Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2004/0218(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0180/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0180/2007

Keskustelut :

PV 21/05/2007 - 17
CRE 21/05/2007 - 17

Äänestykset :

PV 22/05/2007 - 9.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0187

Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 21. toukokuuta 2007 - Strasbourg EUVL-painos

17. Ympäristöalan rahoitusväline (Life+) (keskustelu)
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Esityslistalla on seuraavana Marie Anne Isler Béguinin laatima Euroopan parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunnan mietintö (A6-0180/2007) sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristöalan rahoitusvälineestä (Life+) (PE-CONS 3611/2007 – C6 0105/2007 – 2004/0218(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE), esittelijä. – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, olemme saaneet päätökseen erityisen pitkän käsittelyn, ja tämän ympäristöalan rahoitusvälinettä (Life+) koskevan sovittelun päätteeksi haluan ensin kiittää kaikkia varjoesittelijäkollegojani: jäsen Gutiérrez-Cortinesia, jäsen Riesiä ja jäsen Lienemannia. Mielestäni sovittelua ei olisi voitu viedä onnistuneesti päätökseen ilman heitä. Korostettakoon, että jos saavutimmekin pelkästään myönteisiä tuloksia, se johtui siitä, että puolustimme voimakkaasti Euroopan parlamentin kantaa ja pidimme useissa kohdissa yhdessä puoliamme komissiota ja neuvostoa vastaan.

Kiitän myös parlamentin yksiköitä sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa. Olen kiitollinen myös komissiolle ja etenkin komission jäsenelle Dimasille ja toivon hänelle pikaista paranemista. Tiedän, ettei hän voi olla paikalla tänä iltana, mutta kiitän häntä ja hänen yksiköitään siitä, että ne auttoivat meitä saattamaan tämän sovittelun onnistuneesti päätökseen. Lopuksi haluan kiittää neuvostoa, vaikka sen edustajia ei olekaan paikalla tänä iltana. Mielestäni voimme kiittää ministeri Gabrielia ja neuvoston edustajia, jotka auttoivat sovittelun onnistumisessa, sillä muistan, kuinka meistä sovitteluiltana vaikutti välillä siltä, että vastassamme olivat pikemminkin valtiovarain- kuin ympäristöministerit. Euroopan parlamentin jäsenet todellakin puolustivat vakaata ympäristöpolitiikan talousarviota, kun taas ympäristöministerit antoivat sellaisen vaikutelman, etteivät oikeastaan halua sitä. Lopuksi kiitän jäsen Kratsa-Tsagaropoulouta, joka toimi Euroopan parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunnan puheenjohtajana yhdessä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden valiokunnan puheenjohtajan Ouzkýn kanssa.

Luvallanne muistutan teitä muutamasta asiasta. Meneillään on kolmas käsittely ja näin ollen sovittelu. Muistuttaisin, että Life+-mietinnön käsittely alkoi samaan aikaan rahoituskehyksen tarkastelun kanssa, koska meistä tuntui, ettei seuraavaan ympäristöalan seitsenvuotiseen rahoitusjärjestelyyn kuuluvan Life+-ohjelman talousarviota voitu vahvistaa rahoituskehyksen ulkopuolella. Painostimmekin rahoituskehyksestä vastaavaa valiokuntaa ja erityisesti jäsen Bögeä, koska mielestämme seuraavien seitsemän vuoden ympäristöbudjetti oli erittäin niukka ja sitä oli lisättävä. Halusimme lisätä sitä komission suunnittelemaan määrään asti. Siten esimerkiksi yhdentämällä Natura 2000 -ohjelman hallintoa olisimme lisänneet Life+-ohjelman talousarvioon 21 miljardia euroa. Tiesimme varsin hyvin, että tämä oli aivan valtava määrä ja että voimavarat eivät riitä siihen, mutta olimme turvautuneet tähän strategiaan osoittaaksemme, että tosiasiassa EU:n talousarviossa ei ollut varsinaisesti Natura 2000 -ohjelmalle varattua budjettikohtaa. Tämä oli strategiamme ensimmäisessä käsittelyssä, ja saimme sille lähes yksimielisen tuen.

Yhteistä kantaa muodostettaessa meitä ei kuitenkaan oikeastaan kuultu. Talousarvion esittelijä Böge teki meille palveluksen suostuessaan myöntämään 100 miljoonaa euroa. Life+-ohjelmalle myönnetty 100 miljoonaa euroa on naurettava määrä tarpeisiimme nähden, niihin tarpeisiin nähden, joita korostamme voimakkaasti kansalaisillemme: ilmastonmuutoksen torjuminen, biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen, maaperän ja jokien puhdistaminen, toimet pohjavetemme pelastamiseksi ja niin edelleen. Nämä riittäkööt esimerkeiksi.

Tosiasiassa olimme iloisia noista 100 miljoonasta eurosta, koska otamme kaiken mikä otettavissa on, mutta suureksi hämmästykseksemme – ja tämä sai meidät suuttumaan – meille varatuista 100 miljoonasta eurosta oli kadonnut 50 miljoonaa euroa, jotka oli osoitettu yleiseen talousarvioon. Tämä teki meidät hyvin vihaisiksi, mutta suuttumustamme lisäsi vielä se, että talousarvion hallinnointiin liittyvät toimet oli jaettu tavalla, jota meidän Euroopan parlamentin jäsenten oli täysin mahdotonta hyväksyä.

Katsoimme, ja katsomme edelleen, että ympäristönsuojelun hallinnointi kuuluu EU:lle: tämä on Euroopan parlamentin kannalta myönteinen toimintalinja, jonka kansalaiset ovat ottaneet omakseen. Tämä toimintalinja oli sen vuoksi säilytettävä EU:n vastuulla, ja toisessa käsittelyssä toteuttamallaan strategialla neuvosto ja komissio ohjasivat 80 prosenttia määrärahoista jäsenvaltioille. Emme voineet hyväksyä tällaista EU:n toimintalinjojen uudelleenkansallistamista.

Siksi tavoitteenamme oli varmistaa, että neuvosto suostui jättämään ympäristötalousarvion hallinnoinnin komission toimivaltaan. Mielestäni olemme onnistuneet todella hyvin, sillä sovittelussa neuvosto suostui todella moneen asiaan: keskittämään EU:n talousarvion hallinnoinnin eli hallinnoimaan sitä EU:n johdolla, kaksinkertaistamaan ympäristöhallintoon varatut komission määrärahat eli lisäämään niitä 1 prosentista 2 prosenttiin, varaamaan 50 prosenttia talousarviosta biologiseen monimuotoisuuteen ja ympäristönsuojeluun ja lopuksi mahdollistamaan vuoden 2007 talousarvion täytäntöönpanon tänä vuonna ja myöntämään kansalaisjärjestöille rahoitusvaroja tästä vuodesta alkaen.

Arvoisa puhemies, näin ollen olemme mielestäni tehneet erittäin hyvää työtä, ja jälleen kerran olen kiitollinen kaikille – neuvostolle ja komissiolle – siitä, että tämä sovittelu voitiin viedä päätökseen ja siitä, että se tehtiin lisäksi parlamentin linjausten mukaisesti kansalaisten parhaaksi, koska edustamme täällä kansalaisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, aluksi esitän komission jäsenen Dimasin puolesta vilpittömät kiitokseni parlamentin valtuuskunnalle, joka osallistui sovittelukokoukseen neuvoston kanssa 27. maaliskuuta. Erityisesti haluan kiittää jäsen Kratsa-Tsagaropoulouta, joka johti parlamentin valtuuskuntaa, ja esittelijä Isler Béguinia. Kiitän erityisesti esittelijää hänen erinomaisesta panoksestaan neuvotteluissa ja etenkin hänen sovittelukokouksen iltana tekemästään ratkaisevasta kompromissiehdotuksesta, jonka avulla pääsimme nopeasti sopimukseen Life+-ohjelmasta. Olen iloinen siitä, että olemme pystyneet selvittämään ratkaisemattomat ongelmat ja pääsemään tyydyttävään lopputulokseen.

Nykyisen ehdotuksen mukaisesti Life+-ohjelmasta osarahoitetaan hankkeita, joilla edistetään ympäristön parantamista EU:ssa. Ohjelmalla vahvistetaan verkostoitumista, viestintää ja ympäristöhallintoa sekä edistetään hyvien käytäntöjen vaihtoa Euroopan unionin alueella. Komissio aikoo julkaista pian asetuksen voimaantulon jälkeen alkusyksyllä uuden ohjelman, ja monet sidosryhmät odottavat siihen kuuluvaa ensimmäistä ehdotuspyyntöä. Komissio tukee varauksetta sovitteluasiakirjaa, ja kehotan parlamenttia tukemaan neuvotteluryhmänsä saavuttamaa hyvää tulosta.

Kiitän myös esittelijää hänen huomautuksistaan. Olen ottanut ne asianmukaisesti huomioon.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristina Gutiérrez-Cortines, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (ES) Arvoisa puhemies, Life-ohjelmaa koskeva menettely osoittaa etenkin sovittelumenettelyn viimeisessä vaiheessa EU:ssa vallitsevat ristiriitaisuudet kaikessa laajuudessaan, ja se osoittaa myös sen, miten tarpeellinen kansalaisia suoraan edustava parlamentti edelleen on.

Life-hanke on aina ollut esimerkkihanke: monet kansalaisjärjestöt, ammattilaiset ja kunnat ovat oppineet, mitä EU:n politiikka on, ja Life-ohjelman ansiosta ne ovat oppineet kilpailemaan ja haluavat osallistua ympäristöpolitiikkaan.

Olipa kyse miten vaatimattomasta Life-hankkeesta tahansa, kaikki ovat ylpeitä päästessään mukaan sellaiseen, ja sama koskee neuvonta- ja asiantuntijapalveluja, näissä hankkeissa työskenteleviä virkamiehiä ja koko yhteiskuntaa.

Nykyiset ristiriitaisuudet johtuvat siitä, että toisaalta toimimme "hallitustenvälisesti" ja toisaalta haluamme Euroopalle perustuslain, ja tästä huolimatta ensimmäisessä käsittelyssä oli päätetty, että hallitukset hallinnoisivat varoja yhdessä kansallisten virastojen kanssa.

Parlamentti vastusti tätä, koska se katsoi, että jos jokin toimii yhtä moitteettomasti kuin Life-ohjelma, sitä ei ole mitään tarvetta muuttaa. Jos siitä jo saadaan eurooppalaista lisäarvoa ja sille on kehitetty osaamiseen ja laatuun perustuva imago, miksi emme säilyttäisi sitä?

Pitkän kädenväännön jälkeen olemme siis päätyneet siihen ratkaisuun, että osa varoista jaetaan maille, mutta olemme pitäneet kuitenkin kiinni siitä, että kaikki hankkeet on mahdollista käsitellä ja arvioida komissiossa, vaikka maita karsitaankin aluksi – olemme saaneet komission ja myöhemmin neuvostonkin suostumaan tähän ehdotukseen. Haluan, että tämä merkitään selvästi pöytäkirjaan: kaikilla hankkeilla on mahdollisuus komission suorittamaan arviointiin.

Lopuksi totean "kansainvälisten hankkeiden" merkitsevän sitä, että ensimmäistä kertaa jokia, maasta toiseen virtaavaa vettä, lintuja ja ilmaa voidaan käsitellä kansainvälisillä foorumeilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Noëlle Lienemann, PSE-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, kiitän aluksi jäsen Isler Béguinia, joka on käyttänyt valtavasti energiaansa, osaamistaan ja kykyjään varmistaakseen tämän hyvin myönteisen päätöksen tänään. Kiitän myös varjoesittelijäkollegojani, koska mielestäni olemme onnistuneet kaikkien parlamenttiryhmien yhteistoiminnan ja komission myötämielisyyden ansiosta.

Parlamentin lähettämä poliittinen viesti on selvä: haluamme puolustaa ympäristöpolitiikan talousarviota, sillä vaikka EU:n onkin tärkeää antaa sääntöjä ja asettaa tavoitteita, sen on aivan yhtä tärkeää vapauttaa rahoitusvaroja paikallisen toiminnan sekä innovaatioiden, kokemustenvaihdon ja uusien käytäntöjen edistämiseksi.

Toinen viesti on se, että puolustamme yhteisön periaatetta, siis EU:n periaatetta, emmekä vain hallitustenvälistä periaatetta. Ympäristöpolitiikka kuuluu niihin politiikan aloihin, joilla on kaikkein vahvin oikeutus kaikissa EU:n jäsenvaltioissa: näillä politiikan aloilla katsotaan olevan yhteisön laajuista merkitystä. Life-ohjelman uudelleenkansallistaminen olisi ollut typerää, koska kansalaiset odottavat yhdentymiseltä enemmän, enkä toista tässä kollegojeni esittämiä perusteita. He korostivat, että jäsenvaltiot kylläkin tekivät ehdotuksia, mutta lopullinen päätösvalta jäi komissiolle, ja siten komission oli tärkeää saada tuekseen varoja sekä asiakirjojen tutkimista että innovaatioiden arviointia varten viestinnän, vaihtojen ja toimintaviikkojen avulla. Tämä oli hyvin tehty! Myös komissiolle varattujen määrärahojen kaksinkertaistaminen on hyvä asia! Olen tyytyväinen myös kansainvälisiin hankkeisiin.

On todella tärkeää, että käytännöt yhdistävät eri maita, joilla on samat tavoitteet – sellaisia maita, jotka toisinaan eivät huomaa välillään vallitsevaa yhteyttä esimerkiksi biologisen monimuotoisuuden alalla ja joille Life-ohjelma saattaa tarjota tilaisuuden todistaa toimiensa ja kokemustenvaihtonsa samankaltaisuudet.

Arvoisa komission jäsen, lopuksi esitän toivomuksen, että komissio noudattaa esittelijälle tekemäänsä sitoumusta ja arvioi asianmukaisesti kaikki Natura 2000 -ohjelmaan valjastetut määrärahat. On aivan ratkaisevaa saada tälle biologista monimuotoisuutta edistävälle toiminnalle paikallista tukea, sillä usein paikalliset asukkaat ovat edelleen epäluuloisia tai eivät aina tiedä, mitä on tekeillä. Joka tapauksessa sovittelu – tämä lopullinen sopimus – on hyvin hoidettu. Kauan eläköön Life!

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries, ALDE-ryhmän puolesta.(FR) Arvoisa puhemies, ensimmäiset kiitokset esitän tänään tietenkin esittelijä Isler Béguinille ja varjoesittelijäkollegoilleni Lienemannille ja Gutiérrez-Cortinesille sekä Euroopan parlamentin sosialidemokraattiselle ryhmälle ja Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmälle, joiden kanssa olemme – heidän mukaansa – kaksi vuotta yrittäneet lakkaamatta saada komissiota ja ennen kaikkea jäsenvaltioita vakuuttuneiksi niin sanotusti tämän EU:n käynnistämän ja johtaman ympäristöpolitiikan merkityksestä.

Tässä yhteydessä emme saa kieltää tämänpäiväistä hyvää tulosta: arvoisa puhemies, sovittelun tulos, jonka julkistitte taitavasti 27. maaliskuuta, on valtavan opettavainen kokemus. Politiikassa toteamme mielellämme kulkevamme vaikeuksien kautta voittoon: Euroopan parlamentin Life+-ohjelmaa käsittelevä valtuuskunta on todistanut, että voitto voidaan saavuttaa myös yksimielisesti, poliittisten erimielisyyksien yläpuolella ja kansalaisten, siis eurooppalaisten, yleisen edun mukaisesti.

Toiseksi huomautan, että Euroopan komission ei kannata tyytyä niin sanoakseni pelkästään yleiseen rooliin, kun perustamissopimuksessa määrätään sille selkeät tehtävät esimerkiksi ympäristöpolitiikan alalla.

Jäsen Isler Béguin on jo tehnyt loistavaa työtä kokoamalla yhteen kaikki tämän sovittelun tulokset. En käy niitä uudelleen läpi. Omasta puolestani haluan korostaa sitä, mikä mielestäni parhaiten symboloi yhteistä menestystämme: tarkoitan tietenkin luonnon ja biologisen monimuotoisuuden pääluokan perustamista – sen pitäisi kattaa vähintään 50 prosenttia talousarviotulosta, siis talousarvion toimintamäärärahoista. Mielestäni oli ratkaisevan tärkeää lisätä Natura 2000 -ohjelman rahoitusta ensinnäkin siksi, että Natura 2000 menestyy hyvin. Jäsen Gutiérrez-Cortines mainitsi tämän olevan ylpeyden aihe niille, joiden on määrä saada kyseistä rahoitusta. Hyvin tuntemallani Brysselin pääkaupunkiseudulla peräti 2 333 hehtaaria, tai 14 prosenttia alueen pinta-alasta – muun muassa tunnetut Sonian metsäalue ja Woluwen laakso – kuuluu näihin suojelualueisiin. EU:ssa myös luvut ovat paljonpuhuvia: Natura 2000 -verkko muodostuu yli 25 000 alueesta. Verkko ulottuu 16 pääkaupungin alueelle ja kattaa lähes 20 prosenttia EU:n 27 jäsenvaltion pinta-alasta.

Toiseksi kuten jäsen Adamou ja muut jäsenet huomauttivat edeltävässä keskustelussa, Euroopan unioni sitoutui vuonna 2001 Göteborgissa pysäyttämään biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseen vuoteen 2010 mennessä: määräaikaan on kolme vuotta, emmekä ole varovaisesti ilmaistuna lähelläkään tämän sitoumuksen täyttämistä.

On totta, että Life+-ohjelman talousarvio vaikuttaa luvattoman surkealta, koska se on juuri sitä: 1,51 prosenttia EU:n vuotuisesta talousarviosta tai 1 894 miljardia euroa seitsenvuotiskaudeksi. Pidän kuitenkin yllä toivoa, että Euroopan unioni, jäsenvaltiot, alueet ja kaupungit noudattavat tavoitetta, jonka mukaan Natura 2000:lle on taattava jatkuva rahoitus. Toivon myös, ettei meille sanota, että 308 miljardin euron talousarviomäärärahat – eli rakenne- ja koheesiorahastojen yhdistetty talousarvio – eivät riitä ympäristön suojelemiseen. Tässä on kyse ainoastaan priorisoinnista ja uskottavuudesta Euroopan kansalaisten silmissä.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, UEN-ryhmän puolesta. – (PL) Arvoisa puhemies, käytän Life+-ohjelmaa käsittelevässä keskustelussa puheenvuoron Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmän nimissä ja haluan korostaa seuraavia asioita: ensinnäkin ympäristöalan rahoitusväline Life+ (2007–2013) merkitsee jatkoa useimmille ympäristöasioiden pääosaston jo käynnistämille ohjelmille, kuten kestävää kaupunkikehitystä edistävälle Life 3 -ohjelmalle ja kansalaisjärjestöjä koskevalle ohjelmalle.

Toiseksi meidän pitäisi olla tyytyväisiä siihen, että parlamentti pystyi sovittelumenettelyssä vakuuttamaan neuvoston siitä, että Euroopan komission pitäisi vastata ohjelman keskitetystä hallinnosta kuten tähänkin saakka.

Kolmanneksi on myös oikeutettua huomauttaa, että parlamentin kanta otettiin huomioon ja välineen täytäntöönpanoon myönnettiin 40 miljoonan euron lisärahoitus.

Neljänneksi neuvosto otti parlamentin kannan huomioon siinäkin suhteessa, että vähintään 50 prosenttia Life+-ohjelman talousarviovaroista jaetaan ympäristönsuojelua ja luonnon monimuotoisuutta koskeviin hankkeisiin.

Viidenneksi päätettiin myös yhteisesti, että vähintään 15 prosenttia Life+-ohjelman talousarviosta jaetaan kansainvälisille hankkeille.

Koska useimmat Euroopan parlamentin tärkeimmistä tarkistuksista hyväksyttiin sovittelumenettelyssä, UEN-ryhmä äänestää tämän mietinnön puolesta. Lopuksi haluan kiittää esittelijää ja kaikkia niitä, jotka antoivat erittäin tehokkaan panoksen sovittelumenettelyssä.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE).(PT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, kiitän aluksi kaikkia niitä, jotka osallistuivat Life+-ohjelmaa koskevaan sovitteluprosessiin ja saavuttivat mielestämme hyvin myönteisen yhteisymmärryksen sikäli, että parlamentti on onnistunut varmistamaan merkittävän 40 miljoonan euron lisärahoituksen neuvoston yhteiseen kantaan nähden. Tästä tilanteesta hyötyvät kaikki, etenkin EU:n ympäristöala.

Life+-ohjelmaan kuuluvista tukikelpoisista toimista haluan korostaa metsien seurantaa, tiedotus- ja viestintätoimia sekä erityisesti valistuskampanjoita ja metsäpalojen ehkäisytoimiin osallistuvien henkilöiden koulutusta. Näissä toimissa otetaan huomioon ne huolenaiheet, joita esitimme luonnonkatastrofeja koskevassa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnössä, jonka esittelin.

Toiseksi oli erittäin tärkeää taata, että vähintään 50 prosenttia Life+-ohjelman talousarviovaroista käytetään luonnonsuojelua sekä biologista monimuotoisuutta edistävien hankkeiden rahoittamiseen. Neuvosto ehdotti yhteisessä kannassaan vain 40 prosentin rahoitusosuutta, mikä on aivan liian vähän Natura 2000 -verkon rahoitusvaatimuksiin ja luontotyyppidirektiivin täytäntöönpanoon nähden.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN).(PL) Arvoisa puhemies, kiitän jäsen Isler Béguinia ympäristöalan rahoitusvälinettä (Life+) koskevasta mietinnöstä.

Sovittelukomitea hyväksyi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen tekstin. Asetus on järkevä rahoitusväline, ja sillä edistetään ympäristön etua Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Rahaston avulla hillitään pääasiassa kasvihuoneilmiön aiheuttamia muutoksia, kuten kuivuutta ja tulvia – sellaisia muutoksia, jotka vahingoittavat metsiä, luontoa ja biologista monimuotoisuutta.

Direktiivissä todetaan perustellusti, että näitä varoja ei voida käyttää sellaisiin hallinnollisiin kuluihin, jotka eivät liity suoraan Life+-ohjelman toimien toteuttamiseen. Seuraamalla Life+-rahaston menoja Euroopan parlamentti varmistaa varojen moitteettoman käytön kaikkein tarkoituksenmukaisimpiin aloihin. Jatkuva seuranta on olennaisen tärkeää, koska toteutettavien toimien kirjo on laaja ja käytettävissä on niukasti varoja. Kaikkien hankkeiden toteuttaminen tuo lisäarvoa Euroopan yhteisölle. Tämän ohjelman resursseja on myös lisättävä sopivan tilaisuuden tullen.

Jos asetus pannaan asianmukaisesti täytäntöön, uskon vakaasti, että Life+-varojen avulla on mahdollista toteuttaa suunnitellut toimet. Kiitän myös kaikkia, jotka työskentelivät erittäin tehokkaasti sovittelukomiteassa.

 
  
  

Puhetta ryhtyi johtamaan
varapuhemies MORGANTINI

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE).(DE) Arvoisa puhemies, huomenna hyväksymme ympäristöalan rahoitusvälinettä Life+:aa koskevan asetuksen sen kolmannessa ja viimeisessä käsittelyssä, ja kiitän jäsen Isler Béguinia yleiseen lainsäädäntöprosessiin kuuluvan sovittelun lopputuloksesta ja hänen määrätietoisuudestaan, joka oli enemmän kuin tarpeen koko lainsäädäntöprosessin ajan esitettyjen hyvin eriävien kantojen vuoksi.

Life+-ohjelman yleistavoitteita ovat yhteisön ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön toteuttaminen, ajantasaistaminen ja kehittäminen. Näihin asioihin tarvitaan rahaa, ja juuri tästä tuli kiistakapula. Kaikkein kiivaimmin keskusteltiin siitä, miten paljon rahaa tarvitsemme, ja ennen kaikkea siitä, miten tällaisia varoja pitäisi hallinnoida. Emme saavuttaneet sovittelumenettelyllä kaikkea sitä, mitä kuvittelimme, mutta onnistuimme saamaan 40 miljoonan euron lisärahoituksen ja olemme myös onnistuneet säilyttämään keskitetyn hallintojärjestelmän, sillä jäsenvaltiot halusivat hallinnoida 80:tä prosenttia varoista itse, mutta olemme varmistaneet tämän toimintalinjan jatkumisen tulevaisuudessa yhteisöperusteisena.

Life+-asetuksen mukaisesti rahoitusta saavat vain sellaiset hankkeet, joissa painotetaan esimerkkikäytäntöjä tai havainnollistetaan Natura 2000 -verkon hallinnointia. Siksi Natura 2000 -verkkojen hallinnointia varten on välttämätöntä taata asianmukainen rahoitus, ja tämä on komission ja jäsenvaltioiden tehtävä.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan tiistaina 22. toukokuuta.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö