Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0129(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0125/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0125/2007

Συζήτηση :

PV 21/05/2007 - 18
CRE 21/05/2007 - 18

Ψηφοφορία :

PV 22/05/2007 - 9.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0190

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 21 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

18. Πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (συζήτηση)
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0125/2007) της κ . Anne Laperrouze, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ (COM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Κυρία Πρόεδρε, με χαρά ανοίγω αυτήν τη συζήτηση σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, η οποία συμπληρώνει την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, που αποτελεί το επίκεντρο της προστασίας των υδάτων για την ΕΕ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, κ. Laperrouze, και την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων για τις σημαντικές προσπάθειες που κατέβαλε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και την Επιτροπή Αλιείας, ιδιαίτερα τον συντάκτη και τις συντάκτριες, τον κ. Rübig, την κ. Bourzai και την κ. Corbey αντίστοιχα, για την πολύ εποικοδομητική και υποστηρικτική συμβολή τους σε αυτόν τον σημαντικό τομέα.

Η προστασία των ποταμών, των λιμνών, του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη μόλυνση που προκαλούν επικίνδυνες ουσίες είναι βασική προτεραιότητα για την Επιτροπή. Από το 1970, όταν η Κοινότητα ανέλαβε την πρώτη αποφασιστική δράση της, έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο. Ωστόσο, ενώ λύναμε ορισμένα προβλήματα ρύπανσης, προέκυπταν άλλα. Το χημικό μίγμα στα ύδατά μας έχει γίνει πιο περίπλοκο και οι πηγές μόλυνσης δεν επικεντρώνονται πλέον σε ένα σημείο, αλλά εξαπλώνονται και διαχέονται. Δεν υπήρξε ούτε μία στιγμή ικανοποίησης.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα μόλυνσης που προκαλούν αυτές οι επικίνδυνες ουσίες, η Επιτροπή πρότεινε ή ενέκρινε πάνω από 30 κοινοτικές πράξεις μετά τη συμφωνία της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα. Δεν μπορώ να τις απαριθμήσω όλες, αλλά επιτρέψτε μου να επισημάνω ορισμένες ως παράδειγμα.

Πρώτον, η Επιτροπή απαγόρευσε ή περιόρισε την εμπορία και τη χρήση για 16 από τις ουσίες προτεραιότητας της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα. Περαιτέρω αποφάσεις για ορισμένα φυτοφάρμακα, βιοκτόνα προϊόντα και άλλα υπάρχοντα χημικά βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας. Δεύτερον, η συμφωνία-ορόσημο για το REACH, η νέα πολιτική της ΕΕ για τα χημικά, θα απαιτήσουν την έγκριση των πιο επικίνδυνων ουσιών και τον περιορισμό των κινδύνων για όλα τα υπόλοιπα χημικά που ρυθμίζονται από την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα.

Συνοπτικά, τονίζω και πάλι ότι και στο μέλλον η Επιτροπή δεσμεύεται να παράσχει τα απαραίτητα μέσα για τον έλεγχο των εκπομπών όπου αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα στην πιο αποτελεσματική και αναλογική δράση για την αντιμετώπιση της μόλυνσης που προκαλείται από ουσίες προτεραιότητας. Ταυτόχρονα, είμαι προσηλωμένος στις αρχές για τη βελτίωση της νομοθεσίας και στην κατάθεση επιπλέον προτάσεων μόνο εκεί όπου μπορεί να αποδειχθεί ότι η Κοινότητα είναι το πλέον κατάλληλο επίπεδο δράσης.

Θα αναφερθώ τώρα στην πρόταση οδηγίας της Επιτροπής σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος για ουσίες προτεραιότητας. Στόχος της προτεινόμενης οδηγίας είναι να ορίσει εναρμονισμένα και διαφανή κριτήρια για την αξιολόγηση της καλής χημικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων, η οποία πρέπει να επιτευχθεί έως το 2015. Συνεπώς, το πιο σημαντικό μέρος της πρότασης είναι το Παράρτημα Ι: τα πρότυπα ποιότητας που πρέπει να περιοριστούν σε όλα τα ποτάμια, τις λίμνες και τα παράκτια και χωρικά ύδατα.

Όπως γνωρίζετε, για τα θαλάσσια ύδατα η προτεινόμενη οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική θα εξασφαλίσει το ίδιο επίπεδο προστασίας όσον αφορά τη ρύπανση από επικίνδυνες ουσίες σε περιοχές όπου δεν ισχύει η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Τονίζω ότι οι προτεινόμενες αξίες για πρότυπα ποιότητας ήδη αντικατοπτρίζουν τον κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσουν αυτές οι ουσίες για το θαλάσσιο οικοσύστημα. Επιπλέον, η πρόταση επισημαίνει δύο επιπλέον επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας και ανακαλεί αρκετές οδηγίες που εγκρίθηκαν μεταξύ 1982-1990.

Ωστόσο, η πρόταση δεν περιλαμβάνει επιπλέον μέτρα για ελέγχους εκπομπών για τους λόγους που ανέφερα νωρίτερα. Η Επιτροπή πιστεύει ότι οι έλεγχοι των εκπομπών καλύπτονται επαρκώς μέσω άλλης υφιστάμενης κοινοτικής νομοθεσίας, όπως η οδηγία σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης.

Ως τελευταία παρατήρηση, θα ήθελα να τονίσω ότι συμμεριζόμαστε τον στόχο για ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του υδάτινου περιβάλλοντος. Η Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη έκθεση εφαρμογής σχετικά με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα στις 22 Μαρτίου 2007, την Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό. Τόνισε ότι, παρά την πρόοδο, πρέπει να γίνει πολλή δουλειά ακόμη, ιδιαίτερα από τα κράτη μέλη, εάν θέλουμε να επιτύχουμε βιώσιμη διαχείριση των υδάτων καθιστώντας επιτυχή την εφαρμογή της οδηγίας.

Η σημερινή πρόταση αποτελεί άλλο ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση και δεσμεύομαι να συνεργαστώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που ορίσαμε από κοινού το 2000. Εν τούτοις, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη βήματα, και ζητά την υποστήριξή σας σε αυτήν τη διαδικασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Laperrouze (ALDE), εισηγήτρια. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μόλις τώρα κύριε Επίτροπε, επισημάνατε ότι η χημική ρύπανση των επιφανειακών υδάτων αποτελεί απειλή για το υδάτινο περιβάλλον, το οικοσύστημα και, κατά συνέπεια, την ανθρώπινη ασφάλεια. Είπατε μάλιστα ότι ο σκοπός αυτής της θυγατρικής οδηγίας της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα ήταν να καταπολεμηθεί η διάδοση τοξικών ουσιών στα επιφανειακά ύδατα. Για τον σκοπό αυτόν, πρόκειται να εφαρμοστεί ένας κατάλογος εκπομπών, απορρίψεων και διαρροών, προκειμένου να εξακριβωθεί αν οι στόχοι μείωσης ή σταδιακής εξάλειψης των εκπομπών και των διαρροών ρυπογόνων ουσιών έχουν εκπληρωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 7, της οδηγίας πλαίσιο, καθώς η προθεσμία για τον στόχο της σταδιακής εξάλειψης είναι το 2025. Για την ακρίβεια, αυτή η οδηγία θα οδηγήσει στην κατάργηση των υφιστάμενων θυγατρικών οδηγιών που αναφέρονται στο παράρτημα IX της οδηγίας πλαίσιο.

Αυτή η οδηγία, επομένως, θέτει όρια όσον αφορά τη συγκέντρωση στα επιφανειακά ύδατα ορισμένων φυτοφαρμάκων, βαρέων μετάλλων και άλλων χημικών ουσιών που θέτουν σε κίνδυνο την υδρόβια χλωρίδα και πανίδα και την ανθρώπινη ασφάλεια. Οι μελέτες επιπτώσεων που έχουν διενεργηθεί από την Επιτροπή είχαν ως αποτέλεσμα τον καθορισμό επιπέδων προτύπων ποιότητας περιβάλλοντος, που εκφράζονται ως ετήσιος μέσος όρος προσφέροντας ένα επίπεδο προστασίας κατά της μακροπρόθεσμης έκθεσης και ως μια μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση, για την προστασία έναντι της βραχυπρόθεσμης έκθεσης. Ωστόσο, μερικές από τις τιμές των προτύπων ποιότητας περιβάλλοντος εξακολουθούν να είναι υπό συζήτηση, κυρίως εκείνες σχετικά με το βενζόλιο και το κάδμιο, το εξαχλωροβενζόλιο και το εξαχλωροβουταδιένιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο, τον μόλυβδο, και τους πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες επίσης, επειδή μερικές μελέτες επιπτώσεων δεν έχουν τελειώσει, μια κατάσταση που, παρόλα αυτά, μας έχει παρεμποδίσει στις συζητήσεις μας.

Οι τροπολογίες που υπέβαλε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων επισημαίνουν την επιθυμία να θεσπιστούν κοινές μεθοδολογίες που αποσκοπούν στη διασφάλιση ενός ενδεδειγμένου επιπέδου προστασίας και στην πρόληψη των στρεβλώσεων ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών. Επίσης αναρωτηθήκαμε για την πιθανότητα άδειας μεταβατικών χώρων υπέρβασης. Πράγματι, αν σβήναμε αυτήν την παράγραφο, θα είχαμε προχωρήσει περισσότερο; Αυτό που έχει σημασία, στην πραγματικότητα, είναι ο χώρος ανάλυσης. Αν δεν καθορίζαμε μεταβατικούς χώρους, μπορεί να υπήρχε ένα αντίθετο αποτέλεσμα, όπου θα αποφεύγαμε τους ελέγχους σε αυτούς τους χώρους και, επομένως, δεν θα γνωρίζαμε τι συμβαίνει εκεί.

Επομένως, προτείναμε να επιτρέψουμε στα κράτη μέλη την επιλογή καθορισμού μεταβατικών χώρων, αλλά με την υποχρέωση μείωσης αυτών των χώρων προκειμένου να επιτευχθούν τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος μακροπρόθεσμα. Αναφέραμε επίσης την ιδιαίτερη περίπτωση των περιοχών λιμένων όπου, λόγω της ανάμειξης υδάτινων όγκων που προκαλείται από τη βυθοκόρηση ποταμών και εκβολών ποταμών, τα πρότυπα ποιότητας και οι μέθοδοι ανάλυσης φαίνονται ακατάλληλα. Συζητήσαμε εκτεταμένα αν πρέπει να προστεθούν άκρως τοξικές ουσίες στον κατάλογο των ουσιών που προτάθηκε αρχικά από την Επιτροπή. Τελικά επιτεύχθηκε ένας συμβιβασμός επί του θέματος. Καλούμε την Επιτροπή να διενεργήσει μια ανάλυση αυτών των νέων ουσιών που αναφέρονται στον κατάλογο και να αποφανθεί σχετικά με την τελική τους ταξινόμηση, ως ουσίες προτεραιότητας ή ως επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας, και να αποφανθεί το αργότερο 12 μήνες μετά τη θέση σε ισχύ αυτής της οδηγίας.

Ο συμβιβασμός μας αφορά τα νέα μέτρα ελέγχου εκπομπών. Δίνουμε έμφαση στον έλεγχο των εκπομπών. Ενώ η Επιτροπή βασίζεται στην πραγματικότητα στην ύπαρξη άλλων νομοθετικών διατάξεων σχετικά με τις χημικές ρυπογόνους ουσίες, όπως η REACH, η ΟΠΕΡ ή οι οδηγίες για τα φυτοφάρμακα, καλούμε την Επιτροπή να διενεργήσει μια σχολαστική αξιολόγηση της συνέπειας και της αποτελεσματικότητας όλων των νομοθετικών πράξεων που υπάρχουν και είναι πιθανό να έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα των υδάτων και, αν είναι απαραίτητο, να προσαρμόσει ή να προτείνει νέες νομοθετικές πράξεις.

Ολοκληρώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Επιτροπής και τους διάφορους ανθρώπους που με βοήθησαν να εκπονήσω αυτήν την έκθεση και, φυσικά, τους συντάκτες γνωμοδότησης για την εποικοδομητική τους συνεργασία σε ένα πολύ τεχνικό θέμα. Πρέπει να πω ότι ήταν χαρά μου που δούλεψα μαζί τους.

Και τώρα σας καλώ, κυρίες και κύριοι, να υποστηρίξετε αυτήν την έκθεση ώστε να αποκτήσουμε ένα κείμενο που καθιστά δυνατό τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, δηλαδή, ένα κείμενο που θα μας επιτρέψει να ξέρουμε αν, μέχρι το 2025, θα έχουμε καταφέρει να εξαλείψουμε τις εκπομπές από αυτές τις ουσίες που είναι πολύ τοξικές για τους ανθρώπους και για το περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE), συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω την κ. Laperrouze για την εξαίρετη συνεργασία της σε ένα τεχνικό και δύσκολο θέμα, το οποίο όμως είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ευρώπη των 27, καθώς οι προσπάθειες εναρμόνισης χρησιμεύουν επίσης στο να αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην Ευρώπη.

Όπως όμως συμβαίνει με τα τεχνικά θέματα, υπάρχουν επίσης και οι διαδικασίες έγκρισης καθώς και τα διοικητικά βάρη, τα οποία πρέπει να αναθεωρούνται διαρκώς ενόψει της ανάγκης για καλύτερη ρύθμιση, δεδομένου του σημερινού στόχου για μείωση των διοικητικών ρυθμίσεων στην Ευρώπη κατά 25%. Πιστεύω ότι οι σκέψεις για μια καλύτερη διακυβέρνηση απαιτούν να θέσουμε τις σωστές προτεραιότητες, διότι, όσον αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι τεχνικές ρυθμίσεις και οι αναθεωρήσεις δεν περιλαμβάνουν πάντοτε ή αποκλειστικά δαπάνες, αλλά συνδέονται επίσης και με επαχθή διοικητικά βάρη.

Για τον λόγο αυτόν, ζητώ από την Επιτροπή να συνεχίσει να ελέγχει την τεχνική εφαρμοσιμότητα των εν λόγω κανόνων, να τους εκσυγχρονίζει διαρκώς και, φυσικά, να ελέγχει τις δαπάνες που συνεπάγονται ως προς την αναλογικότητά τους. Η προϋπόθεση αυτή θα γίνεται ολοένα και πιο ουσιώδης όσο περνάει ο καιρός και λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα στάδια που σχεδιάζονται.

Και έτσι έρχομαι και στην απόλυτη απαγόρευση επιδείνωσης, η οποία στην πράξη μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα στη βιομηχανία και στη γεωργία. Όλοι γνωρίζουμε ότι, όταν έχουμε να κάνουμε με τα ύδατα, τη μία ημέρα μπορεί να υπάρξουν πλημμύρες και την άλλη περιοχές με ξηρασία. Αν εισαγάγαμε αυτήν την απόλυτη απαγόρευση επιδείνωσης στον εν λόγω τομέα, οι κανόνες αυτοί θα δημιουργούσαν τεράστια προβλήματα στη γεωργία και στη βιομηχανία σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Sturdy, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να συγχαρώ και εγώ την κ. Laperrouze. Ξεκινήσαμε με μια πολύ καλή βάση και συνεργαστήκαμε καλά καθ’ όλη τη διάρκεια. Ξεκινήσαμε δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια του κοινού και του περιβάλλοντος. Φρονώ ότι αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό.

Η προτεινόμενη οδηγία θέτει όρια για τη συγκέντρωση ορισμένων ουσιών στα επιφανειακά ύδατα συμπεριλαμβανομένων ορισμένων φυτοφαρμάκων, βαρέων μετάλλων και άλλων επικίνδυνων χημικών και ουσιών που έχει ήδη αναφέρει η εισηγήτρια. Αυτά τα χημικά θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο τόσο την ανθρώπινη υγεία όσο και τη ζωή των ζώων και των φυτών –ιδιαίτερα τη θαλάσσια ζωή– και, συνεπώς, αυτό θα ταίριαζε ως το τελευταίο κομμάτι που παζλ στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα.

Είναι σημαντικό να ελεγχθεί η μόλυνση και να υπάρξει συνοχή με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει κοινές μεθοδολογίες για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου προστασίας, ενώ παράλληλα θα αποφεύγεται η στρέβλωση του ανταγωνισμού. Οι τροπολογίες που προτείνονται στην Ολομέλεια για την ψήφιση των ΠΠΠ έχουν ως στόχο να καταστήσουν το κείμενο πιο ξεκάθαρο, πιο εφικτό και πιο εύκολο ως προς την εφαρμογή του. Η πρόταση για δύο νέες αιτιολογικές σκέψεις έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τη συνοχή με τις απαιτήσεις τις οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα σχετικά με τις ουσίες προτεραιότητας. Δεν υπάρχει επί του παρόντος συναίνεση σχετικά με τον τρόπο ανάληψης μέτρων, που ανέφερε και πάλι η κ. Laperrouze για τα ιζήματα και τους ζώντες οργανισμούς, και έως ότου συγκεντρώσουμε τα επιστημονικά δεδομένα σε αυτά τα επίπεδα, πρέπει να τα εξετάσουμε εκ του σύνεγγυς. Αντί να ορίσουμε τώρα επίπεδα για τα κράτη μέλη, θα πρέπει να ελέγξουμε τις συγκεντρώσεις ουσιών στα ιζήματα και τους ζώντες οργανισμούς με στόχο την επίτευξη ενός προτύπου πλαισίου.

Στόχος αυτής της πρότασης είναι η προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό στόχο, αλλά είναι σημαντικό όλα τα στοιχεία της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα να είναι εφαρμόσιμα και ρεαλιστικά. Μέρος αυτού είναι να κρατήσουμε το κόστος σε ένα λογικό επίπεδο και να λάβουμε υπόψη ότι οι στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς την απαραίτητη τεχνική ικανότητα.

Ευχαριστώ και πάλι την εισηγήτρια.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Noëlle Lienemann, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, έχουμε μια εξαιρετικά σημαντική θυγατρική οδηγία της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα.

Σας υπενθυμίζω ότι αυτή η οδηγία πλαίσιο προβλέπει την αποκατάσταση της καλής οικολογικής κατάστασης των επιφανειακών και των γλυκών υδάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως το 2015, και πρέπει να σας πω, κύριε Επίτροπε, ότι η πολύ αργή εφαρμογή της μας ανησυχεί πολύ. Παραμένει γεγονός ότι ήταν πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα πλαίσιο για την απαγόρευση των ουσιών προτεραιότητας και των επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας, μερικές από τις οποίες πρέπει να εξαφανιστούν, και σχετικά με τις οποίες πρέπει να θεσπιστούν πρότυπα.

Αρχικά, η οδηγία πλαίσιο προέβλεπε απόλυτη συνέπεια με τις διεθνείς συμβάσεις σχετικά με τις θάλασσες, κυρίως με τη Σύμβαση OSPAR. Αυτή η σύμβαση περιέχει έναν κατάλογο ουσιών που πρόκειται να εξαφανιστούν σταδιακά, και η Ομάδα μου πίστευε ότι ήταν σημαντικό να ενσωματωθούν συστηματικά στον κατάλογο των επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας της οδηγίας οι ουσίες που εμφανίζονται στη Σύμβαση OSPAR. Ωστόσο, χάριν του συμβιβασμού, η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχτηκε την πρόταση που έκανε η εισηγήτριά μας, κ. Laperrouze –την οποία θέλω να εγκωμιάσω για το εξαιρετικό έργο της και την προσωπική της δέσμευση– και απέσυρε την τροπολογία της. Εν πάση περιπτώσει, η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διασφαλίσει ότι, μόλις ολοκληρωθούν το έργο των εμπειρογνωμόνων και οι μελέτες επιπτώσεων, η Επιτροπή θα στρωθεί στη δουλειά για την επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου προστασίας διότι, όπως γνωρίζετε, δεν διακυβεύεται μόνον η ποιότητα των υδάτων μας, αλλά επίσης η ποιότητα των θαλασσών μας και των ωκεανών μας και η συνέπεια με το σχέδιο οδηγίας «Στρατηγική για το θαλάσσιο περιβάλλον», την οποία εξετάσαμε στην πρώτη ανάγνωση.

Όσο για τα υπόλοιπα, υποστηρίζουμε πλήρως τις προτάσεις που έχουν υποστηριχθεί από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, την οποία θα συνοψίσω ως εξής. Καταρχάς, να υπάρχουν όμοιες μέθοδοι μέτρησης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω, θα ήταν πιο εύκολες για τα κράτη μέλη και πιο σαφείς για τους Ευρωπαίους. Δεύτερον, να υπάρχουν μεταβατικές περιοχές, φυσικά, αλλά με μια ημερομηνία λήξης που καθορίστηκε, ή εν πάση περιπτώσει προτάθηκε, στην πρώτη ανάγνωση για το 2008, αν θυμάμαι καλά. Τρίτον, τέλος, το πολύ σημαντικό σημείο να διασφαλίσουμε σταδιακά την απόλυτη συνέπεια των νομοθετικών μας προτάσεων, καθώς είναι αλήθεια ότι συχνά έχουμε επικριθεί για τη συσσώρευση διαφορετικών ιδεών, και η τελική απόφαση πρέπει να είναι σαφής στους Ευρωπαίους.

 
  
MPphoto
 
 

  Henrik Lax, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (SV) Το περιβάλλον είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες της ΕΕ, και απαιτούνται δραστικά μέτρα προκειμένου να επιτύχουμε τη δημιουργία ενός περιβαλλοντικά βιώσιμου μέλλοντος. Η Βαλτική είναι μία από τις θάλασσες που χρειάζονται απεγνωσμένα αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανονισμούς προκειμένου να ανακτήσουν την παλιά τους εικόνα και να επιζήσουν. Συνεπώς, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε αρκετές πτυχές της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σοβαρά. Υπάρχει αντίθεση μεταξύ των προτάσεων της Επιτροπής και των συστάσεων διεθνών οργανισμών όπως η Επιτροπή του Ελσίνκι, για παράδειγμα όσον αφορά θέματα όπως το ΦΔΑΕ. Είναι επίσης αντιφατικό το γεγονός ότι, σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, η Επιτροπή θα ελέγχει εάν τα κράτη μέλη τηρούν τις υποχρεώσεις τους για τη μείωση των εκπομπών το αργότερο έως το 2015 ενώ, στη νέα πρόταση, η ημερομηνία άλλαξε σε 2025. Επιπλέον, προτείνεται ένα νέο άρθρο σύμφωνα με το οποίο μπορεί να γίνει υπέρβαση των επιτρεπόμενων επιπέδων για περιβαλλοντικά επιβλαβείς ουσίες. Η Επιτροπή δεν δίνει κάποια ικανοποιητική εξήγηση για τον λόγο για τον οποίο θα πρέπει να εισαχθούν αυτοί οι μεταβατικοί χώροι. Ούτε προτείνει κάποιο μηχανισμό για την επίτευξη ικανοποιητικής ποιότητας υδάτων σε αυτούς τους χώρους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη σοβαρή υπονόμευση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας μας. Χρειαζόμαστε κοινούς, αυστηρούς και σαφείς κανονισμούς προκειμένου να απαλλαγούμε από τα περιβαλλοντικά δηλητήρια στα ύδατά μας. Είναι κάτι για το οποίο δεν πρέπει να συμβιβαστούμε ή να αναβάλουμε για το μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DA) Κυρία Πρόεδρε, το 1995, οι χώρες γύρω από τη Βαλτική Θάλασσα συμφώνησαν να σταματήσουν, μέσα στα επόμενα 25 έτη, τις απορρίψεις αρκετών από τις πιο επικίνδυνες ουσίες. Ο στόχος συμπεριλαμβάνονταν στη Σύμβαση OSPAR και στην αναθεωρημένη Σύμβαση της Βαρκελώνης. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίναμε επίσης αυτήν την αρχή στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, μολονότι δεν ορίστηκε προθεσμία. Ωστόσο, η Επιτροπή προφανώς ξέχασε στη συνέχεια τα πάντα σχετικά με το θέμα. Πέρασε πολύς καιρός –όχι δύο έτη όπως είχε συμφωνηθεί, αλλά τεσσεράμισι έτη– προτού η Επιτροπή καταθέσει αυτήν την πρόταση. Επιπλέον, ο κατάλογος των επικίνδυνων ουσιών ήταν πολύ μικρός. Οι φιλοδοξίες σχετικά με το υδάτινο περιβάλλον κατέρρευσαν. Αυτό είναι κακό όχι μόνο για τα ύδατα αλλά και για τη φήμη της ΕΕ. Το υδάτινο περιβάλλον είναι ένα θέμα που απασχολεί τους λαούς της Ευρώπης, και εμείς στην ΕΕ πρέπει να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών. Δεν πρέπει να ανακαλέσουμε τις υποσχέσεις που δώσαμε τόσο ρητά και τόσες πολλές φορές.

Ευτυχώς, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ευθυγραμμίστηκε πλήρως με την πρόταση της Επιτροπής. Οφείλουμε ευγνωμοσύνη στην κ. Laperrouze για το έργο που επιτέλεσε μεταξύ των προέδρων των Ομάδων για την επίτευξη σημαντικών συμβιβασμών. Η επιτροπή έχει έκτοτε ψηφίσει πολλές βελτιώσεις επί της πρότασης της Επιτροπής, και έτσι έχουμε τώρα ένα πραγματικά εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ως συνήθως, υφιστάμεθα σημαντικές πιέσεις από τις βιομηχανίες που αντιδρούν και αρνούνται να εκσυγχρονίσουν τις παραγωγικές μεθόδους τους. Εντούτοις, στην αυριανή ψηφοφορία εμείς, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η ΕΕ συμμορφώνεται με τους στόχους της Σύμβασης OSPAR και την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Δεν πρέπει να υποκύψουμε στη βιομηχανία παλιού στυλ που προκαλεί ρύπανση. Το οφείλουμε στο περιβάλλον μας, στην υγεία μας και στους απογόνους μας να παραμείνουμε ακλόνητοι.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (NL) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, κ. Laperrouze, για το έργο που επιτέλεσε. Υπάρχουν, ωστόσο, δύο παρατηρήσεις που θα ήθελα να κάνω.

Το πρώτο μου σχόλιο αφορά περιπτώσεις στις οποίες η συμμόρφωση με τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος σε ένα κράτος μέλος είναι τεχνικά ανέφικτη ή προκαλεί δυσανάλογο κόστος, τόσο από κοινωνική όσο και από οικονομική άποψη. Θα ήθελα να υπάρξει παρέκκλιση για αυτές τις περιπτώσεις όπως αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 4 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα.

Το δεύτερο σχόλιό μου αφορά την καταγραφή των απωλειών. Για παράδειγμα, οι θαλάσσιες μεταφορές και οι παλιρροϊκές κινήσεις έχουν ως αποτέλεσμα την ελευθέρωση ρυπογόνων ουσιών από τα ιζήματα. Αυτές οι ουσίες είχαν κατά το παρελθόν απορριφθεί και δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως απώλειες, καθώς απορρίφθηκαν παλαιότερα.

Προκειμένου να γίνουν αυτές οι αλλαγές, εμείς στην Ομάδα Ανεξαρτησία και Δημοκρατία καταθέσαμε δύο τροπολογίες, τις τροπολογίες 66 και 67, τις οποίες πιστεύω ότι θα στηρίξετε.

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská (NI). – (SK) Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, κ. Laperrouze, για την έκθεσή της σχετικά με την πολιτική για τα ύδατα. Η έκθεση που συζητούμε σήμερα συνδέεται στενά με άλλη μία έκθεση, της οποίας ήμουν εισηγήτρια, ήτοι της έκθεσης που αφορά μια θεματική στρατηγική σχετικά με την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων.

Και οι οκτώ ουσίες που βρίσκονται στον κατάλογο άλλων ρύπων είναι φυτοφάρμακα· όπως και οι περισσότερες ουσίες από την ομάδα των ρύπων προτεραιότητας. Η ρύπανση των ευρωπαϊκών υδάτων από φυτοφάρμακα και άλλες χημικές ουσίες είναι πολύ σοβαρή. Αυτό δικαιολογεί την ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων των επιφανειακών υδάτων και των φυτοφαρμάκων σε επίπεδο ΕΕ και όχι σε επίπεδο επιμέρους κρατών μελών. Συνεπώς, χαιρετίζω θερμά την εισαγωγή των προτύπων ποιότητας περιβάλλοντος, τα οποία θα γίνουν δεσμευτικά και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

Στην έκθεσή μου αναφέρομαι, μεταξύ άλλων, στην περιβαλλοντική προστασία των υδάτων. Ορισμένα μέτρα που προτάθηκαν πρόσφατα με στόχο τη βελτίωση της προστασίας περιλαμβάνουν τη δημιουργία προστατευτικών ζωνών εύρους τουλάχιστον δέκα μέτρων κατά μήκος των αρδευτικών τάφρων και την απαγόρευση αρκετών φυτοφαρμάκων κοντά σε αρδευτικές τάφρους, καθώς και τον ποσοτικό περιορισμό της χρήσης τους. Συμφωνώ με την πρόταση της εισηγήτριας να καταχωρηθούν ως ρύποι προτεραιότητας οι οκτώ ουσίες στην ομάδα των υπόλοιπων ρύπων.

Ωστόσο, τα θέματα που αφορούν τα ύδατα δεν είναι πρόβλημα μόνο της ΕΕ, και συνεπώς είναι επίσης σημαντική η συνεργασία με τρίτες χώρες. Η εφαρμογή αυτών των μέτρων στην ΕΕ θα είναι αναποτελεσματική εφόσον συνεχίσουν να ρέουν μολυσμένα ύδατα στα κράτη μέλη της ΕΕ από τρίτες χώρες. Ορισμένες περιοχές της ανατολικής Σλοβακίας, οι οποίες βρίσκονται μεταξύ των φτωχότερων περιοχών της χώρας, δεν έχουν επαρκείς ποσότητες υπόγειων υδάτων. Το πόσιμο νερό παράγεται μέσω της επεξεργασίας των επιφανειακών υδάτων και όχι των υπόγειων υδάτων. Αυτές οι περιοχές της Σλοβακίας συχνά αντιμετωπίζουν πολύ βασικά προβλήματα, με αποχετευτικά συστήματα που είναι ανεπαρκή ή ακόμη και απουσιάζουν από ορισμένες περιοχές. Συνεπώς, δικαιολογημένα αυτή η περιοχή της Σλοβακίας χαρακτηρίζεται από μεγάλη συχνότητα γαστρεντερικών ασθενειών. Κατά συνέπεια, δαπανούμε μεγάλα ποσά για θεραπεία και εμβολιασμό. Πρέπει να προλαμβάνουμε τέτοια προβλήματα με την παροχή υγιεινού πόσιμου νερού.

Η επένδυση στην ποιότητα των επιφανειακών υδάτων ισούται με επένδυση στην υγεία. Η Σλοβακία χρησιμοποιεί περίπου μόνο το 25% των διαθέσιμων διαρθρωτικών ταμείων για περιβαλλοντικούς σκοπούς. Το ποσοστό αυτό είναι τρομακτικά μικρό. Προτείνω την αύξηση του ποσοστού.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE). – (HU) Η οδηγία που έχουμε ενώπιόν μας καλύπτει ένα κενό και είναι εξαιρετικά αρμόζουσα, και αυτό αποδεικνύεται κάλλιστα από το γεγονός ότι εδώ και έξι χρόνια πραγματοποιούνται παθιασμένες συζητήσεις μεταξύ των κρατών μελών ακριβώς λόγω της έλλειψης ενός τέτοιου κανονισμού.

Στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι σχέσεις μεταξύ Αυστρίας και Ουγγαρίας είναι όλο και πιο τεταμένες λόγω του γεγονότος ότι τρία αυστριακά εργοστάσια δέρματος απορρίπτουν τα βιομηχανικά λύματά τους σε ένα ποτάμι στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό δημιουργεί αφρό στο νερό του ποταμού, αλλά οι αυστριακές αρχές εξακολουθούν να αμύνονται με απάθεια, ισχυριζόμενες ότι οι σημερινοί κανονισμοί της ΕΕ επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Υποστηρίζουν ότι και τα τρία εργοστάσια τηρούν τις οριακές τιμές έκχυσης, ήτοι τις εκπομπές. Ωστόσο, παραμένουν ξεδιάντροπα σιωπηρές όσον αφορά τις επιπτώσεις της καθημερινής εκπομπής αρκετών τόνων βιομηχανικών λυμάτων στο εν λόγω ποτάμι, με τη χαμηλή απόδοση σε νερό.

Η οδηγία αυτή λαμβάνει τελικά υπόψη τη φέρουσα ικανότητα των φυσικών σωμάτων του νερού και, επιπλέον, απαγορεύει 70 επικίνδυνες ουσίες, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, φυτοφαρμάκων, απορρυπαντικών, διαλυτικών και βαρέων μετάλλων. Αυτές οι ουσίες θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του οικοσυστήματος και την ανθρώπινη υγεία.

Οι προτεινόμενες τροπολογίες μου, οι οποίες περιλαμβάνουν το σουλφονικό ναφθαλίνιο που εκπέμπουν τα προαναφερθέντα αυστριακά εργοστάσια δέρματος μεταξύ των επικίνδυνων ουσιών, έλαβαν την υποστήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας της Επιτροπής. Για τον λόγο αυτόν, είμαι πεπεισμένος ότι το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει έναν αυστηρό κανονισμό στην αυριανή ψηφοφορία. Καλώ τους συναδέλφους μου βουλευτές να στηρίξουν τις προτεινόμενες τροπολογίες μου και τις τροπολογίες της Επιτροπής, και να μας επιτρέψουν να καταβάλουμε πολιτικές προσπάθειες για την προστασία των φυσικών υδάτων μας από τους βιομηχανικούς οχετούς. Και κάτι άλλο: θεωρώ ότι είναι υπερβολικά μεγάλο το χρονικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο η οδηγία θα τεθεί σε εφαρμογή το 2015 και θα απαγορεύσει την άμεση παροχή απορρίψεων ή ρύπων στα επιφανειακά ύδατα έως το 2025.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – (EN) Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω αυτήν την έκθεση σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων. Ωστόσο, θεωρώ ότι αυτή η πολιτική δεν είναι αρκετά ολοκληρωμένη όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ιρλανδία με το σύστημα υδροδότησης.

Στην Ιρλανδία, μεγάλο μέρος του πόσιμου νερού μας είναι επιφανειακά ύδατα· έως και 25% της δημόσιας υδροδότησης στη χώρα κινδυνεύει να μολυνθεί από το παράσιτο κρυπτοσπορίδιο. Το 2005, θεωρήθηκε ότι η υδροδότηση του Galway διέτρεχε πολύ μεγάλο κίνδυνο, και τώρα τα σύγχρονα νοικοκυριά δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν νερό στο Galway. Υπάρχουν εξάρσεις γαστρεντερικών ασθενειών τόσο στην πόλη όσο και στην κομητεία του Galway.

Άλλος ένας παράγοντας που συμβάλλει στο πρόβλημα του νερού στην Ιρλανδία είναι τα απόβλητα εργοστασίων όπως του Aughinish Alumina, στην κομητεία Limerick, το οποίο είναι σημαντική πηγή μόλυνσης για αυτήν και τις γύρω περιοχές λόγω των αποθεμάτων τοξικής κόκκινης λάσπης που διαρρέουν στην παροχή νερού. Στην Ιρλανδία, προσθέτουμε υδροφθοριοπυριτικό οξύ στο πόσιμο νερό μας ως υποτιθέμενο φαρμακευτικό προϊόν για την πρόληψη της οδοντικής τερηδόνας. Είναι παράνομο να διαποτίζεται ο πληθυσμός αναγκαστικά με αυτήν την επικίνδυνη τοξική ουσία που αποτελεί απόβλητο, η οποία έχει προκαλέσει αύξηση των διαταραχών των οστών. Το νερό είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, μια αναγκαιότητα. Ελπίζουμε ότι αυτή η οδηγία θα εξασφαλίσει υψηλής ποιότητας νερό για τον ιρλανδικό λαό.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που τώρα συζητούμε επιτέλους για το τελευταίο βασικό τμήμα της νομοθεσίας που απαιτείται για μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική όσον αφορά την ύδρευση, καθώς και για την υλοποίηση της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα. Είναι προτιμότερο να παρέχουμε από την αρχή παρά να αντισταθμίζουμε τις ανεπάρκειες που προκύπτουν στη συνέχεια, και αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση του νερού, το οποίο είναι απαραίτητο για την ίδια την επιβίωσή μας.

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα ορίζει ότι ο κατάλογος ουσιών προτεραιότητας πρέπει να αναθεωρείται τακτικά και να ενημερώνεται σύμφωνα με τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα, επομένως ο κατάλογος που καταρτίζουμε δεν είναι στατικός ή οριστικός, αλλά αποτελεί τμήμα μιας δυναμικής διαδικασίας, η οποία πρέπει να μας επιτρέπει να συμπεριλαμβάνουμε τα νέα δεδομένα και τις νέες ουσίες, ουσίες οι οποίες αναπτύσσονται και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται, όπως καταδεικνύουν πολλά παραδείγματα που επικαλέστηκαν σήμερα αρκετοί βουλευτές.

Δεν μπορούμε πάντοτε να καταγράφουμε και να λαμβάνουμε υπόψη όλες τις επιπτώσεις μιας ουσίας· όταν, για παράδειγμα, εμφανίστηκε στην αγορά κατά τη δεκαετία του 1960 το αντισυλληπτικό χάπι, αρχικά έγινε δεκτό ως επαναστατικός θρίαμβος και μόνον στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι οι ορμονικές ουσίες του εμπλούτιζαν τα ύδατά μας· επομένως, προκύπτει ότι είναι απαραίτητη η διαρκής παρακολούθηση και ότι εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις ουσίες που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙ, στο οποίο η εισηγήτρια, κατόπιν συμβιβασμού, συμπεριέλαβε τις ουσίες που οι βουλευτές θεωρούσαν ως πραγματικά ή δυνητικά επικίνδυνες. Εναπόκειται πλέον στην Επιτροπή να εξετάσει τι πρέπει να γίνει με αυτές τις ουσίες και στη συνέχεια να υποβάλει επ’ αυτού προτάσεις ενώπιον του Κοινοβουλίου.

Αυτόν τον κατάλογο πρέπει να τον δούμε ως έναν κατάλογο ουσιών που πρέπει να εξετασθούν και τίποτε παραπάνω· δεν ταξινομεί τις ουσίες αυτές, ούτε τις αξιολογεί εκ των προτέρων, ούτε ισχυρίζεται ότι είναι ολοκληρωμένος. Όλες οι ουσίες πρέπει να αξιολογηθούν επιστημονικά και, αν προκύψει ότι πρέπει να χαρακτηρισθούν ως επικίνδυνες, τότε πρέπει να ταξινομηθούν αμέσως ως τέτοιες. Οποιαδήποτε καλή ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα των υδάτων πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις τελευταίες γνώσεις και αξιολογήσεις, αν πρόκειται να ενεργήσει υπέρ της προστασίας των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, κ. Laperrouze, για αυτήν την εξαίρετη έκθεση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να θεσπίσουμε εγκαίρως αυτήν την οδηγία, η οποία πρόκειται να συμπληρώσει την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και, όπως είπε η εισηγήτρια, είναι εξίσου σημαντικό να καταπολεμηθεί η ρύπανση στην πηγή και στο σημείο προέλευσής της και να αντιμετωπιστούν οι διάφορες πηγές ρύπανσης, χρησιμοποιώντας τις ίδιες μεθόδους, διασφαλίζοντας παράλληλα την πρόληψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και την καλή ποιότητα των υδάτων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Θα ήθελα να πω δυο λόγια σχετικά με ορισμένες τροπολογίες, τις οποίες θεωρώ πολύ σημαντικές. Συγκεκριμένα, η απόλυτη απαγόρευση επιδείνωσης, στην οποία αναφέρθηκε ήδη ο κ. Rübig, επιφέρει μια σειρά προβλημάτων, όταν τίθεται σε εφαρμογή· πρέπει να αναρωτηθούμε αν είναι ορθό να θεσπίσουμε εδώ κάτι, το οποίο θα δυσχεράνει στη συνέχεια σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα. Το ζήτημα αυτό χάνει σε κάποιον βαθμό το νόημά του, διότι ο περιορισμός της δυνατότητας εφαρμογής μεταβατικών ζωνών μόνο στα ύδατα χαμηλής στάθμης συνιστά επιπλέον ένα εξαιρετικά σοβαρό εμπόδιο για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε τρόπους, με τους οποίους η επιλογή και η ταξινόμηση των ουσιών προτεραιότητας μπορεί να επιτευχθεί με επιστημονικά ορθό τρόπο, και κάτι τέτοιο απαιτεί την υποβολή ορισμένων ακόμη μελετών, αν θέλουμε να έχουμε μια σωστή επιστημονική βάση για την επιβολή των σχετικών απαιτήσεων.

Θα ήθελα, συγκεκριμένα, να εκφράσω την υποστήριξή μου για την τροπολογία 75 του κ. Sturdy, η οποία επισημαίνει την ανάγκη τεχνικής εφικτότητας και, κυρίως, την αποφυγή των δυσανάλογων δαπανών.

Ο κ. Olajos αναφέρθηκε σε ένα διμερές πρόβλημα μεταξύ της Αυστρίας και της Ουγγαρίας· καθόσον γνωρίζω, έχει ήδη ορισθεί μια επιτροπή για να διερευνήσει το θέμα και, φυσικά, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να επιλύσουν οι δύο χώρες από κοινού το πρόβλημα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – (SK) Θα ήθελα, όπως και οι συνάδελφοί μου, να συγχαρώ την εισηγήτρια, κ. Laperrouze, για το εξαιρετικό της έργο όσον αφορά τη σύνταξη αυτού του σημαντικού εγγράφου.

Το γεγονός ότι συζητούμε την καθαρότητα των υδάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και δύο χρόνια αποδεικνύει ότι το θέμα αυτό έχει υψηλή προτεραιότητα στις δημόσιες συζητήσεις. Το σημερινό θέμα αφορά την οδηγία για τα υπόγεια ύδατα, τόσο από άποψη λογικής όσο και από άποψη ουσίας. Με χαροποιεί το γεγονός ότι κατά τη συζήτηση των δύο προηγούμενων προτύπων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε κάποιο αποτέλεσμα, μολονότι είναι γνωστό ότι οι διαφορές τους έπρεπε να ξεπεραστούν μέσω προσπαθειών συνδιαλλαγής. Πιστεύω σθεναρά ότι ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι από την πρόταση της Επιτροπής και ότι θα πρέπει να προτείνουμε ορισμένες επιπλέον καταχωρίσεις που λείπουν επί του παρόντος από τον κατάλογο των ιδιαίτερα επιβλαβών ουσιών. Αναφέρομαι γενικά στις τερατογόνους και καρκινογόνους ουσίες, καθώς και στα βαρέα μέταλλα, που φτάνουν στα επιφανειακά ή ακόμη και τα υπόγεια ύδατα λόγω των πλημμελών διαδικασιών που εφαρμόζουν οι βιομηχανικές εταιρείες. Τέλος, εξίσου σημαντικό είναι να τιμωρούνται αυστηρά όσοι με την αμέλεια και την ασυγχώρητη αδιαφορία τους προκαλούν τη διαρροή βενζίνης, πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου στα επιφανειακά ύδατα και τα αποθέματα υπόγειων υδάτων. Στην πραγματικότητα, η Σλοβακία, όπως οι γειτονική Τσεχική Δημοκρατία, είχαν την ατυχία να υποστούν μαζική ρύπανση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των υπογείων υδάτων, σε σχέση με την ανάπτυξη των σοβιετικών στρατευμάτων που κατείχαν τη χώρα για 21 δύσκολα χρόνια.

Είναι επίσης απαραίτητη η πρόληψη της διαρροής στο νερό ιδιαίτερα επιβλαβών φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό στη γεωργία και που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την υγεία του πληθυσμού. Ωστόσο, στον καθορισμό του αριθμού των εξαιρετικά επιβλαβών ουσιών θα πρέπει να λάβουμε υπόψη επιστημονικές πληροφορίες και αποδείξεις ως προς τις επιβλαβείς επιπτώσεις τους για τον άνθρωπο και άλλους ζώντες οργανισμούς. Ως εκ τούτου, καλώ μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να συντάξει ένα σχέδιο νομοθεσίας προκειμένου τα νέα δεσμευτικά πρότυπα να τεθούν σε ισχύ το αργότερο έως το 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE), συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, μιλάω με την ιδιότητά μου ως συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου σχετικά με αυτήν την πρόταση για μια θυγατρική οδηγία που απορρέει από την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα.

Καταρχάς θέλω να συγχαρώ την κ. Laperrouze για το εξαιρετικό έργο που έχει επιτελέσει σε σχέση με αυτό το περίπλοκο και άκρως τεχνικό θέμα. Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένη με την ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, καθώς εγκρίθηκαν 12 από τις 21 τροπολογίες που προτάθηκαν από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου.

Εν συντομία, οι στόχοι της επιτροπής μας ήταν: καταρχάς, να επισημάνει την προφυλακτική, προληπτική δράση και τις αρχές του «ο ρυπαίνων πληρώνει»· δεύτερον, να επισημάνει την ανάγκη για λογική χρήση της γης στο πλαίσιο μιας οικολογικής μορφής γεωργίας· τρίτον, τη θέσπιση εθνικών και κοινοτικών συμπληρωματικών μέτρων που πρέπει να εφαρμοστούν, όπως ο καθορισμός άλλων ρυπογόνων ουσιών και συγκεκριμένα προγράμματα ελέγχου για ιζήματα και ζώντες οργανισμούς· τέταρτον, να επισημάνει την ανάγκη για μια επίσημη αξιολόγηση της συνέπειας και της αποτελεσματικότητας των διαφόρων κοινοτικών πράξεων σχετικά με την ποιότητα των υδάτων· πέμπτον, να ζητήσει τον συντονισμό των προγραμμάτων παρακολούθησης και των εθνικών απογραφών όταν ένα υδάτινο ρεύμα διασχίζει αρκετά κράτη μέλη· και έκτον –τέλος– να καταδείξει την ανάγκη να συνοδεύσουν τα κράτη μέλη τις απογραφές τους με ένα χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των στόχων της μείωσης, και τελικά της σταδιακής εξάλειψης, των εκπομπών.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, Μέλος της Επιτροπής. (EN) Κυρία Πρόεδρε, με χαρά παρατηρώ ότι οι υπό συζήτηση τροπολογίες στηρίζουν τα προτεινόμενα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος όπως έχουν τεθεί από την Επιτροπή. Ωστόσο, οι αρχές της εισαγωγής της νέας έννοιας των μεταβατικών χώρων υπέρβασης και η κατάρτιση του καταλόγου φαίνονται επίσης να είναι αποδεκτές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ για αυτήν την υποστήριξη, διότι πιστεύω ότι αυτά τα στοιχεία είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της προτεινόμενης θυγατρικής οδηγίας. Επιπλέον, υπάρχουν πολλές τροπολογίες σε σχέση με τις οποίες συμμερίζομαι πλήρως τους βασικούς στόχους και σκοπούς.

Επιτρέψτε μου να πω, καταρχάς, ότι ανησυχώ και εγώ για τον ενδεχόμενο κίνδυνο που μπορεί να θέτουν ορισμένες από τις ουσίας προτεραιότητας. Κατανοώ ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων προτείνει 11 από αυτά τα χημικά να χαρακτηριστούν νέες επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας στις τροπολογίες 53-62. Πιστεύω ότι μπορούμε ήδη να διαχειριστούμε αυτούς τους κινδύνους και να αποφύγουμε τις αρνητικές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον εφαρμόζοντας την οδηγία REACH και την υπόλοιπη κοινοτική νομοθεσία.

Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι συμμερίζομαι τις ανησυχίες για την όλο και πιο συχνή ανίχνευση νέων ρύπων στο νερό που πίνουμε ή κάνουμε μπάνιο. Κατανοώ ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος προτείνει, στις τροπολογίες 65, 68 και 78, την προσθήκη στον κατάλογο προτεραιότητας 30 νέων χημικών που στο παρελθόν δεν περιλαμβάνονταν στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Η Επιτροπή εργάζεται επί διαφόρων πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής πρόσφατων στοιχείων ελέγχου για αυτές και για άλλες ουσίες. Η Επιτροπή θα σας αναφέρει το αποτέλεσμα αυτών των πρωτοβουλιών το 2008 στο πλαίσιο της αναθεώρησης του καταλόγου προτεραιότητας που θα προτείνει η Επιτροπή.

Τρίτον, υπάρχουν πολλές τροπολογίες που ορίζουν μια σχέση με άλλες σχετικές νομοθεσίες ή επιβαρύνουν την Επιτροπή με επιπλέον καθήκοντα και υποχρεώσεις. Μολονότι η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να δεχθεί αυτές τις τροπολογίες, κυρίως για λόγους νομικής σαφήνειας, η Επιτροπή συμμερίζεται πλήρως τους βασικούς σκοπούς και στόχους τους σε πολλές περιπτώσεις. Ανάλογα με τις περαιτέρω διαπραγματεύσεις, δεσμεύομαι να χρησιμοποιήσω τους απαραίτητους πόρους στην Επιτροπή, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες που εκφράζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω αυτών των τροπολογιών.

Όσον αφορά το θέμα που τέθηκε σχετικά με την πιθανή σύγκρουση μεταξύ των διεθνών συμβάσεων, όπως η HELCOM, και της νέας νομοθεσίας, διαβεβαιώνω τον κ. Lax ότι υπάρχει και θα υπάρχει συνέπεια μεταξύ των διεθνών συμβάσεων και της νομοθεσίας της ΕΕ. Το Σώμα συζητά επί του παρόντος την οδηγία για τη θαλάσσια προστασία, η οποία θα χρησιμοποιήσει της υφιστάμενες περιφερειακές συμφωνίες, όπως η HELCOM, ως βασικές πλατφόρμες εφαρμογής, εξασφαλίζοντας έτσι συνέπεια.

Εν συντομία, όσον αφορά την προτεινόμενη θυγατρική οδηγία, με χαρά σας ανακοινώνω ότι η Επιτροπή μπορεί να στηρίξει 30 τροπολογίες πλήρως, εν μέρει ή επί της αρχής. Θα δώσω στη Γραμματεία του Κοινοβουλίου έναν λεπτομερή κατάλογο για τη θέση της Επιτροπής επί των τροπολογιών(1).

Τέλος, τέθηκαν αρκετά επιπλέον θέματα κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Σας διαβεβαιώνω ότι τα έλαβα υπόψη μου και θα εκφράσω τις ιδέες, τις θέσεις και τις ανησυχίες σας στον Επίτροπο κ. Δήμα, ο οποίος σίγουρα θα τις μελετήσει ενδελεχώς.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τρίτη 22 Μαΐου.

Παράρτημα – Θέση της Επιτροπής

 
  
  

Έκθεση Laperrouze (A6-0125/2007)

Υπάρχουν 30 τροπολογίες τις οποίες η Επιτροπή μπορεί να υποστηρίξει πλήρως, εν μέρει ή επί της αρχής. Πρόκειται για τις τροπολογίες 1, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 43, 48, 52, 73 και 79.

Οι τροπολογίες τις οποίες η Επιτροπή δεν μπορεί να υποστηρίξει είναι οι τροπολογίες αριθ. 2, 5, 6, 9, 10, 11, 19, 20, 26, 27, 28, 32, 33, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82 και 83.

 
  

(1)Βλ. Παράρτημα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου