης και Ενημέρωσης, με έδρα τις Βρυξέλλες.

Θέλω να προτείνω κάτι: χάριν της αποτελεσματικότητας, το ευρωπαϊκό κέντρο πρέπει να συντονίζεται με τις μετεωρολογικές και υδρολογικές υπηρεσίες των 27 κρατών μελών.

Για να αποφευχθεί να πλημμυρίζει η Ευρώπη κάθε λίγο και λιγάκι, είναι αδήριτη ανάγκη, κατά την άποψή μου, να συνεκτιμώνται στα σχέδια διαχείρισης του κινδύνου η απερήμωση, οι γεωργικές σοδειές και οι οικοδομικές άδειες σε περιοχές που κινδυνεύουν από πλημμύρες, όπως ζητείται στην έκθεση Seeber.

 
  
  

- Έκθεση Mikolášik (A6-0031/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). (SK) Μόλις ψηφίσαμε επί μιας έκθεσης στην οποία ζήτησα την έγκριση ενός κειμένου και τροπολογιών που, τόσο τώρα όσο και στο μέλλον, θα απέκλειαν την πιθανότητα να υποχρεωθούν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να αποδεχθούν τη χρήση ανθρώπινων εμβρύων για ερευνητικούς και ενδεχομένως για θεραπευτικούς σκοπούς και τη δημιουργία υβριδίων ανθρώπου-ζώου που θα μπορούσαν να γίνουν αντικείμενο εμπορίου για τους ιστούς τους και επίσης τις επεμβάσεις στην ανθρώπινη βλαστική σειρά.

Από τον τρόπο που ψήφισε η πλειοψηφία αυτού του Σώματος, φαίνεται ότι μέχρι στιγμής έχει εγκριθεί ένα κείμενο, το οποίο είναι, ακόμα, ηθικά ουδέτερο, αλλά θα παραμείνει έτσι μόνο μέχρι να εμφανιστούν στην αγορά προϊόντα που βασίζονται στην έρευνα των βλαστικών κυττάρων. Ως άνθρωπος, πατέρας και γιατρός, πάντα θα ασκώ πίεση για το δικαίωμα των εθνών να μην εφαρμόζουν τις προαναφερθείσες πρακτικές. Απορρίπτω έντονα κάθε μελλοντική πιθανότητα εμπορίας ανθρώπινων ιστών, αγοράς και πώλησης εμβρύων, χρήσης της ευγονικής ή της τροποποίησης με ευγονικό τρόπο του ανθρώπινου γονιδιώματος.

Στις 23 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας διαβεβαίωσε στο Κοινοβούλιο ότι η εμπορευματοποίηση του ανθρώπινου σώματος αποκλείεται, διότι καλύπτεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σας διαβεβαιώνω ότι εγώ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παρακολουθούμε στενά και θα εποπτεύουμε την τήρηση αυτής της αρχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Το Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της εναρμόνισης στους τομείς της γονιδιακής θεραπείας, της κυτταρικής θεραπείας και των προϊόντων μηχανικής ιστών. Ένα κεντρικό μητρώο θα ολοκληρώσει την αγορά, θα μειώσει το κόστος, θα αυξήσει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και θα αυξήσει τις ελπίδες για θεραπείες σοβαρών ασθενειών. Αυτά ως προς τα οφέλη.

Επί της αρχής, κυρίες και κύριοι, διαφωνώ με το γεγονός ότι αρνηθήκατε να θέσετε όρια στα πειράματα με ανθρώπινα γονίδια. Οι ευρωπαίοι φιλελεύθεροι, σοσιαλιστές και η άκρα αριστερά δεν έλαβαν υπόψη τις γνώμες των εμπειρογνωμόνων των τριών επιτροπών και απέρριψαν τη δέσμη τροπολογιών μας που απαγορεύει τερατώδεις ιδέες όπως η μεταμόσχευση ανθρώπινου DNA σε ζωικά έμβρυα. Άνοιξε επίσης η δυνατότητα τροποποίησης των ανθρώπινων κυττάρων και εμπορικής διάθεσης του ανθρώπινου σώματος. Θα ήθελα να μάθω σύμφωνα με ποια κριτήρια θα λειτουργεί το μητρώο στο Λονδίνο.

Πώς θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τον στόχο της ενιαίας αγοράς όταν σε ορισμένα παλιά κράτη μέλη η κλωνοποίηση ανθρώπων με ζώα και άλλα πειράματα που απειλούν την ανθρώπινη ανάπτυξη δεν θεωρούνται εγκλήματα; Δυστυχώς, ορισμένες χώρες δεν έχουν κυρώσει ακόμα τη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική. Το «όχι» μου στην τελική ψηφοφορία αποτελεί έκφραση της κοινής λογικής, η οποία λέει ότι αυτό είναι ένα τραγικά ανεύθυνο και επιπόλαιο βήμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI), γραπτώς. – (EN) Σήμερα ψήφισα υπέρ της δέσμης τροπολογιών που σκοπό έχει να βεβαιώσει τη συμπερίληψη βασικών ηθικών διασφαλίσεων στη νομοθεσία για τα φάρμακα προηγμένων θεραπειών. Οι τροπολογίες έχουν σκοπό να προστατεύσουν τις αρχές της μη εμπορευματοποίησης του ανθρώπινου σώματος και τμημάτων αυτού μέσω της εθελοντικής και μη αμειβόμενης δωρεάς ιστών και κυττάρων, να απαγορεύσουν όλες τις επεμβάσεις στην ανθρώπινη βλαστική σειρά που θα μπορούσε να περάσει στις μελλοντικές γενιές και να διασφαλίσουν ότι κανένα υλικό από υβριδικά έμβρυα ή χίμαιρες ανθρώπων-ζώων δεν θα χρησιμοποιηθεί στην έρευνα. Τέλος, χαιρετίζω την τροπολογία που σέβεται την αρχή της επικουρικότητας, η οποία σε αυτή την περίπτωση παρέχει ασφάλεια δικαίου στα κράτη μέλη ώστε να έχουν τη δυνατότητα παρέκκλισης από τη χρήση ορισμένων ηθικά αμφιλεγόμενων κυττάρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Hiltrud Breyer (Verts/ALE), γραπτώς. (DE) Η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου άφησε να της ρίξει στάχτη στα μάτια μία συμμαχία μεταξύ σοσιαλδημοκρατών, Επιτροπής και γερμανικής κυβέρνησης και έδωσε το πράσινο φως για μία νομικά ασαφή ρύθμιση νέων θεραπειών. Αυτό είναι ξεπούλημα αξιών. Είναι ντροπή ότι οι βουλευτές αγνοούν τη σαφή απαγόρευση της εμπορευματοποίησης του ανθρώπινου σώματος, της επέμβασης στη βλαστική αλυσίδα και της παραγωγής υβριδίων ανθρώπων-ζώων.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση άσκησε μεγάλη επιρροή στην ψηφοφορία με εντατική εργασία στο πλαίσιο των λόμπυ και συνέβαλε ως ασκούσα την προεδρία του Συμβουλίου στην καταστροφή των ευρωπαϊκών αξιών που υπογραμμίζονται στη δήλωση του Βερολίνου και στην υποβάθμισή τους σε απλά λόγια.

Μόνο η πρόταση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων του Κοινοβουλίού (της οποίας ήμουν εισηγήτρια) σχετικά με την εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού των ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων θα δημιουργούσε νομική σαφήνεια και ασφάλεια. Ενισχύθηκε η υποψία ότι εκπρόσωποι της γερμανικής κυβέρνησης θέλουν να καταργήσουν μέσω της ΕΕ τη γερμανική νομοθεσία για τα βλαστικά κύτταρα. Η εξαίρεση της Επιτροπής, την οποία τώρα υποστηρίζει κατ’ αρχήν το Κοινοβούλιο, δεν θα δικαιωνόταν στα δικαστήρια.

Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν κατάφερε να φτάσει τόσο μακριά όσο η ευρωπαϊκή συναίνεση που εκφράζεται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και στην οδηγία για τις ευρεσιτεχνίες στη βιοτεχνολογία και ανοίγει έτσι την πόρτα στην εμπορευματοποίηση του ανθρώπου. Τώρα μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι άλλα κράτη μέλη της ΕΕ θα έχουν στο Συμβούλιο το θάρρος να σταματήσουν την πτώση της βιοηθικής που ξεκίνησε σήμερα και να ζητήσουν πλήρη αναστροφή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Niels Busk, Anne E. Jensen και Karin Riis-Jørgensen (ALDE), γραπτώς. (DA) Αιτιολόγηση ψήφου εξ ονόματος των Karin Riis-Jørgensen, Anne E. Jensen και Niels Busk, Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη.

Κατατέθηκαν πολλές ηθικές τροπολογίες που είναι αρκετά υπερβολικές και που, στην καλύτερη περίπτωση, θολώνουν τα νερά όσον αφορά αυτό το θέμα.

Η αρχή που διέπει τη δωρεά ιστού και βλαστικών κυττάρων χωρίς πληρωμή έχει ήδη διευθετηθεί στην οδηγία για τους ιστούς και τα βλαστικά κύτταρα. Υποστηρίζουμε αυτή την αρχή, η οποία ίσχυε πριν και κατά τη διάρκεια αυτής της ψηφοφορίας και θα ισχύει και μετά από αυτή.

Τα κράτη μέλη είναι εκείνα που έχουν, και πρέπει να συνεχίσουν να έχουν, την αρμοδιότητα στο θέμα των ηθικών αποφάσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE), γραπτώς. (IT) Ψηφίσαμε υπέρ των συμβιβαστικών τροπολογιών που κατέθεσε η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη μαζί με τη Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, γιατί πιστεύουμε ότι μόνον η ταχεία έγκριση ενός ευρωπαϊκού κανονισμού για τις προηγμένες θεραπείες μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες εκατομμυρίων πολιτών που αναμένουν αποτελεσματικές θεραπείες και να εγγυηθεί την ελευθερία της επιστημονικής έρευνας. Οι γιατροί και οι ερευνητές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κινούνται σε ένα πλαίσιο ασφάλειας δικαίου, το οποίο θα αναγνωρίζει το έργο τους σε ευρωπαϊκή βάση και θα διασφαλίζει την πρόσβαση στις θεραπείες σε όλους όσοι τις έχουν ανάγκη.

Το Κοινοβούλιο απέρριψε με ευρεία πλειοψηφία τις επονομαζόμενες «ηθικές τροπολογίες», οι οποίες είναι στην πραγματικότητα αντιεπιστημονικές και έχουν ως μόνο στόχο να καθυστερήσουν και να εμποδίσουν την έγκριση νομοθεσίας που θα παρέχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα στην ευρωπαϊκή επιστημονική έρευνα, καθώς και ελπίδες στους ασθενείς.

Οι όποιες αυτοαποκαλούμενες ηθικές αντιρρήσεις δεν έχουν καμία απολύτως βάση, καθώς η ανεξαρτησία των κρατών μελών εγγυάται το δικαίωμα επιβολής περιορισμών στην έρευνα, όπως συμβαίνει ακόμη στην Ιταλία όσον αφορά τη χρήση εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων. Η σημερινή ψηφοφορία δεν αποτελεί, συνεπώς, παρά ένα αναγκαίο βήμα για να διασφαλιστεί η ισότητα της πρόσβασης των ευρωπαίων πολιτών στις θεραπείες, χαρίζοντας μια προοπτική ελπίδας σε όλους όσοι είναι αναγκασμένοι σήμερα να κάνουν δαπανηρά ταξίδια αναζητώντας καλύτερες θεραπείες και ενισχύοντας παράλληλα την ελευθερία της επιστήμης.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL), γραπτώς. – (EN) Η θέση μας για τη σημερινή ψηφοφορία, και συγκεκριμένα για το τμήμα 3, αντανακλά διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της πεποίθησης ότι αυτά τα θέματα πρέπει να αποφασίζονται σε εθνικό επίπεδο και το γεγονός ότι το κόμμα μας δεν έχει πάρει ακόμα επίσημη θέση όσον αφορά ορισμένα ζητήματα που ανέκυψαν στη σημερινή ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), γραπτώς. – (FR) Υποστήριξα όλες τις τροπολογίες υπέρ των προηγμένων θεραπειών και ιδίως των προϊόντων κυτταρικής θεραπείας. Καταψήφισα τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν από τους αιώνιους αντιδραστικούς οι οποίοι, με την πρόφαση της προστασίας των απαρχών της ζωής –του εμβρύου– θέλουν να απαγορεύσουν κάθε προσφυγή σε κύτταρα από οιαδήποτε εμβρυϊκή πηγή, έστω και έμμεση. Επιδιώκοντας τον καθαγιασμό όλων των εμβρυϊκών κυττάρων, αυτοί που διεξάγουν εκστρατεία υπέρ της προστασίας των εμβρύων λησμονούν τη ζωή που υπάρχει και τις γενετικές ανωμαλίες και όλες τις μορφές ανθρώπινου πόνου, που θα μπορούσαν να περιοριστούν ή να αμβλυνθούν χάρη σε προηγμένες θεραπείες.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), γραπτώς. (NL) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ του πακέτου τριμερούς διαλόγου, όπως θα το ονόμαζα για λόγους πρακτικότητας. Με αυτή τη νομοθεσία και αυτή την προσέγγιση, θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους που είναι άρρωστοι ή υποφέρουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από νέες, προηγμένες θεραπείες το συντομότερο δυνατόν. Μελέτησα λεπτομερώς την πρόταση κανονισμού και τις τροπολογίες και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι εμείς, χωρίς να υπονομεύουμε την αυτονομία των κρατών μελών, εγκρίναμε αυτή τη νομοθεσία με καθαρή συνείδηση.

Συνεπώς, συμμερίζομαι τη χαρά πολλών ασθενών για το γεγονός ότι η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε με θετικό αποτέλεσμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Εγκρίνω την έκθεση ακόμα κι αν δεν εγκριθούν όλες οι τροπολογίες της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, που δεν είναι άλλωστε όλες θετικές. Το ηθικό ζήτημα ρυθμίζεται επαρκώς με την επικουρικότητα. Η ρύθμιση, που αφορά σχεδόν αποκλειστικά προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχει ηθική αμφισβήτηση, πρέπει να τεθεί σε ισχύ προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία και η ασφάλεια των ασθενών στην Ευρώπη.

Τάσσομαι κατά της εμπορευματοποίησης του ανθρώπινου σώματος ή των μερών του.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Η επονομαζόμενη «συμβιβαστική δέσμη» των κομμουνιστών, των σοσιαλιστών και των φιλελεύθερων απορρίπτει σημαντικά αιτήματα για κοινές ηθικές προδιαγραφές. Εκτός αυτού, αποδυναμώθηκε η ευθύνη των κρατών μελών στον τομέα της εθνικής υγειονομικής περίθαλψης.

Ο συμβιβασμός που εγκρίθηκε δεν είναι καθόλου ανάλογος με το αντικείμενο. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που συνεργάζονται σε εθνικό επίπεδο με νοσοκομεία εξαιρούνται από την υποχρέωση εθνικής αδειοδότησης, ενώ άλλες υποχρεώνονται να πάνε στον οργανισμό στο Λονδίνο. Ο συμβιβασμός υπαγορεύθηκε από τις μεγάλες βιομηχανίες και το λόμπυ των νοσοκομείων σε βάρος των συμφερόντων του τομέα των αυτοαπασχολούμενων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Επιπροσθέτως, τα κράτη μέλη χάνουν την ανεξαρτησία τους στον τομέα της δημόσιας υγείας, γιατί η έγκριση φαρμάκων αποφασίζεται τώρα από έναν οργανισμό στην Αγγλία. Αυτό είναι αντίθετο με την έννοια της επικουρικότητας και της ευθύνης των εθνικών κρατών σε τομείς τόσο θεμελιώδεις όσο η δημόσια υγεία και η προστασία του καταναλωτή.

Χάθηκε η ευκαιρία να εδραιωθούν θεμελιώδεις ηθικές αρχές για ολόκληρη την Ευρώπη. Μέχρι τώρα ίσχυε ότι στην Ευρώπη δεν υποστηρίζονται οι επεμβάσεις στην ανθρώπινη βλαστική αλυσίδα και ότι πρέπει να αποκλειστεί η εμπορευματοποίηση του ανθρώπινου σώματος και των μερών του. Ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε, απορρίπτει αυτές τις αρχές σεβασμού της ανθρώπινης ζωής. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που είναι βασικά και δεν εντάσσονται σε άθλιους πολιτικούς συμβιβασμούς, όπως η χειραγώγηση της ανθρώπινης ζωής. Γι’ αυτό καταψηφίζω την έκθεση.

 
  
  

- Έκθεση Zingaretti (A6-0073/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, καταψήφισα την έκθεση Zingaretti μολονότι ασφαλώς η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας είναι σημαντική και αποτελεί ουσιώδη παράγοντα για την επιτυχία των επιχειρήσεων. Αν όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει πραγματικά να πάρει σοβαρά την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας που είναι εδραιωμένη στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, πρέπει να επεμβαίνει περισσότερο για την αντιμετώπιση της παραβίασής της, όπως για παράδειγμα στην Κίνα. Φαίνεται ότι αντί να αντιμετωπιστεί επιτέλους σε μεγάλη κλίμακα το πρόβλημα αυτό, σκοπός είναι να εμποδιστούν οι νέες εφευρέσεις και να τιμωρούνται ως εγκλήματα παραβιάσεις που γίνονται σε ιδιωτικό πλαίσιο και χωρίς καμία πρόθεση κερδοσκοπίας – γιατί αυτό ακριβώς θα επιτύγχανε η οδηγία με τη σημερινή μορφή της. Κατά τη γνώμη μου, οι σημερινές ασαφείς διατυπώσεις μπορούν να βλάψουν τον ανταγωνισμό, να εμποδίσουν την οικονομική ανάπτυξη και να ανοίξουν τον δρόμο σε ένα είδος λογοκρισίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Θα ήθελα να εξηγήσω γιατί καταψήφισα την οδηγία σχετικά με την ποινικοποίηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Ξεκίνησε ως καλή ιδέα και υποστηρίζω θερμά τις ποινές για την παραποίηση και την πειρατεία.

Δυστυχώς, η οδηγία όπως κατέληξε δεν θα βοηθήσει ιδιαίτερα στην καταπολέμηση της απομίμησης προϊόντων από την Ασία. Αντιθέτως, αντί να προσφέρει προστασία για τους καινοτόμους επιχειρηματίες, η ασυνέπεια ορισμένων παραγράφων τις καθιστά ανοιχτές σε κατάχρηση στον αγώνα για ανταγωνιστικότητα. Ακόμα και ευρωπαίοι επιχειρηματίες ενδέχεται στο μέλλον να αντιμετωπίσουν άδικες καταγγελίες, ίσως από ασιάτες παραχαράκτες. Η Ένωση πρέπει να εστιάσει στην επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας έξω από τα σύνορά της, όχι στην ποινικοποίηση των δικών της πολιτών και επιχειρήσεων.

Διαφωνώ με την ιδέα ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της η Ένωση θα παρέμβει στην ποινική νομοθεσία των κρατών μελών. Δεν συμφωνώ ότι η Ένωση πρέπει να επιβάλει ποινική ευθύνη εις βάρος νομικών οντοτήτων σε χώρες όπως η Τσεχική Δημοκρατία που δεν έχουν αυτό το στοιχείο στη νομοθεσία τους. Διαφωνώ με την ιδέα ότι το ευρύ κοινό, οι δημοσιογράφοι, οι επιστήμονες και οι απλοί καταναλωτές πρέπει να τιμωρούνται βάσει της αποκαλούμενης «παρεπόμενης ποινικής ευθύνης».

Ολοκληρώνοντας, θέλω να ζητήσω να αλλάξει η πρώτη ψήφος μου επί των άρθρων 43 και 44. Ήμουν υπέρ, αλλά πάτησα κατά λάθος το κόκκινο κουμπί.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Ψηφίσαμε υπέρ των τροπολογιών 43 και 44 και κατά της έκθεσης στην τελική ψηφοφορία διότι πιστεύουμε ότι δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς ότι υπάρχει νομική βάση στον πρώτο πυλώνα για κοινές διατάξεις ποινικού δικαίου στον τομέα της νομοθεσίας διανοητικής ιδιοκτησίας. Η εκτεταμένη ερμηνεία από την Επιτροπή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση C-176/03 τέθηκε υπό αμφισβήτηση και δεν μπορεί, χωρίς περαιτέρω διερεύνηση, να επεκταθεί με αυτόν τον τρόπο ώστε να ισχύει στον τομέα της νομοθεσίας διανοητικής ιδιοκτησίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έξοχη έκθεση του συναδέλφου Zingaretti για την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ποινικών μέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Φυσικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει και δεν πρέπει να έχει νομικές εξουσίες παρά μόνο σε θέματα διαπραγμάτευσης μεταξύ των λαών. Η ποινική δικαιοσύνη αποτελεί ευθύνη των λαών, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν τη σταματάει από το να συντάσσει οδηγίες που στέλνουν μηνύματα στα κράτη μέλη με στόχο να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του κοινοτικού δικαίου. Επομένως, στο πεδίο των ευρεσιτεχνιών και, σε ένα γενικότερο πλαίσιο, της διανοητικής ιδιοκτησίας, είναι επιτακτική ανάγκη να θεσπιστεί ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, το οποίο να είναι αξιόπιστο και σεβαστό. Τα κρούσματα παραποίησης, πειρατείας, αντιγραφής, κλοπής και ούτω καθ’ εξής γίνονται ολοένα και σοβαρότερα και δεν πρέπει να μένουν ατιμώρητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE), γραπτώς. (IT) Ως ριζοσπάστες βουλευτές της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη ψηφίσαμε μαζί με την Ομάδα μας κατά της έκθεσης Zingaretti, καθώς πιστεύουμε ότι, κατά την εφαρμογή για πρώτη φορά ποινικών κυρώσεων σε ζητήματα παραβίασης διανοητικής ιδιοκτησίας, απαιτούνται σύνεση και ισορροπία, κάτι το οποίο, ωστόσο, δεν αντικατοπτρίζεται στις τροπολογίες που εγκρίθηκαν.

Η καταπολέμηση των διεθνών οργανώσεων και εγκληματικών ομάδων παραποίησης αποτελεί ασφαλώς προτεραιότητα, αλλά ο κίνδυνος να καταδικάσουμε ως εγκληματίες δεκάδες εκατομμύρια πολίτες, απειλώντας έστω απλώς με επιπόλαια ποινικά μέτρα όσους χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να κατεβάζουν μουσική από τα ομότιμα δίκτυα, αποτελεί μια πολιτική που απέχει πολύ από την πραγματικότητα και είναι επίσης αντιπαραγωγική όσον αφορά τον στόχο της καταπολέμησης των εγκληματικών οργανώσεων.

Ως Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη είχαμε καταθέσει ορισμένες ρεαλιστικές τροπολογίες για να καταστεί πιο ισορροπημένη η έκθεση, περιορίζοντας το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας στα διανοητικά δικαιώματα και στα εμπορικά σήματα και ορίζοντας με σαφήνεια τις επιβαρυντικές συνθήκες για την εφαρμογή των ποινικών κυρώσεων, όπως το οργανωμένο έγκλημα ή ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Επιχειρήσαμε επίσης να περιορίσουμε την εντολή των «ομάδων κοινής έρευνας» που θα έδιναν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής στις έρευνες και στη συγκέντρωση των αποδεικτικών στοιχείων.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Lena Ek, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Olle Schmidt, Anders Wijkman και Lars Wohlin (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών καταψήφισε την έκθεση του κ. Zingaretti διότι, σύμφωνα με τις συνθήκες της ΕΕ, η ποινική νομοθεσία υπόκειται σε εθνική αρμοδιότητα. Σε εκείνους τους τομείς στους οποίους, παρά ταύτα, τα κράτη μέλη επέλεξαν να συνεργαστούν σε αυτή τη σφαίρα (για παράδειγμα, ορισμένα είδη διασυνοριακού εγκλήματος), οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από το Συμβούλιο και η νομική βάση πρέπει συνεπώς να υπόκειται στον τρίτο, διακυβερνητικό, πυλώνα της ΕΕ (ο οποίος καλύπτει νομικά και εσωτερικά θέματα) και όχι στον πρώτο πυλώνα, ο οποίος περιέχει υπερεθνική κοινοτική νομοθεσία.

Εφόσον δεν έχουμε μια Συνταγματική Συνθήκη που να παρέχει θεμελιώδη δικαιώματα σε κοινοτικό επίπεδο, δεν μπορούμε να έχουμε ούτε κοινή ευρωπαϊκή ποινική νομοθεσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose και Britta Thomsen (PSE), γραπτώς. (DA) Οι δανοί Σοσιαλδημοκράτες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισαν υπέρ της τροπολογίας 43 που κατέθεσαν ο κ. Guidoni, ο κ. Holm, ο κ. Παφίλης, ο κ. Remek και η κ. Figueiredo εξ ονόματος της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών.

Η άποψη της αντιπροσωπείας είναι ότι η οδηγία δεν είναι αρκετά υψηλής ποιότητας. Ενώ δεν είναι επαρκώς ικανή να αποτρέψει το οργανωμένο έγκλημα σε αυτόν τον τομέα –το οποίο αποτελεί στόχο της έκθεσης– η οδηγία δεν καταφέρνει επίσης να παράσχει ικανοποιητική προστασία για τους πολίτες που παραβίασαν ακούσια τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Οι δανοί Σοσιαλδημοκράτες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απόσχαν από την ψηφοφορία επί του συνόλου της πρότασης καθώς η αντιπροσωπεία πιστεύει ότι η πρόταση αντίκειται στις ισχύουσες διατάξεις. Η αντιπροσωπεία θέλει να τονίσει, ωστόσο, ότι δεν υποστηρίζει την επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN), γραπτώς. – (EN) Δεν συμφωνώ με την απόφαση που εγκρίθηκε σήμερα, η οποία έχει σκοπό να δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την αρμοδιότητα να επιβάλλει ποινικές κυρώσεις στα άτομα που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ελπίζω ότι το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ θα έχει αντίθετη άποψη από αυτή που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στην Ιρλανδία εφαρμόζουμε σύστημα εθιμικού δικαίου, σε αντίθεση με το σύστημα ποινικού κώδικα που εφαρμόζεται σε πολλά άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Στην Ιρλανδία, εφαρμόζουμε ένα δικαστικό σύστημα σύμφωνα με το οποίο κάποιος θεωρείται αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου, ενώ το αντίθετο σύστημα εφαρμόζεται σε πολλά άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε την ανάπτυξη ενός συστήματος με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει το ελεύθερο να επιβάλλει ποινικές κυρώσεις στην Ευρώπη.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι η ΕΕ μπορεί να επιβάλλει ποινικές κυρώσεις για σοβαρές παραβιάσεις του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ. Όμως αυτή η απόφαση δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι σημαίνει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί τώρα να επιβάλλει ποινικές κυρώσεις για όποιο μέτρο θέλει.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αντιτιθέμεθα απολύτως στη νομική βάση που χρησιμοποιήθηκε από την Επιτροπή για την παρουσίαση αυτής της πρότασης σχετικά με τα ποινικά μέτρα με στόχο τη διασφάλιση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και είμαστε ιδιαίτερα απογοητευμένοι από το γεγονός ότι η πρότασή μας για απόρριψη δεν εγκρίθηκε.

Στηριζόμενη σε μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το περιβάλλον –σχετικά με την οποία προκύπτουν πολλά ερωτηματικά– η Επιτροπή υπέβαλε μια πρόταση οδηγίας για τη θέσπιση ποινικών μέτρων που τα κράτη μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν σε περίπτωση παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Η ποινική νομοθεσία υπόκειται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Συνεπώς, εκτιμούμε ότι η Επιτροπή δεν έχει καμία αρμοδιότητα να υποβάλλει νομοθετικά κείμενα σχετικά με αυτό το θέμα.

Είμαστε απογοητευμένοι με την απόρριψη της πλειοψηφίας των προτάσεών μας, οι οποίες αποσκοπούσαν στην κατάργηση των χειρότερων πτυχών της πρότασης της Επιτροπής. Η έκθεση περιέχει ορισμένα θετικά σημεία, τα οποία ενέκρινε η πλειοψηφία, αλλά, επί του συνόλου, τα αρνητικά υπερέχουν των θετικών. Επίσης θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, οι ιδιωτικές εταιρείες θα μπορούν να συμμετέχουν στις ποινικές έρευνες.

Εξ ου και η ψήφος μας κατά της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η Λίστα του Ιουνίου επεσήμανε πολλές φορές ότι η ποινική νομοθεσία δεν πρέπει να υπόκειται στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Αυτό, γενικά, έχει επιβεβαιωθεί με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2005 στην υπόθεση C-176/03, στην οποία η Επιτροπή προσέφυγε κατά του Συμβουλίου. Ο εισηγητής πιστεύει, αντ’ αυτού, ότι οι πρωτοβουλίες σχετικά με την επιβολή ποινών σε κοινοτικό επίπεδο «είναι απόλυτα συνεπείς με τη διασταλτική ερμηνεία που θέλησε η Επιτροπή να δώσει στην απόφαση του Δικαστηρίου …».

Η έκθεση είναι αβάσιμη από νομικής άποψης. Μας απασχολεί η ελευθερία έκφρασης και το δικαίωμα ανταλλαγής πληροφοριών. Σαφώς, η Επιτροπή και πολλοί βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποχωρούν στις ισχυρές βιομηχανίες μουσικής και κινηματογράφου και στα ειδικά συμφέροντά τους. Το κάνουν αυτό χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ούτε τη σαφή ερμηνεία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τις αρμοδιότητες της ΕΕ ούτε την ανάγκη των πολιτών για ασφάλεια δικαίου. Εκτός από ορισμένες τροπολογίες που υποστηρίζει η Λίστα του Ιουνίου, είναι δύσκολο να βρεθεί κάτι προς όφελος των πολιτών όσον αφορά το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και στην ανταλλαγή πληροφοριών. Συνεπώς, επιλέξαμε να απόσχουμε από την ψηφοφορία επί αυτών των τροπολογιών εφόσον έπρεπε να επιλέξουμε μεταξύ δύο κακών.

Η Λίστα του Ιουνίου υπερασπίζεται την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας αλλά πιστεύει ότι η πρόταση της Επιτροπής συνιστά απειλή στη δημοκρατία.

Η Λίστα του Ιουνίου, συνεπώς, καταψηφίζει το σύνολο της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Καταψήφισα αυτή την έκθεση διότι αποσκοπεί στην επιβολή ποινικών κυρώσεων στους τελικούς χρήστες των παραποιημένων αγαθών, δηλαδή στους καταναλωτές. Πιστεύω ότι οι παραγωγοί αυτών των αγαθών είναι εκείνοι που πρέπει να τιμωρούνται και όχι οι καταναλωτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE), γραπτώς. – (EN) Αν και το Εργατικό Κόμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει ιδιαιτέρως το έργο του εισηγητή κ. Zingaretti σχετικά με την πρόταση για τις ποινικές κυρώσεις για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής να επιταχυνθεί η επέκταση των ποινικών κυρώσεων στη νομοθεσία του πρώτου πυλώνα πριν από την ολοκλήρωση των τρεχουσών ακροάσεων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Επίσης, κάποιες από τις προτάσεις που εγκρίθηκαν σήμερα σχετικά με τους ορισμούς της εσκεμμένης προσβολής και της εμπορικής κλίμακας απειλούν να άρουν τη διακριτική ευχέρεια των καταρτισμένων και έγκριτων εθνικών δικαστών να λαμβάνουν υπόψη τις περιστάσεις κάθε μεμονωμένης υπόθεσης. Αυτές οι αποφάσεις είναι προτιμότερο να λαμβάνονται από τα εθνικά δικαστήρια και τους εθνικούς δικαστές, οι οποίοι έχουν την αναγκαία πείρα για τον χειρισμό αυτών των υποθέσεων. Με το κείμενο όπως ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο υπάρχει ο κίνδυνος δυνητικά να μπουν αθώοι καταναλωτές στη φυλακή, ενώ παράλληλα δημιουργούνται παραθυράκια για τους μεμονωμένους εγκληματίες που εμπλέκονται στο οργανωμένο και στο σοβαρό έγκλημα.

Ο συμβιβασμός με τον οποίο συμφώνησε ο εισηγητής θα οδηγήσει σε ανασφάλεια δικαίου και θα καταργήσει μια ουσιαστική αρμοδιότητα της διακριτικής ευχέρειας από τους δικαστές και τα εθνικά δικαστήρια. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι βουλευτές του κόμματος των Εργατικών τον καταψήφισαν.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – H Οδηγία συνιστά προσπάθεια επαναφοράς από το παράθυρο βασικών αντιδραστικών διατάξεων του καταδικασμένου από τους λαούς «Ευρωσυντάγματος». Με απροκάλυπτο τρόπο Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωκοινοβούλιο επιχειρούν να καταργήσουν την αρχή της ομοφωνίας των κρατών-μελών για την θέσπιση ποινικών μέτρων στο επίπεδο της ΕΕ, καταλύοντας μία από τις βασικές αρχές της εθνικής κυριαρχίας των κρατών μελών της.

Από την άλλη πλευρά, το ίδιο το περιεχόμενο της Οδηγίας, που υιοθετήθηκε από την γνωστή πια «ιερή συμμαχία» ΕΛΚ, Σοσιαλιστών και Φιλελευθέρων, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αποτελεί τίποτε άλλο από συμμόρφωση στις προκλητικές απαιτήσεις των μονοπωλίων να καταστήσουν ανεμπόδιστη την κυριαρχία τους στον τομέα της πνευματικής δημιουργίας. Με την σκόπιμη ασάφεια στους ορισμούς των «αδικημάτων» παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, με την επιβολή εξοντωτικών ποινών (ελάχιστο όριο φυλάκισης 4 ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 300.000 ευρώ) και την πρωτοφανή ιδιωτικοποίηση των ποινικών διαδικασιών με την καθιέρωση της συμμετοχής των μεγάλων επιχειρήσεων στις δικαστικές και αστυνομικές έρευνες για την παραβίαση των δικαιωμάτων τους, επιχειρείται ο ασφυκτικός έλεγχος των μονοπωλίων σε όλους τους τομείς της πνευματικής δημιουργίας. Η ΕΕ φτάνει στο σημείο να ποινικοποιεί την ελεύθερη πρόσβαση των εργαζομένων στα πνευματικά δημιουργήματα, ώστε να καταπνίξει και αυτόν τον τομέα της ανθρώπινης δημιουργικότητας, προς όφελος της κερδοφορίας του ευρωενωσιακού κεφαλαίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Σύμφωνα με την πρόταση οδηγίας σχετικά με τη θέσπιση ποινικών μέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τα κράτη μέλη καλούνται να ποινικοποιήσουν κάθε σκόπιμη παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας αν αυτές οι δράσεις λαμβάνουν χώρα σε εμπορική κλίμακα. Οι πλαστογραφήσεις και η πειρατεία είναι ασφαλώς αξιόποινα αδικήματα. Μέχρι εκεί, καλά.

Αρνούμαι να υποστηρίξω την έκθεση Zingaretti, ωστόσο, για πολλούς λόγους. Ο περιοριστικός κατάλογος των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας αυξάνει τη νομική αβεβαιότητα. Είναι απαράδεκτο να αποθαρρύνονται οι επιχειρήσεις από την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τις επενδύσεις αν προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις παραβίασαν αυτά τα δικαιώματα ακούσια και να διώκονται απευθείας δυνάμει της ποινικής νομοθεσίας.

Επιπροσθέτως, η ιδέα της «εμπορικής κλίμακας» έμεινε κάπως ασαφής. Ένας πλανόδιος καλλιτέχνης εμπίπτει σε αυτό το πεδίο εφαρμογής; Η προσωπική χρήση αποκλείεται;

Υπάρχουν επίσης σοβαρά ερωτήματα στο μυαλό μου σχετικά με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Δεν είναι αρμοδιότητα της ΕΕ να καθορίσει τη φύση και το επίπεδο των ποινών, ειδικά όταν πρόκειται για προσωπικές ελευθερίες, και, μολονότι η έκθεση, στο άρθρο 7, προτείνει ομάδες έρευνας προς όφελος των συλλογικών διαχειριστών δικαιωμάτων, η ιδιωτικοποίηση της ποινικής δίωξης δεν αποτελεί επιλογή.

Οι πολίτες δικαιούνται σαφή νομοθεσία και αυτή η έκθεση δεν πετυχαίνει τον στόχο σε αυτό το πλαίσιο.

 
  
  

- Έκθεση Sterckx (A6-0086/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας βρίσκεται στην κορυφή της ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας από το 1999. Οι καταστροφές του Erika το 1999 και του Prestige το 2002 επέδειξαν με τραγικό τρόπο τον βαθμό στον οποίο η ευρωπαϊκή πολιτική και οι στρατηγικές των κρατών μελών σε περίπτωση ναυαγίου δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες.

Εκτιμώ ότι αυτή η έκθεση θα συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της θαλάσσιας κυκλοφορίας συνολικά.

Όσον αφορά τις επιπτώσεις για τον τομέα της αλιείας, η έκθεση κατά τη γνώμη μου είναι ισορροπημένη και παρέχει προστασία για τα μικρότερα αλιευτικά σκάφη που δεν είναι υποχρεωμένα να εγκαταστήσουν το αυτόματο σύστημα παρακολούθησης.

Θα ψηφίσω υπέρ αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Χαιρετίζουμε ευρέως την πρόταση για εγκατάσταση ενός συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας πλοίων και ενημέρωσης με σκοπό την πρόληψη ατυχημάτων και την ενίσχυση της ασφάλειας της θαλάσσιας κυκλοφορίας.

Δεν μπορούμε, ωστόσο, να δεχθούμε ορισμένες προτεινόμενες τροπολογίες, για παράδειγμα, αυτή της μεταβίβασης της αρμοδιότητας για την απόφαση σχετικά με την υποδοχή πλοίων που διατρέχουν κίνδυνο σε μια αποκαλούμενη «ανεξάρτητη αρχή», η οποία δεν θα είναι καθόλου ανεξάρτητη, δεδομένης της σύγκρουσης συμφερόντων που υπάρχει, όπως έγινε με την καταστροφή του Prestige συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του λιμένα υποδοχής.

Αυτή η ευθύνη εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος. Οι εθνικές αρχές κάθε κράτους μέλους είναι εκείνες που πρέπει να διαχειρίζονται τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες που εμπίπτουν στην κυριαρχία τους. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διασφάλιση της διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων τους.

Συνεπώς, προτείνουμε ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία στο πλαίσιο της κοινοτικής ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών –ειδικά πρωτοβουλίες που πιστεύουμε ότι είναι συναφείς και αναγκαίες– θα πρέπει να αποτελούν μέρος του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, χωρίς να παραβιάζονται οι κυρίαρχες αρμοδιότητές τους.

 
  
  

- Έκθεση Costa (A6-0063/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. – (EN) Παρά τις προσπάθειες πολλών ευρωσκεπτικιστών συναδέλφων του Κόμματος Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου να δαιμονοποιήσουν αυτή την έκθεση, θα την υπερψηφίσω βάσει του γεγονός ότι απορρίπτεται η προσπάθεια της Επιτροπής και του εισηγητή να επεκτείνουν την αρμοδιότητά της ώστε να περιλαμβάνει τις οδούς εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Όσον αφορά τη συμπερίληψη των εσωτερικών θαλάσσιων μεταφορών, οι κανόνες που ενσωματώθηκαν εδώ ισχύουν ήδη σε μεγάλο βαθμό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έτσι αυτό δεν αποτελεί απειλή για τις υπηρεσίες οχηματαγωγών στην περιφέρειά μου, είτε πρόκειται για τα νησιά Scilly ή για το Lundy, ούτε η διεθνής διάσταση θα έχει επιπτώσεις στις υπηρεσίες από το Γιβραλτάρ. Δεν βλέπω κανέναν λόγο οι ταξιδιώτες των πλοίων να μην έχουν τελικά τα ίδια επίπεδα προστασίας όπως εκείνοι που ταξιδεύουν με τρένο ή αεροπλάνο.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Γενικά, χαιρετίζουμε αυτή την πρόταση σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων επιβατών μέσω θαλάσσης.

Πρόκειται για μια πρόταση που σκοπό έχει κυρίως να λάβει υπόψη τα δικαιώματα των επιβατών στη θάλασσα, κατ’ αναλογία προς αυτό που συμβαίνει επί του παρόντος στις αεροπορικές μεταφορές. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την ανά χείρας πρόταση, οι μεταφορείς πρέπει να έχουν ασφάλιση που να μπορεί να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση ατυχήματος. Επίσης διευρύνει τον βαθμό ευθύνης των μεταφορέων ως προς το ύψος της χρηματοοικονομικής αποζημίωσης που παρέχεται στους επιβάτες σε περίπτωση ατυχήματος.

Το λιγότερο θετικό είναι ότι στη σημερινή ψηφοφορία, οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές αφαιρέθηκαν από το πεδίο εφαρμογής αυτού του κανονισμού.

Εκτιμούμε ότι η ανάγκη να δημιουργηθεί αυτό το μέσο σχετίζεται επίσης με τη βαθμιαία μείωση των προτύπων ασφαλείας, η οποία, με τη σειρά της, είναι το αποτέλεσμα της κατάργησης ή της μείωσης των κρατικών φορέων και της έξαρσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Οι τελευταίες συχνά δεν τηρούν τα πρότυπα ποιότητας και τις συνθήκες εργασίας, όπως αποδεικνύεται από την αυξανόμενη χρήση ασταθών συμβάσεων εργασίας. Ο σεβασμός για την ασφάλεια των επιβατών συνοδεύεται από τον σεβασμό για τα δικαιώματα των εργαζομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Καταψήφισα αυτή την έκθεση για την παροχή προστασίας στην περίπτωση των ατυχημάτων στη θάλασσα. Συγκεκριμένα, ωστόσο, καταψήφισα εκείνες τις τροπολογίες που αποσκοπούσαν στον αποκλεισμό των εσωτερικών πλωτών μεταφορών από τη νομοθεσία, καθώς πιστεύω ότι υπάρχει διαφορά στην κάλυψη της ευθύνης μεταξύ των ατυχημάτων στη θάλασσα και των ατυχημάτων σε ύδατα όπως οι ποταμοί.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), γραπτώς.(EN) Ψήφισα υπέρ της διαγραφής των εσωτερικών πλωτών μεταφορών από το πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας για πολλούς λόγους.

Πρώτον, αυτή η έκθεση εισήχθη για να διευκολύνει την επάρκεια των ευθυνών για τα ποντοπόρα πλοία, όχι για τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές που περιλαμβάνουν τη διέλευση ποταμών και εκβολών.

Δεύτερον, οποιαδήποτε επέκταση του πεδίου εφαρμογής αυτής της πρότασης ώστε να περιλαμβάνει τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών θα προκαλούσε σοβαρά προβλήματα όχι μόνο στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές αναψυχής του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και σε πολλές διελεύσεις ποταμών που παρέχουν μια σημαντική δημόσια υπηρεσία ως μέρος του δικτύου δημοσίων μεταφορών.

Τρίτον, η εισαγωγή των διελεύσεων εκβολών σε αυτή τη νομοθεσία θα προσέθετε άσκοπη επιβάρυνση για τους φορείς εκμετάλλευσης, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την ίδια τη βιωσιμότητα ορισμένων εκ των επιχειρήσεων.

Εξεπλάγην από το γεγονός ότι οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες υποστήριξαν την κίνηση να συμπεριληφθούν οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές, καθώς αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τις επιχειρήσεις των οχηματαγωγών στον ποταμό Mersey, τις οποίες δηλώνουν ότι υποστηρίζουν.

Ευτυχώς η Ολομέλεια, με τη σοφία της, ανέτρεψε τώρα την άποψη του Φιλελεύθερου εισηγητή μας και απομάκρυνε τα προβλήματα στα οποία αναφέρθηκα.

Αυτό σημαίνει ότι μπορώ ευχαρίστως να ψηφίσω υπέρ της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε από την Ολομέλεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), γραπτώς. – (EN) Μαζί με τους συναδέλφους μου στην αντιπροσωπεία του Εργατικού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ψήφισα υπέρ του αποκλεισμού των εσωτερικών πλωτών μεταφορών από αυτά τα μέτρα. Αυτό έγινε επιτυχώς παρά την αντίθεση των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, οι οποίοι ήθελαν να συμπεριλάβουν αυτά τα μικρά σκάφη που όμως θα οδηγούσαν σε δυσανάλογο κόστος, μείωση της οικονομικής αειφορίας και απώλεια υπηρεσιών.

Καταδικάζω ιδιαίτερα τα εξωφρενικά δελτία Τύπου πριν από αυτές τις ψηφοφορίες μετά από πρόταση ορισμένων πολιτικών κομμάτων, τα οποία εξέφραζαν ψευδείς ανησυχίες και προβληματισμούς. Φυσικά, φορείς εκμετάλλευσης όπως η «Isle of Wight ferries» θα υποχρεώνονταν ίσως να εξετάσουν την οικονομική βιωσιμότητά τους λόγω αυτών των καιροσκοπικών δελτίων Τύπου. Είναι λοιπόν θετικό το γεγονός ότι, όπως είπα και προηγουμένως, δεν θα εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα.

 
  
  

- Έκθεση Vlasto (A6-0081/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έξοχη έκθεση της συναδέλφου και φίλης μου, της κ. Vlasto, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα. Δεν είμαι ειδικός επί του θέματος, αλλά επικροτώ το σημαντικό έργο της κ. Vlasto να υποστηρίξει μια ισόρροπη θέση στη νομοθεσία που αφορά την επιθεώρηση πλοίων, τα οποία εισέρχονται σε λιμένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο καθένας αντιλαμβάνεται, με δεδομένο –και το λέω μετά λύπης μου– τα ατυχήματα τα οποία έχουν γίνει, ότι ο έλεγχος από το κράτος σημαίας πρέπει να συμπληρωθεί από τον έλεγχο του κράτους λιμένα. Η αναδιατύπωση της οδηγίας από την κ. Vlasto –η οποία είναι πολύ πιο φιλόδοξη σε σύγκριση με αυτή που αρχικά είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή– θα μας επιτρέψει να σημειώσουμε ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο στο πεδίο της θαλάσσιας ασφάλειας προς το συμφέρον των ακτών της Ευρώπης, του περιβάλλοντος, των επιχειρήσεων και των πολιτών.

 
  
  

- Έκθεση Sánchez Presedo (A6-0133/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα αυτό το κείμενο.

Αυτή η έκθεση θίγει το θέμα της συζήτησης περί δυνητικών βελτιώσεων στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με τις ιδιωτικές αγωγές αποζημίωσης για παραβίαση του κοινοτικού δικαίου, οι οποίες εκδικάζονται από αστικά δικαστήρια. Προσυπογράφω την ιδέα ότι θα πρέπει να διευκολυνθεί η κατάθεση σχετικών αγωγών αποζημίωσης. Στόχος είναι η προαγωγή του ανταγωνισμού, όχι της δικομανίας. Θα ήταν ενδεδειγμένο να ενθαρρύνουμε τους εξωδικαστικούς διακανονισμούς. Το ενενήντα τοις εκατό των διενέξεων μεταξύ επαγγελματιών και καταναλωτών διευθετούνται εκτός δικαστικής αιθούσης. Οι εταιρείες τείνουν να συμβιβάζονται, ακόμη και όταν δεν είναι υπόλογες, προκειμένου να αποφύγουν μακρόχρονες δικαστικές διαδικασίες. Καλό θα ήταν η Ευρώπη να μην υιοθετήσει αυτούσιο το εξ Αμερικής εισαγόμενο διαδικαστικό μοντέλο. Πρέπει, επομένως, να προκρίνουμε εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης των διαφορών. Αν αναλογιστούμε όλοι μας τις μείζονες ομάδες που θα θιγούν κατ’ αυτόν τον τρόπο, είναι σαφές ότι οι ΜΜΕ δεν προστατεύονται. Πρέπει, λοιπόν, να παραμείνουμε σε εγρήγορση προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν θα διακυβευτεί η επιβίωσή τους.

 
  
  

- Έκθεση Liotard (A6-0054/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με μια θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι οι φυσικοί μας πόροι επαπειλούνται. Αυτή καθεαυτή η τρέχουσα αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού –ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε μια δωδεκαετία, με τον πληθυσμό να ανέρχεται σήμερα στα 6,5 δισεκατομμύρια– επιτάσσει την προσοχή που πρέπει να δώσουμε στους φυσικούς μας πόρους. Μολονότι η έκθεση θα μπορούσε να είναι πιο φιλόδοξη, καλύτερα διαρθρωμένη και τεκμηριωμένη, παραμένει ένα πολύ καλό έγγραφο, το οποίο εξετάζει αυτό το λίαν δύσκολο θέμα της αειφόρου ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Anna Ibrisagic (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Σήμερα καταψηφίσαμε αυτή την έκθεση. Το κύριο μήνυμά της είναι ότι πρέπει να μειώσουμε δραστικά τη χρήση των φυσικών πόρων και ότι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτή η μείωση είναι η μακροπρόθεσμη πολιτική ρύθμιση. Εμείς οι σουηδοί Συντηρητικοί έχουμε τις αμφιβολίες μας γι’ αυτό.

Πιστεύουμε αντίθετα ότι η αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων απαιτεί σαφή δικαιώματα ιδιοκτησίας, τα οποία επιτρέπουν μια χρήση των φυσικών πόρων που διέπεται από τους μηχανισμούς της αγοράς και όχι από πολιτικές αποφάσεις. Η χρήση των φυσικών πόρων σε μια οικονομία της αγοράς ενθαρρύνει πολύ περισσότερο τη φειδώ και την τεχνολογική ανάπτυξη απ’ ό,τι οι πολιτικές ρυθμίσεις.

Η ανθρώπινη ζωή και η δημιουργικότητα θέλουν να αφήσουν το αποτύπωμά τους. Ο θρίαμβος της ανθρωπότητας είναι ότι έχουμε αναπτύξει ιδέες και τεχνολογία που αύξησαν την παραγωγικότητα και μείωσαν την παγκόσμια φτώχεια κατά δύο τρίτα σε διάστημα 50 ετών. Εμείς οι σουηδοί Συντηρητικοί πιστεύουμε ότι, μέσω της παραγωγής και του εμπορίου, μπορούμε όχι μόνο να θέσουμε τέλος στη φτώχεια αλλά και να βελτιώσουμε το περιβάλλον μας. Ακριβώς αυτή η τεχνολογία και η ευημερία είναι που μας παρέχουν τη βούληση και τις μεθόδους για να το επιτύχουμε αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική για τους φυσικούς πόρους είναι υπερβολικά περιορισμένη, όπως επεσήμανε η κ. Liotard, εισηγήτρια και μέλος της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών. Προσπάθησε να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της με τις προτάσεις που κατέθεσε. Η πρόταση αφορά βασικά στοιχεία όπως το νερό, τα δέντρα, το έδαφος και το πετρέλαιο, τα οποία είναι ζωτικά όχι μόνο για την οικονομία μας αλλά και για την ίδια την ύπαρξή μας.

Συνεπώς, χαιρετίζουμε την έγκριση της έκθεσής της, η οποία υποστηρίζει την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη μαζί με ένας δίκαιο και εύλογο καταμερισμό των οφελών που προκύπτουν από τους φυσικούς πόρους και από την πρόσβαση σε πόρους και αγορές, προκειμένου να μειωθεί η φτώχεια και να ενισχυθεί η ευημερία των ανθρώπων. Απογοητευτήκαμε, ωστόσο, διότι δεν ενσωματώθηκαν όλες οι προτάσεις της, τις οποίες εμείς υποστηρίξαμε, στο τελικό ψήφισμα.

Χαιρετίζουμε τη συμπερίληψη των προτάσεων που ζητούν την επαναχρησιμοποίηση παράλληλα με την ανακύκλωση, την προώθηση από την Επιτροπή τεχνολογιών που οδηγούν σε ανθεκτικά, επισκευάσιμα, επαναχρησιμοποιήσιμα και ανακυκλώσιμα προϊόντα και τη διατήρηση της αρχής της εγγύτητας σε όλη τη νομοθεσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), γραπτώς. (SV) Ψηφίζω υπέρ της φορολογικής στροφής επί της αρχής, αν και δεν περιγράφεται καλά στο κείμενο. Πιστεύω ότι ο φόρος επί του κεφαλαίου και της κατανάλωσης προάγει την ευημερία και τη δικαιοσύνη και ότι η ΕΕ πρέπει να επιτρέψει στα κράτη μέλη να αλλάζουν από μία μορφή φόρου σε άλλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Επέλεξα σήμερα να υποστηρίξω την τροπολογία 3 της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία στην έκθεση της κ. Liotard σχετικά με την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων. Υποστηρίζω την αρχή της αναδιοργάνωσης της είσπραξης φόρου, ώστε οι φόροι που αναστέλλουν την ανάπτυξη επί της εργασίας, του κεφαλαίου και της κατανάλωσης να αντικατασταθούν από φόρους επί των δραστηριοτήτων που βλάπτουν το περιβάλλον. Πρέπει να γίνει μια στροφή από τον φόρο επί της εργασίας στον φόρο επί του οινοπνεύματος και του καπνού.

Δεν μπόρεσα, ωστόσο, να υποστηρίξω την έκθεση της κ. Liotard επί του συνόλου λόγω διάφορων ατυχών δηλώσεων που περιλαμβάνει. Για παράδειγμα, προσδιορίζει τις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων των γεωργικών προϊόντων και των αγαθών λιανικής πώλησης ως ανεπιθύμητες. Το εμπόριο, αποτέλεσμα του οποίου είναι αυτές οι μεταφορές, βοήθησε να ξεφύγουν εκατομμύρια άνθρωποι από τη φτώχεια. Αυτό που θα έπρεπε να περιοριστεί αντ’ αυτού είναι οι εκπομπές που προκαλούν αυτές οι μεταφορές.

 
  
  

- Διατλαντικές σχέσεις (RC-B6-0149/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. – (EN) Θα υποστηρίξω αυτή την έκθεση. Ένα θέμα με το οποίο η Ευρώπη πρέπει να ασχοληθεί επειγόντως είναι το αίτημα των ΗΠΑ για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αμυντικού συστήματος πυραύλων θεάτρου στα ανατολικά σύνορά μας. Αυτές οι προτάσεις απειλούν να αποσταθεροποιήσουν τις σχέσεις μας με τη Ρωσία, τις ενθαρρύνουν να εκσυγχρονίσουν και να ανανεώσουν τους δικούς τους πυραύλους και πυρηνικά όπλα, ενώ παράλληλα τις οδηγεί περισσότερο παρά τις αποτρέπει από το να δημιουργήσουν μια ισλαμική βόμβα. Η αντίδραση της Ευρώπης θα αποτελέσει μια σημαντική δοκιμή της ικανότητάς μας να προωθούμε τα δικά μας συμφέροντα εξωτερικής πολιτικής, αντί να συναινούμε στη νεοσυντηρητική ατζέντα των ΗΠΑ που μας απειλεί όλους.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Το ψήφισμα για τις διατλαντικές σχέσεις –το οποίο υπεγράφη από τους Δεξιούς και τους Σοσιαλδημοκράτες και εγκρίθηκε σήμερα από την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου– αποτελεί ένα αισχρό στιγμιότυπο της σημερινής κατάστασης των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ. Η πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο έθεσε την ατζέντα και τις προτεραιότητές της, εκ των οποίων θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:

- «χαιρετίζει το βελτιωμένο κλίμα στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ σε ισότιμη βάση» και εκφράζει την επιθυμία να μοιραστούν οι ευθύνες στην αποκαλούμενη «παγκόσμια διακυβέρνηση»·

- «να ενισχυθεί η διατλαντική αγορά», με την ελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ως «θέμα κεντρικής σημασίας» και ζητώντας «ρυθμιστική σύγκλιση και ίσους όρους ανταγωνισμού στο πλαίσιο της πολυμερούς συμφωνίας για τις επενδύσεις»·

- η επιβεβαίωση των «σοβαρών ευκαιριών για την ΕΕ και τις ΗΠΑ να συνεργαστούν» όσον αφορά τα «Δυτικά Βαλκάνια, την περιοχή του Νοτίου Καυκάσου, την Κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή, το Αφγανιστάν τη Μεσόγειο, τη Λατινική Αμερική και την Αφρική»·

- ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο αυτού που αποκαλεί «καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της διάδοσης των όπλων μαζική καταστροφής» ως «τη μεγαλύτερη πρόκληση όσον αφορά την ασφάλεια για αμφότερους τους εταίρους» με το ΝΑΤΟ ως «διατλαντικό φόρουμ για πολιτική συζήτηση στο πλαίσιο μιας πραγματικής εταιρικής σχέσης ισοτίμων μερών».

Αυτή η ατζέντα εκφράζεις τις φιλοδοξίες των μεγάλων ευρωπαϊκών καπιταλιστικών δυνάμεων, ειδικά της Γερμανίας, σε σχέση με τις ΗΠΑ.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer Pleite (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Ψήφισα κατά του ψηφίσματος σχετικά με τις διατλαντικές σχέσεις διότι η πεποίθησή μου είναι ότι αυτές οι σχέσεις πρέπει να βασίζονται σε κοινές αξίες που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποδείξει ότι δεν σέβονται σε πολυάριθμες περιπτώσεις, όπως απέδειξε η αποτυχία της μιλιταριστικής εξωτερικής πολιτικής του Προέδρου Μπους, ένα παράδειγμα της οποίας είναι τα σχέδια εγκατάστασης πυραύλων σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι υπεύθυνη για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ και στο Γκουαντάναμο και για παράνομες κρατήσεις και εκδόσεις στην υπόθεση των πτήσεων της CIA.

Ο απόλυτος σεβασμός του διεθνούς δικαίου πρέπει να είναι η αναντίρρητη προϋπόθεση στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην περίπτωση του Ιράκ, πρέπει να απαιτήσουμε την αποχώρηση των στρατευμάτων και τον σεβασμό των εθνικών πόρων. Η ΕΕ πρέπει να απαιτήσει να επικυρώσουν οι ΗΠΑ τις διάφορες εθνικές συνθήκες, όπως τη Συνθήκη Απαγόρευσης των Πυρηνικών Δοκιμών, τη Σύμβαση της Οτάβα σχετικά με τις νάρκες κατά προσωπικού και το Πρωτόκολλο του Κυότο. Η ΕΕ πρέπει επίσης να καταδικάσει τον παράνομο νόμο Helms Burton και το εμπορικό εμπάργκο στην Κούβα.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Όπως ορθά επισημαίνει το ψήφισμα, οι διατλαντικές σχέσεις έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Επανέκτησαν την ποιότητα που θα έλπιζε κανείς, αν και δεν θα μπορούσαν ποτέ να απαλλαχθούν από προβλήματα και δυσκολίες, ούτε θα το ήθελε κανείς αυτό. Πρέπει να επενδύσουμε σε αυτή την καλή σχέση. Κοιτάζοντας κανείς τον παλιό κόσμο της δεκαετίας του 1970, του 1980 και του 1990 ή τον νέο κόσμο που ανέκυψε μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου και την πρόοδο της παγκοσμιοποίησης, δεν μπορεί παρά να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας, ο καλύτερος φίλος και εταίρος μας στην προσπάθεια να καταστεί ο κόσμος πιο ελεύθερος και καλύτερα αναπτυγμένος. Η σημασία της συμμαχίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι αναμφίβολη και πρωτοφανής και δεν πρέπει να υπονομευτεί από πολιτικές απόψεις που πάντα στηρίζονταν στην ιδέα ότι οι ΗΠΑ είναι το πρόβλημα και όχι ένα ζωτικό μέρος του άξονα της ειρήνης, της ευημερίας, της δημοκρατίας και της ελευθερίας.

Σε ευρύτερο επίπεδο, θέλω να εκφράσω τη συμφωνία μου με την ομιλία του ηγέτη της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών στο Κοινοβούλιο, στην οποία υποστήριξε τη δημιουργία μιας μεγάλης διατλαντικής αγοράς μέχρι το 2015 και ζήτησε από τα κοινοβούλια και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού να συμμετάσχουν περισσότερο στην προετοιμασία της νομοθετικής βάσης για την υλοποίηση αυτής της προσπάθειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), γραπτώς. – (EN) Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αποδείχθηκαν πολύ επικερδείς την τελευταία δεκαετία. Συγκεκριμένα, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αποτελούν ένα πολύ θετικό θέμα μέσω του οποίου οι διοικήσεις και οι πολιτικοί και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού είδαν αληθινή πρόοδο.

Αν οι στόχοι του εγγράφου εργασίας του ΟΟΣΑ της 29ης Μαΐου του 2005 –που εγκρίθηκε και από τις δύο πλευρές– μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή, θα υπάρξουν μεγάλα οφέλη. Τα εμπόδια που αναφέρει, αν αρθούν, θα οδηγήσουν σε αύξηση του ΑΕΕ κατά πάνω από 3% κάθε χρόνο. Η διατλαντική αγορά χρειάζεται σκληρή δουλειά και από τις δύο πλευρές. Αν δεν γίνει αυτό, ωστόσο, αφήνουμε τις βιομηχανίες μας πίσω και τους ανθρώπους μας εκτεθειμένους σε οικονομικό κίνδυνο στο παγκόσμιο περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), γραπτώς. – (EN) Η συνάντησή μου με τον Πρόεδρο της Ινδίας ήταν η αιτία της αδυναμίας μου να ψηφίσω επί αυτού του κειμένου. Ως θερμός υποστηρικτής της διατλαντικής σχέσης, θα ψήφιζα υπέρ. Ωστόσο, διαφωνώ κάθετα με ένα φαινόμενο που έχει καταστεί συχνό και πολύ επικίνδυνο ταχυδακτυλουργικό κόλπο στα έγγραφα πολιτικής της ΕΕ – την εκτόπιση των εθνικών μας κυβερνήσεων από την ΕΕ, σε αυτή την περίπτωση στις προσπάθειές της να γίνει ο μοναδικός «εταίρος» των ΗΠΑ στη διατλαντική σχέση. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή η διατύπωση εμφανίζεται επίσης και στην αναφορά στο ΝΑΤΟ. Επιπροσθέτως, πρέπει να θυμίσουμε ότι η ιδέα μια διατλαντικής ενιαίας αγοράς ήταν πρωτοβουλία των βρετανών Συντηρητικών που ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν και περιελήφθη στις πιο πρόσφατες εκθέσεις μέσω δικής μου τροπολογίας. Καθώς δεν βλέπω κανέναν λόγο για την ύπαρξη υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε άλλες χώρες, διαφωνώ ασφαλώς με τη δαπανηρή πρόταση, στην παράγραφο 40, μιας μόνιμης επίσημης υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ουάσινγκτον.

 
  
  

- Έκθεση Swoboda (A6-0092/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου ορισμένες σύντομες παρατηρήσεις για την έκθεση προόδου σχετικά με την Κροατία. Με το άνοιγμα της αγοράς ακινήτων για τους Σλοβένους, η Κροατία εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης και έτσι το επίμαχο αυτό σημείο θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί. Επίσης, υπήρξε αρκετή κινητικότητα στον τομέα της αντιμετώπισης των εγκλημάτων πολέμου. Τελικά ακόμα και η Επιτροπή των Περιφερειών διαπίστωσε στην έκθεσή της που εγκρίθηκε χθες ότι η ένταξη της Κροατίας δεν θα είχε παρά μόνο ασήμαντες οικονομικές επιπτώσεις.

Ως εκ τούτου, θεωρώ ντροπή το ότι καθυστέρησαν τόσο την Κροατία που ανήκει σαφώς στην οικογένεια των ευρωπαϊκών λαών και πληροί όλα τα κριτήρια ένταξης. Θεωρώ ότι αντί να χάνουμε χρόνο με την Τουρκία, που ούτε μπορεί ούτε θέλει να εκπληρώσει τις εντολές της ΕΕ και παρ’ όλ’ αυτά ζητάει με τόσο θράσος καθορισμό ημερομηνίας ένταξης, θα έπρεπε να επικεντρώσουμε όλη μας την ενέργεια στη γρήγορη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την Κροατία.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, μόλις εγκρίναμε μια άκρως σημαντική έκθεση σχετικά με τα βήματα που έκανε η Κροατία για να προσχωρήσει στην ΕΕ των 27 κρατών μελών. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Κροατία ανήκει στην ευρωπαϊκή πατρίδα μας και ότι πρέπει να γίνει σύντομα πλήρες μέλος της Κοινότητας.

Αν και ορισμένες χώρες αντιδρούν αρνητικά στην περαιτέρω διεύρυνση ώστε να ενταχθεί η Τουρκία και η Ουκρανία και παρά την ανάγκη να μεταρρυθμιστούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ προκειμένου να μπορούν να λειτουργήσουν ομαλά, η διαδικασία της ολοκλήρωσης που ξεκίνησε πριν από 50 χρόνια δεν μπορεί να σταματήσει.

Είμαι βέβαιος ότι η Κροατία θα συνεχίσει με τις μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησε, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου της δικαιοσύνης, της διοίκησης και της καταπολέμησης της διαφθοράς, οι οποίες θα της επιτρέψουν να εκπληρώσει όλους τους πολιτικούς και οικονομικούς όρους για την προσχώρηση στην ΕΕ, ειδικά τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τους όρους που καθορίστηκαν για τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης. Ελπίζω ότι η Κροατία θα γίνει το 28ο μέλος της ΕΕ, κάτι που εύχομαι τόσο για τη χώρα όσο και για όλους εμάς.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Είμαστε της άποψης ότι η διεύρυνση της ΕΕ είναι κάτι καλό. Η διεύρυνση δεν μπορεί να συμβεί, ωστόσο, μέχρι οι υποψήφιες χώρες να εκπληρώσουν πραγματικά όλες τις επιβαλλόμενες προϋποθέσεις ένταξης. Η τελευταία διεύρυνση, στην οποία έγιναν μέλη η Ρουμανία και η Βουλγαρία, πραγματοποιήθηκε υπερβολικά πρόωρα διότι οι χώρες και τα συστήματά τους δεν ήταν έτοιμα για την προσχώρηση.

Και η Κροατία έχει επίσης πολύ δρόμο μπροστά της, για παράδειγμα, όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και του δικαστικού της συστήματος, μέχρι να γίνει πραγματικότητα η προσχώρηση. Είναι ενθαρρυντική η πρόοδος που σημειώνεται, αλλά για χάρη τόσο της Κροατίας όσο και της ΕΕ, αυτή η σημαντική και αμετάκλητη διαδικασία δεν πρέπει να διεξαχθεί πολύ γρήγορα.

Επίσης, είναι λυπηρό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρησιμοποιεί κάτι τόσο σημαντικό όπως η διεύρυνση για να εμπλακεί με αντιδημοκρατικό τρόπο στην προπαγάνδα υπέρ ενός Συντάγματος της ΕΕ. Η αιτιολογική σκέψη Ζ δηλώνει ότι το σημερινό σχέδιο συνταγματική συνθήκης πρέπει να τεθεί σε ισχύ, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών είναι σαφώς και κατηγορηματικώς αντίθετοι προς αυτό. Η παράγραφος 7 επισημαίνει, επίσης, ότι «μειώνεται η υποστήριξη της κοινής γνώμης της Κροατίας για την ένταξη στην ΕΕ». Αν ισχύει αυτό και αν η πλειοψηφία των Κροατών διαφωνούν με την ένταξη στην ΕΕ, το δημοκρατικό θα ήταν να μην προσχωρήσει η Κροατία στην ΕΕ.

Συνεπώς, καταψηφίσαμε αυτή την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Έχοντας βρεθεί στην πρώτη γραμμή του μετώπου της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας –και ας μην ξεχνάμε τον ρόλο της Γερμανίας στην αναγνώριση της Κροατίας μετά την ωμή επίθεση του ΝΑΤΟ με την οποία ο πόλεμος επέστρεψε στην ευρωπαϊκή ήπειρο για πρώτη φορά μετά τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο– και μετά από χρόνια στρατιωτικής κατοχής της ΕΕ/NATO στα Βαλκάνια, οι μεγάλες δυνάμεις της ΕΕ ανυπομονούν τώρα να προχωρήσουν σε μια νέα φάση κυριαρχίας απορροφώντας τις χώρες αυτής της νευραλγικής περιοχής, πολιτικά και οικονομικά, μέσω της «ενσωμάτωσής» τους.

Όσον αφορά τους στόχους που καθορίζονται στην έκθεση, θέλω να επισημάνω τα εξής:

- την προσπάθεια να εξαρτηθούν οι νέοι γύροι διεύρυνσης της ΕΕ από την ψευδή ανάγκη για μεταρρύθμιση των Συνθηκών, γεγονός που θα οδηγήσει στην (εκ νέου) επιβολή της λεγόμενης «Συνταγματικής Συνθήκης».

- τη συνεχή έμφαση στην έγκριση του κοινοτικού κεκτημένου ή με άλλα λόγια του νεοφιλελεύθερου εγχειριδίου «ανοιχτής και ανταγωνιστικής αγοράς» –θέτοντας έτσι ένα αυτόνομο εθνικό σχέδιο ανάπτυξης στα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων και των μεγάλων χρηματοπιστωτικών και οικονομικών ομάδων τους– και στην εφαρμογή από την Κροατία των «μεταρρυθμίσεων», όπως το άνοιγμα σε «ισχυρές ιδιωτικές επενδύσεις» και η «πώληση κρατικών δικαιωμάτων μειοψηφίας και πλειοψηφίας σε εταιρείες»·

Αυτό αποδεικνύει, ως συνήθως, ότι δεν είναι τα συμφέροντα των εργαζομένων και των πολιτών της περιοχής το κίνητρο της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. – (EN) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, η οποία συγχαίρει την Κροατία για κάποιες από τις αλλαγές που πραγματοποίησε προκειμένου να εκπληρώσει τα κριτήρια για την προσχώρηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. (NL) Δυστυχώς, η Ομάδα μου δεν είχε καθόλου χρόνο ομιλίας σχετικά με το θέμα της Κροατίας σήμερα το πρωί. Λυπόμαστε για το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις με αυτή τη χώρα καθυστέρησαν σημαντικά ως αποτέλεσμα του πολέμου στη δεκαετία του 1990 και διότι ήταν αδύνατο να προσχωρήσει αυτή η χώρα στην ΕΕ μαζί με τη Σλοβενία. Η Κροατία δεν κυριαρχείται πλέον από ακραίους εθνικιστές και δέχεται την προστασία και την επιστροφή των μειονοτήτων. Μολονότι είναι τώρα καλύτερα προετοιμασμένη για την προσχώρηση στην ΕΕ από ορισμένες χώρες που έχουν ήδη ενταχθεί, βρίσκεται σε μειονεκτική θέση διότι κάποιοι στην ΕΕ αρνούνται να εντάξουν νέα κράτη μέλη στην ΕΕ αν δεν εισαχθεί το Σύνταγμα της ΕΕ που απορρίφθηκε από τους Ολλανδούς και τους Γάλλους. Αγανακτισμένη με αυτή την καθυστέρηση, η κροατική κοινή γνώμη γυρνά τώρα την πλάτη στην ΕΕ.

Η Ομάδα μου θεωρεί ακραίες τις απαιτήσεις που εκφράζει η έκθεση Swoboda για την πώληση κρατικών εταιρειών και το κλείσιμο των ναυπηγείων. Μέχρι στιγμής, πάντα υποστηριζόταν ότι η ΕΕ δεν έχει προτίμηση ως προς την ιδιοκτησία της οικονομίας και ότι οι κρατικές και οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να συνυπάρχουν ελεύθερα. Ωστόσο, οι νεοεισερχόμενοι είναι πιθανό τώρα να πρέπει να εκπληρώσουν αυστηρές απαιτήσεις. Η Ομάδα μου απορρίπτει επίσης όλες τις τροπολογίες που βασίζονται στις ιταλικές διεκδικήσεις κροατικών εδαφών και στην άρνηση των εγκλημάτων πολέμου κατά τη διάρκεια της κατοχής του Μουσολίνι.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. (PL) Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης του Hannes Swoboda σχετικά με την πρόοδο της Κροατίας το 2006.

Ο εισηγητής έκανε μια διορατική ανάλυση της σημερινής πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης στην Κροατία. Η έκθεση είναι αντικειμενική καθώς αφενός επισημαίνει τις προσπάθειες της κροατικής κυβέρνησης να εκπληρώσει τις απαιτήσεις της ΕΕ, για παράδειγμα σε σχέση με τα πολιτικά κριτήρια για την προσχώρηση, και αφετέρου απαριθμεί τα προβλήματα που μένει ακόμα να επιλυθούν.

Ένα σημαντικό στοιχείο σε αυτή την προσπάθεια είναι η εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου στο εθνικό νομικό σύστημα σε όλους τους τομείς, δεδομένου ότι η κοινή διαδικασία διαβούλευσης ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Οκτώβριο του 2006 και οι διαπραγματεύσεις για ειδικές πτυχές του κεκτημένου έχουν τώρα δρομολογηθεί.

Ο εισηγητής επίσης ορθώς τόνισε τον θετικό ηγετικό ρόλο που διαδραματίζει η Κροατία στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), γραπτώς. – (EN) Οι βρετανοί Συντηρητικοί υποστήριξαν την έκθεση Swoboda αλλά καταψήφισαν τις τροπολογίες σχετικά με την αιτιολογική σκέψη Ζ. Οι Συντηρητικοί είναι θερμοί υποστηρικτές της διεύρυνσης της ΕΕ, ειδικά όσον αφορά την ένταξη της Κροατίας, η οποία θα είναι μια σχετικά ομαλή διαδικασία, αλλά αντιτιθέμεθα έντονα στην ιδέα ότι ένα Σύνταγμα αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω διεύρυνση όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη Ζ.

 
  
  

- Εκθέσεις: Sterckx (A6-0086/2007), Kohlìček (A6-0079/2007), Costa (A6-0063/2007), Vlasto (A6-0081/2007), Luis de Grandes Pascual (A6-0070/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), γραπτώς. – (FR) Λίγο μετά τα ναυάγια των πετρελαιοφόρων ‘Erika’ και ‘Prestige’, η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ηγήθηκε μιας εκστρατείας, με την οποία ζητείτο από την ΕΕ να εφοδιαστεί με νομοθεσία με στόχο να ενισχυθεί η ασφάλεια στη θάλασσα και να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την πρόληψη της ρύπανσης από ατυχήματα στα χωρικά της ύδατα.

Αυτή η εκστρατεία απέφερε καρπούς, δεν δημιουργήθηκε όμως ένας πραγματικός ευρωπαϊκός χώρος θαλάσσιας ασφάλειας.

Αυτή η τρίτη δέσμη μέτρων για την ασφάλεια στη θάλασσα είναι ένα αποφασιστικό βήμα για την επίτευξη αυτού του στόχου. Οι πέντε εκθέσεις που κατατέθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιέχουν αρκετά μείζονα στοιχεία προόδου:

- ένα εναργές και ακριβές νομικό πλαίσιο για χώρους καταφυγής για πλοία που κινδυνεύουν, υπό την αιγίδα μιας ανεξάρτητης αρχής·

- ένα μόνιμο σώμα επιθεώρησης για τη διευκόλυνση των επιθεωρήσεων·

- ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για τους επιβάτες, ανάλογο με το ισχύον στα άλλα μέσα μεταφορών·

- αποτελεσματικότερους και ποιοτικότερους ελέγχους στους ευρωπαϊκούς λιμένες, με ιδιαίτερη προσοχή στα πλοία «υψηλού κινδύνου».

Θα υπερψηφίσω, επομένως, αυτές τις εκθέσεις. Ελπίζω ότι εφεξής η ΕΕ θα βελτιώσει επίσης τη νομοθεσία της έναντι των «θαλάσσιων χούλιγκαν», οι οποίοι ευθύνονται στη Μεσόγειο για καθημερινές πετρελαιοκηλίδες. Κάθε χρόνο υπάρχουν 650 000 τόνοι πετρελαιοκηλίδων ως συνέπεια του παράνομου καθαρισμού δεξαμενών, ποσότητα που ισοδυναμεί με 75 ναυάγια τύπου ‘Erika’!

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου