Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2084(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0226/2007

Indgivne tekster :

A6-0226/2007

Forhandlinger :

PV 19/06/2007 - 17
CRE 19/06/2007 - 17

Afstemninger :

PV 20/06/2007 - 5.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0273

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 19. juni 2007 - Strasbourg EUT-udgave

17. Lovgivningen om offentlige indkøb og Lissabon-dagsordenen (forhandling)
Protokol
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Arlene McCarthy for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om specifikke problemer i forbindelse med gennemførelse i national ret og implementering af lovgivning om offentlige indkøb og denne lovgivnings sammenhæng med Lissabon-dagsordenen (2006/2084(INI) (A6-0226/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE), ordfører. - (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne starte med at takke koordinatorerne i Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse for at have støttet mit arbejde som formand for udarbejdelsen af det første detaljerede stykke arbejde, som udvalget har udarbejdet om omsætning og gennemførelse af lovgivningen om det indre marked, i dette tilfælde undersøgelsen af effektiviteten af lovgivningen om offentlige indkøb.

Betænkningen er kulminationen på måneders omfattende undersøgelser og uformelle høringer med medlemsstater, folk, der beskæftiger sig med offentlige indkøb og specialister samt medarbejdere i Kommissionen. Vi har fået stor hjælp af sekretariatet i Udvalget om det Indre Marked, som jeg også gerne vil takke.

Vi afholdt en workshop for at undersøge bedste praksis og sætte fokus på offentlige indkøb samt demonstrere Parlamentets engagement i bedre lovgivning, idet man samtidig forbedrer virksomhedernes erfaringer med EU-lovgivningen og påviser fordelene for borgerne.

Hvorfor besluttede vi at kigge på lovgivningen for offentlige indkøb? En række negative artikler i pressen fra 2003 til 2006 syntes at antyde, at det indre marked var fejlbehæftet på grund af manglende overholdelse af EU's regler for offentlige indkøb, navnlig reglerne om ikkediskrimination på grund af nationalitet. Der blev også udtrykt bekymring over, at antallet af direkte, ulovlige kontrakttildelinger var stigende. Markedet for offentlige indkøb, som skønnes at udgøre 16 % af EU's BNP svarende til omkring 1,7 trillioner euro, har helt klart en kolossal økonomisk betydning for vækst og jobskabelse over hele EU. En voksende mængde af de offentlige indkøb foretages af lokale myndigheder, hvilket giver mulighed for flere arbejdspladser på lokalt plan, navnlig for SMV'er.

Vores analyse ledte os frem til det synspunkt, at der rent faktisk findes en række problemer med den korrekte anvendelse af EU's lovgivning om offentlige indkøb, herunder tilfælde af diskrimination på tværs af grænserne. Et betydeligt antal af Kommissionens traktatbrudssager drejer sig om offentlige indkøb, og vi kunne have udarbejdet en betænkning, hvor vi fokuserede på og fordømte ulovlig praksis eller satte navn på de fem medlemsstater, som, i 2007, endnu ikke har gennemført direktiverne om offentlige indkøb. Hvis vi havde gjort det, ville vi have sikret os overskrifter i medierne.

Men vi mener, at åbningen af markedet for offentlige indkøb over hele EU alt i alt bidrager positivt til det indre markeds sundhed og hjælper EU med at opfylde Lissabon-målene. Derfor valgte vi i stedet at fokusere konstruktivt på foranstaltninger, der kan forbedre medlemsstaternes muligheder for at løse vedvarende - og også nye - problemer med omsætning og gennemførelse.

Derfor anbefaler vi i betænkningen, at Kommissionen fremsætter forslag til en handlingsplan, hvor medlemsstaterne kraftigt opfordres til at løse problemerne. Vi beder om, at der indføres en samarbejdspraksis mellem medlemsstaterne og Kommissionen, herunder uformelle høringer i en tidlig fase. Vi understreger, at uformel konfliktløsning kan spille en vigtig rolle ved siden af de formelle midler. Vi beder Kommissionen offentliggøre retningslinjer for anvendelsen af sociale kriterier, når dens undersøgelser på dette område er afsluttet, og vi ønsker mere udveksling af bedste praksis inden for offentlige indkøb, f.eks. gennem systematisk uddannelse af fagfolk inden for offentlige indkøb og koordinering af arbejdet i de europæiske netværk for udveksling af bedste praksis. Vi anbefaler, at man vedtager alle de valgfrie elementer i det nye direktiv, såsom e-auktioner, og vi ønsker at oprette nationale rådgivningsagenturer, der skal bistå de kontraktudstedende myndigheder og de bydende.

Vi erkender, at Kommissionen har brug for tilstrækkelige menneskelige ressourcer på dette område for at klare problemerne, og vi opfordrer også til indsamling af data om offentlige indkøb, som vi ved er et meget vanskeligt område alene på grund af omfanget og de varierende nationale bogføringssystemer. Vi ønsker et politisk engagement fra især medlemsstaterne for at fremskynde den korrekte omsætning og gennemførelse af denne lovgivning.

Et varmt emne i øjeblikket er intern levering af tjenester og anvendelsen af reglerne for offentlige indkøb på offentlig-offentlige partnerskaber. Udvalget besluttede, at der i øjeblikket ikke foreligger tilstrækkelig retspraksis fra EF-Domstolen efter Teckal-sagen til at skabe juridisk klarhed om, hvad de offentlige myndigheder bør gøre. Vi opfordrer imidlertid Kommissionen til at fortsætte sit arbejde på dette område for at løse problemerne og skabe juridisk sikkerhed. Jeg erindrer kollegerne om, at vi for nylig vedtog fru Weilers betænkning, som indeholder meget fine anbefalinger om offentlig-offentlige partnerskaber.

Endelig er det en klar sammenhæng mellem denne betænkning og det indre markeds fremtid. Kommissionen forventes rent faktisk at rapportere tilbage om den fremtidige politik til efteråret.

Jeg vil gerne takke alle kollegerne for deres input til denne diskussion og alle dem, der har bidraget på vores workshop og på mange andre måder. Jeg ser frem til stor opbakning fra Kommissionen til det, jeg opfatter som en positiv og praktisk betænkning, med henblik på at forbedre denne vigtige del af det indre marked.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, medlem af Kommissionen. - (EN) Hr. formand! Som De ved, overvejer Kommissionen i øjeblikket det indre markeds fremtid. Til efteråret håber vi at kunne fremlægge vores tanker om, hvad vi skal fokusere på med politikken for det indre marked i de kommende år.

Et vigtigt element i vores analyse drejer sig om, hvordan vi bedre kan sikre, at fællesskabslovgivningen anvendes korrekt i praksis. Jeg glæder mig over, at De har udarbejdet en betænkning om dette emne, hvor man især fokuserer på offentlige indkøb, og jeg vil rose Deres ordfører fru McCarthy for initiativet.

En central anbefaling i betænkningen er forslaget om at oprette nationale rådgivende instanser, der kan bistå de kontraktudstedende myndigheder såvel som de bydende. Et sådant kontaktpunkt på nationalt plan kan spille en vigtig rolle med hensyn til at sikre den korrekte anvendelse af reglerne for offentlige indkøb. Det er en god idé at bringe rådgivning om offentlige indkøb tættere på de mange kontraktudstedende myndigheder og de enkelte bydende via en national instans. Kommissionen er parat til at samarbejde med sådanne nationale kontaktpunkter og reagere på alle spørgsmål, som de måtte have.

Medlemsstaterne bør tage forslagene i betænkningen op og f.eks. oprette en sådan national rådgivende instans. Nogle medlemsstater er i øjeblikket i færd med at oprette kontaktpunkter eller indre markeds-centre, som skal bistå virksomhederne og borgerne i forbindelse med SOLVIT, fri bevægelighed for varer eller servicedirektivet. Jeg hilser sådanne initiativer velkommen og håber, at sådanne nationale instanser vil udvide deres aktiviteter til alle sektorer af det indre marked, herunder offentlige indkøb.

Vi vil gerne forsikre Dem om, at Kommissionen vil anvende alle de nødvendige midler for at sikre gennemførelsen af indkøbsdirektiverne fra 2004 så hurtigt som muligt i de medlemsstater, der stadig halter bagefter. Jeg beklager, at vores bestræbelser på at fremkomme med al mulig rådgivning og bistand ikke kunne hindre, at vi var nødt til at anlægge sag mod en række medlemsstater, fordi de ikke havde afsluttet deres omsætningsproces. Men vi har ikke råd til at miste tid i forbindelse med indførelsen af lige muligheder blandt bydende over hele Europa.

Sammenfattende vil jeg gerne understrege, at vi har brug for medlemsstaternes engagement i offentlige indkøb, hvis vi ønsker at gøre fremskridt med korrekt omsætning og gennemførelse. Sager om offentlige indkøb udgør stadig en alt for stor andel af de traktatbrudssager, der rejses mod medlemsstaterne. Dette skader den retfærdige konkurrence mellem de bydende. Det er også til skade for de offentlige finanser og dermed for skatteyderne. I Deres betænkning fremhæves behovet for forbedringer, og jeg takker Parlamentet for Deres støtte.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, for PPE-DE-Gruppen. - (EN) Hr. formand! Først vil jeg gerne udtrykke en varm tak til ordføreren, fru McCarthy, for en fremragende betænkning.

På det seneste har jeg bemærket en tendens i Europa-Parlamentet, som jeg som europæer finder bekymringsvækkende: en mindsket respekt for EF-Domstolens domme. EF-Domstolen tager ingen nationale hensyn i sine domme: Den tager hensyn til Unionens interesser og borgernes interesser. Det er desuden et grundlag for traktaten, at retspraksis ved EF-Domstolen finder anvendelse i alle medlemsstater. Vores rolle her i Europa-Parlamentet er hovedsagelig lovgivningsmæssig. Når vi opfylder den opgave, er det vigtigt, at vi bruger EF-Domstolens europæiske fremgangsmåde som vores ledestjerne i stedet for at opfatte EF-Domstolen som en fjende - et synspunkt, der desværre ikke er så sjældent nu til dags.

Lovgivningen om offentlige indkøb lider stadig af temmelig mange børnesygdomme. Mange af problemerne skyldes den manglende nationale gennemførelse eller problemer med den. Det skal altid være vores mål og medlemsstaternes mål at gøre lovgivningen så forståelig og tilpasningsdygtig til de faktiske behov som mulig. SMV'erne bør kunne deltage reelt og ikke kun teoretisk i det grænseoverskridende marked.

Vi skal have rammerne for de offentlig-private partnerskaber til at fungere og skabe juridisk sikkerhed for både virksomheder og offentlige myndigheder samt kontrollere, at alle handler i henhold til EU-lovgivningen uden at indføre unødvendigt bureaukrati. Det er vores opgave at sikre, at lokale og nationale interesser ikke overskygger vores europæiske mål, som er og bør være de bedste resultater for alle europæiske borgere og iværksættere.

Til sidst vil jeg gerne udtrykke min tillid til Kommissionen og til vores fremtidige gode samarbejde.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega, for PSE-Gruppen. - (ES) Hr. formand! Jeg vil gerne først takke fru McCarthy for hendes fremragende betænkning, men jeg tror, at vi her har en god anledning til sige tingene lige ud på en måde, som folk uden for Parlamentet, almindelige mennesker, kan forstå.

Jeg har en del praktisk erfaring som sagkyndig på dette felt, og jeg mener, at offentlige indkøb er selve prøvestenen i kampen mod korruption. Gennemsigtighed og god regeringsførelse hos de offentlige myndigheder lader sig måle efter, i hvilket omfang lovgivningens bestemmelser virker og gennemføres af institutionerne.

Jeg vil gerne takke Kommissionen for dens indsats med at gennemføre disse juridiske bestemmelser, og give Domstolen min anerkendelse af den korrekte anvendelse af dem. Som ordføreren påpeger, kan vi dog ikke stille os tilfreds med tingenes tilstand, da der er mange EU-bestemmelser, der endnu ikke er gennemført i national ret, og da der desværre endnu er mange offentlige administrationer i EU, der ikke anvender fællesskabslovgivningen korrekt.

Jeg mener - som ordføreren anbefaler - at tiden er kommet til, at Kommissionen udformer en stor handlingsplan rettet mod dels fællesskabslovgivningens gennemførelse og forbedring, dels - i samarbejde med medlemsstaterne, der ansvarlige for at implementere den, effektiv implementering på alle administrative niveauer, for selv om der måske er lande, der ikke har korruption, mener jeg, at det er den største fare for såvel vores forvaltningers som vores demokratis måde at virke på.

Jeg vil gerne igen takke fru McCarthy. Jeg tror, at vi i morgen kan vedtage denne betænkning med et bredt flertal.

 
  
MPphoto
 
 

  Heide Rühle, for Verts/ALE-Gruppen. - (DE) Hr. formand! Jeg vil også gerne takke fru McCarthy for en glimrende betænkning. Jeg mener også, vi bør være meget opmærksomme på, at direktiverne bliver gennemført i praksis. Hvis en lovgivning har huller, kan det føre til retsusikkerhed og konkurrenceforvridning. Det bør vi forhindre.

I forbindelse med denne betænkning har vi dog desværre måttet konstatere, at de nye direktiver i dag kun er gennemført i 20 ud af 27 medlemsstater, og det selv om fristen udløb allerede den 21. januar 2006. Som de mest udbredte årsager til den manglende gennemførelse har man nævnt mangel på juridisk ekspertise, manglende menneskelige ressourcer, men også manglende politisk vilje i medlemsstaterne. Det er altså her, vi skal sætte ind, og fru McCarthys forslag er efter min mening rigtig gode. Udvalget foreslår Kommissionen en handlingsplan, der skal opmuntre medlemsstaterne til at håndtere eksisterende og nye gennemførelses- og anvendelsesproblemer inden for offentlige indkøb.

Det er dog efter min mening også vigtigt, at udvalget igen har bekræftet, at der på visse områder er en god praksis, der skal udveksles. Medlemsstaterne skal have en aktiv udveksling af viden og bedste praksis med hensyn til gennemførelsen inden for offentlige indkøb og forbedre samarbejdet med Kommissionen på området. Udvalget opfordrer kraftigt medlemsstaterne til at samordne og forenkle elektroniske indkøbsteknikker og lette adgangen til den type indkøb. Udvalget bifalder Kommissionens håndbog om anvendelse af miljøkriterier og kræver en offentliggørelse af retningslinjer for anvendelse af sociale kriterier. Det ville også bidrage til at forhindre retsusikkerhed.

Der er dog endnu et område, man skal være opmærksom på, når det handler om retsusikkerhed, nemlig det uløste problem med samarbejde inden for det offentlige - i Tyskland kalder vi det interkommunalt samarbejde. Her driver kommuner - og der er virkelig kun tale om kommuner - på tværs af hinanden institutioner såsom børnehaver, vandforsyning, vandbortledning og affaldshåndtering. De gør det, fordi befolkningstallet i de landlige områder er gået tilbage, og dette skal der kompenseres for med samarbejde.

Jeg mener dog ikke, at denne form for interkommunalt samarbejde hører hjemme inden for offentlige indkøb, og jeg forventer, at Kommissionen langt om længe præciserer tingene på dette punkt. Derfor vil Gruppen De Grønne i øvrigt også trække ændringsforslag 12 tilbage og ikke deltage i afstemningen i morgen.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren, for IND/DEM-Gruppen. - (SV) Hr. formand! Dette er for en gang skyld en betænkning, hvor en person fra det EU-skeptiske parti Junilisten kan give udtryk for betydelig værdsættelse. Det er præcis, hvad EU skal arbejde med, dvs. at sørge for, at vi får økonomisk liberale løsninger på de områder, hvor vi har valgt markedet, og det bør vi gøre i ethvert tilfælde. Betænkningen er derfor helt korrekt i sin udformning.

Det er uhørt vigtigt, at EU og Kommissionen sørger for, at man følger systemet af regler, og at det er absolut forbudt at forsøge at favorisere nationale leverandører på bekostning af udenlandske leverandører. Det er både i forbrugernes og i borgernes interesse.

Men hvad ville man være som EU-skeptiker, hvis man ikke havde nogen indvendinger? Jeg har to:

For det første mener jeg, at det er en fejl at begynde at kræve nu, at der skal ansættes mere personale i Kommissionen til overvågning. I Budgetkontroludvalget, hvor jeg er første næstformand, iværksætter vi de stik modsatte tiltag. Det vigtige er nemlig, at vi kræver af medlemslandene samt af de førende politikere, finansministrer og statsministrer, at de kan garantere, at de virkelig følger de regler, som man er underkastet, når man er medlem af EU.

For det andet skal vi også huske på, at landene har ret til at vælge andre løsninger. Hvis man ikke vil deregulere, hvis man vil have et statsligt postvæsen eller noget andet i statsligt regi, er man i sin fulde ret og har dermed intet behov for at kræve indkøb på dette måde.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Schwab (PPE-DE). - (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil også gerne takke alle koordinatorer og deres repræsentant, ordføreren, for det gode stykke arbejde, de har præsteret i forbindelse med betænkningen. Alle grupperne var enige om, at retningen og indholdet i betænkningen er rigtig, og det viser det klare votum fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse også.

Vi skal grundlæggende være opmærksomme på, at reglerne om offentlige indkøb ikke er gennemført lige sammenhængende i de enkelte EU-medlemslande, at den påstand, Kommissionen gentagne gange har fremsat om, at der er problemer med reglerne om offentlige indkøb i visse medlemslande, derfor ikke er holdbar i denne form ud fra makroøkonomiske grundkriterier, og at vi derfor har et presserende behov for bedre oplysninger om de problemer, der findes i medlemslandene, når det handler om reglerne om offentlige indkøb. Derfor glæder det mig meget, at dette punkt bliver behandlet i betænkningen, og at Kommissionen opfordres til at have et bredere informationsgrundlag i forbindelse med vurderingen af de nationale ordninger for offentlige indkøb.

Nu vil jeg gerne komme ind på et par ændringsforslag. Vi forkaster de fleste ændringsforslag. Det glæder mig, at fru Rühle har erklæret, at ændringsforslag 12 bliver trukket tilbage. Vi synes ikke, at alle ændringsforslag fra hr. Lipietz eller fra Retsudvalget er dårlige, men de ville svække hele betænkningen, der som helhed er meget rund.

En rettidig og korrekt gennemførelse og anvendelse af reglerne om offentlige indkøb ville i høj grad bidrage til, at målene i EU-programmet om en bedre lovgivning bliver nået, og at anvendelsen af direktivet i det indre marked bliver forbedret takket være en mere konsekvent og bedre gennemførelse.

Vi anmoder Kommissionen, men især også Rådet, om at påvirke medlemsstaterne til at bruge mere kapacitet på at øge professionalismen inden for offentlige indkøb og udveksle bedste praksis for at sikre en ensartet anvendelse af reglerne på alle EU-områder.

Jeg vil gerne tilføje vedrørende ændringsforslaget fra Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa, at kommunerne naturligvis formentlig vil bifalde, at lokale myndigheder skal samarbejde ubureaukratisk, men at EF-Domstolens retspraksis i sidste ende ikke skaber virkelig klare retningslinjer for mulighederne for interkommunalt samarbejde eller offentlig-offentlige partnerskaber hverken i Spanien eller i Traxa. Derfor opfordres Kommissionen til at undersøge, hvilke yderligere skridt der skal tages på dette område.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Weiler (PSE). - (DE) Hr. formand, mine damer og herrer, hr. kommissær! Jeg vil gerne tilslutte mig den tak, der har lydt til vores udvalgsformand, som har udarbejdet betænkningen så fremragende i tråd med vores hidtidige betænkninger og også medtaget alle vores idéer. Jeg vil især sige tak, fordi jeg ser betænkningen som en opfølgning på betænkningen om offentlig-privat partnerskab, og det er jo egentlig meget fornuftigt og gavnligt.

Ordførerens forslag er efter min mening fremragende. De bidrager grundlæggende til, at vi kommer videre inden for gennemførelsen af det indre marked. Den kritik, der fremsættes, er dog i høj grad værd at overveje for os alle, også for offentligheden.

Når vi læser, at årsagerne ofte er "mangel på juridisk ekspertise, manglende menneskelige ressourcer, men også manglende politisk vilje i medlemsstaterne", så er det faktisk en falliterklæring. Vi forventer af vores nabolande, af Asien og af Afrika, at de opfører sig korrekt, men vi opfylder ikke selv de mål, vi har sat os. Nu skal jeg ikke kun stå her og skyde skylden på nogen og noget, men alle de retslige procedurer, der finder sted i denne forbindelse, er ærgerlige, unødvendige og dyre. Derfor er det vigtigt, at vi handler aktivt på dette område og også støtter Kommissionens aktiviteter.

Jeg vil gerne påpege endnu en gang, at det er fint, at kendskabet til de miljørelaterede og sociale kriterier øges. Det er meget overraskende, at det i medlemsstaterne netop er de små og mellemstore virksomheder - dem, der står for vores økonomiske innovationskraft - der for en stor dels vedkommende ikke er klar over, hvad der er muligt, og at borgerne i vores medlemsstater ofte kun tænker, at de skal bruge den billigste udbyder og ikke orientere sig efter andre kriterier.

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak for det gode samarbejde. Eftersom det var så godt, opfordrer jeg alle, der har stillet ændringsforslag, til at trække dem tilbage.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Booth (IND/DEM). - (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne undskylde over for tolkene, for dette fungerer kun på engelsk.

My 60-second slot today I really must confess

Precludes my chance of giving you a Gettysburg Address;

And so, to make the best use of such precious little time,

I shall list the points that matter and present them as a rhyme.

Commissioner Verheugen says that EU regulations

Present a half a trillion bill to all the EU nations.

This favours larger companies and hurts the SMEs.

It is directives just like this one that will bring them to their knees.

Not content with these achievements, Mrs McCarthy’s final dream

Was centralised policing of the public procurement theme.

National advisory agencies and a data-sharing goal

Persuade her to keep digging when already in a hole.

If socialism’s paradise need rules that we enforce,

I will eat my hat, and coat as well, with or without sauce.

(Mine 60-sekunder må jeg tilstå

levner mig ingen chance for at give Dem Gettysburg-talen;

og derfor vil jeg udnytte tiden bedst,

ved at nævne de vigtige ting og gøre det på vers.

Kommissær Verheugen siger, at EU's forordninger

betyder en regning på en halv trillion til alle EU's nationer.

Dette gavner de store virksomheder og skader SMV'erne.

Det er direktivet som dette, der vil tvinge dem i knæ.

Fru McCarthy var ikke tilfreds med dette og drømte om

centraliseret kontrol med offentlige indkøb.

Nationale rådgivningsinstanser og udveksling af data

får hende til at grave, mens hun allerede står i et hul.

Hvis det socialistiske paradis kræver regler, som vi håndhæver,

vil jeg spise min hat og frakken med, med eller uden sovs.)

(Bifald fra IND/DEM-Gruppen)

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Tak, hr. Booth. De gjorde Parlamentet lidt mere poetisk.

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Jeg er bange for, at jeg ikke kan svare lige så poetisk. Jeg vil gerne sige, at når jeg siger til hr. Booth, at ordningen for offentlige indkøb bør give de små virksomheder overalt i Europa de størst mulige fordele, er jeg sikker på, at vi kan finde en hattemager, der kan lave en hat til ham, som han så skal spise, når tiden er inde!

Jeg vil gerne takke fru McCarthy ikke bare for denne betænkning, men for at have udstukket en klar kurs for vores udvalg, som skal anføre gennemgangen af direktiverne for offentlige indkøb og tillægge dem større politisk betydning. Hele ordningen for offentlige indkøb var trods alt den første virkeligt gennemarbejdede lovgivning for det indre marked, som stammer fra 1950'erne, og i mange tilfælde spørger jeg mig selv, om tilstrækkeligt mange virksomheder opfatter dette som en virkelig mulighed.

Det vigtigste forslag her går på, at medlemsstaterne skal tage sig sammen og blive mere professionelle med hensyn til offentlige indkøb, åbne muligheder, der ikke blot vil tilskynde til økonomisk vækst i hele Europa, men også skabe tjenester af bedre kvalitet ved at nedbringe omkostningerne og forbedre kvaliteten. Vi ved, at når dette er sket, opnås der klare fordele, og der skal tages hensyn til disse små virksomheder i denne proces.

Min sidste bemærkning, idet jeg takker fru McCarthy for at have medtaget et af mine egne ændringsforslag, er, at de offentlige myndigheder med de kolossale mængder, som de køber, også har et reelt ansvar for at tilskynde til innovation inden for produkter og tjenester. Inden for rammerne af de eksisterende direktiver kan de oprette ordninger forud for indkøbene eller forud for konkurrencen for at trække nyskabende løsninger ind på markedet, som vil skabe reelle fordele for borgerne. Det er den næste udvikling, som vi skal have styr på, og jeg ved, at det er noget, som fru McCarthy og udvalget - og jeg taler som koordinator for min gruppe - vil samarbejde om for fortsat at kunne skabe reelle fordele for den europæiske økonomi og alle vores borgere.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - Licitaţiile publice reprezintă peste 16% din produsul intern brut comunitar. Sistemele de achiziţii dinamice şi licitaţiile electronice asigură transparenţa, accesul egal la piaţă şi realizarea de importante economii. În acelaşi timp, armonizarea procedurilor de achiziţii publice duce la creşterea competiţiei între întreprinderile mici şi mijlocii şi, implicit, a competitivităţii acestora. Programul comunitar IDA, destinat schimbului de date între administraţiile publice, a permis din 2003 cunoaşterea implementărilor de succes ale sistemelor de licitaţie electronice. Cu un an înainte, România a introdus sistemul electronic de achiziţii publice, în martie 2002. Cu un număr de peste 7200 de autorităţi publice contractante şi peste 7500 de ofertanţi înregistraţi în sistem, au fost astfel realizate economii faţă de bugetul planificat de 24%. Consider că utilizarea mijloacelor electronice pentru realizarea achiziţiilor publice va ajuta în mod real Uniunea Europeană să realizeze obiectivele propuse prin strategia de la Lisabona. Felicit raportorul pentru munca depusă.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - (SK) Hr. formand! Jeg glæder mig over fru McCarthys betænkning, der sætter fokus på problemer med at gennemføre og implementere lovgivningen om offentlige indkøb, der er af stigende betydning for EU's økonomiske vækst og for det indre marked. Medlemsstaternes offentlige markeder må åbnes for grænseoverskridende konkurrence, så der skabes ens konkurrencevilkår for alle i Fællesskabet, særlig leverandører som små og mellemstore virksomheder.

Det nye direktiv præciserer, hvordan de miljømæssige og sociale krav skal efterleves. Jeg er enig med ordføreren i, at der bør indføres nationale rådgivende organer, som kan bistå kontraherende myndigheder med korrekt implementering af reglerne om offentlige indkøb og tilbudsgivere, navnlig små og mellemstore virksomheder, med at byde på offentlige kontrakter. Det skal dog sikres, at indkøbsselskaber ikke på nogen måde anvender disse kriterier således, at firmaer fra andre medlemsstater bliver diskrimineret.

En gennemprofessionel og afpolitiseret administration er nøglen til succesfuld implementering af europæisk lovgivning. Kun professionelle embedsfolk med stor erfaring fra offentlig forvaltning eller lokalregeringsarbejde og med ordentlig uddannelse kan klare de nye udfordringer, som den europæiske lovgivning stiller. De nye postkommunistiske medlemsstater synes i særlig grad at have opfundet en nationalsport, hvor en nyindsat regering bestræber sig på at udskifte alle offentlige ansatte i stillinger, der bør besættes ud fra faglige hensyn.

Baseret på mine mange års erfaring fra offentlig forvaltning og lokalregeringsarbejde og med offentlige indkøb er jeg overbevist om, at kun en professionel og troværdig administration vil kunne gennemføre EU-lovgivningen i national ret på en ansvarlig måde. Det er vigtigt, at medlemsstaterne ikke pålægger enkeltpersoner eller selskaber flere og andre forpligtelser, end de gennemførte bestemmelser fastsætter, og især ikke små og mellemstore virksomheder unødvendige administrative byrder. Jeg mener, at aktiv udveksling af viden og bedste praksis om gennemførelse af lovgivning om offentlige indkøb mellem medlemsstaterne såvel som ajourføring og forenkling af reglerne om offentlige indkøb i betydelig grad vil forbedre de offentlige indkøbs effektivitet i EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE). - (PL) Hr. formand! Fællesskabslovgivning, der har til formål at indføre regler for fair og ikkediskriminerende offentlige indkøb, er efter min opfattelse netop det, der skal til, da det vil gavne udviklingen af det fælles marked.

Den nuværende europæiske lovgivning fastsætter minimumsstandarder, der skal overholdes for denne type indkøb. Disse standarder er dog ofte utilstrækkelige, især fordi der er problemer med at gennemføre dem i national ret, og der mangler effektiv overvågning af, om direktivets bestemmelser for fremgangsmåderne ved offentlige indkøb overholdes. Ordføreren identificerer præcist disse problemer og foreslår måder til at løse dem på.

Problemerne ligger især i tendens til at foretrække store nationale virksomheder, manglende respekt for principperne for fri og fair konkurrence samt selvfølgelig korruption, hvilket gør det svært for små og mellemstore virksomheders at deltage i indkøbsprocessen. Vi må derfor indføre en overvågningsordning for offentlige indkøb for at modvirke ulovlig og uafhængig tildeling af kontrakter. Jeg er således enig i, at medlemsstaterne i højere grad bør tage imod den støtte, som Kommissionen tilbyder, for at forbedre direktivets gennemførelse og implementering.

Jeg støtter ligeledes, at der indføres nationale rådgivende organer for offentlige indkøb. Ud over at bistå virksomhederne med at byde på offentlige kontrakter kunne de også overvåge situationen i medlemsstaterne og tilsende Kommissionen statistiske oplysninger. Vi bør endvidere lette adgangen til denne type indkøb ved at forenkle de elektroniske indkøbsteknikker.

Vi skal huske, at offentlige indkøb er en vigtig indikator på EU's økonomiske vækst, og at de i øjeblikket står for 16 % af BNP. Direktivet har til formål at fjerne forskelsbehandling i medlemsstaterne og gøre systemet så fleksibelt, at udenlandske virksomheder har lige adgang til andre landes markeder.

Endelig vil jeg gerne henlede opmærksomheden på, at vi, hvad angår problemerne omkring fremgangsmåderne ved offentlige indkøb, ikke kun skal interessere os for formelle løsninger, men også for uformelle. Disse sidste omfatter fremme af god praksis, erfaringsudveksling, uddannelsesorganisering og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, medlem af Kommissionen. - (EN) Hr. formand! En stringent gennemførelse og håndhævelse er en prioritet for Kommissionen. Kommissionen er i øjeblikket i færd med at vurdere, hvordan vi yderligere kan forbedre den korrekte anvendelse af vores regler.

Spørgsmålet om offentlige partnerskaber er af særlig betydning for en række medlemmer. Der er blevet stillet spørgsmål om behovet for at præcisere begreber som "offentlige myndigheder" eller definitionen af en intern kontrakt.

Jeg har hørt opfordringerne om et forslag til lovgivning på dette område. Der er blevet stillet ændringsforslag om dette. Jeg må imidlertid sige, at jeg ikke er overbevist om behovet for lovgivning. Ud fra de foreliggende oplysninger mener jeg, at det ville være for tidligt at gå den vej.

Kommissionen er i færd med at undersøge den nationale praksis på dette område. Hvis disse undersøgelser viser, at der er behov for en præcisering, kan vi så beslutte, hvordan vi bedst kan sikre denne klarhed.

Jeg hilser Deres betænkning velkommen som et relevant bidrag til disse overvejelser, og jeg ser frem til at samarbejde med Europa-Parlamentet og få det indre marked til at levere konkrete fordele for forbrugere og virksomheder.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted onsdag 20 juni 2007.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik