Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0018(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0218/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0218/2007

Keskustelut :

PV 09/07/2007 - 20
CRE 09/07/2007 - 20

Äänestykset :

PV 10/07/2007 - 8.31
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0319

Puheenvuorot
Maanantai 9. heinäkuuta 2007 - Strasbourg EUVL-painos

20. Elohopeaa sisältävät mittalaitteet (keskustelu)
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Esityslistalla on seuraavana ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan suositus toiseen käsittelyyn (A6-0218/2007) neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tiettyjen elohopeaa sisältävien mittalaitteiden markkinoille saattamista koskevista rajoituksista (05665/1/2007 – C6-0114/2007 – 2006/0018(COD)) (Esittelijä: María Sornosa Martínez).

 
  
MPphoto
 
 

  María Sornosa Martínez (PSE), esittelijä. (ES) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, me parlamentissa olemme kaikki samaa mieltä siitä, että on välttämätöntä vähentää eri tuotteiden valmistuksessa käytettävän elohopean kysyntää ja vauhdittaa sen korvaamista muilla aineilla.

Vaikuttaa asianmukaiselta, että kuluttajien ja tietyin poikkeuksin terveydenhuollon käyttöön tarkoitettujen elohopeaa sisältävien mitta- ja valvontalaitteiden saattamista markkinoille rajoitetaan yhteisön tasoisella toimella.

Haluamme estää huomattavien elohopeamäärien pääsyn jätevirtaan. Näin pyrimme varmistamaan osaltamme ympäristön ja ihmisten terveyden suojelun korkean tason, siten että säilytetään samalla sisämarkkinat, kuten perustamissopimuksen 95 artiklassa edellytetään.

Elohopea ja sen yhdisteet ovat erittäin myrkyllisiä ihmisille, ekosysteemeille, luonnonvaraisille eläimille ja kasveille. Elohopeaongelmaa pidettiin ensi alkuun paikallisena hajakuormitusongelmana, mutta nyt sen on tajuttu olevan maailmanlaajuinen, krooninen ja vakava ongelma.

Tarkasteltaessa elohopean kaikkien käyttökohteiden mahdollista yleistä kieltoa, joka on ehdotuksen tavoitteena, on korostettava, että komission kuulemien asiantuntijoiden tekemän johtopäätöksen mukaan sairaalat tarvitsevat hengenvaarallisten tilojen, kuten kohonneen verenpaineen, rytmihäiriöiden ja raskausmyrkytysten, hoidossa erittäin tarkkoja mittaustuloksia.

Elohopeaa sisältävillä verenpainemittareilla (sfygmomanometreilla) saavutetaan potilaan turvallisuuden edellyttämä mittaustarkkuus ja luotettavuus. Ehdotamme siten, että nämä laitteet suljetaan kiellon ulkopuolelle, kunnes saadaan kattavat takeet mahdollisten vaihtoehtoisten laitteiden toimivuudesta.

Kehotan jälleen kerran komissiota toteuttamaan lyhyen aikavälin toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kaikki yhteisössä tällä hetkellä käytössä olevat elohopeaa sisältävät laitteet kerätään erikseen ja käsitellään turvallisesti. Muutoin direktiivi ei toimi käytännössä yhtä tehokkaasti.

Totean elohopeaa sisältävien uusien perinteisten ilmapuntareiden tuotannosta, joka on ollut hyvin ristiriitainen aihe täällä parlamentissa, että olemme ehdottaneet sopimusta, jonka mukaan valmistajille myönnettäisiin kahden vuoden siirtymäaika, jotta he voisivat mukautua uusiin sääntöihin. On valitettavaa, että kaikki poliittiset ryhmät eivät ole kuitenkaan kannattaneet tätä ehdotusta, mutta uskon, että saamme parlamentissa taaksemme riittävän enemmistön sen hyväksymiseksi.

Tällaisten ilmapuntarien valmistajista haluan todeta, että tämän kahden vuoden siirtymäajan tarkoituksena on, että ne lopettavat elohopean käytön teollisissa menetelmissään. Ne eivät joudu epäedulliseen kilpailuasemaan eikä niille koidu minkäänlaista taloudellista vahinkoa, sillä tiedämme, että ne ovat valmistaneet tällaisia elohopeattomia ilmapuntareita jo jonkin aikaa.

Meidän on muistutettava kansalaisiamme siitä, että tällaiset laitteet voivat muodostaa uhan terveydelle ja ympäristölle, sillä ne voivat rikkoontua herkästi, jolloin ne päätyvät kaatopaikalle, tai mikä vieläkin pahempaa, jos ne poltetaan, ilmakehään vapautuu elohopeaa, mikä saastuttaa ilmaa, maaperää ja vesistöjä. Elohopeaa kerääntyy siten ravintoketjuun, etenkin kaloihin, ja lopulta meihin ihmisiin.

Kuten parlamentti tietää hyvin, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan enemmistö hylkäsi toisessa käsittelyssä tarkistukset, joilla oli tarkoitus mahdollistaa uusien elohopeaa sisältävien ilmapuntarien tuotannon jatkaminen.

Mielestäni olisi vastuutonta hyväksyä tällainen pyyntö, ja siksi pyydän parlamentin jäseniä äänestämään sitä vastaan, kuten myös neuvosto ja Euroopan komissio ovat ehdottaneet, ja kiitän heitä kaikkia heidän pyrkimyksistään välttää mahdollinen sovittelumenettely.

Lopuksi haluaisin jälleen kerran pyytää komissiota parantamaan kansalaisten tietoisuutta järjestämällä tiedotuskampanjoita elohopealle altistumisen terveysvaaroista ja sen aiheuttamista mahdollisista ympäristöongelmista, sillä pelkään, etteivät kansalaiset ole valitettavasti vielä saaneet riittävästi tietoa sen myrkyllisyydestä.

Lopuksi haluan kiittää komissiota sen tekemästä työstä ja siitä, että meidän on mahdollista päästä sopimukseen toisessa käsittelyssä. Kiitän myös neuvostoa ja poliittisia ryhmiä, jotka ovat kannattaneet tätä ehdotusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, komission varapuheenjohtaja. (DE) Arvoisa puhemies, hyvät jäsenet, haluaisin aluksi esittää vilpittömät kiitokseni esittelijälle, jäsen Sornoza Martínezille, hänen työstään tämän ehdotuksen parissa. Keskustelemme tänä iltana hyvin tärkeästä direktiivistä. Se on tärkeä osa strategiaamme elohopean hävittämiseksi ympäristöstämme lopullisesti – ja Euroopan parlamentti on jo pitkään kannattanut tätä strategiaa.

Elohopea ja sen yhdisteet ovat hyvin vaarallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Direktiivi onkin valtava askel eteenpäin, koska sillä rajoitetaan tiettyjen uusien elohopeaa sisältävien mittalaitteiden myyntiä ja estetään siten se, että elohopeaa päätyy jätteiden kautta ympäristöön noin 30 tonnia vuodessa.

Ehdotetun direktiivin tavoitteena on vähentää vaarallisten aineiden käyttöä mittalaitteissa minimiin ja sallia poikkeukset vain, jos riskit ovat vähäpätöisiä tai jos korvaavia aineita ei ole. Esimerkiksi elohopeaa sisältävien kuumemittarien markkinoille saattaminen kielletään siten kokonaan, ja kaikkien muiden elohopeaa sisältävien mittalaitteiden myynti kuluttajakäyttöön estetään. Mielestäni on oikein, että terveydenhuoltoalalla käytettäviin verenpainemittareihin ja antiikkisiin mittalaitteisiin sovelletaan poikkeusta. Ehdotusten laadinnan pohjana käytettiin riskien arviointia ja yksityiskohtaista vaikutustenarviointia, jotka on laadittu elohopeastrategiaa silmällä pitäen.

Sen lisäksi, että tällä direktiivillä turvataan ihmisten terveys ja ympäristö, sillä myös edistetään osaltaan sisämarkkinoiden toimintaa, koska direktiivissä otetaan käyttöön elohopeaa sisältävien mittalaitteiden markkinoille saattamista koskevat yhdenmukaistetut säännöt kaikkialla yhteisössä.

Esittelijä suosittelee neuvoston yhteisen kannan hyväksymistä ilman lisätarkistuksia. Komissio on tästä täysin samaa mieltä, sillä yhteiseen kantaan on jo sisällytetty joitakin parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä esittämiä tarkistuksia, ja se on tasapainoinen kompromissi pyrittäessä yhtäältä kieltämään kattavasti elohopean käyttö ihmisten terveyden ja ympäristön turvaamiseksi ja toisaalta varmistamaan potilaiden turvallisuus terveydenhuoltoalalla. Minun on vahvistettava se, mitä esittelijä totesi jo edellä: valtaosa asiantuntijoista katsoo edelleen, että elohopeaa sisältävät verenpainemittarit, sfygmomanometrit, ovat ensisijaisen tärkeitä tiettyjen hengenvaarallisten sairauksien hoidossa. Meidän on kuitenkin tarkasteltava tätä kysymystä. Jos tällaiset laitteet voidaan korvata turvallisilla vaihtoehdoilla, myös siinä tapauksessa elohopean käyttö olisi kiellettävä. Siksi komissio aikoo tarkastella poikkeusta uudelleen kahden vuoden kuluttua.

Eräs toinen poikkeus koskee antiikkisia mittalaitteita, toisin sanoen vähintään 50 vuotta vanhoja mittalaitteita, joiden myynti sallitaan jatkossakin. Komissio voi hyväksyä tämän, sillä antiikkiset mittalaitteet ovat lähinnä keräilyesineitä, joita käsitellään niiden arvon takia hyvin varovasti ja joita saatetaan markkinoille vain hyvin pieniä määriä. Komissio katsoo kuitenkin, ettei ole perusteltua soveltaa jatkossa rajoittamatonta poikkeusta uusien elohopeaa sisältävien ilmapuntareiden myyntiin kuluttajille. Koska elohopeaa sisältäville ilmapuntareille on olemassa vaihtoehtoja, jotka ovat aivan yhtä koristeellisia ja luotettavia, ei ole minkäänlaista tarvetta käyttää tätä vaarallista ainetta ilmapuntarien valmistuksessa.

Tällaisille laitteille myönnettävä rajoittamaton poikkeus olisi myös selvästi ristiriidassa Euroopan parlamentin kemikaaleja koskevan uuden REACH-asetuksen hyväksymisen yhteydessä omaksuman, hyvin vaarallisia aineita koskevan näkökannan kanssa. Direktiivissä säädetty kahden vuoden siirtymäaika on täysin riittävä, jotta ne harvat ilmapuntarin valmistajat, jotka käyttävät edelleen elohopeaa, voivat siirtyä käyttämään vaihtoehtoisia aineita. Joka tapauksessa monet, jolleivät kaikki, tällaisista valmistajista tarjoavat jo nyt vaihtoehtoisia tuotteita. Komissio ei siten hyväksy missään olosuhteissa tarkistuksia, joiden tarkoituksena on sallia ilmapuntareita koskevat pysyvät poikkeukset.

Pyydän hartaasti tukeanne yhteisen kannan puolustamiseksi, jotta direktiivi voidaan hyväksyä nyt toisessa käsittelyssä.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, olemme käyneet läpi nämä perustelut jo useaan kertaan, joten esitän perusteluni mahdollisimman lyhyesti. Kuten komission jäsen ja jäsen Sornosa Martínez huomauttivat, ainoa avoinna oleva kysymys koskee ilmapuntareita. Minun on sanottava, että olen täysin vakuuttunut siitä, että sekä komissio ja neuvosto että muutamat parlamentin jäsenet ovat ymmärtäneet tämän perustelun aivan väärin. Ei ole mitään syytä kieltää ilmapuntareita. Ne mainitaan erikseen yksistään siitä syystä, että tällaisia laitteita valmistaa Euroopassa nykyään vain suhteellisen pieni määrä yrityksiä, ja ne ovat helppo kohde komissiolle, sillä näin se voi luoda sellaisen kuvan, että se todellakin tekee jotain elohopeaongelmalle, samalla kun elohopeaa suuria määriä vapauttavia lähteitä – jollaisia ovat voimalaitokset, krematoriot ja niin edelleen – ei tietenkään tarkastella, sillä niiden käsitteleminen olisi hyvin kallista jäsenvaltioiden hallituksille ja paikallisviranomaisille.

Parlamentti hyväksyi poikkeuksen myöntämistä ilmapuntareille koskevan tarkistuksen ensimmäisessä käsittelyssä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnassa ja tässä parlamentissa. Tämän jälkeen neuvosto hylkäsi sen, joskin se myönsi kahden vuoden siirtymäajan käytöstä poistamiselle. Ympäristövaliokunta ei kannattanut tarkistusta sillä kierroksella, mistä olen pahoillani, mutta olen esittänyt tarkistukset uudelleen, jotta parlamentti saa uuden mahdollisuuden päättää asiasta, ja, kuten parlamentin jäsenet epäilemättä tietävät, muutamat eri puolilla Eurooppaa toimivat riippumattomat toimijat ja jakelijat kampanjoivat tämän puolesta hyvin voimakkaasti.

Olisi täysin epäloogista myöntää poikkeus antiikkisille laitteille ja kieltää samalla uudet laitteet. On todennäköistä, että Euroopan unionin markkinoilla on ja markkinoille tuodaan enemmän antiikkisia laitteita kuin uusia valmistetaan. Kyse on hyvin pienistä erikoistuneista markkinoista, ja Euroopan unioni saattaa itsensä huonoon valoon tekemällä laittomaksi, kieltämällä ja lakkauttamalla vain muutaman hyvin yritteliään ja lahjakkaan käsityöläisen muodostaman ryhmän yritystoiminnan. Tällaisia laitteita voidaan valvoa asianmukaisen lupa- ja valvontajärjestelmän avulla, jonka nämä yritykset ovat omien sanojensa mukaan valmiita kustantamaan. Se olisi selvästi järkevämpi ratkaisu kuin täydellinen kielto tai pienten yritysten liiketoiminnan lopettaminen, jolloin menetettäisiin useita satoja vuosia vanhat eurooppalaiset taidot ja perinteet.

 
  
MPphoto
 
 

  Dorette Corbey, PSE-ryhmän puolesta. (NL) Arvoisa puhemies, olen kiitollinen jäsen Sornosa Martínezille, jota tuemme lämpimästi ja varauksettomasti. Elohopea ja etenkin elohopeayhdisteet ja elohopeahöyryt ovat myrkyllisiä. Elohopeaa voi kerääntyä aivokudoksiin ja hermostoon, joissa se voi saada aikaan suurta vahinkoa. Tämä voi johtaa puolestaan älykkyyden heikentymiseen. Järkevällä politiikalla kielletään siten elohopean tarpeeton käyttö. Koska vaihtoehtoja on saatavana, on suhtauduttava myönteisesti siihen, että elohopeaa sisältävät lämpömittarit kuuluvat menneisyyteen.

Ilmapuntareista keskustellaan kiihkeästi. Alankomaissa elohopean käyttö kiellettiin vuonna 2003, mutta ilmapuntareille myönnettiin poikkeus ensin vuoteen 2005 asti ja sen jälkeen uusia yhteisön sääntöjä odotellessa vuoteen 2006 asti. Olemme halukkaita pidentämään perinteisten ilmapuntarien siirtymäkautta edelleen kahdella vuodella, sillä on todettava, että ne ovat upeita laitteita. Koska kokonaissiirtymäaika ulottuu nyt 1. tammikuuta 2010 asti, on riittävästi aikaa kehittää vaihtoehtoja, ja kuten komissio vahvisti, niitä on jo saatavana laajamittaisesti.

Voin tietenkin kuvitella, että ilmapuntarien valmistajien on vaikeaa hyväksyä tämä, mutta jos haluamme kieltää elohopean kokonaan, meidän on joka tapauksessa kiellettävä kuluttajien käyttöön tarkoitetut elohopeaa sisältävät laitteet. Ilmapuntarit voivat rikkoontua tai vuotaa, jolloin elohopea päätyy joka tapauksessa ympäristöön.

Siksi olen samaa mieltä ilmapuntarien valmistajien kanssa siitä, että myös energiansäästölampuissa käytettävä elohopea on tietenkin vahingollista. On hyvä ajatus siirtyä käyttämään led-valoja mahdollisimman pian, mutta tämä direktiivi koskee elohopean käyttöä mittalaitteissa eikä energiansäästölamppuja. Siksi haluan esittää toistamiseen lämpimän tukeni jäsen Sornosa Martínezille, joka on valinnut mielestäni erinomaisen toimintakeinon.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis, ALDE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, haluan onnitella jäsen Sornosa Martínezia hänen erinomaisesta mietinnöstään.

Tämä lainsäädäntömietintö on jatkoa parlamentin viime vuonna hyväksymälle elohopeastrategiaa koskevalle mietinnölle. Sillä pyritään rajoittamaan elohopeaa sisältävien uusien mittalaitteiden saattamista markkinoille. Jäsen Sornosa Martínez on perustellusti valtaosin samaa mieltä tarkasteltavanamme olevasta ehdotuksesta ja ehdottaa vain muutamia poikkeuksia sellaisissa tapauksissa, joissa asianmukaisia korvaavia aineita ei ole vielä saatavana.

Ryhmäni kannattaa voimakkaasti tätä ehdotusta ja katsoo, että esittelijän tarkistukset ovat hyödyllisiä ja asianmukaisia. Ehdotus hyväksytään kaiken kaikkiaan laajasti koko parlamentissa, lukuun ottamatta hyvin tiedossa olevaa ilmapuntareita koskevaa riitaista kysymystä. Kuten tiedätte, neuvosto on hyväksynyt kompromissiehdotuksen myöntääkseen direktiivin voimaantulon jälkeen kahden vuoden siirtymäajan muutamalle perinteiseltä näyttävien mutta nykyään valmistettavien ilmapuntarien valmistajalle. Mielestämme tämä on järkevä ratkaisu, ja sen ansiosta valmistajilla on enemmän aikaa siirtyä käyttämään elohopeattomia vaihtoehtoja.

Muutamat kollegat eivät kuitenkaan yhdy tähän näkemykseen, sillä he kannattavat tarkistuksissa 1 ja 2 esitettyä näkemystä, jonka mukaan perinteisiltä näyttäviin ilmapuntareihin olisi sovellettava pysyvää poikkeusta. Asian sisällöllä ei ole kuitenkaan suurta merkitystä, sillä tällaisissa laitteissa käytetyn elohopean määrä on hyvin pieni ja niiden valmistajat huolehtivat asianmukaisista turvatoimenpiteistä. Mitään pitkän aikavälin poikkeusta ei periaatteessa tarvita, sillä valmistajilla on runsaasti aikaa mukautua turvallisten ja vaihtoehtoisten kemikaalien käyttöön, ilman että olisi tarpeen tehdä vaarallinen ennakkopäätös turvallisuusdirektiivien alalla.

Osa kansallisesta lehdistöstä on valitettavasti paisuttanut tämän kysymyksen ulos mittasuhteistaan, sillä se haluaa esittää asian siten, että kyse on sydämettömästä ja byrokraattisesta isonveljen tyyliin toimivasta EU:sta, joka puuttuu köyhien ja vilpittömien perinteisten laitteiden valmistajien toimiin ja yrittää tuhota ne. Kuten tiedätte, se ei ole totta.

Ryhmäni katsoo, että meidän on noudatettava tieteellistä logiikkaa emmekä saa hyväksyä ilmapuntareita koskevia pysyviä poikkeuksia. Koska ymmärrämme kuitenkin joidenkin parlamentin jäsenten voimakkaat tunteet, emme aio olla kohtuuttoman tiukkoja ryhmämme niitä jäseniä kohtaan, jotka päättävät olla noudattamatta ryhmän linjaa, vaikka onkin aina olemassa vaara, että ilmapuntareita koskeva tarkistus hyväksytään, jolloin koko ehdotus vaarantuu. Toivokaamme, ettei näin käy.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz, UEN-ryhmän puolesta. (PL) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tiettyjen elohopeaa sisältävien mittalaitteiden markkinoille saattamista koskevista rajoituksista on tärkeä asiakirja, koska sillä rajoitetaan ympäristöön vapautuvan elohopean määrää. Elohopea päätyy vesieliöiden ravintoketjuun metyylielohopean muodossa, ja sitä kerääntyy kaloihin, hedelmiin, vihanneksiin ja lopulta ihmisiin. Sitä kerääntyy kehoihimme ja se myrkyttää meidät.

Elohopeaa otetaan käyttöön vuosittain 33 tonnia uusissa laitteissa ja 27 tonnia käytetyissä laitteissa. Teknisillä edistysaskelilla on onnistuttu vähentämään elohopean käyttöä teollisuudessa ja tuotantohyödykkeissä. Elohopeaongelmaa käsiteltäessä on ensisijaisen tärkeää, että elohopea otetaan talteen käytetyistä laitteista ja että tällaisten laitteiden tuontia Euroopan unionin ulkopuolisista maista vähennetään merkittävästi. Kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden olisi säädettävä tällaisesta kiellosta tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamista koskevista rajoituksista annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisen seurauksena.

Haluaisin kiittää jäsen Sornosa Martínezia hänen työstään.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter, Verts/ALE-ryhmän puolesta. (SV) Lapsena minulla oli tapana leikkiä elohopealla. Tällä direktiivillä saadaan toivottavasti aikaan se, että tulevat sukupolvet eivät enää tee niin. Neuvostossa on nyt päästy kompromissiin, ja meidän on korkea aika hyväksyä se. Tiedämme, että elohopea on vaarallista sekä ihmisille että ympäristölle ja että se voidaan korvata lähes aina vaarattomammilla aineilla. Ministerineuvosto on laatinut tasapainoisen kompromissin samalla kun Ruotsissa käyttöön otetun elohopealämpömittareita koskevan kansallisen kiellon antamisesta tulee kuluneeksi jo 14 vuotta. Emme saa tuhlata enempää aikaa.

Niiden, jotka aikovat nyt äänestää ilmapuntarivalmistajien eturyhmän teknisesti perusteettoman ehdotuksen puolesta, olisi tiedettävä, että koko kielto on vaarassa viivästyä ja vaikeutua, jos ehdotus hyväksytään. Olisi edesvastuutonta äänestää tällaisen ehdotuksen puolesta. Hammaslääkärit, laboratoriot ja sairaalat ovat luopuneet vähitellen elohopean käytöstä. Ilmanpainetta on mahdollista mitata täysin ongelmitta ilman elohopeaa. Jokainen vanhoihin ilmapuntareihin mieltynyt voi jatkossakin ostaa sellaisen. Se on edelleen laillista sisämarkkinoilla, vaikka tämä kielto – jota ei sovelleta antiikkiin – tulisikin voimaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa, IND/DEM-ryhmän puolesta. (PL) Arvoisa puhemies, on ollut jo pitkään tiedossa, että elohopeayhdisteet ovat vahingollisia ihmisille ja ympäristölle. Elohopea päätyy helposti ravintoketjuun. Kaikkein alttiimpia ryhmiä ovat lapset, myös syntymättömät lapset, ja elohopean kanssa välittömästi tekemisissä olevat ihmiset. Elohopea vahingoittaa ihmiskehoa heikentämällä hermoston toimintaa, koordinaatiota ja näkökykyä, ja sillä on haitallisia vaikutuksia terveyteen ja ympäristöön. Siksi on oikein ja asianmukaista ottaa käyttöön sääntöjä, joilla rajoitetaan elohopean käyttöä tietyissä mittalaitteissa.

Elohopeaa sisältävät lääkinnälliset laitteet olisi kuitenkin poistettava markkinoilta asteittain, etenkin uusissa jäsenvaltioissa, joissa terveydenhoitopalveluja koskevat saatavana olevat resurssit ovat vain rajalliset. On arvioitu esimerkiksi, että elohopealämpömittarien käytön kiellon takia vuotuiset julkiset menot kasvavat Puolassa noin 3 miljoonaa zlotya. Sen lisäksi, että elohopeaa sisältävien mittalaitteiden äkillinen poistaminen markkinoilta on hyvin kallista, se voi myös johtaa siihen, etteivät ihmiset enää mittaa lämpöään tai verenpainettaan. Tämä on erityisen vakava asia, sillä halvat sähköiset laitteet eivät ole kovin tarkkoja.

Olemme ehdottaneet siirtymäajan pidentämistä, jolloin kustannukset pienentyisivät merkittävästi. Katsomme myös, että kiellon ulkopuolelle olisi jätettävä ennenaikaisesti syntyneiden vauvojen lämpömittarit erityisen mittausasteikon, mittausten luotettavuuden ja tarkkuuden takia, mutta myös ovulaatiomittarit, joita käytetään epäsäännönmukaisuuksien määrittämiseen ja osana luonnollista perhesuunnittelumenetelmää lisääntymisterveyden alalla. Lisäksi eläinlääkärit tarvitsevat erityisiä lämpömittareita eläinsairauksien määritystä varten.

Lopuksi haluaisin todeta, että tällaisilla kiireisesti tehdyillä lainsäädäntömuutoksilla on tapana aiheuttaa epäilyksiä oman edun ajamisesta. Tässä tapauksessa voitaisiin epäillä, että elohopeaa sisältävien laitteiden poistaminen markkinoilta johtuu ehkä muustakin kuin toiveesta suojella terveyttä ja ympäristöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE-DE). – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, tällä mittalaitteita koskevalla direktiivillä on tarkoitus poistaa käytöstä noin 30 tonnia elohopeaa, mikä ei ole valtavan paljon mutta silti merkittävä määrä. Elohopean vaarat ovat hyvin tiedossa, ja se on kiistämättä neurotoksinen aine. Ihmisten terveydelle aiheutuvien vaarojen vuoksi katson, että meidän on sovellettava tiukasti korvaamisperiaatetta. Siltä osin kuin elohopea on ehdottoman välttämätöntä, eikä vaihtoehtoja ole, sitä voidaan käyttää jatkossakin tiukoin ehdoin.

Siksi poikkeukset sallitaan vain, jollei se aiheuta merkittäviä vaaroja tai jos vaihtoehtoja ei ole vielä saatavana. Poikkeuksia ovat erityiskäyttöön tarkoitetut sfygmomanometrit ja vanhat mittalaitteet, ja on sanomattakin selvää, että vanhojen mittalaitteiden määrä vähenee jatkossa itsestään. Mielestäni ilmapuntareihin sovellettava kahden vuoden siirtymäaika on täysin riittävä. Ratkaiseva merkitys on sisämarkkinoiden yhdenmukaistamisella, joka edistyy nyt askeleen verran. Hyväksyn yhteisen kannan.

 
  
MPphoto
 
 

  Åsa Westlund (PSE). – (SV) On itse asiassa hämmästyttävää, että meidän on ylipäätään keskusteltava tästä aiheesta. Elohopea on kaikkein vaarallisimpia käyttämistämme myrkyistä. Sitä ei tietenkään pitäisi käyttää, jollei se ole ehdottoman välttämätöntä. Olen yllättynyt, että jonkun mielestä on tärkeämpää jatkaa vanhanaikaisten ilmapuntarien ja lämpömittarien valmistusta kuin suojella kansanterveyttä.

Olen raskaana, joten tiedän liiankin hyvin kaikki elohopeaan liittyvät vaarat. Tiedän, ettei synnyttäjien pitäisi syödä kalaa sellaisia määriä kuin minä ja monet muut kaltaiseni söivät kasvuikäisinä. Pitäisikö tilanteen olla tämä? Eikö nuorten naisten pitäisi voida syödä tavallista ruokaa? Olisiko raskaana olevien naisten pelättävä, että heidän syntymättömät lapsensa vahingoittuvat esimerkiksi sellaisten tuotteiden takia, joissa on käytetty aivan tarpeettomasti elohopeaa?

Ennen tätä keskustelua olemme saaneet kirjeitä, joissa vaaditaan, että meidän on suojeltava perinteisten ilmapuntarien valmistusta. Se on oikeasti noloa. Miten kukaan voi luulla, että pidämme tärkeämpänä ilmapuntarin omistajalleen mahdollisesti tuomaa iloa kuin elohopean käytön tuleville sukupolville aiheuttamaa vaaraa? Toivon, että äänestämällä huomenna kaikkia niitä tarkistuksia vastaan, joilla pyritään sallimaan elohopean käyttö jatkossakin, kaikki kollegani osoittavat, miten noloja nämä kirjeet ovat, ja todistavat, että kannamme vakavissamme vastuumme ympäristöstä ja kansanterveydestä.

 
  
MPphoto
 
 

  Holger Krahmer (ALDE). – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, olen samaa mieltä siitä, että elohopea on hyvin myrkyllinen aine. Se on vahingollinen ympäristölle, eläimille ja ravintoketjun ja muiden kanavien kautta ihmisille.

On oikein, että tämä aine korvataan muilla aineilla, jos se on mahdollista ja järkevää, mutta ei aina ja mihin hintaan tahansa eikä itse aineen ominaisuuksien takia, vaan aina, kun sen käyttö muodostaa todellakin uhan ympäristölle. Emme voi kuitenkaan poistaa elohopeaa kokonaan käytöstä, sillä siinä tapauksessa meidän olisi hyvästeltävä myös eräs toinen tuote, jota monet parlamentin jäsenet arvostavat suuresti. Myös energiansäästölamppu, jonka monet haluaisivat otettavan käyttöön lainsäädännön avulla ilmaston suojelemiseksi, sisältää elohopeaa. Jos energiansäästölamppuja käytettäisiin maailmanlaajuisesti, kotitalouksissamme olisi elohopeaa vähintäänkin yhtä paljon kuin nykyisissä perinteisissä ilmapuntareissamme.

En pidä hyvänä ajatuksena kieltää elohopean käyttöä ja kokonaisen käsityöyritysten ryhmän toimintaa EU:n markkinoilla ja samalla kiinnittää elohopeaa sisältäviä lamppuja valaisimiimme. Olen halukas kuulemaan, mitä sanottavaa komissiolla on näistä ristiriitaisista tavoitteista.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – (SK) Elohopeaa käytetään monissa mittalaitteissa, lämpömittareissa ja ilmapuntareissa. Elohopeaa on käytetty myös menestyksekkäästi ja ilman suuria terveydellisiä seuraamuksia hammashoidon alalla amalgaamipaikoissa.

Toisaalta tietyissä olosuhteissa elohopean tiedetään olevan haitallista, ja se voi kerääntyä eläviin organismeihin, myös ihmiskehoon. Olemme täysin tietoisia siitä, että neuvoston yhteinen kanta sisältää valtaosan Euroopan parlamentin jo 14. marraskuuta 2006 hyväksymistä tarkistuksista. Tämä ilmenee tekstistä, sillä esittelijä ja varjoesittelijät ovat lähes täysin samoilla linjoilla, joten saatoimme lainsäädäntömenettelyn miltei loppuun jo ensimmäisessä käsittelyssä.

Neuvosto ja parlamentti ovat kuitenkin selvästi eri mieltä yhdestä asiasta, nimittäin elohopeaa sisältävien laitteiden ja etenkin ilmapuntarien valmistuksesta. Kuten tiedämme, parlamentti äänesti kattavan poikkeuksen puolesta, kun taas neuvosto ehdottaa rajallista kahden vuoden poikkeusta, joka tuntuu asianmukaiselta. Kieltoa sovellettaisiin uusiin elohopeaa sisältäviin ilmapuntareihin, mutta vaikuttaa järkevältä hyväksyä käytetyt ilmapuntarit, sillä se mahdollistaisi niiden myynnin, korjaamisen ja huollon jatkossakin.

Kansalaisena ja kuluttajana kannatan esittelijän suositteleman kompromissin kaltaista kompromissia, jolla ei vaaranneta kuluttajien yleistä terveyttä ja jonka ansiosta ilmapuntarien valmistajien on mahdollista mukautua nopeammin uuteen tilanteeseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Linda McAvan (PSE). – (EN) Arvoisa puhemies, mielestäni meidän on muistutettava itseämme siitä, että tämä ehdotus on osa laajempaa strategiaa, jolla pyritään poistamaan elohopea vähitellen käytöstä. Yhtäkään alaa ei ole vapautettu – ei lämpömittareita eikä ilmapuntareita – sillä useiden vuosien aikana on määrä toteuttaa useita eri toimia. Mielestäni jäsen Ulmer on oikeassa: olemme sopineet REACH-direktiivin yhteydessä, että jos vaaralliset kemikaalit voidaan korvata turvallisella vaihtoehdolla, meidän olisi siirryttävä käyttämään kyseistä vaihtoehtoa. Olemme kaikki sopineet tästä parlamentissa. Kaikki suuret poliittiset ryhmät ovat sitoutuneet noudattamaan REACH-direktiiviä. Näin ollen, jos sanomme tässä vaiheessa "myöntäkäämme ilmapuntareille poikkeus" toimisimme täysin epäjohdonmukaisesti REACH-direktiivin kannalta. Lisäksi REACH-direktiivi kattaa myös ilmapuntarit.

Ilmapuntarien lupajärjestelmään on esitetty tarkistusta. Se ei kuitenkaan koske vuotoja, tapaturmavahinkoja tai jätteiden hävittämistä, kaatopaikkoja tai polttamista. Eräässä amerikkalaisessa koulussa löydettiin viime toukokuussa rikkoontunut ilmapuntari varastokaapista, ja koulu suljettiin viikoksi. Koko koulu oli evakuoitava, ja siivoamisesta koitui tuhansien dollarien lasku. Yhdysvalloissa 16 osavaltiota on kieltämässä elohopeaa sisältävien ilmapuntarien ja muiden laitteiden käytön. Ne ovat itse asiassa menemässä paljon pidemmälle kuin mitä Euroopan komissio ehdottaa tänään. Näin ollen kaikki ne, jotka puhuvat Euroopan unionista holhousvaltiona, ovat täysin väärässä tarkasteltaessa ilmapuntareita koskevaa kysymystä.

PSE-ryhmä pyrki siihen, että ilmapuntariyrityksiä koskeva kahden vuoden siirtymäaika hyväksyttäisiin. Tiedämme, että kyse on pienistä yrityksistä ja tiedämme, että se aiheuttaa niille vaikeuksia, mutta mielestäni ne ovat silti tietoisia siitä, että REACH-direktiiviä sovelletaan joka tapauksessa niihin, ja mielestäni tämä on järkevä kompromissi.

Lopuksi jäsen Schlyter kertoi, miten hänellä oli tapana leikkiä lapsena elohopealla. Monet ihmiset ovat sanoneet samaa tämän keskustelun aikana. Meillä oli tapana leikkiä elohopealla. Mainitsen aina, että ajoimme ennen autoa ilman turvavyötä, hengitimme lyijypitoista bensiiniä ja jouluisin löysin savukemakeisia joulusukastani. Joitakin asioita on muutettava, ja mielestäni nyt on oikea aika muuttaa niitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, komission varapuheenjohtaja. (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, olen iloinen voidessani selventää jälleen kerran komission politiikkaa, joka liittyy ympäristömme todistettavasti hyvin vaarallisten aineiden käsittelyyn. Emme voi sulkea vaaroja pois yhteisöstämme, mutta aina kun korvaavia aineita on saatavana, korvaavat aineet on asetettava etusijalle. En voi ymmärtää, miten asia voitaisiin käsittää toisin. Jos ympäristössämme ei ole välttämätöntä käyttää erittäin myrkyllisiä aineita, silloin meidän ei yksinkertaisesti pitäisi tehdä sitä.

Tämä koskee myös jäsen Krahmerin mainitsemia energiansäästölamppuja, joissa on todellakin pieniä määriä elohopeaa. Toistaiseksi niitä ei voida korvata millään. Meidän on kuitenkin tehtävä töitä sen hyväksi, ja heti kun korvaavia aineita on saatavana, myös tällä alalla on tietenkin suosittava elohopeattomien lamppujen käyttöä.

Saanen lopuksi tarkastella uudelleen ilmapuntareita. Kukaan ei voisi arvostaa enempää vanhoja kauniita esineitä kuin minä. Olen perinteisten valmistusmenetelmien suuri ystävä, perinteisten yritysten ja etenkin pienten yritysten suuri ystävä. Kukaan ei varmastikaan halua ajaa edes yhtä pientä perinteistä yritystä eurooppalaisilta markkinoilta. Minulla on tässä yhden tällaisen valmistajan tuoteluettelo. Asiasta ei ole minkäänlaista epäselvyyttä. Valmistaja myy edelleenkin kauniita ilmapuntareita, jotka eivät eroa ulkoisesti mitenkään aiemmin valmistetuista ilmapuntareista, mutta ne eivät enää sisällä elohopeaa. Jopa tunnettu Prince of Wales -ilmapuntari, joka on kopio John Russellin kuninkaallisesta ilmapuntarista ja joka maksaa 795 Englannin puntaa, on jo saatavana ilman jälkeäkään elohopeasta.

Väite, jonka mukaan yritys voitaisiin pakottaa lopettamaan liiketoimintansa, ei yksinkertaisesti ole totta. Siksi voin kertoa teille täysin selkeästi, ettemme toimi näiden pienten yritysten etujen mukaisesti, jos estämme niitä tekemästä sen, mikä on välttämätöntä, jotta niiden tuotteilla olisi tulevaisuus. Näillä perinteisillä ilmapuntareilla on tulevaisuus vain, jos niiden valmistuksessa ei käytetä elohopeaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna 11. heinäkuuta 2007.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). – (EN) Arvoisa puhemies, voisitteko tarkistaa, että puheeni tulkattiin oikein. Totesin, että leikin lapsena elohopealla ja toivon, etteivät tulevat sukupolvet altistu tälle vaaralle. Haluan ilmaista asian ehdottoman selkeästi.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Hyvä jäsen Schlyter, näin minä sen ymmärsin. Voin vakuuttaa teille, että minäkin tein niin ja toivon silti eläväni vanhaksi.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö