Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0130(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0178/2007

Teksty złożone :

A6-0178/2007

Debaty :

PV 10/07/2007 - 19
CRE 10/07/2007 - 19

Głosowanie :

PV 11/07/2007 - 7.11
CRE 11/07/2007 - 7.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0337

Debaty
Wtorek, 10 lipca 2007 r. - Strasburg Wersja poprawiona

19. Wspólne zasady realizacji usług transportu lotniczego (przekształcenie) (debata)
PV
MPphoto
 
 

  Presidente. L'ordine del giorno reca la relazione di Arūnas Degutis, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi di trasporto aereo nella Comunità (rifusione) (COM(2006)0396 - C6-0248/2006 - 2006/0130(COD)) (A6-0178/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Arūnas Degutis (ALDE), pranešėjas. – Šis būsimas reglamentas turėtų pakeisti tris šiuo metu galiojančius reglamentus, kurie ir sudaro trečiąjį nuostatų rinkinį, skirtą vidaus oro susisiekimo rinkai. Minėtuose reglamentuose yra nustatoma licencijų išdavimo oro vežėjų bendrovėms ir jų panaikinimo tvarka, laisvas Bendrijos oro vežėjų naudojimosi Bendrijos oro trasomis principas bei liberalizuojamos oro linijų bilietų kainos. 

Pradėjus taikyti trečiojo rinkinio nuostatas, įvyko neregėta Europos oro susisiekimo sektoriaus plėtra: išnyko senosios monopolijos, buvo sukurta kabotažo sistema ir visose rinkose, ypač kainų srityje, suaktyvėjo vartotojams naudinga konkurencija. Taip stipriai reguliuojama, dvišaliais susitarimais pagrįsta Europos aviacijos rinka tapo bendrąja itin konkurencinga rinka. 

Natūralu, kad po kelerių trečiojo rinkinio nuostatų taikymo metų vienos nuostatos paseno, o kitos blogai taikomos, todėl jas reikia peržiūrėti, persvarstyti ar tiesiog panaikinti.  

Šiuo pasiūlymu raginama pakoreguoti tris minėtus reglamentus, kad jie taptų paprastesni taikyti, supaprastinti teisinius pagrindus, panaikinti pasenusias jo dalis ir nustatyti naujus griežtesnius reikalavimus. 

Mano nuomone, Komisijos pasiūlymas yra logiškas ir sutinku, kad yra ne tik prasmė, bet ir tikslas bei būtinybė peržiūrėti galiojančius reglamentus. Visgi, Transporto komiteto nuomone, kuriai aš, be abejo, pritariu, kai kurias svarbias vietas reikėtų patikslinti. 

Norėčiau paminėti keletą tokių vietų:

Nuoma. Valstybių narių nuomos sutarčių praktika yra skirtinga. Tai gali iškreipti rinką ir sukelti socialines bei aviacijos saugos problemas. Todėl, neabejotinai, reikėtų nustatyti naujus bendrus reikalavimus. 13 straipsnyje siūlomos taisyklės yra per daug griežtos, ir jose neatsižvelgiama į kai kurių oro linijų ypatybes, ypač sezoniškumą. Todėl būtų gerai rasti logišką kompromisą tarp socialinių interesų bei saugumo ir kartu pagerinti oro linijų veiklą. Mano nuomone, Transporto komitete pasiektas kompromisas gali padėti šią problemą išspręsti.   

Kainų skaidrumas. Mes pritariame Komisijos siekiui uždrausti skelbti ir reklamuoti skrydžių kainas, į kurias neįskaičiuotos jokios įmokos, priemokos, mokesčiai ar rinkliavos. Aš manau, kad oro linijų įsipareigojimas skelbti galutines kainas turi būti aiškiai suformuluotas. Čia mes taip pat suradome kompromisą, kuris atspindi ir vartotojų poreikius. 

Socialiniai ypatumai.  Socialinius ypatumus liečiantys pasiūlymai,  teikiami kolegų iš kitų frakcijų,  mano manymu, yra per ankstyvi, iki galo neišnagrinėjus galimų pasekmių tuo atveju,  jei juos priimtumėme šiuo metu. Todėl Komisijos prašome paruošti tyrimą, kurio pagrindu būtų galima reguliuoti šiuos klausimus nesudarant kliūčių aviacijos industrijos konkurencingumui gerinti. 

Keleivių apsauga. Komisijos pasiūlyme nenumatytas joks aiškus mechanizmas, užtikrinantis, kad keleiviai nenukentėtų nuo oro linijų bankroto padarinių, pvz., negavę kompensacijų už anuliuotus skrydžius ar palikti likimo valiai užsienyje. Todėl mes manome, kad į reglamentą būtų įtrauktos nuostatos dėl keleivių apsaugos (15–16 pakeitimai).

 Įpareigojimas teikti viešąsias paslaugas ir regioniniai oro uostai. Manau, kad bet kokios formuluotes „regioninių oro uostų“ apibrėžimas, įpareigojant teikti viešąsias paslaugas, neišvengiamai apims oro uostus, esančius ekonomiškai pranašesniuose regionuose, o oro uostai, esantys regionuose, kuriems reikalinga ekonominė ar socialinė parama, į šią sąvoka gali ir nepatekti. Kadangi įpareigojimas teikti viešąsias paslaugas šiuo principu pritaikytas tik oro uostams, aptarnaujantiems regionus, turinčius ekonominių ir socialinių problemų, sunkai apibrėžiamą regioninio oro uosto sąvoką šiame dokumente siūlyčiau panaikinti.

 Be anksčiau minėtų punktų, reikėtų paaiškinti ir keletą apibrėžčių bei sąlygų, kad būtų išvengta nesusipratimų ar klaidingo taikymo.

 Bendrijos vidaus oro paslaugos. Kitaip nei pirmiau aptartomis temomis, kur pasiūlėme keletą pakeitimų, manome, kad siūlomas Komisijos įgaliojimų išplėtimas, sprendžiant su oro paslaugų teikimu Bendrijos viduje susijusius klausimus, turėtų būti palaikytas. Komisija gali derėtis dėl kai kurių teisių efektyviau negu šalys narės atskirai, todėl turi turėti tokią galimybę. Tai parodė susitarimas su Rusija dėl tranzitinių skrydžių virš Sibiro.

Todėl siūloma priimti Komisijos pasiūlytą 15 straipsnio redakciją. Tokia yra trumpa teikiamų paslaugų esmė.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, vice-président de la Commission. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Parlement, la proposition dont vous débattez aujourd'hui consacre un grand succès de la Communauté européenne. Elle vise, en effet, à moderniser et à compléter la réglementation de 1992 qui a créé le marché unique de l'aviation en Europe. La création de ce marché unique de l'aviation a permis aux transports aériens en Europe de connaître une expansion sans précédent.

Le nombre de compagnies aériennes a augmenté et il y a eu un accroissement général du trafic et de la concurrence. Depuis la libéralisation totale en 1997, le nombre des liaisons a augmenté de plus de 60%; davantage de villes sont desservies, notamment dans les régions isolées. L'apparition de nouveaux concurrents a entraîné une baisse significative des tarifs sur de nombreuses liaisons. De plus en plus d'Européens peuvent voyager par avion. Cette évolution contribue à la croissance économique, ainsi qu'à la création d'emplois directs et indirects.

Compte tenu de ce succès, la Commission entend maintenir les principes fondamentaux de ce marché libéralisé. La proposition vise simplement à simplifier la consolidation de la législation actuelle. Elle propose aussi quelques adaptations pour améliorer l'efficacité de son application. Premièrement, la révision permet un nettoyage du texte pour supprimer les parties obsolètes liées à la phase de transition vers le marché libéralisé. Le texte est clarifié, des ambiguïtés sont supprimées, trois règlements sont consolidés en un seul texte.

Deuxièmement, la proposition vise à obtenir une application efficace et homogène des règles communautaires. Actuellement, on observe des divergences entre les États membres dans l'application du troisième paquet. Grâce à cette révision, nous aurons une application plus homogène, notamment en ce qui concerne l'octroi et la surveillance des licences d'exploitation. La proposition renforce, par ailleurs, le suivi de la viabilité financière des compagnies, en particulier des nouveaux entrants.

Troisièmement, la proposition renforce la coordination des États membres sur les services intracommunautaires et sur le survol de transit par des compagnies de pays tiers. Il est important de favoriser une approche communautaire coordonnée pour assurer l'intégrité du marché européen et faciliter le travail des négociateurs avec les pays tiers.

Enfin, quatrième point, la proposition défend de nouveaux droits pour les passagers. Le droit pour les passagers de disposer de l'information complète sur le prix réel d'un billet, taxes, charges et frais compris. Le droit de ne pas être discriminé en fonction de la nationalité ou de la résidence lors de l'achat d'un billet.

Ainsi, cette mise à jour devrait encore renforcer l'attrait du marché unique européen dans de nombreux pays tiers. Ces principes s'appliquent non seulement à la Suisse, aux pays de l'espace économique européen, mais également au Maroc, aux pays du Sud-Est européen et ils constituent une référence sur le plan international.

C'est pourquoi je remercie, Monsieur le Président, le Parlement pour la rapidité avec laquelle il s'est saisi de ce dossier. Je tiens à saluer le travail effectué par votre rapporteur, M. Degutis, et à remercier le président de la commission des transports et du tourisme, M. Paolo Costa, ainsi que tous les membres de cette même commission car, je n'hésite pas à le dire, le Parlement a bien amélioré notre texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Zunächst möchte ich Ihnen, Herr Degutis, als Berichterstatter und allen mitwirkenden Kollegen ganz herzlich für die Zusammenarbeit danken. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir nach der Abstimmung im Ausschuss einen ausgewogenen und praxisnahen Bericht zur Durchführung von Luftverkehrsdiensten vorgelegt haben. Bereits die Kommission hat in diesem Fall einen gut durchdachten und zielführenden Vorschlag vorgelegt. Auch an die Adresse der Kommission einen herzlichen Dank!

Da ich mit dem Abstimmungsergebnis im Ausschuss grundsätzlich zufrieden bin, möchte ich nur auf die Transparenzanforderungen bei der Angabe von Flugpreisen eingehen. Ich habe mich von Anfang an dafür stark gemacht, dass wir Transparenz ohne zusätzliche Bürokratie schaffen und dass wir alle Beteiligten in gleicher und gerechter Weise einbinden. Der Flugpreis, mit dem geworben wird, soll klar erkennen lassen, welche Gebühren, Abgaben und Steuern er enthält und wohin sie fließen. Flugticketpreise sollen für den Verbraucher verständlich und transparent sein. Dies gilt vor allem für die Werbung mit Flugpreisen auf Internetseiten.

Hier besteht jedoch über das Wie und den genauen Umfang immer noch Uneinigkeit. Änderungsantrag 48 normiert, dass die Angaben und Gebühren aufgelistet und in vier Kategorien zusammengefasst werden: Das sind erstens Steuern und sonstige staatliche Gebühren und Abgaben, zweitens Flugsicherungsgebühren, drittens Gebühren, Abgaben, Entgelte und sonstige Kosten zugunsten der Fluggesellschaften sowie viertens Gebühren, Abgaben, Entgelte und sonstige Kosten zugunsten der Flughafenbetreiber. Nun können Flugsicherungsgebühren im Vorfeld nicht klar angegeben werden. Deswegen werde ich morgen für meine Fraktion die Streichung dieser zweiten Kategorie der Flugsicherungsgebühren durch eine getrennte Abstimmung beantragen.

Trotz dieser Abänderung wird der gefundene Kompromiss dem Transparenzerfordernis in vollem Umfang gerecht, und zwar unter Berücksichtigung der Interessen der Fluggäste, aber auch der Fluggesellschaften. Ich kann deswegen die neuen Änderungsanträge 54 und 55 des Berichterstatters für unsere Fraktion nicht unterstützen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrich Stockmann, im Namen der PSE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir begrüßen den Vorschlag der Kommission und natürlich den Bericht des Berichterstatters, denn beide tragen ihren Teil dazu bei, den europäischen Luftverkehrsbinnenmarkt zu vollenden und das Sicherheitsniveau zu erhöhen. Ich möchte mich auf vier Punkte beziehen und diese herausheben.

Erstens: Die beschlossene Regelung hinsichtlich Preistransparenz ist ein eindeutiger Sieg für die Verbraucher. Zukünftig wird es nicht mehr möglich sein, Bürger mit falschen Lockangeboten zu ködern. Alle Flugpreise sind unabhängig vom Vertriebsweg umfassend und detailliert darzustellen. Natürlich werden die Preise für die Flugsicherheitsdienste pauschal veranschlagt. Die Preise müssen letztendlich aber nachvollziehbar sein. Aber darüber muss man sich nicht streiten. Insgesamt wird hier Klarheit für die Passagiere hergestellt und der Wettbewerb gestärkt.

Zweitens: Im Hinblick auf Wet-Lease-Verträge schaffen wir eine ausgewogene Regelung, die einerseits den Bedürfnissen der Fluggesellschaften Rechnung trägt, wenn saisonale Schwankungen oder ein außergewöhnlicher Bedarf entstehen und sie auf ein solches Modell angewiesen sind. Andererseits wird deutlich, dass ein Unterlaufen europäischer Sicherheits- und Sozialstandards nicht hingenommen werden kann.

Drittens: Wie in vielen Berichten zur Luftfahrtgesetzgebung tauchen auch in unserem Bericht zahlreiche Änderungsanträge zu Sozialvorschriften für die Arbeitnehmer auf. Hier ist die Kommission dringend gefordert, endlich einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten, damit die Lücke geschlossen werden kann, die die Dienstleistungsrichtlinie hinterlässt und die wir in der hier vorliegenden Verordnung nicht füllen können.

Viertens: Das neue einstufige Verfahren zur Verkehrsaufteilung ist einfacher und kürzer als alles Bisherige. Das ist auch im Hinblick auf die Zukunft eine gute Entscheidung, die eine flexiblere Antwort auf Kapazitätsengpässe bei der Infrastruktur ermöglicht.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski, w imieniu grupy UEN. – Panie Przewodniczący! Dziękuję posłowi Degutis za przedstawione sprawozdanie. Należy zgodzić się z tym, co powiedział pan komisarz Barrot, że trzeci pakiet w zakresie wewnętrznego rynku lotniczego, który ma już piętnaście lat, bardzo istotnie przyczynił się do rozwoju europejskiego lotnictwa cywilnego.

Dziś potrzebne są zmiany. W szczególności dotyczy to: leasingu, uzyskiwania koncesji na usługi transportu powietrznego, spraw socjalnych załóg, ochrony pasażerów przed bankructwem przewoźnika i tak dalej. W grę wchodzi również rzeczywiste przestrzeganie ośmiu tak zwanych wolności lotniczych.

Najwięcej emocji budzi kwestia przejrzystości cen biletów lotniczych. Pasażer oczekuje prawdy o tym, ile faktycznie ma zapłacić za przelot, a nie zakamuflowanej reklamy.

Żywię przekonanie, iż przyjmowane przez nas rozporządzenie wraz z dyrektywą o zakazie nieuczciwej konkurencji, wchodzącą w życie za pięć miesięcy, przyczynią się wyraźnie do wzmocnienia praw pasażera. To pasażer musi być podmiotem działań zarówno przewoźnika, jak i portu lotniczego. Niestety obecnie zbyt często zdarza się, że jest traktowany jak byle jaki towar.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček, za skupinu GUE/NGL. – Milé kolegyně, vážení kolegové, společná pravidla pro provozování služeb letecké přepravy ve Společenství navazují na třetí letecký balíček, resp. na problémy spojené s jeho praktickým používáním. Snad největším problémem zde řešeným je bezpečnost přepravy, zajištění sociálních podmínek zaměstnanců, a to i u strojů zapůjčených s osádkami a jistoty zákazníků, ti totiž platí tradičně předem. S tím souvisejí otázky finančního zdraví letecké společnosti, zvýšené požadavky na podmínky pronájmu letadel včetně navrhovaných časových omezení.

Domnívám se, že je také žádoucí, aby zákazník věděl, co si vlastně za své peníze koupil. Jistě i vám by byl podezřelý inzerát letecké společnosti slibující dopravu za 1 euro. Jinou otázkou samozřejmě zůstává, jak podrobný má být rozpis ceny, co všechno má povinně obsahovat. V této souvislosti je velmi důležité vyjasnit si rozdělení nákladové položky za odbavení cestujícího a za odbavení letadla, včetně nikdy nekončící diskuze o pojmu přiměřený zisk. Rozhodně nemůžu přijmout tvrzení, která se ozvala v diskuzi, že jde o technickou normu a sociální otázky do ní nepatří.

Chtěl bych poděkovat zpravodaji panu Degutisovi, který se ve svých vystoupeních dotýká i sociálních otázek. Odvedl dobrou práci a jeho zpráva si zaslouží naši podporu. Pokud jde o předložené pozměňovací návrhy, potom až na výjimky – tj. č. 16, 29, 37, 40, 42, 49 a 50 – s nimi souhlasím. A i u těchto jmenovaných nejde ve většině případů o věcný nesouhlas. Jde zpravidla o to, že stejná věc by byla uvedena ve dvou místech anebo o výběr lepší alternativy.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski (PPE-DE). – Herr Präsident, sehr geehrter Herr Vizepräsident der Kommission, liebe Kollegen! Ich möchte mich noch auf drei Aspekte beziehen: Bei der Konsolidierung des dritten Luftfahrtpakets ist hinsichtlich der Transparenz der Flugpreise nicht nur entscheidend, dass hier keine Lockangebote gemacht werden sollen, die nicht echt sind, sondern es geht auch darum, ob die Sicherheitsgebühren, die pauschal von den Fluggästen gefordert werden, tatsächlich durch die Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen gedeckt sind. Ich habe bei manchen Sicherheitsgebühren das Gefühl, dass die Flughäfen sich hier ein zusätzliches Entgelt erwirtschaften. Es ist im Sinne der Transparenz der Kosten ganz wichtig, dass die Sicherheitsgebühren auch tatsächlich den Kosten entsprechen, die für Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind.

Zweitens würde ich gerne auf den Wettbewerb zwischen den Flughäfen eingehen, und zwar in zweierlei Hinsicht. Ich würde Sie bitten, dass Sie doch alsbald einmal in ein oder zwei Fällen darstellen, inwieweit die von Ihnen selbst erlassenen Leitlinien für zulässige (oder unzulässige) Beihilfen für Regionalflughäfen in der Gemeinschaft tatsächlich Anwendung finden. Nach meiner Auffassung gibt es sehr viele Regionalflughäfen, die nur durch Subventionen aufrechterhalten werden, die überhaupt nie in der Lage sein werden, sich wirtschaftlich selbst zu tragen. In diesen Fällen müssten Ihre Leitlinien eigentlich zu einem Ende der Subventionierung führen.

Drittens: Mit dieser Konsolidierung des dritten Luftfahrtpakets verändern wir ein wenig die Definition eines Flughafensystems. Herr Kommissar, ich würde Sie bitten, auch hier gelegentlich Näheres auszuführen. Es kann nicht sein, dass das Gesetz vorschreibt, dass ein Flughafensystem nur bestehen darf, wenn es dasselbe Ballungsgebiet bedient, und dann Flughäfen wie Frankfurt oder Hahn behaupten, sie seien zwar 120 km voneinander entfernt, würden aber denselben Ballungsraum bedienen und müssten deshalb als Flughafensystem anerkannt werden. Solche ausufernden Anerkennungen von Flughafensystemen sollten Sie auf keinen Fall zulassen.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (PSE). – Señor Presidente, quiero agradecer al ponente, señor Degutis, su excelente ejercicio de flexibilidad a la hora de aceptar algunas de las propuestas de los distintos diputados. También quisiera felicitar al Comisario por su magnífica presentación, porque ha demostrado que este texto supone y conlleva un ejercicio de mejora de la legislación definitivamente, pues con ello se consigue actualizar, simplificar y consolidar en sus mejores aspectos una normativa que se había quedado obsoleta y que necesitaba, dado el desarrollo del sector, una actualización rápida.

En realidad todo son beneficios para todos los actores del sector, especialmente para los pasajeros, en un sector tan sufrido como el de la aviación. La incoherencia, además, entre este tipo de reglamentos no solamente suele falsear el funcionamiento del mercado interior sino que induce, desde nuestro punto de vista, a riesgos para la calidad del servicio y la seguridad y las condiciones de trabajo.

Entre los logros o mejorías que el Parlamento ha introducido me gustaría destacar, entre otros —la mayoría los han señalado ya mis compañeros—, la exigencia de una mayor transparencia y control de la situación financiera de las empresas y operadoras del sector.

Dado el crecimiento exponencial de este sector y la aparición de golosos nichos de potenciales clientes —como es el caso de los inmigrantes, con creciente poder adquisitivo gracias a la regularización laboral, por ejemplo, en mi país— se hace mucho más urgente aplicar con rigor reglas y condiciones para evitar los fraudes y abusos que se suelen dar en la venta de billetes y también las ofertas mentirosas de las compañías que aparecen por doquier.

Nos parecen también muy razonables las disposiciones para evitar y mitigar las consecuencias sociales de tales fraudes y de las posibles quiebras. Además, en este sentido, la transparencia de los precios y la no discriminación en la adquisición, sea cual sea el canal a través del cual el viajero adquiere los billetes, nos parecen también fundamentales como mejoría de este texto.

Otro de los aspectos que creo que han aflorado y también han mejorado son los relativos a las condiciones sociales para los trabajadores del sector. Evitar el dumping social que falsea el juego económico y social evitando que se juegue con los trabajadores desplazados empleados por compañías transnacionales que operan en distintas bases ha sido un logro y una mejora.

Todavía mejor es que el debate que se ha abierto a lo largo del proceso de elaboración de este informe ha llevado a la petición, en la enmienda 61, de una propuesta legislativa sobre las condiciones sociales y laborales, que creo que debe ser de urgente presentación por la Comisión.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE-DE). – Mr President, the opening-up of air travel to millions of citizens has been brought about by the low-fares airlines. I agree with the Commissioner that the single aviation market has been a singular success. Airlines such as Ireland’s Ryanair have revolutionised the aviation sector and have put pressure on the older, more established and more expensive airlines to follow suit. Such competition is good for the consumer and the traveller.

However, I want to focus on what has already been mentioned by four people tonight, and that is that there is a problem. In such a competitive market, airlines have indulged – and still continue to indulge – in extremely attractive but grossly misleading price advertising. A travel fare advertised at five cents looks very attractive indeed, but when the consumer goes to book, either online or otherwise, the five-cent ticket can be several hundred euro when taxes and other charges are factored in.

I raised this issue by way of a parliamentary question here last January, and the Commission replied, ‘the Commission, while maintaining the general rule of price freedom, proposes that “air carriers operating within the Community [...] provide the general public with comprehensive information on their air fares and rates and the conditions attached”. Consumers will thus be informed of the actual price (price of ticket plus the various charges and taxes).’

The Degutis report, which we are debating here tonight, will give practical effect to this, and that is extremely welcome. The obligation on airlines to introduce full transparency is extremely welcome and very important, because the consumer will now see from the very outset exactly what he or she will have to pay. That alone will not reduce the numbers of people travelling – as a lot of people think it might – but in my opinion it will further enhance competition and benefit the travelling public.

Finally, could the Commissioner tell us when exactly we can expect this to come into effect? The sooner the better, in my view.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, vice-président de la Commission. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Parlement, je remercie tous les intervenants et je me félicite de la plupart des amendements proposés. Ces amendements clarifient utilement plusieurs points, concernant notamment le suivi économique et financier des compagnies ou encore les questions de location d'aéronefs.

Je soutiens pleinement les avancées proposées concernant le lieu principal d'établissement afin de garantir un contrôle effectif sur les compagnies dont une autorité nationale a la charge. La Commission partage également vos propositions relatives aux conditions d'octroi et de retrait des licences, même si nous ne pouvons pas accepter que cette mesure puisse se faire sur la base de la seule suspicion. Les simplifications apportées concernant les obligations de service public et les coordinations d'aéroports permettront une mise en œuvre plus souple et efficace des mesures.

Par ailleurs, si la Commission peut soutenir sans aucun problème la majeure partie des amendements, je vais tout de même vous faire part de quelques réserves. Je peux comprendre et soutenir la nécessité de trouver des solutions pour les passagers abandonnés lors d'une faillite de compagnie aérienne. Mme Ayala y a fait allusion. Ce sont bien, en effet, de telles situations qui ont conduit à cette mise à jour de la réglementation, celle-ci visant à renforcer les conditions de l'octroi des licences et le contrôle économique et financier des compagnies. Mais je ne peux pas, à ce stade, accepter une nouvelle obligation dont nous n'avons pas encore analysé la faisabilité et la portée en termes économiques et financiers. C'est pourquoi, à mon avis, nous devrions faire référence à la nécessité de prévoir des conditions de remboursement et de rapatriement, sans pour autant nous prononcer dès à présent sur une solution dont nous ne connaissons pas encore l'impact réel.

Deuxième réserve, en ce qui concerne la dimension sociale. Il est tout à fait important que les autorités nationales appliquent correctement la législation nationale et européenne adéquate. Il est bon de rappeler aux États membres ces obligations, prévues par le traité et les législations nationales, mais ce règlement sectoriel ne semble pas le plus approprié pour traiter cette question. Il nous faut approfondir le sujet pour mieux en saisir toutes les dimensions et pour définir les besoins réels qui appellent une réponse au niveau communautaire. Aussi, la proposition de votre rapporteur me semble juste, à savoir faire référence aux obligations des États membres dans un considérant.

Par ailleurs, je veux répondre, bien sûr, à ceux d'entre vous qui m'ont interrogé sur la proposition à venir. Oui, la Commission mène une étude sur les effets du marché intérieur de l'aviation sur l'emploi et les conditions de travail. Cette étude, qui sera terminée fin 2007, nous permettra d'alimenter nos réflexions et de déterminer quelles mesures concrètes prendre.

Comme M. Jarzembowski l'a évoqué, la Commission hésite concernant les obligations trop marquées pour la distribution du trafic entre aéroports. Il est légitime d'exiger des temps de connexion avec les centres-villes raisonnables et efficaces. Mais n'est-ce pas aller trop loin si l'on impose un temps déterminé, ainsi qu'une obligation de liaison entre les aéroports?

J'en viens au problème des prix. Les dispositions sur la transparence des prix et la pleine information du passager sont nécessaires, mais elles doivent être praticables et intelligibles. Votre rapporteur a raison de vouloir couvrir tous les vols en partance d'un aéroport de la Communauté européenne. Cependant, l'extension de cette obligation aux seules compagnies communautaires dans les pays tiers pose de sérieuses difficultés juridiques et commerciales.

Je voudrais répondre à la question des coûts liés à la sûreté. Il est vrai que la Commission est favorable à ce que le coût de la sûreté et la part du prix du billet qui en découle soient connus. Et, d'autre part, elle tient à la présentation claire des différents frais, redevances, taxes et surcharges. Cependant, s'il est vrai que ce règlement vise à garantir l'information du passager, nous ne pouvons pas l'utiliser pour fixer l'utilisation, les caractéristiques de chaque charge, de chaque taxe; de telles dispositions auront leur place dans la directive sur les redevances aéroportuaires en discussion dans nos institutions.

Madame Jeggle, en ce qui concerne la publicité sur Internet, je suis d'accord avec vous, mais l'amendement 48 nous paraît très compliqué. Il faut vraiment être clair et concret.

Je veux aussi répondre à M. Stockmann et à M. Kohliček au sujet de la question de la location avec équipage, le wet lease. Il faut permettre une relative flexibilité pour répondre aux besoins exceptionnels tout en établissant des conditions strictes pour la sécurité et la périodicité. Je suis favorable à un système permettant de concilier les exigences de sécurité et la nécessité de recourir à la location avec équipage à titre exceptionnel et pour une période limitée.

Enfin, pour des raisons de concurrence équitable avec les pays tiers, je considère comme justifié de compenser la suppression de l'article 23 sur le price leadership par une possibilité d'appliquer des restrictions, dès lors qu'un pays tiers avec lequel un accord a été signé ne reconnaît pas les mêmes droits. C'est un principe de bon sens qui doit nous aider lors des négociations avec les pays tiers. Et je remercie le Parlement d'avoir soutenu l'approche de la Commission concernant les relations avec les pays tiers, qui doivent être menées de façon coordonnée. Et là, j'aurai encore besoin de l'appui du Parlement, Monsieur le Président, pour les prochaines étapes.

Je ne prétends pas avoir répondu à toutes les questions. Je le redis très simplement, le travail du Parlement a amélioré notre texte. Et donc, Monsieur Degutis, Monsieur le président de la commission des transports, c'est réellement avec beaucoup de satisfaction que je remercie le Parlement de son travail; et les questions que vous avez évoquées sont très judicieuses. J'ai noté que, pour certaines d'entre elles, ce n'était pas nécessairement dans ce texte qu'il fallait apporter une réponse. Sur le plan social, j'ai indiqué que nous étions en train de travailler, et que d'ici la fin de l'année, j'y verrais plus clair pour évoquer une proposition éventuelle.

Monsieur le Président, il m'a semblé nécessaire de fournir ces réponses un peu approfondies afin de clôturer un débat de grande qualité.

Rapport Degutis (A6-0178/2007)

La Commission peut accepter les amendements suivants: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 37, 38, 39, 43, 51, 52, 53, 54, 55 et 56.

La Commission peut accepter en principe les amendements suivants: 1, 8, 10, 12, 20, 23, 31, 32, 36, 44 et 49.

La Commission peut accepter en partie les amendements suivants: 33, 45 et 47.

La Commission ne peut accepter les amendements suivants: 2, 15, 16, 17, 25, 35, 40, 41, 42, 46, 48, 50, 57, 58, 59, 60 et 61.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà mercoledì 11 luglio 2007.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności