Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0130(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0178/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0178/2007

Keskustelut :

PV 10/07/2007 - 19
CRE 10/07/2007 - 19

Äänestykset :

PV 11/07/2007 - 7.11
CRE 11/07/2007 - 7.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0337

Puheenvuorot
Tiistai 10. heinäkuuta 2007 - Strasbourg EUVL-painos

19. Lentoliikenteen harjoittamisen yhteiset säännöt (keskustelu)
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. Esityslistalla on seuraavana Arūnas Degutisin laatima liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietintö (A6-0178/2007) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä (uudelleen laadittu) (KOM(2006)0396 C6-0248/2006 2006/0130(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Arūnas Degutis (ALDE), esittelijä. – (LT) Tällä asetuksella on tarkoitus korvata kolme voimassa olevaa asetusta, jotka muodostavat yhteisön sisäisiä lentoliikennemarkkinoita koskevan kolmannen lainsäädäntöpaketin. Edellä mainituissa asetuksissa säädetään lentoliikenteen harjoittajien lupien myöntämistä ja peruuttamista koskevista menettelyistä, periaatteista, joilla yhteisön lentoliikenteen harjoittajille taataan vapaa pääsy yhteisön sisäisille lentoreiteille, sekä kuljetusmaksujen vapauttamisesta.

Kun kolmatta lainsäädäntöpakettia alettiin soveltaa, lentoliikenne lisääntyi Euroopassa ennennäkemättömästi. Vanhat monopolit hävisivät, perustettiin paikallisen lentoliikenteen järjestelmä, ja kuluttajia hyödyttävä kilpailu, etenkin hintakilpailu, lisääntyi kaikilla markkinoilla. Säännellyistä ja kahdenvälisiin sopimuksiin perustuvista EU:n lentoliikennemarkkinoista tuli erittäin kilpailukykyiset markkinat.

On luonnollista, että kun kolmatta lainsäädäntöpakettia on sovellettu joitakin vuosia, jotkin säännökset ovat vanhentuneet ja joidenkin soveltaminen on puutteellista. Tällaisia säännöksiä on nyt tarkistettava tai tarkasteltava uudelleen, tai ne on poistettava kokonaan.

Nyt käsiteltävänä olevan ehdotuksen tarkoituksena on muuttaa kolmea mainittua asetusta. Muutoksella pyritään helpottamaan asetusten soveltamista, yksinkertaistamaan niiden oikeudellisia perustoja, poistamaan vanhentuneet osat ja asettamaan uusia, tiukempia vaatimuksia.

Komission ehdotus on mielestäni looginen, ja olen samaa mieltä siitä, että voimassa olevien asetusten tarkistaminen on paitsi järkevää myös tarkoituksenmukaista ja tärkeää. Liikenne- ja matkailuvaliokunnan mielestä – ja tietenkin myös minun mielestäni – joitakin asetuksen keskeisiä osia on kuitenkin täsmennettävä.

Otan esiin joitakin tällaisia osia.

Käsittelen ensimmäiseksi vuokrausta. Jäsenvaltioissa on erilaisia vuokrasopimuskäytäntöjä. Tämä voi vääristää markkinoita sekä aiheuttaa yhteiskunnallisia ja lentoturvallisuutta koskevia ongelmia. Tästä syystä on selvää, että on otettava käyttöön uudet yleiset vaatimukset. Asetusehdotuksen 13 artiklassa ehdotetut säännöt ovat liian ankaria, eikä niissä oteta huomioon joitakin lentoliikennealan ominaispiirteitä, etenkään sesonkipainotteisuutta. Näin ollen olisi hyvä löytää järkevä tasapaino yhteiskunnallisten ja turvallisuutta koskevien kysymysten sekä lentoyhtiöiden toiminnan tehostamisen välillä. Uskon, että liikenne- ja matkailuvaliokunnan tekemästä kompromissista voi olla hyötyä tämän ongelman ratkaisemisessa.

Seuraava asia on hinnoittelun avoimuus. Kannatamme sitä, että komission tavoitteena on kieltää sellaisten kuljetusmaksujen mainostaminen ja julkaiseminen, jotka eivät sisällä kustannuksia, lisämaksuja, maksuja ja veroja. Lentoyhtiöiden velvollisuus julkaista vain lopulliset hinnat on mielestäni muotoiltava selkeästi. Tässäkin asiassa olemme onnistuneet laatimaan kompromissin, jossa otetaan huomioon myös kuluttajien tarpeet.

Seuraavaksi otan esiin erityiset yhteiskunnalliset näkökohdat. Muiden ryhmien kollegojen esittämät niitä koskevat ehdotukset ovat mielestäni ennenaikaisia, ellei niiden hyväksymisen mahdollisia seurauksia analysoida tässä vaiheessa. Pyydämme siksi komissiota laatimaan tutkimuksen, jonka perusteella näitä asioita voidaan säännellä estämättä lentoliikenteen kilpailukyvyn parantumista.

Seuraavaksi käsittelen matkustajien turvaa. Komission ehdotuksessa ei esitetä selkeää järjestelmää, jolla taataan, etteivät matkustajat joudu kärsimään lentoyhtiön konkurssin vaikutuksista, etteivät he esimerkiksi jää ilman korvausta lennon peruuntuessa tai ettei heitä jätetä ulkomailla oman onnensa nojaan. Asetukseen olisi näin ollen mielestämme sisällytettävä matkustajien turvaa koskevia säännöksiä (tarkistukset 15–16).

Seuraava aihe on velvollisuus tarjota julkisia palveluja ja alueelliset lentokentät. Alueellisen lentoaseman käsitteeseen, joka velvoittaa tarjoamaan julkisia palveluja, sisällytetään uskoakseni väistämättä sellaisia lentoasemia, jotka sijaitsevat taloudellisesti vaurailla alueilla, mutta taloudellista tai yhteiskunnallista tukea tarvitsevilla alueilla sijaitsevia lentoasemia saatetaan jättää määritelmän ulkopuolelle. Koska velvoitetta tarjota julkisia palveluja tällä periaatteella voidaan soveltaa ainoastaan taloudellisista tai yhteiskunnallisista ongelmista kärsiviä alueita palveleviin lentoasemiin, ehdotan, että vaikeasti määriteltävissä oleva alueellisen lentoaseman käsite poistetaan tästä asiakirjasta.

Edellä mainittujen kohtien lisäksi lukuisat määritelmät ja ehdot kaipaavat selvennystä, jotta voidaan välttää väärinkäsitykset ja säännösten virheellinen soveltaminen.

Viimeiseksi otan esiin yhteisön sisäisen lentoliikenteen. Vaikka ehdotimme edellä mainittuihin asioihin joitakin tarkistuksia, kannatamme ehdotettua komission toimivallan laajentamista yhteisön sisäistä lentoliikennettä koskevissa päätöksissä. Koska komissio voi neuvotella tietyistä oikeuksista yksittäisiä jäsenvaltioita tehokkaammin, sille on annettava mahdollisuus siihen. Tästä on osoituksena myös Venäjän kanssa tehty Siperian ylilento-oikeuksia koskeva sopimus.

Tästä syystä on suositeltavaa, että 15 artikla hyväksytään komission ehdottamassa sanamuodossa. Tässä oli lyhyt kuvaus palvelujen tarjonnan ominaispiirteistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, komission varapuheenjohtaja. (FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, tänään käsiteltävänä oleva ehdotus on Euroopan yhteisön suuri menestystarina. Sen tarkoituksena on itse asiassa nykyaikaistaa ja täydentää vuoden 1992 asetusta, jolla luotiin EU:n ilmailun sisämarkkinat. Näiden markkinoiden ansiosta lentoliikenne on laajentunut Euroopassa ennennäkemättömästi.

Lentoyhtiöitä on aiempaa enemmän, ja myös liikenne ja kilpailu ovat yleisesti ottaen lisääntyneet. Kun markkinat vapautettiin kokonaan vuonna 1997, reittien määrä on lisääntynyt yli 60 prosenttia. Nykyään lennetään yhä useampiin kaupunkeihin, ja uusia kohteita on tullut etenkin eristyksissä oleville alueille. Uusien kilpailijoiden tulo markkinoille on alentanut huomattavasti hintoja lukuisilla reiteillä. Yhä useammat eurooppalaiset voivat nykyään matkustaa lentokoneella. Tämä kehitys edistää talouskasvua sekä suorien ja välillisten työpaikkojen perustamista.

Ottaen huomioon tämän onnistuneen kehityksen komissio aikoo säilyttää näiden vapautettujen markkinoiden perusperiaatteet. Ehdotuksella pyritään vain yksinkertaistamaan voimassa olevan lainsäädännön konsolidointia. Siinä ehdotetaan myös joitakin mukautuksia, joilla tehostetaan lainsäädännön soveltamista. Tarkistuksen avulla tekstistä voidaan ensinnäkin poistaa vanhentuneet osat, jotka liittyvät markkinoiden vapauttamiseen sovellettuun siirtymäkauteen. Tekstiä on selkiytetty, tulkinnanvaraiset kohdat on poistettu ja kolme asetusta on konsolidoitu yhdeksi tekstiksi.

Toiseksi ehdotuksen tavoitteena on yhteisön säännösten tehokas ja yhtenäinen soveltaminen. Kolmatta lainsäädäntöpakettia sovelletaan tällä hetkellä eri tavoin eri jäsenvaltioissa. Tämän tarkistuksen ansiosta lainsäädännön soveltaminen yhdenmukaistuu etenkin liikennelupien myöntämisen ja valvonnan osalta. Ehdotuksella tehostetaan myös yhtiöiden, etenkin uusien tulokkaiden, taloudellisen tilanteen seurantaa.

Kolmanneksi ehdotuksella parannetaan yhteisön sisäisten palvelujen ja kolmansien maiden lentoyhtiöiden kauttakulun koordinointia jäsenvaltioissa. On tärkeää edistää koordinoitua yhteisön lähestymistapaa, jotta voidaan varmistaa EU:n markkinoiden yhtenäisyys ja helpottaa kolmansien maiden kanssa neuvottelevien työtä.

Neljänneksi ehdotuksessa puolustetaan matkustajien uusia oikeuksia. Niitä ovat matkustajien oikeus saada täydelliset tiedot lipun todellisesta hinnasta, joka sisältää verot, maksut ja kustannukset, sekä oikeus siihen, ettei matkustajia syrjitä lipun ostossa kansalaisuuden tai asuinpaikan perusteella.

Ajantasaistetulla versiolla on näin ollen tarkoitus lisätä EU:n sisämarkkinoiden houkuttelevuutta kolmansissa maissa. Näitä periaatteita sovelletaan paitsi Sveitsiin ja muihin Euroopan talousalueen valtioihin myös Marokkoon ja Kaakkois-Euroopan valtioihin, ja ne ovat vertailukohtana kansainvälisellä tasolla.

Arvoisa puhemies, kiitän Euroopan parlamenttia tämän asian ripeästä käsittelystä. Esittelijä Degutis on tehnyt erinomaista työtä. Kiitän liikenne- ja matkailuvaliokunnan puheenjohtajaa Paolo Costaa sekä kaikkia valiokunnan jäseniä, sillä täytyy myöntää, että parlamentti on selvästikin parantanut komission tekstiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, haluan aluksi lausua esittelijä Degutisille ja kaikille asian käsittelyyn osallistuneille parlamentin jäsenille lämpimät kiitokset yhteistyöstä. Olen vakuuttunut, että meillä on nyt valiokunnassa toimitetun äänestyksen jälkeen tasapainoinen ja käytännönläheinen lentoliikenteen harjoittamista käsittelevä mietintö. Komission alkuperäinen ehdotus oli tällä kertaa perusteellisesti harkittu ja tavoitteen kannalta mielekäs, joten olen erittäin kiitollinen myös komissiolle.

Koska olen periaatteessa tyytyväinen valiokunnassa toimitetun äänestyksen tulokseen, käsittelen vain kuljetusmaksujen ilmoittamisen avoimuutta koskevia vaatimuksia. Olen alusta alkaen kannattanut sitä, että avoimuus toteutetaan ilman lisäbyrokratiaa ja että kaikki asianosaiset otetaan mukaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Mainostetusta kuljetusmaksusta on käytävä selvästi ilmi, mitä maksuja, kuluja ja veroja siihen sisältyy ja mihin ne menevät. Lentolippujen hintojen on oltava kuluttajille helposti ymmärrettäviä ja avoimia. Tämä pätee etenkin kuljetusmaksujen mainontaan Internet-sivustoilla.

Keinoista ja tarkasta soveltamisalasta ei ole kuitenkaan päästy vielä sopimukseen. Tarkistuksessa 48 säädetään, että verot ja maksut on lueteltava ja koottava neljään luokkaan. Nämä luokat ovat ensinnäkin verot ja muut maksut valtiolle, toiseksi lennonjohdon saamat maksut, kolmanneksi lentoyhtiöiden saamat maksut, palkkiot ja muut kustannukset sekä neljänneksi lentoasemayrityksen saamat maksut, palkkiot ja muut kustannukset. Ongelmana on, ettei lennonjohdon saamia maksuja voida määrittää tarkasti etukäteen. Pyydän siksi huomenna ryhmäni puolesta, että toinen luokka eli lennonjohdon saamat maksut poistetaan kohta kohdalta -äänestyksellä.

Tästä tarkistuksesta huolimatta saavutettu kompromissi täyttää täysin avoimuusvaatimuksen, ja siinä otetaan huomioon sekä matkustajien että lentoyhtiöiden edut. Minä ja ryhmäni emme voi näin ollen kannattaa esittelijän uusia tarkistuksia 54 ja 55.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrich Stockmann, PSE-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, kannatamme komission ehdotusta ja tietenkin myös esittelijän mietintöä, koska molemmilla edistetään EU:n lentoliikenteen sisämarkkinoiden toteutumista ja parannetaan turvallisuutta. Haluan ottaa esiin neljä asiaa ja korostaa niitä.

Hyväksytty hintojen avoimuutta koskeva säännös on ensinnäkin selkeä voitto kuluttajille. Vastedes kansalaisia ei voida enää houkutella harhaanjohtavalla täkymainonnalla. Kaikki kuljetusmaksut on ilmoitettava kattavasti ja yksityiskohtaisesti myyntikanavasta riippumatta. Lennonjohdon saamat maksut määritetään tietenkin kiinteinä maksuina, mutta hintojen on oltava loppujen lopuksi ymmärrettäviä. Tästä meidän ei kuitenkaan tarvitse kiistellä. Kaiken kaikkiaan selkiytämme matkustajille annettavia tietoja ja tehostamme kilpailua.

Toiseksi totean niin kutsutuista wet lease -sopimuksista, että laadimme niitä varten tasapainoisen järjestelmän, jossa otetaan huomioon lentoyhtiöiden tarpeet, kun hinnoittelussa on sesonkikohtaisia vaihteluja tai kun on kyse poikkeuksellisesta tarpeesta, jolloin lentoyhtiöiden on turvauduttava tällaiseen käytäntöön. Järjestelmässä tehdään myös selväksi, ettei EU:n turva- ja sosiaalinormien laiminlyöntiä hyväksytä.

Kolmanneksi totean, että meidänkin mietinnössämme on lukuisia työntekijöihin sovellettavaa sosiaalilainsäädäntöä koskevia tarkistuksia, kuten monissa ilmailulainsäädäntöä koskevissa mietinnöissä. Komission on viimeinkin tehtävä tätä asiaa koskeva ehdotus, jotta voimme täyttää aukon, jonka palveludirektiivi jätti ja jota nyt käsiteltävällä asetuksella ei voida täyttää.

Neljäs asiani on, että uusi yksivaiheinen liikenteen jakamismenetelmä on yksinkertaisempi ja nopeampi kuin kaikki tähänastiset menetelmät. Tämä on myös tulevaisuutta ajatellen hyvä päätös, jonka ansiosta infrastruktuurikapasiteetin pullonkaulojen estämiseksi voidaan toteuttaa aiempaa joustavampia toimia.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski, UEN-ryhmän puolesta. – (PL) Arvoisa puhemies, kiitän esittelijä Degutisia mietinnöstä. Komission jäsen Barrot on oikeassa siinä, että lentoliikenteen sisämarkkinoiden kolmas lainsäädäntöpaketti, joka on nyt 15 vuotta vanha, on edistänyt merkittävästi Euroopan siviili-ilmailun kehitystä.

Nyt tarvitaan muutosta etenkin vuokraukseen, lentoliikenteen harjoittamista koskeviin lupamenettelyihin, sosiaaliasioihin, matkustajien suojeluun lentoliikenteen harjoittajan konkurssilta ja niin edelleen. Myös lentoliikenteen kahdeksan vapauden asianmukainen noudattaminen on tärkeää.

Lentolippujen hintojen avoimuus on asia, joka herättää suuria tunteita. Matkustajat haluavat tietää, kuinka paljon he tosiasiassa maksavat lipuista. He eivät halua mitään naamioituja mainontakikkoja.

Olen samaa mieltä siitä, että tällä asetuksella ja viiden kuukauden kuluttua voimaan tulevalla direktiivillä, jolla estetään epäoikeudenmukaista kilpailua, lisätään matkustajien oikeuksia. Matkustaja joutuu sekä lentoliikenteen harjoittajan että lentoaseman toimien kohteeksi. Matkustajia kohdellaan valitettavasti liian usein kuin rahtia.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (CS) Hyvät kollegat, yhdistän yhteisössä sovellettavat lentoliikenteen harjoittamisen yhteiset säännöt lentoliikenteen kolmanteen lainsäädäntöpakettiin tai sen täytäntöönpanoon liittyviin ongelmiin. Suurin ongelma on kenties liikenteen turvallisuus, joka edellyttää työntekijöiden sosiaaliolojen turvaamista myös tapauksissa, joissa ilma-aluksia vuokrataan miehistöineen, sekä aina etusijalla olleiden matkustajien turvallisuuden varmistamista. Tämän lisäksi ongelmia aiheuttavat lentoyhtiöiden taloudellinen tilanne sekä ilma-aluksen vuokraukseen, myös vuokrauksen enimmäiskestoaikaan, sovellettavia ehtoja ja edellytyksiä koskevat tiukemmat vaatimukset.

Kuluttajien olisi mielestäni myös hyvä tietää, mitä he ovat tarkalleen ottaen ostaneet rahoillaan. Suhtautuisitte varmasti itsekin epäilevästi lentoyhtiön mainoksiin, joissa luvataan lentomatka yhdellä eurolla. Toinen kysymys on, miten yksityiskohtainen hintaerittelyn pitäisi olla ja mitä sen olisi tarkalleen ottaen sisällettävä. Tässä yhteydessä on erittäin tärkeää selkiyttää matkustajien ja ilma-alusten käsittelyyn liittyvien kustannuserien jakaumaa sekä loputonta keskustelua kohtuullisen voiton käsitteestä. Vastustan ehdottomasti keskustelun aikana syntynyttä ajatusta siitä, että tässä on kyse teknisistä standardeista ja ettei sosiaaliasioilla ole merkitystä.

Haluan kiittää esittelijä Degutisia. Hänkin mainitsi sosiaaliasiat puheessaan. Esittelijä on tehnyt loistavaa työtä, ja meidän on syytä kannattaa hänen mietintöään. Hyväksymme kaikki ehdotetut tarkistukset, lukuun ottamatta tarkistuksia 16, 29, 37, 40, 42, 49 ja 50. Useimmissa tapauksissa kyse ei ole perustavanluonteisesta erimielisyydestä. Vastustamme tarkistuksia lähinnä siksi, että samaa asiaa on ehdotettu kahdessa kohdassa tai että on olemassa parempia vaihtoehtoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission varapuheenjohtaja, hyvät kollegat, haluan ottaa esiin vielä kolme seikkaa. Lentoliikenteen kolmatta lainsäädäntöpakettia konsolidoitaessa kuljetusmaksujen avoimuuden kannalta on tärkeää, että harhaanjohtava täkymainonta estetään. Lisäksi on merkityksellistä, vastaavatko matkustajilta perittävät kiinteät turvamaksut turvatoimien kustannuksia. Minusta tuntuu, että lentoasemat pyrkivät hankkimaan joillakin turvamaksuilla vain lisätuloja. Kustannusten avoimuuden kannalta on erittäin tärkeää, että turvamaksut todellakin vastaavat turvatoimista aiheutuvia kustannuksia.

Toiseksi haluan käsitellä lentoasemien välistä kilpailua kahdesta näkökulmasta. Pyydän komission jäsentä antamaan heti pari esimerkkiä, joista käy ilmi, missä määrin yhteisön alueellisille lentoasemille myönnettävistä hyväksyttävistä (tai kielletyistä) tuista annettuja komission suuntaviivoja tosiasiassa sovelletaan. Yhteisössä on nähdäkseni erittäin paljon sellaisia alueellisia lentoasemia, jotka voivat toimia vain tukien ansiosta ja jotka eivät voi koskaan tulla omin avuin taloudellisesti toimeen. Tällaisissa tapauksissa tukien myöntäminen olisi oikeastaan lopetettava komission suuntaviivojen nojalla.

Kolmanneksi totean, että lentoliikenteen kolmannen lainsäädäntöpaketin konsolidoinnilla muutetaan hieman lentoasemajärjestelmän määritelmää. Pyydän komission jäsentä selventämään tätäkin asiaa jossain vaiheessa. Ei ole hyväksyttävää, että vain samaa taajama-aluetta palvelevat lentoasemat voivat lain mukaan muodostaa lentoasemajärjestelmän ja että esimerkiksi Frankfurtin ja Frankfurt Hahnin lentoasemat, jotka sijaitsevat 120 kilometrin etäisyydellä toisistaan, väittävät palvelevansa samaa taajama-aluetta, minkä perusteella ne on katsottava lentoasemajärjestelmäksi. Komission jäsenen ei pidä missään tapauksessa sallia tällaisia hallitsemattomasti lisääntyviä lentoasemajärjestelmiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (PSE). – (ES) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijä Degutisia suurenmoisesta joustavuudesta, jota hän on osoittanut hyväksyessään eri jäsenten ehdotuksia. Kiitän myös komission jäsentä erinomaisesta johdantopuheenvuorosta, joka osoitti, että tällä tekstillä ehdottomasti parannetaan lainsäädäntöä. Sillä nimittäin ajantasaistetaan, yksinkertaistetaan ja konsolidoidaan parhaat osat säännöksistä, jotka olivat vanhentuneita ja jotka oli saatettava pian ajan tasalle alan kehityksen vuoksi.

Ilmailun kaltaisella paljon kärsineellä alalla tästä hyötyvät tosiasiassa kaikki alan toimijat, etenkin matkustajat. Tällaisten säännösten epäjohdonmukaisuus vääristää sisämarkkinoiden toimintaa, ja uskomme sen tavallisesti aiheuttavan myös palvelun laatuun, turvallisuuteen ja työehtoihin liittyviä riskejä.

Muut jäsenet ovatkin jo maininneet suurimman osan parlamentin tekemistä parannuksista ja saavutuksista, mutta haluan korostaa, että avoimuutta on lisättävä ja että lentoyhtiöiden ja lentoliikenteen harjoittajien taloudellista tilannetta on valvottava.

Ala on kasvanut räjähdysmäisesti, ja potentiaalisten asiakkaiden taskut houkuttavat lentoyhtiöitä – maahanmuuttajilla on esimerkiksi kotimaassani yhä enemmän ostovoimaa työn laillistamisen vuoksi. Tästä syystä nykyään on huomattavasti aiempaa tärkeämpää, että säännöksiä ja ehtoja sovelletaan tarkasti, jotta voidaan estää lippujen myynnissä tavallisesti tapahtuvat petokset ja väärinkäytökset sekä kaikkialla esiintyvät yhtiöiden salakavalat tarjoukset.

Säännökset, joilla estetään tällaisten petosten ja mahdollisten konkurssien yhteiskunnalliset vaikutukset tai lievennetään niitä, ovat nähdäksemme erittäin järkeviä. Tekstiin tehtyjä oleellisia parannuksia ovat mielestämme myös hintojen avoimuus ja matkustajien syrjimättömyys lippujen ostossa ostokanavasta riippumatta.

Muita esiin tulleita näkökohtia, joihin on tehty myös parannuksia, ovat esimerkiksi alan työntekijöiden sosiaalioloihin liittyvät asiat. Myönteinen saavutus ja parannus on ollut myös se, että tavoitteena on torjua taloudellista ja yhteiskunnallista tilannetta horjuttavaa sosiaalista polkumyyntiä sekä estää käyttämästä hyväksi eri toimipaikoista käsin rajatylittävää toimintaa harjoittavien yritysten työllistämiä lähettyjä työntekijöitä.

Kaikkein parasta on, että tämän mietinnön laadintaprosessin aikana aloitetun keskustelun ansiosta tarkistuksessa 61 vaaditaan sosiaali- ja työoloja koskevaa lainsäädäntöehdotusta, joka komission on mielestäni laadittava pikaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, halpalentoyhtiöiden ansiosta miljoonilla kansalaisilla on nykyään mahdollisuus matkustaa lentokoneella. Olen komission jäsenen kanssa samaa mieltä siitä, että ilmailun sisämarkkinat on ollut harvinaislaatuinen menestys. Irlantilaisen Ryanairin kaltaiset lentoyhtiöt ovat mullistaneet ilmailualan ja asettaneet vanhemmille, vakiintuneemmille ja kalliimmille lentoyhtiöille paineita seurata esimerkkiä. Kuluttajat ja matkustajat hyötyvät tällaisesta kilpailusta.

Haluan kuitenkin käsitellä asiaa, jonka jo neljä puhujaa on tänä iltana maininnut, nimittäin yhtä tähän alaan liittyvää ongelmaa. Tällaisilla kilpailuhenkisillä markkinoilla lentoyhtiöt ovat langenneet – ja lankeavat edelleen – äärimmäisen houkuttelevaan mutta erittäin harhaanjohtavaan hintamainontaan. Viiden sentin hintaiseksi mainostettu lentolippu tuntuu todellakin erittäin houkuttelevalta, mutta kun kuluttaja varaa lennon joko online-periaatteella tai muulla tavoin, viiden sentin lentolippu saattaa maksaakin monta sataa euroa, kun siihen lisätään verot ja muut maksut.

Otin tämän asian esiin parlamentissa viime tammikuussa esittämässäni kysymyksessä, johon komissio antoi seuraavan vastauksen. "Komissio ehdotti, että 'yhteisössä toimivien [...] lentoyhtiöiden on annettava yleisölle kattavat tiedot kuljetus- ja rahtimaksuistaan ja niihin liittyvistä ehdoista', kunnioittaen kuitenkin vapaan hinnoittelun periaatetta. Näin kuluttajat saisivat tietoja todellisista hinnoista (lipun hinnasta sekä erilaisista maksuista ja veroista)."

Degutisin mietinnössä, josta tänä iltana keskustelemme, tämä toteutetaan käytännössä, mikä on erittäin myönteistä. On äärimmäisen myönteistä ja tärkeää, että lentoyhtiöt velvoitetaan täydelliseen avoimuuteen, koska kuluttaja tietää silloin alusta alkaen, mitä hänen on tarkalleen maksettava. Pelkästään tämä ei vähennä lentomatkustajien määrää, kuten monet luulevat. Tämä mielestäni tehostaa kilpailua ja hyödyttää matkustajia.

Voisiko komission jäsen kertoa, milloin tarkalleen voimme odottaa tämän toteutuvan? Minun mielipiteeni on, että mitä aiemmin, sen parempi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, komission varapuheenjohtaja. (FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kiitän kaikkia puhujia ja suhtaudun myönteisesti useimpiin ehdotettuihin tarkistuksiin. Ne ovat hyödyllisiä, sillä niillä selkiytetään useita kohtia, etenkin yhtiöiden taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteen seurantaan liittyviä kohtia tai ilma-alusten vuokrausta koskevia asioita.

Kannatan varauksettomasti parlamentin ehdottamia pääasiallista toimipaikkaa koskevia parannuksia, jotta voidaan varmistaa yhtiöiden tehokas seuranta, joka kuuluu kansallisten viranomaisten vastuualueeseen. Komissio hyväksyy myös ehdotuksenne, jotka koskevat liikennelupien myöntämiseen tai peruuttamiseen sovellettavia ehtoja, vaikka emme voikaan hyväksyä sitä, että lupa voidaan peruuttaa pelkän epäilyn perusteella. Julkisen palvelun velvoitteen ja lentoasemien koordinoinnin yksinkertaistaminen joustavoittaa ja tehostaa näiden toimien täytäntöönpanoa.

Komissio voi hyväksyä ongelmitta valtaosan tarkistuksista, mutta esitän teille kuitenkin joitakin varauksia. Ymmärrän ja olen samaa mieltä siitä, että on löydettävä ratkaisuja sellaisia matkustajia varten, jotka ovat jääneet oman onnensa nojaan lentoyhtiön ajauduttua konkurssiin. Jäsen Ayala Sender otti tämän asian esiin. Asetusta on todellakin tarkistettu nimenomaan tällaisten tilanteiden vuoksi, ja muutosten tarkoituksena on vahvistaa liikennelupien myöntämiseen sovellettavia ehtoja sekä yhtiöiden taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteen seurantaa. En voi kuitenkaan tässä vaiheessa hyväksyä uutta velvoitetta, jonka toteutettavuutta ja soveltamisalaa ei ole vielä analysoitu talouden ja rahoituksen kannalta. Meidän olisi siksi mielestäni todettava, että tarvitsemme korvaus- ja takaisinkuljetusehtoja koskevia säännöksiä. Meidän ei pitäisi päättää ratkaisusta, jonka tosiasialliset vaikutukset eivät ole vielä tiedossa.

Toinen varaukseni koskee sosiaalista ulottuvuutta. On äärimmäisen tärkeää, että kansalliset viranomaiset soveltavat oikein asianmukaista kansallista ja EU:n lainsäädäntöä. Jäsenvaltioita on hyvä muistuttaa näistä EY:n perustamissopimuksesta ja kansallisesta lainsäädännöstä johtuvista velvoitteista, mutta nyt esillä oleva alakohtainen asetus ei tunnu kaikkein tarkoituksenmukaisimmalta tämän asian käsittelyyn. Tätä asiaa on tarkasteltava lähemmin, jotta voidaan käsitellä kaikkia näkökohtia ja määritellä tosiasialliset tarpeet, jotka edellyttävät yhteisön toimia. Esittelijä on mielestäni oikeassa ehdottaessaan, että johdanto-osan perustelukappaleessa viitataan jäsenvaltioiden velvoitteisiin.

Haluan tietenkin myös vastata niille, jotka esittivät minulle ehdotukseen liittyviä kysymyksiä. Komissio tekee todellakin parhaillaan tutkimusta ilmailun sisämarkkinoiden vaikutuksista työllisyyteen sekä työoloihin ja -ehtoihin. Tämän vuoden 2007 lopussa valmistuvan tutkimuksen perusteella voimme pohtia tilannetta ja päättää, mitä käytännön toimia on syytä toteuttaa.

Kuten jäsen Jarzembowski totesi, komissio suhtautuu epäilevästi liian erityisluonteisiin velvoitteisiin, jotka koskevat lentoliikenteen jakamista lentoasemien välillä. On perusteltua vaatia järkeviä ja tehokkaita yhteysaikoja kaupunkien keskustoihin. Emmekö mene kuitenkin liian pitkälle, jos asetamme tietyn aikarajan ja edellytämme myös lentoasemien välisiä yhteyksiä?

Käsittelen seuraavaksi hintoihin liittyvää ongelmaa. Hintojen avoimuutta ja matkustajille annettavia täydellisiä tietoja koskevat säännökset ovat välttämättömiä, mutta niiden on oltava toteuttamiskelpoisia ja ymmärrettäviä. Esittelijä on oikeassa siinä, että kaikkien Euroopan yhteisön lentoasemalta lähtevien lentojen on kuuluttava tämän velvoitteen soveltamisalaan. Jos tätä velvoitetta kuitenkin sovelletaan kolmansissa maissa ainoastaan yhteisön lentoyhtiöihin, siitä aiheutuu vakavia oikeudellisia ja kaupallisia ongelmia.

Seuraavaksi haluan vastata turvamaksuja koskevaan kysymykseen. Komissio todellakin katsoo, että turvatoimista aiheutuvien kustannusten ja niihin menevän hintaosuuden on oltava tiedossa. Lisäksi komissio haluaa, että eri kustannukset, maksut, verot ja lisämaksut ilmoitetaan selkeästi. Jos tällä asetuksella pyritään kuitenkin nimenomaan varmistamaan matkustajien tiedon saanti, emme voi säätää siinä kunkin maksun tai veron ominaispiirteistä. Tällaiset säännökset kuuluvat lentoasemamaksuja koskevaan direktiiviin, josta EU:n toimielimissä parhaillaan keskustellaan.

Hyvä jäsen Jeggle, olen Internet-mainonnasta samaa mieltä kanssanne, mutta tarkistus 48 tuntuu meistä erittäin mutkikkaalta. Sen on todellakin oltava selkeä ja käytännöllinen.

Haluan vastata myös jäsen Stockmannille ja jäsen Kohličekille wet lease -sopimuksia koskevaan kysymykseen. Erityistarpeiden täyttäminen edellyttää tiettyä joustavuutta, mutta samalla on asetettava tiukat turvallisuutta ja toistuvuutta koskevat ehdot. Kannatan järjestelmää, jonka ansiosta turvavaatimukset voidaan sovittaa poikkeustapauksiin, joissa joudutaan turvautumaan wet lease -sopimuksiin rajoitetuksi ajaksi.

Mitä tulee kolmansien maiden kanssa käytävään oikeudenmukaiseen kilpailuun, mielestäni on perusteltua hyvittää hintajohtajuutta koskevan 23 artiklan poistaminen mahdollisuudella asettaa rajoituksia, kun kolmas maa, jonka kanssa on tehty sopimus, ei myönnä samoja oikeuksia. Tämä on terveeseen järkeen perustuva periaate, jonka on tarkoitus auttaa meitä kolmansien maiden kanssa käytävissä neuvotteluissa. Kiitän parlamenttia myös siitä, että se on kannattanut komission lähestymistapaa suhteissa kolmansiin maihin. Näitä suhteita on hoidettava koordinoidusti. Arvoisa puhemies, tarvitsen tässä asiassa parlamentin tukea myös seuraavissa vaiheissa.

En väitä, että olen vastannut kaikkiin kysymyksiin. Totean vain vielä kerran, että parlamentti on parantanut tekstiämme. Hyvä esittelijä Degutis, hyvä valiokunnan puheenjohtaja Costa, olen todella tyytyväinen parlamentin työskentelyyn ja kiitän parlamenttia siitä. Esiin ottamanne asiat olivat järkeviä. Panin merkille, ettei joitakin niistä välttämättä kuulu käsitellä nyt esillä olevassa tekstissä. Totesinkin jo, että käsittelemme parhaillaan sosiaaliasioita ja että tiedän mahdollisesta ehdotuksesta tarkemmin vuoden loppuun mennessä.

Arvoisa puhemies, näin mainion keskustelun jälkeen oli mielestäni syytä antaa hieman yksityiskohtaisempia vastauksia.

(FR) Kommission kanta parlamentin tarkistuksiin:

Degutisin mietintö (A6-0178/2007)

Komissio voi hyväksyä seuraavat tarkistukset: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 37, 38, 39, 43, 51, 52, 53, 54, 55 ja 56.

Komissio voi hyväksyä seuraavat tarkistukset periaatteessa: 1, 8, 10, 12, 20, 23, 31, 32, 36, 44 ja 49.

Komissio voi hyväksyä seuraavat tarkistukset osittain: 33, 45 ja 47.

Komissio ei voi hyväksyä seuraavia tarkistuksia: 2, 15, 16, 17, 25, 35, 40, 41, 42, 46, 48, 50, 57, 58, 59, 60 ja 61.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan keskiviikkona 11. heinäkuuta 2007.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö