Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0133(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0155/2007

Ingivna texter :

A6-0155/2007

Debatter :

PV 23/05/2007 - 3
CRE 23/05/2007 - 3

Omröstningar :

PV 23/05/2007 - 5.2
CRE 23/05/2007 - 5.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0199

Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 23 maj 2007 - Strasbourg EUT-utgåva

3. Roaming i allmänna mobilnät (debatt)
Protokoll
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Nästa punkt på föredragningslistan är ett betänkande (A6-0155/2007) av Paul Rübig för utskottet för industrifrågor, forskning och energi om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna mobilnät i gemenskapen och om ändring av direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (KOM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Viviane Reding, ledamot av kommissionen. – (EN) Herr talman! Jag vill börja med att framföra mitt innerliga tack till parlamentet, eftersom parlamentet var bland de första att uppmärksamma problemet med taxorna för internationell roaming, vilka är ett av de sista bestående hindren på den inre marknaden. Genom denna politiska påtryckning uppmärksammades marknadsmisslyckandet och vi fick hjälp att finna en lösning.

Det är nu upp till er parlamentsledamöter att fullborda arbetet genom att stödja detta förslag i dag. Det förslag som ni ska rösta om är resultatet av intensiva diskussioner, ibland till och med hetsiga debatter, mellan institutionerna och med aktörerna. Resultatet är ett vederhäftigt och välbalanserat förslag som kommer att ge påtagliga resultat för EU-medborgarna och sätta stopp för den långvariga historien med alltför höga taxor för roaming från och med i sommar. Medborgarna väntar på dessa åtgärder, på detta resultatens EU, och det är nu upp till er att inte göra dem besvikna.

Kommissionen har slutfört sin del av arbetet. I december 2004 uppmanade jag aktörerna att lösa problemen själva. I oktober 2005 inrättade kommissionen en webbplats för att införa öppenhet kring taxorna för internationell roaming. Samtidigt varnade jag återigen för att om priserna inte skulle sjunka märkbart skulle kommissionen tvingas reglera. Till min besvikelse fick vi inget gensvar från marknaden och därför la kommissionen den 12 juli 2006 fram förslaget till förordning om roaming.

Ni har arbetat med detta förslag tillsammans med ministerrådet, under ledning av de finska och tyska ordförandeskapen. Jag vill betona att era föredragande, Paul Rübig, Joseph Muscat, Manolis Mavrommatis och Andrea Losco, gjort ett utmärkt arbete. Resultatet av detta arbete har lagts fram för oss i dag.

Kommissionen godtar mycket gärna kompromisstexten, eftersom dess centrala inslag, som kommissionen alltid ansett varit nödvändiga, har bevarats. Dessa faktorer är: reglering på slutkundsnivå, reglering på grossistnivå, tydliga förmåner för alla konsumenter och öppenhet.

På slutkundsnivå måste alla operatörer erbjuda en Eurotaxa med 0,94 euro som högsta pris för utgående samtal, som ska minskas till 0,46 euro efter 12 månader och till 0,43 euro efter 24 månader, och en Eurotaxa på 0,24 euro för inkommande samtal, som ska minskas till 0,22 euro och till 0,19 euro efter 24 månader. Dessa tak utgör en betydande minskning med upp till 70 procent för de normala kostnaderna på dagens marknad.

Frågan är nu när kunden kommer att dra nytta av dessa reduktioner? Svaret är så snart som möjligt i sommar. För att bidra till ett effektivt genomförande har jag sänt en skrivelse till både parlamentet och rådet, med en detaljerad redogörelse för hur bestämmelserna om slutkunderna ska tillämpas i praktiken under överinseende av de nationella tillsynsmyndigheterna.

Rådet måste till att börja med offentliggöra förordningen i Europeiska unionens officiella tidning. Detta bör göras mycket snart efter rådets möte med ministrarna med ansvar för telekomfrågor den 7 juni 2007. Sedan måste roamingkundernas operatörer sända ett erbjudande om en enhetlig Eurotaxa till kunden inom en månad. Kunden kommer att ha rätt till denna Eurotaxa en månad efter att han svarat på erbjudandet. Detta innebär att en förutseende kund kan utnyttja Eurotaxan senast två månader efter förordningens ikraftträdande eller till och med inom två månader om hans operatör har använt ett gynnsamt tillvägagångssätt. Detta innebär i klarspråk augusti. Alla kunder som inte svarar kommer automatiskt att få en Eurotaxa tre månader efter att förordningen trätt i kraft, det vill säga i september.

Kommissionen kommer omedelbart att inleda arbetet med de nationella tillsynsmyndigheterna för att se till att konsumenterna behandlas korrekt. Förordningen kommer att skydda den stora merparten av de vanliga kunder som fram till nu har pålagts alltför höga kostnader när de rest utomlands.

Förordningen kommer också att skydda mindre operatörer genom att införa tak på grossistnivå. Dessa tak är tillräckligt höga för att operatörerna, oavsett om de är små eller stora, ska få en rimlig marginal. Samtidigt är de tillräckligt låga för att tillåta konkurrenskraftiga villkor för mindre operatörer, nya aktörer på marknaden och operatörer från mindre medlemsstater. Jag hoppas och förväntar mig att de kommer att använda denna marginal för att genast lägga fram innovativa erbjudanden.

Den slutliga punkten i förordningen rör det helt avgörande inslaget med öppenhet, som fram till nu tyvärr har saknats. De centrala kraven är ett push-system, med grundläggande prisinformation, såväl som ett pull-system, som gör det möjligt för kunderna att få mer detaljerad information, vilket kommer att omfatta priser för sms och datatjänster.

Jag vill säga något om de höga roamingkostnaderna för mobila datatjänster. I samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna kommer vi att behöva övervaka denna marknad mycket noga. Operatörerna borde vara medvetna om detta och mycket noga uppmärksamma dessa varningssignaler och själva sänka priserna till en normal nivå för att undvika ytterligare reglering.

Jag vill slutligen påpeka att denna förordning automatiskt kommer att upphöra att gälla efter tre år, om inte parlamentet och rådet beslutar något annat. Jag hoppas verkligen att detta inte blir nödvändigt. Det kommer dock att bli nödvändigt att reformera telekommarknaderna, och gå från 27 separata marknader till en enda verkligt europeisk marknad, och dra nytta av inflytandet från nästan 500 miljoner kunder. Det är nästa uppgift som väntar oss.

Låt oss dock i dag titta på vad vi har åstadkommit i ärendet med roaming. Det är mycket sällsynt, för att inte säga ovanligt, att lyckas nå en enighet om en lagstiftningsåtgärd på bara 10 månader. Jag är stolt över EU-institutionerna, som har visat att de kan lyssna på konsumenterna och agera snabbt för att lösa mycket specifika problem. Jag räknar med en stor majoritet i kammaren, som företräder EU-medborgarna, för att kunna slutföra arbetet nu och genom en sådan majoritet visa att de praktiska resultatens EU är en verklighet.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE), föredragande. – (DE) Herr talman, herr rådsordförande, kommissionsledamot Reding, föredragande och skuggföredragande, mina damer och herrar! I dag kan parlamentet och rådet vara stolta över att vi tog kommissionens begäran på allvar om att utarbeta en förordning om roaming till slutet av sommaren. När vi inledde samtalen tog vi alla för givet att detta skulle ske enligt det vanliga förfarandet med en andra och tredje behandling, med tanke på den oerhört motstridiga frågan och de stora skillnaderna mellan de motstridiga intressena på den europeiska marknaden.

Vi hade fått en sund konkurrens på de nationella marknaderna, men det fanns egentligen ingen riktig konkurrens mellan de olika medlemsstaterna. Nu tittar miljoner konsumenter på sina mobiltelefoner – mobiler, som vi kallar dem – och väntar på att det första erbjudandet ska komma, ett erbjudande som beror på när förordningen offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Då kommer vi förhoppningsvis att kunna ringa på semestern eller under affärsresor, trygga i förvissningen om att vi inte kommer att få en räkning i slutet av månaden som är dyrare än hotellrums- eller flygresekostnaden, utan att den ligger inom rimliga gränser. Roaming måste bli som att gå in på en restaurang och få en meny med priserna angivna. När kunderna korsar gränsen till ett EU-land i framtiden kommer de att få ett textmeddelande som visar deras personliga taxa och ett gratis mobilnummer som de kan använda för att ringa till sin hemmaleverantör och fråga om priset för ett textmeddelande, MMS eller dataöverföring. Denna insyn i sig kommer att få stor betydelse, och jag är stolt över att man kan införa den för alla tjänster, inte bara för rösttelefoni.

Vi har naturligtvis även nämnt enhetstaxan – en taxa med allt inklusive som kan erbjudas för en viss period och som innebär att kunderna vet precis hur mycket de måste betala i slutet av månaden. Det är det som är utmaningen, i jämförelse med markledningar, bredband, Internetbaserad ljudöverföring (VoiP) och många andra nya tekniker vill säga. Förordningen öppnar för betydande möjligheter på marknaden för UMTS och GSM, också i framtiden. Därför har det varit ett nöje för mig att föra intensiva diskussioner med Reino Paasilinna om sådana konsumentvänliga frågor inom roaming. Jag minns fortfarande vår första diskussion med Joseph Muscat när vi frågade om det skulle finnas någon lösning för tillval eller för att välja bort. Vi enades om att det behövdes en lösning. Vi insåg snart att det var sakens kärna: någonting måste verkligen göras, det måste ske snabbt och det måste vara effektivt, och sedan kan vi genomföra det.

Vi arbetade väldigt intensivt med de yttersta randområdena med Manolis Mavrommatis. Jag kommer från bergslandet Österrike – där sändningskostnaderna skiljer sig från kostnaderna i långlandsländer. De kommande månaderna kommer kommissionen att noggrant undersöka de framtida möjligheterna i detta hänseende. Förordningen är också intressant för regleringsmyndigheter eftersom det även för medlemsstaternas regleringsmyndigheter öppnar för helt nya möjligheter till aktiv inblandning på roamingområdet och när det gäller att ta reda på vad som är idealiskt för konsumenterna.

Nytt är också strategin för bättre lagstiftning. Vi har äntligen lyckats utarbeta en förordning som automatiskt upphör att gälla efter tre år, och vi skulle vilja be kommissionen att se till att konkurrensen verkligen har kommit igång efter dessa tre år. Jag skulle även vilja be rådet och dess företrädare att verkligen försöka offentliggöra förordningen i Europeiska unionens officiella tidning så fort som möjligt, eftersom miljoner europeiska konsumenter väntar på att äntligen få se en förordning om detta som gynnar även dem. Jag skulle särskilt vilja tacka kammaren. Våra tjänsteavdelningar gjorde ett utmärkt arbete. Fyra dagar efter överenskommelsen med Coreper fanns alla översättningar tillgängliga. Det var ett utmärkt arbete här i kammaren och jag är stolt över personalen som gjorde det möjligt för oss att arbeta så effektivt.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Wuermeling, rådets ordförande. – (DE) Herr talman, fru kommissionsledamot, herr Rübig, mina damer och herrar! Det är ett dubbelt nöje för mig att tala här. Å ena sidan är det tydligt att en av det tyska ordförandeskapets främsta frågor eventuellt kan slutföras på ett framgångsrikt sätt, och å andra sidan är det ett personligt nöje för mig att återvända till denna bekanta halvcirkel där jag fortfarande känner mig hemma.

Det var oerhört svårt att nå en överenskommelse mellan rådet och parlamentet. Förhandlingarna var tuffa, men det var en rättvis kamp. Vi skulle vilja framföra vårt varmaste tack till föredraganden för hans konstruktiva ledning av förhandlingarna och till utskottsordförandena som har agerat medlare samtidigt som de har varit solidariska gentemot parlamentet. Vi skulle vilja tacka våra kolleger i rådet, som efter stora betänkligheter stödde denna kompromisstext. Den kompromisstext som vi har kommit fram till är nödvändig för konsumentpolitiken, ekonomiskt riktig och välkommen ur europeisk synvinkel. Den är nödvändig för konsumentpolitiken eftersom det faktiskt inte gick att undvika att konstatera att vi hade ett marknadsmisslyckande. Det fanns ingen marknad på området. Konsumenterna hade ingen valfrihet i fråga om taxa och det faktum att de reste över gränserna inom Europeiska unionen utnyttjades av bolagen för att ta ut höga avgifter. Det kunde vi inte acceptera. Nu befrias konsumenterna från en enorm börda, vilket jag på rådets vägnar varmt välkomnar.

Kompromissen är också ekonomiskt riktig. EU står enat bakom den inre marknaden. I synnerhet marknaden för mobiltelefoni är väldigt dynamisk och som alla kan se fungerar den på nationell nivå. Därför tyckte vi det var mycket viktigt att inte införa en enhetlig taxa för alla roamingavtal i EU, utan att i stället införa ett tak för att utesluta missbruk. Rådet ansåg att det var väldigt viktigt att taken inte hamnade under en viss nivå, så att en lämplig dynamisk marknad skulle kunna utvecklas under dessa nivåer. Vi hoppas att företag och även konsumenter engagerar sig för en rimlig fungerande marknad under denna Eurotaxa, att detta resulterar i ett mer varierat utbud och även att konsumenterna anpassar sitt beteende efter detta.

Europeiska unionen har visat sin förmåga att agera. Även rådets sekretariat kommer att göra allt det kan för att förordningen ska kunna offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning så fort som möjligt – även om detta kräver en viss tid. De ständiga representanternas kommitté måste fatta ett beslut och rådet måste fatta ett formellt beslut. Vi hoppas att vi hinner få den offentliggjord i den officiella tidningen av den 29 juni, så att den kan träda ikraft därefter under sommaruppehållet.

Jag skulle bli glad om vi kunde uppnå ett brett samförstånd för kompromissen i plenum i dag. Som rådets ordförande lovar jag att göra mitt yttersta för att se till att så även sker i rådet, så att vi kan visa upp ett resultatens EU inför det viktiga europeiska toppmötet.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Tack så mycket, herr Wuermeling. Det är ett nöje för kammaren att ha er här igen, visserligen i en annan roll, men fortfarande för att tjäna Europas intressen.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Losco (ALDE), föredragande för yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor.(IT) Herr talman, mina damer och herrar! I dag är en stor dag för Europeiska unionens medborgare. Tack vare den kompromiss vi har uppnått om förslaget till förordning om roaming kommer runt 500 miljoner EU-medborgare att direkt påverkas av de beslut vi fattar. För det första kommer detta att beröra turister, samt små och medelstora företag, som äntligen kommer att kunna dra nytta av de sänkta taxorna i och med de nya Eurotaxorna.

För mindre än ett år sedan var det svårt att föreställa sig en sådan kompromiss och jag är glad att kunna ställa mig bakom den som föredragande för yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor, som var först med att inse hur viktigt det var att påskynda processen.

Redan från början fastställde vi de obligatoriska principer vi skulle utgå från, nämligen en europeisk taxa för att skydda konsumenter samt bättre insyn i slutkundspriserna. Som liberaldemokrat skulle jag ha föredragit att uppnå målet med sänkta priser för en produkt eller tjänst med hjälp av sund konkurrens mellan operatörerna på marknaden snarare än via styrda åtgärder som direkt påverkar priserna. Men faktum kvarstår att de normala konkurrensreglerna hittills inte har fungerat inom just denna sektor.

Jag skulle vilja uttrycka mitt fulla stöd för denna engångsåtgärd som införts för en begränsad period som reaktion på en engångssituation. Jag skulle även vilja gratulera Viviane Reding till hennes utmärkta arbete, och alla dem som under de senaste månaderna har bidragit till detta viktiga och konkreta resultat. Detta utgör ytterligare en milstolpe på vägen till fullbordandet av den inre marknaden som kommer att eliminera de orättvist höga internationella roamingavgifterna en gång för alla, och som även kommer att ta bort ett av de sista återstående hindren för människorna i Europeiska unionen. Det beslut som parlamentet fattar i dag kommer direkt att påverka runt 500 miljoner europeiska medborgare.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Muscat (PSE), föredragande för yttrandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. (MT) Tack herr talman! I dag skickar vi ut en stark och tydlig signal om att om marknaden är snedvriden och om inte konsumenterna blir rättvist behandlade står EU, och i synnerhet parlamentet, berett att agera. Vi har alla hört om de sänkta roamingavgifterna som minskas med mer än hälften. Jag anser personligen, liksom min grupp, att man kunde ha sänkt avgifterna ytterligare. Men vi är beredda att ta det goda med det onda och kompromissa, för om vi slösar bort mer tid blir det konsumenterna som får lida för det. Detta är en viktig seger för konsumenterna. Vi har försett dem med de bästa vapnen – information och insyn. Nu kommer konsumenterna automatiskt att få ett meddelande med uppgifter om hur mycket det kommer att kosta för dem att använda sina mobiltelefoner så fort de kommer till ett annat EU-land. Vidare är operatörerna nu skyldiga att ha ett gratis telefonnummer som deras kunder kan ringa för att få den hjälp eller information som de behöver. Dessutom kommer särskild hjälp att erbjudas till personer med nedsatt syn. Vi skulle vilja att dessa bestämmelser leder till ökad snarare än minskad konkurrens. Vi vet att det finns små och oberoende operatörer som oroar sig för att de kommer att missgynnas. Det var därför som vi begärde att kommissionen skulle undersöka och utarbeta rapporter om situationen för dessa operatörer. Nu ska jag gå vidare till det som anses vara den viktigaste punkten. Det är väl känt att jag tillhörde dem som envisades mest med att dessa Eurotaxor borde gälla för alla konsumenter. Men rådet insisterade – lika mycket anser jag – på att konsumenterna skulle behöva begära taxan från operatören för att den skulle gälla. Jag ska inte gräva i ytterligare ett argument för varför detta förslag gynnar konsumenten mer, för jag anser att det är uppenbart. Men vi godtog denna kompromisstext, för det första därför att om vi inte hade gjort det så skulle vi inte ha fått någon förordning, och för det andra därför att kommissionen gick ut med ett uttalande under förhandlingarna om att det var positivt att runt 80 procent av de europeiska konsumenterna automatiskt skulle dra nytta av denna Eurotaxa. Dessutom betalar de flesta av de resterande 20 procenten redan ett pris som är jämförbart med Eurotaxan, och det handlar mestadels om företag och personer med särskilda avtal. Detta innebär således att de mest sårbara konsumenterna kommer att skyddas. Avslutningsvis är det värt att notera att man i den skrivelse som Viviane Reding har skickat förklarar att nationella regleringsmyndigheter, tillsammans med kommissionen, kommer att övervaka den process som ska fastställa vilka konsumenter som automatiskt ska gynnas av denna Eurotaxa. Detta är en oerhört viktig process och genom den bevisar vi att detta parlament verkligen är i stånd att reagera.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Manolis Mavrommatis (PPE-DE), föredragande för yttrandet från utskottet för kultur och utbildning. – (EL) Fru kommissionsledamot! Efter en ungefär sex månader lång process har ett av de viktigaste betänkanden om förslaget till förordning om roaming i allmänna mobilnät lagts fram i plenum i Europaparlamentet för omröstning.

Jag skulle vilja gratulera Paul Rübig till hans utmärkta arbete och till hans särskilda samarbete med kommissionen och rådet som har gett oss detta mycket positiva resultat, särskilt för 150 miljoner konsumenter.

Lika mycket vill jag gratulera kommissionsledamot Viviane Reding, både till hennes beslut att föreslå förordningen om roaming och till hennes fasta hållning gentemot reaktionerna från yttre aktörer samt till att hon har sällat sig till föredragandena och parlamentsledamöternas utskott. Jag vill även gratulera de ärade ledamöter som har deltagit i samråden med rådet och kommissionen.

Låt mig särskilt betona den punkt som rör mobiltelefonföretag och Europaparlamentet. Detta är inget ställningskrig mellan de båda sidorna. Men det ingår i medborgarnas rättigheter att söka skydd hos deras företrädare i parlamentet när de ser att deras intressen utnyttjas av de stora företagens monopoltendenser.

Som föredragande för yttrandet från utskottet för kultur och utbildning har jag försökt att i harmoniskt samarbete med mina vänner från alla politiska grupper komma fram till en gemensam linje som tillgodoser allas intressen. De ändringsförslag som vårt utskott antog ledde till att föredraganden kunde ta sig an roamingfrågan ur ett annat perspektiv eftersom kultur, utbildning och media, utöver den kommersiella och ekonomiska faktorn, utgör en viktig del av vardagen i vårt samhälle.

Företag, journalister och människor inom konst och litteratur reser varje dag. Stora familjer åker på semester året om. De spenderar pengar. Mobiltelefoner är nödvändiga och användbara, men det får inte bli en anledning till exploatering från företagens sida. Behov är inte detsamma som svaghet.

Den ändrade förordningen om roaming är den förordning som vi uppmanas att anta i Europaparlamentet i dag. Om betänkandet röstas igenom kommer det att innebära en seger för parlamentet till förmån för konsumentskydd. Det kommer att innebära ett stort steg som blåser nytt liv i den inre marknaden.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Niebler, för PPE-DE-gruppen. – (DE) Herr talman, fru kommissionsledamot, herr rådsordförande, mina damer och herrar! I dag har vi goda nyheter till EU:s medborgare: kostnaderna för att använda mobiltelefoner i EU sänks.

Parlamentet har efterlyst insyn i prisdjungeln i flera år. Priserna har varit orimliga och allt annat än tydliga. Vi känner alla igen situationen: man går igenom mobilräkningen efter semestern i ett annat EU-land och upptäcker att de få telefonsamtal man ringde eller tog emot har resulterat i fasansfulla kostnader. Detta hör definitivt till det förflutna.

I framtiden kommer alla att kunna glädja sig åt rimliga taxor – vilket gläder mig särskilt mycket. Detta innebär verkligen en stor seger för vårt parlament. Rådsordföranden har redan nämnt våra tuffa förhandlingsveckor med rådet. Vi kan vara riktigt stolta över det resultat vi ska ha uppnått – avgiften för ett roamingsamtal inom EU kommer att vara 0,49 euro per minut det första året, 0,46 euro året därpå och 0,43 euro nästföljande år.

Jag skulle vilja säga några ord till företagen och branschen. Jag tror att vi alla vet att marknadsreglering, och i synnerhet reglering av slutkundstaxor, är ett mycket skarpt instrument. Eftersom marknaden inte hade utvecklats så som vi hade föreställt oss genom åren kom vi alla överens om att det krävdes ett politiskt ingripande. Men detta är naturligtvis ett specialfall och en engångshändelse. Det är viktigt att betona att parlamentet nu inte har för avsikt att sträva efter prisreglering även inom andra områden. Detta är i stället ett precedensfall som förhoppningsvis inte kommer att behöva upprepas. Även de senaste månadernas utveckling, efter det att förordningen lades fram, har visat att det händer mycket på denna marknad. Denna utveckling visar att vi hade rätt, att våra politiska incitament var på sin plats.

Jag skulle vilja avsluta med att uppriktigt tacka vår föredragande, Paul Rübig, som under flera månader har lett dessa förhandlingar. Jag vill även tacka mina ledamotskolleger i förhandlingsgruppen – det var inte lätt att stå på oss inför rådet – och kommissionsledamoten för hennes mod när hon föreslog den här förordningen. Slutligen vill jag uppriktigt tacka utskottets sekretariat och översättarna som på bara några dagar har lyckats ta fram förordningen på 23 språk. Detta är sensationellt och det visar att EU fungerar bra och engagerar sig för att genomföra sina mål.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Reino Paasilinna, för PSE-gruppen.(FI) Herr talman! Jag vill tacka kommissionsledamoten och alla för deras utmärkta samarbete. Min grupp stöder den kompromisstext vi nu har nått och kommer snart att rösta för den.

Denna lag kommer att få en direkt inverkan på tiotals, om inte miljontals människor och underlätta deras liv. Vi har talat om nättaxor här i flera år. Telekompaketet diskuterades för fyra år sedan med Angelika Niebler. Man lade till en punkt om denna fråga i paketet. Vi det tillfället var hon naturligtvis föredragande för ramlagen. Nu rasar emellertid priserna, vilket är goda nyheter för konsumenterna. Vi får reklam för mobiltelefoner men inga uppgifter om taxor, och detta måste vi definitivt göra någonting åt. Det är helt otroligt att vissa operatörer kallar det konkurrens när köparen inte får någon information om produkternas priser och priserna hålls på en kartelliknande nivå. Följden blir att bara några få resande använder sina telefoner utomlands. Detta skadar dessutom principen om fri rörlighet och gör det svårt att uppnå Lissabonmålet om att EU ska bli en ledande kunskapsbaserad ekonomi.

Mobila kommunikationer är ett sätt att internationalisera vardagen. Vidare kommer telefonerna då att användas i större utsträckning och fler affärer kommer att skapas, och således gynnar det även företagen. Det är viktigt att ha en inre marknad som är livskraftig, och det måste även gälla för mobila kommunikationer. Nu har konsumenternas intressen säkrats och rättvisan har segrat. Jag skulle vilja fråga kommissionen hur och när den tänker lägga fram ett förslag om datakommunikationer. Här måste man naturligtvis göra noggranna överväganden först.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis, för ALDE-gruppen. (LT) Herr talman, kolleger! I dag ska vi rösta om ett lagförslag som, om det går igenom, snabbt kommer att bli märkbart för alla konsumenter och företag i EU och, enkelt uttryckt, för oss själva.

Den årliga marknaden för den internationella kommunikationen mellan olika nät i EU uppskattas uppgå till ungefär 8,5 miljarder euro. Det motsvarar nästan 6 procent av den allmänna mobilkommunikationsindustrins intäkter, vilka uppgår till ungefär 150 miljarder euro per år.

Priserna för kommunikation mellan nät påverkar åtminstone 147 miljoner EU-medborgare, varav 110 miljoner tillhör företagssektorn.

Som det är nu brukar ungefär 70 procent av alla européer som reser utomlands stänga av sina mobiltelefoner på grund av de oöverkomliga kostnaderna när man använder dem utomlands. Problemet förvärras av det faktum att det saknas insyn i slutkundspriserna eftersom det inte finns någon konkurrens inom sektorn.

När vi kan ringa billigare kommer vi naturligtvis att ringa mer. Därför kommer telefonitjänsteleverantörer egentligen inte att förlora några inkomster, och samtidigt gynnas konsumenterna och konkurrensen mellan företagen i EU kommer att påverkas positivt.

Enligt en Eurobarometerundersökning var den stora majoriteten av närmare 25 000 svarande för en obligatorisk sänkning av priserna för kommunikation mellan olika nät i EU.

Men jag skulle återigen vilja understryka en åsikt som jag delar med många kolleger, nämligen att man inte ska välkomna ingripanden på marknaden, och denna förordning är bara en tillfällig obligatorisk åtgärd för att reglera marknaden.

Jag anser att tre år är den längsta tid som behövs, inte bara för att sänka priserna, utan, vilket är viktigare, som tidsgräns för stängda nationella marknader att ansluta sig till en enad europeisk marknad inom denna sektor. Det är det slutliga målet med förordningen.

Jag gratulerar Europaparlamentets föredragande, Paul Rübig, skuggföredragandena, ordföranden för utskottet för industrifrågor, forskning och energi, Angelika Niebler, kommissionsledamot Viviane Reding, kommissionens och rådets företrädare samt alla konsumenter och tjänsteleverantörer till denna utmärkt samordnade lösning.

Diskussionerna om en reglering av kommunikation mellan nät gick inte lätt. Vartenda uttalande undersöktes noggrant, och man diskuterade varenda taxa och villkoren för dess tillämpning. Här visade parlamentet på en oväntad förnuftighet och sammanhållning.

Jag räknar med en enad positiv omröstning i parlamentet i dag, ett positivt svar från rådet den 7 juni och en snabb kungörelse (inte den 29 juni, som man sa till oss) i Europeiska unionens officiella tidning, och att förordningen träder i kraft under det stundande sommaruppehållet.

 
  
MPphoto
 
 

  Romano Maria La Russa, för UEN-gruppen. – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Förslaget till förordning om roamingtaxor är ett ämne som är mycket intressant för medborgarna och därför måste vi garantera ett så bra skydd som möjligt utan att bortse från industrins behov. Men vi kan nöjt notera att vi har fått se att alla de politiska grupperna har tagit ansvar för detta, vilket användarna i Europa förmodligen inte hade väntat sig. Denna förordning kommer att föra EU ännu närmare medborgarna.

Efter långa förhandlingar, särskilt med rådet och kommissionen, för att kunna nå fram till en överenskommelse vid första behandlingen kan alla glädjas över den kompromiss som vi formellt nådde så sent som i måndags kväll, även om naturligtvis mer hade kunnat göras. Man skulle helt klart kunna nå en överenskommelse om siffror som låg mer i nivå med konsumenternas förväntningar, vilket för övrigt bekräftades av utskottet för industrifrågor, forskning och energi, om inte medlemsstaterna inledningsvis hade uttalat sig för mycket högre avgifter som var mer gynnsamma för operatörerna. Men kompromissen har fastställts och den anger den högsta tillåtna avgiften för slutkundsmarknaden med 49 cent för utgående samtal och 24 cent för inkommande samtal. Detta motsvarar med andra ord en sänkning med ungefär 50 procent jämfört med dagens standardavgifter.

Jag anser att vi har nått en lyckad lösning genom att se till att man automatiskt tillämpar skyddsavgifter eller ”Eurotaxa” för alla användare tre månader efter det att förordningen har trätt i kraft, vilket innebär att användarna fritt kan välja den taxa som de tycker passar dem bäst. Detta kommer i framtiden att skydda användare som reser utomlands på affärsresa eller semester från att falla offer för orättvisa taxor, vilket tyvärr är fallet i dag.

Kompromissen innebär fortfarande en vinstmarginal för operatörerna, som i vilket fall som helst kommer att tjäna på ökad mobiltelefonanvändning i framtiden. I fråga om bättre insyn anser jag att kravet på operatörerna att informera användarna genom att tillhandahålla personlig information om deras avgiftssystem är ett bra resultat. Jag ställer mig lite mer tveksam till den gradvisa avgiftssänkningen fördelad över tre år, även om det är förståeligt när det handlar om en kompromiss. Kanske skulle en ihärdigare marknad ha lett till ännu lägre priser än vad den här förordningen kan ge på tre år. Men det är också så att när marknaden har misslyckats genom bristande öppenhet om orimliga priser och ett misstänkt maktmissbruk är det inte bara önskvärt utan absolut nödvändigt med reglering av såväl grossist- som slutkundstaxorna.

 
  
MPphoto
 
 

  David Hammerstein, för Verts/ALE-gruppen. – (ES) Fru kommissionsledamot! Tack för ert tappra arbete. Tack herr Rübig! Vi har uppnått ett bra resultat, vi har en kompromisstext och vi har fastställt ett historiskt precedensfall.

Vi i Europaparlamentet har agerat ovanligt enhetligt för att bryta ett tabu, det tabu som det innebär att reglera marknaden på EU-nivå på ett så stort område som telekombranschen. Ja, i denna process har vi gett EU-medborgarna ett praktiskt exempel på vad Europeiska unionen är till för.

Vi stöder kompromissen trots att den i vissa avseenden sviker konsumenterna. Eftersom Europaparlamentet har uttalat sig mot de skandalösa rånen av användarna, som betalar skamligt höga priser och inte ens får veta hur mycket de måste betala. Vi har stått upp för konsumenterna. Vi har nått en ganska bra kompromiss, men den är inte helt rättvis för konsumenterna.

Priserna kommer att bli lägre för de allra flesta, men de hade kunnat bli betydligt lägre. Insynen och informationen kommer att bli mycket bättre. Det skulle bara ha kunnat bli lite bättre för de befintliga kunderna, men under förhandlingarna och under trepartsmötet har vi sett några av EU-institutionernas mer positiva sidor och några av de mer negativa.

Vi har sett två motsatta hållningar i debatten. Å ena sidan har parlamentet över lag försvarat sina väljares, konsumenternas, intressen och å andra sidan har rådet – medlemsstaterna – kraftigt försvarat operatörernas, nationsmästarnas, telekom- och telefonjättarnas, kommersiella intressen.

Varför har parlamentsledamöterna i medlemsstaterna, som företräder samma majoriteter som deras regeringar i rådet, haft så helt olika hållningar?

Det råder ingen tvekan om att vi behöver samma insyn – samma fullständiga öppenhet – i rådet som vi har här i kammaren, för där – i rådet – har de kvävande påtryckningarna från branschens lobbyverksamhet haft ett starkt inflytande på den här frågan och det har begränsat vår förmåga att nå en ännu bättre överenskommelse.

Vi stöder överenskommelsen såtillvida att det är ett steg framåt. Det är ett steg framåt som skapar prejudikatet att kunna reglera en marknad som inte har kunnat reglera sig själv på ett rättvist sätt. Detta parlament visar vägen. Vi måste även lära av denna erfarenhet för att skapa EU-institutioner som är mer genomblickbara, öppna och tillgängliga till fördel för majoriteten av medborgarna.

 
  
MPphoto
 
 

  Umberto Guidoni, för GUE/NGL-gruppen. – (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Dagens resultat – det vill säga den kompromiss vi har nått – innebär ett erkännande av marknadens misslyckande att öka konkurrensen samtidigt som priserna sänks, vilket man alltid hävdat att den skulle göra. Det verkar svårt att bevisa att de nuvarande taxorna inom en naturligt gränsöverskridande sektor som mobiltelefonbranschen skulle kunna bibehålla de avgiftssystem som inte tog någon hänsyn till EU:s gemensamma marknad.

Därför har konsumentskyddet anförtrotts åt politiken, och kommissionen har gjort ett bra arbete med att föra fram denna fråga. Det bör påpekas att parlamentet har reagerat energiskt och samspelt. Men i denna debatt har vår grupps intresse varit att garantera ett pris som är rättvist för alla, det vill säga den möjlighet som vanligtvis kallas opting-out, i motsats till den ståndpunkt man har haft i rådet, som för det mesta har godtagit de argument som de stora telekomföretagen har lagt fram, nämligen att taxan enbart ska gälla för de kunder som begär den.

Beslutet att Eurotaxan ska gälla för alla är en central aspekt i kommissionens förslag och innebär ett steg mot insyn och skydd av konsumenternas intressen. De marginaler som återstår för telekomföretagen är fortfarande för stora, men jag tror att principen att fastställa ett avgiftstak innebär ett viktigt precedensfall och att det kan bidra till sänkta avgifter, vilket det faktiskt redan har gjort. Vi accepterade kompromissen eftersom det var nödvändigt att snabbt ingripa i en oligopolsituation bland företagen på konsumenternas bekostnad.

Kommissionen och parlamentet har skickat ut ett tydligt meddelande. Nu är det viktigt att vi kräver insyn i genomförandet av meddelandet genom de nationella regleringsmyndigheterna och en översyn om tre år. Detta är ett idealiskt sätt att visa medborgarna att EU-institutionerna kan ge konkreta svar på frågor som inget land kan ta itu med på egen hand.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage, för IND/DEM-gruppen.(EN) Herr talman! Det är inte ofta som jag befinner mig i den här positionen, men den här morgonen måste jag erkänna vad Europeiska unionen gör. Jag har faktiskt kommit för att säga tack: tack på de internationella företagens vägnar. Ni vet vilka företag jag menar – de företag som sysselsätter tusentals människor som reser runt i Europa hela tiden – de som gör miljarder i vinst. Det kommer att vara de som verkligen tjänar på detta. Och jag vill säga tack på de superrika i Europas vägnar – inte de som bara åker till Benidorm i två veckor, utan de som reser regelbundet. De kommer också att tjäna på detta.

Men framför allt vill jag tacka er personligen. Jag använder den här utrustningen otroligt ofta. Era förslag kommer att göra mig personligen 3 000 euro rikare per år. Jag vill faktiskt erkänna att jag är partisk. Jag kommer inte att rösta om Rübigbetänkandet eftersom jag personligen påverkas av det, och jag skulle rekommendera att de andra Europaparlamentsledamöterna också lägger ned sin röst. Vi borde inte rösta om frågor som kommer att gynna oss.

Sanningen är att detta inte är något annat än ett enormt publicitetstrick, eller hur? Ni vill vara älskade. Ni vill att EU ska vara älskat, så ni säger till människor att de kommer att få det bättre. Uppriktigt talat luktar det kommunistisk centralplanering när byråkrater och politiker tror att de vet vad det rätta marknadspriset är. De har alltid fel. Detta kommer att leda till högre kostnader för de inhemska konsumenterna. Det kommer att leda till lägre konkurrens och färre innovationer på marknaden. Det är ännu en enorm EU-galenskap.

 
  
MPphoto
 
 

  Giles Chichester (PPE-DE). – (EN) Herr talman! Om vi lämnar den grinolle som nyss talat bakom oss vill jag säga att denna åtgärd är en win-win-situation för EU, eftersom vi faktiskt gör något praktiskt för våra konsumenter. Det har tagit lång tid att komma hit, men nu när vi är här hoppas jag verkligen att vi kan införa denna åtgärd snabbt och att operatörerna kommer att förstå piken och ändra sina taxor snabbt. Jag hoppas att de kommer att se fördelen med att sänka sina priser genom att de får fler kunder – också i form av min kollega ända där borta.

Vi tar itu med en marknadsstörning. En särskild marknadsstörning, men en kortlivad sådan hoppas jag, och det är talande att vi har den bortre tidsgränsen som visar att vi förväntar oss att denna situation avhjälps och att konkurrensen gör sig gällande på denna del av marknaden. Vi är skyldiga oskyldiga turister och konsumenter detta, för att bespara dem en otrevlig chock när de kommer tillbaka från semestern – eller också företagsresan – över att ha blivit påförda en kostnad för att ha tagit emot ett samtal och över att ha fått en enorm räkning. Vi är skyldiga dem att rätta till detta. Vi kan hoppas på besparingar på ungefär 60 procent för den genomsnittliga kostnaden för ett roamingsamtal, och detta är en påtaglig förmån för våra konsumenter.

Det gläder mig verkligen att mitt ändringsförslag med kravet på att operatörerna ska lämna information, ikon-ändringsförslaget, har införlivats i texten. Det är jag tacksam för. Jag vill också hylla enigheten i parlamentet över grupperna, tillsammans med kommissionen, rådet, konsumentgrupperna och lagstiftarna, som stött denna åtgärd.

Slutligen vill jag rekommendera min favoritringsignal för mobilen till kollegerna. Lyssna noga är ni snälla. Den kallas tyst läge.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE).(FR) Herr talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Vi måste begränsa de alltför höga priserna för de 200 miljoner européer som utnyttjar sin fria rörlighet inom unionen. Eftersom den egentliga kostnaden för operatörerna ligger mellan 6 och 15 cent per minut innebär det ackumulerade priset för en minuts aktiv eller passiv roaming som anges i förordningen fortfarande betydande marginaler för operatörerna.

Förespråkarna för den ohämmade fria marknaden borde dessutom fundera över varför deras teori har misslyckats med tanke på telefonimarknadens stränga verklighet. Avregleringen av sektorn understöddes av en teknisk revolution som gjorde att man kunde öka utbudet. Den stora allmänhetens entusiasm över mobiltelefoner, SMS osv. har inte lett till verkligt lockande priser. Skalekonomier, produktionsvinster och den enorma expansionen på kommunikationsmarknaden har inte lett till fördelaktigare taxor. Konsumenterna har endast ställts inför erbjudanden utan insyn som har bundit dem till en viss operatör. Vodafone, Télécom och andra operatörer i Telefónica-koncernen lovar att rätta sig efter den inre marknaden under förutsättning att de kan ha kvar de inre gränserna av avgiftsskäl.

Den politiska makten var skyldig att ingripa på marknaden som vanligtvis är så helig. Detta är första gången i unionen, ett välkommet precedensfall. Kommissionen rasade fortfarande över priserna, men roamingärendet visar att marknaden ibland behöver den offentliga maktens synliga hand, särskilt när det gäller en så misslyckad marknad som telekommarknaden.

 
  
MPphoto
 
 

  Toine Manders (ALDE).(NL) Herr talman! Jag skulle vilja välkomna två före detta parlamentsledamöter, Joachim Wuermeling och Viviane Reding, som har kommit tillbaka till sin före detta, underordnade hemvist, och tacka dem för deras bidrag till det här förslaget som säkert kommer att gynna konsumenterna i EU.

Ni kanske tycker det är ovanligt att jag, trots att jag som liberal är starkt emot ingripanden för att påverka konsumentpriserna på en förvisso fri marknad där kommissionen och parlamentet hävdar att villkorlig konkurrens leder till bättre priser och fler innovationer, kommer att rösta för detta så att vi kan göra någonting åt konsumentpriserna.

Ni kanske undrar varför. Jag gör det därför att kommissionsledamoten – och jag hoppas att detta har gått upp för utskottet för industrifrågor, forskning och energi – har sagt rent ut att vi om tre år kommer att kunna skryta med en europeisk marknad i stället för 27 enskilda marknader som samlats ihop inom de egna nationella gränserna, för det är – som jag ser det – där som problemet ligger och det är där som telefonileverantörerna drar fördelar.

Det är intressant att höra att de flesta konsumenter som betalar höga roamingtaxor och som inte får ersättning för dessa av sina arbetsgivare eller andra system är semesterfirare. De brukar ringa varandra från en skidlift eller solstol till en annan, och medan de ligger i en solstol i Spanien, fem meter från sina vänner, skickas samtalet först till hemlandet innan det kommer tillbaka igen.

Det måste bli slut på det här. Jag tycker det är bra att vi ger industrin ett incitament och att vi kan se fram emot en korrekt fungerande inre marknad för mobila telefonsamtal inom tre års tid då vi kommer att kunna lägga roaming bakom oss och konsumenterna kommer att kunna välja var de ska teckna sina avtal.

Det är något mer som jag skulle vilja ta upp med er. Jag blev förvånad när jag hörde att taxan är exklusive moms. Alla talar om högst 0,49 euro. Eftersom det är exklusive moms är det på sätt och vis ett lockbete för konsumenten eftersom detta innebär att ytterligare 20 procent läggs på i alla fall.

Jag hoppas dessutom att grundavtalen, alltså inte samtalstaxan per minut utan grundavtalen, för vilka det inte finns några särskilda bestämmelser, inte kommer att missbrukas, för i så fall kommer vi att bli tvungna att ingripa igen. Fru kommissionsledamot och herr Wuermeling! Jag hoppas att systemet kommer att fungera och att vi kan se till att konsumenterna är nöjda med EU, men framförallt hoppas jag att den inre marknaden kommer att börja fungera som den ska.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN). (PL) Herr talman! Jag skulle vilja sälla mig till dem som har gratulerat och tackat Paul Rübig för hans betänkande och jag tvivlar inte på att detta kommer att bli en mycket viktig dag för Europaparlamentet och flera hundra miljoner medborgare i Europeiska unionen. Nu har vi chansen att visa för våra väljare att Europaparlamentet är en nödvändig institution som behandlar frågor som angår dem.

Frågan om de internationella telekomjättarnas alltför höga roamingavgifter för konsumenterna har upprört européer i flera år. Telekomföretag har inte lyckats konkurrera om priser som de borde göra på en väl fungerande marknad utan de har föredragit att, som många experter tror, stå i maskopi med varandra och själva bestämma roamingavgifterna. Under årens lopp har miljoner turister och små och medelstora företag drabbats av denna praxis. Nu kan vi sätta stopp för detta orättvisa utnyttjande – det kan kanske låta som en socialistisk paroll, men det är ju så det är, vilket mina kolleger från gruppen alliansen liberaler och demokrater för Europa här i kammaren har intygat i sina anföranden.

I likhet med många andra hade denna förordning inte varit nödvändig om marknaden hade styrts av sunda och öppna konkurrensprinciper. Vårt ansvar är att stå upp för EU:s medborgare, som uppenbarligen har utsatts för en sammansvärjning som undergräver marknaden. Tack vare kammarens, inklusive min grupps, fasta hållning har vi lyckats visa våra partner i rådet och kommissionen att vi inte kommer att tillåta urvattnade förordningar eller att man fortsätter att strunta i konsumenternas intressen.

Redan nu till sommaren kommer EU:s medborgare att kunna ringa sina familjer eller till företag utomlands till mycket lägre priser. Samtalstaxorna kommer att minska betydligt till högst 49 cent per minut för utgående samtal och 24 cent per minut för inkommande samtal, och dessa priser kommer att sänkas ytterligare de kommande åren. Jag delar den åsikt som andra i kammaren har uttryckt, och jag hoppas att dessa priser kommer att sänkas snabbare än vad som anges i kompromissförslaget.

 
  
MPphoto
 
 

  Gisela Kallenbach (Verts/ALE).(DE) Herr talman! Jag håller med om att detta är goda nyheter för semesterfirare, affärsresenärer, parlamentsledamöter och andra resande i olika EU-länder. Det kommer att bli slut på de rejält uppdrivna priserna inom mobil telekommunikation, och konkurrensen, som så ofta diskuteras, kommer verkligen att komma igång, till förmån för kunderna. Det är goda nyheter att EU är redo att införa gemensamma regler mot monopolistiska intressen.

Tyvärr finns det en smula bitterhet i allt detta. Parlamentets förslag har urvattnats till följd av tjänsteleverantörernas egna intressen och deras monopolställning i ett antal medlemsstater. Dessutom är slutkundspriserna i kompromisstexten betydligt högre än i kommissionens förslag – vilket på det hela taget inte kan anses missgynna branschen. Detta är dåliga nyheter för gemenskapslagstiftningen, men ett lämpligt och viktigt första steg mot en förbättrad situation för konsumenterna. Därför skulle även jag vilja tacka alla som har bidragit till detta och sett till att konsumenterna av mobila telekomtjänster får bättre insyn och valfrihet i framtiden.

 
  
MPphoto
 
 

  Miloslav Ransdorf (GUE/NGL).(CS) Jag skulle vilja nämna fem saker som förklaring till varför jag stöder denna kompromisstext som har visat sig vara så svår att uppnå. För det första, om kritikerna hävdar att detta inte är en lösning som överensstämmer med marknaden bör de komma ihåg att det huvudsakliga problemet ligger i om marknaden själv överensstämmer med marknaden. Om den inte gör det måste man rätta till den, vilket är vad som har skett här. Som kommissionsledamoten mycket tydligt sa, har man tidigare gjort försök att reglera situationen. För det andra vill jag säga att detta område äntligen kommer att anpassas efter de principer som ligger till grund för vår union.

För det tredje är det mycket viktigt att alla, åtminstone i viss utsträckning, har samma tillgång till information på marknaden. En viss nivå av rättvis tillgång till information är, som Nobelprisvinnaren i ekonomi, Joseph Stiglitz, en gång sa, en av förutsättningarna för att marknaden ska fungera smidigt. För det fjärde har man, trots att tillgången har blivit betydligt rättvisare på det här området, sett till att skydda valfriheten. Det är mycket viktigt för oss att det kan finnas konkurrens.

För det femte och slutligen är detta inte, som en del vill få det till, ett noll-nollresultat utan snarare en situation som alla vinner på, vilket Giles Chichester påpekade. Vidare är jag glad över upptäckten att vi i Nigel Farage har en expert på hur de tidigare nationella planeringskommittéerna fungerade. Det är intressant att även parlamentet ställs inför historiska frågor.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE). – De senaste 15 åren har vi i Europa sett en radikal utveckling med sänkta priser på mobiltelefoni. Det finns få områden där priserna har sjunkit så mycket som inom just detta område. Det har framförallt gällt för nationella samtal, men även internationella, vilket är värt att komma ihåg en dag som idag. Problemet har istället varit att vi som kommissionären påpekade har 27 olika marknader istället för en. Därför gratulerar jag både kommissionären och föredragande Paul Rübig till att vi idag får ett beslut som innebär ökad transparens och även att vi får en reglering av konkurrensen mellan mobiloperatörer och återförsäljare. Det löser det avgörande problemet som har lett till alltför höga roamingavgifter. Genom detta skapas bättre förutsättningar för konkurrens.

Här tycker jag att vi borde ha stannat och därför beklagar jag att vi nu också har ett förslag om reglering av priserna på konsumentnivå. All erfarenhet visar att man inte når det syfte man vill genom prisreglering. Vi riskerar att låsa fast prisutvecklingen kring den reglerade nivån. Vi riskerar att minska trycket på ökad konkurrens mellan olika operatörer att sänka priserna på både nationella samtal och roaming. Vi riskerar att inte få se sådana snabba prissänkningar som vi har sett tidigare. Utan att överdriva dessa risker vill jag säga att det hade varit bättre om vi hade nöjt oss med att reglera där vi har problemet, nämligen priserna mellan återförsäljare och operatörer. Jag säger detta eftersom Europeiska unionens uppgift inte är och inte bör vara att reglera priser på konsumentnivå. EU skall göra det som kommissionären pekade på tidigare idag, nämligen se till att vi går från 27 olika marknader till en marknad. Där finns dynamiken och det är det vi bör rikta in oss på, inte reglera konsumentpriserna utan reglera så att vi får en allsidig och bra konkurrens mellan operatörerna.

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: COCILOVO
Vice talman

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). (DE) Herr talman! Jag skulle vilja börja med att tacka kommissionsledamoten för hennes initiativ och Paul Rübig och de övriga föredragandena för deras utmärkta arbete. Marknaden har minst sagt misslyckats vilket ibland händer, även om en del förnekar det, och i detta fall var det absolut nödvändigt för oss att ingripa genom att fastställa ett avgiftstak.

Vi tänker framförallt på konsumenterna, även om vi inte har någon önskan att skada industrin – långt därifrån. Vi uppmanar branschen och företagen att göra så mycket de överhuvudtaget kan för att vinna nya kunder och med hjälp av nya, bra och fördelaktiga paket kompensera de förluster som kanske drabbar dem då och då. Det är mycket viktigt att denna förordning, om än något försenat, verkligen gynnar konsumenterna och att de som inte är så välinformerade slipper betala för sin ovetskap.

Fru kommissionsledamot! Jag skulle verkligen vilja be er att göra allt ni kan för att informera våra konsumenter om denna förordning och därmed visa dem vad kommissionen och den här kammaren gör för Europa, för det kan i högre grad än många abstrakta debatter om konstitutionsfördraget bidra till att övertyga EU-medborgarna om att EU verkligen behövs.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE). – Det är en grundläggande princip att Europeiska unionen inte har till uppgift att prisreglera överallt på marknaden. Däremot ger grundfördraget oss möjligheten och ansvaret att skydda konsumenterna, se till att marknaden fungerar och att vi har rättvis och öppen konkurrens. I detta fall har vi under många år fått mycket tydliga signaler från förtvivlade föräldrar med barn som studerar utomlands, äldre människor som inte har läst det finstilta i sina telefonavtal och även från delar av branschen om att den här marknaden inte fungerar Den är varken transparent eller rättvis.

Därför har vi arbetat med roamingfrågan sedan vi valdes till Europaparlamentet för tre år sedan. Redan vid vår första diskussion med kommissionsledamot Viviane Reding togs problemet upp. Under tre års tid har vi – kommissionsledamoten, rådet och parlamentet – gemensamt försökt att genom prisjämförelser och öppna riktpriser se till att marknaden frivilligt rättar till de felaktigheter som finns. Så har inte blivit fallet. De stora snedvridningarna har varit oförändrade. Det är därför ingen överraskning att lagstiftningsförslaget kommer och jag välkomnar det eftersom det är vår uppgift att se till att vi har en fungerande konkurrens på den inre marknaden. Vi har till uppgift att fatta strategiska och systematiska beslut som bereder väg för en öppen marknadsfunktion och jag hoppas att branschen under dessa tre år ser till att ändra sina affärsmetoder och redovisa och förklara prisbilden för sina kunder på ett sådant sätt att denna treårslagstiftning blir en engångsföreteelse och att vi härefter kan lämna denna sorts ingripanden på marknaden.

Jag vill tacka för det samarbete som vi har haft mellan de politiska grupperna och med kommissionen och det arbete som har lett fram till denna, som jag tycker, överlag vettiga reglering.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberts Zīle (UEN).(LV) För det första skulle jag vilja tacka kommissionsledamoten, föredraganden och rådet för den kompromiss vi har nått i den här frågan som är så viktig för EU:s medborgare. Ur ekonomisk synvinkel kan det visserligen betraktas som en olämplig reglering av marknadens ekonomi att ingripa på något segment av marknaden genom att fastställa ett tak för slutkundspriser. Men eftersom man minns Europeiska kommissionens misslyckade försök att påverka roamingmarknaden med hjälp av andra metoder är detta lagstiftarnas sista medel och betecknande nog kommer det dessutom att gälla under en begränsad period. I realiteten spelar förordningen emellertid även en politisk roll. Den visar att EU:s inre marknad verkligen är en marknad på europeisk nivå och inte bara summan av de enskilda medlemsstaternas marknader. Det faktum att det finns ett intryck av att den lokala marknaden styrs av perfekt konkurrens innebär inte att detsamma gäller på EU-nivå. Detta beskyddande av medlemsstaternas marknader mot en verkligt enhetlig inre EU-marknad lever kvar inom ett stort antal områden. Jag kan till exempel nämna transporter, tillhandahållande av tjänster och fri rörlighet för arbetskraften. Detta innebär inte att lagstiftaren alltid behöver genomföra administrativa åtgärder som dessa inom EU för att påverka marknaden och till och med för att reglera priserna. Men om det visar sig att taken för slutkundspriserna inte längre behövs, även innan de tre åren har gått, visar detta att vi, åtminstone inom området för mobila kommunikationstjänster, kan skapa en verklig inre marknad på EU-nivå. Tack!

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes (Verts/ALE).(DE) Herr talman! Ett generellt problem med den inre marknaden är att öppnandet av marknaden ofta går hand i hand med bildandet av oligopol. Det vi nu har gjort är att ha utformat ett stöd som kommer att ge resultat på kort sikt, men det som behövs på grundläggande nivå är en förbättring av de underliggande konkurrensförhållandena.

Jag tar för givet att de dominerande telefoniföretagen inte kommer att sluta med sin utpressning och att deras offer inte längre kommer att vara turister och affärsmän som ständigt är ute och reser, utan snarare de mest utsatta grupperna på marknaden, vilket ofta är ungdomar och barn. Se på den aggressiva marknadsföringen av ringsignaler och de stora problem som det tillgängliga innehållet innebär – för våldsfilmer och pornografiska filmer finns ju tillgängliga på mobiltelefoner – så inser ni att det kommissionen kommer att behöva göra härnäst, efter samrådet som pågår på det här området till den 7 juni, är att samla det politiska mod som krävs för att införa förebyggande rättsliga åtgärder som gör det möjligt för oss att få en bättre bild av det problem som barns och ungdomars mobiltelefonanvändning innebär.

 
  
MPphoto
 
 

  Vittorio Agnoletto (GUE/NGL).(IT) Herr talman, mina damer och herrar! Roamingavgifterna sänks, men EU har dröjt med att ta itu med frågan och det kommer fortfarande att vara konsumententerna som får ta konsekvenserna. I flera år har Europeiska kommissionen låtit bli att vidta åtgärder för att skydda sina medborgare och den har låtit telefoniföretagen sluta avtal sinsemellan vilket har skapat karteller som för konsumenterna innebär att de kastar pengarna i sjön.

Oberoende undersökningar, som den som AEC (Association of European Consumers) har gjort, har visat att mobiltelefonoperatörer tar ut 3,52 miljarder euro för mycket från sina kunder varje år. Den faktiska kostnaden för en minuts roaming ligger, grovt räknat, mellan 10 och 14 cent, men operatörernas motsvarande pris till kunderna ligger i genomsnitt på 1,06 euro, vilket innebär en skillnad mellan priset och kostnaden på över 600 procent.

Med tanke på dessa stora marginaler förväntade vi oss ett seriösare förslag med hänsyn till konsumenterna, i stället för det som har lagts fram här i kammaren, nämligen en utgångspunkt på 49 cent vilket innebär att vi har gett efter för rådets och telefonioperatörernas krav. Det stämmer att förslaget är nödvändigt och att det innebär ett litet steg framåt, men det räcker inte att sänka priserna för att skydda konsumenterna eller för att kompensera dem för den exploatering de har utsatts för, utan det innebär i stället att de fortsätter att straffas ytterligare.

 
  
MPphoto
 
 

  Pilar del Castillo Vera (PPE-DE).(ES) Herr talman! Jag skulle vilja tacka kommissionsledamoten för hennes mod att ta itu med ett problem som påverkar konsumenterna. Kommissionsledamoten har visat sitt enorma intresse för konsumenterna och hon har dessutom engagerat sig i en fråga som alltid blir mycket kritiserat, nämligen direkt ingripande i prissättningen på marknaden. Hon har beslutat sig för att anta den utmaningen, och det återstår för alla att se hur det fungerar.

Innan jag redogör för min ståndpunkt skulle jag kort vilja tacka föredraganden, som har gjort ett utmärkt arbete, och rådet, som på relativt kort tid på ett mycket effektivt sätt har sett till att denna text har blivit klar för omröstning här i parlamentet.

Problemet vi står inför är i huvudsak följande: historien visar att det nästan alltid får oönskade konsekvenser och leder till ytterligare problem när man blandar sig i prisnivån på marknaden. Antingen sjunker inte priserna, eller så förs kostnaderna till följd av prissänkningarna eller uteblivna inkomster inom den aktuella sektorn vidare till andra sektorer inom samma område.

Det råder till exempel en viss oro för tillfället: Hur mycket av kostnaderna kommer att föras över till inrikessamtal? Det vill säga hur mycket kommer företagen att höja vissa avgifter för inrikessamtal för konsumenterna?

Fru kommissionsledamot, och även rådet! Jag anser att det är väldigt viktigt hur vi övervakar denna process, inte bara i fråga om prissänkningen för utlandssamtal, utan även i fråga om kostnadsutvecklingen på de nationella marknaderna. På så sätt får vi verkligen se den slutliga omfattningen och konsekvenserna av förordningen och de beslut som vi fattar nu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andres Tarand (PSE).(ET) Dagens förordning är ett bra exempel på positiva saker som Europeiska unionen gör för sina medborgare. Att sänka mobiltelefonkostnaderna är en märkbar och positiv förändring. Det är underligt att EU, som startade som en gemensam marknad, ska behöva kämpa i sju år för en gemensam marknad inom en viss sektor. Men det som betyder något är det lyckade resultat som Paul Rübig har lett oss till.

Även om den prisnivå som vi uppnådde vid förhandlingarna med medlemsstaterna inte är riktigt som jag hade hoppats är en kompromiss i alla fall bättre än en fortsättning av de nuvarande förhållandena. 49 cent per utgående samtal är sex gånger bättre än tre euro. Det är viktigt att så många av konsumenterna som möjligt kan dra fördel av de nya priserna tidigare än till exempel om tre månader, det vill säga i september då semestern redan håller på att slut.

Eftersom det ligger i mobiltelefoniföretagens intresse att konsumenterna betalar de gamla roamingavgifterna under hela den tre månader långa övergångsperioden måste vi se till att de nya möjligheter som förordningen medför snabbt når dessa konsumenter. Både vi och konsumentskyddsorganisationer har mycket arbete framför oss i att informera allmänheten.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro (ALDE).(DE) Herr talman! Att mena väl är inte detsamma som att göra väl, som vi brukar säga i Tyskland, och man hyser starka misstankar om att denna förordning mer är ett resultat av önskan att få en effekt för den stora massan än ett uttryck för förnuftig politik. Jovisst, roamingavgifterna är för höga, och jovisst, vi kan alla se att marknaden har misslyckats med att göra något åt det, men den enda frågan är hur man åtgärdar detta misslyckande på marknaden. Kan man lösa det med hjälp av en mekanism för att fastställa och reglera priser, vilket är det vi håller på att skapa här, eller är det inte mycket bättre att i samband med framtida överläggningar om telekompaketet göra de ändringar som behövs i direktivet om tillträde till marknaden, så att tjänsteleverantörer över hela EU kan erbjuda sina tjänster i samtliga länder och att det på så sätt skapas en konkurrens som pressar ner priserna?

Avregleringen av telekommarknader har fungerat. Det kan vi se på de nationella marknaderna, och det måste kunna gå även på EU-nivå. Det är ju trots allt så att om man har huvudvärk skär ju inte doktorn huvudet av en utan ger en kanske i stället en huvudvärktablett eller liknande. Det är snarare sådana åtgärder som vi bör fundera över i stället för att kasta ut barnet med badvattnet. Detta är en återgång till den form av prisregleringsmekanism som EU övergav helt för 20 år sedan, och jag tycker det är beklagligt.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE). – (EN) Herr talman! Jag vill inledningsvis i mitt anförande upprepa kommissionsledamotens fras ”resultatens Europa”. Jag tycker att vi, och särskilt föredraganden, alla kan vara stolta över detta exempel på att EU fungerar. Roaming hanteras naturligtvis bäst på EU-nivå, eftersom vi måste agera. Detta är ett tydligt fall av en marknadsstörning. Våra medborgare förlorar tydligt på detta. Vi var tvungna att göra något.

Det paket som ligger framför oss i dag är ett proportionerligt svar och min grupp stöder det. Detta paket kommer att införa öppenhet, rätt till information och en skyddstaxa som kommer att innebära reduktioner på upp till 70 procent, och som kommer att skydda stora mängder – hundratals miljoner – EU-medborgare. Paketet är framför allt tidsbegränsat till tre år för att särskilt avhjälpa marknadsstörningen, varefter vi kommer att se över frågan.

Vid en tidpunkt då vi hör mycket talas om institutionella detaljer kommer jag inte att ha några svårigheter att rekommendera detta resultatens Europa till mina väljare i Skottland.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE-DE).(NL) Herr talman, fru Reding! Jag skulle varmt vilja gratulera Paul Rübig till hans ihärdighet och ståndaktighet i den här frågan.

Med denna förordning har vi till slut än en gång bevisat att Europeiska unionen betyder något för människorna, eftersom i stort sett alla har en av dessa apparater och därför kommer att kunna dra fördel av den här åtgärdens positiva effekter.

Jag vill berätta en mycket liten anekdot för kommissionsledamoten. Under årens lopp har min städerska bara talat med mig om EU en enda gång och det gällde mobiltelefonavgifterna, särskilt de alltför höga räkningarna hon fick när hon hade ringt till Belgien från Spanien där hon var på semester.

Jag tycker att vi har fattat rätt beslut med den här förordningen eftersom det knappast är ett alternativ att använda sin mobil för att ringa utomlands i Europa för närvarande. Det är oöverkomligt dyrt, och det gör det helt klart till ett betydande hinder på den inre marknaden. Om vi sätter stopp för detta kommer det att glädja affärsmän, turister, studenter och även oss övriga väldigt mycket.

En annan sak som är väldigt bra är att mobiltelefonanvändarna automatiskt kan få glädje av de lägre avgifterna. Det är ytterligare en seger för konsumenterna och för EU. Fru kommissionsledamot! Jag är övertygad om att mobiltelefonoperatörerna kommer att kunna ta igen mycket av den förlorade inkomsten, helt enkelt därför att antalet samtal kommer att öka betydligt.

Fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! De nya mobiltelefontaxorna är bra och ligger mycket nära de taxor som kammaren hade föreslagit. Priset för ett mobiltelefonsamtal utomlands kommer att sänkas med i genomsnitt 60 procent vilket är en stor sänkning. Kommissionen och parlamentet har haft en fast hållning och har till sist tagit konsumenternas parti trots mycket påtryckningar och lobbyverksamhet. När någonting går bra tycker jag att vi ska kunna säga det.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyne Gebhardt (PSE).(DE) Herr talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Det är helt tydligt att konsumenterna är dagens vinnare. Det är goda nyheter för allmänheten, och det är något som gör mig väldigt stolt, även om vi i socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet hade velat se mer, men det som har gjorts i dag är positivt.

När vi har utarbetat denna lag har vi helt avsiktligt begränsat oss till telefonsamtal utan att föreskriva någonting som ska gälla för SMS, MMS eller andra dataöverföringsmetoder, men vi uppmanar branschen att se det vi har gjort som ett exempel. Vi kommer mycket noggrant att studera vad som händer på området under de kommande åren. Om inte ni i branschen tar till er det som vi har gjort nu kommer vi att bli tvungna att lagstifta även inom dessa områden, och även där kommer kommissionen att ha vårt helhjärtade stöd. Detta är en varning, och jag föreslår att ni tar den på allvar. Vi vill absolut inte tvingas tillgripa lagstiftning men vi kommer att göra det om vi måste, och lagen kommer att tillämpas strängt.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE).(FI) Herr talman! Detta är en tillfällig, om än nödvändig åtgärd. Detta är ingen riktig marknadsekonomi. Marknadsekonomin fungerade inte och telekomoperatörerna tog ut kartelliknande priser. Men det är uppenbart någonting som saknas i det här förslaget som nu lagts fram i en för övrigt godtagbar form. Det gäller inte för textmeddelanden eller multimedietjänster. Dessa kan fortfarande prissättas efter operatörernas egna önskemål. Förhoppningsvis kommer de inte att kompensera sina minskade vinster genom att höja avgifterna för textmeddelanden. Det är slöseri med tid att tala om en livskraftig inre marknad inom telekombranschen så länge som avgifterna för utlandssamtal är markant för höga.

Den här debatten om avgifter är viktig, men det är ännu viktigare att se till att alla konsumenter kan dra fördel av rimliga avgifter utan att behöva göra något. Det bör inte vara den enskildes ansvar att se till att lagen uppfylls.

 
  
MPphoto
 
 

  Herbert Reul (PPE-DE).(DE) Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill rikta ett hjärtligt tack till alla dem som har arbetat med det här projektet vars resultat är en förbättring jämfört med det vi hade innan vi inledde våra överläggningar.

Det finns även en del goda nyheter: för det första att konsumenterna blir av med bördan, för det andra att EU har visat sin förmåga att agera, för det tredje att kammaren har en förordning framför sig som är tidsbegränsad och löper ut efter tre år – och jag hoppas att den verkligen kommer att göra det – och för det fjärde att vi bidrar till att göra saker och ting tydligare. Det är viktigt om det ska kunna finnas konkurrens och konsumenterna själva kunna besluta vilken taxa de vill ha eller vilken tjänsteleverantör de ska välja.

Men det finns ett stort problem, och jag tycker inte att vi får skräda våra ord när vi tar itu med det. Det är att vi ingriper som en politisk enhet och ändå fastställer priser, och de priser vi fastställer är de som slutkunderna ska betala, trots att detta inte är politikernas uppgift. Prissättning är inte vår uppgift. Det kanske finns andra politiska och ekonomiska system där man har detta som mål, men jag ser det inte som något som EU-s beslutsfattare ska göra.

Det kan också mycket väl vara så att vi missbedömer konsekvenserna av den här sortens inblandning i prissättningen, för det är mycket troligt att någon någonstans kommer att behöva betala för det här. Om vi fortsätter att gnata om hur saker och ting är och fortsätter att blanda oss i dem så kommer vi långt ifrån att uppnå det vi vill uppnå och det hela kommer att visa sig bli en Pyrrhusseger.

Godtyckliga priser? Är de priser som vi nu fastställer verkligen rätt priser? Vi har i själva verket kommit fram till dem med hjälp av förhandlingar. Ärliga människor måste medge att det man uppnår på detta sätt är ett resultat som i viss utsträckning är resultatet av en slump. Det som är bra är att rådet har sett till att priserna i fråga är högsta priser, och det är rätt sätt att gå tillväga. Om vi ska ta till prissättning borde vi börja med att fastställa ett pristak, vilket – åtminstone teoretiskt – lämnar dörren öppen för reglering och inte utesluter möjligheten till en viss grad av konkurrensutveckling under de fastställda högsta nivåerna.

Är detta en engångsföreteelse eller ett precedensfall? Det är den stora frågan. Jag är rädd att det är ett precedensfall. En ledamot var nyss brutalt uppriktig när han sa att man äntligen har brutit ett tabu eftersom vi har ingripit på marknaden, och det är just det som inte borde hända. Det är det jag tycker är beklagligt och förvisso fel.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE). – (EN) Herr talman! Som ordförande för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd har jag en minuts talartid, och om jag talade i min mobiltelefon här i en minut, som en vanlig konsument, skulle jag fortfarande få betala alltför höga kostnader för det samtalet.

Denna lag kommer naturligtvis inte att ändra allt detta. Konsumenternas samtalskostnader kommer att halveras. De kommer att få automatisk information om kostnaden för att ringa och ta emot samtal och de kommer att få en automatisk Eurotaxa. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd tog först upp denna fråga 2005, när vi i en utfrågning svarade på konsumentklagomål om alltför höga kostnader, och nu år 2007 har parlamentet visat konsumenterna att det kan leverera.

Så detta är goda nyheter och vi vill att detta ska börja gälla snarast möjligt. Vi vill att konsumenterna ska fortsätta att dra nytta av detta, också om tre år då lagstiftningen upphör att gälla, men konsumenterna borde känna till att kostnaden för att använda sin mobiltelefon för Internet eller SMS-meddelanden fortfarande är alldeles för hög. Fru kommissionsledamot! Vi vill att ni agerar på detta område. Industrin själv borde agera för att sänka dessa priser. Vi har visat att vi kommer att agera i parlamentet på konsumenternas vägnar om de blir lurade. Jag hoppas att industrin kommer att ta detta budskap på allvar.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Riis-Jørgensen (ALDE).(DA) Herr talman! Endast nio månader efter det att vi för första gången diskuterade roamingförslag i parlamentet har vi i dag ett resultat som vi kan vara mycket stolta över. Kommissionsledamot Reding! Ni förtjänar ett stort tack för ert utmärkta arbete i kampen för billigare telefonräkningar. Men vi här i parlamentet har också gjort vårt. Det finns en vinnare i den här kampen och det är de europeiska konsumenterna. Redan den 1 augusti 2007 kommer de europeiska konsumenterna att märka de lägre priserna. Det kommer att kosta högst 4,50 danska kronor att ringa hem från utlandet. Jag kommer inte att gråta många tårar över förlorarna, det vill säga de europeiska telefoniföretagen. De har klagat över sitt öde, men verkligheten är den att de har tjänat stora summor pengar på konsumenterna. Uppemot 95 procent av roamingintäkterna var ren vinst. Det har vi som väl är satt stopp för nu. Men det satt hårt åt. Vi var mycket oeniga i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Mina kolleger, Simon Coveney från gruppen för europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater och Joseph Muscat från socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet, ville gå åt olika håll, och det var massor av manövrering inom gruppen alliansen liberaler och demokrater för Europa. Men nu är vi alla överens här i kammaren. Så jag bjuder gärna upp till dans igen, herr Muscat. Än en gång, tack för ert konstruktiva samarbete, och jag hoppas att Viviane Reding nu vill gå vidare med området SMS och textmeddelanden i allmänhet, eftersom det området saknas i förslaget.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE).(NL) Herr talman, fru kommissionsledamot, herr minister, mina damer och herrar! Om vi röstar för ändringsförslagen till Rübigbetänkandet om roamingförordningen i dag har vi all anledning att vara stolta över vår roll som europeisk lagstiftare. Kommissionsledamot Viviane Redings djärva förslag, de olika parlamentsutskottens arbete som banade väg för Rübigbetänkandet och de framsteg som gjorts under det tyska ordförandeskapet vittnar om en vision och politisk beslutsamhet att faktiskt göra det som vi alltid påstår att vi gör, nämligen att se till att EU-beslut gynnar allmänheten.

Roamingförordningen vittnar om vision och moral. Naturligtvis tror vi på marknadens funktion, men när marknaden misslyckas är vi inte rädda för att ingripa. Prisreglering är visserligen en långtgående åtgärd men denna är tillfällig och därför korrekt.

Jag gläder mig även över hur fort vi har kunnat arbeta. Att utarbeta en lag som denna inom tio månaders tid är något nytt. Dessutom märker man redan av resultaten, till och med innan lagen har offentliggjorts och trätt i kraft. Med den här hastigheten kommer semesterfirande roamingkunder att kunna dra nytta av de lägre taxorna denna sommar.

Slutligen stöder jag helt och hållet de val som har gjorts. Målet att sätta stopp för alltför höga slutkundspriser har uppfyllts. Det maximala priset har sänkts med runt 60 procent jämfört med det genomsnittliga priset innan initiativet lades fram, och det säger en del, och bestämmelserna om mer information och insyn är en extra bonus. Jag ser fram emot reaktionerna från marknaden, som lyckligtvis har en del frihet kvar och som kommer att kunna, och förhoppningsvis även vilja, bevisa att den fungerar.

Som en sista punkt skulle jag vilja tacka alla mina ledamotskolleger för deras goda samarbete i den här frågan, inte minst Simon Coveney som var skuggföredragande i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och som spelade en central roll för det här resultatet men som tyvärr inte kan närvara här i dag.

Jag skulle även vilja gratulera kommissionsledamoten till hennes förslag och önska rådet all lycka. Mina damer och herrar! Jag tycker att EU:s konsumentpolitik har förtjänat ytterligare en stjärna i dag.

 
  
MPphoto
 
 

  Eluned Morgan (PSE). – (EN) Herr talman! Att ringa hem när man är på semester har varit alldeles för dyrt alldeles för länge. Många mobiloperatörer har ålagt kunderna ockerpriser och enligt parlamentets åsikt mycket onödiga taxor. Vi varnade dem och sa att de borde se om sitt eget hus. Vi gav dem en chans att göra det rätta, men de framhärdade och därför har vi tvingats införa en lagstiftning som skyddar alla som använder mobiltelefonen utomlands.

Det är ingen idealisk lösning, men det är det enda alternativ vi har kvar för att kontrollera de som missbrukar marknaden. Låt detta bli en läxa för andra industrier. En av de saker som vi upptäckte i våra diskussioner med mobilföretagen var att en stor del av roamingtrafiken sker in-house när kunderna dirigeras vidare till partnernätverk. Så för många roamingföretag är grossistpriser bara ett sätt att garantera vinster för olika delar av samma företag. När vi förstår detta blir marknadspriset för konsumenterna ännu mer skandalöst. Detta är en seger för konsumenterna, en seger för Europaparlamentet och en seger för Europeiska unionen.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Vakalis (PPE-DE).(EL) Herr talman! Jag vill också gratulera både Paul Rübig till den kompromiss han har nått fram till och kommissionsledamot Viviane Reding till hennes initiativ att utarbeta ett förslag till förordning.

Jag anser att det var nödvändigt att ingripa genom prisreglering eftersom konkurrensen på roamingmarknaden inte har fungerat i EU under flera år, vilket har lett till att avgifterna är fortsatt höga på såväl grossist- som slutkundsnivå.

Trots alla svagheter i det inledande förslaget som jag påpekade redan från början, anser jag att man i den kompromisstext som vi röstar om i dag täcker många av systemets svagheter. Jag minns att vårt största bekymmer var att få kundernas behov och konkurrensen inom den europeiska mobiltelefonibranschen att stämma överens, och vi har till slut förenat dem på ett klokt sätt.

Närmare bestämt är jag särskilt nöjd med de föreslagna avgifterna på både grossist- och slutkundsnivå, som ligger väldigt nära de nivåer som jag föreslog i mina ändringsförslag. Men jag är främst nöjd över att möjligheten att välja bort konsumentskyddstaxan gick igenom. Med denna möjlighet i sin ultimata form tror jag att alla kategorier av konsumenter är skyddade, inklusive de som vill välja bort en eurotaxa och ha kvar sina avtal med sina leverantörer i dess nuvarande form och de som har lite eller ingen information men som måste gynnas av de nya sänkta priserna.

Slutligen garanterar den förordning som vi röstar om i dag insyn i priserna för de europeiska konsumenterna som tyvärr betalar dyrt för en stor mängd varor och tjänster, vilket inte är tillbörligt på en enhetlig, avreglerad och konkurrenskraftig EU-marknad.

 
  
MPphoto
 
 

  Katerina Batzeli (PSE)(EL) Herr talman! Även jag skulle vilja tacka kommissionsledamoten för hennes effektiva förslag om roaming, ett förslag som fick politiska signaler från Europaparlamentet för flera år sedan.

Vi vet att det vi strävade efter från början vara att säkra högsta avgifter så att mobiltelefonileverantörerna skulle tvingas ha tydliga och korrekt beräknade avgifter. Jag anser inte att vi är färdiga ännu, varken kommissionen eller Europaparlamentet. Om och när man ser över läget på roamingmarknaden, så fort dagens förordning har börjat tillämpas, måste vi göra fler korrigeringar för data- och meddelandetjänster.

Dessutom bör man betona att det krävs ett seriöst arbete från de reglerande myndigheternas sida som kommer att behöva ta itu med efterlevnaden av dagens överenskommelse.

I en tid då det råder mycket stor skepsis EU-åtgärdernas synlighet och betydelse för medborgarnas vardag är dagens initiativ ett tillfälle för institutionerna att visa att EU ingriper för att lösa deras problem och slutföra den inre marknaden.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Jag vill tacka föredraganden, Paul Rübig, och även Angelika Niebler och de andra föredragandena, nämligen Joseph Muscat, Simon Coveney, Mario Mauro och Yiannakis Matsis, samt rådet, som företräds av vår kollega Joachim Wuermeling, för deras arbete med detta svåra betänkande. Samtidigt vill jag tacka kommissionsledamot Viviane Reding för att hon har samarbetat så nära med Europaparlamentet och tillsammans med sin grupp utarbetat denna förordning på ett så noggrant sätt och utifrån noggranna analyser.

Europeiska konsumenter, särskilt turister, studenter och affärsmän, har ofta fått obehagliga överraskningar i form räkningarna från sina mobiltelefonoperatörer när de har kommit tillbaka från utlandsresor. Efter konstruktiva diskussioner i Europaparlamentet lyckades vi fastställa ett tak för priserna, vilket å ena sidan innebär att roamingkostnaderna för kunderna blir betydligt lägre och å andra sidan att det finns tillräckligt med utrymme för mobiloperatörerna att konkurrera om priserna.

Jag är nöjd med kompromissen som kommer att få stor betydelse för den vanliga europeiska konsumenten. Konsumenten kommer att ha tre månader på sig att bestämma om han eller hon vill byta från den nuvarande taxan till en ”Eurotaxa” eller hellre ha kvar den nuvarande taxemodellen. Jag är glad över att Europaparlamentet har lyckats se till att de som har ett bättre avtal inte automatiskt kommer att påtvingas konsumentskyddstaxan utan har möjlighet att behålla sina nuvarande avtal.

I det slutliga förslaget har man även accepterat tanken på att förordningen endast bör gälla i tre år. Jag är övertygad om att det kommer att växa fram en genuint konkurrensutsatt marknad för roamingtelefoni och att det inte kommer att behövas någon ytterligare reglering i framtiden.

Mina damer och herrar! Europa behöver se konkreta resultat och det rekordsnabba antagandet av denna EU-lagstiftning är ett utmärkt resultat som kommer att innebära fördelar för människorna i Europa. Det är ett tydlig bevis på att när EU verkligen har beslutat sig för att genomföra ett meningsfullt och konkret projekt kan det nå snabba överenskommelser.

 
  
MPphoto
 
 

  Béatrice Patrie (PSE).(FR) Herr talman, fru kommissionsledamot, herr rådsordförande! Inom kort kommer 37 miljoner turister och 110 miljoner européer som reser i jobbet att få sina telefonräkningar reducerade med ungefär 70 procent.

Den text som vi ska anta kommer att sätta stopp för den sanna utpressning som de europeiska konsumenterna har råkat ut för under flera år. Tyvärr vet vi inte riktigt om de priser som vi säkrade i slutet av en mycket tuff förhandlingsdebatt kommer att återspegla de verkliga kostnaderna helt och hållet. Eftersom vi inte har några tillförlitliga uppgifter om volymerna och de motsvarande intäkterna är det fortfarande svårt att få en uppfattning om vilken balans som krävs mellan de marginaler som behövs för att de europeiska mobiltelefonföretagen ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga och konsumentpriserna vara rättvisa. Denna förordning är – särskilt när det gäller slutkundspriser – ett framsteg, men den måste fortfarande förbättras. Nu måste vi fastställa priserna för SMS och e-postmeddelanden.

Slutligen måste vi beklaga det faktum att miljoner européer som kommer att resa fram till slutet av augusti fortfarande inte kommer att kunna dra nytta av de nya taxorna. Operatörerna har således vunnit en säsong!

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE).(FR) Herr talman, fru kommissionsledamot, herr minister! Jag anser att vi i dag bara kan välkomna sänkningen av de internationella roamingtaxorna.

Vi bör emellertid undvika att ta genvägar och låt oss för Guds skull inte på ett systematiskt och meningslöst sätt hetsa tillverkarna mot konsumenterna, eftersom en blind strävan efter ständigt lägre priser inte bara har fördelar, långt därifrån. Med alltför låga roamingtaxor kan i själva verket operatörerna försöka att ta igen minskningen av intäkterna genom att minska sina investeringar och därigenom straffa alla konsumenter. Risken finns därför att vi får se en markant ökning av de nationella samtalstaxorna.

De tak som föreslås i kompromissen – 49 cent per minut för samtal från utlandet och 24 cent per minut för mottagna samtal – är särskilt intressanta, inte minst därför att man kan kräva att de sänks inom de tre första åren efter förordningens ikraftträdande, vilket vi kan vara nöjda över.

Detta förnuftiga alternativ kommer att göra det möjligt att nå lägre priser i det längre perspektivet. Vi kommer därför att få en konkurrenskraftig marknad med största möjliga mångfald av taxor som gör det möjligt för konsumenterna att göra välinformerade val.

Enligt kompromissvillkoren kommer konsumenterna också att ha en tremånadersperiod efter förordningens ikraftträdande då de kan besluta om hur huruvida de vill utnyttja ”Eurotaxan”. Om de inte markerar ett förstahandsval kommer de automatiskt att tilldelas den bästa taxan för dem. Användarna har därför möjlighet att inte tilldelas Eurotaxan om de redan har utnyttjat gynnsamma villkor från sin operatör, och detta är mycket bra. Denna pragmatiska lösning kommer att göra det möjligt för de miljontals konsumenter som tjänar på lägre internationella roamingtaxor att inte automatiskt tilldelas Eurotaxan.

Jag hoppas därför att denna nya förordning, som är tillfällig i den mån den är avsedd att upphöra tre år efter ikraftträdandet, kommer att göra det möjligt att reglera mobiltelefonmarknaden samtidigt som man naturligtvis tar hänsyn till konsumenterna genom att främja deras intressen och genom att skydda dem bättre, men utan att detta hindrar konkurrensen och innovationen på området.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – Deşi Comisia pentru industrie, cercetare şi energie a aprobat iniţial un plafon tarifar mai scăzut pentru apelurile de roaming, soluţia agreată, care prevede reducerea în trei ani a tarifelor pentru apelurile efectuate de la 49 de euro cenţi la 43 şi pentru apelurile primite de la 24 de euro cenţi la 19, va reduce cu peste 60% facturile celor aproape 150 de milioane de utilizatori de roaming şi reprezintă un progres important. Reducerea tarifelor pentru roaming va determina şi creşterea gradului de utilizare serviciilor, mai ales în rândul celor 63% dintre europeni care, din cauza preţului excesiv, îşi limitau telefoanele când călătoreau în străinătate. Pentru aceasta, însă, în special în primele luni de aplicare a regulamentului, va fi esenţială informarea utilizatorilor. Solicităm Comisiei Europene ca, împreună cu autorităţile naţionale de reglementare, să informeze utilizatorii şi, mai ales, să supravegheze piaţa, astfel încât prevederile noului regulament să fie respectate iar cetăţenii europeni să se bucure de noile tarife, indiferent dacă sunt turişti sau oameni de afaceri. Felicit raportorii şi mai ales pe doamna Comisar pentru elaborarea acestui regulament.

 
  
MPphoto
 
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE). (PL) Herr talman! Jag vill gratulera kommissionsledamot Viviane Reding och föredraganden Paul Rübig samt tacka rådet för dess positiva inställning till förslaget att sänka roamingtaxorna.

Det vi nu bevittnar är något ovanligt. För första gången inför vi en förordning som kommer att vara pådrivande för konkurrensen, främja den fria marknaden och hjälpa till med att genomföra Lissabonstrategin i EU. Små och medelstora företag, studenter, turister och miljontals européer som arbetar utomlands kommer att gynnas av den. Jag måste också påpeka att denna förordning inte bara kommer att gynna konsumenterna utan även marknaden.

I samband med debatten har vi hört argumenten mot reglering därför att en fri marknad inte behöver regleras. Så är förvisso fallet, men det finns ett undantag och det är när konkurrensen och konsumenterna måste skyddas mot monopol. Detta är ett belysande exempel. Europeiska kommissionen har betett sig på det sätt som alla organ som skyddar konsumenter och konkurrens skulle göra i vilket europeiskt land som helst.

Det viktiga är nu att se hur denna förordning fungerar. Jag hoppas inte att det blir en engångsföreteelse utan en föregångare och att vi kommer att kunna reglera många andra saker till gagn för marknaden, konkurrensen och konsumenterna på ett liknande sätt.

Vi står nu inför skapandet av en energimarknad, vilket är en enorm utmaning. Vi måste ta itu med en del nationella jättar som vi kanske är stolta över, men som måste arbetas in i marknaden.

Under den första omgången, när vi inledningsvis förlitade oss på att nationella regeringar fattade beslut, misslyckades Lissabonstrategin. Saker och ting blev bättre när kommissionen tog tag i frågan. Resultaten är tydliga för alla och jag vill därför gratulera kommissionsledamoten och José Manuel Barroso.

 
  
MPphoto
 
 

  Dorette Corbey (PSE).(NL) Herr talman! Jag vill först och främst tacka vår förhandlingsgrupp som har sett till att vi har nått ett välavvägt resultat.

Mina damer och herrar! Det är ovanligt att vi blandar oss i prissättningen på marknaden, men tyvärr var det något som vi måste göra. Det fanns alldeles för mycket oklarhet kring semesterfirarnas användning av mobiltelefoner utomlands. Överdrivet höga samtalstaxor och höga kostnader för att ta emot samtal resulterade i obehagliga överraskningar när räkningarna damp ned på hallmattan en månad senare.

Vi har nu fastställt de maximala taxorna, även om de fortfarande – enligt min uppfattning – är lite för höga. Vi har, inte att förglömma, också krävt att mobiloperatörerna ska vara mer tydliga. Om folk ringer utomlands måste de förstå vilken den exakta kostnaden blir. Om taxorna är tydliga kommer konkurrensen att normaliseras och de maximala taxorna kommer att blir överflödiga. Allt annat lika kommer mobiltelefonföretagen snart att erbjuda taxor som ligger under de maximala.

Det råder fortfarande besvikelse när det gäller inledningsdatumet, och mobiltelefonföretagen skulle tjäna på att ta initiativet och erbjuda lägre taxor t.o.m. före den 1 juli, när skolorna slutar för terminen. Semesterfirarna har varit mjölkkor alldeles för länge.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE).(CS) Mina damer och herrar! Den sjuåriga kampen mellan parlamentet och de europeiska telekomoperatörerna närmar sig slutet. Som ledamöter av Europaparlamentet kunde vi inte längre förbli inaktiva när priserna steg till fem gånger kostnaderna, vilket begränsade kommunikationerna på den inre marknaden. Vi kunde inte längre luta oss tillbaka och betrakta de väldiga skillnaderna mellan norra och södra Europa när det gäller kostnaderna för internationella samtal och bara kritisera bristen på öppenhet. Operatörerna var oförmögna att visa oss hur deras stora kostnader hade uppkommit och de nationella tillsynsmyndigheterna bekräftade att de inte kunde påverka situationen avseende gränsöverskridande samtal.

Vi måste därför omedelbart vidta åtgärder på EU-nivå. När marknaden misslyckas är reglering det nödvändiga gensvaret. Förordningen är begränsad till en treårsperiod under vilken marknaden kommer att ha utvecklats vidare. Taxan 49,24 euro motsvarar det genomsnittliga pris som de tre största operatörerna tar ut, och vi ger medborgarna möjlighet att välja andra avtal som kan finnas på marknaden. Vi ger också allmänheten rätten att fritt byta till en annan leverantör och tillbaka igen. De viktigaste är naturligtvis skyldigheten att ge konsumenterna information om priserna i god tid. Så sent som i går började operatörerna att distribuera sina informationsblad och till sist offentliggöra sina priser. Motståndare till förordningen menar att det inte finns något skäl att blanda sig i marknaden eftersom det redan finns paket med lägre roamingtaxor. Jag menar dock att dessa erbjudanden dök upp först efter det att kommissionen hade offentliggjort förordningen. Saker och ting började med andra ord att röra på sig först när man kände sig hotad av reglering och verkligen inte som ett resultat av marknadsmekanismerna.

Man kan fråga sig om det fanns behov av en förordning om konsumentpriset på telefonitjänster. Jag tror det eftersom konsumenten vägleds av slutpriset och det är endast konsumentens val som påverkar marknaden. Vi kommer att hålla ett öga på hur saker och ting utvecklas avseende uppgiftstjänster som inte omfattas av förordningen. Jag vill uppmana socialdemokraterna att inte blockera antagandet av denna rådsförordning, eftersom ett antagande innebär att den kan träda i kraft till sommaren. Jag hoppas att den liberala utrikesministern inte ger vika inför lobbyisternas påtryckningar. På det tjeckiska folkets vägnar skulle jag vilja tacka förhandlingsgruppen, Paul Rübig, Angelika Niebler och andra från gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater samt kommissionen för det arbete de har avslutat på ett framgångsrikt sätt i EU-medborgarnas intresse.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Rosati (PSE). – (PL) Herr talman! Förordningen för att kontrollera roamingtaxorna i EU är ett viktigt steg mot en eliminering av monopolistiska metoder och för att göra det lättare för EU-medborgarna att dra nytta av mobiltelefonin.

Den uppnådda kompromissen kommer att göra det möjligt att sänka roamingtaxorna med mer än två tredjedelar över tre år. Vi har tyvärr inte lyckats få stöd för ytterligare sänkningar av roamingtaxorna. Taxorna för SMS- och MMS-roaming har inte sänkts. Överenskommelsen är i vilket fall som helst en väldig framgång för kommissionen och parlamentet.

Jag vill tacka kommissionsledamoten och vår föredragande för deras arbete.

Den allmänna tillgången till billiga mobiltelefontjänster är framförallt goda nyheter för personer som reser runt i Europa. Det är emellertid också goda nyheter för medlemsstaternas regeringar, eftersom åtskilliga undersökningar har visat att en spridd mobiltelefoni ökar produktiviteten, främjar den ekonomiska tillväxten och förbättrar livskvaliteten. Det är beslut som dessa som uppskattas av medborgarna.

Jag hoppas att parlamentet kan fatta fler liknande beslut i framtiden.

 
  
MPphoto
 
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE).(NL) Herr talman! Jag hoppas att ni låter mig göra fyra kommentarer nu när jag just har gett mitt godkännande.

För det första kommer denna förordning att minska kostnaderna för företag och allmänhet med omkring 4–5 miljarder euro, samtidigt som konkurrensen består.

För det andra kommer små operatörer, som t.ex. KPN i Nederländerna, inte att trängas ut från marknaden eftersom anskaffningspriset också kommer att regleras på ett lämpligt sätt.

För det tredje, när det rör gränsregionerna, är detta minst sagt ett bra resultat eftersom folk för närvarande avlägsnas snabbt från ett nät, vilket skapar en vilda västern-situation där. Från och med nu ska en rapport om situationen i ett givet land lämnas in till kommissionen varje år. Detta är en oönskad situation men den ska gå att lösa, och för att detta ska bli möjligt kommer parlamentet att övervaka saker och ting noga.

Slutligen talar vi ofta om bättre lagstiftning i parlamentet. Detta är ett utmärkt exempel på det i och med att förordningen upphör när arbetsmarknadens parter och operatörerna lever upp till sitt ansvar.

På detta sätt får man en bra avvägning mellan igenkännlig politik från parlamentet och folkets eget ansvar. Jag vill sålunda berömma kommissionsledamot Viviane Reding och föredraganden Paul Rübig för en tydlig politik som ger verkliga resultat.

 
  
MPphoto
 
 

  Mia De Vits (PSE).(NL) Herr talman! Jag vill också ta upp två väsentliga punkter i samband med denna fråga: alltför höga taxor och brist på öppenhet. Jag anser att avtalet är sunt och välavvägt och samtidigt som det kanske inte har gett det resultat som vi hade hoppats på innebär det ett stort steg framåt.

Jag beklagar emellertid att mitt ändringsförslag om ännu mer öppenhet, som antogs av utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för industrifrågor, forskning och energi, förkastades under trepartsmötet. I ändringsförslaget, fru kommissionsledamot, tog jag upp utarbetandet av en statlig taxesimulator som skulle göra det möjligt för konsumenterna att jämföra taxorna hos olika operatörer, eftersom dessa för tillfället är mycket snåriga och gör konsumenten mycket osäker. Det skulle kunna motsvara en andra stjärna i konsumentskydd.

Det avtal som nu har slutits får emellertid mitt stöd. Jag hoppas att taxorna framöver kommer att sänkas ännu mer på grund av konkurrens mellan operatörerna, och jag anser att vi i detta fall har visat att vi i parlamentet kan göra något för gemene man.

 
  
MPphoto
 
 

  Werner Langen (PPE-DE).(DE) Herr talman! Som Zuzana Roithová sa närmar sig ett sjuårigt krig sitt slut och av dessa sju år har kommissionen i fem år gått som katten kring het gröt samtidigt som vi i parlamentet har krävt att något görs. Jag är ytterst tacksam mot rådet för att det har dragit de byråkratiska tänderna ur kommissionens förslag, eftersom en allmän lagstiftning – 130 procent av operatörernas taxor – skulle ha inneburit en väldig byråkrati och varit oförenlig med målet att få en bättre lagstiftning.

Vi är alla överens om målen, även om jag måste erkänna att det finns dem i parlamentet som försöker att kontrollera de priser som gäller för slutanvändarna, och jag är tacksam att Eurotaxan är tillräckligt hög för att tillåta att en konkurrens utvecklas under dess nivå. Med tanke på att förordningen är begränsad till tre år är jag ganska säker på att denna konkurrens kommer att inledas tämligen snabbt och att vi kommer att få se roamingtaxorna ligga kvar under denna taknivå, eftersom vi samtidigt har nått målet när det gäller att skapa större öppenhet och makt till konsumenterna. Jag är övertygad om att det inte kan vara vår uppgift att fastställa de priser som slutanvändarna får betala, och vi lyckades just att få bort denna typ av direkt fastställande av slutpriserna.

För flera år sedan – som Robert Goebbels, som var där, kommer ihåg – gav vi möjlighet till en annan metod i fråga om gränsöverskridande betalningar som då reglerades genom att priserna fastställdes på den inre marknaden. Att förespråka samma priser för överföringar inom en medlemsstat och över gränserna är förnuftigt i regleringsmässiga termer, men det vi gör här hotar att gå över gränsen för vad som är acceptabelt. Jag kommer ändå att rösta för och vill tacka parlamentets förhandlare, utskottsordförandena, rådet och slutligen kommissionen för att den när förhandlingarna var slut var beredd att trots allt gå med på denna kompromiss.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Herczog (PSE).(HU) Jacques Delors sa en gång att det är svårt att älska den inre marknaden. Nu har det visats av kommissionsledamoten, av föredraganden Paul Rübig och av parlamentet att det trots allt är möjligt. EU innebär inte bara att tullarna har tagits bort utan även att varor har fri rörlighet på den inre marknaden. Dagens lagstiftning innebär att den europeiska idén har stärkts.

Enligt preliminära beräkningar kommer roamingtaxorna att spara en summa motsvarande omkring 800 miljoner ungerska forinter för konsumenterna. Jag är övertygad om att en större användning av telefontjänster på ett framgångsrikt sätt kommer att uppväga denna inkomstförlust och att inga anställda kommer att drabbas.

Jag vill gratulera föredraganden och kommissionsledamoten för att de har tagit hänsyn till de blinda och synskadade, för vilka information om taxor kommer att ges via en röst istället för via SMS. Jag önskar alla européer en trevlig roaming och en trevlig semester! Låt oss alla glädjas över dagens framgång.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Jag vill ta tillfället i akt och varmt välkomna min f.d. kollega Joachim Wuermeling och ge honom ordet som företrädare för rådet i sin egenskap av minister.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Wuermeling, rådets ordförande. – (DE) Herr talman, ärade ledamöter! Ni har gett mig ett väldigt varmt välkomnande. Jag känner till från tidigare att parlamentet är noga med talartiden, men jag vill ändå säga något om en eller två av de punkter som har tagits upp i dagens debatt, och jag vill göra detta inte minst som en indikation på den samtalskultur som det tyska ordförandeskapet vill uppmuntra.

Även om många av ledamöterna – bl.a. Alexander Alvaro, Herbert Reul och Nigel Farage – är kritiska mot inblandningen i marknaden vill jag påminna er om att vi alla är överens om att det behövs regler på marknaden och att konkurrensen måste vara rättvis, vilket den helt enkelt inte var när det gäller roamingtaxorna eftersom konsumenterna inte hade något val mellan de olika erbjudna tjänsterna. Det var därför konkurrensen inte var rättvis och det var därför det var nödvändigt att göra något åt detta. Den gemensamma marknaden vinner trovärdighet i allmänhetens ögon endast om EU ser till att man inte förlorar på den.

Vissa personer har fått uppfattningen att de personer som är för låga högstapriser är de som står på konsumentens sida och de som är för högre högstapriser står på företagens sida. Även i rådet fanns det många som förespråkade lite högre priser, men saker och ting är inte så enkla för det är naturligtvis en dynamisk och hård konkurrens som är till mest nytta för konsumenterna.

Jag vill påminna er om att det är denna typ av konkurrens som ligger till grund för framgången med den gemensamma marknaden och alla former av avregleringar. Det är nödvändigt att ha kvar en mängd olika taxor och det bör ske innovationer inom roamingområdet på samma sätt som på andra håll. Detta är något som många medlemsstater i ministerrådet fäste stor vikt vid. Att bara hugga in roamingtaxorna i sten skulle inte vara till gagn för någon, för då skulle det inte finnas något utrymme för fasta avgifter, för timavtal eller för bonussystem. Det vi vill istället är att behålla möjligheten för konsumenterna – och även för näringslivet – att kunna bestämma vilka tjänster man vill ha med ett fortsatt fritt val för konsumenterna, och det är detta man åstadkommer genom kompromissen.

Mycket har sagts från olika håll om den tidpunkt då förordningen ska träda i kraft och jag kan försäkra er att det tyska ordförandeskapet har största möjliga intresse av att detta sker så snart som möjligt, men saken är den att en rad formella åtgärder måste slutföras mellan dagens omröstning och offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning. För det första måste er resolution vidarebefordras till rådet som sedan måste komma fram till en politisk överenskommelse om den – detta sker den 7 juni. Sedan måste man ta fram de olika språkversionerna – vilket sker andra veckan i juni – och sedan, under tredje veckan i samma månad, måste juristlingvisterna i alla institutioner läsa igenom den igen för att Coreper och rådet formellt ska kunna anta den. Så det kommer att krävas stora ansträngningar för att kunna få den offentliggjord den 29 juni.

Jag kan dock försäkra er att detta ärende kommer att prioriteras i alla de organ som måste behandla det. Alla tidsfrister har minimerats, praktiskt taget alla möten får vi klara oss utan och mycket görs genom skriftliga förfaranden. Det faktum att det endast är inom denna tidsram som ett korrekt förfarande kan garanteras är något som bör beaktas av alla dem som vill förebygga rättsliga risker i samband med offentliggörandet av denna förordning.

Jag tror att jag utan att ha kontrollerat alla detaljer kan säga att vi, med tanke på hur snabbt detta direktiv har antagits, har slagit ett nytt europeiskt rekord, och eftersom jag aldrig i mitt liv har hört talas om en europeisk mästare som var arg för att han har sprungit två tiondelar av en sekund för långsamt, så borde inte heller vi vara det. Låt oss istället glädja oss över vår gemensamma framgång.

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: MORGANTINI
Vice talman

 
  
MPphoto
 
 

  Viviane Reding, ledamot av kommissionen. – (EN) Fru talman! Detta är en bra dag för parlamentet, och vi har en bra överenskommelse om att avskaffa marknadsstörningen och garantera konsumentskyddet. Låt mig kort svara på de frågor som tagits upp.

Det första är att vi inte fastställer några priser; vi fastställer tak under vilka det kommer att finnas gott om konkurrensmässigt utrymme att erbjuda attraktiva prispaket. Jag vill också betona att den överenskommelse som nåtts i dag ligger mycket nära kommissionens ursprungliga förslag, men med flexibiliteten för konsumenterna att välja andra paket när de vill, vilket kommissionen välkomnar.

Det har funnits viss kritik mot regleringen av priser på slutkundsnivå. Det är sant att detta är en mycket exceptionell omständighet som måste beaktas när det finns en störning på marknaden. Här har vi en marknadsstörning på EU-nivå. Vi har mycket ofta marknadsstörningar på nationell nivå, och då reglerar de nationella tillsynsmyndigheterna slutkundspriserna. Så vad vi gör på EU-nivå görs också regelbundet på nationell nivå.

Det ställdes en fråga om varför kommissionen inte gör något åt karteller. Kommissionen agerar och min kollega Neelie Kroes har utrett dem i enlighet med konkurrensreglerna. I fallet med roaming är det mycket mer effektivt att arbeta med reglering på förhand, och att detta är effektivt har framgått av det faktum att vi har kunnat utarbeta en rättsakt efter bara tio månaders arbete.

Många kolleger tog också upp frågan om reglering av datakommunikation vid roaming. Jag kan försäkra parlamentet att under de kommande 18 månaderna kommer de nationella tillsynsmyndigheterna att se över priserna för datakommunikation och de kommer att rapportera om detta till kommissionen. Jag hoppas att dagens resultat kommer att fungera som en väckarklocka för operatörerna också när det gäller dataroaming, och jag hoppas att de kommer att sänka dessa priser så att vi inte måste ingripa på det området.

(DE) Fru talman! Jag kommer att säga några ord på tyska. Det gläder mig att Werner Langen har övergett sitt motstånd och till sist gått med på en kompromiss, något som han tyckte var svårt men som han ändå – anser jag – har lyckats med.

Till min vän Joachim Wuermeling vill jag säga att jag verkligen vill uppmana rådet att snabba på och se till att offentliggöra förordningen i Europeiska unionens officiella tidning så snart som möjligt – och då menar jag inte så sent som i slutet av juni, utan mycket tidigare.

(FR) Mina damer och herrar! Detta är en stor dag för parlamentet, för ett parlament som står enat i sitt försvar av européerna, bortom de vanliga politiska meningsskiljaktigheterna. Det är en mycket bra sak och som f.d. ledamot av Europaparlamentet gläder det mig.

Det är också en stor dag för EU:s institutioner som visar sin förmåga att handla på ett sätt som är bra för alla, snabbt, effektivt och samordnat. Det är en stor dag för européerna som får se folkets Europa och de praktiska projektens Europa i aktion. Det är slutligen naturligtvis en stor dag för konsumenterna, antingen de är turister eller affärsmän på tjänsteresa. De har fått se EU:s institutioner rätta till misslyckandet på roamingmarknaden med begränsade Eurotaxor och prisinsyn. De kommer att kunna se effekten av dessa åtgärder eftersom deras telefonräkningar kommer att bli mycket mindre. I och med dagens beslut har ett av de sista hindren i EU raserats, dvs. när det gäller överpriser som straffar de medborgare som utövar sin rätt till fri rörlighet.

Låt mig avsluta med en vädjan till telefonoperatörerna: Jag vill be dem att inte vänta längre och inleda en verklig konkurrens för att erbjuda den bästa roamingtaxan till konsumenterna, en taxa som ligger under de tak som parlamentet kommer att fatta beslut om i dag.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE).(DE) Fru talman! Låt mig säga något kortfattat till rådet. Samtidigt som jag vill tacka rådets tyska ordförandeskap i förväg för att det anstränger sig för att få in denna förordning i Europeiska unionens officiella tidning så snabbt som möjligt, måste jag säga till Joachim Wuermeling att han förmodligen inte kommer att slå det europeiska rekordet som innehas av jordbruksministrarna som vid flera tillfällen har lyckats att få in en EU-förordning i den officiella tidningen på en vecka.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum i morgon kl. 12.00.

Skriftliga förklaringar (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (NI), skriftlig.(IT) Det gläder mig att se att den överväldigande majoriteten ledamöter i kammaren, när det gäller betänkandet om roaming, har ställt sig vid sidan om medborgarna och konsumenterna istället för att, vilket har hänt vid många andra tillfällen, stödja intressena inom någon industriell sektor. Parlamentet har i själva verket förenat sig för att kräva, förutom det reducerade taxesystemet och öppenhet, att förordningen ska börja att tillämpas i början av sommaren så att användarna kan dra nytta av den under semestern. Jag vill tacka kommissionsledamot Viviane Reding, som kraftfullt har stött denna förordning, för hennes insatser och föredragandena som lyckades att få bättre taxor än dem som rådet hade föreslagit. Vad vi behöver nu är en sista insats, dels från rådet för att man snabbt ska anta förordningen och visa att EU är med sina medborgare, dels från alla institutioner för att garantera största möjliga öppenhet och tillhandahållande av information, så att alla medborgare känner till sina rättigheter och kan dra så stor nytta som möjligt av denna framgång. Vi har visat att det med den rätta viljan och det rätta samarbetet är möjligt att utmana t.o.m. de stora ekonomiska monopolen, till allas nytta. Min förhoppning är att andra bataljer efter detta blir lika framgångsrika.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE-DE) , skriftlig. – (HU) Motivet för den nuvarande regleringen av roamingtaxor är det faktum att taxorna har blivit oskäligt höga trots växande konkurrens och avreglering av marknader under de senaste åren. Ingripandet var nödvändigt eftersom marknaden inte levde upp till förväntningarna och visade tecken på snedvridning.

Det är just därför jag anser det vara nödvändigt att rikta uppmärksamheten på en punkt i förordningen som syftar till att förhindra att liknande potentiella snedvridningar uppkommer på marknaden för datakommunikation. I denna punkt i förordningen anges sålunda att kommissionen ska övervaka och utvärdera marknaden inte bara för telefonkommunikation, utan även för datakommunikation (SMS, MMS, Internet) och om nödvändigt utvidga förordningen även till detta område.

Den internationella marknaden för dataöverföringar spelar en allt viktigare roll tack vare snabba tekniska landvinningar. Internetbaserad röstöverföring (VoIP) håller på att revolutionera telefonin och öppna dörrarna för billigare samtal. Spridningen av 3G-nät och andra relaterade tekniker har en betydande påverkan på marknaden för mobila tjänster.

En närmare bevakning av marknadsprocesserna är därför berättigad i konsumenternas och konkurrensens intresse i syfte att proportionera ingripandet om de inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. En situation där medborgare och företag betalar högre avgifter än de som är skäliga för att ersätta nödvändiga tekniska utgifter har i själva verket mycket negativa effekter på konkurrenskraften och på en effektivt fungerande inre marknad.

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE), skriftlig. – (EN) Debatten om reglering av roaming i de allmänna näten i Europa ska betraktas i det bredare sammanhanget med bristen på kunskap och detaljerad information om de volymer och inkomster som står på spel. En tydlig bedömning och övervakning av situationen krävs därför om vi vill lyckas med att nå en balanserad reglering av roaming, en balanserad strategi som beaktar både konsumenternas och telekommunikationsindustrins intressen.

Trots den uppenbara bristen på öppenhet på detta marknadsområde är det tydligt att konkurrenssnedvridningen och de alltför höga priserna har hindrat utvecklingen av en hälsosam och konkurrenskraftig inre marknad på detta område. Vi stöder därför starkt de centrala punkterna i kommissionens förslag och de förbättringar som föreslagits i Paul Rübigs betänkande. Vi kan inte tillåta att EU-medborgarna fortsätter att betala omotiverat höga priser. Vi har därför ansvaret för att se till att en rättvis, dynamisk och globalt konkurrenskraftig inre marknad skapas på roamingområdet genom att ge konsumenterna korrekt information som gör att de kan fatta verkliga beslut när de jämför operatörer. Förutom bättre information till konsumenterna och en mer noggrann övervakning av sektorn, måste vi garantera en avsevärd sänkning av roamingpriserna.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), în scris. – Regulamentul european privind tarifele de roaming este unul oportun pentru cetăţenii români pe care-i reprezint în acest for.

Motivul principal este cel al corectării unui nivel nejustificat al preţurilor. Conform statisticii Comisiei Europene, preţurile la telefonia mobilă din România pentru o convorbire medie de 4 minute pe teritoriul Uniunii Europene variază între 3,12 euro şi 9,52 euro.

Pe de altă parte, piaţa românească este una matură, înregistrând una dintre cele mai ridicate rate de creştere din ultimii ani. Sectorul comunicaţiilor a contribuit cu un procent de 9% din PIB încă din 2005. Doi dintre cei mai mari operatori din lume au intrat pe piaţa românească de ani buni, ceea ce arată stabilitatea şi maturitatea pieţei. De aceea ne bucurăm că demersurile de excludere a României şi Bulgariei de la aplicarea acestei reglementări au fost respinse prin votul dumneavoastră din comisii. Nu putem pe de o parte să deschidem pieţele, iar pe de alta să limităm accesul consumatorilor români la piaţa comună.

Uniunea Europeană confirmă încrederea românilor. În primul an de la aderare, aceştia sunt în poziţia de a beneficia de un avantaj concret al apartenenţei la Uniune. Libertatea de circulaţie am câştigat-o cu greu, libertatea de a comunica fără bariere suplimentare trebuie să fie şi ea asigurată.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), skriftlig.(FI) En av de grundläggande frågorna i samband med EU:s lagstiftningsarbete bör vara vilka saker som man i allmänhet behöver lagstifta om och vilka lagstiftningsmetoder som bäst främjar det uppsatta målet. Å ena sidan måste vi ta itu med bristerna i systemet och se till att lagstiftningen är tillräckligt detaljerad för att kunna uppfylla målet. Å andra sidan måste lagstiftningen vara tillräckligt flexibel för att kunna främja konkurrens och innovation och inte hindra utvecklingen med småaktiga detaljer.

Kompromissen om förslaget till en förordning om lägre roamingtaxor är, anser jag, ett exempel på utmärkt EU-lagstiftning.

För det första tar den itu med en brist. Operatörerna i telekombranschen har tagit ut oskäligt höga priser för utlandssamtal i åratal och de har inte haft en sund konkurrens när det gäller prispolicy. Trots åtgärder från kommissionens sida har taxorna knappt sänkts alls. I detta fall kunde marknaden inte justera sina egna misstag, det måste göras med hjälp av EU-lagstiftning.

Detta är ett konkret exempel på att EU har gjort en insats som gynnar konsumenterna, vilket är något som man bör komma ihåg nästa gång folk har lust att förarga sig över EU. Vi måste ingripa om marknaden inte fungerar och operatörerna sätter oskäliga priser och vi måste använda sätt som direkt och märkbart minskar medborgarnas mobiltelefonräkningar när de har ringt utomlands.

För det andra gör förordningen att marknaden inriktas i en sundare riktning. Förordningen kommer inte att kväva marknaden utan i stället främja framtida konkurrens. Pristaken för telefonsamtalen i förordningen har inte satts så lågt att det inte finns utrymme för konkurrens under dem. Låga pristak kommer också att främja konkurrensen på andra områden inom branschen. Förordningen kommer också att få långtgående konsekvenser. Om taxorna riktas nedåt skulle det vara löjligt att höja dem igen när förordningen har upphört att gälla.

Med pristak kommer operatörerna ändå att få en vinstmarginal som möjliggör fortsatt produktutveckling och innovation.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy