Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 25 април 2007 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Трансатлантически отношения (разискване)
 3.Доклад за напредъка на Хърватия - 2006 г. (разискване)
 4.Мандат на член на ЕП
 5.Време за гласуване
  5.1.Предаване на данни от националните счетоводни сметки (вот)
  5.2.Mногостранно споразумение относно създаването на общоевропейско авиационно пространство (вот)
 6.Мандат на член на ЕП (продължение)
 7.Време за гласуване (продължение)
  7.1.Приспособяване на разпоредбите относно Съда на Европейските общности в областите, включени в дял IV от Договора за създаване на Европейската общност (вот)
  7.2.Споразумение за многостранна ядрена програма, съобразена с опазването на околната среда в Руската федерация (вот)
  7.3.Общи правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване (вот)
 8.Приветствие за добре дошли
 9.Време за гласуване (продължение)
  9.1.Оценка и управление на риска от наводнения (вот)
 10.Тържествено заседание - Индия
 11.Време за гласуване (продължение)
  11.1.Лекарствените продукти за съвременно лечение (вот)
  11.2.Наказателни мерки, предназначени да гарантират упражняването на правата върху интелектуална собственост (вот)
  11.3.Създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация (вот)
  11.4.Разследване на произшествия в областта на морския транспорт (вот)
  11.5.Отговорността на превозвачите на пътници по море и вътрешни водни пътища в случай на аварии (вот)
  11.6.Контрол от държавата на пристанището (вот)
  11.7.Общи правила и стандарти за организациите, извършващи проверки и прегледи на кораби, и за съответните дейности на морските администрации (вот)
  11.8.Международни стандарти за финансова отчетност (вот)
  11.9.Временна комисия по промяна на климата (вот)
  11.10.Зелена книга относно исковете за вреди при нарушаване на антитръстовите правила на ЕО (вот)
  11.11.Многостранно споразумение за създаване на общо европейско авиационно пространство (вот)
  11.12.Тематична стратегия за устойчиво използване на природни ресурси (вот)
  11.13.Трансатланически отношения (вот)
  11.14.Доклад за напредъка на Хърватия - 2006 г. (вот)
 12.Обяснения на вот
 13.Поправки на вот от предишни заседания: вж. протоколи
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 15.Годишен доклад за 2006 г. за състоянието на правата на човека по света и политиката на ЕС по този въпрос - Мораториум върху смъртното наказание (разискване)
 16.Украйна (разискване)
 17.Хомофобията в Европа (разискване)
 18.Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 19.Екипи за бърза гранична намеса (разискване)
 20.Публичните финанси в ИПС 2006 (разискване)
 21.Засилване на европейското законодателство в областта на информацията и консултацията с работниците (разискване)
 22.Изменение на Директива 89/391/ЕИО на Съвета, на нейните индивидуални директиви и на Директиви 83/477/ЕИО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 94/33/ЕО, с цел опростяване и рационализиране на докладите относно практическото прилагане (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 24.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (807 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1075 kb)
Правна информация - Политика за поверителност