Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 21 Μαΐου 2007 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Καθιέρωση μιας πράσινης οικονομίας υδρογόνου και μία τρίτη βιομηχανική επανάσταση στην Ευρώπη μέσω μιας εταιρικής σχέσης με περιφέρειες και πόλεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που έχουν αναλάβει δέσμευση προς τούτο (γραπτή δήλωση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Δήλωση οικονομικών συμφερόντων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διάταξη των εργασιών
 14.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
 15.Αντίκτυπος και συνέπειες του αποκλεισμού των υπηρεσιών υγείας από την οδηγία για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (συζήτηση)
 16.Ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010 (συζήτηση)
 17.Χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE+) (συζήτηση)
 18.Πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (συζήτηση)
 19.«Δάφνη IIΙ»: ειδικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της βίας (συζήτηση)
 20.Ο αντίκτυπος και οι επιπτώσεις των διαρθρωτικών πολιτικών στη συνοχή της ΕΕ (συζήτηση)
 21.Αλιευτική σύμπραξη ΕΚ/Δανία και Γροιλανδία (συζήτηση)
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (576 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (862 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου