Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2004/0248(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0144/2007

Ingediende teksten :

A6-0144/2007

Debatten :

PV 09/05/2007 - 18
CRE 09/05/2007 - 18

Stemmingen :

PV 10/05/2007 - 7.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0175

Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 9 mei 2007 - Brussel Uitgave PB

18. Goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (kaderrichtlijn) (debat)
Notulen
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. - Aan de orde is de aanbeveling voor de tweede lezing (A6-0145/2007), door de Commissie interne markt en consumentenbescherming, betreffende het gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (kaderrichtlijn) (09911/3/2006 - C6-0040/2007 - 2003/0153(COD)) (Rapporteur: Malcolm Harbour).

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE), rapporteur. - (EN) Mevrouw de Voorzitter, het is een genoegen om vanavond namens de commissie dit verslag te mogen presenteren. Ik wil hulde betuigen aan mijn collega, de heer Gargani, die dit verslag in eerste lezing heeft behandeld. Toen is al een grote hoeveelheid werk verricht door het Parlement. Ik zou ook de Commissie en de Raad graag willen bedanken, omdat wij samen heel hard hebben gewerkt aan een buitengewoon complex en technisch voorstel. In totaal is het een verslag van bijna 400 bladzijden, waarschijnlijk één van de grootste verslagen die ooit in dit Parlement zijn behandeld. Commissaris, ik zou vooral ook uw eigen mensen willen bedanken, de heer Schulte-Braucks, en de heer Delneufcourt, die denk ik grotendeels verantwoordelijk was voor veel van die 400 pagina’s. Ik denk dat hij vanavond een speciale vermelding verdient.

Dit is een zeer belangrijk verslag met het oog op de voltooiing van de interne markt voor motorvoertuigen. De technische regelgeving voor motorvoertuigen was een van de eerste gebieden van harmonisatie binnen de Europese markt, maar nu pas zijn wij erin geslaagd om een allesomvattend kader voor typegoedkeuring te krijgen voor alle typen motorvoertuigen, trailers, belangrijke onderdelensystemen en essentiële onderdelen. Ik denk daarom dat wij nu, op Europa-dag, echt iets hebben bereikt. Dit betekent uiteraard dat wij nu profijt kunnen hebben van verbeterde milieu- en veiligheidsstandaarden voor voertuigen, coherente en onafhankelijke prestatieverklaringen en echt gelijke spelregels, waar wij bedrijven vaak over horen praten. Wij hebben dat in dit geval werkelijk bereikt. Ik denk dat het met name een grote stap voorwaarts is dat fabrikanten van alle gewichten en maten goedkeuring kunnen krijgen van een instantie voor typegoedkeuring volgens de Europese regels en dat zij deze voertuigen op elke markt in Europa zullen mogen verkopen.

In de tweede lezing is er een ongebruikelijk groot aantal amendementen ingediend, waarover morgen zal worden gestemd. Deze bevatten heel wat nieuwe verbeteringen en weerspiegelen ons werk. Ik zou vanavond graag enkele van die verbeteringen naar voren willen brengen. Ik dank met name de Raad, en ik ben blij dat mijnheer Deldrup ook zal spreken, wat denk ik ook een indicatie is van het belang dat de Raad hecht aan dit belangrijke dossier.

Om te beginnen was er enige discussie nodig om het debat over enkele kwesties betreffende de typegoedkeuring voor bussen en de daarbijbehorende tijdschema’s af te kunnen ronden. De bussector is belangrijk omdat bij deze richtlijn betreffende typegoedkeuring ook de busrichtlijn wordt betrokken, waar velen van ons aan hebben gewerkt. Dit gaat gepaard met aanzienlijke verbeteringen van de veiligheid en met belangrijke kwesties als de toegankelijkheid van alle typen bussen voor gehandicapten. Dit zal in wezen gaan gelden als het enige geharmoniseerde goedkeuringskader voor bussen in de hele Europese Unie.

Het tweede aspect betreft een nieuw element in de richtlijn dat is toegevoegd tussen de eerste en tweede lezing, namelijk de invoering van een nieuw systeem van typegoedkeuring voor onderdelen op de secundaire markt die van invloed zijn op de milieuprestaties en de veiligheidssystemen van voertuigen. Het is belangrijk dat er een goedkeuringsproces komt voor die onderdelencategorieën, zodat de consumenten op dat gebied volledig beschermd kunnen worden. Evenzeer brengt dit het gehele typegoedkeuringsproces binnen het bereik van veel kleine en middelgrote bedrijven. Ik heb daarom samen met de andere instellingen hard gewerkt aan de ontwikkeling van een effectieve procedure, met name om die onderdelen vast te stellen en ervoor te zorgen dat ook de producenten van die onderdelen erbij werden betrokken. Ook hebben we hard gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe testnormen die nodig zijn bij de goedkeuring. Als dat eenmaal is gebeurd, krijgen de producenten van die onderdelen, en dan met name tuning- en andere bedrijven, via de geïntegreerde goedkeuring toegang tot de interne markt Ik denk dat dat een groot voordeel is, waar zij erg blij mee zullen zijn.

Een ander aspect waar wij naar hebben gekeken, was de goedkeuringsprocedure voor in kleine series gebouwde voertuigen. Mijnheer Gargani vroeg om ook de limiet van voertuigen met een beperkt volume te bekijken, en volgens het bereikte compromis wordt vereenvoudigde typegoedkeuring verhoogd tot duizend voertuigen, wat een groot voordeel biedt aan producenten van kleinere series. Wij hebben ook aangegeven dat er een andere belangrijke categorie is van voertuigen, namelijk voertuigen voor personen met een handicap, oftewel ‘rolstoeltoegankelijke voertuigen’. Deze zijn zo aangepast dat ze toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Met steun van de Commissie en de Raad stel ik voor een nieuwe categorie in te voeren voor dat soort voertuigen. De producenten van die voertuigen, die steeds belangrijker worden, zijn erg blij met die erkenning en vertrouwen erop dat op die manier meer aandacht zal worden besteed aan de behoeften van gehandicapte gebruikers, alsmede aan de sterkte en de montagestukken van rolstoelen, enzovoorts. Wij zullen morgen hier in Brussel een dergelijk voertuig hebben, waarmee wij kunnen laten zien wat we hebben bereikt.

Samenvattend, dit is een belangrijke stap voorwaarts voor de interne markt. Het is voor mij een voorrecht geweest om dit namens het Parlement te mogen behandelen en ik reken erop dat u het morgen zult steunen.

 
  
MPphoto
 
 

  Engelbert Lütke Daldrup, fungerend voorzitter van de Raad. - (DE) Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de vice-voorzitter van de Commissie, geachte afgevaardigden, morgen zult u uw stem uitbrengen over een nieuwe belangrijke richtlijn inzake de typegoedkeuring van personenwagens, vrachtwagens, bussen en aanhangwagens daarvan. Namens het fungerend voorzitterschap van de Raad wil ik mijn voldoening uiten over het feit dat wij in een vroeg stadium overeenstemming hebben kunnen bereiken met het Europees Parlement over de laatste nog openstaande vraagstukken inzake deze richtlijn.

Het voorzitterschap wil u, mijnheer Harbour, en uw collega’s hartelijk bedanken voor de goede en opbouwende samenwerking. Dit is een belangrijke stap op weg naar meer verkeersveiligheid en veiligere voertuigen in de Gemeenschap en naar de verwezenlijking van de gemeenschappelijke interne markt in de automobielsector. Met de nieuwe richtlijn zal de tot dusver enkel op personenwagens van toepassing zijnde typegoedkeuring ook gelden voor vrachtwagens, bussen en aanhangwagens daarvan. Zo kunnen voortaan ook de fabrikanten van deze voertuigen profiteren van de voordelen van Europese typegoedkeuring. Tegelijkertijd wordt ervoor gezorgd dat alle nieuwe voertuigen in de Europese Unie in de toekomst aan dezelfde veiligheidsnormen voldoen. Daarmee is deze nieuwe richtlijn niet alleen dienstig voor de Europese automobielindustrie, maar ook voor de burgers van de Gemeenschap.

Wij rekenen erop dat u morgen hiermee instemt, en zullen vervolgens de richtlijn op een van de volgende vergaderingen van de Raad goedkeuren, opdat deze zo snel mogelijk in werking kan treden.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, vice-voorzitter van de Commissie. - (DE) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, graag wil ik de rapporteur, de heer Harbour, hartelijk feliciteren met zijn verslag en hem danken voor zijn werk, dat werkelijk tot een uitstekend resultaat heeft geleid.

Dit voorstel voor een richtlijn bestaat uit een heel pakket voorschriften die het in de handel brengen van voertuigen in de lidstaten moeten versnellen. Dat zal inderdaad, zoals de vertegenwoordiger van het voorzitterschap zojuist heeft benadrukt, grote voordelen voor fabrikanten, expediteuren en consumenten opleveren.

De verwezenlijking van de interne markt is zonder meer een van de grootste successen van het Europees beleid. Met betrekking tot bedrijfswagens hebben de fabrikanten tot dusver echter tevergeefs gewacht op een volledige openstelling van de grenzen.

Sinds 1996 is de richtlijn betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen het belangrijkste rechtsmiddel van de Europese Gemeenschap voor het creëren van een interne markt voor de automobielsector. Toen kregen alle voertuigklassen toegang tot de interne markt. De enige uitzondering waren bedrijfswagens, bussen, vrachtwagens en hun aanhangwagens, ofschoon deze sector van enorm economisch belang is. In 2006 alleen al werden in de Gemeenschap 2 miljoen nieuwe bestelwagens en meer dan een kwart miljoen nieuwe vrachtwagens van meer dan 16 ton toegelaten. Deze voertuigen werden grotendeels in de Europese Unie gebouwd. Op basis van de gegevens van het eerste kwartaal zullen deze cijfers in 2007 zelfs aanzienlijk overtroffen worden.

Met deze nieuwe kaderrichtlijn moet met name het beginsel van een binnen de gehele Gemeenschap uniforme typegoedkeuring worden uitgebreid. Bovendien hoeven de automobielfabrikanten de voertuigen niet meer volgens de voorschriften van iedere lidstaat afzonderlijk te vervaardigen, om ze daar te mogen verkopen. In plaats daarvan zullen geharmoniseerde technische specificaties van toepassing zijn, zodat schaalvoordelen kunnen optreden en achterhaalde administratieve procedures kunnen worden vermeden. De transportondernemingen zullen daar eveneens van profiteren, en uiteindelijk ook de consumenten.

Een ander wezenlijk aspect van deze richtlijn is het feit dat nieuwe voertuigen zullen moeten voldoen aan een reeks richtlijnen inzake technische harmonisatie ten aanzien van de veiligheid van voertuigen. Juist in een tijd waarin bedrijfswagens geen goed imago bij het publiek hebben, zal dit een doorslaggevende bijdrage leveren aan de verbetering van de veiligheid op de wegen binnen de gehele Europese Unie.

Uiteraard worden de kleine en middelgrote ondernemingen niet vergeten. Ook zij zullen eenvoudiger toegang hebben tot de interne markt. De fabrikanten van voertuigen voor speciale doeleinden of van in kleine series gebouwde voertuigen, en carrosseriebouwers, die dikwijls in opdracht van transportondernemingen werken, kunnen nu profiteren van vereenvoudigde procedures die niet al te veel papieren rompslomp met zich meebrengen.

Ik ben het volledig eens met de opmerking van de heer Harbour over bedrijven die voertuigen ombouwen om tegemoet te komen aan de behoeften van gehandicapten. Het was zeer belangrijk om voor dit probleem gezamenlijk tot een oplossing te komen. Ik ben blij dat de aanbevelingen van de groep op hoog niveau, CARS 21, die op mijn initiatief is opgericht, ongewijzigd in dit voorstel voor een richtlijn zijn overgenomen. CARS 21 heeft ons in staat gesteld het wetgevend raamwerk vast te leggen waarbinnen wij ons zullen bewegen bij het ontwerpen van toekomstige technische voorschriften.

Er is nog een ander belangrijk punt dat in dit verband moet worden vermeld: internationale regelingen worden steeds belangrijker, en in dit geval gaat het om regelingen die op dit moment worden opgesteld door de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties. Een bijkomend aspect is dat wij in velerlei opzicht verouderd communautair recht afschaffen en de fabrikanten de mogelijkheid bieden zelf testresultaten voor te leggen om een typegoedkeuring te krijgen.

Over het spanningsveld tussen de communautaire regels ten aanzien van taal en het directe verband met internationale normen en regelingen wil ik opmerken dat de Commissie instemt met amendement 25, omdat ze van mening is dat een directe en up-to-date verwijzing naar dergelijke normen het concurrentievermogen van deze specifieke industriële sector aanzienlijk kan verbeteren. Dat geldt zowel op mondiaal niveau als binnen de EU. De automobielbranche is wereldwijd actief en ze heeft daarom een grotere en dringendere behoefte aan internationale normen dan menig andere branche.

De Commissie steunt de amendementen die zijn ingediend om overeenstemming in tweede lezing mogelijk te maken, en is ervan overtuigd dat dit voorstel een evenwichtig antwoord is op de belangen van de industrie, de transportondernemingen en de consumenten, en op de behoeften van de lidstaten.

 
  
MPphoto
 
 

  Anja Weisgerber, namens de PPE-DE-Fractie. - (DE) Mevrouw de Voorzitter, ik wil de rapporteur, de heer Harbour, eveneens danken voor zijn uitstekende en zeer professionele werk aan dit dossier. Ik kan het compromis dat met het voorzitterschap van de Raad is bereikt, volledig ondersteunen.

Ik wil daarom slechts kort commentaar geven op één punt, waarover wij al tijdens het debat over Euro 5 hebben gesproken en waar ik bijzonder veel waarde aan hecht, namelijk de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie voor onafhankelijke garages. Deze toegang tot informatie is van doorslaggevend belang voor de Europese burgers. Iedere vakantieganger die met zijn auto onderweg is in Europa, kan in het buitenland autopech krijgen. Vaak is de dichtstbijzijnde geautoriseerde garage echter honderden kilometers weg. Daarom moeten wij ervoor zorgen dat ook vrije, onafhankelijke garages een motorvoertuig mogen repareren. Bovendien moet ieder autobezitter ook in zijn eigen land kunnen bepalen in welke garage hij zijn auto laat repareren. Consumenten zullen ongetwijfeld eveneens profiteren van deze concurrentie. Daar zullen wij met onze nieuwe regelingen voor zorgen.

Daarom hebben wij in de nieuwe kaderrichtlijn betreffende typegoedkeuring de expliciete bepaling opgenomen dat de automobielfabrikanten de onafhankelijke garages toegang moeten verschaffen tot alle informatie die nodig is om een motorvoertuig te repareren en te onderhouden. Deze bepaling stemt overeen met de betreffende regeling in de Euro-5-verordening die wij vorig jaar in eerste lezing hebben aangenomen. Het is onze doelstelling de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie voor onafhankelijke garages veilig te stellen. Dit moet gedurende een overgangsperiode worden gegarandeerd door Euro 5, maar uiteindelijk in de kaderrichtlijn betreffende typegoedkeuring worden geregeld.

Tot slot wil ik commissaris Verheugen vragen om er bij de onderhandelingen over de technische implementatie voor te zorgen dat er rekening wordt gehouden met de politieke wil van het Parlement en de Raad. De toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie moet namelijk ook in praktijk functioneren.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyne Gebhardt, namens de PSE-Fractie. - (DE) Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, commissaris Verheugen, ook ik ben verheugd dat wij in tweede lezing overeenstemming hebben kunnen bereiken tussen de drie instellingen van de Europese Unie, zodat wij morgen kunnen stemmen en deze bepalingen spoedig kunnen implementeren.

Voor de Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement waren drie punten bijzonder van belang. Het eerste is dat wij bij artikel 31 overeenstemming hebben bereikt over het feit dat bij goedkeuringsprocedures voor onderdelen of uitrustingsstukken die een aanzienlijk risico vormen voor een correcte werking van systemen, een hoog niveau van consumentenbescherming behouden kan blijven.

Ten tweede schept de tekst die in de Commissie interne markt en consumentenbescherming was goedgekeurd, over het algemeen duidelijkheid over de administratieve technische voorschriften voor de typegoedkeuring en breidt deze op communautair niveau uit tot alle motorvoertuigen, inclusief bussen en bedrijfswagens. Als wij ook deze bepalingen implementeren, kunnen wij bijdragen aan een aanmerkelijke verbetering van de veiligheid op de weg.

Ten derde wil ik met name benadrukken dat de bepalingen inzake de aanpassing van voertuigen aan de specifieke behoeften van gehandicapten - niet in de laatste plaats dankzij de rapporteur - wezenlijk zijn verbeterd. Daarbij denk ik met name aan mensen in een rolstoel. We hebben hier een enorme stap voorwaarts gezet, en daarmee geven we de burgers een positief beeld, het beeld van een Europa dat de zorgen van zijn burgers en het publiek centraal stelt.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. - Het debat is gesloten.

De stemming vindt morgen plaats.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid