Index 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
PDF 1075k
2007. június 20., Szerda - Strasbourg Lektorált változat
1. Az ülés megnyitása
 2. A kiegészítő nyugdíjra való jogosultság hordozhatóságának javítása (vita)
 3. Az eurózóna kibővítése kapcsán a Parlamenttel folytatott konzultáció módjának javítása - A közös valuta bevezetése Cipruson 2008. január 1-jével * - A közös valuta bevezetése Máltán 2008. január 1-jével * (vita)
 4. Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása: lásd a jegyzőkönyvet
 5. Szavazások órája
  5.1. Harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélyének egységes formátuma (szavazás)
  5.2. A fémhigany exportjának tilalma és a fémhigany tárolása (szavazás)
  5.3. A Fiscalis 2013 közösségi program (szavazás)
  5.4. A kiegészítő nyugdíjra való jogosultság hordozhatóságának javítása (szavazás)
  5.5. A közös valuta bevezetése Cipruson 2008. január 1-jével (szavazás)
  5.6. A közös valuta bevezetése Máltán 2008. január 1-jével (szavazás)
  5.7. Galileo (szavazás)
  5.8. A közbeszerzési jogszabályok átültetésének és végrehajtásának speciális problémái és e jogszabályok viszonya a lisszaboni menetrendhez (szavazás)
  5.9. A millenniumi fejlesztési célok felé félúton (szavazás)
  5.10. Az AKCS-EU parlamenti közgyűlés 2006-os munkája (szavazás)
  5.11. Az eurózóna kibővítése kapcsán a Parlamenttel folytatott konzultáció módjának javítása (szavazás)
 6. A szavazáshoz fűzött indokolások
 7. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
 8. A Parlament tagjai: lásd a jegyzőkönyvet
 9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet
 10. A fegyverkereskedelemről szóló szerződés felé (vita)
 11. A MEDA és a pénzügyi támogatás Palesztinának – értékelés, végrehajtás és ellenőrzés (vita)
 12. Fiatalkori bűnözés - A nők, a család és a társadalom szerepe (vita)
 13. A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség külpolitikai dimenziójára vonatkozó stratégia (vita)
 14. Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)
 15. A bizottságok és a küldöttségek tagjai: lásd a jegyzőkönyvet
 16. A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség külpolitikai dimenziójára vonatkozó stratégia (a vita folytatása)
 17. A bűnügyi nyilvántartásokból származó információk cseréje a tagállamok között (vita)
 18. A rasszizmus és idegengyűlölet elleni küzdelemről szóló kerethatározatról folytatott tárgyalások előrehaladásáról (vita)
 19. Gyakorlati együttműködés, a közös európai menekültügyi rendszer keretében hozott döntések minősége (vita)
 20. A következő ülés napirendje: lásd a jegyzőkönyvet
 21. Az ülés berekesztése


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

 
1. Az ülés megnyitása
  

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00 π.μ.)

 

2. A kiegészítő nyugdíjra való jogosultság hordozhatóságának javítása (vita)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης της κ. Oomen-Ruijten, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης (COM(2005)0507 – C6-0331/2005 – 2005/0214(COD)) (A6-0080/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. Vážená paní předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, rád bych poděkoval zpravodajce paní Oomen-Ruijten za její angažovanost a velkou práci při přípravě této zprávy.

Práce na této zprávě nebyla nijak jednoduchá, ale společně s členy Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a za přispění Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví se stane tato zpráva, kterou dnes projednáváme, velmi důležitým základem pro další diskuse směřující ke konečné dohodě o této zásadní směrnici, která má jasné odůvodnění v kontextu revidované Lisabonské strategie a jasné odůvodnění v rámci sociální ochrany migrujících pracovníků a pracovníků, kteří jsou obecně v pohybu na pracovním trhu.

Vítám nejen tuto zprávu, ale také atmosféru, v jejímž rámci Evropský parlament spolupracoval s Komisí a Radou, aby podpořil co největší možnost dohody v prvním čtení.

Rád bych také využil této příležitosti k tomu, abych poblahopřál německému předsednictví k jeho práci při převzetí této záležitosti a dosažení skutečného pokroku.

Výzva, kterou tato směrnice představuje pro německý penzijní systém, by neměla být podceňována a je také zásluhou německého předsednictví a zástupce spolkové kancléřky Münteferinga, že se podařilo dosáhnout takovéhoto pokroku. Navzdory všem těmto snahám s vámi sdílím zklamání, že se dohoda v prvním čtení tentokrát nepodařila. Věřím však, že nás konstruktivní přístup, který se dosud projevoval, brzy dovede k přijetí směrnice, což bude mít reálný dopad na překážky mobility vytvářené některými systémy penzijního připojištění.

Dámy a pánové, chtěl bych znovu zdůraznit, že tato směrnice není abstraktním textem, ale že se přímo týká milionů pracovníků, kteří na moderním pracovním trhu mění své zaměstnání a současně využívají možnosti doplňkových důchodových systémů. Uvědomíme-li si, že 40 % pracovníků má v jednom podniku kratší pracovní poměr než 5 let, je nám zřejmé o jak významný čin, o jak významnou směrnici se v tomto případě jedná.

Než se dostanu k podstatě zprávy, dovolte mi, abych stručně zopakoval účel a souvislosti potřeby evropského přístupu k této záležitosti. Komise, poslanci Parlamentu, Rada a sociální partneři již dlouho vyjadřovali znepokojení nad viditelným nedostatkem práv a ochrany mobilních pracovníků, pokud jde o jejich zákonné důchodové dávky v souvislosti s dávkami penzijního připojištění. Rada již v roce 1992 vyzvala členské státy, aby podporovaly změny podmínek nabytí nároků na penzijní připojištění, aby se zamezilo překážkám mobility zaměstnaných pracovníků. Ten pojem překážka mobility zaměstnaných pracovníků je poměrně velmi obecný, ale v zásadě to znamená, že v okamžiku, kdy jste v pohybu něco ztrácíte. Současné systémy způsobují, že v okamžiku změny je migrující pracovník postižen, v některých okamžicích více, v některých méně, někdy takřka neznatelně, ale nikdy není ve stejné pozici, ve stejně výhodné pozici jako by byl bez svého rozhodnutí měnit a být v pohybu.

Prvním krokem k dosažení tohoto cíle byla směrnice č. 98/49/ES. Bylo však jasné, že tato směrnice stále neřeší záležitosti, které mají podle expertních skupin zvláště nepříznivé účinky na mobilitu, konkrétně nabývání a ochranu odložených nároků a přenositelnost těchto nároků. Návrhy směrnice o přenositelnosti nároků na penzijní připojištění tudíž nebyly žádným rozmarem a byly předloženy po dlouhém období důkladného vyjednávání a konzultací. A bylo to z dobrého důvodu. Na začátku sice byli vyzváni sociální partneři, aby předložili návrhy, což odráželo jejich zásadní úlohu při poskytování penzijního připojištění, ale brzy poté se ukázalo, že jediným způsobem, jak dosáhnout pokroku je přiměřený legislativní přístup s plným zohledněním názorů sociálních partnerů a klíčových zúčastněných stran.

Takový přiměřený přístup, který uznává nejen velkou rozmanitost a někdy také rychlý vývoj systému penzijního připojištění, ale také dobrovolnou povahu takovýchto systémů, byl a stále je správným řešením takto složité a citlivé záležitosti. Vysvětluje, proč se Komise obezřetně nerozhodla stanovit harmonizační proces, ale stanovit minimální požadavky. Kromě toho je jednou z našich největších výzev dosažení správné rovnováhy mezi snížením překážek mobility při současném zachování stabilního a udržitelného prostředí pro rozvoj připojištění.

Zvážíme-li kladný pokrok, ale také výzvy, které jsme při vývoji této směrnice museli řešit, je poněkud zklamáním, že v tomto okamžiku ne všechny členské státy v Radě byly schopny dosáhnout dohody nebo kompromisu ohledně prvků této důležité směrnice. Je však povzbuzující, že zpráva, kterou dnes projednáváme, se v mnoha oblastech co do zásady a podstaty obecně shoduje s názorem Komise, což vidím jako skutečnou příležitost nalezení dohody s Radou v blízké budoucnosti.

Dámy a pánové, ačkoliv poslední jednání Rady nedospělo k závěru, přesto si myslím že, každý účastník může potvrdit, že existovala mimořádně silná vůle dosáhnout výsledku a že tato vůle v Radě stále existuje a je základem pro další postup. V duchu této spolupráce bych chtěl vyzvednout dvě oblasti, kde se domnívám, že rozdíly mezi Evropským parlamentem a Radou jsou největší a kde bude zapotřebí vyjednávat, aby bylo v budoucnosti možné dosáhnout konsensu. První z nich je základní prvek přiznávání nároků na penzijní připojištění a jaké by měly být minimální požadované podmínky.

Se zájmem beru na vědomí navržené pozměňovací návrhy a rozhodnutí zaměřit legislativní úsilí na pracovníky ve věku nad 25 let. Existuje řada empirických důkazů o tom, že mobilita této skupiny je výrazně nižší, než mobilita mladších osob, takže váš pozměňovací návrh má jasnou logiku. Jste si jistě vědomi toho, že vyloučením přiznání nároků pro osoby starší 25 let s velkou pravděpodobností nenajde v Radě příznivou odezvu, a proto toto může být jedna z oblastí, kde je zapotřebí vyjednávání a kompromisu. Váš přístup k minimalizaci překážek je však nutné ocenit a domníváme se, že je to jistě správný směr cesty.

Druhou záležitostí, kde mezi Evropským parlamentem a Radou pravděpodobně proběhne debata, je oblast působnosti směrnice. Pokud jde o stávající vzniklé nároky a k jakému datu by měla být směrnice provedena do vnitrostátního práva, Komise plně podporuje podstatu navržených pozměňovacích návrhů v článku 2 a domnívá se, že jsou úměrné a smysluplné. Komise pevně stojí za tím, že je třeba minimalizovat jakékoliv omezení oblasti působnosti a tedy účinnosti směrnice a v této věci Parlament podporuje. Nedávná technická změna vaší zprávy s ohledem na článek 5 je rozumným vyjasněním, které by mělo zabránit nedorozumění ohledně toho, jak mají být odložené nároky chráněny. Článek 5 je klíčovou částí této směrnice a je zásadní pro cíl snížení překážek mobility pracovníků.

Dovolte mi, abych poslancům Parlamentu ještě jednou zopakoval, že v této směrnici není žádný návrh, který by předepisoval nějakou metodu ochrany těchto nároků, jde nám o to, aby bylo s mobilními pracovníky a s jejich odloženými nároky na důchod nakládáno spravedlivě. Vzhledem k tomu, jakým způsobem se vyvíjí pracovní trh, vzhledem k tomu, jak se prodlužuje postupně aktivní pracovní doba si myslím, že v okamžiku, kdy hovoříme o mobilních pracovnících, hovoříme v zásadě o všech pracovnících, protože v průběhu pracovní kariéry je naprosto nepochybné, že naprostá většina pracovníků změní jednou nebo vícekrát svého zaměstnavatele, naprostá většina pracovníků bude moci využít ochrany, kterou může poskytnou tato navrhovaná směrnice. Pokud jde o provedení směrnice do vnitrostátního práva, byli jsme stejně jako vy vždy toho názoru, že by tato směrnice měla být provedena co nejrychleji. Zároveň však uznáváme, že by změny vyžadované směrnicí neměly narušovat poskytování penzijního připojištění v Evropské unii.

Nakonec bych také rád vřele uvítal návrhy obsažené v článku 10, jejichž podstatu z celého srdce podporuji. Vypuštění článku 6, který se týká převoditelnosti, je podle mého názoru politováníhodné. Pozměňovací návrhy článku 10 obsažené ve zprávě však vysílají jasný signál, že tato složitá a odborná záležitost nebude opuštěna, ale pouze odložena, zatímco Komise společně s Parlamentem, Radou a sociálními partnery zkoumá způsoby, jak by bylo možné účinně a udržitelně odstranit zbývající překážky mobility v rámci systému penzijního připojištění.

Dámy a pánové, práce na této směrnici byla mimořádně složitá a myslím si, že jak z hlediska politického, tak i z hlediska intelektuálního i z hlediska koncepce celkové politiky. Návrh směrnice zapadá naprosto dokonale do rámce reakcí na demografické změny, protože je zřejmé, že v rámci této reakce budou hrát doplňkové systémy významnější roli než doposud. Tato směrnice zásadně zapadá do koncepce flexsecurity, protože svým způsobem je typickým příkladem, kdy zvýšená mobilita je provázena odpovídající sociální ochranou a myslím si, že tato směrnice zapadá obecně do celkové koncepce evropské sociální politiky, to znamená, že v žádném okamžiku na žádném místě Evropské unie nemá být pracovník postaven apriori do nevýhodnější situace.

Dámy a pánové, ještě jednou děkuji za práci, kterou Parlament při projednávání této směrnice vykonal.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar, sehr geehrte Abgeordnete! Das Thema Portabilität von Betriebsrenten steht seit über 20 Jahren auf der europäischen Tagesordnung. Der Kommissar hat vorhin ausgeführt, welche Entwicklungen in der Zwischenzeit auch bei den Wanderarbeitnehmern zu verzeichnen waren. Nachdem 2002/2003 eine Initiative im Rahmen des so genannten Sozialpartnerschaftsverfahrens gescheitert war, hat die Europäische Kommission im Oktober 2005 den Entwurf einer so genannten Portabilitäts-Richtlinie vorgelegt.

Der Vorschlag der Kommission umfasst folgende vier Kernbereiche: erstens die Mitnahme von Betriebsrentenansprüchen in der Form eines Kapitalbetrags bei einem Arbeitgeberwechsel, also die Portabilität im engeren Sinne, zweitens die Festlegung von Unverfallbarkeitsfristen von Betriebsrentenanwartschaften, drittens die faire bzw. gerechte Behandlung einer Betriebsrentenanwartschaft, wenn ein Arbeitnehmer aus einem Unternehmen ausscheidet, und viertens Informationspflichten, die sicherstellen, dass die Arbeitnehmer über ihre Anwartschaften Bescheid wissen und ihre Alterssicherung besser planen können. Dabei geht es auch – Kommissar Špidla hat es angesprochen – um die Frage der Flexicurity.

Die Richtlinie regelt einen Bereich des Arbeits- und Sozialrechts und – das ist wichtig zu betonen – deshalb bedarf es der Einstimmigkeit. Nicht zuletzt deshalb gestalteten sich die Verhandlungen von Anfang an sehr schwierig. Das war auch bei einem solch hochkomplexen Thema nicht verwunderlich. Hinzu kommt, dass die Europäische Union nicht nur einen Anzug trägt, sondern dass eine große Vielfalt herrscht und nahezu jeder Mitgliedstaat ein eigenes Betriebsrentensystem hat, das mit den anderen in der Regel nicht zusammenpasst.

So wurde der zentrale Regelungsbereich der Richtlinie, die Mitnahme von Betriebsrentenkapital zu einem neuen Arbeitgeber, von vielen Mitgliedstaaten als hoch problematisch angesehen. Die Niederlande lehnten diese Möglichkeit von Anfang an ab. Schon unter der finnischen Präsidentschaft wurde deshalb die Portabilität im engeren Sinne aus dem Richtlinienvorschlag gestrichen. Wegen des Einstimmigkeitserfordernisses wäre ein Weiterverhandeln in diesem Punkt sinnlos gewesen.

Schwerpunkte der anschließenden deutschen Präsidentschaft waren die Konkretisierung der gerechten, fairen Behandlung, die Regelungen zur Informationsverpflichtung sowie der sachliche und zeitliche Anwendungsbereich der Richtlinie. In allen Punkten konnte nach intensiven Gesprächen und einer Vielzahl von bilateralen Kontakten auf fachlicher Ebene eine Einigung erzielt werden. Letztlich gelang es jedoch nicht, die im Ministerrat erforderliche Einstimmigkeit zu erzielen, was ich sehr bedauere. Insbesondere ein Mitgliedstaat sah sich durch ablehnende Beschlüsse von Parlament und Kabinett politisch gebunden.

Vor dem Hintergrund dieser grundlegenden politischen Vorbehalte gegen die Konzeption des ursprünglichen Vorschlags dürfte es wohl auch in Zukunft sehr schwierig werden, die für die Richtlinie notwendige Einstimmigkeit zu erzielen.

Wir wollen auf der Grundlage der Richtlinie die Mobilität der Arbeitnehmer fördern. Gleichzeitig müssen wir ihre Alterssicherung aber auch stärken. Dazu brauchen wir nicht nur eine Mehrheitsentscheidung des Europäischen Parlaments, auch die Zustimmung der 27 Mitgliedstaaten ist erforderlich. Vielleicht erreichen wir mehr, wenn der erste Schritt weniger ehrgeizig ist. Es braucht Zeit, bis das notwendige Vertrauen wachsen kann und die Staaten ohne betriebliche Altersversorgung eine solche einführen und die Staaten mit ausgeprägten Systemen sich nicht übervorteilt fühlen. Maximalforderungen sind vor diesem Hintergrund meiner Ansicht nach kontraproduktiv. Sie provozieren in der Tat nur Ablehnungsreflexe in den Mitgliedstaaten, bringen aber die Sache nicht voran. Wie bei allen Entscheidungen in dieser Europäischen Union gelingt eine Einigung nur dann, wenn bei allen der politische Wille zur Einigung vorhanden ist.

 
  
MPphoto
 
 

  Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE), Rapporteur. – Voorzitter, zeggen dat dit een moeilijk dossier is, is een understatement. Bijna twee jaar zijn we bezig met negen artikelen. Europese afspraken voor aanvullende pensioenen zijn nodig. Ik noem drie redenen.

Ten eerste: de wettelijke pensioenen, de eerste pijler, komen steeds meer onder druk van ontgroening en vergrijzing. Het is daarom belangrijk dat tweede-pijlerpensioenen goed geregeld zijn. Op dit moment heeft 1 op de 10 werknemers in Europa een aanvullend pensioen. In Groot-Brittannië en Duitsland ligt dat percentage ver boven de 50% en in Denemarken, Zweden of Nederland is zelfs 90% van de werknemers lid van een aanvullend pensioensysteem. Dat is dus reden genoeg om lidstaten en ook de sociale partners aan te moedigen om hun verantwoordelijkheid te nemen en te beginnen met het opbouwen van een systeem voor een goede oudedagsvoorziening.

Voorzitter, de tweede reden: ik kom bijna dagelijks mensen tegen die van baan veranderd zijn en die dan gestraft worden, omdat ze gebruik maken van het recht op mobiliteit; ze hebben een pensioen opgebouwd, premies zijn betaald, maar als het kapitaal niet verandert, heeft men er voor de oudedagsvoorziening niets aan. Dat probleem poogt deze richtlijn aan te pakken.

Ten derde: in het kader van Lissabon belijden we met de mond dat de mobiliteit van werknemers verder gestimuleerd moet worden. Dat principe wil iedereen, maar met de invulling ervan hebben we problemen. Mijn doel was en is om met wetgeving te komen die iets brengt, ook voor werknemers, die haalbaar is voor lidstaten en sociale partners en dus ook voldoende mogelijkheden biedt aan beheerders van aanvullende pensioenvoorzieningen om zich eraan aan te passen. Wetgeving die alleen maar uitzonderingen kent of een wet die niet voor alle lidstaten geldt en dan ook nog pas in 2018 ingaat, heeft geen zin. We moeten nu de problemen voor straks aanpakken.

Voorzitter, ik zeg van ganser harte dank, in het bijzonder aan collega's Ettl en Cocilovo, aan de andere schaduwrapporteurs van sociale zaken, aan mevrouw Lulling voor het advies, maar ook aan de rapporteurs en schaduwrapporteurs van vorige pensioendossiers, Othmar Karas en Ieke van den Burg. Wij staan samen voor een resultaat en nemen ook verantwoordelijkheid voor dit verslag, het verslag van de Commissie sociale zaken.

We kunnen - en dat zeg ik ook dit Raadsvoorzitterschap - op deze basis vooruitgang boeken zonder de bestaande systemen in gevaar te brengen. Overigens gaat deze richtlijn over minimumnormen. Niets verbiedt sociale partners om in een overeenkomst meer bescherming te bieden.

Ik kom nu snel even tot de kernpunten. Verwerving. De verwervingsvoorwaarden die het Parlement stelt, hebben gevolgen voor op sommige systemen. Er is tijd nodig voor aanpassing en in die extra tijd van vijf jaar wordt voorzien in amendement 22.

De slapende rechten: met het Duits voorzitterschap is de huidige formule bedacht, dus straks stemmen we over een basisprincipe dat de lidstaten ieder op hun eigen manier kunnen invullen. De transfer: heel snel was duidelijk dat dát een brug te ver was; we hebben het niet laten terugkomen. Informatie: werknemers krijgen makkelijker toegang tot de status van hun pensioenen.

Voorzitter, lidstaten kunnen dus meer tijd nodig hebben om hun systemen aan te passen. Die tijd geeft het Parlement hen ook. Zowel voor verwerving als voor faire behandeling van slapende rechten, geven we de lidstaten tot het jaar 2013 om samen met de sociale partners hun systemen aan te passen.

Collega's, na twee jaar van bijna continu overleg is nu de tijd gekomen voor het Parlement om zijn positie te bepalen. Ik kan nog meegeven dat de signalen die ik gekregen heb, ook vanuit het komend Portugees voorzitterschap en vanuit mijn eigen lidstaat Nederland, absoluut positief zijn, omdat dit verslag veel aanknopingspunten biedt voor de tweede lezing.

Voorzitter, als we de Lissabon-doelstellingen willen halen, dan kunnen we dat alleen doen op basis van dit soort concrete dossiers. Vandaag is het niet af. We zullen in onderhandeling gaan met de Raad en we zullen ons als Parlement, en ik als rapporteur, zo constructief mogelijk blijven opstellen om tot een oplossing te komen, want die is echt nodig.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN), draftsman of the opinion of the Committee on Economic and Monetary Affairs. – Madam President, I also wish to congratulate Mrs Oomen-Ruijten on her work on this very difficult and complex piece of legislation, which, as has already been said, has been going around for about 15 to 20 years.

However, as draftsman of an opinion on this report for the Committee on Economic and Monetary Affairs, I see it as vital that citizens can take the benefit of their supplementary pension plans with them when they take up a new job in another company or in another Member State, and the single market is going to see a huge increase in the number of people moving from Member State to Member State.

This legislation must ensure that the workers changing jobs are not unduly penalised and that the value of their pension is fairly adjusted on moving to new employment.

In addition, we have to appreciate the fact that employers providing these supplementary pension schemes are doing so on a voluntary basis. Therefore, any unnecessary financial pressure stemming from the provision of such schemes should be minimised. Balancing the objectives of these two goals is, however, no easy task, but I believe that the compromise texts of the Finnish and German Presidencies are a step in the right direction.

I believe that if workers are encouraged to be mobile and flexible, then they cannot be unduly punished through their pensions if they change jobs. Currently, moving to a new job or to work in another country can lead to significant losses. On top of that, we must ensure that when somebody takes their money out of a pension scheme, the workers who remain in that pension scheme will not lose out.

One of the biggest and most complex challenges facing each of the Member States over the next decade will be how we tackle the effect of our ageing population. Pensions are going to become – if they have not already become – a huge issue in Member States. Considering that this piece of legislation has been on the table for the last 15 to 20 years, it is high time that appropriate action is taken on this issue and we make sure that workers are fairly treated and fairly looked after in their pension schemes if they move from one Member State to another or from one company to another.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), rapporteur pour avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres. – Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers collègues, si l'on est comme moi rapporteur de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et membre du groupe PPE-DE, on se retrouve souvent comme en haute mer, c'est-à-dire dans les mains de Dieu. C'est ce qui m'est arrivé avec mon projet d'avis: dans la version adoptée, je ne reconnais plus mon bébé.

Ce que j'avais préconisé au début des travaux sur cette proposition de directive très controversée, soit a déjà disparu parce que rejeté par une majorité au hasard des présences de cette commission des droits de la femme, soit n'a pas été retenu par la commission compétente au fond. Ainsi, je ne puis que regretter de ne plus retrouver une trace de la proposition la plus importante de la commission des droits de la femme, qui insistait sur une mise en œuvre de la directive respectant les directives en matière d'égalité de traitement et d'égalité des chances entre les femmes et les hommes.

Quant au fond, les discussions les plus houleuses ont commencé après l'adoption de mon avis, qui date d'il y a un an et qui visait avant tout à garantir la possibilité de maintenir leurs droits à pension, voire de continuer à cotiser aux salariés changeant d'emploi, ou interrompant ou cessant une activité professionnelle, soit pour des raisons familiales, soit pour mieux concilier vie professionnelle et vie familiale.

Je n'entrerai pas dans le détail des querelles qui persistent encore actuellement, entre autres au sujet des employeurs qui offrent des pensions complémentaires afin de fidéliser leurs salariés, alors que cette directive s'inscrit dans une optique favorisant la mobilité des travailleurs. Sachant qu'il ne sera pas facile de concilier ces deux optiques, je tiens cependant à dire que l'objectif majeur, à savoir la garantie des droits acquis dans des conditions acceptables, qui ne mettent pas en cause la viabilité financière des régimes ni l'offre de régimes de pension complémentaire par les employeurs, doit être réalisé en faveur des salariés qui changent d'employeur à l'intérieur ou à l'extérieur d'un État membre, dans le respect de la subsidiarité et de la flexibilité.

 
  
MPphoto
 
 

  Othmar Karas, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Wir sagen alle ja zum Binnenmarkt, und er gehört ausgebaut, weil er unsere stärkste Antwort auf die Globalisierung ist. Wir sagen alle ja zur Mobilität, aber sie ist in der Europäischen Union ungenügend entwickelt. Den Binnenmarkt stärken und die Mobilität unterstützen setzt aber voraus, dass wir dabei die soziale Sicherheit als Netz nicht aus dem Auge verlieren. Wir müssen die betriebliche Altersversorgung – die zweite Säule – in Europa stärken, als Ergänzung zur ersten Säule, nicht als Ersatz. Deshalb haben wir die Pensionsfondsrichtlinie für die kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung beschlagen. Wir müssen natürlich auch eine Portabilitätsrichtlinie für die innerbetrieblichen Rentenansprüche machen.

Wir müssen dabei sicherstellen, dass die Rechtsansprüche der Arbeitnehmer erhalten bleiben. Geklärt werden müssen demnach die Übertragbarkeit – was bei neuen Verträgen einfacher ist als bei alten –, der Anspruchserwerb und die Behandlung ausgeschiedener Arbeitnehmer ebenso wie schlafende Ansprüche. Was ist die Berechnungsgrundlage, wie behandeln wir die Höhe und Länge der Beitragszahlungen, die erwartete Länge der Auszahlung? Es geht um eine Balance zwischen der wirtschaftlichen Sicherheit der Unternehmen und der sozialen Sicherheit der Arbeitnehmer, und es geht um eine Balance zwischen jenen, die im Unternehmen bleiben, und jenen, die aus Gründen der Arbeitsplatzsicherheit oder aus Karrieregründen aus dem Unternehmen scheiden.

Wir werden mit dem heutigen Beschluss nicht zum Abschluss kommen. Er ist eine Positionierung des Parlaments als Grundlage für weitere Verhandlungen. Wir wollen eine Lösung. Wir wollen aber eine Lösung, die beides, die unternehmerische Sicht und die soziale Sicherheit, auf Augenhöhe behandelt und einen Kompromiss findet. Daher bitte ich, den Antrag des Sozialausschusses zu unterstützen.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Ettl, im Namen der PSE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Ein besonderes Dankeschön an Ria Oomen-Ruijten für die ausgezeichnete Arbeit. Wenn der Vertreter der deutschen Ratspräsidentschaft heute von Maximalforderungen geredet hat, dann ist das wohl eine maßlose Übertreibung, die jeder Grundlage entbehrt.

Der Richtlinienvorschlag ist als Teil der Lissabon-Agenda anzusehen und erfüllt die Forderungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass mit dem Abbau der Hemmnisse für die Arbeitnehmerfreizügigkeit auch der Erwerb und die Wahrung der erworbenen Rechte und Ansprüche bei Zusatzpensionen gesichert werden müssen. Für die Mitgliedstaaten ist eine fünfjährige Anpassungs- und Gestaltungsfrist für eine faire Behandlung der ruhenden Ansprüche vorgesehen.

Dieser Punkt in Artikel 5 ist zugleich Kernelement des Richtlinienvorschlags. Wird der Antrag des Abgeordneten Mann dazu angenommen, nimmt man dem Richtlinienvorschlag den wesentlichen Inhalt, und für die Arbeitnehmerseite wird die Vorlage wertlos. Wir verabschieden Wirtschaftsgesetze, reden großartig über gute soziale Rahmenbedingungen, tun dann aber das Gegenteil. Eine derartige Vorgangsweise, durch Thomas Manns Abänderungsvorschläge auf die Spitze getrieben, ist für die Sozialdemokratische Fraktion nicht annehmbar, weil diese Punkte auf die Kernelemente und auf die Schlüsselfragen des Richtlinienvorschlags abzielen.

Ich bitte Sie darum, der Vorlage der Berichterstatterin für eine fortschrittliche Lösung zu folgen.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Cocilovo, a nome del gruppo ALDE. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io ho il piacere di ringraziare la relatrice, ma anche i tanti colleghi impegnati come relatori ombra, per lo sforzo e per il lavoro svolto su questo tema molto complesso.

Vorrei però essere chiaro sul fatto che a nessuno sfugge la complessità. A nessuno sfuggono le distinzioni fra i vari tipi di fondi: fondi a ripartizione, a capitalizzazione, a contribuzione definita e a prestazione definita, fondi che sono in realtà casse aziendali e fondi gestiti attraverso l'accumulazione delle risorse dei contributi nei bilanci d'azienda. E' quindi difficile trovare soluzioni che non tengano conto di questa estrema articolazione. Tuttavia, è anche vero che in questa vicenda avremmo tutti dovuto dimostrare maggiore coerenza.

Mi riferisco soprattutto al Consiglio, il quale a mio avviso sta diventando una palude che assorbe e soffoca tutti gli sforzi compiuti dal Parlamento per progredire in modo equilibrato e coerente in materia sociale. Questo vale, ad esempio, per quanto riguarda la direttiva sul tempo di lavoro e le direttive adottate dal Parlamento sulla regolamentazione delle agenzie di lavoro temporaneo. Nei limiti del possibile abbiamo fatto alcuni passi avanti, pur scontando una logica inevitabile di compromesso, se non addirittura di ghigliottina, mentre non abbiamo fatto alcun passo in avanti in direzione della trasferibilità. Ancora una volta il problema è rinviato.

A questo punto ci auguriamo che non vengano travolti anche quei timidi ma positivi passi in avanti, volti a garantire alcune precondizioni in materia di soglie minime, ad esempio le condizioni per la maturazione dei diritti a pensione per i lavoratori impegnati nel secondo pilastro, le condizioni per quanto riguarda la restituzione dei contributi versati per i lavoratori in uscita prima di avere maturato le condizioni per l'acquisizione dei diritti e le condizioni relative al trattamento dei lavoratori in uscita che lasciano i loro contributi all'interno del fondo, in quanto vi è sostanzialmente un rinvio nell'esecuzione delle prestazioni, ma vi sono già dei diritti acquisiti relativi all'equità di queste ultime. Su tali punti, in alcuni casi le soglie minime individuate nella relazione sono ancora critiche o sono messe in discussione.

In futuro si dovrà fare ben altro per affrontare tali problemi, ivi compresa la garanzia di poter offrire ai lavoratori coinvolti nei processi di mobilità almeno la certezza di non essere discriminati o penalizzati. Tuttavia, ritengo che qualsiasi soluzione che vada al di sotto delle soglie indicate sarebbe talmente negativa da preferire una traumatica soluzione di voto contrario all'interno del Parlamento. Ci auguriamo che almeno il compromesso raggiunto entro tali soglie possa essere mantenuto nel rapporto con il Consiglio.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, I would also like to thank the rapporteur for her work. Getting us to this vote has not been easy, as we have heard, because we have been forced to respond to changing and sometimes intransigent positions from the Council.

My group will support a number of the committee amendments, notably those that change the scope from workers to persons, which will certainly help cover certain particular cases. We expect this directive to cover all who have contributed to these second-pillar schemes through their work, and to be non-discriminatory in application. We shall not, therefore, be supporting Amendment 34 or the amendments from one other political group.

We have heard that mobility is seen as increasingly important. Indeed, it is a fact of life. Flexicurity is a buzzword in our discussions, and mobile workers need a background of security, of which pension provision is a part. They need to be able to spread their pension risk, but individual pensions have their problems, as our debate on Equitable Life this week has shown. It should be a warning to all Member States tending to rely only on state and private pensions, without a work-based pillar. As we know, there is no requirement to introduce such schemes in this proposal, so those Member States should not put barriers in the way of others.

People should be able to benefit from the accrual of pension payments and not see their contributions left in various schemes like drying slices of salami, hence Amendment 48 to reintroduce portability, the core of this proposal. We know that there is no majority support, but we want to put down a marker to let the Council know that it really has to get to grips with this issue, because it is an increasing necessity. Its current approach seems, to many of us, to be a delaying tactic and, at times, a betrayal of their own calls for greater mobility.

We need rules to protect the dormant rights of scheme members, so we cannot support Amendment 38, which we see as a wrecking amendment not in the interests of citizens. We will support the committee position on this point. However, we have problems with the age-related provisions in Article 4 and the lengthy vesting periods in the committee amendments. We find them discriminatory and, in spite of what the Commission has told us, we believe that increased mobility for the over-25s will be a continuation of what is happening now. Amendment 47 is therefore based on the legal age at which Member States allow people to work full time, which is 15 in at least one case. We cannot support going beyond the Commission proposal.

We also want to see early implementation, hence Amendment 49. However, the Council has to take on its responsibility and deliver a proposal which reflects its rhetoric and improves the situation of those changing employment within the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka, za skupinu GUE/NGL. – Kolegyně a kolegové, já bych chtěl na začátku poblahopřát zpravodajce k tomu velkému kusu práce, který odvedla, protože fakticky přepracovala celý původní návrh Komise.

Přesto si myslím, že se jí bohužel nepodařilo vyřešit základní rozpory a připravit takový konsensuální materiál, který by byl shodný pro všechny, o čemž svědčí i přetrvávající negativní přístup některých členských zemí. Myslím, že je škoda, že Rada nebyla schopna i přes poměrně dlouhou dobu projednávání návrhu přijít se společnost pozicí.

Osobně se mi původní návrh Komise jeví jako mnohem příznivější pro dotčené skupiny obyvatel, než návrh zpravodajky, protože zaručuje penzistům mnohem více práv. Těžko je pochopitelné, proč politická frakce EPP stále trvá na prosazování návrhu zpravodajky, a to i přesto, že z něho byla vyjmuta nejdůležitější část, to jest převod penzijních práv z jedné členské země do druhé. Naše politická skupina vítá vyškrtnutí článku 6, tedy převoditelnosti práv, a to nejen kvůli daňovým otázkám, absenci výpočtového schématu v rámci celého Společenství, absenci minimálních norem ohledně indexové politiky, ale hlavně proto, že by převoditelnost penzijních nároků vedla ke zvýšeným nákladům pro samotné penzisty.

Naše politická skupina nesouhlasí hlavně s těmito body, které byly odhlasovány ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, protože výrazně zhoršují původní návrh Komise: je to zvýšení minimálního věku pro uplatnění těchto práv z 21 na 25 let, zúžení pole působnosti osob, na které se tato práva vztahují, vyškrtnutí osob samostatně výdělečně činných z návrhů a dále prodloužení doby, po kterou musí být osoba v systému, aby měla právo čerpat na 5 let.

Spolu s dalšími kolegy z naší politické skupiny GUE/NGL jsme předložili pozměňovací návrhy, které by měly napravit alespoň tyto nejdůležitější body. Osud těchto našich pozměňovacích návrhů, tedy přijetí či nepřijetí, určí i způsob našeho hlasování pro návrh jako celek.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark, on behalf of the IND/DEM Group. – Madam President, when four pensions experts attended a meeting of the Committee on Employment and Social Affairs in May last year, they were not happy with this directive. They said that it did not sufficiently respect subsidiarity and was too much too soon.

The Employment Committee itself is at odds over it. Never before have I seen one Member standing over another haranguing and shouting at them. That is because this matter is very complex, as a result of the different attitudes the Member States have towards pensions. There are different systems, hence the complexity.

I am all in favour of people moving about and taking their pensions with them, building on them as they go, but let the pensions firms sort it out. That is what they are there for. They have got the expertise – let them have the headache. After all, we even have a Services Directive now, which is supposed to help in this area.

I therefore ask Members to support my own rejection amendment. You will be in good company: it has already been rejected in the Council, so the dossier is destined to gather dust on a top shelf somewhere.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli, a nome del gruppo ITS. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il diritto alla libera circolazione tra gli Stati membri dell'Unione per quanto riguarda la pensione complementare non deve essere ostacolato. Né i regimi pensionistici di ciascuno Stato, né le condizioni di acquisizione possono mettere in discussione la trasferibilità dei diritti acquisiti.

La popolazione europea vive mediamente di più e, come ha giustamente rilevato la collega Oomen-Ruijten, le pensioni complementari hanno un'importanza crescente in tutta l'Unione, in particolare se vogliamo garantire il tenore di vita della popolazione anziana nel quadro di un modello sociale europeo che, seppur migliorabile, rimane un sistema che non appare in nessun altro continente.

E' dunque indispensabile migliorare ancora i meccanismi di acquisizione delle pensioni complementari e la loro trasferibilità, senza immaginare nulla di meno di quanto appare appena sufficiente. In particolare, sembra opportuno estendere il campo di applicazione a tutti i regimi complementari collettivi. Personalmente, avrei auspicato l'inserimento in questa relazione dell'applicabilità dei principi previsti anche alle pensioni di invalidità e alle pensioni ai superstiti.

Per quanto riguarda il periodo di contribuzione necessaria, concordo sul periodo quinquennale minimo per avere il diritto all'acquisizione e sulle altre condizioni statuite dagli emendamenti che regolamentano tale diritto. Le condizioni di trattamento dei diritti pensionistici complementari maturati dai lavoratori in uscita appaiono equilibrate, mentre ritengo che andrebbero compiuti ulteriori passi in avanti nel miglioramento della trasferibilità dei diritti.

In conclusione, viviamo un momento in cui gli Stati cercano di combinare una flessibilità e una mobilità lavorativa, che mi sembrano eccessive, con incentivi all'accessibilità della previdenza sociale.

In tale quadro, le preoccupazioni dei giovani per il futuro pensionistico e per un difficilissimo mantenimento di un decente tenore di vita nella vecchiaia non andrebbero solo reiteratamente proclamate, ma dovrebbero essere seriamente affrontate dalle Istituzioni, tanto più che è dimostrato che i regimi pensionistici a contributi determinati offrono minori garanzie di pensioni commisurate al costo della vita. Come sostengono anche la relatrice e molti colleghi, la mobilità del lavoro andrebbe meglio premiata, anche e soprattutto in termini di garanzie pensionistiche integrative.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). – Madam President, in an age when few jobs are for life, when state pension schemes are generally inadequate, when worker mobility is uninhibited, and when Europe has a notably ageing population, deficiencies in pension arrangements are of increasing significance for many of our constituents. Thus what can be done to ensure adequate and flexible pension regimes should be done.

Supplementary pensions for many are an essential part of their financial planning, thus the rules governing them should not be stifling, nor should they be restrictive. Nor should they afford the opportunity for government grab by stealth taxes, something with which we are familiar in the United Kingdom.

My primary plea, however, is that in promoting the mobility of pensions we do not merely impose another layer of EU regulation. Remember, these are voluntary arrangements. Member States must retain control of what happens in their own countries where there are different regimes and different practices.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE). – Frau Präsidentin! Im Binnenmarkt soll die Mobilität der Arbeitnehmer gefördert und nicht behindert werden. Das gilt auch für Ansprüche aus Betriebsrenten beim Arbeitsplatzwechsel. Doch die Systeme sind unterschiedlich geprägt. In Frankreich und Spanien gelten sie vorwiegend für Manager. In Mitgliedstaaten wie Österreich, Luxemburg und Deutschland sind sie eine freiwillige Leistung. Ziel ist es, qualifizierte Mitarbeiter langfristig an die Unternehmen zu binden. Betriebstreue wird also belohnt. Der Wert beträgt allein in Deutschland 250 Milliarden Euro.

Was in den Mitgliedstaaten eigenverantwortlich erreicht wurde, darf aber nicht durch europäische Zwangsharmonisierung zerstört werden. Zu hohe Mindeststandards und zu hohe Kosten verhindern, dass betriebliche Systeme neu entstehen oder erhalten bleiben. Der EU-Durchschnitt liegt bei 10 %. Ein Beitrag zu seiner Erhöhung sind meine Änderungsanträge, die die Unterstützung der EVP-ED-Fraktion gefunden haben.

Erstens: Ich bin für die Absenkung des Mindestalters auf 25 Jahre. Die Kommission will 21 Jahre. Der vorliegende Bericht verzichtet sogar völlig auf Altersangaben. Das funktioniert nicht! Jüngere Arbeitnehmer wechseln häufig ihren Arbeitgeber, was zu einer Fülle von Kleinstrenten und zu enormen Verwaltungskosten führt.

Zweitens: Die Unverfallbarkeit von fünf Jahren unterstützt – im Gegensatz zur Auffassung des Kollegen Ettl – die Position der deutschen Ratspräsidentschaft, die sich intensiv um Einigung bemüht hat. Die von der Kommission geforderten zwei Jahre werden Mehrkosten von 20 % verursachen. Das weiß die Kommission. Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten will überhaupt keine Fristen. Wer soll das bezahlen?

Drittens: Gemeinsam mit 80 Kollegen bin ich für die Streichung der Dynamisierung. Wenn Mitarbeiter, die das Untenehmen gewechselt haben, genau so behandelt werden sollen wie Mitarbeiter, die im Betrieb sind, entstehen Mehrkosten von 30 %. Der niederländische Sozialminister befürchtet ein finanzielles Debakel für sein Land, in dem 90 % aller Beschäftigten Betriebsrente erhalten.

Nur auf der Grundlage von Machbarkeit und Finanzierbarkeit haben Betriebsrenten eine echte Zukunftschance. Sollten die Anträge meiner Fraktion nicht angenommen werden, empfehle ich die Ablehnung des gesamten Berichts.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson (PSE). – Fru talman! Jag vill börja med att tacka föredragande Oomen-Ruijten för ett bra och välbalanserat förslag.

De kompletterande pensionerna är viktiga i många medlemsländer och blir allt viktigare i framtiden. Jag tycker att den balans som finns i förslaget är bra, en balans mellan å ena sidan geografisk fri rörlighet mellan medlemsländerna och å andra sidan hänsynstagande till olika system.

En del hävdar att detta direktiv inte behövs. Jo, det behövs. Många av våra system runt om i Europa är skapade utifrån en arbetsmarknad som tidigare såg helt annorlunda ut. I dag har vi en rörlig arbetsmarknad inom länderna, mellan olika företag och över nationsgränserna, och därför måste också pensionssystemen förändras.

Jag har hela tiden varit emot flytträtten av olika skäl, och jag tycker att det är bra att den har tagits bort. Vi har olika skattesystem, den förväntade livslängden varierar från land till land och en flytträtt skulle dessutom ibland kunna urholka fonderna för dem som stannar kvar i dem. Det är viktigare att göra som vi har föreslagit, nämligen att koncentrera oss på de vilande rättigheterna så att de som lämnar en fond inte diskrimineras utan får sina rättigheter tillgodosedda fullt ut.

Jag tycker kvalificeringstiden och minimiåldern bör vara så låga som möjligt för det hindrar rörlighet. Här har vi hittat en balans i parlamentet som tar hänsyn till att vi på sikt tar bort både kvalificeringstider och minimiåldrar.

Förutsättningarna att nå en överenskommelse är goda om parlamentet röstar för Oomen-Ruijtens och socialutskottets förslag. Vi har försökt föra en dialog med rådet, och vi står inte långt ifrån varandra. Jag hoppas att vi godkänner detta ställningstagande. Jag tror att det kommer att vara ett incitament också för rådet, vilket gör det möjligt att komma fram till en överenskommelse i andra behandlingen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE). – Gerbiamas Pirmininke, mieli kolegos, šiandien svarstome labai svarbią direktyvą, kuri turėtų sustiprinti darbuotojų laisvę pasirinkti tinkamą darbą ir taptų dar vienu impulsu sustiprinti Bendrijos darbo rinkos konkurencingumą. Sveikinu ponią Oomen-Ruijten, parengusią šį dokumentą, ir tikiuosi, kad Parlamento dauguma balsuojant jį palaikys.

Gerb. Komisijos nary, sveikinu Jūsų pastangas skatinti darbuotojų mobilumą ir panaikinti visas tai trukdančias kliūtis. Ši direktyva – tai žingsnis suaktyvinti darbo rinką, paskatinti investicijas ir konkurencingumą, stiprinti socialines garantijas darbuotojams.

Bendrijos narės turi teisę pasirinkti, turėti ar ne papildomų pensijų sistemas. Dabar septynios iš dešimties 2004-aisiais prisijungusių narių jų neturi, tarp jų ir Lietuva. Kai kuriose šalyse papildomų pensijų sistemos nėra paplitusios ir apima tik nežymią dalį darbuotojų. Tikiuosi, kad tos šalys, kuriose nenaudojama darbdavių pensijų sistema, supras jos privalumus, pasinaudos kaimynių patirtimi ir įdiegs jas savo žmonėms.

Siekiant, kad siūloma direktyva pasiektų tikslą, labai svarbu, kad darbdavių papildomos pensijos sistemos būtų skatinamos plisti, o sukauptos lėšos galėtų būti perkeliamos tiek šalies, tiek visos Bendrijos mastu. Labai svarbu, kad darbdaviai turėtų teisę pasirinkti tas sistemas ir jų perkėlimo būdus, kurie pateisina jų kaštus ir neatneša finansinių nuostolių.

Pritariu pranešėjos nuomonei kuo plačiau taikyti šią direktyvą ir netaikyti išimčių reikalavimui perkelti teises. Lankstus ir efektyvus pensijų perkėlimas yra papildoma darbuotojo socialinė garantija bei motyvacija tinkamai panaudoti savo žinias ir gebėjimus. Tai savo ruožtu panaikina dar vieną kliūtį mobilumui ir išlaisvina visos Europos Sąjungos darbo rinkos potencialą ir padidina jos konkurencingumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE). – Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar, sehr geehrter Herr Ratspräsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Es ist bedauerlich, dass dieses Thema vor allen Dingen in dem Land, das ich am besten kenne, immer noch nach der völlig veralteten Ansicht behandelt wird, Betriebsrenten seien eine Prämie für langjährige Betriebszugehörigkeit. Das sind sie doch längst nicht mehr! Sie sind die zweite Säule der Altersversorgung, und sie werden häufig tariflich in Verbindung mit Lohnverzicht vereinbart, und zwar in den heutigen Lebens- und Arbeitsbiografien. Diese Biografien sind gekennzeichnet von Mobilität, Unterbrechungen und verschiedensten Arbeitsverhältnissen. In den unteren Einkommensstufen kann man heute von staatlichen Renten kaum noch leben.

Für diese Wirklichkeit ist der Kommissionsentwurf zur Übertragbarkeit von Betriebsrenten konsequent, logisch und ambitioniert. Es kann nicht sein, dass in der heutigen Zeit, wo Mobilität erstens erwünscht und zweitens das Berufsleben ohne sie gar nicht mehr vorstellbar ist, sowohl die Übertragbarkeit als auch die ruhenden Ansprüche aus einer Richtlinie für Betriebsrenten gestrichen werden sollen. Wer das vorhat, bringt die jüngere Generation darum, eine eigene Altersversorgung aufzubauen. Wer das vorhat, belastet in der Zukunft die öffentlichen Kassen, weil Menschen nach einem langen, aber bewegten Arbeitsleben in die Armut getrieben werden.

Ich bedauere es außerordentlich, dass die Bereitschaft der Mitgliedstaaten zu gering gewesen ist, den mutigen Schritt der Kommission mitzugehen. Die deutsche Präsidentschaft hat mit ihrem unannehmbaren Entwurf zum Scheitern im Rat beigetragen, und sie sollte sich nicht hinter den Niederländern verstecken.

Selbst wenn die Übertragbarkeit heute noch keine Mehrheit bekommt, dürfen wir dieses wichtige Anliegen für die Alterssicherung der nächsten Generation langfristig nicht aufgeben und müssen dieses Ziel gemeinsam – vielleicht in kleinen Schritten – erreichen.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL). – Madam President, I too would like to congratulate Mrs Oomen-Ruijten on her work. I also share her view that of course what this Parliament wants and what the citizens of Europe need is a result on this matter, because unquestionably, workers are more mobile for all sorts of reasons, and that is something that is to be encouraged and supported.

I find myself in the position of supporting the Commission’s original proposal over and beyond the report that is in front of us. I find it inexplicable as to why the age threshold of 21 years is suggested to be raised to 25. I accept that workers very often leave it until much later to even consider their pension entitlement, but I think as a rule of thumb we should be encouraging people to make those provisions and consider those matters at the earliest possible point, so in our group we will be supporting amendments to change those age-related provisions.

In addition, I cannot understand why the self-employed are not also covered in these provisions. I think that is very worrying and again our group will vote in accordance with that concern.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Madam President, the revelations from the investigation into Equitable Life have left many people questioning the security of their pensions. When people make sacrifices in their working years to set aside funds for their retirement, they do it for one reason and one reason alone: their own security and that of their family. With demographic projection showing an ageing Europe, people feel they cannot trust their future to state pensions. States will be pragmatic and do what they have to do when over a third of their population is over 65. Today’s workers look at the state pension programmes as a foundation on which to build their incomes by supplementary schemes for what might be 20, 30 or even 40 years of life after retirement.

I recognise that it is difficult to find a balance of protecting existing pension situations while creating a framework that will withstand the kind of pressure that will mount on pensions as Europe ages and that will also ensure that pensioners do not spend their entire retirement fighting to get their money back, having set it aside during their working years.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE). – Senhora Presidente, Senhora Comissária, minhas senhoras e meus senhores, gostaria de começar por saudar a excelência do trabalho produzido pela relatora Ria Oomen-Ruijten, que nos apresenta uma proposta ousada, equilibrada e prudente que vai claramente no sentido do desenvolvimento de uma componente decisiva do projecto europeu, a saber, mais liberdade de circulação com mais protecção.

Caros Colegas, a globalização da economia e o envelhecimento da população são duas questões para as quais a Europa ainda não encontrou uma resposta clara e convincente. Uma economia mais globalizada implica disponibilidade para a mudança, o que significa mais mobilidade. Ora, a mobilidade dos trabalhadores implica garantir a aquisição, a conservação e a transferência dos direitos às pensões e é essencial para o desenvolvimento do mercado interno.

Por outro lado, o envelhecimento da população com o inerente e previsível aumento das despesas públicas obriga a garantir a sustentabilidade financeira dos modelos de segurança social. Ora, essa sustentabilidade será tanto mais garantida quanto mais condições houver para os instrumentos complementares às pensões financiadas pelo Estado. A tendência vai claramente nesse sentido, dada a pressão financeira que a evolução demográfica coloca nos poderes públicos.

O maior desafio que hoje se coloca à União Europeia é manter em cena os valores essenciais que são a base do modelo social europeu e ser ao mesmo tempo competitiva no contexto mundial. Isso só será possível através da acção política e se formos capazes não só de reformular alguns aspectos desse modelo social, mas também de desenvolver uma acção muito determinada com vista ao aprofundamento do mercado interno, especialmente no que se refere à liberdade de circulação, neste caso, das pessoas. Esta proposta que hoje discutimos é um sinal muito positivo e encorajador desse caminho.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. LUISA MORGANTINI
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Jöns (PSE). – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Herr Ratspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch an Frau Oomen-Ruijten für diese ausgezeichnete Arbeit! Wir können doch nicht von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern immer mehr Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt verlangen und sie gleichzeitig auffordern, mehr für die eigene Altersvorsorge zu tun, ohne vielen von ihnen überhaupt auch nur irgendeine Chance zu geben, Betriebs- oder Zusatzrentenansprüche erwerben zu können. Rund 20 % der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten inzwischen nur noch befristete Arbeitsverträge. 40 % – der Kommissar hat es bereits gesagt – arbeiten inzwischen weniger als fünf Jahre in einem Betrieb. Betriebsrenten vor diesem Hintergrund als Treueprämien zu bezeichnen, wie dies beispielsweise in meinem Land der Fall ist, ist geradezu zynisch!

Wir brauchen dringend zeitgerechtere Regelungen. Wer an langen Unverfallbarkeitsfristen festhalten will, wer darüber hinaus die ruhenden Anwartschaften aus dem Geltungsbereich der Richtlinie völlig ausklammern möchte, und wer dann auch noch will, dass eine derart kärgliche Regelung erst 2018 in Kraft tritt, der ist immer noch nicht in der Realität angekommen! Das wollte ich eigentlich meinem Kollegen Thomas Mann sagen, der aber inzwischen bereits das Plenum verlassen hat.

Es kommt doch nicht von ungefähr, dass Kommission und Parlament hier ganz nah beieinander liegen. Wir müssen die Konsequenzen aus der zunehmenden Alterung unserer Gesellschaft ziehen. In meinem Land kamen z. B. 1970 noch acht Beschäftigte für eine Rente auf, 2030 werden es nur noch zwei Beschäftigte sein. Deshalb müssen wir schleunigst die Notbremse ziehen. Wir müssen die Voraussetzungen schaffen, dass jeder Arbeitnehmer auch wirklich die Chance hat, sich selbst die geforderte Vorsorge erarbeiten zu können. Natürlich müssen auch die Arbeitgeber mit in die Pflicht genommen werden. Mir kann niemand weismachen, dass die von uns vorgeschlagenen Regelungen – so wie sie im Bericht Oomen-Ruijten stehen – Zigtausende von Unternehmen in die Insolvenz treiben!

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen (ALDE). – Fru formand! Hr. kommissær! Hr. rådsformand! Jeg synes også, at det er et godt forslag, fru Oomen-Ruijten fremlægger i dag, og jeg takker hende for det. Forslaget tilgodeser hensynet til mobiliteten på arbejdsmarkedet, og det undergraver ikke hensynet til eksisterende solidariske ordninger som f.eks. de danske arbejdsmarkedspensioner. Man kan have sympati for regler om frit at kunne overføre sin pensionsordning, sådan som Kommissionen foreslog det, men det er vanskeligt at finde en model, som spiller sammen med de eksisterende ordninger. Derfor synes jeg, at det er en god løsning, vi har fået, hvor overførslerne ikke er med.

I Danmark har vi regler, som sikrer ret til gratis overførsel i de første to år, efter at man har skiftet job, og som lægger loft over de omkostninger, som pensionsselskaberne kan beregne sig ved overførsel. Der er jo ikke noget til hinder for, at hvert enkelt EU-land på den måde udvikler regler for overførsel af pensioner. Det forslag, som vi har foran os, sikrer den enkelte pensionsopsparers basale rettigheder med regler for optjening og for hvilende rettigheder og for information. Det er det mindste, vi må forlange. Og for dem, der skifter job på tværs af grænserne, er denne lovgivning særlig vigtig.

 
  
MPphoto
 
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (GUE/NGL). – Κυρία Πρόεδρε, η πρόταση οδηγίας που εξετάζουμε προωθεί την αβεβαιότητα, την προσαρμογή στην εύκολη απόλυση, την μετεκπαίδευση και πρόσληψη σε άλλη εργασία με αβέβαιους όρους, στη βάση των μονόπλευρων αναγκών της αγοράς, και όχι την πλήρη, μόνιμη, ρυθμισμένη εργασία με δικαιώματα. Παρ’ όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναφέρει την πρόταση παίζοντας ένα πολιτικό παιχνίδι εις βάρος των πολιτών για να εξασφαλίσει την έγκρισή της.

Η πρόταση αποβλέπει στο να μειώσει εκείνα που θεωρεί εμπόδια και αφορούν, τόσο την ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ κρατών μελών, όσο και την κινητικότητα στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους και τα οποία δημιουργούνται από ορισμένες διατάξεις των συστημάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης. Τα εμπόδια αυτά αφορούν τους όρους απόκτησης συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, τους όρους διατήρησης των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, τη δυνατότητα μεταφοράς των θεμελιωμένων δικαιωμάτων. Όλα αυτά, φυσικά, προσαρμόζονται προς τα κάτω. Γι’ αυτούς τους λόγους, δυστυχώς, δεν θα στηρίξουμε την πρόταση αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM). – Fru formand! Vi har i Danmark over 2 200 mia. kroner i opsparede pensioner, og de er sparet op gennem skattefradrag. Så kommer EF-Domstolen med en dom og forbyder os at sikre beskatning ved opsparing i andre lande. Vi skal tillade fuldt skattefradrag nu uden at have sikkerhed for skatteindbetalingen senere. JuniBevægelsen vil gerne have fri konkurrence om at give borgerne den størst mulige pensionsudbetaling for vore indskud, men det skal være fair konkurrence.

Vi vil også bevare vores skattefinansierede socialmodel med lige sociale borgerrettigheder til alle. Vi giver f.eks. folkepension til folk, hvad enten de har været på arbejdsmarkedet eller ej. Det er en borgerret, man optjener ved at bo i landet. Hvis vi skal give folkepension til alle, som slår sig ned i vores land, vil den hurtigt blive sat ned. Hvis et dansk ægtepar kan tage pension og efterløn ubeskattet med til et skatteparadis, bliver det så dyrt for samfundet, at det går ud over størrelsen på pension og efterløn.

EU er nødt til at tage mere hensyn til den særlige danske socialmodel med høje skatter og tilsvarende høje sociale ydelser. Vi har brug for praktiske regler, så borgene kan tage pensionen med sig, hvis de flytter til et andet land, men udflytterne skal ikke have tilskuddet betalt af alle andre skatteborgere. JuniBevægelsen appellerer til Rådet og Kommissionen om at respektere vores skattefinansierede sociale rettigheder.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Őry (PPE-DE). – Mint önök is tudják, 2006-ban a mobilitás évét ünnepeltük Európában. Az európai intézmények képviselői, a tagállamok kormányzatainak képviselői, a munkaadók, munkavállalók reprezentatív szervezetei számos szakmai rendezvényen fejtették ki álláspontjukat arról, hogy milyen fontos a mobilitás előmozdítása az Unióban.

Úgy tűnik ennek alapján, hogy mind az uniós intézmények, az Európai Bizottság, a Tanács, a Parlament, mind a tagállamok határozottan elkötelezték magukat általánosságban és elvi szinten a mobilitás növelése mellett. Ez azonban csak addig igaz, amíg e fontos kérdésről csak általánosságban esik szó. Amint konkrét intézkedésekről, jogszabályokról kell dönteni, nos, akkor mintegy varázsütésre elpárolog a lelkesedés, amelyről a döntéshozók a téma általános megvitatása kapcsán említést tettek. Előtérbe kerülnek a gondok, a problémák. Ezt tapasztalhatjuk a kiegészítő nyugdíjak hordozhatóságának biztosítását célzó új jogszabály vitája kapcsán is.

Képviselőtársaim sokan a változatlanság, a teljes mozdulatlanság mellett törnek lándzsát. Arra hivatkoznak, hogy Németországban létezik egy történelmi modell, amelyet a legkisebb mértékben sem lehet módosítani. Én nagy tisztelettel adózom a történelmi hagyományoknak. Itt azonban az összes európai munkavállaló érdekéről, az egész európai gazdaság érdekéről van szó. Határozottam úgy gondolom, hogy ez magasabb rendű szempont. Nem lehet az európai fejlődés lendületét megtörni olyan partikuláris érdekek miatt, amelyek figyelembe vétele esetén egy adott tagállam több tízmillió munkavállalójának kellene súlyos diszkriminációt elszenvednie a többi uniós munkavállalóhoz képest.

A mobilitás ösztönzése, a kiegészítő nyugdíjak hordozhatóságának biztosítása mindenképpen olyan kérdés, amelyet uniós szinten kell rendezni. Ha nem ezt tesszük, egyre inkább lemaradunk a globális versenyben, amelyet kihívóinkkal, a délkelet-ázsiai, indiai, észak-amerikai gazdaságokkal vívunk. Látnunk kell, hogy feltartóztathatatlan folyamatok zajlanak, a munkaerőkön, határokon átnyúló csoportosítás elengedhetetlenül fontos. Ahogy az angolok mondják, „it is a must”. Kérem, hogy önök is támogassák ezt. És még egy utolsó megjegyzés: a nyugdíj, a befektetés a dolgozót magát illeti, még akkor is, ha ezt a vállalatok fizetik.

 
  
MPphoto
 
 

  Alejandro Cercas (PSE). – Señora Presidenta, continuo donde lo ha dejado el señor Őry porque quiero expresar los mismos motivos de preocupación, los mismos motivos de satisfacción, y también la felicitación a la comisión, a la ponente, señora Oomen-Ruijten, por haber sido tan valiente y haber entrado en este campo de minas con la decisión y con la voluntad de avanzar y de eliminar los obstáculos que hemos ido viendo.

Efectivamente, hay una necesidad absoluta de coherencia entre las palabras y los hechos; hay una necesidad absoluta de eliminar los obstáculos a la movilidad y a la libre circulación de los trabajadores. Lo decimos nosotros, lo dice Lisboa, lo dice el Consejo miles de veces, pero vemos que no avanzamos. Hay también la necesidad absoluta de respetar y de garantizar los derechos de los trabajadores que son móviles y que se desplazan en el seno de la Comunidad y en el interior de nuestros propios países.

Por tanto, quiero expresar mi preocupación por las dificultades que ha habido en el Consejo y por las que pueda haber hoy también en el Parlamento. Mi preocupación, en primer lugar, porque el Consejo, una vez más, frena esperanzas razonables y esperanzas mínimas, avances que son mínimos y son frenados por cuestiones nacionales y por egoísmos nacionales. Mi preocupación porque no es la primera, ni será la última vez, en la que los señores del Consejo parecen estar sordos a las demandas de los europeos. Mi preocupación porque el trabajo que ha hecho el Parlamento se dice que va a servir de base para trabajos posteriores, cuando los consensos del Parlamento no sirven ya para desbloquear posiciones del Consejo. Y mi preocupación porque esos mismos problemas en el Consejo se transfieran aquí, al Parlamento, y hoy tengamos una votación difícil.

Ojalá, señora Oomen-Ruijten, que no salgan adelante las enmiendas que pretenden frenar su informe y que su informe, razonable y mínimo, pueda salir adelante con el apoyo de todos y sirva de base para continuar avanzando –que buena falta le hace a Europa y buena demanda hay de los ciudadanos, que no son escuchados suficientemente por nuestros gobiernos.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – Arvoisa puhemies, eläkkeiden siirron maasta toiseen pitää olla mahdollista. Työntekijöiden vapaa liikkuminen maasta toiseen edellyttää, että ihmiset saavat eläkkeensä ilman hankaluuksia, ilman paperisotaa ja ilman hakumenettelyä.

Kannatan siis, että lisäeläkkeisiin liittyvät ongelmat työvoiman vapaalle liikkumiselle poistetaan. Lisäeläkkeiden siirtäminen eläkejärjestelmästä toiseen on kuitenkin hyvin työlästä. Tämä lisää byrokratiaa ja kustannuksia. Euroopan unionin tulevassa lainsäädännössä ei tule olla tällaista lisäeläkkeiden siirto-oikeutta. On olemassa myös yksinkertaisempi ratkaisu. Tällöin jokaisen lisäeläkejärjestelmän on maksettava työntekijälle erikseen ne eläkkeet, joita kyseiseen järjestelmään on kertynyt. Tämä on yksinkertaisempi, parempi ja halvempi ratkaisu sekä palkansaajille, eläkkeensaajille että itse eläkejärjestelmille.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL). – Κυρία Πρόεδρε, αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε την κινητικότητα των εργαζομένων πρέπει να διασφαλίσουμε και την κινητικότητα των δικαιωμάτων τους. Δεν είναι δυνατόν να μεταφέρονται οι εργαζόμενοι αλλά να χάνουν, μέσω της κινητικότητας, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και τις προσδοκίες που έχουν δημιουργήσει με χρόνια δουλειάς στην πατρίδα τους. Και εδώ υπάρχουν μεγάλα εμπόδια και προβλήματα από πολιτικές νεοφιλελεύθερες.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Oomen-Ruijten για τη σημαντική εργασία της, αλλά λυπάμαι, διότι η πολιτική μας ομάδα δεν μπορεί να συμφωνήσει με την έκθεση στην τελική της μορφή. Διότι, στο βασικότερο επί της ουσίας θέμα που ρυθμίζει η νέα οδηγία, δηλαδή τους όρους απόκτησης των συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, η έκθεση χειροτερεύει την αρχική πρόταση της Επιτροπής, ζητώντας πενταετή περίοδο αναμονής αντί της διετούς και ελάχιστο όριο ηλικίας τα 25 έτη αντί τα 21. Μια πιο ευνοϊκή ρύθμιση στο άρθρο 4 της οδηγίας είναι απαραίτητη υπέρ των νέων εργαζομένων. Γι’ αυτό και σας καλώ να υποστηρίξετε τις τροπολογίες 50 και 51 που είναι για μας σημαντικές.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland (IND/DEM). – Voorzitter, ik wil graag collega Ria Oomen-Ruijten feliciteren met haar verslag. Het meenemen van aanvullende pensioenrechten is geen vanzelfsprekende zaak. Als Nederland - toch een voorloper - in het pensioendebat al een veto overweegt bij nieuwe pensioenwetgeving, geeft dat zeker te denken.

Het is van groot belang dat er nieuwe stappen gezet worden om te zorgen voor een betere afstemming van de verschillende pensioensystemen. Naast afstemming is vooral de financiële houdbaarheid van verschillende systemen een punt van zorg. Het is duidelijk dat niet iedereen kan instemmen met dit verslag, want ten opzichte van het Commissievoorstel stelt de rapporteur voor om bij de overdracht geen uitzonderingen meer toe te laten.

Ik heb nog wel een vraag. Wanneer de vrijstellingsmogelijkheid van artikel 9, lid 3 wordt geschrapt, worden lidstaten dan gestimuleerd om over te gaan tot een op kapitalisatie gebaseerd pensioensysteem? Dat zou toch moeten gebeuren. In de Europese Unie waarin mensen de vrijheid hebben om in verschillende lidstaten te werken, hoort een passend systeem van sociale zekerheid. Het meenemen van zelf opgebouwde pensioenrechten is dan wel een minimum.

 
  
MPphoto
 
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE). – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir alle sind uns einig, dass die Mobilität der Arbeitnehmer gefördert werden muss. Diese Richtlinie hat aber in vielen Mitgliedstaaten, wie zum Beispiel in Luxemburg, Österreich und Deutschland, große Auswirkungen auf die gesamten Betriebsrentensysteme. Lediglich 1,5 % der Arbeitnehmer wechseln zu einem Arbeitgeber in einem anderen Mitgliedstaat. Von der Richtlinie sind aber auch alle anderen 98,5 % der Arbeitnehmer betroffen, die in ihrem Mitgliedstaat bleiben. Und dies möchte ich an die Adresse von Frau Jöns sagen: Diesen Arbeitnehmern schaden wir, wenn die Betriebsrenten, die ja freiwillig sind, von den Unternehmen nicht mehr angeboten werden, weil sie nicht mehr finanzierbar sind. Dann können ganze nationale Systeme kollabieren.

Betriebsrenten sind angesichts der zunehmenden Alterung der Gesellschaft von großer Bedeutung. Die Unternehmen sind allerdings nicht verpflichtet, Betriebsrenten anzubieten. Eine Anwendung der Richtlinie auf Altzusagen – wie bisher vorgesehen – hätte eine Bestrafung der Unternehmen zur Folge, die in der Vergangenheit umfangreiche Pensionszusagen gegeben haben. Hier laufen wir Gefahr, dass sich Unternehmen aus der freiwilligen Betriebsrente zurückziehen.

Ferner soll nach dem jetzigen Vorschlag des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten sofort ab dem 25. Lebensjahr eine Rentenanwartschaft erworben werden, ohne dass eine Unverfallbarkeitsfrist gilt. Dies hätte einen enormen Bürokratie- und Kostenanstieg zur Folge und wäre damit nicht mehr finanzierbar. Die Anpassung der Rentenanwartschaften von ausgeschiedenen Arbeitnehmern an den Wert der Anwartschaften von aktiven Arbeitnehmern, die so genannte Dynamisierung, bedeutet einen Kostenanstieg von 30 %. Dies war der Hauptgrund, weshalb der niederländische Arbeitsminister gegen die Richtlinie gestimmt hat.

Wir brauchen zuverlässige, plan- und finanzierbare Regelungen. Wir sind für Mobilität, aber zu solchen Konditionen, dass die Betriebsrentensysteme, die für die Arbeitnehmer sehr wichtig sind, nicht in Gefahr geraten.

Sollten die diesbezüglichen Änderungsanträge nicht angenommen werden, werde ich deshalb im Sinne der Arbeitnehmer gegen den Bericht stimmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ieke van den Burg (PSE). – Voorzitter, een paar kanttekeningen. Ten eerste de analyse van het Duitse voorzitterschap waarom het zo moeilijk was om dit dossier tot een goed einde te brengen. Daar ontbrak mijns inziens in dat er al vanaf de start, met name door uw eigen land, uitzonderingen bedongen waren en dat dat een proces in gang gezet heeft waardoor ook andere landen uitzonderingen gingen bedingen en wat er uiteindelijk toe leidde dat er niets meer overbleef in de richtlijn. Ik denk dat dat ook even in de analyse gezegd moet worden.

Tweede punt, de rol van werkgevers en sociale partners en pensioenfondsen zelf; ik ben er ook een groot voorstander van dat zij zélf het nodige ondernemen, maar zoals commissaris Špidla al gezegd heeft, ze hebben hun beurt voorbij laten gaan. Ik denk wel, dat als we deze richtlijn nu aannemen zonder dat element van waardeoverdracht, daar een stimulans van zal uitgaan, dat zij dat zelf ook weer zullen oppakken en ik zou dat signaal nog eens heel sterk willen laten horen. Ik was er ook tegen dat artikel 6, zoals dat geformuleerd was door de Commissie, een individueel recht op waardeoverdracht zou bieden, maar het moet wel geregeld worden, dus het veld moet wel aan de slag.

De slapersrechten: mijnheer Mann, het is absoluut niet zo dat Nederland dat onderdeel niet wilde, omdat het niet financierbaar zou zijn. Wij hebben dat in ons eigen land uitstekend geregeld: slapers delen ook mee in de opbrengsten die hun premieinleg oplevert. Het gaat ons erom dat Nederlanders die bijvoorbeeld in Duitsland of andere landen gewerkt hebben en mobiel geweest zijn, niets aan de rechten hebben die ze daar hebben opgebouwd. Dat is onfaire behandeling. Ik denk dat dat het belang is van artikel 5 over slapersrechten; ik ben er dan ook heel teleurgesteld over dat zowel het Duitse voorzitterschap als mijnheer Mann nu weer proberen die rechten alleen voor toekomstige slapersrechten te regelen. Het argument van terugwerkende kracht is echt onzin. Pensioenrechten worden ieder jaar vastgesteld, ook voor de actieve deelnemers. Voor slapende deelnemers kan dat op precies dezelfde wijze gebeuren. Dat heeft helemaal niks te maken met terugwerkende kracht, dat is gewoon het aanpassen van regelingen en dat is een fair deel dat zij daar zelf in moeten hebben.

Dus, volledige steun voor het verslag van mevrouw Oomen-Ruijten en ook wat ons betreft, hoop ik dat het niet, zoals de uitzendrichtlijn, blijft verzanden in het moeras dat mijnheer Cocilovo noemde, maar nu echt opgepakt wordt door de Raad.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, i soldi versati dai lavoratori per una pensione complementare sono soldi dei lavoratori. Anche i soldi versati dai datori di lavoro, affinché i loro dipendenti vivano meglio da pensionati, sono soldi dei lavoratori. Non dovrebbe pertanto esserci alcun problema nell'approvare una direttiva sulla trasferibilità di diritti che sono già dei lavoratori.

Caro collega Mann, lei dice che questa direttiva, come l'ha coraggiosamente presentata la Commissione, comporta considerevoli costi per i fondi assicurativi, per cui va respinta. Io dico invece che più elevati sono i costi per i fondi pensione, maggiori sono i benefici per i lavoratori e maggiore sarà il numero dei lavoratori che si iscriveranno ai fondi pensione volontari.

In conclusione, ancora una volta constato purtroppo che il Consiglio agisce da freno nell'Unione europea. Essendo necessario l'accordo di tutti i 27 Stati membri dell'Unione europea, in sede di Consiglio è sufficiente un voto contrario per bloccare una proposta. Mi chiedo allora perché ci continuiamo a lamentare del fatto che in Francia e in Olanda si è votato contro la Costituzione. Tutti noi vorremmo che l'Europa facesse passi avanti, ma quando si tratta di affrontare concretamente le aspettative dei cittadini nei nostri confronti, assumiamo sempre la posizione peggiore per i cittadini e per i lavoratori. E' chiaro che agendo in questo modo non potremo andare avanti.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE). – Madam President, I congratulate Mrs Oomen-Ruijten and all of those involved in finding a broad consensus on this extremely complex area. We need a strong vote today for the Oomen-Ruijten report and we need to ensure that the Thomas Mann amendments are defeated. I would appeal to my colleagues and, indeed, friends in the GUE/NGL Group to swallow hard and to give their support at the final vote today.

It is a great pity that after 20 years’ debate on portability and acquired rights we end up dealing with a directive that only really addresses the issue of acquired rights and not portability. Nevertheless, I support this particular approach at this point in time. I fully understand why we are in the position we are in, and we need an indication from the Member States that they are going to address seriously the obstacles that prevent full portability.

The veto in Council in this area of policy has to be dropped. I do not specifically mean, necessarily, on this particular directive – although I believe that should be so – but the general issue of the veto in the area of social policy needs to be dropped. I do hope that the upcoming IGC will address that issue in the next few months. More qualified majority voting will not steamroll anybody into any position, but it will oblige Member States and the Council to address the issues and to negotiate rather than to obstruct.

Following today’s vote, the Council, I believe, must get serious. They cannot expect trade unions to accept adaptability with regard to labour law reform if they are not prepared to address this key issue of worker security.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Stauner (PPE-DE). – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Herr Ratspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Richtlinienvorschlag bringt schwere Probleme mit sich, wie so oft, wenn Menschen unmittelbar betroffen sind. Hier geht es um nicht weniger als um Rentenanwartschaften, also um eine der Quellen, aus der das Auskommen im Alter gespeist wird. Deutschland, Österreich, die Niederlande und Luxemburg haben sehr detaillierte betriebliche Rentenversicherungssysteme, die von hoher Qualität sind und beiden Seiten – Arbeitnehmern und Arbeitgebern – zugute gekommen sind.

Ziel einer europäischen Richtlinie muss es sein, einen Ausgleich zu schaffen zwischen dem ursprünglichen Motiv der Betriebstreue und dem Erfordernis der Mobilität der Arbeitnehmer, was von der Wirtschaft und auch von der Europäischen Kommission ja so vehement eingefordert wird. Wie es bei der Übertragbarkeit der gesetzlichen Rentenversicherungsansprüche innerhalb der Europäischen Union – der so genannten Proratisierung – funktioniert, so muss es meines Erachtens auch für die Betriebsrentenansprüche funktionieren. Wer Mobilität will, muss auch die damit verbundenen Konsequenzen tragen. Ich unterstütze die Änderungsanträge meiner Fraktion, doch unabhängig davon, ob sie angenommen werden oder nicht, unterstütze ich den Bericht insgesamt, weil er Sicherheit, Vorhersehbarkeit und Planbarkeit für Arbeitnehmer und Unternehmer bringt.

Allerdings zeigt dieser Richtlinienvorschlag auch ein grundsätzliches Problem auf, in dem sich die Gesetzgebung der EU in diesem sozialen Bereich befindet. Es ist nämlich Einstimmigkeit im Rat erforderlich. Dass diese im Rat kaum zu erreichen ist, zeigt dieser Fall exemplarisch, trotz der anzuerkennenden Bemühungen der derzeitigen Ratspräsidentschaft. Deshalb wird die Entscheidung unseres Parlaments kaum über den Tag hinaus Bestand haben, denn eine mögliche Entscheidung im Rat und ihr Inhalt sind offen. Wir als Parlament müssen deshalb – um erfolgreich für die Bürgerinnen und Bürger zu arbeiten – auf Mehrheitsentscheidungen auch in diesem Bereich dringen.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). – Îndeplinirea obiectivelor de la Lisabona constituie o prioritate pentru noi toţi. De aceea, orice iniţiativă care promovează creşterea mobilităţii forţei de muncă şi care poate contribui la creşterea economică şi la reducere şomajului este binevenită. Armonizarea legislativă în domeniul pensiilor suplimentare, care să promoveze mobilitatea europeană a muncii, nu poate fi realizată, însă, în mod abrupt. Unele state membre au sisteme mai dezvoltate, cu o îndelungată tradiţie în domeniu, iar altele sunt în stadiul incipient al introducerii pensiilor suplimentare. De aceea, vreau să felicit raportorul pentru reflectarea acestei diversităţi în toate amendamentele aduse directivei. Suntem în faţa unui raport echilibrat, care facilitează păstrarea sau rambursarea drepturilor de pensii suplimentare, dobândite de angajaţii care schimbă locul de muncă, fără a împovăra angajatorii, fondurile de pensii private sau ceilalţi contribuabili. Este un prim pas pe care toate statele membre îl pot accepta şi pe care se poate construi mai departe.

Transferul pensiilor de orice fel trebuie să fie posibil pentru cetăţenii europeni care lucrează într-un alt stat membru al Uniunii. Un avantaj în plus pentru angajat este transparenţa sporită a sistemului. Statele membre sunt obligate să ia măsurile necesare pentru ca angajaţii să fie informaţi despre drepturile băneşti ce li se cuvin, în cazul în care încetează să lucreze pentru o anumită companie. Pentru România , introducerea acestei directive în domeniul pensiilor suplimentare înseamnă un standard care ne permite să dezvoltăm acest sector economic, aflat în stadiu incipient în ţara noastră, fără a mai suporta costurile implicate de o reformă. Începând cu 2008, legislaţia românească prevede introducerea pensiilor suplimentare, ceea ce însemnă că aproape toţi cetăţenii români vor putea beneficia de drepturile conferite de această directivă. Cu toate acestea, este nevoie de timp pentru a implementa noile cerinţe. De aceea, sprijin ideea acordării unui termen suplimentar de şaizeci de luni pentru punerea în practică a măsurilor prevăzute în directivă.

 
  
MPphoto
 
 

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE). – Madam President, I am happy to see this report reach this stage for a couple of reasons. The proposed changes go in a very sensible direction.

During the process, we were somewhat confused about the Commission proposals, for example on the retroactive implementation of the rules on vesting periods and about the difference between public, private and supplementary pensions. Thankfully, if we accept the proposed changes today, the outcome will be much better than the Commission’s original proposal.

We need to keep an eye on the bigger picture. If we make voluntary schemes too bureaucratic, and radically different from today’s alternatives, no one, especially not SMEs, will provide them. This will defeat the object of encouraging employers to expand the scope of voluntary schemes to more employees. It also means that the opportunity for companies to use voluntary schemes as attractive tools in recruiting employees and rewarding their loyalty will be lost. In addition, millions in investments will potentially be lost.

The objective is to encourage as many companies as possible to opt for the right kind of supplementary schemes and thus help alleviate, inter alia, the democratic time-bomb implications for publicly funded social security schemes. This can also be encouraged by leaving it up to Member States to decide when and how they will develop portability, so that companies located within them do not find themselves facing big surprises.

If we get this right, the EU can, without transgressing subsidiarity, make a genuine contribution to modernising social security in Europe and reaching its Lisbon goals.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Madam President, I fully support mobility of workers and greater portability of pensions, but it is important that this proposal on a very complex and specialist issue does not result in a reduction in the number of employers willing to offer voluntary pension schemes to employees. We need to allow employers who can afford to do so to offer generous pensions in order to attract and reward high-calibre personnel.

A recent Eurobarometer survey shows that 50% of younger employees and 30% of those in the 45-54 age group all expect to change jobs within the next five years, so making sure pensions savings follow employees throughout their career should be our goal. In this regard, I support our rapporteur Mrs Oomen-Ruijten’s efforts on the preservation of dormant rights.

As Member States’ statutory pension schemes face increased challenges on demographics and the dependency ratio, supplementary pension schemes are becoming more and more important. However, companies need to be able to offer pensions at an entry level that is viable for them. I can live with the compromise reached by the Council on this matter that, in cases where schemes stipulate a minimum age, this may not exceed 25 years. In Ireland, 54% of all employees are in occupational pension schemes, and the vesting period is two years. This works well for us, but I can accept a five-year vesting period to alleviate cost fears and to achieve a compromise to ensure the transfer of capital from the private sector pension schemes without undermining them.

I hope there is a resolution of difficulties sooner rather than later and that the Commission’s revised proposal charts a more acceptable path both for the Council and for Parliament. After all, our objective is, as the Commissioner said, not harmonisation, but minimum requirements, to ensure that it is not a case of ‘You move, you lose your deferred pension rights’.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Frau Präsidentin, sehr geehrter Kommissar, meine Damen und Herren Abgeordneten! Herzlichen Dank für Ihre Beiträge. Ich möchte noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, der von verschiedenen Kollegen auch angesprochen worden ist.

Natürlich haben viele Bezug genommen auf die Lissabon-Strategie, auf die Frage der immer stärker erforderlichen Mobilität von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und die Handlungsanforderungen, die sich daraus ergeben, etwa entsprechende Regelungen zu finden, gerade was die Portabilität von Betriebsrentenansprüchen angeht.

Unabhängig von der Bewertung der einzelnen Vorschläge, die Sie gemacht haben, bzw. die im Bericht vorkommen, ist im Rat Einstimmigkeit erforderlich. Und ein Mitgliedstaat sagt klar, er sie auch an den Parlamentsbeschluss gebunden. Kolleginnen und Kollegen, die im nationalen Parlament sind, haben also ihre Regierung aufgefordert, bei den Verhandlungen im Rat entsprechend zu agieren und entsprechende Vorschläge zu machen, was dazu geführt hat, dass letztlich gerade diese Einstimmigkeit, die wir brauchen, nicht zustande gekommen ist.

Frau Kollegin Schroedter, wir brauchen auch keine Legenden zu bilden und auch hier die Rolle Deutschlands zu kritisieren. Es war schon unter finnischer Präsidentschaft klar, in welche Richtung wir gehen können, wo es Annäherung gibt und wo nicht. Deshalb wurde die Portabilität im engeren Sinne damals herausgenommen. Wir haben versucht, in all den vielen Gesprächen ein Verständnis, eine Einigung zustande zu bringen; am Schluss hat jedoch die Zustimmung eines Mitgliedsstaates gefehlt. Ich habe durch einen Beitrag positive Signale aus den Niederlanden und aus Portugal – also der kommenden Präsidentschaft – erhalten. Wenn dann der Wille vorhanden ist, noch aufeinander zuzugehen, ist hoffentlich zumindest in bestimmten Bereichen noch eine Einigung möglich.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. Vážené poslankyně, vážení poslanci, myslím si, že lze velmi snadno označit tuto debatu za působivou, protože z mnoha hledisek objasnila základní logiku, která je v návrhu směrnice a v návrhu zprávy paní poslankyně Oomen-Ruijten.

Objasnila logiku chránit a posílit práva migrujících pracovníků a přitom zachovat finanční a dlouhodobou rovnováhu těchto doplňkových systémů a po mém soudu je naopak posílit, protože zjevná nespravedlnost současného řešení by po mém soudu logicky vedla k menší účasti lidí v doplňkových systémech. Z dlouhodobého hlediska tento přístup znamená i posílení.

Myslím si, že moderní lidská společnost má velmi málo jistot, ale existují dvě jistoty, které jsou velmi hluboce prožívány. Jedna z nich je samozřejmě jistota, že jednou přijde smrt a druhá jistota v moderních systémech je, že mé důchodové nároky budou spravedlivým způsobem chráněny. Myslím si, že to je jistota tak hluboká, že je velmi dobré ji posílit v okamžiku, kdy máme tuto příležitost.

Dámy a pánové, tedy stručně řečeno, debata ukázala, že zpráva navržená paní Oomen-Ruijten sleduje silnou a spravedlivou logiku ekonomického a sociálního vývoje evropské společnosti, že zlepšuje situaci mobilních pracovníků tím, že chrání spící práva a že garantuje dobrou akvizici práv. Debata také jasně ukázala, že tato zpráva je zcela vyrovnaná a nepostihuje a nepoškozuje stávající systémy, ať mají jakoukoliv národní formu.

Dovolte mi ještě, abych se dotkl názorů, které byly vysloveny v diskusi. Jeden z nich říkal, že se v navrhované zprávě pracuje s koncepcí dynamizace důchodových nároků. Tato dynamizace nebyla ani v původním návrhu, ani není samozřejmě v kompromisním návrhu paní poslankyně Oomen-Ruijten.

Dámy a pánové, to jsou tedy důvody, pro které považuji za správné plně podporovat návrh paní zpravodajky s tím, že vytváří dobrou základnu pro další vývoj, který, jak debata ukázala, bude nezbytný, a s tím, že po mém soudu je jednoznačným pokrokem proti stávajícímu stavu.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà oggi.

Dichiarazioni scritte (articolo 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE), schriftlich. – Die Mobilität der Arbeitnehmer ist ein Grundrecht in der Europäischen Union. Dies kann nur verwirklicht werden, wenn entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dies gilt insbesondere für den Bereich der Sozialsysteme. Es genügt eben nicht, dass nur die staatlichen Rentenansprüche übertragbar sind, sondern dies muss auch für betriebliche Rentensysteme gelten.

Wichtig ist, dass die Regelungen administrierbar bleiben und nicht durch gut gemeinte Ansätze den Zusatznutzen zerstören, weil es durch eine eventuelle Überbürokratisierung zu einer Blockade kommt. Insgesamt ist der gewählte Ansatz ein Schritt in die richtige Richtung.

 

3. Az eurózóna kibővítése kapcsán a Parlamenttel folytatott konzultáció módjának javítása - A közös valuta bevezetése Cipruson 2008. január 1-jével * - A közös valuta bevezetése Máltán 2008. január 1-jével * (vita)
MPphoto
 
 

  Presidente. L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta:

- le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sul miglioramento del metodo di consultazione del Parlamento europeo nelle procedure di allargamento dell'area dell'euro,

- la relazione di Werner Langen, a nome della commissione per i problemi economici e monetari, sulla proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all'adozione della moneta unica da parte di Cipro il 1º gennaio 2008 (COM(2007)0256 – C6-0151/2007 – 2007/0090(COD)) (A6-0244/2007), e

- la relazione di Werner Langen, a nome della commissione per i problemi economici e monetari, sulla proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all'adozione della moneta unica da parte di Malta il 1º gennaio 2008 (COM(2007)0259 – C6-0150/2007 – 2007/0092(COD)) (A6-0243/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bei diesem Thema, bei dem es um Verfahrensfragen geht, sollten wir zunächst nicht das erfreuliche Ergebnis der Konvergenzberichte der Kommission und der Europäischen Zentralbank zu Zypern und Malta vergessen. Die Präsidentschaft begrüßt es sehr, dass die Kommission feststellen konnte, dass Zypern und Malta ein hohes Maß an dauerhafter Konvergenz erreicht haben und sie auf dieser Grundlage Vorschläge zur Euro-Einführung in diesen beiden Ländern vorlegen konnte.

In der Sitzung des Rates am 5. Juni 2007 haben die Wirtschafts- und Finanzminister die Einschätzung der Kommission einvernehmlich geteilt, dass Zypern und Malta die Voraussetzungen für die Einführung des Euro erfüllen.

Die Präsidentschaft würde es daher sehr begrüßen, wenn der Erfolg Zyperns und Maltas nicht von Verfahrensfragen überlagert wird und Europäisches Parlament, Kommission und Rat zu einer einvernehmlichen Lösung kommen.

Es liegt in unser aller Interesse, Unsicherheiten und Verzögerungen bezüglich der technischen und rechtlichen Vorbereitungen Zyperns und Maltas auf die Einführung des Euro zu vermeiden. Ich danke dem Europäischen Parlament ausdrücklich für seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit.

Die Präsidentschaft hat Verständnis für das Anliegen des Europäischen Parlaments und versteht den Wunsch, mehr Zeit für eine Prüfung von Konvergenzberichten und Vorschlägen der Kommission für Ratsentscheidungen über die Einführung des Euro zur Verfügung zu haben.

Allerdings sind der Rat und die Präsidentschaft an die im EG-Vertrag festgelegten Verfahren gebunden. Der Zeitplan ist im Wesentlichen von den Regelungen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes einschließlich der Maastricht-Meldeverordnung vorgegeben.

Die Verpflichtung des Rates, das Europäische Parlament zu Vorschlägen für die Einführung des Euro in Mitgliedstaaten zu konsultieren, ist in Artikel 122 Absatz 2 des EG-Vertrags niedergelegt. Die Präsidentschaft ist der Ansicht, dass der Rat im Falle Zyperns und Maltas diese Bestimmung des EG-Vertrags respektiert hat.

Der Rat hat die beiden Kommissionsvorschläge für Ratsentscheidungen am 21. und 22. Mai 2007 erhalten, jeweils in drei Sprachfassungen. Die übrigen Sprachfassungen wurden dem Rat im Laufe der folgenden beiden Wochen übermittelt. Am 25. Mai hat der Rat das Europäische Parlament zu den beiden Vorschlägen der Kommission konsultiert.

In seinem Konsultationsersuchen hat der Rat darauf hingewiesen, dass es wünschenswert sei, wenn das Europäische Parlament seine Stellungnahmen zu den Vorschlägen der Kommission auf seiner Plenarsitzung vom 18.-21. Juni beschließen könnte. Damit könnten diese Stellungnahmen dem Rat in der Zusammensetzung der Staats- und Regierungschefs am 21. Juni 2007 zur Verfügung stehen.

Obwohl es keine rechtliche Voraussetzung ist, würde es die Präsidentschaft sehr begrüßen, wenn die Aussprache der Staats- und Regierungschefs auch die Position des Europäischen Parlaments berücksichtigen könnte. In jedem Fall sind die Stellungnahmen des Europäischen Parlaments eine Voraussetzung dafür, dass der Rat seine beiden Entscheidungen über die Euro-Einführungen annehmen kann.

Die Präsidentschaft unterstützt grundsätzlich die von Präsident Barroso in seiner Antwort vom 13. Juni 2007 auf das Schreiben von Präsident Pöttering unterbreiteten Vorschläge. Die Präsidentschaft ist der Ansicht – das hat die Präsidentin des Rates, Frau Angela Merkel, in einem Schreiben an den Präsidenten des Europäischen Parlaments vom 19. Juni dargelegt –, dass diese Angelegenheit in erster Linie die Kommission und das Europäische Parlament betrifft.

 
  
MPphoto
 
 

  Joaquín Almunia, Miembro de la Comisión. Señora Presidenta, Señorías, ante todo quiero agradecer a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de este Parlamento y al ponente, señor Langen, la rapidez con la que han examinado los informes de convergencia sobre Chipre y Malta aprobados el 16 de mayo por la Comisión Europea y por el Banco Central Europeo.

El Consejo Europeo debatirá mañana, en Bruselas, la ampliación de la zona del euro a estos dos países y todos confiamos en que el 10 de julio, después del acuerdo positivo del Consejo Europeo de mañana, el Ecofin tome la decisión legal definitiva para la ampliación de la zona del euro a estos dos países.

Tanto este Parlamento como el Consejo Ecofin del pasado 5 de junio coinciden con el análisis de la Comisión y del Banco Central en cuanto al cumplimiento por parte de Chipre y Malta de los criterios de convergencia establecidos por el Tratado.

En la reunión mantenida con los coordinadores de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento el pasado 7 de junio, tuve ocasión de explicarles que en la Comisión hemos dispuesto, a la hora de elaborar los informes de convergencia, de datos presupuestarios completos y fiables por parte de estos dos países.

Hay una confusión en algunos documentos que acompañan al proyecto de resolución porque se confunden unos datos relativos a las cuentas trimestrales financieras con los datos que en el procedimiento de déficit excesivo son notificados dos veces al año por los países, datos relativos al déficit y a la deuda. Debo reiterar ante este Pleno del Parlamento que, en relación con la información necesaria para tomar decisiones sobre procedimientos de déficit excesivo, no hay ningún tipo de reserva por parte de la Comisión sobre la calidad de los datos enviados por Malta y Chipre. Ningún tipo de reserva.

En lo que respecta a Malta, la Comisión emitió un juicio sobre el criterio de sostenibilidad de las finanzas públicas, condicionado a la aprobación por parte del Consejo Ecofin de la anulación del procedimiento de déficit excesivo que se había abierto a este país en el año 2004 y el Ecofin del 5 de junio ha confirmado este punto, poniendo fin al procedimiento de déficit excesivo con respecto a Malta.

Hay también precedentes respecto a una aprobación condicionada en el informe de convergencia al cumplimiento de condiciones, ya sea en cuanto a la estabilidad del tipo de cambio o a la declaración de déficit excesivo. Por lo tanto, en relación con el cumplimiento por parte de Malta de este criterio no hay ningún tipo de excepción o de situación particular. Se ha aplicado el procedimiento general que se ha aplicado en otros muchos casos a otros muchos países anteriormente.

En las próximas semanas y una vez confirmada la decisión positiva del Consejo en cuanto a la ampliación de la zona del euro a Chipre y a Malta, la Comisión emitirá sendos informes sobre el estado de preparación para el paso al euro por parte de ambos países. También me consta la preocupación de algunas de sus Señorías sobre este particular. Ese informe sobre el grado de preparación para el cambio de monedas y billetes no es propio de los informes de convergencia, no es un criterio de convergencia y, regularmente, la Comisión publica, como lo haremos en las próximas semanas, informes y comunicaciones precisamente enfocados sobre ese tema.

En estas condiciones, Señorías, podemos augurar que el próximo 1 de enero de 2008 la zona del euro pasará a contar con quince Estados miembros con la adhesión de Chipre y Malta. Es un hecho sumamente positivo para esos dos países, para la zona del euro y para el conjunto de la Unión Europea. El euro es, sin duda, uno de los mayores logros de la integración europea y, cuantos más ciudadanos disfruten de sus ventajas, mayor será el reconocimiento de la capacidad de la Unión para ofrecer a todos sus ciudadanos mayores garantías de prosperidad y bienestar social.

Señorías, con este debate sobre la solicitud de Chipre y Malta para ingresar en la zona del euro, es la cuarta vez que las instituciones europeas se pronuncian sobre la composición de la zona. La primera de ellas tuvo lugar en 1998 y tuvo por objeto determinar qué países formarían parte inicialmente de la zona del euro el 1 de enero de 1999. En aquel entonces se decidió el ingreso en la zona de once Estados miembros. Dos años más tarde, en 2000, se analizó la solicitud de Grecia y se aprobó que Grecia podía formar parte de la zona del euro a partir del 1 de enero de 2001. El año pasado, todas las instituciones europeas debatimos y acordamos que Eslovenia formaría parte de la zona del euro a partir del 1 de enero de 2007 y, por fin, llega esta solicitud de Chipre y Malta, que espero que sea definitivamente aprobada por el Consejo Europeo y por el Ecofin del 10 de julio.

Por lo tanto, no puede decirse en absoluto que la zona del euro, como alguna vez se ha dicho, es un club cerrado. Es un club totalmente abierto a todos los miembros que quieren pertenecer a él y que están preparados y cumplen las condiciones para llegar a ese punto.

Tras estos cuatro procedimientos de constitución o de ampliación de la zona del euro, ésta va a contar a partir del próximo año con quince Estados miembros, hay otros dos que tienen cláusula de «opt-out» (Reino Unido y Dinamarca) y quedan otros diez Estados miembros que aún no pertenecen a la zona y que espero que lo hagan en los próximos años.

Sin hacer ningún pronóstico sobre cuándo podrán cumplir todas las condiciones para integrarse en la zona del euro, creo que se puede decir ya que, prácticamente, durante los próximos años, año tras año, las instituciones europeas vamos a tener que pronunciarnos sobre nuevos ingresos en la zona en cumplimiento del Tratado que proclama el euro como la moneda oficial de los Estados miembros de la Unión.

El Tratado fija, también, en sus artículos 121 y 122, con arreglo a qué criterios se determina si un Estado miembro cumple las condiciones para adoptar la moneda única y fija el procedimiento a seguir por las instituciones europeas. Y en la medida en que sus Señorías han preparado un proyecto de resolución sobre estos procedimientos de consulta al Parlamento para la ampliación de la zona, quiero referirme en la segunda parte de la intervención a ese aspecto.

Según lo dispuesto en el Tratado, en el procedimiento deben intervenir cinco actores: la Comisión, el Banco Central Europeo, el Parlamento, el Consejo Europeo y el Consejo Ecofin. Pero el Tratado no contiene ninguna disposición específica en cuanto a los plazos en los que cada una de las instituciones debe pronunciarse.

En las cuatro ocasiones en las que nos hemos pronunciado, se sigue un calendario similar: primero, la solicitud de ingreso en la zona por parte del Estado o Estados miembros, que en general se suele presentar a principios del año anterior al año en que se desea formar parte de la zona del euro; en segundo lugar, la evaluación por parte de la Comisión y del Banco Central Europeo del cumplimiento o no de los criterios, que se realiza en primavera;

en tercer lugar, la decisión definitiva del Consejo, que tiene en cuenta la opinión del Parlamento y el debate en el Consejo Europeo, que suele tener lugar a mediados del año anterior a la introducción y, finalmente, la adopción del euro por el Estado o Estados miembros el 1 de enero del año siguiente.

Hay una serie de condicionantes en estos pasos, y me quiero referir a ellos porque nos afecta a todas las instituciones. En primer lugar, ¿por qué el euro se introduce el 1 de enero? Dadas las enormes implicaciones jurídicas, económicas, fiscales, contables y prácticas del cambio de moneda es absolutamente desaconsejable contemplar una fecha distinta a la del 1 de enero para la adopción del euro y creo que ahí hay un acuerdo general por parte de todos.

En segundo lugar, hay un plazo que conviene otorgar al Estado miembro para que lleve a cabo de manera ordenada y eficaz los preparativos del paso al euro y, disponiendo de la experiencia con la que ya contamos en anteriores ampliaciones, se puede afirmar que, en interés de los ciudadanos del país concernido, que son los primeros que sufrirían las consecuencias de una adopción del euro mal preparada, es deseable finalizar el proceso de toma de decisiones por parte de las instituciones europeas con varios meses de antelación a ese 1 de enero en el que se introducen los billetes y monedas y entra en vigor el tipo de cambio irrevocable en el país que forma parte del euro.

Estos son los condicionantes de carácter práctico y, por supuesto, ninguno de los dos está en manos de la Comisión. Lo que sí depende de la Comisión, en coordinación con el Banco Central Europeo, es la adopción del informe de convergencia acerca del cumplimiento o no de los criterios. Y la fijación de la fecha en la que la Comisión tiene que adoptar el informe de convergencia está determinada, en primer lugar, por el momento en que el Estado miembro presenta la solicitud –la Comisión no puede decidir en nombre del Estado miembro cuándo se presenta la solicitud– y, en segundo lugar, por el momento en que la Comisión puede disponer de datos fiables y rigurosos para poder efectuar una valoración adecuada, rigurosa y correcta acerca del cumplimiento o no de esos criterios de convergencia.

Por lo tanto, la fecha del informe de convergencia de la Comisión depende, por un lado, de cuándo el Estado miembro presenta la solicitud y, en segundo lugar, de cuándo la Comisión puede disponer de los datos adecuados, rigurosos y preciosos para efectuar la valoración.

En los años 1998 y 2000, la Comisión aprobó los informes de convergencia, con carácter general, a principios de mayo. En los años 2006 y 2007, la aprobación se realizó a mediados de mayo debido a que, a partir de 2005, se ha aplazado un mes, del 1 de marzo al 1 de abril, el plazo límite para que los Estados miembros transmitan los datos sobre su situación presupuestaria. Esto se ha hecho para poder obtener datos ciertos y rigurosos acerca de cúal ha sido la ejecución presupuestaria del Estado candidato a ingresar en la zona del euro el año anterior. La experiencia nos decía que las notificaciones el 1 de marzo no incluían todos los datos precisos para poder tener una idea adecuada de cómo se había cerrado el ejercicio presupuestario del año anterior.

En estas condiciones, si tenemos en cuenta que Chipre y Malta cumplieron con el criterio de estabilidad del tipo de cambio el 2 de mayo de este año, la Comisión ha dispuesto de dos semanas, lo mismo que sucedió el año pasado en el caso de Eslovenia, para acabar de elaborar y adoptar los informes de convergencia. Lo que les quiero decir con esta exposición, quizá demasiado detallada, es que todas las instituciones tenemos una compresión de plazos en los cuales tenemos que tomar decisiones en este procedimiento.

El plazo disponible para el Parlamento viene determinado, por un lado, por la aprobación del informe de convergencia por parte de la Comisión y del Banco Central Europeo, pero también, por otro, por las fechas que el Consejo decide para su procedimiento de toma de decisiones, tanto en el Consejo Europeo como en la reunión del Consejo Ecofin, y eso, evidentemente, no está en manos de la Comisión.

En todo caso, el Presidente de la Comisión, el señor Barroso, ha escrito una carta al Presidente Pöttering mostrando la disponibilidad de la Comisión para explorar el modo de permitir que cada institución ejerza de la mejor manera posible las competencias que nos confiere el Tratado en este procedimiento y la Comisión quiere reiterarles hoy, quiero reiterarles hoy personalmente, en respuesta al proyecto de resolución de este Parlamento, nuestra voluntad de encontrar la forma, el procedimiento, un acuerdo entre las tres instituciones para mejorar el modo en que trabajamos, dadas las limitaciones objetivas con las que tenemos que hacerlo para tomar decisiones en esta materia.

En todo caso, Señorías, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sabe perfectamente, y lo deben saber todos ustedes, que la Comisión y yo personalmente estamos, por supuesto, a su entera disposición para todo lo que tenga que ver con información disponible antes de que estos plazos venzan –acerca de la situación económica de los países candidatos, del grado de cumplimiento de los criterios de convergencia–, antes incluso de que los Estados miembros presenten sus solicitudes.

 
  
MPphoto
 
 

  Werner Langen (PPE-DE), Berichterstatter. – Frau Präsidentin, Herr Staatsminister, Herr Kommissar! Gestatten Sie mir, bevor ich auf Malta, Zypern und das Verfahren komme, einige Vorbemerkungen zum Euro. Der Euro ist zweifellos ein sehr erfolgreiches Projekt. Er ist stabil nach innen und außen. Das sollten wir bei der heutigen Debatte nicht vergessen. Nach innen mit niedrigen Inflationsraten, nach außen durch die Tatsache, dass er zur zweiten wichtigen Währung in der Welt geworden ist, dass er sehr stabil gegenüber dem Dollar ist. Das alles ist nicht vom Himmel gefallen. Es ist das Ergebnis einer Konstruktion, in der den Mitgliedstaaten und der Kommission die Hauptverantwortung zukommt: die Maastrichter Kriterien des Stabilitäts- und Wachstumspakts – der ja unter der Federführung von Kommissar Almunia schon einmal aufgeweicht wurde –, das Defizitverfahren, die klaren statistischen Unterlagen und die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank. Nur wenn das alles zusammen greift, wird der Euro auf Dauer eine stabile Währung bleiben. Ich sage das als Vorbemerkung, weil über das Verfahren noch geredet werden muss.

Natürlich ist der Vertrag klar. Aber im Vertrag steht auch, dass das Europäische Parlament angehört werden muss. Herr Kommissar, ich sage das ganz offen: Wir lassen uns nicht auf eine Restgröße reduzieren! Die Kommission – so habe ich das eben gehört – hat alles richtig gemacht, und das Parlament muss sein Zeitfenster suchen. Dann werden wir – und das ist der Inhalt des Entschließungsantrags –, sollte es keine interinstitutionelle Vereinbarung geben, mit den Inhalten, die wir nachher mit großer Mehrheit beschließen werden, beim nächsten Mal unsere Beratungen unterbrechen, so wie wir das in der Agrarpolitik auch machen. Dann werden wir diese Dinge nicht so schnell verabschieden, wie das jetzt zum dritten Mal von uns gefordert wurde. Ich sage das ganz klipp und klar: Das Parlament lässt sich nicht als Restgröße behandeln, von niemandem!

Jetzt zu Zypern und Malta: Ich bin froh, dass wir eine Erweiterung von 13 auf 15 Teilnehmerstaaten befürworten können. Malta und Zypern haben im Februar einen Konvergenzbericht nach Artikel 121 beantragt mit dem Ziel der Mitgliedschaft. Wenn wir die vorliegenden Daten prüfen – die zweifellos existierenden Datenprobleme hat der Kommissar geschildert –, müssen wir Folgendes feststellen: Zypern, das seit langem am Währungssystem II teilnimmt, das seit 5. Mai die Anforderungen hinsichtlich der langfristigen Zinssätze erfüllt, wo das Pro-Kopf-Einkommen mit 85 % des EU-Durchschnitts gut ist, und das große Konvergenz zeigt, hatte gleichwohl ein Problem mit den Daten, und zwar mit den vierteljährlichen Finanzkonten. Das ist auch am 3. Mai noch erörtert worden.

Wir sollten die Datenklarheit auch hinsichtlich der Verantwortung der Kommission prüfen. Es reicht nicht, wenn die Kommission sagt, wir sind auf die Daten angewiesen und die Mitgliedstaaten liefern sie. Die Kommission ist dafür verantwortlich, dass diese Daten auch stimmen! Am Beispiel Griechenlands haben wir es erlebt: Bei Griechenland hat die Kommission keine ausreichende Prüfung vorgenommen, und ein halbes Jahr später haben wir eine Überraschung erlebt.

Zypern erfüllt die Bedingungen, und Zypern hat auch – was ein kritischer Punkt war – das Zentralbankgesetz angepasst, wenn auch erst lange nach Beantragung des Konvergenzberichts, nämlich am 15. März, also über einen Monat später. Aber das Gesetz ist jetzt angepasst, die Inflation ist niedrig, die Verschuldung der öffentlichen Hand liegt immer noch über 60 %, bewegt sich aber in die richtige Richtung. So können wir heute sagen, dass wir den Beitritt Zyperns uneingeschränkt befürworten. Ich bin sicher, dass das Europäische Parlament dies tun wird.

Bei Malta ist es ähnlich, allerdings mit einer Ausnahme: Wir befürworten den Beitritt Maltas. Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung hat sich am Montag mit großer Mehrheit – bei Malta mit 39 Ja-Stimmen und bei Zypern mit 38 Ja-Stimmen und einer Enthaltung – fast einstimmig für den Beitritt der beiden Staaten ausgesprochen. Aber bei Malta hatten wir das Problem, dass in dem Moment, als der Konvergenzbericht vorgelegt wurde, das Defizitverfahren noch nicht abgeschlossen war. Da hat die Kommission einen Konvergenzbericht vorgelegt, der nicht Artikel 2 des Protokolls über die Konvergenzkriterien entspricht. Der regelt, dass zum Zeitpunkt der Prüfung das Defizitverfahren abgeschlossen sein muss. Das ist ein Faktum. Wir haben den Bericht trotzdem akzeptiert, aber die Kommission sollte hier nicht sagen, sie habe alles richtig gemacht, und nur dieses böse Parlament störe sie in ihren Beratungen mit dem Rat.

Schließlich zu unserem Entschließungsantrag: Wir haben die Berichte und die Briefe von Kommissionspräsident Barroso und Angela Merkel entgegengenommen. Frau Merkel hat ein schwieriges Verfahren zu absolvieren. Sie muss alle 26 anderen Mitgliedstaaten hören. Herr Barroso braucht nur eine Kommissionsentscheidung. Ich bin damit einverstanden, dass wir entscheiden, obwohl bei weitem nicht alle unsere Wünsche erfüllt sind, aber deshalb fordern wir ja eine interinstitutionelle Vereinbarung. In dieser Vereinbarung, die bis Jahresende 2007 verabschiedet sein soll, fordern wir von Rat und Kommission ein Entgegenkommen beim Zeitablauf. Sonst werden wir beim nächsten Mal – und das wird voraussichtlich die Slowakei sein – auf unseren Rechten auf eine mindestens zweimonatige Beratungszeit bestehen. Dann werden wir diesen Zeitablauf, den wir zum dritten Mal mitgetragen haben, beim nächsten Mal nicht mehr mittragen.

In diesem Sinn begrüßen wir, dass Zypern und Malta Mitglieder werden können. Wir fordern aber von Kommission und Rat angemessene Beratungsbedingungen für das Europäische Parlament!

 
  
  

PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD ONESTA
Vice-président

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa, f'isem il-grupp PPE-DE. – Sur President, ma nistax ma nibdiex dan id-diskors mingħajr ma nuri l-apprezzament tiegħi lill-poplu Malti u Għawdxi kollu tal-passi kbar li rnexxielu jagħmel fit-tliet snin minn mindu Malta saret membru ta' l-Unjoni Ewropea. Tliet snin li kienu mimlijin sfidi u ma kinux faċli. Tliet snin li fihom il-poplu Malti wera' li hu kapaċi jaġġusta ruħu għall-futur. Kien żmien interessanti ferm għal pajjiżi u nista' ngħid b'wiċċi minn quddiem illi r-riżultati bdew jidhru. L-introduzzjoni ta' l-Euro f'Jannar li ġej, hija konferma ta' dan.

Malta wriet biċ-ċar illi kapaċi tilħaq il-kriterji kollha neċessarji sabiex din it-tranżizzjoni importanti tkun tista' ssir mingħajr ebda xkiel. Tranżizzjoni li ser issaħħaħ l-ekonomija tal-pajjiż u tħalli lil Malta tkun aktar kompetittiva. L-ebda bidla m'hija faċli, però naħseb li Malta preparat bis-sħiħ sabiex tkompli taffaċ ċja din l-isfida l-ġdida li ser ikollha minn Jannar li ġej. Ma rridux ninsew li Malta kellha żmien ristrett sabiex tikkonforma u tadotta l-miżuri neċessarji għal din il-bidla. F'anqas minn tliet snin Malta naqset ir-rata ta' l-inflazzjoni għal 2.2%, ir-ratio tad-dejn nazzjonali meta mqabbel mal-Prodott Gross Domestiku qiegħed jonqos għar-rata ta' riferenza ta' 60%. Id-defisit tal-baġit għal tnaqqis sostenibbli huwa ta' anqas minn 3% u rridu nieħdu wkoll inkonsiderazzjoni l-fatt illi minn mindu Malta daħlet fil-programm ERM2, il-Lira Maltija ma sofriet l-ebda devalwazzjoni u fl-ebda żmien ma nħolqot arja ta' inċertezza fil-pajjiż. Kif qal il-Kummissarju Almunia, Malta rnexxielha tilħaq livell għoli ta' sostenibilità u konverġenza. Malta u l-Maltin, Sur President, imdorrijin jilqgħu u jegħlbu l-isfidi tagħhom; sfidi li fil-passat ma kinux żgħar, iżda ssarfu fi storja twila ta' suċċessi. Dan huwa mument storiku għall-Unjoni Ewropea għaliex ser tkompli tkabbar iz-Zona Euro b'aktar pajjiżi u b'aktar popli. Huwa mument storiku wkoll għal Malta għaliex ser tkompli tintegra lill-popli tagħha ma' l-Unjoni Ewropea.

Nixtieq ukoll nirringrazzja lir-Rapporteur għax-xogħol utli li għamel f'dan ir-rigward.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Rosati, w imieniu grupy PSE. – Panie Przewodniczący! Przede wszystkim chcę wyrazić głębokie zadowolenie z faktu, że 1 stycznia 2008 roku strefa euro poszerzy się o dwa nowe kraje: Cypr i Maltę. Oba kraje spełniły wymagane przez traktat kryteria konwergencji. Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować naszym cypryjskim i maltańskim kolegom.

Poszerzenie strefy euro jest ważnym procesem, który pogłębia integrację państw członkowskich Unii Europejskiej. Proces ten pozytywnie wpływa zarówno na kraje kandydujące, jak i na samą kondycję gospodarczą strefy euro. Państwa przygotowujące się do wstąpienia do strefy euro rozwijają się w dużo szybszym tempie niż kraje strefy euro oraz charakteryzują się lepszą sytuacją makroekonomiczną, zwłaszcza jeżeli chodzi o dług publiczny i deficyty budżetowe. Przystąpienie tych nowych krajów do strefy euro wzmacnia całą strefę i wspólną walutę.

Jednocześnie pragnę wyrazić niezadowolenie z faktu, że Parlament musi pracować pod ogromną presją czasu, rozpatrując przystąpienie kolejnych krajów do strefy euro. Obecny napięty kalendarz prac nie daje Parlamentowi możliwości przygotowania rzetelnej opinii. Dlatego też rezolucja, którą dziś – mam nadzieję – przyjmiemy, ma na celu rozpoczęcie debaty nad porozumieniem międzyinstytucjonalnym, które w przyszłości pozwoli na sprawną i efektywną analizę raportów konwergencji.

Cieszę się, że przewodniczący Barroso oraz komisarz Almunia przed chwilą zadeklarowali w imieniu Komisji otwartą i konstruktywną postawę w tym zakresie. Panie Ministrze Gloser, oczekuję, że podejście Rady Unii Europejskiej również będzie konstruktywne. Liczę na wypracowanie sprawnego mechanizmu, który pozwoli bez problemu przeprowadzać przyszłe rozszerzenia strefy euro.

Debatując nad poszerzeniem strefy euro, należy podkreślić, że niektóre obowiązujące kryteria konwergencji z Maastricht nie są dostosowane do obecnej sytuacji. Dotyczy to w szczególności kryterium inflacji. Po pierwsze, nie wydaje się właściwe, aby kryteria wejścia do strefy euro określane były na podstawie średniej inflacji w krajach nienależących do strefy euro.

Po drugie, obecne kryterium nie uwzględnia faktu, iż szybki wzrost gospodarczy w nowych państwach członkowskich przekłada się w sposób naturalny na wyższą inflację, co nie jest bynajmniej oznaką słabości ekonomicznej, a wręcz odwrotnie – odzwierciedla proces doganiania przez nowe państwa członkowskie rozwiniętych gospodarek starej Unii.

Po trzecie, zwracam uwagę, że stosowana przez Komisję i Europejski Bank Centralny w raportach o konwergencji definicja stabilności cen różni się od definicji stabilności cen stosowanej przez Europejski Bank Centralny w polityce pieniężnej. Tymczasem w tekście traktatu występuje tylko jeden termin stabilności cen i nie można stosować dwóch różnych interpretacji tego terminu.

Kryterium inflacyjne w obecnej postaci sprawia, że część nowych państw członkowskich być może nie będzie w stanie wejść do strefy euro przez długie lata. Tworzy to trwały podział na dwie kategorie państw członkowskich: kraje strefy euro i kraje pozostające poza tą strefą. Taka sytuacja zagraża spójności Unii i jest sprzeczna z duchem traktatu. Kryteria konwergencji zaprojektowane 16 lat temu, w zupełnie innych warunkach, powinny zostać dostosowane do nowej sytuacji. Apeluję o podjęcie rzetelnej debaty na ten temat.

 
  
MPphoto
 
 

  Donato Tommaso Veraldi, a nome del gruppo ALDE. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto ringraziare il relatore onorevole Langen per l'ottimo lavoro svolto nonostante il breve tempo a disposizione.

Infatti, il 16 maggio scorso la Commissione ha adottato la relazione di convergenza sui criteri di partecipazione di Malta e Cipro alla moneta unica e il 25 maggio il Parlamento europeo è stato invitato a esprimersi sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adozione della moneta unica da parte di Cipro e di Malta il 1° gennaio 2008. Il breve tempo a disposizione non ha permesso al Parlamento di valutare in maniera approfondita la situazione dei paesi e le relazioni proposte dalla Commissione.

Esprimo tuttavia un parere favorevole all'adozione della moneta unica da parte di Cipro e Malta, poiché i criteri di convergenza sono stati rispettati. Infatti, per quanto riguarda Malta, negli ultimi dodici mesi il tasso d'inflazione è stato pari al 2,2%, ovvero inferiore al valore di riferimento del 3%. Il deficit eccessivo è stato corretto per mezzo di una riduzione durevole del deficit di bilancio sotto la soglia del 3% del PIL e il tasso d'indebitamento è in diminuzione avvicinandosi al valore di riferimento del 60% del PIL. Fino al marzo 2007 il tasso di interesse medio a lungo termine di Malta è stato del 4,3%, ovvero inferiore al valore di riferimento del 6,4%. L'economia maltese è molto integrata nell'Unione europea e il disavanzo delle partite correnti è sceso al 6,3% nel 2006 anche grazie agli investimenti diretti esteri.

Per quanto riguarda Cipro, negli ultimi dodici mesi il tasso d'inflazione è stato pari al 2%, ovvero inferiore al valore di riferimento del 3%. Per il 2007 le previsioni stabilite dai servizi della Commissione durante la primavera di quest'anno annunciano un deficit invariato dell'1,4% del PIL. Dalla sua entrata nel meccanismo di tasso di cambio europeo ERM II, la sterlina cipriota è scambiata stabilmente a un tasso di cambio soddisfacente. Negli ultimi dodici mesi il tasso di interesse medio a lungo termine è stato pari al 4,2%, ovvero al di sotto del valore di riferimento del 6,4%. L'economia cipriota è molto integrata in quella dell'Unione europea. La Commissione sostiene che l'integrazione economica è compiuta, nonostante l'aumento del disavanzo delle partite correnti.

Onde evitare che in futuro vi siano ancora problemi sulle tempistiche procedurali, occorre migliorare il metodo di consultazione del Parlamento europeo, creando una cooperazione interistituzionale tra il Parlamento e la Commissione. Ciò permetterà di disporre del tempo necessario per valutare adeguatamente le proposte della Commissione e della Banca centrale europea. A tale riguardo, mi sono parsi assai positivi lo scambio di opinioni con il Commissario Almunia e la risposta del Presidente della Commissione Barroso alla lettera inviatagli dal Presidente del Parlamento Pöttering. La Commissione dovrebbe notificare con grande anticipo al Parlamento tutte le richieste di relazione di convergenza presentate dagli Stati membri e decidere assieme al Parlamento e al Consiglio il calendario della procedura.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, w imieniu grupy UEN. – Panie Przewodniczący! Zabierając głos w debacie poświęconej rozszerzeniu strefy euro o Cypr i Maltę, chcę zwrócić uwagę na następujące kwestie: po pierwsze, po raz kolejny Komisja Europejska przypomina o konieczności spełnienia wszystkich kryteriów z Maastricht przed przystąpieniem do strefy euro w odniesieniu do nowych państw członkowskich, jednocześnie milczeniem pomija fakt, że w momencie wprowadzenia euro wiele starych krajów tych kryteriów nie spełniało.

Po drugie, pomimo rewizji paktu na rzecz stabilności i wzrostu nie zmienił się swoisty pobłażliwy stosunek Komisji do największych państw Unii w zakresie przestrzegania kryteriów z Maastricht. Komisja tolerowała w przeszłości, i zdaje się dalej tolerować, znaczące deficyty budżetowe, a zwłaszcza wysokość długu publicznego, często przekraczającego poziom 60% produktu narodowego brutto (PNB). Potwierdzają to dane statystyczne. Dług publiczny w krajach Unii Europejskiej, starej Unii Europejskiej, wyniósł w roku 2006 aż 63,3% PNB i aż połowa krajów znajdujących się w strefie euro miała dług publiczny przekraczający 60% PNB.

Po trzecie, bardzo różnie traktuje Komisja także kandydatów do strefy euro. Zupełnie niedawno odmówiono Litwie wejścia do strefy euro, mimo tego, że wypełniła kryteria z Maastricht, a wskaźnik inflacji przekroczył zaledwie o 0,1% wartość referencyjną.

Może więc dziwić szybka zgoda Komisji na przystąpienie Cypru i Malty do strefy euro w sytuacji, kiedy deficyt finansów publicznych w obydwu krajach wyraźnie przekracza 60% PNB. W przypadku Cypru w 2006 roku wyniósł aż 65,3%, a w przypadku Malty 66,5% PNB. Co więcej, obydwa kraje mają kłopoty z dostarczaniem Eurostatowi danych obrazujących ich sytuację finansową.

Mimo tych zastrzeżeń, które przed chwilą przedstawiłem, chciałbym jednak pogratulować obydwu krajom, Cyprowi i Malcie, wejścia do strefy euro.

 
  
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Ratspräsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Sowohl Malta, als auch der griechische Teil Zyperns erfüllen die Maastricht-Kriterien. Insofern ist es folgerichtig, die Euro-Zone um beide Länder zu erweitern. Wenn es nach mir und nach uns ginge, dürften auch gerne weitere Mitgliedsländer der Europäischen Union der Euro-Zone beitreten, wenn sie die Kriterien erfüllen. Das kann nur gut sein für die Europäische Union.

Allerdings bleibt ein Wehrmutstropfen, das möchte ich ansprechen: Leider wurde auf Zypern die Chance vertan, beide Teile Zyperns in die Euro-Zone mit einzubeziehen und damit auch ein Signal für die Wiedervereinigung der Insel Zypern auf der Basis einer bikommunalen, einer bizonalen Lösung zu setzen. Das ist sehr zu bedauern, denn dadurch wird die Mauer auf Zypern leider nicht kleiner sondern größer werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer, im Namen der ITS-Fraktion. – Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wirtschaftsexperten scheinen sich über einen allgemeinen ökonomischen Aufschwung im Euro-Raum einig zu sein. Sie sprechen sogar von einer anhaltend positiven Beschäftigungstendenz. Allzu oft aber ist meines Erachtens nur ein Anstieg der Teilzeitbeschäftigung – oder der neuen Beschäftigungsformen, wie man das beschönigend nennt – zu verzeichnen, der kaum die verloren gegangenen Vollzeitarbeitsplätze ausgleichen kann. Über schwindende Kinderzahlen brauchen wir uns bei diesen Voraussetzungen nicht zu wundern. Von einem Mac-Job lässt sich keine Familie ernähren! Hier von einem Aufschwung zu schwärmen, ist für jeden Einzelnen aus dem Millionenheer der Arbeitslosen in der EU ein Schlag ins Gesicht. Ein Hohn für all jene, die zu den Millionen Menschen zählen, die sich als working poor bezeichnen lassen müssen.

Wir haben ein nicht zu unterschätzendes Problem der Vergrößerung bestehender Divergenzen im Euro-Raum, etwa einer kontinuierlichen Verschlechterung der Wettbewerbsposition in den südeuropäischen Ländern. Dass der Euro kein Allheilmittel ist, belegt allein das Beispiel Großbritanniens. Die britische Wirtschaft steht bekanntlich auch ohne den Euro gut da. Großbritannien steht weltweit an sechster Stelle der verarbeitenden Industrie und an achter Stelle bei den Dienstleistungen. Allein schon aus diesem Grund sollte meines Erachtens kein EU-Mitglied zur Euro-Einführung gedrängt werden. Ängste wie die vor der Abgabe von Souveränitätsrechten an die Europäische Zentralbank sind ebenso ernst zu nehmen wie der von der Bevölkerung befürchtete Preisanstieg. Der Euro wird eben von vielen Millionen Bürgern als Teuro empfunden, da er maßgeblich zu Preissteigerungen bei den Waren des täglichen Bedarfs geführt hat. Daran werden weder offizielle Gegenstatistiken noch Imagekampagnen etwas ändern. Wenn in einem EU-Land die Euro-Einführung ansteht, dann sollte meines Erachtens generell immer der Souverän, nämlich das Volk, entscheiden.

 
  
MPphoto
 
 

  Παναγιώτης Δημητρίου (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτα απ’ όλα επιθυμώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κ. Langen και τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, για τη θετική έκθεσή τους όσον αφορά την ένταξη της πατρίδας μου, της Κύπρου, και βεβαίως της Μάλτας στην ευρωζώνη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Almunia για τη βοήθεια που έχει προσφέρει στην Κύπρο -όλον αυτόν τον καιρό- για την επίτευξη αυτού του στόχου. Παρά τα στενά χρονικά περιθώρια που παρασχέθηκαν από την Επιτροπή στο Κοινοβούλιο, και παρά τις αντιδράσεις που υπήρξαν, ο κ. Langen επέδειξε υψηλό αίσθημα ευθύνης, παρέκαμψε τα διαδικαστικά θέματα και, επαναλαμβάνω, επέδειξε επάρκεια ώστε να καταλήξει επί της ουσίας στη θετική του έκθεση. Ευχαριστώ και πάλι κ. Langen.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιβραβεύει σήμερα μακροχρόνιες προσπάθειες της Κύπρου, για εξυγίανση και σύγκλιση της οικονομίας της με τους δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανάβει το τρίτο θεσμικό "πράσινο" φως για την υιοθέτηση του ευρώ από την Κύπρο. Η εισαγωγή του ευρώ στην Κύπρο φέρνει το ευρώ στον Μεσανατολικό χώρο. Συνδέει νομισματικά, μέσω της Κύπρου, την Ευρώπη με τις Αραβικές χώρες. Ο νομισματικός χώρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεκτείνεται από τις Βρυξέλλες στο τελευταίο σημείο της Ανατολικής Μεσογείου. Η Κύπρος είχε πάντοτε ισχυρή οικονομία ακόμη δε και στα δύσκολα χρόνια μετά τη στρατιωτική εισβολή και την κατοχή του βορείου τμήματός της από την Τουρκία καθώς και την απώλεια βασικών της οικονομικών πόρων, μπόρεσε να αναπτύξει ισχυρή οικονομία. Έτσι, ότι χρειάζεται να γίνει μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2008 από πλευράς Κύπρου, για πλήρη οικονομική ολοκλήρωση και σύγκλιση, θα πρέπει να γίνει και να είστε βέβαιοι ότι θα γίνει. Όσον αφορά την παρατήρηση της Eurostat για παροχή ελλιπών στοιχείων, η διευκρίνιση του κ. Almunia μας ικανοποιεί.

Εύχομαι μέχρι την 1/1/2008 να υπάρξει η απαραίτητη βάση για σωστή λύση του κυπριακού προβλήματος και επανένωση της Κύπρου πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά, ώστε το ευρώ να γίνει το νόμισμα όλων των Κυπρίων, Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποχρέωση να αναλάβει πρωτοβουλία προς αυτήν την κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE). – Monsieur le Président, Monsieur le représentant du Conseil, Monsieur le Commissaire, voilà effectivement la quatrième fois que le Parlement européen est appelé à se prononcer sur la zone euro, dans sa composition initiale ou à l'occasion de ses élargissements. L'affaire de l'euro n'est pas une petite affaire pour nos concitoyens: c'est, entre leurs mains, un des biens les plus précieux de l'Union européenne.

Pourtant, depuis l'année dernière, depuis l'ouverture du débat sur l'adhésion de la Lituanie, nous avons l'impression qu'il est devenu un débat duquel toute question politique doit être écartée et où seuls des arguments purement techniques peuvent être avancés.

Dans ce débat, le Parlement européen demande à pouvoir arbitrer normalement une telle décision. Et pour cela, il a besoin, comme toute institution, de temps. C'est l'esprit de la lettre que notre Président a adressée aux présidents des deux autres institutions. La réponse que nous avons reçue du président de la Commission est inspirée par un esprit de coopération et de conciliation, nous y sommes sensibles. Du côté du Conseil, c'est un work in progress. Il faut aller au-delà, Monsieur le représentant du Conseil. Nous avons besoin que vous fassiez preuve du même esprit de concertation et de conciliation que la Commission, sinon nous aurons du mal à poursuivre dans cette voie.

Au-delà des arguments techniques, je ne voudrais pas que l'ensemble de la discussion se déroule sans qu'à aucun moment, nous ne posions les problèmes de gouvernance de la zone euro. Car, tout de même, dans quelle situation sommes-nous aujourd'hui, avec deux pays qui ont un opting out pour toujours et des pays qui doivent souscrire, adhérer à cette zone sans qu'à aucun moment on ne se pose la question de la gouvernance de la zone?

Nous nous rapprochons du moment où la rotation des instances de la BCE sera en œuvre. C'est un mécanisme que nous avons critiqué ici, dans ce Parlement, et que, je pense, nous continuons de critiquer. Nous pensons aussi que le fonctionnement de l'Eurogroupe n'est pas tout à fait satisfaisant, que l'on doit encore mieux faire.

Demain, nous aurons l'adhésion de la Slovaquie et ensuite, jusqu'en 2012, notre calendrier sera visiblement plus léger. Profitons de ce délai pour améliorer la gouvernance de la zone euro, sinon nos concitoyens n'auront plus confiance dans cette monnaie qui est la leur, dont on élargit l'étendue géographique sans d'abord en améliorer le fonctionnement.

Avec votre autorisation, Monsieur le Président, je dirai un dernier mot du critère d'inflation. Je sais bien que ce critère a été défini en 1992, à un moment où l'Europe ne ressemblait pas à ce qu'elle est aujourd'hui. Mais si l'on veut revoir les critères de Maastricht sur une base strictement économique, indépendamment de toute condition politique qui permette de rouvrir ce débat, alors il y a d'autres éléments des critères de Maastricht qui devraient être revus.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). – Mr President, the eurozone is another important institution, bringing European nations closer to each other and further connecting our people’s wellbeing and prospects in the common future of a united Europe.

For this reason, the citizens I represent as a Cypriot MEP rejoice at the decision of the Committee on Economic and Monetary Affairs to approve the Commission’s proposal to proceed with the adoption of the euro by Cyprus on 1 January 2008.

I of course note with regret that paragraph 7b of the report’s explanatory statement somewhat erroneously states that the Cypriot Government has infringed the provisions of Regulation (EC) No 501/2004 of 10 March 2004 on providing Eurostat with full information on quarterly accounts for general government.

Yesterday, I wrote to the Cypriot Finance Minister and to the Commission on this subject. I welcome the speedy correction made by Commissioner Almunia, both to me in writing and here this morning. I wonder whether it would also be possible for a suitable correction and clarification to be made in the report, even at this late stage. I should appreciate the assistance of the rapporteur in doing this.

Cyprus’s adoption of the euro will, in addition to everything else, have two further beneficial effects. Firstly, it will bring Turkey closer to Europe as, on a practical level, the euro will replace the Turkish lira as the currency used in the Turkish-occupied northern part of Cyprus.

Secondly, it will bring Europe closer to the United Kingdom, as the euro will be the currency used by the civilian population living in the two British colonies in Cyprus, Akrotiri and Dhekelia. In these areas, the pound – albeit the Cyprus pound, a colonial version of the mighty British pound – will be replaced by the euro. These colonies will be the first official British territory on which the euro will be the currency of general use. In the future, the euro may even gradually extend from the colonies to the British mainland, undoubtedly to the joy of all the British MEPs in this House, of whom, incidentally, I do not see many.

In conclusion, I call on all my colleagues to support this report and I take this opportunity to extend an invitation to you all to visit Cyprus in 2008, to enjoy Cypriot hospitality and to spend your euros freely in the sun.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Radwan (PPE-DE). – Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren! Ich beschränke mich heute auf das Verfahren, und gehe nicht auf die vielen anderen angesprochenen Punkte ein. Inhaltlich kann ich mich unumwunden dem Kollegen Langen in seiner Bewertung von Malta und Zypern und hinsichtlich der Zustimmung des Parlaments anschließen.

Ich konzentriere mich also auf das Verfahren. Da nehme ich einfach die Worte von Staatsminister Gloser als Ausgangspunkt, der sagte, man sollte sich nicht primär das Verfahren anschauen. Da war von Verständnis, Wünschen und Prüfen die Rede. Für das nächste Verfahren möchte ich sagen: Wir werden die Wünsche des Rates und der Kommission, unsere Entscheidungen zeitnah zu treffen, verständnisvoll prüfen. Aber wir werden das nächste Mal auch das Verfahren nutzen, das das Parlament für solche Sachen vorsieht. Wir verstehen die Zwänge des Rates mit seinem Sitzungskalender durchaus. Auch die Zwänge der Kommission, auch der Termin 1. Januar, das ist alles im Parlament nachvollziehbar. Aber wenn umgekehrt nicht verstanden wird, dass auch wir im Parlament ein bestimmtes Verfahren haben und jetzt zum wiederholten Male bei diesem Verfahren, eine der Grundregeln, z.B. betreffend die Übersetzungsfristen, nicht gebührend beachten können, dann wird das nächstes Mal die entsprechenden Konsequenzen haben.

Man kann also man nur darauf drängen, dass eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Institutionen zustande kommt. Andernfalls müsste man beim Rat darauf achten, dass das Parlament zukünftig nicht mehr befasst wird. Es wurde ja davon gesprochen, dass dies in dem entsprechenden Vertrag verankert ist, und wenn es im Vertrag verankert ist, muss man sich dran halten. Das deutsche auswärtige Amt und alle auswärtigen Ämter im europäischen Kontext haben immer wieder mal danach getrachtet, das Parlament nicht allzu stark werden zu lassen. Das betrifft jedoch andere Bereiche.

Aber ein Bereich, der mir ganz wichtig ist, ist die Datenbasis. Darum wollen wir uns im Parlament ausreichend damit befassen. Wir haben Griechenland, wir haben Ungarn erlebt. Wir nehmen die Kommission in die Verantwortung, eine Garantie dafür abzugeben, dass die Daten, auf denen der Beschluss für einen Beitritt basiert, auch weitest gehend so geprüft sind, dass man von ihrer Richtigkeit ausgehen kann. Ich verweise nur auf den ungarischen Finanzminister, der nach dem, was in Ungarn passiert ist, öffentlich darüber philosophiert hat, welche Variationsmöglichkeiten man eigentlich als Finanzminister bei den nach Brüssel gelieferten Daten hat. Auch EZB-Präsident Trichet hat darauf hingewiesen, dass die Erhebung der Daten in der Europäischen Union entsprechend problematisch ist.

Für uns ist entscheidend, dass die Kommission bei entsprechenden Problemen nicht auf Eurostat verweist, sondern, dass sie selber dafür die Verantwortung trägt. Wir möchten die Kommission aber auch gegenüber den Mitgliedstaaten stärken. Es geht nämlich nicht, dass die Kommission entsprechenden Forderungen nachkommen muss, aber die Mitgliedstaaten die Kontrollmöglichkeiten der Kommission dort, wo es notwendig ist, nach wie vor mit allen Mitteln beschränken.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Muscat (PSE). – Grazzi Sur President, Il-vot ta' llum huwa wieħed sinifikattiv għal Malta fejn, apparti l-argumenti importanti u leġittimi dwar meta kien l-aħjar li nadottaw l-Euro, jeżisti konsensus u impenn politiku li pajjiżna jagħmel il-qalba fl-1 ta' Jannar li ġej. Ladarba l-Kummissjoni Ewropea aċċettat l-istatistika u l-metodoloġija preżentata mill-awtoritajiet Maltin, allura dawn se jibqgħu jkunu aċċettati mill-awtoritajiet Ewropej meta l-istess bażi tkun użata minn gvernijiet suċċessivi.

Fi snin li ġejjin irid isir xogħol kbir fuq is-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi, sabiex inżommu mal-kriterji ta' Maastricht. Kif irrimarkaw kemm il-Kummissjoni u l-Bank Ċentrali Ewropew, il-gvern Malti sa issa rrikorra għal bejgħ ta' darba ta' assi pubbliċi filwaqt li baqa' jżid espressjoni fiskali, l-aktar fuq il-ħaddiema u l-klassi tan-nofs. Dan mhux sostenibbli. Qed isir xogħol tajjeb mill-Kumitat Nazzjonali għal Bidla għall-Euro, iżda jrid isir aktar biex jiġu involuti direttament ir-rappreżentanti tal-konsumaturi biex tiġi miġġielda l-perċezzjoni li l-bidla se ġġib għoli tal-ħajja. Trid tingħata wkoll aktar informazzjoni bażika, fost oħrajn dwar ir-rati ta' l-imgħax. L-inizjattiva 'FAIR', li permezz tagħha n-negozji individwali qed jidħlu fi ftehim dwar prezzijiet doppji hija waħda ta' min ifaħħarha. Madankollu, huma ftit aktar minn nofs in-negozji Maltin u Għawdxin li ssieħbu f'din l-iskema. Inħeġġeġ bil-qawwa lin-negozji l-oħra biex jidħlu f'din l-inizjattiva.

Ejja nagħmlu suċċess mill-bidla għall-Euro, imma jiżbalja min jaħseb li din se ssolvi problemi ekonomiċi tal-pajjiż. Is-soluzzjoni tinsab fina nfusna. Matul dawn l-aħħar snin, il-Prodott Gross Domestiku ta' Malta waqa' minn 78% għal 71% tal-medja Ewropea. Il-progress reġistrat f'dawn l-aħħar sentejn kien ġej l-aktar mill-profitti kbar tal-banek u mill-proġetti b'nefqa diretta tal-Gvern, liema politika se tibda tkun limitata ħafna bil-kriterji ta' konverġenza. Is-setturi li għandhom ikunu l-muturi ta' l-ekonomija, bħat-turiżmu u l-manifattura, marru lura. Konferma ta' dan kien ix-xokk soċjali u ekonomiku li kellna lbieraħ f'pajjiżna meta tilfu xogħolhom 570 persuna f'ġurnata waħda bl-għeluq ta' fabbrika tal-VF. Għalhekk hemm bżonn sforz nazzjonali u ġenwin għall-kompetittività f'dawn l-oqsma.

 
  
MPphoto
 
 

  Ieke van den Burg (PSE). – Mr President, I also have to apologise to my Cypriot and Maltese colleagues for spoiling this historical moment of accession to the eurozone with this debate on our institutional problems with dealing with accession issues. However, it does not take anything away from our support for their adoption of the euro and for both Mr Langen’s reports.

We did not want to burden the accession of these two countries with the issue of the future procedure, but I hope that we can come to an agreement with the Commission and the Council today to ensure that, in future, there is a better procedure and a more serious opportunity for Parliament to give its opinion on this issue.

That is why we have drawn up this non-legislative motion for a resolution on the procedure. We would like to be invited to meet with the other two institutions to produce an interinstitutional agreement on several issues, which are listed in our motion for a resolution. This text calls for a pre-announcement system, whereby those Member States wishing to accede notify us in advance so that we can begin studying the situation, and concerns the assessment of the quality of the statistics and data provided.

My last point concerns the scheduling of the dates for the formal procedure. We recognise that everything has to take place in a very short period of time. However, if we are better prepared then we will have a better opportunity for serious discussion.

The Commissioner said that he was willing to sit together with us to conclude an interinstitutional agreement of this kind. I would like to ask Mr Gloser to give us that commitment as well, on behalf of the Council, the German Presidency and future presidencies.

 
  
MPphoto
 
 

  Antolín Sánchez Presedo (PSE). – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la solicitud de Chipre y Malta para que se examine su estado de convergencia se presentó antes de cumplirse dos años de su participación en el mecanismo de tipos de cambio, que data del 2 de mayo de 2005, y los informes del Banco Central Europeo y de la Comisión se han presentado siguiendo las pautas de los solicitados por Grecia, Lituania y Eslovenia.

Aunque siempre es útil perfeccionar los procesos de ampliación de la zona euro y mejorar la intervención del Parlamento Europeo, mi mensaje central se dirige a nuestros conciudadanos chipriotas y malteses, para que conozcan nuestra posición de que Chipre y Malta pueden ingresar en la zona del euro y deben poder disfrutar de todas las ventajas de la unión monetaria desde principios del próximo año.

Esta ampliación de la zona del euro será un paso importante en el proceso de integración europea. Por primera vez desde la reunificación, la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea formarán parte de la zona del euro.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich bei Ihnen, sehr geehrter Herr Langen, als Berichterstatter recht herzlich bedanken für beide Teile Ihres Beitrags: Sie haben sich dafür ausgesprochen, Malta und Zypern in die Euro-Mitgliedschaft aufzunehmen, und dies trotz der von Ihnen im zweiten Teil Ihrer Ausführungen geäußerten Bedenken hinsichtlich des Zeitfaktors. Es ist wichtig, dass wir dies vor Ablauf der verschiedenen Fristen, wie Kommissar Almunia vorhin gesagt hat, realisieren können. Beide Länder brauchen eine bestimmte Zeit, um diesen Schritt vorzubereiten, damit die betroffenen Bürgerinnen und Bürger auf Malta und Zypern nicht letztlich Leidtragende einer zu langsamen Vorbereitung sind.

Ich möchte noch einmal ausdrücklich darauf Bezug nehmen, dass der Europäische Rat gegenüber dem Präsidenten des Europäischen Parlaments zum Ausdruck gebracht hat, dass eine schwierige Situation vorlag, dass möglicherweise zu wenig Zeit vorhanden war. Ich möchte auch noch einmal auf die Frage eingehen, was machbar ist. Was ist schon vor Ablauf bestimmter offizieller Fristen möglich? Die Zeitpläne sind festgelegt. Wir können nicht davon abweichen, weil es Bestimmungen im EG-Vertrag gibt. Die andere Frage ist, inwieweit Sie in der Konsultation zwischen dem ECOFIN und Ihrem Ausschuss die entsprechenden Informationen erhalten, um permanent beobachten zu können und somit vorbereitet zu sein. Die Frage ist auch, inwieweit Ihnen schon vorab Berichte der jeweiligen Länder, die einen Antrag auf Aufnahme gestellt haben, zur Verfügung stehen.

Ich möchte auf verschiedene hier in der Debatte gestellte Fragen hin noch einmal sagen: Auf der einen Seite sind viele Punkte festgelegt. Aber dort, wo eventuell Möglichkeiten zur Veränderung bestehen – was Frau Merkel in ihrem Schreiben an Herrn Pöttering ausgeführt und was auch der Kommissionspräsident angesprochen hat – müssen wir durch entsprechende Vorschläge der Kommission in der Diskussion bleiben, um diese Möglichkeiten zu erkennen. Alles andere muss abgewartet werden. Ich bitte daher um Verständnis, dass ich zu diesem Punkt heute für den Rat keine Zusagen geben kann.

 
  
MPphoto
 
 

  Joaquín Almunia, Miembro de la Comisión. Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, Señorías, quiero reiterar en esta última intervención en el debate mi felicitación personal y la de la Comisión a Chipre y Malta por el esfuerzo que han hecho para llegar hasta aquí y por el esfuerzo que están haciendo para introducir el euro con éxito, tanto para su economía como para sus ciudadanos.

Creo que esto demuestra, una vez más, que la zona del euro no es un club cerrado y que el ingreso en el euro no sólo es una obligación de los Estados miembros, sino que es una buenísima oportunidad tanto para quienes quieren compartir la moneda única con otros 318 millones de europeos como para los países que ya pertenecen a la Unión Económica y Monetaria.

Creo que es, por lo tanto, una buena decisión apoyar, como hace el informe del señor Langen, el ingreso de Chipre y Malta en la zona del euro.

Dos comentarios sobre el cumplimiento de los criterios: en la intervención del señor Langen se ponía en duda el modo en que Chipre y Malta cumplen los criterios o la manera en la que en el informe de convergencia de la Comisión se ha evaluado el cumplimiento de estos criterios.

Debo decir que la derogación del procedimiento de déficit excesivo en el que estaba incursa Malta, derogación que tuvo lugar en el último Consejo Ecofin a propuesta de la Comisión, es una condición necesaria para que Malta cumpla el criterio de Maastricht en este punto y lo que ha dicho el informe de convergencia de la Comisión el 16 de mayo, es decir que, si el Consejo Ecofin aprobaba la derogación del déficit excesivo, Malta cumplía. Y lo hemos hecho para no retrasar el informe de convergencia, porque si no hubiésemos tenido que esperar hasta el 5 de junio para publicar el informe de convergencia y ustedes hubiesen tenido todavía menos tiempo para debatirlo.

Por lo tanto, esa valoración del cumplimiento condicionado a la aprobación definitiva es para favorecer el trabajo del Parlamento y del Consejo, no para perjudicarlo.

Las cifras: las cifras de Chipre y Malta relativas al déficit y la deuda notificadas en el marco de los procedimientos de notificación del déficit excesivo, que tienen lugar dos veces al año, el 1 de abril y el 1 de octubre, son tan fiables —una vez que Eurostat las ha analizado y ha publicado su opinión el 23 de abril— como las de los demás Estados miembros. No hay ninguna reserva por parte de Eurostat con respecto a las cifras notificadas con relación al déficit y la deuda.

No hay ninguna base para poner en duda las cifras de Chipre y Malta y no poner en duda las cifras de Francia, Italia, España, Portugal, Alemania, Suecia, Dinamarca o cualquier otro Estado miembro. Ninguna base.

Hay otras dificultades con otras cifras: las hay con las cifras trimestrales de cuentas financieras en las cuentas nacionales, con las estadísticas de desempleo en este momento de la encuesta sobre la fuerza de trabajo alemana o con las cifras francesas, pero ese es el trabajo estadístico de todos los días, y si el Parlamento quiere darle más recursos a Eurostat, bienvenidos sean. Si el Parlamento quiere apoyar el trabajo de Eurostat, saben sus Señorías que yo, como responsable de Eurostat en la Comisión, siempre agradezco el apoyo del Parlamento, a la Comisión y a Eurostat, pero no quiero que haya ninguna duda sobre la validez, la calidad de las cifras con arreglo a las cuales estamos valorando si Chipre y Malta cumplen los criterios de convergencia.

En cuanto a los procedimientos, señor Langen, quería dirigirme directamente a usted en este punto. No hay ninguna marginación, ninguna voluntad de marginación, ninguna razón por la cual la Comisión quisiese marginar al Parlamento o dificultar el trabajo del Parlamento en este debate. Todo lo contrario, y he manifestado, y también lo ha hecho el Presidente Barroso en la carta, la plena disponibilidad de la Comisión y del Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios.

Quiero que me escuche, señor Langen, porque le estoy diciendo que —repito lo que ha dicho el Presidente de la Comisión en la carta al señor Poettering y lo que dije el 7 de junio en la Comisión ECON a los coordinadores en su presencia— estamos totalmente dispuestos a compartir con ustedes información, a anticipar la información disponible. Pero lo que no pueden pedir a la Comisión es que considere que un país cumple definitivamente el criterio de déficit cuando el Consejo aún no ha derogado el procedimiento de déficit excesivo. Y el año que viene, si Eslovaquia presenta una demanda, vamos a tener también ese problema, porque Eslovaquia está hoy incluida en un procedimiento de déficit excesivo que sólo podrá ser derogado —en el caso de que se pueda derogar— una vez que las cifras definitivas del presupuesto 2007 hayan sido validadas por Eurostat.

Por lo tanto, no vamos a poder anticipar, ni el Consejo Ecofin va a poder anticipar, las decisiones sobre derogación del procedimiento de déficit excesivo de Eslovaquia antes de las fechas en las que este año se ha derogado el procedimiento de déficit excesivo de Malta.

Podremos anticipar el informe de convergencia diciendo que, si el Consejo Ecofin aprueba la derogación, Eslovaquia cumple el criterio. Es una hipótesis. Pero no podremos decir en febrero que Eslovaquia cumple el criterio de déficit cuando la derogación sólo podrá ser aprobada en mayo o junio del año que viene. Igual que no podremos hacer una valoración rigurosa —y hacen bien ustedes en pedirnos que hagamos una valoración rigurosa— sobre si los países cumplen los criterios de Maastricht, los criterios de convergencia, antes de conocer en mayo de 2008 las previsiones económicas de primavera, que no podrán aprobarse antes ni ser publicadas antes por la Comisión y sus servicios, porque si anticipamos las previsiones de primavera serán previsiones de invierno y no valdrán para saber cuál es la situación económica y los datos económicos de primavera.

Por lo tanto —quiero ser claro ante este Parlamento—, el informe de convergencia del año que viene no podrá anticiparse antes de mayo. A partir de ahí tenemos que hablar, tenemos que acordar entre Comisión, Parlamento y Consejo el modo en que podemos trabajar de forma rigurosa, de forma coherente y de forma cooperativa para llegar a unas decisiones acertadas que nos permitan a todos trabajar con rigor y tomar las decisiones en el momento oportuno para que los ciudadanos de los próximos países que vayan a unirse a los 13 actuales miembros de la zona del euro no sufran las consecuencias de una decisión tardía y de una mala preparación de la introducción de las monedas y los billetes de euro.

Esta es la actitud y esta es la convicción de la Comisión, el acuerdo entre las tres instituciones. Es deseable. No tiene sentido que en cada ampliación de la zona del euro estemos debatiendo aquí, no sobre los países que entran y las consecuencias beneficiosas para sus ciudadanos, sino sobre procedimientos. Tenemos que resolver este problema, pero sólo lo resolveremos manteniendo una actitud cooperativa entre las tres instituciones y teniendo en cuenta las limitaciones objetivas con la que las tres instituciones tenemos que tomar esta decisión.

 
  
MPphoto
 
 

  Werner Langen (PPE-DE), Berichterstatter. – Herr Präsident! Ich muss auf die letzten Äußerungen von Herrn Kommissar Almunia Bezug nehmen. Ich bin ziemlich enttäuscht über die Art, wie er mich interpretiert und nicht wiedergegeben hat.

Erstens habe ich nicht gesagt, dass die Daten von Zypern und Malta schlechter als die der anderen Staaten sind. Aber die Kommission hat uns bei Portugal, Ungarn und Griechenland schlechte Daten als gut verkauft. Das ist ein Faktum! Zweitens geht es nicht darum, dass wir die Länder angreifen, sondern dass die Kommission Verantwortung übernimmt. Drittens hat die Kommission am 3. Mai 2007 das Dokument KOM(2007)0230, den Bericht an das Europäische Parlament und den Rat – Qualitätsbericht über die vierteljährlichen Finanzkonten des Staates –, vorgelegt. Darin sind Slowenien, Malta und Zypern beanstandet worden. Nicht mehr und nicht weniger steht in der Begründung meines Berichts.

 
  
MPphoto
 
 

  Joaquín Almunia, Miembro de la Comisión. Señor Presidente, señor Langen, en cuanto al último aspecto, vuelvo a repetir que es evidente que, sobre esas cuentas trimestrales, la Comisión y Eurostat piden a una serie de países, entre otros Chipre y Malta, que suministren información, que la mejoren o que la completen. Pero, repito, esas estadísticas no son relevantes a la hora de valorar si un país cumple o no cumple los criterios de convergencia. Hay miles de estadísticas, muchas series estadísticas que los países deben enviar a Eurostat, que forman parte del aparato estadístico del sistema europeo de estadísticas. Pero esas estadísticas, que son incompletas o deficientes en el caso de Chipre y Malta, no son las estadísticas que hemos utilizado y que debemos utilizar para la valoración de los criterios de convergencia. Son diferentes.

En cuanto a su observación anterior: Portugal, Italia, Francia, Grecia, Hungría y tantos otros países han recibido de Eurostat revisiones de las cifras del PIB o del déficit o de la deuda o de otros aspectos. Pero, en particular, estamos hablando de déficit y deuda, sin duda alguna.

Pero usted, señor Langen, y cualquiera de sus Señorías, sabe que esas revisiones han tenido lugar y sabe que ahora las cifras que estamos utilizando gracias al trabajo de Eurostat y de la Comisión, trabajo que ha mejorado considerablemente en los últimos tres años, son más realistas y más acordes con la realidad. Ustedes han aprobado junto con el Consejo un Reglamento que da mejores instrumentos y más posibilidades para revisar las cifras que Eurostat recibe de cada Estado miembro. Les agradecemos el apoyo que Eurostat ha recibido y que está permitiendo que pueda hacer un trabajo de más calidad que el que hizo anteriormente, y si yo, como Comisario responsable de Eurostat, necesito nuevos instrumentos legislativos para mejorar la calidad de trabajo, se los pediré.

Hoy le puedo decir que si comparo la credibilidad y la calidad de las cifras de presupuesto, de déficit y de deuda de los países miembros con las que yo tenía que trabajar hace tres años, la mejora cualitativa y la mejora en cuanto a la credibilidad es evidente, y por esto nos debemos felicitar todos. No culpen a la Comisión de que la Comisión haga bien su trabajo ofreciéndoles a ustedes y a todos los demás mejores cifras de déficit y de deuda.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE). – Monsieur le Président, j'invite M. Langen et l'ensemble de ses collègues à participer aussi activement qu'aujourd'hui à la discussion lorsqu'en commission économique et monétaire, nous nous employons à améliorer, dans le cadre de la discussion actuellement en cours, par exemple, le mode de fonctionnement d'Eurostat et lorsque nous adoptons les textes dont le commissaire vient de parler, qui doivent permettre d'améliorer la gouvernance d'Eurostat. Dans ces moments-là, je ne vous vois pas.

Je voudrais demander à M. Gloser s'il est prêt à s'engager, au nom du Conseil et dans l'esprit de la réponse du Président Barroso au Président Pöttering, à ce que nous nous asseyions autour d'une table pour nous mettre d'accord sur un calendrier commun aux trois institutions lorsque viendra le moment d'examiner une nouvelle demande d'adhésion à la zone euro.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Wir haben in der Debatte gehört, welche Möglichkeiten es gibt. Der Kommissar und Herr Barroso haben Vorschläge gemacht. Nun muss man sich zusammensetzen und klären, was unter den gegebenen vertraglichen Bestimmungen noch möglich ist. Die Zeit dazu sollten wir nutzen.

 
  
MPphoto
 
 

  Le Président. – J'ai reçu, conformément à l'article 103, paragraphe 2, du règlement une proposition de résolution en conclusion du débat(1).

Le débat est clos.

Le vote aura lieu demain, jeudi 21/6/07.

Déclarations écrites (article 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE), in writing. – The Maltese public’s support will also be influenced by the impact of eurozone membership on ordinary citizens, the business community and the economy itself. Three major factors stand out. The first is the success of the transition. After perhaps a low start, preparations seem to be gathering pace and no doubt it is imperative that consumers and operators keep tight control of the process.

So far we have tended to hear only about the pros, in terms of the benefits to Maltese consumers when they travel abroad, the improved competitiveness of Destination Malta for tourists, lower transaction costs for businesses engaged in intra-EU trade, and so forth. But we have heard very little about the potential disadvantages.

On the one hand, Malta needs to adapt to policies, adjustment mechanisms, and measures taken by the European Central Bank, such as on interest rates and monetary aggregates, that will strongly influence our destiny. On the other, our fulfilment of the membership criteria cannot rely on the results of a crash economic diet but must be based on sustainable economic policies that ensure that we do not infringe the rules.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), in writing. – I am interested to see that more countries, the latest now being Cyprus and Malta, are choosing the join the euro, which makes Britain’s position look increasingly conspicuous.

Bearing in mind that the euro is rapidly establishing itself as the world’s strongest currency and has now displaced the US dollar as the main denomination for world trade, accounting for 45% of the global market compared to 37% for the dollar, it is becoming increasingly clear that for the UK, staying out means missing out.

 
  
  

VORSITZ: HANS-GERT PÖTTERING
Präsident

 
  

(1)Voir procès-verbal.


4. Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása: lásd a jegyzőkönyvet
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE). – Signor Presidente, l'articolo 28 del nostro regolamento prevede che le interrogazioni attinenti all'attività dell'Ufficio di presidenza ricevano una risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione.

Circa tre mesi fa, il 28 marzo, ho presentato un'interrogazione sulle dichiarazioni rilasciate, in presenza del Presidente del nostro Parlamento, dal Cardinale Angelo Scola, il quale dichiarò che non è opportuno che l'attuale Parlamento europeo si pronunci in continuazione su temi quali il matrimonio, la famiglia e la vita. Di fronte a un tale attacco contro questo Parlamento ho deciso di presentare l'interrogazione in questione e credo sia importante che la Presidenza del Parlamento difenda questa Assemblea e i suoi deliberati di fronte alle aggressioni di uno Stato straniero come la Città del Vaticano.

 
  
MPphoto
 
 

  Der Präsident. Herr Kollege! Wenn das so ist, wie Sie sagen – und daran habe ich keinen Zweifel –, dann müssen Sie natürlich eine Antwort bekommen. Die tüchtigen Damen und Herren in meiner Nähe werden der Sache nachgehen, so dass Sie dann eine Antwort bekommen.

 

5. Szavazások órája
MPphoto
 
 

  Der Präsident. Als nächster Punkt folgt die Abstimmungsstunde.

(Abstimmungsergebnisse und sonstige Einzelheiten der Abstimmung: siehe Protokoll)

 

5.1. Harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélyének egységes formátuma (szavazás)
  

- Bericht: Coelho (A6-0211/2007)

– Vor der Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), relator. – Senhor Presidente, em 2003, o Parlamento Europeu rejeitou duas iniciativas da Comissão sobre este assunto. Congratulo a Comissão por separar a questão das autorizações de residência da questão dos vistos, dando razão ao Parlamento Europeu.

Para além das questões técnicas ligadas a um conflito nas emissões de rádio nos diferentes "chips", trata-se, com efeito, de questões diferentes. Uma coisa é termos um documento de identidade para ser usado dentro do espaço Schengen, outra coisa é termos um documento de viagem para ser utilizado fora do espaço Schengen. Isto permitirá que todos os nacionais de países terceiros, que residem legalmente no espaço Schengen, possam ser identificados da mesma maneira.

Quero assim felicitar a Comissão por nos propor a introdução de identificadores biométricos que contêm uma imagem e impressões digitais em formato interoperável. A utilização destes dados biométricos é a melhor forma de prevenir a utilização de identidades falsas e a usurpação de identidades.

Chamo, no entanto, a atenção do Conselho para a necessidade de estas alterações de residência respeitarem os mesmos elevados níveis de segurança que são requeridos para a emissão dos bilhetes de identidade nacionais. Chamo também a atenção do Conselho para as lacunas relativamente à forma como os dados são recolhidos, especialmente no caso das crianças ou das pessoas que, por incapacidades várias, não possam fornecer impressões digitais. Finalmente, chamo a atenção do Conselho para as normas de protecção de dados e para a necessidade de ser elaborada uma lista pormenorizada das autoridades que vão ter acesso aos mesmos, bem como das autoridades competentes para a realização de controlos das autorizações de residência, a fim de se evitar a utilização abusiva dos dados mais sensíveis.

 

5.2. A fémhigany exportjának tilalma és a fémhigany tárolása (szavazás)
  

- Bericht: Papadimoulis (A6-0227/2007)

 

5.3. A Fiscalis 2013 közösségi program (szavazás)
  

- Bericht: Hans-Peter Martin (A6-0117/2007)

– Vor der Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin (NI), Berichterstatter. – Herr Präsident! Nur ganz kurz muss ich Ihre Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Der vorliegende Bericht über das Gemeinschaftsprogramm Fiscalis, ein legislativer Bericht, wurde zu einem Fall schändlicher Zensur. Die Begründung meines Berichtes wurde eigenmächtig und völlig unverständlicherweise von der Vorsitzenden des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, der Sozialistin Pervenche Berès, zensuriert. Das ist eines Parlamentes, das sich demokratisch nennt, nicht würdig. Sie finden die zensurierten Passagen nach einer langen Auseinandersetzung zur Geldverschwendung und zur Kontrolle der Europäischen Kommission in einem Addendum – vielleicht Herr Präsident, können Sie für Ruhe sorgen – in einem Addendum, das beigelegt ist für die, die es interessiert.

(Unruhe)

 
  
MPphoto
 
 

  Der Präsident. Sie waren die Ursache für diese Unruhe. Ich weise Ihre Beschuldigungen gegenüber der Kollegin hier zurück. So verhält man sich hier im Parlament nicht!

(Beifall)

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE). – Monsieur le Président, il se trouve que l'exposé des motifs qui accompagne ce rapport a été totalement contredit par le vote de la résolution en commission, une résolution que notre Assemblée va maintenant être amenée à voter. J'ai demandé en conséquence, en application de notre règlement, à notre rapporteur de bien vouloir retirer les termes de l'exposé des motifs qui ne correspondaient pas à la résolution telle qu'elle avait été adoptée en commission. Ces termes ont été joints à l'exposé des motifs sous forme d'une opinion minoritaire, selon l'application stricte de notre règlement.

Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir permis d'éclairer l'Assemblée sur la réalité de la vie démocratique au sein de la commission économique et monétaire.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 
 

  Der Präsident. Vielen Dank, Frau Kollegin. Ich habe nicht daran gezweifelt.

 

5.4. A kiegészítő nyugdíjra való jogosultság hordozhatóságának javítása (szavazás)
  

- Bericht: Oomen-Ruijten (A6-0080/2007)

 

5.5. A közös valuta bevezetése Cipruson 2008. január 1-jével (szavazás)
  

- Bericht: Langen (A6-0244/2007)

 

5.6. A közös valuta bevezetése Máltán 2008. január 1-jével (szavazás)
  

- Bericht: Langen (A6-0243/2007)

 

5.7. Galileo (szavazás)
  

- Entschliessungsantrag: Galileo (B6-0238/2007)

 

5.8. A közbeszerzési jogszabályok átültetésének és végrehajtásának speciális problémái és e jogszabályok viszonya a lisszaboni menetrendhez (szavazás)
  

- Bericht: McCarthy (A6-0226/2007)

 

5.9. A millenniumi fejlesztési célok felé félúton (szavazás)
  

- Bericht: Kinnock (A6-0220/2007)

 
  
  

– Vor der Abstimmung über Ziffer 9

 
  
MPphoto
 
 

  Vittorio Agnoletto (GUE/NGL). – Signor Presidente, propongo di aggiungere al termine del paragrafo 9 il testo seguente: "deplora che il governo italiano non abbia ancora versato al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la TBC e la malaria i 260 milioni dei quali è debitore per le quote 2006-2007 e invita il governo italiano a saldare in tempi brevi tale debito".

 
  
  

(Der mündliche Änderungsantrag wird berücksichtigt.)

– Vor der Abstimmung über Ziffer 45

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Martens (PPE-DE). – Voorzitter, ik lees de tekst in het Engels:

‘Calls on the EU to increase funding to ensure that progress in basic science and biomedicine results in new and affordable drugs, vaccine and diagnostics for neglected diseases, to support the development phases of R&D, and to secure the use of new products by neglected populations whilst respecting the TRIPS provisions;’

en wordt dus vervangen door:

‘whilst respecting international patent rights, without which pharmaceutical R&D would collapse;’

 
  
  

(Der mündliche Änderungsantrag wird berücksichtigt.)

 

5.10. Az AKCS-EU parlamenti közgyűlés 2006-os munkája (szavazás)
  

- Bericht: Cornillet (A6-0208/2007)

– Vor der Abstimmung über Ziffer 9

 
  
MPphoto
 
 

  Thierry Cornillet (ALDE), rapporteur. – Monsieur le Président, notre collègue, Mme Morgantini, a également déposé un amendement oral et je suggère de joindre les deux. Il s'agirait donc d'accepter l'amendement oral de Mme Morgantini et de le compléter par le segment de phrase suivant: "et d'appeler la communauté internationale à s'assurer de la réelle mise en œuvre de cette force multinationale". Les deux amendements se compléteraient pour n'en former plus qu'un seul.

 
  
MPphoto
 
 

  Luisa Morgantini (GUE/NGL). – Signor Presidente, vorrei comunicare che sono disposta ad accettare la proposta dell'onorevole Cornillet.

 
  
  

(Die mündlichen Änderungsanträge werden berücksichtigt.)

 

5.11. Az eurózóna kibővítése kapcsán a Parlamenttel folytatott konzultáció módjának javítása (szavazás)
  

- Entschliessungsantrag: Euro-Zone (B6-0264/2007)

 

6. A szavazáshoz fűzött indokolások
  

- Bericht: Coelho (A6-0211/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Como refere o nosso grupo parlamentar, esta proposta - que introduz informações sobre os dados biométricos no modelo uniforme de autorização de residência para os nacionais de países terceiros - "suscita preocupações no que diz respeito à sua exequibilidade técnica, aos encargos financeiros que implica e aos riscos de abuso que coloca".

Como sublinhado, é mais que questionável que a introdução de identificadores biométricos incremente efectivamente a segurança. Bem pelo contrário, pode constituir, antes de mais, uma ameaça à mesma, mercê dos riscos de abuso, das deficiências de ordem tecnológica e da falta de transparência e de protecção dos dados que comporta.

Trata-se de uma medida desproporcionada, que se inscreve numa dinâmica supranacional e de criação de instrumentos de vigilância e controlo a nível da UE - como a criação de uma base de dados pessoais -, sem sequer ser acompanhada por "salvaguardas particularmente sérias e sólidas, principalmente relativas à forma como os dados são compilados e usados" e sem que seja sequer possível garantir a sua utilização "num ambiente relativamente seguro".

Consequência e parte integrante da actual deriva securitária levada a cabo pelas instituições da UE, a actual proposta merece a nossa rejeição.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), in writing. The second modified proposal introducing biometric data information into Regulation 1030/2002 laying down a uniform format for residence permits for third country nationals raises several concerns as regards its technical feasibility, financial costs and the risk of its abuse. It is still not clear whether the introduction of biometric identifiers really does increase security or whether it is rather a threat to security through the risks of abuse, technological flaws and lack of transparency and sound data protection. The original Commission proposal has also turned out to be technically impossible and the financial resources destined for its development have been partly wasted. Due to these reasons, we cannot support the Commission's modified proposal, which would again only raise the financial costs and technical difficulties and would be entirely inadequate to the aim of added value in security.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS), schriftlich. Dank der Visionen mancher Multi-Kulti-Träumer ist eine für die autochthone Bevölkerung immer schwerer tragbare Situation entstanden. Die Zuwanderer und deren Kinder nehmen nicht nur vielfach keine Rücksicht auf die autochthone Bevölkerung, sondern verlangen im Gegenteil immer mehr Rechte für sich, wollen die christlich-abendländischen Wurzeln anscheinend ausreißen und stellen sich umgekehrt, was Pflichten oder Bringschulden wie Integrationswille anbelangt, schlichtweg taub.

Die generelle Öffnung von gemeinnützigem Wohnraum für Drittstaatenangehörige und nicht integrierte Neo-EU-Bürger hat nicht nur zu starker Verunsicherung bei der angestammten Bevölkerung geführt, sondern auch eine massive Verschlechterung der Wohn- und Lebenssituation nach sich gezogen, bei der Gewaltausbrüche bald zum Alltag gehören. Angesichts dieser Realitäten gilt es, generell das Aufnahmerecht zu verschärfen. Der Bericht Coelho ist dafür nicht geeignet, weshalb ich ihn auch abgelehnt habe.

 
  
  

- Bericht: Papadimoulis (A6-0227/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). – Pôvodným povolaním som zubný lekár. Keďže ortuť je v zubnom lekárstve používaná v zubných výplniach – amalgámoch, so záujmom sledujem stratégiu Európskej únie dotýkajúcu sa ortuti a jej eliminácie vo všetkých oblastiach života, kde existuje vhodná alternatíva. V zásade súhlasím s mnohými opatreniami, ktoré Komisia postupne predkladá vo forme legislatívnych návrhov v súlade so stratégiou ortuti .

S napätím však očakávam, ako sa vysporiadame s názorom, že ortuť by mala byť odstránená aj z používania v zubnom lekárstve, kde sa ortuťový amalgám používa už 150 rokov a musím povedať, že úspešne. Neexistujú jednoznačné názory a dôkazy o toxickom pôsobení amalgámu pri vhodnej aplikácii. Zároveň neexistuje jednoznačný názor na existenciu vhodných alternatívnych výplnkových materiálov. Domnievam sa, že ak odpadový amalgám v zubných ambulanciách vhodne zachytíme v separátoroch a ak ho vhodne, bezpečne a trvalo uskladníme, ako to navrhuje práve prerokovaná správa, nie je v tejto chvíli potrebné eliminovať amalgám ako výplnkovú hmotu.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE). – Herr Präsident! Ich möchte den Bericht ausdrücklich unterstützen und habe auch dafür gestimmt. Es ist wichtig, dass wir über eine europäische Strategie für Quecksilber verfügen, da es eines der schwersten Umweltgifte ist, und Europa hier sicher Vorreiter sein muss. Ich habe teilweise gegen Verschärfungen gestimmt, weil ich glaube, dass es notwendig ist, Einschleifregelungen für die Wirtschaft vorzusehen und einen sanften Übergang zu ermöglichen, um insgesamt die Wettbewerbsfähigkeit nicht zu sehr zu gefährden. Auch gilt meine Angst der Überbürokratisierung, und deshalb ist es notwendig, hier mit dem rechten Augenmaß vorzugehen. Insgesamt ist das ein sehr positiver Bericht.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward, Brian Crowley, Seán Ó Neachtain and Eoin Ryan (UEN), in writing. We have voted against amendments suggesting that liquid mercury should be stored in above-ground facilities.  No impact assessments have been carried out by the Commission on the safety of such storage and there is no technology available to solidify liquid mercury. Storage of mercury in an above-ground facility is therefore questionable in terms of safety and in terms of time (the amendments suggest that this storage would be temporary). Without new technology, storage would not be temporary. On the other hand, impact assessments have been undertaken by the Commission for the storage of liquid mercury in salt mines and deep underground hard rock formations and has been confirmed safe.

We are very much aware that technology could be developed in the near future. We very much welcome the Council's agreement to a European Parliament request to include in the proposed regulation a review on extension of the scope of the regulation and a review of other options available for the storage of mercury in 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. A Comissão Oslo-Paris recomendou, em 1990, que todas as fábricas de cloro e produtos alcalinos com base em células de mercúrio se convertessem a tecnologias isentas de mercúrio até 2010. A resolução do Parlamento Europeu sobre a estratégia comunitária sobre o mercúrio (Março de 2006) exortou a Comissão a assegurar a sua aplicação.

Para além das actuais emissões de mercúrio das fábricas de cloro e produtos alcalinos com base em células de mercúrio, quando estas fábricas se convertem a tecnologias isentas de mercúrio, as grandes quantidades de mercúrio existentes nas suas células têm de ser geridas de forma apropriada do ponto de vista ambiental.

Para impedir que estes excedentes de mercúrio invadam os mercados mundiais de matérias-primas, foi aprovada, em Outubro de 2006, uma proposta de regulamento relativo à proibição de exportação de mercúrio metálico a partir de 1 de Julho de 2011, o que agora se procurou antecipar.

Há disposições sobre o armazenamento seguro de excedentes de mercúrio provenientes, principalmente, de fábricas de cloro e produtos alcalinos com base em células de mercúrio, para impedir a sua revenda, sabendo-se que existem, na Europa, cerca de 12 000 toneladas de mercúrio. Para o fim referido, a Euro Cloro (federação da indústria de cloro e produtos alcalinos da UE), instada pelo PE, concordou em promover um acordo voluntário para o seu armazenamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE), par écrit. – La gestion du mercure est un enjeu considérable pour la préservation de l'environnement.

Si l'Europe possède plus de déchets de mercure à stocker, c'est parce que nos industries n'ont pas anticipé les risques de l'usage de ce métal, notamment pour la production de chlore.

Première leçon: nous devons repenser très vite toutes nos méthodes de production pour anticiper une révolution écologique indispensable.

Ensuite, il est nécessaire de surveiller en permanence, en procédant à des contrôles réguliers, le stockage des déchets. C'est pourquoi j'ai voté en faveur de l'amendement 25 qui exclut le stockage et l'enfouissement définitifs. Hélas, il n'a pas recueilli la majorité des suffrages. Néanmoins, les autres avancées du texte justifient un vote favorable pour le rapport final.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Η έκθεση, αν και αναγνωρίζει ότι δεν υφίσταται σήμερα δυνατότητα απόλυτα ασφαλούς αποθήκευσης του μεταλλικού υδραργύρου, επιδιώκει να νομιμοποιήσει έναν ιδιότυπο χωροταξικό "ρατσισμό", επιβάλλοντας την επιλογή της Ισπανικής επαρχίας "Almaden" ως χώρο μόνιμης "χωματερής" του πλέον τοξικού στοιχείου του πλανήτη. Το χειρότερο είναι ότι η άνωθεν αυτή επιβολή της συγκεκριμένης περιοχής, επιχειρείται να δικαιολογηθεί με την ύπαρξη εκεί υποδομών και "εργατικών χεριών". Με άλλα λόγια χρησιμοποιείται η ανεργία σαν μέσο ωμού εκβιασμού των εργαζομένων, ώστε να δεχτούν να μετατραπεί η περιοχή τους σε "χωματερή" των τοξικών αποβλήτων υδραργύρου ολόκληρης της ΕΕ, με ανυπολόγιστους κινδύνους για την υγεία των κατοίκων και το περιβάλλον.

Στην ίδια επικίνδυνη πολιτική κινείται και η πρόταση της έκθεσης για την εμπλοκή και χρηματοδότηση κάθε λογής ΜΚΟ, στο κρίσιμο ζήτημα της εφαρμογής τεχνολογιών απαλλαγμένων από υδράργυρο στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις ονομαζόμενες "μεταβατικές οικονομίες", παραμερίζοντας τους κανόνες που απορρέουν από δεσμευτικές διακρατικές συμφωνίες σ' αυτό τον τομέα.

Για αυτούς τους λόγους το ΚΚΕ απέχει από την ψηφοφορία.

Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι το ζήτημα της χωροθέτησης για την αποθήκευση και τη διαχείριση του μεταλλικού υδραργύρου, αποτελεί αντικείμενο της επιστήμης και εφαρμογής των συμπερασμάτων της και όχι επιλογών που αντικατοπτρίζουν τα συμφέροντα, τα κέρδη των επιχειρήσεων.

 
  
  

- Bericht: Oomen-Ruijten (A6-0080/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). – Doplnkové dôchodkové poistenie, tzv. druhý pilier sociálneho poistenia, je neoddeliteľnou súčasťou modernej spoločnosti. V minulosti sme boli svedkami reforiem trhov práce a systémov sociálneho zabezpečenia vo viacerých členských štátoch. Súčasťou toho boli aj reformy dôchodkových systémov. Ako príklad uvediem moju krajinu Slovensko, ktoré v rámci reformy sociálneho systému zaviedlo dôchodkové doplnkové poistenie. Do druhého piliera sa zapojila značná časť slovenských občanov.

Úspory druhého piliera sú súkromným vlastníctvom. Predstavujú väčšiu istotu ako sľuby štátu o zásluhových dôchodkoch zo štátnych peňazí. Výhodou druhého piliera je, že dôchodok už nezávisí od demografického vývoja krajiny, ale od sporenia na vlastnom účte. Z uvedených dôvodov, ako aj z dôvodu naplnenia princípu mobility pracovníkov v rámci členských krajín som uvítal návrh smernice určenej na zlepšenie prenosnosti práv na doplnkový dôchodok a verím, že umožní znížiť počet problémov súvisiacich s podmienkami nadobudnutia dôchodkových práv, s podmienkami pre zachovanie pozastavených práv na dôchodok a s prevoditeľnosťou nadobudnutých práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnes Schierhuber (PPE-DE). – Herr Präsident! Binnenmarkt und Mobilität brauchen die soziale Sicherheit, auch nach dem aktiven Arbeitsleben. Hier gilt es, die Balance zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu halten, die zum Erwerb von Rentenansprüchen unbedingt notwendig ist.

Dies war die erste Lesung, und wir werden noch viele Diskussionen führen. Die ÖVP-Delegation hat den Bericht Oomen-Ruijten uneingeschränkt unterstützt, da wir der Meinung sind, dass es der richtige Ansatz ist, um Mobilität und Binnenmarkt weiter auszubauen.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). – Pirmininke, pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjai Ria Oomen-Ruijten ir kitiems kolegoms, kurie parengė pranešimą dėl teisių į papildomą pensiją perkėlimo gerinimo. Balsavau už šį dokumentą, nes manau, kad jis labai teigiamai paveiks daugumą Europos Sąjungos valstybių narių, visų pirma naująsias ES nares. Baltijos šalyse, Čekijoje, Slovakijoje, Vengrijoje ir Maltoje papildomos pensijos kol kas nėra įteisintos, o Skandinavijos šalyse bei Slovėnijoje, atvirkščiai, dauguma darbuotojų dalyvauja tokiose pensijų schemose.

Mūsų Parlamento raginimas įpareigoti ES valstybes laipsniškai siekti lengvesnio pensijų teisių perkėlimo turėtų suteikti naują impulsą visų pirma naujosioms valstybėms narėms, taip pat Graikijai, Italijai, Portugalijai sutvarkyti savo teisyną taip, kad žmonių mobilumas Europos Sąjungoje būtų skatinamas, o ne baudžiamas.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). – Signor Presidente, è con piacere che prendo la parola per dire all'Europa: "se ci sei, batti un colpo". L'Europa deve dimostrare più coraggio, deve avere un cuor di leone e non essere pecora o coniglio, come si dice in italiano.

La direttiva sulla trasferibilità dei diritti a pensione è importantissima per tutti i lavoratori e i cittadini europei. Con l'approvazione della proposta si fa qualcosa a favore dei lavoratori, ma non si riesce realmente a ottenere un risultato per cui i cittadini europei possano applaudire l'Europa. Allora signor Presidente non lamentiamoci se in Francia e in Olanda i referendum hanno bocciato la Costituzione. L'Europa deve avere più coraggio.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Olle Schmidt, (ALDE) skriftlig. Som liberal är det svårt att rösta nej till ett förslag som syftar till att förbättra möjligheterna till ökad rörlighet för människor i Europa. Inte blir det lättare när förslaget dessutom syftar till att uppmuntra människor att ta ett mer aktivt ansvar för sitt pensionsparande, som är en av de verkliga ödesfrågorna framöver. Ändå kunde jag inte rösta för ursprungsförslaget.

Problemet är tvåfalt. För det första kan man fråga sig om denna komplicerade frågeställning lämpar sig för att lyftas fram på europanivå med tanke på de olika medlemsländernas mycket skilda system för pensionsparande. För det andra tvingades jag konstatera att Sverige, i likhet med Tyskland, har system som lämpar sig synnerligen illa för denna typ av omställning. Den svenska modellen, där arbetsmarknadernas parter beslutar i frågan, är inte förenlig med föredragandens förslag. Stora problem skulle också kunna uppstå om enorma summor fonderade medel plötsligt kunde frigöras på kort tid för att möjligheten till överföringar skulle kunna säkerställas.

Jag är på sikt för ett system där människor kan byta jobb och land och ändå inte behöva oroa sig för hur det skulle påverka pensionen. Därför röstade jag till slut för betänkandet i den ändrade version som utformades här i plenum, där nationella undantag tillåts.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Quando se trata de transferibilidade dos direitos à pensão há que ter em conta, no mínimo, dois aspectos fundamentais: assegurar os direitos dos trabalhadores e a sustentabilidade dos sistemas públicos de segurança social.

Neste caso, trata-se exclusivamente dos regimes de pensão complementar e não dos regimes públicos de segurança social. À luz desses dois aspectos, consideramos negativas as alterações apresentadas no relatório, e que alteram a proposta inicial da Comissão Europeia, no sentido de aumentar de 21 para 25 anos a idade de acesso a regimes complementares de pensão e de condicionar a aquisição dos direitos à pensão à existência de um período mínimo de 5 anos.

No entanto, há ainda que ter em conta que os regimes complementares de pensão não podem, nem devem, substituir os regimes públicos. Os regimes públicos de segurança social, baseados na solidariedade e na universalidade, são um dos pilares de qualquer Estado e uma garantia fundamental de uma sociedade mais justa e igualitária.

Por último, lamentamos a rejeição das propostas de alteração que apresentámos, designadamente a que procurava combinar a posição original da Comissão Europeia sobre a idade mínima de 21 anos com o período de aquisição de direitos de dois anos, que eram mais favoráveis aos trabalhadores. Daí, o nosso voto final contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Vi har valt att rösta nej till detta betänkande. Junilistan stöder helhjärtat en väl fungerande inre marknad. Vi stöder därmed principen om att en arbetstagare utan svårigheter skall kunna överföra intjänade pensionspoäng mellan medlemsstaterna. Vi anser dock inte att EU skall ha synpunkter på hur medlemsstaternas respektive pensionssystem utformas, förutsatt att samtliga EU-medborgare behandlas likvärdigt inom det aktuella systemet. Vi är därmed kritiska till flera enskilda förslag i betänkandet, såsom synpunkterna på karensvillkor för försäkringstagare i kompletterande pensionssystem, åsikterna om minimiåldrar för intjänande av pensionsrätt eller EU-reglerna för kvalifikationstiden för inträde i ett pensionssystem. Hur medlemsländerna väljer att utforma sina respektive pensionssystem skall fullt ut vara en nationell angelägenhet, förutsatt att samtliga EU-medborgare behandlas likvärdigt inom det aktuella systemet.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), na piśmie. Glosuję za przyjęciem sprawozdania posłanki Rii Oomen-Ruijten w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy możliwości przenoszenia uprawnień do dodatkowych emerytur lub rent (COM(2005)0507 – C6-0331/2005 – 2005/0214(COD)).

Zmiany demograficzne i starzenie się społeczeństw uświadamiają nam potrzebę dodatkowych systemów ubezpieczeń emerytalno-rentowych, umożliwiających zabezpieczenie godnych warunków życia. Nowa dyrektywa, oraz sprawozdanie posłanki Rii Oomen-Ruijten mają na celu poprawę mobilności pracowników w ramach i pomiędzy państwami członkowskimi UE poprzez ustanowienie minimalnych wymagań dotyczących nabywania i zachowywania dodatkowych uprawnień emerytalno-rentowych.

Sprawozdanie trafnie podkreśla rolę państw członkowskich do podejmowania działań na rzecz stałego wspierania przenoszenia nabytych uprawnień, zwłaszcza w przypadku tworzenia nowych, dodatkowych systemów emerytalno-rentowych. Komisja Europejska w ciągu pięciu lat po wdrożeniu dyrektywy sporządzi sprawozdanie, uwzględniające warunki przenoszenia kapitału odpowiadającego uprawnieniom pracowników do dodatkowych emerytur lub rent.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE), schriftlich. Ich habe gegen den Bericht zur Portabilitätsrichtlinie gestimmt. Das eigentliche Ziel, die grenzüberschreitende Mobilität der Arbeitnehmer zwischen den Mitgliedstaaten zu stärken, wurde klar verfehlt. Im EU-Durchschnitt kommen nur 10 % aller Arbeitnehmer in den Genuss von Betriebsrenten. Die soeben beschlossenen hohen Mindeststandards führen dazu, dass wegen der erwarteten Kostensteigerungen um mindestens 20% kaum Interesse am Auf- oder Ausbau von Betriebsrentensystemen besteht. Ich befürchte, dass das, was Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf nationaler Ebene zum beiderseitigen Vorteil über Jahrzehnte geschaffen haben, jetzt in Frage gestellt ist.

Das Mindestalter für den Erwerb von Betriebsrenten wurde ganz gestrichen. Die Unverfallbarkeitsfrist von fünf Jahren wurde abgeschafft. Die Mindeststandards sollen auch noch rückwirkend gelten – ein klarer Widerspruch zum Grundsatz des Vertrauensschutzes. Ich habe auch für die Streichung der Dynamisierung gestimmt, die vom EuGH mit großer Wahrscheinlichkeit als „faire Anpassung“ interpretiert und als Verpflichtung ausgelegt werden dürfte. Werden Mitarbeiter, die ihr Unternehmen gewechselt haben, genau so behandelt wie Mitarbeiter, die im Betrieb sind, entstehen nach Berechnungen des Deutschen Bundesrates Mehrkosten von 30 %.

Der EU-Kommissar Špidla hat angekündigt, einen neuen Vorschlag zu präsentieren. Der wird sich – nach der Nichteinigung im Rat – weitgehend

am heutigen Beschluss des EP orientieren und damit nicht nur in Deutschland Betriebsrentensysteme gefährden.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. Richtlijn 98/49/EEG waarborgt de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen die zich binnen de EU verplaatsen, maar bevat geen garanties op het vlak van de overdraagbaarheid van aanvullende pensioenen en de flexibiliteit van de verwervingsvoorwaarden.

Het voorstel van de Commissie voor een nieuwe richtlijn komt hieraan tegemoet. Het legt termijnen vast en schuift drie minimumregels naar voren inzake de meeneembaarheid van de rechten: of ze blijven in het bedrijf (slapende rechten), of ze worden meegenomen binnen een zekere termijn, of ze worden cash uitbetaald (tot een bepaalde hoogte, threshold). De nieuwe richtlijn moet volgens de Commissie van toepassing zijn op alle aanvullende pensioenen die gebaseerd zijn op een werkrelatie.

Ik vind het bijzonder jammer dat het verslag van mevrouw Oomen-Ruijten het voorstel van de meeneembaarheid van de pensioenrechten uit de richtlijn weert. Nu handelt deze enkel over de slapende rechten.

De nieuwe richtlijn moet volgens mij alles in het werk stellen om werknemers te ondersteunen die in bijkomende pensioenrechten investeren. Zo mag niemand worden uitgesloten door minimumvoorwaarden qua leeftijd of termijn op te leggen. Ik kan het verslag slechts ondersteunen, als de richtlijn het ruime toepassingsgebied zoals de Commissie het voorstelde, behoudt. Anders stem ik tegen.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – H πρόταση οδηγίας της Επιτροπής, όπως διαμορφώθηκε με τις αντεργατικές αλλαγές που από κοινού ψήφισαν Χριστιανοδημοκράτες, Σοσιαλιστές και Φιλελεύθεροι, μαζί με ευρωβουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, δυναμιτίζει τα δημόσια συστήματα επικουρικής ασφάλισης σε ολόκληρη την Ε.Ε. Σηματοδοτεί χειροτέρευση των όρων ασφάλισης και συνταξιοδότησης των εργαζομένων, μείωση των συντάξεων και αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Επιταχύνει τις διαδικασίες ώστε οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες να αυξήσουν το μερίδιο τους στον τομέα αυτόν. Βασική κατεύθυνση των αντιδραστικών αυτών αλλαγών αποτελεί το λεγόμενο "τριαξονικό" σύστημα: κύρια σύνταξη επιδοματικού χαρακτήρα, με επικουρική σύνταξη και επαγγελματική ασφάλιση σε ιδιωτικές εταιρείες. Το χτύπημα των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον τομέα επικουρικής σύνταξης συνδέεται με τις επιδιώξεις των μονοπωλίων να χρησιμοποιούν τα αποθεματικά και αυτών των ασφαλιστικών ταμείων για χρηματοδότηση των επενδύσεών τους, νομιμοποιώντας ταυτόχρονα την αποδοχή του "επενδυτικού ρίσκου", δηλαδή της πιθανής απώλειας των χρημάτων των εργαζομένων.

ΝΔ και ΠΑΣΟΚ από τη μία υπερψηφίζουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλα τα αντιλαϊκά μέτρα, ενώ από την άλλη δημαγωγούν και εξαπατούν τους εργαζόμενους στη χώρα μας, επιχειρώντας να εμφανίσουν φιλολαϊκό δήθεν προσωπείο.

Το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους να δυναμώσουν την πάλη τους ενάντια στην αντεργατική, αντιλαϊκή πολιτική της Ε.Ε. Να υπερασπίσουν το δημόσιο χαρακτήρα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Να απαιτήσουν την ικανοποίηση σύγχρονων αναγκών τους, αύξηση των συντάξεων και μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE-DE), schriftlich. Ich habe gegen die Portabilitätsrichtlinie gestimmt, da das eigentliche Ziel der Richtlinie, die grenzüberschreitende Mobilität der Arbeitnehmer zwischen den Mitgliedstaaten zu stärken, verfehlt wurde. Die Regelung zur Übertragung von Betriebsrentenanspüchen hat nur noch empfehlenden Charakter für die Mitgliedstaaten. Daher hatte ich immer wieder geraten, die Richtlinie gänzlich zu verwerfen, da sie überflüssig geworden ist.

 
  
  

- Bericht: Langen (A6-0244/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS). – Herr Präsident! Auch wenn die Euro-Einführung zweifellos vielerlei Erleichterungen gebracht hat – wie etwa beim grenzüberschreitenden Handel –, darf man dabei weniger positive Aspekte, wie etwa die Abgabe von Souveränitätsrechten oder Preissteigerungen, nicht übersehen.

Ebenso wie bei einer EU-Erweiterung wird schließlich auch bei der Einführung des Euro in neuen Mitgliedstaaten die sensible Stabilität des gesamten Systems beeinflusst. Deshalb ist meines Erachtens unbedingt sicherzustellen, dass das Gleichgewicht des Gesamten nicht durch die Zuführung schwacher Volkswirtschaften ins Schwanken gerät.

Nun mag es zwar sein, dass Zypern und Malta bereit sind. In der Vergangenheit wurde jedoch allzu oft mit gezinkten Karten gespielt, um in den Euro-Club aufgenommen zu werden. Eine derart wichtige Entscheidung darf meines Erachtens keineswegs über die Köpfe der Bevölkerung hinweg entschieden werden, weshalb ich mich in diesem Fall der Stimme enthalten habe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. A nossa abstenção nesta votação justifica-se pelo respeito que temos pela decisão soberana de um Estado-Membro de querer aderir à zona Euro. Mas é conhecida a nossa oposição à criação da União Económica e Monetária e à zona Euro. O exemplo de Portugal demonstra bem como o Euro é um instrumento de promoção da moderação salarial e da flexibilidade laboral. Ao sustentar a convergência nominal e não a convergência real torna-se um elemento penalizador do crescimento, do emprego e das condições de vida, sempre ao serviço das grandes multinacionais europeias e dos grupos financeiros.

Por outro lado, saliente-se que a questão de acelerar o alargamento da zona Euro também se prende com critérios políticos, nomeadamente de reforço da integração política e da própria zona Euro. Com os dois novos Estados-Membros - Malta e Chipre - a zona Euro passa a contar com mais de metade dos Estados-Membros da União Europeia. Esta é uma questão "simbólica" importante quando o descontentamento dos trabalhadores e das populações aumenta na zona Euro e quanto se está a discutir o futuro Tratado Constitucional. Daí que a maioria aceite a adesão, mesmo quando Malta não cumpre todos os critérios de convergência nominal. Como no passado, esta não é uma decisão "económica", mas política.

 
  
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir (Verts/ALE), schriftlich. Auf der Basis wirtschaftlicher Kriterien ist die Entscheidung zweifelsohne folgerichtig. Aus politischer Sicht ist diese Entscheidung trotzdem bedauerlich. Hiermit wird die Chance verpasst, dass beide Seiten der Insel Zypern gemeinsam in die Eurozone eintreten können. Statt mit einer gemeinsamen Euro-Währung den Norden und Süden zusammenzubringen, werden die Gräben zwischen beiden Teilen der Insel vertieft.

 
  
  

- Bericht: Langen (A6-0243/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE). – Grazzi Sur President, Il-Gvern għamilha bħala politika tiegħu li jdaħħal l-Euro sa l-1 ta' Jannar 2008. Fil-fatt, biex jagħmel hekk, kellu jilħaq ċertu kriterji, pereżempju dwar id-defisit u l-inflazzjoni. Dawn ovvjament laqtu l-politika finanzjarja tal-Gvern u l-aktar parti tas-soċjetà illi ntlaqtet kienet dik il-parti li hija fil-bżonn.

Għalhekk kien hemm alternattiva, mhux biex ma nidħlux fl-Euro, imma biex nagħmlu hekk b'mod rallentat. Iżda ovvjament id-dħul ta' l-Euro għandu l-pożittiv tiegħu, għandu wkoll ċertu aspetti li se jolqtu negattiv. Iżda d-delegazzjoni Maltija Laburista, fl-interess nazzjonali, vvutat favur.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI). – Panie Przewodniczący! Debatowaliśmy dziś i głosowaliśmy nad rozszerzeniem strefy euro i przystąpieniem do niej Cypru i Malty. Suwerenną decyzję w sprawie likwidacji narodowej waluty na Cyprze i Malcie pozostawiam ich mieszkańcom. Jednak jako przedstawiciel Ligi Polskich Rodzin w Parlamencie Europejskim jestem przeciwny wejściu Polski do strefy euro i związanym z tym negatywnym skutkom ekonomicznym i społecznym dla Polaków.

Według wszystkich aktualnych sondaży opinii publicznej większość Polaków nie chce euro. Uważam, że nie tylko nie warto się spieszyć, ale w ogóle nie warto wprowadzać euro w Polsce. Nie zgadzam się również z wypowiedzianymi dzisiaj opiniami, że przystąpienie do strefy euro jest obowiązkiem państw członkowskich. Polacy powinni zdecydować o tej kwestii w narodowym referendum i mam nadzieję, że polski złoty – obok brytyjskiego funta, duńskiej i szwedzkiej korony – pozostanie narodową walutą w Europie.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. É conhecido que rejeitámos a criação da União Económica Monetária e do Euro, como se pode ver na votação da resolução do Parlamento Europeu, de 2 de Maio de 1998, que constituiu a zona Euro, formada pelos 12 países fundadores, entre os quais se incluía Portugal. Consideramos que a política monetária e a possibilidade de emitir moeda é uma competência exclusiva dos Estados-Membros e, por isso, rejeitámos esta transferência de soberania que impossibilita a resposta aos problemas económico e sociais de cada país, de que Portugal é um exemplo.

Neste momento, o alargamento da zona Euro também se prende com critérios políticos, nomeadamente de reforço da integração política e da própria zona Euro, como o demonstra bem este caso, dado que Malta não cumpre todos os critérios de convergência nominal. No entanto, com os dois novos Estados-Membros - Malta e Chipre - a zona Euro passa a contar com mais de metade dos Estados-Membros da União Europeia. Esta é uma questão "simbólica" importante quando o descontentamento dos trabalhadores e das populações aumenta na zona Euro e quanto se está a discutir o futuro Tratado Constitucional.

Contudo, respeitamos a decisão soberana de um Estado-Membro de querer aderir à zona Euro, o que justifica o nosso voto de abstenção.

 
  
  

- Berichte: Langen (A6-0244/2007 und A6-0243/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Evans (PPE-DE), in writing. British Conservatives have always opposed the entry of the UK into the euro zone. Nevertheless, we have never opposed the right of other sovereign nations to form a common monetary system. Our abstention reflects our belief that it is for the members of the euro zone to decide how best to conduct monetary policy in the interests of a stable currency.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (ITS), par écrit. – Notre vote concernant l'adoption de l'euro par Malte et Chypre sera identique à celui que nous avions émis pour la Slovénie: nous nous abstiendrons. Nous n'irons pas contre ce que nous espérons être la volonté consciente de peuples souverains.

Mais nous devons constater qu'un pas a été franchi: ce n'est pas à leur demande expresse, mais parce qu'ils remplissent presque les "stupides" critères de Maastricht, comme aurait dit M. Prodi, que ces pays doivent adopter l'euro. En a-t-on informé leurs citoyens? Au moins l'un de ces pays ne remplit pas les fameux critères et aucun des deux, semble-t-il, ne fournit les statistiques nécessaires à une évaluation correcte de leur état de préparation. Pourquoi se précipiter? Les dispositions pratiques et techniques du passage concret à la monnaie unique sont une grande inconnue. Et la capacité "d'absorption" de la zone euro, qui préoccupait en d'autres temps M. Langen, a disparu du paysage et de l'analyse.

Nous voici de nouveau face au syndrome de la bicyclette dont souffre paraît-il la construction européenne: si elle n'avance pas, elle tombe. Il faut à tout prix élargir la zone euro. Point! Il est vrai que le prix, ce sont les citoyens européens qui le payent !

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Vi har valt att avstå i slutomröstningen om dessa betänkanden. Det är upp till Cypern och Maltas medborgare att, helst genom en folkomröstning, besluta om de vill att landet skall ansluta sig till EMU.

Vi anser att Sverige bör stå utanför valutaunionen och rekommenderar heller inte andra länder att ansluta sig.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE), par écrit. – J'ai voté en faveur de l'introduction de l'euro à Malte et à Chypre, car il s'agit d'un soutien à une intégration renforcée de ces pays au sens qu'en donne l'Union. Néanmoins, cette décision aurait dû s'accompagner de mesures permettant un pilotage plus démocratique de la monnaie commune (création d'un véritable gouvernement économique de la Zone euro capable d'équilibrer le pouvoir de la BCE, modification des objectifs de la Banque centrale afin d'y inclure la recherche de la croissance et le plein emploi, modification des critères du pacte de stabilité pour ne pas pénaliser les politiques d'investissements publics dans l'avenir).

Prenons garde de ne pas poursuivre un élargissement sans fin de la Zone euro dépourvue de perspectives nouvelles.

 
  
  

- Entschliessungsantrag: Galileo (B6-0238/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), in writing. The British Conservative delegation supports the Committee on Budgets resolution calling on the Commission to resubmit its proposals for financing the Galileo project. However, we have grave reservations about proposals to fund it through the existing European budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Lamentamos a significativa rejeição, pela maioria do Parlamento Europeu das alterações apresentadas pelo nosso grupo parlamentar, no sentido de garantir que "o programa Galileo não deve, em nenhuma circunstância, ser usado para fins militares" e que deverão "ser previstas salvaguardas contra qualquer privatização futura" deste programa, tanto mais que a sua execução será totalmente assegurada por financiamento público.

Quererá tal rejeição significar que, depois de tão avultado investimento público, já se considera a inaceitável possibilidade de efectuar um contrato de concessão para a sua futura exploração por uma entidade privada?

A nossa posição é clara.

Consideramos que o programa Galileu (programa europeu de radionavegação e de posicionamento por satélite) poderá contribuir para a cooperação, o avanço científico-técnico e a troca e acessibilidade à informação.

Trata-se de um projecto que deverá basear-se numa estratégia de investimento e controlo públicos, de forma a prestar um serviço público, assegurando a igualdade de acesso a todos os utilizadores, bem como a utilização gratuita das informações disponíveis por parte destes.

É um projecto no âmbito do qual deverão ser plenamente garantidos os direitos, as garantias e as liberdades dos cidadãos e a sua não utilização para fins militares e/ou dinâmicas securitárias.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Helmuth Markov, Erik Meijer, Søren Bo Søndergaard and Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), in writing. In order to conclude GALILEO, the European satellite navigation system, EU member states are asked to pay another € 2 400 000 000. For many years it has been argued that this project would bring technological innovation, satisfaction of consumers’ needs, employment, and independence from the United States. These assets could justify the spending of community funds, instead of leaving it solemnly to profit-orientated multinationals or the American war industry. As long as GALILEO remains a peaceful process, we do not principally reject it. Unfortunately, GALILEO will be developed 10 to 20 years too late, and in the meantime GPS, the American counterpart, has conquered the world market. This makes GALILEO into a costly prestige project. Spending a lot of community money on this, might sound attractive to big business, but voters and consumers will increasingly regard this as a scandalous waste of money. European companies refuse to participate in Public Private Partnerships, because they do not expect any profit due to the arrears with GPS. They do hope to receive a large community investment in 2012 for free. Consequently, we do not want to spend even more money on GALILEO. If there are no real perspectives, we should dare to stop.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Europeiska medlemsstater kommer att vara teknologiskt beroende av dagens och morgondagens militära stormakter, såsom USA, Ryssland och Kina, om man inte kan utveckla en egen satellitbaserad radionavigation.

Galileo behövs utan tvekan, men det kostsamma projektet bör till större delenfinansieras av privata aktörer med politisk uppbackning. Punkt sex i resolutionen slår fast att Europaparlamentet anser att Galileo-programmet bör finansieras fullt ut genom Europeiska unionens budget. Jag är inte beredd att gå så långt, och väljer därför att rösta nej till resolutionen i sin helhet.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (ITS), par écrit. – Nous soutenons le projet Galileo, même si nous avons apporté quelques réserves à notre soutien.

Cependant, nous ne pouvons pas soutenir cette résolution. Il est déplorable de voir, après l'échec prévisible du partenariat public-privé, que ce Parlement se déclare prêt à renoncer à un système GPS indépendant s'il cesse d'être un projet purement communautaire pour inclure un financement direct par les États membres.

Galileo est utile! Quelle qu'en soit la manière, il doit être financé. La Commission n'arrive pas à trouver 2,4 milliards d'euros, dans les centaines de milliards qu'elle prévoit de dépenser, pas toujours utilement, d'ici 2013? Et alors? Pourquoi les États devraient-ils être écartés ? Galileo n'est pas un jouet, ni le projet exclusif et symbolique d'une Europe de Bruxelles qui veut faire croire qu'elle ne se préoccupe pas que d'elle-même, de ses compétences et de sa pérennité.

Pour une fois, mettez de côté les dogmes. Mettez dans cette aventure industrielle le quart de la volonté politique qu'une poignée d'États a mis, il y a quelques années, à construire une industrie aéronautique et spatiale européenne, prouvant ce que vous refusez d'admettre: la coopération intergouvernementale, cela fonctionne. À Bruxelles, en revanche, cela patine.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), in writing. The clear intention of the resolution is for Galileo to be financed with a blank cheque from public funds to further EU political ambitions. Collaborative technological projects have a dubious track record. They do not require EU involvement and should only be undertaken for clear economic, strategic and industrial motives – not to further EU ambitions to be a global actor.

British Conservatives want opportunities for British industry and British R&D, but this resolution does not guarantee that. It supports the Commission's proposal to use public funds – through the EU budget – for the entire Galileo project. This course of action will be another drain on taxpayers in the United Kingdom and other EU Member States, and one in which they have had absolutely no say.

Whereas, in the past, there was reluctance by the EU to admit military applications, this coyness has now been dropped. In the Commission's Communication on European Space Policy (26 April 2007) the aim of meeting 'Europe's security and defence needs as regards space' is one of the key objectives. As long-standing opponents of ESDP, the British Conservatives oppose proposals that extend the Commission's hand into the defence arena.

 
  
  

- Bericht: McCarthy (A6-0226/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Não precisávamos de mais que o primeiro considerando do presente relatório e do seu título para justificar o nosso voto contra. O objectivo do direito comunitário dos contratos públicos visa abrir (liberalizar seria a melhor palavra) os mercados públicos dos Estados-Membros à concorrência transfronteiras para apoiar o desenvolvimento do mercado interno, de acordo com a agenda liberalizadora contida na Estratégia de Lisboa.

Claro que estamos a favor de regras nacionais para a transparência dos concursos públicos, sem negar as possibilidades de utilizar os mercados públicos para fomentar o tecido económico e as pequenas e médias empresas nacionais, tendo em conta a dimensão e importância dos mesmos. Mas existe, aqui, uma diferença substancial que justifica o nosso voto. É que esta matéria deve continuar a ser da competência dos Estados-Membros.

Em relação aos contratos públicos, registamos que são também importantes como instrumento para promover a política social e ambiental, uma vez que podem conter critérios relativos a ambos os domínios para a concessão de contratos. Esta utilidade não pode ser restringida a nível supranacional, em nome de regras de não discriminação ou de outros interesses económicos.

 
  
  

- Bericht: Kinnock (A6-0220/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell, Mairead McGuinness, Colm Burke and Jim Higgins (PPE-DE), in writing. We voted in favour of part one of paragraph 40 and against part 2 of paragraph 40. Similarly, we voted in favour of the first part of paragraph 41 and against the second part. We abstained on the vote for the resolution as a whole.

The reason for this is that we did not wish to indicate that we support any interpretation of the word ‘rights’ as indicating a support for abortion. We do, of course, support the general thrust of the Millennium Goals and therefore did not vote against the resolution as a whole.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório Kinnock (A6-0220/2007) sobre "A meio caminho dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio" porque considero que necessitamos de uma ampla parceria para realizarmos os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. É, pois, desejável que os parlamentos nacionais e a sociedade civil dos países interessados sejam associados.

Um dos pontos fundamentais para a realização desses objectivos é reduzir a pobreza em 50%, até 2015, dando especial atenção a problemas como o HIV/Sida, a tuberculose e a malária. Também as desigualdades entre os géneros e a discriminação das mulheres são elementos a ter em linha de conta nos programas de desenvolvimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. É positivo que o relatório reconheça a gravidade da situação mundial.

Aliás, como denuncia o relatório de 2006 da ONU sobre os ODM, os progressos no sentido de reduzir a fome têm sido demasiado lentos e os números têm mesmo aumentado nos últimos anos, o que faz com que 854 milhões de pessoas (17% da população mundial) passem fome diariamente e quase 16.000 crianças morram todos os dias por causas relacionadas com a fome.

No entanto, e mais uma vez, o relatório escamoteia as causas que estão na origem desta intolerável situação.

É necessário denunciar que, ao mesmo tempo que morrem 16.000 crianças por dia por causas ligadas à fome:

- A Administração norte-americana inscreve no seu orçamento para 2007 mais de 600 biliões de dólares para despesas militares;

- As 691 pessoas mais ricas do mundo possuem uma fortuna líquida equivalente a 2,2 biliões de dólares, ou seja, igual à riqueza combinada dos 145 países mais pobres;

- As 500 pessoas mais ricas têm um rendimento combinado superior ao dos 416 milhões de pessoas mais pobres;

- Os 8 milhões de pessoas mais ricas possuem uma fortuna líquida equivalente a 80% do PIB de todos os países do mundo.

Esta é a raiz do problema.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. The rapporteur’s approach to this highly important subject is to be commended. There is urgent need for efforts to reach the MDGs to be redoubled. This means wholesale debt relief and scaled-up, better coordinated and better targeted aid.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. No espaço de uma declaração de voto há duas notas que me parecem relevantes.

No primeiro parágrafo da resolução diz-se que “o objectivo global da cooperação para o desenvolvimento é, e deve ser, a luta contra a pobreza; salienta(-se), no entanto, que esta luta não se limita ao crescimento material e que, portanto, a construção da democracia, a promoção dos direitos humanos fundamentais, o Estado de Direito e os princípios de justiça, equidade, transparência e responsabilidade devem ser sempre temas centrais da referida cooperação”.

Não me opus a esta resolução por entender que as preocupações em causa apelam ao máximo denominador de que formos capazes, mas creio que se deve acentuar a ideia de que não há combate eficaz à pobreza sem combate às suas causas. E entre as causas estruturais da pobreza há-de estar sempre o mau governo. É por isso, e não pela vontade de impor um qualquer modelo, que é tão importante fazer os dois combates em simultâneo. Caso contrário, estaremos a resolver hoje um problema que se repetirá amanhã.

Finalmente, é de lamentar que, como se afirma no relatório, “Portugal, que deverá acolher a Cimeira UE-África durante a sua Presidência, atingiu apenas 0,21% de APD/RNB em 2006”.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN), na piśmie. Byłem zmuszony głosować przeciwko sprawozdaniu „w sprawie milenijnych celów rozwoju – bilans półmetka”.

Wprowadzenie do tego sprawozdania postulatów finansowania aborcji z budżetu UE musi prowadzić do podziałów w zakresie strategii pomocowej dla Afryki. Przynosi to szkodę efektywności tych działań. Aborcja nie tylko ze względów moralnych, ale także medycznych nie jest żadną odpowiedzią na problemy śmierci okołopołogowej.

Finansowanie aborcji w Afryce ze środków Unii jest sprzeczne z zasadą pomocniczości - zmusza wszystkich obywateli Unii do pośredniego udziału. Jest także rodzajem moralnego imperializmu wobec Afryki. Stałe poparcie tej Izby dla finansowania aborcji w krajach trzeciego świata jest największym błędem, jaki popełniamy w dziedzinie kształtowania zasad pomocy humanitarnej.

 
  
  

- Bericht: Cornillet (A6-0208/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, Roger Knapman and Thomas Wise (IND/DEM), in writing. The UKIP does not recognise the legitimacy of the ACP-EU JPA and therefore cannot support this amendment. However, we agree with the spirit of the text and sincerely hope that the international community as a whole will ensure that the international travel bans on key figures in the Zimbabwean regime are fully respected.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM), in writing. The UKIP does not recognise the legitimacy of the ACP-EU JPA and therefore cannot support this amendment. However, we agree with the spirit of the text and sincerely hope that the international community as a whole will ensure that the international travel bans on key figures in the Zimbabwean regime are fully respected.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. The work of the ACP-EU JPA is vital when we consider the large number of least developed countries within that grouping and the volume of development assistance the EU targets at the ACP countries. I support many of the demands made in the report, such as those calling for national parliaments and civil society to become more involved in the process of national aid programming in the ACP.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. Como resulta claro da resolução aqui aprovada, os trabalhos – tanto em 2006 como nos anos anteriores – da Assembleia Paritária ACP-UE são uma excelente forma de criação das estruturas, das relações e dos diálogos indispensáveis à criação das bases necessárias para o bom relacionamento entre ambas as partes e para o desenvolvimento de projectos verdadeiramente úteis.

Isto dito, há que notar que o caminho percorrido é louvável, mas as nossas preocupações devem assentar no caminho a percorrer. Temos a obrigação (tão moral e ética quanto em nome do nosso próprio interesse) de apoiar o desenvolvimento dos países aqui associados, de desenvolver com eles os mecanismos de abertura das economias e de, juntos, tornarmos a globalização num movimento essencialmente virtuoso, cabendo-nos a todos evitar, minorar e suprir as falhas que esse movimento traz consigo.

Nesse sentido, e relativamente a parte destes parceiros, é da maior importância que a próxima Cimeira UE-África, a realizar durante a Presidência portuguesa, seja consequente. O realismo com resultados é preferível às utopias sem história.

 

7. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
  

(Die Sitzung wird um 13.00 Uhr unterbrochen und um 15.00 Uhr wieder aufgenommen.)

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. LUIGI COCILOVO
Vicepresidente

 

8. A Parlament tagjai: lásd a jegyzőkönyvet

9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet

10. A fegyverkereskedelemről szóló szerződés felé (vita)
MPphoto
 
 

  Presidente. L'ordine del giorno reca le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione – Verso un trattato sul commercio delle armi.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Herr Präsident, verehrte Frau Kommissarin Ferrero-Waldner, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der illegale Handel mit Waffen und die verantwortungslose Exportkontrollpolitik einiger Staaten befeuern weltweit Konflikte, untergraben die Beachtung von Menschenrechten und fördern Kriminalität und Terrorismus. Sie hindern darüber hinaus ganze Regionen an nachhaltiger wirtschaftlicher Entwicklung.

Vor diesem Hintergrund entstand vor einigen Jahren die Idee, globale Prinzipien für den Waffenhandel in einem Abkommen verbindlich festzuschreiben. Die Idee des Waffenhandelsabkommens ATT war geboren. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben sich von Anfang an für ein solches Abkommen eingesetzt, und auch die derzeitige Ratspräsidentschaft misst diesem Prozess große Bedeutung bei. Auf einer Sitzung am 18. Juni hat der Rat für Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen erneut die Wichtigkeit eines Waffenhandelsabkommens betont.

Es hat mich sehr gefreut, dass der Berichterstatter für den EU-Verhaltenskodex für Waffenausfuhren des EP, Herr Romeva i Rueda, der Einladung der Präsidentschaft zum informellen Seminar für die Mitglieder der Ratsarbeitsgruppe COARM Anfang Januar nach Berlin gefolgt ist. Er hat dort ausführlich die Ansichten des Europäischen Parlaments zu einem globalen Waffenhandelsabkommen dargestellt. Die Präsidentschaft teilt Herrn Romevas Auffassung, dass ein solches Abkommen von außerordentlicher Bedeutung ist, um den weltweiten Waffenhandel rechtsverbindlichen und verantwortungsvollen Regeln zu unterwerfen.

Ein wichtiger Schritt war die Annahme der Resolution 61/89 durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 6. Dezember 2006. Der Generalsekretär wird darin aufgefordert, die Positionen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zu eruieren und spätestens 2008 eine Expertengruppe einzurichten. Deren Aufgabe wird es sein, Machbarkeit, Umfang und Elemente eines solchen Vertrages auszuloten. Zahlreiche EU-Mitgliedstaaten waren im Vorfeld der Generalversammlung an der Ausarbeitung der Resolution beteiligt und haben bei Drittstaaten für deren Annahme geworben.

Der Aufforderung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen sind bislang ungefähr 80 Staaten gefolgt, darunter sämtliche EU-Mitgliedstaaten. Die Ratspräsidentschaft hat in einer eigenen EU-Stellungnahme an den Generalsekretär den EU-Verhaltenskodex als positives Beispiel für internationale Kooperation auf dem Gebiet der Rüstungsexportkontrolle herausgestellt und für ein Waffenhandelsabkommen geworben. Gemeinsam mit anderen EU-Mitgliedstaaten wirbt die Präsidentschaft auch weiterhin für das Einreichen nationaler Papiere. Eine große Anzahl positiver Stellungnahmen ist von herausgehobener Bedeutung, um die große Unterstützung, die das Projekt weltweit genießt, zu demonstrieren.

Entscheidend für den Erfolg eines solchen Abkommens wird sein, die Beteiligung nicht nur aller großen Exporteure von Rüstungsgütern sicherzustellen, sondern auch deren Importeure einzubinden. Die Vereinten Nationen sind demnach der richtige Ort für diese Verhandlungen.

Lassen Sie mich exemplarisch auf zwei Themenfelder hinweisen, denen die Expertengruppe besondere Aufmerksamkeit widmen muss, damit ein solches Abkommen wirksam sein kann: Erstens muss der Geltungsbereich des Abkommens detailliert aufgeschlüsselt werden. Dazu wird es einer eigenen Kontrollliste bedürfen. Diese darf sich nicht auf die Kategorien des Waffenregisters der Vereinten Nationen beschränken, sondern muss beispielsweise auch auf kleine und leichte Waffen, Munition und MANPADS Anwendung finden. Auch Herstellungsausrüstung und Technologie sollten in geeigneter Form berücksichtigt werden.

Zweitens muss das Abkommen zudem ausführliche Kriterien beinhalten, die bei Exportentscheidungen zu berücksichtigen sind. Zu diesen Kriterien gehören unter anderem die Beachtung von Waffenembargos, die Achtung der Menschenrechte im Bestimmungsland, die Wahrung regionaler Stabilität, die Verhinderung interner oder regionaler Konflikte, die Förderung nachhaltiger Entwicklung und die Verhinderung einer unerwünschten Umleitung der Güter.

Mit diesen Fragen haben sich weltweit bereits zahlreiche Regionalorganisationen befasst. Der Verhaltenskodex der Europäischen Union für Waffenausfuhren ist das am weitesten entwickelte internationale Instrument für Rüstungsexportkontrolle. Die Europäische Union kann daher insbesondere für diese Fragen auf ihre Erfahrungen mit dem Verhaltenskodex verweisen. Dabei muss sie jedoch den Eindruck vermeiden, es gehe darum, den EU-Verhaltenskodex anderen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen aufzuzwingen. Schließlich gibt es derzeit eine bemerkenswerte Unterstützung für dieses Projekt in allen Teilen der Welt. Der Europäischen Union, zu der einige bedeutende Exportnationen gehören, kommt in diesem Prozess allerdings eine besondere Verantwortung zu.

Lassen Sie mich auch die Rolle der Zivilgesellschaft besonders würdigen: Nichtregierungsorganisationen, Wissenschaftler und Medien haben einen erheblichen Anteil daran, dass zögernde Regierungen sich von der Notwendigkeit eines Waffenhandelsabkommens überzeugen ließen. Sie haben von Anfang an wertvolle Anstöße und Beiträge geliefert und ich darf die Nichtregierungsorganisationen ermuntern, sich auch weiterhin aktiv in diesen Prozess einzubringen.

Die Präsidentschaft nimmt mit Freude zur Kenntnis, dass sich das Europäische Parlament verschiedentlich für den Abschluss eines globalen Waffenhandelsabkommens ausgesprochen hat und seine interparlamentarischen Kontakte dafür nutzt. Den jüngsten Entwurf einer Entschließung habe ich mit großem Interesse gelesen und begrüße ausdrücklich die engagierten Vorschläge. Ich hoffe sehr, dass wir den intensiven Dialog mit dem Europäischen Parlament auch in dieser wichtigen Frage weiter fortführen und vertiefen können.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Member of the Commission. Mr President, I would just like to add a few words to those of the President-in-Office of the Council.

Over the last few years, the fight against the illicit spread of weapons has been the focus of much political and public attention and the issue remains of great importance to all of us. Let me commend the honourable Members on the leadership they are showing on the legally binding arms trade treaty to regulate the international trade in conventional arms. It is an ambitious approach proposing common international standards. I understand your motion for a resolution has already been submitted. The Commission also welcomes the Council conclusions of two days ago; I need not go into those in detail, because they have already been mentioned.

We all recognise the negative impact of irresponsible exports of military equipment on regional security, economic development and human safety in some of the most vulnerable parts of the world. An arms trade treaty would be of great value, for instance in reducing the illicit spread of small arms and light weapons. These weapons result in considerable human misery and, in making the world less safe, they affect our own security and prosperity.

The illicit trade in conventional weapons also has global consequences, which means we must enhance the coherence between EU security policy and Community development assistance. Development and security are linked more closely than ever, and the threat these illicit weapons present goes beyond the immediate violence they cause. In this globalised world of ours, lost GDP and reduced foreign investment, for instance, represent failed opportunities few countries can afford.

Even with an arms trade treaty, countless illicit weapons would remain in circulation around the world. In addition to the Union’s strong political engagement, we are therefore providing practical support for legislative and administrative capacity-building, giving the EU a significant role in the fight against the illicit spread of small arms and light weapons.

We are fully engaged in the implementation of the 2005 EU strategy against the illicit spread of small arms and light weapons. This area, as you know, is not new to us. The Commission has been fully involved in it for many years and has also gained experience working with international organisations, academia, NGOs and civil society in dealing with the consequences of inappropriate or illegal arms sales. Much remains to be done, both through the treaty and outside it.

(Applause)

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes, em nome do Grupo PSE. – Estes últimos anos não têm dado muitas razões de regozijo aos defensores do controlo de armamento e desarmamento ancorados em instrumentos legais multilaterais. A decisão da Assembleia-Geral da ONU, em Dezembro passado, de abrir oficialmente o processo de elaboração de um tratado global sobre o comércio de armas (ATT), é de facto uma rara ocasião para festejar.

Sem nos surpreender, entristece o voto solitário dos Estados Unidos da América contra a resolução que deu vida a este processo. Neste tratado não se trata apenas de encontrar um denominador jurídico comum para a importação, exportação e transferência de armas, de dar uma resposta global a um comércio completamente globalizado e de criar critérios uniformes que submetam o comércio de armas aos imperativos dos direitos humanos, da estabilidade e do desenvolvimento sustentável.

Trata-se também de mobilizar a opinião pública nos países desenvolvidos contra a opacidade que define os milionários contratos legais de vendas de armas a países aliados. A decisão escandalosa do Governo do Reino Unido de pôr fim à mais recente investigação sobre a venda de armas desse país à Arábia Saudita, e a corrupção ao mais alto nível que a acompanhou, é um exemplo paradigmático da natureza sui generis deste comércio.

Só nesta área um governo europeu se atreve a travar uma investigação séria em nome do interesse nacional. É por causa do tratamento especial que o comércio de armas tem merecido da parte de governos em todo o mundo que é necessário um tratado especialmente desenhado para o controlar. A União Europeia pode e deve liderar esforços nesta área, pugnando por que as lições tiradas da interpretação e da aplicação do seu código de conduta, em particular no que diz respeito aos critérios de desenvolvimento sustentável e de direitos humanos, sejam aplicadas no novo tratado, porque estes são dois aspectos particularmente ligados, como sublinhou a Sra. Comissária Ferrero-Waldner.

Nesse sentido, são bem-vindas as conclusões do último Conselho "Assuntos Gerais" que sublinham a importância de aliar esforços com outros Estados e organizações regionais para a elaboração de um novo tratado. Agora, só falta a União Europeia transformar esta boa vontade numa estratégia diplomática em relação ao ATT, devidamente ancorada numa posição comum do Conselho. Enquanto a razão e os escrúpulos não voltarem a honrar a Casa Branca com a sua presença, a liderança europeia neste domínio é particularmente urgente.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, it is truly shameful that, despite the perils brought to humanity by the numerous irresponsible arms transfers carried out for so many years, we still do not have a legally binding UN treaty on international arms trade. However, even if we had, I doubt if we would have had the means, or that those who matter would have had the will, to closely monitor and implement it properly, but we should concern ourselves with this once we have a UN Treaty in place.

Today, the most unscrupulous and murderous worldwide may easily possess arms. With enough money and the right connections, anything may be purchased, from a hand gun to a jet fighter plane. It is probably only a matter of time before even nuclear weapons may be purchased on the open market.

Why, you may ask, should there be such a despicable state of affairs in our 21st century society? The answer is quite simple: there will always be deranged individuals in this world who want to inflict their pathologically criminal plans on others and, similarly, there will always be evil traders who supply the means for death and destruction to anybody, as long as they are able to make a handsome profit. I must be mentioned here that the arms industry’s highly lucrative enterprises continuously produce more advanced killing machines in greater numbers and at an ever-increasing pace.

I know that we cannot change the world overnight and the forces of evil will always have their share of determining the fate of our fellow human beings. However, one must at least try to make a start to change things to some extent. In this way, I support this motion for a resolution which calls for the establishment of common international standards for the import, export and transfer of conventional weapons. After all, it is better than nothing, and let us hope that one day human beings will have enough common sense to realise that there is no need to produce weapons at all.

In conclusion, I find it noteworthy to mention that, of the 17 leading arms exporters, more than half are EU Member States. Let this statistic be food for thought for all of us.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señor Presidente, son ya numerosas las veces en las que esta Cámara se ha pronunciado en favor de un tratado internacional sobre transferencia de armas.

Pero lo que hace especiales este debate y la resolución que hemos presentado es que las Naciones Unidas ya están manos a la obra. Una resolución que se aprobó en diciembre de 2006 con el apoyo de 153 países ha sido el punto de partida del debate que hoy nos ocupa. Y es bueno recordar que son 153 los países que la firmaron, porque esto le da una legitimidad realmente importante al proceso.

En este contexto, hay que destacar algunos puntos de la resolución que hoy presentamos:

En primer lugar, se pide que los 153 países envíen cuanto antes a la Secretaría General de las Naciones Unidas sus informes con el contenido que creen que tiene que tener el tratado, con el ámbito de aplicación y, sobre todo, con su opinión sobre la viabilidad del mismo.

En segundo lugar, que en dichos informes se parta de la actual legislación internacional, especialmente con relación al Derecho internacional humanitario y a los derechos humanos en general. Existen tratados ya importantes que hay que tener en cuenta.

En tercer lugar, que los Gobiernos de los Estados se comprometan a llevar a cabo una rigurosa investigación sobre el grado de cumplimiento y, sobre todo, de incumplimiento de las actuales normas reguladoras, embargos internacionales y, en el caso europeo, de la estricta aplicación del Código de Conducta en materia de exportación de armas. Mención especial merece, entre otros, el caso de las exportaciones de armas a Sudán, tema del cual hablaremos especialmente en el periodo parcial de sesiones de julio próximo.

Y, en cuarto lugar, que los Gobiernos presten también atención y den todo su apoyo a la creación de un grupo de expertos que deberá crearse en 2008 con objeto de definir el contenido del tratado.

Finalmente, debemos ser conscientes de que el proceso hacia un tratado internacional sobre transferencia de armas, aunque esté ya en marcha, será lento, y que mientras tanto las ventas de armas en el mundo siguen creciendo. Según el SIP, en 2005 las ventas, de las que en torno a un tercio procede de la Unión Europea, ascendieron a 290 000 millones de dólares. Así pues, entretanto, es preciso ser especialmente rigurosos y exigentes con los mecanismos de control existentes y prestar especial atención al control de los intermediarios, al cumplimiento de los embargos y al incremento de la transparencia y del control parlamentario de dichas exportaciones.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident! Ich begrüße ausdrücklich, dass es diesen gemeinsamen Entschließungsantrag zu einem internationalen Vertrag über Waffenhandel gibt. Denn die Zeit drängt: Weltweit explodieren die Rüstungsausgaben und die Rüstungsexporte. Laut der Studie des Stockholmer Instituts zur internationalen Friedensforschung (SIPRI) wurden im Vorjahr umgerechnet 900 Milliarden Euro, und damit pro Kopf der Weltbevölkerung 137 Euro für militärische Zwecke ausgegeben.

Das waren 3,5% mehr als 2005. In den vergangenen zehn Jahren sind die Rüstungsausgaben weltweit um 37% gestiegen. Beim internationalen Waffenhandel ermittelte SIPRI in seinem neuen Jahrbuch über Rüstung und Abrüstung insgesamt einen Anstieg um 50% seit 2002. Die beiden mit Abstand größten Exporteure waren dabei erneut die USA und Russland. Deutschland schob sich mit Rüstungsexporten von 9,2 Milliarden Dollar, 6,9 Milliarden Euro, zwischen 2002 und 2006 auf den dritten Platz vor Frankreich.

Die EU-Staaten sind weltweit vorne dabei, wenn es um die Rüstungsexporte geht. Allein im Vorjahr wurden aus Deutschland Rüstungsgüter für 3,9 Milliarden Dollar ausgeführt und damit mehr als doppelt soviel wie 2005 mit 1,5 Milliarden Dollar. Frankreich rüstete den Sudan aus, Belgien liefert Waffen an den Autokraten Kabila im Kongo, unter anderem damit dieser die Opposition massakrieren kann. Nachdem der Konflikt eingeheizt wird, kommt dann auch die EU mit militärischen Einsätzen in Afrika, Kongo, Sudan usw. Die Brandstifter löschen mit Benzin. Die EU und die Mitgliedstaaten müssen mit diesen Geschäften endlich aufhören. Rüstungsexporte verletzen weltweit Menschenrechte. Rüstungsexporte töten weltweit. Machen wir diesem Handel mit dem Tod endlich ein Ende!

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – Pirmininke, Europos Sąjunga, visada pasisakanti už konfliktų sprendimą ne jėgos, o derybų keliu, suinteresuota uždėti apynasrį ant neribotai plintančio biznio iš prekybos mirtį nešančiais instrumentais. Pernai, kaip jau buvo sakyta, kariniams tikslams išleista 900 mlrd. eurų arba 137 eurai vienam pasaulio gyventojui. Pagal karines išlaidas grįžome į šaltojo karo laikus. Beveik pusė gigantiškos sumos sudaro JAV išlaidos ginklavimuisi.

Grėsmingai auga prekybos ginkluote apimtys, pasiekusios pernai beveik 40 mlrd. eurų. Didžiausios eksportuotojos pastaraisiais metais buvo JAV ir Rusija, kiekvienai iš jų teko po 30 % pasaulinės ginklų prekybos, ES šalims irgi daug – 20 %. Didžiausią susirūpinimą kelia moderniausi ginklų srautai į konfliktų draskomus regionus, į neprognozuojamas valstybes.

153 šalys pernai parėmė Jungtinių Tautų rezoliuciją dėl Ginklų prekybos sutarties kūrimo proceso. Visoms valstybėms kol kas sunku susitarti dėl teisiškai įpareigojančio dokumento, kuris numatytų tarptautinį ginklų importo ir eksporto reguliavimą, tačiau žingsniai ta kryptimi Jungtinėse Tautose būtini. Kartu pažymėtina, kad valstybės yra pagrindinės kovotojos su neatsakinga ginklų prekyba bei su tuo susijusiais taikos, saugumo, vystymosi bei žmogaus teisių pažeidimais. Tarptautinė bendruomenė, o kartu ir tos šalies visuomenė, kuri naudoja prekybą ginklais bizniui pavojingiems ir nešvariems tikslams, privalo daryti atitinkamą spaudimą vyriausybėms ir parlamentams.

 
  
MPphoto
 
 

  Margrietus van den Berg (PSE). – Voorzitter, ongeveer een miljoen mensen wordt jaarlijks verwond door pistool, mitrailleur of granaatwerper. De omvang van het wereldwijde vuurwapengeweld is enorm, evenals het menselijk lijden. In recente gewapende conflicten zijn kleine lichte vuurwapens vaak de enige wapens die worden gebruikt. In Zuidelijk Afrika alleen al circuleren zo'n 30 miljoen lichte vuurwapens. In het Midden-Oosten lopen de schattingen uiteen van 60 tot 110 miljoen. De meerderheid van die wapens wordt legaal gemaakt en legaal verkocht. Sinds vele tientallen jaren bestaan er internationale verdragen om biologische, chemische en nucleaire wapens te controleren evenals de verspreiding ervan, maar ondanks het enorme aantal dodelijke slachtoffers is dat nog niet gelukt bij de verkoop en handel van conventionele wapens; met als gevolg mensenrechtenschendingen, langdurige oorlogen en landen die alsmaar armer worden als gevolg. De overgrote meerderheid van deze wapens wordt geproduceerd door vijf rijke landen. In 2005 waren dat Rusland, de VS, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië; tezamen dragen zij de verantwoordelijkheid voor 81% van de wereldwijde wapenhandel.

Meer dan tweederde van de handel in deze wapens gaat richting Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika. Niet alleen mensenlevens worden verwoest, ook economieën, infrastructuur, gezondheidszorg en onderwijs; in Noord-Oeganda alleen al gingen in de laatste 20 jaar van wapengeweld, 2.500 kinderen niet naar school.

Voorzitter, de VN-resolutie van 6 december 2006 maakt een begin met een verdrag tegen die vrije circulatie en het beheersen van het geheel. Een en ander is natuurlijk van het grootste belang om conventionele wapens aan banden te leggen. Ik roep de Raad dan ook op - en ik begrijp ook van fungerend voorzitter Gloser dat er iets gebeurt - om een massale, snelle en positieve reactie van Europese kant te krijgen en om van onze kant de grove tekortkomingen bij de toepassing van de Europese gedragscode uit 1998 aan te pakken. EU-wapens vinden nog steeds gladjes hun weg naar landen als Soedan, China en Sierra-Leone. Het wordt tijd om deze code nu eindelijk eens wettelijk bindend te maken. Dat zou een geweldige opstap zijn voor het VN-proces.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE). – Mr President, last year I spent two weeks in the Democratic Republic of Congo on behalf of this Parliament. Four million people died in their civil war and, of course, an international arms embargo on that country failed to prevent arms from all over the world – including from Germany and France, for which there is clear evidence – getting into that country and contributing to the strife that took place. There cannot be a more graphic example of why the international community needs to do more to enforce its will and its values in this area.

As we say in our resolution, we want to see a comprehensive, rigorous and fully implemented arms trade treaty. The European Union can play a pivotal role in the international community to make sure that the text achieves just that. I am very proud that the European Parliament text put before us today refers to the arms trade causing ‘unacceptable human suffering and exacerbating conflict, instability and terrorism’. I thank Mr Gloser, the German Presidency and the Council for taking a similarly tough line in their resolution and speaking of ‘an undesirable and irresponsible proliferation of conventional arms’. Let us carry those words through so that we really can influence what is happening in the United Nations.

The next stage must be to engage civil society. I think we are in our present position as a result of those NGO campaigns of the mid-1990s that were finally successful in working with us to get the EU Code of Conduct. I am very proud that experts at the Lauterpacht Centre at Cambridge University in my own constituency drew up the first draft of this treaty to be put forward to the international community. I appeal to parliamentarians to sign the declaration in favour of the Treaty on the controlarms.org website. Our work with civil society to engage the people of this world for a strong treaty is essential.

Finally, I am very proud that my own country, the UK, together with Finland, proposed this in the United Nations and that every single EU Member State has submitted its willing support to the UN. We should be proud of Europe too.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Herr Präsident, Frau Kommissarin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich im Namen der Präsidentschaft des Rates sehr herzlich bei Ihnen für Ihre Beiträge, Ihre Anstöße, aber auch für die bisher ergriffenen Initiativen zu diesem sehr wichtigen Thema und auch für die bei manchen Beiträgen zum Ausdruck gebrachten Mahnungen bedanken.

Lassen Sie mich noch auf zwei Punkte eingehen: Erstens: Die Beachtung der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts in den Empfängerländern muss in jedem Fall gegeben sein, bevor eine Genehmigung erteilt werden kann. Ich habe deutlich gemacht, dass wir uns weltweit auf verschiedenen Ebenen für die Einhaltung der Menschenrechte engagieren. Das ist auch in diesem Parlament mehrfach ein Thema gewesen. Das Recht auf Leben, das Verbot der Sklaverei, politische und soziale Mitwirkungsrechte, Gleichheit vor dem Gesetz, Rede- und Versammlungsfreiheit und Diskriminierungsverbot werden weiterhin in zu vielen Staaten dieser Erde missachtet. Daher ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Verletzungen grundlegender Werte nicht durch die Lieferung von Rüstungsgütern begünstigt werden.

Zweitens: Embargos. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, die OECD und die Europäische Union, haben gegen eine Reihe von Ländern Embargos verhängt, und im vorliegenden Entwurf einer Entschließung des Europäischen Parlaments wird insbesondere die Einhaltung des Embargos gegen den Sudan eingefordert. Ein Waffenhandelsabkommen muss unbedingt auch die Einhaltung von Embargos zu einem zentralen Kriterium erheben. Nicht von ungefähr steht dieses Kriterium ganz am Anfang des Kriterienkodex im Verhaltenskatalog der Europäischen Union.

Ich darf Ihnen versichern, dass wir uns als Präsidentschaft weiterhin für einen wirkungsvollen Vertrag über den Waffenhandel einsetzen werden. Die zentrale Rolle, die das Europäische Parlament in dieser Diskussion spielt, ist auch eine große Hilfe und Unterstützung. Ich hoffe, wir können das auch in den nachfolgenden Präsidentschaften weiterhin auf diese kooperative Art und Weise gestalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Member of the Commission. Mr President, I thank Parliament for its support, for its initiative and for its motion for a resolution. As I mentioned before, the Commission, as part of wider EU efforts, strongly supports the opening of negotiations on a legally binding arms trade treaty, within the UN framework – this is important to highlight.

An international instrument promoting high standards of responsibility is clearly desirable and, for this enterprise to be successful, we need to build the broadest possible consensus and encourage all states to support this initiative. We would wish it to be a legally binding, separate and self-standing initiative that would cover all conventional arms transfers, set out the principles defining illegal transfers, include monitoring and be broadly based. We know that it will not be easy to persuade all suppliers worldwide, and it will therefore be very important for all the major arms producers to avoid having a situation such as we had with the ICC or with the mine ban treaty. We will, therefore, seek the broadest possible consensus.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. Comunico di aver ricevuto una proposta di risoluzione(1) ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento.

La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà giovedì 21 giugno 2007.

 
  

(1)Vedasi processo verbale


11. A MEDA és a pénzügyi támogatás Palesztinának – értékelés, végrehajtás és ellenőrzés (vita)
MPphoto
 
 

  Presidente. L'ordine del giorno reca la relazione di Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, a nome della commissione per il controllo dei bilanci, su MEDA e il sostegno finanziario alla Palestina – valutazione, messa in atto e controllo (2006/2128(INI) (A6-0210/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (PPE-DE), Εισηγήτρια. – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλοί λόγοι συντρέχουν αυτήν την περίοδο που δίνουν ιδιαίτερη σημασία και επικαιρότητα στην έκθεση που συζητούμε σήμερα.

Τα πενιχρά αποτελέσματα της Ευρω-μεσογειακής διαδικασίας και παράλληλα οι μεγάλες προκλήσεις στην περιοχή αυτή μας υποχρεώνουν να κάνουμε ένα σοβαρό απολογισμό και να αναλάβουμε σοβαρές πολιτικές και οικονομικές δεσμεύσεις.

Η τραγική κατάσταση στα Παλαιστινιακά εδάφη χειροτερεύει και οι εξελίξεις κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης και μας καλούν σε μια ουσιαστική αποτίμηση των δράσεών μας και συνειδητοποίηση των ευθυνών μας για το μέλλον.

Οφείλουμε, επίσης, να δώσουμε πειστικές απαντήσεις στις ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών για τη διαχείριση πόρων σε περιοχές που υστερούν σε δημοκρατικούς δεσμούς και μηχανισμούς διαχείρισης και αξιολόγησης.

Θα ήθελα να υπενθυμίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, ότι το πρόγραμμα MEDA αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό μας μέσο για την εφαρμογή των συνοδευτικών μέτρων της Ευρω-μεσογειακής εταιρικής σχέσης για την πολιτική πτυχή και την οικονομική πτυχή με στόχο τη δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών καθώς και για την πολιτισμική και κοινωνική πτυχή που αποτελεί τον τρίτο πυλώνα,

Το MEDA II που είναι το τελευταίο πρόγραμμα MEDA που έχουμε εφαρμόσει, είχε προγραμματισθεί να χορηγήσει το ποσό των 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 2000 έως το 2006. Ο κανονισμός MEDA έληξε το 2006 και σήμερα έχουμε ένα νέο ευρωπαϊκό μέσο γειτονίας και εταιρικής σχέσης που τέθηκε σε ισχύ το 2007 και πιστεύουμε ότι οι εμπειρίες που είχαμε από το MEDA θα είναι πολύ χρήσιμες για το νέο μηχανισμό.

Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι οι ετήσιες αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του MEDA ΙΙ -στο μεγαλύτερό της μέρος η έκθεσή μας αφιερώνεται σε αυτόν τον απολογισμό- κυμάνθηκαν από 569 εκατομμύρια ευρώ το 2000 έως 697 εκατομμύρια το 2004. Είχαμε δηλαδή μια συνεχή αύξηση, όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι μεταξύ MEDA Ι και MEDA ΙΙ οι υποχρεώσεις μας αυξήθηκαν για την Παλαιστίνη, τη Συρία, την Αλγερία και το Μαρόκο και τις περιφερειακές δράσεις, ενώ μειώθηκαν για την Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Λίβανο και την Τυνησία. Αντίστοιχα οι αυξήσεις διαφοροποιήθηκαν και κατά τομείς εφαρμογής. Σημαντικότερη έγινε η χρηματοδότηση για δράσεις που περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, την κατάρτιση, καθώς και την οικονομική θεσμική στήριξη, ενώ για άλλους τομείς, όπως είναι η γεωργία, η τοπική ανάπτυξη, οι μεταρρυθμίσεις στον ιδιωτικό τομέα δεσμεύτηκαν λιγότεροι πόροι μεταξύ MEDA Ι και MEDA ΙΙ.

Σύμφωνα με τη δική μας εμπειρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την πληροφόρηση -αλλά και την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου- πιστεύουμε ότι η διαχείριση του προγράμματος MEDA από την Επιτροπή βελτιώθηκε σαφώς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και μπορούμε να πούμε ότι βάσει και των πολιτικών συνθηκών που παίζουν το ρόλο τους στην περιοχή, η αποτίμηση είναι ικανοποιητική και καταβλήθηκαν πολλές προσπάθειες που οδήγησαν σταδιακά σε μια ομαλή κατανομή πόρων, σε συντομότερες περιόδους προετοιμασίας και γρηγορότερη εκταμίευση.

Θα μπορούσαμε να προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη της, για τις μελλοντικές δράσεις, ότι υπάρχει συνεχής αύξηση του αριθμού των έργων και των προγραμμάτων. Ότι το μερίδιο των ενισχύσεων από τον προϋπολογισμό μας επί του συνολικού προγράμματος αυξάνεται. Ότι ο ρόλος που παίζουν τα Γραφεία μας και ο καταμερισμός των ευθυνών σε τοπικό επίπεδο κρίθηκε ικανοποιητικός και σημαντικός και ότι θα πρέπει να αυξήσουμε αυτή την αποκέντρωση. Ότι έπαιξε ρόλο, και πρέπει να ενισχύσουμε τη σχέση αυτή, η συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Επίσης, πρέπει να ενισχύσουμε με κάθε τρόπο τη συνεργασία μεταξύ Μεσογειακών χωρών, εταίρων Νότου-Νότου, για την επίτευξη του πολυπόθητου στόχου της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης.

Ως προς τους τομείς της χρηματοδότησης, είμαστε της γνώμης ότι η οικονομική πτυχή της εταιρικής σχέσης πρέπει να κατευθυνθεί προς την κοινωνική συνοχή και την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, αλλά επίσης δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι για την επίτευξη των στόχων μας χρειάζεται μια σφαιρική παρακολούθηση και ενίσχυση των δράσεων σε όλους τους τομείς. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιοι τομείς είναι προτεραιότητας έναντι άλλων.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέμα της χρηματοδότησης της Παλαιστίνης είναι ένας σημαντικός τομέας της έκθεσής μας και απετέλεσε και αντικείμενο ενισχυμένου ενδιαφέροντος των συναδέλφων μας. Από το 1994 έως το 2006 η Επιτροπή έχει χορηγήσει περίπου 2.300 εκατομμύρια ευρώ στον παλαιστινιακό λαό. Οι πληρωμές στις παλαιστινιακές περιοχές είναι αρκετά σταθερές μεταξύ 232 και 260 εκατομμυρίων μεταξύ 2002 και 2005. Μόνο το 2006 χορηγήθηκαν 700 εκατομμύρια ευρώ, ποσό ρεκόρ μέχρι σήμερα. Όπως γνωρίζουμε από την απόφαση του "Κουαρτέτου" στις 9 Μαΐου του 2006, έχουμε το διεθνή μηχανισμό προσωρινής βοήθειας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω αυτού του μηχανισμού διέθεσε ένα ποσό ύψους 107,5 εκατομμυρίων ευρώ στις τρεις θυρίδες του, που αποτελούν η μία θυρίδα τις επείγουσες ανάγκες, η άλλη θυρίδα τις υποδομές και η τρίτη την καταβολή των ποσών στους δικαιούχους, που είναι οι πιο φτωχές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η επιτροπή μας έχει προβληματιστεί για τις σχέσεις μας με την παλαιστινιακή αρχή και τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών, τόσο για την πολιτική και οικονομική ενίσχυση της παλαιστινιακής αρχής αυτής καθεαυτής, όσο και προς τη διοχέτευση της ανθρωπιστικής βοήθειας, γι’ αυτό για να επικαιροποιήσουμε την έκθεση έχω προτείνει δύο προφορικές τροπολογίες: η μία αφορά την παράγραφο 38 που είναι μια παράγραφος "πεπερασμένη" θα έλεγα, οπότε μπορούμε ή να την διαγράψουμε ή να την τροποποιήσουμε σημαντικά και επίσης μια νέα παράγραφο, η οποία αναφέρεται στις αποφάσεις του Συμβουλίου, τόσο για την ενίσχυση της νέας κυβέρνησης όσο και για τη δέσμευση μέσω του διεθνούς μηχανισμού να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για την ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα. Θέλω να εκφράσω τη δέσμευσή μας ότι η πολιτική μας ομάδα την υποστηρίζει και πιστεύω να έχω και τη συμπαράσταση των λοιπόν συναδέλφων σε αυτή τη νέα παράγραφο.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Herr Präsident, liebe Frau Ferrero-Waldner, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich ausdrücklich bei der Berichterstatterin bedanken. Wir haben die Empfehlungen ausgewertet und stimmen mit der Bewertung und natürlich auch mit den Schlussfolgerungen des Parlaments über das MEDA-Programm weitgehend überein.

Es wurde ja festgestellt, dass die durch das MEDA-Programm geleistete Unterstützung zweckdienlich war und einen wichtigen Beitrag zur Verwirklichung der MEDA-Ziele darstellte. Zudem wurde anerkannt, dass die Hilfe den Entwicklungsplänen und dem Bedarf der Empfängerländer entsprach. Ich möchte das hier ganz ausdrücklich feststellen, weil ich mich noch an gewisse Diskussionen erinnere.

Der Rat würdigt die Bemühungen der Kommission, die zu spürbaren Verbesserungen in Bezug auf die Geschwindigkeit und die Effizienz der Planung im Rahmen von MEDA II geführt haben.

Inzwischen ist das MEDA-Programm abgeschlossen und ab dem 1. Januar 2007 ist der Übergang zum Europäischen Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument vollzogen. Mit dem Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument wurde ein maßgeschneidertes Instrument für die Umsetzung der Europäischen Nachbarschaftspolitik geschaffen.

Der Forderung des Europäischen Parlaments, die Zusammenarbeit zwischen den Partnerländern im Mittelmeerraum auszubauen, trägt das Regionalprogramm Süd Rechnung, das bis 2010 mit 343,3 Mio. € dotiert ist.

Wir teilen Ihre Ansicht, dass die Weiterverfolgung aller Ziele des Barcelona-Prozesses für die gesamte Region von entscheidender Bedeutung ist. Dass es uns trotz der Spannungen in der Region gelungen ist, miteinander sachliche Themen anzugehen und weiter auszubauen, zeigt, dass der Barcelona-Prozess, der euro-mediterrane Dialog in der Tat noch immer der geeignete Rahmen ist, Veränderungen im Mittelmeerraum zu erreichen.

Die Parlamentarische Versammlung Europa-Mittelmeer leistet durch ihren interparlamentarischen Dialog einen wichtigen Beitrag zur Vertiefung der Nord-Süd-Beziehungen. Ob Zivilgesellschaft, Regierung oder Parlament – wir haben trotz unterschiedlicher Strukturen und Aufgaben das Ziel, die Mittelmeer-Partnerschaft voranzubringen und wollen gemeinsam dazu beitragen.

Lassen Sie mich nun zu dem Teil des Berichts kommen, der sich mit der Finanzhilfe für die Palästinenser befasst. Zunächst möchte ich jedoch erwähnen, dass wir die jüngsten Entwicklungen in den palästinensischen Gebieten – und hier vor allem im Gazastreifen – mit großer Sorge beobachten. Die schweren Kämpfe zwischen der Fatah und der radikalislamischen Hamas in der vergangenen Woche haben dort über 100 Menschenleben und eine hohe Zahl von Verletzten gefordert.

Die Hamas-Milizen haben mit brutaler Gewalt gegen die legitimen nationalen Sicherheitskräfte, Zivilisten und humanitäre Helfer die faktische Herrschaft über das Gebiet übernommen. Präsident Abbas hat sich vor diesem Hintergrund gezwungen gesehen, die Regierung der Nationalen Einheit aufzulösen, den Notstand auszurufen und eine Notstandsregierung einzusetzen. Die mit saudischer Hilfe im Februar in Mekka erreichte innerpalästinensische Aussöhnung ist damit hinfällig, die Regierungsbeteiligung von Hamas ist beendet.

Auch die ohnehin schon schwierige humanitäre Lage im Gazastreifen hat sich weiter verschlechtert. Die Krankenhäuser sind völlig überlastet und medizinisch unterversorgt. Der ganz überwiegende Teil der Bevölkerung in Gaza ist von Lebensmittelhilfe abhängig. Die Hilfsorganisationen mussten einen Teil ihrer Arbeit einstellen, da sie um die Sicherheit ihres Personals fürchten – leider zu Recht, wie der Tod zweier Mitarbeiter von UNRWA durch die Kämpfe gezeigt hat.

Die Außenminister der Europäischen Union haben beim Allgemeinen Rat am Montag ein sofortiges Ende der Gewalt gefordert und Präsident Abbas ihre volle Unterstützung bei seinen Entscheidungen zugesichert. Sie haben die sofortige Wiederaufnahme normaler Beziehungen mit der neuen Regierung unter Regierungschef Fayyad beschlossen sowie ihre Absicht erklärt, die Bedingungen für eine Wiederaufnahme der direkten finanziellen und praktischen Unterstützung zu schaffen. Zudem haben die Außenminister bekräftigt, die Menschen im Gazastreifen in ihrer humanitären Notlage nicht allein lassen zu wollen. Welche weiteren Konsequenzen im Einzelnen aus der veränderten Situation gezogen werden müssen, wird derzeit diskutiert.

Die Einführung des Finanzierungsmechanismus TIM im Juni 2006 durch die Europäische Union hat maßgeblich dazu beigetragen, die dringendsten Bedürfnisse der notleidenden palästinensischen Bevölkerung aufzufangen. Die Struktur des TIM ist transparent, der Mechanismus hat sich als flexibles und wirkungsvolles Instrument erwiesen.

Die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten haben im vergangenen Jahr bereits über 300 Mio. Euro Hilfe durch TIM direkt an die palästinensische Bevölkerung geleistet und setzen ihre Zahlungen, auch und gerade in der jetzigen Situation, weiter fort. Dies ist immer wieder zu unterstreichen und zu betonen, weil gelegentlich auch in der Öffentlichkeit etwas anderes vermittelt wird. Daher begrüßen wir auch die Entscheidung des Nahost-Quartetts, das Mandat des TIM um weitere drei Monate bis Ende September zu verlängern.

Zu Recht fordern Sie in Ihrem Bericht Israel dazu auf, die zurückbehaltenen Zoll- und Steuereinnahmen an die Palästinenser auszuzahlen. Auch die Europäische Union hat Israel hierzu wiederholt aufgerufen, so zuletzt in der Erklärung des Allgemeinen Rates vom 18. Juni. Die israelische Regierung hat – wir hatten ja einen Dialog mit der israelischen Außenministerin, Frau Livni – angekündigt, nunmehr zur Auszahlung bereit zu sein.

Wir versprechen uns davon auch einen dringend benötigten Impuls für die palästinensische Wirtschaft. Ohne eine spürbare Verbesserung auch in diesem Bereich wird eine politische Lösung keinen Erfolg haben können.

Auch hinsichtlich der von Ihnen angesprochenen notwendigen Reformen des öffentlichen Finanzgebarens, einschließlich der Finanzkontrolle und Rechnungsprüfung, ist die Europäische Union bereits tätig. Die Kommission unterstützt das palästinensische Finanzministerium durch technische Hilfe beim weiteren Ausbau transparenter Strukturen für den palästinensischen Haushalt.

Das Ziel der Europäischen Union ist und bleibt: Zwei Staaten – Israel und Palästina –, die Seite an Seite miteinander sowie mit den Nachbarn in der Region in Frieden leben. Wir wollen dazu beitragen, langfristig bessere Lebensbedingungen für die Palästinenser zu schaffen, anstatt Krisenmanagement zu betreiben. Die letzten Wochen haben mehr als deutlich gemacht, warum dies dringend nötig ist.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Member of the Commission. Mr President, I would like to thank Mrs Kratsa-Tsagaropoulou for her excellent report. It comes at a key moment as it concerns cooperation with the southern Mediterranean area, whilst the strengthened Neighbourhood Policy is also being implemented. I shall speak first about the main findings before turning to the current situation in the Palestinian Territories and our response to that.

Firstly, with regard to the performance of MEDA over the last 10 years, I am pleased about Parliament’s positive appreciation of how this programme has contributed to realising the objectives of the Barcelona Declaration. Further progress can and should still be achieved, but I share Parliament’s view that the Barcelona Process remains the most appropriate framework for the Mediterranean policy. This process is now supported by the Neighbourhood Policy which will help to develop bilateral relations and put into practice many of the aspirations of the Barcelona agenda.

In terms of effectiveness and thoroughness, the findings of Parliament and those of the Court of Auditors encourage the Commission to continue further improving its performance. It is clear that we will also take into account the different suggestions from the two institutions. I undertake to continue the efforts of the Commission in this regard, and we have already launched a final evaluation of the MEDA Regulation. The results should be available in early 2008.

All our efforts need to be seen in the context of the ongoing and progressive management improvements which have been introduced by the Commission since 2001. I entirely share Parliament’s view on the issues of fostering greater social cohesion and sustainable economic development. Equally, I share your willingness to pursue the objectives of the Barcelona Process as identified in the report. We have taken numerous initiatives in this regard through thematic support, for instance in the areas of good governance, democracy and gender. Lastly, as regards visibility, I have made a great personal priority of visibility, on which we are making progress.

Your report, Mrs Kratsa-Tsagaropoulou, clearly analyses the strengths and weaknesses of the MEDA programme. It acknowledges the improvements that have been achieved, but also points out where it is still necessary to make further progress. The new ENPI regulation, in force since the beginning of this year, offers enormous new opportunities. Therefore, we are looking forward to continued dialogue and your constructive support.

Turning to the current situation in the Palestinian Territories, we are more than ever at a critical juncture. We are following the situation day to day, even hour to hour, and for the moment we are addressing the urgent needs and will probably have to continue doing so. As our Council President said at the General Affairs and External Relations Council on Monday, we had a long and intensive discussion on the Middle East. There was broad agreement on the need to support President Abbas and his new government led by Prime Minister Fayyad. This has also been the line taken by the Quartet.

It has already been said that the EU will resume normal relations with this government immediately. At the same time, we cannot abandon the humanitarian needs of the population in Gaza, and we will never let the Palestinian population down.

With regard to assistance, there was a strong wish to develop the conditions for urgent, practical and financial support. That includes: extending the emergency relief under the Temporary International Mechanism for another three months, this time with the complete cooperation of Salam Fayyad; continuing humanitarian assistance, including to Gaza; exploring options to relaunch direct financial support, including the building of institutions; supporting the Palestinian civilian police through the resumption of the EUPOL COPPS; and hopefully resuming the EU Border Assistance Mission, EU BAM Rafah.

I made it clear to the Council and to Prime Minister Fayyad that resuming direct assistance to the Palestinian Authority implies certain technical conditions – that means controlling conditions – in terms of audit control and verification. I can tell you that we are already in touch with Prime Minister Fayyad and his staff on how this can be achieved. Indeed, a meeting took place yesterday with my head of delegation and the Prime Minister.

As a first step, we intend to pay EUR 22 million directly from a reserve to help towards clearing the arrears of the Palestinian Authority, particularly to the private sector so that it sees there is some movement.

The TIM will also continue for the moment to channel funds vital for the Palestinians in both an accountable and transparent way. It will operate, as I say, in support of the Fayyad Government as of now. In this regard, let me thank you and welcome the political agreement on the extra EUR 90 million for the TIM. I also hope that the procedures for adoption can be accelerated.

As the President-in-Office of the Council has already said, the most important thing is that the withheld Palestinian funds, for which we have called so often on the Israelis to release, will hopefully finally be sent to the government of Mahmoud Abbas.

Finally, let me take this occasion to thank Parliament once again for its support, which has been, and will continue to be, essential. Under the TIM, a European initiative, we have provided high levels of support reaching more than one million Palestinians – medicines, hospital supplies, fuel for essential public services, allowances both for the poor and the public sector. That would not have been possible without your support, and now for the future we also need your support for all the items I have just mentioned.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique De Keyser (PSE), rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères. – Monsieur le Président, l'excellent rapport de Mme Kratsa, que je remercie pour son travail, contient deux constats importants.

Le premier: l'aide apportée depuis 2003 à la Palestine a été bien gérée et sans fraude. C'est un élément essentiel, qui fera taire la rumeur persistante et sans fondement de corruption de l'équipe dirigeante.

Le deuxième: le mécanisme d'aide temporaire mis sur pied après les sanctions de 2006 à l'encontre du gouvernement Hamas n'a pas, hélas, malgré les sommes investies, réussi à empêcher un drame humanitaire avec accroissement de la mortalité infantile, apparition de nouvelles maladies et extrême pauvreté dans les territoires occupés.

Cela dit, depuis la mise en place du gouvernement d'urgence, après la dissolution du gouvernement d'unité nationale, l'aide semble miraculeusement rétablie et même les taxes retenues par les Israéliens pourraient être reversées au nouveau gouvernement. Je m'en félicite. Mais alors que le pays, plongé dans la guerre civile, est coupé en deux, ce revirement spectaculaire de position appelle une réflexion d'un autre ordre. L'Union européenne est responsable de sa politique au Moyen-Orient depuis janvier 2006. Cette politique a visé à isoler le Hamas, à le priver de sa victoire électorale. Elle a ignoré les avancées de la plateforme politique, sur laquelle avait été bâti le gouvernement d'unité nationale; elle a refusé de condamner Israël pour l'enlèvement et l'emprisonnement de 45 mandataires politiques palestiniens. Aujourd'hui, les extrémistes ont conquis la place et une zone de non-droit s'est installée dans la région: toute foi en la justice et la démocratie est morte chez les Palestiniens et l'image de l'Union européenne est ternie pour longtemps.

Non, bien sûr, nous ne soutenons pas aujourd'hui les agissements du Hamas. Nous les condamnons. Mais quand le chaos s'installe, quand la guerre civile éclate, c'est le temps du sang et des débordements et ce chaos, je l'affirme, nous avons contribué à le faire naître. Il y a des mois que le Parlement européen lance des signaux d'alarme que les ONG appellent à l'aide. Même l'ONU ne se tait plus, lisez le rapport do Santos. Nous sommes comptables de ce désastre aux yeux de l'opinion internationale et si les États-Unis ont eu le courage d'une commission Baker-Hamilton pour juger de leur politique en Irak, je demande aujourd'hui la création d'une commission parlementaire pour évaluer notre politique européenne au Moyen-Orient et ses conséquences aujourd'hui.

 
  
  

PRZEWODNICZY: PAN ADAM BIELAN
Wiceprzewodniczący

 
  
MPphoto
 
 

  Ingeborg Gräßle, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – Herr Präsident, Frau Kommissarin, Herr Ratspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte unserer Berichterstatterin ganz herzlich danken. Es ist fast schon schade für Ihren Bericht, dass er jetzt völlig überlagert wird von der einen Frage, nämlich ob es vertretbar ist, weiter Geld in diese schwierige Region zu geben oder nicht, weil es jetzt nur noch um Palästina geht. Ich möchte ihr für ihre beachtliche Arbeit danken, weil wir glauben, dass wir aus den Erfahrungen viel mehr für die künftigen Programme lernen müssen. Frau Kommissarin, eine meiner Bitten wäre, dass wir es in Zukunft vermeiden sollten, große Brüche in unseren Programmen entstehen zu lassen. Die EU ist Spezialistin darin, nach sieben Jahren alles neu zu machen. Ich glaube, dass die Haushaltskontrolleure auf Dauer einen sehr viel größeren Fortschritt erzielen könnten, wenn wir auf mehr Konstanz der Programme zählen könnten.

Wir sehen heute, dass die Aktualität diesen Bericht unserer Berichterstatterin schon mehrmals eingeholt hat. Sie hat sich mit diesem schwierigen Thema viel Mühe gegeben, gerade was Palästina angeht, mit Vor-Ort-Besuchen und einem klärenden OLAF-Bericht mit stundenlangen Diskussionen über diese sicherlich schwierigste Gegend der Welt. Wir stehen zum dritten Mal vor der Frage, ob es vertretbar ist, Gelder der Europäischen Union in diese Gegend zu vergeben. Wir haben im Ausschuss für Haushaltskontrolle trotz Bedenken vieler Kollegen ja gesagt, vor allem aus humanitären Gründen, weil wir wissen, was mit diesem Geld vor Ort auch an Positivem bewirkt wird und dass dieses Geld sehr fehlen würde, wenn es nicht mehr vorhanden wäre. Auch der Rat hat vorgestern wieder einmal eine Antwort auf diese Frage gegeben. Wir möchten daran erinnern, dass das Europäische Parlament als Haushaltsgesetzgeber und als Entlastungsbehörde mit im Boot sitzt.

Wir wollen auch die rechtmäßige Regierung Palästinas unterstützen und verweigern uns selbstverständlich dem humanitären Drama in Gaza nicht. Aber gerade weil dort Bürgerkrieg herrscht, ist die EU-Kommission uns besonders rechenschaftspflichtig und muss sich darauf einstellen, diese Rechenschaft auch abzulegen, zumal Budgethilfen die riskanteste Förderung sind.

Mir haben die Ankündigungen von Frau Kommissarin Ferrero-Waldner gefallen, dass die EU-Gelder auch in dieser Gegend zunehmend an eine erfolgreiche Reformpolitik geknüpft werden. Denn wir haben für eines kein Verständnis: Auch aus humanitären und politischen Gründen können wir uns nicht damit abfinden, dass unsere Hilfen immer wieder planmäßig kaputt gemacht werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca, em nome do Grupo PSE. – Senhor Presidente, Senhora Comissária, Senhor Presidente do Conselho, cara relatora, cara relatora do parecer da Comissão dos Assuntos Externos, caros Colegas, estamos aqui hoje reunidos para discutir o relatório da nossa colega Rodi Kratsa relativo à análise pelo Tribunal de Contas Europeu do programa MEDA, programa europeu que abrange vários países da orla Sul do Mediterrâneo. O relatório em questão centra-se especialmente na ajuda comunitária concedida à Palestina.

A auditoria do Tribunal de Contas não incidiu sobre a ajuda à Palestina. A única instituição europeia que procedeu a um exame aprofundado desse mecanismo financeiro, o Organismo de Luta Anti-Fraude, recusou-se a revelar o relatório que elaborou, mesmo apenas aos deputados da Comissão de Controlo Orçamental e mesmo em condições de confidencialidade.

Assim sendo, nada podemos assegurar sobre o bom uso dos fundos comunitários neste país. Politicamente, no entanto, estamos confrontados com um dilema extremamente importante: o de assegurar, por um lado, a cooperação para o desenvolvimento e a concessão de ajuda humanitária a populações que são vítimas de dirigentes pouco ou nada preocupados com o seu bem-estar e, por outro, assegurar que os fundos comunitários não sejam desviados para a compra de material de guerra, para o terrorismo ou para as campanhas de propaganda e de doutrinação, especialmente de crianças, no racismo, xenofobia, ódio e suicídio bombista, como fomos informados ter sido o caso com verbas atribuídas ao Líbano.

É uma questão da máxima importância que terá de ser respondida com uma política firme e rigorosa nas convicções humanitárias de que todos os seres humanos têm direito à vida, pouco interessando saber a religião que eles ou os seus progenitores professam ou a etnia a que pertencem, ou seja, uma política que saiba resistir à demagogia e dualidade de critérios.

É por isso que quero saudar vivamente o gesto desta manhã das autoridades israelitas de conceder salvo-conduto para a margem ocidental do Jordão a centenas de refugiados palestinianos que estiveram vários dias bloqueados nos túneis de Eretz, fugidos da onda de terror que varre o território de Gaza. Queria também aqui fazer um apelo sincero e fraternal às autoridades de Israel e do Egipto, para que assegurem, no imediato, o máximo de colaboração às forças internacionais e ao novo governo palestiniano designado pelo Presidente Mahmoud Abbas para socorrer os palestinianos que fogem às perseguições que ocorrem em Gaza e que já custaram a vida a muitos habitantes.

Espero que possamos continuar a contar, como inúmeras vezes contámos no passado, com a colaboração da ECHO para acudir ao drama de Gaza, sem que, com isto, esta agência deixe de promover as não menos urgentes acções humanitárias em favor dos refugiados iraquianos não só na Síria e na Jordânia, mas também no Egipto, no Líbano ou nos vários países do Golfo.

A Palestina está a ser hoje o alvo da mesma ideologia fanática que abusa do nome de uma religião para esconder a sua voragem pelo poder e que devasta igualmente o Líbano e o Iraque. Quem continuar a recusar-se a compreender esta realidade, irá necessariamente voltar a ver-se confrontado com os factos que foi incapaz de prever.

 
  
MPphoto
 
 

  Jorgo Chatzimarkakis, im Namen der ALDE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Staatsminister Gloser, Frau Kommissarin! Zunächst möchte ich der Berichterstatterin Rodi Kratsa-Tsagaropoulou für Ihren Bericht herzlich danken. Besonders der Teil zu MEDA ist sehr gut ausgearbeitet und zeigt die notwendigen Schritte auf, die gemacht werden müssen. Ein wirklich solides Stück Arbeit, Gratulation!

Ich möchte mich aus aktuellem Anlass in der Kürze der Zeit auf TIM beschränken, den Hilfsfonds für die Palästinenser. Der Berichtsentwurf macht deutlich, dass der Kommissarin hier ein wirkliches Glanzstück gelungen ist. Dafür gratuliere ich Ihnen, Frau Kommissarin, denn die EU war gezwungen, die Hilfszahlungen an die palästinensische Autonomiebehörde komplett einzustellen. Es gab für uns keine andere Wahl. Wir können Terroristen nicht unterstützen. Wir haben es in der Vergangenheit nicht getan, und wir sollten es auch in Zukunft nicht tun. Individuelles Leid muss aber stets dort bekämpft werden, wo es auftritt. Die Europäische Union hat mit TIM eine Lösung gefunden, die den hohen moralischen Ansprüchen der Europäer an die Auszahlung von Hilfsgeldern gerecht wird.

In diesem Zusammenhang glaube ich, dass Kritik an kleineren Abrechnungsfehlern und Ungenauigkeiten zur Kenntnis genommen werden muss, aber bitte nicht in den Mittelpunkt gerückt werden darf. Es handelt sich immerhin um ein Projekt, das ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt wurde. Wir wissen alle, dass wir dabei unter gewissen Zwängen standen. Nicht einverstanden bin ich mit der unterschwelligen Kritik an der israelischen Strategie, Steuerzahlungen zunächst einzubehalten. Wir können den Israelis nicht vorwerfen, dass sie den Terroristen das Geld nicht auch noch nachgetragen haben, deswegen sollten wir es dabei belassen. Darüber hinaus haben die aktuellen Entwicklungen gezeigt, dass es richtig war, ein Faustpfand zu behalten, das nun Präsident Abbas und den moderaten Kräften doppelt zugute kommen kann. In diesem Zusammenhang möchte ich auch die Entscheidung Israels loben, den Grenzübergang Erez aus humanitären Gründen geöffnet zu haben, und so den vor der Hamas flüchtenden Palästinensern direkt zu helfen.

Abschließend möchte ich mich bei den Helfern vor Ort bedanken, denn die Hilfe muss von Menschen vor Ort erbracht werden. Das Europäische Parlament ist dankbar für den von ihnen geleisteten humanitären Einsatz. Das ist nicht leicht. Ihnen gilt unser herzlicher Dank.

 
  
MPphoto
 
 

  Αδάμος Αδάμου, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ την κ. Κράτσα -παρά το ότι σε ορισμένα θέματα διαφωνώ- για τη σκληρή της δουλειά.

Εγώ δεν θα συμφωνήσω με τον κ. Χατζημαρκάκη, θα είμαι αντίθετος με τον κ. Χάρη Χατζημαρκάκη, και θα υποδείξω τις ευθύνες που έχετε κυρία Επίτροπε, ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη χαώδη κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Παλαιστίνη. Φέρετε ευθύνη διότι δεν επιτρέψατε να δουλέψει μια διαδικασία διοχέτευσης οποιασδήποτε χρηματικής βοήθειας σε μια κυβέρνηση που λέγεται Εθνικής Ενότητας. Ακόμη περισσότερο έχετε αμέριστη ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση, διότι -επιλεκτικά και αβάσιμα- επιμένετε να παρακάμπτετε τις θεσμικές διόδους και την απ’ ευθείας διοχέτευση οικονομικής βοήθειας σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, που είχε αποδεχθεί τις συμφωνίες του PLO και ως εκ τούτου πληρούσε τις προϋποθέσεις του "κουαρτέτου". Και κάτι τελευταίο, από δω και πέρα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι σε καμιά περίπτωση η επανέναρξη απ’ ευθείας οικονομικών σχέσεων δεν μπορεί να εξαρτηθεί από όρους που να διχάζουν τους Παλαιστινίους και να εξυπηρετούν την επεκτατική πολιτική του Ισραήλ.

Θα ήθελα, κυρία Επίτροπε, να σας παρακαλέσω να αναγνωρίσετε ότι υπάρχουν ευθύνες και να τις αναλάβετε.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Busuttil (PPE-DE). – Grazzi Sur President,

Nixtieq jien ukoll ningħaqad mal-kollegi tiegħi billi nifraħ lill-Viċi-President Kratsa għar-rapport ferm interessanti li għamlet, ferm importanti u ferm utli f'dan il-mument ukoll partikolari, għaliex dan huwa mument li fih l-isfida li għandna quddiemna hija kif nistgħu nagħtu sinjal ta' tama quddiem sitwazzjoni li hija sitwazzjoni għal kollox ta' qtugħ il-qalb. Dik hija l-isfida li għandna quddiemna u t-tweġiba tagħna, minkejja kollox, għandha tkun illi nibqgħu perseveranti u nżommuha t-tama. Jiena m'għandix dubju Sinjura Kummissarju li inti bil-ħeġġa tiegħek huwa propju dan illi tagħmel, illi tibqa' dawl ta' tama f'din is-sitwazzjoni.

U allura aħna l-inizjattivi li qiegħda tieħu, qegħdin nappoġġjawhom bħal ma għamilna pereżempju fil-każ tal-mekkaniżmu TIM, illi issa nafu illi se jiġi mġedded. Għandek l-appoġġ tagħna u kellek l-appoġġ tagħna għal dan għaliex inħossu li dan huwa mekkaniżmu li jagħti għajnuna għall-ħtiġijiet bażiċi. U għandek ukoll l-appoġġ anke għall-possibilità ta' għajnuna diretta għall-awtoritajiet Palestinjani, sakemm naturalment tiġi żgurata t-trasparenza finanzjarja, għaliex aħna bħala Parlament għandna d-dover, għandna d-dmir, illi naraw illi l-flus jintefqu b'mod trasparenti.

Hija ħasra li ż-żmien illi qegħdin fih ma jħalliniex nitkellmu wkoll dwar l-aspetti l-oħra tal-Mediterran għaliex nafu li l-fondi MEDA ntefqu wkoll f'pajjiżi oħrajn u ntefqu wkoll b'mod tajjeb illi wieħed ta' min ifaħħru. Pereżempju, ir-rata li bihom intefqu l-flus f'pajjiżi bħall-Marokk, bħall-Ġordan, bħat-Tuneżija kienet rata li maż-żmien rajniha li tjiebet ferm.

L-aħħar referenza qasira: il-mekkaniżmu FEMIP. Dan huwa mekkaniżmu tal-Bank Ewropew għall-Investiment illi naħseb li tajjeb li nkomplu nsaħħuh.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE). – Mr President, I want to thank Mrs Kratsa-Tsagaropoulou for an important report, which reflects the excellent work the European Union is doing through the MEDA programme. I have one caveat, however, relating to recital N, which does not reflect the realpolitik of the situation following the formation of the National Unity Government. I believe that particular reference should be amended to more accurately make that reflection.

The European Union and the Quartet did not respond quickly or pragmatically enough, in my view, to the achievement of the formation of the Unity Government by the democratically elected representatives of the Palestinians. I believe that this failure on our part was the straw that broke the camel’s back. We now have a coup d’état in Gaza which threatens the longed-for peaceful future of the Palestinian people. Yes, it has to be condemned, but any novice politician could have predicted this development. Indeed, many of us who are more long-toothed did so last month in this very House.

After 40 years of brutal occupation and constant humiliation by the Israeli authorities, coupled with the world’s refusal world to act in accordance with its own democratic norms and to recognise the democratic choice of Palestinians, it is not surprising that Palestine is undergoing this crisis now. Even at this late stage, Europe must seek to act in partnership with all the elected representatives of the Palestinian people to restore confidence in politics, in negotiations and in elections.

We must do what we can to help restore law and order, which is just as important to the Palestinian people at present as humanitarian aid.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Garriga Polledo (PPE-DE). – Señor Presidente, señora Comisaria, la Unión Europea ha destinado mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha ayuda presupuestaria a la cooperación entre los países del Mediterráneo. La suma de los dos programas MEDA supone más de 7 000 millones de euros en compromisos y más de 600 millones de euros anuales.

Las acciones MEDA, a nuestro entender, han sido uno de los grandes éxitos de la Unión Europea y han contribuido no solamente al desarrollo económico sino, fundamentalmente, al desarrollo democrático y a la defensa de los derechos humanos en toda la Cuenca del Mediterráneo.

Creo que gran parte de todo el tejido asociativo de la sociedad civil en los países del Mediterráneo debe su existencia a la labor del programa MEDA. Por tanto, estamos muy orgullosos de que la ejecución de este programa, en todas sus vertientes, sea muy buena.

Palestina siempre ha sido polémica desde un punto de vista presupuestario; es la parte más conflictiva del programa MEDA. La ayuda directa a Palestina es muy difícil de controlar, como ha dicho algún colega, tanto en su destino como en su aplicación. Quiero recordar que en la legislatura pasada tuvimos una comisión de investigación sobre la ayuda presupuestaria directa, de la cual yo mismo formé parte, y como resultado de la cual y de sus conclusiones se sacaron una serie de enseñanzas y de medidas que sirvieron, entre otras cosas, para la creación de ese mecanismo de intervención transitoria.

Por supuesto, hoy nos encontramos en una situación en la cual la realidad humanitaria y política supera todas las prevenciones que, desde el punto de vista del control presupuestario, podemos tener sobre esa ayuda presupuestaria.

Por tanto, me uno al sentir de esta Cámara, prácticamente unánime, de que estamos completamente de acuerdo con esta muestra de confianza que depositamos en el Gobierno palestino. Sabemos que la ayuda presupuestaria directa es muy difícil de controlar, pero todos hacemos un voto de confianza para que con la ayuda de todos podamos llevarla adelante.

 
  
MPphoto
 
 

  Jamila Madeira (PSE). – Senhor Presidente, o programa MEDA, apesar de ser um instrumento recente, tem vindo a demonstrar resultados positivos no terreno, no outro lado da bacia do Mediterrâneo. Mas ainda há um caminho a percorrer para que se torne verdadeiramente eficaz e seja reconhecido pelas populações que dele directa ou indirectamente usufruem.

Após ter testemunhado in loco a acção do MEDA na Faixa de Gaza e na Cisjordânia, identifico-me com muitas das sugestões apresentadas pela Deputada Kratsa neste relatório e, por isso mesmo, a felicito. Concordo que é necessário concentrar os apoios e as acções em áreas específicas, mas devemos eventualmente alargá-los a outras áreas que poderão dar frutos a curto prazo sem grande investimento, como é o caso do microcrédito.

Estamos numa fase de mudança na Palestina, o que deverá ser prenúncio, a muito breve trecho, da retoma da ajuda financeira internacional e, eventualmente, do fim da retenção ilegal por Israel das receitas alfandegárias de um povo e de um governo que se encontram literalmente estrangulados, sem alimentos, sem receitas económicas, sem amanhã pelo qual lutar.

Salam Fayad dá-nos garantias de competência e de responsabilidade política. Cabe-nos, como União Europeia, proporcionar-lhe os meios, quer através da ajuda financeira que para aquele território canalizamos, quer desbloqueando a circulação de pessoas, bens e serviços nos territórios da Cisjordânia, dado que o bloqueio inviabiliza o eventual efeito multiplicador desta ajuda. Para tudo isto, é necessário uma União Europeia pró-activa e não apenas seguidista.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bedanke mich nochmals ausdrücklich bei der Berichterstatterin, aber auch bei Ihnen, für die Debatte und Ihre Beiträge, die ja deutlich gemacht haben, dass es wichtig war, vor über zehn Jahren den Barcelona-Prozess einzuleiten und hierfür eine Politik zu gestalten. Das war auch ein Versuch, neue Instrumente zu finden.

Einige von Ihnen haben deutlich gemacht, dass dieses Programm auch dazu gedient hat, zur politischen Verbesserung und zur Infrastrukturverbesserung in diesen Ländern beizutragen. Wenn man bestimmte Länder am südlichen Rand des Mittelmeers betrachtet, wird man leider feststellen, dass manche Ziele noch nicht erreicht worden sind. Einige von Ihnen haben darauf hingewiesen, dass hier mehr Effizienz notwendig ist. Mit der Fortsetzung des europäischen Nachbarschaftsinstruments wird aber ein wichtiger Beitrag geleistet, um diesen euro-mediterranen Dialog abzusichern.

Ich möchte nochmals auf die besondere Situation der Palästinenser eingehen. Es wurde bereits mehrfach deutlich gemacht, und die Kommissarin wurde zu Recht dafür gelobt, dass sie in dieser schwierigen Situation einen Weg gefunden hat. Es ist auch wichtig zu sagen, dass wir helfen müssen. Aber wenn wir helfen – und manchmal wäre es pragmatisch –, darf dann nicht nach drei Monaten plötzlich Kritik an dem Verfahren laut werden. Aber ich glaube, Frau Kommissarin, es ist ein Weg gefunden worden, um in der Tat in der aktuellen Situation zu helfen.

Ich habe es bereits gestern im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten gesagt, dass man schon ein bisschen differenzieren muss, was Ursache und was Wirkung war. Die Europäische Union hat immer wieder gesagt, wie sie den Prozess im Nahen und Mittleren Osten unterstützen will. Aber sie hat auch hinsichtlich der Anerkennung der Regierung nach Wahlen gesagt, dass bestimmte Kriterien erfüllt sein müssen, nämlich der Verzicht auf Gewalt, die Einhaltung der Roadmap, auch die Akzeptanz des Staates Israel, also vorher festgelegte Bereiche. Das ist wichtig zu wissen. Wir haben ja auch Entsprechendes geleistet. Ich würde nicht immer alle Schuld auf unzureichende Anerkennung von Regierungen bzw. auf unzureichende Mittel schieben.

Die Europäische Union hat sich zuletzt im Rat der Außenminister dafür eingesetzt und auch erreicht, dass Israel jetzt eine wichtige Zusage gemacht hat, nämlich die eingefrorenen Mittel freizugeben. Sicherlich geschah dies auch in Verhandlungen mit den Palästinensern. Hier wird man – das hat die Kommissarin in der Debatte mit den Außenministern am vergangenen Montag deutlich gemacht – zu sehr schnellen Ergebnissen kommen, weil es wichtig ist, die Hilfe sowohl im Westjordanland als auch im Gazastreifen zu leisten.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, Member of the Commission. Mr President, it is highly important to recognise that there is an important connection between MEDA and the new Neighbourhood Policy. It is true that we have achieved a great deal: the Mediterranean countries are now working together with us, for the first time, not only multilaterally but also bilaterally, i.e. not only the Mediterranean and Barcelona programmes but also bilaterally in the Neighbourhood Programme.

The European Neighbourhood and Partnership Instrument is a special instrument which builds on MEDA as regards programming and implementation. However, we have tried to concentrate and focus a little more in order to increase efficiency.

With regard to ECHO, Mr Michel, who is responsible for ECHO, has made everything possible; EUR 60 million from ECHO funds has already been allocated this year to the Palestinians via UN organisations and NGOs.

Allow me to speak briefly about OLAF. As you know, the Director-General mentioned that he has to respect the various rules and regulations of OLAF. At the same time, however, he has delivered a résumé of the main conclusions, around ten pages approximately, in a special report to the Committee on Budgetary Control. He has also offered to attend that committee to answer questions in a closed session. However, I must make it clear that this would concern money for the years 2001-2003 only and not the last period.

Allow me to return to the difficult question of Palestine and of our funding there. First of all, you know that this is a European Union policy, not just a Commission policy, and therefore it is the Member States in unanimity which have decided on policy, and we have then tried to support this as much as we could. Therefore, when the National Unity Government was formed, it did not take us long; I held my first meeting with Salam Fayyad the following week. I had already met him before he was in government, and we tried to see what could be done. It was he who said that we have to take some time: you have the Temporary International Mechanism so use it for the time being. However, I am obliged to issue an order to the Finance Ministry, to the single treasury account. He then also opened a special PLO account, but this was never the account that we used. This was intended to be used for money from the Arab countries, in particular, and perhaps also for Israeli money which, in the end, did not materialise.

Therefore, it should be clear that this was an EU policy. Now there is a new situation, to which we reacted immediately, and so has and had the Quartet. I have just outlined what can be done as regards this policy.

In response to the Member who mentioned micro-credits, we want to assist in jumpstarting the economy and, for that reason, we are paying arrears to the entrepreneurs from the EUR 22 million that was a reserve programme. This has not been done for a long time and we have now activated that, therefore we will also have good financial control over it.

On the whole, we have done what we can and have always taken into consideration that the Palestinian people should not suffer. We try to at least assist them.

 
  
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się w czwartek, 21 czerwca 2007 r.

 

12. Fiatalkori bűnözés - A nők, a család és a társadalom szerepe (vita)
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie sporządzone przez Katerinę Batzeli w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w sprawie przestępczości nieletnich – roli kobiet, rodziny i społeczeństwa (2007/2011(INI)) (A6-0212/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Κατερίνα Μπατζελή (PSE), Εισηγήτρια. – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα ανοίγει το φάκελο της παιδικής παραβατικότητας. Ένα φάκελο που συνεχώς διογκώνεται με ανεξιχνίαστες υποθέσεις, με δράστες και θύματα παιδιά, με μια κοινωνία η οποία προβληματίζεται και που πολλές φορές στιγματίζεται και αντιδρά αποσπασματικά, είτε θεωρώντας τα νεαρά αυτά άτομα ως μιάσματα της σημερινής μας εποχής και αναζητώντας την τιμωρία τους για παραδειγματισμό, είτε αδιαφορώντας για την πορεία τους, είτε αναδεικνύοντας τα αίτια και τη σημασία της επανένταξής τους στην κοινωνία.

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να καθορισθούν τα ακριβή αίτια της παραβατικής συμπεριφοράς ενός ανηλίκου, καθώς η συγκεκριμένη δράση του ανηλίκου εκφράζεται στα πλαίσια μιας πολύπλοκης διαδικασίας κοινωνικοποίησης και κοινωνικού ελέγχου του. Ωστόσο, είναι δυνατό να γίνουν δύο ασφαλείς διαπιστώσεις. Κατ’ αρχήν, σε καμία περίπτωση ο ανήλικος παραβάτης δεν είναι ασθενής, η συμπεριφορά του οποίου οφείλεται σε σωματικές, νοητικές ή ψυχικές ανωμαλίες και κατά δεύτερον, για την ανάλυση της συμπεριφοράς των ανηλίκων- παραβατικής ή μη- θα πρέπει να ανατρέξουμε στο περιβάλλον μέσα στο οποίο εξελίσσεται η προσωπικότητα του ανηλίκου. Στο οικογενειακό, στο σχολικό, στο φιλικό, στο κοινωνικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα όμως, στην εποχή μας υπάρχουν και εξωγενείς παράγοντες, όπως η εισβολή των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της τεχνολογίας και ιδιαίτερα του διαδικτύου στη ζωή του, κατά τέτοιο τρόπο που να τον προσγειώνουν απότομα στον κόσμο των ενηλίκων, γεγονός που προκαλεί συχνά τη βίαιη αντίδρασή του.

Κύριε Επίτροπε, σκοπός της έκθεσής μας δεν είναι τόσο να παρέμβουμε στα εθνικά δικαστικά και ποινικά συστήματα, εφόσον στον τομέα αυτό δεν έχει αρμοδιότητα η επιτροπή μας, αλλά και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ιδιαίτερα περιορισμένος. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο, να ενισχύσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, να δικτυώσουμε τους αρμόδιους φορείς και τους υποστηρίξουμε θεσμικά, οργανωτικά και χρηματοδοτικά. Οι εμπειρίες που έχουν αποκομισθεί σε κάθε κράτος μέλος αποτελούν σημαντικό δείκτη για τα υπόλοιπα κράτη μέλη, ότι καινοτόμα και εναλλακτικά μέτρα μπορούν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά σε σχέση με τα παραδοσιακά μέτρα εγκλεισμού και ποινικής μεταχείρισης των παραβατικών ανηλίκων.

Απαιτείται μια ολοκληρωμένη στρατηγική σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία θα συνδυάζει μέτρα γύρω από τρεις πυλώνες. Μέτρα πρόληψης, μέτρα κοινωνικής ενσωμάτωσης των νέων καθώς και μέτρα εξωδικαστικής και δικαστικής παρέμβασης. Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση όμως μιας ολοκληρωμένης εθνικής και κοινοτικής πολιτικής, αποφασιστική σημασία πρέπει να έχει η άμεση κοινωνική συμμετοχή όλων των σχετικών φορέων. Της περιφερειακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης, των φορέων της σχολικής κοινότητας, της οικογένειας, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να θέσει- όπως αναλυτικά αναφέρεται και στις παραγράφους της έκθεσης- ως άμεση προτεραιότητά της:

Πρώτον, τη σύσταση ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για την παραβατικότητα των ανηλίκων, το οποίο θα βασίζεται και στη λειτουργία των εθνικών παρατηρητηρίων.

Δεύτερον, τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής τηλεφωνικής γραμμής άμεσης βοήθειας στα παιδιά.

Τρίτον, την παρουσίαση βασικών πολιτικών που πρέπει να εστιαστούν άμεσα: αφενός στη διεύρυνση της ενημέρωσης και στην προώθηση της ένταξης δράσεων σχετικά με την πολιτική της πρόληψης και ενσωμάτωσης στα ήδη υπάρχοντα κοινοτικά προγράμματα. Αφετέρου, στη δημοσίευση μελέτης σε συνεργασία με δίκτυο εθνικών εμπειρογνωμόνων με απώτερο σκοπό την έκδοση ανακοίνωσης της Επιτροπής και την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πλαισίου για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας, πρόγραμμα το οποίο θα χρηματοδοτείται και από νέο κοινοτικό κονδύλι του προϋπολογισμού.

Μεταξύ των βασικών δράσεων του προγράμματος μπορούν να περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν τη διεύρυνση των βέλτιστων πρακτικών πρόληψης, τη μέτρηση και ανάλυση των εξελιγμένων συστημάτων μεταχείρισης των ανηλίκων δραστών- όπως αυτό της restorative justice- την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού προτύπου για την ενσωμάτωση και κοινωνική πρόνοια των νέων ανηλίκων και παραβατών και κυρίως τη δικτύωση των αρμοδίων υπηρεσιών σε επίπεδο τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

Κύριε Επίτροπε, γνωρίζοντας την πολιτική ευαισθησία σας και τις προτάσεις σας για τα δικαιώματα του παιδιού, είναι σκόπιμο να συμπεριλάβετε αυτόν τον προβληματισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε έναν ευρωπαϊκό σχεδιασμό για τους νέους. Τα κακά παιδιά είναι συνήθως τα θλιμμένα παιδιά, λένε. Ας τους δώσουμε εμείς σήμερα ένα χαμόγελο.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Vice-President of the Commission. Mr President, I welcome this report and I support the main recommendations made by the rapporteur, Mrs Batzeli. Juvenile crime is indeed one of the challenges we have to address in our modern societies. I will give you an example. A recent study conducted by the European Crime Prevention Network on bullying in schools showed that school bullying was, and still is, a significant problem in Europe, involving between one in seven and one in three students within any given school term.

As a first step, we need to improve our knowledge of the phenomenon by collecting relevant data. Statistics collected at national level are not easily comparable because of the differences in Member States' legislation and the different ways in which official crime statistics are produced. Considerable work has been done in the past five years by the European Crime Prevention Network to improve the quality and comparability of Member States' criminal justice statistics. Moreover, the Network's website has become an effective tool for providing information, both to practitioners and the general public, on Member States' prevention policies.

In addition, the five-year action plan on statistics, adopted by the Commission last August, will also include and measure juvenile crime and juvenile justice, so that we can have a broader view of this phenomenon at European level. As a result, we will be better able to identify policy needs and to develop indicators, taking into account the current work of international organisations, and will possibly be able to develop a juvenile crime prevention strategy at European level.

Prevention is clearly a key aspect of this area, and I share the rapporteur's view that we cannot merely use repressive measures to deal with this problem. We have to work on an interdisciplinary and multi-institutional basis. In particular, policies such as spatial planning, social housing, social inclusion, education and training, anti-discrimination and anti-racist measures, and integration of migrants, play an important role in preventing crime, in particular juvenile crime.

Moreover, the experience of networks operating in juvenile and urban crime prevention activities proves that all social activities to improve the environment, such as work on public spaces, renovation of squares, lighting, street cleaning, housing policy, facilities and social action services, contribute to an active and long-lasting crime prevention policy for young people.

Crime prevention must also provide an effective contribution to Community safety policies, which aim to avoid the very emergence of crime risks, in particular by fostering healthy and caring societies that offer young people the necessary social environment for a sense of identity, integration and a purposeful life. We have to be aware that Member States and the local authorities bear the main responsibility for implementing effective crime prevention policies. This is even truer for juvenile crime, which typically occurs at local level. The local authorities therefore hold the main responsibility for addressing the problem, ideally supported by the national authorities.

However, cooperation and supportive action at European level can play an important role without replacing Member States' national policies. I have already mentioned the European Crime Prevention Network's important work in collecting and facilitating the exchange of information. However, the network has also played an important role in exchanging experiences and best practice between Member States regarding effective prevention policies. Moreover, a comprehensive comparative study of juvenile crime in all EU Member States, as well as acceding and candidate countries, began last year and will be completed by the end of this year. I will, of course, make it available to you. Such studies will provide a sound basis for future European policy developments in this field.

Over the last few years, substantial financial support has been provided for policy initiatives in crime prevention through various Community-funded programmes. Under the Hippocrates and AGIS programmes, the Commission has co-funded more than 120 transnational projects in the last five years in areas such as the design of safe urban environments, the exchange of best practice on juvenile and urban crime and the development of good practices in the juvenile justice system.

In addition, in order to respond to the need for firm action against violence among children and young people, including bullying in schools, the Commission has funded, and will continue to fund, several projects regarding peer violence and bullying through the Daphne II programme, which will be succeeded by Daphne III. The emphasis on bullying in schools has increased in recent years, as already mentioned, and there are several interesting projects ongoing. The new generation of financial programmes under the new financial perspective in the field of justice, freedom and security, particularly the programme 'prevention and fight against crime', will, along with Daphne III, offer substantial financial support to national and transnational projects in this field.

Finally, these will be complemented for the same period, 2007-2013, by additional and substantial funding in the area of education and training, youth, culture and citizenship. You are, I am sure, familiar with the new Youth in Action programme. As I have already mentioned, education is one of the keys to preventing juvenile crime, so these programmes constitute another important contribution to long-term prevention policies.

 
  
MPphoto
 
 

  Esther Herranz García, en nombre del Grupo PPE-DE. – Señor Presidente, señor Comisario, en primer lugar, quiero reconocer la labor de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, así como la de los expertos que vinieron a la audiencia pública que celebramos, porque con sus aportaciones nos han transmitido conocimientos muy valiosos a la hora de abordar el fenómeno de la delincuencia juvenil en Europa. Igualmente, quiero felicitar a la señora Batzeli por este informe y a los colegas por su esfuerzo y su trabajo.

Pero el aumento de la delincuencia juvenil en Europa es un fenómeno que no podemos ignorar. Los menores que delinquen cada vez son más jóvenes, lo cual resulta extremadamente preocupante. Por eso es necesario que desde el Parlamento Europeo hagamos un llamamiento a los Estados miembros para que en común intercambien experiencias y aporten soluciones para reducir este fenómeno.

Para ello también es importante no sólo crear una estrategia coherente y eficaz sino también tener en cuenta el papel específico que desarrollan la familia, los educadores y la sociedad en general en la formación de los valores de los jóvenes. Quiero hacer una especial mención del papel que debemos desempeñar los políticos en este asunto y, por ello, doy la bienvenida a la iniciativa que se llevó a cabo en La Rioja, donde se creó la figura del animador extraescolar, una persona cercana a los jóvenes que comparte con ellos sus momentos de ocio fuera de las aulas y que potencia su desarrollo y su inserción social. Ahora podemos potenciar esa iniciativa con programas más ambiciosos, como los que ha explicado el señor Comisario.

Pero, hablando de violencia juvenil, no podemos olvidar la actualidad social. Señorías, el día 17 de mayo de 2003, Sandra Palo, una joven española de 22 años con discapacidad psíquica, fue secuestrada, violada, atropellada varias veces y quemada viva por cuatro jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años. Tras cumplir cuatro años de internamiento en un centro de menores, uno de ellos saldrá en libertad uno de estos días.

Señorías, la libertad conlleva responsabilidad y nuestras sociedades, que son libres, tienen que ser responsables. Si queremos que casos como el de Sandra Palo no vuelvan a repetirse, debemos huir de cualquier mensaje que genere sensación de impunidad en los menores y adoptar medidas eficaces que devuelvan a los ciudadanos la confianza en el sistema.

 
  
MPphoto
 
 

  Lissy Gröner, im Namen der PSE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar! Ich möchte vor allen Dingen Frau Batzeli für diesen Initiativbericht der Sozialdemokratischen Fraktion danken. Sie hat sich sehr gefreut, dass wir heute diesen bunten und sehr umfangreichen Vorschlag an Maßnahmen gegen die Jugendkriminalität bekommen haben. In erster Linie liegt natürlich die Umsetzung bei den Mitgliedsstaaten, aber auch wir in der Europäischen Union tragen Verantwortung, dem wachsenden Phänomen zu begegnen. Der Herr Kommissar hat ja auch die Strategie für die Rechte der Kinder vorgelegt. Das ist sicher ein weiterer Beitrag in die Richtung, gemeinsam etwas zu entwickeln. Wir dürfen nicht abwarten, bis wieder die Vorstädte brennen, um dann erst etwas zu unternehmen.

Wir müssen vor allen Dingen auch einen integrativen Ansatz haben, um die sozialen Probleme zu lösen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Jugendarbeitslosigkeit abgebaut wird, die Armut unter den Jugendlichen abgebaut wird und soziale Schieflagen behoben werden. Wir haben natürlich auch die Strukturfonds, die wir weiter nutzen können; da haben die Mitgliedsländer viele Möglichkeiten. Herr Kommissar, Sie haben das sehr deutlich gemacht – das DAPHNE-Programm bietet eine Fülle von wirklich guten Möglichkeiten, wie wir grenzüberschreitend dem Gewaltphänomen begegnen können und das Programm „Jugend in Aktion“ bietet solche positiven Maßnahmen.

Ich glaube aber, dass die Mitgliedsstaaten in noch viel größerem Umfang eine effiziente psychosoziale Betreuung von Problemfamilien anbieten müssen. Wir müssen die Rolle der Schule stärken im Kampf gegen Gewalt und Jugendkriminalität. Da sind wir in der Verantwortung, mit unserem Programm „Lebenslanges Lernen“ zu helfen. Ich glaube, dass die Medienverantwortung noch stärker betont werden muss. Auch hier gibt es eine Verantwortung, die Gewaltszenen zurückzufahren. Ein Verbot von Gewaltvideos und Gewaltspielen für junge Menschen halte ich für erforderlich.

Ich möchte mich beim Herrn Kommissar bedanken. Mit der Telefonhotline für Kinder und Jugendliche leisten wir einen wichtigen Beitrag, um Unterstützung zu leisten und den Jugendlichen Gehör zu verschaffen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, I offer my congratulations to the rapporteur on her excellent report on this most important subject, which affects, either directly or indirectly, the lives of all citizens.

Numerous studies tell us that juvenile delinquency is on the increase in Europe and this is a most depressing and worrying modern-day phenomenon, which seriously threatens our society’s future. Something must be done to stop and, if possible, reverse this trend.

Mrs Batzeli has dealt with the problem in detail covering areas of aetiology, prevention and treatment of delinquency. I consider the preventive approach to be of particular importance and, in this respect, the roles of the mother, the father, the family in general, the school and society are extremely relevant. At this point, I wish it to be noted that, in my view, it is not the role of women but of mothers that is of concern in this context. I also wish to point out that the role of the father is just as important and should perhaps be included in the title of the report.

I also note with regret that this report was adopted at committee level by women only in what I understand, and I stand to be corrected on this, is an all-women committee. Why that is so in institutional and practical terms I fail to fully comprehend. Nonetheless, I would have expected more input from men in the committee deliberations on this report. Why this was not so, I do not know.

It seems that juvenile delinquency is, to some extent at least, a side effect of so-called modern living and the demands put on parents by their complex socio-economic needs. Perhaps in our hunger for wealth and for career promotion, which in most cases requires both the father and mother to be away from home for many – too many – hours every day, we parents have reduced the priority given to our children.

On the occasion of debating this report, it may be wise to urge parents to pause for a moment or two and consider deeply within themselves what is most important in their lives: a higher income or more time spent with their children? Parents know the answer.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański, w imieniu grupy UEN. – Panie Przewodniczący! Przestępczość wśród nieletnich jest zjawiskiem masowym i niestety nasilającym się. Wszyscy zadajemy sobie pytanie: dlaczego? Gdzie popełniono błędy? Jakie przyjąć modele i metody walki z przestępczością nieletnich?

Jedni nawołują do całkowitego odstąpienia od metod restrykcyjnych i przejścia do działań prewencyjnych oraz budowania solidarności społecznej. Inni nawołują do wzmocnienia funkcji rodziny i szkoły. Nie brakuje też głosów skrajnych, wzywających do izolacji młodocianych przestępców.

Niestety w upowszechnianych analizach i koncepcjach często nie ukazuje się głównych przyczyn niepowodzeń wychowawczych, a są nimi: globalizacja – powodująca degradację ekonomiczną rodzin, masową migrację zarobkową oraz zrywanie bardzo ważnych w procesie wychowawczym więzi rodzinnych i kontaktów dzieci z rodzicami.

Po drugie – demoralizacja młodzieży poprzez masowe upowszechnianie treści nieetycznych i niemoralnych, popularyzujących agresję i przemoc. Osłabienie współpracy rodziców i organizacji społeczno-wychowawczych ze szkołą. Zrywanie z tradycją kulturową, osłabianie roli Kościoła w wychowaniu młodzieży i nieproponowanie w to miejsce żadnych pozytywnych rozwiązań.

Wygląda na to, że ludziom bogatym i cieszącym się władzą nad innymi szelest pieniędzy zagłuszył sumienia i wyobraźnię. Kapitał wyszedł przed człowieka, przygniatając swym ciężarem humanizm i wspólne dobro.

 
  
MPphoto
 
 

  Hiltrud Breyer, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Vielen Dank an die Berichterstatterin. Wir wissen, es ist ein wichtiger Schritt, dass die Jugendkriminalität endlich auf die EU-Agenda gesetzt worden ist und durch ein Gemeinschaftsrahmenprogramm auch wirklich ein positives Signal ausgeht.

Es ist richtig, dass wir Prävention ins Werk setzen müssen, damit Kinder und Jugendliche erst gar nicht gewalttätig werden und damit soziale Brennpunkte erst gar nicht entstehen. Ich finde es jedoch bedauerlich, dass hier so viele mit dem Kopf nicken, wenn behauptet wird, die Berufstätigkeit der Eltern sei schuld daran, während sie gleichzeitig tatenlos zusehen oder dazu beitragen, dass Einrichtungen für Jugendliche und Kinder geschlossen werden, die Kinder quasi auf die Straße geschickt werden und ihnen diese aktiven Angebote von der Gesellschaft verwehrt werden.

Ein zentrales Thema halte ich für sehr wichtig, nämlich die Gewalt in den Medien. Ich fand es bedauerlich, Kommissar Frattini, dass Sie so wenig darüber geredet haben und dass auch in Ihrem Kinderschutzbericht so wenig davon gesprochen wird. Wir wissen, dass Kinder bereits sehr früh mit Horror-, Porno- und Gewaltdarstellungen konfrontiert werden. In Deutschland sitzen um 22 Uhr noch 800 000 Kinder vor dem Fernseher, in den USA – so wissen wir – hat ein Jugendlicher mit 18 Jahren schon über 200 000 Gewaltszenen gesehen. Das macht deutlich, wie wichtig es ist, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Killerspiele, entweder auf Handy oder real gespielt, die Tötungshandlungen durch Simulation trainieren, schaffen einen Verlust von Empathie bei Jugendlichen. Hier hätte ich mir gewünscht, dass die Kommission etwas mehr tut.

Wir werden auch zum Kinderrechtsbericht noch Änderungsanträge vorlegen. Dort ist ein Verbot gefordert. Die Mitgliedstaaten müssen viel intensiver prüfen, ob der Jugendschutz im Bereich Medien nicht verbessert werden muss. Wir dürfen hier nicht wegsehen, nichts verniedlichen und nichts schönreden.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo, em nome do Grupo GUE/NGL. – Senhor Presidente, não se pode falar de delinquência juvenil sem analisar as suas causas mais profundas para tomar as medidas que se impõem na área da prevenção, porque é aí que se deve fazer a grande aposta.

Ora, não se pode esquecer que a raiz principal do problema está na intensificação das políticas neo-liberais que conduziram ao agravamento das desigualdades sociais e territoriais, ao desemprego juvenil, cujas taxas são mais do dobro das taxas médias de desemprego, aos elevados níveis de pobreza e exclusão social, devido aos baixos salários e à degradação das prestações sociais, a que acresce a fragilização de serviços públicos e o efeito da precarização do trabalho sobre a vida das famílias e a educação de crianças e adolescentes.

Daí que seja necessário inverter as políticas que conduziram a esta situação e não continuar a insistir nas mesmas estratégias. É necessário que se melhorem as condições de vida das famílias, para que estas dêem mais atenção às crianças e aos jovens, o que pressupõe que os trabalhadores tenham mais direitos, incluindo melhores salários e menos horas de trabalho sem perda de rendimento, e que haja melhores serviços públicos, incluindo educação, saúde, habitação e protecção social. No entanto, como sabemos, tudo isto pressupõe a existência de outras orientações nas políticas comunitárias e nacionais que dêem prioridade às pessoas e não à concorrência e aos lucros dos grupos económicos e financeiros.

É preciso que se promovam os valores consagrados na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, de 20 de Novembro de 1989, como propomos nas propostas que apresentamos. Insistimos igualmente na importância da formação especializada dos magistrados que trabalham com menores e de todos os que trabalham nos tribunais de menores, para que se aposte na prevenção antes que seja tarde.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa, w imieniu grupy IND/DEM. – Panie Przewodniczący! Wzrost przestępczości nieletnich jest nierozerwalnie związany z narastającą degradacją i patologią rodziny oraz propagowaniem feministycznej wizji roli kobiety, która macierzyństwo traktuje jak obciążenie i przeszkoęy w drodze do samorealizacji.

Nieletni przestępcy pochodzą w znacznej mierze z rodzin rozbitych, patologicznych, często wychowywani przez samotne matki borykające się z problemami nie tylko materialnymi. Także zakłócone stosunki uczuciowe między rodzicami, stosowanie nieetycznych i amoralnych metod wychowawczych, przestępcze wzorce, złe warunki mieszkaniowe, braki w wykształceniu, a także brak czasu dla dzieci, rodzą poczucie odtrącenia i zagrożenia oraz są powodem powstawania wrogich postaw wobec innych ludzi. Dziecko pozbawione więzi z rodzicami przed piątym rokiem życia przejawia skłonności do dewiacji i przestępczości, rozwijając się w osobowość antysocjalną, gdyż utrata miłości osób znaczących jest największym złem, jakie może spotkać człowieka.

Osobnym problemem jest destrukcyjne działanie liberalnej edukacji - nieakceptującej zakazów i nakazów, mediów - propagujących hedonistyczny styl życia, narastającą przemocą i agresją, która dotyka nawet polityki. Nie można zapominać o uzależnieniach od alkoholu, nikotyny, także o destrukcyjnej narkomanii, rozwarstwieniu społecznym rodzącym działania odwetowe. Przeciwdziałanie musi polegać przede wszystkim na przywracaniu zasad etycznych i moralnych we wszystkich dziedzinach życia, także stanowionego prawa, poprzez działania, zapobiegawczość wraz ze środkami sądowymi i pozasądowymi, ale także przywróceniem kobiecie podmiotowości, która traktowana użytkowo w celach realizacji strategii lizbońskiej, nie wychowa prawidłowo swojego dziecka.

Narastająca patologia społeczna, nie tylko ta dotycząca przestępczości, wymaga przywrócenia godności człowieka, roli macierzyństwa i rodziny, gdzie tylko dzieci otoczone miłością i moralnie wychowywane mają szansę unikania łamania zasad etycznych i stanowionego prawa.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc, în numele grupului ITS. – Raportul doamnei Bazeli tratează o gamă foarte largă de aspecte privind delicvenţa în rândul tineretului, prezentând în mod corect cauzele acestui fenomen extrem de grav, aflat în plină expansiune pe diverse paliere, atât în statele Uniunii Europene, cât şi în afara ei. Mă voi referi la două aspecte pe care nu le-am găsit semnalate în raport, şi anume:

1. Biserica - indiferent cărui cult îi aparţine, poate şi trebuie să aibă un rol din ce în ce mai important în sistemul educaţional al copiilor şi tineretului, în şcoală şi înafara şcolii. Cooperarea bisericii cu şcoala şi familia este benefică în prevenirea unor alunecări nedorite a tinerilor pe panta infracţională, în formarea unei mentalităţi sănătoase şi corecte despre viaţă, dar şi pentru recuperarea unor tineri aflaţi în situaţii critice. Educaţia religioasă în şcolile de toate gradele este cvasi-absentă. Ea ar trebui să-şi recapete locul pe care l-a avut în urmă cu mulţi ani.

2. Spiritul de disciplină şi de responsabilitate al tinerilor faţă de familie şi societate, faţă de chiar viaţa lor, lasă mult de dorit ca urmare a unor multiple cauze analizate, de altfel, în raport. În plus, în statele foste comuniste, constrângerile exagerate la care au fost supuşi tinerii generaţii după generaţii, au fost înlocuite acum, în ultimii şaptesprezece ani, într-o măsură mult prea mare, cu un libertinaj deschizător al unor periculoase alunecări, spre negarea valorilor naţionale şi europene şi copierea unor aşa-zise modele extrem de dăunătoare pentru formarea civică şi profesională a tinerilor.

Ca profesor şi ca pedagog, apreciez în mod deosebit efortul doamnei Bazeli pentru analizarea acestei problematici atât de complexe şi o rog să se aplece cu bunăvoinţă asupra celor mai sus amintite.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – Kriminalita mladistvých je vo svojej podstate nebezpečnejšia než kriminalita dospelých, pretože postihuje mimoriadne zraniteľnú časť populácie v štádiu vytvárania jej osobnosti a veľmi skoro vystavuje mladistvých riziku sociálneho vylúčenia. V súčasnosti je kriminalita mladistvých znepokojujúcejšia svojou masovosťou, ktorá vyplýva zo znižovania veku nástupu kriminálneho spôsobu správania a zvyšovania počtu deliktov spáchaných deťmi mladšími než trinásť rokov, a čo je na pováženie, ich činy sú čoraz krutejšie.

Vítam správu pani spravodajkyne Batzeli, ktorá jasným spôsobom menuje príčiny kriminality mladistvých a hľadá odpovede, ako ich postupne eliminovať. Najmodernejšie psychologické výskumy potvrdzujú, že rodina je prvým a jedinečným miestom, kde sa dieťa učí láske, úcte a rešpektu. Práve v neusporiadaných rodinách, v ktorých sa rodičia nevenujú deťom, kde dieťa nedostáva potrebnú lásku a nenachádza porozumenie a zázemie, vyrastajú mladí delikventi. Už Platón považoval rodinu za základnú bunku spoločenského života a hlavnú výchovnú inštitúciu. Auguste Comte nazval rodinu spojovacím mostíkom medzi jedincom a spoločnosťou, a tak poukazoval na jej základnú úlohu v spoločnosti.

Výchova dieťaťa začína v prvých rokoch jeho života v rodine, teda oveľa skôr, ako dieťa prestúpi prah školy. Všetko, čo sa dieťa učí v škole i mimo školy, formuje správnym alebo nesprávnym smerom jeho postoje a jeho osobnosť. Obdobie dospievania, počas ktorého sa zintenzívňuje duševný život a formuje sa vzťah k problémom vlastného života v živote spoločnosti, si vyžaduje mimoriadnu podporu v rodine. Úloha rodiny, ako prostredia výchovy, nie je obmedzená len na prvé roky života dieťaťa, ale trvá až po dosiahnutie samostatnosti, teda zamestnanie sa.

Vážení kolegovia, nie nadarmo sa hovorí, že domov sú ruky, na ktorých smieš plakať. Som presvedčená, že znižovanie kriminality mladistvých v spoločnosti je možné iba vtedy, keď dokážeme vytvoriť také trvalo udržateľné prostredie, v ktorom si každá rodina dokáže upevniť svoju zodpovednú úlohu v spoločnosti. Rodina musí byť prístavom, rodina musí byť učiteľom, rodina musí byť našou oporou.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE). – Senhor Presidente, queria começar por felicitar a Deputada Katerina Batzeli pelo seu relatório que contém propostas sensatas e urgentes, designadamente a criação de um observatório europeu da delinquência juvenil.

O aumento da delinquência juvenil é um facto que exige uma política integrada e eficaz nos planos familiares, escolar e social, que contribua para a transmissão dos valores sociais e cívicos e para a socialização dos jovens. Em simultâneo, são necessárias medidas de combate à pobreza e à exclusão social. Uma sociedade com gritantes desigualdades sociais não pode promover a coesão social nem prevenir a delinquência juvenil.

A imagem de episódios de violência juvenil ocorridos em vários países desenvolvidos, dentro e fora da União Europeia, lançam o alarme. O que leva centenas de jovens a usar a violência para chamar a atenção para os seus problemas? É necessário que as famílias, os governantes, as sociedades no seu todo, se interpelem e vejam onde falharam e porquê.

O aumento da delinquência juvenil é um problema gravíssimo e temos de nos perguntar por que é que jovens de 13 e 17 anos são levados a maltratar e a matar pessoas indefesas como forma de diversão. É chocante. Mas não basta denunciar e censurar. É preciso agir, para que não nos venhamos a arrepender tarde demais e a dizer como um pai desses jovens que tiveram esse tipo de comportamento: sinto-me um fracasso como pai.

Os especialistas apontam as causas, a primeira das quais é a falta de acompanhamento e outra é a ociosidade. Sem qualquer ocupação, sem escola e sem trabalho, os jovens tornam-se irresponsáveis. Acresce a tudo isto uma cultura permissiva, com poucos ou nenhuns deveres e todos os direitos. Não se cultiva o rigor nem a exigência, não se valoriza o trabalho nem o mérito.

Alguns desses jovens foram vítimas de violência ou foram educados em ambiente de violência doméstica, outros sentem-se desenraizados, socialmente marginalizados, outros ainda seguem os exemplos de violência que vêem na televisão. Até os jogos para crianças e os desenhos animados cultivam a violência.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Mr President, this report makes grim reading. More teens are getting involved in delinquency at a younger age and their actions are more brutal. This is so serious for the young people involved and for everyone in society that we have to find solutions, but we have to be accurate in our analysis of the problem.

The report includes a list of the critical formative influences on children: families, schools, friends and socioeconomic circumstances. In the interests of accuracy, I would add to this list: mass media and telecommunications, by which I mean movies, television, computer games and the internet – and, now, the new mobile phone technologies.

Studies show that children spend more time with the mass media than with all the other influences put together. Articles 13 and 17 of the United Nations Convention on the Rights of the Child, which is cited as the first authority in this report, seem to give children an absolute right to mass media and telecommunications and to give mass media and telecommunications absolute access to children. With their present content of violence, hatred, racism and pornography, and their use by child predators – all possible contributors to delinquency – should we see the mass media as having this absolute right and children having such an absolute right?

If any of the other influences on this list, such as family or school, were abusing or damaging children, we would remove the child for their safety. As we implement the UN Convention of the Rights of the Child in the EU and in Members States, we must rethink Articles 13 and 17. They were written in 1989, when people did not understand what the internet would be like in 2007.

We must also look at the role of fathers. Psychologists tell us that mothers give a child a sense of their own identity and their identity in the family, whereas fathers socialise the child and help them to know acceptable behaviour.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

 
  
MPphoto
 
 

  Amalia Sartori (PPE-DE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio la collega Batzeli per il lavoro svolto e la Commissione per la proposta che ci è pervenuta.

Io credo che di fronte a un fenomeno che sta dilagando in tutto il mondo e che, anche a livello europeo, si presenta sotto forme pesanti, sia da un punto di vista di qualità della criminalità giovanile sia da un punto di vista numerico, sia giusto chiedersi che cosa possiamo fare. Sicuramente l'idea di stabilire norme minime idonee per tutti i paesi dell'Unione e la diffusione delle buone pratiche sono una politica utile di fronte a un problema dilagante. Condivido pertanto il parere che sia necessario che la Commissione si occupi di questo problema.

Per quanto riguarda strettamente i contenuti, io credo che sia importante sottolineare alcuni passaggi. Il primo punto è che dobbiamo continuare a ripetere a noi stessi e a tutti che i nuovi nati sono un valore per tutta la Comunità e rappresentano il nostro futuro. Per questo motivo, è d'interesse generale che i bambini, fin dalla loro nascita, siano messi nelle condizioni di avere a disposizione tutto quanto serve loro per diventare cittadini di questa Unione europea, vale a dire politiche che accompagnino la crescita del bambino nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, lotta alla povertà, politiche per la casa e per il lavoro, servizi alle persone, rigoroso rispetto del diritto e del dovere alla formazione scolastica e culturale fino all'inserimento lavorativo, lotta alla diffusione della violenza e tolleranza zero nei confronti dello sfruttamento e della violenza sui minori, anche se questo avviene in famiglia. E' necessaria una certezza dei diritti, ma anche dei doveri e delle pene.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). – Doresc să o felicit pe colega Bazeli pentru acest raport. Delicvenţa juvenilă şi violenţa în şcoli sunt fenomene care există în toate statele membre şi pe care avem responsabilitatea de a le combate prin strategii şi măsuri la nivel naţional şi european. Este nevoie de prevenire, de includerea socială şi reabilitarea delicvenţilor minori, precum şi de măsuri judiciare corespunzătoare. Pentru că anumite grupuri de minori sunt mai vulnerabile - fete între 14 şi 18 ani, grupuri de imigranţi, persoane fără domiciliu fix - şi pentru că există riscul ca organizaţii criminale să utilizeze minori pentru traficul de stupefiante, prostituţie şi furt, este important ca incitarea minorilor la delicte să se constituie în circumstanţe agravante pentru infractorii adulţi. Măsurile educative trebuie să devină prioritare şi este important să existe acorduri de parteneriat între diferite instituţii precum şcoală, poliţie, instituţie şi autorităţile locale pentru dezvoltarea de centre de recreere pentru tineri şi incluziunea socială a acestora. Instruirea părinţilor privind importanţa supervizării copiilor şi îndrumarea acestora, precum şi conştientizarea pericolelor, le va permite acestora să intervină de la primele semne ale apariţiei unor probleme de comportament.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE). – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, permettez-moi de féliciter Mme Batzeli pour son rapport. Le titre du rapport indique qu'il appartient à la femme, à la famille et à la société entière de répondre à la délinquance juvénile. J'aurais souhaité que figurent également, dans le titre, les hommes et les pères de famille. Nul n'ignore leur importance et je souhaiterais qu'à l'avenir, nous osions évoquer sans honte le rôle des pères de famille dans les différentes politiques européennes.

Des statistiques très approfondies, notamment celles du chercheur irlandais Patrick Fagan de la Fondation Heritage à Washington, démontrent sans appel que le lien affectif entre les parents et leurs enfants s'établit dans la prime enfance. S'appuyant sur des statistiques de la police criminelle, il démontre que plus le lien affectif est solide au sein de la famille, plus faible est le risque de délinquance juvénile.

La stratégie de Lisbonne prévoit que 60 % des tout petits enfants doivent trouver une place dans une crèche. Je ne remets pas en question le désir des jeunes parents qui souhaitent se lancer dans une carrière professionnelle, mais, à la lumière des statistiques et de l'expérience parentale que nous partageons tous, chers collègues, nous devons exiger la meilleure qualité qui soit pour l'accueil des enfants. Des lieux d'accueil accessibles moyennant un prix abordable doivent se situer à proximité du lieu de travail de l'un des parents.

Je remercie le rapporteur d'avoir insisté sur l'importance de la qualité des établissements d'accueil pour les enfants.

Enrayer la violence des jeunes, voilà une responsabilité que doivent se partager famille et société. La société doit fixer le cadre de l'intervention de l'État. Je refuse de dépénaliser et de décriminaliser les actes de violence commis par de jeunes adultes et je préconise de charger l'Union européenne d'un observatoire de la violence des jeunes pour institutionnaliser l'éducation des jeunes.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριοι συνάδελφοι, συγχαίρω την εισηγήτρια για την πολύ καλή δουλειά που μας παρουσίσε, την καλή συνεργασία που αναπτύξαμε κατά τη διάρκεια της εξέτασης των τροπολογιών, και γιατί μας έδωσε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας.

Απαιτείται συνεργασία μεταξύ όλων των αρμοδίων φορέων που ασχολούνται με τα παιδιά προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, που δεν είναι καινούργιο για την κοινωνία των ανθρώπων. Υπήρχε πάντοτε. Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω κάτι που με είχε εντυπωσιάσει στην παιδική μου ηλικία, όταν μας διηγούνταν μια ιστορία για κάποιον κατάδικο τον οποίο ερώτησαν ποιος φταίει για το ότι είσαι σήμερα μεγάλος παραβάτης στη φυλακή κι εκείνος ανέφερε τη μητέρα του λέγοντας ότι σε εκείνη είχε πρωτοπάει σε ηλικία 3 ετών ένα κλεμμένο αυγό και εκείνη το δέχτηκε. Δεν φταίνε λοιπόν οι γονείς που εργάζονται -πάντα εργάζονταν οι γονείς- αλλά φταίνε οι γονείς που δεν σέβονται τις βασικές ηθικές αρχές και αξίες, φταίνε οι εκπαιδευτικοί που δεν συμβάλλουν στην αναγνώριση της πρώτης μεγάλης αξίας, δηλαδή το σεβασμό της αξιοπρέπειας του ανθρωπίνου προσώπου. Από εκεί αρχίζουν όλα και έτσι μετά οδηγούμεθα στο να πάρουμε μέτρα και πρέπει να πάρουμε μέτρα και βέβαια πρέπει και να τιμωρήσουμε –αν σας πειράζει η λέξη, ας την μετριάσουμε- να επιτιμήσουμε λοιπόν τους νέους προκειμένου να μάθουν να αυτοσυγκρατούνται.

Βέβαια η αυτοσυγκράτηση διδάσκεται, όπως ακούστηκε, από πολύ νωρίς και άρα οι εκπαιδευτικοί και τα ιδρύματα στα οποία εμπιστευόμαστε από πολύ μικρή ηλικία τα παιδιά μας, έχουν και εκείνα ευθύνη. Πρέπει να μάθουν οι νέοι να είναι σωστοί και υπεύθυνοι πολίτες που θα μπορούν με την προσωπικότητά τους και τα προσόντα τους να βοηθήσουν την οικονομική και κοινωνική ζωή του χώρου στον οποίο δραστηριοποιούνται.

Δεν είμαι υπέρ του παρατηρητηρίου. Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα και να προσθέσουν ειδικές δράσεις με χρηματοδότηση μηχανισμών για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE). – Pani Przewodnicząca! Dołączam się do podziękowań dla pani Batzeli za przygotowanie znakomitego sprawozdania. Oczywiście większość z nas zgadza się ze stwierdzeniem, że zjawisko przestępczości nieletnich nasila się i stanowi rosnące zagrożenie.

Metody postępowania i przeciwdziałania przestępczości nieletnich różnią się dość diametralnie w poszczególnych państwach członkowskich. Co więcej, niektórzy politycy próbują wykorzystywać ten problem dla własnych partykularnych interesów politycznych. Głosząc wyłącznie radykalne zaostrzanie kar i wprowadzanie surowej dyscypliny w szkołach, nie tylko nie rozwiązują problemu przestępczości nieletnich, ale bywa, że pogarszają już istniejącą sytuację.

Zgadzam się w pełni ze stwierdzeniem sprawozdawczyni, że główną i najważniejszą częścią strategii walki z przestępczością nieletnich powinna być prewencja. Polityka o charakterze prewencyjnym ma oczywiście charakter długofalowy, to znaczy przekraczający zazwyczaj długość kadencji parlamentarnej i funkcjonowania poszczególnych gabinetów rządowych. Wiąże się też z wyższymi kosztami w krótkoterminowej perspektywie i nie zapewnia szybkich korzyści politycznych, co sprawia, że politycy preferują środki o charakterze represyjnym pozwalające na szybki i łatwy efekt, niestety, przede wszystkim medialny. Zatem kluczową kwestią jest całkowite odpolitycznienie problemu przestępczości nieletnich i wypracowanie wspólnotowych ram w kategoriach społecznych, nie w aspekcie prawa karnego, które pozostaje w kompetencji poszczególnych państw członkowskich.

Podzielam stanowisko, że przyjęcie kodeksu prewencji i solidarności społecznej na rzecz osób młodocianych byłoby ważnym krokiem naprzód. Sprawozdawczyni podkreśliła, że problem przestępczości nieletnich powinien być rozpatrywany na bazie czterech czynników: rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza i środowisko. Tylko takie kompleksowe podejście daję nadzieję na sukces. Dlatego też polityki prorodzinne wdrażane przez poszczególne państwa członkowskie nie powinny koncentrować się głównie na oferowaniu zachęty finansowej do rodzenia dzieci, ale przede wszystkim na udzielaniu jak najszerszej pomocy i wsparcia rodzinom po urodzeniu dziecka. Nie mam, bowiem najmniejszych wątpliwości, że najważniejszym ogniwem w tym łańcuchu jest właśnie rodzina.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Madam President, I would like to thank the rapporteur for this excellent report. I would like to bring to your attention a new report on juvenile delinquency published in Ireland in the last few weeks, which shows that four out of five young people in our detention schools have psychiatric problems. The Emotional Intelligence, Mental Health and Juvenile Delinquency Report was carried out by two academics from University College Dublin, and it is the first time that this type of research has been carried out anywhere in the world, so it is significant in terms of this debate. It shows that two thirds of all juvenile offenders suffer from conduct-disorder conditions such as ADHD. More than half are abusing drink and drugs; some began using cannabis and alcohol as young as nine years old and began taking cocaine when they were aged just 13.

The research shows that young people experience very high rates of psychiatric disorders, they engage in serious criminality and have significant deficits in emotional intelligence and cognitive ability. As I have said, it is significant because this is the first time such research has been carried out. Eight out of ten of the young boys in this research meet diagnostic criteria for at least one serious psychiatric disorder.

The researchers identified that these young people had, on average, experienced three psychiatric disorders. This equates to almost three times as many disorders among boys who had been referred to a psychiatric service because of the difficulties they were experiencing.

Unfortunately, the difficulties highlighted by this research are not addressed in our current service provision for these young people. The vast majority fail to receive any treatment for the problems they have, and this report highlights – and I would say this applies across Europe as well – the importance of addressing these difficulties. In addition to reducing the effects that mental health problems have on children’s functioning and development, treatment will lead to a significant reduction in offending behaviour and criminality and, therefore, has significant benefits for society and the legal system – in Ireland and, certainly, in the EU as a whole – so I would recommend this research to the House.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

H ψηφοφορία θα γίνει αύριο Πέμπτη 21/06/2007.

 

13. A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség külpolitikai dimenziójára vonatkozó stratégia (vita)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης Bogdan Klich, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης: Στρατηγική για την εξωτερική διάσταση και σχέδιο δράσης για την υλοποίηση του προγράμματος της Χάγης (2006/2111(ΙΝΙ) (Α6-0223/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Klich (PPE-DE), sprawozdawca. – Pani Przewodnicząca! To sprawozdanie pierwotnie miało mieć formę recenzji komunikatu Komisji z 2005 roku w sprawie strategii oraz samej strategii przygotowanej w tymże roku przez Radę. Ale w trakcie prac okazało się, że działania w zakresie zewnętrznego wymiaru obszaru bezpieczeństwa, wolności i sprawiedliwości bardzo poszły do przodu, nabrały nowego impetu. Przyniosły one nowe dokumenty, nowe decyzje i nowe działania i nasza sytuacja dzisiaj różni się w znaczącym stopniu od tej sprzed półtora roku.

Dlatego też postanowiłem patrzeć przed siebie, a nie za siebie, i takie też spojrzenie postanowiły przyjąć obie komisje: Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisja Spraw Zagranicznych, które pracowały nad tym sprawozdaniem w trybie wzmocnionej współpracy. A zatem nie powinno być dziwne, że to sprawozdanie tak naprawdę jest zestawem rekomendacji dla Komisji oraz Rady.

To sprawozdanie opiera się na dwóch założeniach. Po pierwsze, że we współczesnym świecie zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa przeplatają się ze sobą, nakładają się na siebie i tak naprawdę są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Po drugie, że w naszych systemach prawnych i praktyce politycznej niezbędne jest zachowanie równowagi pomiędzy wolnościami obywatelskimi – z jednej strony, a bezpieczeństwem naszych obywateli – z drugiej. Oznacza to, że jeżeli naszym obywatelom chcemy zapewnić i bezpieczeństwo, i wolność, to obie te wartości musimy promować na zewnątrz, poza granicami Unii Europejskiej, ale obie zawsze w swoistej równowadze.

Tak więc nasza polityka zagraniczna musi uwzględniać te właśnie założenia i dostosować do nich swoje instrumenty: wspólne stanowiska, wspólne działania, umowy dwustronne czy umowy wielostronne. Innymi słowy, na przykład w porozumieniach z krajami trzecimi powinniśmy zamieszczać zarówno klauzule antyterrorystyczne, jak i klauzule praw człowieka. A w bieżącej współpracy z tymi krajami Unia Europejska powinna promować zarówno przestrzeganie praw człowieka, jak i wspólne zwalczanie terroryzmu międzynarodowego.

Tu w Parlamencie mamy także świadomość obecnych ograniczeń i barier, które zmniejszają skuteczność Unii Europejskiej w omawianym zakresie. One po części wynikają z naszej skomplikowanej i niejasnej struktury instytucjonalnej, ale po części także z braku woli do pogłębiania integracji europejskiej. W każdym filarze decyzje co do współpracy i porozumień zewnętrznych podejmowane są według innej procedury. A postulowane od dłuższego czasu uwspólnotowienie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych w dalszym ciągu czeka na lepsze czasy. Te czasy muszą nadejść jak najszybciej.

Oczekujemy, że najbliższy szczyt Unii Europejskiej doprowadzi do zwołania konferencji międzyrządowej, takiej, która do końca tego roku przedstawi projekt nowego traktatu, oraz że w tym traktacie Unia uzyska osobowość prawną, zostanie zniesiona dotychczasowa struktura filarowa, zmniejszona zostanie liczba kategorii aktów prawnych oraz uproszczone i ujednolicone zostaną procedury decyzyjne.

Zanim jednak to nastąpi, zanim traktat wejdzie w życie, ponieważ może wejść w życie dopiero w 2009 roku, sprawozdanie to postuluje zastosowanie klauzuli przejściowej, passerelle, zgodnie z artykułem 42 Traktatu o Unii Europejskiej w odniesieniu do współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych oraz polityki imigracyjnej w zakresie legalnej imigracji oraz integracji cudzoziemców. To umożliwiłoby Radzie i nam wszystkim wcześniejsze wprowadzenie tych wspólnotowych mechanizmów do tych bardzo ważnych obszarów. Obserwując presję imigracyjną na naszą południową granicę oraz zagrożenie ze strony przestępczości zorganizowanej w stosunku do granicy wschodniej, brak takich decyzji byłby bardzo poważnym błędem politycznym.

A skoro już mówimy o granicach, to chciałbym zwrócić szczególną uwagę Komisji na ustęp 42, który przypomina o bolesnej dla obywateli 12 krajów Unii Europejskiej konieczności posiadania wiz do Stanów Zjednoczonych. Po raz kolejny jako Parlament upominamy się o załatwienie tej sprawy. Na zakończenie chciałem serdecznie podziękować wszystkim moim współpracownikom, zarówno z mojej grupy politycznej, jak i shadow rapporteurom z innych grup politycznych oraz komisarzowi Franco Frattiniemu za dobrą i owocną współpracę.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Vizepräsident der Kommission, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Europäische Union hat sich zum Ziel gesetzt, für ihre Bürger einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu schaffen. Dieses Ziel kann die Europäische Union jedoch nicht allein verwirklichen. Der freie Personen- und Warenverkehr sowie Europas ökonomische Stärke und demokratische Stabilität haben die Europäische Union zum Ziel illegaler Migration, organisierter Kriminalität, des internationalen Drogenhandels, aber auch des islamistischen Terrorismus gemacht.

Das bedeutet, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie wir die bestehenden Mechanismen und Konzepte im Bereich Justiz und Inneres weiter entwickeln – und, Sie haben es gerade erwähnt, sehr geehrter Herr Berichterstatter – in die Außenbeziehungen der EU integrieren können.

Ich begrüße ausdrücklich das große Interesse, das das Europäische Parlament an den Außenbeziehungen in den Bereichen Justiz und Inneres und insbesondere an der genannten Strategie zeigt, und die Empfehlungen des Berichtes Klich geben wichtige Anregungen für Diskussionen im Rat, wie die Politik der Union in den Außenbeziehungen im Bereich Justiz und Inneres weiter vertieft und noch effektiver gestaltet werden kann.

Die Strategie für die externe Dimension der Justiz- und Innenpolitik stellt die Ziele und Vorgehensweisen ausführlich dar. Die Zusammenarbeit mit den Drittstaaten beinhaltet unter anderem die Unterstützung der Europäischen Union für die Institutionen und den Kapazitätsaufbau. Dies ist eine langfristige Aufgabe, deren Fortschritte innerhalb der gemeinsamen Institutionen beraten werden. Die direkten Nachbarn der Europäischen Union spielen eine besonders wichtige Rolle für die Sicherheit der Europäischen Union. Die Kapitel über die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres im Rahmen der Aktionspläne, die im Zuge der europäischen Nachbarschaftspolitik gemeinsam mit den Partnerstaaten angenommen worden sind, sind daher sehr ausführlich gestaltet.

Unter den Staaten der europäischen Nachbarschaftspolitik hat die Ukraine nicht nur aufgrund ihrer langen gemeinsamen Grenze mit der EU eine ganz besondere Stellung. Die Zusammenarbeit in mit der Ukraine in den Bereichen Justiz und Inneres ist schon weit fortgeschritten. Am 11. Juli wurde in Luxemburg mit der Unterzeichnung des Arbeitsabkommens zwischen Frontex und dem ukrainischen Grenzschutz eine weitere wichtige Grundlage gelegt. Zudem sind die Abkommen über Visaerleichterungen und Rückübernahme am 18. Juni unterzeichnet worden.

Die enge Zusammenarbeit mit den Nachbarregionen ist für die Union im Bereich Migration ganz besonders wichtig. Auf der Basis des Gesamtansatzes „Migration“ hat die Europäische Union in den letzten anderthalb Jahren die Zusammenarbeit mit den Staaten Afrikas und des Mittelmeerraums sehr intensiviert. Die Resultate sind ermutigend. Der Rat allgemeine Angelegenheiten hat vor wenigen Tagen, am 18. Juni, beschlossen, den Gesamtansatz Migration auf die östlichen und südöstlichen EU-Nachbarregionen auszudehnen. Neben den direkten Nachbarn hat die Zusammenarbeit im Bereich Justiz und Inneres mit den strategischen Partnern USA und Russland für die Europäische Union eine ganz besondere Bedeutung. Auch der Bericht geht entsprechend auf viele Aspekte dieser Partnerschaft ein.

Mit Russland wurden im Mai 2005 vier Fahrpläne für gemeinsame Räume verabschiedet: Der gemeinsame Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ist auch nach Ansicht Russlands derjenige, bei dem bislang die besten Fortschritte erzielt wurden. Dazu gehört natürlich auch das Abkommen über Visa und Rückübernahme, das Anfang Juni in Kraft getreten ist.

Minister Schäuble hat beim letzten EU-Russland-Treffen der Justiz- und Innenminister mit seinem Amtskollegen Nurgalijew aber auch das unverhältnismäßige Eingreifen der russischen Sicherheitskräfte bei den von der Opposition veranstalteten Demonstrationen offen angesprochen. Kurz nach der Minister-Troika im Bereich Justiz und Inneres haben auch die regelmäßigen Menschenrechtskonsultationen mit Russland stattgefunden. Auch mit Usbekistan haben Menschenrechtsfragen unter deutscher Präsidentschaft im Rahmen des Unterausschusses Justiz und Inneres eine zentrale Rolle gespielt.

Im Zentrum des letzten Treffens mit den Vereinigten Staaten standen die Terrorismusbekämpfung, Visumfragen und Fragen des Datenschutzes, auch im Zusammenhang mit der Übermittlung von Flugpassagierdaten.

Die deutsche Präsidentschaft bemüht sich dabei auch in den letzten Tagen mit voller Kraft um den Abschluss eines neuen PNR-Abkommens mit den USA. Die USA sind auch kein leichter Verhandlungspartner, wie wir aus den Diskussionen wissen.

Darüber hinaus hat die deutsche Präsidentschaft auch die beiden strategischen Partner USA und Russland zusammen an einen Tisch gebracht, um über gemeinsame Sicherheitsherausforderungen zu beraten. Hierzu gehören Drogenbekämpfung, Terrorismusbekämpfung und Grenzmanagement.

Der Bericht widmet sich außerdem der Stärkung der polizeilichen und justitiellen Zusammenarbeit. Die deutsche Präsidentschaft hat – so meine ich – Wesentliches zur Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union erreicht. Hierbei sei insbesondere die politische Einigung zur Überführung der wesentlichen Teile des Vertrags von Prüm in den EU-Rechtsrahmen erwähnt.

Außerdem konnte eine politische Einigung zur Überführung von Europol in den Rechtsrahmen der Europäischen Union erreicht werden. Auch Frontex konnte während der letzten sechs Monaten wesentlich gestärkt werden.

Hervorzuheben ist außerdem der im Bericht Klich erwähnte Rahmenbeschluss über den Austausch von Informationen aus dem Strafregister zwischen den Mitgliedstaaten.

Inwiefern eine Zusammenarbeit mit Drittstaaten, z.B. Russland, möglich ist, hängt auch vom dortigen Datenschutzniveau ab, das jeweils zu prüfen sein wird.

Globale Bedrohungen und Phänomene können nur im internationalen Zusammenwirken effektiv bekämpft werden. Die genannte Strategie für die Außendimensionen im Bereich Justiz und Inneres ist daher ein unverzichtbares Element bei der Schaffung eines Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Der Rat setzt auch weiterhin auf eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Ausschuss und dem Europäischen Parlament bei der Umsetzung und Weiterentwicklung dieser Strategie.

 
  
  

IN THE CHAIR: MRS DIANA WALLIS
Vice-President

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Vicepresidente della Commissione. Signor Presidente, onorevoli deputati, certamente tutti noi condividiamo il principio secondo cui le libertà e i diritti fondamentali delle persone non possono conoscere confini territoriali. Purtroppo, anche la criminalità organizzata e il terrorismo non conoscono confini. Ecco perché, come è stato detto dal relatore e dal rappresentante del Consiglio, vi è un legame crescente tra la dimensione interna e la dimensione internazionale delle politiche dell'Unione europea nel campo della giustizia, della sicurezza e della libertà.

Questo vuol dire lavorare insieme per un grande obiettivo politico che va in due direzioni: la prima è quella di rafforzare uno spazio interno di sicurezza che garantisca ai cittadini e ai residenti nell'Unione europea diritti, libertà fondamentali e un'armonizzazione dei sistemi e delle regole per rendere giustizia a chi la chiede; la seconda è quella di garantire una dimensione internazionale che in qualche modo fornisca uno strumento alla politica estera dell'Unione europea attraverso il rafforzamento del ruolo della legge e delle Istituzioni, la promozione dei valori democratici fuori dai nostri confini e il consolidamento delle Istituzioni.

Si tratta di grandi obiettivi di politica estera per l'Unione europea che si realizzano proprio attraverso interventi in questo campo: sicurezza da un lato e rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti dall'altro. Si tratta di due valori che possono e che devono stare insieme. Come è stato detto, non ci può essere contraddizione tra garantire sicurezza ai cittadini, a qualunque persona umana, e al tempo stesso garantire loro il rispetto delle libertà fondamentali. Credo che questi valori comuni debbano formare la base per gli accordi, per le relazioni e per il partenariato con i paesi terzi. La promozione dei diritti umani e della democrazia deve quindi essere un elemento che integra le nostre politiche quando l'Europa esercita un ruolo sulla scena internazionale.

La relazione in esame tocca temi fondamentali che io condivido profondamente: rafforzare la responsabilità democratica, rafforzare la sicurezza e i diritti, garantire ai cittadini un più elevato livello di protezione contro il terrorismo e il crimine organizzato, promuovere la cooperazione transfrontaliera tra le forze di polizia e tra le autorità giudiziarie e realizzare un'effettiva politica dell'Unione europea per l'immigrazione, con una solidarietà che deve andare oltre i confini dell'Unione europea, una politica europea per l'asilo per coloro che hanno bisogno di protezione internazionale e uno sforzo di contrasto duro e severo contro il traffico di esseri umani che sfrutta la disperazione degli immigrati.

Noi stiamo già realizzando tutto questo. La politica europea sull'immigrazione si sta arricchendo. Nelle scorse settimane ho proposto al Parlamento e al Consiglio dei documenti per aprire il fronte dell'immigrazione economica, dell'immigrazione circolare, per favorire la mobilità e quindi per abbandonare l'aspetto solamente repressivo delle politiche migratorie, sebbene sia comunque indispensabile contrastare ogni forma di illegalità.

Soltanto pochi giorni fa ho proposto un Libro Verde sulle politiche di asilo, che consentirà a questo Parlamento e a tutti gli attori interessati di partecipare, affinché all'inizio del prossimo anno io possa presentare un piano d'azione che realizzi entro il 2010, come promesso, un sistema europeo unico sullo status di rifugiato politico.

Vi sono quindi molti temi per quanto riguarda l'immigrazione e le politiche di asilo in cui l'Europa svolge già un ruolo sulla scena internazionale. Credo che in questo campo la dimensione euromediterranea dell'Europa debba essere ulteriormente rafforzata, così come l'Europa esercita un ruolo nella dimensione orientale per quanto riguarda i Balcani, il Caucaso, i rapporti con la Federazione russa e con l'Ucraina. In questa regione stiamo già realizzando attività in settori diversi, che vanno dal traffico di esseri umani alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e delle donne e alla lotta contro la criminalità informatica, un altro tema che ovviamente non conosce confini e frontiere e che deve essere affrontato a livello internazionale.

Sul terrorismo è già stato detto molto. Ovviamente la lotta contro il terrorismo deve continuare con i mezzi dello Stato di diritto, ma è certamente necessario proseguire e rafforzare la cooperazione internazionale con i grandi attori mondiali.

A tal fine apprezzo molto il fatto che il relatore ricordi l'importanza di processi decisionali che permettano all'Unione europea di prendere le proprie decisioni. Apprezzo molto il richiamo all'articolo 42 del Trattato, alla cosiddetta "passerella", ma credo che sia estremamente importante non perdere l'occasione offerta dal prossimo Consiglio europeo per discutere del futuro quadro istituzionale dell'Unione europea e per non dimenticare che nel settore della sicurezza, della giustizia e delle libertà fondamentali l'Europa non può rimanere bloccata. L'Europa deve avere gli strumenti per decidere rapidamente, in modo effettivo e con maggiore legittimità democratica, ad esempio conferendo un maggiore ruolo a questo Parlamento e alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Desidero dedicare un'ultima parola alla collaborazione euro-atlantica. Come ha detto il rappresentante del Consiglio, con gli Stati Uniti d'America abbiamo due difficili negoziati in corso. Uno riguarda il trasferimento dei dati sulle transazioni finanziarie, nato dal cosiddetto caso Swift, e l'altro riguarda il trasferimento dei dati dei passeggeri del traffico aereo da e verso gli Stati Uniti. Mi auguro che in entrambi i casi possano essere presto raggiunti accordi che garantiscano da un lato la certezza delle situazioni giuridiche – quindi un cappello giuridico europeo e non l'affidamento ai rapporti bilaterali – e dall'altro lato un bilanciamento tra le esigenze di lotta al terrorismo e la garanzia di riservatezza dei dati personali, che sono entrambi grandi diritti delle persone. Mi auguro che gli Stati Uniti accettino l'impostazione equilibrata che la Presidenza tedesca, con il sostegno della Commissione, ha voluto dare e che si raggiungano tali accordi entro la fine di questo mese, prima che la Presidenza tedesca lasci il suo ruolo.

Ho informato dello stato dei negoziati il presidente della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Vi sono aspetti che non possono ancora essere diffusi, perché i negoziati sono ancora in corso, ma ho provveduto a tenere costantemente informati dell'esito delle trattative il presidente e i responsabili dei gruppi parlamentari in seno a tale commissione.

 
  
MPphoto
 
 

  Aloyzas Sakalas (PSE), draftsman of the opinion of the Committee on Foreign Affairs. – Madam President, this report was prepared under enhanced cooperation between the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs and the Committee on Foreign Affairs. I am pleased to inform my colleagues that Mr Klich and I have agreed on a comprehensive text which, I believe, reflects the views of both committees. I very much thank Mr Klich for his time, cooperation and flexibility.

In addition to the many points made in the report, my main message to the Council and to the Commission would be as follows. Firstly, it is obvious that the internal stability of the EU is to a degree dependent on external factors, such as the situation in neighbouring countries. Secondly, no standard approach will work to improve the political situation in these countries, as the countries differ greatly in their economic, political and social realities. Thirdly, I therefore stress the need for a tailor-made approach towards neighbouring countries in EU policy in the area of freedom, security and justice.

 
  
MPphoto
 
 

  President. This debate is now adjourned until 9 p.m.

 

14. Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)
MPphoto
 
 

  President. The next item is Question Time (B6-0125/2007).

The following questions are addressed to the Council.

Question No 1 by Manolis Mavrommatis (H-0354/07)

Subject: EU taxation policy

The taxation policy pursued by the Member States should be consistent with the Community's objectives in terms of job creation, EU competitiveness, the single market and free movement of capital. The 27 Member States are solely responsible for the planning and implementation of direct taxation policy, while the Community rules governing individual areas of taxation policy in the Union require the unanimity of the 27 for any decision-making. Value added tax (VAT) on products has become quite a complicated matter in recent years. In particular, VAT in the Member States ranges from 3% in Luxembourg to 25% in Denmark. Will the Council say whether the EU is moving closer to adopting a common system for value added tax, what stage has been reached in discussions to date and what the Member States' intentions are concerning the adoption of a common rate of VAT?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Frau Präsidentin! Das gemeinsame Mehrwertsteuersystem wurde 1967 durch die erste und die zweite Mehrwertsteuerrichtlinie eingerichtet. Diese beiden Richtlinien gaben die allgemeinen Strukturen des Systems vor. Die ausführlichen Vorschriften für die Anwendung des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems wurden 1977 durch die Annahme der sechsten Mehrwertsteuerrichtlinie eingeführt. Diese Richtlinie wurde seither zahlreichen Änderungen unterzogen, die meist durch die Schaffung des Binnenmarktes und die damit verbundene Beseitigung der Steuergrenzen zwischen den Mitgliedstaaten bedingt waren.

Seit dem 1. Januar 2007 ist die sechste Richtlinie aufgehoben und durch die Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem ersetzt worden, die alle Änderungen umfasst, die durch die Rechtsakte zur Änderung der Grundrichtlinie vorgenommen wurden. In Bezug auf die Mehrwertsteuersätze ist in der Richtlinie grundsätzlich die Anwendung eines Normalsatzes sowie eines oder zweier ermäßigter Sätze vorgesehen. Der Normalsatz beträgt mindestens 15 %. Diese Mindesthöhe ist bis zum 31. Dezember 2010 festgelegt. Die ermäßigten Sätze, die mindestens 5 % betragen, gelten für Waren und Dienstleistungen, die in der Richtlinie definiert werden. Ferner sind in der Richtlinie bestimmte Ausnahmen und Übergangsregelungen von dieser allgemeinen Regel vorgesehen, damit die Mitgliedstaaten auf spezifische Situationen reagieren können.

Damit die Auswirkungen der ermäßigten Sätze besser eingeschätzt werden können, sieht die Richtlinie außerdem vor, dass die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat spätestens am 30. Juni 2007 auf der Grundlage der von einer unabhängigen Expertengruppe für Wirtschaftsfragen durchgeführten Untersuchung einen globalen Bewertungsbericht über die Auswirkungen der auf lokal erbrachte Dienstleistungen angewandten ermäßigten Sätze vorlegt, insbesondere in Bezug auf die Schaffung von Arbeitsplätzen, das Wirtschaftswachstum und das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts.

 
  
MPphoto
 
 

  Μανώλης Μαυρομμάτης (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, όπως αναφέρατε η Επιτροπή μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2007 θα πρέπει να έχει στη διάθεσή της και να κάνει γνωστά τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τον αντίκτυπο στην οικονομική ευμάρεια και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στα κράτη μέλη από τον διαφορετικό φόρο προστιθέμενης αξίας.

Είναι αναμενόμενο ότι οι διαφορετικές τιμές στο ΦΠΑ έχουν ισχυρή επίπτωση στους τομείς της εσωτερικής αγοράς και της οικονομικής άνθησης των κρατών μελών, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι επί μέρους οικονομικοί δείκτες και να οξύνονται οι ανισότητες στην οικονομία και την κοινωνία.

Σας ερωτώ, κύριε Υπουργέ, είναι ήδη γνωστός σε σας ο αντίκτυπος του διαφορετικού ΦΠΑ και αν ναι, ποιος είναι αυτός;

Και τέλος, σε ποιες πολιτικές προσανατολίζεται το Συμβούλιο προκειμένου να μειώσει τις αρνητικές συνέπειες αυτής της διαφορετικότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Herr Abgeordneter! Ich habe auch gesagt, dass es unterschiedliche Entwicklungen und Entscheidungen in dem Rahmen, in dem das in der Europäischen Union möglich ist, gegeben hat. Es sollte ja gerade auch dazu dienen, dass wir, wenn der Bericht der Expertengruppe vorgelegt wird, die Fakten auf dem Tisch haben, um bewerten zu können, ob es sozusagen Hindernisse für das Funktionieren des Binnenmarktes gibt oder nicht, und welche Auswirkungen in bestimmten Sektoren auftreten, in denen es in der Vergangenheit ermäßigte Sätze gab. Ich bitte um Verständnis dafür, dass wir diesen Bericht abwarten sollten. Danach müssen wir gemeinsam – der Rat, aber auch das Europäische Parlament – eine Bewertung vornehmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE). – Herr Minister, ich möchte die Frage etwas erweitern: Es ist zwar recht schön, wenn versucht wird, einheitliche oder angeglichene Mehrwertsteuersätze in Europa zu erreichen. Aber das Ziel der europäischen Steuerpolitik müsste doch sein, am Ende innerhalb der gesamten Europäischen Union einheitliche bzw. zumindest vergleichbare Steuersätze und Steuern zu haben. Es würde mich interessieren, wie diese Frage generell im Rat diskutiert wird, ob es Ansätze dazu gibt, und wenn ja, welche.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Soweit ich unterrichtet bin, hatten wir in der Vergangenheit beispielsweise bei der Körperschaftssteuer eine Debatte über die Höhe der Steuersätze und über die unterschiedlichen Indikatoren für eine gemeinsame steuerliche Bemessungsgrundlage. Sie wissen, dass unter der deutschen Ratspräsidentschaft einige Arbeiten dazu geleistet worden sind, aber noch keine Einigung erzielt wurde.

In Bezug auf die Mehrwertsteuer sage ich noch einmal, dass wir uns als nächsten Punkt damit befassen werden. Was bringt dieser Expertenbericht? Welche Vorschläge und welche Auswertungen nimmt die Kommission vor? Welche Vorschläge werden dem Rat unterbreitet? Eine aktuelle Diskussion über die konkrete Frage, die der Abgeordnete gestellt hat, hat es im Rat jedoch nicht gegeben.

 
  
MPphoto
 
 

  President. Question No 2 by Claude Moraes (H-0356/07)

Subject: EU cross-border cooperation to protect children from child abuse - mutual recognition of disqualifications from working with children

There is an urgent need for effective systems within the EU to ensure that unsuitable people are not able to gain employment which brings them into contact with children.

On 1 June 2006 the European Parliament adopted its report on the 2004 'Initiative of the Kingdom of Belgium with a view to the adoption by the Council of a framework decision on the recognition and enforcement in the European Union of prohibitions arising from convictions for sexual offences committed against children' (14207/2004 - C6-0244/2004 - 2004/0818(CNS)).

What progress is being made towards adoption by the Council of the proposed framework decision, which is crucial for ensuring the protection of children in Europe?

In the event of a lack of progress towards adoption, how does the Council intend to ensure that all the objectives this initiative aims to achieve will be otherwise met? (it aims to ensure that Member States recognise and enforce bans on working with children imposed on individuals by other Member States.)

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Die Initiative des Königreichs Belgien im Hinblick auf die Annahme eines Rahmenbeschlusses durch den Rat betreffend die Anerkennung und Vollstreckung von Berufsverboten in der Europäischen Union aufgrund von Verurteilungen wegen Sexualstraftaten gegen Kinder wurde vom Rat eingehend erörtert. Im Anschluss an diese Erörterung hat der Ausschuss gemäß Artikel 36 auf seiner Tagung am 22./23. März 2007 beschlossen, diesen Fragenkomplex im Zusammenhang mit dem Rahmenbeschluss über die Durchführung und den Inhalt des Austauschs von Informationen aus dem Strafregister zu regeln und den Entwurf dieses Rahmenbeschlusses entsprechend zu ändern.

Anlässlich der Tagung des Rates Justiz und Inneres in Luxemburg hat der Rat am 13. Juni 2007 Einvernehmen für eine allgemeine Ausrichtung für einen Rahmenbeschluss über die Durchführung und den Inhalt des Austauschs von Informationen aus dem Strafregister erzielt und einvernehmlich die Initiative des Königreichs Belgien zum Abschluss gebracht. Damit ist insbesondere dem wichtigen Aspekt der belgischen Initiative Rechnung getragen worden, dass Informationen über einschlägige Verurteilungen und Berufsverbote, die in einem Mitgliedstaat ausgesprochen wurden, auch anderen Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen, damit von jedem Mitgliedstaat aus den Informationen die notwendigen Schlussfolgerungen gezogen werden können, die erforderlich sind, um Kinder vor den Gefahren des sexuellen Missbrauchs zu schützen.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (PSE). – I would like to thank the President-in-Office of the Council for that answer, but I should also like to ask him to acknowledge in the German Presidency the real concern across the European Union about recent incidents of possible child abduction for the purposes of exploitation. I would ask him to acknowledge that this is now a major issue in the European Union, for his country, for mine and for others, and to ensure that we come to a conclusion, before the end of the German Presidency, on the exchange of criminal records on people who work with children and will be a danger to them.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Herr Abgeordneter, ich habe schon einmal gesagt, dass in der Tat die Initiative aufgenommen worden ist und dass sich auch die Justiz- und Innenminister erst vor kurzem darüber verständigt haben, das wesentliche Kernanliegen, das der belgischen Initiative zugrunde liegt, umzusetzen. Unabhängig von gewissen Unterschieden in Bezug auf Informationen, die weitergegeben werden dürfen, haben wir in dem zentralen Punkt, zu dem Belgien diese Initiative gestartet hat, jetzt eine gemeinsame Lösung in der Europäischen Union gefunden. Ich finde, das ist ein wichtiger Schritt. Sie werden verstehen, dass die noch verbleibende Zeit des deutschen Ratsvorsitzes vermutlich nicht mehr ausreichen wird, um über andere Bereiche eine Verständigung zustande zu bringen.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE). – Is it not a pretty dire situation that, three years on from the proposal and when everybody agrees that making cross-border information available on sex offenders is one of the most urgent priorities and one very much supported by the public, we simply have no agreement? And the Council says it will look at this soon!

Is it not also pretty shocking that the UK Government is seeking an opt-out from this law enforcement area of European cooperation so that, even if it were agreed, our children would not even be protected by measures to track sex offenders?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Sehr geehrte Frau Abgeordnete! Ich will jetzt weniger auf die noch ausstehende Entscheidung in Bezug auf die Änderung des Vertrages über eine europäische Verfassung eingehen. Aber ich habe doch deutlich gemacht, dass sich die Justizminister am 13. Juni verständigt haben und dass eine Lösung durch Integration dieses wesentlichen Elements über den Strafregisteraustausch aus der belgischen Initiative Eingang in den geplanten Rahmenbeschluss gefunden hat. Es ist vor allem wichtig zu wissen: Wenn nur ein Mitgliedstaat die Information hat, was geschieht dann, wenn jemand woanders eine berufliche Tätigkeit aufnimmt? Ist das dann in der Europäischen Union bekannt? Das ist jetzt durch den gefundenen Rahmenbeschluss sichergestellt.

 
  
MPphoto
 
 

  President. Question No 3 by Marie Panayotopoulos-Cassiotou (H-0358/07)

Subject: Discrimination against disabled people or children with learning difficulties

Although 2007 is the Year of Equal Opportunities for All, people with disabilities or special needs continue to encounter discrimination owing to their particular circumstances. Typical examples are: (a) disabled people who are unable to obtain insurance cover and, in the event of an accident, have to rely on their families and (b) children with learning difficulties (e.g. stammering, dyslexia) who encounter a lack of standard practice in national school legislation. Moreover, whereas they may be given favourable treatment in one particular country - oral examination in the case of dyslexic individuals, for example - they do not enjoy the same opportunities in other Member States, even in the European Schools.

Will the Council intervene to ensure that disabled people are able to obtain private insurance and that the needs of children with learning difficulties are met, in particular in the European Schools?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Ich darf gleich aus der Sicht der Präsidentschaft des Rates sagen, dass Sie eine sehr wichtige und berechtigte Frage gestellt haben. Der Rat ist sich in vollem Maße bewusst, dass es von Bedeutung ist, das Wohlergehen von Behinderten und Kindern mit Lernschwierigkeiten zu gewährleisten.

Der Rat möchte die Gelegenheit nutzen, auf den allgemeinen gesetzlichen Rahmen für die Bekämpfung von Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf aus Gründen der Religion, der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung aufmerksam zu machen. In dieser Richtlinie, die sich auf Artikel 13 des Vertrages stützt, werden Mindestanforderungen festgelegt, die von allen Mitgliedstaaten erfüllt werden müssen. Nur erstreckt sich dieser gesetzliche Rahmen weder auf Versicherungen noch auf das Bildungswesen. Die Mitgliedstaaten können jedoch Bestimmungen einführen oder beibehalten, die dem Gleichheitsgrundsatz in noch stärkerem Maße gerecht werden als die der Richtlinie und einen Schutz vor Diskriminierungen in Bereichen mit nationaler Zuständigkeit vorsehen.

Was das europäische Jahr der Chancengleichheit für alle betrifft, so stellt der Rat befriedigt fest, dass die Kommission beabsichtigt, mehrere Untersuchungen zu veröffentlichen, die für Ihre Frage von Belang sind. Diese Untersuchungen sollen ein Schlaglicht auf die soziale Lage unter Einbeziehung von Bildung und Ausbildung von Behinderten werfen und statistische Angaben zu den Behinderten zusammenfassen, die vor allem von Behörden der sozialen Sicherheit bereitgestellt wurden, so dass sich eine realistische Sicht auf die Lage von Behinderten insgesamt unter Einbeziehung der Bildungsdimension ergibt.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, κύριε προεδρεύοντα του Συμβουλίου σας ευχαριστώ για την απάντηση.

Ήθελα να επισημάνω ότι η Γερμανία ως χώρα, έχει ήδη δείξει κατανόηση για τους αναπήρους και υπάρχει νομοθεσία που τους επιτρέπει να ασφαλίζονται, ώστε στην απασχόληση να έχουν ίση μεταχείριση.

Επίσης, στα ευρωπαϊκά σχολεία δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνουν τα παιδιά με αναπηρίες όπως σε χώρες μέλη και για τον λόγο αυτό παρακαλώ να υπάρξουν πρωτοβουλίες εκ μέρους του Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Sehr geehrte Frau Abgeordnete! Ich müsste diesem Sachverhalt, den Sie gerade vorgetragen haben, noch einmal nachgehen. Aber ich habe schon einmal gesagt: Auf der einen Seite muss versucht werden, in Bezug auf bestimmte Dinge neue Initiativen zu entwickeln. Wenn die Kommission diesen Bericht vorstellt, werden wir sehen, wo Lücken bestehen. Dann können diese sicherlich entweder über die Europäische Union oder aber – wovon ich ausgehe – im Bereich der nationalen Zuständigkeiten durch gesetzliche Maßnahmen geschlossen werden.

 
  
MPphoto
 
 

  President. Question No 4 by Manuel Medina Ortega (H-0361/07)

Subject: Intergovernmental cooperation and passarelle clauses on immigration issues

Given the growing importance of immigration issues in EU policies, and the implementation of intergovernmental cooperation mechanisms such as Frontex or rapid intervention teams, what plans is the Council considering with a view to strengthening the Community pillar in this area, particularly by means of the so-called 'passarelle clauses' provided for in the EU Treaties?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Frau Präsidentin! Ich bitte um Nachsicht dafür, dass ich in der Antwort jetzt viele technische Dinge nennen muss, die vielleicht nicht immer verständlich sind. Aber diejenigen, die sich mit der Materie intensiv befassen, wissen natürlich, wie wichtig in diesem Bereich die Grundlagen hierfür sind.

Maßnahmen in diesem Bereich, also bei der Migration, können derzeit gemäß Teil III Titel IV des Vertrags über die Europäische Gemeinschaft getroffen werden. Die Bereiche, in denen Maßnahmen im Rahmen der Mitentscheidung mit dem Europäischen Parlament getroffen werden, erfahren nach Artikel 67 Absatz 2 Gedankenstrich 2 eine Erweiterung durch den Beschluss 2004/927/EG des Rates vom 22. Dezember 2004 über die Anwendung des Verfahrens des Artikels 251 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf bestimmte Bereiche, die unter Titel IV des Dritten Teils dieses Vertrags fallen.

Die meisten Maßnahmen nach diesen Bestimmungen werden nun im Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens getroffen. Der Europäische Rat hat allerdings die Ansicht vertreten, dass der Rat bis zum Inkrafttreten des Vertrags über eine Verfassung für Europa die in Artikel 63 Nummer 3 Buchstabe a und Nummer 4 EG-Vertrag genannten Maßnahmen im Bereich der legalen Migration von Staatsangehörigen dritter Länder in die und zwischen den Mitgliedstaaten weiterhin einstimmig beschließen sollte. Diese und andere Fragen werden im laufenden Vertragsreformprozess noch geprüft.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega (PSE). – Señora Presidenta, quiero dar las gracias al Presidente del Consejo por la información que nos ha dado, que, a pesar de su carácter técnico, evidentemente, este Parlamento conoce muy bien.

Lo que pasa es que en este momento tenemos en el Parlamento una enorme preocupación por la incapacidad del Consejo para resolver los temas de la inmigración por la vía de la cooperación intergubernamental. Y me voy a referir a un solo caso, que es el del mantenimiento del Reglamento Dublín II, que impide que, en este momento, prestemos nuestra solidaridad a la República de Malta para enfrentarse a los problemas de la inmigración, algo que podría, en cambio, solucionarse por una vía de carácter comunitario.

Mi preocupación es que la vía intergubernamental no es suficiente y hay que pasar a la vía del primer pilar; uno de los ejemplos en este sentido es el tema del Reglamento Dublín II.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Herr Kollege! Wir haben in vergangenen Runden bereits oft über die Migrationfrage gesprochen. Ich habe mehrfach darauf hingewiesen – auch im Zusammenhang mit einer anderen Debatte von heute –, dass morgen und übermorgen in den Schlussfolgerungen des Rates der Gesamtansatz zur Migration sicherlich eine wesentliche Rolle spielen wird, dass wir uns des Themas annehmen, dass es nicht nur ein Thema ist. Sie fragen zu Recht, wie Staaten, beispielsweise Malta – aber auch anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union – geholfen werden kann. Wir werden aber auch versuchen, für die Fragen und Ursachen von Migration und speziell illegaler Migration gemeinsam mit den Herkunftsländern Lösungen zu finden.

Die andere Frage ist natürlich eine technische Frage. Aber das hängt natürlich alles davon ab, wie wir mit der Frage der Zukunft des Vertrages über eine europäische Verfassung umgehen werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS). – Herr Minister! Massenlegalisierungen von illegalen Zuwanderern in verschieden EU-Staaten wurden ja häufig als Einladung aufgefasst und haben zu wahren Flüchtlingsstürmen geführt und auch den Schlepperbanden Hochkonjunktur beschert.

Wie weit ist der Ausbau von Rückführungsabkommen geplant, vor allem mit jenen Staaten, die von der EU finanzielle Unterstützung bekommen?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Die Rückführung ist ein wichtiger Punkt, der auch in den gemeinsamen Debatten zwischen der Europäischen Union und afrikanischen Staaten, aber letztmalig auf der gemeinsamen Migrationskonferenz letztes Jahr in Tripolis auf der Tagesordnung stand. Das gilt natürlich in vielen Bereichen: Wir haben nämlich heute – obwohl das diese Diskussion nicht entscheidend beeinflusst hat – nicht nur eine Migrationswelle vom Süden in den Norden, sondern auch eine Migration vom Osten in den Westen. Gerade dort wird, wenn es um Visa-Bestimmungen geht, immer genau der Punkt mit aufgenommen, ob wir Regelungen für entsprechende Rückführungsabkommen finden können. Das ist aber auch in den Gesprächen beispielsweise mit Ländern aus der Afrikanischen Union der Fall. Ich kann Ihnen aber jetzt keine Zahl nennen, mit welchen Ländern bereits solche Abkommen abgeschlossen worden sind. Die werden wir aber sicherlich nachliefern können.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE). – Waqt li naqbel mal-President illi din hija xi ħaġa li trid tiġi diskussa fejn huma l-kawżi ta' l-emigrazzjoni, nixtieq nara x'pożizzjoni se tieħu l-Presidenza Ġermaniża dwar il-proposta ta' Malta li jkun hemm burden sharing. Naqblu miegħu li eventwalment trid tiġi diskussa mat-Trattat tal-Konstituzzjoni, imma din hija katastrofi urġenti u għandha bżonn azzjoni urġenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Das sind ja zwei verschiedene Bereiche. Die Ursachen von Flüchtlingsströmen werden auch ein wichtiger Punkt beim Afrika-Gipfel unter portugiesischem Vorsitz im November sein. Was können wir gemeinsam mit den Herkunftsländern an den Situationen verbessern? Verantwortungsvolle Staatsführung, bessere Strukturen, Perspektiven für Arbeitsplätze, für Ausbildung?

Was können zum anderem wir als Europäische Union leisten? Da gab es vor kurzem schon Überlegungen von Kommissar Frattini, aber auch vom deutschen Ratsvorsitz, über die Einräumung einer zeitweiligen Möglichkeit zur Arbeitsaufnahme. Dies wird weiter verfolgt. Außerdem haben wir sicher bei Frontex einen ersten Ansatz gefunden, Ländern zu helfen, die möglicherweise bestimmte Probleme nicht vor Ort lösen können und die Unterstützung durch Frontex erhalten.

 
  
MPphoto
 
 

  President. Question No 5 by Sarah Ludford (H-0364/07)

Subject: Counter-terrorism and human rights

Following the EU-US summit in April 2007, what strategy is the German Presidency proposing for ensuring that transatlantic cooperation to combat terrorism and crime is pursued through methods which respect human rights and civil liberties?

When and how does the Presidency propose to involve the European Parliament in the transatlantic dialogue on security, including the legal framework for fighting terrorism?

What responses has the Presidency sought and received from Member States in response to the European Parliament report on extraordinary rendition adopted on 14 February 2007?

Can the Presidency give an update on filling the post of counter-terrorism coordinator, and is it conducting a review on the need for that post to carry more weight in the Council structure, not least in ensuring respect for Article 6 TEU?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Auf dem EU-USA-Gipfeltreffen 2007 haben die Europäische Union und die Vereinigten Staaten Folgendes vereinbart: Im Einklang mit unseren gemeinsamen Werten bekräftigen wir, dass wir uns seit langem dafür einsetzen sicherzustellen, dass die Anstrengungen zur Bekämpfung des Terrorismus mit unseren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht einschließlich der Menschenrechtsnormen, dem Flüchtlingsrecht und dem humanitären Völkerecht im Einklang stehen.

Wir werden unseren laufenden Dialog über die Grundrecht des Völkerrechts, die für unseren gemeinsamen Kampf gegen den Terrorismus von Belang sind, fortsetzen und vertiefen. Dieser Dialog hat zu einer besseren Kenntnis des Rechtsrahmens des jeweils anderen beigetragen und soll unsere Zusammenarbeit bei der Terrorismusbekämpfung fördern.

Der Vorsitz unterrichtet das Europäische Parlament regelmäßig über die transatlantischen Beziehungen, unter anderem auch über Fragen im Zusammenhang mit dem Völkerrecht. Im Vorfeld des EU-USA-Gipfeltreffens am 24. April 2007 fand hier eine entsprechende Unterrichtung statt.

Transatlantischer Dialog: Der Gesetzgeber trägt zum transatlantischen Dialog über Sicherheit bei. Der Rat hat die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. Februar 2007 zur außerordentlichen Überstellung auf der Tagung des Rates „Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen“ am 5. März 2007 zur Kenntnis genommen. Der Vorsitz hat keine Antworten der Mitgliedstaaten auf die genannte Entschließung des Europäischen Parlaments angefordert bzw. erhalten. Die Stelle des Koordinators für die Terrorismusbekämpfung wird derzeit einer Bewertung unterzogen. Die Suche nach einem geeigneten Kandidaten bzw. einer geeigneten Kandidatin ist im Gange.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE). – It would have been preferable to have a full debate on the CIA renditions and European complicity this part-session, as the Liberals wanted, but unfortunately the largest groups on the right and left strangely refused to support that idea. We could then have pressed the Council collectively to respond at last to Parliament’s and Dick Marty’s reports.

How is the Council ensuring human rights compliance, as stated in the summit conclusions, when we know that US efforts are directed at persuading EU Member States to dilute legal protections? Is the Council going to let MEPs into those ongoing secret discussions given that we are supposed to have a high-level trialogue on terrorism? We have never been consulted on the action plan, and I think it is about time the Council improved its partnership with Parliament on these matters.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich bereits bei der Debatte über den transatlantischen Dialog erklärt, wie wichtig dieser ist und was wir von der Europäischen Union, aber auch als Ratsvorsitz zur Debatte beigetragen haben. Es ist in der Tat so, dass vieles angestoßen worden ist und dass es derzeit zwar nicht auf höchster Ebene, aber auf Arbeitsebene entsprechende Gespräche gibt. Ich bitte um Nachsicht, dass das vertrauliche Gespräche sind. Aber durch die regelmäßige Aufnahme der Thematik der transatlantischen Beziehungen in die Tagesordnung besteht auch in Zukunft die Möglichkeit, uns darüber auszutauschen, wie weit wir bei unserem beiderseitigen Bemühen um entsprechende Aufklärung gekommen sind.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE). – Herr Minister, gestatten Sie mir die Anmerkung, dass ich der Meinung bin, dass Ihre Bemühungen in gewissen Teilbereichen vielleicht noch nicht ganz erfolgreich waren. Insbesondere – was meine Zuständigkeit betrifft – im Bereich der meines Erachtens unwürdigen und sicherlich die Menschenrechte verletzenden Kontrollen europäischer Passagiere auf amerikanischen Flughäfen. Ich denke, das ist ein Zustand, der auf Dauer nicht hinzunehmen ist. Es würde mich interessieren, was Sie gegen diese Maßnahmen, die in den Vereinigten Staaten unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung ergriffen wurden, zu tun gedenken?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Herr Abgeordneter, ich will jetzt nicht auf Ihre Bewertung der Kontrolle in den Vereinigten Staaten eingehen. Ich weiß aber, dass die Vereinigten Staaten aufgrund bestimmter Vorkommnisse so handeln. Aber wie Sie wissen, sind wir in einem ständigen Dialog mit den Vereinigten Staaten über das Visa Waiver-Programm, damit die Visafreiheit auch für andere Staaten der Europäischen Union gilt. Ich werde Ihre Frage zum Anlass nehmen, dieses Thema nochmals aufzugreifen und möglicherweise auch dem nachfolgenden portugiesischen Ratsvorsitz nahezulegen, dieses Thema in den Gesprächen mit den Vereinigten Staaten anzusprechen.

 
  
MPphoto
 
 

  President. Question No 6 by Dimitrios Papadimoulis (H-0369/07)

Subject: Deployment of US missile defence system in EU Member States

The USA's plan to set up a missile defence system in Member States of the European Union - Poland and the Czech Republic - on the pretext of guarding against missile attacks from Iran and North Korea has given rise to public concern in Europe, such plans being perceived as making Europe a target as well as giving rise to new divisions. According to an announcement by the Russian Security Council, these plans have already entailed a revision of Russian defence strategy since they are considered to be a threat to the Russian Federation.

What are the Council's views on the deployment of such systems in Member States of the European Union? What measures will it take to ensure that these plans, which are reviving Cold War conditions in Europe, are revoked?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Herr Abgeordneter! Das amerikanische Raketenabwehrsystem mit der geplanten Stationierung von zehn Raketen in Polen sowie eines Radarsystems in der Tschechischen Republik wurde noch nicht im Rat erörtert. Die bilaterale Zusammenarbeit der Vereinigten Staaten mit einigen Mitgliedstaaten der EU im Zusammenhang mit der Stationierung von Elementen des nationalen Raketenabwehrsystems der USA liegt in der nationalen Zuständigkeit der betreffenden Mitgliedstaaten. Der Rat hat deshalb nicht in Erwägung gezogen, das Thema der Raketenabwehr in Beratungen mit den USA oder mit der NATO zur Sprache zu bringen. Die Abwehr ballistischer Flugkörper ist ein Thema der Beratungen im Rahmen der NATO und des NATO-Russland-Rates. Am 19. April fand eine Sondersitzung über die Raketenabwehr im Rahmen des NATO-Rates und des NATO-Russland-Rates statt. Dieses Thema wurde auch auf einer informellen Tagung der NATO-Außenminister am 26./27. April in Oslo erörtert.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL). – Κυρία Πρόεδρε, απορώ με την απάντηση του Συμβουλίου. Καλά, με τους Αμερικάνους και με το ΝΑΤΟ δεν θέλετε να το συζητήσετε. Στο Συμβούλιο, με τους Τσέχους και τους Πολωνούς συναδέλφους σας, σκοπεύετε να το συζητήσετε; Ή τα έχετε εκχωρήσει όλα στο ΝΑΤΟ; Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών έχει εκφράσει την ανησυχία του. Ο κ. Σολάνα, το ίδιο. Η Γερμανία επιθυμεί ομαλές Ευρω-ρωσικές σχέσεις. Σκοπεύετε να συζητήσετε το θέμα κατά την διάρκεια αυτής της Συνόδου Κορυφής; Σκοπεύετε να το συζητήσετε κάποτε; Για ποιο λόγο συζητεί το Συμβούλιο, αν δεν συζητεί για τα θέματα που ανησυχούν όλους τους Ευρωπαίους πολίτες;

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Ich beziehe mich noch einmal auf die Ausgangslage. Auf dem NATO-Rat in Prag wurde vor einigen Jahren unter den Partnern auch darüber abgestimmt, vor welchen neuen Herausforderungen wir stehen und welche möglicherweise neuen Antworten die NATO auf solche Herausforderungen finden muss. Die NATO hat entsprechende Arbeitsgruppen eingesetzt. In Riga wurde diese Debatte fortgesetzt, aber noch kein abschließendes Ergebnis erzielt. Wir sind uns beispielsweise in der gemeinsamen Bedrohungsanalyse einig.

In dieser Phase kam aber auch der Vorschlag Amerikas zu einem nationalen Raketenabwehrsystem. Wir sind der Auffassung, dass das Thema Raketenabwehrsystem generell im Bereich der NATO erörtert werden soll und nicht im Bereich der Europäischen Union. Ich kann nur nochmals bestätigen, dass es nicht Gegenstand der Erörterungen im Europäischen Rat gewesen ist und auch nicht sein wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (ITS). – Herr Minister! Wenn Sie auch zu Recht darauf hinweisen, dass der Rat sich nicht mit dieser Frage befassen will, möchte ich – den Umfragen zufolge sind 51 % der Polen gegen die geplante Stationierung dieser amerikanischen Raketenabwehr – dennoch nachfragen, warum Forderungen von Bürgerinitiativen nach einer Volksbefragung abgetan werden und gesagt wird, Referenden seien ungeeignet. Wie steht der Rat zur Frage einer Beteiligung der Bevölkerung bei derart wichtigen Entscheidungen? Gibt es eine Möglichkeit, hier zumindest noch zu vermitteln?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Was die Frage über die Beteiligung der Bürger betrifft, so ist dies eine nationale Entscheidung. Es ist auch keine Vorgabe seitens des Ratsvorsitzes erforderlich. Das machen die Länder in eigener Verantwortung.

Ich möchte aber in diesem Zusammenhang nochmals zum Ausdruck bringen, dass es ja doch in der Frage generell Bewegung gegeben hat, vor allem zwischen Russland und den Vereinigten Staaten. Hier wurde verabredet, sich intensiv über das Thema auszutauschen und eine Vertrauensbasis zu schaffen. Das ist jetzt noch offen. Wie Sie wissen, hat Herr Putin vor kurzem entsprechende Vorschläge auch Amerika gegenüber gemacht. Ich meine, diese Gespräche sollten wir erst einmal abwarten.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL). – Meine Frage schließt direkt daran an. Gibt es denn eine Position des EU-Ratsvorsitzes zu dem Vorschlag Wladimir Putins, Aserbaidschan in dieses Raketensystem mit einzubeziehen?

Zweitens: Inwiefern entspricht die Position der EU bzw. die des Rates zum US-Raketensystem der Position der NATO, oder gibt es da einen Unterschied? Wenn es einen Unterschied gibt, wie sieht dieser aus?

Drittens: Beabsichtigt der Rat der EU, sich irgendwann einmal mit der Frage des Raketensystems zu beschäftigen?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Der Rat hat sich bis jetzt nicht damit beschäftigt. Ich kann auch nicht vorwegnehmen, ob der Rat sich in Zukunft damit beschäftigen wird. Ich habe vorhin zum Ausdruck gebracht, dass dafür keine Stellungnahme des Ratsvorsitzes erforderlich ist, dass wir es aber angesichts der Debatten der letzten Tage außerordentlich begrüßt haben, dass die zunächst doch etwas konfrontative Situation zwischen den Vereinigten Staaten und Russland jetzt wieder auf eine andere Ebene zurückgeführt worden ist und dass man sagt, man wolle miteinander sprechen. Wir haben bisher die Auffassung vertreten, dass diese Angelegenheit Gegenstand für Beratungen in der NATO ist, und nicht im Europäischen Rat.

 
  
MPphoto
 
 

  President. Question No 7 by Nils Lundgren (H-0374/07)

Subject: Gas pipeline in the Baltic Sea

There are varying reports as to whether the Council has approved the construction of a German-Russian gas pipeline running under the Baltic Sea. It is important - particularly from a democratic perspective - that the public receives an answer on this matter. I have discussed the matter previously with both the Commission and the Council without receiving specific and satisfactory information.

Has the Council formally approved the construction of a German-Russian gas pipeline running under the Baltic Sea? The Council's approval is presumably required to enable the project to go ahead? Should a dispute arise over environmental impact assessment in Swedish waters, is it the European Court of Justice or the Swedish Environmental Court which passes final judgment in the case?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Es sei darauf hingewiesen, dass es keine Rechtsgrundlage gibt, nach der der Rat derartige Vorhaben, wie Sie sie in Ihrer Anfrage ansprechen, förmlich billigen oder ablehnen könnte. Mit anderen Worten: Solche Vorhaben können in Angriff genommen werden, ohne dass zuvor die Zustimmung des Rates eingeholt werden muss.

Es ist Ihnen sicherlich bekannt, dass in der Entscheidung Nr. 1364/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung von Leitlinien für die transeuropäischen Energienetze und zur Aufhebung der Entscheidung 96/391/EG und der Entscheidung Nr. 1229/2003/EG an mehreren Stellen auf eine durch die Ostsee über die Offshore-Route verlaufende Gasfernleitung von Russland nach Deutschland Bezug genommen wird. Ich setze es auch als bekannt voraus, dass nach Anhang I dieser Entscheidung eine nordeuropäische Gasfernleitung zu den Vorhaben von europäischem Interesse zählt und somit zur Kategorie von Vorhaben gehört, denen oberste Priorität zukommt. Hinsichtlich der besonderen Bestimmungen über Vorhaben mit diesem Stellenwert verweist der Rat auf den verfügenden Teil der vorgenannten Entscheidung, die nach dem Mitentscheidungsverfahren vom Europäischen Parlament und vom Rat angenommen worden ist.

Insbesondere möchte ich Sie, Herr Abgeordneter, noch einmal auf Artikel 13 der Entscheidung hinweisen, in dem es wie folgt heißt: „Diese Entscheidung lässt die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung von Vorhaben und der Pläne oder Programme, die den Rahmen für die zukünftige Genehmigung der in Frage stehenden Vorhaben festlegen, unberührt. Sofern nach einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorgesehen ist, werden deren Ergebnisse berücksichtigt, bevor über die Durchführung der Vorhaben nach den einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft entschieden wird.“

Was den zweiten Teil der Anfrage anbelangt, so ist es nach dem Vertrag Sache der Kommission, die korrekte Anwendung der Gemeinschaftsvorschriften sicherzustellen und bei Verstößen die Maßnahmen zu ergreifen, die sie für angemessen hält. Dieser Grundsatz ist natürlich auch auf die geltenden Gemeinschaftsvorschriften für Umweltverträglichkeitsprüfungen anzuwenden.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM). – Fru talman! Som EU-land, och just nu som ordförandeland, pläderar Tyskland för en gemensam energipolitik för EU. Trots det sluter Tyskland en bilateral överenskommelse med Ryssland om en mycket stor satsning på infrastruktur, just denna gasledning, utan att rådgöra med andra EU-medlemsstater runt Östersjön. Vad är kommentaren till detta?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Die Problematik war auch schon Gegenstand einer vorangegangenen Fragestunde. Ich kann nur noch einmal sagen, dass dieses Projekt ein privates und kein staatliches Projekt ist, und dass die Unternehmen, wenn sie dieses Projekt verwirklichen, alle entsprechenden Unterlagen einreichen müssen, auch in den Ländern, in denen diese Pipeline letztlich verlegt werden muss. Dort ist diese Prüfung nach den entsprechenden Bestimmungen vorzunehmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – Herr Minister! Bekanntlich ist diese Gaspipeline von verschiedenen Politikern, Experten und Wissenschaftlern besonders aus den skandinavischen und den baltischen Ländern sowie aus Polen heftig kritisiert worden. Vielleicht könnte der Rat dazu beitragen, dass die zuständigen Experten und Politiker zusammenkommen könnten, um das Problem gemeinsam zu beraten und vielleicht einen Modus vivendi zu finden.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Herr Kollege! Es ist in erster Linie Aufgabe derjenigen, die dieses Projekt planen und durchführen wollen, die betreffenden Länder entsprechend zu unterrichten. Das geschieht durch eine entsprechende Antragstellung. Dieser Antragstellung wird sicherlich eine Prüfung in allen möglichen Bereichen folgen, insbesondere was die Umwelt und die Sicherheit anbelangt. Ich gehe davon aus, dass es auch entsprechende Gespräche geben wird. Aber das liegt zunächst einmal allein in der Initiative derjenigen, die sich an diesem Projekt beteiligen, und das sind Privatunternehmen und keine staatlichen Unternehmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – Pirmininke, gerbiamas ministre, šiuo klausimu mes diskutuojame ne pirmą kartą, ir apie ekologines pasekmes kyla visokių minčių ir nuogąstavimų. Dabar Rusija, vykdydama projektą, pati daro ir ekologinių pasekmių įvertinimą, sakydama, kad ginklai, kurie yra jūros dugne, nėra pavojingi. Ar jums neatrodo nelogiška, kad privatus projekto vykdytojas daro pasekmių įvertinimą?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Sehr geehrte Frau Abgeordnete! Es gibt völkerrechtliche und europäische Rechtsvorschriften, die zu beachten sind. Völkerrechtlich gehe ich davon aus, dass auch Russland daran gebunden ist. Russland prüft ja nicht für sich allein und sagt, wenn das Ergebnis vorliegt, dann ist diese Pipeline generell umweltverträglich. Auch die anderen Partner sind entsprechend zu berücksichtigen. Ich wiederhole noch einmal, was ich in einer der vorausgegangenen Fragestunden gesagt habe, dass – schon im Interesse der Betreiberunternehmen dieser Pipeline – für ganz klare Transparenz gesorgt wird, um den Bürgerinnen und Bürgern die Ängste zu nehmen, und darüber gewacht wird, dass die Minen und Bomben, die noch auf dem Meeresgrund liegen, nicht zum Auslöser einer Gefährdung der Anwohner dieser Pipeline werden. Das wird eine sehr intensive Prüfung sein. Hier sind alle, vor allem die Unternehmen, verpflichtet, diese Prüfung durchführen zu lassen, so dass es nicht allein auf grünes Licht und eine Genehmigung durch Russland ankäme.

 
  
MPphoto
 
 

  President. Question No 8 by Robert Evans (H-0375/07)

Subject: Overseas territories

Does the Council ever discuss the anomaly whereby some overseas territories, literally on the other side of the world, are deemed part of the EU when other places within the EU's borders are considered 'outside' the EU?

In view of the implication of these anomalies, is the time not right to modernise or regularise this situation?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Der Rat hat diese Frage über den vom Herrn Abgeordneten zur Sprache gebrachten Aspekt nicht erörtert. Die physische Entfernung bzw. Nähe zu den 27 Mitgliedstaaten ist für die Beziehungen zwischen den einzelnen Ländern und den Gebieten der Europäischen Union nicht allein entscheidend. Die Beziehungen zu den überseeischen Ländern und Gebieten sind im vierten Teil des EG-Vertrages und in Ratsbeschlüssen geregelt. Der derzeit gültige Ratsbeschluss, der am 27. November 2001 angenommen und am 19. März 2007 geändert wurde, läuft zum 31. Dezember 2013 ab. Vor diesem Zeitpunkt wird der Rat die Situation überprüfen.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Evans (PSE). – My point really was that what we decide in this Chamber – as you said in response to the last question, when you referred to EU laws that have to be respected – applies in places like Martinique, or Guadeloupe, or French Guiana on the coast of South America, thousands of kilometres away, far removed from this place, but it does not apply in places like the Channel Islands, which are between France and Britain, or the Isle of Man, Liechtenstein, Andorra – I could go on. There are all these peculiar little tax havens and exemptions that we seem to allow and where EU law does not apply.

Does the Council not consider this position to be such an anomaly that we ought to look at it again and consider a more modern way forward, rather than trying to legislate thousands of kilometres away, and not on our own doorstep?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Ich brauche wohl im Einzelnen nicht zu erwähnen, dass es sich bei den mit Ihrer Frage verbundenen Komplexen um außereuropäische Gebiete handelt, die aber zur Europäischen Union gehören, weil sie angesichts ihrer Verbindung zum Mutterland sozusagen Mitglieder der Europäischen Union sind. Sie wissen genau, dass Länder wie Andorra oder Liechtenstein zwar in Europa liegen, aber nicht Mitglieder der Europäischen Union sind. Ob die Zugehörigkeit dieser Gebiete und die Übertragung von Rechtsvorschriften auf die genannten Gebiete andauern, wird bei einer entsprechenden Überprüfung im Rat festgestellt werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL). – Häufig sind es ja Überseegebiete, in denen sich Militärbasen von EU-Mitgliedstaaten befinden. Ich möchte einen anderen Fall konkret ansprechen: In Zypern gibt es Gebiete, die sovereign military bases heißen und zu Großbritannien gehören, allerdings nicht Teil der Europäischen Union sind. Meine Frage in diesem Zusammenhang: Ist es ein tragfähiger Zustand, dass es in einem EU-Mitgliedstaat Gebiete eines anderen EU-Mitgliedstaates gibt, die nicht Teil der Europäischen Union sind?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Ich kann Ihnen das nur so erklären, dass es, wie Sie alle wissen, besondere Entwicklungen auf der Insel Zypern gegeben hat und dass hier eben noch ein besonderer Status vorliegt. Insofern haben hier eben noch alte Regelungen Bestand, die aber – wie ich mir vorstellen kann – sicherlich dann einer Änderung zugeführt werden, wenn der Zypernkonflikt insgesamt gelöst sein wird.

 
  
MPphoto
 
 

  President. Question No 9 by Philip Bushill-Matthews (H-0378/07)

Subject: Possible age discrimination towards pilots flying over France

Does France's refusal to allow pilots over the age of 60 to fly over its territory constitute a breach of the EU Equal Treatment in Employment Directive (2000/78/EC(1) of 27 November 2000), even when these pilots act as co-pilots in accordance with the International Civil Aviation Organisation's guidelines?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Sehr geehrter Abgeordneter! Sie wissen sicherlich, dass die Überwachung der ordnungsgemäßen Umsetzung von EU-Rechtsvorschriften durch die Mitgliedstaaten zunächst unter die Zuständigkeit der Europäischen Kommission fällt. Der Rat möchte daher nicht zu dem genannten spezifischen Fall Stellung nehmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE). – Well, that was a very short answer, but not very sweet. I am aware that the Commission has certain responsibilities, but are you saying that the Council has no interest whatsoever and does not care about age discrimination? Because that is the clear message you are giving.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Sie haben gerade gesagt, dass die Kommission die Hüterin der Verträge ist. Sie hat das entsprechend zu prüfen. Im Übrigen besteht für die Betroffenen die Möglichkeit, wenn denn ein Fall von Diskriminierung vorliegt, dies entsprechend überprüfen zu lassen.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – Ich glaube, dass der Flugverkehr an und für sich einer Neuorganisation bedarf. Deshalb ist die Frage an den Rat berechtigt: Ist vorgesehen, hier in Zukunft eher im Rahmen der Regierungszusammenarbeit oder bilateral vorzugehen, wenn es Diskriminierungsschritte gibt, oder halten Sie es für richtig, dass die Kommission hier eine Initiative ergreift?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Herr Abgeordneter! Wir haben ja in der Europäischen Union bzw. in den Mitgliedstaaten über die Umsetzung entsprechender Richtlinien eine lange Debatte geführt. Dabei war die Vorgabe auch, dass wir das in allen Mitgliedstaaten in nationales Recht umsetzen. Das ist die Grundlage, und wie bei allen anderen Rechtsvorschriften, wo es ein europäisches Recht gibt, haben die Bürgerinnen und Bürger, die sich betroffen fühlen oder die glauben, diskriminiert zu sein, die Möglichkeit, entsprechend vorzugehen, und zwar bis hin zur Klage beim Europäischen Gerichtshof.

 
  
MPphoto
 
 

  President. Question No 10 by Bernd Posselt (H-0380/07)

Subject: Unemployment in Kosovo

How does the Council Presidency assess the current situation in Kosovo, where the delay in recognising the territory's independence has contributed in recent months to an extremely high level of unemployment, and what steps will the EU be taking this year in Kosovo at an economic and political level?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Herr Abgeordneter Posselt! Die gesamte politische Situation im Kosovo wird weiterhin vom Status-Prozess bestimmt. Mit der Übergabe des Status-Vorschlags des VN-Sondergesandten Ahtisaari an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist dieser Prozess in die maßgebliche Verantwortung des Sicherheitsrats gelangt. Die Außenminister der Europäischen Union haben mehrfach unmissverständlich ihre volle Unterstützung für den Sondergesandten Ahtisaari zum Ausdruck gebracht und ihrer Überzeugung Ausdruck verliehen, dass das Ahtisaari-Paket eine wesentliche Grundlage für eine nachhaltige, wirtschaftliche und politische Entwicklung des Kosovo darstellen sowie zur Stärkung der Stabilität in der gesamten Region beitragen kann.

Nach dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs der G8, bei dem eine Einigung zum Kosovo nicht möglich war, hat die EU-Ratspräsidentschaft alle beteiligten Seiten aufgerufen, ihre Anstrengungen zu intensivieren, um möglichst bald zu der Verabschiedung einer neuen Sicherheitsresolution der Vereinten Nationen zu gelangen. Die Europäische Union begleitet den Status-Prozess auch weiterhin intensiv.

Die Vorbereitungen der Europäischen Union für ihren Beitrag zur künftigen internationalen zivilen Präsenz im Kosovo nach einer Lösung der Status-Frage sind weit gediehen. Die Europäische Union ist bereit, in enger Abstimmung mit anderen internationalen Akteuren eine bedeutende Rolle bei der möglichen künftigen internationalen zivilen Präsenz zu übernehmen. Dazu sind Planungsteams vor Ort, die die mögliche künftige Tätigkeit eines EU-Sonderbeauftragten sowie einer ESVP-Mission im Bereich Polizei und Justiz vorbereiten. Der Abschluss dieser Vorbereitungen ist abhängig vom weiteren Verlauf des Status-Prozesses selbst sowie von der eigentlichen Status-Lösung.

Wie schon in der Vergangenheit werden auch in Zukunft erhebliche Hilfen der internationalen Gemeinschaft im Allgemeinen und der Europäischen Union im Besonderen erforderlich sein, um die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die soziale Situation im Kosovo zu verbessern. Dies kann nur in enger Abstimmung mit den internationalen Finanzinstitutionen und den Partnern vor Ort erfolgen. Sobald eine genaue Kostenschätzung – abhängig natürlich auch von der Status-Lösung – vorliegt, wird die Kommission ein Gesamtfinanzpaket ausarbeiten, das auch Gegenstand einer Geberkonferenz sein wird. Diese Geberkonferenz kann jedoch erst stattfinden, wenn der Status des Kosovo geklärt ist.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). – Meine Zusatzfrage an Sie ist die folgende: Ist die Statusfrage des Kosovo nicht im Sinne des Europäischen Parlaments zu lösen? Weiß der Rat, dass das Europäische Parlament sich zu 75 % für den Ahtisaari-Plan plus internationale Unabhängigkeit plus unmittelbare Warnung vor einer weiteren Verzögerung ausgesprochen hat? Hält der Rat dies für eine Linie, die auch von anderen Institutionen übernommen werden sollte? Was meint der Rat zu der plötzlichen Äußerung, das Ganze um sechs Monate zu verschieben, wovor das Europaparlament ausdrücklich mit großer Mehrheit gewarnt hat, oder auch zu Äußerungen von Frau del Ponte, die überhaupt nicht dafür zuständig ist?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Natürlich sind uns die Debatten und Entschließungen des Europäischen Parlaments bekannt. Aber ich darf auch noch einmal auf eine ausführliche Diskussion im Rat der Außenminister am vergangenen Montag hinweisen, die morgen Abend in Brüssel eine Fortsetzung finden wird. Dabei wurde erneut eindeutig klargestellt, dass die Ahtisaari-Vorschläge zwar eine Grundlage bilden, dass wir jedoch für eine Lösung, die akzeptiert wird, eine Entscheidung im Rahmen der Vereinten Nationen benötigen.

Es wäre jetzt völlig falsch – und dies ist auch mit den Regierungen der Nachbarregionen besprochen worden – jetzt eine unilaterale Entscheidung zu treffen. Ich glaube, wir haben auch unseren Partner Vereinigte Staaten überzeugen können, dass eine multilaterale völkerrechtliche Entscheidung notwendig ist. Dazu wird es demnächst noch einmal Gespräche geben bei einem bilateralen Treffen zwischen Herrn Putin und Herrn Bush. Dabei wird es sicherlich auch um das Kosovo gehen. Ich warne jedoch jetzt schon davor, dass eine unilaterale Entscheidung keine gute Grundlage für andere noch anstehenden Entscheidungen wäre.

Ich weiß, dass in der Region auch Ungeduld herrscht. Wir haben beispielsweise der albanischen Regierung nochmals ausdrücklich gedankt, dass sie in den letzten Wochen und Monaten mäßigenden Einfluss ausgeübt und erklärt hat, dass eine völkerrechtliche Entscheidung vonnöten ist und keine einseitige Anerkennung nur von einzelnen Ländern.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – Sehr geehrte Ratspräsidentschaft! Welche Initiativen plant die Ratspräsidentschaft im Bereich der Wirtschaftspolitik, vornehmlich auch im Bereich der Energiepolitik? Könnten Sie sich vorstellen, dass man zum Beispiel die KMU-Charta oder die Energie-Charta als Ansatz verwendet, um auch im wirtschaftlichen Prozess der Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken und auch die Lissabon-Agenda dort attraktiv umzusetzen?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Herr Abgeordneter! Uns ist ja bewusst – ausgelöst auch durch die Frage des Kollegen Posselt –, wie wichtig es ist, neben der politischen Stabilität auch wirtschaftliche Stabilität zu schaffen. Voraussetzung ist nun einmal eine grundlegende Entscheidung. Wir alle kennen die Umstände. Zu möglichen Perspektiven – Sie haben die in der Region bereits vorhandene Energiegemeinschaft angesprochen – müssen dann Entscheidungen getroffen werden, wenn die vorhergehende politische Entscheidung gefallen ist. Sie wissen aber auch aufgrund anderer Debatten, auch über Nachbarregionen, welche Möglichkeiten die Europäische Union diesen Ländern angeboten hat, die regionale Kooperation zu fördern. Da ist sicherlich der von Ihnen angesprochene Aspekt von großer Tragweite.

 
  
MPphoto
 
 

  President. As they deal with the same subject, the following questions will be taken together:

Question No 11 by Esko Seppänen (H-0382/07)

Subject: Athena system

While the EU Treaties prohibit the use of EU budget appropriations to fund military operations, the Member States have agreed on a special Athena system. How much funding from the Member States has been used to fund the various operations through this system?

Question No 12 by Tobias Pflüger (H-0385/07)

Subject: Military budget for Athena financing mechanism

According to information from the German Federal Government in the summer of 2006, the EU is acquiring certain communications facilities from NATO (with costs shared between the two organisations) for the purpose of implementing operation Althea, is negotiating the acquisition of the cartographic material for Bosnia and Herzegovina originally produced for NATO or is renting a precisely defined infrastructure (container) at the shared headquarters Camp Butmir, albeit already in the form of a regular contractual agreement that goes beyond Berlin Plus.

Does the Council consider that adequate democratic budgetary control is guaranteed for the Athena military budget after the most recent Council decision on the Athena financing mechanism and why has it not so far been possible to identify the payments to NATO initiated from the Athena budget, to publish details of the precise utilisation of appropriations from the Athena budget and to inform the European Parliament accordingly?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. In Artikel 28 des Vertrags über die Europäische Union sind die Grundsätze für die Finanzierung ziviler und militärischer Krisenbewältigungsoperationen niedergelegt. Operationen mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen können nicht aus Gemeinschaftsmitteln finanziert werden.

Athena ist der vom Rat 2004 geschaffene Mechanismus zur Verwaltung der Finanzierung der gemeinsamen Kosten solcher Operationen. Die gemeinsamen Kosten liegen unter 10 %, die gesamten Mehrkosten einer Operation. Der Rest der Ausgaben wird nach dem Grundsatz, dass die Kosten dort getragen werden, wo sie anfallen, direkt von den Mitgliedstaaten finanziert.

Athena wird unter der Aufsicht eines Sonderausschusses verwaltet, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt, die über ihre jeweiligen Minister ihren eigenen nationalen Parlamenten rechenschaftspflichtig sind. Was die Operation Althea betrifft, so bezahlen sowohl die Europäische Union als auch die NATO ihren Anteil für gemeinsam genutzte Anlagen, Personal usw. Die NATO erhält für geleistete Dienste keine Rückerstattungen von Athena.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL). – Arvoisa puhemies, arvoisa valtiosihteeri, tämä on kummallinen järjestelmä, jolla ei ole demokraattista valvontaa. Demokraattisella valvonnalla tarkoitan parlamentin harjoittamaa valvontaa, ei europarlamentin eikä kansallisten parlamenttien valvontaa. Tällä tavoin kierretään perussopimusten määräyksiä, kuten äsken kerroitte. Kysyn nyt, tullaanko uudessa perustuslaissa, josta puheenjohtajavaltio on valmistellut ehdotuksen, muuttamaan perussopimuksia niin, että tämä rahoitus voitaisiin myöntää EU:n budjetista ilman Athena-järjestelmää?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Über die Zukunft des europäischen Verfassungsvertrags möchte ich heute, am Vorabend des Europäischen Rates, nicht spekulieren. Wir werden sehen, welche Debatten geführt werden und welche Konsequenzen sich für die vertraglichen Bestimmungen ergeben.

Zum zweiten Punkt möchte ich sagen, dass in dem Ausschuss die jeweiligen Minister der Mitgliedstaaten vertreten sind, die wiederum, weil ja die Beiträge aus den Mitgliedstaaten kommen, letztendlich auch ihren Parlamenten gegenüber rechenschaftspflichtig sind. Soviel ich weiß, besitzen die Parlamente entweder entsprechende Fachausschüsse, die darüber befinden können und den jeweiligen Minister über die Verwendung der Mittel befragen können, oder es gibt Haushaltskontrollausschüsse, die die Verwendung dieser Mittel überprüfen.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL). – Die Realität ist leider etwas anders. Im Unterausschuss Sicherheit und Verteidigung bekomme ich die Aussage, die EU würde Gelder an die NATO zahlen. Sie sagen jetzt, es werde nicht gezahlt. Das ist ja interessant. Das Problem ist, dass wir über die Nachfragen in den einzelstaatlichen Parlamenten die Zahlen nicht bekommen. Und wir bekommen sie auch nicht über den Haushaltsausschuss und auch nicht im Unterausschuss Sicherheit und Verteidigung.

Wäre es möglich, dass die Ratspräsidentschaft eine Übersicht über die Ausgaben zusammenstellt, die bisher über diesen Athena-Mechanismus getätigt wurden?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Zum ersten Punkt kann ich sagen: Ich werde, wie vorhin gesagt, sicherlich der Angelegenheit, die Sie angesprochen haben, nachgehen und prüfen lassen, ob es einen Widerspruch gibt, wie Sie ihn beschreiben. Zum anderen kann ich als Vertreter des Ratsvorsitzes letztlich nicht darüber befinden, was die Gepflogenheiten und Rechte in den einzelnen Mitgliedstaaten sind, um hier eine solche Übersicht zu machen. Das ist den Nationalstaaten überlassen.

 
  
MPphoto
 
 

  President. Question No 13 by Inese Vaidere (H-0387/07)

Subject: EU - Georgia negotiations on concluding the visa facilitation and readmission agreements

Georgia is an important EU partner under the European Neighbourhood policy. Its current government has demonstrated clear European aspirations and strong commitments to reforms directed to European values, as well as a good capacity in implementing them.

A lack of desire from the EU side for talks with Georgia on visa facilitation and readmission agreements is being observed. This contrasts distinctly with the successful conclusion of the EU visa facilitation and readmission agreements with Russia which will be put into effect from 1 June this year, as well as the EU negotiations with Ukraine completed in 2006, and negotiations with Moldova launched early this year.

Simplification of the existing visa regime with Georgia has never been placed on the EU's agenda and, surprisingly, it seems that this country is being punished for its aspirations towards European values and reforms.

What is the Council doing to accelerate the process of negotiations and conclusion of the visa facilitation and readmission agreements with Georgia, and what are the Council's plans regarding these negotiations?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Ich darf Ihnen als Vorsitz mitteilen, dass keine Initiativen ergriffen wurden, um der Kommission ein Mandat zur Aufnahme von Verhandlungen über entsprechende Abkommen mit Georgien zu erteilen. Im Aktionsplan EU-Georgien im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik ist jedoch jederzeit vorgesehen, dass ein Dialog über Fragen im Zusammenhang mit dem Personenverkehr einschließlich der Rückübernahme und der Ausstellung von Visa aufgenommen werden sollte.

Im Zusammenhang mit der Diskussion über eine mögliche Ungleichbehandlung von Bürgerinnen und Bürgern, die in Abchasien leben und dort ein Visum auf der Grundlage der neuen Abkommen bekommen, sowie mit der Frage, ob hier nicht möglicherweise Ungleichgewichte zwischen den Rechten der dort lebenden Menschen und denen der Menschen in Georgien selbst entstehen, möchte ich ergänzen, dass diese Debatte, die auch auf anderer Ebene im Europäischen Parlament stattgefunden hat, aufgegriffen wird, um eine Lösung herbeizuführen.

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (UEN). – Godātais Glāzera kungs! Jūs jau minējāt par Abhāziju, Dienvidosetiju, un ir zināms, ka Krievija masveidā šobrīd izdod Krievijas pases Abhāzijas un Dienvidosetijas iedzīvotājiem, tā mākslīgi samazinot Gruzijas pilsoņu īpatsvaru šajos reģionos. Eiropas Savienība, vilcinoties ar šādu vīzu atvieglojumu piešķiršanu Gruzijai, netieši rada papildu stimulus Krievijas pasu iegūšanai, jo Krievijas pilsoņiem šobrīd ir lielākas ceļošanas iespējas uz Eiropas Savienību nekā Gruzijas pilsoņiem. Otrs jautājums: kāpēc tomēr Padomē netika uzsāktas šīs sarunas par vīzu atvieglojumiem Gruzijai? Kādus konkrētus risinājumus Jūs redzat tam, kā varētu risināt šo, manuprāt, nepieņemamo situāciju?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Die Europäische Union hat mit Russland diesen Vertrag über Visa-Erleichterungen und entsprechende Rückführungsabkommen geschlossen. In den letzten Wochen ist die Erkenntnis aufgetaucht, dass dort – und ich kann ruhig den gleichen Begriff wählen wie Sie – ein Ungleichgewicht besteht, nämlich dass Bürger, die in Abchasien oder Südossetien wohnen, plötzlich die Gelegenheit haben, mit einem russischen Visum zu reisen, während dies den Bürgerinnen und Bürgern Georgiens nicht möglich ist. Das war der Anlass für die Europäische Union zu überlegen, wie im Rahmen der Nachbarschaftspolitik Gespräche hierüber mit Georgien aufgenommen werden können, um dann dem Ungleichgewicht – wenn es denn so weiterginge – zwischen der auf russischer Seite bestehenden Möglichkeit, ein Visum zu erlangen, und dem Fehlen dieser Möglichkeit auf georgischer Seite entgegenzutreten.

 
  
MPphoto
 
 

  President. Question No 14 by Leopold Józef Rutowicz (H-0390/07)

Subject: Adoption of 'roaming' directive

What is the Council doing to speed up the adoption of the 'roaming' directive, which is of vital importance to European citizens?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Herr Kollege! Sie hatten bereits auf der Februar-Tagung nach dem Stand der Roaming-Verordnung gefragt. Ich freue mich daher, Ihnen folgende Antwort auf Ihre erneute Frage geben zu können, obwohl Ihnen der Inhalt sicherlich bereits bekannt sein dürfte, da das Thema Roaming uns alle betrifft, da wir ohne diese mobilen Telefone nicht mehr auskommen.

Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, unterliegt die auf Artikel 95 EG-Vertrag gestützte Roaming-Verordnung dem Mitentscheidungsverfahren gemäß Artikel 251 EG-Vertrag. Ich kann Ihnen versichern, dass sich alle drei Organe zum Ziel gesetzt haben, die Roaming-Verordnung so rasch wie möglich zu verabschieden. Der Rat hat auf seiner Tagung vom 6.-8. Juni eine politische Einigung über den Vorschlag erzielt und die Stellungnahme des Europäischen Parlaments in erster Lesung somit gebilligt. Die Rechts- und Sprachsachverständigen sind bereits mit der abschließenden Überarbeitung des Textes befasst, damit er im Wege eines beschleunigten Verfahrens angenommen werden kann. Die Annahme des Rechtsaktes wird für Ende Juni erwartet. Die Veröffentlichung im Amtsblatt wird unmittelbar danach erfolgen.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN). – Pani Przewodnicząca! Niestety pytanie zostało zadane jeszcze w sytuacji zupełnie innej. Stąd też, przypuśćmy, należy w tej chwili uznanie wyrazić za to, że tak szybko przeprowadzono tę dyrektywę i że społeczeństwo europejskie będzie miało korzyści.

Nawiasem mówiąc, jest to wielki sukces całego Parlamentu, Rady, Komisji. Natomiast sukcesem nie są stawki ustalone w tej dyrektywie, dlatego że według ekspertów Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów one były niższe, sprawozdawca podniósł je w ramach konsultacji, a wreszcie zostały one podwyższone w samej dyrektywie.

Natomiast mam pytanie, roaming jest dalej rzeczą, że tak powiem, nie do przyjęcia w Europie. W związku z tym pytanie jest takie: kiedy ewentualnie nastąpi likwidacja roamingu w ogóle w krajach Unii Europejskiej?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Wir alle wissen doch auch, dass zwischen den Zielen, die wir uns setzen, und dem, was wir erreichen, oft eine große Kluft besteht. Aber wir sollten uns doch jetzt darüber freuen, dass ein erster wichtiger Schritt gemacht worden ist, und es wird der Energie aller Beteiligten bedürfen, um das noch bis Ende Juni in Kraft zu setzen. Das ist auch ein Beispiel dafür, dass es ist richtig und wichtig ist, über Dinge des Verfassungsvertrages zu diskutieren.

Aber es war immer auch ein Ansatz der deutschen Präsidentschaft, dass die Bürgerinnen und Bürger auch das Europa der Projekte, der Resultate sehen müssen. Die demnächst in Kraft tretende Roaming-Verordnung ist ein Beispiel für die Handlungsfähigkeit Europas und für ein Projekt für die europäischen Bürgerinnen und Bürger. Wir wissen alle – da glaube ich schon an die Initiativen des Europäischen Parlaments –, dass es auch weiterhin Diskussionen über weitere Veränderungen geben wird.

 
  
MPphoto
 
 

  President. Question No 15 by Danute Budreikaite (H-0392/07)

Subject: Implementation of the EU's Neighbourhood Policy

The European Union’s Neighbourhood Policy covers 16 neighbouring countries, the Mediterranean countries of Egypt, Algeria, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, the Palestinian Authority, Syria and Tunisia and the Newly Independent States of Ukraine, Moldova, Belarus, Armenia, Azerbaijan and Georgia.

An action plan has been drawn up for the implementation of the Neighbourhood Policy in respect of each of the neighbouring countries. 16% of the external relations budget is to be earmarked for the Neighbourhood Policy.

Can the Presidency state with which neighbouring countries agreements have been signed pursuant to the Neighbourhood Policy instrument? What amounts have been set aside, for what period, for the countries in question?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Bei dem Aktionsplan im Rahmen der europäischen Nachbarschaftspolitik handelt es sich um politische Dokumente, die Ausdruck einer politischen Einigung zwischen der Europäischen Union und den einzelnen Partnerländern über eine Agenda politischer, wirtschaftlicher und sektoraler Reformen sind und die zugleich kurz- und mittelfristige Prioritäten für Maßnahmen enthalten. Sie werden vom Assoziations- oder Kooperationsrat zwischen der Europäischen Union und dem jeweiligen Partnerland angenommen.

Was die Partnerländer im Osten betrifft, so sind mit fünf der sechs betreffenden Länder Aktionspläne im Rahmen der europäischen Nachbarschaftspolitik abgeschlossen worden. Als erste wurden am 21. Februar 2005 der Aktionsplan mit der Ukraine und am 22. Februar 2005 der Aktionsplan mit der Republik Moldau angenommen. Danach folgten Armenien, Aserbaidschan und Georgien, mit denen am 14. November 2006 einzelne Aktionspläne angenommen wurden. Mit Belarus ist kein solcher Aktionsplan angenommen worden, da die EU keine vertraglichen Beziehungen zu diesem Land unterhält. Belarus wird erst dann in den Genuss der umfassenden Vorteile der europäischen Nachbarschaftspolitik kommen, wenn es im Anschluss an freie und faire Wahlen eine demokratische Regierungsform eingeführt hat.

Mit den Partnerländern im Süden wurden folgende Aktionspläne im Rahmen der europäischen Nachbarschaftspolitik angenommen: Am 11. April 2005 mit Israel, am 4. Mai 2005 mit der Palästinensischen Behörde, am 2. Juni 2005 mit Jordanien, am 22. Juni 2005 mit Marokko, am 4. Juli 2005 mit Tunesien, am 19. Januar 2007 mit Libanon und am 6. März 2007 mit Ägypten. Einen Aktionsplan mit Algerien gibt es noch nicht, für Libyen und Syrien sind keine Aktionspläne angenommen worden, da die EU keine vertraglichen Beziehungen zu diesen Ländern unterhält.

Die Europäische Union wird für die Umsetzung der europäischen Nachbarschaftspolitik im Zeitraum 2007-2013 insgesamt 12 Milliarden Euro an EG-Mitteln zur Verfügung stellen, was einem realen Zuwachs von 32 % entspricht. Im Anschluss an Beratungen mit den EU-Mitgliedstaaten hat die Kommission gemäß der Verordnung Nr. 1638/2006 vom 24. Oktober 2006 zur Festlegung allgemeiner Bestimmungen zur Schaffung eines europäischen Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstruments die Aufteilung dieser Mittel beschlossen und Strategiepapiere und Richtprogramme angenommen, die Länder, Regionen und grenzübergreifende Programme für den Zeitraum 2007-2010 umfassen.

Was die Länderprogramme im Rahmen des Europäischen Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstruments ENPI betrifft, so sehen die Mehrjahresbeträge für den Zeitraum 2007-2010 wie folgt aus: Für Algerien 220 Millionen Euro, für Armenien 98,4 Millionen Euro, für Aserbaidschan 92 Millionen Euro, für Belarus 20 Millionen Euro, für Ägypten 558 Millionen Euro, für Georgien 120,4 Millionen Euro, für Israel 8 Millionen Euro, für Jordanien 265 Millionen Euro, für Libanon 187 Millionen Euro, für Libyen 8 Millionen Euro, für die Republik Moldau 209,7 Millionen Euro, für Marokko 654 Millionen Euro, für die Palästinensische Behörde 632 Millionen Euro, für Syrien 130 Millionen Euro, für Tunesien 300 Millionen Euro und schließlich für die Ukraine 494 Millionen Euro. Im Falle von Libyen und der Palästinensischen Behörde ist anzumerken, dass keine Strategiepapiere oder Richtprogramme angenommen worden sind, da eine mittelfristige Programmplanung nicht möglich ist. Bei den genannten Zuweisungen handelt es sich daher nur um Platzzahlen.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – Gerbiamas ministre, ačiū už išsamų atsakymą. Norėjau patikslinti. Įgyvendinant šią politiką sudaromos tam tikros sutartys, veiksmų planai su konkrečiomis valstybėmis: Europos Sąjunga ir Ukraina, Europos Sąjunga ir Gruzija. Ar tiesioginės kaimynės valstybės narės dalyvauja sudarant šių veiksmų planus?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Wir hatten heute Nachmittag eine Debatte über MEDA bzw. über die Europäische Nachbarschaftspolitik, aber eher bezogen auf den Süden. Ich möchte deutlich unterstreichen, dass es für die Mitgliedstaaten, die am 1. Mai 2004 der Europäischen Union beigetreten sind, ein Impuls war zu sagen: Jetzt haben wir eine Außengrenze der Europäischen Union. Wir haben aber auch Nachbarn und sind an der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stabilität dieser Länder interessiert.

Deshalb haben wir in der Ausgestaltung und Weiterentwicklung der Europäischen Nachbarschaftspolitik auch einen Schwerpunkt gesetzt, vor allem mit dem wichtigen Aspekt, dass für jedes Nachbarland, das entsprechende Beziehungen zur Europäischen Union unterhält, je nach den individuellen Fortschritten ein Programm ausgearbeitet werden kann, so dass es maßgeschneiderte Programme beispielsweise für die Ukraine oder für Moldawien gibt. Ich kann nur sagen, sehr geehrte Frau Abgeordnete, dass die auch von Ihnen zitierten Länder an der Erstellung dieser Aktionspläne mitarbeiten und ein großes Interesse daran haben. Was diese Pläne und diese Nachbarschaftspolitik vorsehen, kann in bestimmten Sektoren, etwa dem Zugang zum Binnenmarkt, eine sehr wesentliche Rolle spielen. Da der Europäische Rat diesen neuen Ansatz der Nachbarschaftspolitik morgen und am Freitag in seinen Schlussfolgerungen absegnen wird, werden hoffentlich auch die nachfolgenden Ratspräsidentschaften die Möglichkeit haben, auf der Grundlage dieses Programms weiterzuarbeiten.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL). – Arvoisa puhemies, sanoitte, että Valko-Venäjän kanssa ei ole käytössä naapuruuspolitiikan ohjelmia johtuen siitä, että maassa ei ole järjestetty vapaita vaaleja. Tällainen ohjelma on kuitenkin hyväksytty Azerbaidžanin kanssa. Olivatko Azerbaidžanin vaalit mielestänne vapaat ja rehelliset ja onko teidän mielestänne loogista, että tällainen ohjelma on hyväksytty Azerbaidžanin kanssa, mutta sitä ei ole hyväksytty Valko-Venäjän kanssa?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Herr Abgeordneter! Es hat auch mit den Ländern des Südkaukasus intensive Gespräche gegeben. Es hat entsprechende Berichte über die jeweiligen Fortschritte gegeben, so dass es auch aufgrund der Vorarbeit durch die Europäische Union dazu gekommen ist, dass im letzten Jahr entsprechende Aktionspläne verabschiedet wurden. Das heißt – nicht nur unterstellt –, dass die Prüfung ergeben hat, dass das Wahlen sind, um einen entsprechenden Aktionsplan gemeinsam mit Aserbeidschan abzuschließen.

 
  
MPphoto
 
 

  President. Question No 16 by James Nicholson (H-0394/07)

Subject: Brazilian beef

In order to ensure that European consumers can have total confidence in their beef supply, will the Council not consider imposing an immediate ban on the export of beef from Brazil to the European Union rather than waiting until the end of this year?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Herr Abgeordneter! Nach dem Gemeinschaftsrecht ist die Kommission dafür zuständig, die Schutzklausel zu handhaben. Der Rat hat daher keinen direkten Einfluss auf die Entscheidung, die die Kommission im Zusammenhang mit brasilianischem Rindfleisch getroffen hat.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE). – Thank you, Mr President-in-Office, but I am a bit frustrated by that reply. I also put a question last night to the Commission, which was not very helpful either. I would like to put to the President-in-Office that, when the Irish Farmers’ Journal and a representative from the Irish Farmers’ Association visited Brazil, they found clear evidence that rules were not being followed in Brazil. Traceability is non-existent. There are no controls at regional borders. Animal movement in Brazil from foot-and-mouth areas is taking place every day. There is evidence that substances banned in the European Union are being used in Brazil.

Is it not beyond time that we in Europe stopped paying lip service to this type of problem – when our consumers could have the possibility of being affected by this – and have a ban on Brazilian beef, which everybody in the European Union wants for the betterment of the producers and the consumers?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Ich sage ungern, dass der Rat dafür nicht zuständig ist. Aber Sie haben selbst gesagt, dass Sie die Möglichkeit ergriffen haben, diese Problematik auch gegenüber der Kommission vorzutragen. Sie ist dem Rat natürlich auch bekannt, aber es liegt jetzt an der Kommission, den entsprechenden Informationen nachzugehen. Dann hat die Kommission auch die Verantwortung, entsprechende Vorschläge zu unterbreiten und Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Dies liegt wirklich nicht in der Kompetenz des Europäischen Rates.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). – President-in-Office, you say this is a matter for the Commission, but the health of European citizens must be a matter in which the Council has more than a passing interest. The United States of America has imposed a total ban on all fresh beef imports from Brazil because it says traceability is non-existent, illegal growth hormones are in widespread use and, generally, controls are alarmingly weak. Is the health of EU citizens less important than the health of American citizens and, if not, then why have we not already banned Brazilian beef?

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). – I have heard what the Council has said, but I think it is sidestepping the issue here.

At the moment we are negotiating with the G4 in Potsdam and I would like to know whether we can ignore the recommendations of the chairman of the Committee on Agriculture and Rural Development, which called for a ban on the import of beef from Brazil. Can we ignore the conclusions of the final report on a mission carried out in Brazil by the European Food and Veterinary Office, which tell us quite clearly that the present system of residue and veterinary medicine control is not adequate?

Major shortcomings remain in the design, scope and implementation of the National Residue Control Plan. I should like to ask the same question as the others. Do you not agree that now is the time to take action and to protect European consumers?

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Gloser, amtierender Ratspräsident. Ich stimme Ihnen zu, dass wir als Europäische Union handeln müssen, wenn die Informationen, die Sie gerade beschrieben haben, so vorliegen. Aber wir haben uns entsprechende Regeln gegeben. Ich kann nur Ihre Forderung im Sinne der Verbraucher aufgreifen und unterstützen, dass die Kommission die entsprechenden Gremien darüber unterrichtet, inwieweit sie es geprüft hat und welche Maßnahmen sie treffen kann. Aber ich bitte um Verständnis, dass wir nicht ständig die Rollen tauschen können. Wir haben klare Bereiche, und dafür ist die Kommission zuständig. Ich kann die Antwort der Kommission, die bei der heutigen Fragestunde nicht vertreten sein muss, nicht vorwegnehmen. Ich kann nur anbieten, noch einmal nachzufragen, damit Sie als diejenigen, die die Bürgerinnen und Bürger vertreten, eine entsprechende und klare Antwort der Kommission bekommen.

 
  
MPphoto
 
 

  President. I should like to take this opportunity, President-in-Office, to thank you very much for your cooperation and courtesy during your country's Presidency at our Question Times.

Questions which had not been answered for lack of time would receive written answers (see Annex).

That concludes Question Time.

(The sitting was suspended at 19.05 and resumed at 21.00)

 
  
  

PRESIDENCIA DEL SR. ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

 
  

(1) OJ L 303, 2.12.2000, p. 16.


15. A bizottságok és a küldöttségek tagjai: lásd a jegyzőkönyvet

16. A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség külpolitikai dimenziójára vonatkozó stratégia (a vita folytatása)
MPphoto
 
 

  El Presidente. Continuamos con el debate sobre el informe del señor Klich sobre un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia: Estrategia para la dimensión exterior - Plan de acción para la realización del programa de La Haya.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco José Millán Mon, en nombre del Grupo PPE-DE. – Señor Presidente, en la construcción del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia es esencial la dimensión exterior. Por ello, celebro que el Parlamento haya elaborado el informe Klick sobre esta materia.

Hay amenazas como el terrorismo, la delincuencia organizada y el tráfico de drogas y de inmigrantes ilegales que tienen un carácter global, internacional, por lo que la Unión Europea y sus Estados miembros no los pueden afrontar solos. Es imprescindible la cooperación de los terceros países y, en primer lugar, la de los vecinos.

Quisiera destacar tres ideas básicas. La primera, que la construcción de este espacio es un objetivo esencial. Por ello, conseguir la cooperación de los terceros países debe ocupar un lugar prioritario en la acción exterior de la Unión Europea y de sus Estados miembros.

La segunda, que, por consiguiente, esta cooperación no debe ser únicamente competencia del Comisario tan activo y competente de Justicia, Libertad y Seguridad, ni del Consejo JAI, sino también de la Comisaria y del Consejo de Asuntos Exteriores, del Alto Representante y del Comisario de Cooperación. Por ello, el informe Klich pone especial énfasis en esta necesaria coordinación.

En tercer lugar, comparto muchos de los puntos de vista de la Comunicación de 2005 de la Comisión sobre la dimensión exterior del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Pero en el capítulo dedicado a los principios que deben regir las políticas con respecto a los terceros países, yo habría incluido el principio de condicionalidad positiva. Es decir, tenemos que incentivar, estimular, la cooperación de los terceros países. No puede resultarnos indiferente que cooperen o no con la Unión Europea.

Por ejemplo, en una materia de tanta actualidad, desgraciadamente, en España, como es la inmigración ilegal, no debe ser lo mismo que los terceros países firmen o no acuerdos de readmisión, ayuden o no en la identificación y documentación de sus nacionales, persigan o toleren las actividades de mafias organizadas que trafican con inmigrantes ilegales. Debemos pedirles, con firmeza, su cooperación en todas estas materias y recompensarla debidamente. Además, deberíamos hacer un seguimiento y una evaluación de esa colaboración. Y en este sentido ya hay un mecanismo de evaluación, establecido tras el Consejo Europeo de Salónica de 2003.

Señorías, estamos en un mundo globalizado, tan interdependiente que, sin la cooperación de los terceros países, la seguridad y la libertad de nuestros ciudadanos y el control de los flujos migratorios serán más frágiles y más difíciles de garantizar.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure, au nom du groupe PSE. – Monsieur le Président, l'espace de liberté, de sécurité et de justice ne peut fonctionner efficacement que si nos actions européennes sont également prolongées dans le cadre de nos relations avec les pays tiers. Il est donc important de coordonner notre stratégie pour la liberté, la sécurité et la justice avec la politique extérieure de l'Union européenne. Je tiens à féliciter nos deux rapporteurs, M. Klich et M. Sakalas, d'être parvenus à établir nos priorités dans ce rapport.

Dans le domaine des migrations, nous ne pouvons nous contenter de renforcer nos frontières. Nous devons élaborer un véritable dialogue avec les pays tiers, qui se base avant tout sur la protection des droits fondamentaux et sur la démocratisation. Nous souhaitons donc garantir que les droits fondamentaux fassent partie intégrante de tout instrument européen, grâce à l'inclusion d'une clause "droits de l'homme" dans les accords conclus avec les pays tiers.

La lutte contre la criminalité et le terrorisme international ne sera efficace que si nous coopérons étroitement avec nos alliés. Mais nous devons rappeler que pour l'Union européenne, la lutte contre le terrorisme passe avant tout par le renforcement des droits fondamentaux. Nous ne pouvons pas utiliser les mêmes armes que les terroristes. À la violence et à la barbarie, opposons l'État de droit et la justice! Nous insistons donc pour que les institutions européennes veillent à ce que les impératifs des États membres dans le cadre de la lutte antiterroriste ne compromettent en aucune façon le respect des droits fondamentaux de toute personne, fût-elle soupçonnée de délit de terrorisme, conformément aux conclusions de notre commission temporaire sur l'utilisation présumée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers.

Je souhaite, enfin, revenir sur les affaires Swift et PNR. Nos amis américains sont des alliés importants. Nous devons, par conséquent, négocier une politique globale d'échange et de protection des données, dans le respect de la législation européenne dans ce domaine.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in ‘t Veld, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, first of all I would like to say what a shame it is that the rapporteur is not here, because I was going to compliment him on his excellent report and thank him for the good cooperation. Unfortunately he is not here, but, worse still, the Council is absent once again. I take that as a sign of its lack of commitment to these important matters, in particular to the human rights aspect of our external relations, to which I will return later. When it comes to taking security measures, measures against terrorism and crime, then the Council is always present and able to take very quick decisions, but when human rights are the issue, it is not here. I would like to emphasise that point.

This is a very important report, because it touches upon the very core of the European Union, namely democracy, human rights and individual freedoms. I am particularly happy with the first indent of paragraph 17, which states that the promotion of democratic standards, human rights and political freedoms is a key dimension of external relations and central to our overall goals.

As far as I am concerned, that is one of the report’s key paragraphs. In the last six years we have taken many measures in the fight against terrorism and crime, but this action has been very unbalanced because the human rights aspect has been completely underexposed. We have talked a lot about human rights, civil liberties and democracy. However, I wonder if we still have the same moral authority in the world, if we look, for example, at Guantánamo Bay, the CIA renditions and secret detentions and the fact that the Council has, until today, failed to reply to any of the issues that were raised.

If I consider that the human rights violations in Russia meet with only very timid condemnation by the European Union and that the summit this weekend will very probably eliminate the Charter of Fundamental Rights from the Constitution, I wonder what kind of political signal we are sending. I think we should stop talking about the principles of human rights and democracy and actually start putting them into practice and taking them seriously.

A second issue is, of course, democratic accountability, which the rapporteur rightly strongly underlines. It is very important for the European Parliament to be much more closely involved in these matters and I therefore endorse the call for a passerelle. It would, however, be even better if the Council arrived at conclusions on a treaty or a constitution this weekend that would ensure democratic control in the area of civil liberties, justice and home affairs.

Martine Roure has already highlighted an important point concerning the fight against terrorism. With regard to the topical cases of SWIFT and PNR, we have to say that there is no democratic oversight and that the agreement we will probably reach with the Americans simply does not meet our standards. I am beginning to wonder – and again I am addressing the empty chair in front of me – how hard the Council has been negotiating. We know that the Commission has made a major effort, but I wonder about the Council.

Small informal groups such as the G6 and the High Level Contact Group meeting behind closed doors on matters of anti-terrorism do not befit a modern democracy like the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN). – Beidh ceannairí an Aontais Eorpaigh ag bualadh le chéile an tseachtain seo, agus iad ag iarraidh Conradh nua don AE a chur le chéile. Beidh béim ar leith á chur acu ar chúrsaí dlí agus cirt.

Dar liomsa, ní chóir go mbeadh an chumhacht ag an AE socruithe dlí agus cirt a dhéanamh le vótáil trí thromlach cáilithe toisc go bhfuil córas dlí coiteann i bhfeidhm ag Éire agus an Bhreatain. Is córas dlí sibhialta atá i bhfeidhm ag na Ballstáit eile san AE.

The reality of what we have to deal with, of the new threats that are posed before us, whether it is terrorism, people trafficking, drug trafficking, asylum, illegal immigration and the pressures that are put on the services that deal with all these areas, highlight one single point most of all: human interaction or human involvement is at the core of all these areas.

It is incumbent on us within the European Union to ensure that we put every tool at our disposal, not only to guarantee the safety and security of our own regions and areas but also to ensure that the rights of people are protected: those who may be suspects, or even those who may have met a suspect at some stage. We find too often that, merely by association, you could be guilty of committing a crime under some of the new draconian laws that have been brought into different countries. That is why cooperation and coordination between the various Member States is important, because not only does it facilitate and allow the free movement of information and intelligence, which is essential in tackling so many of these crimes, but it also allows for best practice to be in force among the police forces or security services that may not be as good as others.

In the Committee on Employment and Social Affairs, we used to have the idea of the ‘open coordination’ method whereby good things led to the other good things. There are positive things in European Union countries that other countries can follow, not just third countries but also Member States. Because of the complexity of the legal systems that in the different Member States, there still needs to be oversight by the Council of Ministers. This is not an area that can be given exclusively to European Union competence. I hope that at the weekend we will find a proper compromise towards that.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Flautre, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, le rapport Klich-Sakalas a le mérite de souligner l'absolue nécessité de garantir la protection des droits de l'homme dans la mise en œuvre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Toutefois, demain, lors du vote, je m'opposerai aux amendements visant à supprimer toute référence à la détention et au transport illégaux de présumés terroristes sur le territoire de l'Union et demanderai à mes collègues d'en faire autant.

Aujourd'hui nous célébrons la Journée mondiale des réfugiés et j'ai en mémoire les propos tenus, ici même, par Kofi Annan, qualifiant de honteuse la politique de l'Union en matière d'asile et d'immigration. Qu'est-ce qui a changé depuis? Malgré les conflits qui jalonnent la planète, l'Union européenne accueille de moins en moins de réfugiés. Le nombre de demandeurs d'asile dans l'UE a diminué de moitié depuis les années 90. Aujourd'hui, par exemple, le taux d'acceptation des demandes d'asile des Darfouris est incroyablement faible. L'Union européenne refuse également d'assumer ses responsabilités par rapport aux réfugiés irakiens. Plus de quatre millions d'Irakiens sont aujourd'hui contraints au déplacement et, malgré cela, la Présidence allemande a annoncé que les États membres ne souhaitaient pas participer à un programme de réinstallation des réfugiés.

La négociation acharnée d'accords de réadmission imposant aux États tiers d'admettre sur leur territoire toute personne y ayant transité provoque, vous le savez, des situations humanitaires désastreuses et des violations graves du droit à la protection internationale et du principe de non-refoulement. Ces accords transfèrent aux États tiers des responsabilités qu'ils ne sont généralement pas en mesure d'assumer. Cette politique à marche forcée discrédite en partie les efforts développés par ailleurs pour la protection des droits fondamentaux dans les pays tiers.

La Commission européenne devrait faire à ce sujet des propositions concrètes et opérationnelles pour sortir de la schizophrénie. Une procédure de suivi transparente des accords devrait être instaurée; un recours effectif en cas de violation des droits suite au renvoi devrait être mis en place. La Commission pourrait également créer au sein des équipes Frontex des responsables spécialisés, formés aux droits de l'homme et au droit humanitaire, pour garantir réellement l'application des engagements et des conventions internationales.

 
  
MPphoto
 
 

  Αδάμος Αδάμου, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, για να κάνουμε μια αξιολόγηση στις εκθέσεις του Κοινοβουλίου για το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης πρέπει να μελετήσουμε με αντικειμενικό τρόπο τις εξελίξεις στον τομέα τα τελευταία χρόνια.

Ο συντονιστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιτρομοκρατία δεν υπάγεται σε κανένα θεσμικό νομοθετικό έλεγχο, ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε από τα εθνικά κοινοβούλια. Για κανένα ζήτημα δημοκρατικού ελέγχου δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος. Είχαμε σοβαρή υποχώρηση στον τομέα των ελευθεριών των πολιτών και της τήρησης του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων στο όνομα της καταπολέμησης των τρομοκρατών. Αναφέρω μόνο δύο στοιχεία. Τη χρήση βιομετρικών δεδομένων στα διαβατήρια όλων των πολιτών και την άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών και διαδικτυακών συνδιαλέξεων.

Εκείνα που περιφρουρούσαμε παλιά ως λαοί και ως κράτη και τα φυλάγαμε ως κόρη οφθαλμού, τώρα τα θυσιάζουμε και θεωρούμε περίπου σαν συνεργάτες της τρομοκρατίας όσους αγωνίζονται για τη διαφύλαξη των ελευθεριών και των ατομικών δικαιωμάτων.

Οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων κρατών δρουν ανεξέλεγκτα εκτός της επικράτειάς τους, παραβιάζοντας σειρά άρθρων διεθνών συμβάσεων δικαίου. Κλασσικό παράδειγμα είναι οι μυστικές πτήσεις της CIA. Και παρ’ όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και όσοι υπερψήφιζαν εδώ στο Κοινοβούλιο, το μόνο που κάνουν είναι να επικυρώνουν την ενσωμάτωση της Σύμβασης του PRUM στο κοινοτικό δίκαιο. Την κορωνίδα των παρακολουθήσεων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προωθούνται ακόμη περισσότερο μέτρα που εμπίπτουν στην Ατζέντα ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που βέβαια εξυπηρετούν τη στρατηγική αντίληψής της για την εξωτερική της πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των στρατιωτικών εξοπλισμών και της συμμετοχής σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Αντί η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Επίτροπε, να πρωταγωνιστεί σε διεθνές επίπεδο, ώστε να αίτια που προκαλούν τα κύματα μετανάστευσης να μελετηθούν και να πάψουν οι μεγάλες αντιθέσεις μεταξύ πλουσίων και φτωχών χωρών, προτιμούμε να θεσμοθετούμε δυνάμεις ταχείας επέμβασης με το FRONTEX, για να "κατατροπώσουμε" τους μετανάστες.

Αγαπητοί συνάδελφοι, η πολιτική που ακολουθείτε όχι μόνο δεν λύνει τα προβλήματα που θεωρητικά επιδιώκει να επιλύσει, αλλά αντίθετα τα επιτείνει. Ο ενιαίος χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης με το περιεχόμενο που του προσδίδετε αυξάνει την ανελευθερία, την ανασφάλεια και την αδικία. Μόνο η αναστροφή του σε περιεχόμενο μπορεί να επιλύσει σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE). – Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente da Comissão, Senhoras e Senhores Deputados, a criação de um espaço de liberdade, segurança e justiça é um objectivo interno da União, mas tem uma envolvente externa. Com efeito, a manutenção da nossa estabilidade e da nossa segurança dependem também da forma como nos relacionamos com os nossos vizinhos e com os restantes países do mundo e, sobre esse ponto, temos que ser claros e dar sinais políticos claros.

É também por isso que irei votar contra as propostas apresentadas pelo relator no sentido de serem suprimidas as referências aos voos da CIA neste relatório. Muitos dos problemas que enfrentamos são comuns a grande número de outros países. A experiência e o sucesso ou insucesso da União nessas matérias constituirá um ponto de referência útil para esses países. Temos feito enormes progressos em muitas áreas, e felicito uma vez mais o Vice-Presidente Franco Frattini pelo excelente trabalho que tem feito na Comissão. No entanto, ainda há muito a fazer no domínio do asilo e da imigração, da luta contra a criminalidade organizada e o terrorismo, da gestão das fronteiras, dos vistos e da cooperação policial e judiciária.

Nos termos do Programa de Haia e do respectivo plano de acção, estão definidas, aliás claramente, as áreas de cooperação com países terceiros. É, no entanto, necessário encontrar respostas para casos concretos. Em primeiro lugar, temos o problema da coerência entre os pilares. A acção externa em matéria de liberdade, segurança e justiça assume por vezes um carácter transversal que abrange domínios de competência inerentes a diversos pilares. Enquanto tivermos esse sistema de haver mais do que um pilar é necessário melhorar a coordenação entre os pilares de forma a evitar duplicações entre os diversos instrumentos pertencentes ao espaço de liberdade, segurança e justiça. É essencial que essas matérias possam ser introduzidas, tanto quanto possível, na área do primeiro pilar.

Em segundo lugar, existe o problema da complexidade e do quadro institucional interno. É fundamental introduzir a co-decisão e o voto por maioria qualificada nas áreas da migração legal.

Em terceiro lugar, é necessário reforçar o papel do nosso Parlamento. O Parlamento tem um papel essencial a desempenhar no reforço da responsabilidade democrática da acção externa da União e é necessário que seja mantido ao corrente das negociações de acordos relacionados com o espaço de liberdade, segurança e justiça.

Finalmente, uma referência ao sistema europeu comum de asilo e ao reforço dos meios relacionados com a Frontex.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE). – Panie Przewodniczący! Sprawozdanie, nad którym dzisiaj dyskutujemy, jest dobrym dokumentem i zasługuje na nasze poparcie. Należy wyrazić zadowolenie, że Unia ma wreszcie strategię wdrażającą program haski. Długo na nią czekaliśmy. Niemal co roku Parlament dyskutował o przestępczości zorganizowanej, korupcji, praniu brudnych pieniędzy, nielegalnej imigracji i przemycie ludzi, o walce z terroryzmem, walce z narkotykami w Afganistanie, o CIA, ochronie danych itd. Wskazywał także, jak z tymi zjawiskami walczyć. Zatem strategia dojrzewała powoli i długo, aby wreszcie przyjąć taki kształt, jaki dzisiaj mamy.

Powstają zatem pytania: co chcemy przez nią osiągnąć? Jak chcemy to uczynić? Dlaczego chcemy to zrobić? Na pytanie pierwsze, co chcemy przez nią osiągnąć, sprawozdanie odpowiada, że chcemy poprawić funkcjonowanie przede wszystkim demokracji, ale także współpracy policyjnej, sądowej, współpracy w obszarach praw człowieka, walki z terroryzmem – w obszarze zewnętrznym.

Jak mamy to uczynić? Mamy już wykształcone mechanizmy, przede wszystkim politykę sąsiedzką; mamy instytucje, takie jak EUROMED, EUROLAT; mamy umowy dwu- i wielostronne. Ale trzeba więcej. Chcemy większej roli Parlamentu Europejskiego, który powinien być szerzej konsultowany, chcemy także lepszego podziału kompetencji pomiędzy państwami członkowskimi i Unią, aby te sprawy można było łatwiej i szybciej załatwić. Tu lekarstwem jest tylko konstytucja europejska.

Trzecie pytanie: dlaczego chcemy to zrobić? Dlatego, że niepokoi nas fakt, iż nasi partnerzy zewnętrzni nie zawsze postępują zgodnie z unijnymi standardami. Jeżeli chcemy mieć partnerów poza Unią, którzy nie tylko wiedzą, co to demokracja, rządy prawa i sprawiedliwość, ale stosują to także w praktyce, musimy im w tym pomóc i mechanizmy przewidziane w sprawozdaniu są dobre.

Zatem, działając w wymiarze zewnętrznym, rozszerzamy daleko poza Europę obszar demokracji, bezpieczeństwa, wolności i sprawiedliwości. To jest ważne dla obywateli państw trzecich, ale także niezmiernie ważne dla obywateli Unii Europejskiej, albowiem im szerszy, bardziej globalny i powszechny będzie obszar wolności i demokracji, tym życie obywateli UE będzie bezpieczniejsze, a demokracja stabilniejsza.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – Arvoisa puhemies, Euroopan neuvoston äskettäin julkaistussa raportissa todetaan, että on löytynyt uusia todisteita CIA:n salaisista pidätyskeskuksista Euroopan alueella Romaniassa ja Puolassa. Tämä on vakava isku EU:lle, arvoyhteisölle, joka puheissaan korostaa ihmisoikeuksia. Voi sanoa, että on häpeäksi EU:lle, jos se hiljaa hyväksyy salaiset pidätyskeskukset. Pidätyskeskukset ovat Euroopassa siksi, että Yhdysvaltain laki ei salli sellaisia Yhdysvaltain maaperälle. Euroopassa sekä komissio että neuvosto ovat olleet varsin hiljaa eikä Euroopan neuvoston raporttien johdosta ole ryhdytty juurikaan toimenpiteisiin eikä jäsenvaltioita ole riittävästi tukistettu tästä asiasta.

Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, on loppuviikon EU-huippukokous. Toivoisin, että siinä päästäisiin sopimukseen siitä, että perusoikeuskirjasta tulee laillisesti sitova niin, että myös EU:n päätöksentekoelimet joutuisivat oikeuden eteen, jos ihmisoikeuksia ei EU-toimielimessä tai EU-viranomaisten taholta noudateta. Muutenkin toivoisin, että ihmisoikeusasiat otettaisiin EU:ssa vähän enemmän todesta käytännössä eikä vain juhlapuheissa. Yhdyn siihen, mitä Sophia in 't Veld täällä äsken sanoi.

 
  
MPphoto
 
 

  Ģirts Valdis Kristovskis (UEN). – Kolēģi! Komisāra kungs! Kliča ziņojums pamatoti akcentē uzticamības paaugstināšanas nepieciešamību krimināllietās, apmainot informāciju ar trešām valstīm. Tomēr vai Jūs zināt, cik efektīvi ir sadarbības koordinatori — Eurojust, Interpols, Eiropols — un policijas vai tiesu sadarbības nolīgumi? Mana personīgā pieredze rāda, ka pat visvienkāršākajos gadījumos iekšlietu ministra un valsts ģenerālprokurora iniciēta elementāra pierādījuma pārbaude par Latvijas policijas vadības līmeņa korupcijas gadījumiem ir prasījusi turpat pusgadu, lai gan būtu nepieciešama tikai nepilna stunda elementāra pierādījuma pārbaudei attiecīgā dalībvalstī. Komisāra kungs, manuprāt, ir absolūti nepieļaujami, ja starpvalstu tiesiskās palīdzības jautājumos, augstākās nozīmības lietās par valsts mēroga politiski ekonomiska rakstura noziegumiem sarakste ar trešo valsti tiek ievilkta trīs, četru gadu garumā. Tā ir konkrēta Ventspils mēra A. Lemberga izmeklēšana gaita. Šāds tiesisks palīdzības ātrums nenodrošina efektīvu korupcijas apkarošanu. Diemžēl šāda situācija rada tiesisko nihilismu sabiedrībā, kura gaida efektīvu vēršanos pret noziedzību. Tāpēc, komisāra kungs, vēršu Jūsu uzmanību, ka ir atsevišķi gadījumi, kad nepieciešami jauni instrumenti prioritārā kārtā atsevišķu kategoriju lietas izdalīt un izskatīt īpaši un, kas svarīgi, ne tikai vispusīgi, bet arī ātri.

 
  
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir (Verts/ALE). – Mr President, the promotion and safeguarding of human rights is a cornerstone in the foundation of the European Union and should be strongly reflected in the strategy on the external dimension of the area of freedom, security and justice. This means that we not only ask the Commission and the Council to produce human rights compliance reports on external dimension activities, we also suggest that the European Union Agency on Fundamental Rights assist the EU institutions in assessing the compliance with human rights of EU agreements with third countries.

Not only should the EU institutions promote and safeguard human rights in the EU’s own activities, the conclusions of the work in the Temporary Committee on the alleged use of countries by the CIA for the transport and illegal detention of prisoners were clear. Where and when the EU concludes that serious breaches in the protection of fundamental rights have taken place on its territory or by cooperating partner countries, action should be taken to reveal this and to guarantee that security concerns never undermine respect for the fundamental rights of individuals.

Democratic accountability and the external dimension of the area of freedom, security and justice is fundamental, and it provides for high standards by the EU in its efforts to improve cooperation between the EU and international organisations, such as the Council of Europe, the OSCE and the United Nations.

 
  
MPphoto
 
 

  Παναγιώτης Δημητρίου (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η έκθεση του κ. Klich είναι πλήρης και ολοκληρωμένη. Την υποστηρίζουμε και συγχαίρω τον εισηγητή για την έκθεσή του.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και πολύ καιρό μιλούμε και γράφουμε πολλά για τη στρατηγική δημιουργίας χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Πράττουμε όμως λίγα. Το θεματολόγιο υπάρχει. Σκέψεις και εισηγήσεις υπάρχουν. Δεν υπάρχει όμως το απαιτούμενο κοινοτικό πνεύμα για λήψη δραστικών μέτρων προς αντιμετώπιση των θεσμικών προβλημάτων που παρουσιάζονται. Δεν υπάρχει αποφασιστικότητα για να κινηθούμε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραμένουμε καθηλωμένοι στις επάλξεις της εθνικής μας κυριαρχίας, το κάθε κράτος μέλος και παρεμποδίζουμε την αποτελεσματική κοινή δράση. Η άρνηση χρήσης, π.χ., της "μεθόδου της πασαρέλας" φαλκιδεύει δυστυχώς τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η δυσλειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντανακλάται πολύ έντονα στον τομέα της δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων.

Οι πυλώνες, οι ομοφωνίες και η φοβία μετακίνησης από τα εθνικά πρότυπα εμποδίζουν την προώθηση κοινής στρατηγικής για δημιουργία πραγματικού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Αυτά τα εμπόδια δυσκολεύουν την εφαρμογή της στρατηγικής, όχι μόνο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στο εξωτερικό. Και η εξωτερική διάσταση του προγράμματος της Χάγης είναι εξίσου σημαντική όπως και η εσωτερική διάσταση. Μόνο ένα σύγχρονο συνταγματικό πλαίσιο θα βοηθήσει στην ουσιαστική προώθηση της στρατηγικής για ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Το ιστορικό στοίχημα για καλύτερη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να το απαντήσουν σωστά οι αρχηγοί των κρατών μελών που συνέρχονται αύριο στις Βρυξέλλες. Οφείλουν να αναλάβουν όλοι τις ιστορικές τους ευθύνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Tadeusz Masiel (UEN). – Panie Przewodniczący! Jak podkreślali panowie sprawozdawca, komisarz i minister, wymiar zewnętrzny i wewnętrzny bezpieczeństwa, wolności i sprawiedliwości są ze sobą ściśle powiązane, kształtując jeden oddziałujemy na drugi.

Dysponując jedną minutą poruszę tylko dwa tematy. Po pierwsze - terroryzm. Jest on w dużej mierze powiązany z kulturą muzułmańską, czy tego chcemy, czy nie. Ograniczylibyśmy jego obecność w Europie i w świecie, gdybyśmy mniej ingerowali w sprawy świata muzułmańskiego i gdybyśmy w końcu uznali prawo Palestyńczyków do posiadania własnego państwa. Wobec nich nadużywamy słowa terroryzm, część ich aktów to po prostu walka o wolność, którą utracili w 1967 roku. Ich akcja jest często reakcją na naszą akcję.

Po drugie - imigracja. Integracja imigrantów w Europie kosztuje nas za dużo, służy niewielkiej ilości ludzi i przeważnie nie daje rezultatów. Wydawane pieniądze lepiej byłoby przeznaczyć na edukację w krajach ich pochodzenia. Koncept imigracji kontrolowanej wydaje się słuszny.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE). – Începând cu 1 ianuarie 2007, România are o poziţie extrem de importantă în schema frontierelor externe ale Uniunii Europene, având în vedere zona geografică în care este situată şi faptul că reprezintă a doua frontieră verde ca lungime. România a preluat responsabilitatea de graniţă externă cu maximă atenţie, investind sume importante în sistemul integrat de securitate a frontierelor, realizând cel mai performant sistem în domeniu. Este nevoie, însă, în continuare de sprijinirea atât a României, cât şi a celorlalte ţări care sunt frontiere externe ale Uniunii.

Frontex are în acest sens un rol operaţional deosebit, iar alocarea de fonduri pentru lărgirea capacităţii sale de funcţionare ar reprezenta expresia colaborării şi solidarităţii dintre statele membre. Operarea cu ţările vizate de politica europeană de vecinătate reprezintă o garanţie suplimentară pentru prevenirea şi combaterea terorismului, pentru lupta împotriva crimei organizate, a imigraţiei clandestine sau a traficului de orice fel, precum şi pentru protecţia cetăţenilor Europei.

Un exemplu pentru extinderea stabilităţii politice la statele vecine Uniunii îl reprezintă acordurile încheiate în această săptămână între Comunitatea Europeană şi Ucraina privind facilitatea acordării vizelor şi readmisia persoanelor. În ceea ce priveşte cooperarea transatlantică, cred că statele Unite ale Americii trebuie să recunoască procesul de extindere al Uniunii inclusiv prin tratarea egală şi nepreferenţială a cetăţenilor acesteia. Toate statele membre contribuie la asigurarea securităţii transfrontaliere precum şi la lupta împotriva terorismului. Uniunea Europeană trebuie, deci, să ceară Statelor Unite, precum şi celorlalte state care nu respectă principiul de reciprocitate, să renunţe la vizele de intrare impuse unor state membre ale Uniunii Europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Ιωάννης Βαρβιτσιώτης (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είστε λίγοι στην αίθουσα αλλά νομίζω είσαστε αρκετοί για να με ακούσετε.

Υιοθετώντας το 2005 τη στρατηγική για την εξωτερική διάσταση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει την εξαγωγή στα υπόλοιπα κράτη των αξιών που συμπεριλαμβάνονται στην εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το κράτος δικαίου, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των διεθνών υποχρεώσεων. Η στρατηγική περιλαμβάνει ακόμη δράσεις στους τομείς της μετανάστευσης, της παράνομης διακίνησης ανθρώπων, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, κλπ. και όλα αυτά βεβαίως τα υποστηρίζουμε.

Χρειάζεται, όμως ιδιαίτερα να τονισθεί, ότι όλοι μας -και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή- έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών, σημείο στο οποίο πρέπει να δοθεί μεγάλη βαρύτητα.

Όλοι μας, όμως, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το εγχείρημα αυτό δεν είναι εύκολο, ούτε πρέπει να αναμένονται σε σύντομο χρονικό διάστημα θεαματικά αποτελέσματα. Διότι απαιτούνται από όλα τα κράτη μέλη συντονισμένες προσπάθειες, αλλά και από πλευράς Επιτροπής συστηματική ενίσχυση.

Η έκθεση όμως αυτή, μου δίνει την ευκαιρία να επαναλάβω ότι εγώ, ως ευρωβουλευτής, αισθάνομαι ότι "παίζω" σ’ αυτήν την αίθουσα το ρόλο του απλού κομπάρσου. Του απλού θεατή, αφού ακόμα και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε μετέχει στις διαβουλεύσεις, ούτε καν ενημερώνεται επαρκώς για αυτά τα θέματα και τέλος, την όποια έκθεση εμείς, ως Κοινοβούλιο, υποβάλλουμε προς την Επιτροπή, ελάχιστα λαμβάνεται υπόψη από αυτήν. Βέβαια, η μη εγκριθείσα Συνταγματική Συνθήκη προέβλεπε λύσεις που ανέβαζαν το κύρος του Κοινοβουλίου, που δημιουργούσαν προϋποθέσεις ώστε το Κοινοβούλιο πράγματι να είναι Κοινοβούλιο. Γι’ αυτό, ας ελπίσουμε ότι η προσπάθεια την οποίαν καταβάλλει η κ. Μέρκελ θα έχει αίσια αποτελέσματα, αν και φοβάμαι ότι ορισμένα κράτη μέλη θα επιμείνουν στις επιφυλάξεις τους.

Εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή θα πρέπει να επιδεικνύει μεγαλύτερη διάθεση για στενότερη συνεργασία με το Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  El Presidente. Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar mañana.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), în scris. – Strategia Comisiei Europene pentru dimensiunea externă a spaţiului de libertate, securitate şi justiţie pune accentul pe un parteneriat puternic de securitate cu Statele Unite ale Americii, bazat pe reciprocitate şi încredere.

Cu toate acestea, cetăţenii a 12 state europene au încă nevoie de vize pentru a călători în SUA. Acest lucru constituie o violare a principiului reciprocităţii, întrucât toate statele UE au eliminat obligativitatea vizelor pentru cetăţenii americani. Mai mult, noile state membre au acceptat în procesul de aderare să preia Regulamentul 593 al UE, care suspendă vizele pentru unele state terţe, precum SUA. România a primit din partea Comisiei Europene promisiunea fermă că poziţia sa în privinţa eliminării vizelor va fi preluată în relaţiile Uniunii cu SUA.

De aceea, cer Comisiei să se folosească de toate instrumentele care-i sunt conferite de legislaţia europeană, de la negociere până la propunerea de instituire a unor măsuri echivalente pentru cetăţenii americani. În plus, Comisia trebuie să ridice problema vizelor în toate negocierile sale cu SUA, fie că este vorba de acordul privind evidenţa călătorilor, care se negociază în acest moment sau de alte înţelegeri din domeniul justiţiei şi afacerilor interne.

Nu putem fi un partener de securitate egal Statelor Unite ale Americii fără a beneficia de un tratament uniform acordat tuturor statelor membre.

 
  
MPphoto
 
 

  Piia-Noora Kauppi (PPE-DE), in writing. – I warmly welcome many elements in Mr Klich’s report. First, it explicitly mentions the passerelle clause, encouraging Member States to improve their much-needed cooperation in the field of justice and home affairs. Furthermore, it recalls the need for greater parliamentary oversight, as provided for in the Constitution and hopefully the new institutional treaty to emerge by the end of the year.

There is a need for greater coherence between the union’s internal security strategy, the AFSJ, and its external ones, the CFSP and ESDP. The sources of instability are not only internal, but clearly also external. Ultimately, it is only by strengthening the rule of law and human rights in its near-abroad that the Union can succeed in securing an area of freedom, security and justice.

The trafficking of women and children, weapons and drugs needs to be weeded out at the source. It is no use increasing internal controls inside the EU if the problems pile up on our borders. If the new EU External Action Service is properly created, it can provide a meaningful contribution to countering this challenge.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE), kirjalikult. – Kallid kolleegid, Euroopa Liidu laienemise tulemusena on suur osa vastutusest julgeoleku välispoliitilise mõõtme eest langenud uute liikmesriikide õlgadele. Mitmed neist on väikesed riigid nagu minu kodumaa Eesti.

See tähendab, et vabadusel, turvalisusel ja õiglusel rajaneva ala kaitsel peab Euroopa Liit tegutsema ühtsena. Seda nii välispoliitika kui siseturvalisuse alal.

Moldova delegatsiooni juhina pean kordama - külmutatud konfliktid Moldovas ja Georgias on praegu kõige ohtlikumad ebastabiilsuse allikad meie naabruses.

Nende pingekollete likvideerimise võti asub Kremlis. Me peame tingimata tõhustama dialoogi Venemaaga. See tähendab mitte komplimentide tegemist vaid avatud suhtlust.

Euroopa Liit ei saa kõrgelt hinnata partnerit, kes kasutab liikmesriikides ning naabruspoliitikaga hõlvatud maades elavat vene vähemust ära olukorra destabiliseerimiseks.

Me peame selgelt ütlema, et see ei vasta meie arusaamale heanaaberlikest suhetest.

Tallinnas toimunud aprillirahutuste käigus hukkus inimene, Venemaa kodanik. Aegunud "lähivälismaa" doktriini jätkamise eest on Moskva nõus maksma oma kodanike verega. Loomulikult ei saa Euroopa Parlament sellega leppida.

Euroopa Liit vajab kiiresti koostöömehhanisme, mis töötavad õlitatult ka praegusest suurema liikmesriikide arvuga. Ma loodan, et neljapäeval algaval Euroopa Ülemkogul jätkub riigimehelikkust saavutada kokkulepe, mis võimaldab Euroopa Liidul sirguda maailmapoliitika hiiglaseks.

 

17. A bűnügyi nyilvántartásokból származó információk cseréje a tagállamok között (vita)
MPphoto
 
 

  El Presidente. El siguiente punto es el informe de Agustín Díaz de Mera García Consuegra, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la propuesta de Decisión marco del Consejo relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros (COM(2005)0690 - C6-0052/2006 - 2005/0267(CNS)) (A6-0170/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Vice-President of the Commission. Mr President, at present information on criminal records does not circulate efficiently between the Member States of the EU. This is not acceptable in a European area of freedom, security and justice and that is why the objective of the EU in the area of criminal records is twofold: firstly, to improve the circulation of information on criminal records between the Member States and, secondly, to use this information outside the territory of the sentencing Member State.

As you know, in 2005 the Commission adopted two legislative proposals dealing with these aspects respectively. A proposal dealing with the second aspect – circulation of information – was adopted in December 2006. Political agreement on the proposal dealing with the circulation of information was fortunately reached by the Council of Interior Ministers in Luxembourg on 13 June. This instrument is another important step forward.

In improving the way in which information is exchanged and made available to Member States, it radically overhauls the outdated, inefficient system of information exchange under the Convention on Mutual Legal Assistance of 1959. In its place, it establishes a streamlined system that will ensure that information stored in a single Member State is updated and then accessible to other Member States. In addition, the information will be easier to understand and, therefore, of greater value to the end users.

I note, with regret, that Member States have decided that the follow-up work should take the form of Council decisions and, even more regrettably, Member States do not trust each other enough to accept that these implementing measures will be adopted not by qualified majority but by unanimity.

I know that there are some amendments and I thank the rapporteur for the quality of his report. I share the spirit of the great majority of all the amendments proposed. I have a reservation concerning the amendments that propose the introduction of general provisions on data protection. Why? Because this instrument is a sectoral one: it contains a small number of provisions on data protection which are specific to criminal records and therefore they are more restrictive. Therefore, my worry is that the application of general provisions on data protection will be too flexible and less restrictive. That aside, personal data handled as part of the implementation of the framework decision should be protected in accordance with the provisions of the future framework decision on the protection of personal data processed in the framework of police and judicial cooperation in criminal matters. You all know perfectly well that I am urging the Council to find an agreement on such an important framework decision on privacy protection by the end of this year.

 
  
MPphoto
 
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE-DE), Ponente. – Señor Presidente, señor Comisario, me gustaría agradecer a todos mis colegas de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior su colaboración en el presente informe y especialmente a las ponentes alternativas, señoras Buitenweg, Vălean y Grabowska.

La información sobre las condenas penales circula entre los Estados miembros por medio de los mecanismos previstos en el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal de 1959, pero dicho mecanismo presenta serias disfunciones.

Estas disfunciones se pusieron dramáticamente de manifesto tras el caso Fourniret, un francés condenado en los años 80 a siete años de cárcel por la violación de una menor que, tras cumplir dos, fue puesto en libertad. Años después sabríamos que, desde su excarcelación y hasta su nueva detención en junio de 2003, Fourniret había asesinado a nueve niñas y era sospechoso de la muerta de otras doce. Había conseguido escapar a la acción de la justicia durante más de 14 años, simplemente cambiando su domicilio de un Estado miembro a otro, donde además consiguió, para más inri, trabajo en un colegio. Era evidente que había que modificar y mejorar los mecanismos de intercambio de información sobre los antecedentes penales.

La propuesta de decisión marco del Consejo pretende sustituir los mecanismos de intercambio de información regulados en el artículo 22 del Convenio de 1959 y derogar la decisión de 21 de noviembre de 2005, todo ello con el fin de garantizar que el Estado miembro de nacionalidad esté en condiciones de proporcionar una respuesta correcta, rápida y exhaustiva a las peticiones de información que reciba en relación con las condenas impuestas a sus nacionales.

Por lo que se refiere a las medidas recogidas en la propuesta del Consejo, debemos destacar las siguientes:

- se mantiene el principio de centralización de la información;

- se establece el marco que permitirá contribuir, concebir y desarrollar un sistema informatizado de intercambio de información sobre las condenas penales, basado en la utilización de un formato europeo estándar que haga posible intercambiar información de manera homogénea, informatizada y de fácil traducción mediante mecanismos automatizados;

- se recoge el principio de obligatoriedad de transmisión al Estado miembro de la nacionalidad, eliminando la dispensa de notificación cuando la persona tiene, asimismo, la nacionalidad del Estado miembro de condena; y, por último,

- se impone la obligación de conservar la información transmitida al Estado de nacionalidad.

En cuanto a las medidas parlamentarias propuestas destaco las siguientes:

- al objeto de garantizar la integridad y autenticidad de la información transmitida, el Estado miembro que impone una condena debe ser considerado como titular o propietario de los datos relativos a las sentencias que pronuncian sus tribunales y juzgados;

- es necesario que la futura Decisión marco prevea un conjunto de garantías adicionales en el ámbito de la protección de datos de carácter personal;

- en cuanto a la definición de condena es necesario mantener, por coherencia con otros informes de este Parlamento, que se conserve la definición contenida en el informe de mi apreciado amigo y colega el señor Demetriou;

- la inscripción de las condenas en el registro de antecedentes penales del Estado miembro de condena es un requisito previo necesario, pues garantiza la autenticidad y la corrección de la información transmitida; por tanto, sólo se transmitirá la información relativa a las condenas una vez que éstas hayan sido registradas, pero no antes;

- es necesario aclarar que la cancelación de los antecedentes penales depende, no sólo del cumplimiento de la pena, sino también del cumplimiento de otras condiciones accesorias, como, por ejemplo, satisfacer las responsabilidad civiles derivadas de los delitos, o no reincidir en los plazos legalmente previstos;

- es necesario establecer claramente qué marco jurídico regulará la cancelación de los datos, es decir, si se aplicará la legislación del Estado miembro de condena, o por el contrario, la del Estado de nacionalidad del condenado.

En cuanto a las condiciones de uso, señor Frattini, comparto realmente su preocupación sobre los datos de carácter personal. La propuesta es mucho más restrictiva que las disposiciones vigentes en materia de cooperación judicial penal, lo que se justifica por la rapidez con que la información sobre antecedentes puede quedar desfasada. Por tanto, cada vez que se quieran conocer los antecedentes penales de una persona para los fines de un nuevo procedimiento penal, será necesario hacer una nueva solicitud de información.

Quisiera terminar, señor Presidente, solicitando a sus Señorías que voten a favor de la propuesta del informe, y agradeciéndoles su atención.

 
  
MPphoto
 
 

  Παναγιώτης Δημητρίου, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE. – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση που συζητούμε απόψε είναι ένα αναγκαίο βήμα για την ανάπτυξη δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα βήμα για την προώθηση της στρατηγικής για δημιουργία χώρου δικαιοσύνης, ασφάλειας και συγχαίρω τον Επίτροπο, κ. Frattini, για την προώθηση προτάσεων όπως αυτή που εξετάζουμε σήμερα, που προωθούν τη στρατηγική της Χάγης.

Η καταγραφή καταδικών, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και η διαβίβασή τους για καταγραφή στο κράτος μέλος της ιθαγένειας του καταδικασθέντος και γενικά η ανταλλαγή πληροφοριών για καταδίκες συμβάλλει αναμφισβήτητα στην καταπολέμηση του εγκλήματος και εθνικά και διασυνοριακά.

Υπάρχουν βέβαια κενά στην πρόταση. Δεν ρυθμίζεται με κοινοτική μέθοδο το θέμα της καταγραφής διοικητικών καταδικών, οι οποίες στα πλείστα κράτη μέλη δεν καταγράφονται στα ποινικά μητρώα. Δεν ρυθμίζεται κοινοτικά το ζήτημα της καταγραφής καταδικών από τα ποινικά μητρώα. Η ποικιλότητα των εθνικών ρυθμίσεων παραμένει, δυστυχώς, ανάγκη. Η εξομοίωση του δικαίου και σε αυτά ακόμη τα διαδικαστικά θέματα εκλείπει παντελώς. Παρά ταύτα, η σύζευξη των εθνικών συστημάτων καταγραφής και χρήσης των πληροφοριών για καταδίκες, που γίνεται στην πρόταση πλαίσιο, αντιμετωπίζει σε κάποιο βαθμό την έλλειψη ενιαίας κοινοτικής πολιτικής για όλες τις πτυχές του θέματος. Δεν μπορεί, όμως, να μην τονισθεί η ανάγκη σεβασμού του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά. Αυτό θα διαφανεί, φυσικά στην πορεία. Ελπίζουμε ότι ο σεβασμός αυτού του δικαιώματος θα είναι έμπρακτος και συνεχής.

Υποστηρίζω την έκθεση του κ. Díaz de Mera, του αγαπητού φίλου και τον συγχαίρω για το ενδιαφέρον το οποίο συνεχώς επιδεικνύει μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προώθηση αυτής της στρατηγικής όσον αφορά τη δημιουργία χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Πιστεύω δε, ότι η έκθεσή του θα υποστηριχθεί με μεγάλη πλειοψηφία από το Κοινοβούλιο αύριο.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska, w imieniu grupy PSE. – Panie Przewodniczący! Państwa członkowskie dopracowały się własnych zasad gromadzenia danych o skazanych w procesach karnych. Dane o wyrokach sądowych są przechowywane w Krajowych Rejestrach Karnych. Każde państwo członkowskie jest odpowiedzialne za centralizację i zarządzanie informacjami o wyrokach skazujących, ale my coraz częściej przekraczamy granicę i jako, że nie jesteśmy aniołami, zdarza się, że wchodzimy w konflikt z prawem karnym innego państwa członkowskiego, tam też bywamy sądzeni i skazywani.

I co uczynić z wyrokami: czy je rejestrować, czy nie? Są różne, bardzo niejednolite praktyki państw członkowskich i dlatego jest konieczne, aby w trybie pilnym ujednolicić ten obszar, zacieśnić współpracę między organami sądowymi, poprawić i usprawnić wymianę informacji, a także zapewnić, że państwa będą sobie przekazywały prawidłowe, pełne, wyczerpujące informacje w odpowiedzi na każdy wniosek o udzielenie informacji z rejestrów skazanych.

Ku temu zmierzamy w prezentowanej decyzji ramowej. Potrzebujemy europejskiego mechanizmu wymiany informacji w znormalizowanej, skomputeryzowanej formie, ułatwiającej łatwe tłumaczenia przy wykorzystywaniu automatycznych procedur i na podstawie znormalizowanego formatu.

Dlatego moja grupa polityczna popiera to sprawozdanie. Jednakże w kontekście tego sprawozdania, które mówi o współpracy organów sądowych i przekazywaniu informacji, moja grupa polityczna ma jedno istotne zastrzeżenie. Otóż, mając na uwadze potrzebę ukazania całej prawdy, a także poszanowanie prawa i sprawiedliwości wobec ofiar ataku terrorystycznego z 11 marca w Hiszpanii, pragniemy wyrazić nasze zaniepokojenie wyborem sprawozdawcy tego sprawozdania, który jest również odpowiedzialny za inne sprawozdania dotyczące współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych. Parlament Europejski musi być postrzegany jako instytucja transparentna, która służy obywatelom. I dlatego sprawozdawcy poszczególnych sprawozdań w zestawieniu z ich działalnością na gruncie narodowym nie mogą być postrzegani jako osoby kontrowersyjne.

Konkludując, chcę wskazać, iż moja grupa polityczna wita z zadowoleniem dobry kompromis, który znaleźliśmy w tym sprawozdaniu. Popieramy to sprawozdanie i będziemy za nim głosować. Wierzymy, także, że wdrożenie tej decyzji w życie przyczyni się do tego, że państwa członkowskie będą sobie bardziej ufały, że zbudujemy tak potrzebny fundament zaufania, który będzie działał także w procedurach karnych.

 
  
MPphoto
 
 

  Adina-Ioana Vălean, on behalf of the ALDE Group. Mr President, I would first of all like to thank the rapporteur, Mr Díaz de Mera García Consuegra, for his very good work that led to this report.

I will recall, as he has already done, the terrible story which took place three years ago in Belgium. A Frenchman, aged 62, was given a job at a school. He was then arrested and confessed to nine murders on both sides of the Franco-Belgian border. It was then learned that he had previously been convicted of rape in France but that no one in Belgium was aware of his criminal record. We all remember the Fourniret case. This case, among others, demonstrates how urgently we need a functioning European criminal records system in a Europe composed of so many different legal systems.

I congratulate the Commission on this very valuable proposal. This is a clear case of much-needed legislation that could bring tangible improvements to citizens’ security in their day-to-day lives. I therefore salute last week’s agreement in the Council, but I urge the Council to adopt this important text as soon as possible. For the first time, we now have uniform EU-wide rules which will ensure a faster exchange of information on criminal records and bring more legal certainty. It is also a first step towards online data communication between the EU countries. I am satisfied that the option chosen was an interconnection of records rather than having another central EU database. This is a positive step as far as cost and above all data protection are concerned.

I should like to insist again on the privacy issue. In the absence of any agreement on the framework decision on procedural rights in criminal proceedings and on data protection in the third pillar, I urge the Council to adopt the additional data protection provisions included in this report. We cannot continue adopting such instruments without giving additional guarantees to our citizens that their fundamental rights are respected.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček, za skupinu GUE/NGL. – Vážení kolegové, milé kolegyně, zpráva kolegy Díaze de Mery zcela správně konstatuje, že je třeba zajistit, aby informace sdílené mezi státy, které se týkají vyšetřování, měly jednotný formát a aby sdílení dat bylo pružnější. Zároveň je zde snaha vyměňovat si v určitých situacích i další informace, což může být rovněž užitečné. Každá taková výměna informací má logicky i svá úskalí. Přinejmenším je zde rozdílnost právních systémů členských států a z toho plynoucí odlišná kvalifikace stejného činu. V extrému může jít o hranici přestupek – trestný čin.

Mě osobně ovšem znepokojuje, že kolega Díaz de Mera může být zpravodajem této zprávy, ačkoli je obviněn z nespolupráce s policií Španělska v souvislosti se zavádějící informací obviňující organizaci ETA z útoku na vlak v Madridu. Kde je politická a lidská odpovědnost bývalého šéfa španělské policie? Jen na závěr: k této zprávě má část mé frakce významné výhrady.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE). – Senhor Presidente, não posso deixar de começar por me referir à última intervenção e por dizer que é inaceitável que neste Parlamento se pretenda cercear os direitos parlamentares e políticos de qualquer um dos nossos colegas que não têm esses direitos cerceados, nem por decisão deste Parlamento, nem por decisão judicial no seu país.

Não é possível aceitarmos este tipo de perseguição política a um homem, o deputado Díaz de Mera, que tem um percurso notável no combate ao crime e na defesa da justiça, enquanto profissional no seu Estado-Membro, e que tem feito um trabalho notável enquanto deputado neste Parlamento. O relatório que hoje debatemos é mais uma prova da capacidade política e do rigor que o deputado Díaz de Mera imprime ao seu trabalho parlamentar e que também caracterizou toda a sua vida profissional.

Em seguida, queria dizer ao Senhor Vice-Presidente Frattini que me solidarizo com tudo aquilo que ele disse relativamente à atitude do Conselho. De facto, esta medida é urgente e importante, e seria de esperar que no Conselho se tivesse ido mais longe, tanto ao nível da confiança entre os Estados-Membros como ao nível da associação deste Parlamento.

Em qualquer circunstância, partilho tudo aquilo que outros colegas disseram sobre a necessidade de conhecer com rigor os antecedentes criminais e sobre o facto de a transmissão dessa informação entre Estados-Membros constituir uma mais-valia no combate ao crime, quer na identificação de suspeitos, quer no apoio às investigações criminais, quer na determinação da severidade da pena.

Gostaria de concluir dizendo que me associo também àqueles que consideram necessário que o Conselho seja mais rápido, designadamente na adopção da decisão-quadro relativa às garantias processuais concedidas aos suspeitos e aos arguidos no âmbito dos processos penais e da decisão-quadro relativa à protecção de dados no âmbito do terceiro pilar, para a qual é relatora a deputada Roure, e que é outro elemento essencial para compensar as medidas legislativas neste sector.

 
  
MPphoto
 
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE-DE). – Señor Presidente, he pedido la palabra por unas alusiones inaceptables, pero, fundamentalmente, he pedido la palabra para dar las gracias a mi colega Carlos Coelho, que ha hablado, no solamente desde la amistad, sino desde el conocimiento de causa. Una sola palabra para exigir rectificación y disculpas al señor Kohlíček.

Señor Kohlíček, la ignorancia, la mala fe o la obediencia inmoral es lo único que justifica su intervención, tan desafortunada, esta noche en esta Cámara. Estoy seguro, señor Kohlíček, de que usted ha oído hablar —tengo la esperanza de que haya oído hablar— de la presunción de inocencia; estoy seguro de que usted ha oído hablar de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de su artículo 48; estoy seguro de que usted ha oído hablar de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y de su artículo 11. No creo que usted conozca, y no tiene porqué conocer, el artículo 24 de la Constitución española. Pero en todas las Constituciones democráticas y libres existe un artículo 48, existe un artículo 11 y existe un artículo 24.

Así es que, espero que, cuando usted esté en condiciones de entender lo que significa la presunción de inocencia, pero, sobre todo, cuando usted esté en condiciones de saber la verdad del caso que usted, por lo que ha dicho, ignora de principio al fin, esté en condiciones de pedir disculpas privadas y públicas, y yo estaré en condiciones de aceptárselas. Desafortunada e inaceptable intervención esta noche para cerrar el debate, señor Kohlíček.

(Aplausos en la derecha y en el centro)

 
  
MPphoto
 
 

  El Presidente. Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar mañana.

 

18. A rasszizmus és idegengyűlölet elleni küzdelemről szóló kerethatározatról folytatott tárgyalások előrehaladásáról (vita)
MPphoto
 
 

  El Presidente. El siguiente punto es el informe de Martine Roure, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre una propuesta de Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo acerca de la evolución de las negociaciones sobre la Decisión marco relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia (2007/2067(INI)) (A6-0151/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), rapporteur. – Monsieur le Président, l'Union européenne est basée sur des valeurs humanistes, de tolérance, de multiculturalisme et de protection des droits fondamentaux. Nous partageons des valeurs fortes qu'il convient de protéger. La lutte contre le racisme et la xénophobie est une de nos priorités, mais nous devons avoir à l'esprit l'article 10 de la Charte des droits fondamentaux qui consacre la liberté de pensée, de conscience et de religion dans le respect inaliénable de la liberté d'expression, conformément à l'article 11 de cette même Charte.

La Commission a fait une proposition de décision-cadre sur le racisme et la xénophobie en novembre 2001, afin de rapprocher les dispositions législatives des États membres relatives aux infractions racistes et xénophobes et de lutter plus efficacement contre le racisme et la xénophobie en Europe. Jusqu'à présent, et malgré un premier avis du Parlement rendu en juillet 2002, cette décision-cadre était bloquée. Malgré les efforts de plusieurs présidences, les États membres n'avaient pas encore pu se mettre d'accord sur la définition des comportements condamnables et le niveau des peines correspondantes à prévoir. Or, il est absolument nécessaire de disposer d'un instrument européen permettant de lutter contre le racisme et la xénophobie.

En effet, des statistiques récentes montrent que le racisme et l'intolérance sont en augmentation. La recrudescence des partis d'extrême droite en Europe et, malheureusement, au sein même de notre Parlement, nous impose de condamner fermement tout discours incitant à la haine. Cette décision-cadre nous impose cependant de trouver un juste équilibre entre la liberté d'expression et la sanction des comportements injurieux. La liberté de pratiquer la dérision et la critique de certaines dérives, qu'elles soient politiques ou religieuses, sont nécessaires dans toute démocratie.

Le Conseil européen est enfin parvenu à un accord sur ce sujet et nous en sommes heureux. En effet, l'Union européenne doit diffuser un message politique fort pour lutter contre les discours racistes et haineux. Nous ne pouvons pas nous permettre un nouvel échec sur un texte symbolique pour l'Union européenne. Je tiens à remercier la Présidence allemande pour ce message fort, lequel confirme que l'Europe ne se limite pas à un grand marché, mais qu'elle œuvre à la défense des droits fondamentaux de tous les citoyens européens. Ce nouveau compromis est le fruit de négociations longues et difficiles et nous sommes conscients qu'il présente nécessairement des insuffisances.

Je souhaite néanmoins que ce compromis politique constitue un niveau d'harmonisation minimum qui permette aux États membres d'aller plus loin à l'avenir, et je me félicite en particulier de l'ajout d'une clause de révision qui permettra d'atteindre un niveau d'harmonisation plus élevé dans les années futures. Cela dit, pour pallier ces faiblesses, j'appelle la Commission à présenter en parallèle une proposition de directive sur la lutte contre l'ensemble des discriminations énumérées à l'article 13 du traité, afin de renforcer la législation européenne dans ce domaine. Et je sais d'ailleurs que le commissaire Špidla travaille en ce sens, il me semble. J'espère que nous aurons bientôt une proposition de directive.

Enfin, cet accord politique sur la décision-cadre a entraîné des changements substantiels du texte par rapport à la première proposition de la Commission sur laquelle le Parlement a rendu un avis. Il convient, par conséquent, que le Parlement soit de nouveau consulté dans les prochaines semaines. Nous rendrons notre avis rapidement, soyez-en sûrs, car nous avons tous beaucoup travaillé depuis plusieurs mois. Nous sommes fin prêts.

Cet instrument, nous en avons absolument besoin pour vivre dans un monde pacifié où chacun soit respecté dans sa différence, dans ses croyances, dans son mode de vie. Cet instrument, nous en avons absolument besoin pour faire cesser la haine et le racisme dans une Europe unie et fraternelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Vicepresidente della Commissione. Signor Presidente, onorevoli deputati, ringrazio l'onorevole Roure per il suo intervento e per la sua relazione. L'accordo politico raggiunto in sede di Consiglio lo scorso aprile, dopo cinque anni di discussione, è stato certamente molto importante.

Tale accordo, seppure su una versione della decisione quadro meno ambiziosa rispetto alla proposta originaria della Commissione, ha infatti permesso di stabilire in modo preciso che, dal momento in cui la decisione quadro sarà entrata in vigore e sarà trasposta in ciascuno Stato membro, non ci sarà più nessun porto franco in Europa per coloro che incitano all'odio razziale, al razzismo e alla xenofobia. Questo è un risultato politico.

Mi rendo conto che il testo della decisione quadro contiene delle disposizioni penali che avrebbero potuto essere più rigorose. Io avrei voluto norme più severe. Tuttavia, come ha appena detto la relatrice, abbiamo dovuto accettare un accordo perché, trattandosi di una decisione quadro, il principio dell'unanimità ci ha imposto di abbassare un po' il livello di ambizione.

Ciononostante, per la prima volta abbiamo una regola comune, che impone di punire con una sanzione penale in tutti gli Stati membri i comportamenti che incitano all'odio e alla discriminazione fondata sulla razza, sul colore della pelle e sulla religione. Pensate a quanto sia importante punire comportamenti di incitamento all'odio antisemita o all'islamofobia, in un momento in cui parliamo di integrazione delle comunità di immigrati extracomunitari.

Un grande tema è stato certamente il bilanciamento tra la punizione penale di tali comportamenti, che non sono libere espressioni del pensiero ma incitamenti concreti a compiere atti violenti e come tali vanno puniti, e il doveroso rispetto della libertà di espressione. Abbiamo lavorato molto su questo aspetto e credo che il risultato finale sia soddisfacente.

Con questo provvedimento non vogliamo punire le idee, bensì i comportamenti che incitano altre persone a commettere azioni criminose, a colpire, a ferire, a uccidere e a commettere atti di vera e propria violenza. Con tutto ciò la libertà del pensiero non ha assolutamente niente a che fare. Noi non puniamo l'idea, ma coloro che sulla base di un'idea sbagliata, ma pur sempre legittima, trascendono dall'idea ai comportamenti, incitano qualcun altro a colpire e a commettere atti criminali. Questo è il confine tra la libertà di espressione del pensiero, che deve essere salvaguardata, e il concreto incitamento alla violenza.

Ecco perché io credo che questa decisione sia importante. Per questo motivo abbiamo stabilito il principio – che è sottolineato anche nella relazione dell'onorevole Roure – secondo cui la motivazione razzista è un'aggravante in tutti i reati. Se un reato di normale violenza fisica è commesso per motivi razzisti, esso deve essere punito più severamente, poiché non soltanto l'incitamento in quanto tale, ma anche la motivazione razzista, rende un determinato reato più grave della fattispecie base.

Si tratta di un principio importante e credo che il fatto che 27 Stati membri lo abbiano accettato all'unanimità renda l'Unione europea un po' più forte nella tutela di questo valore fondamentale iscritto nella Carta dei diritti fondamentali.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert, au nom du groupe PPE-DE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, je souhaite tout d'abord excuser Mme Esteves, rapporteur fictif de mon groupe, qui ne pourra malheureusement pas prendre part à ce débat.

Je remercie Martine Roure pour son travail, son application et sa persévérance car, oui, il en fallait, de la persévérance, pour ne jamais cesser d'exiger du Conseil un accord extrêmement nécessaire. Plus de cinq ans de négociations pour arriver à une proposition de décision-cadre contre le racisme et la xénophobie: est-ce bien raisonnable de bloquer aussi longtemps des mesures si fondamentales pour la vie de nos concitoyens?

Je voudrais aussi remercier chaleureusement la Présidence allemande qui a réussi à débloquer ce texte. L'Union européenne est fondée sur des communautés de valeurs, des valeurs universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité. En nous unissant, nous avons tous décidé de partager ces valeurs.

Chers collègues, les déclarations de bonnes intentions ne servent pas à grand-chose, si elles ne sont pas suivies d'actes forts. C'est pour cela qu'il fallait agir, agir concrètement pour que l'intolérance, sous toutes ses formes, n'empoisonne plus notre continent. Un rapprochement des législations des États membres relatives aux infractions à caractère raciste était primordial. Désormais, chaque État devra rendre passible de prison l'apologie publique, la négation ou la banalisation grossière des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, et j'en suis satisfait.

Toutefois, je ne vous cache pas qu'il ne s'agit pas d'une satisfaction absolue: oui, l'adoption de ce texte est un signal fort, surtout en cette année européenne de l'égalité des chances, mais j'ai peur que sa valeur ajoutée ne soit minime. En effet, des dérogations sont prévues et des assouplissements acceptés. Ainsi un comportement ne sera-t-il sanctionné que s'il risque de pousser à la violence ou à la haine à l'égard d'un groupe de personnes. Mais, comment tolérer qu'un négationniste puisse encore s'exprimer dans certains pays européens au nom de la liberté d'expression? La liberté d'expression s'arrête lorsque les droits de l'autre sont bafoués. Je comprends tout à fait qu'il existe des traditions culturelles et juridiques différentes dans nos pays, mais la lutte contre le racisme ne doit faire l'objet d'aucun compromis. Tolérer certaines déclarations haineuses, c'est en réalité les accepter.

Mes chers collègues, en tant qu'élus, nous devrons être clairs et condamner avec force ces violences. Nous devons rester vigilants car notre combat pour la défense des droits de l'homme, pour le respect de la Charte des droits fondamentaux, est loin d'être achevé. Je vous demande, demain, de voter très largement pour ce texte. Ce combat est le nôtre. Il est l'honneur de nos démocraties européennes et l'honneur de notre Parlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Emine Bozkurt, namens de PSE-Fractie. – Voorzitter, ik dank mevrouw Roure niet alleen voor haar verslag, ik steun het ook volmondig. Racisme is een hardnekkig en groeiend probleem in de Europese samenlevingen. Daarom zijn er ook meer en betere instrumenten nodig om het aan te pakken, ook als dat nodig is op Europees niveau. Racisme kent geen grenzen. Maatregelen om het aan te pakken daarom ook niet.

Afgelopen jaar kreeg mijn resolutie over racisme in het voetbal overweldigende steun in het Europees Parlement en ik hoop dat dat morgen ook zal gelden voor het verslag van mevrouw Roure.

In de resolutie over voetbal riepen we op tot een strengere aanpak, maar een Europese aanpak van racisme moet niet beperkt blijven tot voetbal alleen. Europa moet staan voor de verdediging van de gelijke behandeling van al haar burgers. Daarvoor is goede scholing nodig en de actieve inzet van Europa voor sociale inclusie om de pleitbezorgers van racisme en xenofobie te isoleren en te streven naar een tolerante en diverse samenleving.

Ik ben blij dat hate crimes speciale aandacht krijgen in het verslag van mevrouw Roure. Daarnaast ondersteun ik de oproep om geen hiërarchie aan te brengen in de verschillende discriminatiegronden. Alle vormen van discriminatie moeten even hard worden aangepakt, dus ook islamofobie.

Voorzitter, het verslag noemt 9 miljoen slachtoffers van racisme en xenofobie. Vast een terecht cijfer, maar volgens mij zijn 494 miljoen burgers het slachtoffer van racisme, want als racisme ongestraft blijft, schaadt het de maatschappij als geheel. Europa is er voor iedereen en dat moeten we vooral zo houden.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in 't Veld, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, first of all I would like to pay my compliments to Martine Roure, who has once again done a great job. I would also like to commend the German Presidency for having secured this deal, but again I note with deep regret that the Council is absent during this important debate.

However, I am very happy that this legal instrument has finally been adopted. It is long awaited and very welcome, but now much depends on whether and how it will be used in practice, because a legal instrument making hate crimes a criminal offence is only the last resort. A legal instrument will not eliminate racism. Only our own attitude and our own mentality can do that, and we need much more than just this framework decision.

We need to promote equality, respect and tolerance, and that should be more than just words. Each of us has a responsibility in Europe. Legislation is not enough and we should lead by example. I very much concur with Mr Gaubert, who made reference to statements by people in public. That does not just apply to the average citizen but, even more so, to prominent politicians and religious leaders – in short, opinion leaders. It is therefore regrettable that even prominent people in Europe have recently made statements that incite hatred and violence. They contribute to a climate of intolerance and hatred. I refer, for example, to the President of one of the Member States, who made very denigrating remarks about Roma people. It is unacceptable and I think that Parliament at least should speak out against such unacceptable statements.

I am also referring to a Member of this House, Mr Giertych, who issued an anti-Semitic leaflet. Fortunately we reacted very strongly to that. I am also thinking of Mr Wilders in my own country, who made the most outrageous remarks in a debate yesterday, to which nobody reacted. That is another problem: we allow these extremists to set the political agenda. Even the mainstream parties have adapted their language to the language spoken by extremists. So we should look very carefully at our own statements and our own behaviour.

Finally, I very much agree with the call for the legislation to be extended to cover other groups, because we all know that hatred and violence against homosexuals is rampant in Europe, even in my own country, unfortunately, as it is against women. Sometimes we tend to forget that, but there are many statements that somehow seem to make violence against women acceptable. The next step should be to create a legal instrument that condemns incitement to hatred and violence against all groups of society.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert, on behalf of the Verts/ALE Group . – Mr President, I would like to thank the rapporteur for her commitment on this ongoing dossier, which should have been on the statute books before now. As others have said, we also think that action is important.

Last year, we saw a rise in anti-Semitic and anti-Muslim hate crimes in many parts of the European Union, or at least those parts which record such crimes effectively. As others have said, it is the European Year of Equal Opportunities for All and many of our citizens, residents and visitors still face discrimination and hate crimes simply because of the colour of their skin, their beliefs or because they have committed the perceived crime of being foreign. The Director of Human Rights First stated that ‘victimising one member of a particular group threatens all members of that group and causes immeasurable harm to society at large’.

My group sees this framework decision as a complement to existing legislation, but we also want to see existing legislation fully implemented. We support the call to be reconsulted on this dossier, and we have some concerns, for example that provisions for mutual assistance between Member States have been removed, which may make it more difficult to combat cross-border racism. We know that there is significant international organisation, for example, among groups based on despicable concepts of racial supremacy.

We have co-signed the constructive amendments to this report. Other amendments represent to us part of the problem, but we look to the Council for constructive and forceful action in conjunction with Parliament.

 
  
MPphoto
 
 

  Giusto Catania, a nome del gruppo GUE/NGL. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero ringraziare la collega Roure per il lavoro tenace che ha svolto al fine di costruire insieme al Consiglio questa decisione quadro. Abbiamo impiegato tanto tempo, ma possiamo dire che finalmente siamo arrivati a un approdo importante.

Dobbiamo certamente combattere il razzismo e la xenofobia con gli strumenti legislativi, ma ritengo che dobbiamo soprattutto attuare una grande azione culturale. Credo che questo Parlamento disponga anche degli strumenti per iniziare una forte campagna d'informazione negli Stati membri, per far sì che questa decisione quadro possa strutturarsi come una grande battaglia culturale di idee.

Io credo che sia necessario lottare contro il razzismo e la xenofobia, perché i dati forniti dall'Osservatorio europeo sono inquietanti. Registriamo infatti un aumento dei fenomeni di razzismo e di xenofobia, e io credo che noi dobbiamo combattere contro coloro i quali spesso provano a incitare all'odio razziale e all'odio religioso. Questo avviene soprattutto utilizzando anche gli strumenti dei mezzi di informazione, che troppo spesso riescono a comunicare messaggi molto pericolosi per la collettività.

Credo che l'iniziativa adottata dal Consiglio, ma soprattutto il lavoro fatto dalla collega Roure in questo Parlamento, debbano essere uno strumento importante per l'iniziativa politica e per continuare in questo lavoro. Come ha detto il Commissario Frattini, è necessario stabilire il limite entro il quale vi è un equilibrio tra la libertà d'espressione e la lotta al razzismo e la xenofobia. Credo che questo sia importante e che sia necessario attuare un'azione politica forte e un'azione culturale importante.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). – Gerbiamas Pirmininke, gerbiamas Komisijos nary, gerbiami kolegos, šių metų kovo 25 d. priimtoje Berlyno deklaracijoje teigiama: „Europos integracija parodė, kad mes pasimokėme iš kruvinų konfliktų ir kančių pilnos istorijos“. Tikiu, kad taip ir yra, ir vienas to įrodymų – mūsų šiandien svarstomas dokumentas.

Neapykantos ir smurto kurstymas, viešas pritarimas genocido nusikaltimams, nusikaltimams žmoniškumui ir karo nusikaltimams, atsisakymas šiuos nusikaltimus pripažinti ar didelis jų menkinimas yra nusikaltimai, aptariami pamatiniame sprendime. Pamatiniame sprendime apsiribojama nusikaltimais, įvykdytais rasės, odos spalvos, religijos, kilmės ar tautinės arba etninės kilmės pagrindu. Tačiau jame nenagrinėjami kitu pagrindu įvykdyti panašūs nusikaltimai, t. y. kai neapykantos ir smurto pagrindu tampa politiniai įsitikinimai ar priklausymas kuriai nors socialinei grupei, asmenų grupės socialinė padėtis, pvz., totalitarinių režimų įvykdyti nusikaltimai.

Manau, kad ateina laikas papildomam dokumentui, kuriame būtų nagrinėjami neapykantos ir smurto kurstymas, viešas pritarimas genocido nusikaltimams, nusikaltimams žmoniškumui ir karo nusikaltimams, nukreiptiems prieš asmenų grupę, apibūdinamą pagal kitus kriterijus nei mano minėti rasė, odos spalva, religija, kilmė ar tautinė arba etninė kilmė, pavyzdžiui, socialinė padėtis ar politiniai įsitikinimai, atsisakymas šiuos nusikaltimus pripažinti ar didelis jų menkinimas. Baudžiamoji atsakomybė galėtų būti numatyta ir šiais atvejais.

Europos Komisijos iniciatyva rengti genocido nusikaltimų, nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų, įvykdytų totalitarinių režimų bei tų, kurie viešai jiems pritaria, šiurkščiai juos iškraipo ar menkina, viešą svarstymą Europos lygmeniu yra sveikintina ir remtina. Šių svarstymų pagrindu po dvejų trejų metų būtų galima teikti pasiūlymą ir dėl pamatinio sprendimo dėl šių nusikaltimų.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – Pirmininke, sveikinu už drąsą pranešimo autorę Martine Roure, o dar garsiau – Vokietiją, kuri paskelbė savo pirmininkavimo prioritetu sprendimo priėmimą dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija.

Europos Sąjungos idėja pagrįsta tolerancija, pasitikėjimu ir taikiu tautų sugyvenimu. Deja, pastaruoju metu rasistinių ir ksenofobinių išpuolių nemažėja, jų skaičius jau artėja prie 10 milijonų kasmet. Rasistinius, ksenofobinius ir antisemitinius elementus naudoja ne tik ekstremistinės partijos, jais nesibodi lyg ir solidesnės masinės partijos, jų lyderiai. Ir šioje salėje neretai nuskamba kraštutiniu nacionalizmu bei ksenofobija persunktos kalbos, ir nacionaliniuose parlamentuose.

Pritariu pranešėjai, kad kultūroje, pagrįstoje teisėmis ir laisvėmis, baudžiamoji teisė yra paskutinė priemonė, kurią pageidautina naudoti kuo mažiau. Tačiau baudžiamosios politikos šioje srityje sugriežtinimo neišvengsime. Visiškai palaikau Komisijos nario F. Frattini pareikštą nuomonę, kad rasistinio nusikaltimo motyvas turėtų padidinti bausmę.

Ne mažesnis prioritetas yra švietimas, skirtingų tikėjimų ir kultūrų dialogas, pasvertas ir apgalvotas žvilgsnis į praeitį. Jeigu pradedama aiškintis, kieno tragedija didesnė, kieno skausmas skaudesnis, kai pasijuntama pačiais tolerantiškiausiais, atsiduriama kelyje į tolerancijos pamynimą, nepasitikėjimą vieni kitais.

Naujosioms Europos Sąjungos šalims ypač jautrus istorinio teisingumo atkūrimo klausimas. Ateina laikas mėginti suderinti ES senbuvių ir naujųjų šalių požiūrį į XX amžiaus tragedijas ir skaudžius įvykius. Tai reikia daryti nepasijuntant vieninteliais teisiaisiais, galinčiais primesti savo nuomonę kitoms tautoms. Svarbiausias tikslas – ne aitrinti, o gydyti žaizdas, pasimokyti iš istorijos, užkirsti kelią rasizmo ir ksenofobijos atgimimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Sajjad Karim (ALDE). – Mr President, whether it is the increase of Islamophobia or the sharp rise in anti-Semitic attacks, intolerance in Europe is on the rise. It is long overdue and more important than ever for the EU to remain firm by adopting legislation to counteract these worrying phenomena. This text does not, in itself, constitute the concrete action needed to address the persistent problems of racism and xenophobia in Europe today. It could be stronger by using the International Convention on the elimination of all forms of racial discrimination as a benchmark.

Secondly, this legislation must reaffirm Europe’s commitment to our core values of respect for diversity and intolerance of discrimination, a commitment that must amount to so much more than the sum of the political compromises of the Council’s text. In the current political climate, where support for right-wing extremism across Europe has brought racism into the mainstream, moderates must use this legislation and the dialogue that will surround its implementation to take back ownership of the diversity debate. We must rebuild the bonds of trust between divided communities and we must ensure that feelings of alienation are replaced with a much-needed sense of security.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE). – Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente Frattini, caros Colegas, começo por ter o gosto de me associar ao cumprimento que o meu colega Gaubert fez à deputada Martine Roure. Ela é uma deputada que nos habituou a um trabalho de grande qualidade e, uma vez mais, deu prova disso e também de tenacidade, como disse, e bem, o Senhor Deputado Catania.

Os crimes de natureza racista continuam a ser um problema constante e persistente em todos os Estados-Membros. O primeiro passo a dar deverá ser sempre o da prevenção. É necessário procurar evitar o racismo e a xenofobia, através de uma política de educação iniciada o mais cedo possível e de um discurso político e social orientado para evitar a disseminação do ódio e a propagação de reacções xenófobas e racistas.

Os números apresentados pelo Observatório Europeu do Racismo e da Xenofobia confrontam-nos com esta realidade presente na União Europeia. Se, em termos legislativos, importa reconhecer que os Estados-Membros dispõem de legislação, também é necessário assinalar que as diferenças são muito grandes e urge proceder a uma harmonização. Esta decisão-quadro é assim bem-vinda, na medida em comporta um certo grau de harmonização do direito penal dos Estados-Membros e a melhoria da assistência mútua no domínio da luta contra o racismo e a xenofobia.

Com esta iniciativa, o Parlamento Europeu apresenta as suas recomendações e assume as suas posições numa matéria em que, reconheça-se, tem sido muito mais constante do que o Conselho.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – Gerbiamas Pirmininke, ponios ir ponai, nacizmas ir komunizmas yra du vienos upės krantai. Nacizmas yra detaliai išnagrinėtas mokslininkų, politikų, žinomas ir pasmerktas pasaulinės visuomenės. Prie to prisidėjo ir pati Vokietija, suprasdama ir pripažindama istorines klaidas.

Apie antrąjį baisiausių praeito amžiaus nusikaltimų krantą – komunizmą – mažai žinome, beveik nediskutuojame, todėl iki šiol nesame pripažinę jo nusikaltimu žmonijai tarptautiniu mastu. Nuo nacizmo ir holokausto žuvo 20 milijonų žmonių. Komunizmo aukomis tapo 100 milijonų įvairių tautybių žmonių.

Aš pritariu Tarybos pamatiniam sprendimui bei pareiškimui, priimtam kartu su pamatiniu sprendimu, kuriame Taryba smerkia totalitarinių režimų įvykdytus nusikaltimus.

Kviečiu valstybes nares toliau tęsti darbą atskleidžiant komunistinio režimo padarytus nusikaltimus, tinkamai jį įvertinti ir papildyti pamatinį susitarimą. Europos Parlamentą kviečiu inicijuoti diskusijas apie komunizmo nusikaltimus ir įnešti savo indėlį pripažįstant komunizmą nusikaltimu žmonijai.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). – Mr President, I should like to congratulate the rapporteur, Mrs Roure, for her excellent report on this important but, it seems, highly controversial subject. It is important since it is estimated that millions of people fall victim to racist crime each year. It is controversial since it involves striking a balance between effective action to combat racism and xenophobia on one hand and respect for freedom of expression on the other.

In fact, the subject apparently seems to be so controversial that the text currently under discussion has been the product of several years of negotiations. This of course begs the question, was it strictly necessary that so much time was and still is spent before arriving at a suitable solution? Let us think of the millions of people who have suffered as a result of this serious time lag. Is the reason for this extreme delay purely technical politics, or even negligent indifference? Or is there some underlying attempt not to proceed speedily as some influential political forces are not so favourable to such action and are themselves bordering on being racist and xenophobic?

Perhaps the Commissioner can reassure that the latter is not the case at all and that my fears are utterly unfounded.

 
  
MPphoto
 
 

  El Presidente. Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar mañana.

Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. – I have become increasingly concerned by the rise of racism and xenophobia across the EU, both in new Member States and established Member States. In a Union which has the free movement of people as a central pillar, this is doubtless an issue which requires Community action. Indeed, initiatives like the European Year of Equal Opportunities, which we are currently in, are key to spreading best practise in eradicating discrimination. It is important that these efforts are redoubled in order to counter the rise in Islamophobia, Anti-Semitism and discrimination against other minority groups, especially those from new Member States. We, as a House, and all of the European Union institutions and Member States must do our utmost to rid Europe of the scourge of racism and xenophobia, and make clear that it will not be tolerated.

 

19. Gyakorlati együttműködés, a közös európai menekültügyi rendszer keretében hozott döntések minősége (vita)
MPphoto
 
 

  El Presidente. El siguiente punto es el informe de Hubert Pirker, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre el asilo: cooperación práctica, calidad del proceso de toma de decisiones en el sistema europeo común de asilo (2006/2184(INI)) (A6-0182/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE), Berichterstatter. – Herr Präsident, Herr Kommissar und Vizepräsident der Kommission! Mit den Vorschlägen, die wir in diesem Bericht ausgearbeitet haben, bewegen wir uns einen Schritt weiter in Richtung eines gemeinsamen europäischen Asylsystems.

Der Bericht, dem – davon gehe ich aus – das Parlament eine breite Zustimmung geben wird, ist ein eindeutiges Bekenntnis des Europäischen Parlaments zu einem funktionierenden europäischen Asylsystem, das zum Ziel hat, rasche, faire und sichere Entscheidungen im Interesse der Betroffenen zu treffen. Es baut auf eine engere Kooperation der Behörden auf, und das sollte zum Ziel haben, dass das Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten aufgebaut wird und wächst, dass Entscheidungen schneller getroffen werden und damit jenen schneller als bisher geholfen wird, die tatsächlich einen Anspruch auf Asyl haben, und dass auch Asylmissbrauch entsprechend bekämpft werden kann.

Ich konnte zehn Kernforderungen herausarbeiten und ich bedanke mich insbesondere bei den Schattenberichterstatterinnen für die Unterstützung und bei der Kommission für den ausgezeichnet ausgearbeiteten Vorschlag, der als Basis für diese Diskussion gegolten hat. Diese zehn Kernforderungen sind folgende:

Zum Ersten geht es um die Festlegung einheitlicher Verfahrensabläufe, damit rasche und sichere Entscheidungen getroffen werden.

Das Zweite ist die Einführung einer Liste sicherer Drittstaaten, wo je nach Einzelfall, aber sehr klar entschieden werden kann, ob ein Anspruch besteht oder eben nicht besteht.

Das Dritte ist die Erstellung einer gemeinsamen Datenbank über die Situation in den Herkunftsländern, so dass alle zuständigen Beamten in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten über die gleiche Information über die Zustände verfügen und damit in der Lage sind, aufgrund des in allen europäischen Ländern gleichen Informationsmaterials sichere Entscheidungen zu treffen.

Das Vierte ist: Wir brauchen entsprechend hochqualifizierte Beamte, die die Entscheidungen treffen. Daher rührt der Vorschlag, ein europäisches Curriculum zu entwickeln, damit die Qualifikation in allen Staaten nach gleichen Standards erworben wird.

Das Fünfte ist, dass wir Mitgliedstaaten, die einem besonderen Migrationsdruck ausgesetzt sind, insofern zur Hand gehen, dass wir temporär begrenzt – so lange wie notwendig – Expertenteams zur raschen Abwicklung von Asylverfahren zur Verfügung stellen, die sich aus Experten der verschiedenen Mitgliedstaaten zusammensetzen.

Der sechste Punkt ist, dass wir verbesserte Maßnahmen im Zusammenhang mit der Rückführung von Personen brauchen, und zwar von Personen, die den Flüchtlingsstatus nicht erhalten, und von Personen, denen der Flüchtlingsstatus aberkannt wird.

Der siebte Punkt ist – und er geht in den Bereich der Prävention, ich habe ihn schon mehrfach angesprochen –, dass wir Informationskampagnen intensivster Art starten müssen, um in den Herkunftsländern und in den Transitländern potenzielle Migranten über die Risiken der illegalen Einwanderung und die Konsequenzen im Falle der Nichtzuerkennung des Flüchtlingsstatus aufzuklären und ihnen ebenso zu sagen, wie sie legal in die Europäische Union einreisen können.

Der achte Punkt bezieht sich auf die Europäische Unterstützungsagentur. Hier waren wir im Ausschuss nicht der Meinung des Kommissionsvorschlags. Ich halte es vielmehr für besser, der Kommission mehr Personal und mehr Geld zur Verfügung zu stellen und nicht wieder eine neue Agentur zu errichten. Ich glaube, das ist effizienter und kostengünstiger.

Der neunte Punkt ist, dass wir von den Mitgliedstaaten einfordern müssen, dass Richtlinien oder Verordnungen, die auf europäischer Ebene beschlossen werden, dann tatsächlich in die Realität umgesetzt werden. Hier ist der Vorschlag, eine so genannte Äquivalenzliste zu erstellen, das heißt, dass die Staaten bekanntgeben, durch welche Maßnahmen sie entsprechende Unionsvorgaben ihrer Meinung nach umgesetzt haben.

Der zehnte Punkt schließlich ist die Lastenteilung, die einerseits gegeben ist durch die Unterstützung von Expertenteams, damit eben in Sondersituationen die Verfahren rascher abgewickelt werden können. Indirekt erreichen wir auch ein gewisses Maß an Lastenteilung, wenn wir einheitliche Verfahren haben, weil sich Menschen dann nicht verstärkt dorthin wenden, wo die Verfahren schlampig oder mit falschen Informationen abgewickelt werden. Das sollte nicht der Fall sein.

Wir haben uns bemüht, in einem Punktekatalog konkret herauszuarbeiten, wie wir glauben, dass in Zukunft Menschen, die tatsächlich auf der Flucht sind und den Asylstatus – das heißt den Flüchtlingsstatus – erhalten, schnell geholfen werden kann, aber anderen Menschen genau so klar gemacht werden kann, dass sie diesen Status nicht erreichen können.

Ich danke für die Zusammenarbeit und die Unterstützung.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Vice-President of the Commission. Mr President, I should especially like to thank the rapporteur, Mr Pirker, for the report, which contains a series of very useful recommendations.

Many of these recommendations address the level of ambition that a truly comprehensive common European asylum system should have. Many of the concerns expressed by the European Parliament in this report are addressed in our Green Paper on the future of asylum policy, which I proposed on 6 June and which the Commission has adopted, and on which I intend to launch a broad European debate.

The ultimate objective pursued at European level is thus to establish a level playing field. Asylum seekers should have access to protection under equivalent conditions in all Member States – that is the first precondition. The goal pursued in the first stage was to harmonise Member States’ legal frameworks on the basis of common minimum standards, but the goal in the second stage should be to achieve both a higher standard and greater equality of protection across the EU, as well as greater solidarity between Member States.

It will be necessary to identify existing gaps and deficits and to pursue further legislative harmonisation while guaranteeing high standards. For example, models need to be explored for the design of a single procedure for assessing applications for refugee status and for subsidiary protection. It is also necessary to reflect on the need for fuller harmonisation and clarification of the European rules regarding the reception conditions granted to asylum seekers.

Reflection is also needed on whether the criteria for allocating responsibility currently applicable under the Dublin system should be complemented in order take other factors into account, such as more equitable distribution between Member States on the basis of their capacity to process asylum applications and to offer long-term prospects to recognised refugees. This is a very important point, raised by a number of Member States, particularly by our Maltese friends, who stressed the importance of integrating the current Dublin regulation. I am studying this point. Based on the results of this wide debate and after a public hearing to be held on 18 October with the full involvement of Parliament, I will issue a policy plan at the beginning of 2008. The policy plan will set out further measures to construct the comprehensive asylum system along with a timeframe for adoption. I am confident that with the due institutional framework which will fully involve the European Parliament in the legislative process – I refer to the codecision procedure – we will be able to match this high level of ambition.

On the specific issues addressed in Mr Pirker’s report concerning practical cooperation, there is a need to enhance converge of practice between Member States. Training is certainly one of the areas where practical cooperation is taking place. At the moment, the development of a common curriculum is under way. We will establish a first pilot European-wide portal on the exchange of country of origin information by the end of this year, in a few months’ time. For the time being, this will only connect some of the existing databases and will be accessible to selected national authorities, but my services also intend to carry out a feasibility study on how to provide a better structural support to practical cooperation activities; the idea is to have a European support office.

It should be remembered that the European Refugee Fund can provide, through Community actions, financial support to Member States to implement projects, in cooperation with the United Nations, to improve the quality of their asylum systems. In the new World Programme for 2007, specific mention is made of this point.

The Commission has also proposed to amend the European Refugee Fund, precisely to provide rapid financial support to those Member States that face particular pressure because of sudden arrivals of migrants at their borders, some of whom are in need of international protection. In addition, the new budget line ‘Preparatory action: Migration management – Solidarity in action’, which is the name of the project, will be used to assist Member States faced with particular difficulties. We will fund it with a supplementary amount of money of about EUR 7 million.

Finally, of course, as the rapporteur has just said, one of our main political objectives is to make a clear distinction between economic migrants on the one hand and true refugees on the other. Thus, there will be credible European policies for the return of third-country nationals who are staying illegally, in full respect of their human rights and fundamental freedoms.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (PSE), rapporteur pour avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, le Parlement européen s'est toujours engagé en faveur de la mise en place d'un système d'asile commun à l'horizon 2010. Le rapport de M. Pirker, que je félicite pour son excellent travail, rappelle la nécessité de maintenir cet objectif.

L'élaboration d'une politique commune d'asile doit avoir pour objectif la protection de la personne et non la réduction ou l'externalisation des demandes d'asile. La politique européenne doit être fondée sur l'obligation d'accueillir les demandeurs d'asile et le principe de non-refoulement, conformément à la Convention de Genève. L'élaboration d'un statut uniforme, l'amélioration de la qualité des décisions prises, les procédures européennes uniques de compilation et d'examen, l'utilisation en commun des informations sur les pays d'origine, l'amélioration de la coopération entre les États membres, permettront, je l'espère, aux personnes dont la situation requiert une protection urgente de pénétrer en toute sécurité sur le territoire européen et de voir leur demande examinée comme il se doit.

Toutefois, la nécessité d'améliorer la coopération relative aux informations sur les pays d'origine ne saurait se limiter à la tenue d'une liste généralisée d'États tiers, tant serait aléatoire la fiabilité d'une telle liste. Il faut, au contraire, instaurer une évaluation au cas par cas reposant sur les droits de la personne humaine.

L'Europe doit aussi partager entre les différents États membres les charges et les responsabilités de sa politique d'asile et d'immigration en aidant des pays tels que Malte, qui ne sont plus capables d'absorber de nouveaux flux.

Par ailleurs, j'avais souligné avec inquiétude, en tant que rapporteur pour avis de la commission des droits des femmes, l'absence totale de la dimension de genre dans la communication de la Commission européenne. Les aspects liés aux droits des femmes ainsi qu'à la protection des mineurs sont totalement ignorés. Il en va de même pour les droits des homosexuels et des transsexuels. J'estime aussi que les persécutions basées sur le genre, à savoir la violence conjugale, domestique, les mutilations génitales féminines, les abus sexuels, les crimes d'honneur, les viols, les mariages forcés ainsi que les crimes résultant de l'application de la charia, doivent juridiquement être considérées comme des raisons suffisantes d'accorder l'asile. La Commission se doit de fixer des critères concrets pour l'octroi de l'asile ou d'un statut humanitaire spécifique aux femmes souffrant de ce type de violences.

J'avais également souligné la nécessité de mettre en place des formations spécifiques pour les personnes habilitées à accueillir les demandeurs d'asile, notamment les femmes, les enfants, les personnes plus âgées, et de prévoir des locaux d'accueil adaptés à ces personnes. Je me réjouis que le rapporteur en ait tenu compte, même si je regrette que son rapport ne consacre qu'un seul paragraphe à ces préoccupations liées au genre, lesquelles me semblent primordiales, d'autant que nous ne pouvons plus ignorer le non-respect par la plupart des centres d'accueil des droits minimaux de la personne humaine. Mais, je constate, après avoir écouté M. le commissaire, que ce sujet lui tient à cœur, je l'en remercie, j'ai donc bon espoir.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho, em nome do Grupo PPE-DE. – Senhor Presidente, queria felicitar o colega Pirker e dizer-lhe, com menos autoridade do que aquela com que o fará a seguir, com certeza, o nosso colega Manfred Weber, que o PPE irá naturalmente apoiar o seu relatório que contribui para melhorar a cooperação e o processo de decisão em matéria de política de asilo. Felicito o Vice-Presidente Frattini pela intervenção que fez e não posso deixar de lhe dizer que esta é uma matéria que espelha bem a dificuldade que temos em tomar decisões.

Num espaço sem fronteiras, num espaço de livre circulação, o asilo é talvez o exemplo mais fácil para ilustrar a necessidade de uma harmonização entre os Estados-Membros e de criação de um sistema comum. A verdade é que estamos a falar de um horizonte de 2010 e, em bom rigor, já devíamos ter um sistema comum de asilo a funcionar. Sei que é uma matéria muito difícil e sensível, em relação à qual tem sido adoptada a estratégia do mínimo denominador comum, isto é, uma estratégia de nivelamento por baixo que acaba por permitir a existência de diferenças entre os Estados-Membros e a manutenção do chamado "asilo shopping".

Queria fazer três referências breves a questões que me parecem essenciais. Em primeiro lugar, julgo necessário criar um procedimento único em toda a União Europeia que assegure que as decisões sejam tomadas rapidamente e sejam devidamente fundamentadas e justas. Em segundo lugar, sublinho que a qualidade das decisões depende da qualidade da informação, como o Senhor Comissário aliás disse. Por isso, é necessário, quer na recolha da informação, quer na sua transmissão, assegurar o melhor procedimento possível. E finalmente, considero necessário reforçar a cooperação entre os Estados-Membros, o que significa, também, encarar o problema da solidariedade e da distribuição dos encargos.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes, on behalf of the PSE Group. – Mr President, I would like to welcome this report because over recent months we have clearly seen a fall in the overall number of asylum-seekers coming to the European Union from the key asylum-producing countries. But that number is of course now increasing, partly as a result of Iraq, and the number of people coming to the European Union because of extreme poverty – the people that we see coming to Malta, Lampedusa and so on – is a huge issue for this House and for the European Union.

Because of this, any report which moves towards a better procedure and a better common policy on asylum is welcome. The compromises which we have had in this report are very welcome and the cooperation from the rapporteur, Mr Pirker, is very welcome also.

What are we trying to achieve in this report? In referring directly to what Mr Pirker has listed, and to Mr Frattini’s speech, we believe that the single procedure is extremely important. Decision-making with one operation for the assessment of applications granting refugee status and granting access to subsidiary protection is extremely important. This kind of efficiency in asylum decision-making is vital.

We also believe that the quality of asylum decision-making is extremely poor across the European Union. To increase the quality of asylum decisions – and I speak from my own experience as a lawyer having dealt with asylum applications – is vital. We know that, in creating this quality of asylum decision-making, we need open systems with information that can be genuinely assessed: sophisticated information, information which can be cross-referenced. What we probably do not want to see are databases which are, perhaps, for officials only, but ones that can be examined by outside experts. Many Member States currently have this quality of decision-making, and it is extremely important.

In terms of the role of the Commission, we also want to see the door kept open to a European agency, because we want to see the Commission’s role being full and resourced. We cannot have it both ways; we cannot have a role for the Commission in the issue of asylum for the European Union and, on the other hand, not pay for it and resource it.

Finally, there will be differences between our parties on the common safe list, but the compromises we have sought to create, I think, are worthy of support in this House. On Dublin II, we know that there are imperfections in burden sharing, one of the most vital issues in this report, and on the issue of asylum in the European Union. We need to strive towards making Dublin II and burden sharing a reality. If this report can move us towards a better common asylum system, then it is worthy of support in this House, and we in the Socialist Group will be supporting this report fully.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio, a nome del gruppo UEN. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo lodevole l'intento del relatore, che ha elaborato un'ottima relazione finalizzata a razionalizzare e a rendere più efficienti le pratiche di asilo.

Tuttavia, si deve ancora lavorare in questa direzione, anche per correggere l'interpretazione giuridica e pratica di questo istituto che, proprio per essere così importante dal punto di vista umanitario, non deve essere oggetto di abusi né essere confuso con altri ambiti e con altre preoccupazioni, come quella dell'immigrazione per ragioni economiche, che non hanno niente a che vedere con il principio sacrosanto del diritto di asilo.

Inoltre, non si può nemmeno ammettere, per ragioni di civiltà, che un istituto di questa importanza venga utilizzato dalle organizzazioni criminali, come ha dimostrato recentemente l'importantissima riuscita di un'inchiesta svolta dalle nostre forze dell'ordine in Italia, che ha stroncato una connexion enormemente pericolosa la quale svolgeva attività nei più vari settori criminali e utilizzava proprio lo strumento delle pratiche di asilo per reclutare il personale operativo nel crimine. Sono certo che la Commissione ha a cuore queste preoccupazioni che noi non ci dobbiamo stancare di sottolineare, proprio a tutela di questo istituto così importante.

Segnalo inoltre la necessità di creare aree di raccolta dei richiedenti asilo nei paesi terzi sicuri fuori dall'Unione europea, visto che mentre "Dum Bruxelles o Strasburgo consulitur, Saguntum expugnatur", nel senso che continuano gli sbarchi, continua l'assalto delle organizzazioni criminali e continua soprattutto questo dramma del traffico di carne umana, con le conseguenze che tutti vediamo.

E' inoltre necessaria la massima allerta per evitare di concedere l'asilo a membri di organizzazioni islamiste fondamentaliste. Questo avviene realmente e spesso in questo modo si amplia la nebulosa di Al Queida e la sua presenza in Europa.

Non condivido invece l'indicazione di affidare più ampie competenze in materia di asilo alla Corte di giustizia, sottraendole di fatto alla giurisdizione degli Stati membri. In particolare, invito il Consiglio a restituire alla Corte di giustizia tutte le sue competenze pregiudiziali.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, I am not quite sure how we got from the subject of the need for high standards of protection to al-Qa’ida; I will try to concentrate on the report rather than what is not in it.

My group would also like to thank the rapporteur for his work on this report, even though, on some compromises, I think all of us could feel the eggshells cracking as we moved towards agreement.

As has already been said, the report covers a number of important points: the high standards we expect, the primacy of protection, the issue of raising the quality of decision-making, the availability of sound country information to all those involved in the process, effective staff training, the use of the quality initiative (recently seen in the UK, which certainly needed some help) and the involvement of the UNHCR. All these points are necessary, because the people making decisions are deciding on what are matters of life and death for many of the people they see.

We welcome the recognition of the need for a single procedure in all Member States and find it very interesting that we are talking about reviewing the role of the Court of Justice this week. This might be a good time to pass that point on to the Council.

We are also looking forward to the debate on Dublin II, although our group will support Amendment 17 on that. We agree that the Commission lacks sufficient resources to monitor effectively the implementation and quality of the common asylum policy. We hope that our political groups will take up that message when looking at the budget and decisions in that area.

We know that there is disagreement on the Support Office, but, like the Socialists, we would welcome the opportunity to hear the Commission to spell out its intentions in that regard in order to see whether we want to move ahead with that proposal.

We have tabled no amendments to this report, but we shall support the constructive amendments relating to the issue of safe third countries. However, there is no way that we can support some of the amendments.

 
  
MPphoto
 
 

  Giusto Catania, a nome del gruppo GUE/NGL. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi 20 giugno è la Giornata dei rifugiati, per cui questo dibattito calza proprio a pennello.

Tuttavia, nel nostro dibattito c'è una grande ipocrisia, in quanto solo due giorni fa questo Parlamento ha deciso di cassare tra le urgenze la questione dei profughi iracheni. Si tratta di una questione importantissima, visto che stiamo parlando di oltre quattro milioni di persone che stanno fuggendo da una guerra infame e illegale. Noi dovremmo invece discutere di questo fatto e della difficoltà dell'Unione europea di accogliere questi profughi, la maggior parte dei quali viene accolta fuori dall'Unione europea, e pensare a come spesso vengono accolti i profughi nel nostro territorio. Una delegazione del Parlamento europeo si è recentemente recata a Samo e ha potuto constatare che dentro il centro di permanenza temporanea di quell'isola – un posto terrificante – vi erano richiedenti asilo iracheni, palestinesi, libanesi e afghani, tutte persone provenienti da zone di guerra.

Credo quindi che noi dovremmo interrogarci a lungo sulla necessità di garantire il rispetto del diritto d'asilo, evitando quello che purtroppo è spesso avvenuto in Europa in questi anni, vale a dire le espulsioni collettive e la mancata garanzia del diritto al non respingimento. Troppe volte abbiamo assistito a un caso emblematico, e cioè al fatto che in questi ultimi anni è cresciuta la pressione migratoria e in Europa sono diminuiti i riconoscimenti dell'asilo. Credo che questo sia indicativo di un problema che abbiamo nell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie. – Voorzitter, ik ben het van harte eens met het 10-punten-urgentieplan van collega Pirker, die ik daarmee van harte complimenteer. De afgelopen week werden we opnieuw opgeschrikt door het feit dat mensen onderweg naar Europa verdrinken. 11 Mensen verdronken in de buurt van Lampedusa. In de Nederlandse krant Trouw van vandaag staat het aangrijpende verhaal van Somalische vluchtelingen die onder barre omstandigheden Jemen proberen te bereiken.

Het is dus urgent en hoogst actueel dat we proberen om een betere procedure op te zetten voor asiel en tegelijk maatregelen nemen om asielzoekers van illegale immigranten te onderscheiden.

Het klinkt sympathiek om door praktische samenwerking te komen tot een beter asielbeleid, maar dat is een utopie. Praktische samenwerking is onvoldoende. Er moet juist ook de politieke wil zijn om de nodige stappen te zetten. Als ik de Nederlandse kranten lees over de ontmoeting van de ministers van Justitie vorige week dinsdag in Luxemburg, dan krijg ik de indruk dat die politieke wil er níet is, want over de echte inzet van mensen en materiaal blijft de discussie voortduren.

Als we het niet eens kunnen worden over de gezamenlijke inzet voor Frontex, ligt een gemeenschappelijk toelatingsbeleid voor vluchtelingen uit bijvoorbeeld Irak ver weg. Zonder gemeenschappelijk standpunt over de veiligheid van derde landen kunnen geen Europese ambtsberichten worden opgesteld en dat is wel een voorwaarde om verder te komen met een geharmoniseerd asielbeleid.

Ik voorzie grote problemen bij het uitvoeren van het voornemen te komen tot een lijst van veilige landen van herkomst. Welke bronnen zijn betrouwbaar? Kunnen de bronnen van informatie uit landen die niet veilig zijn, wel bekendgemaakt worden? In een dictatuur is het immers levensgevaarlijk om bewijsmateriaal tegen het regime te verzamelen.

Het mes snijdt aan twee kanten: een lijst veilige landen bevat landen waar we handelsbetrekkingen mee kunnen onderhouden, maar als een land niet op die lijst van veilige landen staat, moeten vluchtelingen welkom zijn. Het opschorten van handelsbetrekkingen met onveilige landen is dan nodig om mensenrechten te bevorderen. Juist hier zullen grote problemen ontstaan. Het is niet waarschijnlijk dat vroegere koloniën van bijvoorbeeld Frankrijk en Engeland uitgesloten worden van betrekkingen met de Europese Unie, wanneer daar nu een wreed regime heerst. Ik hoor graag van commissaris Frattini hoe hij dit probleem voorkomt.

Daarnaast is een geharmoniseerd asielbeleid gebaat bij helderheid. Collega Catania heeft een amendement ingediend waarin hij pleit voor open opvangcentra voor asielzoekers en andere immigranten. In mijn land verblijven asielzoekers in open asielzoekerscentra. Mensen die illegaal verblijven, worden terecht in een gesloten centrum ondergebracht. Het inrichten van open opvangkampen aan de buitengrenzen van de Unie lijkt mij niet verstandig. Het draagvlak voor een asielbeleid wordt ondermijnd als mensen zonder geldige papieren zich vrij kunnen verplaatsen. Als de Europese Unie een barmhartig en rechtvaardig asielbeleid wil formuleren, moet er wel politieke wil zijn. Ik roep de Raad en de Commissie op om die wil te tonen om zo nieuwe slachtoffers te voorkomen.

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská (NI). – Dovoľte aj mne na začiatku poďakovať sa spravodajcovi za vypracovanie správy k tejto závažnej tematike. Vítam zintenzívnenie praktickej spolupráce medzi členskými štátmi v súvislosti s potrebou solidarity medzi nimi pri riešení problémov, ktoré jednotlivé členské štáty bez vnútorných hraníc nemôžu efektívne zvládať.

Súhlasím s jeho názorom, aby rozhodovanie o pridelení štatútu utečenca bolo v tomto procese rýchlejšie, spravodlivejšie a spoľahlivejšie, čo je v podstate aj konečný cieľ pri zavedení spoločného európskeho azylového systému. Ako spravodajkyňa vyjadrujúca názor na stratégiu Európskej únie v oblasti práv dieťaťa, konkrétne na situáciu detí v krajinách tretieho sveta, sa zaoberám špecifickejšie aj problémom detí utečencov, detí bez štátnej príslušnosti prisťahovalcov a vnútorne vysídlených detí.

S mnohými utečeneckými deťmi a deťmi hľadajúcimi azyl je zaobchádzané ako s dospelými, čo zanecháva na deťoch trvalé následky. Deti trpia v utečeneckých táboroch, kde sa veľmi často stávajú obeťami zanedbávania, násilia, zneužitia, intolerancie a neadekvátnej právnej ochrany. Prisťahovalci, utečenci a vnútorne vysídlené deti tvoria 5 % žiadateľov o azyl, čo poukazuje na potrebu poskytnúť deťom po príchode do krajiny kvalitne vyškolených právnych zástupcov, ktorí budú najlepšie zastupovať ich záujmy.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Busuttil (PPE-DE). – Mr President, I want to congratulate Mr Pirker for his excellent report and I am also glad to hear that the Commission supports the call of my country, Malta, for a fairer share of responsibility, even with respect to the Dublin Regulation. In fact, any review of the Dublin Regulation must surely take into account the unintended effects of the current rules, whereby countries such as mine are being obliged to carry a disproportionate responsibility simply because they are border Member States.

To establish a fairer division of responsibility we need to ensure that solidarity is truly rendered meaningful. So far, it has to be said that in EU policymaking ‘solidarity’ has always meant granting financial assistance. Now this is no longer sufficient. We need to go beyond that. A true meaning of solidarity must also mean something beyond throwing money at the problem; beyond merely writing a cheque. It must also mean sharing the burden, sharing the responsibility. It must also mean opening up our borders to share with border Member States the responsibility of dealing with asylum seekers and others who make it often perilously, but alas illegally, to EU territory. So in reviewing Dublin, I agree with the report that we need a fairer share of the burden.

Finally, one issue regarding timing: we are discussing the establishment of a common asylum system by 2010. However, we all know that a common asylum system is not needed in 2010. It is urgently needed today. So we should ask ourselves, how many lives will be lost before 2010? How many things will go wrong before Member States rise above their national egotism and get there?

 
  
MPphoto
 
 

  Inger Segelström (PSE). – Herr talman! Kommissionär Frattini! Jag vill börja med att tacka Hubert Pirker för ett bra betänkande. Efter diskussionerna i utskottet känns det som om vi kan ställa oss bakom det.

Asylpolitiken är ett område som medborgarna i EU förväntar sig att vi skall lösa tillsammans, eftersom det är fråga om ett gränsöverskridande problem. Här i plenum och i utskottet har vi ofta diskuterat den akuta situationen i Medelhavet, som vi ledamöter ännu inte har lyckats lösa. Det är skandalöst att människor fortfarande dör varje dag. I den grupp som kommer finns det både immigranter och asylsökande.

I mitt hemland, Sverige, har vi sedan kriget i Irak inleddes tagit emot flest flyktingar i hela EU, cirka 10 000, och vi är inte ens ett av EU:s större länder. Vi måste, som Pirker säger, dela på bördorna. Därför tror jag att vi inte bara kan göra deklarationer och utfästelser som inte uppfylls. I stället måste vi, såsom föreslås i betänkandet, kraftigt satsa på informationsutbyte, samla information och snabba upp rutinerna för handläggning, men också våga säga att vi tror på ett öppet Europa i framtiden. Människosmugglare måste stoppas. Det måste bli slut på människohandel med kvinnor och barn till prostitution och sexindustrin. Det skall inte längre vara möjligt att förse EU med billig arbetskraft när arbetsgivarna behöver det, för att sedan skicka tillbaka arbetstagarna när arbetsuppgifterna är slut. Detta är svåra frågor, men det är vår skyldighet att lösa problemen, om vi menar allvar med att införa ett gemensamt asylförfarande 2010.

För mig som kommer från Sverige, som alltid haft ett generöst flyktingmottagande, är det fortsättningsvis helt centralt att vi talar om en förteckning över tredjeländer, men varje flykting skall fortfarande alltid prövas individuellt. Annars kommer många fortsättningsvis att kränkas på grund av minoritetstillhörighet, kön, bakgrund, sexuell läggning eller för att de flyr från ett krig där de kanske tillhörde den grupp som inte kommer att segra.

Jag hoppas att detta betänkande betyder att vi nu tar nästa steg, och att alla EU-länder och vi ledamöter gemensamt tar detta ansvar för att lösa de akuta problemen men också för att finna lösningar på lång sikt.

 
  
MPphoto
 
 

  Manfred Weber (PPE-DE). – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Asyl ist ein universelles Recht. Deswegen brauchen wir eine europäische Antwort, die wir teilweise schon gegeben haben. Die Vorschläge der Kommission sind sehr gut, und ich möchte hier offiziell zu Protokoll geben, dass wir auf unseren Kommissar im Innenbereich sehr stolz sein können. Er macht einen sehr guten Job. Unser Berichterstatter, Kollege Pirker, hat hervorragende Vorschläge vorgelegt. Wenn es jemand schafft, fraktionsübergreifend für ein solch schwieriges Thema Unterstützung zu bekommen, dann dokumentiert das, dass hervorragende Arbeit geleistet wurde. Deswegen danke dafür.

Obwohl kein Ratsvertreter anwesend ist, möchte ich mich beim Rat bedanken. Wir hätten den heutigen Abend nicht gestalten und die vielen Beschlüsse nicht fassen können, wenn wir in den letzten Monaten nicht einen aktiven deutschen Rat gehabt hätten.

Deswegen möchte ich einfach nur danke sagen. Die Innenpolitiker sind die fleißigen Politiker, wie man heute Abend an der Uhrzeit sieht. Wir arbeiten jetzt noch. Deswegen möchte ich Dankeschön sagen und meine Redezeit nicht ganz ausschöpfen, damit wir früher nach Hause gehen können.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kudrycka (PPE-DE). – Panie Przewodniczący! Duże znaczenie w realizacji współpracy oraz poprawy jakości decyzyjnej wspólnego systemu azylowego ma uelastycznienie wykorzystania Europejskiego Funduszu Uchodźczego. Sprawozdawca, któremu gratuluję bardzo dobrego sprawozdania, w kilku punktach odnosi się do tego zagadnienia.

W ubiegłym roku ukończyliśmy prace nad podstawami prawnymi kolejnej edycji Funduszu Uchodźczego na lata 2008-2013. Już wówczas poparliśmy dodatkową, złożoną w czasie prac propozycję Komisji, aby przeformułować dotychczasowe założenia Funduszu i ukierunkować jego działanie w większym stopniu na takie obszary jak: harmonizacja praktycznej współpracy państw członkowskich, pomoc w przypadku szczególnej presji masowego napływu uchodźców, a także kwestia systemu przesiedleń wewnątrzunijnych oraz programu ochrony regionalnej w krajach trzecich.

Oznaczało to podniesienie z 7% do 10% udziału wydatków na działania wspólnotowe, uelastycznienie procedury pomocy finansowej krajom dotkniętym nagłym, masowym przybyciem dużej grupy ubiegających się o azyl oraz przyznanie w kluczu dystrybucyjnym konkretnych kwot. W różnych konfiguracjach są to sumy od 3 do 5 tysięcy euro za osobę przyjmowaną w ramach transferów wewnątrzunijnych, jak i z programu ochrony regionalnej. Tutaj szczególną zachętę finansową przyznaliśmy na pomoc szczególnie poszkodowanym: dzieciom, osobom wymagającym pomocy medycznej oraz kobietom.

Pożądane jest więc, aby Fundusz został wykorzystany efektywnie przez Komisję i państwa członkowskie. Będziemy oczekiwali na wytyczne, plany działań i konkretne rezultaty takiego wykorzystania Funduszu Uchodźczego, który pozwoli na wyraźną poprawę sytuacji uchodźców w Europie. Jeszcze raz gratuluję sprawozdawcy doskonałego sprawozdania.

 
  
MPphoto
 
 

  El Presidente. Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar mañana.

 

20. A következő ülés napirendje: lásd a jegyzőkönyvet