Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Torstai 24. toukokuuta 2007 - Strasbourg EUVL-painos

5. Via Baltica (keskustelu)
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies . Esityslistalla on seuraavana komission julkilausuma Via Balticasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Dalia Grybauskaitė, komission jäsen. (EN) Haluan komission puolesta ja kollegani Dimasin puolesta, joka ei vakavien terveysongelmien vuoksi päässyt paikalle tänään, esitellä tilannetta ja selittää, miksi komissio nosti kanteen yhteisöjen tuomioistuimessa.

Puolan viranomaiset näyttivät vihreää valoa Augustówin kaupungin ohitustien rakentamiselle, vaikka tie kulkisi ainutlaatuisen Rospudan laakson läpi metsäisellä Natura 2000 -alueella ja huolimatta siitä, että hankkeen johdosta oli jo aiemmin käynnistetty rikkomismenettely. Puolalle annettiin muun muassa Augustówin ohitustietä koskeva virallinen huomautus 15. joulukuuta 2006. Puolan viranomaiset puolestaan antoivat luvan töiden aloittamiselle 2. ja 9. helmikuuta 2007.

Rospudan laakso on lajinsa viimeinen turvesuoalue Euroopassa. Siksi komissio katsoo, että jos hanke toteutetaan nykyisessä muodossaan, se rikkoo lintu- ja elinympäristödirektiivejä. Komissio antoi 28. helmikuuta 2007 kiireellisessä menettelyssä perustellun lausunnon, jossa vaadittiin Puolaa noudattamaan EY:n ympäristölainsäädäntöä viikon kuluessa. Koska komissio piti Puolan viranomaisten vastausta epätyydyttävänä, se päätti 21. maaliskuuta saattaa asian yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Päätöksessä pyydetään tuomioistuinta määräämään välitoimista, jotka merkitsevät käytännössä rakennustöiden keskeyttämistä siihen saakka, kunnes pääasiassa annetaan tuomio, jotta kyseiselle Natura 2000 -alueelle ei aiheutuisi korvaamatonta vahinkoa.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bowis, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, ehkäpä voisimme ensin lähettää terveisemme komission jäsenelle Dimasille ja toivottaa hänelle pikaista paranemista.

Toiseksi haluan sanoa puolalaisille ystävilleni, ettei tätä asia ole suunnattu Puolaa vastaan. Monet jäsenvaltiot ovat joutuneet parlamentin ja komission painostuksen kohteeksi, kun niiden kehitysehdotukset ovat olleet mahdollisesti vaaraksi ympäristölle.

Mielestäni tässä tapauksessa on kysymys vakavasta asiasta, jolla koetellaan komission tahtoa, politiikkaa ja varmasti myös tätä parlamenttia. Odotettavissa on korvaamattomia vahinkoja useiden eliölajien elinympäristöille kotkista tikkoihin, metsoihin, susiin ja ilveksiin. Minusta on hyvä, että komissio on ryhtynyt toimiin saattamalla asian yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi, ja ehdottoman hyvänä pidän sen jälkeen tehtyä päätöstä anoa yhteisöjen tuomioistuimelta erityismenettelyä, jotta saataisiin nopeasti määräys, jossa Puolaa vaadittaisiin lopettamaan rakennustyöt siihen asti, kunnes lopullinen tuomio on annettu asianmukaisesti. Se on järkevää. Yhteisöjen tuomioistuimen presidentti antoi kyseisen päätöksen 18. huhtikuuta, ja toivon, että se on hyvin voimakas viesti hankkeessa mukana oleville Puolan viranomaisille. Valitettavasti näyttää kuitenkin siltä, että Puola ei piittaa päätöksestä ja jatkaa ainakin osittain rakennustöitä kahdessa hankkeessa Koillis-Puolassa.

Pyydänkin komissiota pitämään tiukasti huolen siitä, että vaihtoehtoisia reittejä pohditaan vakavasti, koska me uskomme ja valiokuntamme uskoo, että on olemassa vaihtoehtoja, jotka olisivat paljon parempia ympäristölle. Meidän mielestämme ne on tutkittava huolellisesti ja on käytettävä strategisen ympäristöarvioinnin periaatteita, ja vain, jos näitä periaatteita noudatetaan, voimme suostua ohitustien jatkamiseen.

Toivon, että arvoisa komission jäsen vie tämän viestin kollegalleen. Toivottavasti se helpottaa hänen vointiaan. Puolan ympäristöä auttaa ainakin se, että me noudatamme sääntöjä.

 
  
MPphoto
 
 

  Thijs Berman , PSE-ryhmän puolesta. (NL) Arvoisa puhemies, ryhmäni tukee komissiota tässä kiistassa Puolan hallituksen kanssa.

Ympäristödirektiiveillään, joihin myös elinympäristödirektiivi ja lintudirektiivi kuuluvat, Euroopan unioni on edistänyt merkittävästi maanosamme kestävää kehitystä. Direktiivit ovat suurmenestys. Alueet, joihin niitä sovelletaan, kuuluvat usein Euroopan Natura 2000 -verkostoon. Tämä jäsenvaltioissa sijaitsevien luonnonsuojelualueiden verkosto on keskeinen osa EU:n ympäristöpolitiikkaa ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä ja palauttamista. Ne antavat valtavaa nostetta luonnon ja ympäristön suojelulle.

Joissakin tapauksissa paikallisten ihmisten on vaikea hyväksyä sitä. Poliitikot taipuvat usein lyhytaikaisten taloudellisten etujen edessä sen sijaan että nousisivat rohkeasti puolustamaan puhdasta ympäristöä tulevien sukupolvien vuoksi.

Itsestään selvää on, että Via Balticalla on suuri taloudellinen merkitys. Se on kiistämätön tosiasia. Lisäksi on välttämätöntä edistää Pohjois- ja Itä-Euroopan avautumista ja yhdistää Baltian maat Euroopan länsiosiin. Puolan vaurauden ja hyvinvoinnin lisääminen on koko Euroopan etujen mukaista.

Siksi maahan investoidaan miljardeja euroja rakennerahastoista, ja kaikki ymmärtävät, että Augustówin kaupungin asukkaat ovat kovasti halukkaita lopettamaan vaarallisen, meluisan ja saastuttavan rekkaliikenteen.

Liikenne on saatava ohjattua pois kaupungin keskustasta. Mutta millä hinnalla? Rospudan laakso on ainutlaatuinen alue, lintudirektiivin mukainen erityissuojelualue, ja sen pitäisi poikkeuksellisen arvokkuutensa vuoksi kuulua myös elinympäristödirektiivin soveltamisalaan. Puolalla on valtavat luonnonvarat ja huikean luonnonkaunis maisema. Näissä varoissa on avain Puolan talouden kestävään tulevaisuuteen.

Alankomaissa meillä oli vastaavanlainen tilanne jokin aika sitten. Tarkoituksena oli – joskin hanke sittemmin kumottiin – rakentaa uusi moottoritie, joka olisi kulkenut osittain Naardermeerin alueen läpi; Naardermeer on maamme vanhin luonnonsuojelualue, joka kuuluu Euroopan lintudirektiivin soveltamisalaan. Tilanne oli aivan vastaava kuin puolalaisella luonnonsuojelualueella, jonne Via Balticaa suunnitellaan.

Komissio oli oikeassa varoittaessaan Puolan hallitusta rakentamasta tätä moottoritieosuutta. Euroopan unionin jäsenvaltiona Puolan velvollisuus on suojella Rospudan laaksoa, ja vaikka se ehdotti toimia, joiden tarkoituksena oli korvata luonnonsuojelualueen osittainen tuhoutuminen, korvaavat toimet olivat riittämättömiä.

Vaihtoehtoisia tielinjauksia ei ole tutkittu riittävästi. Ajateltavissa on muitakin reittivaihtoehtoja, jotka voisivat estää korvaamattomien vahinkojen aiheutumisen alueelle.

Parlamentin vetoomusvaliokunta lähettää kesäkuun puolivälissä selvitysryhmän tutkimaan valituksia, joita olemme saaneet Puolan kansalaisilta, jotka eivät halua laakson tuhoutuvan.

Vaikka aiomme kuulla kaikkia osapuolia ja punnita eri argumentteja, yksi asia on tärkeämpi kuin mikään muu: Via Baltican ei saa antaa vahingoittaa yhtä Euroopan viehättävimmistä luonnonsuojelualueista. Tämän tien rakentaminen ei saa rikkoa Euroopan ympäristölainsäädäntöä, jonka myös Puola on allekirjoittanut. Pacta sunt servanda: sopimukset on tehty noudatettaviksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Paweł Bartłomiej Piskorski , ALDE-ryhmän puolesta. – (PL) Arvoisa puhemies, Via Baltican ja Rospudan laakson tapausta voidaan tarkastella kahdesta eri näkökulmasta, jotka eivät saisi olla keskenään ristiriidassa.

Ensimmäinen on käytännön näkökulma, jossa on kysymys alueella asuvista ja teitä käyttävistä ihmisistä. Asia ei koske vain puolalaisia vaan myös Baltian maiden ja Pohjoismaiden asukkaita. Se on todellinen ongelma, jota emme voi sivuuttaa. Lukuisia ihmisiä kuolee näillä teillä. Ihmisillä on oikeus teihin, jotka on rakennettu mahdollisimman korkeatasoisiksi, ja heillä on oikeus matkustaa mukavasti ja turvallisesti.

Toinen näkökohta tässä on se, että viranomaisten on otettava vastuu tekemistään päätöksistä. Vaikka kuinka ollaan yritetty todistella päinvastaista, ei pidä paikkansa, ettei vaihtoehtoista reittiä olisi. Vaihtoehto on. Se on mahdollinen ja järkevä toteuttaa. Siihen tarvitaan vain poliittista tahtoa. Puolassa tästä aiheesta on keskusteltu vuosia. Euroopan parlamentin jäsenistä koostuvan ryhmän kanssa me kiinnitimme huomiota tähän ongelmaan viime vuonna esittäessämme kysymyksen komissiolle ja vedotessamme Puolan hallituksen, että se pysäyttäisi hankkeen etenemisen, sillä olisi hyvä, jos hanke täyttäisi eurooppalaiset normit jo suunnitteluvaiheessa.

Toinen kysymys on sitten se, mitä siitä opittiin. Tämä on Puolassa ensimmäinen tapaus laatuaan ja muodostaa ennakkotapauksen. Meidän Euroopan parlamentin jäsenten ja EU:n toimielinten olisi pidettävä huolta siitä, että varmistetaan, että kaikki jäsenvaltiot suunnittelevat investointihankkeensa asianmukaisesti Euroopan unionin direktiivejä ja ympäristönsuojelunormeja noudattaen kansalaisten edun takaamiseksi ja heidän turvallisuutensa parantamiseksi.

Tämä on mahdollista. Siihen ei ole vastaan sanomista. Tämän läksyn on tehottava. Näin ollen me, Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä, tuemme voimakkaasti ratkaisua, joka mahdollistaa Via Baltican rakentamisen mahdollisimman pikaisesti. Ratkaisun on kuitenkin pian johdettava läpimurtoon, joka perustuu sille tosiasialle, että on hyödytöntä pitää kynsin hampain kiinni huonoista päätöksistä, jotka vahingoittavat ympäristöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberts Zīle , UEN-ryhmän puolesta. (LV) Arvoisa puhemies ja arvoisa komission jäsen Grybauskaitė, ensinnäkin haluaisin sanoa, että tutustuttuani kyseisen tieosuuden historiaan minusta Latvian kansalaisena tuntuu siltä, että on ollut tiedossa jo useita vuosia, että tämä tieosuus tullaan rakentamaan. On mahdollista, että Puolan edellisen hallituksen tekemää sopimusta Natura 2000 -alueista ei ehkä hoidettu parhaalla mahdollisella tavalla. Sen seurauksena kuitenkin tämä viivytys aiheuttaa harmia paitsi puolalaisille, etenkin Puolan itäosan asukkaille, jotka saattavat käyttää tätä tieosuutta päivittäin, myös kolmelle kokonaiselle Euroopan unionin jäsenvaltiolle – Virolle, Latvialle ja Liettualle – eikä vain niiden kansalaisille, jotka matkustavat Euroopan unioniin, vaan myös suurelle osalle teollisuutta, sillä Augustówin kaupungin läpi kulkee tällä tieosuudella 4 500 rekkaa päivittäin. Toivoisin todella, että asiassa saataisiin aikaan kompromissi, joka ei enää enempää viivyttäisi jo nyt myöhässä olevia tien rakennustöitä. Minua huolestuttaa se, että kolmella Baltian maalla ei ole minkäänlaista maantieyhteyttä Euroopan unioniin normaalia, nykyaikaista moottoritietä pitkin. Näillä kolmella Baltian maalla ei ole yhteyttä Puolan kautta Euroopan unioniin myöskään rautateitse, sillä näyttää siltä, että Rail Baltican rataosuus tulee tällä alueella törmäämään samoihin ongelmiin ympäristövaatimusten täyttämisessä. Nämä kolme Baltian maata eivät ole myöskään yhteydessä Euroopan sähkömarkkinoihin Puolan ja Liettuan rajan kautta. Näin ollen vetoan komissioon ja kaikkiin muihin osapuoliin, Puolan hallitus mukaan luettuna, jotka voivat tehdä nämä päätökset kohtuullisen ajan sisällä, että ne pohtisivat tätä kysymystä ei vain Puolan ja Euroopan ympäristötarpeiden kannalta vaan myös näiden kolmen Euroopan unionin jäsenvaltion etujen kannalta. Kiitos.

 
  
  

Puhetta ryhtyi johtamaan
varapuhemies WALLIS

 
  
MPphoto
 
 

  David Hammerstein, Verts/ALE-ryhmän puolesta. (ES) Arvoisa puhemies, Puolan hallitus on asettanut haasteen EU:n toimielimille.

Euroopan ympäristölainsäädäntöä on noudatettava. Luonnonympäristöjä koskevaa direktiiviä on noudatettava. Ratkaisevaa on se, miten me hoidamme tämän asian. Meidän täytyy joko ottaa yhteisön lainsäädäntö vakavasti ja ottaa suurille infrastruktuurihankkeille myönnettävien EU:n varojen käyttö vakavasti tai koko asia menettää vähitellen merkityksensä.

Minulla on ollut ilo vierailla kauniissa ja ainutlaatuisessa Rospudan laaksossa, ja voin sanoa, että koko hanke on älytön. Se on myös teknisesti käytännössä mahdoton toteuttaa, koska tien olisi ylitettävä suoalue. Samaan aikaan voin todeta, että on olemassa selkeitä vaihtoehtoja, jotka ovat toteuttamiskelpoisempia, taloudellisempia ja jotka palvelisivat samaa tarkoitusta kuin tämä tie.

Rekkaliikenteestä kärsivät ihmiset Itä-Puolan Augustówissa ovat tämän Puolan hallituksen pelaaman, kokonaan toisiin asioihin liittyvän poliittisen pelin uhreja. Se on poliittinen haaste Euroopan komissiolle ja yhdistyy toisiin poliittisiin kysymyksiin. Sen seurauksena alueen asukkaat ja luonto joutuvat kärsimään.

Lisäksi vaihtoehdoilla, joita tälle metsän läpi kulkevalle tielle on esitetty, on alustavien tutkimusten tuki takanaan. Niitä tukee erittäin arvostetun kansainvälisen konsulttiyrityksen Scott Wilsonin toteuttama strateginen ympäristötutkimus. Ei näin ollen pidä paikkansa, että Via Balticaa pitkin Rospudan laakson läpi kulkeva tie olisi ainoa vaihtoehto. Ei lainkaan.

Tämän parlamentin uskottavuus ja Euroopan ympäristölainsäädännön uskottavuus on vaakalaudalla. Toivon, että Euroopan komissio pysyy tiukkana, mikä merkitsee, ettei se lähetä lisää aluekehitysrahoja ennen kuin Puola ymmärtää, että eurooppalaiseen kerhoon kuuluminen merkitsee sitä, että on noudatettava sääntöjä.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer, GUE/NGL-ryhmän puolesta. (NL) Arvoisa puhemies, useimmissa vuosina 2004–2007 Euroopan unioniin liittyneissä jäsenvaltioissa on hyvin kehittynyt rautatieverkosto.

Valitettavasti tätä rautatieverkostoa on viimeisten 15 vuoden aikana supistettu ja myös sen kunnossapitoa on vähennetty. Lisäksi monissa tapauksissa vanhat rautatieyhtiöt eivät ole saaneet valtiolta sellaisia korvauksia kuin ne olivat alunperin laskeneet saavansa toimintatappioidensa kattamiseen, ja se on pelottanut markkinoilta uusia yrityksiä, jotka olisivat muuten saattaneet olla kiinnostuneita ottamaan osaa tarjouskilpailuihin. Todennäköistä onkin, että rataverkkoa käytetään tulevaisuudessa yhä vähemmän ja rautatiekalusto muuttuu vähitellen käyttökelvottomaksi.

Näillä mailla oli joskus valtava etumatka Länsi-Euroopan maihin nähden rautatieliikenteen alalla, mutta se etumatka on menetetty, ja näiden maiden ympäristö on myös erityisen haavoittuvainen.

Rataverkon harveneminen merkitsee liikenteen vähenemistä. Jotta tämä liikenne pystytään kanavoimaan muualle, kaikki huomio on nyt keskitettävä moottoritieinvestointeihin. Tämänkaltaisia teitä oli jo 15 vuotta sitten, paitsi että niitä oli vain vilkkaimmilla reiteillä etenkin suurten kaupunkien ympäristössä. Uusia tämänkaltaisia teitä rakennetaan nyt hyvin nopeaan tahtiin.

Kustannusten pitämiseksi kurissa ympäristö- ja maisema-arvot jätetään usein huomiotta. Suositaan lyhyintä mahdollista reittiä, joka kulkee tyhjinä pidettyjen alueiden läpi, eikä luonnon takia rakennettaviin kiertoteihin, tunneleihin ja siltoihin ole varaa.

Puola ei ole ensimmäinen tai ainoa maa, jolla on tällainen ongelma. Samoin kävi vuosia sitten Tšekissä, jossa suunniteltiin tieyhteyttä Prahasta Dresdeniin, sekä Bulgariassa, jossa suunniteltiin Sofian ja Thessalonikin välistä yhteyttä.

Se, miten arvokkaita luonnonsuojelualueita kohdellaan, on paitsi kansallinen, myös kansainvälinen uutisaihe, sillä kansainväliset luonto- ja ympäristöjärjestöt kiinnittävät huomionsa siihen. Ne myös huomauttavat, että Euroopan unioni on osasyyllinen ympäristön tuhoamiseen, jos se tukee tämänkaltaisten vahingollisten hankkeiden rahoittamista. Olen jo vuosia kehottanut Euroopan unionia kieltämään kaiken vastuun tässä asiassa.

Komission jäsen Wallström totesi 2. heinäkuuta 2002 kirjalliseen kysymykseeni antamassaan vastauksessa, että Puolan pitäisi muuttaa Via Balticaa koskevia suunnitelmiaan. Muistuttaisin häntä siitä, että alkuperäisen suunnitelman mukaan Via Baltica kiersi tämän haavoittuvan alueen, mutta suunnitelmia muutettiin myöhemmin palvelemaan paremmin muiden kaupunkien tarpeita. Euroopan unionin pitäisikin nyt vaatia palaamista alkuperäiseen suunnitelmaan, joka laadittiin kauan sitten.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland, IND/DEM-ryhmän puolesta. (NL) Arvoisa puhemies, on hyvä asia, että vaurauden lisääntymisen kanssa käsi kädessä kulkevasta kaupungistumisesta huolimatta voimme osoittaa arvokkaita luonnonsuojelualueita Euroopan unionin rajojen sisältä. Nämä alueet kuuluvat Natura 2000 -verkostoon, jolla on suuri merkitys sen varmistamisessa, että Euroopan unionin luonnolle myönnetään suojeluasema, sekä esimerkiksi biologisen monimuotoisuuden säilyttämisessä.

Hyväksyimme juuri tällä viikolla jäsen Adamoun ehdotuksen, jossa puolustetaan biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä. Lisäksi Natura 2000 -asema takaa sen, että luonnonsuojelualueet säilyvät koskemattomina jälkipolville.

Ainakin niin sen pitäisi olla. Kaikki hallitukset eivät näytä käsittävän tätä, niin kuin viime vuonna kävi ilmi. Puolan hallitus aikoo rakentaa uuden tien, Via Baltican, suoraan Rospudan laakson Natura 2000 -alueen läpi.

Olen vieraillut Rospudan laaksossa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan valtuuskunnan kanssa ja olen omin silmin nähnyt, miten ainutlaatuinen ja arvokas tämä puolalainen luonnonsuojelualue on. Menee täysin yli ymmärrykseni, että nimenomaan Puolan ympäristöministeri kannattaa tätä hanketta, vaikka järkeviä vaihtoehtoja on olemassa. Kaikista ihmisistä juuri hänen pitäisi varmasti tietää, miten tuhoisia vaikutuksia hankkeella voi olla.

Korvauksena tien rakentamisesta aiotaan istuttaa miljoona puuta alueen pohjoispuolelle huolimatta istutusten luonnolle aiheuttamista haittavaikutuksista. Tiedän, että tämä on hyvin arkaluontoinen aihe Puolassa. Liikenneturvallisuuden vuoksi on välttämätöntä, että Via Baltica saadaan käyttöön pian edellyttäen, että se on suunniteltu erityisesti alueellisia olosuhteita silmällä pitäen ja siten, että ympäristölle aiheutuvat haittavaikutukset ovat mahdollisimman pienet.

Olen iloinen siitä, että komissio on antanut varoituksia Puolan hallitukselle, ja kun sen vaatimuksiin ei ole vastattu, se on saattanut asian yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi. On syytä toivoa, että 18. huhtikuuta annettu tuomioistuimen tuomio, jonka mukaan Puolan hallituksen on lopetettava korvaavat toimet välittömästi, olisi viesti tulevaisuutta varten – viesti siitä, etteivät jäsenvaltiot voi mennä peukaloimaan arvokkaita luonnonsuojelualueita.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE-DE). (PL) Arvoisa puhemies, suunnitelmissa oleva Via Baltican, niin kuin monen muunkin Euroopan laajuisen liikennereitin, rakentaminen on aiheuttanut runsaasti ristiriitoja. Olen tutkinut komission tilastoja aiheesta, ja näyttää selvältä, että useilla jäsenvaltioilla – nimittäin Itävallalla, Espanjalla ja Portugalilla – on huomattavia ongelmia, jotka liittyvät infrastruktuurihankkeiden suunnitteluun Natura 2000 -verkoston kattamilla alueilla.

Tällä hetkellä Puolan hallitus haluaa edelleen jatkaa Rospudan laakson läpi kulkevan Augustówin ohitustien rakentamista. Se väittää, että päätös hankkeesta tehtiin ennen Puolan liittymistä Euroopan unioniin, jolloin Euroopan unionin lintu- ja elinympäristödirektiivien tiukat vaatimukset eivät sitoneet Puolaa. Euroopan komissio väittää Puolan rikkoneen näitä direktiivejä investoituaan tienrakennushankkeeseen. Puolan mielestä liikenneturvallisuuteen liittyvät perustelut puoltavat ohitustien rakentamista. Ympäristöperusteet, jotka tämän hankkeen toteutuksessa on täytettävä, näyttävät kuitenkin unohtuneen.

Nykyisestä tilanteesta huolimatta emme kuitenkaan voi antaa kehätiestä käytävien neuvottelujen pysähtyä. Ongelma on ratkaistava kompromissilla, joka tyydyttää molempia osapuolia. Molemmat, sekä ympäristönäkökohtia että liikenneturvallisuutta koskevat perustelut ovat yhtä arvokkaita ja vaikuttavat satoihin vastaavanlaisiin hankkeisiin Puolassa ja muualla. Meidän olisi tehostettava yhteistyömekanismeja eri tasoilla ja mukautettava sääntelykriteerejä vallitseviin ympäristöoloihin ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen sopiviksi.

Vetoaisin kuitenkin sen puolesta, että samanlaisiin keskustelupyyntöihin suhtauduttaisiin jatkossa samalla tavalla. Tänään ei myönnetty lupaa keskusteluun Itämeren alle vedettävän Pohjois-Euroopan kaasuputken rakentamisesta aiheutuvasta suurimmasta ympäristöuhasta, vaikka yli 60 jäsentä tuki pyyntöä. Muistuttaisin teitä siitä, että yli 10 prosenttia merialueista kuuluu Natura 2000 -verkostoon eikä kukaan, ei kirjaimellisesti kukaan, ole ottanut asiaa esille Euroopan parlamentissa.

Tällä hetkellä, kun biologisen monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita tuhotaan ympäristönsuojelijoiden ja koko Euroopan silmien alla, kenelläkään ei näytä olevan halukkuutta keskustella ainoaan sisämereemme Itämereen kohdistuvasta ympäristöuhasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE). – (PL) Arvoisa puhemies, Puolan valtuuskunta PSE-ryhmässä on jo pitkään korostanut Augustówin ohitustien rakentamisen tarpeellisuutta.

Uuden tien rakentamiseen valitulla suunnitelmalla, jonka mukaan tie kulkisi Rospudan laakson läpi, olisi kuitenkin ehdottomasti kielteisiä vaikutuksia ekosysteemiin, joka on ainutlaatuinen Euroopassa ja sijaitsee alueella, joka on suojeltu Natura 2000 -ohjelmassa. Jos Augustówin ohitustien annetaan kulkea laakson läpi, se aiheuttaa korvaamatonta vahinkoa luonnonympäristölle: muun muassa 20 000 puuta tuhoutuu ja äärimmäisen harvinaisia kasvi- ja eläinlajeja häviää. Ikävä kyllä meidän täytyy ymmärtää, että kehätien vaihtoehtoisella linjauksella olisi myös kielteisiä vaikutuksia oman alueensa luonnonympäristöön. Meidän pitäisi valita hanke, jonka kielteinen vaikutus Rospudan laakson ainutlaatuiseen eläimistöön ja kasvistoon on mahdollisimman pieni.

Puolaa hallitsevan Laki ja oikeus -puolueen edustajat vakuuttivat meille ennen vaaleja, että Via Baltica, johon myös Augustówin ohitustie kuuluu, kiertää arvokkaimmat luonnonalueet. Nyt he rikkovat lupauksensa. Puolan viranomaisilla on ollut aikaa harkita uudelleen ohitustien sijaintia. He ovat kuitenkin jättäneet huomiotta ympäristönsuojelijoiden muistutukset siitä, että moottoritien reittiä muuttamalla voitaisiin välttää vahingoittamasta ympäristöä ja säästää rahaa. Ympäristöministeri ei käyttänyt hyväkseen mahdollisuuksia sovitella moottoritien puolesta kampanjoivien Augustówin asukkaiden ja ympäristön suojelemista haluavien näkemyksiä. Puolan hallitus jättää huomiotta sen ongelmallisen seikan, että tämä investointi on uskomattoman kallis ja aiheuttaa raskaan taakan puolalaisille veronmaksajille, sillä Euroopan unioni ei osallistu rahallisesti moottoritien rakentamiseen alueella, jolla elinympäristödirektiivin mukaan ympäristön tuhoaminen on kiellettyä. Lisäksi koska Euroopan komissio on antanut kielteisen arvion hankkeesta, Puolalle mätkähtää tien rakennustöiden jatkamisen vuoksi miljoonien eurojen suuruiset sakot. Se taakka jää puolalaisten veronmaksajien kannettavaksi.

Minun mielestäni pääministeri Kaczyńskin ehdotus paikallisen ja alueellisen kansanäänestyksen järjestämisestä Augustówin ohitustiestä ja sen reitistä Rospudan laakson läpi on yksinkertaisesti osoitus Puolan hallituksen pyrkimyksestä vältellä vastuutaan sisäpolitiikassa ja tarpeeton kiistakapula puolalaiselle yhteiskunnalle. Kansanäänestys järjestettiin, koska Podlasien voivodikunnassa järjestettiin samaan aikaan paikallishallinnon vaalit. Heti alusta lähtien oli kuitenkin selvää, ettei kansanäänestyksen tulos olisi sitova yhteisöjen tuomioistuimessa, joka käsittelee asiaa parhaillaan. Sillä ei siis ole mitään merkitystä, ja tällaiset toimet palvelevatkin vain sisäpoliittisia tarkoituksia. Tämän lisäksi haluaisin huomauttaa, että Puolan lainsäädännön mukaan kansanäänestyksen tulos on pätevä vain, jos äänestysprosentti on yli 30 prosenttia äänioikeutetuista. Sunnuntain äänestysprosentti jäi alle tämän rajan.

Luonnonympäristö on yksi arvokkaimmista aarteistamme emmekä silti tee tarpeeksi sen suojelemiseksi. Mielestäni Puolan hallituksen pitäisi yrittää tosissaan löytää ratkaisuvaihtoehtoja ongelmaan mahdollisimman pian.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Augustówin ohitustiestä pitäisi tulla osa Via Balticaa. Se on hyvin tärkeää Augustówin kaupungille, jonka keskustan halki kulkee vuosittain 1,5 miljoonaa ajoneuvoa.

Euroopan komissio on nostanut kanteen yhteisöjen tuomioistuimessa Puolan suunnitelmasta rakentaa Augustówin ohitustie Via Baltican yhteyteen. Hanke oli aloitettu ennen Puolan liittymistä EU:hun. Kanne perustuu väitteeseen, että hankkeessa rikotaan ympäristönsuojeluvaatimuksia Rospudan laaksossa, jonka läpi suunnitellun ohitustien olisi määrä kulkea. Alue on suojeltu Natura 2000 -ohjelmassa.

Tällaisia ympäristönsuojelukysymyksiä ei kuitenkaan ole nostettu esiin Pohjoisen kaasuputken osalta, jonka on suunniteltu kulkevan Natura 2000 -alueen läpi ja josta voi olla ennalta arvaamattomia ympäristövaikutuksia.

Puola etsii keinoja ongelman ratkaisemiseen. Yksi vaihtoehto on huomattavasti kalliimman tunnelin rakentaminen. Augustówin ihmiset haluavat vain elää rauhassa. Kukaan ei kanna huolta saasteista kärsivistä asukkaista.

Olen kysynyt komissiolta, mikä ratkaisu voisi olla, paitsi ohitustien rakentamisen kieltäminen, ja millaista apua Puola voisi saada. Minulle selitettiin, että toissijaisuusperiaatteen mukaan komissiolla ei ole valtuuksia sanella konkreettisia ratkaisuja jäsenvaltioille eikä määrätä menoista.

Ehkä olisi aika tarkistaa komission toimivaltaa?

Onko Baltian maiden asukkaiden pakko matkustaa Eurooppaan pelkästään lentäen?

 
  
MPphoto
 
 

  Mirosław Mariusz Piotrowski (UEN) – (PL) Arvoisa puhemies, luonnonympäristö on hyvin tärkeä. Itse asiassa se on tänä päivänä yksi tärkeimmistä asioista. Luonto on itsenäinen osa ympäristöämme. Emme ole luoneet sitä ja meillä on ehdottomasti velvollisuus suojella sitä.

Ympäristönsuojelusta ei kuitenkaan saa tulla tietyille pienille ympäristöaktivistien ryhmille tekosyytä ryhtyä mustamaalaamaan yksittäisiä alueita ja hallituksia. Nämä ryhmät yrittävät estää teiden, ohitusteiden ja lentokenttien rakentamisen pikemminkin poliittisista kuin ympäristöön liittyvistä syistä ja materiaalisen edun toivossa. Klassinen esimerkki ympäristöargumenttien väärinkäytöstä on kampanja, jonka tarkoituksena on estää Świdnikun lentokentän rakentaminen Lublinin lähelle Puolaan. Syyksi esitetään murmeliyhdyskunta. Mainitsematta jätetään kuitenkin, ettei kyseessä ole niiden alkuperäinen elinympäristö ja että asiantuntijoiden mukaan ne voitaisiin turvallisesti siirtää muualle.

Yhtä kyseenalaisia argumentteja luonnonsuojelijat käyttävät vastustaessaan muita investointisuunnitelmia Keski- ja Itä-Euroopassa, Via Baltica mukaan luettuna. Mitään ei mainita siitä, että Puolassa järjestetty kansanäänestys tuotti ehdottoman enemmistön hankkeen hyväksi alueella, jonne ohitustie olisi tarkoitus rakentaa.

Euroopan ympäristölainsäädäntöä ei voida soveltaa automaattisesti tunnustamatta, että on olemassa erityistapauksia. Meidän pitäisi käyttää maalaisjärkeämme eikä antaa ideologisten tunteiden johdattaa meitä. Ympäristön käyttäminen pelottimena voitaisiin estää lisäämällä investointeja uusien jäsenvaltioiden infrastruktuuriin. Ei pidä unohtaa, että näillä investoinneilla todella vaikutetaan ihmisten elämänlaatuun ja että heidän oikeutensa laadukkaaseen infrastruktuuriin on vähintään yhtä tärkeää kuin ympäristönäkökohdat.

 
  
MPphoto
 
 

  Stanisław Jałowiecki (PPE-DE). (PL) Arvoisa puhemies, on totta, että Puola, joka on saanut paljon aikaan sen jälkeen, kun se aloitti uudistusohjelmansa 18 vuotta sitten, on valitettavasti laiminlyönyt teiden rakentamisen. Se on tosiasia.

Yritämme nyt nopeasti paikata puutteita, vaikka se on kaikkea muuta kuin helppoa. Yhtenä esteenä tiellämme ovat ympäristörajoitukset. Meidän olisi syytä muistaa, että kun Länsi-Eurooppaan rakennettiin teitä, jotka peittivät suuren osan sen pinta-alasta, liikenneverkostojen rakentamiselle ei ollut olemassa vastaavanlaisia rajoituksia. Nyt asiasta on puhjennut kohu.

Luonto ei kuitenkaan ole hiljainen sivustakatsoja tässä kohussa. Eri ympäristöjärjestöt puhuvat ympäristön puolesta. Usein ne puhuvat liiankin äänekkäästi unohtaen, että ihminenkin on tärkeä, jos ei suorastaan tärkein osa tätä ekosysteemiä. Ihmistä juuri pitäisi ensisijaisesti suojella.

On valitettavaa, että Rospudan laakson rakennustöiden ympärille noussut kohu on laajentunut näin valtavasti, että siitä on tullut niin monimutkainen ja että se on saanut poliittisia ulottuvuuksia. Onko tästä ulospääsyä? Onko olemassa järkevää ratkaisua, joka tyydyttäisi molempia osapuolia? Pelkäänpä, että vastaus on ei, ja komissio joutuu valitsemaan. Päätös on tehtävä.

Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tie pitäisi rakentaa. Rakennustöille myönnettävään lupaan pitäisi kuitenkin sisältyä luettelo tiukkoja ehtoja, jotka on täytettävä, jotta ympäristölle aiheutuvat vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi. Näin siksi, että meidän täytyy myöntää, ettei tappioita voida välttää. Ne seuraavat väistämättä sivilisaation mukana, sillä edistys ei koskaan tule ilmaiseksi. Kaikella on hintansa.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE). – (PL) Arvoisa puhemies, Via Baltica on erittäin tärkeä Euroopan unionin sisäisen koheesion lisäämisen kannalta. Se on tärkeä Baltian maita eli Liettuaa, Latviaa ja Viroa ja epäsuorasti myös Suomea muusta Euroopan unionista erottavan ajallisen eron kuromisessa umpeen Puolan kautta kulkevan reitin avulla. Se näyttäisi tuovan merkittäviä ja mitattavissa olevia etuja unionille ja Euroopalle.

Olen myös tietoinen siitä hyvin vaikeasta tilanteesta, jossa Augustówin asukkaat elävät, kun heidän kaupunkinsa läpi kulkee jatkuvasti yhä suurempi määrä rekkoja, henkilöautoja ja linja-autoja. Ihmiset eivät voi enää elää näin. Tällä Puolan alueella on valtaisat luonnonvarat: kasvisto, eläimistö, järviä, metsiä ja koko maisema. Millä tahansa tälle alueelle rakennettavalla tiellä olisi kielteisiä vaikutuksia ympäristöön. On kuitenkin täysin mahdotonta kiertää alue kokonaan. Tämä tie tarjoaa eurooppalaisille pääsyn näihin maisemiin ja tuo niitä lähemmäs, kun taas tien rakentamatta jättäminen merkitsisi alueen jäämistä eristyneeksi saarekkeeksi.

Vaikka Puolan nykyisen hallituksen asenne on välillä ollut vähemmän ammattimainen, pyytäisin kuitenkin komissiota ottamaan nämä näkökohdat huomioon. Komission ja Puolan hallituksen on mahdollista ja välttämätöntä etsiä aktiivisesti ratkaisua, joka olisi hyödyksi EU:lle ja kansalaisille ja toisi helpotusta sekä Augustówin asukkaille että alueen halki matkaaville ajoneuvoille aiheuttamatta liiallista haittaa ympäristölle. Olin 1990-luvun puolivälissä Puolan liikenneministerinä. Kannatin tuolloin hanketta, koska pidin sitä tarpeellisena. Tänään kannatan edelleen Via Baltican rakentamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). – (PL) Arvoisa puhemies, velvollisuuteni puolalaisena parlamentin jäsenenä on kertoa kollegoilleni, että Via Baltican tapauksessa on kaksi puolta. On ympäristönäkökohdat ja on poliittiset näkökohdat.

Pahinta tässä tapauksessa on se, että Euroopan komissio on sekaantunut paikallisiin poliittisiin kiistoihin. Haluan myös tilaisuuden tullen mainita, että Euroopan komissio on viime aikoina liian usein ja tarpeettomasti sekaantunut asioihin, jotka kuuluvat Puolan kansallisten ja paikallisten viranomaisten toimialaan. Siksi kuulemme pian paljonkin E-19-tiestä.

Herääkin kysymys, mitä komissio oikein tahtoo. Puolassa ihmiset sanovat, että se tahtoo jäädyttää Puolalle moottoriteiden rakentamiseen myönnetyt varat. Ehkä olisi parempi, jos komissio keskittyisi käsittelemään esimerkiksi GMO:ja Euroopassa, sillä niiden vuoksi meitä uhkaa ympäristökatastrofi tai biologinen katastrofi, tai ehkä Schmidtien maatiloja, jotka saavat rankaisematta jatkaa ympäristön saastuttamista. Tehtävää on paljon eikä ole mitään syytä puuttua niiden asioihin, jotka tekevät rehellistä työtä.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kudrycka (PPE-DE). – (PL) Arvoisa puhemies, Euroopan komissio päätti nostaa yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen Puolaa vastaan, koska se alkoi rakentaa tieosuutta, joka on 1 500 metriä pitempi kuin rekkojen nykyisin käyttämä tie ja josta viisi kilometriä kulkee Natura 2000 -ohjelmassa suojellulla alueella. Tien tämänhetkinen kunto on niin kauhea, että asukkaat ovat nimenneet sen "kuoleman tieksi". Pelkästään vuonna 2006 Augustówin pikkukaupungin läheisellä tieosuudella kuoli 14 ja loukkaantui 25 ihmistä. Jos tien rakentamista joudutaan lykkäämään kolmesta viiteen vuotta, joka on vähimmäisaika, jonka tuomioistuin tarvitsee tapauksen käsittelyyn, ja sen jälkeen kenties aloittamaan koko investointihanke kokonaan alusta, se saattaa merkitä 40:stä 70:een uutta kuolonuhria.

Haluaisin myös muistuttaa Augustówin läpi kulkevien tuhansien rekkojen aiheuttamasta melusaasteesta sekä hengenvaarallisten onnettomuuksien uhasta, jota vaarallisia aineita taajamien läpi kuljettavat rekat aiheuttavat.

Elinympäristödirektiivi sallii investointihankkeet Natura 2000 -alueilla poikkeusolosuhteissa korvausta vastaan. Viime sunnuntaina lähes 92 prosenttia paikallisista asukkaista äänesti kansanäänestyksessä suunnitelmien mukaisen uuden reitin puolesta. Eikö tämä asukkaiden ilmaisema kanta ole riittävä syy peruuttaa yhteisöjen tuomioistuimessa nostettu kanne?

Jos komissio ei päätä peruuttaa kannettaan, se osoittaa, ettei se ole pystynyt asettamaan oikeisiin mittasuhteisiinsa ympäristöasioiden pääosaston pienen mutta merkittävän vähemmistön, ympäristöjärjestöjen ja ekoterroristien näkemyksiä sekä toisaalta asukkaiden odotuksia ja tarpeita, joita sekä kaupunginjohtaja että voivodikunnan johtaja esittelivät komissiolle.

Jos tässä tilanteessa vaihtoehdoksi esitetty sillan rakentaminen Rospudan laakson yli ei tyydytä komissiota, saattaa puhjeta vakava konflikti, joka uhkaa pysyvästi halvaannuttaa ja tukkia nykyisin käytössä olevan tien. Mikä tahansa on mahdollista, kun tietää, miten päättäväisiä paikalliset asukkaat ovat, ja minä sen tiedän, koska toisin kuin te muut täällä, satun asumaan kyseisellä alueella. Jos edellä mainittua tietä ei rakenneta pian, meidän täytyy ehkä harkita neuvottelujen käynnistämistä Venäjän, Valko-Venäjän ja Ukrainan kanssa Baltian maista tulevan läpikulkuliikenteen siirtämiseksi kulkemaan näiden maiden läpi.

 
  
MPphoto
 
 

  Katrin Saks (PSE). – (ET) Arvoisa puhemies, Viron edustajana haluaisin korostaa Via Baltican tärkeyttä. Historiallisesti se on ollut meille tärkeä yhteys Euroopan maihin, ja sitä on kehitettävä niin, että siitä tulee nopea ja turvallinen. Tällä hetkellä se ei ole kumpaakaan.

Keväällä esimerkiksi matka autolla Tallinnasta Varsovaan kesti yli 12 tuntia, ja niin ei pitäisi olla. Näin ollen olemme erittäin tyytyväisiä kymmenennen puiteohjelman tarjoamiin mahdollisuuksiin moottoritien rakentamisessa. Tästä huolimatta hyvä tie ei oikeuta hylkäämään kaikkia ympäristövaatimuksia. Tiet eivät myöskään takaa meille onnellista tulevaisuutta. Valitettavasti Puolan tapaus langettaa varjon koko Via Baltica -hankkeen ylle, joka on elintärkeä etenkin Baltian alueelle.

Toivomme, että yhteisöjen tuomioistuin antaa pian tuomionsa ja että komission ja Puolan viranomaisten välille voidaan saada aikaan kompromissi mahdollisimman pian. Haluan toistaa vielä, miten tärkeitä kaikki yhdyssiteet Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä ovat – olivatpa ne sitten teitä, rautateitä tai voimalinjoja. Emme voi tuntea itseämme Euroopan unionin täysivaltaisiksi jäseniksi, jos jokin näistä puuttuu käytännössä kokonaan tai on erittäin huonossa kunnossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Dalia Grybauskaitė, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, ymmärrän aiheen arkaluontoisuuden. Puhe on Euroopan-laajuisista verkoista, Euroopan-laajuisista rakennushankkeista ja teistä sekä ihmisistä, jotka elävät näiden teiden lähellä.

Me ymmärrämme, että tämä hanke alkoi jo ennen kuin Puolasta tuli Euroopan unionin jäsen. Haluaisin kuitenkin korostaa komission puolesta, että tiettyjä menettelytapoja on noudatettava, ennen kuin suuria hankkeita voidaan aloittaa. Erityisesti tarkoitan vaikutusarviointeja. Komissio kehottaa – niin kuin sen velvollisuutena on – Puolaa saattamaan vaikutusarvioinnit valmiiksi mahdollisimman pian.

Vastauksena kysymykseen, joka koski ehdotusta pohjoisesta kaasuputkesta, totean sen sijaan, että kyseinen hanke ei ole vielä alkanut; vaikutusarviointi on parhaillaan käynnissä ja hanke voi alkaa vasta, kun vaikutusarviointi on saatu valmiiksi. Se on eri asia. Tilanne on päinvastainen kuin Via Baltican kohdalla. Siellä vaikutusarviointia ei ole tehty; hanke on vasta puolivälissä, mutta työt ovat käynnissä.

Työt ovat käynnissä Natura 2000 -alueen ulkopuolella. Meidän tietojemme mukaan Puola ei ole rikkonut mitään tuomioistuimen tuomiota. Voin myös vahvistaa, ettei hankkeelle ole toistaiseksi myönnetty EU:n rahoitusta.

Joissakin kommenteissa mainittiin komission velvollisuudet ja toimivaltuudet. Ne on määritelty EU:n perussopimuksissa. Jos haluatte muuttaa niitä, teidän on muutettava perussopimuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies . Keskustelu on päättynyt.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), kirjallinen. (PL) Arvoisa puhemies, Puola, Liettua ja Latvia tarvitsevat sekä Via Balticaa ja muita investointeja tiehankkeisiin että ympäristönsuojelutoimenpiteitä muiden muassa Rospudan laaksossa. Emme voi erottaa tiettyjä unionin alueita muista alueista ja maista pelkkien ympäristönsuojeluvaatimusten vuoksi.

Emme kuitenkaan voi jättää ympäristöä huomioimatta ja käyttää infrastruktuurin parantamistarvetta perusteluna tekemillemme päätöksille. Asiantuntijoiden mukaan on olemassa vaihtoehtoisia tielinjauksia, jotka eivät vahingoita ympäristöä niin paljon kuin nykyiset suunnitelmat. Siinä tapauksessa meidän pitäisi keskittyä niiden toteuttamiseen sen sijaan, että pidämme jääräpäisesti kiinni tästä vähemmän ihanteellisesta ratkaisusta.

Tämä ongelma aiheuttaa runsaasti kuohuntaa Puolassa. Näyttäisi olevan järkevintä pyrkiä löytämään ratkaisu, joka perustuu tosiasioihin. Puolaa hallitseva koalitio on tehnyt aiheesta äärimmäisen poliittisen. Se on jopa järjestänyt väkisin paikallisen kansanäänestyksen, jota on vaikea nähdä muuna kuin pyrkimyksenä käyttää kysymystä Via Baltican reitistä omien päämäärien ajamiseen, sillä kansanäänestys järjestettiin samaan aikaan aluevaalien kanssa. Sitä paitsi kansanäänestyksen tulos ei sido sen paremmin yhteisöjen tuomioistuinta kuin Puolan viranomaisiakaan.

Alueen asukkaiden ja tulevien tienkäyttäjien kannalta paras ratkaisu näyttäisi olevan EU:n tasolla aikaansaatu kompromissi, jolla varmistetaan, ettei kestävän kehityksen periaate jää sisällöltään tyhjäksi.

 
  
  

(Istunto keskeytettiin klo 11.35 ja sitä jatkettiin klo 12.00.)

 
  
  

Puhetta ryhtyi johtamaan 
puhemies PÖTTERING

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö