Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2089(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0249/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0249/2007

Keskustelut :

PV 09/07/2007 - 19
CRE 09/07/2007 - 19

Äänestykset :

PV 10/07/2007 - 8.38
CRE 10/07/2007 - 8.38
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0326

Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 9. heinäkuuta 2007 - Strasbourg EUVL-painos

19. Kaasun ja energian sisämarkkinoiden mahdollisuudet (keskustelu)
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. Esityslistalla on seuraavana Vidal-Quadrasin laatima teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietintö (A6-0249/2007) kaasun ja energian sisämarkkinoiden mahdollisuuksista (2007/2089(INI).

 
  
MPphoto
 
 

  Alejo Vidal-Quadras (PPE-DE), esittelijä. (ES) Arvoisa puhemies, komissio esitteli 10. tammikuuta niin sanotun energiapaketin, jossa se esitti kokonaisarvion Euroopan unionin energiatilanteesta sekä uusiutuvien energialähteiden osuudesta, perinteisten energialähteiden kestävästä käytöstä ja kilpailukykyisten ja avointen sähkön ja kaasun sisämarkkinoiden luomisesta.

Parlamentti hyväksyy huomenna mietinnön, jossa vastataan niihin pääkohtiin, joita komissio otti esille viimeksi mainitun asian, sisämarkkinoiden, osalta. Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnassa kaikkien poliittisten ryhmien kesken hyväksytystä tekstistä näkyy, että valtaosasta asioita ollaan selvästi yhtä mieltä. Toivottavasti näkemyksistämme on hyötyä komission jäsenelle Piebalgsille, kun syyskuussa on aika antaa kolmas markkinoiden vapauttamista koskeva paketti.

Käsittelen nyt mietinnön sisältöä. Parlamentin mielestä sääntelystä on tehtävä yhtenäisempää Euroopan unionissa. Nykyinen järjestelmä – 27 jäsenvaltiota, 27 erilaista tapaa säännellä – on paha este sisämarkkinoille etenkin rajatylittävän kaupan ja yhteenliitäntöjen edistämisen osalta. Niinpä ehdotettiin, että perustettaisiin Euroopan unionin laajuinen elin huolehtimaan näistä näkökohdista.

Olemme tyytyväisiä myös neuvoston päättäväiseen lupaukseen saavuttaa 10 prosentin yhteenliitäntäaste jäsenvaltioiden välillä. Tämä on erityisen tärkeää syrjäisimmille valtioille.

Kansallisella tasolla esitetään, että kansallisten sääntelyviranomaisten olisi oltava täysin riippumattomia hallituksesta ja yrityksistä. Niiden toimivaltaa olisi vahvistettava, jotta ne voivat varmistaa, että lakeja noudatetaan. Sääntelyviranomaisten on varmistettava, että markkinat ovat avoimet ja avoinna kaikille eivätkä nykyiset yhtiöt käytä niitä väärin.

Olemme yhtä mieltä myös siitä, että hintasäännöstelystä on luovuttava vähitellen. Hintasäännöstelyä on useissa jäsenvaltioissa, ja sillä estetään uusia yhtiöitä tulemasta markkinoille. Joskus hinnat on asetettu niin alhaisiksi, etteivät ne vastaa todellisia kustannuksia, mikä antaa kuluttajille väärän kuvan.

Kuluttajatottumuksiin on saatava nyt radikaali muutos. Energiavarojen optimoimiseksi kansalaisten on oltava täysin selvillä niiden todellisesta arvosta.

Mietinnössä on myös – voinen käyttää termiä – sosiaalinen osio, jossa jäsenvaltioille muistutetaan, ettei kilpailukykyisten energiamarkkinoiden toteuttaminen saa missään tilanteessa johtaa kuluttajien oikeuksien heikentymiseen ja että meillä on edelleen velvollisuuksia yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevia ryhmiä kohtaan.

Lopuksi käsittelen mietinnön kuuminta kysymystä, sähköntuotannon ja -jakelun omistajuuden eriyttämistä. Suurin osa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan jäsenistä on sitä mieltä, että omistajuuden eriyttäminen on sopiva keino lisätä avoimuutta, taata investoinnit ja varmistaa uusien yhtiöiden pääsy markkinoille.

Arvoisa puhemies, tässä olivat mietinnön tärkeimmät kohdat. Kiitän vielä käännös- ja julkaisutoiminnan sekä puheenjohtajiston pääosastoja korvaamattomasta avusta. Ilman niiden apua mietintöä ei olisi saatu valmiiksi vain neljässä kuukaudessa – ajoissa, jotta voimme varmistaa tehokkaan osallistumisen lainsäädäntöprosessiin. Haluan painottaa myös, että varjoesittelijöiden ja poliittisten ryhmien kanssa tehtiin erinomaista yhteistyötä. On ollut todella ilo neuvotella tästä mietinnöstä heidän kanssaan. Toivottavasti huominen äänestys on onnellinen päätös kaikelle tälle työlle.

 
  
  

Puhetta ryhtyi johtamaan
varapuhemies KRATSA-TSAGAROPOULOU

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, voisin mielestäni aloittaa siitä, mihin varapuhemies Vidal-Quadras lopetti, ja kiittää häntä ihan ensiksi kaikesta työstä ja omistautumisesta asialle. Kiitän myös teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa aktiivisesta keskustelusta, sekä niitä, joiden ansiosta tämä mietintö saatiin laadittua niin lyhyen ajan kuluessa. Tämä on todella hieno saavutus, jota arvostetaan paljon.

Jos mietintö hyväksytään – toivon, että huomenna käy niin – se avaa tien komission lainsäädäntöehdotukselle, jonka on tarkoitus olla valmiina syyskuuhun mennessä. Mietintö on todella välttämätön, ja meidän on käytettävä tässä välissä olevat heinä- ja elokuu valmistellen hyvää lainsäädäntöehdotusta, joka vastaa todella kaikkia parlamentin esiin tuomia seikkoja.

Haluan aloittaa esittämällä, miksi ehdotusta tarvitaan. Mielestäni on hyvin tärkeää pitää aina mielessä, miksi komissio todella uskoo ehdotukseen. Muodolliselta kannalta katsottuna perusteena on, että komission kaksi kertomusta ja energia-alaa koskeva selvitys osoittivat selvästi, että EU:ssa tarvitaan uutta lainsäädäntöä, jotta toimitusvarmuuden ja kilpailukyvyn perustavoitteet saavutetaan.

Nämä eivät kuitenkaan ole ainoita syitä. Energia-alalla on tapahtunut merkittävä muutos, jonka vuoksi ehdotus on tarpeen. Ensinnäkin energia on nyt kalliimpaa kuin koskaan. Tämän päivän öljynhinta, 70 Yhdysvaltain dollaria tynnyriltä, on todella hyvin korkea. Ne, jotka väittävät tavallisesti öljyn hinnan laskevan, ovat olleet melko vaitonaisia. Jos öljynhinta on korkealla, myös kaasunhinta on korkealla, mikä vaikuttaa hiilenhintaan, ja pohjimmiltaan kaikki energiakustannukset kallistuvat. Hintojen voidaan ennustaa pysyvän korkealla väestönkasvusta johtuvan lisääntyvän kulutuksen ja kasvavan maailmanlaajuisen kysynnän seurauksena.

Toisesta haasteesta, ilmastonmuutoksesta, puhutaan paljon enemmän. Energia-alan tiedetään olevan suuri kasvihuonekaasupäästöjen lähde, joten ilmastonmuutoksen torjuntaan tarkoitettuja välineitä on vahvistettava. Viimeisin, vaan ei vähäisin, haaste on EU:n laajentuminen. Kun uusia jäsenvaltioita liittyy Euroopan unioniin, Euroopan unionin energia-alalla tarvitaan paljon enemmän vahvempia solidaarisuusmekanismeja. Monet maista ovat riippuvaisia yhdestä toimittajasta, ja ne ovat äärimmäisen haavoittuvassa asemassa, mikäli toimitukset keskeytyvät.

Energiapolitiikan tavoitteet – toimitusvarmuus, kestävyys ja kilpailukyky – riippuvat suureksi osaksi tilanteesta EU:n yhteismarkkinoilla. Heinäkuun 1. päivänä 2007 tapahtui suuri muutos, sillä nyt jokaisella kuluttajalla on laillinen oikeus valita toimittajansa. Tämän pitäisi kannustaa investointeihin ja parantaa laatua. Nämä seikat ovat kuitenkin jääneet hieman varjoon, sillä monissa jäsenvaltioissa on ryhdytty toimeen melko innottomasti eikä tarpeeksi johdonmukaisesti.

Sanotaan, että raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat nousevat kaupan vapauttamisen takia, mutta kaupan vapauttaminen ei ole koskaan ollut tähän syynä. Syynä on se, ettei kauppa ole vapautunut, mikä tarkoittaa, että tehtiinpä mitä tahansa, on annettava takeet siitä, että jokaisella kansalaisella ja jokaisella yhtiöllä Euroopan unionissa on mahdollisuus ja oikeus valita toimittaja. Ellei hinta tai palvelu tyydytä, toimittajaa on vaihdettava rohkeasti. Mielestäni on ehdottoman välttämätöntä toteuttaa tiukempia toimia, joilla lisätään kilpailua ja saadaan aikaan enemmän Eurooppaa, sillä Euroopan unionin vahvuus on sen koossa ja laajuudessa.

Esittelijä käsitteli erittäin hyvin tärkeimpiä toimia. Haluan pohtia muutamia niistä. Eriyttäminen on todella avainasemassa. Olemme hyvin ilahtuneita siitä, miten sähköalan eriyttäminen on esitetty.

Kaasun osalta olisi esitettävä muutamia lisäperusteita, sillä tilanne kaasualalla on pohjimmiltaan täsmälleen sama. Jos eriyttämistä ei tehdä kaasualallakaan kunnolla, toimitukset eivät saavuta kuluttajia, jolloin markkinoilla kärsitään kaasun puutteesta.

Avoimuus on tärkeää. Sääntelyn osalta on syytä tarkastella kahta tasoa. Ensinnäkin on tarkasteltava energian liikkeitä rajatylittävillä markkinoilla. Toiseksi on katsottava, että kansallisilla sääntelyviranomaisilla on oltava valtuuksien lisäksi velvollisuus varmistaa, että uusia investointeja tehdään. Sääntelyviranomaisten ei pidä vastata vain markkinoiden valvonnasta, vaan niiden pitäisi olla vastuussa myös investointien tekemisestä. Yhteistyötä siirtoverkko-operaattoreiden välillä olisi tehostettava, kuten yhteenliitäntään liittyviä toimiakin.

Painottaisin myös, että muutamia muitakin hyviä ja tärkeitä seikkoja otettiin esille energiatehokkuuden, älykkään kantaverkon, biokaasun ja pitkän aikavälin sopimusten tasapuolisuuden suhteen. Puolustaisin yhtä kohtaa, jota saatettiin vältellä mietinnössä hieman tai joka todettiin hyvin varovasti. Alueellisessa yhteistyössä viidenvälisten markkinoiden kehittyminen osoittaa todella, että myös alueellisilla markkinoilla tarjoutuu paljon tilaisuuksia. Samalla olen parlamentin kanssa samaa mieltä siitä, että sisämarkkinoiden jakamista on aina syytä varoa mutta tätä aloitetta on käytettävä koko markkinoiden edistämiseksi.

Lopuksi haluan kiittää vielä kaikkia asianosaisia. Komission ehdotuksessa otetaan asianmukaisesti huomioon jokainen mietinnön kohdista. On syytä muistaa, että energia on erityinen hyödyke, kuten maa, vesi ja ilma. Samalla voisin todeta, että sitä on tällä hetkellä niukasti, kunnes opitaan, miten auringosta, tuulesta tai biomassasta saadaan enemmän energiaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in 't Veld (ALDE), talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon valmistelija. (NL) Arvoisa puhemies, ihan ensiksi haluan kiittää esittelijää. Talous- ja raha-asioiden valiokunnassa hyväksytty mietintö vastaa itse asiassa täysin näkökantaanne, mikä on suurin piirtein sama kuin komission näkökanta sekä esittelijänä esiin tuomani näkökanta.

On selvää, että 2000-luvulla tarvitaan aitoja, täysin toimivia energian sisämarkkinoita. Tämä tehtiin jälleen selväksi huippukokouksessa kaksi viikkoa sitten, ja tämä tarkoittaa, että pyrimme lisäämään todellista kilpailua. Protektionismi on siis täysin väärin. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että Vidal-Quadrasin mietinnössä todetaan, että vastavuoroisuutta tarvitaan. Maat haluavat aivan liian usein suojella omia markkinajohtajiaan, mutta ostavat silti muista maista, mitä on tietenkin mahdotonta hyväksyä.

On ilman muuta selvää, että kansalaisten etuja on suojeltava, sillä olette oikeassa todetessanne, että energia on erityinen hyödyke. Protektionismin sijaan tämä olisi kuitenkin tehtävä julkisen palvelun velvoitteiden avulla ja niin, että hallitus kantaa vastuunsa. Suojelua? Kyllä, kiitos. Markkinoiden suojelua? Ei, kiitos.

Lopuksi totean olevani iloinen siitä, että liberaalien pitkäaikainen toive sisältyy nyt viimein nimenomaisesti mietintöön: kun taataan tasapuoliset toimintaedellytykset ja ulkoiset ympäristökustannukset sisällytetään hintaan, uusiutuvat energialähteet saavat nyt viimein kilpailuetua muihin energialähteisiin nähden, mikä on hyödyksi ympäristöllemme.

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Douay (PSE), aluekehitysvaliokunnan lausunnon valmistelija. – (FR) Arvoisa puhemies, haluan painottaa aluekehitysvaliokunnan puolesta, että energian sisämarkkinoiden toteuttamisen on oltava osa Euroopan unionin taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen tähtäävää tavoitetta. Siinä on tähdättävä näin ollen korkean tason julkiseen palveluun ja taattava toimitusvarmuus sekä täytettävä kuluttajien tarpeet täysin. Täydellinen kilpailu kaasu- ja sähkömarkkinoiden kaltaisilla erityisillä markkinoilla on perusteltua vain, jos hinnat ovat alempia, palvelut ulottuvat laajemmalle ja asiakkaiden saama palvelu on tehokkaampaa.

Näin ollen haluan painottaa erityisesti sitä, että on otettava huomioon haavoittuvimmassa asemassa olevat kansalaiset sekä toimitusvarmuus kehityksestä jälkeen jääneillä, luonnonhaitoista kärsivillä ja syrjäisimmillä alueilla. Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös rajaseutuihin, jotka hyötyvät ensimmäisinä sisämarkkinoiden vaikutuksista.

Markkinoiden toteuttaminen edellyttää täydellistä avoimuutta sekä kattavia ja totuudenmukaisia tietoja energian alkuperästä, etenkin kun on kyse uusiutuvista energialähteistä. Tältä osin Euroopan unionin on tuettava alueellisia ja paikallisia viranomaisia näiden pyrkiessä edistämään energiatehokkuutta ja energiansäästöä eritoten liikenteessä ja asumisessa.

Haluan päättää puheeni kiittämällä esittelijä Vidal-Quadrasia siitä, että hän käsitteli useita esittämiämme huomioita mietinnössään.

 
  
MPphoto
 
 

  Herbert Reul, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, on erittäin vaikeaa löytää parempaa rakennetta energian sisämarkkinoille. Ongelmia on tietysti paljon, ja osa niistä johtuu siitä, että energia-ala on valtioyhtiön käsissä; osa siitä, että se on oligopolin käsissä, ja osa taas siitä, että valtio puuttuu markkinoiden toimintaan ja asettaa hinnat. Täytyy siis pohtia tarkkaan, miten markkinoita voidaan tehostaa.

Jotkut parlamentin jäsenistä eivät ole tyytyväisiä ehdotuksiin. Joidenkin ehdotusten osalta omistajuuden eriyttäminen on todella ainoa keino varmistaa, että sisämarkkinat vapautuvat edes jonkin verran. Tiedot eivät välttämättä tue tätä. Tarkastelkaapa niitä. Valtiot ja energiayhtiöt eivät välttämättä investoi eriytettyihin verkkoihin eniten. Tilastojen mukaan valtiot ja yritykset investoivat erittäin paljon yhdysputkiin ja eriyttämättömiin verkkoihin.

On pohdittava, onko todella tarvetta erotella toisistaan jäsenvaltiot, joissa energiayhtiöt ovat valtion omistamia, ja jäsenvaltiot, joissa ne ovat yksityisessä omistuksessa. Miksi eriyttämistä sovelletaan vain yksityisessä omistuksessa oleviin järjestelmiin eikä myös valtion omistuksessa oleviin järjestelmiin?

Miten kauan vie, ennen kuin omistajuuden eriyttäminen saadaan vietyä koko lainsäädäntöprosessin läpi ja pantua täytäntöön? Muutokset halutaan saada aikaan mahdollisimman pian! Kokemuksen perusteella menee todennäköisesti vuosia, ennen kuin asialla on mitään vaikutusta, mikäli koneisto pyörähtää nyt käyntiin.

Viimeisimpänä, vaan ei vähäisimpänä, tulee kysymys siitä, kuka nämä verkot oikein ostaa? Kuka omistaa ne tulevaisuudessa? Valtio, muut yritykset – Gazprom, riskirahastot – miten se oikeasti toimii? Tätäkö todella halutaan? Epäilen, ettei tämä väline ole oikea keino. Tämän vuoksi ehdottaisin, että jäsenvaltioille tarjotaan muitakin vaihtoehtoja, kuten ISO – itsenäisen järjestelmäoperaattorin malli – tai RIO – alueellisen itsenäisen operaattorin malli – eli alueellinen yhteistyö. On selvitettävä, miten yhteinen tavoitteemme voidaan saavuttaa mahdollisimman monella eri menetelmällä. On vältettävä keskittymästä vain yhteen tavoitteeseen, joka on muka ainoa tie onneen.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Herczog, PSE-ryhmän puolesta. – (HU) Kiitän esittelijää, joka on tehnyt yhdessä varjoesittelijöiden kanssa erittäin onnistuneen työn hyvin lyhyessä ajassa. Kiitän ja onnittelen häntä. Mietintöluonnokseen on saatu poikkeuksellisen paljon merkittäviä kompromisseja.

Omistajuuden eriyttämistä koskevassa kysymyksessä on hyväksyttävä demokraattisen enemmistön päätös, ja jokainen valiokunnan kokoukseen osallistunut äänesti omistajuuden eriyttämisen puolesta. Samalla laaditaan poliittisia suuntaviivoja, ei varsinaisia säädöksiä. Näin ollen on tarkoituksenmukaista jättää mahdollisimman monta vaihtoehtoa avoimeksi. Omistajuuden eriyttäminen vaikuttaa tehokkaimmalta ratkaisulta, mutta se ei ole ainoa. Juuri tästä syystä Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen puoleen ryhmä puoltaa ensimmäistä ehdotettua tarkistusta, jossa tuleva vaikutustutkimus ulotetaan myös verkonhaltijoiden ISO-malliin.

Haluan ilmoittaa sosialidemokraattisen ryhmän puolesta olevani erityisen tyytyväinen uuteen osioon, joka koskee markkinoiden vapauttamisen yhteiskunnallisia vaikutuksia ja kuluttajansuojaa. Pyydän komissiota noudattamaan mietinnön ehdotuksia täysin ja laatimaan mahdollisimman pian, mieluiten jo tänä vuonna, energiakuluttajien peruskirjan. On kiistaton tosiasia, että tänä päivänä kaikki tarvitsevat energiaa, ja juuri tästä syystä kuluttaja on tulevan energiapolitiikkamme keskiössä. Käytännössä kuluttajat eivät useinkaan tiedä, milloin, missä olosuhteissa ja miten he voivat vedota energiansaantia koskeviin oikeuksiinsa. He tarvitsevat tältä osin tietoa, apua ja joskus myös suojelua.

Kiinnittäisin huomion siihen, että parlamentti valmistautuu ottamaan hyvin päättäväisen ja ennakoivan kannan markkinoiden avaamiseen ja sääntelyyn. Yhteispäätösmenettelyn osapuolena pidämme vastaisuudessakin kiinni sääntelyviranomaisten riippumattomuudesta, tehtävistä ja yhteistyöstä, jotta markkinoista saadaan avoimemmat ja muutokset saadaan toteutettua.

Lopuksi haluan muistuttaa kaikille, että energiapolitiikan tavoitteet Euroopan unionissa ovat energian toimitusvarmuus, kilpailukyky ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Kilpailu on vain keino saavuttaa nämä päämäärät. Ei siis pidä sotkea keskenään kahta seikkaa: kilpailua on suosittava silloin ja vain silloin, kun sillä edistetään todella toimitusvarmuutta ja kilpailukykyä esimerkiksi pitkän aikavälin hintasopimusten osalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Laperrouze, ALDE-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, haluan aloittaa kiittämällä esittelijä Vidal-Quadrasia. Asia on hankala ja tarkistuksia esitettiin lukuisia, mutta hän onnistui varmistamaan, että parlamentin hyväksyttävänä olevassa tekstissä luetellaan kaikki vaihtoehdot, joiden avulla voidaan ohjata syksyn tulevien keskustelujen suuntaa.

Mietinnössä vahvistetaan, että kansalliset sääntelyviranomaiset ovat erittäin tärkeässä asemassa. Riippumattomuus sekä toimivaltuuksien lähentäminen ja yhdenmukaistaminen ovat erittäin tärkeitä paitsi avoimuuden, viestinnän ja vastuun kannalta, myös suhteissa siirtoverkon haltijoihin. Rajatylittävää kauppaa ja yhteenliitäntöjä haittaavista teknisistä ja lainsäädännöllisistä eroista on päästävä. Sääntelyviranomaisten olisi mielestäni hyväksyttävä tarvittavat investoinnit verkonhaltijoiden ehdotuksesta ja varmistettava, että investoinnit myös toteutetaan. Euroopan komission toive kansallisten sääntelyviranomaisten välisen yhteistyön lisäämisestä on siis oikeansuuntainen.

Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä on tyytyväinen siihen, että parlamentti on tuonut esiin, että sähkö- ja kaasualoilla tarvitaan erilaiset lähestymistavat. Kaasualalla tarvitaan erityisratkaisuja, joissa otetaan huomioon tuotantoketjun alku- ja loppupään markkinoiden erot. Kaasuntuottajat ovat sijoittautuneet suurimmaksi osaksi Euroopan unionin ulkopuolelle eivätkä noudata samoja sääntöjä kuin sisämarkkinoiden tuottajat. Verkkojen omistajuuden eriyttäminen saattaisi heikentää eurooppalaisia kaasuyhtiöitä.

Jäsenvaltioiden on mielestämme luovuttava asteittain hintasäännöstelystä mutta säilytettävä mahdollisuus siihen, että toimituksista viime kädessä vastaava taho voi asettaa tariffeja heikoimmassa asemassa olevien kuluttajien suojaamiseksi.

Käsittelen vielä lopuksi keskustelua herättänyttä kohtaa, omistajuuden eriyttämistä. Liberaalidemokraattien liiton ryhmän mielestä tavoite, jonka mukaan verkonhaltija on saatava kohtelemaan kaikkia operaattoreita avoimella ja syrjimättömällä tavalla, on ratkaiseva tekijä sisämarkkinoiden kunnollisen toiminnan kannalta. Tässä asiassa oma kantani eroaa joidenkin kollegojeni kannasta, sillä minusta omistajuuden eriyttäminen ei ole ratkaiseva tekijä sisämarkkinoiden toteuttamisen kannalta. Jos siihen ryhdytään ja se osoittautuu vääräksi ratkaisuksi, eurooppalaisille yhtiöille ja viime kädessä toimitusvarmuudelle saattaa aiheutua paljon vahinkoa.

Minusta on tärkeämpää laatia verkonhaltijoille käytännesäännöt, taata tarvittavat investoinnit ja lisätä sääntelyviranomaisten valtuuksia. Markkinat tarvitsevat toimiakseen sekä suuria eurooppalaisia energiajättejä että kilpailua. Hintojen avoimuutta on säänneltävä, ja ylihinnoittelu on estettävä, sillä energia on elintärkeää eurooppalaisille ja Euroopan taloudelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Eugenijus Maldeikis, UEN-ryhmän puolesta. – (LT) Ensinnäkin haluan kiittää esittelijää rakentavasta ja realistisesta asenteesta mietintöä valmisteltaessa ja siitä, että hän on ottanut todella perinpohjaisesti selvää niin monimutkaisesta asiasta kuin Euroopan unionin sähkö- ja kaasumarkkinoiden vapauttamisesta. Haluan mainita yhden tärkeänä pitämäni seikan ja kiinnittää siihen huomiota: kaasu- ja sähkömarkkinoiden vapauttaminen ei voi edetä ulkopolitiikasta erillään, sillä kaasu- ja sähkömarkkinoiden riippuvuus kolmansista maista ja niiden yrityksistä lisääntyy jatkuvasti. Tiedämme erittäin hyvin, mitä tästä saattaa seurata, ja näin ollen on erittäin tärkeää, että markkinoiden vapauttamisen vaiheita ja keinoja koordinoidaan tiukasti ulkoisen energiapolitiikan laadinnan kanssa. Lisäksi haluan painottaa, ettei prosessi ole yksiselitteisen selkeä vaan hyvin monitahoinen. On erittäin tärkeää tuoda selvästi esille, että 20 maata 27:stä ei ole vieläkään saattanut voimassa olevia säädöksiä osaksi kansallista lainsäädäntöään ja että markkinoiden vapauttamista koskevia uusia toimia on tuettava uusilla täydentävillä toimilla, jotta aiemmat säädökset saadaan pantua täytäntöön.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, olemme luoneet eurooppalaiset sähkön ja kaasun sisämarkkinat, joilla kärsitään lähinnä yhdestä asiasta: markkinoilla toimii oligopoleja, kuten E.ON, RWE ja EDF. Saksassa ja Ranskassa yhtiöt ja poliittinen eliitti ovat liittoutuneet ja jättäneet jo alusta alkaen reilun pelin sikseen. Sen sijaan ne ovat sulkeneet markkinansa ja ostaneet muut yritykset ulos: monopole Ranskassa, monopoli sen ulkopuolellakin.

Miten tilanteesta päästään ja miten sisämarkkinoiden pohjimmiltaan myönteiset vaikutukset saadaan ulottumaan kuluttajiin? Sääntelyviranomaisten asemaa on vahvistettava, siirtoverkot ja kaasuverkot on eriytettävä sähköntuottajista ja kaasuyrityksistä, ja lisäksi tarvitaan kaasun ja sähkön vapauttamisohjelmien kaltaisia ohjelmia, joiden avulla sääntely- tai kilpailuviranomaiset voivat myydä sähköä ja kaasua muille kilpailijoille, jos markkinoilla on liian vahvoja toimijoita.

Tällaisesta linjasta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan enemmistö sopi. Toivon, etteivät kollegani anna sijaa jäsen Reulin lukuisille viime hetken sähköpostiviesteille, jotka ovat peräisin suoraan RWE:n päämajasta. Vain kansallisen sääntelyviranomaisen perustaminen vastoin Saksan energia-alan yhtiöiden toiveita sai hinnat laskemaan Saksan sähköverkoissa. Nuo miljardit eivät päätyneet aiemmin kuluttajien taskuihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen, GUE/NGL-ryhmän puolesta. (FI) Arvoisa puhemies, herra komissaari, omistuksen eriyttäminen on EU:ssa patenttilääke kaikkiin markkinavirusten ja bakteerien aiheuttamiin markkinasairauksiin. Meidän ryhmällämme ei ole vahvaa uskoa markkinoiden itsekorjausmekanismeihin sairauksien parantamiseksi. Tarvitaan myös vahvat kansalliset ja EU-tason regulaattorit.

Kuluttajien kannalta suurin epäkohta on sähkön hinnoittelumekanismi. Pörssissä sähkön hinnoittelussa kaikki tuottajat saavat saman hinnan, joka määräytyy kaikkein korkeimman tuotantokustannuksen mukaan. Hinnoittelumekanismi on voittoautomaatti halvan sähkön tuottajille.

Kun komissio pyrkii harmonisoimaan sähkömarkkinat, se harmonisoi myös sähkön hinnan. Silloin sähkön hinta nousee niissä maissa, joissa se on halpa. Tällöin osa kuluttajista joutuu maksamaan toisten kuluttajien sähkölaskuja. On se niin väärin.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Bobošíková (NI).(CS) (Puheen alkua ei kuultu.) siirtoverkko-operaattorien välistä yhteistyötä, tarvitaan lisää investointeja infrastruktuuriin. Eriyttämistä koskeva ehdotus herättää kuitenkin epäilystä. Komissio pitää sitä oleellisena toimena, jolla estetään verkon käyttäjien syrjintä. Sen ansiosta myös uudet toimittajat voivat tietenkin liittyä verkkoon, ja se tekee investointipäätöksistä riippumattomia ja parantaa verkko-operaattorien välistä koordinointia. Tällainen liberaali lähestymistapa olisi täysin pätevä, mikäli kyseessä olisivat yleiset kulutushyödykkeet. Tilanne on kuitenkin täysin toinen, sillä kyseessä ovat strategiset, tietyistä paikoista saatavat luonnonvarat, joista olemme täysin riippuvaisia. Tiedämmekö, miten estää suurimpiin tuotantomaihin kytköksissä olevia yhtiöitä hallitsemasta sääntelemättömiä markkinoita? Tiedämmekö, miten estää valtion omistamaa venäläistä Gazprom-yhtiötä hallitsemasta markkinoita?

Hyvät kuulijat, yli 40 prosenttia unioniin toimitetusta kaasusta tulee tällä hetkellä Venäjältä. Kahdenvälisiä sopimuksia tehneet yksittäiset jäsenvaltiot pahentavat riippuvuutta, ja on myönnettävä, että tilanne pahenee päivä päivältä. Brysselin ja Venäjän väliset suhteet eivät ole tällä hetkellä mitenkään ihanteelliset. Kukaan ei tiedä, miten käy, jos Venäjä päättää käyttää hyväkseen unionin riippuvuutta venäläisestä kaasusta poliittisia tarkoitusperiä edistääkseen. Kysymykseen on mielestäni hyvin tärkeää löytää vastaus, ennen kuin energiamarkkinoiden nykyisiin järjestelyihin aletaan tehdä perustavanlaatuisia muutoksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, haluan aloittaa kiittämällä esittelijää mietinnöstä, jossa tuetaan vahvasti elinvoimaisia sähkön ja kaasun sisämarkkinoita.

Kahta pääseikkaa olisi korostettava. Ensinnäkin tehokkaat kaasu- ja sähkömarkkinat ovat nyt tärkeämmät kuin koskaan, mikäli halutaan torjua ilmastonmuutosta, taata mahdollisuudet uusiutuvaan energiaan ja pitää huolta kilpailukyvystä Euroopan unionissa. Tämä pätee myös kuluttajiin. Toiseksi tarvitaan energiapolitiikkaa, jolla voidaan reagoida riskiin tulla liian riippuvaiseksi suurista kotimaisista tuottajista tai ulkomaisista toimijoista, jotka pyrkivät yhdistämään taloudellisen vallan ja poliittisen painostuksen hallitsemalla sekä tuotantoa että jakelua. Nämä kaksi asiaa on hoidettava, jotta yhteisestä energiapolitiikasta saadaan vahvaa.

Näistä syistä Euroopan unionissa tarvitaan energiamarkkinoita, joilla kilpailu on oikeudenmukaista ja vääristymätöntä, jotka ovat avoimet ilman taloudellista patriotismia ja joilla vallitsee pikemminkin vapaus, veljeys ja tasa-arvo. Eriyttämistä tarvitaan kilpailun ja uusien energialähteiden varmistamiseksi, ja yhteisiä sähkö- ja kaasuverkkoja tarvitaan eri puolilla Euroopan unionia, jotta markkinat toimisivat varmasti tehokkaasti ja solidaarisesti.

Näin solidaarisuus saadaan yhdistettyä tehokkuuteen, kilpailu yhteistyöhön ja ilmastonmuutoksen torjunta talouskasvuun. Tämän vuoksi on tärkeää tukea esittelijää ja hänen mietintöään.

 
  
MPphoto
 
 

  Reino Paasilinna (PSE). – (FI) Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat, kiitän tästä osaavasta mietinnöstä. Euroopassa ei ole toimivia energiamarkkinoita, koska pääosa jäsenmaista ei noudata sopimuksia. Tästä kärsii teollisuus, kilpailukyky ja kansalaiset.

Kunnolliset sisämarkkinat helpottaisivat pienempien yritysten, esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden tuojien, pääsyä markkinoille. Toimivat markkinat varmistaisivat myös riittävät investoinnit. Voimaloiden ja siirtoverkkojen toimintavarmuus paranisi. Kansalaisille toimivat sisämarkkinat tarkoittavat kohtuullisia hintoja ja se on tärkeää energiaköyhille. Se luo myös turvallisuutta.

Miten on mahdollista, että samaan aikaan kun yhdessä unionin jäsenvaltiossa kamppaillaan kulutuspiikin kanssa, toisessa on käyttämätöntä kapasiteettia? Eihän se ole mikään unioni. Energiantuotanto on eriytettävä sen jakelusta, siis unbundling.

Monet verkkoa hallitsevat vanhat toimijat asettavat syrjiviä ehtoja esimerkiksi uusien toimijoiden voimalaitosten verkkoon liittämiseen ja verkkokapasiteetin käyttöön nähden. Tällainen ei muutu ilman euroopanlaajuista sääntelyä.

Avoimuus on keskeistä erityisesti markkinoiden toimivuuden kannalta. Nyt sekään ei monien maiden kohdalla toimi. Suuryhtiöt pelaavat toistensa pussiin. Emme voi elää tilanteessa, jossa jotkut maat katsovat voivansa vallata uusia markkinoita, mutta samalla mustasukkaisesti suojella omiaan. Hyväkään direktiivi ei auta. Me vaadimme Venäjän kanssa yhtä ääntä, mutta emme energia-asioissa puhu edes toisillemme yhdellä äänellä. Tätä varten komission tulee valvoa ja rangaista sopimuksia epäreilusti kierteleviä jäsenmaita.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (UEN). – (PL) Arvoisa puhemies, energia-asioita koskevat suhteemme Venäjään perustuvat vastavuoroisuusperiaatteeseen. Asiaan liittyy yksi suuri hankaluus: Venäjä tulkitsee voimapolitiikan kuuluvan tähän periaatteeseen eikä ota Euroopan markkinoiden odotuksia lainkaan huomioon.

Venäjä pakotti hiljattain useita eurooppalaisia energia-alan konserneja lähtemään alueeltaan. Samalla Gazprom hyötyy kuitenkin EU:n energia-markkinoiden avaamisesta. Sen investoinnit kasvavat niinkin monessa kuin 16:ssa unionin 27 jäsenvaltiosta. Gazpromilla on asiakkainaan jopa yksityisiä kuluttajia Saksassa, Ranskassa ja Italiassa, ja me kaikki tiedämme, että kyseiset maat edustavat valtaosaa energiamarkkinoista.

Tästä kaikesta on tehtävä yksi merkittävä johtopäätös. Vaikka energiamarkkinoiden vapauttaminen hyödyttää kuluttajia, se on tehtävä siten, ettei Euroopan unionista tule entistä riippuvaisempi Venäjän taloudellisesta ja poliittisesta valtakoneistosta.

Tämä on mielestäni haaste komissiolle, kilpailun turvaamiseen tähtääville toimille ja työnantajille. Niiden on luotava komission asiakirjassa ja esittelijä Vidal-Quadrasin erinomaisessa mietinnössä määritetty perusta ja laadittava sen pohjalta lainsäädäntöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Ján Hudacký (PPE-DE). – (SK) Ensiksi haluan kiittää esittelijää kattavasta ja laadukkaasta mietinnöstä.

Haluan ottaa esille muutamia näkökohtia, jotka saattavat edesauttaa tehokkaiden energian sisämarkkinoiden nopeaa perustamista Euroopan unionissa. Minusta on myönteistä, että komissio pyrkii saavuttamaan tämän päämäärän antamalla syrjimättömällä ja avoimella tavalla viimeisteltyjä ehdotuksia, joilla lisätään investointeja infrastruktuuriin ja varmistetaan yhtäläinen verkkoihin pääsy useille markkinatoimijoille.

Sidosryhmien kanssa sekä parlamentissa että sen ulkopuolella käytyjen lukuisten keskustelujen ja muutamista jäsenvaltioista saatujen kokemusten perusteella olen asettunut sille kannalle, ettei riippumattomien kansallisten toimijoiden "omistajuuteen rohkaiseminen" ole varmin tapa saavuttaa nämä tavoitteet.

On totta, että kun omistajuus eriytetään vertikaalisesti integroituneissa yrityksissä, varmistetaan taloudellisten toimijoiden muodollinen riippumattomuus ja annetaan uusille toimijoille pääsy energiaverkkoihin. Vielä on kuitenkin pohdittava, ovatko uudet investoijat aidosti kiinnostuneita maantieteellisesti rajatuista, kansallisesti säännellyistä markkinoista etenkään alikehittyneillä alueilla. Näin ollen voidaan tuskin varmuudella olettaa, että tällaisella toimella vahvistettaisiin todella kilpailua ja asetettaisiin riittävästi painetta energianhinnoille. Kansallisten energiamarkkinoiden yhteenliittämisen tarve jatkuu samalla todennäköisesti edellen, sillä kansalliset etunäkökohdat ovat luultavasti etusijalla.

Näin ollen suosittelen, että komissio ottaa käsittelyyn muita ehdotuksia, joiden avulla tilanteeseen voidaan puuttua kattavammalla tavalla ja jotka voivat osoittautua tehokkaammiksi energiamarkkinoiden vapauttamisen kannalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvä esittelijä Vidal-Quadras, kiitän teitä yrityksestänne laatia enemmän tai vähemmän tasapuolinen mietintö, missä onnistuitte suureksi osaksi.

Eriyttämistä koskeva 2 kohta on keskeinen julkisen keskustelun aihe. Hyväksyn sen sellaisena, kuin se on tässä esitetty, sillä se on todennäköisesti paras ratkaisu ainakin teoriassa. Ei pidä kuitenkaan luulla, että sillä ratkaistaisiin kaikki ongelmat. Verkkojen laajentamatta jättämiseen on monia syitä, joilla ei ole mitään tekemistä eriyttämisen kanssa. Ne liittyvät hankaliin menettelyihin, kansalaisten vastustukseen ja muihin näkökohtiin. Myös 6 kohta on tältä osin tärkeä. Sen mukaan on huolehdittava siitä, ettei EU:n ulkopuolisen valtion hallinnassa oleva yritys osta energian infrastruktuurejamme. Olisi hyvin valitettavaa, ellei vastavuoroisuutta tai keskinäisriippuvuutta olisi.

Sääntelyviranomaista koskevat kohdat ovat mielestäni erityisen tärkeitä. Vahvat ja Euroopan unionin laajuista yhteistyötä tekevät kansalliset sääntelyviranomaiset ovat välttämättömiä. Yhdenmukaistettu kehys on tarpeen, jotta Euroopan yhteistä energiapolitiikkaa voidaan toteuttaa tällä alalla.

Vaikka markkinoiden vapauttamista tähdennetään, sitä ei pidä tehdä sosiaalisesti heikossa asemassa olevien kustannuksella. Toimitusvarmuus on taattava jatkossakin etenkin sosiaalisesti heikossa asemassa oleville, jotka eivät pysy enää energian nousevien hintojen tahdissa, vaikka miten kovasti haluaisivat. Tämä on ratkaiseva tekijä: kaikille on toimitettava energiaa, vaikkeivät kaikki pystyisi enää maksamaan siitä sosiaaliavusta ja -tuesta huolimatta.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia Ciornei (ALDE). – Ţin să încep prin a-mi exprima aprecierile pentru modul obiectiv în care domnul Vidal-Quadras a întocmit acest raport.

Aş dori să subliniez câteva lucruri: în primul rând consider că pentru a avea o piaţă internă a energiei competitivă, avem nevoie de introducerea unei separări depline a proprietăţii între distribuţia de energie şi producţia de energie. O astfel de măsură ar conduce, aşa cum s-a mai spus astăzi, la mai multă transparenţă, la stimularea investiţiilor în domeniul infrastructurii de distribuţie şi, cred eu, ar ajuta în final la generarea unui preţ accesibil al energiei pentru consumatori.

În sectorul gazelor naturale cred că prin măsurile ce le vom lua trebuie să încurajăm construirea de noi proiecte care să diversifice sursele de aprovizionare ale Uniunii Europene, cum ar fi de exemplu proiectul Nabucco. Sub nici o formă măsurile de liberalizare nu trebuie să descurajeze realizarea unor astfel de proiecte, pentru că diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale a Uniunii Europene reprezintă un element cheie pentru crearea unei pieţe interne de gaz.

Nu în ultimul rând aş dori să subliniez necesitatea păstrării suportului cetăţenilor pentru măsurile de liberalizare a pieţei şi, în acest sens, consider că Parlamentul European, Comisia Europeană şi chiar autorităţile publice din statele membre, trebuie să-şi intensifice împreună eforturile pentru a face cunoscute oportunităţile ce rezultă din liberalizarea completă a pieţei europene de electricitate şi gaz, şi în acelaşi timp, pentru a ne asigura că drepturile consumatorilor de energie, persoane fizice sau companii, sunt protejate.

Nu putem considera finalizat proiectul de liberalizare a pieţei de energie atâta timp cât nu reuşim să creăm o piaţă pe deplin transparentă şi eficientă, în care consumatorii să poată să-şi aleagă liberi şi în cunoştinţă de cauză cea mai avantajoasă ofertă de furnizare de energie.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE-DE). (HU) Myöntäessään Euroopan unionin energiariippuvuuden yhä useampi asettuu sille kannalle, ettei Euroopan unioni voi olla vahva ilman yhteistä energiapolitiikkaa. Kun pohditaan mahdollisen tulevan yhteisen energiapolitiikan peruspilareja, on syytä arvostaa yhtä jo nyt olemassa olevaa pilaria.

Esittelijä Vidal-Quadrasin mietinnössä käsitellään tätä olemassa olevaa pilaria eli energian sisämarkkinoita. Yhdyn mietinnön näkökantaan, jonka mukaan EU:n energian sisämarkkinoiden laajentaminen ja jäsenvaltioiden välisten tehokkaiden solidaarisuusmekanismien luominen takaa samalla sekä toimitusvarmuuden että lisää talouden tehokkuutta. Näiden periaatteiden soveltamisen sijasta sisämarkkinoille on vielä nyt paljon ominaisempaa, että asiakkaita on yhtä monta kuin talojakin, kuten Unkarissa on tapana sanoa. Toisin sanoen on valitettavasti useita jäsenvaltioita, jotka eivät ole panneet energiamarkkinoiden vapauttamista koskevia direktiivejä vielä täysimääräisesti täytäntöön.

Energiamarkkinoiden vapauttaminen toteutetaan esimerkiksi Unkarissa arviolta kuusi kuukautta määräajan jälkeen, ja siinä määrin kuin se toteutetaan, avoimen kilpailun tielle tulee uusi este: markkinoiden liiallinen keskittyminen. MVM-yhtiön (Magyar Villamosművek) ja sähköenergiantuottajien väliset pitkän aikavälin energianostosopimukset kattavat noin 80 prosenttia Unkarin markkinoista. Euroopan komissio epäilee, että sopimusten taustalla on laiton valtiontuki, joten se on aiheellisesti huolissaan aidosta kilpailusta.

Jos markkinoiden vapauttaminen aiotaan toteuttaa näillä ehdoilla, voidaan olla varmoja, etteivät kuluttajat hyödy. Hinnat eivät laske eikä palvelun taso parane. Mikäli vapauttamisen ei haluta epäonnistuvan, myös sen periaatteiden täyttyminen on taattava. Toivon näin ollen, että yhteisestä energiapolitiikasta saadaan takeet mahdollisimman pian vahvan Euroopan unionin luomiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Eluned Morgan (PSE). – (EN) Arvoisa puhemies, toivon, että komissio noudattaa valiokunnan äänestyksen tulosta valmistellessaan direktiivin tarkistusta eikä nöyristele jäsenvaltioille, jotka suojelevat kuluttajilta ylihintaa kiskovia yhtiöitä. Niillä on omat syynsä säilyttää eturistiriitoja täynnä oleva järjestelmä, jossa estetään kilpailijoita pääsemästä samoille markkinoille. Yhtiöitä kiinnostaa usein enemmän voittojen takaaminen osakkaille kuin merkittävät investoinnit sen varmistamiseksi, etteivät valot sammu.

Vaadin, ettette tarjoa edes ISO-mallia, joka edellyttäisi suunnattoman monimutkaista virkamiesarmeijan johtamaa sääntelyjärjestelmää, vaan ymmärtäisitte myös, että omistajuuden eriyttäminenkin edellyttää sääntöjä. On varmistettava, että energiaverkot saadaan suojattua riskirahastoilta ja yksityiseltä sijoituspääomalta, joilta on turha toivoa tarvittavia sitoumuksia pitkän aikavälin investointeihin. Kolmansien maiden yrityksiä on estettävä ostamasta tuotantoa ja energiaverkkoja, ellei maan kanssa ole tehty vastavuoroista sopimusta.

Vaadin teitä myös korjaamaan väärän vaikutelman, jonka puheenjohtajavaltio Saksa antoi omistajuuden eriyttämisestä energia-asioita käsittelevän neuvoston edellisen kokouksen jälkeen. Suurin osa jäsenvaltioista kannattaa omistajuuden eriyttämistä kokonaan etenkin sähköalalla. Älkää antako isojen poikien uhkailla vaan päästäkää demokratia ja kuluttajat ääneen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE). – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvä esittelijä Vidal-Quadras, olemme kaikki yhtä mieltä tavoitteesta: haluamme luoda Euroopan yhteiset energian sisämarkkinat. Haluamme tätä sekä kuluttajien että yritysten edun vuoksi. Silloin, kun tämä ei toimi ja markkinat epäonnistuvat, on nostettava keltainen kortti, joissain tapauksissa jopa punainen. Arvoisa komission jäsen, teitte tämän ehdotuksillanne, ja esittelijä on saanut koottua ne yhteen.

Tavoite on näin ollen selvä. Se ei voi kuitenkaan riippua yritysten hajaantumisesta sisämarkkinoilla. Tästä syystä markkinoiden yhdentymisen lisäämiseksi on tehtävä töitä, on saatava lisää investointeja yhteysputkiin ja on taattava syrjimätön markkinoillepääsy ja kilpailu. Tältä osin on nyt reagoitu. Olen tyytyväinen – olemme kaikki yksissä tuumin tyytyväisiä – nyt esitettyyn ehdotukseen, joka koskee alueellisten markkinoiden luomista. Niitä olisi seitsemän. Alueelliset markkinat vastaisivat verkkoonpääsystä, järjestelmän turvallisuudesta, kapasiteetin tarjoamisesta, valvontaenergiasta, verkkojen laajentamisesta ja siirtorajoitusten hallinnasta. Tämä edellyttää EU:n lainsäädäntöä. Toivomme, että tartutte näihin tehtäviin yhtä rohkeasti kuin annettuun ehdotukseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Jordan Cizelj (PPE-DE). – (SL) Siirtoverkon eriyttäminen tuotannosta on avainasemassa kaasun ja sähkön sisämarkkinoista keskusteltaessa.

Ehdotetuista eriyttämismalleista omistajuuden eriyttäminen on osoittautunut tähän asti tehokkaimmaksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei siihen saisi suhtautua kriittisesti – itse asiassa päinvastoin. Mielestäni on syytä tuoda esiin useita tekijöitä, joihin on kiinnitettävä huomiota. Käsittelen niistä muutamia.

Ensiksi painotan, että valvontaviranomaisten toimivalta on määriteltävä selkeästi. Tässä on muistettava, että omistajuuden eriyttäminen tarkoittaa EU:n sisämarkkinoiden yhdentymistä. Yhdentyminen edellyttää kuitenkin nykyisten valvontaviranomaisten aseman vahvistamista. Viranomaisia on kehitettävä ja vahvistettava, olivatpa kyseessä kansalliset sääntelyviranomaiset tai uudet mallit, kuten ISO+-malli. Kansallisten valvontaviranomaisten toimivallan ja valtuuksien on oltava yhtenäisempiä EU:ssa, ja samalla on taattava rajatylittävän toiminnan riittävä valvonta.

Haluan tuoda myös esiin, että kaasun ja sähkön sisämarkkinoita luotaessa ja omistajuutta eriytettäessä on otettava huomioon, että olemme hyvin riippuvaisia tuontienergiasta. Jos sisämarkkinoilla pyritään samaan aikaan myönteisiä tuloksia, kolmansien maiden kanssa on keskusteltava yhdellä äänellä. Prosessi edellyttää siis sitä, että samalla laaditaan Euroopan unionin yhteinen ulkopolitiikka tai ainakin Euroopan unionin yhteinen ulkoinen energiapolitiikka. Vastavuoroisuusperiaatetta on samoin noudatettava.

Lopuksi toisin esiin, että solidaarisuus on yksi Euroopan unionin perusarvoista. Sisämarkkinoita on muokattava siten, että samalla voidaan suojella sen heikoimmassa asemassa olevia käyttäjiä. Tämä voidaan tehdä neutraalilla tavalla, joka ei uhkaa Euroopan unionin kilpailukykyä. Puollan sitä, miten asia on esitetty mietinnössä, ja kiitän samalla esittelijää erinomaisesta työstä.

 
  
MPphoto
 
 

  Joan Calabuig Rull (PSE). – (ES) Arvoisa puhemies, olemme yhtä mieltä siitä, että tarvitaan aitoja energian sisämarkkinoita, jotka ovat läpinäkyvät ja avoimet ja joilla saadaan vähennettyä sekä kansalaisille että yhtiöille koituvia kustannuksia.

Sisämarkkinoiden on lisättävä tehokkuutta, investointeja ja toimitusvarmuutta sekä taattava myös pienyrityksille pääsy energiamarkkinoille.

Markkinoiden luomista on pidetty ensisijaisena vuodesta 1990 alkaen, mutta tämä ei ole riittänyt, kuten monien valtioiden tämän hetken tilanne osoittaa. Lähes kaikissa jäsenvaltioissa on ongelmia. On siis jatkettava samaa tietä, jolle on lähdetty: on laadittava yhteinen energiapolitiikka, joka lisää kaikkien luottamusta ja tarjoaa selkeät raamit komission ehdottamien tavoitteiden saavuttamiseksi vuonna 2009.

Energiapolitiikan yhteiskunnalliset näkökohdat ovat tärkeitä, joten meidän on oltava tyytyväisiä siihen, että energianiukkuuden torjumiseen tähtäävät toimenpiteet on otettu huomioon. Lisäksi olisi painotettava, että komissiota on vaadittava esittämään ehdotetun kuluttajien oikeuksia koskevan peruskirjan vuoden 2007 loppuun mennessä.

Kiitokset esittelijälle.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE). – (LT) Haluan kiittää esittelijä Vidal-Quadrasia erinomaisesta mietinnöstä. Haluan kuitenkin kiinnittää huomion ainakin pariin seikkaan. Ensiksi ehdotan, että painottaisimme enemmän energia-alan tärkeimpien yhteyksien merkitystä EU:n energian sisämarkkinoita luotaessa. Sisämarkkinoista ei voida puhua, ennen kuin Liettua ja muut Baltian maat sekä Puola on yhdistetty läntiseen Eurooppaan. Lisäksi energia-alan neljän tärkeimmän yhteyden rahoitus ei ole vielä täysin selvillä. Ehdotan näin ollen, että on vaadittava takaamaan riittävät varat, jotta suunnitelma saadaan toteutettua jouhevasti, ja että kaikki mahdolliset ylimääräiset rahoituskanavat tutkitaan tarpeen vaatiessa. Hyvät kollegat, toiseksi ehdotan, että painotamme velvollisuuttamme noudattaa talouden logiikkaa ja solidaarisuusperiaatetta, kun luomme Euroopan unionin yhteisiä energiamarkkinoita. Venäjän tarjoamat vaihtoehtoiset yhteydet perustuvat poliittisiin tarkoitusperiin. Venäjän suunnitelma vetää kaasuputki Saksaan Itämeren ali Baltian maiden ja Puolan ohitse on 30 prosenttia kalliimpi kuin Baltian maiden ja Puolan ehdottama Amber-kaasuputkea koskeva hanke. Lisäksi se on huomattavasti vaarallisempi. Venäjän suunnitelman toteuttaminen eristäisi Baltian maat entistä pahemmin, joten ehdotan, että "'Nord Stream" -hanke poistetaan Euroopan unionille tärkeiden hankkeiden luettelosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE). – (PL) Arvoisa puhemies, haluan kiittää komission jäsentä Piebalgsia jälleen mainiosta ehdotuksesta. Sen tarkoituksena on tukea Euroopan yhteisiä energiamarkkinoita. Kiitokset kuuluvat myös esittelijälle erinomaisesta mietinnöstä.

Omistajuuden eriyttäminen on herättänyt eniten kiistaa, mutta haluaisin esittää kolme huomautusta melko toisenlaisista ongelmista. Kannatan eriyttämistä tietenkin hyvin vankasti. Käsittelen kuitenkin muita asioita.

Ensinnäkin Euroopan yhteismarkkinat edellyttävät vahvaa konkreettista yhteyttä kansallisten markkinoiden ja jopa alueellisten markkinoiden välillä. Siirtoverkko-operaattoreita on kannustettava investoimaan rajatylittäviin liitäntöihin. Euroopan unionin ja asianomaisten maiden on annettava enemmän tukea näille liitännöille, sillä ne ovat ehdoton edellytys yhteismarkkinoille ja aidolle kilpailulle.

Toiseksi Euroopan yhdentymiseen on liitettävä energian ja hiilidioksidipäästöoikeuksien lisäksi vihreiden, punaisten ja valkoisten todistusten markkinat. Näitä markkinoita olisi kehitettävä eurooppalaisempaan suuntaan. Tärkein ja perustavanlaatuisin ongelma on kuitenkin seuraava: haluan korostaa, että unionin suurin ongelma on tällä hetkellä strateginen investointiohjelma vanhojen laitosten kehittämiseksi ja uusien, erittäin tehokkaiden laitosten rakentamiseksi.

Kysymys kuuluu, halutaanko nämä investoinnit perustaa vain sille yksinkertaiselle periaatteelle, että hintoja nostetaan yleisesti vähitellen. Tämä saattaa koitua kohtuuttoman kalliiksi eurooppalaisille pk-yrityksille ja energiavaltaiselle teollisuudelle. Tehokkaita investointien sääntelymekanismeja olisi etsittävä uusien mahdollisuuksien luomiseksi. Investointitodistukset ovat yksi mahdollisuus.

Kiitokset vielä kerran.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE). – (ES) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, minäkin olen vakuuttunut siitä, että esittelijä Vidal-Quadrasin mietinnön lähestymistapa on oikea kilpailukykyisten kaasun ja sähkön sisämarkkinoiden toteuttamisen edistämiseksi. Mietinnössä ehdotetaan omistajuuden täydellistä eriyttämistä, kuluttajien suojelua, avoimuuden lisäämistä, kahdenvälisen yhteistyön ja sääntelyviranomaisten riippumattomuuden vahvistamista ja jäsenvaltioiden välisten yhteenliitäntöjen lisäämistä.

Tältä osin on hyvin tärkeää vauhdittaa koordinaattorien nimittämistä hankkeisiin, joiden toteutuksessa on ollut vaikeuksia. Yhteenliitäntäkapasiteettiin kohdistettaville investoinneille suotuisamman ilmapiirin aikaansaanti edellyttää eurooppalaista kaasun ja sähkön siirtoverkkoa sekä keskipitkän ja pitkän aikavälin eurooppalaista suunnitelmaa, jota mahdollinen sääntelyviranomaisten neuvosto valvoisi.

On ilman muuta selvää, että tähän suuntaan on edettävä, mutta samoin on päivänselvää, että lopullisen päämäärän saavuttaminen vie aikaa. Olen kuitenkin sitä mieltä, että mitä tehokkaammin pystymme olemaan käyttämättä eri jäsenvaltioissa ilmenneitä vaikeuksia puoluepoliittisissa tarkoituksissa, sitä nopeammin tämä sujuu.

Meidän kaikkien on edettävä yhdessä suuntaan, jota pidämme oikeana. Tämä on velvollisuutemme Euroopan parlamentin jäseninä, ja sen avulla saatamme hyvinkin onnistua.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan varjoesittelijänä haluan kiittää kollegaani Vidal-Quadrasia hienosta työstä sekä tästä erinomaisesta tilaisuudesta keskustella muutamista hyvin tärkeistä asioista, kuten omistajuuden eriyttämisestä ja kansallisten sääntelyviranomaisten asemasta.

Olen hyvin tyytyväinen tähän Euroopan parlamentin aloitteeseen, koska sillä voidaan tukea myös Euroopan komissiota pyrkimyksissä vapauttaa kaasun ja sähkön sisämarkkinat ja komission arvioidessa jo toteutettuja toimenpiteitä. Kiistellyin kysymys, omistajuuden eriyttäminen näyttää olevan mietinnön virstanpylväs. Haluan tukea näitä Euroopan komission toimia. Asiasta on kuitenkin vielä hieman kiistaa ja sitä on vielä selvennettävä ja vahvistettava, joten haluan kehottaa komissiota tekemään vaikutustenarviointitutkimuksia ja arvioimaan muitakin keinoja kuin eriyttämistä, jotta avoimuutta voidaan lisätä ja saadaan taattua olosuhteet kunnollisille investoinneille infrastruktuuriin.

Jos komissio päättää puoltaa eriyttämistä, sen toteutus on valmisteltava huolella, jotta omistajien oikeudet otetaan mahdollisimman hyvin huomioon. Omistajuuden eriyttämisen osalta haluan tukea tarkistuksia ja ehdotuksia, joilla pehmennetään sitä oletusta, että eriyttäminen olisi ainoa ja tehokkain tapa energian sisämarkkinoiden vapauttamiseksi, ja joissa otetaan näin ollen myös muita vaihtoehtoja huomioon.

Sääntelyviranomaisia koskevan osion osalta haluan painottaa kansallisten sääntelyviranomaisten asemaa. Niiden olisi oltava hallituksista riippumattomia ja otettava energiamarkkinoiden vapauttamisprosessi osittain vastuulleen.

Uudesta jäsenvaltiosta kotoisin olevana jäsenenä arvostelen vielä muutamia kollegojani siitä, että nämä ovat taipuvaisia syyttämään vain Keski- ja Itä-Euroopan valtioita kansallisten sääntelyviranomaisten päätöksiin puuttumisesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Dorette Corbey (PSE). – (NL) Arvoisa puhemies, kiitän esittelijä Vidal-Quadrasia erinomaisesta mietinnöstä. Äänestämme huomenna muun muassa sähköverkkojen ja sähköntuotannon omistajuuden eriyttämisestä. Sattumalta myös Alankomaiden parlamentin ylähuone äänestää huomenna juuri samasta aiheesta. Alankomaissa energiantuotanto on päätetty erottaa verkkojen hallinnasta. Mikäli tämä tehdään myös muualla Euroopassa, se on hyvä uutinen Alankomaiden energiayhtiöille, joiden ei tarvitse enää tuntea itseään pilalle hemmotelluiksi.

Tämä on hyvä uutinen myös kestävän energian kehittämisen kannalta, sillä vain omistajuuden täydellinen jakaminen avaa energiamarkkinat uusille toimittajille, mitä kaivataan kipeästi. Tällä hetkellä verkkokapasiteettia on liian vähän, jotta uusia toimittajia voisi liittyä verkkoihin. Energia-alan jätit ovat haluttomia investoimaan kapasiteetin laajentamiseen uusien osapuolten hyödyksi. Verkkoonpääsy on usein hankalaa avoimuuden puutteen vuoksi, mikä aiheuttaa valtavia viivästyksiä esimerkiksi tuulienergian alalla. Omistajuudet jakamalla päästään eteenpäin.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Stubb (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, komission jäsenen energiapaketissa on kyse kolmesta asiasta: toimitusvarmuudesta, kilpailusta ja ympäristön kestävyydestä. Keskityn yhteen asiaan, kilpailuun. Esittäisin tänään yhden väittämän: jopa energiamarkkinoilla tarvitaan vapaata ja vääristymätöntä kilpailua. Niille, jotka tarvitsevat käännöstä: concurrence libre et non forcée.

Esitän kolme seikkaa. Toivon, että komissio voisi olla tiukempi täytäntöönpanon ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen suhteen. Epäreilua hintakilpailua on paljon, ja täällä parlamentissa on otettu monesti esille erittäin epäreiluja valtauksia, joissa jonkinlainen valtion monopoli on nielaissut pienten toimijoiden vapaan, yksityisen kilpailun. Markkinoillepääsyn tiellä on monia esteitä, joten rikkomisesta johtuvia menettelyjä on jatkettava. En mainitse yhtiöitä nimeltä, mutta voisitte seurata tarkemmin yhtä niistä, jonka nimi alkaa e-kirjaimella ja päättyy f-kirjaimeen.

Toiseksi eriyttämisestä esitettiin kaksi vaihtoehtoa: omistajuuden eriyttäminen ja riippumaton järjestelmäoperaattori. Kannatan täysin monien muiden puhujien tavoin omistajuuden eriyttämistä. Se on ainoa tapa edetä, sillä nykyinen taso on riittämätön.

Annan lopuksi yhden esimerkin, joka on kolmas kohtani. Asun Genvalissa Brysselin ulkopuolella. Pari kuukautta sitten kunta lähetti minulle kirjeen, jossa todettiin, että eikö olekin mahtavaa, nyt voit viimein valita energiantoimittajasi, mikä lisää kilpailua. Ikään kuin asian eteen olisi tehty jotain! Vuosikymmenien ajan on vain yritetty suojella markkinoita ja säilyttää hinnat korkealla. Olen erittäin iloinen siitä, että esittelijä Vidal-Quadras on esittänyt kunnianhimoisen mietinnön ja että komissio säilyttää tiukan linjan energia-alan kilpailussa. Onnea matkaan!

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – (FI) Arvoisa puhemies, kuten arvostamani kollega Vidal-Quadras mietinnössään aiheellisesti toteaa, energiamarkkinoiden vapauttamiselle ei ole olemassa vaihtoehtoja. Todelliset energian sisämarkkinat ovat olennainen tekijä Euroopan energia-alan kolmen tavoitteen, kilpailun, kestävän kehityksen ja toimitusvarmuuden, saavuttamisessa.

Terve kilpailu markkinoilla alentaa kansalaisten ja yritysten kustannuksia ja kannustaa energiatehokkuuteen ja investointeihin. Kuten kollega Paasilinna äsken sanoi, tarvitaan sääntöjen noudattamista ja avoimuutta. Samalla se hyödyttää myös muita aloja, jolloin koko talouden kilpailukyky paranee.

Erityisesti on huomioitava, että päästökauppajärjestelmä toimii tarkoituksenmukaisesti vain kilpailluilla markkinoilla. Energiapolitiikassa on aina syytä pitää mielessä ilmastotavoite, pyrkimys mahdollisimman vähäpäästöiseen maailmaan.

Pitkän tähtäimen energiaomavaraisuuden ja toimintavarmuuden tulee olla myös keskeisessä asemassa ja toimivilla sisämarkkinoilla on tässä suuri rooli. Samalla on kuitenkin vältettävä paradoksia, joka on jo valitettavan totta muutamissa tilanteissa.

Yhtäältä avoimet markkinat mahdollistavat pienempien yritysten, kuten uusiutuviin energialähteisiin investoivien yritysten, pääsyn markkinoille. Toisaalta on oltava tarkkana, ettei näitä tueta tavoilla, jotka häiritsevät ja hämärtävät aitojen markkinoiden muodostumista.

Sähkön liikkuessa maasta toiseen merkittävän kokoiset ja merkittävästi erilaiset kansalliset tukimuodot aiheuttavat markkinoille vääristymiä. Esimerkiksi syöttötariffit tukemisvälineenä ovat tässä suhteessa paikka paikoin melko ongelmallisia. Selkeät ja ennustettavat sähkömarkkinat ovat edellytys kilpailukykymme kehittymisen varmistamiseksi ja näin ollen päällekkäisiä ja ristikkäisiä ohjauskeinoja tulee välttää.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). – Apreciez conţinutul raportului pe care îl dezbatem astăzi şi doresc să mulţumesc în mod deosebit raportorului pentru munca depusă.

Piaţa de energie este elementul cheie al politicii energetice europene. Aş dori în continuare să subliniez punctual câteva aspecte: în ceea ce priveşte piaţa de electricitate, consider că separarea proprietăţii sistemului de transport de activitatea de distribuţie şi cea de producţie este o măsură care va duce la creşterea competiţiei pe piaţă, la sporirea investiţiilor şi la un preţ mai bun pentru consumator. În România, sistemul de transport funcţionează deja independent şi rezultatele s-au dovedit a fi benefice. În plus, s-a efectuat listarea la bursă a companiei de transport de electricitate, fapt de natură să crească substanţial în funcţionarea acesteia.

În privinţa gazelor naturale consider că toate propunerile viitoare trebuie să încurajeze construcţia de proiecte care să diversifice sursele de aprovizionare şi rutele de transport, de exemplu proiectul Nabucco, care ar permite accesul Uniunii la resursele din zona Marii Caspice.

Din acest motiv, doresc să încurajez Comisia să iniţieze în septembrie două propuneri legislative, - una pentru electricitate şi una pentru gaz - două propuneri care să ţină cont de principiile comune de liberalizare, dar şi de specificitatea celor două domenii. Este clar că cea mai importantă consecinţă a liberalizării pieţelor gazului şi electricităţii este opţiunea consumatorului european de a alege între mai mulţi furnizori şi de a plăti un preţ corect şi competitiv care se va forma în urma concurenţei pe o piaţă liberă.

Deşi directiva liberalizării pieţelor celor două resurse a intrat în vigoare la 1 iulie, trebuie să promovăm şi o campanie adecvată de informare pentru ca cetăţenii să cunoască toate drepturile şi oportunităţile oferite de liberalizare. În acest sens doresc să salut adoptarea, vineri, de către Comisia Europeană a unor principii pentru o viitoare cartă a consumatorului de energie. Este un pas important pentru reechilibrarea raportului de forţe dintre consumatorii şi furnizorii de energie. Este esenţial însă ca aceste principii să devină obligatorii pentru statele membre. Nu trebuie să uităm niciun moment că liberalizarea pieţei se face pentru cetăţeni şi ei sunt cei care trebuie să beneficieze în primul rând de pe urma acestei liberalizări.

 
  
  

Puhetta ryhtyi johtamaan
varapuhemies ONESTA

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Piebalgs, hyvä esittelijä Vidal-Quadras, haluan kiittää teitä tästä mietinnöstä. Tärkeintä siinä on se, että kuluttajat eli kansalaiset hyötyvät näistä uusista järjestelyistä. Kansalaiset haluavat ennen kaikkea tietää, mitä yksi kilowattitunti vesivoimalla tuotettua sähköä maksaa päiväsaikaan kello 12:n ja yhden välillä. Milloin se toimitetaan ja mihin hintaan? Sähkön määrän lisäksi on otettava huomioon myös sähkön laatu. Meillä on oikeus päättää, miten haluamme jatkossa ostamamme energian tuotettavan. Ajallakin on tietysti tärkeä osansa asiassa. Avoimen hinnanmuodostuksen olisi oltava tällaisen uuden sääntelyn ensimmäinen käsky.

Toinen oleellinen näkökohta on omistajuutta koskevan kysymyksen erottaminen markkinoiden vapauttamisesta. Teoriassa omistusmuodolla ei ole mitään tekemistä markkinoiden vapauttamisen kanssa. Ne ovat täysin eri asioita, joten meidän on keskityttävä pitämään ne toisistaan erillään myös jatkossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, on todella vahinko, että tämä kiintoisa keskustelu on nyt ohi. Keskustelisin mielelläni asiasta lisää. On kuitenkin hyvin tärkeää pitää mielessä, miksi pakettia ehdotettiin. Kuten totesin, sen tarkoituksena on hyödyttää kuluttajia. Eriyttämistä koskevaa kysymystä ei pitäisi vatvoa liikaa selvittämättä, miksi eriyttämistä oikeastaan ehdotetaan. Syynä on, ettei sähkö- ja kaasumarkkinoiden vapautuminen ole ollut mahdollista. Tuntemattoman pelko, vitkastelu ja kansallisen itsekeskeisyyden puute EU:ssa ovat syitä siihen, miksi tarvittavat toimenpiteet on pantu täytäntöön niin myöhään ja miksi asioita on siirretty seuraavan hallituksen tai toivon mukaan seuraavan sukupolven hoidettavaksi. Kyse on siis tosiasiassa markkinoiden vapauttamisesta.

Olen yksi niistä, jotka ovat eläneet erilaisten järjestelmien keskellä. Olen elänyt myös tilanteessa, jossa markkinavoimia ei tunnettu. Muistan seisoneeni lasteni kanssa pitkissä jonoissa saadakseni saippuaa ja sokeria. Markkinataloutta ei ollut eikä suunnitelmatalous saanut toimitettua ikinä mitään ajoissa.

En pohtinut tätä kysymystä koskaan sähkön osalta, sillä toimituskatkokset olivat itsestään selviä. Odottelin vain, että sähköntoimitus alkaisi jälleen. Tarkoitan tällä olevani sitä mieltä, että ainoastaan markkinat pystyvät reagoimaan ulkoisiin tekijöihin ja investoimaan mahdollisimman pienin kustannuksin.

Eriyttämisellä taataan, että investoinnit tehdään ja kuluttajia suojataan. Minusta tämä on lähtökohta niille asioille, joista tänään on keskusteltu eniten. Eriyttäminen on välttämätön edellytys kilpailukykyisten markkinoiden toteuttamiseksi, muttei varsinainen päämäärä.

Muutoin mainitsen vielä kaksi muuta keskustelussa esiin otettua seikkaa. Parlamentti käy nyt läpi Euroopan laajuisten energiaverkkojen koordinaattoreiksi tarjolla olevia ehdokkaita. Toivon sen hyväksyvän komission ehdokkaan. Tässä vaiheessa komission on tehtävä asiasta vielä päätös.

Energiakuluttajien peruskirja on annettu käyttöön julkisia kuulemisia varten, ja kun kuulemiset päättyvät syyskuun lopussa, energiakuluttajien peruskirja voidaan hyväksyä lopullisesti.

Paljon kiitoksia keskustelusta. Kiitän vielä kerran esittelijä Vidal-Quadrasia erinomaisesta ja hyvin tasapuolisesta mietinnöstä, jossa keskitytään aiheellisesti kaikkiin asianmukaisiin aloihin, jotka otetaan huomioon lainsäädäntöpakettia annettaessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna 11. heinäkuuta 2007.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE), kirjallinen. (DE) Arvoisa puhemies, meidän kaikkien olisi kannettava vastuu maailmanlaajuisista haasteista, joita ovat muun muassa ilmastonmuutos, riippuvaisuus tuontienergiasta ja energiankulutuksen kasvu, ja pyrittävä kohti Euroopan yhdennettyä energiapolitiikkaa. Euroopan yhteisten energian sisämarkkinoiden luominen on eittämättä yksi lähitulevaisuuden tärkeimmistä painopistealueista. Komissio pyrkimykset saada Euroopan energiapolitiikka yhtenäisemmäksi energiamarkkinoiden vapauttamista koskevalla kolmannella paketilla ja Euroopan uudella energiastrategialla ovat näin ollen erittäin tervetulleita.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita omistajuuden eriyttämisen olevan ehdottoman välttämätöntä siirtojärjestelmissä. Omistajuuden eriyttäminen loukkaa mielestäni pahoin omistajien nykyisiä oikeuksia. Olen vakuuttunut siitä, ettei sillä ratkaista ongelmiamme. Komissiota olisi vaadittava kehittämään omistajuuden eriyttämisen ohella muitakin vaihtoehtoja, esimerkiksi riippumattoman järjestelmäoperaattorin mallia (ISO) tai sen alueellista muunnosta, alueellisen riippumattoman operaattorin mallia (RIO).

Tärkeintä on kuitenkin, että valitsemme parhaan keinon toteuttaa Euroopan yhdennetyt energian sisämarkkinat.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö