Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/2172(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0127/2007

Ingediende teksten :

A6-0127/2007

Debatten :

PV 09/05/2007 - 14
CRE 09/05/2007 - 14

Stemmingen :

PV 10/05/2007 - 7.8
CRE 10/05/2007 - 7.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0179

Debatten
Woensdag 9 mei 2007 - Brussel Uitgave PB

14. Installatie van spiegels op bestaande vrachtwagens (debat)
PV
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. - Aan de orde is het verslag (A6-0124/2007) van Paolo Costa, namens de Commissie vervoer en toerisme, over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de installatie van spiegels op bestaande in de Gemeenschap geregistreerde vrachtwagens (COM(2006)0570 - C6-0332/2006 - 2006/0183(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, vice-voorzitter van de Commissie. - (FR) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, op 5 oktober 2006 nam de Commissie een voorstel voor een richtlijn aan betreffende de installatie van spiegels op bestaande vrachtwagens.

Jaarlijks komen er in Europa 400 personen om het leven doordat chauffeurs hen niet gezien hebben. De slachtoffers zijn doorgaans kwetsbare verkeersdeelnemers: kinderen op de fiets, voetgangers, motorrijders. In 2005 al hadden het Europees Parlement en de Raad hun goedkeuring gehecht aan Richtlijn 2003/97/EG, waarin betere achteruitkijkspiegels worden voorgeschreven die de dode hoek van nieuwe vrachtwagens aanzienlijk verkleinen. Alle vrachtwagens die vanaf januari 2007 nieuw op de weg komen, zijn met deze spiegels uitgerust. Dat is een uitstekende maatregel, maar wat te doen met de miljoenen bestaande vrachtwagens die niet van dergelijke spiegels zijn voorzien en die nog vele jaren op onze wegen zullen blijven rondrijden, waar ze een aanmerkelijk gevaar vormen voor de verkeersveiligheid?

De Commissie vindt dat we niet nog 15 tot 20 jaar kunnen wachten totdat het vrachtwagenpark volledig vernieuwd is. Daarom hebben we voorgesteld om alle vrachtwagens van meer dan 3,5 ton vanaf bouwjaar 1998 alsnog met dezelfde achteruitkijkspiegels uit te rusten als nieuwe vrachtwagens. Mocht dat om technische of economische redenen niet mogelijk zijn, dan kunnen alternatieve oplossingen worden overwogen. De lidstaten die al maatregelen hebben getroffen om betere spiegels op bestaande vrachtwagens te monteren, worden in ons voorstel vrijgesteld van de verplichtingen in deze richtlijn. Ten slotte heeft de Commissie, om de doeltreffendheid van de maatregel te vergroten, vrij krappe termijnen vastgesteld voor de omzetting en inwerkingtreding van de richtlijn.

Mijnheer de Voorzitter, dames en heren afgevaardigden, we hebben hiermee onmiskenbaar een middel om levens te redden onder handbereik, en we zouden er verkeerd aan doen, wij allemaal, als we niet alles in het werk zouden stellen om te zorgen dat deze maatregelen snel ten uitvoer worden gelegd. Ik wil het Parlement bedanken voor al zijn inspanningen om dit te bewerkstelligen.

 
  
MPphoto
 
 

  Engelbert Lütke Daldrup, fungerend voorzitter van de Raad. - (DE) Mijnheer de Voorzitter, geachte vice-voorzitter Barrot, geachte afgevaardigden, wij zijn zeer verguld dat we voor een dossier dat van groot belang is voor de veiligheid in het wegverkeer - het voorstel voor een richtlijn betreffende de installatie van zijspiegels op alle vrachtwagens - al in een heel vroeg stadium overeenstemming konden bereiken. Ik wil de heer Costa, rapporteur voor dit dossier, dan ook bedanken voor de goede samenwerking.

De Gemeenschap heeft zich ten doel gesteld om het aantal doden in het wegverkeer tot 2010, als het enigszins gaat, te halveren. Om dit doel dichterbij te brengen, dienen we zo snel mogelijk met alle maatregelen te beginnen die zinvol lijken.

De installatie van zijspiegels op vrachtwagens, om de zogenaamde dode hoek weg te nemen, is een mijlpaal op weg naar meer veiligheid in het wegverkeer.

Met 31 maart 2009 als einddatum voor de aanpassing van reeds toegelaten vrachtwagens hebben we het bestmogelijke bereikt en zijn we zowel tegemoet gekomen aan de roep om een snelle uitvoering van de richtlijn omwille van de verkeersveiligheid, als aan de bezwaren van een aantal lidstaten tegen een misschien te korte termijn voor de aanpassing.

We vertrouwen op uw steun bij de stemming van morgen, en hopen de richtlijn dan zo snel mogelijk op een van de komende Raadsbijeenkomsten te bekrachtigen.

 
  
MPphoto
 
 

  Paolo Costa (ALDE), rapporteur. - (IT) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, dames en heren, we hebben hier te maken met wetgeving die ogenschijnlijk bescheiden is maar in feite een van de vele positieve bijdrage is die de Europese Unie dagelijks levert, en dat zou wellicht beter onder de aandacht van de burgers moeten worden gebracht.

Dit debat is naar mijn idee zeer snel afgewikkeld. Commissaris Barrot wees erop dat het onderhavige voorstel in september 2006 aan het Parlement en aan de Raad is voorgelegd, en we zullen morgen de procedure al in eerste lezing, dus op zeer korte termijn, kunnen afronden. We hadden ook niet veel tijd. Wij wisten namelijk dat wij met een snelle invoering ervan jaarlijks tenminste 400 levens kunnen redden. Dat was ook het punt waar het Parlement zijn aandacht het sterkt op had gericht, toen het moest proberen de toepassing en de omzetting van de richtlijn er zo snel mogelijk door te drukken.

Ik denk dat we een positief resultaat hebben bereikt. Wij moesten namelijk het aantal vrachtwagens vaststellen waarop uiteindelijk breedtespiegels moeten worden geïnstalleerd, zodat de chauffeurs voetgangers en fietsers beter kunnen zien en zo botsingen kunnen voorkomen. Deze procedure zal van toepassing zijn op alle, vanaf 2000 in Europa geregistreerde vrachtwagens. Het probleem zal dan voor 31 maart 2009 opgelost zijn. Ik wil erop wijzen dat het hier gaat om bestaande vrachtwagens die gemoderniseerd worden. Vanaf 26 januari dit jaar is de wetgeving namelijk al van toepassing op alle nieuw geregistreerde vrachtwagens.

Dit is dus een nuttig resultaat, een nieuwe stap in de richting van de veiligheid die wij op Europees niveau moeten waarborgen. Dit is een van de gevallen waarvan wij mijns inziens kunnen zeggen dat het subsidiariteitsbeginsel andersom is toegepast dan normaal gebruikelijk is, met dien verstande dat het beter is wetgeving te hebben op Europees niveau dan tijd te verliezen - en daarmee dus ook mensenlevens te verliezen - tengevolge van zevenentwintig uiteenlopende regelgevingen in de verschillende lidstaten.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski, namens de PPE-DE-Fractie. - (DE) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de vice-voorzitter van de Commissie, mijnheer de staatssecretaris, als vertegenwoordiger van het Raadsvoorzitterschap, waarde collega’s, de PPE-DE-Fractie is blij met het akkoord dat wij in eerste lezing met de Raad hebben kunnen bereiken. Dat is een goed voorbeeld voor een gesmeerd lopende samenwerking. We danken natuurlijk ook de rapporteur, de heer Costa, voor zijn buitengewone inzet.

Het is goed dat we een praktische stap naar een vermindering van het aantal verkeersdoden zetten. Het is nu eenmaal niet genoeg alleen de nieuwe vrachtwagens met verbeterde zijspiegels uit te rusten, die de zijwaartse dode hoek verkleinen. De vice-voorzitter had dan ook gelijk met zijn opmerking dat het er nu vooral om gaat ook de vele vrachtwagens aan te passen die al aan het verkeer deelnemen.

Het is wel jammer, mijnheer de staatssecretaris, dat de Raad niet wilde weten van de snelle aanpak waar het Parlement om vroeg. Wij hebben mijns inziens terecht aangedrongen op 30 juni 2008. Ik kom als afgevaardigde uit een land dat ook u vertegenwoordigt, en wij Duitsers zouden moeten nagaan hoe wij de zaken binnen ons federalisme sneller kunnen regelen. Het mag niet zo zijn dat wij, omdat er nu eenmaal een Bondsdag en een Bondsraad zijn, geen doortastende maatregelen kunnen nemen. Over het boetestelsel voor overtredingen van het rijtijdenbesluit kunnen we het hier beter niet hebben, maar we zouden ons toch moeten bezinnen op manieren om sneller te kunnen reageren. De maatregelen zijn onomstreden. Natuurlijk was het veel mooier geweest als we het over die dertigste juni 2008 eens waren geworden, maar we hebben uit praktische overwegingen besloten om met u het compromis van 31 maart 2009 te sluiten. Want als we het niet in eerste lezing eens waren geworden en een tweede nodig gehad hadden, was opnieuw tijd verloren gegaan. Wat dat betreft is het compromis een zeer praktische oplossing.

Tot slot wil ik nog een beroep doen op het bedrijfsleven: u hoeft de termijn niet op te gebruiken! Ondernemingen kunnen vroegtijdig en snel hun vrachtwagens met de nieuwe spiegels uitrusten. Zij hebber er vast ook groot belang bij om ongevallen - vaak met dodelijke afloop - te vermijden. Ik hoop daarom dat we het morgen snel eens kunnen worden, dat de richtlijn snel in het publicatieblad komt te staan en dat het bedrijfsleven sneller handelt dan wij hebben gedaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău, în numele grupului PSE. – Postechiparea cu oglinzi retrovizoare la vehiculele grele pentru transportul de mărfuri înregistrate pe teritoriul comunităţii va contribui la creşterea siguranţei rutiere. Anual, în Uniunea Europeană, 40 000 de persoane mor în accidente de circulaţie şi această cifră reprezintă populaţia unui oraş european de mici dimensiuni. Asta înseamnă că un mic oraş european moare anual datorită accidentelor de circulaţie. Nu ne mai putem permite acest lucru. De asemenea, anual la nivel european, există 400 de victime ale accidentelor rutiere provocate de camioane de dimensiuni mari. Uniunea Europeană şi-a propus ca, până în 2010, numărul accidentelor de circulaţie să fie redus cu 50%, adică cu aproape 25 000 de victime.

Directiva 97/2003 a impus ca, începând cu 1 ianuarie 2007, toate camioanele de peste 3,5 tone să fie înmatriculate doar dacă sunt echipate cu dispozitive de vizualizare indirectă, ce reduc aşa-numitul „unghi mort” care este cauza multor accidente. Această directivă însă nu rezolvă şi problema celor aproximativ 5 milioane de camioane grele care erau deja înmatriculate în Uniunea Europeană.

Noul proiect de directivă obligă ca, până în 2009, toate camioanele grele înmatriculate după anul 2000, să fie echipate cu astfel de echipamente ce măresc câmpul vizual pe care şoferii îl au datorită oglinzilor retrovizoare. Evident, aceste dotări înseamnă investiţii, dar consider că o investiţie de aproximativ 150 de euro pentru un camion merită atunci când vorbim de salvarea de vieţi omeneşti. Nu trebuie să uităm însă că multor accidente de camion le-au căzut victimă copiii. De altfel, un studiu arată că dacă aşezăm 20 de copii în jurul unui camion care nu este dotat cu oglinzi retrovizoare corespunzătoare, în imediata vecinătate a acestuia, aceştia nu intră în câmpul vizual al şoferului şi pot fi victime ale accidentelor. Alte victime sunt bicicliştii sau pietonii aflaţi la mică înălţime întrucât aceştia intră în unghiul mort al oglinzii retrovizoare.

Consider că acest document la contribui la salvarea de vieţi omeneşti, dar nu trebuie să uităm că siguranţa circulaţiei rutiere presupune şi o infrastructură mai sigură a drumurilor, un comportament preventiv al şoferilor şi mai ales un sistem de semnalizare corespunzător.

Felicit autorul raportului şi Comisia Europeană pentru importanţa acordată subiectului. Atunci când vorbim de victime omeneşti, niciun cost nu este prea mare şi nu avem timp de pierdut.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie. - (EN) Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik de rapporteur, Paolo Costa, gelukwensen met het uitstekende werk dat hij verricht heeft in verband met het compromispakket dat hij tot stand heeft weten te brengen. Het komt ook precies op het juiste moment. Dankzij zijn inspanningen zal dit voorstel zeer snel kunnen worden aangenomen en dat is belangrijk, want hoe sneller het wordt uitgevoerd, hoe meer levens er gespaard kunnen worden.

Dit is een voorbeeld van hoe wij wetgeving die al van kracht is, kunnen verbeteren. Alle nieuwe vrachtwagens vanaf 1 januari van dit jaar moeten worden uitgerust met dodehoekspiegels, maar dit voorstel gaat nog een stap verder en zorgt ervoor dat alle vrachtwagens die voor 1 januari 2000 zijn ingeschreven uiterlijk 31 maart 2009 aan hetzelfde voorschrift moeten voldoen. Het behoeft geen betoog dat ik liever had gezien dat dit voorschrift van toepassing zou zijn geweest op alle vrachtwagens op de Europese wegen, maar tegen de tijd dat het in werking treedt, zal het gelden voor alle vrachtwagens die negen jaar of ouder zijn. Dat is een groot percentage van die voertuigen op de wegen, en het zal elk jaar groter worden.

Evenzo zou ik er de voorkeur aan hebben gegeven dat ook spiegels van klasse VI waren opgenomen, maar ik meen dat commissaris Barrot heeft toegezegd de mogelijkheden voor het installeren van spiegels van klasse VI op bestaande voertuigen nader te zullen bestuderen – althans, dat is wat de permanente vertegenwoordiging van Ierland mij verteld heeft. Uiteraard is het aan elk land afzonderlijk hogere normen te stellen en iedere vrachtwagenchauffeur of elk vervoersbedrijf kan deze spiegels nu, op dit moment, uit eigen beweging op zijn vrachtwagens installeren. Ik denk zelfs dat wij als afzonderlijke leden van dit Parlement kunnen proberen beroepsverenigingen van wegvervoerders in ons eigen land zodanig te beïnvloeden dat zij binnen hun eigen gelederen zo snel mogelijk spiegels laten installeren op de bestaande vrachtwagens. Per slot van rekening wil geen enkele vrachtwagenbestuurder betrokken raken bij een ongeval, vooral als dat ongeval te voorkomen is.

Tot slot nog een persoonlijke opmerking. Ik ben in het bijzonder opgetogen over dit verslag, omdat ik twee jaar geleden een amendement op het verslag-Vatanen over verkeersveiligheid heb ingediend waarin ik ertoe opriep vrachtwagens uit te rusten met deze spiegels en omdat ik onafgebroken heb gelobbyd bij vervoersministers, beroepsverenigingen van wegvervoerders en de Commissie om dit voorstel op tafel te leggen. Zoals ik zojuist al zei, is dit goede wetgeving, omdat hiermee het aantal door vrachtwagens veroorzaakte gewonden onder fietsers en voetgangers aanzienlijk verlaagd zal worden en er elk jaar honderden levens gespaard zullen worden.

 
  
  

VOORZITTER: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cramer, namens de Verts/ALE-Fractie. - (DE) Mijnheer de Voorzitter, vice-voorzitter Barrot, geachte staatssecretaris, beste collega’s, allereerst wil ik de heer Costa hartelijk danken voor zijn voorbeeldige inzet en zijn uitstekende verslag. Met deze nieuwe spiegels op alle vrachtwagens kunnen per jaar vierhonderd mensenlevens gered worden. De bestaande dode hoek, waar een complete schoolklas in zou kunnen verdwijnen, is vooral voor voetgangers en fietsers levensgevaarlijk.

Het Europees Parlement - en dan vooral de grotere fracties - heeft zich geblameerd toen het vorig jaar ons amendement voor het aanpassen van vrachtwagens verwierp. De Raad, doorgaans toch het blok aan het been van Europa, heeft ons voorstel overgenomen en voor elkaar gekregen dat we morgen ook tot aanpassing van bestaande vrachtwagens besluiten. Daar wil ik de Raad oprecht voor bedanken. Natuurlijk hadden wij, groenen, liever een eerdere datum gezien, maar we aanvaarden het gevonden compromis.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie. - Voorzitter, in 2001 en opnieuw in 2005 heb ik in vragen aan de Commissie de aandacht gevestigd op de ontoereikende bescherming van voetgangers en fietsers tegen vrachtwagens, vooral tegen vrachtwagens die in dorpen en steden rechts een hoek omgaan.

Tot nu toe zijn de veiligheidsmaatregelen gericht op nieuwe vrachtwagens; oude vrachtwagens kunnen echter tot 2023 zonder spiegels blijven rijden. Ook behoeven de nieuwste technieken op het gebied van spiegels en geluidsapparatuur niet te worden toegepast.

Alleen Nederland, België en Denemarken namen eigen maatregelen die vooruitlopen op Europese oplossingen. Maar het veel grotere Duitsland bleef afwachten. Door het toenemende vrachtverkeer over de weg betekent elk uitstel een steeds groter gevaar voor de verkeersveiligheid.

Vandaag zetten we eindelijk een stap vooruit, ook al gaat die naar het oordeel van mijn fractie later in dan mogelijk was geweest. Vanwege deze onnodige vertraging heeft mijn fractie de compromisamendementen niet ondertekend. We zijn wél tevreden dat een tweede lezing, die noodzaakt tot een nog verder uitstel, door dit compromis overbodig wordt. Als de nu voorgestelde maatregelen nog niet toereikend blijken te zijn, moet in de toekomst een snelle aanpassing plaatsvinden.

 
  
MPphoto
 
 

  Dieter-Lebrecht Koch (PPE-DE). - (DE) Mijnheer de voorzitter, mijnheer de commissaris, geachte collega’s, een paar weken geleden was ik, voor het eerst weer sinds lange tijd, aanwezig bij een van de stamtafelgesprekken voor truckers die in Duitsland regelmatig gehouden worden. Ik ben daarvan teruggekomen met een waslijst aan verwachtingen, die de chauffeurs hebben van ten eerste een goed functionerende interne markt, en ten tweede een grotere verkeersveiligheid op de weg.

Ik kreeg de indruk dat onze truckers meer op Europa bouwen dan de doornsnee van onze bevolking. Bus- en vrachtwagenchauffeurs proberen altijd zonder ongevallen te rijden. Daar wil ik hen bij dezen voor bedanken! Maar om dat te kunnen doen, moeten ze wel de kans hebben het gebeuren rondom hun voertuigen te overzien. Dat betekent niets anders dan dat we hun desnoods per wet de beschikking moeten geven over de technische mogelijkheden om voorkomend te rijden. En dat is precies wat we met de nu ter discussie staande richtlijn beogen.

Goed dat sinds januari 2007 alle nieuwe zware trucks met spiegels uitgerust moeten worden die de zijwaartse dode hoek verkleinen. Alleen is het een illusie te denken dat deze dode hoek met spiegels helemaal ongedaan gemaakt kan worden. Daarom waarschuw ik voor een overdreven gevoel van veiligheid, vooral bij voetgangers, (brom)fietsers en rolstoelers.

Bestuurders van oude voertuigen hebben evenveel recht op zulke spiegels als die van nieuwe. In zoverre was het de hoogste tijd voor deze verplichte aanpassing. Die wordt hopelijk per 31 maart 2009 van kracht, wat betekent dat in de tussentijd nog zo’n achthonderd mensen het leven zullen laten, omdat wij zo’n lange overgangsperiode toestaan. Misschien komen de transportondernemers zelf in actie en wachten niet tot de uiterste datum. Misschien handelen ze in de geest van het Europees Handvest inzake verkeersveiligheid en passen hun voertuigen al ver voor de inwerkingtreding van de richtlijn aan. Degenen die dat doen, zou ik nu al mijn erkentelijkheid willen betuigen voor hun sociale verantwoordelijkheidsgevoel.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE). - (HU) De verplichte installatie van dodehoekspiegels op vrachtwagens past in de gemeenschappelijke vervoerstrategie, die is gericht op het verhogen van de verkeersveiligheid van de Europese burgers en in de eerste plaats op het redden van levens.

Bescherming van mensenlevens en verkeersveiligheid zijn fundamentele aspecten. Als gevolg van ontoereikende achteruitkijkspiegels sterven in de Unie jaarlijks 400 mensen - zoals mijn collega al zei - om over de gewonden nog maar te zwijgen. Met deze maatregel zou elk jaar het leven van honderden mensen gered kunnen worden, en daarom moeten wij nu in actie komen. Twee fundamentele problemen moeten worden opgelost: het eerste is het bereiken van 100 procent zicht, het andere dat oude en verouderde vrachtwagens met de juiste spiegels moeten worden uitgerust of dat er nieuwe vrachtwagens moeten worden aangeschaft. Dit punt is vooral voor de twaalf nieuwe lidstaten van belang, waar een overgangsperiode nodig is, aangezien de onmiddellijke invoering van de bepalingen die in de verordening zijn vastgelegd, een zware financiële belasting zou betekenen voor onze transporteurs.

Ik acht het van belang dat het toepassingsgebied van de maatregel die is gericht op het tegengaan van ongelukken die gebeuren als gevolg van de dode hoek aan de passagierskant van vrachtwagens, wordt uitgebreid naar zoveel mogelijk vrachtwagens. Met het oog op het succes en de effectiviteit hiervan moet deze maatregel binnen een reële tijdspanne en met enige flexibiliteit worden ingevoerd, daarbij rekening houdend met de technische mogelijkheden en de omstandigheden. We moeten er tevens voor zorgen dat we eventuele marktverstorende effecten voorkomen.

Graag bedank ik de voorzitter van onze commissie en rapporteur voor zijn werk. Ik ben blij dat ook onze amendementen zijn aangenomen.

 
  
MPphoto
 
 

  Engelbert Lütke Daldrup, fungerend voorzitter van de Raad. - (DE) Mijnheer de Voorzitter, geachte afgevaardigden, de discussie heeft duidelijk gemaakt dat alle sprekers een grotere verkeersveiligheid wensen. Ik dank u voor uw steun, en ook voor het gemeenschappelijke besluit om de wetgevingsprocedure snel, in de eerste lezing, af te ronden. Het is in eenieders belang dat de nieuwe verkeersveiligheidsmaatregelen voor de spiegels die vrachtwagens moeten hebben, zo snel mogelijk de status van wet krijgen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, vice-voorzitter van de Commissie. - (FR) Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag de heer Costa heel hartelijk bedanken voor de doorslaggevende rol die heeft gespeeld bij deze aanneming in eerste lezing. Zoals hij al zei: tijd verliezen kost mensenlevens. Ik ben u dankbaar, mijnheer Costa, en het Parlement eveneens, omdat dankzij u de termijn voor de tenuitvoerlegging van de maatregel kon worden verkort. Daarom sluit ik me aan bij wat de heer Jarzembowski zei, namelijk dat niets vervoerders belet om het voortouw te nemen en deze spiegels nu al te monteren. Ik denk dat dat de moeite waard is, want dan voorkomen wij slachtoffers .

Tegen mevrouw Harkin zou ik willen zeggen dat de Commissie natuurlijk de nu lopende onderzoeken naar achteruitkijkspiegels van klasse VI in aanmerking zal nemen. We moeten precies weten of het gebruik van deze spiegels van klasse VI doeltreffend is.

Ik wil mij ook richten tot het Duits voorzitterschap en het bedanken voor het feit dat het van zijn kant dit akkoord heeft nagestreefd. Dit is van groot belang en daarmee zullen wij in staat zijn deze nieuwe bepalingen snel ten uitvoer te leggen.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. - Het debat is gesloten.

De stemming vindt morgen om 11.00 uur plaats.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid