Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0127(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0059/2007

Συζήτηση :

PV 25/04/2007 - 22
CRE 25/04/2007 - 22

Ψηφοφορία :

PV 26/04/2007 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0157

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 26 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

9. Αιτιολογήσεις ψήφου
Συνοπτικά πρακτικά
  

Έκθεση: Figueiredo (A6-0059/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ο αυξανόμενος φόβος για την απώλεια θέσεων απασχόλησης, ο οποίος δεν οδήγησε μόνο σε αύξηση της εμφάνισης διαφόρων ασθενειών, αλλά και, κατά συνέπεια, σε υψηλές δαπάνες για τις επιχειρήσεις και τις εταιρείες υγειονομικής ασφάλισης, σε συνδυασμό με τον συναφή κίνδυνο της φτώχειας, μειώνει επίσης τη δυνατότητα καθώς και την τάση των ευρωπαίων γυναικών να κάνουν παιδιά. Τα παιδιά, ωστόσο, δεν πρέπει να αποτελούν πλέον αιτία για την παγίδα της φτώχειας και η συνειδητή απόφαση για την απόκτηση σπιτικού και οικογένειας δεν πρέπει να τιμωρείται με το να ζει κανείς τη ζωή ενός φτωχού. Αν συνεχίσουμε να προωθούμε την πολιτική μας της πλήρους απασχόλησης και της διασφάλισης των θέσεων εργασίας, όχι μόνο θα περιορίσουμε το επίπεδο απουσιών λόγω ασθένειας, αλλά ίσως θα βοηθήσουμε ώστε να προκληθεί και πάλι αύξηση στο ποσοστό των γεννήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Θέματα όπως η υγεία των εργαζομένων και οι συνθήκες εργασίας, η οργάνωση των υπηρεσιών Υγείας, Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, καθώς και ο κατάλογος των επαγγελματικών ασθενειών ήρθαν στο προσκήνιο στην Κοινότητα το 1989 με την έκδοση της οδηγίας πλαισίου 89/391. Έκτοτε έχουν εγκριθεί και άλλες οδηγίες που διέπουν διάφορες πτυχές της υγιεινής και την ασφάλειας στην εργασία.

Ευελπιστούμε ότι η έγκριση αυτής της έκθεσης θα έχει ως αποτέλεσμα να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των οδηγιών και στις συνθήκες εργασίας, με στόχο να μειωθεί ο αριθμός των 4 εκατ. και πλέον ατυχημάτων στον χώρο εργασίας ετησίως και των 4 500 και πλέον θανάτων και τραυματισμών που οδηγούν σε μόνιμη ανικανότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Πιστεύουμε σθεναρά ότι πρέπει να υπάρξει μια πολιτική πραγματικής βελτίωσης των πρακτικών των διαφόρων κρατών μελών. Η Επιτροπή πρέπει, επειγόντως, να υποβάλει μια ενδελεχή έκθεση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στον χώρο εργασίας. Επιπλέον, πρέπει να εφαρμοστούν οι συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και η νομοθεσία που ισχύει σε αυτούς τους τομείς.

 
  
  

Έκθεση: Freitas (A6-0083/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Fruteau (PSE), γραπτώς. – (FR) Η έκθεση Freitas, η οποία τίθεται σήμερα σε ψηφοφορία, αφορά τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και, ιδιαίτερα, τη Ρεϋνιόν. Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές υφίστανται γεωγραφικούς και γεωπολιτικούς περιορισμούς, οι οποίοι τις καθιστούν περισσότερο απομονωμένες και λιγότερο ικανές να εξάγουν τα προϊόντα τους στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Το καθεστώς αυτό, σχεδιασμένο όπως είναι για να αντισταθμίζει το επιπλέον κόστος, προσφέρει στήριξη στη ντόπια αλιεία όσον αφορά την κατεργασία αλιευτικών προϊόντων καθώς και στη μεταφορά και εμπορία τους στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Το καθεστώς αυτό συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών εταιρειών και του τομέα της αλιείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αποτελεσματικότητα αυτού του καθεστώτος μπορεί να αποδειχθεί από το γεγονός ότι αυτή η αντιστάθμιση έδωσε τη δυνατότητα στη Ρεϋνιόν από το 2000 να αυξήσει τον όγκο και την αξία των εξαγωγών της.

Η ανανέωση αυτού του καθεστώτος αντιστάθμισης θα μας δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να ενσωματώσουμε τη βιομηχανική αλιεία, την αλιεία με παραγάδι και την παράκτια αλιεία των εξόχως απόκεντρων περιοχών στην εσωτερική αγορά. Αυτές οι προσπάθειες πρέπει να υποστηρίζονται και από άλλους παράγοντες όπως η λήψη υπόψη της μεταβολής των τιμών του πετρελαίου, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο και ότι το κόστος μεταφοράς περιορίζει τις εξαγωγές ντόπιων προϊόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Είμαστε ενθουσιασμένοι με το γεγονός ότι η έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα έχει ενσωματώσει όλες τις προτάσεις που κατάθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Πορτογαλίας (PCP). Αυτές οι προτάσεις ήδη περιλαμβάνονταν στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, την οποία συντάξαμε.

Δεδομένης της σημασίας τους, θα θέλαμε να επισημάνουμε τις ακόλουθες προτάσεις που κατέθεσε στο Κοινοβούλιο το PCP σχετικά με την αύξηση στον συνολικό προϋπολογισμό:

- αύξηση κατά 2 εκατ. ευρώ στον συνολικό προϋπολογισμό, ήτοι από 15 σε 17 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 570 000 ευρώ έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό για τις Αζόρες και τη Μαδέρα·

- κατάργηση του ορίου αντιστάθμισης 75% για τις μεταφορές και άλλα σχετικά έξοδα, διασφαλίζοντας έτσι 100% πλήρη κάλυψη αυτών των εξόδων στην ηπειρωτική Ευρώπη και τις τοπικές αγορές των εξόχως απομακρυσμένων περιφερειών·

- κατάργηση της ρήτρας λήξης ισχύος, καθιστώντας έτσι μόνιμο το καθεστώς αντιστάθμισης, με ανά πενταετία αναθεώρηση·

- εξακολουθεί να επιτρέπεται στην τοπική βιομηχανία μεταποίησης ιχθύων να χρησιμοποιεί αλιεύματα κοινοτικών σκαφών όταν τα αλιεύματα των τοπικών στόλων δεν επαρκούν για τον εφοδιασμό αυτής της βιομηχανίας·

- θετική διάκριση υπέρ της παραδοσιακής, μικρής κλίμακας παράκτιας αλιείας·

- επιλεξιμότητα [για τα έξοδα που θα καλυφθούν] της μεταφοράς σε κάθε εξόχως απόκεντρη περιοχή, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της γεωγραφικής διασποράς, όπως στην περίπτωση των Αζορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση Freitas για τους εξής λόγους:

1. Λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αλιευτικού τομέα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, εξασφαλίζοντας την αντιστάθμιση των επιπλέον εξόδων που επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις του τομέα της αλιείας.

2. Η έκθεση προτείνει ότι το καθεστώς αντιστάθμισης θα πρέπει να γίνει μόνιμο, ενόψει των μόνιμων δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο αλιευτικός τομέας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές.

3. Προτείνει τη δυνατότητα συμπλήρωσης του καθεστώτος κοινοτικής αντιστάθμισης με εθνική ενίσχυση.

4. Προτείνει μεγαλύτερη ευελιξία στη δημοσιονομική διαχείριση του καθεστώτος, προβλέποντας αποκλίσεις όσον αφορά το κονδύλια που χορηγούνται σε κάθε περιοχή ή κράτος μέλος.

5. Προτείνει αύξηση των χρηματοδοτικών πόρων από 15 σε 17 εκατ. ευρώ, τα οποία θα χρηματοδοτούν το καθεστώς αντιστάθμισης κάθε χρόνο κατά την περίοδο 2007-2013.

Με άλλα λόγια, μολονότι η πρόταση της Επιτροπής ήταν καλή αρχικά, οι προτάσεις του Κοινοβουλίου κατόρθωσαν να επιφέρουν ουσιαστικές βελτιώσεις, ανταποκρινόμενες πλήρως στην ανάγκη αντιστάθμισης των επιπλέον εξόδων που αφορούν την αλιεία στη Μαδέρα και τις Αζόρες, σύμφωνα με τις οποίες θα διατεθεί τώρα ετήσιος συνολικός προϋπολογισμός 5 εκατ. ευρώ για τον σκοπό αυτόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και η σταδιακή κατάργηση των εμπορικών φραγμών έχει τα μέγιστα συντελέσει στην επίτευξη οικονομικών κλίμακας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Ωστόσο, οι φυσικοί φραγμοί που εξακολουθούν να υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές, όσον αφορά τις εμπορικές συναλλαγές, αποδυναμώνουν την θέση των επιχειρήσεων που εδρεύουν στις περιοχές αυτές, έναντι εκείνων που επωφελούνται πλήρως των δυνατοτήτων πρόσβασης στην κοινοτική αγορά. Αυτές οι ιδιαίτερες γεωγραφικές και διαρθρωτικές συνθήκες που επικρατούν στις εξόχως απόκεντρες περιοχές δικαιολογούν την αντιστάθμιση που καταβάλλουμε για τα επιπλέον έξοδα που υπάρχουν στην εμπορία αλιευτικών προϊόντων από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές για την αγορά στην ηπειρωτική Ευρώπη.

Κατά τον ίδιο τρόπο, η συνέχιση του καθεστώτος αντιστάθμισης για τις Αζόρες, τη Μαδέρα, τις Κανάριες Νήσους και τα γαλλικά διαμερίσματα της Γουιάνας και της Ρεϋνιόν για την περίοδο 2007-2013 σημαίνει ότι πρέπει επιτέλους να εγκρίνουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική αναπτυξιακής βοήθειας για αυτές τις περιοχές, ιδιαίτερα στον αλιευτικό τομέα, ενισχύοντας την εταιρική σχέση. Κατά τον ίδιο τρόπο, αυτό πρέπει να είναι ένα μόνιμο καθεστώς, με τη δυνατότητα ενός ορισμένου βαθμού ευελιξίας, ενόψει των ειδικών συνθηκών σε αυτές τις περιοχές και προκειμένου να γίνει βέλτιστη χρήση αυτού του καθεστώτος.

Συνεπώς, είναι σημαντικό να δώσουμε σε αυτά τα μέτρα την αμέριστη υποστήριξή μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Είμαι πολύ ικανοποιημένη με την έκθεση Freitas, η οποία λαμβάνει πλήρως υπόψη το πρόσθετο κόστος που αντιμετωπίζουν ορισμένα υπερπόντια διαμερίσματα όταν εξάγουν τα αλιευτικά προϊόντα τους. Τα συμφέροντα της Γουιάνας και της Ρεϋνιόν, ως χωρών εξαγωγής αυτών των ειδών προϊόντων, έχουν επαρκώς και πραγματικά προστατευθεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα, έχει διατυπώσει τα κατωτέρω τέσσερα αιτήματα.

Πρώτον, το αρχικό όριο για την αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους, το οποίο έχει οριστεί αυθαίρετα στο 75%, να καταργηθεί. Αφενός, αυτό το ποσοστό δεν βασίζεται σε λογικά κριτήρια και, αφετέρου, δεν υπάρχει λόγος για τον οποίο τα αλιευτικά προϊόντα να μην επωφελούνται από ένα τόσο ευνοϊκό καθεστώς όπως αυτό που ισχύει για τα αγροτικά προϊόντα.

Δεύτερον, να είναι δυνατή η κρατική ενίσχυση για την παραγωγή, την κατεργασία και την εμπορία των αλιευτικών προϊόντων που προέρχονται από αυτές τις περιοχές και η αντιστάθμιση να χορηγείται για εισαγόμενα προϊόντα, όπως το αλάτι και το πετρέλαιο, τα οποία χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας αλιευτικών προϊόντων.

Τρίτον, η προσφυγή στις διακοινοτικές εισαγωγές να επιτρέπεται, αν τα αλιεύματα των στόλων των εξόχως απόκεντρων περιοχών δεν είναι αρκετά μεγάλα ώστε να εγγυώνται την αποδοτικότητα των μεταποιητικών βιομηχανιών σε αυτές τις περιοχές.

Τέλος, ο δημοσιονομικός φάκελος για τη Γουιάνα και τη Ρεϋνιόν να αυξηθεί στα 5 518 000 ευρώ.

 
  
  

Έκθεση: Attwooll (A6-0078/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια (ΠΓΣ) θεσπίστηκαν μετά τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής η οποία εγκρίθηκε το 2002. Η απόφαση 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου ορίζει ένα γενικό πλαίσιο για τη διεύθυνση των ΠΓΣ, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι αντιμετωπίζονται με συνεπή και ισορροπημένο τρόπο. Η πρόταση της Επιτροπής, η οποία έχει την πλήρη στήριξη του εισηγητή του Κοινοβουλίου, έχει ως στόχο να θέσει τα ΠΓΣ σε μια πιο στέρεα λειτουργική βάση βελτιώνοντας τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χρηματοδοτούνται. Οι τροπολογίες που εισήχθησαν έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν ότι η συνεισφορά της Κοινότητας δεν θα είναι παρεκβατική, όπως προτάθηκε αρχικά.

Θα υπερψηφίσω την εν λόγω έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Στηρίζουμε την εν λόγω έκθεση, η οποία βελτιώνει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία των Περιφερειακών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων (ΠΓΣ). Η ενσωμάτωσή τους στον προϋπολογισμό σημαίνει ότι η συνεισφορά της Κοινότητας δεν θα είναι πλέον παρεκβατική και ότι θα υπόκεινται σε μια ενιαία λογιστική μέθοδο.

Ωστόσο, το βασικό θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι αυτό της μακροπρόθεσμης χρηματοδοτικής βιωσιμότητας των ΠΓΣ. Δεδομένου ότι τα ΠΓΣ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ), η χρηματοδότηση της Κοινότητας για τις συνήθεις λειτουργίες τους θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε μόνιμη βάση.

Η έκθεση που έχουμε ενώπιόν μας αναφέρεται στη χρηματοδότηση και όχι σε άλλες πτυχές της απόφασης του Συμβουλίου όπως ο αριθμός, η σύσταση και η λειτουργία των ΠΓΣ, τα οποία θα αποτελέσουν το θέμα κάποιας άλλης αναθεώρησης της οδηγίας 2004/585/ΕΚ. Είναι δύσκολο επί του παρόντος να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των ΠΓΣ δεδομένου ότι μόνο τέσσερα από τα πέντε ΠΓΣ είναι λειτουργικά.

Η στήριξή μας σε αυτήν την πρόταση βασίζεται, ωστόσο, στην αντιμετώπιση των ΠΓΣ ως μέσο για να ενθαρρυνθεί η αποκέντρωση της ΚΑΠ, να εξασφαλισθεί ότι οι αλιείς και τα όργανα που τους εκπροσωπούν θα συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την ΚΑΠ –κάτι που θεωρούμε ότι δεν συμβαίνει επί του παρόντος– και για να διασφαλισθεί η δίκαιη εκπροσώπηση των συμφερόντων όλων των κρατών μελών σχετικά με το θέμα των αλιευμάτων.

 
  
  

Έκθεση: Herranz García (A6-0075/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Υπερψήφισα την έκθεση που συνέταξε η κ. Esther Herranz García, διότι στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα στα άτομα με αναπηρία, ιδιαίτερα τις γυναίκες που βιώνουν διάφορες δυσκολίες στην καθημερινή τους ζωή και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να υπάρξουν και άλλες βελτιώσεις όσον αφορά τη βοήθεια των ατόμων με αναπηρία, και, ως εκ τούτου, χαιρετίζω τις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη βελτίωση των κοινωνικών διατάξεων για τα άτομα που δεν μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους και εξαρτώνται από βοήθεια.

Δεν θα πρέπει να λησμονούμε τη σημαντική συμβολή των οικογενειών των ατόμων με αναπηρία και των οργανώσεων αναπήρων, οι οποίοι μας δίνουν μια λεπτομερή εικόνα των δυσκολιών και των εμποδίων –συμπεριλαμβανομένων των αρχιτεκτονικών εμποδίων– που αντιμετωπίζουν και οι οποίοι προτείνουν λύσεις προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής τους και να βοηθηθούν ώστε να ενταχθούν πλήρως στην κοινωνία. Πιστεύω ακράδαντα στην αξία του να απλώσουμε το χέρι μας στα άτομα από τα οποία έχει αφαιρεθεί κάτι, τα οποία όμως έχουν προικιστεί με την ικανότητα να βλέπουν και να αντιλαμβάνονται τον κόσμο διαφορετικά. Αντιλαμβάνονται τον κόσμο με άλλη ματιά και μπορούν να αντιληφθούν πράγματα που οι υπόλοιποι συχνά δεν παρατηρούμε ή των οποίων μας διαφεύγει η ομορφιά. Και το υπέροχο είναι ότι μπορούν να μας το ανταποδώσουν πολλές φορές με την απεριόριστη αφοσίωση και εκτίμησή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Η παρούσα έκθεση αφορά τη στρατηγική της Κοινότητας για μεγαλύτερη δράση προκειμένου να επιτευχθεί ο πολύ σημαντικός στόχος της βελτίωσης της κατάστασης των γυναικών με αναπηρία στην ΕΕ.

Καταψηφίσαμε την έκθεση, διότι είμαστε πεπεισμένοι ότι τα αντίστοιχα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών μπορούν να αντιμετωπίσουν με τον κατάλληλο τρόπο αυτό το σημαντικό θέμα. Είμαστε καταρχήν αντίθετοι στη γενική τάση σύμφωνα με την οποία τα θεσμικά όργανα της ΕΕ επιδιώκουν να έχουν επιρροή και να εξουσία σε ακόμη περισσότερους τομείς.

 
  
  

Έκθεση: Deprez (A6-0135/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (ITS). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, το 2006, 31 000 παράνομοι μετανάστες έφθασαν στις Κανάριες Νήσους και προσπάθησαν να μεταναστεύσουν από εκεί στην ευρωπαϊκή ηπειρωτική χώρα – ο αριθμός αυτός είναι εξαπλάσιος σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Υπήρξαν παρόμοιες σκηνές στη νότια Ιταλία και τη Λαμπεντούσα.

Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ανθρώπινη τραγωδία των μεταναστών, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ανέλπιδα κατάσταση που επικρατεί στις χώρες προέλευσής τους, και όχι να προκαλέσουμε παροδική κοινωνική ένταση.

Κατά τον ίδιο τρόπο, η Ομάδα μας χαιρετίζει τον Frontex και τη δημιουργία ομάδων επέμβασης στις χώρες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της μαζικής μετανάστευσης, με την προϋπόθεση ότι αυτό το νέο όργανο θα αναπτυχθεί αποτελεσματικά και δεν θα εξυπηρετεί απλά ως θέαμα των μέσων ενημέρωσης.

Ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας των κρατών μελών, αλλά οι μεταναστευτικές ροές που είναι σήμερα συνηθισμένες αποδεικνύουν ότι αυτά τα εξωτερικά σύνορα έχουν γίνει υπερβολικά διαπερατά. Ως εκ τούτου, η εκθετική εισροή παράνομων μεταναστών μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με τη λήψη επιπλέον μέτρων, αλλά όχι μέτρων αντικατάστασης, για την υποστήριξη των κρατών μελών, και σε αυτό το σημείο, ελπίζουμε ότι, θα συμβάλει ο Frontex.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (ITS). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα την έκθεση Deprez, διότι οι τροπολογίες στο κείμενο της Επιτροπής περιλαμβάνουν γενικότερα τεχνικές διορθώσεις. Η ομάδες ταχείας επέμβασης του Frontex είναι εξαιρετικά αναγκαίες, κυρίως υπό το πρίσμα των τεράστιων αδυναμιών διαφόρων κρατών μελών όσον αφορά την προστασία των εξωτερικών συνόρων.

Θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε πόσο αποτελεσματικές θα αποδειχθούν αυτές οι ομάδες στην πράξη. Η ιδέα αυτή εν γένει εξαρτάται από την προθυμία όλων των κρατών μελών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του Σένγκεν. Επί του παρόντος, υπάρχει υπερβολικά μεγάλη απάθεια, υπερβολικά μεγάλη επιείκεια, και οι μαζικές νομιμοποιήσεις παράνομων μεταναστών έχουν θέσει σε κίνδυνο την ιδέα του Σένγκεν εν γένει. Ακόμη και αν οι ομάδες ταχείας επέμβασης του Frontex εργαστούν καλά και αποδοτικά, θα είναι μάταιο εάν ορισμένα κράτη μέλη αρνηθούν να αναλάβουν την πολιτική ευθύνη τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα και εγώ υπέρ της έκθεσης Deprez, καθώς, κατά την άποψή μου, είναι αναμφισβήτητα σκόπιμο την παρούσα στιγμή να χρησιμοποιήσουμε τη σχεδιαζόμενη αποστολή ομάδων για την ενίσχυση των νότιων συνόρων, προκειμένου να θέσουμε υπό έλεγχο την απειλή που παρουσιάζουν οι ορδές των προσφύγων.

Αναφορικά με το θέμα αυτό, ωστόσο, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε τις άλλες κύριες οδούς και, προπάντων, τα εξωτερικά μας σύνορα με την Ανατολική Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύω ότι οι πόροι που διατίθενται στο πλαίσιο του Frontex θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά. Ταυτοχρόνως, θα πρέπει να δείξουμε στις χώρες προέλευσης των παράνομων μεταναστών την πραγματικότητα της Ευρώπης, έτσι ώστε το όνειρο για τη γη της επαγγελίας να μην παρακινεί πλέον σε αυτές τις πράξεις απελπισίας και να διασφαλιστεί ότι η συνεργασία με τις εν λόγω χώρες στον τομέα του επαναπατρισμού, ο οποίος στην πραγματικότητα χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από εμάς, θα λειτουργεί πιο αποτελεσματικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία σε επίπεδο ΕΕ των λεγόμενων ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα των διαφορών κρατών μελών, καθώς κάτι τέτοιο είναι ενδεικτικό της καταπιεστικής, στρατιωτικής φύσης της ΕΕ.

Το μέτρο αυτό είναι μέρος της σημερινής τάσης για ασφάλεια με κάθε κόστος και αντικατοπτρίζει την πολιτική της ποινικοποίησης της μετανάστευσης, η οποία αποδεικνύει την έλλειψη σεβασμού για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτές οι ομάδες ταχείας επέμβασης στα σύνορα, τα τείχη και τα κέντρα κράτησης των μεταναστών είναι μέσα για την εφαρμογή μιας πολιτικής της Ευρώπης φρουρίου, στην οποία είμαστε σφόδρα αντίθετοι.

Η δικαιολογία για αυτό το μέτρο είναι η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Θα ήθελα να επισημάνω το γεγονός ότι ένα από τα κύρια στοιχεία της πολιτικής που προτείνεται είναι η καταστολή, ενώ παραβλέπονται οι πραγματικές αιτίες της μετανάστευσης, ήτοι η φτώχεια, η πείνα, ο πόλεμος, η έλλειψη της προοπτικής μιας ευπρεπής ζωής για πολλά εκατομμύρια ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων και Πορτογάλων, τα οποία οφείλονται στην καπιταλιστική εκμετάλλευση και τη βάναυση συγκέντρωση του πλούτου.

Από την άλλη πλευρά, δεδομένου ότι η προστασία των συνόρων εμπίπτει στις αρμοδιότητες ενός κράτους, πιστεύουμε ότι αυτή η πρόταση –παρά τις δικλείδες ασφαλείας– αποτελεί ένα ακόμη βήμα για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ακτοφυλακής, η οποία, εάν υλοποιηθεί, θα αποτελούσε επίθεση στην εθνική κυριαρχία.

Εξ ου και η ψήφος μας κατά της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), γραπτώς. (SV) Υπερψήφισα την έκθεση, διότι θεωρώ ότι ο μηχανισμός RABIT είναι απαραίτητος για την αντιμετώπιση της μεγάλης μεταναστευτικής πίεσης η οποία ασκείται κατά καιρούς σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ. Ο μηχανισμός RABIT έχει εθελοντική βάση και δεν αποτελεί προσπάθεια οικοδόμησης τειχών για την απομόνωση από τον υπόλοιπο κόσμο. Αντίθετα, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να συνεργαστούν τα κράτη μέλη, ούτως ώστε να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά τη διακίνηση ανθρώπων και η λαθρομετανάστευση, που συχνά θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή όσων, στην απόγνωσή τους, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους. Χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ευρώπη με τρόπους που δεν είναι ασφαλείς. Ο μηχανισμός RABIT είναι μέρος του έργου που έχει ως στόχο την πρόληψη του θανάτων ανθρώπων στα χέρια κυνικών διακινητών λαθρομεταναστών. Ως Σοσιαλδημοκράτισσα, εργάζομαι προκειμένου να επιτευχθεί μια γενναιόδωρη και ανθρώπινη πολιτική για τους μετανάστες και θέλω να αυξήσω τη δυνατότητα των ανθρώπων να φθάνουν νομίμως στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (ITS), γραπτώς. – (FR) Ο κανονισμός που υποβλήθηκε ενώπιόν μας θεσπίζει έναν μηχανισμό που σκοπό έχει να παράσχει βοήθεια σε ένα κράτος μέλος το οποίο αντιμετωπίζει μαζική εισροή παράνομων μεταναστών, με τη μορφή ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα, για περιορισμένη χρονική περίοδο. Αυτή η εφεδρική δύναμη, η οποία αποτελείται από 250 έως 500 συνοριοφύλακες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού οργανισμού διαχείρισης εξωτερικών συνόρων (Frontex) θα τίθεται στη διάθεση των μελών που τη χρειάζονται προκειμένου να προστατεύσουν τα εξωτερικά σύνορά τους.

Είναι αλήθεια ότι, παρότι ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων είναι καθήκον των κρατών μελών και εμπίπτει στη διακυβερνητική αρμοδιότητα, η μαζική εισροή παράνομων μεταναστών που έλαβε χώρα, για παράδειγμα, μεταξύ 15 Αυγούστου και 15 Δεκεμβρίου 2006, όταν μετανάστες άφησαν τις ακτές της Δυτικής Αφρικής με προορισμό τις Καναρίους Νήσους, κατέδειξε πόσο ορθάνοιχτα είναι τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης σε έναν ταχέως αυξανόμενο αριθμό μεταναστών. Κατά συνέπεια, η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα θα ήταν ζωτικής σημασίας. Το 2006, στις Καναρίους Νήσους αποβιβάστηκαν περισσότεροι από 31 000 παράνομοι μετανάστες, δηλαδή έξι φορές περισσότεροι σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Μολονότι είμαστε υπέρ της αρχής της συνεργασίας των κρατών μελών προκειμένου να προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, θα παραμείνουμε σε αυξημένη επαγρύπνηση ως προς τον κίνδυνο ευτελισμού του Frontex για λόγους, κυρίως, εντυπωσιασμού από τα μέσα ενημέρωσης, καθώς και ως προς κάθε φεντεραλιστική και υπερεθνική κατάχρηση αυτού του οργανισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Ψήφισα υπέρ της σύστασης ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα χρησιμοποιούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Κατά την άποψή μου, μια τέτοιου είδους κατάσταση υπάρχει όταν ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει ένα μαζικό, παράνομο ρεύμα υπηκόων μιας τρίτης χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια των μεταναστών πρέπει να γίνεται σεβαστή και ότι τα άτομα δεν πρέπει να υφίστανται διακρίσεις λόγω του φύλου, της φυλής, της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή της κοσμοαντίληψής τους ή λόγω οποιασδήποτε αναπηρίας μπορεί να έχουν, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού τους, ούτε πρέπει ο κανονισμός να έχει αρνητική επίδραση στα δικαιώματα των ατόμων που ζητούν προστασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Διάφορες αρχές και αιτιολογήσεις –όλες τους βάσιμες– μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς υποστήριξη της μέγιστης συνεργασίας όσον αφορά τον έλεγχο και την ανάληψη δράσης για την προστασία των εξωτερικών μας συνόρων.

Η ΕΕ εν τω συνόλω ορίζεται επίσης από τα σύνορά της. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σαφές ότι τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης είναι έδαφος που βρίσκεται υπό την αποκλειστική κυριαρχία των κρατών μελών, αλλά είναι επίσης έδαφος του οποίου η ακεραιότητα, ο έλεγχος και η προστασία είναι προς το συμφέρον όλων, δεδομένου ότι τα προβλήματα που προκύπτουν σε αυτά τα σύνορα τείνουν να έχουν επιπτώσεις και για τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Καταρχάς, υπάρχει η παράνομη μετανάστευση. Ωστόσο, υπάρχει επίσης η παράνομη διακίνηση και περιβαλλοντικές απειλές – ένα θέμα που βρίσκεται σε διαφορετικό πλαίσιο, για το οποίο όμως εξακολουθεί να υπάρχει ορθολογική βάση.

Είναι ορθό και εξαιρετικά σημαντικό να μοιραζόμαστε τον δυσανάλογο φόρτο που επωμίζονται τα κράτη μέλη τα οποία, για γεωγραφικούς λόγους, έχουν τα πιο ευάλωτα εξωτερικά σύνορα. Εκτός του ότι αποτελεί έκφραση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, αυτού του είδους η συνεργασία προκύπτει κυρίως από την ανάγκη να καταστεί η προστασία των συνόρων όσο γίνεται πιο δυνατή.

Η ιδέα της υπεράσπισης αυτών των συνόρων δεν θα πρέπει να συγχέεται με την ιδέα του προστατευτισμού ή του απομονωτισμού· είναι κυρίως θέμα τήρησης των κανόνων.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), γραπτώς. – (FR) Λόγω του γεγονότος ότι αρκετά κράτη μέλη αντιμετώπισαν κρίσιμες καταστάσεις με τη μορφή μαζικών εισροών παράνομων μεταναστών που έφθασαν δια θαλάσσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκρινε αναγκαία τη δημιουργία ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα. Ακρογωνιαίος λίθος αυτού του σχεδίου είναι η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών.

Αυτές οι ομάδες δεν έχουν συγκροτηθεί με σκοπό την επαναπροώθηση αυτών των ανθρώπων. Ο σκοπός, κυρίως, είναι να παρασχεθεί συνδρομή σε εκείνα τα κράτη μέλη που δέχονται πάρα πολύ μεγάλο αριθμό παράνομων μεταναστών. Πράγματι, τα γεγονότα του περασμένου καλοκαιριού επιβεβαίωσαν την επιτακτική ανάγκη για την πρόβλεψη δύσκολων καταστάσεων, τόσο για τα κράτη μέλη προορισμού ή διέλευσης όσο και για τους ίδιους τους μετανάστες.

Κατά συνέπεια το έργο αυτών των ομάδων θα είναι να περιπολούν τις περιοχές που περιβάλλουν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ υπό την αρμοδιότητα των εθνικών συνοριοφυλάκων του κράτους μέλους υποδοχής.

Τα μέλη των ομάδων ταχείας επέμβασης θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων ή του ελέγχου ή της επιτήρησης των συνόρων. Ωστόσο, ορίζεται ότι οφείλουν να σέβονται πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των ατόμων· επίσης, οφείλουν να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα που αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εν κατακλείδι, οι ανησυχίες που διατυπώθηκαν από ορισμένους κύκλους σχετικά με τη χρήση αυτών των ομάδων ταχείας επέμβασης δεν πρέπει να γίνουν πραγματικότητα με την πάροδο του χρόνου.

 
  
  

Έκθεση: Γκλαβάκη (A6-0085/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Anna Hedh, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Επιλέξαμε να καταψηφίσουμε την έκθεση, διότι πιστεύουμε ότι τα επίπεδα ανακατανομής της χωρητικότητας που προτείνει η Επιτροπή είναι επαρκή. Επιπλέον, θέτουμε εν αμφιβόλω την ανάγκη για αύξηση της ενίσχυσης για έναν τομέα που έχει ήδη λάβει μεγάλη στήριξη. Η ΕΕ έχει ήδη σημαντική πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα του στόλου της, ενώ έχει περιορισμένους αλιευτικούς πόρους. Οι δυσκολίες, οι οποίες συζητήθηκαν στο Συμβούλιο, και αφορούν τον έλεγχο για το αν η αλιευτική ικανότητα αυξάνεται με τη μετατροπή είναι, ως εκ τούτου, ο λόγος για τον οποίο επιλέξαμε να μην υποστηρίξουμε την αύξηση των σχετικών επιπέδων.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Τον Ιούνιο του 2006, μετά από την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη στο Συμβούλιο για το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, αποφασίστηκε η τροποποίηση δύο διατάξεων του βασικού κανονισμού της αναθεωρημένης αλιευτικής πολιτικής (2371/2002) που εφαρμόζονται στη διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας του στόλου. Σκοπός της τροποποίησης είναι να επιτρέψει κάποιες προσαρμογές του στόλου με στόχο να βελτιωθούν η ασφάλεια, οι συνθήκες εργασίας και υγιεινής, η ποιότητα των προϊόντων επί του σκάφους. καθώς και η ενεργειακή απόδοση.

Η τροποποίηση αυτή θα δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αυξήσουν περιορισμένα τη χωρητικότητα των σκαφών τους με αποτέλεσμα να βελτιωθούν η ασφάλεια, οι συνθήκες εργασίας και υγιεινής, η ποιότητα των προϊόντων επί του σκάφους, καθώς και η ενεργειακή απόδοση.

Θα υπερψηφίσω την εν λόγω έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η παρούσα έκθεση αφορά την τροποποίηση των άρθρων 11 και 13 του κανονισμού 2371/2002, του βασικού μέσου για την αναθεώρηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής του 2002.

Ένα από τα προβλήματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) ήταν ότι διακύβευε την κοινοτική ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση των στόλων που προβλεπόταν στο προηγούμενο χρηματοδοτικό μέσο.

Η παρούσα πρόταση, από τον Ιούνιο του 2006, η οποία έγινε μετά το ΕΤΑ, προβλέπει περιορισμένη ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό του στόλου με σκοπό να βελτιωθούν η ασφάλεια, οι συνθήκες εργασίας και υγιεινής. Καλύπτει την ενεργειακή απόδοση, προβλέποντας τη χρησιμοποίηση του 4% της αποσυρόμενης χωρητικότητας με δημόσια ενίσχυση. Επιπλέον, δηλώνει ότι η μείωση της ισχύος που συνδέεται με την αντικατάσταση της μηχανής με δημόσια ενίσχυση δεν μπορεί να αποκατασταθεί.

Παρά τις επιφυλάξεις μας σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής, η θετική μας ψήφος βασίζεται σε δύο προτάσεις του εισηγητή, οι οποίες είναι οι εξής:

- το 10% της αποσυρόμενης χωρητικότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εκσυγχρονισμό, ο οποίος, όντας περιορισμένος, θα επιτρέψει να δοθεί προτεραιότητα στον εκσυγχρονισμό των σκαφών που ανήκουν στη μικρή παράκτια αλιεία, ήτοι των σκαφών που έχουν μήκος μέχρι 12 μέτρα·

- να γίνει πιο ευέλικτη η ενίσχυση για την αντικατάσταση μηχανών με στόχο την ενεργειακή απόδοση.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος: B6-0155/2007

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Το πρόγραμμα Galileo (το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου) μπορεί να είναι ένα σημαντικό μέσο. Παρέχοντας δημόσιες υπηρεσίες, θα δώσει την ευκαιρία για συνεργασία, επιστημονική πρόοδο και ανταλλαγή προσβασιμότητας και πληροφοριών.

Το σχέδιο θα πρέπει να έχει ως αφετηρία μια στρατηγική δημόσιων επενδύσεων και ελέγχου. Πρέπει να βρεθούν οι λύσεις που θα εξασφαλίσουν τη χρηματοδότησή του στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας.

Το σύστημα Galileo αντιμετωπίζεται με ενδιαφέρον από χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικούς εταίρους στο σχέδιο. Αυτό θα βοηθήσει ώστε να τεθεί τέλος στο μονοπώλιο του GPS και να δημιουργηθεί, αντ’ αυτού, ένα σχέδιο που θα βασίζεται σε ευρεία διεθνή συνεργασία.

Θεωρούμε ότι όλοι θα πρέπει να εξασφαλισθεί για όλους τους χρήστες παγκόσμια πρόσβαση και ότι το κοινό θα πρέπει να έχει δωρεάν πρόσβαση σε διαθέσιμες πληροφορίες.

Είναι απαραίτητο να επιβεβαιώσουμε, ωστόσο, όσον αφορά αυτό το σχέδιο, ότι θα διασφαλισθούν τα δικαιώματα, οι εγγυήσεις και οι ελευθερίες των πολιτών και ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικούς σκοπούς –απόρριψη της στρατιωτικοποίησης του διαστήματος και της χρήσης του για στρατιωτικούς σκοπούς– και/ή για σκοπούς αύξησης της υπερβολικής ασφάλειας, κατά παράβαση όσων ορίζονται επί του παρόντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Το πρόγραμμα Galileo είναι, αναμφίβολα, ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους τις στρατηγικής της Λισαβόνας, δεδομένου του τεχνολογικού εύρους του και της αναμενόμενης προστιθέμενης αξίας όσον αφορά όχι μόνο τις θέσεις εργασίας αλλά και την τεχνολογική πρόοδο. Η εν δυνάμει οικονομική ανάπτυξη που θα προκύψει από το πρόγραμμα είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την ευρωπαϊκή οικονομία. Είμαστε υπεύθυνοι για διασφαλίσουμε ότι οι προϋποθέσεις για την υλοποίησή του θα δημιουργηθούν με την απαραίτητη σαφήνεια, αποτελεσματικότητα και ταχύτητα. Κατά τον ίδιο τρόπο, συμμερίζομαι την ανησυχία των συναδέλφων μου ότι οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τη σύμβαση παραχώρησης έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, διότι αυτές οι καθυστερήσεις θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο συνολικό κόστος του σχεδίου.

Επί του παρόντος, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να διοχετεύσουμε τις προσπάθειές μας στο να εξασφαλίσουμε ότι, τον Ιούνιο, η Επιτροπή θα υποβάλει ένα σαφές, αξιόπιστο χρονοδιάγραμμα, λύσεις για τις μελλοντικές χρηματοδοτικές υποχρεώσεις και εναλλακτικά σενάρια για τη διεξαγωγή του προγράμματος. Το Συμβούλιο, εν συνεχεία, θα έχει στη διάθεσή του όλα τα απαραίτητα δεδομένα προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνέχεια της διαδικασίας, ώστε να αναπληρώσει τις καθυστερήσεις. Συνεπώς, το ψήφισμα έχει την πλήρη υποστήριξή μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (ITS), γραπτώς. – (FR) Ψηφίσαμε υπέρ της πρότασης ψηφίσματος σχετικά με το πρόγραμμα δορυφορικής πλοήγησης Galileo.

Είχαμε την ευκαιρία σε πολλές περιπτώσεις σε αυτή την Αίθουσα να εκφράσουμε την υποστήριξή μας για το φιλόδοξο βιομηχανικό σχέδιο, στο οποίο, για μια φορά, η ευρωπαϊκή διάσταση διαδραμάτισε πλήρη ρόλο, αν και είχαμε βεβαίως επισημάνει τις αδυναμίες και τις ατέλειες του σχεδίου, όπως η καθαρά πολιτική του διάσταση και η μεταφορά τεχνολογίας σε μη ευρωπαϊκές χώρες όπως η Κίνα, αυτή η κομμουνιστική δικτατορία και υπέρμαχος του αθέμιτου εμπορικού ανταγωνισμού.

Σήμερα, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την ανάπτυξη και τη χρήση του συστήματος βρίσκονται σε τέλμα. Επιπλέον, δεν μπορώ να μη θυμηθώ ότι χάρη στην πολιτική βούληση των κρατών που επέδειξαν ιδιαίτερο πραγματισμό στις προσπάθειές τους να συνεργαστούν μεταξύ τους κατέστη δυνατόν να εξασφαλιστούν όλοι οι τεχνικοί, οι ανθρώπινοι και οι οικονομικοί πόροι για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αεροναυτικής βιομηχανίας, καρπός της οποίας υπήρξε το Airbus. Στην περίπτωση του προγράμματος Galileo, επειδή η Ευρωκρατία έχει επεκτείνει τις εξουσίες της, η βρυξελλοκεντρική Επιτροπή είναι εκείνη που πασχίζει να διαπραγματευτεί με ιδιώτες εταίρους, και οι συζητήσεις σκοντάφτουν πάνω σε θέματα οικονομικής φύσεως.

Σαφώς, η πρώτη μέθοδος ήταν μακράν η καλύτερη.

 
  
  

Έκθεση: Coveney (A6-0128/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Πιστεύουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα και είναι απαραβίαστα και ότι πρέπει να βρίσκονται μεταξύ των θεμέλιων λίθων όλων των κοινωνιών. Δυστυχώς, υπάρχουν παραβιάσεις σε πολλά μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ.

Ένα μεγάλο μέρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των βουλευτών του θεωρούν ότι είναι οι εγγυητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Αυτοί οι βουλευτές δεν πρέπει να θεωρηθούν τίποτα λιγότερο από αυτό, διότι αναμφίβολα έχουν καλές προθέσεις, και είναι σημαντικό να αγωνιζόμαστε για αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Προκύπτουν δυσκολίες όταν τα ανθρώπινα δικαιώματα χρησιμοποιούνται ως ένα μέσο για την προώθηση των θέσεων της ΕΕ, για παράδειγμα, σχετικά με την ανάπτυξη κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας.

Καταψηφίσαμε αρκετές τροπολογίες που κατά βάσιν θεωρούμε λογικές, δίκαιες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, επιθυμητές, οι οποίες όμως δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση και κατατεθούν, ή να αποφασισθούν, από το Σώμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Για μία ακόμη φορά, η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου έχει συντάξει μια έκθεση σχετικά με ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο, η οποία, μολονότι περιλαμβάνει ορισμένα σημεία με τα οποία συμφωνώ, ουσιαστικά χαρακτηρίζεται από μια υπερισχύουσα παραπλανητική και απλοποιητική άποψη για τα ανθρώπινα δικαιώματα –πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά– χρησιμοποιώντας τα ως αιτία παρεμβατισμού και άσκησης πολιτικής πίεσης σε ορισμένες χώρες, πάντα προς συμφέρον και όφελος της ΕΕ.

Είναι μια στρατηγική χρήσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιλαμβάνει μια προσπάθεια εκμετάλλευσης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, στόχος της οποίας είναι η απομόνωση των χωρών που δεν υποτάσσονται στις διαταγές του ιμπεριαλισμού.

Όπως επισημάναμε προηγουμένως, είναι μια πράξη ακραίας υποκρισίας όπου προστατεύονται οι χώρες που αναφέρονται ως «φίλοι», ενώ επικρίνονται οι «άλλες», τις οποίες έχουν στοχοποιήσει οι ΗΠΑ και η ΕΕ. Πρόκειται για μια πρακτική με την οποία δεν μπορούμε να έχουμε σχέση. Για μία ακόμη φορά, η έκθεση είναι εντελώς αμελής όσον αφορά το Ισραήλ· παραβλέπει εντελώς τη βάναυση πολιτική του Ισραήλ που χαρακτηρίζεται από επιθετικότητα και την κατοχή της Παλαιστίνης, και το γεγονός ότι το Ισραήλ παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο και υπονομεύει το αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού για κυριαρχία, ανεξαρτησία και ένα βιώσιμο κράτος.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (ITS), γραπτώς. – (FR) Η έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο κατά το 2006, παρά τον ισχυρισμό της ότι είναι εξαντλητική, δεν αναφέρει καμία από τις κύριες αιτίες παραβίασης αυτών των δικαιωμάτων: ο κομμουνισμός, που εξακολουθεί να καταπιέζει πάνω από ενάμισι δισεκατομμύριο ανθρώπους, στην Κίνα, τη Βόρειο Κορέα, το Βιετνάμ, το Λάος, την Κούβα, το Ζιμπάμπουε, και θα μπορούσα να συνεχίσω την απαρίθμηση. Σε κάθε χώρα όπου κυριαρχούν, οι Κομμουνιστές αρνούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα των λαών, διώκουν τους αντιπάλους τους, και τους στέλνουν κατά εκατομμύρια σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Στην ήπειρό μας, ο κομμουνισμός είχε υποδουλώσει 300 εκατομμύρια ευρωπαίους. Σήμερα, παρά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, εξακολουθεί να ασκεί την πνευματική τρομοκρατία του. Το γεγονός ότι ο κ. Coveney δεν τολμά να αναφέρει τη λέξη στην έκθεσή του το αποδεικνύει. Ορισμένοι από τους συναδέλφους μας, όπως ο κ. Cohn-Bendit, φθάνουν μέχρι του σημείου να απαγορεύουν στον πολωνικό λαό να αποκομμουνιστικοποιήσει τη χώρα του. Αυτό αποτελεί ύβρη στη μνήμη των εργατών του Gdansk, των εξεγερθέντων του Βερολίνου του 1953, της Βουδαπέστης του 1956, της Πράγας του 1968 και όλων των αγωνιστών της ελευθερίας.

Από το 1917, ο Κομμουνισμός έχει σκοτώσει πάνω από 100 εκατομμύρια ανθρώπους. Το Κοινοβούλιό μας, το οποίο έχει τόσα πολλά να πει για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οφείλει να απαιτήσει την παραπομπή του Κομμουνισμού σε δίκη.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), γραπτώς. (EN) Για ποιους λόγους δεν μπορώ να ψηφίσω υπέρ του ψηφίσματος στην έκθεση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα:

1. Η έκθεση παραλείπει να αναφέρει τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά δικαιώματα· ούτε ζητεί τα δικαιώματα αυτά να αντιμετωπίζονται ως προτεραιότητα της ΕΕ. Ενώ εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο πεθαίνουν από την πείνα, δεν έχουν ούτε στέγαση, ούτε εργασία και ζουν σε συνθήκες άθλιας φτώχειας, η έκθεση της ΕΕ δεν αναφέρεται σε αυτές τις παραβιάσεις. Περιορίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα μόνο στις πολιτικές ελευθερίες, παραβλέποντας έτσι την αρχή του αδιαίρετου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ορίζονται στον Χάρτη του ΟΗΕ.

2. Η έκθεση δεν αναφέρεται σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται ή υποστηρίζονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθεί η υποκρισία, η ΕΕ πρέπει να εξετάσει και να αντιμετωπίσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται με τη συμμετοχή ή την υποστήριξη των κρατών μελών της ΕΕ σε τρίτες χώρες, ή εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών.

3. Το ψήφισμα ζητεί τη στρατιωτική επέμβαση στο Σουδάν. Αυτό είναι λάθος επειδή η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να πραγματοποιείται μέσω πολιτικής και όχι στρατιωτικής δράσης. Ο πόλεμος παραμένει η σοβαρότερη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παρόλα αυτά δεν αναφέρεται στην έκθεση. Δεν γίνεται καμία αναφορά στη δολοφονία πολιτών από τις δυνάμεις των κρατών μελών της ΕΕ στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Μεταξύ των διαφόρων θεμάτων που θέτει η έκθεση υπάρχει ένα θέμα που θα έπρεπε να τονιστεί πολλές φορές. Αναφέρομαι στην παράγραφο 10: «Επαναλαμβάνει ότι, στις μελλοντικές τους ετήσιες εκθέσεις τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να αναλύουν τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα από άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, η αναπτυξιακή και εμπορική πολιτική και η πολιτική μετανάστευσης, καθώς και άλλες συναφείς πολιτικές που σχετίζονται με τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ…».

Ο ρόλος της ΕΕ στο κόσμο και ιδιαίτερα στις χώρες με τις οποίες γειτνιάζει άμεσα περιλαμβάνει την ικανότητά της να χρησιμοποιεί ήπια δύναμη για να αυξήσει τον παγκόσμιο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Από την άλλη πλευρά του νομίσματος, είναι η κατάλληλη στιγμή να αντιμετωπίσουμε σοβαρά την τεράστια απειλή εναντίον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προκύπτει από τη στρατηγική συνεργασίας και τη διεθνή ενίσχυση της Κίνας, καθώς η Κίνα είναι μια αναδυόμενη δύναμη σε αυτήν την περιοχή. Είναι η κατάλληλη στιγμή να επανεξετάσουμε τη στρατηγική μας, ούτως ώστε να ακολουθήσουμε τον πιο αποτελεσματικό δρόμο, σύμφωνα με τις αξίες που υπερασπιζόμαστε και επιδιώκουμε να προαγάγουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Οι Βρετανοί Συντηρητικοί αναγνωρίζουν τον σημαντικό ρόλο της ΕΕ στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στον κόσμο, όπως επισημαίνεται στην έκθεση Coveney. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες παράγραφοι με τις οποίες διαφωνούμε πλήρως, για παράδειγμα οι παράγραφοι 4, 16, 28, 31, 47 και 132.

Γι’ αυτόν τον λόγο, οι Βρετανοί Συντηρητικοί απόσχαν συνολικά από την τελική ψηφοφορία της έκθεσης.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος: B6-0164/2007

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Όπως είπαμε προηγουμένως, χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία για την κατάθεση μιας πρότασης ψηφίσματος στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υπέρ μιας οικουμενικής εκεχειρίας στις θανατικές ποινές, η οποία, σύμφωνα με αναφορές, έχει την υποστήριξη 88 χωρών.

Η κατάργηση της θανατικής ποινής είναι κάτι στο οποίο αποβλέπουν εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Πράγματι, όλο και πιο πολλές χώρες την καταργούν από την εθνική νομοθεσία ή προβαίνουν σε εκεχειρία όσον αφορά τη χρήση της.

Θεωρούμε ότι αυτό το βήμα είναι προς όφελος του πολιτισμού και ότι το ιδανικό είναι να επεκταθεί και σε άλλες χώρες. Αυτή η πρωτοβουλία θα μπορούσε να είναι ένα θετικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος καθώς πιστεύω στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου, την οποία δεν θα έπρεπε ποτέ να στερείται με μια θανατική καταδίκη.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Αν υπάρχει κάτι στο οποίο μπορούμε και πρέπει να επιμείνουμε χωρίς καμία αμφιβολία ή δισταγμό, είναι αυτό. Οι λόγοι είναι αυταπόδεικτοι. Μια κοινωνία που δεν θεωρεί τη ζωή ως την υψηλότερη αξία, πρότυπο και θεμέλιο θα είναι πάντα μια κοινωνία που είναι ικανή για τις χειρότερες θηριωδίες. Για τον λόγο αυτόν, δεν εκπλήσσομαι από τις αιμοσταγείς χώρες που καταδικάζουν τους αντιπάλους τους σε θάνατο χωρίς ενδοιασμούς. Πιστεύω ότι έχουμε καθήκον, και ίσως τη δυνατότητα, να τις σταματήσουμε. Αυτό που με εκπλήσσει περισσότερο είναι οι δημοκρατικές χώρες που επιβάλλουν τη θανατική ποινή, σαν να έχουν πληγεί από μια ξαφνική ανικανότητα να ξεχωρίσουν το σωστό από το λάθος ή μια κατάπτωση αξιών.

Δεν θα ήθελα να παρεκτραπώ εδώ, αλλά πρέπει να πω ότι με σοκάρει η ιδέα της καταδίκης του θανάτου ενός ενήλικου πολίτη, ακόμη και αν αυτό το άτομο είναι ένοχο για ένα ειδεχθές έγκλημα, ενώ η ζωή ενός αγέννητου βρέφους δεν θεωρείται άξια προστασίας.

Θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι αυτή η δέσμευση εκ μέρους της ΕΕ είναι μια δέσμευση την οποία στηρίζω. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την επιθυμία τα κράτη μέλη και η ΕΕ γενικότερα να κάνουν πράξεις τα λόγια τους.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος: RC-B6-0167/2007

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – (FI) Κύριε Πρόεδρε, είμαι εντελώς αντίθετη στις διακρίσεις εις βάρος των ομοφυλόφιλων, αλλά ελπίζω ότι το Σώμα κάποια μέρα θα συντάξει ένα ψήφισμα το οποίο δεν θα χρειάζεται πλέον να συγχέεται με την απαράδεκτη έννοια της ομοφοβίας. Έχω αναφερθεί στο θέμα και κατά το παρελθόν και θα ήθελα να το κάνω και πάλι.

Εάν συζητούμε εδώ ένα πραγματικό πρόβλημα, τη διάκριση, για την οποία πρέπει πραγματικά να κάνουμε κάτι, για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε την ακατάλληλη λέξη «φοβία» σχετικά με το θέμα αυτό; Οι φοβίες είναι διάφορα είδη ανησυχίας: είναι καταστάσεις φόβου που θεωρούνται νευρωτικές διαταραχές. Απαιτείται θεραπεία για την αντιμετώπισή τους και δεν μπορούν να θεραπευθούν μέσω πολιτικής δράσης, όπως δεν μπορεί να θεραπευθεί η κλειστοφοβία, ο φόβος για τους κλειστούς χώρους, ή η αραχνοφοβία, ο φόβος για τις αράχνες.

Λυπούμαι εάν οι άνθρωποι αρχίζουν να αισθάνονται ένοχοι για τα αισθήματα ή τις φοβίες τους. Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει απλά σε μια άλλη μορφή διάκρισης και χειραγώγησης. Λυπούμαι, επίσης, εάν το εν λόγω ψήφισμα κάνει διακρίσεις εις βάρος της Πολωνίας δίνοντας μια λανθασμένη εικόνα των γεγονότων και των απόψεων που επικρατούν εκεί. Λόγω αυτών των σημείων που αφορούν την Πολωνία και μετά από μακρά σκέψη, κατέληξα να απέχω. Θα ήθελα, ωστόσο, να εκφράσω τη συμπάθειά μου για όσους ομοφυλόφιλους υπέστησαν πραγματική διάκριση και αδικία.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (ITS). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, αναμφίβολα –και δεν γνωρίζω κάποιον στο Σώμα που θα ήθελε να υποστηρίξει κάτι άλλο– η διάκριση εις βάρος των ομοφυλόφιλων λόγω του προσανατολισμού τους είναι απαράδεκτη στα κράτη μέλη μας. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι το δικαίωμα των βαθιά θρησκευόμενων ανθρώπων να εκφράζουν τη γνώμη τους ελεύθερα θα πρέπει να αμφισβητηθεί λόγω της ασφυκτικής ατμόσφαιρας πολιτικής ορθότητας και πνευματικής τρομοκρατίας που υπάρχει στο Σώμα. Όπως ανέφερε εν συντομία ο κ. Claeys εχθές, αρχίζει να εμφανίζεται εδώ η φοβία για την ελευθερία του λόγου, ένας παράλογος φόβος για την ελεύθερη έκφραση απόψεων. Πρόκειται για μια φοβία που πρέπει να καταπολεμήσουμε με όλο το είναι μας, διότι το εν λόγω ψήφισμα υπερβαίνει τα εσκαμμένα. Ενώ στο παρελθόν διεξάγονταν συχνά συζητήσεις για την ομοφοβία, στις μέρες μας το ζητούμενο είναι περισσότερο η συμμετοχή όλων σε επιθέσεις κατά της Πολωνίας. Εξάλλου, όπως και στο θέμα Geremek στο οποίο δεν αναφέρθηκε εχθές κανένας αρμόδιος, με τον τρόπο αυτόν η έρευνα της αριστερής πτέρυγας για το θέμα της λεγόμενης ομοφοβίας στην Πολωνία τάχθηκε υπέρ της ηθικής βάσης, χωρίς να έχει γνώση του θέματος ή πνευματική εντιμότητα όσον αφορά το θέμα αυτό. Για τον λόγο αυτόν, καταψήφισα το εν λόγω ψήφισμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Albert Deß (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα στο σημείο αυτό να δηλώσω, όσον αφορά τον τρόπο που ψήφισα, ότι δεν ψήφισα κατά του εν λόγω ψηφίσματος, διότι είμαι υπέρ των διακρίσεων κατά των μειονοτικών ομάδων. Καταδικάζω και εγώ τη δήλωση στην οποία προέβη ο πολωνός υπουργός. Ψήφισα κατά, διότι πιστεύω ότι υπάρχουν πιο σημαντικά θέματα, με τα οποία θα έπρεπε να ασχοληθούμε την τρέχουσα εβδομάδα, επίσης υπό τη μορφή ψηφίσματος, με άλλα λόγια τη δολοφονία χριστιανών στην Τουρκία. Θα έπρεπε να είμαστε σε θέση να εξετάσουμε το θέμα των τούρκων γυναικών, οι οποίες εξαναγκάζονται να παντρευτούν, ακόμη και αυτές που ζουν στην Ευρώπη, ή τη γενοκτονία που διέπραξαν οι μουσουλμανικές έφιππες πολιτοφυλακές στο Νταρφούρ, ή και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα. Για τον λόγο αυτό, ψήφισα κατά, διότι είμαι της άποψης ότι θα έπρεπε να ασχολούμαστε με πιο σημαντικά θέματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μια δήλωση εκ μέρους ολόκληρης της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών. Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος απόσχε σήμερα από την ψηφοφορία, καθώς δεν συμφωνεί επί του παρόντος με τη διαδικασία. Η Ομάδα PPE-DE εκφράζει την υποστήριξή της προς τις αποφάσεις που έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την ομοφοβία, ιδιαίτερα την απόφαση της 16ης Ιανουαρίου 2006. Στο πνεύμα αυτό, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε μορφή ομοφοβίας, καθώς και κάθε είδους διακρίσεις.

Ταυτόχρονα, η Ομάδα PPE-DE έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά στην Επιτροπή ως θεματοφύλακα των Συνθηκών. Δεδομένης της υφιστάμενης νομικής βάσης, η λέξη-κλειδί είναι «η οδηγία κατά των διακρίσεων», η Επιτροπή θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες, εφόσον προκύψει ανάγκη από την πλευρά των ευρωπαϊκών κρατών μελών, προκειμένου να δώσει τέλος σε αυτές τις πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι από κάθε άποψη απορριπτέες.

Επιπλέον, η Ομάδα μας υποστηρίζει πλήρως την παρέμβαση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, προκειμένου να διερευνήσει την ομοφοβία στην Ευρώπη και δεν επιθυμεί να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες πριν από τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της μελέτης.

Η Ομάδα PPE-DE έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο γεγονός ότι η πολωνική κοινωνία θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα ενάντια σε αυτές τις ομοφοβικές τάσεις που έχουν αρχίσει να εμφανίζονται.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Απόσχα από την ψηφοφορία επί της πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την ομοφοβία στην Ευρώπη Πρώτον, το έγγραφο αυτό δεν καλύπτει το σύνολο της Ευρώπης με το να επικεντρώνεται στην Πολωνία, και κατά συνέπεια, κατά την άποψή μου, ο τίτλος του ψηφίσματος είναι πάρα πολύ γενικός. Επιπλέον, το βρίσκω απλοϊκό η καταπολέμηση της ομοφοβίας να αντιμετωπίζεται κυρίως ως καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου. Αυτή η σύγχυση, ανάμεσα στην ομοφοβία, η οποία ορίζεται ως «ο φόβος κάποιου έναντι συνανθρώπου του», και σε μια απέχθεια για την ομοφυλοφιλία είναι πηγή παρεξηγήσεων.

Είμαι φυσικά υπέρ της καταπολέμησης πάσης μορφής διακρίσεων με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου, εξαιρουμένων των θεμάτων που αφορούν τον γάμο και τα παιδιά. Αυτά είναι θέματα για τα οποία η πολιτική σκέψη πρέπει να αναπτυχθεί σύμφωνα με την ανάγκη που προκύπτει μέσα από την κοινωνία. Παρά ταύτα, πιστεύω ότι το θέμα της άνισης μεταχείρισης των ανθρώπων και ο φόβος των συνανθρώπων μας αξίζουν ένα ψήφισμα καλύτερο από το συγκεκριμένο, παρότι συμφωνώ με πολλές από τις απόψεις που διατυπώνονται στο κείμενο αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, John Whittaker και Thomas Wise (IND/DEM), γραπτώς. (EN) Το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα στηρίξει αυτό το ψήφισμα επειδή πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι αρμόδιο να θεσπίζει ηθικά πρότυπα στα διάφορα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM), γραπτώς. (DA) Στη σημερινή ψηφοφορία για την ομοφοβία στην Ευρώπη, επιλέγω να μην ψηφίσω ούτε υπέρ ούτε κατά της έκθεσης εν τω συνόλω, παρά το γεγονός ότι συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με όσα λέει η έκθεση. Δεν ψήφισα ούτε υπέρ της έκθεσης ούτε κατά αυτής, διότι δεν φρονώ ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα «λαϊκό δικαστήριο» που θα καταδικάσει την Πολωνία. Αντιθέτως, φρονώ ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα αρμόδιο δικαστήριο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει την αρμοδιότητα να δράσει σε αυτόν τον τομέα.

Εάν παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, το θέμα θα πρέπει να τεθεί ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Υπερψηφίσαμε το εν λόγω ψήφισμα λόγω του γεγονότος ότι υπερασπίζεται γενικότερα τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κράτη μέλη της ΕΕ, μολονότι υπάρχουν ορισμένες επικρίσεις όσον αφορά τη διατύπωση ενός εκ των ζητημάτων.

Είναι απαράδεκτο να συνεχίσουμε να ενισχύουμε την ομοφοβική πρακτική και οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων εις βάρος κάποιων ατόμων βάση του γενετήσιου προσανατολισμού τους. Συνεπώς, στηρίζουμε την έκκληση προς την Επιτροπή για μια δέσμη μέτρων κατά των διακρίσεων που βασίζεται στο άρθρο 13 ΣΕΚ, με στόχο να τεθεί τέλος στη διάκριση με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό σε όλους τους τομείς. Στηρίζουμε μια σειρά μέτρων προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ενίσχυση των ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών για όλους, και όχι απλά επίσημες δηλώσεις που δεν έχουν νομοθετική ή δημοσιονομική βάση.

Στηρίζουμε επίσης την έκκληση για τη γρηγορότερη πρακτική επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας σε αυτούς τους τομείς, με στόχο την υπεράσπιση και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είμαστε αντίθετοι σε διακριτικά σχόλια πολιτικών που έχουν ως στόχο τους ομοφυλόφιλους, δεδομένου ότι τέτοια σχόλια συχνά υποκινούν μίσος και βία.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Esko Seppänen, Søren Bo Søndergaard και Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), γραπτώς. (SV) Υπερψηφίσαμε το εν λόγω ψήφισμα, διότι εκφράζει τη σπουδαιότητα της πρόληψης των διακρίσεων με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό.

Δεν στηρίζουμε τα μέρη των συμπερασμάτων του ψηφίσματος που προτείνουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να έχει αυξημένη εξουσία και το δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις.

Η υποστήριξή μας σε αυτό το ψήφισμα είναι απλά μια ψήφος κατά της αποκρουστικής διάκρισης σε βάρος ατόμων λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού τους.

Ωστόσο, είμαστε αντίθετοι σε όλα τα συμπεράσματα του ψηφίσματος σχετικά με τη μεγαλύτερη εξουσία της ΕΕ σε διάφορους τομείς.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Εγώ και οι συνάδελφοί μου Βρετανοί Συντηρητικοί απείχαμε από την ψηφοφορία αυτής της κοινής πρότασης ψηφίσματος. Ενώ απεχθανόμαστε οποιαδήποτε διάκριση εις βάρος των ομοφυλοφίλων και όλες τις πτυχές της ομοφυλοφοβίας, πιστεύουμε ότι αυτή η πρόταση προωθήθηκε σε μια πολιτικά υποθετική βάση με σοβαρή έλλειψη τεκμηριωμένων πληροφοριών.

Πιστεύουμε ότι θα ήταν συνετό να αναμείνουμε τις εξελίξεις όσον αφορά την Πολωνία που αναφέρονται στην πρόταση και όχι να διατυπώνουμε σχόλια όσον αφορά γενικευμένους ισχυρισμούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Είμαι περήφανος που ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος και εκφράζω την έντονη λύπη μου για την ανταγωνιστική προσέγγιση ορισμένων συναδέλφων όσον αφορά την υποβολή του. Φέτος είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών σε μια Ένωση που υπερηφανεύεται για την προσήλωσή της στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα κράτη μέλη όπως η Πολωνία, των οποίων η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα συνειδητοποιήσει τι σημαίνει μια τέτοια δέσμευση στην πραγματικότητα. Σημαίνει να τηρείται η ισότητα στην εργασία· σημαίνει να μην χρησιμοποιείται γλώσσα η οποία υποκινεί μίσος και επιθέσεις σε πρόσωπα επειδή απλώς είναι αυτοί που είναι· σημαίνει να υπάρχει σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα των άλλων, συμπεριλαμβανόμενου του δικαιώματος του συνέρχεσθαι και της προστασίας τους από τη βία – συμπεριλαμβανομένης της κρατικής βίας. Ελπίζω ειλικρινά ότι είναι η τελευταία φορά που το Κοινοβούλιο πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα καθώς πιστεύω ότι τα κράτη μέλη θα εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους δυνάμει του νόμου και της διεθνούς σύμβασης. Εκφράζω τις ευχαριστίες μου στους βουλευτές των εν λόγω κρατών, οι οποίοι επίσης ψήφισαν υπέρ αυτού του ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Siwiec (PSE), γραπτώς. (PL) Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούσε να είναι καλύτερο ή ακριβέστερο. Ωστόσο, η έγνοια για την εικόνα της χώρας μας δεν μπορεί να είναι δικαιολογία για τη σιωπή απέναντι σε διακρίσεις με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό. Η ομοφυλοφιλία δεν είναι ασθένεια, όπως δήλωσαν ορισμένοι πολωνοί ομιλητές στην σημερινή συζήτηση. Η ομοφοβία είναι η πραγματική ασθένεια που μαστίζει πολλές κοινωνίες, συμπεριλαμβανομένης αυτής της Πολωνίας. Το ψήφισμα θέτει ένα θεμελιώδες ζήτημα· τη σοβαρή κατάσταση που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ευρωπαίοι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων συμπατριωτών μου.

Στην Πολωνία, όπως και σε άλλα κράτη μέλη, υπάρχει η αίσθηση της απέχθειας για τους ομοφυλόφιλους. Εντούτοις, δεν υπάρχει άλλο κράτος μέλος στο οποίο μέλη της κυβέρνησης και δημόσια πρόσωπα κάνουν δηλώσεις που παραβιάζουν θεμελιώδη πολιτικά δικαιώματα και, έτσι, παραβιάζουν τις αρχές και τις αξίες που αποτελούν τη βάση του δημοκρατικού μας συστήματος.

Μετά λύπης δηλώνω ότι στην Πολωνία οι ομοφυλόφιλοι δέχονται ενοχλήσεις και προσβολές. Όταν κυκλοφορούν έξω, δέχονται λεκτικές ή ακόμη και σωματικές επιθέσεις. Μολονότι όσοι έχουν την εξουσία δεν φτάνουν στο σημείο να στηρίζουν αυτές τις πράξεις, σίγουρα δεν είναι και αντίθετοι σε αυτές.

Όπως ακριβώς δεν υπάρχει χώρος για ρατσισμό ή αντισημιτισμό σε μια σύγχρονη δημοκρατία, δεν μπορεί να υπάρχει χώρος για διάκριση με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό. Σίγουρα όχι στον εικοστό πρώτο αιώνα! Για τον λόγο αυτόν, ακολουθώντας τη συνείδησή μου, σκοπεύω να υπερψηφίσω το ψήφισμα σχετικά με την ομοφοβία στην Ευρώπη, καθώς ζητά την υπεράσπιση των δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων, των οποίων τα δικαιώματα πολλοί άλλοι, ιδιαίτερα στην Πολωνία, θα αρνούνταν σε αντίθετη περίπτωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. (PL) Καταψηφίζω το ψήφισμα σχετικά με την ομοφοβία στην Ευρώπη.

Δεν συμφωνώ πραγματικά εξολοκλήρου με το περιεχόμενο του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το κείμενο, το οποίο βασίζεται μόνο σε πληροφορίες από την Πολωνία, δεν ανταποκρίνεται στις προθέσεις και τον τίτλο του ψηφίσματος («Ψήφισμα σχετικά με την ομοφοβία στην Ευρώπη»). Δυστυχώς, στην ΕΕ, συναντάμε την ομοφοβία σε κάθε βήμα μας. Η μη αναφορά των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες καθιστά αυτό το έγγραφο ατελές.

Οι δηλώσεις πολιτικών όπως οι Maciej Giertych, Jarosław Kaczyński και Ewa Sowińska, ευτυχώς, δεν μεταφράζονται σε συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα. Δεν έχει συνταχθεί καμία νομοθεσία που να παραβιάζει τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων. Ωστόσο, φοβούμαι ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να αλλάξει. Δεν υποστηρίζεται η άποψη ότι οι εκπαιδευτικοί που προωθούν την ομοφυλοφιλία μεταξύ των μαθητών τους θα πρέπει να απολύονται. Τέτοιου είδους ανεύθυνες δηλώσεις είναι προκλητικές για όσους θέλουν να ζήσουν σε μια ελεύθερη, ανεκτική και ανοιχτή Πολωνία. Αποτελούν απειλή για τη δημοκρατία και δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις της πλειοψηφίας του πολωνικού λαού.

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος απόσχε από την ψηφοφορία σχετικά με το ψήφισμα κατά της ομοφοβίας στην Ευρώπη, καθώς δεν συμφωνεί επί του παρόντος με τη διαδικασία.

Η Ομάδα PPE-DE εκφράζει την υποστήριξή της προς τις αποφάσεις που έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την ομοφοβία (ιδιαίτερα την απόφαση της 16ης Ιανουαρίου 2006). Στο πνεύμα αυτό, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε μορφή ομοφοβίας, καθώς και κάθε είδους διακρίσεις οιασδήποτε φύσεως.

Ταυτόχρονα, η Ομάδα PPE-DE έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως «θεματοφύλακα των Συνθηκών». Δεδομένης της υφιστάμενης νομικής βάσης (οδηγία κατά των διακρίσεων), η Επιτροπή θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες, εφόσον προκύψει ανάγκη από την πλευρά των ευρωπαϊκών κρατών μελών, προκειμένου να δώσει τέλος σε αυτές τις πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι από κάθε άποψη απορριπτέες.

Επιπλέον, η Ομάδα PPE-DE υποστηρίζει πλήρως τον διορισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για τη διερεύνηση της κατάστασης σχετικά με την ομοφοβία στην Ευρώπη και δεν επιθυμεί να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες πριν από τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της μελέτης.

Η πολωνική κοινωνία απολαύει της απόλυτης εμπιστοσύνης της Ομάδας PPE-DE στο ότι θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα ενάντια σε αυτές τις ομοφοβικές τάσεις που έχουν αρχίσει να εμφανίζονται.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Όλοι είμαστε ίσοι όσον αφορά την αξιοπρέπειά μας, η οποία πρέπει να είναι σεβαστή και να προάγεται. Αυτή η προσέγγιση πρέπει να καθοδηγεί πάντα όλες μας τις ενέργειες.

Η διαδικασία του άρθρου 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού ορίζει ότι «Το Κοινοβούλιο, όταν εγγράφει δήλωση με συζήτηση στην ημερήσια διάταξή του, αποφασίζει εάν θα περατώσει τη συζήτηση με ψήφισμα». Ποιο είναι το νόημα της άσκησης αν, πριν ακόμη τη διεξαγωγή της συζήτησης, όλες οι προτάσεις ψηφίσματος πρέπει να έχουν ήδη κατατεθεί και η προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών να έχει ήδη εκπνεύσει; Έχουμε, δηλαδή, έναν διάλογο κωφών.

Αυτό το ψήφισμα δεν είναι επανάληψη της διοργανικής συζήτησης, στην οποία, θα προσέθετα, μόνον οι μυημένοι είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν. Η διαδικασία μπορεί πολύ περισσότερο να επικριθεί για το γεγονός ότι οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, με τις οποίες υπήρξε ήδη επικοινωνία, απορρίπτουν τους ισχυρισμούς που έχουν υιοθετηθεί. Η ίδια η Πολωνία είχε ήδη απαντήσει, στις 5 Μαρτίου, στον επίσημο ιστότοπο του Πρωθυπουργού, στις πρόσφατες κατηγορίες που διατύπωσε το Κοινοβούλιο.

Μολονότι, ο τίτλος ισχυρίζεται ότι αναφέρεται στην ομοφοβία στην Ευρώπη, κατηγορήσαμε αδίκως ένα κυρίαρχο κράτος και τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνησή του. Αυτό το ψήφισμα θα χρησιμοποιηθεί αναμφίβολα για σκοπούς άλλους από την εκπλήρωση της επιθυμίας μας να δείξουμε αλληλεγγύη έναντι όλης της ανθρωπότητας ενάντια σε διακρίσεις πάσης μορφής.

 
  
  

Έκθεση: Lauk (A6-0076/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Evans (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Το κόμμα των Συντηρητικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν μονίμως αντίθετο (και εξακολουθεί να αντιτίθεται) στην ένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην ευρωζώνη και κατά συνέπεια συνήθως απέχει στις εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, καθώς τα θέματα αυτά αφορούν χώρες που ανήκουν στην ευρωζώνη.

Ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε ότι η υγεία των οικονομιών αυτών των χωρών οι οποίες επέλεξαν να συμμετέχουν στην ΟΝΕ είναι σημαντική για την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου και στηρίζουμε όλα τα μέτρα τα οποία επιδιώκουν τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας των κυριότερων εμπορικών εταίρων μας.

Στην προκειμένη περίπτωση απέχουμε, αλλά θα θέλαμε να εκφράσουμε τη στήριξή μας στις ισχυρές δεσμεύσεις του εισηγητή όσον αφορά τα υγιή δημόσια οικονομικά και την ορθή εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αυτές οι αρχές είναι απαραίτητες για την επίτευξη υγιών οικονομικών και εμπορικών συνθηκών και την οικοδόμηση μιας καλής σχέσης μεταξύ της οικονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου και των οικονομιών της ευρωζώνης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Οι ετήσιες εκθέσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με τα δημόσια οικονομικά προτείνουν την ίδια συνταγή ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση τη στιγμή εκείνη. Η υλοποίηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι ένα από τα μεγαλύτερα κωλύματα της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην ΕΕ και στα λιγότερο αναπτυγμένα κράτη μέλη που υποφέρουν από οικονομικές δυσχέρειες, όπως η Πορτογαλία.

Η έκθεση δηλώνει με σαφήνεια τον στόχο να χρησιμοποιηθεί η «οικονομική ανάκαμψη για τον περιορισμό των δημοσιονομικών ελλειμμάτων τους καθιστώντας πιο ανταγωνιστικές τις αγορές εργασίας». Η ιδέα, με άλλα λόγια, είναι να περικοπούν οι κοινωνικές λειτουργίες του κράτους και να απορρυθμιστεί η αγορά εργασίας όσον αφορά τους μισθούς και η ασφάλεια εργασίας των δημόσιων διοικητικών υπαλλήλων.

Πρωταρχικός στόχος της εν λόγω έκθεσης δεν είναι πλέον το μηδενικό έλλειμμα αλλά το δημοσιονομικό πλεόνασμα. Φυσικά, ο εισηγητής δεν αισθάνεται άνετα με την ψευδοαναθεώρηση του Συμφώνου που έγινε το 2005, όταν υπάρχους σαφείς ενδείξεις για τον παραλογισμό του Συμφώνου δεδομένης της οικονομικής δυσπραγίας που βίωνε η ΕΕ. Όπως όλοι γνωρίζουμε, πρόκειται για ένα οικονομικό σύμφωνο, το οποίο είναι καρπός της επικρατούσας νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας και στο οποίο η οικονομική αιτιολογία είναι απλά ένα άλλοθι. Αυτή είναι η θέση μας από το 1997, από τότε που ζητούμε την κατάργηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Ως εκ τούτου, καταψηφίζουμε την έκθεση ενώπιόν μας.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου