Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Torsdag den 24. maj 2007 - Strasbourg EUT-udgave

5. Via Baltica-projektet (forhandling)
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse fra Kommissionen om Via Baltica-projektet.

 
  
MPphoto
 
 

  Dalia Grybauskaitė, medlem af Kommissionen. - (EN) Fru formand! På vegne af Kommissionen og min kollega, kommissær Dimas, der ikke har mulighed for at være til stede i dag på grund af alvorlige helbredsproblemer, vil jeg gerne redegøre for situationen og forklare, hvorfor Kommissionen har henvendt sig til Domstolen.

Selv om der er blevet indledt en overtrædelsesprocedure, gav de polske myndigheder grønt lys for bygningen af Augustów-omkørselsvejen, der går igennem den enestående Rospuda-dal, der ligger i en skovrig Natura 2000-lokalitet. Polen fik tilsendt en åbningsskrivelse om bl.a. Augustów-omkørselsvejen den 15. december 2006, og på trods heraf udstedte de polske myndigheder den 2. og 9. februar 2007 tilladelse til påbegyndelse af arbejdet.

Rospuda-dalen er det sidste tørvemosesystem af denne art i Europa. Kommissionen mener derfor, at projektet, hvis det gennemføres i sin nuværende form, vil være i strid med fugle- og habitatdirektiverne. Den 28. februar 2007 fremsendte Kommissionen en begrundet udtalelse af hastende karakter, hvori Polen anmodes om at overholde EU's miljølovgivning inden for en uge. Da Kommissionen ikke var tilfreds med de polske myndigheders svar, besluttede Kommissionen den 21. marts at indbringe sagen for Domstolen. Det blev i denne forbindelse besluttet at indgive begæring om foreløbige foranstaltninger, dvs. indstilling af anlægsarbejdet indtil afgørelsen i hovedsagen foreligger, med henblik på at undgå uoprettelige skader inden for den pågældende Natura 2000-lokalitet.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bowis, for PPE-DE-Gruppen. - (EN) Fru formand! Vi kunne måske for det første sende kommissær Dimas vores ønsker om god og hurtig bedring.

Jeg vil for det andet gerne sige til mine polske kolleger, at der ikke fokuseres specielt på dette problem i Polen. En lang række medlemsstater har været udsat for pres fra Parlamentet og Kommissionen, når et udviklingsprojekt er potentielt skadeligt for miljøet.

Jeg mener dog, at der her er tale om en alvorlig sag, der vil sætte Kommissionens vilje, alvoren bag politikken og helt sikkert også Parlamentets vilje på prøve. Der er risiko for uoprettelige skader på et stort antal arters habitater lige fra ørne til spætter, tjurer, ulve og losser. Jeg glæder mig over, at Kommissionen har taget skridt til at indbringe sagen for Domstolen, og jeg glæder mig helt sikkert over den efterfølgende afgørelse om at anmode Domstolen om at anvende den særlige procedure og afsige kendelse om, at anlægsarbejdet skal stilles i bero øjeblikkeligt, indtil den endelige afgørelse foreligger. Det er fornuftigt. Domstolens præsident afsagde denne kendelse den 18. april, og jeg håber, at den er et stærkt budskab til de polske myndigheder, der er involveret i dette projekt. Desværre tilsidesætter Polen tilsyneladende denne afgørelse og fortsætter, i hvert fald i et vist omfang, anlægsarbejdet i forbindelse med to af projekterne i det nordøstlige Polen.

Jeg anmoder derfor Kommissionen om at insistere på, at vi for alvor undersøger alternative ruter, da vi, herunder mit udvalg, mener, at der er langt mere miljøvenlige alternativer. Vi mener, at de bør undersøges fuldt ud. De skal anvende principperne om strategisk miljøvurdering, og vi skal kun acceptere bygningen af denne vejkorridor, hvis disse principper overholdes.

Jeg håber, at kommissæren vil bringe dette budskab videre til sin kollega. Jeg håber, at det vil hjælpe på helbredet. Det vil helt sikkert forbedre miljøet i Polen, hvis vi overholder disse regler.

 
  
MPphoto
 
 

  Thijs Berman, for PSE-Gruppen. - (NL) Fru formand! Min gruppe støtter Kommissionen i denne uenighed med den polske regering.

EU har med miljødirektiverne, såsom habitatdirektivet og fugledirektivet, taget et væsentligt skridt i retning af en bæredygtig udvikling på vores kontinent. Direktiverne er en stor succes. De områder, hvor de gælder, kan ofte anbringes under Natura 2000. Dette europæiske net af beskyttede naturområder i medlemsstaterne udgør kernen i EU's miljøpolitik og i opretholdelsen og genopbygningen af biodiversiteten. Beskyttelsen af natur og miljø forstærkes hermed enormt.

Sommetider udøves der pres på lokalt og nationalt plan. Politikere giver nemt efter for pres på grund af kortsigtede økonomiske interesser i stedet for at udvise mod og kæmpe for et rent miljø for fremtidige generationer.

Selvfølgelig er Via Baltica af stor økonomisk betydning. Det vil ingen benægte. Det er væsentligt, at Nord- og Østeuropa gøres tilgængeligt, og at der skabes forbindelser fra de baltiske lande til det vestlige Europa. Øget velfærd og velvære i Polen er i hele Europas interesse.

Derfor investeres der også milliarder af euro fra strukturfondene i Polen, og alle forstår, at indbyggerne i byen Augustov ønsker, at generne fra den farlige, larmende lastvognstrafik hurtigt ophører.

Trafikken skal ledes uden om byers centrum. Men på bekostning af hvad? Rospudadalen er et enestående område, en særlig beskyttelseszone i overensstemmelse med fugledirektivet, og desuden bør området falde ind under habitatdirektivet på grund af dets usædvanlige værdi. Polen har en enorm naturrigdom med et landskab af usædvanlig skønhed. Denne rigdom er også afgørende for Polens økonomiske fremtid.

I Nederlandene havde vi for ikke så længe siden en lignende situation, med anlægget af en ny motorvej - hvilket blev forkastet - gennem et stykke af Naardermeer, som er Nederlandenes ældste naturreservat. Det falder ind under det europæiske fugledirektiv. Denne situation kan i høj grad sammenlignes med dette polske naturområde, hvor Via Baltica er planlagt.

Kommissionen har med rette valgt at advare den polske regering mod anlægget af dette stykke motorvej. Polen er som EU-medlemsstat forpligtet til at beskytte Rospudadalen. Den polske regering har ganske vist foreslået foranstaltninger, som skal kompensere for ødelæggelsen af en del af naturområdet, men denne kompensation er utilstrækkelig.

Undersøgelsen af mulige alternative ruter er gennemført ufuldstændigt. Der kan tænkes andre ruter, som ville forhindre, at området skades uopretteligt.

Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender vil i midten af juni sende en undersøgelsesdelegation, som skal undersøge klagerne fra polske borgere, som er imod ødelæggelsen af dalen.

Vi vil høre alle parter, og vi vil vurdere alle argumenter, men én ting står fast. Via Baltica må ikke ødelægge et af Europas smukkeste naturområder. Anlægget af denne vej må ikke være i strid med de europæiske miljølove, som også Polen har undertegnet. Pacta sunt servanda, aftaler er til for at blive overholdt.

 
  
MPphoto
 
 

  Paweł Bartłomiej Piskorski, for ALDE-Gruppen. - (PL) Fru formand! Vi kan anskue Via Baltica-projektet og Rospuda-dalen fra to forskellige synsvinkler, der ikke bør være modstridende.

Den første synsvinkel er praktisk og relaterer til de mennesker, der bor i området, og som benytter sig af disse veje. Det er ikke kun polakker, der berøres, men også indbyggerne i de baltiske stater og i Skandinavien. Der er tale om et reelt problem, som vi ikke kan ignorere. Mange mennesker dør på disse veje. Disse mennesker har ret til veje af højeste kvalitet, og de har ret til sikkerhed og komfort under kørslen.

Det handler også om, at myndighederne skal påtage sig ansvaret for de beslutninger, som de træffer. Det er ikke rigtigt, at der ikke er nogen alternativ rute, selv om man har forsøgt at bevise det modsatte. Der er et alternativ. Det er muligt og praktisk at gennemføre, og det kræver blot, at den nødvendige politiske vilje er til stede. Dette spørgsmål er blevet drøftet i mange år i Polen. Vi gjorde sammen med en række medlemmer af Europa-Parlamentet opmærksom på dette problem sidste år, da vi stillede en forespørgsel til Kommissionen og opfordrede den polske regering til at standse dette projekt, da det ville være hensigtsmæssigt, hvis projektet allerede opfyldte de europæiske standarder i planlægningsfasen.

Det handler derudover om indhøstede erfaringer. Det er den første sag i Polen af denne art, og den skaber præcedens. Af hensyn til borgerne og med henblik på at øge deres sikkerhed bør medlemmerne af Europa-Parlamentet og Kommissionen sikre, at alle medlemsstater planlægger deres investeringsprojekter korrekt og i overensstemmelse med EU's direktiver og miljøbeskyttelsesstandarder.

Det skulle være muligt. Der er ingen uoverensstemmelse. Vi er nødt til at gribe effektivt ind. Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa støtter derfor kraftigt en løsning, der sikrer, at Via Baltica kan blive bygget hurtigst muligt. Denne løsning skal imidlertid også hurtigt føre til et gennembrud, da det er meningsløst at holde fast ved dårlige beslutninger, som er skadelige for miljøet.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberts Zīle, for UEN-Gruppen. - (LV) Fru formand! Tak, fru formand og fru Grybauskaitė. Jeg vil for det første gerne sige, at nu hvor jeg har fået kendskab til forhistorien vedrørende denne del af vejen, forekommer det mig helt klart som lettisk borger, at man i adskillige år har haft kendskab til planerne om bygning af dette vejstykke. Det er muligt, at den polske regering ikke håndterede aftalen vedrørende Natura 2000-områderne på bedste vis. Denne forsinkelse er imidlertid ikke blot til skade for indbyggerne i Polen, navnlig indbyggerne i den østlige region, der vil kunne bruge denne del af vejen hver dag, men også for tre EU-medlemsstater - Estland, Letland og Litauen - og ikke kun for de borgere, der rejser ind i EU, men også for en stor del af industrien, idet 4.500 lastbiler dagligt kører igennem Augustów by ad denne vej. Jeg ser meget gerne, at der bliver indgået et kompromis, der ikke forsinker bygningen af denne vej yderligere. Det bekymrer mig, at disse tre baltiske stater rent faktisk ikke er forbundet med EU via en normal, moderne hovedvej. Disse tre baltiske stater er ikke forbundet med EU gennem Polen via jernbane, da Rail Baltica-delen i denne region tilsyneladende vil støde ind i de samme problemer med hensyn til overholdelse af miljøkrav. Disse tre baltiske stater er ikke engang forbundet med EU's elmarked ved den polsk-litauiske grænse. Jeg opfordrer derfor Kommissionen og alle andre parter, herunder den polske regering, der har mulighed for at træffe disse afgørelser inden for en rimelig frist, til at overveje dette spørgsmål, ikke kun ud fra hensynet til Polens interesser og miljøet i EU, men også ud fra hensynet til disse tre EU-medlemsstaters interesser.

 
  
  

FORSÆDE: Diana WALLIS
Næstformand

 
  
MPphoto
 
 

  David Hammerstein, for Verts/ALE-Gruppen. - (ES) Fru formand! Den polske regering udfordrer de europæiske institutioner.

Den europæiske miljølovgivning skal finde anvendelse. Grunden til, at vi har habitatdirektivet, er, at det skal anvendes. Der bliver et før og et efter dette spørgsmål. Enten tager vi fællesskabsretten og gennemførelsen og anvendelsen af de europæiske fonde i forbindelse med store infrastrukturprojekter alvorligt, eller også løber den ud i sandet.

Jeg har haft den fornøjelse at besøge Rospuda-dalen, som er et meget smukt og særpræget område, og jeg kan forsikre Dem om, at dette projekt er absurd. Desuden er projektet næsten teknisk umuligt på grund af det sumpede område, det skal igennem. Jeg kan samtidig bekræfte, at der findes klare alternativer, der desuden er lettere at gennemføre og mere økonomiske, og som kan tjene samme formål som denne vej.

De personer, der lider under lastbilernes gennemkørsel i Augustów i det østlige Polen, er gidsler for den polske regerings politiske spil i forbindelse med disse spørgsmål. Det er en politisk udfordring af Kommissionen, der slutter sig til andre politiske spørgsmål. Det er beboerne i området og naturen, som kommer til at lide under følgerne.

Alternativerne til denne vej, som løber gennem skoven, bakkes desuden op af den forundersøgelsen, den miljøstrategiske undersøgelse, som konsulentfirmaet Scott Wilson, et meget velrenommeret internationalt rådgivningsfirma, har udarbejdet. Det er derfor ikke sandt, at der ikke findes andre alternativer end at lade Via Baltica-projektet gå gennem Rospuda-dalen. Overhovedet ikke.

Det er Europa-Parlamentets og den europæiske miljølovgivnings seriøsitet, der står på spil. Jeg håber, at Kommissionen vil stå fast og ikke udbetale flere regionalfondsmidler, indtil Polen bliver klar over, at det at være medlem af den europæiske klub også betyder, at man skal følge reglerne.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer, for GUE/NGL-Gruppen. - (NL) Fru formand! De fleste af de medlemsstater, som tiltrådte EU i 2004 og 2007, har et veludviklet jernbanenet.

Desværre er dette jernbanenet blevet indskrænket i de seneste 15 år, og der er sparet på vedligeholdelsen. Desuden modtager de gamle jernbaneselskaber for det meste ikke de godtgørelser fra staten, som de på forhånd troede, de kunne regne med til at dække deres driftsunderskud. På grund af disse erfaringer afskrækkes nye virksomheder fra at deltage i udbudene. Dermed er der stor chance for, at jernbanenettet bruges stadig mindre, og at det rullende materiel bliver ubrugeligt.

Det store forspring, som disse lande havde i forhold til Vesteuropa, når det gælder jernbanetransport, går på den måde tabt. Derved er der også ekstra risiko for deres miljø.

Mindre jernbaner betyder ikke, at der er mindre trafik. For at kompensere for denne trafik fokuseres der nu på investeringer i motorveje. Disse veje eksisterede også for 15 år siden der, men dengang var de begrænset til de allermest trafikerede ruter, især omkring de store byer. I hastigt tempo anlægges der nu flere af den slags veje.

For at begrænse omkostningerne tages der for det meste utilstrækkeligt hensyn til natur og landskab. Den kortest mulige rute gennem områder, der betragtes som tomme, foretrækkes, og der er ikke penge til omveje, tunneller eller faunabroer.

Polen er ikke det første eller eneste land, som har at gøre med dette. Samme problem opstod for mange år siden i Den Tjekkiske Republik ved forbindelsen fra Prag mod Dresden og ligeledes i Bulgarien ved forbindelsen fra Sofia til Thessaloniki.

Den måde, som værdifulde naturområder behandles på, tiltrækker sig ikke blot opmærksomhed i selve landet, men også i udlandet. Internationale natur- og miljøorganisationer fokuserer på det og gør også opmærksom på, at EU bliver medansvarligt for ødelæggelse af naturen, hvis det er med til at finansiere sådanne dårlige projekter. Jeg har i årevis kraftigt opfordret til at nægte ethvert medansvar i sådanne tilfælde.

Den 2. juli 2002 erklærede kommissær Wallström som svar på mine skriftlige forespørgsler, at Polen skal tilpasse sine Via Baltica-planer. Jeg minder om, at det var den oprindelige plan, at Via Baltica skulle gå uden om dette sårbare område, men at disse planer senere blev ændret for at kunne betjene andre byer bedre. EU må gøre en indsats for, at Polen vender tilbage til den oprindelige plan, som for længst er udviklet.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland, for IND/DEM-Gruppen. - (NL) Fru formand! Det er glimrende, at vi til trods for den stigende velfærd og den urbanisering, som denne forårsager, stadig har værdifulde naturområder inden for EU's grænser. Disse hører ind under Natura 2000-nettet. Dette net sikrer, at naturen i EU får en beskyttet status, hvilket er meget vigtigt. Det bidrager f.eks. til opretholdelsen af biodiversiteten.

Netop i denne uge har vi vedtaget hr. Adamous forslag, hvori han kæmper for opretholdelse af biodiversiteten. Natura 2000-statussen sikrer endvidere, at naturområderne garanteres for vores efterkommere.

Sådan bør det i hvert fald være. Ikke alle regeringer synes at være klar over dette, hvilket vi har set i det forløbne år. Den polske regering vil anlægge den nye vej, Via Baltica, tværs gennem Natura 2000-området i Rospudadalen.

Jeg har selv været i Rospudadalen med en delegation fra Miljøudvalget, og der har jeg med egne øjne set, hvor enestående og værdifuldt dette polske naturområde er. Det er for mig fuldstændig uforståeligt, at selv den polske miljøminister er tilhænger af dette projekt, selv om der findes gode alternativer. Netop han bør da indse, hvilke katastrofale virkninger dette projekt vil få.

Som kompensation for anlægget af vejen vil der blive plantet en million træer nord for området. Det har imidlertid også uheldige virkninger for naturen. Jeg ved, at spørgsmålet er meget følsomt i Polen. For trafiksikkerheden er det nødvendigt, at Via Baltica hurtigt anlægges, men den skal indpasses ordentligt og have en så ringe negativ miljøeffekt som muligt.

Det glæder mig, at Kommissionen har advaret den polske regering, og at den er gået til Domstolen, da den polske regering ikke imødekom kravene. Domstolens afgørelse af 18. april, nemlig at den polske regering øjeblikkeligt skal ophøre med kompensationsforanstaltningerne, er forhåbentlig et signal for fremtiden. Et signal om, at medlemsstater ikke uden videre kan lave om på værdifulde naturområder.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE-DE). - (PL) Fru formand! Via Baltica har skabt stor polemik i lighed med mange andre transeuropæiske transportruter. Jeg har undersøgt Kommissionens statistikker på dette område, og det fremgår klart, at en række medlemsstater har store problemer i forbindelse med planlægning af infrastrukturprojekter i de områder, der er omfattet af Natura 2000-nettet, nemlig Østrig, Spanien og Portugal.

I øjeblikket ønsker den polske regering at fortsætte anlægsarbejdet af Augustów-ringvejen gennem Rospuda-dalen. Den henholder sig til, at beslutningen om projektet blev truffet inden Polens tiltrædelse af EU, hvor Polen ikke var bundet af de strenge krav i EU's fugle- og habitatdirektiver. Kommissionen anklager Polen for at overtræde disse direktiver, idet Polen har investeret i vejbyggeriet. Polen mener, at ringvejen skal anlægges af trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Polen ser tilsyneladende bort fra de miljøkrav, der skal opfyldes i forbindelse med gennemførelsen af dette projekt.

På trods af den nuværende situation må vi sikre, at drøftelserne om ringvejen ikke går i stå. Problemet skal løses gennem et kompromis, der vil være tilfredsstillende for begge parter. Begge argumenter, dvs. argumenterne relateret til miljøaspekter og trafiksikkerhed, er lige vigtige og vil få indvirkning på hundredvis af lignende projekter i Polen og i andre lande. Vi bør styrke samarbejdsmekanismerne på forskellige niveauer og tilpasse lovgivningskravene til den aktuelle situation på miljøområdet og på det sociale område.

Jeg anmoder imidlertid om, at lignende anmodninger om forhandling behandles ens fremover. På trods af opbakning fra over 60 medlemmer har vi til dato ikke fået lov til at gennemføre en forhandling om en af de største miljøtrusler som følge af etableringen af den nordeuropæiske gasledning i Østersøen. Jeg gør opmærksom på, at over 10 % af havområderne er omfattet af Natura 2000-nettet, og ingen, i bogstavelig forstand ingen, har rejst dette spørgsmål i Parlamentet.

I øjeblikket, hvor vigtige områder med stor biodiversitet ødelægges for øjnene af miljøforkæmpere og hele verden, er der tilsyneladende ikke vilje til at drøfte miljøtruslen mod vores eneste indre farvand, dvs. Østersøen.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE). - (PL) Fru formand! Den polske PSE-delegation i Europa-Parlamentet har gennem lang tid understreget nødvendigheden af at bygge Augustów-ringvejen.

Den valgte anlægsplan for den nye vej, der kommer til at gå gennem Rospuda-dalen, vil imidlertid helt sikkert have en negativ indvirkning på økosystemet, der er enestående i Europa, og som ligger i et område, der er beskyttet under Natura 2000 programmet. Hvis Augustów-ringvejen får lov til at gå gennem dalen, vil dette volde uoprettelig skade på det naturlige miljø, herunder vil 20.000 træer blive ødelagt, og ekstremt sjældne planter og dyrearter vil forsvinde. Vi er desværre nødt til at erkende, at ethvert alternativ til ringvejen vil indvirke på det naturlige miljø i den pågældende region. Vi bør vælge det projekt, der vil få mindst mulig negativ indvirkning på den enestående fauna og flora i Rospuda-dalen.

Repræsentanter fra partiet Lov og Retfærdighed, det nuværende regeringsparti i Polen, forsikrede os forud for valget om, at man i forbindelse med Via Baltica-projektet, der omfatter Augustów-ringvejen, ville beskytte de vigtigste naturområder. De er nu i gang med at bryde deres løfte. De polske myndigheder har haft tid til at genoverveje ringvejens placering. De har imidlertid ignoreret miljøaktivisternes forslag om, at man ville undgå at skade miljøet og spare penge, hvis motorvejsruten blev ændret. Miljøministeren benyttede sig ikke af lejligheden til at bygge bro mellem interesserne hos indbyggerne i Augustów, der arbejder på at få en motorvej, og de grupper, der ønsker at beskytte miljøet. Den polske regering ignorerer den problematiske kendsgerning, at denne investering vil blive utrolig dyr og udgøre en stor byrde for skatteyderne, da EU ikke vil bidrage til anlæg af vejen i et område, hvor det er forbudt at ødelægge miljøet i henhold til habitatdirektivet. I lyset af Kommissionens negative vurdering af projektet risikerer Polen at blive pålagt bøder på flere millioner euro, hvis anlægsarbejdet ikke stilles i bero. De polske skatteydere kommer til at bære denne byrde.

Jeg mener, at premierminister Kaczyńskis forslag om at afholde en lokal, regional folkeafstemning om Augustów-ringvejen og dens rute gennem Rospuda-dalen ganske enkelt er udtryk for, at den polske regering ønsker at løbe fra ansvaret for indre anliggender, og at det er et unødvendigt kontroversielt tema for det polske samfund. Der blev afholdt en folkeafstemning, idet der samtidig blev afholdt lokalvalg i Podlasie Voivodship. Det lå imidlertid klart fra starten, at udfaldet af denne folkeafstemning ikke ville være bindende for EF-Domstolen, der behandler spørgsmålet i øjeblikket. Den er derfor irrelevant, og disse former for tiltag tjener udelukkende indenrigspolitiske formål. Jeg vil derudover gerne understrege, at i henhold til polsk lovgivning er en folkeafstemning kun gyldig, hvis over 30 % af de stemmeberettigede deltager i valget. Valgdeltagelsen i søndags nåede ikke op over denne grænse.

Det naturlige miljø er en af vores mest værdifulde skatte, og alligevel gør vi ikke nok for at beskytte det. Jeg mener, at den polske regering bør gøre en reel indsats for at udarbejde en alternativ løsning på problemet hurtigst muligt.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). - (LT) Fru formand, mine damer og herrer! Augustów-ringvejen bør være omfattet af Via Baltica-projektet. Den er meget vigtig for Augustów by, idet 1,5 millioner biler kører gennem byens centrum hvert år.

Kommissionen har indklaget Polen for EF-Domstolen i forbindelse med anlægsarbejdet af Augustów-ringvejen på Via Baltica, der blev påbegyndt inden Polens tiltrædelse af EU. Indsigelsen bygger på påståede krænkelser af miljøbeskyttelseskravene vedrørende Rospuda-dalen, hvorigennem den planlagte viadukt skal passere. Området er beskyttet under Natura 2000-programmet.

Der er imidlertid ikke rejst sådanne miljøbeskyttelsesspørgsmål i forbindelse med den nordeuropæiske gasledning, der skal passere gennem et Natura 2000-område med uoverskuelige miljømæssige konsekvenser til følge.

Poler søger en løsning på problemet, måske ved at bygge en betydelig dyrere tunnel. Indbyggerne i Augustów ønsker imidlertid at leve i fred og ro. Ingen er bekymret over, at indbyggerne udsættes for forurening.

Jeg har spurgt Kommissionen, om den kan foreslå en løsning bortset fra et forbud mod anlæg af ringvejen, og hvilken hjælp Polen evt. kan få. Jeg fik forklaret, at i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet har Kommissionen ikke kompetence til at diktere konkrete løsninger til medlemsstaterne eller til at fastsætte udgifter.

Måske er tiden inde til at se på Kommissionens beføjelser?

Vil indbyggerne i de baltiske lande kun få mulighed for at rejse til Europa med fly?

 
  
MPphoto
 
 

  Mirosław Mariusz Piotrowski (UEN). - (PL) Fru formand! Det naturlige miljø er meget vigtigt. Det er rent faktisk et af de vigtigste spørgsmål i dag. Naturen er en uafhængig del af vores omgivelser. Vi har ikke skabt den, og vi skal helt sikkert beskytte den.

Beskyttelsen af miljøet kan imidlertid ikke bruges af visse små grupper af miljøaktivister som et alibi for at afpresse særlige regioner og regeringer. Disse grupper forsøger at blokere for anlæg af veje, ringveje og lufthavne af politiske snarere end miljømæssige årsager og i forventning om materielle fordele. Et klassisk eksempel på misbrug af miljøargumenter er kampagnen mod anlæg af en lufthavn i Świdniku i nærheden af Lublin i Polen. Argumentet er kolonien af murmeldyr. Der nævnes imidlertid ikke noget om, at dette område ikke var deres oprindelige habitat, og at de ifølge eksperter uden risiko vil kunne flyttes til en anden lokalitet

Miljøaktivisterne anvender lignende tvivlsomme argumenter, når de skal argumentere imod andre planlagte investeringer i Central- og Østeuropa, herunder Via Baltica-projektet. De nævner ikke, at en folkeafstemning i Polen viste et klart flertal for projektet i regionen, hvor ringvejen skal bygges.

EU's miljøbestemmelser kan ikke anvendes automatisk uden hensyntagen til specifikke tilfælde. Vi bør bruge vores sunde fornuft og ikke lade os styre af ideologiske følelser. Vi kan forhindre, at miljøet bruges som et fugleskræmsel, hvis vi investerer yderligere i infrastrukturen i de nye medlemsstater. Vi må ikke glemme, at disse investeringer rent faktisk indvirker på borgernes livskvalitet, og deres ret til en infrastruktur af god kvalitet er mindst lige så vigtig som miljøhensyn.

 
  
MPphoto
 
 

  Stanisław Jałowiecki (PPE-DE). - (PL) Fru formand! Det er sandt, at Polen, som har gjort en stor indsats, siden den startede sit reformprogram for 18 år siden, desværre har forsømt at anlægge veje. Det er en kendsgerning.

Vi forsøger nu at indhente det forsømte hurtigst muligt, selv om det tydeligvis er meget vanskeligt. En af forhindringerne på vejen er miljøkravene. Vi bør huske på, at da Vesteuropa byggede veje, som dækkede en betydelig del af territoriet, var der ikke restriktioner af denne art på etableringen af transportnet. Nu står vi med en konflikt.

Naturen er imidlertid ikke stum i denne konflikt, idet forskellige miljøgrupper forsvarer miljøet. De går ofte for vidt, idet de glemmer, at mennesket også er et vigtigt, hvis ikke det vigtigste led i dette økosystem. Det er rent faktisk først og fremmest mennesket, der skal beskyttes.

Det er beklageligt, at konflikten vedrørende anlægsarbejdet i Rospuda-dalen har eskaleret i en sådan grad, og at den er blevet meget kompliceret, herunder også i politisk henseende. Er der en løsning? Er der en fornuftig løsning, som kan tilfredsstille begge sider? Jeg er bange for, at svaret er nej, og at Kommissionen bliver nødt til at træffe en afgørelse. Der skal træffes en afgørelse.

Personligt mener jeg, at vejen bør bygges. Byggetilladelsen bør imidlertid omfatte en række strenge betingelser, som skal opfyldes med henblik på at minimere miljøskaderne. Vi er nødt til at erkende, at det ikke er muligt at undgå tab. De er en følge af civilisationen, da ethvert fremskridt altid har sin pris. Alting har sin pris.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE). - (PL) Fru formand! Via Baltica-vejens vigtigste aspekt er, at den øger samhørigheden i EU. Den er vigtig, da den mindsker den tidsmæssige afstand mellem de baltiske lande, dvs. Litauen, Letland og Estland og indirekte også Finland, og resten af EU, idet der bliver adgang gennem Polen. Fordelene for EU og for Europa synes betydelige og målelige.

Jeg er også klar over den meget vanskelige situation, som indbyggerne i Augustów står i, da et stadig stigende antal lastbiler, personbiler og busser fortsat kører igennem byen. Disse borgere kan ikke fortsat leve på denne måde. Denne polske region er meget rig på naturressourcer, dvs. dyr, planter, søer, skove og hele landskabet. En vej i dette område vil indvirke negativt på miljøet. Det er imidlertid ganske enkelt ikke muligt at gå fuldstændig uden om denne region. Vejen vil give europæere adgang til disse landskaber og bringe dem tættere på, hvorimod regionen vil forblive en utilgængelig fæstning, hvis vejen ikke bliver bygget.

Selv om den nuværende polske regerings holdning ikke altid har været lige professionel, vil jeg gerne anmode Kommissionen om at tage hensyn til disse aspekter. Kommissionen og den polske regering kan og skal gøre en effektiv indsats for at finde en løsning, som vil være til fordel for EU og borgerne, og som vil være en lettelse for indbyggerne i Augustów og førerne af de biler, der kører gennem området, uden at skade miljøet i for høj grad. I midten af 1990'erne var jeg transportminister i Polen. Jeg støttede dengang projektet, da jeg mente, at det var nødvendigt. Jeg støtter fortsat bygningen af Via Baltica.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). - (PL) Fru formand! Det er min pligt som polsk medlem af Europa-Parlamentet at gøre mine kolleger opmærksom på, at Via Baltica-projektet kan anskues fra to synsvinkler, dvs. den miljømæssige og den politiske synsvinkel.

Det værste aspekt ved denne sag er, at Kommissionen også er blevet inddraget i lokale valgkonflikter. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at nævne, at Kommissionen på det seneste for ofte og ganske unødvendigt er blevet inddraget i polske nationale og lokale regeringsanliggender. Derfor kommer vi snart til at høre en masse om E-19-vejen.

Dette rejser spørgsmålet om, hvad Kommissionen ønsker. I Polen siger man, at den ønsker at blokere ressourcer, som Polen har fået tildelt til bygning af motorveje. Det ville måske være bedre, hvis Kommissionen så på spørgsmål såsom gmo'er i EU, da de er årsag til truslen om en miljømæssig og biologisk katastrofe, som vi står over for, eller måske Schmidt-bedrifterne, hvis stadig stigende forurening af miljøet forbliver ustraffet. Der er meget, der skal gøres, og det er ikke nødvendigt at gribe ind over for de lande, der yder en hæderlig indsats.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kudrycka (PPE-DE). - (EN) Fru formand! Kommissionen besluttede at indklage Polen for EF-Domstolen, fordi Polen påbegyndte byggeriet af et vejstykke, der var 1,5 km længere end den vej, der anvendes i dag af lastbiler, hvoraf fem km vil komme til at ligge i et område, der er beskyttet under Natura 2000-programmet. Vejens nuværende stand er så frygtelig, at beboerne har givet den tilnavnet "dødsruten". Alene i 2006 døde 14 mennesker, og 25 blev såret på dette vejstykke i nærheden af den lille by Augustów. Hvis bygningen af vejen udsættes 3-5 år, hvilket er den tid, som Domstolen mindst skal bruge til at behandle sagen, og hvis vi måske bliver nødt til at starte helt forfra med investeringsprocessen, kan dette føre til mellem 40-70 yderligere dødsfald.

Jeg vil også gerne gøre opmærksom på støjforureningen som følge af de tusindvis af lastbiler, der kører gennem Augustów, og den potentielt dødbringende risiko for ulykker med lastbiler, der transporterer farligt gods gennem bebyggede områder.

Habitatdirektivet tillader investeringer i projekter i Natura 2000-områder i særlige tilfælde, hvis der træffes kompensationsforanstaltninger. Sidste søndag stemte 92 % af de lokale indbyggere under en folkeafstemning for den pågældende nye rute. Er de fastboendes holdning ikke tilstrækkelig grund til at trække sagen indbragt for Domstolen tilbage?

Hvis Kommissionen ikke beslutter sig til at trække sin klage tilbage, vil den vise, at den ikke har været i stand til at foretage en retfærdig afvejning af holdningerne hos et lille, men vigtigt mindretal i Generaldirektorat for Miljø, miljøgrupper og økoterrorister såvel som af indbyggernes forventninger og behov, som både borgmesteren og marskallen i Voivodship fremlagde for Kommissionen.

Hvis de alternative metoder til bygning af en bro over Rospuda-dalen ikke er tilfredsstillende for Kommissionen, kan der i denne situation opstå en alvorlig konflikt, der kan paralysere og blokere den vej, der anvendes i øjeblikket, permanent. Da de lokale indbyggere er meget beslutsomme, og det ved jeg, at de er, da jeg i modsætning til andre her rent faktisk bor i området, kan alt ske. Hvis denne vej ikke snart bygges, bør vi måske overveje at indlede forhandlinger med Rusland, Belarus og Ukraine med henblik på at lede transittrafikken fra de baltiske stater gennem disse lande.

 
  
MPphoto
 
 

  Katrin Saks (PSE). - (ET) Fru formand! Som repræsentant for Estland vil jeg gerne understrege vigtigheden af Via Baltica. Historisk set har den for os været en vigtig forbindelse til europæiske lande, og den skal udbygges, således at den bliver hurtig og sikker. I dag er den ingen af delene.

Her i foråret tog det f.eks. over 12 timer at komme fra Tallinn til Warszawa med bil, og det er ikke godt nok. Vi glæder os derfor meget over de muligheder, der ligger i det syvende rammeprogram for bygning af motorvejen. Når nu det er sagt, er det ikke rimeligt at lade hånt om alle miljøkrav for at få en god vej. Det er heller ikke sandsynligt, at sådanne veje vil sikre os en lykkelig fremtid. Desværre kaster episoden i Polen en skygge over hele Via Baltica-projektet, der navnlig er af afgørende betydning for den baltiske region.

Jeg håber, at EF-Domstolen snart vil træffe en afgørelse, og at Kommissionen og de polske myndigheder kan nå frem til et kompromis hurtigst muligt. Jeg vil gerne gentage betydningen af alle forbindelseslinjer mellem EU-medlemsstaterne, hvad enten der er tale om veje, jernbaner eller strømforbindelser. Vi kan ikke føle os som fuldgyldige medlemmer af EU, hvis disse forbindelser praktisk talt ikke findes eller er i meget dårlig stand.

 
  
MPphoto
 
 

  Dalia Grybauskaitė, medlem af Kommissionen. - (EN) Fru formand! Jeg er klar over, at der er tale om et følsomt spørgsmål. Vi taler om transeuropæiske net, om transeuropæiske arbejder, veje og folk, der bor i nærheden af disse veje.

Vi er klar over, at dette projekt blev påbegyndt inden Polens tiltrædelse af EU. På vegne af Kommissionen vil jeg imidlertid gerne understrege, at visse procedurer skal følges forud for iværksættelsen af store projekter, og der skal navnlig udarbejdes konsekvensanalyser. Kommissionen opfordrer Polen, som nu har ansvaret herfor, til at gennemføre konsekvensanalysen hurtigst muligt.

Set i relation til og som svar på spørgsmålet om North Stream-forslaget er det pågældende projekt endnu ikke blevet iværksat, konsekvensanalysen er ved at blive gennemført, og dette projekt kan først iværksættes, når konsekvensanalysen er afsluttet. Situationen er en anden. Det forholder sig modsat med Via Baltica-projektet. Der har ikke været gennemført nogen konsekvensanalyse, processen er kun halvvejs afsluttet, men arbejdet er i gang.

Arbejdet er i gang uden for Natura 2000. Vi ligger ikke inde med oplysninger om, at Polen handler i strid med Domstolens afgørelser. Jeg kan også bekræfte, at der endnu ikke er blevet ydet EU-støtte til projektet.

Der var nogle bemærkninger om Kommissionens ansvar og beføjelser. De er fastlagt i de europæiske traktater. Hvis der er et ønske om at ændre disse, skal traktaterne ændres.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Forhandlingen er afsluttet.

Skriftlig erklæring (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), skriftlig. - (PL) Polen, Litauen og Letland har brug for både Via Baltica og andre investeringer i vejbygningsprojekter såvel som foranstaltninger til beskyttelse af det naturlige miljø, herunder Rospuda-dalen. Vi kan ikke afskære visse regioner i EU fra andre regioner og lande alene på grund af miljøbeskyttelseskrav.

Vi kan imidlertid heller ikke se bort fra miljøet og henvise til behovet for infrastrukturforbedringer som forklaring på alle vores beslutninger. Ifølge eksperter er der alternative ruter, som ikke skader miljøet i lige så høj grad som de nuværende planer. Hvis det er rigtigt, bør vi fokusere på at sikre, at de gennemføres snarere end at holde stædigt fast ved denne løsning, der langtfra er optimal.

Dette problem sætter sindene i kog i Polen. Det forekommer at være mere fornuftigt at finde en løsning baseret på kendsgerninger. Regeringskoalitionen i Polen har gjort det til et meget politisk spørgsmål. Den har endog gennemtvunget en lokal folkeafstemning, som vanskeligt kan opfattes som andet end et forsøg på at misbruge spørgsmålet om Via Baltica-vejen til egen fordel, da folkeafstemningen blev afholdt i forbindelse med regionalvalget. Folkeafstemningen er desuden ikke bindende for EF-Domstolen og end ikke for de polske myndigheder.

Den bedste løsning for indbyggerne i regionen og fremtidige brugere af vejen forekommer at være et kompromis på EU-plan, således at det sikres, at princippet om bæredygtig udvikling ikke udhules.

 
  
  

(Mødet udsat kl. 11.35 og genoptaget kl. 12.00)

 
  
  

FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
Formand

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik