Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 19 juni 2007 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Situationen i Palestina (debatt)
 5.Krisen i bolaget Equitable Life Assurance Society – Undersökningskommitténs resultat (debatt)
 6.En rättslig ram för åtgärder för att göra det möjligt att förena familjeliv och studier för unga kvinnor inom EU (debatt)
 7.Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: se protokollet
 8.Omröstning
  8.1.Skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens (kodifierad version) (omröstning)
  8.2.Samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (kodifierad version) (omröstning)
  8.3.Identifiering av manöverorgan, kontrollampor och visare för två- och trehjuliga motorfordon (kodifierad version) (omröstning)
  8.4.Förbudsföreläggande för skydd av konsumenternas intressen (kodifierad version) (omröstning)
  8.5.Styrinrättningen på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) (omröstning)
  8.6.Högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) (omröstning)
  8.7.Delar och egenskaper hos jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) (omröstning)
  8.8.Siktfält och vindrutetorkare för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer (kodifierad version) (omröstning)
  8.9.Minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning (kodifierad version) (omröstning)
  8.10.Tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version) (omröstning)
  8.11.Skydd av arbetstagare mot asbest (kodifierad version) (omröstning)
  8.12.Gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken (kodifierad version) (omröstning)
  8.13.Djurskyddskrav vid svinhållning (kodifierad version) (omröstning)
  8.14.Renrasiga avelsdjur av nötkreatur (kodifierad version) (omröstning)
  8.15.Gemenskapsvarumärken (kodifierad version) (omröstning)
  8.16.Produktion och saluförande av kläckägg och småkycklingar av fjäderfä (kodifierad version) (omröstning)
  8.17.Granskning av de transaktioner som utgör en del av systemet för finansiering genom Europeiska garantifonden för jordbruket (kodifierad version) (omröstning)
  8.18.Ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar (kodifierad version) (omröstning)
  8.19.Partnerskapsavtal om fiske mellan São Tomé och Príncipe och EG (omröstning)
  8.20.Partnerskapsavtal om fiske mellan EG och Kiribati (omröstning)
  8.21.Begäran om fastställelse av Mario Borghezios immunitet och privilegier (omröstning)
  8.22.Definitioner, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker (omröstning)
  8.23.Katt- och hundpäls (omröstning)
  8.24.Bredband (omröstning)
  8.25.EU:s ekonomiska förbindelser och handelsförbindelser med Ryssland (omröstning)
  8.26.Rapport om konkurrenspolitiken 2005 (omröstning)
  8.27.Krisen i bolaget Equitable Life Assurance Society (omröstning)
  8.28.En rättslig ram för åtgärder för att göra det möjligt att förena familjeliv och studier för unga kvinnor inom EU (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
 11.Parlamentets sammansättning
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.Slutsatser efter G8-mötet - Halva vägen för millenniemålen för utveckling (debatt)
 14.Den gemensamma parlamentariska församlingens AVS-EU arbete (2006) (debatt)
 15.Studieresa till regionerna Andalusien, Valencia och Madrid (debatt)
 16.Frågestund (frågor till kommissionen)
 17.Speciella problem vid införlivandet och tillämpningen av lagstiftningen om offentlig upphandling och dess förhållande till Lissabonstrategin (debatt)
 18.Undantag från den inre marknadens bestämmelser för försvarsupphandlingar på grundval av artikel 296 i EG-fördraget (debatt)
 19.Exportförbud för och säker förvaring av metalliskt kvicksilver (debatt)
 20.Stöd till jordbrukare som drabbats av köldens härjningar (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 22.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (707 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1258 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy