Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2084(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0226/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0226/2007

Keskustelut :

PV 19/06/2007 - 17
CRE 19/06/2007 - 17

Äänestykset :

PV 20/06/2007 - 5.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0273

Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 19. kesäkuuta 2007 - Strasbourg EUVL-painos

17. Julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpano (keskustelu)
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. Esityslistalla on seuraavana Arlene McCarthyn laatima sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietintö (A6-0226/2007) erityisongelmista julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön täytäntöönpanossa ja saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä sen suhteesta Lissabonin toimintasuunnitelmaan (2006/2084(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (PSE), esittelijä. (EN) Arvoisa puhemies, haluan aloittaa kiittämällä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan koordinaattoreita tuesta työlleni puheenjohtajana. Esitämme ensimmäisen tuloksen valiokunnan yksityiskohtaisesta työstä, joka liittyy sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanoon. Tässä tapauksessa tarkastellaan julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön tehokkuutta.

Mietintö on tulosta kuukausien laajamittaisesta tutkimustyöstä sekä jäsenvaltioiden, julkisten hankintojen alan ammattilaisten ja asiantuntijoiden sekä komission henkilöstön epävirallisesta kuulemiskierroksesta. Suureksi avuksi on ollut myös sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan sihteeristön henkilöstö, jolle haluan esittää kiitokseni.

Järjestimme työpajan, jossa tarkasteltiin parhaita käytäntöjä ja kiinnitettiin huomio julkisiin hankintoihin. Tässä yhteydessä osoitettiin, että parlamentti on sitoutunut parempaan sääntelyyn. Samalla parannettiin yritysten tietoja EU:n lainsäädännöstä ja osoitettiin kansalaisten saamat edut.

Miksi päätimme tarkastella julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä? Vuosina 2003–2006 julkaistiin sarja kielteisiä lehtiartikkeleja, joissa annettiin ymmärtää, että sisämarkkinat epäonnistuvat, koska julkisia hankintoja koskevia EU:n sääntöjä ja etenkään kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kieltämisen periaatetta koskevia sääntöjä ei oteta huomioon. Lisäksi huolta aiheutti se, että lainvastaisesti suoraan kilpailuttamatta myönnettyjen hankintasopimusten määrä kasvoi. Julkisten hankintojen markkinat, joiden osuus EU:n bruttokansantuotteesta on noin 16 prosenttia ja arvo noin 1,7 biljoonaa euroa, ovat epäilemättä taloudellisesti valtavan tärkeät koko EU:ssa talouskasvun ja työpaikkojen luomisen kannalta. Paikallisviranomaiset tekevät yhä suuremman osan julkisista hankinnoista ja tarjoavat näin mahdollisuuksia uusiin työpaikkoihin paikallisesti etenkin pk-yrityksissä.

Selvityksemme johti näkemykseen, jonka mukaan julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön asianmukaisessa soveltamisessa on todella joitakin ongelmia. Myös rajatylittävään toimintaan liittyvää syrjintää esiintyy. Merkittävä määrä komission rikkomistapauksista koskee julkisia hankintoja. Olisimme voineet laatia mietinnön, jossa nimetään huonot käytännöt tai jäsenvaltiot, joista viisi ei ole vieläkään, siis vuonna 2007, pannut täytäntöön julkisia hankintoja koskevia direktiivejä. Näin olisimme taatusti saaneet julkisuutta joukkoviestimissä.

Olemme kuitenkin sitä mieltä, että kaiken kaikkiaan julkisten hankintojen markkinoiden avaaminen EU:ssa vaikuttaa myönteisesti sisämarkkinoiden toimintaan ja auttaa EU:ta Lissabonin tavoitteiden saavuttamisessa. Tämän vuoksi päätimme keskittyä rakentavasti toimiin, joilla jäsenvaltiot voisivat puuttua entistä paremmin toistuviin ja uusiin ongelmiin, joita esiintyy yhteisön lainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanossa.

Mietinnössä suositellaan tämän vuoksi, että komissio antaa ehdotuksen toimintasuunnitelmasta, jossa kannustetaan voimakkaasti jäsenvaltioita puuttumaan näihin ongelmiin. Kehotamme ottamaan käyttöön menettelyjä, joissa painotetaan komission ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, ja edistämään aktiivisesti epävirallista vuoropuhelua aikaisessa vaiheessa. Korostamme, että alalla voidaan käyttää epävirallisia riitojenratkaisumenetelmiä virallisten keinojen rinnalla. Kehotamme komissiota julkaisemaan ohjeet sosiaalialan kriteerien soveltamisesta, kun se on saanut tätä alaa koskevan tutkimuksensa valmiiksi. Haluamme, että julkisia hankintoja koskevia parhaita käytäntöjä vaihdetaan vastaisuudessa entistä enemmän, että hankintaviranomaisia koulutetaan järjestelmällisesti ja että eurooppalaisten verkostojen työtä sovitetaan yhteen julkisia hankintoja koskevien parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi. Suosittelemme uuden direktiivin kaikkien valinnaisten sääntöjen, kuten sähköisiä huutokauppoja koskevien sääntöjen, panemista täytäntöön, ja kehotamme perustamaan kansallisia julkisten hankintojen neuvontavirastoja, jotka tukevat hankintaviranomaisia ja avustavat tarjoajia.

Toteamme, että komissiolla on oltava riittävästi tämän alan henkilöstöä, jotta ongelmia voidaan käsitellä. Kehotamme myös parantamaan tietojenkeruuta julkisten hankintojen alalla. Tiedämme, että tämä on vaikeata jo pelkästään alan laajuuden ja erilaisten kansallisten tilinpitojärjestelmien vuoksi. Haluamme jäsenvaltioiden sitoutuvan poliittisesti etenkin siihen, että ne nopeuttavat alan lainsäädännön asianmukaista saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanoa.

Tällä hetkellä ajankohtainen kysymys on sisäisten palvelujen eli in house -palvelujen tarjoaminen sekä julkisia hankintoja koskevien sääntöjen soveltaminen julkisen sektorin eri toimijoiden välisiin kumppanuuksiin. Valiokunta päätti, ettei nyt Teckalin tapauksen jälkeen ole riittävää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, joka selkeyttäisi lainsäädäntöä sen osalta, mitä viranomaisten olisi tehtävä. Kehotamme komissiota kuitenkin jatkamaan työtään tällä alalla ongelmien ratkaisemiseksi ja lainsäädännön selkeyttämiseksi. Muistutan parlamentin jäseniä siitä, että hyväksyimme äskettäin Weilerin mietinnön, jossa esitetään todella hyviä suosituksia julkisen sektorin eri toimijoiden välisistä kumppanuuksista.

Lopuksi totean, että nyt käsiteltävän mietinnön ja yhtenäismarkkinoiden tulevaisuuden välillä on selkeä suhde. Itse asiassa komission odotetaan raportoivan tulevasta politiikasta ensi syksynä.

Haluan kiittää kaikkia parlamentin jäseniä osallistumisesta tähän keskusteluun ja kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet työpajamme toimintaan ja asian käsittelyyn monilla muilla tavoin. Odotan komissiolta voimakasta tukea tälle mielestäni myönteiselle ja käytännölliselle mietinnölle, jolla pyritään parantamaan tätä sisämarkkinoiden tärkeää osa-aluetta.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, kuten tiedätte, komissio pohtii parhaillaan yhtenäismarkkinoiden tulevaisuutta. Toivomme, että voimme ensi syksynä esittää ajatuksia siitä, mihin yhtenäismarkkinapolitiikassa olisi keskityttävä tulevina vuosina.

Yksi selvityksemme tärkeimmistä osista koskee sitä, miten voitaisiin varmistaa entistä paremmin, että yhteisön lainsäädäntöä sovelletaan asianmukaisesti kaikkialla. Suhtaudun myönteisesti siihen, että olette laatineet tästä asiasta mietinnön, jossa keskitytään erityisesti julkisiin hankintoihin. Kiitän esittelijäänne McCarthya aloitteesta.

Mietinnön tärkeimpiä suosituksia on ehdotus, jonka mukaan on perustettava kansallisia neuvontavirastoja, jotka tukevat hankintaviranomaisia ja avustavat tarjoajia. Tällaisella kansallisella yhteyspisteellä voisi olla suuri merkitys sen varmistamisessa, että julkisia hankintoja koskevia sääntöjä sovelletaan asianmukaisesti. Julkisia hankintoja koskevan neuvonnan tuominen kansallisen elimen avulla lähemmäs lukuisia hankintaviranomaisia ja yksittäisiä tarjoajia on hyvä ajatus. Komissio on valmis tekemään yhteistyötä tällaisten kansallisten yhteyspisteiden kanssa ja vastaamaan niiden kaikkiin mahdollisiin tiedusteluihin.

Jäsenvaltioiden olisi noudatettava mietinnössä esitettäviä suosituksia ja esimerkiksi perustettava tällainen kansallinen neuvontavirasto. Joissakin jäsenvaltioissa ollaan parhaillaan perustamassa yhteyspisteitä tai sisämarkkinakeskuksia, jotka voivat avustaa yrityksiä ja kansalaisia sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkkoon (SOLVIT), tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen tai palveludirektiiviin liittyvissä asioissa. Suhtaudun myönteisesti tällaisiin aloitteisiin ja toivon, että tällaiset kansalliset elimet laajentavat toimintaansa niin, että se ulottuu kaikkiin sisämarkkinoiden osa-alueisiin, myös julkisiin hankintoihin.

Haluamme myös vakuuttaa teille, että komissio käyttää kaikki käytettävissä olevat keinonsa varmistaakseen, että vuonna 2004 annetut julkisia hankintoja koskevat direktiivit pannaan täytäntöön mahdollisimman nopeasti niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat jääneet tältä osin jälkeen. Olen pahoillani siitä, ettei toimillamme kaiken mahdollisen neuvonnan ja avun antamiseksi voitu estää sitä, että meidän oli ryhdyttävä oikeustoimiin joitakin jäsenvaltioita vastaan, koska ne eivät ole saattaneet yhteisön lainsäädäntöä osaksi kansallista lainsäädäntöä. Meillä ei kuitenkaan ole varaa hukata aikaa, kun luodaan tasavertaisia toimintamahdollisuuksia kaikille tarjoajille kaikkialla Euroopan unionissa.

Lopuksi haluan painottaa, että jäsenvaltioiden on sitouduttava julkisia hankintoja koskevaan tavoitteeseen, jotta lainsäädännön asianmukaisessa saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanossa voidaan edistyä. Julkisia hankintoja koskevien tapausten osuus jäsenvaltioita vastaan nostetuista rikkomistapauksista on edelleen aivan liian suuri. Tämä haittaa tarjoajien välistä tasapuolista kilpailua. Se on haitaksi myös julkiselle taloudelle ja siten veronmaksajille. Mietinnössänne korostetaan, että asiaintilaa on parannettava. Kiitän parlamenttia tuesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, PPE-DE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, haluan ensimmäiseksi kiittää lämpimästi esittelijä McCarthya erinomaisesta mietinnöstä.

Olen viime aikoina havainnut Euroopan parlamentissa suuntauksen, jota EU:n kansalaisena pidän huolestuttavana. Tarkoitan sitä, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön kunnioittaminen on heikentynyt. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin ei ota päätöksissään huomioon kansallisia näkökohtia, vaan se ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen kansalaisten edut. Lisäksi yksi perustamissopimuksen perusajatuksista on, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä sovelletaan jokaisessa jäsenvaltiossa. Euroopan parlamentin päätehtävänä on lakien säätäminen. Kun huolehdimme tästä tehtävästä, on hyvin tärkeää, että pidämme Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen yhteisöllistä lähestymistapaa johtotähtenä ja ettemme pidä Euroopan yhteisöjen tuomioistuinta vihollisena. Jälkimmäinen näkemys ei valitettavasti ole nykyään kovin harvinainen.

Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö kärsii vielä muutamista alkuvaikeuksista. Monet näistä ongelmista johtuvat kansallisen täytäntöönpanon puutteesta tai ongelmista kansallisessa täytäntöönpanossa. Meidän ja jäsenvaltioiden tavoitteena on aina oltava se, että lainsäädännöstä tehdään mahdollisimman ymmärrettävää ja sellaista, että se on mahdollisimman hyvin mukautettavissa todellisiin tarpeisiin. Pk-yritysten olisi voitava osallistua rajatylittävien markkinoiden toimintaan myös käytännössä eikä vain teoriassa.

On luotava toimiva kehys julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia varten ja taattava oikeusvarmuus yrityksille ja viranomaisille. Luomatta tarpeetonta byrokratiaa on varmistettava, että kaikki toimivat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Tehtävänämme on varmistaa, etteivät paikalliset ja kansalliset edut tallaa jalkoihinsa yhteistä tavoitettamme, joka on ja jonka täytyykin olla kaikkien EU:n kansalaisten ja yrittäjien kannalta paras tulos.

Lopetan toteamalla, että luotan komissioon ja tulevaan hyvään yhteistyöhömme.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega, PSE-ryhmän puolesta. (ES) Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiittää esittelijä McCarthya erinomaisesta mietinnöstä. Minusta nyt on kuitenkin hyvä tilaisuus esittää jotkin asiat selkeästi niin, että myös parlamentin ulkopuoliset eli tavalliset ihmiset ymmärtävät ne.

Minulla on tältä alalta käytännön kokemusta. Haluan tuoda esiin, että julkisia hankintoja voidaan käyttää mittapuuna korruption torjunnassa. Julkisen hallinnon avoimuutta ja hyvän hallinnon tasoa voidaan mitata sillä, kuinka hyvin säännöt toimivat ja miten eri elimet soveltavat niitä.

Haluan kiittää komissiota työstä näiden sääntöjen soveltamisen hyväksi. Annan tunnustukseni myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle sääntöjen asianmukaisesta soveltamisesta. Kuten esittelijä toteaa, emme voi kuitenkaan hyväksyä nykyistä tilannetta. On vielä paljon Euroopan unionin sääntöjä, joita ei ole saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja valitettavasti Euroopan unionissa on vielä paljon viranomaisia, jotka eivät sovella yhteisön lainsäädäntöä asianmukaisesti.

Olen sitä mieltä, että komission on nyt aika esittää esittelijän suosituksen mukaisesti määrätietoinen toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena on toisaalta varmistaa yhteisön lainsäädännön noudattaminen ja parantaminen. Edistämällä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotka ovat vastuussa tämän lainsäädännön soveltamisesta, on toisaalta varmistettava tehokas täytäntöönpano kaikilla hallinnon tasoilla. Ehkä on maita, joissa ei ole korruptiota, mutta sanoisin silti, että korruptio on suurin hallinnon ja demokratian toimintaa uhkaava vaara.

Haluan kiittää vielä kerran esittelijä McCarthya. Uskon, että voimme huomenna hyväksyä tämän mietinnön suurella enemmistöllä.

 
  
MPphoto
 
 

  Heide Rühle, Verts/ALE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, minäkin haluan kiittää jäsen McCarthya erinomaisesta mietinnöstä. Myös minä olen sitä mieltä, että on kiireesti varmistettava, että direktiivejä sovelletaan käytännössä. Puutteellinen lainsäädäntö voi johtaa oikeudelliseen epävarmuuteen ja kilpailun vääristymiseen. Tämä on estettävä.

Tämän mietinnön yhteydessä olemme todenneet, että uudet direktiivit on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä valitettavasti vain 20 jäsenvaltiossa 27 jäsenvaltiosta, vaikka määräaika päättyi jo 31. tammikuuta 2006. Puutteiden, jotka liittyvät säädösten saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä, todetaan useimmiten johtuvan henkilöstöpulasta tai asiantuntijoiden saatavuuteen liittyvistä ongelmista sekä poliittisen tahdon puuttumisesta jäsenvaltioissa. Juuri näitä kysymyksiä on siis tarkasteltava. Pidänkin jäsen McCarthyn ehdotuksia erinomaisina. Valiokunta ehdottaa komissiolle toimintasuunnitelmaa, jonka avulla kannustetaan jäsenvaltioita täyttämään velvollisuutensa ja puuttumaan toistuviin tai uusiin ongelmiin julkisia hankintoja koskevan yhteisön lainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanossa.

Minusta on kuitenkin myös tärkeää, että valiokunta on jälleen kerran vahvistanut, että tietyillä aloilla on hyviä käytäntöjä, joita olisi jaettava. Jäsenvaltioiden olisi vaihdettava keskenään aktiivisesti tietoa julkisia hankintoja koskevan yhteisön lainsäädännön saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä siihen liittyvistä parhaista käytännöistä ja parannettava yhteistyötä komission kanssa kyseisellä alalla. Valiokunta kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita yhteensovittamaan ja yksinkertaistamaan sähköisiä hankintatekniikoita sekä helpottamaan tällaisiin hankintoihin osallistumista. Valiokunta pitää myönteisenä komission käsikirjaa ympäristöalan kriteerien soveltamisesta ja kehottaa julkaisemaan ohjeet sosiaalialan kriteerien soveltamisesta. Myös tämä vähentäisi oikeudellista epävarmuutta.

On kuitenkin myös toinen ala, joka on otettava huomioon oikeudellisen epävarmuuden yhteydessä. Tämä ratkaisematon ongelma koskee julkisen sektorin toimijoiden välistä yhteistyötä, jota kutsutaan Saksassa kuntainväliseksi yhteistyöksi. Tällöin paikallisviranomaiset ja todellakin vain paikallisviranomaiset huolehtivat yhdessä sellaisista asioista kuin lasten päivähoito, vesihuolto, jäteveden poisto ja jätehuolto. Paikallisviranomaiset tekevät tällaista yhteistyötä, jotta voitaisiin pysäyttää maaseutua vaivaava väkiluvun lasku.

Olen sitä mieltä, ettei tällainen kuntainvälinen yhteistyö kuulu ollenkaan julkisten hankintojen alaan. Odotankin, että komissio selkeyttää tätä asiaa lopullisesti. Tämän vuoksi Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä peruu tarkistuksen 12 eikä esitä, että siitä äänestettäisiin huomenna.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren, IND/DEM-ryhmän puolesta. (SV) Tämä on kerrankin sellainen mietintö, jota EU:hun kriittisesti suhtautuvan Kesäkuun listan edustaja voi ilmoittaa arvostavansa huomattavasti. Juuri tällaisista asioista Euroopan unionin olisi huolehdittava, eli sen olisi varmistettava – kuten meidän olisi tehtävä joka tapauksessa – että sellaisille aloille saadaan taloudellisesti liberaaleja ratkaisuja, joilla on päädytty sisämarkkinoihin. Mietinnössä keskitytään siis juuri oikeisiin asioihin.

On erittäin tärkeää, että EU ja komissio varmistavat sääntöjen noudattamisen ja että on ehdottomasti kiellettyä yrittää suosia kotimaisia toimittajia ulkomaisten toimittajien kustannuksella. Tämä on sekä kuluttajien että kansalaisten etujen mukaista.

En olisi kuitenkaan kummoinenkaan skeptikko, jos en esittäisi ollenkaan vastalauseita. Minulla on niitä kaksi.

Ensinnäkin olen sitä mieltä, että nyt on väärin vaatia, että komissioon on palkattava valvontaa varten lisää henkilöstöä. Talousarvion valvontavaliokunnassa, jonka ensimmäinen varapuheenjohtaja olen, olemme omaksuneet aivan vastakkaisen lähestymistavan. Tärkeää on nimittäin se, että vaadimme kaikkia jäsenvaltioita ja johtavia poliitikkoja, myös valtiovarainministereitä ja pääministereitä, takaamaan, että jäsenvaltioissa todella noudatetaan niitä sääntöjä, joita Euroopan unionin jäsenvaltioiden on noudatettava.

Toiseksi on muistettava, että valtioilla on oikeus valita muita ratkaisuja. Jos jokin maa ei halua poistaa sääntelyä vaan haluaa esimerkiksi valtiollisen postilaitoksen tai jonkin muun valtiollisessa ohjauksessa olevan laitoksen, maalla on täysi oikeus tähän näkemykseen, eikä maalla silloin ole mitään tarvetta vaatia tällaisten hankintamenettelyjen noudattamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Schwab (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, minäkin haluan kiittää kaikkia koordinaattoreita ja heitä edustavaa esittelijää tämän mietinnön yhteydessä tehdystä hyvästä työstä. Olemme yli puoluerajojen yksimielisiä siitä, että mietinnön lähestymistapa ja sisältö ovat oikeat. Tätä osoittaa myös se, että sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta äänesti selvästi mietinnön puolesta.

Periaatteessa on otettava huomioon, että julkisia hankintoja koskevia sääntöjä pannaan täytäntöön EU:n eri jäsenvaltioissa epäyhtenäisesti ja ettei komission toistuvasti esittämää väitettä, jonka mukaan tietyillä jäsenvaltioilla olisi vaikeuksia näiden sääntöjen suhteen, voida tämän vuoksi osoittaa todeksi makrotaloudellisten peruskriteerien avulla. Onkin hyvin tärkeää, että julkisia hankintoja koskeviin sääntöihin liittyviä jäsenvaltioiden ongelmia koskevien tietojen keruuta parannetaan. Tämän vuoksi olen hyvin iloinen siitä, että mietinnössä käsitellään tätä asiaa ja että komissiota pyydetään laajentamaan sitä tietovarantoa, jonka perusteella arvioidaan julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön kansallisia järjestelmiä.

Seuraavaksi haluan käsitellä muutamia tarkistuksia. Hylkäämme useimmat esitetyistä tarkistuksista. Olen iloinen jäsen Rühlen ilmoituksesta, jonka mukaan tarkistus 12 perutaan. Emme ole eri mieltä kaikista jäsen Lipietzin eli oikeudellisten asioiden valiokunnan esittämistä tarkistuksista, mutta niillä heikennettäisiin mietintöä, joka on nyt hyvä kokonaisuus.

Julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön nopea ja asianmukainen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpano edesauttaisivat merkittävästi Euroopan unionin paremman sääntelyn toimintaohjelmaan kuuluvien tavoitteiden saavuttamista. Johdonmukainen ja nykyistä parempi saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä edesauttaisi direktiivin täytäntöönpanoa sisämarkkinoilla.

Pyydämme komissiota ja erityisesti myös neuvostoa asettamaan paineita jäsenvaltioille, jotta jäsenvaltiot osoittavat enemmän voimavaroja julkisia hankintoja koskevan ammattitaidon parantamiseen ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen sen varmistamiseksi, että näitä sääntöjä sovelletaan yhtenäisesti kaikkialla Euroopan unionissa.

Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän tarkistuksesta totean vielä, että paikallisviranomaiset suhtautuvat luultavasti myönteisesti siihen, että he voivat tehdä yhteistyötä ilman turhaa byrokratiaa. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen vahvistamassa oikeuskäytännössä ei Espanjan ja Traxan tapauksissa lopulta kuitenkaan luoda todella selkeitä suuntaviivoja kuntainvälistä yhteistyötä eli julkisen sektorin eri toimijoiden välisiä kumppanuuksia varten. Tämän vuoksi komissiota pyydetään selvittämään, mitä lisätoimia tällä alalla tarvitaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Weiler (PSE).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, haluan yhtyä valiokuntamme puheenjohtajalle esitettyihin kiitoksiin. Hän on laatinut erinomaisen mietinnön, joka on johdonmukainen aikaisempien mietintöjemme kanssa ja joka sisältää kaikki esittämämme ehdotukset. Olen erityisen kiitollinen sen vuoksi, että mielestäni tämä mietintö on jatkoa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia koskevalle mietinnölle, mikä on oikeastaan hyvin asianmukainen ja hyödyllinen lähestymistapa.

Esittelijän ehdotukset ovat mielestäni erinomaisia. Niiden avulla etenemme periaatteessa sisämarkkinoiden toteuttamisessa. Meidän kaikkien, myös suuren yleisön, olisi kuitenkin syytä tarkastella esittelijän esittämää arvostelua.

Tekstissä todetaan, että vajavuuksien todetaan useimmiten johtuvan "henkilöstöpulasta tai asiantuntijoiden saatavuuteen liittyvistä ongelmista sekä poliittisen tahdon puuttumisesta jäsenvaltioissa", mikä on itse asiassa syytös. Odotamme naapurimaidemme sekä Aasian ja Afrikan maiden toimivan asianmukaisesti, mutta emme silti itse saavuta omia tavoitteitamme. En halua esittää vain syytöksiä vaan todeta, että tässä yhteydessä kaikki oikeudelliset menettelyt ovat harmillisia, tarpeettomia ja kalliita. Tämän vuoksi on tärkeää, että toimimme tällä alalla ja että tuemme myös komission toimintaa.

Haluan vielä toistaa, että on hyvä, että ympäristöalan ja sosiaalialan kriteerejä tehdään paremmin tunnetuiksi. On hyvin yllättävää, että jäsenvaltioissa juuri suuri osa pk-yrityksistä eli taloudellisen innovointikapasiteetin ylläpitäjistä ei tiedä mahdollisuuksista ja että jäsenvaltioiden kansalaiset useimmiten ajattelevat vain, että on tarpeen käyttää edullisinta tarjoajaa eikä välittää muista kriteereistä.

Lopuksi kiitän rakentavasta yhteistyöstä. Se oli niin hyvää, että suosittelen kaikkia niitä, jotka ovat esittäneet tarkistuksia, perumaan tarkistuksensa.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Booth (IND/DEM). – (EN) Arvoisa puhemies, pyydän anteeksi tulkeilta, koska seuraava toimii oikeastaan vain englanniksi.

Minuuttiini pieneen tänään mä mahtumaan en saa

Gettysburgin puhetta, se on pakko tunnustaa.

Niinpä siis tehokkaasti kalliin mä ajan hyödynnän

ja kysymykset tärkeimmät riimitellen esitän.

Komission jäsen Verheugen sanoo, että EU:n säädökset

aiheuttavat EU:n kansoille puolen biljoonan menetykset.

Tämä suosii yhtiöitä suuria ja haitaksi on pienille.

Direktiivit tällaiset ajavat pk-yritykset ahtaalle.

Jäsen McCarthy tähän tyytymätön unelmoi:

EU julkisia hankintoja valvoa voi.

Neuvontavirastot ja tietojenvaihto tavoitteenaan

allikkoon hän nyt kuitenkin vain joutuu ojastaan.

Jos sosialismin paratiisissa on turvauduttava pakottamiseen,

syön hattuni ja takkini mä ilman kastiketta taikka kera kastikkeen.

(Suosionosoituksia IND/DEM-ryhmältä)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Jäsen Booth, paljon kiitoksia. Nostitte parlamentin runollista tasoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, pelkäänpä, etten voi vastata yhtä runollisesti. Haluan vain todeta jäsen Boothille, että tämän julkisia hankintoja koskevan järjestelmän tarkoituksena on hyödyttää eniten juuri pienyrityksiä kaikkialla EU:ssa, joten olen varma, että löydämme hatuntekijän, joka valmistaa hänelle hatun, jonka hän voi aikanaan syödä.

Haluan kiittää jäsen McCarthya paitsi tästä mietinnöstä myös siitä, että hän asetti valiokunnallemme selvän suunnan johtaessaan näiden julkisia hankintoja koskevien direktiivien tarkastelua ja tuodessaan ne etualalle politiikassa. Koko julkisia hankintoja koskeva järjestelmähän on oikeastaan ensimmäinen sisämarkkinoita koskeva 1950-luvulta peräisin oleva lainsäädännön osa, joka on pantu täysin täytäntöön. Tästä huolimatta mietin, mahtavatko yritykset useinkaan pitää tätä todellisena mahdollisuutena.

Mietinnön pääajatuksena on, että jäsenvaltioiden on todella ryhdyttävä parantamaan julkisia hankintoja koskevaa ammattitaitoa. Näin voidaan luoda mahdollisuuksia, jotka paitsi edistävät talouskasvua kaikkialla EU:ssa myös parantavat kansalaisten saamia palveluja vähentämällä kustannuksia ja parantamalla laatua. Tiedämme, että siellä, missä näin on tapahtunut, on saatu selviä etuja. Pienet yritykset on otettava huomioon tässä prosessissa.

Lopuksi kiitän esittelijä McCarthya siitä, että hän hyväksyi yhden esittämistäni tarkistuksista, ja totean, että viranomaisten velvollisuutena on todella myös edistää tuotteiden ja palvelujen innovointia, koska viranomaiset ostavat niitä valtavia määriä. Voimassa olevien direktiivien mukaan he voivat järjestää esihankintajärjestelyjä tai esikilpailullisia järjestelyjä, jotta innovatiiviset ratkaisut, joista on todellista hyötyä kuluttajille, selviävät markkinoille. Tämä on seuraava asia, johon meidän on tartuttava. Ryhmäni koordinaattorina tiedän, että esittelijä McCarthy ja valiokunta tekevät yhdessä työtä tässä asiassa, jotta vastaisuudessakin saadaan todellista hyötyä EU:n taloudelle ja kaikille kansalaisille.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – Licitaţiile publice reprezintă peste 16% din produsul intern brut comunitar. Sistemele de achiziţii dinamice şi licitaţiile electronice asigură transparenţa, accesul egal la piaţă şi realizarea de importante economii. În acelaşi timp, armonizarea procedurilor de achiziţii publice duce la creşterea competiţiei între întreprinderile mici şi mijlocii şi, implicit, a competitivităţii acestora. Programul comunitar IDA, destinat schimbului de date între administraţiile publice, a permis din 2003 cunoaşterea implementărilor de succes ale sistemelor de licitaţie electronice. Cu un an înainte, România a introdus sistemul electronic de achiziţii publice, în martie 2002. Cu un număr de peste 7200 de autorităţi publice contractante şi peste 7500 de ofertanţi înregistraţi în sistem, au fost astfel realizate economii faţă de bugetul planificat de 24%. Consider că utilizarea mijloacelor electronice pentru realizarea achiziţiilor publice va ajuta în mod real Uniunea Europeană să realizeze obiectivele propuse prin strategia de la Lisabona. Felicit raportorul pentru munca depusă.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Suhtaudun myönteisesti esittelijä McCarthyn laatimaan mietintöön. Hän on tuonut esiin ongelmia, joita esiintyy julkisia hankintoja kokevan lainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanossa. Asia on yhä tärkeämpi EU:n talouskasvun ja sisämarkkinoiden kannalta. Jäsenvaltioiden julkisten hankintojen markkinoita on avattava rajatylittävälle kilpailulle, jotta kaikkialla yhteisössä voidaan luoda tasavertaiset toimintamahdollisuudet etenkin pk-yritysten kaltaisille toimittajille.

Uudella direktiivillä selkeytetään sitä, miten ympäristöä koskevat ja sosiaaliset vaatimukset on täytettävä. On kuitenkin varmistettava, etteivät hankintaviranomaiset sovella näitä vaatimuksia niin, että syrjitään muiden jäsenvaltioiden yrityksiä. Olen yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että perustamalla kansallisia julkisten hankintojen neuvontavirastoja voidaan tukea hankintaviranomaisia soveltamaan julkisia hankintoja koskevia sääntöjä asianmukaisesti ja avustaa tarjoajia, erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, osallistumaan julkisiin tarjouskilpailuihin.

Erittäin asiantunteva ja epäpoliittinen hallinto on avain yhteisön lainsäädännön onnistuneeseen täytäntöönpanoon. Yhteisön lainsäädännön asettamiin uusiin haasteisiin voidaan vastata asianmukaisesti vain ammattitaitoisella virkamiehistöllä, jolla on riittävästi kokemusta julkis- tai paikallishallinnosta, ja säännöllisellä koulutuksella. Etenkin entiset kommunistiset jäsenvaltiot näyttävät keksineen uuden kansallisen urheilulajin, jossa uusi hallitus heti valtaan päästyään pyrkii vaihtamaan käytännöllisesti katsoen kaikki virkamiehet, vaikka virat olisi täytettävä ammatillisten ansioiden perusteella.

Koska minulla on monen vuoden kokemus julkis- ja paikallishallinnon tehtävistä sekä julkisista hankinnoista, olen vakuuttunut siitä, että vain ammattitaitoinen ja uskottava hallinto voi saattaa EU:n lainsäädännön osaksi kansallista lainsäädäntöä vastuullisella tavalla. On tärkeää, etteivät jäsenvaltiot aseta henkilöille tai oikeudellisille yksiköille muita tehtäviä kansallisen lainsäädännön osaksi saatettujen sääntöjen mukaisten tehtävien lisäksi ja etenkin etteivät jäsenvaltiot aiheuta tarpeetonta hallinnollista taakkaa pienille ja keskisuurille yrityksille. Mielestäni se, että jäsenvaltiot vaihtaisivat keskenään aktiivisesti tietoja julkisia hankintoja koskevan yhteisön lainsäädännön saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä ja siihen liittyvistä parhaista käytännöistä, sekä julkisia hankintoja koskevien sääntöjen nykyaikaistaminen ja yksinkertaistaminen tehostaisivat julkisia hankintoja huomattavasti EU:ssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE). – (PL) Arvoisa puhemies, mielestäni on oikein ottaa käyttöön yhteisön lainsäädäntöä, jolla pyritään luomaan oikeudenmukainen ja syrjimätön julkisten hankintojen järjestelmä, sillä tämä toimi edistää yhteismarkkinoiden kehittymistä.

Euroopan unionin nykyisessä lainsäädännössä asetetaan vähimmäisvaatimukset, joita tällaisissa hankinnoissa on noudatettava. Nämä vaatimukset ovat kuitenkin usein riittämättömiä. Syynä on pääasiassa se, että niiden saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä on ongelmia ja että meiltä puuttuu tehokas menetelmä, jolla voitaisiin valvoa, täyttävätkö hankintamenettelyt direktiivissä asetetut vaatimukset. Esittelijä määrittelee nämä ongelmat hyvin osuvasti ja kiinnittää huomiomme keinoihin, joilla ongelmat voidaan ratkaista.

Ongelmat liittyvät pääasiassa siihen, että voimakkaita kansallisia yrityksiä suositaan, ettei vapaan ja oikeudenmukaisen kilpailun periaatteita noudateta, ja tietysti siihen, että korruptiota esiintyy. Tämä estää pienten ja keskisuurten yritysten kaltaisia yrityksiä osallistumasta hankintamenettelyyn. Näin ollen on otettava käyttöön julkisten hankintojen seurantajärjestelmä, jolla voidaan torjua lainvastaisesti suoraan kilpailuttamatta tapahtuvaa julkisten hankintasopimusten myöntämistä. Tämän vuoksi olen samaa mieltä siitä, että jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä nykyistä paremmin komission tarjoamaa tukea direktiivin saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamisessa.

Olisi myös hyvä ajatus perustaa kansallisia julkisten hankintojen neuvontavirastoja. Sen lisäksi, että ne avustaisivat yrityksiä osallistumaan julkiseen hankintamenettelyyn, ne voisivat myös seurata tilannetta jäsenvaltioissa ja toimittaa komissiolle tilastotietoja. Olisi myös helpotettava osallistumista tällaisiin hankintoihin yksinkertaistamalla sähköisiä hankintamenettelyjä.

On syytä muistaa, että julkiset hankinnat ovat tärkeä EU:n talouskasvun indikaattori. Tällä hetkellä niiden osuus bruttokansantuotteesta on 16 prosenttia. Direktiivin tavoitteena on poistaa syrjintää jäsenvaltioissa ja tehdä järjestelmästä niin joustava, että ulkomaisilla yrityksillä on yhtäläinen pääsy muiden maiden markkinoille kuin kotimaisilla yrityksillä.

Lopuksi haluaisin teidän kiinnittävän huomiota myös siihen, että ratkaistaessa julkisiin hankintamenettelyihin liittyviä ongelmia olisi keskityttävä virallisten menetelmien lisäksi myös epävirallisiin keinoihin. Näitä ovat esimerkiksi hyvien käytäntöjen edistäminen, kokemusten vaihto, koulutuksen järjestäminen ja jäsenvaltioiden välinen tietojenvaihto.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, täsmällinen täytäntöönpano ja sen varmistaminen ovat komission ensisijaisia tavoitteita. Komissio arvioi parhaillaan, miten sääntöjemme asianmukaista soveltamista voitaisiin parantaa entisestään.

Monet jäsenistä ovat kiinnostuneita erityisesti julkisen sektorin eri toimijoiden välisistä kumppanuuksista. Keskustelussa tuotiin esiin muun muassa kysymys siitä, että on tarpeen täsmentää sellaisia käsitteitä kuin "julkinen valta" tai "in house -hankinta".

Näen, että tässä kehotetaan esittämään alaa koskeva lainsäädäntöehdotus. Tätä koskevia tarkistuksiakin on esitetty. Minun on kuitenkin todettava, etten ole vakuuttunut siitä, että lainsäädäntötoimet olisivat tarpeen. Käytettävissä olevien tietojen mukaan olisi mielestäni liian aikaista lähteä sille tielle.

Komissio tutkii alan kansallisia käytäntöjä. Jos tämä tutkimus osoittaa, että selkeyttäminen on tarpeen, voimme sitten päättää, miten tilannetta voidaan parhaiten selkeyttää.

Pidän mietintöänne myönteisenä ja hyvin ajoitettuna osana tätä tarkastelua. Odotan innolla tulevaa työskentelyä Euroopan parlamentin kanssa sen hyväksi, että sisämarkkinat tuovat todellisia etuja kuluttajille ja yrityksille.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan keskiviikkona 20. kesäkuuta 2007.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö