Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2213(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0219/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0219/2007

Keskustelut :

PV 10/07/2007 - 18
CRE 10/07/2007 - 18

Äänestykset :

PV 12/07/2007 - 6.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0344

Puheenvuorot
Tiistai 10. heinäkuuta 2007 - Strasbourg EUVL-painos

18. Ensimmäisen rautatiepaketin täytäntöönpano (keskustelu)
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. Esityslistalla on seuraavana Michael Cramerin laatima liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietintö (A6-0219/2007) ensimmäisen rautatiepaketin täytäntöönpanosta (2006/2213(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cramer (Verts/ALE), esittelijä. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, haluan aluksi esittää lämpimät kiitokset varjoesittelijöille yhteistyöstä, jota he ovat tehneet ensimmäisen rautatiepaketin yhteydessä.

Yleisesti voidaan todeta, että ensimmäinen rautatiepaketti onnistui täydellisesti. Euroopan rataverkkojen avaaminen rautateiden tavaraliikenteelle on osoittautunut hyödylliseksi. Erityisen hyvin ovat onnistuneet ne valtiot, jotka valmistautuivat tähän ajoissa eivätkä jääneet odottamaan verkkojen avautumista. Esimerkiksi Saksa on onnistunut verkkojen avaamisen jälkeen lisäämään rautateiden tavaraliikennettä 25 prosenttia ja Alankomaat 42,5 prosenttia. Yhdistynyt kuningaskunta ja Puola ovat onnistuneet lisäämään rautateiden tavaraliikenteen osuutta 60 prosenttia. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä on kuitenkin tapahtunut alhaisella tasolla. Tästä kehityksestä hyötyvät sekä ympäristö että Euroopan liikenneala.

Valtiot, jotka eivät valmistautuneet tähän vaan odottivat viime hetkeen saakka, eivät ole onnistuneet erityisen hyvin. Esimerkiksi Ranskassa, joka avasi tavaraliikenneverkkonsa vasta tämän vuoden alussa, rautateiden tavaraliikenne vähentyi 28 prosenttia samalla ajanjaksolla. Siellä maanteiden tavaraliikenne on lisääntynyt, mikä on nykyisen ilmastopolitiikan vastaista.

Käsittelen mietinnössäni myös sitä, ettei liikennemuotojen yleinen jakauma ole muuttunut. Tämä johtuu tietenkin siitä, etteivät eri liikennemuotojen väliset kilpailuolot ole oikeudenmukaiset. Ne ovat suorastaan sensaatiomaisen epäoikeudenmukaiset! Lisäksi voidaan todeta, että liikennöinti on EU:ssa liian edullista. Ainoastaan rautatieliikenne, joka säästää ympäristöä, on liian kallista.

Meillä on myös epäoikeudenmukainen tukikäytäntö: noin 95 prosenttia EU:n liikenteen alalla tarjoamasta yhteisrahoituksesta käytetään maantieliikenteeseen eikä rautatieliikenteeseen, kuten juhlapuheissa aina vaaditaan ja väitetään. Olen siksi iloinen, että valiokunnassa päästiin sopimukseen siitä, että jatkossa 40 prosenttia liikennealan menoista osoitetaan rautateille. Ei ole hyväksyttävää, että toimemme kariutuvat puutteelliseen rahoitukseen.

Epäoikeudenmukaiset kilpailuolot tulevat esiin myös muun muassa siten, että EU määrää pakollisia ratamaksuja, jotka koskevat kaikkia junia kaikilla reiteillä, eikä näille maksuille ole asetettu enimmäismäärää. Maanteillä perittäville tiemaksuille on sen sijaan määritelty enimmäismäärä, ja niiden perintä on vapaaehtoista, sillä jäsenvaltiot voivat päättää, perivätkö ne tiemaksuja. Lisäksi tiemaksuja peritään vain moottoriteillä ja ainoastaan vähintään 12 tonnia painavista raskaista ajoneuvoista. Tämä on epäoikeudenmukaista kilpailua, ja tilanteeseen on tultava muutos. Muuten rautateillä ei ole mahdollisuuksia.

Esimerkiksi jotkin uudet jäsenvaltiot perivät rautateiden tavaraliikenteeltä erittäin suuria ratamaksuja. Kahdeksaa suurinta ratamaksua peritään uusissa jäsenvaltioissa. Näillä suurilla maksuilla tuetaan samalla henkilöliikennettä, jolle ei myönnetä juurikaan tai lainkaan valtiontukea, mutta maanteiden tavaraliikenne on maksutonta. Tämä on malli, jolla liikenne siirretään rautateiltä maanteille, mikä on täysin päinvastaista kuin mihin asiasta vastaava komission jäsen ja EU aina väittävät pyrkivänsä.

Haluamme oikeudenmukaista kilpailua, mutta tämä oikeudenmukainen kilpailu ei ole vielä toteutunut täysimääräisesti, sillä nimenomaan ne rautatieyhtiöt, joilla ei ole valtion yhtiöiden pitkiä perinteitä, turhautuvat yhä uudelleen tilanteeseensa EU:ssa. Ne ovat esimerkiksi valittaneet, etteivät ne pääse rataverkkoon tai saa käyttää edullista rataa, koska pääsy tai rata oli jo myönnetty markkinoita hallitsevalle ryhmälle kuuluvalle rautatieyritykselle. Uudet tavaraliikenneyhtiöt ovat todenneet, että niiden pyynnöt jäävät täyttämättä, koska valtion yritys on poistanut vaihteita ja/tai ohitusraiteita, että niille määrätään perusteetta nopeusrajoituksia, jotta niiden toiveita ei voida täyttää, että ratamaksuja korotetaan huomattavasti, kun aiemmin valtion omistuksessa ollut rautatieyritys on myyty toiselle yritykselle, ettei sisäistä ristiintukemista estetä ja että muut kuin valtionyritykset maksavat usein suurempia energiamaksuja kuin valtion yhtiön tytäryritykset.

Tämä osoittaa, että menestyksestämme huolimatta tehtävää on vielä paljon. EU:n maantieliikenteen ja rautatieliikenteen välinen jakauma ei nimittäin ole yleisesti ottaen parantunut vaan jopa huonontunut. Varmaa on kuitenkin se, että tämä taantumuksellinen kehitys saatiin pysähtymään ensimmäisen rautatiepaketin avulla. Jotta tilanne voi kohentua, Euroopan rautatieliikenteelle on taattava oikeudenmukaiset kilpailuolot.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, komission varapuheenjohtaja. (FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, olen iloinen, että Euroopan parlamentti on käsitellyt komission 3. toukokuuta 2006 antamaa kertomusta ensimmäisen rautatiepaketin täytäntöönpanosta. Haluan kiittää erityisesti esittelijä Crameria erittäin perusteellisesta ja pätevästä työskentelystä.

EU:n rautatiepolitiikan tavoitteena on ottaa käyttöön sääntelykehys, jolla edistetään uusia investointeja ja kilpailukykyisten kuljetuspalvelujen tarjontaa yhteisellä rautatieliikennealueella. Tämän yhteisen rautatieliikennealueen toteuttaminen edellyttää yhteisön säännösten täysimääräistä ja asianmukaista täytäntöönpanoa. Komissio määritti vuonna 2006 antamassaan kertomuksessa edellytykset, jotka on täytettävä, jotta tähän haasteeseen voidaan vastata. Mainitsen niistä tärkeimmät.

Ensinnäkin perinteisten rautatieyritysten rakenneuudistus on saatettava päätökseen. Samalla on varmistettava kirjanpidon eriyttäminen ja olennaisten tehtävien, kuten kapasiteetin jakamisen ja hinnoittelun, puolueettomuus. Toiseksi rautatieinfrastruktuurin käyttömaksujen määräytymisperusteiden vahvistamisessa on otettava huomioon muiden liikennemuotojen hinnanmuodostus. Tämä on tehtävä osana yleistä strategiaa, jolla pyritään edistämään eri liikennemuotojen tasapuolista kilpailua ja näin ollen kestävää kehitystä. Kolmanneksi sääntelyelinten ja turvallisuusviranomaisten asiamukainen toiminta edellyttää, että niillä on riittävät taloudelliset resurssit ja riittävästi henkilöstöä. Näiden elinten on oltava tosiasiallisesti riippumattomia.

Euroopan parlamentti on hyväksynyt komission määrittämät toiminnan painopisteet pääpiirteittäin. Näissä painopisteissä käsitellään eri liikennemuotojen välisiä ja rautatieliikenteen sisäisiä kilpailuoloja sekä sääntöjä, jotka koskevat infrastruktuurin ja liikennöinnin eriyttämistä.

Komissio haluaa luoda oikeudenmukaiset ja tasapainoiset kilpailuolot eri liikennemuotojen välille. Hyvä esittelijä Cramer, mainitsette mietinnössänne, että liikennemuotojen välille voitaisiin luoda oikeudenmukaisemmat kilpailuolot erityisesti sisällyttämällä maantieliikenteen ulkoiset kustannukset hintoihin. Kun annoimme eurovinjettidirektiivin, lupasin esittää kesäkuussa 2008 ulkoisten kustannusten sisällyttämistä koskevan menetelmän. Aion pitää lupaukseni!

Rautatieliikenteen sisäisistä kilpailuoloista totean, että kannatan näkemystänne, jonka mukaan eurooppalaisen rautatieliikenteen merkinantojärjestelmä (Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmä ERTMS / Euroopan junanvalvontajärjestelmä ETCS) on otettava pian käyttöön ja tavaravaunujen meluhaittoja on vähennettävä. Aion antaa komission tiedonannon toimista, jotka on toteutettava meluhaittojen vähentämiseksi.

Olemme yhtä mieltä myös infrastruktuureista. Ne on asetettava etusijalle, jotta rautateiden tavaraliikenteen suorituskykyä voidaan parantaa. Esittelen komissiolle lokakuussa ehdotuksen tiedonannoksi, jossa käsitellään etenkin tavaraliikenteen käyttöön tarkoitettua Euroopan rataverkkoa. Tässä asiakirjassa esitetään toimintasuunnitelma, joka sisältää päätöslauselmassanne tehdyt keskeiset ehdotukset.

Olen täysin samaa mieltä myös siitä, että olennaisten tehtävien on oltava täysin puolueettomia, jotta voimme avata markkinat ja tehostaa kilpailua. Mietinnössänne kuvaillaan markkinoiden avaamisen myönteisiä vaikutuksia rautateiden tavaraliikenteen suorituskykyyn markkinansa ensimmäisinä avanneissa jäsenvaltioissa.

Haluan lisäksi muistuttaa, että komissio aikoo tehdä kaikkensa, jotta jäsenvaltiot panevat rautatiepakettien säännökset tehokkaasti täytäntöön. Aloitamme tarvittaessa jäsenyysvelvoitteen noudattamatta jättämistä koskevia menettelyjä. EU:n markkinat voivat kehittyä vain, jos koko EU:n alueella sovelletaan yhdenmukaisia säännöksiä. Rautatiemarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta on oleellista, että kaikilla on yhtäläiset oikeudet käyttää rautatieliikenteeseen liittyviä palveluja esimerkiksi ratapihoilla. Yksikköni arvioivat myös vaihtoehtoja, jotta ensimmäiseen rautatiepakettiin sisältyvä lainsäädäntö voidaan laatia tältä osin uudelleen. EU:n rautatielainsäädäntö laaditaan siis ensi vuonna uudelleen.

Halusin antaa tämän vastauksen esittelijä Cramerille, jota kiitän vielä kerran. Haluan tietenkin vakuuttaa hänelle, että komissio ja minä komission jäsenenä teemme ilman muuta kaikkemme, jotta mahdollisimman suuri osa tavaraliikenteestä siirtyy tulevina vuosina rautateille.

Arvoisa puhemies, kuuntelen nyt tarkkaavasti parlamentin jäseniä, jotta voin antaa heille vastauksia keskustelun päätteeksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, hyvä esittelijä Cramer, tiedättekin jo, etten ole ollut haltioissani kaikista mietintöönne sisältyvistä kohdista. Meidän ei tarvitse keskustella tänään tästä asiasta. Mietintö ei ole riittävän tasapainoinen eikä käytännönläheinen.

Mietintöön sisältyy esimerkiksi monia säännöksiä, jotka eivät liity millään tavoin ensimmäisen rautatiepaketin täytäntöönpanoon. Jätin siksi koordinaattorimme Jarzembowskin kanssa 20 tarkistusta, joista vain 11:ssä ehdotetaan kokonaisten kohtien poistamista. Olin tyytyväinen liikenne- ja matkailuvaliokunnassa toimitetun äänestyksen tulokseen.

Tärkeitä kohtia ovat ensinnäkin kohta, jossa komissiota kehotetaan aloittamaan viipymättä oikeusmenettely niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole panneet täytäntöön ensimmäistä ja toista rautatiepakettia määräaikaan mennessä. Toiseksi mielestämme oli tärkeää, että Euroopan liikennereittien kehityksessä myönnetään rahoitustukea ennen kaikkea Euroopan laajuisen verkon 30 ensisijaiselle hankkeelle. Kohtaa "Rataverkon ja liikennöinnin eriyttäminen" ei valitettavasti onnistuttu poistamaan kokonaan. En missään tapauksessa hyväksy eri organisaatiomallien valintamahdollisuuden rajoittamista. Tarvitsemme vankkaa näyttöä. Meidän on tiedettävä tällaisen eriyttämisen edut ja haitat. Rautatieyritykset tarvitsevat edelleen joustavuutta. Pyysimme siksi kohta kohdalta -äänestystä.

Haluan sanoa vielä muutaman sanan ongelmasta, joka liittyy vähintään 60 tonnia painaviin ylipitkiin raskaisiin ajoneuvoihin ("gigaliners"). Emme voi kannattaa niitä koskevaa esittelijä Cramerin tarkistusta äänestäessämme huomenna tästä rautatiepakettia käsittelevästä mietinnöstä. Olen kuitenkin täysin samaa mieltä siitä, että tavaraliikenne kuuluu rautateille. Kantani voi siksi vaikuttaa ristiriitaiselta, mutta ylipitkiä raskaita ajoneuvoja koskeva tarkistus ei kuulu tähän mietintöön. Käsittelemme niitä Ayala Senderin mietinnön yhteydessä, jolloin meillä on aikaa myös keskustelulle.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Navarro, PSE-ryhmän puolesta. (FR) Arvoisa puhemies, tarkastellessamme nyt ensimmäistä rautatiepakettia meidän on myönnettävä, että olemme vielä kaukana tavoitteesta. Vaikka asiassa on edistytty ja vaikka väistämättömältä vaikuttanut taantuminen onnistuttiin estämään, rautatieliikenteen osuus on edelleen liian vähäinen. Tämä on erityisen valitettavaa, koska tällä ilmastonmuutoksen aikakaudella rautatieliikenteen edut tulevat esiin päivittäin ajankohtaisten tapahtumien kautta.

Tiedämme, mistä tämä kaksijakoinen tilanne johtuu. Olemme panostaneet liikaa markkinoiden avaamiseen, jonka etuja ei voida kiistää, mutta emme ole kiinnittäneet riittävästi huomiota teknisiin esteisiin, etenkään yhteentoimivuuden puutteeseen. Tiedämme kuitenkin, että yhteentoimivuuden olisi pitänyt toteutua vähitellen samanaikaisesti markkinoiden avaamisen kanssa eikä jäädä siitä jatkuvasti jälkeen.

Tämä tilanne johtuu luultavasti siitä, ettei markkinoiden vapauttaminen ole jäsenvaltioille yleensä kovinkaan kallista, mutta yhdenmukaistaminen on eri asia. Kun alamme nyt vihdoin käsitellä yhteentoimivuuteen liittyviä ongelmia, olen huolissani siitä, että etenkin tavaraliikenteen rautateille siirtymistä koskevat tavoitteet jäävät taka-alalle liikennemuotojen yhteiskäytön vuoksi. Meidän olisi pitänyt tavoitteista tinkimisen sijaan lisätä sekä henkisiä että taloudellisia resursseja.

Toivonkin, että tämän mietinnön ansiosta muistamme, mitä on vielä tehtävä, jotta rautatieliikenne saa taas ansaitsemansa aseman.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck, ALDE-ryhmän puolesta. (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, kuten korostitte ennen minua, ensimmäisen paketin tavoitteena oli luoda perusta yhdennetylle Euroopan rautatieliikennealueelle sekä verkkoa nykyaikaistamalla nopeuttaa tavaraliikenteen siirtymistä maanteiltä rautateille, jotta voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä ja tietenkin myös Euroopan vitsauksena olevia maantieruuhkia. Haluan kiittää kollegaani Crameria valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä, jossa arvioidaan perusteellisesti ensimmäisen rautatiepaketin täytäntöönpanoa sekä korostetaan kaikkia tekijöitä, jotka vaikuttavat rautateiden suorituskykyyn ja viivästyttävät asettamiemme tavoitteiden saavuttamista.

Meidän on ennen kaikkea painotettava, että kun rataverkko on avattu säilyttämällä samalla erittäin korkea turvallisuustaso, tavaraliikenne on ainakin yleisesti ottaen lisääntynyt huomattavasti Euroopan unionissa. Lisäksi pienet rautatieyritykset ovat voineet hoitaa tehtäviä, joita perinteiset yritykset ovat pitäneet kannattamattomina.

Olen iloinen, että mietinnössä korostetaan myös nykyistä rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisjärjestelmää, joka ei mahdollista oikeudenmukaisia kilpailuoloja tavaraliikenteen eri muotojen välillä. Alalla perittävien käyttömaksujen enimmäismäärä on mielestäni tärkeää yhdenmukaistaa mahdollisimman pian, jotta ulkoiset kustannukset voidaan ottaa paremmin huomioon ja jotta nykyään tavanomaista maksujen eksponentiaalista lisääntymistä voidaan rajoittaa.

Myös eurovinjettidirektiivistä on mielestäni keskusteltava enemmän, koska se toi edistystä, jonka on jatkuttava. Olen iloinen, että komission jäsen vahvisti tänä iltana, että asiaa koskevat keskustelut on tarkoitus aloittaa kesäkuussa 2008. Arvoisa komission jäsen, haluaisin komission lisäksi sitoutuvan johdollanne pian intermodaalisten infrastruktuurien nykyaikaistamis- ja kehittämisprosessiin, joka toteutetaan pääasiassa maantieliikenteen telemaattisten järjestelmien kansainvälisillä käytävillä Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmän (ERTMS) avulla ja joka mahdollistaa tosiasiallisen liittymän yhtäältä satamainfrastruktuurien ja toisaalta joki-infrastruktuurien kanssa.

Haluan komission myös antavan suosituksia, jotta rautateiden rahoitus saadaan vakautettua. Tässä yhteydessä on nähdäkseni otettava huomioon velan väheneminen, josta jotkin perinteiset rautatieyhtiöt ovat hyötyneet. Näin kaikilla rautatieliikenteen harjoittajilla on yhtäläiset toimintaedellytykset.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberts Zīle, UEN-ryhmän puolesta. (LV) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Barrot, haluan aluksi kiittää esittelijä Crameria mietinnöstä, vaikka siitä on epäilemättä esitetty hyvin ristiriitaisia arvioita. Käsittelen omissa lyhyissä huomautuksissani vain yhtä näkökohtaa. Minusta on ilahduttavaa, että mietinnössä painotetaan, että rautateiden tavaraliikennemarkkinoiden vapauttamisesta huolimatta Euroopan unionin rajavaltiot, kuten Baltian valtiot, ovat tosiasiassa riippuvaisia tavaraliikenteen asiakkaista, ja meidän tapauksessamme tämä tarkoittaa yleensä Venäjää. Jos Venäjä kuitenkin päättää työskennellä rautateiden monopoliyhtiön kanssa, meidän on varsin vaikeaa havaita ensimmäisen rautatiepaketin käyttöönoton tosiasiallinen vaikutus. Tästä asiasta on näin ollen mielestäni keskusteltava Venäjän kanssa ottaen huomioon myös muut mahdolliset näkökohdat. Tämä pitää paikkansa, etenkin kun otetaan huomioon Venäjän varapääministerin Ivanovin ilmoitus konttirahdin kuljettamisesta pelkästään Venäjän satamiin. Kiitos.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer, GUE/NGL-ryhmän puolesta. (NL) Arvoisa puhemies, kaikki ovat sanoneet jo vuosien ajan, että rautatiet ovat häviämässä kilpailun tavaraliikenteen osalta kaikissa EU-valtioissa. Sama pätee myös rajatylittäviin, pitkän matkan kuljetuksiin. Rautatiejärjestelmä soveltuu suuriin kuljetuksiin, ja lähinnä Saksan teollisuusalueilla ja niiden ympäristössä tätä tarkoitusta varten on rakennettu erityisiä rahtiratoja. Myös Alankomaissa hiljattain avattu Betuwe-rata, joka on osa Rotterdamista Saksan ja Sveitsin kautta Genovaan kulkevaa rahtikäytävää nro 1, on tällainen erikoisrata, joka ei sovellu lainkaan henkilöliikenteeseen.

Rautateiden suotuisasta lähtöasemasta huolimatta rautateitse kuljetettavien tavaroiden osuus on vähentynyt, ja joissakin tapauksissa niiden määrä on jopa vähentymässä. Suuri osa tavarakuljetuksista tehdään raskailla ajoneuvoilla, ja tavarat, joiden määrä on lisääntynyt valtavasti, kuljetetaan pääasiassa moottoriteitse, minkä vuoksi ne ruuhkautuvat yhä pahemmin.

Tämä siirtyminen johtuu pitkälti infrastruktuurista. Rautatieverkosto oli ennen erittäin tiheä, ja se kulki sekä maaseutukylien että kaupunkien satamien ja tehtaiden kautta. Rahtiratojen lisäksi oli myös konttiasemia, joihin tavaravaunut koottiin ja joissa ne jaettiin eri juniin. Koska monilla yhtiöillä oli omat yhteytensä rataverkkoon, tavaravaunut saattoivat liikennöidä suoraan satamalaiturin ja kauempana sijaitsevan yrityksen välillä ilman tavaroiden uudelleen lastausta. Tuolloin oli olemassa jo kaikki, mitä nykyään halutaan saavuttaa multimodaalisia järjestelmiä käyttämällä. Hallitukset ovat valitettavasti päättäneet supistaa rataverkkoa, koska sen katsotaan tuottavan tappiota. Monet pienet radat on poistettu käytöstä, ja monet yhteydet yrityksiin on lakkautettu. Toisaalta paljon tilaa vievän moottoritieverkon laajentamiseen on investoitu miljardeja.

Nykyään tavaroita voidaan kuljettaa ovelta ovelle usein vain raskailla ajoneuvoilla. Ne ovat välttämättömiä tavaroiden noudossa ja toimituksessa, ja pitemmät välikuljetukset näyttävät onnistuvan helpoiten moottoriteitse. Tavaraliikenteen palauttamista rautateille voitaisiin edistää huomattavasti, jos yritysten ratayhteydet ja konttiasemat otettaisiin uudelleen käyttöön.

Ensimmäinen rautatiepaketti perustuu osittain siihen oletukseen, että rautatieliikenteessä on sovellettava samoja työskentelymenetelmiä kuin maantie- ja lentoliikenteessä. Siinä tapauksessa kansainväliset yritykset järjestävät rajatylittävät kuljetukset alusta loppuun, ja tämä on houkuttelevin vaihtoehto kuljetusta tarvitseville. Ryhmäni on aina todennut, ettei tämä ole ainoa mahdollinen ratkaisu. Vaihtoehtona on kansallisten rautatieyhtiöiden yhteistyön tehostaminen. Niiden ei pidä pitää toisiaan kilpailijoina vaan kumppaneina Euroopan laajassa rautatieverkostossa. Yhteistyö nimenomaan hankaloituu, jos niitä rohkaistaan kilpailemaan keskenään. Toteutettujen toimien myönteisiä vaikutuksia ei ole ollut toistaiseksi havaittavissa. Vapaat markkinat eivät useinkaan ole ongelman ratkaisu vaan sen syy.

Esittelijä on oikeassa puolustaessaan jatkuvasti uutta vakioturvajärjestelmää, Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmää (ERTMS). Olemme tästä asiasta täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Olemme lisäksi panneet merkille, että kyseinen järjestelmä on otettu käyttöön huomattavasti odotettua hitaammin ja että vanhaa järjestelmää olisi käytettävä uuden rinnalla. Koska tavaraliikenteen keskivauhti on hidas, ERTMS-järjestelmä aiheuttaa vähemmän ongelmia tavaraliikenteessä kuin henkilöliikenteen nopeilla radoilla.

Olemme esittelijä Cramerin kanssa samaa mieltä myös siitä, että lento- ja maantieliikenne pidetään keinotekoisesti edullisena ja rautatieliikenne kalliina. Ellei tilanteeseen tule mitään muutosta, ympäristöä enemmän rasittava liikennemuoto pysyy voitolla.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission varapuheenjohtaja, hyvät kollegat, tämähän oli mielenkiintoista: jäsen Meijer palautti rautateiden historian suorastaan elävästi mieleemme. Hänenkin luulisi pikku hiljaa ymmärtävän, ettei kylästä kylään kulkevien tavaraliikenneratojen toteuttaminen ole realistista.

Hyvä esittelijä Cramer, en hyväksy myöskään sitä, että mustamaalaatte raskaat ajoneuvot yksioikoisesti. Kuorma-autoyritykset maksavat toki yhtiöveroa, ajoneuvoveroa, polttoaineveroa ja tiemaksuja. Lisäksi on yksinkertaisesti epärealistista väittää, että raskaiden ajoneuvojen kuljettaminen on ilmaista ja että kilpailu on vääristynyttä. Olen kanssanne täysin samaa mieltä siitä, ettei ole oikein, että Puolan valtiovarainministeri määrittää reittimaksut liian suuriksi. Tätä asiaa on kuitenkin käsiteltävä Puolan hallituksessa eikä EU:n lainsäädännössä. Meidän pitäisi ehkä muistuttaa Puolan hallitukselle, että reittimaksuilla on tarkoitus edistää rautatieliikennettä eikä tervehdyttää Puolan taloutta. Tämä ei tosin liity millään tavoin raskaisiin ajoneuvoihin.

Arvoisa puhemies, pyydän teitä varmistamaan, että kaikki jäsenvaltiot panevat myös toisen rautatiepaketin viipymättä täytäntöön. Mehän onnistuimme toteuttamaan vaatimuksen, jonka mukaan verkot oli avattava kansalliselle ja rajatylittävälle tavaraliikenteelle 1. tammikuuta 2007 mennessä. Tämä on nähdäkseni suuri mahdollisuus edistää EU:n markkinoiden rajatylittävää toimintaa.

Haluan puhua yhdestä komission jäsenen esiin ottamasta asiasta ja pyydän häntä selittämään sitä tarkemmin. Hän totesi, että komissio on valmis edistämään rautatievaunujen meluhaittojen vähentämistä ja aikoo antaa asiasta tiedonannon. Haluaisin tietää, milloin komission jäsen aikoo esitellä kyseisen tiedonannon. Uskooko hän, että tiedonannossa keskitytään EU:n laajuisiin näkökohtiin, vai mahdollistetaanko sillä kansallisten tukien myöntäminen? Etenkään suurkaupungeissa ei hyväksytä meluhaittoja, jotka aiheutuvat esimerkiksi asuinalueiden läpi yöllä liikennöivistä junista. Olemme komission jäsenelle erittäin kiitollisia, jos hän on valmis auttamaan tässä asiassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN). (PL) Arvoisa puhemies, ensimmäisen rautatiepaketin täytäntöönpanoa koskevassa Cramerin mietinnössä tuodaan esiin paketin täytäntöönpanoon liittyvät vaikeudet ja ongelmat. Jos rautatieliikenne kehittyy ja toimii moitteettomasti, rautateillä voidaan mahdollisesti kuljettaa aiempaa enemmän ihmisiä ja tavaroita. Näin voidaan vähentää maantieliikenteeseen kohdistuvaa kuormitusta ja hiilidioksidipäästöjä. Nopea henkilöliikenne voi myös kilpailla paikallisten lentoyhtiöiden ja linja-autoliikenteen kanssa. Yhdistämällä rautatie-, maantie- ja laivaliikenne voidaan alentaa kustannuksia ja tehostaa taloutta.

Rautatiepaketin täytäntöönpanossa on tuettava rautatiehankkeita ennen kaikkea sellaisissa valtioissa, joilla ei ole rataverkon ja infrastruktuurin laajentamiseen ja uudistamiseen tarvittavia varoja. Lisäksi on tuettava kaikkia hyvien käytäntöjen vaihtamiseen liittyviä toimia, jotta rautatieyhtiöille voidaan kehittää joustavia ja kilpailukykyisiä toimintamuotoja, jotta voidaan seurata liikenteen kehitystä hidastavia organisatorisia, hallinnollisia ja rahoituksellisia esteitä sekä poistaa ne ja jotta rautateitä voidaan tukea niiden ottaessa osuuden kansainvälisen maantieliikenteen toiminnoista.

Haluan kiittää esittelijä Crameria tästä tarpeellisesta ja tarkkanäköisestä mietinnöstä.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL).(PT) Tänään käsiteltävänä olevaan mietintöön sisältyy näkökohtia, joissa otetaan huomioon Euroopan unionin edistämän julkisten rautatieliikennepalvelujen vapauttamisen ja yksityistämisen takana olevat suurten yksityisten etujen vaatimukset. Vastustamme julkisten rautatieliikennepalvelujen vapauttamista ja yksityistämistä.

Mietinnössä olisi mielestämme sen sijaan tuomittava se, että EU-valtioissa hajotetaan julkisia palveluja ja julkisia yhtiöitä, suljetaan sivuratoja ja -asemia, supistetaan palveluja ja junien määrää, vähennetään julmasti rautateiden työntekijöiden määrää sekä lisätään epävarmoja työpaikkoja tällä alalla. Mietinnössä olisi mielestämme puolustettava julkisten rautatiepalvelujen edistämistä myös muissa yhteyksissä ylläpitämällä vahvoja julkisia yhtiöitä kaikkine ansioineen ja tehokkaine hallintotapoineen, jotta voidaan varmistaa laadukkaat palvelut ja tiukat turvallisuusnormit. Mietinnössä olisi puolustettava varmoja, laadukkaita, miellyttäviä ja kohtuuhintaisia suuren kapasiteetin julkisia rautatiepalveluja, jotka täyttävät kaikki henkilöjen liikkuvuuden ja tavaraliikenteen tarpeet. Siinä olisi puolustettava myös alan työntekijöiden työsuhdeturvaa edistämällä työntekijöiden ottamista yritysten ylimmän johtoryhmän jäseniksi, tehostamalla työntekijöiden urakehitystä, parantamalla palkkoja sekä varmistamalla jatkuva koulutus.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, komission varapuheenjohtaja. (FR) Arvoisa puhemies, kiitän kaikkia puhujia minulle esitetyistä viisaista huomautuksista.

Sanon kuitenkin muutaman sanan asiasta, johon parlamentti ei yllättäen kiinnittänyt juurikaan huomiota. Tämä asia on ratainfrastruktuurin hoidon ja liikennepalvelujen tarjoamisen eriyttäminen. Se itse asiassa nimenomaan mahdollistaa täysimääräisen kilpailun. Meidän on varmistettava syrjimätön pääsy rataverkkoon, jotta uusien toimijoiden markkinoille tulo helpottuu. Tämä on erittäin tärkeää.

Vastaan seuraavaksi joihinkin kysymyksiin. Usean liikennemuodon käytöstä eli komodaalisuudesta totean, että tavoitteenamme oli vain selittää, että rautatieliikennettä, joka on kiistatta paras ratkaisu pitkän matkan kuljetuksille, on voitava täydentää paikallisliikenteellä, jota voidaan joissakin tapauksissa tarjota vain maanteitse, kuten jäsen Jarzembowski totesi. Rautateiltä ei siis pyritä ottamaan mitään pois, vaan tarkoituksena on päinvastoin auttaa rautateitä saamaan niille kuuluva asema. Totean erityisesti jäsen Navarrolle, ettei tarkoituksesta saa tietenkään erehtyä. Tarkoituksena on todellakin siirtää tavaraliikenne onnistuneesti maanteiltä rautateille, mikä on erittäin tärkeää minulle, kuten teillekin. Minun on myös todettava, että olipa kyse Euroopan laajuisten verkkojen infrastruktuurien rahoittamisesta tai yhteentoimivuudesta, jonka Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmä ja Euroopan junanvalvontajärjestelmä jatkossa mahdollistavat, tai liikkuvan kaluston ristiinhyväksynnästä tai tavaraliikenteen edistämisestä Euroopan käytävillä, kaikilla näillä toimillamme tavaraliikenne pyritään siirtämään mahdollisimman onnistuneesti maanteiltä rautateille. Tässä asiassa lähestymistapamme on mielestäni täysin selkeä.

Hyvä jäsen Griesbeck, vahvistan, että komissio aikoo esitellä rautatiealan valtiontukia koskevat suuntaviivat vuoden loppuun mennessä. Haluan myös vahvistaa jäsen Jarzembowskille, että vaunujen meluhaittoja koskeva tiedonanto on tarkoitus antaa ensi syksynä. En osaa antaa tarkempia tietoja tällä hetkellä, koska tiedonantoa ollaan vasta valmistelemassa.

On tietenkin muitakin kysymyksiä, jotka ansaitsevat vastauksen. Haluan teidän joka tapauksessa tietävän, että olen todellakin kuunnellut kaikkia puhujia erittäin tarkkaavaisesti. Esittelijä Cramerin ja hänen valiokuntansa työstä on nähdäkseni paljon hyötyä komissiolle. Haluan vielä kerran toistaa, että haluamme liikennemuotojen välille ja rautatieliikenteen sisälle oikeudenmukaiset kilpailuolot, joiden ansiosta tavaraliikennettä voidaan siirtää tehokkaasti rautateille. Totean vielä kerran, että olemme erittäin sitoutuneita tähän siirtymiseen etenkin ympäristöön ja tieverkkomme ruuhkien vähentämiseen liittyvistä syistä.

Kaikista kuviteltavissa olevista syistä rautateitä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Pyrin todellakin joka päivä päättäväisesti edistämään rautatieliikennettä. Olen lisäksi todennut Alankomaihin avatun Betuwe-radan olevan osoitus siitä, että Euroopassa ollaan tosiasiassa halukkaita antamaan rautateille niille kuuluva asema. Jos joissakin tapauksissa esiintyy maksujen perintään liittyviä ongelmia, jäsenvaltioiden on kannettava vastuunsa. Tavaraliikenteen siirtyminen maanteiltä rautateille on todellakin EU:n ensisijainen tavoite. Myös hallitusten on asetettava tämä ensisijaiseksi tavoitteekseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan keskiviikkona 11. heinäkuuta 2007.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö