Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 9. juli 2007 - Strasbourg EUT-udgave

17. Risikostyring i forbindelse med MON 863-majs (forhandling)
Protokol
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse fra Kommissionen om risikostyring i forbindelse med MON 863-majs.

 
  
MPphoto
 
 

  Markos Kyprianou, medlem af Kommissionen. - (EN) Hr. formand! Kommissionen har ved mange lejligheder erklæret - og gennem sine handlinger vist - sit engagement i at sikre, at den juridiske ramme om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, som blev vedtaget af Parlamentet og Rådet, fuldt ud respekteres. Vi har pligt til at sikre os, at lovgivningen bliver ordentlig og fuldt ud respekteret, og jeg tror, at vi lever op til den forpligtelse. I henhold til denne lovgivning kan genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer kun markedsføres lovligt, hvis de er sikre og ordentligt mærket.

Jeg vil gerne minde Parlamentet om, hvordan lovene lægger op til en deling af arbejdet mellem risikovurdering og risikoforvaltning. Kommissionen har ikke nogen indflydelse på sikkerhedsvurderingen af et genmodificeret produkt. Lovgivningen skelner klart mellem risikovurdering, som udføres af EFSA, og risikoforvaltning, der udføres af Kommissionen. Denne holdning er ikke blot defineret i de almindelige love om fødevarer, men også i forordningen om genmodificerede fødevarer og foderstoffer.

Når der opstår nye videnskabelige spørgsmål, holder Kommissionen fast i adskillelsen af kompetencer og anmoder EFSA om at evaluere oplysningerne og deres indvirkning på risikovurderingen af produktet. Kommissionens rolle er at træffe de relevante beslutninger om risikohåndtering, hvis, og kun hvis, en sådan risiko udpeges af EFSA, som dét europæiske organ, der er ansvarlig for risikovurderingen. Med andre ord, vi forvalter en risiko, når den er blevet udpeget og vurderet af det ansvarlige organ. Det var en meget præcis beslutning, da denne lovgivning blev vedtaget, at overlade risikovurderingen til et særligt, uafhængigt organ. Men hvis den pågældende myndighed ikke finder nogen risiko, så er der ikke noget fornuftigt videnskabeligt grundlag for, at Kommissionen skal træffe en afgørelse om risikoforvaltning.

Vedrørende dette særlige spørgsmål blev MON 863 allerede vurderet to gange i 2004, før godkendelsen blev vedtaget. I begge tilfælde konkluderede EFSA, at MON 863-majs ikke ville have nogen skadelig virkning, og denne opfattelse nåede man til under inddragelse af de nationale myndigheder i medlemsstaterne, og den blev yderligere gennemgået og bekræftet af myndigheden i 2006 efter en særlig anmodning til Kommissionen fra det ærede medlem fru Breyer. Der var gentagne intensive analyser, der blev udført som en del af godkendelsesproceduren, og så var der professor Séralinis publikation i marts i år - det er rækkefølgen af begivenhederne.

Det arbejde, som professor Séralini fremlagde, var ikke nogen ny undersøgelse, men kun en statistisk bearbejdelse af den foreliggende undersøgelse af fodring af rotter, som støttede godkendelsen af dette produkt i EU. Til trods for, at det ikke var nogen ny undersøgelse, men kun en statistisk gennemgang, anmodede Kommissionen, så snart den blev opmærksom på professor Séralinis bidrag, straks EFSA om at analysere det for at finde ud af, om den statistiske fortolkning, der for nylig var foreslået, var velbegrundet, og hvad der er vigtigere, om de statistiske differencer var relevante for sikkerheden ved fødevarer og foderstoffer.

For at tage hensyn til alle nye elementer og således eliminere mulige kilder til usikkerhed foretog EFSA en ny undersøgelse, hvor man bad medlemsstaterne om at give alle relevante analyser eller kommentarer og etablerede en særlig taskforce af interne og eksterne statistiske eksperter, og holdt møde med forfatteren til den statistiske gennemgang. Efter Kommissionens opfattelse giver de procedurer, som EFSA iværksatte for at evaluere professor Séralinis rapport, en tilstrækkelig garanti for uafhængighed og ekspertise. EFSA reagerede først på Kommissionens anmodning i marts ved at drøfte spørgsmålet på plenarmødet i panelet vedrørende genmodificerede organismer, før man udsendte en statistisk rapport og en videnskabelig udtalelse fra panelet den 20. juni.

I særdeleshed understreger myndigheden, at den statistiske analyse, som forfatterne af rapporten har foretaget, ikke tager hensyn til visse vigtige forhold, og at de antagelser, der ligger til grund for den statistiske metode, forfatterne har anvendt, førte til vildledende resultater. Myndighedens konklusion var, at undersøgelsen ikke dannede et fornuftigt videnskabeligt grundlag for at drage sikkerheden af MON 863-majs i tvivl, og ser derfor ingen grund til at revidere sine tidligere udtalelser om, at MON 863-majs ikke vil have nogen negativ virkning i forbindelse med den påtænkte anvendelse. Parlamentet vil blive mere detaljeret informeret om baggrunden for, hvad jeg har skitseret i svarene på de skriftlige forespørgsler om dette emne af fru Breyer. Disse svar er i øjeblikket ved at blive færdiggjort efter den nylige udtalelse fra EFSA.

På denne baggrund viser der sig to konklusioner. For det første, og hvad der er vigtigst, er der på dette stadium ikke noget videnskabeligt grundlag for at drage enten MON 863's sikkerhed i tvivl eller dets status som et legalt kommercielt produkt. For det andet har EU's officielle organ for risikovurdering, der er bemandet med nogle af de bedste specialister i Europa, draget disse konklusioner, efter at de har rådspurgt de nationale kompetente myndigheder såvel som eksterne eksperter. Ved at stole på resultatet af dette arbejde, der bekræfter de tidligere vurderinger, har Kommissionen efter min mening handlet som en ansvarlig forvalter af risici, særlig inden for rammerne af lovgivningen og fordelingen af ansvar, som forklaret i min indledning. Kommissionen vil fortsat arbejde ad disse linjer på basis af en holdning baseret på sikkerhedsforanstaltninger og videnskabelig indsigt.

Jeg vil understrege, at Kommissionen er fast besluttet på at træffe afgørelser om risikovurdering fra sag til sag, idet man tager hensyn til alle videnskabelige spørgsmål, der dukker op under evalueringsproceduren eller selv efter godkendelse. Vi vil altid være årvågne. Vi vil altid være parat til at undersøge alle nye videnskabelige oplysninger, der kommer. Men naturligvis må vores beslutning i sidste instans været baseret på risikovurderingen, som udføres af det organ, der står herfor, og på basis af europæisk lovgivning.

Vi tror, at vores love og Kommissionens tilgang giver de bedste muligheder for at sikre vores borgere det høje niveau af sikkerhed, de forventer og kræver. Jeg håber, at jeg kan regne med Parlamentets tillid og støtte, når vi fortsætter vores strenge og upartiske tilgang.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer, for PPE-DE-Gruppen. - (DE) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Var det ikke os, var det ikke Europa-Parlamentet, der ønskede en uafhængig Europæisk Fødevaresikkerhedsautoritet? Var det ikke også Ministerrådet, der ønskede en uafhængig EFSA, altså en instans, hvis resultater man kan stole på, og hvor der ikke er nogen risiko for at få falske undersøgelser? Var det ikke Europa-Parlamentet, der dengang pålagde EFSA at foretage risikovurderinger af gmo'er, og støttede Ministerrådet ikke netop det i den fælles beslutningsprocedure?

I april 2004 vurderede EFSA, at MON 863-majsen var lige så sikker som konventionel majs. En anden risikovurdering fra EFSA kom frem til det samme resultat i oktober 2004. Det er naturligvis ikke noget, som de grønne sjæle blandt os ønsker at høre, og fordi det, som De Grønne ikke ønsker, ikke kan være rigtigt, bestiller de deres egen undersøgelse. Den når så endelig og helt overraskende frem det resultat, at genmajs er livsfarlig, og skam få den, der tænker ilde herom!

EFSA's eksperter bad herefter om at få forsøget med rotter gentaget. Og igen var der ingen tegn på akutte toksikologiske effekter. De Grønnes undersøgelse ville for øvrigt være nået frem til samme resultat, hvis det statistiske materiale var blevet analyseret korrekt, men den statistiske analyse var ikke videnskabelig korrekt, som kommissæren sagde.

De angivelige videnskabelige resultater af De Grønnes undersøgelse var derfor endnu en gang bevidst panikmageri, et bevidst forsøg på at skabe usikkerhed i befolkningen og stikke den blår i øjnene. Det er den typiske, ideologisk motiverede obstruktionspolitik, de også så gerne benytter i valgkampe. De ødsler skatteydernes penge bort ved altid at forlange, at EFSA's risikovurderinger skal gå om. Men vil de f.eks. også sætte spørgsmålstegn ved EFSA's ernæringsprofiler i forbindelse med forordningen om sundhedsanprisninger? Selvfølgelig ikke, for de passer jo til deres ideologi.

Men Ministerrådet bærer også en del af skylden, for her har de ansvarlige nationale ministre nemlig ikke modet til at blive enige om at godkende gmo'er, der er undersøgt og anset for sikre. Det er den lille mands angst for ikke at blive genvalgt, intet mere og intet mindre!

Vi forspilder så mange store muligheder for EU. Gmo'er kan give os bedre fødevarer og foder med en ernæringsfysiologisk merværdi og effektive fornyelige råstoffer, der er kulstofneutrale og dermed klimaneutrale. MON 863 er sikker og skal godkendes på lige fod med de andre handelsafgrøder, der er blevet testet og anset for sikre.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele, for PSE-Gruppen. - (DE) Hr. formand! Som reaktion på det, den foregående taler sagde, vil jeg gerne citere et østrigsk ordsprog: "Salige er de, der tror, men du vil også komme i himlen, hvis du ikke tror". Måske jeg nu kan rokke lidt ved fru Sommers verdensbillede, for det var ikke kun parlamentsmedlemmer fra De Grønne, men et flertal i Parlamentet, som ønskede en forbruger- og miljøvenlig løsning med hensyn til godkendelse og mærkning af genmodificerede fødevarer og genmodificeret foder. Sågar en regering, der står Dem nær, har sat spørgsmålstegn ved EFSA's håndtering af de undersøgelser, der er blevet refereret til i dag.

Mit spørgsmål til Kommissionen er nu, hvilke konkrete skridt den har taget til at indlede en reform af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet. Det er ikke første gang, at vi i Parlamentet har givet udtryk for vores tvivl om dens uafhængighed. Og ja, fru Sommer, vi ønskede og ønsker en uafhængig Fødevaresikkerhedsautoritet. Men demokratisk valgte parlamentsmedlemmer har naturligvis også en ret til at se kritisk på dens uafhængighed og arbejde hen imod, at den virkelig er uafhængig. Det er i høj grad vores ansvar, fordi vi naturligvis også kender stemningen og holdningen til den blandt borgerne i alle medlemsstater.

Hr. Kyprianou, vi er enige i, at EFSA fortsat skal være ansvarlig for risikovurderingerne og Kommissionen for risikostyringen, men jeg er overbevist om, at både EFSA og Kommissionen bliver nødt til at tage deres ansvar alvorligt.

Som De ved, vil vi i Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed i den kommende uge behandle spørgsmålet om, hvordan man som led i komitologi- og lovgivningsproceduren håndterer kontrollen med individuelle godkendelser af gmo'er. Sådanne tilfælde er ikke særligt fremmende for denne debat. Jeg håber, at der i fremtiden vil blive taget konkrete skridt, der viser, at Fødevaresikkerhedsautoriteten virkelig er uafhængig.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski, for UEN-Gruppen. - (PL) Hr. formand! Jeg var med til at organisere en konference, der fandt sted den 12. juni i Parlamentet i Bruxelles. Konferencens emne var farer ved spredning af gmo'er, og der deltog mange anerkendte videnskabsfolk fra mange lande.

I deres præsentationer blev det klart anført, at der er flere og flere beviser på, at gmo'er er skadelige. Under påskud af teknologiske fremskridt spreder store bioteknologiske virksomheder alvorlige trusler mod civilisationen i hele verden. Med al respekt for fru Sommer så er jeg mere tilbøjelig til at tro på videnskabsfolk end på fru Sommers forsikringer om sikkerheden ved MON 863.

I øjeblikket anvendes gmo'er kun i nogle få husdyrbrug og jordbrug i EU. Vi har stadig én enkelt chance for at beskytte Europa mod denne fare. Jeg har nogle spørgsmål til Kommissæren. Agter Kommissionen at gøre noget ved situationen? Agter den frem for alt at lytte til ønskerne fra borgere i hele regioner i Europa, hvor flertallet af befolkningen ønsker at beskytte sig selv mod gmo'er, eller agter Kommissionen i stedet at lade sig forføre af misvisende reklamer, der påberåber sig teknologiske fremskridt?

 
  
MPphoto
 
 

  Hiltrud Breyer, for Verts/ALE-Gruppen. - (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Hr. Kyprianou, jeg er meget skuffet, fordi jeg, som fru Scheele, i aften havde forventet at få svar på, hvornår vi endelig vil få højere standarder for risikovurdering.

Jeg har stillet konkrete spørgsmål til Kommissionen om disse sikkerhedsproblemer i månedsvis uden at få svar. Så fortæller tjenestemænd mig under fire øjne, at de ikke er i stand til at give disse svar. Det er jo ikke kun de franske videnskabsmænds uafhængige undersøgelse, der når frem til det alarmerende resultat, at Monsanto 863 er usikker og udgør en stor sundhedsfare, og at det er uansvarligt at lade majsen blive på markedet længere.

Der er også blevet lavet en undersøgelse i Østrig. Der næres alarmerende betænkeligheder i medlemsstaterne, det kan vi da ikke benægte og så stikke hovedet i sandet. Jeg ville gerne have haft svar fra Dem på det faktum, at også Det Europæiske Lægemiddelagentur ser en risiko i forbindelse med de to antibiotikaresistente gener, ikke kun i MON 863, men også i kartoffelen Amflora, som der nu er søgt om godkendelse til. Sågar Deres egen EU-institution går imod EFSA. Det må De virkelig komme med svar på, hr. Kyprianou! De kan da ikke bare sige, at De ikke vil svare på det. Selv Rådet har opfordret Dem til at tage stilling.

Jeg finder det ejendommeligt, at det har taget EFSA tre måneder at evaluere Séralini-undersøgelsen. Hr. Séralini vil for øvrigt være til stede her i Parlamentet på onsdag og vil så fortælle os helt klart, om EFSA's afblæsning af alarmen, dens skønmaleri, virkelig er berettiget. Vi ved jo, at EFSA's undersøgelser refererer til Monsanto igen og igen og indeholder statistiske fejl, hvilket ikke kun den franske forskergruppe har påpeget, men også mange medlemsstater.

Vi forventer svar fra Dem på, hvordan disse fejl kan blive afhjulpet i fremtiden, hvordan vi skal forholde os til dem, hvilken værdi forsigtighedsprincippet i det hele taget skal tillægges. Vi har behov for en fornyet vurdering. De bedes tilkendegive i utvetydige vendinger, hr. Kyprianou, om MON 863 vil blive vurderet på ny. EFSA har jo blot set på de gamle oplysninger igen. Den har overhovedet ikke foretaget en fornyet vurdering. Det er et helt afgørende spørgsmål, som kræver et svar!

(Formanden fratog taleren ordet)

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott, for IND/DEM-Gruppen. - (EN) Hr. formand! Videnskabsmænd i Frankrig opdagede for nylig udbredt skade på organerne lever og nyrer hos dyr, der var fodret med Monsanto 863. Tre år tidligere blev EFSA's opmærksomhed henledt på undersøgelser foretaget af de tyske myndigheder, der viste nyreskader hos rotter, der havde fået Monsanto 863. Til trods for det har EFSA igen bekræftet sin risikovurdering af dette og sagt, at det er sikkert for husdyr i Europa. Hvor er EFSA's undersøgelser? Hvorfor ser de kun på industriens test og går tilbage til dem igen? Hvor svært kan det være for dem at prøve at gentage de franske og tyske undersøgelser?

Den bioteknologiske industri i Europa påstår, at landbrug med genmodifikation er uundgåeligt. Jeg frygter, at det vil blive en selvopfyldende profeti. Europa kan give sine landbrugere korn, der ikke er genmodificeret, men hvis vi accepterer, at det er uundgåeligt, hvis vi accepterer sikkerhedsstudier, der i realiteten ikke er studier, så vil landbrugerne blive tvunget til at fodre deres dyr med genmodificeret materiale, fordi der ellers ikke vil være noget korn.

Jeg vil minde EFSA om, at mange produkter efter års såkaldt "sikkerhed" er blevet fjernet fra markedet. For at give et enkelt eksempel, så er den poliovaccine, vi bruger i dag, den fjerde poliovaccine, fordi de andre tre, efter at folk havde fået dem i mange år, endelig blev trukket tilbage på grund af voksende vidnesbyrd om skadevirkninger.

Vi formodes at respektere forsigtighedsprincippet i Europa, særligt når vi taler om at slippe gmo'er løs i miljøet, i betragtning af, at når vi taler om genmodifikation, kan eventuelle skadevirkninger være irreversible.

 
  
MPphoto
 
 

  Markos Kyprianou, medlem af Kommissionen. - (EN) Hr. formand! Jeg ved, at godkendelser af genmodificerede organismer er et følsomt spørgsmål, men først og fremmest må vi minde os selv om, at genmodificerede produkter er tilladt i EU, baseret på europæisk lovgivning vedtaget af Parlamentet og Rådet, forudsat at de gennemgår den godkendelsesprocedure, jeg lige har beskrevet.

Denne godkendelsesprocedure forudsætter, at risikovurderingen skal foretages af EFSA. Så hvad enten nogle af os er enige eller uenige i idéen om genmodificerede produkter, er vi alle bundet af den europæiske lovgivning. Det er en lov, og den må vi følge.

Hvad for det første angår EFSA's arbejde blev Parlamentet, som De ved, informeret, og jeg kom også til stede selv. Vi har besluttet om at forbedre EFSA's arbejde for at gøre det grundigere og tage bedre hensyn til opfattelsen i medlemsstaterne og alle de videnskabelige udviklinger, der måtte finde sted under godkendelsesproceduren. Kommissionen vedtog en handlingsplan, der allerede er sat i værk og er ved at blive gennemført, og som også vil blive medtaget i den lovgivningsmæssige ramme en gang i 2008. Det er en del af den årlige politiske strategi for 2008. Der tager vi hensyn til, hvordan vi kan forbedre situationen og stille forslag på basis af medlemsstaternes opfattelse og under hensyntagen til de langsigtede virkninger og mange andre aspekter.

Jeg må også insistere på, at vi i EU har de højeste standarder og den strengeste lovgivning, når det kommer til genmodificerede produkter. Det er derfor, at vi hele tiden bliver slæbt for WTO og ikke klarer os så godt der.

Men ikke desto mindre er vores lovgivning blevet accepteret af WTO, fordi den er baseret på videnskabelige fakta, og beslutningerne er baseret på risikovurdering, så på denne måde kan vi opfylde vores internationale forpligtelser ved først og fremmest at tage hensyn til de europæiske forbrugeres og borgeres sikkerhed. Så det er ikke et spørgsmål om personlige præferencer, men et spørgsmål om at anvende den eksisterende lovgivning.

Jeg ved, at fru Beyer har henvist til disse spørgsmål. Der findes en procedure. Vi må skaffe oplysningerne. De vil få alle detaljer om disse spørgsmål. Men igen er de spørgsmål, der rejser sig på basis heraf, forbundet med risikoen, og risikoen bliver ikke vurderet af os. Den bliver vurderet af EFSA. Derfor må vi vente på EFSA's beslutning om dette spørgsmål, før vi faktisk afgiver svar.

Med hensyn til dette produkt har der været mange vurderinger og undersøgelser. De har alle fået EFSA til at revurdere og genoverveje sin holdning, og man kom til samme konklusion. Så det var ikke noget, man tog let på. Det var ikke noget, der blev ignoreret. Når som helst, der var nye videnskabelige data og nye vidnesbyrd, blev der taget hensyn hertil, og vi anmodede EFSA, som stadig er det organ, der vurderer risikoen i EU, om at tage hensyn til dem. Det er rigtigt, at EFSA's seneste udtalelse var baseret på en allerede foreliggende undersøgelse, men også professor Séralinis artikel drejede sig om samme undersøgelse. Det var et spørgsmål om, hvordan man analyserer, hvordan man foretager statistiske analyser af de foreliggende data, og det er derfor, vi havde en særlig taskforce til at tage sig af statistisk analyse internt og eksternt, og den kom til den konklusion, at der var fejl i professor Séralinis analyser og konklusioner. Det er ikke altid sådan, at den, der er negativ, nødvendigvis har ret. Undertiden kan folk, der er positive, også have ret.

Endelig med hensyn til spørgsmålet om, hvilke undersøgelser godkendelsen skulle baseres på, blev det besluttet, at vi ville fortsætte med den lovgivning, som oprindelig var vedtaget, dvs. at ansøgeren har ansvaret for at give de fornødne data og information fra undersøgelser. På denne måde har de bevisbyrden, som bliver vurderet af myndighederne. Myndighederne kan anmode om yderligere undersøgelser, hvis de ønsker det, og på denne måde har de ansvaret for at bevise, at de har ret. Jeg vil ikke gå ind i spørgsmålet om omkostningerne ved med tiden at ændre systemet. Omkostningerne vil i sidste instans blive en byrde for skatteyderne i EU og ikke for industrien. Men den vigtigste grund er, at de bør have bevisbyrden, og derfor kan myndighederne analysere disse data på basis af en kritisk analyse.

Jeg vil gerne minde Dem om, at der er en lignende situation med EMEA, Det Europæiske Lægemiddelagentur, hvor det også er industrien, der skaffer alle de kliniske undersøgelser og prøver, og så træffes beslutningen.

Så jeg kan forsikre Dem om, at vi tager hensyn til og vil sikre, at EFSA tager hensyn til og vurderer og analyserer alle nye videnskabelige vidnesbyrd, som måtte vise sig, og så snart en risiko er påpeget, vil vi ikke tøve med at træffe de fornødne foranstaltninger. Som De ved, har vi gjort det, og jeg har personligt gjort det tidligere ved mange lejligheder med produkter, der ikke var godkendt.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Forhandlingen er afsluttet.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik