Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/0278(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0061/2007

Forhandlinger :

PV 28/03/2007 - 16
CRE 28/03/2007 - 16

Afstemninger :

PV 29/03/2007 - 8.8
CRE 29/03/2007 - 8.8
Stemmeforklaringer
PV 22/05/2007 - 9.6
CRE 22/05/2007 - 9.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0095
P6_TA(2007)0191

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 22. maj 2007 - Strasbourg EUT-udgave

10. Stemmeforklaringer
Protokol
MPphoto
 
 

  Formanden. - Vi går nu over til stemmeforklaringer.

 
  
  

Betænkning af Isler Béguin (A6-0180/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Vi har stemt for den endelige aftale, fordi det lykkedes Parlamentet at sikre en forhøjelse på 40 millioner euro i forhold til det beløb, der var afsat i Rådets fælles holdning. Budgettet til Life+ er nu fastsat til omkring 1.894 millioner euro.

Derudover afsættes en del LIFE+-budgettet til projekter "natur- og biodiversitetsprojekter". Parlamentet har sikret, at mindst 50 % af Life+-budgetmidlerne afsættes til projektaktionstilskud til foranstaltninger til støtte for bevarelse af natur og biodiversitet. Rådet havde i sin fælles holdning foreslået at afsætte 40 % af hele budgettet til sådanne projekter.

Som det nævnes i den endelige betænkning, oplæste kommissær Dimas på forligsudvalgsmødet en erklæring om, at Kommissionen inden revisionen af den finansielle ramme ville undersøge de på såvel nationalt plan som EU-plan forpligtede og planlagte udgifter til forvaltning af Natura 2000-netværkerne. Undersøgelsesresultaterne vil blive brugt til at tilpasse fællesskabsinstrumenter, navnlig Life+, og til at sikre et højt samfinansieringsniveau.

Sammenfattende er resultatet meget mere tilfredsstillende end nogen aftale, der kunne være afsluttet i en tidligere fase i lovgivningsproceduren.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Jeg glæder mig over forligsresultatet, der fastholder den centraliserede tilgang, hvor Kommissionen fortsat forvalter programmet for at sikre merværdi for Europa som helhed, fælles kriterier og ekspertise, og hvor yderligere omkostninger mindskes ved, at der oprettes forvaltningsinstanser på nationalt niveau.

Af andre positive punkter vil jeg gerne fremhæve, at det samlede budget forøges med 40 millioner euro, og at 15 % af midlerne afsættes til transnationale projekter.

Jeg stemmer således for det fælles udkast, som Forligsudvalget har vedtaget for LIFE+.

 
  
  

Indstilling ved andenbehandling af Gröner (A6-0147/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). - (DE) Hr. formand! Med programmet Daphne III har vi fået et yderligere instrument i hånden mod menneskehandel og seksuel udbytning. Det forholder sig fortsat således, at over 100.000 kvinder i EU er ofre for menneskehandel og vold. Derfor er det nødvendigt at udforme et sådant program i overensstemmelse hermed.

Jeg hilser det meget velkommen, at budgetmidlerne på 50 millioner blev forhøjet til over 114 millioner euro, og at vi følgelig har kunnet gennemføre oplysningskampagner i de oprindelseslande, hvor kvinder og børn bliver hvervet for efterfølgende at blive ofre for seksuel vold i EU.

Med disse oplysningskampagner har vi præventive muligheder for at oplyse kvinderne og yde dem beskyttelse mod udbytning. Hvis dette også kombineres med programmer til udsatte kvinder, der skal forbedre deres stilling, er der med Daphne III taget et helt afgørende skridt til bekæmpelse af vold, menneskehandel og seksuel udbytning.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS). - (DE) Hr. formand! Jeg stemte for Gröner-betænkningen, fordi det uden tvivl er lykkedes at opnå fremskridt i kampen mod vold mod kvinder, og der er ingen tvivl om, at Daphne-programmet spillede en rolle heri.

Vold mod kvinder er dog stærkere forankret i kulturer, hvor det patriarkalske magtprincip har kraftigere rødder, og der ikke er nogen problembevidsthed. Med de seneste års indvandringsbølger har overtrædelser af menneskerrettighederne holdt deres indtog i form af omskæringer af kvinder, men også i form af tvangsægteskaber. Her gælder det efter min mening om ikke kun at skabe problembevidsthed eller gøre det strafbart at indgå tvangsægteskaber i EU. Domme afsagt ved særdomstole med kulturelle begrundelser kan ikke accepteres. Når kriminelle straffes - og det gælder hvad enten de er indenlandske statsborgere eller kommer fra en anden kulturkreds - skal der gælde den samme lovgivning for indvandrere med muslimsk baggrund. Her må justitsvæsenet hverken være døv eller blind.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), skriftlig. - (PL) Jeg stemmer for fru Gröners betænkning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et særprogram for perioden 2007-2013 om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod børn, unge og kvinder og om beskyttelse af ofre og risikogrupper (Daphne III) som en del af det generelle program om grundlæggende rettigheder og retfærdighed.

Daphne-programmet blev udarbejdet i 1997. Det har tjent til at finansiere over 350 projekter, der yder støtte til ngo'er og institutioner og foreninger, der beskæftiger sig med at beskytte børn, unge og kvinder mod vold. Jeg støtter stærkt tredje fase af dette projekt, som fru Gröners betænkning omhandler.

Hovedmålene med Daphne III er at støtte udviklingen af Fællesskabets politik om beskyttelse af folkesundheden, ligestilling, bekæmpelse af vold i hjemmet, beskyttelse af børns rettigheder, bekæmpelse af kønsspecifik vold i konfliktsituationer og bekæmpelse af menneskehandel og seksuel udnyttelse.

Disse ambitiøse mål for perioden 2007-2013 vil blive støttet af et budget på 116,85 millioner euro. Sammenlignet med Daphne I's budget på 20 millioner euro og Daphne II's budget på 50 millioner euro er det udtryk for en erkendelse af, at dette program og dets resultater er af overordentlig stor betydning.

I betænkningen understreges det også med rette, at det er nødvendigt at åbne programmet for samarbejde med ngo'er ved at gøre programmet mere gennemskueligt, mindske bureaukratiet og bistå ansøgere med at søge midler.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg støttede disse ændringsforslag til Daphne III, som er EU's særprogram om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod børn, unge og kvinder. Det glæder mig, at tredje fase af Daphne (2007-2013) har et forhøjet budget på 116,85 millioner euro. Desuden glæder det mig, at bureaukratiet vil blive mindsket, så ngo'er har lettere ved at få adgang til programmet.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg støtter fuldt ud ordførerens arbejde med at bekæmpe vold mod kvinder. Daphne-programmet bidrager til at håndtere dette problem over hele EU, og de, der ikke støtter betænkningen i dag, skal fordømmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Forlængelsen af Daphne-programmet for 2007-2013 viser Parlamentets vilje til at sikre, at denne plan, som blev gennemført i 2000, fortsætter.

Vold mod børn, unge og kvinder er et tragisk, socialt fænomen. Nogle grupper, som er særligt sårbare over for vold, skal beskyttes bedre, men vi må ikke glemme vold i hjemmet og skamfering af kvinders kønsorganer. I Réunion f.eks. er antallet af krænkelser af kvinder fordoblet i løbet af 20 år, og over hver femte kvinde har været udsat for mindst en form for vold på et offentligt sted i løbet af de seneste 12 måneder. Derfor så jeg gerne, at Kommissionen indførte et europæisk år for bekæmpelse af denne type vold.

Jeg bifalder viljen fra Kommissionen side, som har hævet budgettet til knap 117 millioner euro, selv om dette beløb er lavere end det, som Parlamentet havde anmodet om. Fordoblingen af midlerne vidner ikke desto mindre om en reel ambition om at nå målene.

Denne indsats skal fortsat ledsages af gennemsigtighed i programmet og skal gøre programmet lettere tilgængeligt for civilsamfundet, som mangler faglig bistand i forbindelse med udarbejdelsen af udkast til forslag, navnlig i regionerne i den yderste periferi. Jeg håber, at vurderingerne i fremtiden vil blive foretaget af et ekspertudvalg.

 
  
  

Betænkning af Corbett (A6-0139/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), skriftlig. - (EN) I stedet for nogle af de mere vidtrækkende forslag, som vi fik stillet, foreslog Udvalget om Konstitutionelle Anliggender en beskeden revision af artikel 47 (som vil blive omdøbt til "Procedure med associerede udvalg"). Denne mere beskedne ændring vil kræve, at formændene og ordførerne for de berørte udvalg skal mødes og i fællesskab identificere de dele af teksten, der henhører under deres enekompetence eller under deres fælles kompetence. Formanden for det korresponderende udvalg skal tage højde for enhver aftale af den art, når der træffes beslutning om det endelige ansvar for forskellige dele af teksten. Artiklen vil også give parterne mulighed for om ønsket at nå til enighed om, hvordan de helt præcist vil samarbejde, hvilket åbner mulighed for f.eks. en fælles arbejdsgruppe. Artikelændringen vil også sikre, at associerede udvalg er repræsenteret i enhver parlamentarisk delegation under en forligsprocedure.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (ITS), skriftlig. - (FR) Vi undlod at stemme om betænkningerne af hr. Corbett og hr. Leinen om udvidet samarbejde mellem udvalg og om praktisk gennemførelse af den fælles beslutningsprocedure.

Ganske vist har disse betænkninger ud fra et praktisk synspunkt til hensigt at forenkle Parlamentets arbejde inden for dets institutionelle og retlige rammer. Betænkningerne er imidlertid et symptom på en parlamentarisk praksis, hvor alt i sidste ende mere eller mindre besluttes på forhånd, i små udvalg, gennem det interinstitutionelle eller tværpolitiske kompromis og af hensyn til effektivitet og rationalitet. De er ligeledes et symptom på et parlament, hvor de "store" grupper - i det mindste dem, der anerkendes som sådanne - sætter dagsordenen, og hvor medlemmernes individuelle rettigheder reduceres til deres simple ret til at udtale sig og helt er fjernet i forbindelse med lovgivningsprocessen.

Ved at slibe kanterne af sine procedurer vil Parlamentet, som allerede lider under manglende national og politisk repræsentativitet og manglende nærhed til borgerne, endegyldigt miste de træk, som burde kendetegne det, nemlig at det er et parlament, som er valgt af folket, for folket.

 
  
  

Betænkning af Laperrouze (A6-0125/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS). - (DE) Hr. formand! Jeg stemte også for Laperrouze-betænkningen, fordi det med hensyn til vand naturligvis er bedre at forebygge frem for efterfølgende at træffe dyre saneringsforanstaltninger. Som østriger og borger fra et land med meget store vandreserver mener jeg, at vi med henblik på at opnå en bæredygtig og miljøbevidst vandpolitik ikke længere kan yde økonomisk støtte til intensivt landbrug, der forårsager problemer som f.eks. overgødskning. Der skal hellere ydes støtte til de landmænd, som dyrker afgrøder efter traditionelle metoder. Men også i forbindelse med beplantningen af skovene kan vi få medstemmelse med hensyn til, hvilke og hvor mange skadelige stoffer, der skal ledes ud i grundvandet, og hvor hurtigt dette skal ske, og desuden kan vi yde et bidrag til højvandssikring.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), skriftlig. - (PT) Jeg har stemt for Anne Laperrouzes betænkning (A6-0125/2007) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken og om ændring af direktiv 2000/60/EF, fordi jeg mener, at EU fortsat bør spille en afgørende rolle i beskyttelsen af miljøet, og fordi dette forslag har til formål at beskytte og forbedre miljøkvaliteten i overensstemmelse med princippet i bæredygtig udvikling.

Det er påkrævede foranstaltninger, der følger op på forslagene i vandrammedirektivet, og som vil kunne bidrage til at fjerne kemisk forurening af overfladevand, der forstyrrer vandøkosystemer, fører til tab af biodiversitet og gør mennesker endnu mere udsat for forurening.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Dette nye forslag til direktiv om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken, der følger op på vandrammedirektivet vedtaget i 2000, opstiller mål for miljøkvaliteten af overfladevand, der skal nås senest i 2015, dog uden hverken formel vurdering af eksisterende lovgivning på området eller nogen integreret tilgang til vandpolitikken.

Det er derfor en række usammenhængende foranstaltninger med nogle enkelte positive elementer. Jeg glæder mig således over, at det nævnes, at der bør tages hensyn til videnskabelige og tekniske data, miljøforholdene i de forskellige områder og den afbalancerede udvikling heraf samt princippet om, at forureneren skal betale. Samtidig fastholder man dog en neoliberal politik, der sætter målet om at "sikre ensartede konkurrencevilkår i det indre marked" over de foreslåede foranstaltninger.

Der er også introduceret uklare begreber som "den bedste tilgængelige teknik", der kan udnyttes til at gennemtvinge brug af patenteret teknologi og udstyr, hvilket vil skabe afhængighed og berøve de arbejdende produktionsmidler på grund af det højteknologiske udstyrs pris.

Selv om Parlamentet har forbedret Kommissionens tekst på nogle punkter, har man forkastet de fleste af vores gruppes forslag, hvorfor vi undlader at stemme ved den endelige afstemning.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), skriftlig. - (EL) Betænkningens titel om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken svarer ikke rigtig til indholdet, fordi der fokuseres på skadelige stoffer i overfladevand og på sedimenter, der udelukkende hidrører fra pesticider.

Andre forurenende stoffer såsom industrispildevand, byspildevand, lossepladsperkolat, varmeforurening fra tilsvarende kilder, forurening af søer med luftforurenende stoffer fra forbrændingsanstalter, som falder ned med nedbør osv., er udeladt. Den kemiske forurening af overfladevand kan imidlertid forårsage forstyrrelser af vandøkosystemer og dermed ødelægge biodiversiteten, eller de forurenende stoffer kan ophobe sig i fødekæden fra forgiftet fisk. Desuden står det klart, at det er Kommissionens hensigt at pege på landbruget og give det hele skylden for den kemiske forurening af overfladevand. Princippet om, at forureneren betaler, standser ikke forureningen, men lovliggør industriens og andre monopolers hensynsløse handlinger.

Der foreslås ingen specifikke foranstaltninger til at kontrollere kilderne til udledning af "prioriterede stoffer", både farlige og ufarlige, hvis koncentrationsgrænser behandles i forslaget til direktiv.

Ikke desto mindre udvider betænkningen direktivets begrænsede indhold med henblik på at opnå en bedre beskyttelse af vand. I sidste instans er både indholdet og holdningen langt fra de aktuelle behov for beskyttelse af den samfundsmæssige ret til vand af høj kvalitet, som skal være fuldstændig og ikke delvis og fragmentarisk.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), skriftlig. - (EN) Vandkvalitet er afgørende for miljøet, og det glæder mig, at der er sket forbedringer som følge af en europæisk indsats. Jeg mener, at forslaget fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om at undersøge effektivitet i forhold til samtlige de EF-retsakter, der direkte eller indirekte skal bidrage til en god vandkvalitet, er et skridt i den rigtige retning.

 
  
  

Betænkning af Aubert (A6-0061/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). - (DE) Hr. formand! Selv om ordføreren, fru Aubert, virkelig har arbejdet hårdt på at kunne fremlægge en god betænkning, stemte ÖVP-delegationen i Parlamentet nej til betænkningen i dag, fordi vi stadigvæk finder meget i denne betænkning, som giver os store problemer. Vi mener som hidtil, at grænseværdien for gmo'er skal være 0 % i det biologiske landbrug, og vi mener også, at importen fra tredjelande skal opfylde de samme kriterier som EU-produkter, og at der følgelig skal foretages kontrol heraf.

På samme må vi ikke anvende disse mærkater, som vi har i EU, på produkter, som ikke stammer fra EU, således at vi ikke vildleder forbrugerne og har mulighed for sporing.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for forslaget om at sende Aubert-betænkningen om produktion og mærkning af økologiske produkter tilbage til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter.

Jeg mener, at det er nødvendigt, at tolerancegrænsen for utilsigtet forurening med gmo ikke er den samme som inden for konventionelt landbrug, dvs. omkring 0,9 %. Det ville nemlig være en de facto-erkendelse af, at gmo-forurening ikke længere kan forhindres, og at det ikke kan garanteres, at et produkt er gmo-fri, selv om det er mærket "økologisk".

I den forbindelse støttede jeg Den Socialdemokratiske Gruppes forslag om, at tilstedeværelsen af gmo i økologiske produkter skulle begrænses til alene uforudsigelige og teknisk uundgåelige mængder på højst 0,1 %, og at begrebet "økologisk" ikke skulle anvendes til at betegne produkter, der utilsigtet er forurenet med gmo i målbare mængder på over 0,1 %.

Endelig støtter jeg forslaget om, at retsgrundlaget ændres i dette spørgsmål i forbindelse med økologisk landbrug. Parlamentet, som hidtil har haft en rådgivende rolle, ønsker medbestemmelse i sådanne spørgsmål, hvilket ville være et fremskridt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Vi har undladt at stemme ved den endelige afstemning på grund af forløbet i denne proces. På den ene side er vi ikke enige i Kommissionens holdning, der omfatter flere uacceptable forslag, heriblandt tilladelse til, at økologiske produkter kan indeholde op til 0,9 % gmo'er. Det finder vi fortsat uantageligt, især for økologisk landbrug. At tillade 0,9 % gmo-forurening er ensbetydende med at tillade gmo-forurening af økologiske produkter. Det vil uundgåeligt få følger for forbrugerne og udgøre en alvorlig og urimelig trussel for det økologiske landbrugs overlevelsesmuligheder.

Forbrugerne vælger økologiske produkter, fordi de produceres på en mere bæredygtig måde og uden brug af pesticider, og fordi de er helt fri for gmo'er. At tillade indhold heraf, selv i minimale mængder, er en form for manipulation af forbrugerne med alvorlige følger for miljø og sundhed.

Da det på den anden side har været muligt i plenarforsamlingen at forbedre Kommissionens forslag, om end Rådet endnu ikke har givet sit samtykke eller accepteret ændringen af retsgrundlaget, har vi undladt at stemme ved den endelige afstemning, idet vi håber, at der kan ske yderligere indrømmelser over for de forslag, der forbedrer den oprindelige holdning.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg stemmer for fru Auberts betænkning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Jeg mener, at forbrugerne har ret til klar identifikation af de produkter, de agter at købe. Alligevel skal forordninger om mærkning afspejle dagligdagens realiteter. Vi kan ikke fastsætte krav, der rækker ud over vores evne til at operere på en meningsfuld måde, der afspejler de bedste praktiske midler, som står til rådighed på det pågældende tidspunkt. Alt andet ville være ensbetydende med stiltiende at begrænse tilgængeligheden af produkter, som mange forbrugere måske ville vælge at købe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ambroise Guellec (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Økologisk landbrug udgør i dag 1,4 % af landbrugsproduktionen i de 25 medlemsstater og 3,6 % af det anvendte landbrugsareal (1,8 % af landbrugsjorden i Bretagne). Forbrugerefterspørgslen stiger fortsat, og introduktionen på markedet af disse produkter, som har alle mulige former for mærkning og endog produceres uden for EU, skaber nye problemer i forbindelse med kontrol, godkendelse og mærkning. Endvidere er tilskuddene og standarderne på dette område meget forskellige fra land til land, og det medfører konkurrenceforvridninger for de økologiske producenter, som modtager mindst støtte.

Jeg bifalder derfor plenarforsamlingens vedtagelse af Parlamentets udtalelse til Rådet, hvori Rådet opfordres til hurtigt at vedtage forordningen om økologisk landbrug. Denne nye forordning skal gøre det muligt at klarlægge fællesskabskompetencen vedrørende fremstilling af økologiske fødevarer, som stammer tilbage fra 1991. Parlamentet kræver, at de nationale tilsynsordninger styrkes, således at produkterne kan spores på hvert enkelt produktionstrin. Selv om anvendelsen af EU-logoet (for fødevarer, der indeholder 95 % økologiske ingredienser) og angivelsen "EU-økologisk" er obligatorisk, skal det fortsat være muligt at anvende private logoer. Endelig bør anvendelsen af gmo forbydes inden for økologisk landbrug.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), skriftlig. - (EL) Den højt besungne forbedring af landbrugsproduktionen og af landbrugsprodukterne gennem økologisk landbrug risikerer at ende i et kolossalt fupnummer på producenternes og forbrugernes bekostning.

De få multinationale selskaber, der af hensyn til deres indtjening forsøger at kontrollere den globale fødekæde ved hjælp af modificerede organismer, har vundet indpas, og alle EU's politiske grupper, herunder PASOK og Nyt Demokrati, har skylden.

Den tilladte tilstedeværelse af gmo'er og tilsætningen af kosttilskud (vitaminer osv.) fra gmo'er til økologiske fødevarer er bagvejen til at bruge modificerede organismer i lande og områder, der er imod brugen af dem, som de betragter som farlig.

At fastsætte en grænse for tilladte niveauer af modificerede organismer i økologiske produkter betyder, uanset hvor lav den er i dag, at den kan forhøjes uden kontrol, eftersom Europa-Parlamentet ikke engang fik medbestemmelsesret. Den grænse vil nu blive fastsat af de multinationale selskaber i overensstemmelse med den naturlige forurening, som vil være forårsaget af den tilladte sameksistens mellem konventionelle, genetisk modificerede og økologiske afgrøder, uanset hvor mange beskyttelsesforanstaltninger der træffes.

Dermed vil de økologiske landbrugere se deres produkter blive forringet, mens forbrugere, der køber "økologiske" produkter med gmo'er, bliver snydt.

Desværre blev vores forslag om at forbyde modificerede organismer i økologiske fødevarer ikke accepteret, men arbejdernes kamp for sunde afgrøder og sunde fødevarer fortsætter.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg støttede betænkningen om økologiske fødevarer, der bygger på betænkningen fra marts om indføring af strengere regler for økologiske fødevarer. Jeg mener, at dette kan forbedre forbrugerbeskyttelsen.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. - (SV) Jeg stemmer for betænkningen, da den i modsætning til Kommissionens forslag bevarer muligheden for national mærkning, men jeg beklager, at det trods alt anbefales, at EU-mærkning skal være den dominerende mærkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), skriftlig. - (EN) Jeg stemte for betænkningen om mærkning af økologiske produkter, fordi den stadig giver mulighed for national mærkning. Det betyder, at selv om man med den foreslåede EU-mærkning anerkender en udvandet udgave af økologiske fødevarer, navnlig hvad angår gmo-indhold, kan national mærkning stadig vise, at der ikke er gmo'er i økologiske produkter på en EU-medlemsstats eget marked.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), skriftlig. - (EN) Det glæder mig i dag at støtte min gruppekollega, når hun i betænkningen hævder, at økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter er et vigtigt område af EU's produktion, som skal beskyttes. Efterhånden som markedet for økologiske produkter bliver større, er det afgørende, at forbrugerne føler sig sikre på definitionen af, hvad der er økologisk, og hvad der ikke er det. I Skotland har vi en blomstrende økologisk sektor, og jeg ønsker, at den trives. En stabil ramme for mærkning og definitioner vil bidrage til det.

 
  
  

Betænkning af Post (A6-0161/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Det Europæiske Fællesskab og Grønland har længe haft fiskeriforbindelser, men rammeaftalen fra 1985 udløb 31. december 2006.

Den nye protokol, der gælder fra 1. januar 2007 for en periode på seks år, fastsætter fiskerimulighederne for EF-fartøjerne, den finansielle modydelse, EF-fartøjernes kategorier og betingelserne for deres aktivitet i Grønlands eksklusive økonomiske zone.

Det vigtigste mål med den nye aftale er at fastholde og styrke fiskeriforbindelserne mellem Fællesskabet og det grønlandske hjemmestyre ved at oprette en ramme for partnerskab og dialog med henblik på en mere bæredygtig fiskeripolitik og bedre udnyttelse af fiskeressourcerne i de grønlandske fiskeriområder til gavn for begge parter.

Portugal har en særlig interesse i denne fiskerisektor og er derfor for, at den nye aftale afsluttes.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Selv om vi stemmer for denne betænkning – hvor der udtrykkes tilslutning til forordningen – nærer vi forbehold over for artikel 3, stk. 2 i forslaget hertil, da Kommissionen vil kunne behandle ansøgninger om fiskerilicenser fra enhver medlemsstat, når de medlemsstater, der er omfattet af denne aftale, ikke udnytter de fiskerimuligheder, som de har ret til.

Vi mener, at Kommissionen, når der forekommer underudnyttelse af de fiskerimuligheder, som en medlemsstat har fået tildelt inden for licenskvoterne, bør konsultere de berørte medlemsstater for at sikre den bedste brug af disse fiskerimuligheder, herunder om, hvor vidt ikkeudnyttede fiskerimuligheder kan overføres til andre medlemsstater.

Vi mener dog ikke, at denne mulighed bør have betydning for princippet om relativ stabilitet, så brug heraf får følger for medlemsstaternes tildeling af fiskerimuligheder inden for disse partnerskaber.

Vi støtter derfor det ændringsforslag, der præciserer dette punkt.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), skriftlig. - (EN) Eftersom ændringsforslag 7 ikke blev vedtaget, havde medlemmerne af Labour-Partiet i Europa-Parlamentet intet andet valg end at stemme imod betænkningen. Denne betænkning kunne bringe den skotske fiskerflådes historiske fiskerirettigheder i fare og skaber en farlig præcedens for fremtidige fiskeriaftaler.

 
  
  

Betænkning af Leinen (A6-0142/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), skriftlig. - (PL) Jeg stemmer for betænkningen om den praktiske gennemførelse af den fælles beslutningsprocedure. Jeg vil allerførst takke hr. Leinen, ordføreren, for en meget gennemarbejdet betænkning.

Der bør gøres alt for at sikre, at EU fungerer så effektivt som muligt, og for at forenkle det interinstitutionelle samarbejde. Det må være vores mål at gøre de tre EU-institutioners, dvs. Kommissionens, Rådets og Europa-Parlamentets beslutningstagning og udarbejdelse af EU-lovgivning så gennemskuelig som muligt for Europas borgere.

Den fælles beslutningsprocedure er et vigtigt led i EU's lovgivningssystem. Den sikrer, at ny EU-lovgivning vedtages mere demokratisk. Betænkningens forslag til forbedring af denne procedure er fornuftige og kan bidrage til at forenkle dette beslutningssystems funktion.

 
  
  

Betænkning af Adamou (A6-0089/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) At stoppe tab af biodiversitet inden 2010 er principielt noget, der bør støttes, og passende foranstaltninger er derfor tiltrængt. Arter og økosystemer har brug for plads til at udvikle sig og retablere sig. Bevarelse af økosystemer bør således blive et vigtigt mål for alle EU's horisontale og sektororienterede politikker, da sunde økosystemers har afgørende betydning for velstand og velfærd i EU og i hele verden. Den urbane udvikling og udviklingen af landdistrikterne må derfor ikke fortsætte med at ignorere naturen, hvis det skal udgås, at vores omgivelser skal blive domineret af beton og forurening.

Da biodiversitet er grundlaget for bæredygtig udvikling, bør biodiversitet integreres i alle politikområder.

Selv om Fællesskabets politikker kan være indbyrdes modstridende, bør medlemsstaterne gøre brug af alle til rådighed stående muligheder under den fælles landbrugspolitik, den fælles fiskeripolitik, Samhørighedsfonden og strukturfondene, Life+ og det syvende rammeprogram for at fremme målene for biodiversitet. Desuden skal der udvises øget hensyn til de finansielle behov under revisionen af budgettet i 2008-2009, i hvilken forbindelse der bør finde en vurdering sted af, hvorvidt EU-midlerne til biodiversitet, især til Natura 2000, er (u)tilstrækkelige og tilgængelige.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Jeg har stemt for Adamos Adamous betænkning, fordi jeg mener, at tab af biodiversitet er et af afgørende betydning for EU, og at den foreslåede handlingsplan vil være et fundamentalt redskab til at gennemføre de nødvendige foranstaltninger for at stoppe dette fænomen inden 2010, selv om jeg dog også mener, at det bliver meget vanskeligt at holde denne frist.

Jeg er enig i, at klimaforandringen har sådanne følger, at økosystemfunktionerne og de særlige roller, som den fælles landbrugspolitik og den fælles fiskeripolitik spiller, er forhold, der skal tages i betragtning, da de har stor betydning for at nå målene og sikre biodiversitetens langsigtede bevarelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), skriftlig. - (EL) EU's interesse i at stoppe tabet af biodiversitet er overfladisk og hyklerisk, fordi det ikke træffer effektive foranstaltninger eller tilvejebringer de fornødne midler.

Samtidig med at det synes at kæmpe for biodiversitet, prioriterer det fremme af gmo'er meget højt. I betænkningen henvises der med rette til farerne ved genetisk modificerede fisk. Der henvises ikke til den enorme trussel fra resistente, genetisk modificerede planter, som indskrænker plantebiodiversiteten og er til fare for folkesundheden.

Der er allerede et væld af oplysninger om, hvor mange arter der uddør. Tabsraten er 100-1.000 gange højere end de naturlige niveauer med tragiske følger for genudvekslingen mellem populationer af planter og dyr.

De vigtigste årsager til tab af biodiversitet, der nævnes, er klimaændringer, miljøforureningen, de intensive produktionsmetoder i landbruget og en uhensigtsmæssig forvaltning af skove og vandressourcer. Disse er imidlertid resultatet af monopolernes udplyndring af naturen af profithensyn. Selv princippet om, at forureneren betaler, frikender forureneren og legaliserer miljøforringelsen og gør den til et forhandlingsobjekt til fordel for kapitalens profit.

Regeringernes og EU's ansvar bliver hovedsageligt lagt over på borgerne ved at styrke uddannelse og bevidstgøre. Folket må erkende, at EU's og medlemsstaternes regeringers miljøfjendtlige politik har skylden, og det må fordømme og afvise den.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), skriftlig. - (EN) Det glæder mig, at denne vigtige betænkning fik det flertal, som den gjorde, for det gradvise tab af biodiversitet berører os alle. Vi bør især være opmærksomme på følgerne af at gå over til biobrændstoffer. Selv om ingen kan nægte, at vi må gå bort fra fossile brændstoffer, kunne følgevirkningerne af større skift i produktionen til dyrkning af kun én afgrøde (ofte genetisk modificeret) til fremstilling af biobrændstoffer have langsigtede virkninger, der er endnu mere skadelige, og det er på sin plads, at der gøres opmærksom på dette problem i betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), skriftlig. - (EN) Det er alarmerende og kræver handling, at 52 % af alle ferskvandsfiskearter er udryddelsestruede, mens torsk og andre fiskebestande er på et foruroligende lavt niveau. Jeg er enig med ordføreren i, at tab af biodiversitet er lige så vigtigt som klimaændringer, og at medlemsstaterne må have større politisk vilje til at forhindre tab af biodiversitet. Det glæder mig også, at ændringsforslaget, hvor dybhavsfiskeri med bundtrawl og andre ikkebæredygtige fiskerimetoder fordømmes, blev vedtaget.

 
  
  

Betænkning af Caspary (A6-0149/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Hr. formand! Skabelsen af et indre marked i Fællesskabet, et meget omfattende marked, der gradvist er blevet større, har været til fordel for samtlige deltagere. Forud for udvidelsen blev der skabt et indre marked, der blev indført ny lovgivning, og der blev gennemført en lang række tilpasninger. Kort sagt blev forholdene tilnærmet indbyrdes, hvorved der blev sikret ægte konkurrence.

Markedsåbning er en forudsætning for globalisering. Hvis dette skal være til fordel for alle, skal der forud for åbningen gennemføres en proces, som ikke bare omfatter forhandlinger, men også tilpasninger, herunder uddannelses- og oplysningsaktiviteter for de berørte befolkningsgrupper. Skabelsen af et globalt marked skal være baseret på principper, der svarer til dem, som vi fastsatte, da vi skabte det europæiske marked. Erfaringerne var positive. Det er særlig vigtigt at fastsætte standarder og betingelser, som de interesserede parter skal opfylde, herunder miljøstandarder, løn- og arbejdsbetingelser og principper om innovation. Der bør udarbejdes en såkaldt køreplan for denne proces, hvor de forskellige faser fastsættes, og der gives mulighed for udvikling. Der bør også være fuld overvågning af de interesserede parter.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (PSE), skriftlig. - (FR) Denne betænkning forpligter Unionen og dens handelspartnere til at følge vejen mod ultraliberalisme, en liberalisme, som er i strid med grundlaget for den europæiske handelspolitik.

Jeg beklager, at medlemmerne af Parlamentet giver afkald på det, som de har forsvaret hidtil, nemlig en handelspolitik, som bestod i at betinge handelsaftalerne af sociale og miljømæssige krav under hensyntagen til udviklingslandenes suverænitet i forvaltningen af en række sektorer med afgørende betydning for landenes udvikling (den offentlige sektor, investeringer, offentlige kontrakter, konkurrenceregler). Med vedtagelsen er denne politik blevet erstattet med en strategi, hvis mål er en omfattende liberalisering af tjenester og investeringer i udviklingslandene, og som vil opfylde de europæiske producenters forventninger og gå ud over de økonomiske udviklingsbehov. Princippet om frihandel skal være et værktøj, der anvendes til at fremme udvikling, ikke et mål i sig selv.

Jeg beklager, at Singapore-emnerne, som blev udeladt af de multilaterale forhandlinger i Doha, i denne betænkning er blevet fremsat igen af medlemmer af Parlamentet i form af prioriteter for kommende bilaterale forhandlinger.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), skriftlig. - (PT) Jeg har stemt for Daniel Casparys betænkning, selv om den kan forbedres, fordi jeg mener, at de fleste socialdemokratiske mål er blevet nået. Det gælder særlig prioritering af multilateralisme og afslutning af Doha-runden, særlig behandling af lande med udviklingsproblemer, anerkendelse af gensidige standarder, respekt for sociale og miljømæssige minimumsbetingelser for at imødegå den aktuelle dumping, beskyttelse af intellektuel ejendomsret, europæiske virksomheders vedtagelse af adfærdskodekser og bedste praksis samt større inddragelse af Europa-Parlamentet.

Jeg finder det afgørende, at Den Socialdemokratiske Gruppe spiller en aktiv og konstruktiv rolle i opfølgningen af de bilaterale forhandlinger med store vækstøkonomier som Korea, Indien, Kina, Rusland med flere, hvor der skal kræves en bred og afbalanceret gensidighed. Samtidig er det påtrængende at øge støtten til de mindre udviklede lande, så de får bedre muligheder for at deltage aktivt i verdenshandelen.

I den endelige tekst har disse punkter fået tilstrækkelig vægt, hvilket også gælder den vigtige afvisning af unilateral revision af handelsbeskyttende instrumenter.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisa Ferreira (PSE), skriftlig. - (PT) Jeg har stemt for Daniel Casparys betænkning, selv om den kan forbedres, fordi jeg mener, at de fleste socialdemokratiske mål er blevet nået. Det gælder særlig prioritering af multilateralisme og afslutning af Doha-runden, særlig behandling af lande med udviklingsproblemer, anerkendelse af gensidige standarder, respekt for sociale og miljømæssige minimumsbetingelser for at imødegå den aktuelle dumping, beskyttelse af intellektuel ejendomsret, europæiske virksomheders vedtagelse af adfærdskodekser og bedste praksis samt større inddragelse af Europa-Parlamentet.

Som Den Socialdemokratiske Gruppes skyggeordfører finder jeg det afgørende, at Den Socialdemokratiske Gruppe spiller en aktiv og konstruktiv rolle i opfølgningen af de bilaterale forhandlinger med store vækstøkonomier som Korea, Indien, Kina, Rusland med flere, hvor der skal kræves en bred og afbalanceret gensidighed. Samtidig er det påtrængende at øge støtten til de mindre udviklede lande, så de får bedre muligheder for at deltage aktivt i verdenshandelen.

I den endelige tekst har disse punkter efter min opfattelse fået tilstrækkelig vægt, hvilket også gælder den vigtige afvisning af unilateral revision af handelsbeskyttende instrumenter, idet ordføreren og skyggeordførerne har udvist kompromisvilje, hvilket jeg ligeledes gerne vil fremhæve.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (ITS), skriftlig. - (FR) Da jeg læste den nye betænkning fra Parlamentet om fordelene ved globalisering - "fordele" til trods for det stigende antal illoyale praksis, som skader europæiske virksomheder og medfører udflytninger og arbejdsløshed - tænkte jeg på den nye franske præsident.

I sine valgtaler om EU talte han om nødvendig "beskyttelse". Han vovede sågar at bruge ordet "fællesskabspræference".

Jeg ved ikke, hvad hr. Sarkozy har lavet i løbet af de seneste fem år, men han har bestemt ikke haft læst Parlamentets betænkninger, Rådets redegørelser eller talerne af hr. Mandelson og dennes forgænger. Her nævnes ordet "præference" aldrig, undtagen når det drejer sig om at tilskynde en endnu større liberalisering af vores markeder. Beskyttelse nævnes aldrig, til trods for at EU's handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter er åbenlyst utilstrækkelige og sjældent anvendes. Det eneste, der bliver nævnt, er den fortsatte globalisering og risikohåndtering. Til trods herfor håndterer EU absolut ingenting, navnlig ikke de millioner af arbejdsløse, de ødelagte industrielle sektorer og den næsten ødelagte landbrugssektor. I hr. Sarkozys øjne indgår disse tab under acceptable risici.

Jeg spørger mig selv: Fører hr. Sarkozy på disse områder ikke offentligheden bag lyset, eller er han selv blevet ført bag lyset?

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Frihandel og global liberalisering præsenteres her som universalmidler sammen med dogmerne om prisstabilitet, lavere skal på udbytning af arbejdskraften og større konkurrence.

Det hedder således bl.a., at selv om "bilaterale og regionale frihandelsaftaler" ikke anses for at være "en optimal løsning", skal de iværksættes, når det er nødvendigt for at "øge EU's eksports konkurrencemæssige position på vigtige udenlandske markeder". De skal være "forenelige med WTO-bestemmelserne, være omfattende, ambitiøse" og "sikre vidtrækkende liberalisering af tjenesteydelser og investeringer og gå videre end både eksisterende multilaterale aftaler og forventede aftaler resulterende af en vellykket afslutning af DDA", altså Doha-udviklingsdagsordenen. Da WTO-forhandlingerne er gået i stå, lyder ordren på at rykke frem, hvor og hvornår det er muligt at liberalisere handelen til fordel og profit for EU's store økonomisk-finansielle grupper.

Derimod er der i betænkningen ingen omtale af de katastrofale følger af den kapitalistiske liberalisering – med dens "strukturreformer", fjernelse af toldrettigheder og gennemtvingelse af såkaldt intellektuel ejendomsret – i form af voldsomt forøget ulighed i verden, stigende arbejdsløshed, usikker beskæftigelse og fattigdom samt ødelæggende konsekvenser for miljø og biodiversitet.

Vi har derfor stemt imod.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Selv om betænkningen havde nogle negative elementer, f.eks. opfordringen til udsættelse af revisionen af handelsbeskyttelsesinstrumenterne og de upræcise formuleringer om liberalisering (som har åbnet mulighed for, at der kan forhandles om visse aspekter af liberalisering, hvilket var kontroversielt på WTO-plan), mente jeg alt i alt, at betænkningen burde støttes.

Indførelsen på udvalgsniveau af punkter om, at grundlæggende arbejds- og miljøstandarder skal indarbejdes i EU's handelsaftaler, og af supplerende henvisninger til udviklingshensyn, gjorde betænkningen mere afrundet. Selv om overvejelserne om udviklingsspørgsmål kunne have været mere omfattende, mener jeg, at de lande, der skal indgå bilaterale handelsaftaler (Sydkorea, Indien og ASEAN-landene - eftersom der i ASEAN-landene vil være særlig og differentieret behandling for at tage hensyn til udviklingslande), sagtens kan forsvare deres interesser under forhandlingerne.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), skriftlig. - (PT) I en global verden er de bestræbelser, der kommer til udtryk i denne betænkning, særdeles vigtige. Selv om jeg ikke er enig i visse af de fremførte holdninger, mener jeg, at denne opregning af problemer og løsninger udgør en alt i alt realistisk tilgang, hvilket jeg finder er et af de mest relevante aspekter.

Diskussionen om EU's eksterne konkurrenceevne eller EU og den globale økonomi må have et realistisk grundlag. Illusionen om, at det er muligt at forsegle grænserne, gennemtvinge regler som vores egne eller ignorere konkurrencens sociale følger, er en fejl, som det har en uhyggelig høj pris at begå.

Jeg mener således, at den rigtige strategi er at få flest mulige fordele ud af den nye virkelighed og begrænse de skadelige følger mest muligt, dvs. på én gang at satse på avantgarde og på tradition, på det specifikke og det ikkeudflyttelige og på det, der tiltrækkes af de livsvilkår, der tilbydes i det europæiske område. Den smarte idé, at den eurocentriske verden (eller blot Europas økonomisk og strategiske betydning) er død på grund af globale økonomi, er ikke en eviggyldig påstand; det er en opfattelse, som kendsgerningerne kan modsige, og kendsgerningerne lader sig forme af politisk vilje.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Jeg støtter denne betænkning og tilpasningen af EU's handelspolitik til de fremtidige udfordringer.

Europas ledende position på verdensmarkedet gør os i stand til at gennemføre ændringer, så vi kan møde globaliseringen uden at opgive vores interesser og sociale model.

Den øgede liberalisering skal ledsages af bedre anvendelse af handelsbeskyttende instrumenter over for uredelig handelspraksis.

Uden at ty til protektionisme, der ikke ville mindske globaliseringens følger, er det afgørende, at Europa indtager en fast holdning, hvad angår nøje overholdelse af dets internationale handelsaftaler.

Vi kan ikke acceptere, at vores konkurrenter benytter statslig eksportstøtte, kunstigt nedskriver deres valuta eller overtræder grundlæggende miljøregler. Det er ligeledes urimeligt, hvis disse lande anvender børne- eller tvangsarbejde og ikke overholder arbejdstagernes rettigheder.

Åbningen af verdenshandelen og betingelserne for markedsadgang må være globale og gensidige. Derudover skal det sikres, at vores handelsaftaler omfatter sociale og miljømæssige minimumsbestemmelser.

Det europæiske projekt bygger som bekendt på solidaritet, respekt for menneskerettighederne og bæredygtig udvikling.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (IND/DEM), skriftlig. - (EN) Jeg støtter opfordringen til at forkaste dette forslag, hvorved revisionen bliver overflødig.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik