Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 9 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

17. Διαχείριση των κινδύνων από το ΜΟΝ 863 (συζήτηση)
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη δήλωση της Επιτροπής για τη διαχείριση των κινδύνων από το MON 863.

 
  
MPphoto
 
 

  Μάρκος Κυπριανού, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή έχει δηλώσει σε πολλές περιπτώσεις –και έχει αποδείξει με τις πράξεις της– τη δέσμευσή της να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό του νομοθετικού πλαισίου για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές, το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Έχουμε την υποχρέωση –και πιστεύω ότι την εκπληρώνουμε– να εξασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία τηρείται δεόντως και πλήρως. Δυνάμει της νομοθεσίας, τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές μπορούν να διατεθούν νομίμως στην αγορά μόνον αν είναι ασφαλή και αν φέρουν την κατάλληλη επισήμανση.

Θέλω να υπενθυμίσω στο Σώμα τι προβλέπει η νομοθεσία για τον καταμερισμό της εργασίας ανάμεσα στην αξιολόγηση του κινδύνου και τη διαχείριση του κινδύνου. Η Επιτροπή δεν διαθέτει διακριτική εξουσία για την αξιολόγηση της ασφάλειας ενός ΓΤ προϊόντος. Η νομοθεσία κάνει σαφή διάκριση μεταξύ της αξιολόγησης του κινδύνου, η οποία διενεργείται από την ΕΑΑΤ, και της διαχείρισης του κινδύνου, η οποία διενεργείται από την Επιτροπή. Η προσέγγιση αυτή διέπεται όχι μόνον από τις γενικές αρχές της νομοθεσίας τροφίμων αλλά και από τον κανονισμό για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές.

Όποτε προκύπτουν νέα επιστημονικά ζητήματα, η Επιτροπή, σεβόμενη τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων, ζητεί από την ΕΑΑΤ να αξιολογήσει τις πληροφορίες και τον αντίκτυπό τους στην αξιολόγηση του κινδύνου ενός προϊόντος. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου, υπό τον όρο ότι ο κίνδυνος αυτός θα προσδιοριστεί από την ΕΑΑΤ ως το όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση του κινδύνου, και μόνο όταν συμβεί αυτό. Με άλλα λόγια, διαχειριζόμαστε έναν κίνδυνο μόλις αυτός προσδιοριστεί και αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο. Ήταν μια πολύ συγκεκριμένη απόφαση, όταν εγκρίθηκε η νομοθεσία, να ανατεθεί η αξιολόγηση του κινδύνου σε ένα ξεχωριστό, ανεξάρτητο όργανο. Ωστόσο, αν δεν προσδιοριστεί κάποιος κίνδυνος από την Αρχή, τότε δεν θα υπάρχει έγκυρη επιστημονική βάση για να λάβει η Επιτροπή απόφαση σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου.

Όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, το MON 863 έχει ήδη αξιολογηθεί δύο φορές το 2004 πριν δοθεί η έγκριση για τη διάθεσή του στην αγορά. Και στις δύο περιπτώσεις, η ΕΑΑΤ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο αραβόσιτος MON 863 δεν θα είχε δυσμενείς συνέπειες, και η γνώμη αυτή διαμορφώθηκε με τη συμμετοχή των εθνικών αρχών των κρατών μελών, ενώ αναθεωρήθηκε περαιτέρω και επιβεβαιώθηκε από την Αρχή το 2006 μετά από ειδικό αίτημα που υπέβαλε στην Επιτροπή η αξιότιμη βουλευτής κ. Breyer. Υπήρξαν εντατικές επαναλαμβανόμενες αναλύσεις, οι οποίες διεξήχθησαν στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης, και στη συνέχεια είχαμε τη δημοσίευση του καθηγητή Séralini τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους – αυτή είναι η αλληλουχία των γεγονότων.

Η εργασία που παρουσίασε ο καθηγητής Séralini δεν ήταν μια νέα μελέτη αλλά μια στατιστική αναθεώρηση της υπάρχουσας μελέτης για τη διατροφή των ποντικών, η οποία υποστήριξε την έγκριση του προϊόντος αυτού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν νέα μελέτη αλλά μόνο μια στατιστική αναθεώρηση, μόλις η Επιτροπή ενημερώθηκε για το έγγραφο του καθηγητή Séralini, ζήτησε αμέσως από την ΕΑΑΤ να το αναλύσει για να διαπιστώσει αν η νέα προτεινόμενη στατιστική ερμηνεία ήταν καλά θεμελιωμένη και, το σπουδαιότερο, αν οι στατιστικές διαφορές ήταν σημαντικές για την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών.

Προκειμένου να λάβει υπόψη όλα τα νέα στοιχεία και να εξαλείψει κατ’ αυτόν τον τρόπο κάθε πιθανή πηγή αβεβαιότητας, η ΕΑΑΤ διενήργησε μια νέα αναθεώρηση ζητώντας από τα κράτη μέλη να παράσχουν οιαδήποτε συναφή ανάλυση ή σχόλιο, σύστησε μια ειδική ομάδα εργασίας αποτελούμενη από εσωτερικούς και εξωτερικούς στατιστικολόγους, και πραγματοποίησε μια συνάντηση με τον συντάκτη της στατιστικής αναθεώρησης. Κατά την άποψη της Επιτροπής, οι διαδικασίες που θέσπισε η ΕΑΑΤ για να αξιολογήσει την αναθεώρηση της έκθεσης του καθηγητή Séralini αποτελούν επαρκή εγγύηση ανεξαρτησίας και εμπειρογνωμοσύνης. Η ΕΑΑΤ ανταποκρίθηκε αρχικά στο αίτημα της Επιτροπής τον Μάρτιο συζητώντας το ζήτημα στη συνεδρίαση της επιστημονικής ομάδας για τους ΓΤΟ, ενώ στη συνέχεια εξέδωσε στις 20 Ιουνίου μια στατιστική έκθεση και μια επιστημονική δήλωση της επιστημονικής ομάδας για τους ΓΤΟ.

Ειδικότερα, η Αρχή υπογραμμίζει ότι η στατιστική ανάλυση που έκαναν οι συντάκτες του εγγράφου δεν λάμβανε υπόψη ορισμένους σημαντικούς στατιστικούς παράγοντες και ότι οι υποθέσεις στις οποίες στηρίζεται η στατιστική μεθοδολογία που χρησιμοποίησαν οι συντάκτες οδήγησαν σε παραπλανητικά αποτελέσματα. Το συμπέρασμα της Αρχής είναι ότι το έγγραφο δεν παρουσιάζει βάσιμη επιστημονική αιτιολόγηση που να θέτει υπό αμφισβήτηση την ασφάλεια του αραβόσιτου MON 863 και, ως εκ τούτου, δεν βλέπει τον λόγο να αναθεωρήσει τις προηγούμενες γνώμες της, ότι δηλαδή ο αραβόσιτος MON 863 δεν έχει δυσμενείς συνέπειες στο πλαίσιο της προτεινόμενης χρήσης. Το Κοινοβούλιο θα ενημερωθεί πιο αναλυτικά από το ιστορικό που εξέθεσα στις απαντήσεις στις γραπτές ερωτήσεις που υπέβαλε για το θέμα αυτό η κ. Breyer, οι οποίες βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της τελικής εκπόνησής τους κατόπιν της πρόσφατης δήλωσης της ΕΑΑΤ.

Σε αυτό το πλαίσιο, προκύπτουν δύο συμπεράσματα. Πρώτον και σημαντικότερο, δεν υπάρχει σε αυτό το στάδιο επιστημονική βάση για να αμφισβητηθεί είτε η ασφάλεια του MON 863 είτε το καθεστώς του ως προϊόν που κυκλοφορεί νόμιμα στην αγορά. Δεύτερον, τα συμπεράσματα του επίσημου οργάνου της ΕΕ για την αξιολόγηση του κινδύνου, στο οποίο εργάζονται κάποιοι από τους καλύτερους ειδικούς στην Ευρώπη, συνάχθηκαν μετά από διαβούλευση με τις εθνικές αρμόδιες αρχές, καθώς και με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Η Επιτροπή, εμπιστευόμενη τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας, η οποία επιβεβαιώνει τις προηγούμενες αξιολογήσεις, ενήργησε, πιστεύω, ως υπεύθυνος διαχειριστής του κινδύνου, ιδίως στο πλαίσιο της νομοθεσίας και του επιμερισμού των ευθυνών, όπως εξήγησα στην εισαγωγή μου. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να εργάζεται με αυτόν τον τρόπο βάσει προσεκτικής και επιστημονικά θεμελιωμένης προσέγγισης.

Η Επιτροπή –και θέλω να το τονίσω– είναι απόλυτα αποφασισμένη να λαμβάνει απόφαση για τη διαχείριση κινδύνου κρίνοντας κατά περίπτωση και συνυπολογίζοντας οιοδήποτε επιστημονικό ζήτημα προκύψει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης ή ακόμη και μετά την έγκριση. Θα είμαστε πάντα σε επαγρύπνηση· θα είμαστε πάντα διατεθειμένοι να εξετάσουμε κάθε νέα επιστημονική πληροφορία που θα προκύψει. Αλλά, φυσικά, η τελική απόφασή μας θα πρέπει να βασίζεται στην αξιολόγηση του κινδύνου, η οποία θα γίνεται από το αρμόδιο όργανο βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Πιστεύουμε ότι η νομοθεσία μας και η προσέγγιση της Επιτροπής προσφέρουν τον βέλτιστο τρόπο για να παράσχουμε στους πολίτες μας το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που περιμένουν και απαιτούν. Ελπίζω ότι μπορώ να υπολογίζω στην εμπιστοσύνη και τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς συνεχίζουμε την αυστηρή και αμερόληπτη προσέγγισή μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, δεν ήμασταν άραγε εμείς, δεν ήταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκείνο που επιθυμούσε μια ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων; Δεν ήταν επίσης το Συμβούλιο Υπουργών εκείνο που ήθελε μια ανεξάρτητη ΕΑΑΤ, μια Αρχή στις αποφάσεις της οποίας θα μπορούσε να βασιστεί, μια Αρχή στην οποία δεν θα υπήρχε ο κίνδυνος εκπόνησης ψευδών μελετών; Μήπως άραγε δεν επιφόρτισε τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ΕΑΑΤ να πραγματοποιήσει αξιολογήσεις κινδύνου ΓΤΟ και δεν ήταν το Συμβούλιο Υπουργών εκείνο που το υποστήριξε αυτό στο πλαίσιο της συναπόφασης;

Τον Απρίλιο του 2004, η ΕΑΑΤ αξιολόγησε ότι το καλαμπόκι ΜΟΝ 863 είναι εξίσου ασφαλές όσο και το κοινό καλαμπόκι. Μια δεύτερη αξιολόγηση ασφαλείας της ΕΑΑΤ τον Οκτώβριο του 2004 κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα. Αυτό ασφαλώς δεν είναι κάτι που θέλουν να ακούσουν οι πράσινες ψυχές που βρίσκονται ανάμεσά μας και επειδή αυτό που οι Πράσινοι δεν θέλουν απλά δεν γίνεται, έδωσαν εντολή για μια δική τους μελέτη. Στη συνέχεια όμως αυτή ανακάλυψε –ως εκ θαύματος– ότι το γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι είναι θανατηφόρο, και αλίμονο σε όποιον κακόβουλο θεωρήσει ότι αυτό είναι ύποπτο!

Κατόπιν αυτού, οι ειδικοί της ΕΑΑΤ ζήτησαν την επανάληψη του πειράματος σε ποντίκια. Και πάλι όμως, δεν προέκυψαν ενδείξεις για έντονες τοξικολογικές συνέπειες. Συμπτωματικά, η μελέτη των Πρασίνων θα είχε καταλήξει στο ίδιο αποτέλεσμα, εάν οι στατιστικές είχαν αξιολογηθεί σωστά, αλλά η στατιστική αξιολόγηση δεν ήταν επιστημονικά ορθή, όπως επεσήμανε ο Επίτροπος.

Για άλλη μία φορά, τα υποτιθέμενα επιστημονικά ευρήματα της μελέτης των Πρασίνων σκόπευαν να ενσπείρουν τον πανικό, εκφοβίζοντας σκοπίμως τους πολίτες και ρίχνοντας στάχτη στα μάτια τους! Πρόκειται για μια τυπική πολιτική παρακώλυσης με ιδεολογικά κίνητρα, που τόσο πολύ τους αρέσει επίσης να χρησιμοποιούν σε προεκλογικές εκστρατείες. Σπαταλούν χρήματα των φορολογουμένων, ζητώντας συνεχώς πολλαπλές επαναλήψεις των αξιολογήσεων κινδύνου από την ΕΑΑΤ. Πρόκειται άραγε να αμφισβητήσουν, για παράδειγμα, τα θρεπτικά χαρακτηριστικά της ΕΑΑΤ σχετικά με τον κανονισμό που περιλαμβάνει ισχυρισμούς επί θεμάτων υγείας; Φυσικά όχι, διότι αυτά δεν συνάδουν με την ιδεολογία τους.

Ωστόσο, το Συμβούλιο Υπουργών πρέπει επίσης να επικριθεί. Οι αρμόδιοι εθνικοί υπουργοί δεν έχουν το κουράγιο ούτε καν να εγκρίνουν τους ΓΤΟ που έχουν εξεταστεί και έχει διαπιστωθεί ότι είναι ασφαλείς. Είναι ο φόβος του μικρόψυχου ότι δεν θα επανεκλεγεί, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο!

Αφήνουμε να χαθούν τόσες μεγάλες ευκαιρίες για την ΕΕ: οι ΓΤΟ μπορούν να μας παράσχουν καλύτερα τρόφιμα και ζωοτροφές με διατροφική-φυσιολογική προστιθέμενη αξία και αποτελεσματικές ανανεώσιμες πρώτες ύλες που είναι ουδέτερες σε άνθρακες και, συνεπώς, δεν έχουν αρνητική επίδραση στο κλίμα. Το ΜΟΝ 863 είναι ασφαλές και πρέπει να εγκριθεί, όπως ακριβώς και άλλα χρήσιμα φυτά που έχουν ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι είναι ασφαλή.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, απαντώντας στην προηγούμενη ομιλήτρια, θα ήθελα να αναφέρω ένα αυστριακό ρητό: «Μακάριοι όσοι πιστεύουν, αλλά στον Παράδεισο πηγαίνουν ακόμα και όσοι δεν πιστεύουν». Ίσως τώρα μπορώ να αμφισβητήσω κάπως την εικόνα του κόσμου της συναδέλφου Renate Sommer. Δεν ήταν μόνον οι Πράσινοι αλλά η πλειοψηφία σε αυτό το Σώμα που ήθελε μια φιλική προς τον καταναλωτή και το περιβάλλον λύση σε σχέση με την έγκριση και τη σήμανση γενετικά τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών. Ακόμη και μία κυβέρνηση, φιλικά προσκείμενη προς εσάς, αμφισβήτησε τη διαχείριση της ΕΑΑΤ όσον αφορά τις μελέτες που αναφέρθηκαν μέχρι σήμερα.

Η ερώτησή μου προς την Επιτροπή είναι τώρα η εξής: ποια συγκεκριμένα βήματα υιοθέτησε η Επιτροπή για να υλοποιήσει τη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων; Δεν είναι η πρώτη φορά που εμείς σε αυτό το Σώμα εκφράζουμε αμφιβολίες σχετικά με την ανεξαρτησία της. Και ναι, κυρία Sommer, θέλαμε και θέλουμε μια ανεξάρτητη Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Ωστόσο, οι δημοκρατικά εκλεγμένοι βουλευτές έχουν φυσικά το δικαίωμα να αμφισβητούν την ανεξαρτησία της και να εργάζονται, προκειμένου να την δουν πραγματικά ανεξάρτητη. Αυτό είναι ουσιαστικά δική μας ευθύνη, διότι εμείς είμαστε εκείνοι που γνωρίζουμε τη διάθεση και τη στάση των πολιτών που εκπροσωπούμε σε σχέση με το θέμα αυτό σε όλα τα κράτη μέλη.

Συμφωνούμε, κύριε Κυπριανού, ότι η ΕΑΑΤ πρέπει να συνεχίσει να είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του κινδύνου και η Επιτροπή για τη διαχείριση του κινδύνου. Παρόλα αυτά, είμαι πεπεισμένη ότι τόσο η ΕΑΑΤ όσο και η Επιτροπή πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τις ευθύνες τους.

Όπως γνωρίζετε, την επόμενη εβδομάδα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων θα ασχοληθούμε με το ζήτημα του πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν οι μεμονωμένες εγκρίσεις γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο πλαίσιο της επιτροπολογίας και της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο. Παρόμοιες περιπτώσεις δεν βοηθούν ιδιαίτερα αυτήν τη συζήτηση. Ελπίζω ότι στο μέλλον θα υπάρξουν συγκεκριμένα βήματα για να αποδειχθεί ότι η Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων είναι πραγματικά ανεξάρτητη.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, διαδραμάτισα αποφασιστικό ρόλο στη διοργάνωση μιας διάσκεψης που έλαβε χώρα στις 12 Ιουνίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Στη διάσκεψη εξετάστηκαν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη διάδοση των ΓΤΟ και παρευρέθηκαν διακεκριμένοι επιστήμονες από πολλές χώρες.

Οι παρουσιάσεις τους κατέδειξαν σαφώς ότι υπάρχουν αυξανόμενα στοιχεία για τον επιβλαβή χαρακτήρα των ΓΤΟ. Επικαλούμενες την τεχνολογική πρόοδο, οι μεγάλες βιοτεχνολογικές επιχειρήσεις διασπείρουν σοβαρές απειλές για τον πολιτισμό σε όλο τον κόσμο. Με όλο τον σεβασμό, κυρία Sommer, τείνω περισσότερο να πιστέψω τους επιστήμονες από τις διαβεβαιώσεις της κ. Sommer για την ασφάλεια του MON 863.

Επί του παρόντος, μόνο ένα μικρό μέρος της ζωοτεχνίας και της γεωργίας στην ΕΕ περιλαμβάνει τη χρήση ΓΤΟ. Έχουμε ακόμη μία τελευταία ευκαιρία να προστατεύσουμε την Ευρώπη από αυτόν τον κίνδυνο. Θέλω να θέσω ορισμένες ερωτήσεις στον Επίτροπο. Σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει κάτι για αυτό; Πάνω από όλα, προτίθεται να ακούσει τις επιθυμίες των πολιτών ολόκληρων περιφερειών της Ευρώπης, όπου η πλειονότητα του πληθυσμού επιθυμεί να προστατευθεί από τους ΓΤΟ, ή μήπως σκοπεύει να παρασυρθεί από την παραπλανητική δημοσιότητα που επικαλείται τεχνολογική πρόοδο;

 
  
MPphoto
 
 

  Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Κυπριανού, είμαι πολύ απογοητευμένη, διότι, όπως και η κ. Scheele, περίμενα απαντήσεις αυτό το βράδυ για το πότε θα υπάρξουν επιτέλους υψηλότερες προδιαγραφές για την αξιολόγηση κινδύνων.

Θέτω στην Επιτροπή συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με αυτά τα ζητήματα ασφάλειας εδώ και μήνες και δεν λαμβάνω απαντήσεις· στη συνέχεια μάλιστα, διάφοροι υπάλληλοι μου λένε σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις ότι δεν είναι σε θέση να δώσουν τέτοιες απαντήσεις. Η ανεξάρτητη μελέτη γάλλων επιστημόνων δεν είναι η μόνη που καταλήγει στο ανησυχητικό αποτέλεσμα ότι το Monsanto 863 δεν είναι ασφαλές και αποτελεί τρομακτική απειλή για την υγεία και ότι είναι ανεύθυνο πλέον να το αφήσουμε να κυκλοφορεί στην αγορά.

Μελέτη εκπονήθηκε επίσης και στην Αυστρία. Υπάρχουν έντονες ανησυχίες στα κράτη μέλη. Δεν μπορούμε απλώς να το αρνούμαστε και να στρουθοκαμηλίζουμε. Θα ήθελα σήμερα να λάβω απαντήσεις από εσάς σχετικά με το γεγονός ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων διαπιστώνει επίσης κάποιον κίνδυνο σε δύο γονίδια με αντοχή στα αντιβιοτικά, όχι μόνον στο ΜΟΝ 863 αλλά επίσης στην πατάτα Amflora, η έγκριση της οποίας έχει ζητηθεί. Ακόμη και το ίδιο σας το θεσμικό κοινοτικό όργανο εναντιώνεται στην ΕΑΑΤ. Πρέπει πραγματικά να ακούσουμε απαντήσεις από εσάς σε αυτό, κύριε Κυπριανού! Δεν μπορείτε απλά να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να απαντήσετε. Ακόμη και το Συμβούλιο σάς κάλεσε να λάβετε θέση επ’ αυτού.

Θεωρώ περίεργο ότι η ΕΑΑΤ χρειάστηκε τρεις μήνες για να αξιολογήσει τη μελέτη Séralini. Συμπτωματικά, ο κ. Séralini θα είναι εδώ στο Κοινοβούλιο την Τετάρτη και θα μας παρουσιάσει με σαφήνεια εάν η λήξη του συναγερμού της ΕΑΑΤ, η απαλλαγή της δικαιολογείται πραγματικά. Γνωρίζουμε ότι οι μελέτες της ΕΑΑΤ αναφέρονται επανειλημμένα στο Monsanto. Περιλαμβάνουν στατιστικά σφάλματα. Αυτό καταδείχθηκε όχι μόνον από τη γαλλική ομάδα ερευνητών αλλά επίσης από πολλά κράτη μέλη.

Αναμένουμε από εσάς απαντήσεις για το πώς αυτά τα σφάλματα μπορούν να αποκατασταθούν στο μέλλον, πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, τι αξία πρέπει να δοθεί, εάν πρέπει να δοθεί κάποια, στην αρχή προφύλαξης. Χρειαζόμαστε μια επαναξιολόγηση. Θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Κυπριανού, με απόλυτη σαφήνεια: θα επαναξιολογηθεί το MON 863; Αυτό που έπραξε η ΕΑΑΤ ήταν να ανατρέξει για άλλη μία φορά στα παλαιά δεδομένα. Δεν πραγματοποίησε κάποια επαναξιολόγηση. Αυτό είναι ένα απολύτως καθοριστικό ερώτημα, στο οποίο χρειαζόμαστε απάντηση!

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, επιστήμονες στη Γαλλία ανακάλυψαν πρόσφατα εκτεταμένη οργανική βλάβη στο ήπαρ και τα νεφρά ζώων που εκτρέφονταν με Monsanto 863. Πριν από τρία χρόνια, οι γερμανικές αρχές διαβίβασαν στην ΕΑΑΤ γερμανικές μελέτες που έδειχναν βλάβη στο ήπαρ ποντικών που εκτρέφονταν με Monsanto 863. Παρά ταύτα, η ΕΑΑΤ επιβεβαίωσε εκ νέου τη σχετική αξιολόγηση κινδύνου της και είπε ότι το Monsanto 863 είναι ασφαλές για τα ευρωπαϊκά ζώα εκμετάλλευσης. Πού είναι οι μελέτες της ΕΑΑΤ; Γιατί κοιτούν απλά τους ελέγχους της βιομηχανίας και μετά τις επανεξετάζουν; Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι για αυτούς να ξανακάνουν τις γαλλικές και γερμανικές μελέτες;

Η βιομηχανία της βιοτεχνολογίας στην Ευρώπη υποστηρίζει ότι η γενετικά τροποποιημένη καλλιέργεια είναι αναπόφευκτη. Φοβούμαι ότι πρόκειται για μια προφητεία που θα αυτοεκπληρωθεί. Η Ευρώπη είναι ικανή να προμηθεύσει στους αγρότες της σπόρους απαλλαγμένους από ΓΤΟ, αλλά αν δεχθούμε το αναπόφευκτο, αν δεχθούμε μελέτες ασφαλείας που δεν έχουν καμία σχέση με αληθινές μελέτες, τότε οι αγρότες θα υποχρεωθούν να ταΐζουν τα ζώα τους με ΓΤ ζωοτροφές, διότι δεν θα υπάρχουν άλλου είδους σπόροι.

Θέλω να υπενθυμίσω στην ΕΑΑΤ ότι πολλά προϊόντα, μετά από χρόνια υποτιθέμενης «ασφάλειας», αποσύρθηκαν από την αγορά. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, το αντιπολιομυελιτικό εμβόλιο που χρησιμοποιούμε σήμερα είναι το τέταρτο εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας, γιατί τα άλλα τρία, μετά από πολυετή χρήση, αποσύρθηκαν τελικά από την αγορά εξαιτίας αυξανόμενων αποδεικτικών στοιχείων ότι προκαλούσαν βλάβες.

Υποτίθεται ότι σεβόμαστε την αρχή της προφύλαξης στην Ευρώπη, ιδίως όταν μιλάμε για την ελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τους ΓΤΟ, οι δυσμενείς συνέπειες που θα προκύψουν ενδέχεται να είναι μη αναστρέψιμες.

 
  
MPphoto
 
 

  Μάρκος Κυπριανού, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζω ότι οι εγκρίσεις των ΓΤΟ είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα αλλά, πρώτα απ’ όλα, πρέπει να θυμόμαστε ότι, βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τα προϊόντα που περιέχουν ΓΤΟ επιτρέπονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι περνούν τη διαδικασία έγκρισης που μόλις περιέγραψα.

Αυτή η διαδικασία έγκρισης προβλέπει τη διεξαγωγή αξιολόγησης του κινδύνου από την ΕΑΑΤ. Επομένως, ανεξάρτητα με το αν ορισμένοι από εμάς συμφωνούν ή διαφωνούν με την έννοια των προϊόντων που περιέχουν ΓΤΟ, δεσμευόμαστε όλοι από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό είναι το κράτος δικαίου και πρέπει να το σεβαστούμε.

Καταρχάς, όσον αφορά το έργο της ΕΑΑΤ, όπως γνωρίζετε, το Κοινοβούλιο ενημερώθηκε και μάλιστα ήρθα και εγώ ο ίδιος. Έχουμε λάβει αποφάσεις για τη βελτίωση του έργου της ΕΑΑΤ, με σκοπό να καταστεί πιο σχολαστικό και να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τις απόψεις των κρατών μελών και όλες τις επιστημονικές εξελίξεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης. Η Επιτροπή υιοθέτησε ένα σχέδιο δράσης που έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή και υλοποιείται και το οποίο θα συμπεριληφθεί επίσης στο νομοθετικό πλαίσιο κάποια στιγμή το 2008. Αποτελεί μέρος της ετήσιας στρατηγικής χάραξης πολιτικής για το 2008. Σε αυτό, εξετάζουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και κάνουμε προτάσεις βάσει των απόψεων των κρατών μελών και των μακροπρόθεσμων συνεπειών, καθώς και πολλών άλλων πτυχών.

Πρέπει επίσης να επιμείνω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τα υψηλότερα πρότυπα και την αυστηρότερη νομοθεσία όσον αφορά τα προϊόντα που περιέχουν ΓΤΟ. Αυτός είναι ο λόγος που, όπως γνωρίζετε, έχουμε παραπεμφθεί επανειλημμένα στον ΠΟΕ και δεν έχουμε τόσο καλή πορεία εκεί.

Εντούτοις, η νομοθεσία μας έχει γίνει δεκτή από τον ΠΟΕ, επειδή βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και οι αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα την αξιολόγηση κινδύνου οπότε, κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να εκπληρώσουμε τις διεθνείς μας υποχρεώσεις λαμβάνοντας υπόψη, πρώτον και κύριον, την ασφάλεια των ευρωπαίων καταναλωτών και των ευρωπαίων πολιτών. Επομένως, δεν είναι θέμα προσωπικών προτιμήσεων αλλά ζήτημα εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Γνωρίζω ότι η κ. Breyer αναφέρθηκε σε αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει μια διαδικασία. Πρέπει να βρούμε πληροφορίες. Θα σας διαβιβάσουμε όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν αυτά τα ζητήματα. Αλλά και πάλι τα ζητήματα που προκύπτουν συνδέονται με τον κίνδυνο και ο κίνδυνος δεν αξιολογείται από εμάς. Αξιολογείται από την ΕΑΑΤ. Ως εκ τούτου, πρέπει να περιμένουμε την απόφαση της ΕΑΑΤ για αυτό το ζήτημα, προτού παράσχουμε τις απαντήσεις.

Όσον αφορά το συγκεκριμένο προϊόν, έχουν γίνει πολλές αξιολογήσεις και πολλές μελέτες, οι οποίες έγιναν αφορμή για να επαναξιολογήσει και να επανεκτιμήσει η ΕΑΑΤ τη θέση της για να καταλήξει τελικά στα ίδια συμπεράσματα. Δεν είναι δηλαδή κάτι που αντιμετωπίστηκε με επιπολαιότητα. Όποτε προέκυψαν στο παρελθόν νέα επιστημονικά δεδομένα και νέα στοιχεία, αυτά ελήφθησαν υπόψη και ζητήσαμε από την ΕΑΑΤ, η οποία επαναλαμβάνω ότι είναι ο αξιολογητής του κινδύνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τα λάβει υπόψη. Είναι αλήθεια ότι η τελευταία γνώμη της ΕΑΑΤ βασίστηκε στην υφιστάμενη μελέτη, αλλά και το έγγραφο του καθηγητή Séralini αναφερόταν στην ίδια μελέτη. Έχει να κάνει με το πώς αναλύει κανείς, πώς κάνει τη στατιστική ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων και αυτός είναι ο λόγος που συστήσαμε ειδική ομάδα εργασίας για τη στατιστική ανάλυση, η οποία αποτελείται από εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν αδυναμίες στην ανάλυση και τα συμπεράσματα του καθηγητή Séralini. Αυτό δεν σημαίνει οπωσδήποτε ότι όποιος είναι αρνητικός έχει πάντα δίκιο. Ορισμένες φορές, οι άνθρωποι που είναι θετικοί μπορεί να είναι ακριβείς και σωστοί.

Τέλος, όσον αφορά σε ποιες μελέτες θα στηριχθεί η έγκριση, η απόφαση ήταν ότι θα συνεχίσουμε με τη νομοθεσία που είχε εγκριθεί αρχικά και ότι ο αιτών έχει την ευθύνη να παρέχει τα δεδομένα και τις πληροφορίες για τις μελέτες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αυτός έχει το βάρος της απόδειξης που αξιολογείται από τις αρχές. Οι αρχές μπορούν να ζητήσουν περαιτέρω πρόσθετες μελέτες που θα ήθελαν και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, αυτές έχουν την ευθύνη να αποδείξουν τους ισχυρισμούς. Δεν θα υπεισέλθω στο θέμα του κόστους της ενδεχόμενης αλλαγής του συστήματος. Αυτοί που θα επιβαρυνθούν με το κόστος θα είναι τελικά οι φορολογούμενοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι η βιομηχανία. Αλλά ο κύριος λόγος είναι ότι αυτοί πρέπει να έχουν το βάρος της απόδειξης και, επομένως, η αρχή μπορεί να αναλύσει αυτά τα δεδομένα βάσει κριτικής ανάλυσης.

Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι μια παρόμοια διαδικασία χρησιμοποιείται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αξιολόγησης των Φαρμακευτικών Προϊόντων, την αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ιατρικά θέματα, όπου η βιομηχανία επίσης παρέχει όλες τις κλινικές δοκιμές και τις κλινικές μελέτες και λαμβάνεται η απόφαση.

Επομένως, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι λαμβάνουμε υπόψη, και θα διασφαλίσουμε ότι και η ΕΑΑΤ λαμβάνει υπόψη και αξιολογεί και συνεκτιμά κάθε νέο επιστημονικό δεδομένο που προκύπτει και, αμέσως μόλις προσδιοριστεί ένας κίνδυνος, δεν θα διστάσουμε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα. Όπως γνωρίζετε, το έχουμε πράξει και εγώ προσωπικά το έπραξα στο παρελθόν σε πολλές περιπτώσεις με μη εγκεκριμένα προϊόντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου